EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020"

Transkrypt

1 Zdzisław Piasta EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU

2 SPIS TREŚCI A. Specyfika województwa świętokrzyskiego na mapie regionalnej Polski, strategiczne kierunki rozwoju województwa B. Analiza stanu spójności ekonomicznej i społecznej, przeprowadzona na poziomie obszarów typu NUTS 4 i NUTS C. Problemy stykowe pomiędzy województwem i jego sąsiadami D. Stan i perspektywy społeczeństwa opartego na wiedzy E. Dostępność terytorialna województwa F. Funkcje metropolitalne stolicy województwa G. Sytuacja i kierunki zmian społeczno-ekonomicznych na obszarach wiejskich H. Jakość kapitału ludzkiego, analiza strukturalna i terytorialna problemu bezrobocia I. Ochrona jakości środowiska naturalnego i wartości przyrodniczych w województwie J. Stan gospodarki wodnej i jej perspektywy K. Podstawowe kierunki migracji zawodowej mieszkańców L. Podstawowe sektory gospodarki regionu i ich tendencje rozwojowe M. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie N. Funkcjonowanie administracji publicznej w regionie O. System edukacji publicznej i niepublicznej w województwie oraz jakość i dostępność systemu zapewnienia publicznych świadczeń socjalnych (ochrona zdrowia, opieka społeczna)

3 W ekspertyzie wykorzystane zostały wojewódzkie dokumenty strategiczne powstałe po roku 1999, jakimi są strategia rozwoju województwa z przełomu XX i XXI wieku, aktualizowana w 2005 roku i przyjęta w 2006 roku strategia rozwoju województwa, Regionalna Strategia Innowacji, wojewódzki segment ZPORR , Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inne regionalne dokumenty programowe przekazane przez osoby zatrudnione w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz w Urzędzie Miasta Kielc. Zastosowanie znalazły także materiały udostępnione przez Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. A. SPECYFIKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA MAPIE REGIONALNEJ POLSKI, STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA W ŚWIETLE REGIONALNYCH DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH Województwo świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części Polski na obszarze Wyżyny Kieleckiej (część środkowa i północno-wschodnia województwa), Niecki Nidziańskiej (część południowa) i Wyżyny Przedborskiej (część północno-zachodnia). Świętokrzyskie otoczone jest sześcioma województwami (mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, łódzkie) z największymi aglomeracjami miejskimi w Polsce warszawską, krakowską, katowicką i łódzką. Odległość od Kielc stolicy województwa do centrów tych aglomeracji wynosi od 120 do 180 km. Województwo położone jest pomiędzy dwoma korytarzami infrastruktury transportowej relacji wschód-zachód o znaczeniu międzynarodowym (drogi międzynarodowe A2 i A4) oraz na wschód od korytarza relacji północ-południe (droga międzynarodowa A1). Województwo ma powierzchnię km 2, co stanowi 3,74% obszaru kraju (15 miejsce, przed województwem opolskim). 66% powierzchni województwa stanowią obszary chronione. Procentowy udział obszarów chronionych stawia województwo na pierwszym miejscu w kraju (średni procentowy udział obszarów chronionych w kraju to 33,1%). Wśród świętokrzyskich obszarów prawnie chronionych parki narodowe stanowią 0,65% powierzchni województwa, rezerwaty przyrody 0,21%, parki krajobrazowe 11,02%; reszta to obszary chronionego krajobrazu. Obszar dziesięciu gmin w 100% zaliczony jest do obszarów prawnie chronionych; obszar dalszych 11 gmin to w ponad 99% obszar prawnie chroniony. 17 gmin nie zawiera żadnych obszarów prawnie chronionych. W województwie wydzielonych jest administracyjnie 13 powiatów ziemskich i jedno miasto na prawach powiatu (Kielce powiat grodzki) oraz 102 gminy, w tym 5 miejskich, 25 miejsko-wiejskich i 72 wiejskie. Gminy miejskie i miejsko-wiejskie zlokalizowane są głównie na północy województwa. Według danych z grudnia 2004 roku, region zamieszkuje 1288,7 tys. osób, co stanowi 3,4% ludności kraju. W latach liczba ludności zmniejszyła się o 2,67%. Liczba ludności w województwie maleje z prędkością ok. 0,3% rocznie. Gęstość zaludnienia wynosiła 110,5 osób/km 2 przy średniej krajowej 122,2 osób/km 2 (11 miejsce w kraju). 22,73% osób to ludność w wieku przedprodukcyjnym (kraj 22,67%; 9 miejsce w Polsce); 60,55% osób to ludność w wieku produkcyjnym (kraj 62,25%; 14 miejsce); 16,72% 919

