EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020"

Transkrypt

1 Zdzisław Piasta EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU

2 SPIS TREŚCI A. Specyfika województwa świętokrzyskiego na mapie regionalnej Polski, strategiczne kierunki rozwoju województwa B. Analiza stanu spójności ekonomicznej i społecznej, przeprowadzona na poziomie obszarów typu NUTS 4 i NUTS C. Problemy stykowe pomiędzy województwem i jego sąsiadami D. Stan i perspektywy społeczeństwa opartego na wiedzy E. Dostępność terytorialna województwa F. Funkcje metropolitalne stolicy województwa G. Sytuacja i kierunki zmian społeczno-ekonomicznych na obszarach wiejskich H. Jakość kapitału ludzkiego, analiza strukturalna i terytorialna problemu bezrobocia I. Ochrona jakości środowiska naturalnego i wartości przyrodniczych w województwie J. Stan gospodarki wodnej i jej perspektywy K. Podstawowe kierunki migracji zawodowej mieszkańców L. Podstawowe sektory gospodarki regionu i ich tendencje rozwojowe M. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie N. Funkcjonowanie administracji publicznej w regionie O. System edukacji publicznej i niepublicznej w województwie oraz jakość i dostępność systemu zapewnienia publicznych świadczeń socjalnych (ochrona zdrowia, opieka społeczna)

3 W ekspertyzie wykorzystane zostały wojewódzkie dokumenty strategiczne powstałe po roku 1999, jakimi są strategia rozwoju województwa z przełomu XX i XXI wieku, aktualizowana w 2005 roku i przyjęta w 2006 roku strategia rozwoju województwa, Regionalna Strategia Innowacji, wojewódzki segment ZPORR , Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inne regionalne dokumenty programowe przekazane przez osoby zatrudnione w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz w Urzędzie Miasta Kielc. Zastosowanie znalazły także materiały udostępnione przez Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. A. SPECYFIKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA MAPIE REGIONALNEJ POLSKI, STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA W ŚWIETLE REGIONALNYCH DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH Województwo świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części Polski na obszarze Wyżyny Kieleckiej (część środkowa i północno-wschodnia województwa), Niecki Nidziańskiej (część południowa) i Wyżyny Przedborskiej (część północno-zachodnia). Świętokrzyskie otoczone jest sześcioma województwami (mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, łódzkie) z największymi aglomeracjami miejskimi w Polsce warszawską, krakowską, katowicką i łódzką. Odległość od Kielc stolicy województwa do centrów tych aglomeracji wynosi od 120 do 180 km. Województwo położone jest pomiędzy dwoma korytarzami infrastruktury transportowej relacji wschód-zachód o znaczeniu międzynarodowym (drogi międzynarodowe A2 i A4) oraz na wschód od korytarza relacji północ-południe (droga międzynarodowa A1). Województwo ma powierzchnię km 2, co stanowi 3,74% obszaru kraju (15 miejsce, przed województwem opolskim). 66% powierzchni województwa stanowią obszary chronione. Procentowy udział obszarów chronionych stawia województwo na pierwszym miejscu w kraju (średni procentowy udział obszarów chronionych w kraju to 33,1%). Wśród świętokrzyskich obszarów prawnie chronionych parki narodowe stanowią 0,65% powierzchni województwa, rezerwaty przyrody 0,21%, parki krajobrazowe 11,02%; reszta to obszary chronionego krajobrazu. Obszar dziesięciu gmin w 100% zaliczony jest do obszarów prawnie chronionych; obszar dalszych 11 gmin to w ponad 99% obszar prawnie chroniony. 17 gmin nie zawiera żadnych obszarów prawnie chronionych. W województwie wydzielonych jest administracyjnie 13 powiatów ziemskich i jedno miasto na prawach powiatu (Kielce powiat grodzki) oraz 102 gminy, w tym 5 miejskich, 25 miejsko-wiejskich i 72 wiejskie. Gminy miejskie i miejsko-wiejskie zlokalizowane są głównie na północy województwa. Według danych z grudnia 2004 roku, region zamieszkuje 1288,7 tys. osób, co stanowi 3,4% ludności kraju. W latach liczba ludności zmniejszyła się o 2,67%. Liczba ludności w województwie maleje z prędkością ok. 0,3% rocznie. Gęstość zaludnienia wynosiła 110,5 osób/km 2 przy średniej krajowej 122,2 osób/km 2 (11 miejsce w kraju). 22,73% osób to ludność w wieku przedprodukcyjnym (kraj 22,67%; 9 miejsce w Polsce); 60,55% osób to ludność w wieku produkcyjnym (kraj 62,25%; 14 miejsce); 16,72% 919

4 osób to ludność w wieku poprodukcyjnym (kraj 15,08%; 2 miejsce w Polsce). Warto nadmienić, że w 36 gminach ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi ponad 20% mieszkańców, a w trzech gminach (Radków, Działoszyce, Tarłów) ponad 24% mieszkańców. Rys. 1. LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (STAN NA R.) Terytorium:13 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki (Kielce); 102 gminy powierzchnia km 2 3,7% 15 miejsce w kraju liczba ludności 1.288,7 tys. 3,4% 13 miejsce w kraju ludność miejska 45,5% w kraju 61,5% ludność wiejska 54,5% w kraju 38,5% udział kobiet 51,2% w kraju 51,6% Pod względem PKB w 2002 roku, liczonym per capita, świętokrzyskie z kwotą zł/os. plasowało się na 12. miejscu w kraju przy średniej krajowej zł/os. W latach PKB per capita kształtował się na poziomie 77 79% średniej krajowej. Procentowy udział poszczególnych rodzajów podmiotów gospodarczych w regionie był zbliżony do średniej krajowej. Mniej niż średnio w kraju było w 2002 roku spółek handlowych i spółek cywilnych, więcej podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne. W województwie świętokrzyskim liczba ludności w latach zmniejszała się trzykrotnie szybciej niż średnio w kraju. Ubytek jest wynikiem nie tylko poziomu przyrostu naturalnego, ale również migracji zewnętrznej. Silna migracja następuje ze Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska oraz z obszarów wiejskich, na których szansa rentownego rolnictwa jest nikła (związana z niską klasą gleb). 920

5 Pod względem salda migracji na 1000 osób świętokrzyskie znajduje się na 13 miejscu w kraju, przed warmińsko-mazurskim, śląskim i opolskim. Związane jest to ze stosunkowo dużym bezrobociem w województwie, osiągającym w 2003 roku wartość 22% (kraj 20%; 7 miejsce w kraju). Najniższe zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) w 2002 roku zanotowano w gminach Bliżyn, Pierzchnica, Waśniów i Samborzec nieco ponad 5% ludności w wieku produkcyjnym, lecz najgorsza sytuacja pod tym względem panuje w obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich (np. w obszarze wiejskim gminy Działoszyce zatrudnionych jest ok. 2% osób w wieku produkcyjnym). W gminach rolniczych istnieje duże ukryte bezrobocie. Atutem gospodarki regionalnej jest przemysł materiałów budowlanych bazujący na własnych surowcach, unikalnych w skali kraju. Podstawowym bogactwem mineralnym są kopaliny mineralne, zwłaszcza pokłady kamienia gipsowego, należące do najbogatszych w Europie. Świętokrzyskie należy do czołówki województw pod względem: wydobycia kamienia gipsowego (100% krajowego wydobycia), spoiwa gipsowego (88,4%), siarki rodzimej (71,7%), produkcji wapna (38,1%), cementu (32%) oraz kruszywa mineralnego łamanego zwykłego (24,8%) 1. Podstawowe dane liczbowe dotyczące województwa świętokrzyskiego na tle danych dotyczących Polski zestawione są w tabeli 1. Tabela 1. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA TLE POLSKI W ROKU 2002 Lp. Charakterystyka podstawowa Wartość liczbowa (2002 r.) Średnia krajowa lub wartość dla kraju (2002 r.) 01 Jednostki terytorialne powiaty Jednostki terytorialne gminy Liczba ludności [mln] 1,30 38,22 13 / 3,39% 040 Powierzchnia [tys. km 2 ] 11,69 312,69 15 / 3,74% 05 Gęstość zaludnienia [os./km 2 ] 110,50 122, Przyrost naturalny [%] -0,13 0, Zgony niemowląt [zgony/1000 urodzin] 8,0 7, Ludność w wieku przedprodukcyjnym [%] 22,73 22, Ludność w wieku produkcyjnym [%] 60,55 62, Ludność w wieku poprodukcyjnym [%] 16,72 15, Przeciętna długość życia: mężczyźni 70,5 69,7 12 Przeciętna długość życia: kobiety 79,3 78,0 Odniesienie do kraju [miejsce] 13 Powierzchnia użytkowa mieszkań [m 2 /os.] 18,4 19, Ludność w miastach [%] 45,90 61, Stopa bezrobocia [%] 22,00 20, Przeciętne wynagrodzenie brutto [zł] Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002, Urząd Statystyczny, Kielce 2002; dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 921