4 osób to ludność w wieku poprodukcyjnym (kraj 15,08%; 2 miejsce w Polsce). Warto nadmienić, że w 36 gminach ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi ponad 20% mieszkańców, a w trzech gminach (Radków, Działoszyce, Tarłów) ponad 24% mieszkańców. Rys. 1. LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (STAN NA R.) Terytorium:13 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki (Kielce); 102 gminy powierzchnia km 2 3,7% 15 miejsce w kraju liczba ludności 1.288,7 tys. 3,4% 13 miejsce w kraju ludność miejska 45,5% w kraju 61,5% ludność wiejska 54,5% w kraju 38,5% udział kobiet 51,2% w kraju 51,6% Pod względem PKB w 2002 roku, liczonym per capita, świętokrzyskie z kwotą zł/os. plasowało się na 12. miejscu w kraju przy średniej krajowej zł/os. W latach PKB per capita kształtował się na poziomie 77 79% średniej krajowej. Procentowy udział poszczególnych rodzajów podmiotów gospodarczych w regionie był zbliżony do średniej krajowej. Mniej niż średnio w kraju było w 2002 roku spółek handlowych i spółek cywilnych, więcej podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne. W województwie świętokrzyskim liczba ludności w latach zmniejszała się trzykrotnie szybciej niż średnio w kraju. Ubytek jest wynikiem nie tylko poziomu przyrostu naturalnego, ale również migracji zewnętrznej. Silna migracja następuje ze Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska oraz z obszarów wiejskich, na których szansa rentownego rolnictwa jest nikła (związana z niską klasą gleb). 920

5 Pod względem salda migracji na 1000 osób świętokrzyskie znajduje się na 13 miejscu w kraju, przed warmińsko-mazurskim, śląskim i opolskim. Związane jest to ze stosunkowo dużym bezrobociem w województwie, osiągającym w 2003 roku wartość 22% (kraj 20%; 7 miejsce w kraju). Najniższe zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) w 2002 roku zanotowano w gminach Bliżyn, Pierzchnica, Waśniów i Samborzec nieco ponad 5% ludności w wieku produkcyjnym, lecz najgorsza sytuacja pod tym względem panuje w obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich (np. w obszarze wiejskim gminy Działoszyce zatrudnionych jest ok. 2% osób w wieku produkcyjnym). W gminach rolniczych istnieje duże ukryte bezrobocie. Atutem gospodarki regionalnej jest przemysł materiałów budowlanych bazujący na własnych surowcach, unikalnych w skali kraju. Podstawowym bogactwem mineralnym są kopaliny mineralne, zwłaszcza pokłady kamienia gipsowego, należące do najbogatszych w Europie. Świętokrzyskie należy do czołówki województw pod względem: wydobycia kamienia gipsowego (100% krajowego wydobycia), spoiwa gipsowego (88,4%), siarki rodzimej (71,7%), produkcji wapna (38,1%), cementu (32%) oraz kruszywa mineralnego łamanego zwykłego (24,8%) 1. Podstawowe dane liczbowe dotyczące województwa świętokrzyskiego na tle danych dotyczących Polski zestawione są w tabeli 1. Tabela 1. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA TLE POLSKI W ROKU 2002 Lp. Charakterystyka podstawowa Wartość liczbowa (2002 r.) Średnia krajowa lub wartość dla kraju (2002 r.) 01 Jednostki terytorialne powiaty Jednostki terytorialne gminy Liczba ludności [mln] 1,30 38,22 13 / 3,39% 040 Powierzchnia [tys. km 2 ] 11,69 312,69 15 / 3,74% 05 Gęstość zaludnienia [os./km 2 ] 110,50 122, Przyrost naturalny [%] -0,13 0, Zgony niemowląt [zgony/1000 urodzin] 8,0 7, Ludność w wieku przedprodukcyjnym [%] 22,73 22, Ludność w wieku produkcyjnym [%] 60,55 62, Ludność w wieku poprodukcyjnym [%] 16,72 15, Przeciętna długość życia: mężczyźni 70,5 69,7 12 Przeciętna długość życia: kobiety 79,3 78,0 Odniesienie do kraju [miejsce] 13 Powierzchnia użytkowa mieszkań [m 2 /os.] 18,4 19, Ludność w miastach [%] 45,90 61, Stopa bezrobocia [%] 22,00 20, Przeciętne wynagrodzenie brutto [zł] Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002, Urząd Statystyczny, Kielce 2002; dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 921