6 17 Liczba podmiotów REGON na 1000 osób 76,8 90, Podmioty REGON osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej na 1000 osób 14,4 19, Podmioty REGON osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców 62,4 71, Firmy produkcyjne na 1000 mieszkańców 7,41 9, Budownictwo liczba firm na 1000 osób 8,73 9, Handel hurt i detal [firmy/1000 os.] 29,61 30, Hotele i restauracje [firmy/1000 os.] 2,04 2, Pośrednictwo finansowe [firmy/1000 os.] 2,52 3, Obsługa i wynajem nieruchomości [firmy/1000 os.] 9,04 13, Produkcja sprzedana przemysł [mln zł] /2,13% 27 Produkcja sprzedana budown. [mln zł] /4,80% 28 Produkcja żywca [kg/1 ha użytków rolnych] 123,70 197, Przeciętny roczny udój mleka od 1 krowy Skup produktów rolnych przeliczony na jedn. zbożowe [dt/ha] 11,30 21, Pracujący ogółem na 1000 osób 333,70 326, Przeciętne zatrudnienie w przemyśle na 1000 osób Przeciętne zatrudnienie w budownictwie na 1000 osób Saldo migracji na 1000 osób -1,90-0, Drogi publiczne twarde [km/100 km 2 ] 95,70 79, Linie kolejowe na 100 km 2 6,20 6, Telefoniczne łącza główne/1000 osób 234,9 307, Samochody os. zarejestrowane/1000 osób Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków [%] 44,17 56, Ścieki przemysłowe i komunalne nieoczyszczone [dam 3 /1 km 2 ] 0,21 0, Grunty leśne [%] 28,40 29, Powierzchnia prawnie chroniona [%] 66,0 33, Miejsca noclegowe turystyczne na 1000 osób 7,42 15, Liczba ludności na 1 sklep Lekarze na osób 20,2 22, Stomatolodzy na osób 2,30 2, Pielęgniarki na osób 51,50 48, Łóżka szpitalne na osób 46,10 49, Zatrudnienie w działalności B+R na 1000 osób 1,30 4,

7 50 Nakłady na działalność B+R [zł/os.] Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle [mln zł] 410,2 a 12234,7 a 3% 52 Automatyczne linie produkcyjne w przemyśle [firmy >49 os.] /4% 53 w tym sterowane komputerem /2,8% 54 Komputery do sterowania i regulacji procesami technologicznymi /4,4% 55 Przedsiębiorstwa posiadające lokalne sieci LAN /2,8% 56 Przedsiębiorstwa korzystające z usług Internetu /3,3% 57 Liczba jednostek B+R 13 a 920 a 15/1,4% 58 Studenci szkół wyższych na osób 436,70 466, Dochody ogółem [zł/os.] 1377, , Dochody własne gmin [zł/os.] 530,89 811, Wydatki ogółem [zł/os.] 1389, , PKB na osobę [zł/os.] a dane z roku 2001 b dane z r.ak. 2000/2001 Źródło: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata , Kielce 2004 r. Poniżej wymienione są najważniejsze problemy występujące w województwie świętokrzyskim, mające wpływ na jego rozwój społeczno-gospodarczy: niski poziom urbanizacji i niewystarczający rozwój miast, niekorzystne zmiany demograficzne, prowadzące do starzenia się społeczeństwa, wysoka stopa bezrobocia w województwie, szczególnie na obszarach wiejskich, dominacja mało efektywnych działów produkcji w strukturze gospodarczej regionu, niedostateczne wyposażenie, zwłaszcza na obszarach wiejskich, w infrastrukturę techniczną, niezadowalający poziom rozwoju instytucji otoczenia biznesu, niedostateczne powiązania pomiędzy sektorem naukowym i badawczym a gospodarką, niska otwartość regionu dla inwestycji w przemyśle, niski poziom dochodów mieszkańców jako główny czynnik wpływający na funkcjonowanie biznesu w regionie, zły stan infrastruktury transportowej, gazowej, energetycznej, niedostateczny rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w kontekście możliwości wykorzystania sieci światłowodowych do przesyłu danych i Internetu, położenie województwa poza planowanym układem autostrad oraz ograniczenie w województwie tras szybkiego ruchu do drogi S7. Cel generalny strategii województwa świętokrzyskiego do roku 2020 został sformułowany następująco: Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cele szczegółowe to: Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa i możliwości innowacyjnych gospodarki. Podniesienie konkurencyjności i zdolności inwestycyjnych podmiotów gospodarczych w regionie. Wzrost kwalifikacji zasobów ludzkich stosownie do potrzeb nowoczesnej gospodarki regionu. Podniesienie jakości systemów infrastruktury technicznej i społecznej, służące poprawie konkurencyjności gospodarki i spójności przestrzennej regionu. 923

8 Poniżej zestawione są cele, priorytety oraz kierunki działań dla najważniejszych priorytetów, które znalazły się w strategii województwa świętokrzyskiego, przyjętej w październiku 2006 roku. Cel 1. Przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa PRIORYTETY: Tworzenie otoczenia przyjaznego dla rozwoju nowoczesnego biznesu, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Kierunki działań: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych rozwój infrastruktury wspierającej działania inwestycyjne przedsiębiorstw Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne technologie oraz nowoczesne metody organizacji, zarządzania i dystrybucji wyrobów i usług Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu i ich współpracy z przedsiębiorstwami Poprawa dostępu do kapitału, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rozwój systemu gwarancji, poręczeń, funduszy pożyczkowych oraz alternatywnych systemów finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej (np. fundusze wysokiego ryzyka, kredyty rodzinne itp.) Budowa regionalnych systemów informacji gospodarczej oraz innowacji i transferu technologii, powiązanych z systemami krajowymi i międzynarodowymi Promocja przedsiębiorczości, postaw proeksportowych i innowacyjnych Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce. Kreowanie rozwoju i dywersyfikacji funkcji wyższego rzędu w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym oraz racjonalny rozwój miast i centrów gmin województwa. Cel 2. Rozwój zasobów ludzkich PRIORYTETY: Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy. Kierunki działań: Zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia, wspieranie innowacyjnych form kształcenia (np. e-edukacja) Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy Promowanie jakości i atrakcyjności kształcenia w zakresie przedsiębiorczości oraz w kierunkach nauk technicznych i ścisłych Wsparcie ośrodków akademickich w regionie ukierunkowane na zwiększenie ich znaczenia w kształtowaniu regionalnego kapitału intelektualnego oraz na rynku usług edukacyjnych Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową służącą rozwojowi systemu kształcenia w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych Wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych i naukowo-badawczych oraz specjalności obejmujących nową technikę i technologię Stworzenie regionalnego systemu stypendialnego zwiększanie dostępu do kształcenia młodzieży pochodzącej z rodzin najuboższych i obszarów wiejskich Rozwój potencjału kadrowego nauki i sektora badawczo-rozwojowego. Rozwój form kształcenia ustawicznego. Aktywna polityka rynku pracy. Zintegrowana polityka społeczna. Społeczeństwo obywatelskie. 924