6 17 Liczba podmiotów REGON na 1000 osób 76,8 90, Podmioty REGON osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej na 1000 osób 14,4 19, Podmioty REGON osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców 62,4 71, Firmy produkcyjne na 1000 mieszkańców 7,41 9, Budownictwo liczba firm na 1000 osób 8,73 9, Handel hurt i detal [firmy/1000 os.] 29,61 30, Hotele i restauracje [firmy/1000 os.] 2,04 2, Pośrednictwo finansowe [firmy/1000 os.] 2,52 3, Obsługa i wynajem nieruchomości [firmy/1000 os.] 9,04 13, Produkcja sprzedana przemysł [mln zł] /2,13% 27 Produkcja sprzedana budown. [mln zł] /4,80% 28 Produkcja żywca [kg/1 ha użytków rolnych] 123,70 197, Przeciętny roczny udój mleka od 1 krowy Skup produktów rolnych przeliczony na jedn. zbożowe [dt/ha] 11,30 21, Pracujący ogółem na 1000 osób 333,70 326, Przeciętne zatrudnienie w przemyśle na 1000 osób Przeciętne zatrudnienie w budownictwie na 1000 osób Saldo migracji na 1000 osób -1,90-0, Drogi publiczne twarde [km/100 km 2 ] 95,70 79, Linie kolejowe na 100 km 2 6,20 6, Telefoniczne łącza główne/1000 osób 234,9 307, Samochody os. zarejestrowane/1000 osób Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków [%] 44,17 56, Ścieki przemysłowe i komunalne nieoczyszczone [dam 3 /1 km 2 ] 0,21 0, Grunty leśne [%] 28,40 29, Powierzchnia prawnie chroniona [%] 66,0 33, Miejsca noclegowe turystyczne na 1000 osób 7,42 15, Liczba ludności na 1 sklep Lekarze na osób 20,2 22, Stomatolodzy na osób 2,30 2, Pielęgniarki na osób 51,50 48, Łóżka szpitalne na osób 46,10 49, Zatrudnienie w działalności B+R na 1000 osób 1,30 4,