9 Cel 3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury. PRIORYTETY: Tworzenie warunków rozwoju turystyki, sportu i rekreacji. Kierunki działań: Rozwój infrastruktury turystycznej, szczególnie infrastruktury noclegowej, gastronomicznej, małej infrastruktury na pieszych, rowerowych i wodnych szlakach oraz turystyczne zagospodarowanie zbiorników wodnych Wspieranie procesów powstawania lokalnych i regionalnych produktów turystycznych Wykorzystanie unikalnych walorów Ponidzia dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej Podnoszenie jakości usług turystycznych Rozwój zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej województwa Oznakowanie i udostępnienie atrakcji turystycznych Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemów ekologicznych. Cel 4. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa. PRIORYTETY: Instytucjonalne przygotowanie województwa do realizacji polityki rozwoju regionalnego. Kierunki działań: Tworzenie i wzmacnianie wyspecjalizowanych instytucji regionalnych agencji rozwoju regionalnego i lokalnego przygotowanych do pełnienia roli Instytucji Wdrażających działania w ramach regionalnego i sektorowych programów operacyjnych Wspieranie rozwoju regionalnych firm projektowych, konsultingowych, szkoleniowych itp. specjalizujących się w świadczeniu usług specjalistycznych dla beneficjentów programów regionalnych i sektorowych z zakresu przygotowania i realizacji projektów rozwojowych Włączenie wyższych uczelni i placówek badawczo-rozwojowych do prac badawczych z dziedziny rozwoju regionalnego Poprawa jakości i skuteczności współpracy administracji różnych szczebli wewnątrz regionu tworzenie konsensusu społecznego i budowa partnerstwa dla przedsięwzięć rozwojowych Wzmocnienie potencjału i możliwości technologicznych instytucji statystyki publicznej w zakresie tworzonych baz danych regionalnych oraz przetwarzania i wymiany informacji Wspieranie aktywności regionalnych i lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pozyskujących fundusze ze źródeł krajowych i zagranicznych na realizację projektów o charakterze społecznym Wzmocnienie kadr administracji regionalnej i lokalnej. Rozszerzenie współpracy międzyregionalnej z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych. Marketing regionalny. Cel 5. Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej. PRIORYTETY: Rozbudowa i podnoszenie standardów infrastruktury społecznej. Kierunki działań: Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej szkolnictwa wyższego 925

10 Poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na poziomie podstawowym i średnim, zwłaszcza na terenach wiejskich Racjonalny rozwój i modernizacja obiektów służby zdrowia oraz wyposażenie w nowoczesną aparaturę w celu poprawy jakości i dostępności usług w zakresie profilaktyki oraz podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej Rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z bezpieczeństwem publicznym i ratownictwem Rozbudowa i modernizacja obiektów pomocy społecznej Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego oraz gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu. Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Rozwój systemów informatycznych szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz regionalnej zintegrowanej platformy usług elektronicznych. Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej jako czynnika warunkującego wzrost mobilności zasobów ludzkich i racjonalnego kształtowania ośrodków osadniczych. Cel 6. Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. PRIORYTETY: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich umożliwiający przechodzenie ludności wiejskiej do zawodów pozarolniczych. Kierunki działań: Różnicowanie działalności gospodarczej na wsi w celu zapewnienia alternatywnych w stosunku do rolnictwa źródeł dochodów Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wspieranie rozwoju gospodarki komunalnej na obszarach wiejskich tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach gospodarczych świadczących usługi komunalne Poprawa dostępności dla mieszkańców obszarów wiejskich do różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania do zawodów pozarolniczych Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej poprawę jakości życia na obszarach wiejskich Aktywizacja społeczności wiejskich zachowanie tożsamości, dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich Wykorzystanie warunków przyrodniczo-krajobrazowych regionu i wspieranie zrównoważonej gospodarki obszarami leśnymi Wspieranie wyrobu produktów tradycyjnych i regionalnych tworzenie marek regionalnych i ich promocja Rozwój i modernizacja produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Rozbudowa otoczenia instytucjonalnego rynku rolnego. 926

11 B. ANALIZA STANU SPÓJNOŚCI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ, PRZEPROWADZONA NA POZIOMIE OBSZARÓW TYPU NUTS 4 I NUTS 5 Województwo świętokrzyskie ma charakter przemysłowo-rolniczy, o wysokim stopniu koncentracji tradycyjnych działów przemysłu związanych z produkcją i obróbką metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców mineralnych oraz produkcją artykułów spożywczych. Charakterystyczny jest bardzo wyraźny podział na przemysłową północ i rolnicze południe stanowiące zaplecze dla produkcji ekologicznej żywności. Większość ośrodków miejskich, skupiających znaczącą w skali województwa liczbę miejsc pracy w przemyśle koncentruje się na obszarze dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Ma on bogate tradycje związane z przemysłem, głównie wydobywczym i przetwórczym surowców mineralnych (rud żelaza, miedzi, ołowiu). Południowo-wschodnia część województwa ma generalnie rolniczy charakter związany z występowaniem dobrych gleb rędzinowych, wykształconych na węglanowych skałach kredowych oraz gleb lessowych Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Obszar ten, mimo dobrze rozmieszczonej sieci miast, jest znacznie niżej zurbanizowany ze względu na mniejszą przeciętnie liczbę mieszkańców w poszczególnych ośrodkach, mniejszą koncentrację przedsiębiorczości, w tym przemysłu, a zatem, mniejszą siłę ich oddziaływania na otoczenie. Przedstawioną powyżej specyfikę województwa świętokrzyskiego ilustruje rysunek 2, przedstawiający rozkład przedsiębiorczości mierzony udziałem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Rys. 2. ROZKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO MIERZONY UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 927

12 W województwie wydzielonych jest administracyjnie 13 powiatów ziemskich i jedno miasto na prawach powiatu Kielce, będące powiatem grodzkim oraz 102 gminy, w tym: 5 miejskich, 25 miejsko-wiejskich i 72 wiejskie. Województwo świętokrzyskie, zgodnie z unijną nomenklaturą jednostek terytorialnych NUTS, w całości odpowiada regionowi na poziomie NUTS III. Pokrywanie się granic regionu NUTS III z obszarem województwa sprzyja prowadzeniu mobilnej polityki regionalnej i efektywnemu wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Stan spójności ekonomicznej i społecznej na poziomie NUTS V odzwierciedlają wyniki kompleksowej oceny gmin woj. świętokrzyskiego, wykonanej podczas opracowywania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata Do scharakteryzowania gmin wybrano 42 cechy opisujące ich stan w roku Wybrane cechy przedstawione są w tabeli 2. Poszczególnym cechom przyporządkowane zostały wagi. Następnie sprowadzono zakres przyjmowanych przez cechy wartości do przedziału [0; 5]. Po przemnożeniu tak unormowanych cech przez wagi (dla cech uznanych za stymulatory wartości dodatnie, dla destymulatorów ujemne) dodano otrzymane iloczyny i otrzymano zbiorczą ocenę gmin pod względem stanu w roku Graficzne przedstawienie oceny stanowi Rys. 3. Wskazuje on na znaczne zróżnicowanie stanu gmin województwa świętokrzyskiego. Gminami, które najprężniej się rozwijają, są: Sandomierz, Starachowice, Opatów, Skarżysko Kamienna, Staszów, Połaniec, Busko-Zdrój, Kielce. Tabela 2. CECHY DOTYCZĄCE STANU GMIN W 2002 ROKU WYBRANE DO KOMPLEKSOWEJ OCENY Lp. Cecha (stan w roku 2002) waga 1 wiek przedprodukcyjny % ludności 2 2 wiek produkcyjny % ludności 2 3 wiek poprodukcyjny % ludności -1 4 drogi 100 km mieszkania powierzchnia m 2 /os. 1 6 woda % osób podłączonych 1 7 kanalizacja % osób podłączonych 1 8 sklepy/1000 os. 1 9 REGON handel naprawy /1000 os REGON transport, gospodarka magazynowa i łączność /1000 os wydatki transport i łączność zł/os wydatki gospodarka komunalna zł/os wydatki gospodarka mieszkaniowa zł/os dochody własne zł/os wydatki ochrona zdrowia zł/os wydatki opieka społeczna zł/os REGON opieka społeczna /1000 os REGON ogółem /1000 os REGON działalność produkcyjna /1000 os REGON górnictwo kop. /1000 os wydatki inwestycje zł/os