7 50 Nakłady na działalność B+R [zł/os.] Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle [mln zł] 410,2 a 12234,7 a 3% 52 Automatyczne linie produkcyjne w przemyśle [firmy >49 os.] /4% 53 w tym sterowane komputerem /2,8% 54 Komputery do sterowania i regulacji procesami technologicznymi /4,4% 55 Przedsiębiorstwa posiadające lokalne sieci LAN /2,8% 56 Przedsiębiorstwa korzystające z usług Internetu /3,3% 57 Liczba jednostek B+R 13 a 920 a 15/1,4% 58 Studenci szkół wyższych na osób 436,70 466, Dochody ogółem [zł/os.] 1377, , Dochody własne gmin [zł/os.] 530,89 811, Wydatki ogółem [zł/os.] 1389, , PKB na osobę [zł/os.] a dane z roku 2001 b dane z r.ak. 2000/2001 Źródło: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata , Kielce 2004 r. Poniżej wymienione są najważniejsze problemy występujące w województwie świętokrzyskim, mające wpływ na jego rozwój społeczno-gospodarczy: niski poziom urbanizacji i niewystarczający rozwój miast, niekorzystne zmiany demograficzne, prowadzące do starzenia się społeczeństwa, wysoka stopa bezrobocia w województwie, szczególnie na obszarach wiejskich, dominacja mało efektywnych działów produkcji w strukturze gospodarczej regionu, niedostateczne wyposażenie, zwłaszcza na obszarach wiejskich, w infrastrukturę techniczną, niezadowalający poziom rozwoju instytucji otoczenia biznesu, niedostateczne powiązania pomiędzy sektorem naukowym i badawczym a gospodarką, niska otwartość regionu dla inwestycji w przemyśle, niski poziom dochodów mieszkańców jako główny czynnik wpływający na funkcjonowanie biznesu w regionie, zły stan infrastruktury transportowej, gazowej, energetycznej, niedostateczny rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w kontekście możliwości wykorzystania sieci światłowodowych do przesyłu danych i Internetu, położenie województwa poza planowanym układem autostrad oraz ograniczenie w województwie tras szybkiego ruchu do drogi S7. Cel generalny strategii województwa świętokrzyskiego do roku 2020 został sformułowany następująco: Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cele szczegółowe to: Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa i możliwości innowacyjnych gospodarki. Podniesienie konkurencyjności i zdolności inwestycyjnych podmiotów gospodarczych w regionie. Wzrost kwalifikacji zasobów ludzkich stosownie do potrzeb nowoczesnej gospodarki regionu. Podniesienie jakości systemów infrastruktury technicznej i społecznej, służące poprawie konkurencyjności gospodarki i spójności przestrzennej regionu. 923

8 Poniżej zestawione są cele, priorytety oraz kierunki działań dla najważniejszych priorytetów, które znalazły się w strategii województwa świętokrzyskiego, przyjętej w październiku 2006 roku. Cel 1. Przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa PRIORYTETY: Tworzenie otoczenia przyjaznego dla rozwoju nowoczesnego biznesu, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Kierunki działań: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych rozwój infrastruktury wspierającej działania inwestycyjne przedsiębiorstw Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne technologie oraz nowoczesne metody organizacji, zarządzania i dystrybucji wyrobów i usług Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu i ich współpracy z przedsiębiorstwami Poprawa dostępu do kapitału, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rozwój systemu gwarancji, poręczeń, funduszy pożyczkowych oraz alternatywnych systemów finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej (np. fundusze wysokiego ryzyka, kredyty rodzinne itp.) Budowa regionalnych systemów informacji gospodarczej oraz innowacji i transferu technologii, powiązanych z systemami krajowymi i międzynarodowymi Promocja przedsiębiorczości, postaw proeksportowych i innowacyjnych Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce. Kreowanie rozwoju i dywersyfikacji funkcji wyższego rzędu w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym oraz racjonalny rozwój miast i centrów gmin województwa. Cel 2. Rozwój zasobów ludzkich PRIORYTETY: Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy. Kierunki działań: Zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia, wspieranie innowacyjnych form kształcenia (np. e-edukacja) Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy Promowanie jakości i atrakcyjności kształcenia w zakresie przedsiębiorczości oraz w kierunkach nauk technicznych i ścisłych Wsparcie ośrodków akademickich w regionie ukierunkowane na zwiększenie ich znaczenia w kształtowaniu regionalnego kapitału intelektualnego oraz na rynku usług edukacyjnych Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową służącą rozwojowi systemu kształcenia w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych Wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych i naukowo-badawczych oraz specjalności obejmujących nową technikę i technologię Stworzenie regionalnego systemu stypendialnego zwiększanie dostępu do kształcenia młodzieży pochodzącej z rodzin najuboższych i obszarów wiejskich Rozwój potencjału kadrowego nauki i sektora badawczo-rozwojowego. Rozwój form kształcenia ustawicznego. Aktywna polityka rynku pracy. Zintegrowana polityka społeczna. Społeczeństwo obywatelskie. 924

9 Cel 3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury. PRIORYTETY: Tworzenie warunków rozwoju turystyki, sportu i rekreacji. Kierunki działań: Rozwój infrastruktury turystycznej, szczególnie infrastruktury noclegowej, gastronomicznej, małej infrastruktury na pieszych, rowerowych i wodnych szlakach oraz turystyczne zagospodarowanie zbiorników wodnych Wspieranie procesów powstawania lokalnych i regionalnych produktów turystycznych Wykorzystanie unikalnych walorów Ponidzia dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej Podnoszenie jakości usług turystycznych Rozwój zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej województwa Oznakowanie i udostępnienie atrakcji turystycznych Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemów ekologicznych. Cel 4. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa. PRIORYTETY: Instytucjonalne przygotowanie województwa do realizacji polityki rozwoju regionalnego. Kierunki działań: Tworzenie i wzmacnianie wyspecjalizowanych instytucji regionalnych agencji rozwoju regionalnego i lokalnego przygotowanych do pełnienia roli Instytucji Wdrażających działania w ramach regionalnego i sektorowych programów operacyjnych Wspieranie rozwoju regionalnych firm projektowych, konsultingowych, szkoleniowych itp. specjalizujących się w świadczeniu usług specjalistycznych dla beneficjentów programów regionalnych i sektorowych z zakresu przygotowania i realizacji projektów rozwojowych Włączenie wyższych uczelni i placówek badawczo-rozwojowych do prac badawczych z dziedziny rozwoju regionalnego Poprawa jakości i skuteczności współpracy administracji różnych szczebli wewnątrz regionu tworzenie konsensusu społecznego i budowa partnerstwa dla przedsięwzięć rozwojowych Wzmocnienie potencjału i możliwości technologicznych instytucji statystyki publicznej w zakresie tworzonych baz danych regionalnych oraz przetwarzania i wymiany informacji Wspieranie aktywności regionalnych i lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pozyskujących fundusze ze źródeł krajowych i zagranicznych na realizację projektów o charakterze społecznym Wzmocnienie kadr administracji regionalnej i lokalnej. Rozszerzenie współpracy międzyregionalnej z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych. Marketing regionalny. Cel 5. Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej. PRIORYTETY: Rozbudowa i podnoszenie standardów infrastruktury społecznej. Kierunki działań: Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej szkolnictwa wyższego 925

10 Poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na poziomie podstawowym i średnim, zwłaszcza na terenach wiejskich Racjonalny rozwój i modernizacja obiektów służby zdrowia oraz wyposażenie w nowoczesną aparaturę w celu poprawy jakości i dostępności usług w zakresie profilaktyki oraz podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej Rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z bezpieczeństwem publicznym i ratownictwem Rozbudowa i modernizacja obiektów pomocy społecznej Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego oraz gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu. Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Rozwój systemów informatycznych szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz regionalnej zintegrowanej platformy usług elektronicznych. Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej jako czynnika warunkującego wzrost mobilności zasobów ludzkich i racjonalnego kształtowania ośrodków osadniczych. Cel 6. Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. PRIORYTETY: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich umożliwiający przechodzenie ludności wiejskiej do zawodów pozarolniczych. Kierunki działań: Różnicowanie działalności gospodarczej na wsi w celu zapewnienia alternatywnych w stosunku do rolnictwa źródeł dochodów Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wspieranie rozwoju gospodarki komunalnej na obszarach wiejskich tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach gospodarczych świadczących usługi komunalne Poprawa dostępności dla mieszkańców obszarów wiejskich do różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania do zawodów pozarolniczych Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej poprawę jakości życia na obszarach wiejskich Aktywizacja społeczności wiejskich zachowanie tożsamości, dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich Wykorzystanie warunków przyrodniczo-krajobrazowych regionu i wspieranie zrównoważonej gospodarki obszarami leśnymi Wspieranie wyrobu produktów tradycyjnych i regionalnych tworzenie marek regionalnych i ich promocja Rozwój i modernizacja produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Rozbudowa otoczenia instytucjonalnego rynku rolnego. 926