13 22 dochody podatek od nieruchomości zł/os 3 23 REGON budownictwo/1000 os Ścieki oczyszczane razem [dcm 3 /os] 1 25 % ludność obsługiwana przez oczyszczalnie komunalne 1 26 emisja zanieczyszczeń gazowych [ton/rok/km 2 ] wydatki na administrację państwową i samorządową zł/os biblioteki na 1000 os woluminy na osobę 3 30 dochody ogółem zł/os dochody podatek od środków transportu zł/os dochody podatek od osób fizycznych zł/os REGON handel hurtowy i detaliczny /1000 os REGON pośrednictwo finansowe /1000 os REGON obsługa nieruchomości i wynajem /1000 os REGON pozostała działalność usługowa/1000 os wydatki oświata i wychowanie zł/os wykształcenie wyższe % ludności >= 13 lat 3 39 wykształcenie policealne % ludności >= 13 lat 3 40 wykształcenie średnie razem % ludności >= 13 lat 2 41 wykształcenie zasadnicze zawodowe % ludności >= 13 lat 1 42 REGON edukacja /1000 os

14 Rys. 3. KOMPLEKSOWA OCENA ROZWOJU GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2002 R. C. PROBLEMY STYKOWE POMIĘDZY WOJEWÓDZTWEM I JEGO SĄSIADAMI Obszar województwa świętokrzyskiego jest otoczony z trzech stron czterema największymi aglomeracjami miejskimi w Polsce: warszawską, łódzką, śląską i krakowską. Miasta centralne tych aglomeracji są stolicami województw bezpośrednio sąsiadujących z województwem świętokrzyskim. Wymienione aglomeracje mają istotne strefy wpływów na terenie województwa świętokrzyskiego. Dotyczy to głównie powiązań rynkowych, obsługi komunikacyjnej, usług dydaktycznych szkół wyższych i kontaktów społecznych. Wpływy tych aglomeracji nie są obecnie jednoznacznie korzystne lub niekorzystne dla województwa świętokrzyskiego. Korzyścią jest niewątpliwie duża i stosunkowo łatwa dostępność do tych aglomeracji, w tym do rynków pracy i młodzieży do szkół wyższych. Natomiast niekorzystne może być utrzymanie się przewagi kon- 930