11 B. ANALIZA STANU SPÓJNOŚCI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ, PRZEPROWADZONA NA POZIOMIE OBSZARÓW TYPU NUTS 4 I NUTS 5 Województwo świętokrzyskie ma charakter przemysłowo-rolniczy, o wysokim stopniu koncentracji tradycyjnych działów przemysłu związanych z produkcją i obróbką metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców mineralnych oraz produkcją artykułów spożywczych. Charakterystyczny jest bardzo wyraźny podział na przemysłową północ i rolnicze południe stanowiące zaplecze dla produkcji ekologicznej żywności. Większość ośrodków miejskich, skupiających znaczącą w skali województwa liczbę miejsc pracy w przemyśle koncentruje się na obszarze dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Ma on bogate tradycje związane z przemysłem, głównie wydobywczym i przetwórczym surowców mineralnych (rud żelaza, miedzi, ołowiu). Południowo-wschodnia część województwa ma generalnie rolniczy charakter związany z występowaniem dobrych gleb rędzinowych, wykształconych na węglanowych skałach kredowych oraz gleb lessowych Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Obszar ten, mimo dobrze rozmieszczonej sieci miast, jest znacznie niżej zurbanizowany ze względu na mniejszą przeciętnie liczbę mieszkańców w poszczególnych ośrodkach, mniejszą koncentrację przedsiębiorczości, w tym przemysłu, a zatem, mniejszą siłę ich oddziaływania na otoczenie. Przedstawioną powyżej specyfikę województwa świętokrzyskiego ilustruje rysunek 2, przedstawiający rozkład przedsiębiorczości mierzony udziałem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Rys. 2. ROZKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO MIERZONY UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 927

12 W województwie wydzielonych jest administracyjnie 13 powiatów ziemskich i jedno miasto na prawach powiatu Kielce, będące powiatem grodzkim oraz 102 gminy, w tym: 5 miejskich, 25 miejsko-wiejskich i 72 wiejskie. Województwo świętokrzyskie, zgodnie z unijną nomenklaturą jednostek terytorialnych NUTS, w całości odpowiada regionowi na poziomie NUTS III. Pokrywanie się granic regionu NUTS III z obszarem województwa sprzyja prowadzeniu mobilnej polityki regionalnej i efektywnemu wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Stan spójności ekonomicznej i społecznej na poziomie NUTS V odzwierciedlają wyniki kompleksowej oceny gmin woj. świętokrzyskiego, wykonanej podczas opracowywania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata Do scharakteryzowania gmin wybrano 42 cechy opisujące ich stan w roku Wybrane cechy przedstawione są w tabeli 2. Poszczególnym cechom przyporządkowane zostały wagi. Następnie sprowadzono zakres przyjmowanych przez cechy wartości do przedziału [0; 5]. Po przemnożeniu tak unormowanych cech przez wagi (dla cech uznanych za stymulatory wartości dodatnie, dla destymulatorów ujemne) dodano otrzymane iloczyny i otrzymano zbiorczą ocenę gmin pod względem stanu w roku Graficzne przedstawienie oceny stanowi Rys. 3. Wskazuje on na znaczne zróżnicowanie stanu gmin województwa świętokrzyskiego. Gminami, które najprężniej się rozwijają, są: Sandomierz, Starachowice, Opatów, Skarżysko Kamienna, Staszów, Połaniec, Busko-Zdrój, Kielce. Tabela 2. CECHY DOTYCZĄCE STANU GMIN W 2002 ROKU WYBRANE DO KOMPLEKSOWEJ OCENY Lp. Cecha (stan w roku 2002) waga 1 wiek przedprodukcyjny % ludności 2 2 wiek produkcyjny % ludności 2 3 wiek poprodukcyjny % ludności -1 4 drogi 100 km mieszkania powierzchnia m 2 /os. 1 6 woda % osób podłączonych 1 7 kanalizacja % osób podłączonych 1 8 sklepy/1000 os. 1 9 REGON handel naprawy /1000 os REGON transport, gospodarka magazynowa i łączność /1000 os wydatki transport i łączność zł/os wydatki gospodarka komunalna zł/os wydatki gospodarka mieszkaniowa zł/os dochody własne zł/os wydatki ochrona zdrowia zł/os wydatki opieka społeczna zł/os REGON opieka społeczna /1000 os REGON ogółem /1000 os REGON działalność produkcyjna /1000 os REGON górnictwo kop. /1000 os wydatki inwestycje zł/os