15 kurencyjności wymienionych aglomeracji i ich województw nad województwem świętokrzyskim. Przełamania obecnej znacznej przewagi atrakcyjności czterech wymienionych województw dla inwestorów i osadnictwa można poszukiwać w strategicznym kształtowaniu wizerunku województwa świętokrzyskiego jako obszaru mającego stosunkowo łatwy dostęp do tych aglomeracji i ich potencjałów, a jednocześnie mogącego zaoferować niższe koszty z tytułu wyboru lokalizacji działalności gospodarczej czy też miejsca zamieszkania. W kierunku południowo-wschodnim świętokrzyskie graniczy z województwami podkarpackim i lubelskim, zaliczanymi do grupy pięciu najuboższych regionów Unii Europejskiej. Są to województwa o podobnych problemach rozwojowych, które wspólnie mogą podejmować inicjatywy o charakterze ponadregionalnym. Druga grupa uwarunkowań obejmuje dostępność obszaru województwa do krajowych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych oraz do przejść granicznych. Województwo charakteryzuje się niską dostępnością komunikacyjną. Położone jest poza siecią dróg transeuropejskich, co powoduje peryferyzację regionu. Planowana krajowa sieć korytarzy, którą stanowić będą główne ciągi drogowe i linie kolejowe oraz rozmieszczone na nich centra logistyczne, obejmuje prawie wszystkie większe aglomeracje, w tym położone w bezpośrednim sąsiedztwie województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyskie pozostaje jednak poza ustaloną już ich siecią. Przygotowanie na poziomie centralnym specjalnych instrumentów wspierania rozwoju województw Polski Wschodniej czyni z województwa lubelskiego i podkarpackiego najbardziej naturalnych partnerów współpracy międzyregionalnej. Przykłady tej współpracy to m.in. wspólna inicjatywa TRIS porozumienie trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego na rzecz współpracy przy realizacji regionalnych strategii innowacji, wspólne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego czy też modernizacji ciągów komunikacyjnych łączących te regiony. Konsekwencją obecnych procesów transformacji rynkowej jest coraz większe zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, które objęło nie tylko główne obszary i strefy polityki krajowej, ale również mniejsze jednostki podziału terytorialnego, położone w oddaleniu od regionalnych stref i ośrodków przyśpieszonego rozwoju. Wyrównywaniu tych dysproporcji winna służyć polityka rozwoju regionalnego, która zgodnie z założeniami zmierzać będzie do rozwiązywania wspólnych problemów stykowych, na obszarach objętych największą recesją strukturalną. Obszary te ze względów historycznych, geograficznych, jak też na skutek ograniczonych możliwości wsparcia ze strony samorządów województw w niewielkim tylko stopniu korzystają ze współczesnych dobrodziejstw cywilizacyjnych i stoją wobec barier i problemów trudnych do rozwiązania bez konkretnej pomocy zewnętrznej. Działania wspomagające winny być tu ukierunkowane na uzyskanie spójności gospodarczej i przestrzennej z pozostałą częścią regionu, a jednocześnie na zwiększeniu kooperacji, wymiany doświadczeń i solidarności międzywojewódzkiej w rozwiązywaniu wspólnych problemów stykowych. Poniżej przedstawione są w układzie sektorowym wybrane obszary współpracy w rozwiązywaniu problemów przygranicznych. Ochrona środowiska wspólna polityka ekologiczna na transgranicznych obszarach prawnie chronionych (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.); propozycja utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Środkowej Wisły (wspólnie z woj. lubelskim i mazowieckim); transgraniczne elementy systemu przyrodniczego (ECONET-PL); napływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z ościennych województw uwidaczniający się uszkodzeniem drzewostanów na terenach leśnych (woj. małopolskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie). Gospodarka wodna współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej doliny Wisły oraz poprawa jej stanu czystości (woj. podkarpackie, małopolskie i lubelskie); współdziałanie w sprawie ochrony przeciwpowodziowej Pilicy (woj. śląskie i łódzkie); wspólna ochrona transgranicznych głównych zbiorników wód podziemnych; kompleksowa ochrona zlewni Pilicy, w tym szczególnie poprawa stanu czystości wód powierzchniowych (woj. łódzkie, śląskie); 931

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 2 SPIS TREŚCI 1.Synteza diagnozy aktualnego stanu województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2387/289/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2010 S T R A T E G I A ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 S P I S T R E Ś C I Wstęp I. Analiza uwarunkowań rozwojowych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirmj Ł 22, 7-500 RuItJnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 www. riii,isszczi,iski.pi Radomsko 14.10.2014r. OG Ł OSZENIE Prognoza Oddzialywania na Środowisko dla projektu Strategii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ŁÓDŹ, STYCZEŃ 2014 R. 1 Projekt pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ realizuje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU POD NAZWĄ STRATEGIA ROZWOJU POWIATU MIELECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU POD NAZWĄ STRATEGIA ROZWOJU POWIATU MIELECKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/31/2015 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 16.01.2015 r. PROGRAM ROZWOJU POD NAZWĄ STRATEGIA ROZWOJU POWIATU MIELECKIEGO NA LATA 2014-2020 Opracowanie na zlecenie Starostwa

Bardziej szczegółowo