13 22 dochody podatek od nieruchomości zł/os 3 23 REGON budownictwo/1000 os Ścieki oczyszczane razem [dcm 3 /os] 1 25 % ludność obsługiwana przez oczyszczalnie komunalne 1 26 emisja zanieczyszczeń gazowych [ton/rok/km 2 ] wydatki na administrację państwową i samorządową zł/os biblioteki na 1000 os woluminy na osobę 3 30 dochody ogółem zł/os dochody podatek od środków transportu zł/os dochody podatek od osób fizycznych zł/os REGON handel hurtowy i detaliczny /1000 os REGON pośrednictwo finansowe /1000 os REGON obsługa nieruchomości i wynajem /1000 os REGON pozostała działalność usługowa/1000 os wydatki oświata i wychowanie zł/os wykształcenie wyższe % ludności >= 13 lat 3 39 wykształcenie policealne % ludności >= 13 lat 3 40 wykształcenie średnie razem % ludności >= 13 lat 2 41 wykształcenie zasadnicze zawodowe % ludności >= 13 lat 1 42 REGON edukacja /1000 os

14 Rys. 3. KOMPLEKSOWA OCENA ROZWOJU GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2002 R. C. PROBLEMY STYKOWE POMIĘDZY WOJEWÓDZTWEM I JEGO SĄSIADAMI Obszar województwa świętokrzyskiego jest otoczony z trzech stron czterema największymi aglomeracjami miejskimi w Polsce: warszawską, łódzką, śląską i krakowską. Miasta centralne tych aglomeracji są stolicami województw bezpośrednio sąsiadujących z województwem świętokrzyskim. Wymienione aglomeracje mają istotne strefy wpływów na terenie województwa świętokrzyskiego. Dotyczy to głównie powiązań rynkowych, obsługi komunikacyjnej, usług dydaktycznych szkół wyższych i kontaktów społecznych. Wpływy tych aglomeracji nie są obecnie jednoznacznie korzystne lub niekorzystne dla województwa świętokrzyskiego. Korzyścią jest niewątpliwie duża i stosunkowo łatwa dostępność do tych aglomeracji, w tym do rynków pracy i młodzieży do szkół wyższych. Natomiast niekorzystne może być utrzymanie się przewagi kon- 930

15 kurencyjności wymienionych aglomeracji i ich województw nad województwem świętokrzyskim. Przełamania obecnej znacznej przewagi atrakcyjności czterech wymienionych województw dla inwestorów i osadnictwa można poszukiwać w strategicznym kształtowaniu wizerunku województwa świętokrzyskiego jako obszaru mającego stosunkowo łatwy dostęp do tych aglomeracji i ich potencjałów, a jednocześnie mogącego zaoferować niższe koszty z tytułu wyboru lokalizacji działalności gospodarczej czy też miejsca zamieszkania. W kierunku południowo-wschodnim świętokrzyskie graniczy z województwami podkarpackim i lubelskim, zaliczanymi do grupy pięciu najuboższych regionów Unii Europejskiej. Są to województwa o podobnych problemach rozwojowych, które wspólnie mogą podejmować inicjatywy o charakterze ponadregionalnym. Druga grupa uwarunkowań obejmuje dostępność obszaru województwa do krajowych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych oraz do przejść granicznych. Województwo charakteryzuje się niską dostępnością komunikacyjną. Położone jest poza siecią dróg transeuropejskich, co powoduje peryferyzację regionu. Planowana krajowa sieć korytarzy, którą stanowić będą główne ciągi drogowe i linie kolejowe oraz rozmieszczone na nich centra logistyczne, obejmuje prawie wszystkie większe aglomeracje, w tym położone w bezpośrednim sąsiedztwie województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyskie pozostaje jednak poza ustaloną już ich siecią. Przygotowanie na poziomie centralnym specjalnych instrumentów wspierania rozwoju województw Polski Wschodniej czyni z województwa lubelskiego i podkarpackiego najbardziej naturalnych partnerów współpracy międzyregionalnej. Przykłady tej współpracy to m.in. wspólna inicjatywa TRIS porozumienie trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego na rzecz współpracy przy realizacji regionalnych strategii innowacji, wspólne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego czy też modernizacji ciągów komunikacyjnych łączących te regiony. Konsekwencją obecnych procesów transformacji rynkowej jest coraz większe zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, które objęło nie tylko główne obszary i strefy polityki krajowej, ale również mniejsze jednostki podziału terytorialnego, położone w oddaleniu od regionalnych stref i ośrodków przyśpieszonego rozwoju. Wyrównywaniu tych dysproporcji winna służyć polityka rozwoju regionalnego, która zgodnie z założeniami zmierzać będzie do rozwiązywania wspólnych problemów stykowych, na obszarach objętych największą recesją strukturalną. Obszary te ze względów historycznych, geograficznych, jak też na skutek ograniczonych możliwości wsparcia ze strony samorządów województw w niewielkim tylko stopniu korzystają ze współczesnych dobrodziejstw cywilizacyjnych i stoją wobec barier i problemów trudnych do rozwiązania bez konkretnej pomocy zewnętrznej. Działania wspomagające winny być tu ukierunkowane na uzyskanie spójności gospodarczej i przestrzennej z pozostałą częścią regionu, a jednocześnie na zwiększeniu kooperacji, wymiany doświadczeń i solidarności międzywojewódzkiej w rozwiązywaniu wspólnych problemów stykowych. Poniżej przedstawione są w układzie sektorowym wybrane obszary współpracy w rozwiązywaniu problemów przygranicznych. Ochrona środowiska wspólna polityka ekologiczna na transgranicznych obszarach prawnie chronionych (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.); propozycja utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Środkowej Wisły (wspólnie z woj. lubelskim i mazowieckim); transgraniczne elementy systemu przyrodniczego (ECONET-PL); napływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z ościennych województw uwidaczniający się uszkodzeniem drzewostanów na terenach leśnych (woj. małopolskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie). Gospodarka wodna współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej doliny Wisły oraz poprawa jej stanu czystości (woj. podkarpackie, małopolskie i lubelskie); współdziałanie w sprawie ochrony przeciwpowodziowej Pilicy (woj. śląskie i łódzkie); wspólna ochrona transgranicznych głównych zbiorników wód podziemnych; kompleksowa ochrona zlewni Pilicy, w tym szczególnie poprawa stanu czystości wód powierzchniowych (woj. łódzkie, śląskie); 931

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Analiza spójności Strategii Rozwoju Gminy Morawica ze strategiami rozwoju województwa i powiatu

Analiza spójności Strategii Rozwoju Gminy Morawica ze strategiami rozwoju województwa i powiatu Analiza spójności Strategii Rozwoju Morawica ze strategiami rozwoju województwa i powiatu Analiza spójności Strategii Rozwoju Morawica ze strategiami rozwoju województwa i powiatu Wykonawca: ResPublic

Bardziej szczegółowo

GDDKiA Oddział w Kielcach Kielce czerwiec Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA Oddział w Kielcach Kielce czerwiec Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA Oddział w Kielcach Kielce czerwiec 2011 Region świętokrzyski położony jest w środkowo-południowej części Polski. Sąsiaduje z sześcioma województwami: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Sender. Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy. społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim

Zbigniew Sender. Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy. społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Mazowsze-Warszawa synergia czy konflikty?

Mazowsze-Warszawa synergia czy konflikty? Mazowsze-Warszawa synergia czy konflikty? Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Warszawa, 15 grudnia 2016 r. Podział statystyczny na dwie jednostki statystyczne (NUTS-2): - aglomeracja warszawska,

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 Wizją Tczewa jest miasto, które będzie rozwijać się jako silny gospodarczo ośrodek subregionalny, dogodnie skomunikowany

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska obszar funkcjonalny Opola Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska: płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego powstała: we wrześniu 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 9 września 2013 r. System wskaźników monitorowania Białystok, wrzesień 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych SRWP

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Wizja W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 19 marca 2013 r. System wskaźników monitorowania Projekt Białystok, 19 marca 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo