B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne."

Transkrypt

1 Witold Suski B i b l i o g r a f i a Do podstawowego wyposaenia warsztatu badacza naley bibliografia. Dokładno udzielanych informacji wpływa na jej poyteczno. Prezenowana praca jest wynikiem wieloletnich poszukiwa we wszystkich dostpnych miejscach. Zawiera wybór informacji o powiecie ostrowskim na tle jednostek administracyjnych wyszego rzdu ( Ziemia Nurska, Woj. Mazowieckie, Depart. Płocki, Gub. Łomyska, Woj.Białostockie, Woj. Warszawskie, Woj. Ostrołckie, Woj. Warszawskie ) i wydarze w Polsce. Cz I. Rkopisy z podziałem na archiwa w których s przechowywane. Cz II. ródła drukowane - chronologicznie. Cz III. Czasopisma. Cz IV. Opracowania zamieszczone w 10 działach, alfabetycznie według autorów. Korzystanie ułatwia skorowidz zamieszczony na kocu tekstu. Wyraam nadziej, e bibliografia bdzie pomocna do lepszego poznania dziejów i współczesnoci dla wszystkich pragncych poszerzy swoj wiedz o regionie w wybranej dziedzinie. Cz I. ródła rkopimienne. Archiwum Główne Akt Dawnych ul. Długa 7, Warszawa Centrala telef Informacja tel. wewn.429, archiwa.gow. pl / agad / Akta Rzeczpospolitej - do 1795 r. Wybór (z) Archiwum Główne Akt Dawnych Warszawa, Przewodnik po zespołach.akta dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa Andrzejewo str. 243 Ksigi miejskie r str. 248 Akta wójtowskie 1613 r ( 4 karty) Mazowieckie Ksistwo str. 174 Ksigi sdowe ksig.dla Z. Nurskiej wypisane niej. str. 189 Zbiór Kapicy-Milewskiego - herby rodów. str. 417 Powstanie Kociuszkowskie 1794 r. str Akta Powstania Kociuszkowskiego Mazowieckie Województwo Metryka Mazowiecka ( kancelarii ksit maz. z lat ) str. 35 Archiwum Koronne z lat ( 155 dokumentów ) str. 97, 104, 105 Lustracje dóbr królewskich z lat str. 112, 113 Rejestry podatkowe z lat W zbiorze Arch. Skarbu Koronnego. Oddział 1,(dla Z. Nurskiej z lat ).

2 2 Mapa Woj. Mazowieckiego wykonana przez Karola de Perthe`esa w 1785r( sie rzeczna, zalesienie, osadnictwo, drogi, podział administacyjny). Nur Ziemia, powiat i miasto. str. 113 Rejestry podatkowe r ( dot. ziemi nurskiej )W Zbiorze Arch. Skarbu Koronnego. Oddział 1 str. 183 Ksigi sdowe ziemskie i grodzkie z lat ( dot. powiatu ). Do akt Ziemskich Nurskich sporzdzony jest osobno inwentarz w 1952 r przez I. Rabdzk. 1. Ziemskie wieczyste , tomów ( dalej t. ) Ziemskie relacje i oblaty , t Ziemskie decreta , t Grodzkie wieczyste t Grodzkie relacje i oblaty , t Grodzkie decreta , t Relacje i oblaty I , t Relacje i oblaty II XVIII w., t Wokandy , t Pozwy , t Kamieczykowskie, nurskie, ostrowskie wyroki , t.4., 12.Nurskie, ostrowskie wyroki zjazdowe t Wyroki graniczne do 1790 r., t Ostrowskie inkwizycje , wyroki ziemskie , t Nurskie rozmaite: fundusze szpitalne , spis ludnoci, ydów i taryfa ludnoci - t Nurskie rozmaite akta , t Retenta podatkowe , t. 1. str. 258 Akta wójtowskie r. str. 407 Akta sdów ziemiaskich 1792 r. str. 459 Mapa dóbr w pow. nurskim. Akta Sejmu Czteroletniego ( ) -m.inn. wystpienia posłów Z. Nurskiej i petycja z Ostrowi. Akta Komisji Policji Obojga Narodów ( ) - m.inn. lustracje miast, ( Ostrowi z 1792 r p.86/2, k.iii ) rejestry posesji, szpitali, liczby, zawodów i warunków bytowych ludnoci. Akta Powstania Kociuszkowskiego ( 1794 ) - m.inn. akcesy do powstania obywateli Ksistwa Maz. i Ziemi Nurskiej ( 3.V.1794r).. Ostrów Powiat i miasto. Akta rady miejskiej i burmistrza znajduj si w,,ostrowskich ksigach ziemskich ". str. 183 Ksigi sdowe ziemskie , t.1. str. 183 Ksigi sdowe grodzkie wieczyste , t. 1. str. 183 Ostrowskie, kamieczykowskie wyroki r, Ostrowskie wyroki Zjazdowe r. ( dot. miasta i powiatu ). str. 223 Zespoły miejskie - 5 dok. pergamin., ( łacina, j.polski ) z lat , lokacja miasta w 1434 r - sygn. 3477, nadanie ksice w 1514 r- sygn i królewskie, z 1677 sygn. 4203, str. 243 Ksigi miejskie r. str. 258 Akta wójtowskie r, (łac.), 11 kart.

3 3 str. 457 Mapa sdów podkomorskich r. Wyszków Dok. pergamin. z 1725 r sygn wydany przez bisk. płockiego A. Załuskiego potwierdz. lokacj miasta z 10 marca 1502 r. x x x Ksigi pułtuskie grodzkie jurysdykcji biskupiej z lat , w 16 wolum. Zawieraj : sprawy sdowe, testamenty, wpisy i potwierdzenia umów,potwierdz. przywilejów mieszczan, opisy folwarków i wójtostw. Badacze dziejów Puszczy Białej znajd tam informacje o osadnikach kurpiowskich, o ich prawach i obowizkach, ( tomy 5, 11, 15 ). W tomie 8 na kartach znajduje si,, Ordynacja dla Wyszkowa z 1750 r"- obowizujca dla Andrzejewa i Broku. x x x Archiwum Radziwiłowskie Dokumenty tego zbioru pochodz z okresu najazdu szwedzkiego Informuj o działaniach wojennych midzy Bugiem a Narwi, (V 386, nr , II, t.10, nr 1315 ). x x x Militaria Jabłonny. Zachowały si tu ródła do badnia powstania kociuszkowskiego na terenie Ziemi Nurskiej. O k r e s z a b o r ó w Zbiór akt = Komisja Rzdowa Spraw Wewntrznych= z lat Sekcja miast. Zawiera akta dotyczce całego Królestwa i dotyczce kadej guberni. Akta guberni ułoone s alfabetycznie według miast. Materiały o Broku zgrupowane s w 11 wol..waniejsze j. a. w zbiorze sekcji miast to : 1. Odpisy przywilejów miast i Ostrowi z 1706 r ( t.iv, s. 207 ) 2. Opisy histor.-topografi.-statyst. miast z 1820 r i dalszych. 3. Inwentarze szczegółowe miast z lat Zabudowa, regulacja i rozwój terytorialny miast, m. inn. plan folwarku i miasta Brok z 1848 r., plan folw. w Wyszkowie z 1849 r., ogólny plan Ostrowi z 1861 r. 5. Inwestycje komunalne :np: budowa studni w Ostrowi w 1827 r.. 6. Wykonanie remontu budynków miejskich; np. ratusza w Ostrowi z lat 1816 i 1823, budowa 5 jatek w Broku z 1830 r. i budownictwa mieszk. i gospodar. ( głównie drewnianego ). 7. Organizacja i działalno władz miejskich (wybory burm. ). 8. Gospodarka finansowa miast. 9. Wykazy i opisy zakł. przemysłowych. 10. Ludno miast:liczba, skład narodow., strukt. społ. i zawodowa. 11. Organizacja i funkcjonowanie szkół. 12. Sprawy lasów: opisy powierzchni i drzewostanów, zniszcze, przywileje mieszkaców do korzystania. 13. Sprawozdania roczne i statystki. 14. Pogldy polityczne mieszk. miast. Zbiór akt = Komisja Rzdowa Przychodów i Skarbu = Z małej liczby dokumentów o tej tematyce na uwag zasługuj: 1. Sprawy podatkowe :podymne, czopowe, rekruckie z miast i dóbr guberni płockiej.

4 4 2. Dobra narodowe i ich pomiary. 3. Rewizje i sprawozd. ze stanu kas powiatowych ( ostrołckiego ) i gubernialnych ( płockiej ). 4. Finansowanie przez rzd przemysłu, budowy dróg, mostów. 5. Sprawy majtku lenego: administr. lasów rzdowych, akta dochodów, wydatków i naduy (w len. Udrzyn i Brok w l ) Akta Powstania Styczniowego Zarzd Generał- Policmajstra w Królestwie Polskim S spisy powstaców i zesłanych na Syberi. Zarzd Wojennego Naczelnika Łomyskiego Rejonu z lat W 2 j.a. znajduj si listy gocze rozesłane za powstacami Kancelaria Generał - Gubernatora Warszawskiego. Ocalało tylko j. a. z l , najwicej z okresu rewolucji Przewaa korespondencja z władzami cesarstwa, gubernatorami, policj i andarmeri. Dokumenty te informuj o nastrojach polit. społecz. polskiego.z terenu gub. łomyskiej s : wykazy i opisy przeds. przemysł.,o zatrudnionych i ich płacach, raporty o wystp. antypastw. ( wiec w Ostrowi 12 XI 1905 r ) o represjach. Mapy i plany AGAD, Odział Kartograficzny. D.E.S. Stotzmann, Topographische Militarische Karte. Berlin 1808, AD 1565/ J.Colberg, Mapa woj. Mazowieckiego, 1826 r., 537-1, ark. 6. F.Radecki, Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego, 1830, Mapa Kwatermistrzostwa dla Królestwa Kongresowego, 1848, AD 1635/75-1, kol.v, sekcja 3. Chrzanowski, Karta dawnej Polski, 1859, AD Nab.32/ Mapa powiatu ostrowskiego, 1866, AD 8, 21. Hertner, Mapa Królestwa Polskiego, Warszawa 1867, sygn. V-33. Orgelbrand, Mapa Królestwa Polskiego 1882, sygn Plan Broku i przyczółka mostowego, oprac przez wojsk.franc., Plan sytuacyjny Ostrowi, wyk. Z. Korabiewski, Inynier Powiatu Ostrołckiego, 1860, sygn Plan projektowanej rozbudowy m. Ostrowi z 1878 r. Plan sytuacyjny Broku, 1895, AG Plany sytuacyjno- pomiarowe wsi: Grabownica ( 60/ ), Budy Braszczykowskie ( AG 9/345-9 ), Przyjmy ( 15-27/408-2 ). Trzcianka ( AG 3132/ ). Archiwum m. st. Warszawy ul. Krzywe Koło Warszawa tel , , Wybór [ z ] Archiwum Pastwowe m.st. Warszawy. Informator, cz. II Spis zespołów i stan opracowania, Warszawa Okres zaborów Akta stanu cywilnego Parafie rzymsko-katolickie :

5 5 Brok r., Czyew , Ostrów , Porba , Wsewo Wyznania mojeszowego : Brok , Czyew , Ostrów Zarzd Powiatowy Ostrowski ( Ostrovskoje Uezdnoje Upravlenie Lomzinskoj Guberni ) , j.a. 67, n. Okres midzywojenny Okrgowa Komisja Wyborcza Nr. 4 w Ostrowi , j.a. 6, n. StarostwoPowiat. Ostrów Maz Nr. zesp 529 / II, 28 j. a., ks. Wród zachow. akt s : z Ref. Bezpiecz. i Porz. Publicz. ( 12 j.a. ), Administr. - Prawnego ( 7 j.a. ), Wojskowego ( 9 j.a. ) i o scalaniu gruntów w kilku wsiach. Okres okupacji Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Ostrowi Maz., , nr. zesp.1709 /II, j.a. 114, n. Amt de Gouverneurs des Distrkt Warschau- Urzd Szefa Okrgu Warszawskiego Okrg Warszawski składał si z 10 starostw powiatowych ( Kreishauptmannschaftów).Wród wielu zachowanych..dokumentów znajduj si dotyczce powiatu ostrowskiego. S tam m.inn. sprawozdania dwutygodniowe i miesiczne o sytuacji w powiecie, zestawienia statystyczne gospodarcze i ludnociowe, plany rozmieszczenia obiektów wojskowych, zwalczanie polskiego ruchu oporu..: Kreishauptmannschaft Ostrow, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej Nr. zespołu 489/II. Akta starostwa zachowały si ( znalezione po wojnie w rejonie Poznania ) w b. duej iloci 890 j.a.nale do najlepiej zachowanych z terenu okrgu warszawskiego a nawet całego Generalnego Gubernatorstwa. Pozwalaj bada dziłalno okupacyjnych władz niemieckich w wielu aspektach. Korzystanie ze zbioru wspomaga maszynopis = Inwentarze archiwalne, tom XLV, Starostwo powiatowe w Ostrowi Maz Opracowała mgr. Danuta Skorwider. Warszawa 1970.Akta pogrupowane s według komórek organiz. starostwa.teksty w j. niemieckim. Przykłady: Wywiezieni do Rzeszy,12. Wyznaczeni na roboty wojskowe, 108. Wywóz drewna, 82. NSDAP Standort Ostrow, Narodo -Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy. Stanowisko Ostrów Mazowiecka. Nr. zespołu 1089/ II, j.a. 21, ks. Stanowisko NSDAP w Ostrowi było jednym ze 136 utworz. w G.G. i 16 w okr. warsz..niewielki zbiór akt 21 j.a. to m.inn.: kwestion. i akta personalne członków, okólniki, apele, programy obchodów wit. Okres PRL Urzd Wojew. Warszawski akta jego 16 wydziałów. Waniejsze to : Odszkodowa wojennych ( 76 j.a. ),Aprowizacji ( 1094 j.a. ), Odbudowy (896 j. a.), Przemysłowy (1376 j.a. ), Zdrowia ( 150 j. a. ). Warszawska Wojew. Rada Narod , (174 j. a.).s sprawozdania z pow. ostrowskiego. Prezydium Wojewódz. Rady Narod. i Urzd Wojew. w Warszawie.

6 6 Wojewódz.Komisja Planowania Urzd Informacji i Propagandy woj. warszawskiego, , 489/II j. a. Dział Rolnictwa i Reform Rolnych (od 12 VIII 1946 r), 1392 j. a.- wród tych - parcelacje majtków w pow. Ostrowskim. Wojewódzki Urzd Ziemski w Warszawie , 711 j. a. Wojewódzka Komisja do Spraw Upastwowienia Przedsibiorstw dla Woj. Warszawskiego , 153 j. a.. Wykazy upastw. przeds. zamieszczano w Dzienniku Wojewódzkim. Wojew. Komitet Opieki Społecznej w Warszawie , 211 j. a. Przedstawiciel do spraw UNRRA, 54 j.a. Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR , w tym Komitet Powiatowy w Ostrowi Maz. 92 j. a. Komitet Wojewódzki PZPR w Ostrołce , ok j.a. Pastwowy Urzd Repatriacyjny w Ostrowi Maz, , 570/II. Pastw. Urzd Repatr. Punkt Etapowy w Małkini, , 580/II. Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamici Narodowej. Archiwum. ul. Krakowskie Przedmiecie 7, Warszawa, tel Ankieta Sdów Grodzkich ( z 1945 r ), t. III. Woj. Warszawskie. Materiały i dokumenty Mieszanej Komisji Radziecko- Polskiej dotyczce morderstw popełnionych przez Niemców na jecach radzieckiech w obozach Grdy i Komorowo -zespół obozy. Akta procesu Ludwiga Fischera z l (s dokum. z pow. ostrowskiego). Mikrofilm Aleksandryjski. Mikrofilmy wykonane z akt b. III Rzeszy przez Amerykanów w Aleksandrii zawieraj m.inn. miesiczne sprawozdania komendantur Wehrmachtu, dzienniki polowe, korespondencj i inne - równie z terenu pow. ostrowskiego, T 501, R Afisze i plakaty okupacyjne, sygn.74 t/18. Archiwum Pastwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku ul. Zaułek 22 Wypisy [ z ] Informator o zasobie archiwalnym, Pułtusk ( Objanienie skrótów : n.z.- numer zespołu, daty kracowe, l.j.- liczba jednostek inwentarzowych, kart. - inwentarz kartkowy, ks. - inwentarz ksikowy, n. zespół nieopracowany ). Dział I. Akta miast i cechów Akta m. Ostrowi Maz, n.z. 386, , l.j. 8, n. Dział II. Akta gmin Boguty, n.z.-388, , l.j. 72, n. Szulborze Koty, n.z. 389, , l.j. 10, n. Dział III. Akta administracji ogólnej. Komisja Pow. Ostrowska do Spraw Wyborów do Dumy, n.z.-392, , l.j. 3, n. Starostwo Pow. w Ostrowi Maz., n.z. 394, , l.j. 16, n. Starostwo Pow. w Ostrowi Maz., n.z. 396, , l.j. 523, n.

7 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Pow. w Ostrowi Maz.,n.z. 398, , l.j. 764, n. Pow. Rada Narodowa i Prezydium Pow. Rady Narod. w Ostrowi Maz., n.z. 70, , l.j. 3369, n. Urzd Powiatowy w Ostrowi Maz, n.z. 71, , l.j. 2040, n. Urzd Miejski w Ostrowi Maz., n.z. 180, , l.j. 23, n. GRN i Prez. GRN w Andrzejewie, n.z. 81, , l.j. 49, n. GRN i Prez. GRN w Broku, n.z. 87, , l.j. 79, n. GRN i Prez. GRN w Małkini, n.z. 155, , l.j. 20, n. GRN i Prez. GRN w St. Lubotyniu, n.z. 83, , l.j. 271, n. GRN i Prez.GRN w Wsewie, n.z. 149, , l.j. 43, n. Urzd Gminy w Ostrowi Maz., n.z. 176, , l.j. 76, n. Dział IV. Akta administracji specjalnej. Zarzd andarmerii Powiatów Pułtuskiego i Ostrowskiego, n.z. 400, , l.j. 56, n. Urzd Pow. Ostrowski do Spraw Powinnoci Wojskowej, n.z. 167, , l.j.5, n. Komisarz do Spraw Włociaskich Pow. Ostrowskiego, n.z. 403, , l.j. 236, n. Ostrowski Urzd Skarbowy, n.z.406, , l.j. 1, n. Okrgowy Urzd Ziemski w Białymstoku ( akta z pow. ostrowskiego), n.z. 126, , l.j. 82, n. Pow. Urzd Ziemski w Ostrowi Maz., n.z. 128, , l.j. 57, n. Inspektor Szkolny w Ostrowi Maz., n.z. 410, , l.j. 1, n. Pow. Insp. Statystyczny w Ostrowi Maz., n.z. 204, , l.j. 30, n. Dział V. Akta instytucji wymiaru sprawiedliwoci. Komornik M. Mazowiecki przy Zje dzie Sdziów Pokoju II Okrgu Gub. Łom. Pow. Ostrow. i Ostołckiego, n.z. 56, , l.j. 5, n. Komornik O. Ogrodzki przy Zje dzie Sdziów Pokoju II Okrgu Gub. Łom., Pow. Ostrowskiego, n.z. 58, , l.j. 19, n. Prokuratura Powiatowa w Ostrowi Maz., n.z. 144, , l.j. 3, n. Kancelarie notariuszy w Ostrowi Maz. Rowicki S., n.z. 421, , l.j.9, n. Podbielski P., n.z. 420, , l.j. 26, n. Podbielski A. n.z. 419, , l.j. 92, n. Rudziski W., n.z. 422, , l.j. 21, n. Grzybowski K., n.z. 416, , l.j 40, n. Sikorski B., n.z. 424, , l,j. 4, n. wierdziski S., n.z. 413, , l.j. 69, n. Harusewicz H., n.z, 418, , l.j. 14, n. Sienicki J., n.z. 423, , l.j. 82, n.b Bukowski L., n.z. 412, , l.j. 11, n. Gałczyski L., n.z. 415, , l.j. 98, n. Piekarski H., n.z.417, , l.j.14, n. Dubois M., n.z. 414, , l.j.12, n. Aleksiuk P., n.z. 414, , l.j. 27, n Dział VI. Akta instytucji wyznaniowych i stanu cywilnego. 7

8 Akta parafii rzym.-katolickich: Andrzejewo, n.z. 251, , l.j. 58, ks. Boguty, n.z. 254, , l.j. 87, ks. Brok, n.z. 77, , l.j. 77, ks. Czyewo, n.z. 257, ,l.j. 35, ks. Jasienica, n.z. 93, , l.j. 73, ks. Jelonki, n.z. 146, , l.j. 78, ks. Nur, n.z. 263, , l.j. 68, ks. Ostrów, n.z 92, , l.j. 79, ks.. Porba, n.z. 167, , l.j. 84, ks. Wsewo, n.z. 145, , l.j. 79, ks. Zarby Ko., n.z. 270, , l.j. 86, ks. Akta parafii ewang.-augsburskich: Jasienica, n.z. 260, , l.j. 3, ks. Papro Dua, n.z. 274, , l.j. 15, ks. Akta stanu cywilnego wyznania mojeszowego. Gmina Andrzejewo, n.z. 252, , l.j. 33, ks. Gmina Brok, n.z. 135, , l.j. 70, ks. Gmina Czyewo, n.z. 258, , l. j. 35, ks. Gmina Nur, n.z. 264, , l.j.50, ks. Gmina Ostrów, n.z. 94, , l.j. 91, ks. Gmina Zarby Ko., n.z. 273, , l.j. 35, ks. 8 Dział VIII. Akta instytucji, organizacji politycznych, społecznych, kulturalnych i zawodowych. Tow. Oszczd.-Poyczkowe w Ostrowi, n.z. 246, , l.j.3, n. Komenda Pow. Powsz. Organizacji,, Słuba Polsce"w Ostrowi Maz., n.z. 426, , l.j. 51, n. Dział IX. Akta przedsibiorstw i instytucji gospodarczych. Narod. Bank Polski Oddz. w Ostrowi Maz.,n.z. 157, , l.j.44, n. PKP Oddz. Robót Budowl. w Małkini, n.z. 188, , l.j.10, n. Zakłady Wyr. Azbest.-Cement. w Małkini, n.z.185, , l.j. 5, n. Ostr. Maz. Zakł. Przem. Teren. w Ostrowi Maz., n.z. 237, 1976, l.j. 5, n. Dział X. Archiwalia prywatne, zbiory, kolekcje. Materiały geodezyjno- kartograficzne, powiat Ostrów Maz., n.z. 95, , l.j. 459, n. Archiwum Pastwowe w Białymstoku ul. Rynek Kociuszki Białystok, tel , . Wypisy [ z ] Archiwum Pastwowe w Białymstoku, Informator o zasobie, Oprac. J. Szumski, Białystok 2000 Okres zaborów Kancelaria Gubernatora Łomyskiego ( ). Referat I (698 j. a. ) - akta dotycz. duchow. rz-kat., o sdownictwie gminnym, sprawy tajnej emigracji, polityczne.

9 9 Referat II ( 911 j.a. ) - organiz. społ. i stowarzysz.,biblioteki, szkoły prywatne. Spisy stowarzysze i ich członków z 1910 r. Materiały z lat z miejscowoci o: ludnoci, gruntach rolnych, zabudowaniach, zakł. przemysł., spławie drewna, cenach. Referat III Stray Ziemskiej ( 234 j.a. )-m. inn. sprawozd. mies. z powiatów r. Referat IV Mobilizacyjny ( 76 j.a. ) - o mobilizacji do wojska, punktach zbornych, stanie dróg i mostów, liniach telefonicznych. Zarzd Wojennego Naczelnika Łomyskiego Oddziału Zespół ( 5 j.a. ) zawierajcy spisy powstaców. W.A., Referat II (97 j. a. ) -akta dot. spraw duchowiestwa (rz.-kat. i mojesz.), szkół i statut Kółka Miłoników Sceny Polskiej w Ostrowi z 1896 r. W.A. Referat III ( 310 j. a.) akta osobowe prac. admin. pastw., z budowy dróg i koleji elaznej. W.A. Referat IV (263 j.a.)- sprawy finans. i gospodarki miejskiej. Wydział Wojskowo - Policyjny. Referat I ( 342 j.a. ) o tematyce : obywatelstwo rosyjskie, paszporty, przesiedlenia, stra ziemska. Z lat o liczbie zabitych, rannych, zaginionych i ochotnikach ( s z pow. ostrow. ). Referat II ( 221 j. a. ) - zaopatrzenie wojsk ros. z gub. łom. i zniszczeniach wojennych z lat Referat III ( 108 j.a. ) o wiziennictwie na terenie guberni. Spisy aresztowanych i poszukiwanych. Wydział Prawny. Referat Prawny (189 j.a.) - o naduyciach urzdników, skargi. Referat Finansowy (126 j.a.) - nalen. skarbu past., kary, opłaty. Wydział Lekarski (1035 j.a.)- ródła o stanie med. i sanit. guberni. Szpitale, lekarze, dentyci, apteki. Akta o przebiegu pracy.kontrole i akcje sanitarne;miast wsi, dworców kolej., zakł. prod., sklepów, szkół. Wydział Weterynaryjny (110 j. a.) - pracownicy, organiz. opieki wet., wystp. chorób zwierzcych, kontrole. Wydział Budowlany (79 j.a.) -, szkice, kosztorysy robót drogowych. Mapa sieci dróg bitych w gub. łom. z 1891 r, plany dróg b. w pow. ostrow. z 1909 r, plany szos Ostrów-Małkinia i Ostrów- Ostrołka. Wydział Ubezpiecze ( 8 j.a.) - sprawy poarów. Wydział Ogólny (102 j.a.) - m. inn. : potwierdzenie szlachectwa (z ksig rodów gub. łom. z lat ), sprawy adm. - gosp., budowa szkół, imprezy artystyczne. Urzd Gubernialny Łomyski do Spraw Włociaskich Zachowało si 675 teczek a w nich s sprawy z pow. ostr. Pomiary geodezyjne gruntów wsi z gmin: Braszczyk,Kamieczyk W., Długosiodło, Jasienica, Orło, Porba. Akta urzdzenia włocian wsi : Budziszewo K., Nieskórz, Olszewo, Godlewo W., Gostkowo, Jabłonowwo, Janowo, Jasienica, Kalinowo, Kałczyn, Kunin Z., Prosienica, Smolechy, Stok, Ugniewo, Wsewo.Szczególn warto maj tabele likwidacyjne 104 wsi. Rada Opieki Społecznej Guberni Łomyskiej Najciekawsze w 324 j. a. to sprawozdania o stanie placówek dobroczynnych, i szpitalach (z l ).

10 10 Izba Skarbowa Łomyska Wydział I (280 j.a.)- spr. zaległ. podatk., zwrotu nadpłat, wypłaty emerytur i zapomóg. Wydział II (154 j.a.) - podatki i opłaty. Akta hipoteki pow. w Ostrowi o stanie zadłuenia nieruchomoci. Wydział III (307 j. a.) - finanse guberni, dane statystyczne, przyznawanie kredytów i emerytur. Urzd Gubernialny do Spraw Fabrycznych i Górniczych W szcztkach akt tego urzdu ( 12 j. a. ) najciekawsze s : nazwa zakładu, nazwisko właciciela, miejscowo, liczba robotników, warto produkcji z koca XIX i pocz. XX wieku.w pow. ostrowskim: browar, cegielnia i fab. gilz papierosowych w Ostrowi, cegielnia w Komorowie, tartaki w Daniłowie i Rostkach W. Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Łomyskiej Wród tych dokum. (163 j. a.) s : kontrola nowo otwieranych zakładów,, rejestracja kotłów parowych ( browar i młyn parowy w Ostrowi, gorzelnia w Trynosach ), wypadki przy pracy. Urzd Gubernialny Łomyski do Spraw Powinnoci Wojskowych W 802 teczekach s: spisy odbyw. słub wojsk. w latach 1900, , poborowych z lat , ich ankiety person., inform. o działaniach wojennych. Zarzd andarmerii Guberni Łomyskiej Mały zbiór 12 j.a. akt zawiera inform. z lat o osobach podejrzanych o działal. polityczn i partiach. Łomyski Komitet Ochrony Lasów Akta zawieraj ( 192 j. a.)bogaty materiał o gospod. lenej: -Sprawozdania roczne z działal. Komitetu -Rejestry lasów w guberni i powiatach ( ostrowskiego z 1899 r ) -Plany działek lenych ( Błdnica, Daniłowo, Niemiry ). - Zalesianie działek. - Proby włacicieli majtków o zezwolenie na wyrb lasów. - Dochodzenia o wyrbach nielegalnych ( Błdnica - Daniłowo ) i kradzieach w lasach. Łomyski Komitet Gubernialny do Spraw Drobnego Kredytu Dokumenty z 68 teczek informuj o towarzystwach oszczdn.- poyczk., o ich załoycielach, zasigu działania, statutach, sprawozdaniach, spisach członków. W pow. ostrowskim działały w : Bogutach, Broku, Długosiodle, Jasienicy, Małkini, Ostrowi. Łomyski Dziekanat Prawosławny Wród 52 j.a. znajduj si akta cerkwi w.mikołaja w Ostrowi z lat Okres midzywojenny Zespół Urzd Wojewódzki Białostocki - Protokóły zjazdów starostów z lat , sygn. 2-6.

11 - Protokóły zebra władz powiatu ostrowskiego , sygn Archiwum Pastwowe w Białymstoku Oddział w Łomy Al. Legionów 36, Łoma tel , Wybór [ z ] Zasób Archiwum Pastwowego w Łomy ( w internecie ) Administracja ogólna Akta Prez. Grom. Rady Narod. w Nurze, n.z.421, , j.a. 7. Akta Prez. Grom. Rady Narod. w Szulborzu W., n.z.416, , j.a. 22. Akta Prez. Grom. Rady Narod. w Zarbach K., n.z 415, , Administracja specjalna. Sdzia ledczy Łom. Sdu Okrg. dla Pow. Ostrow., n.z 359, , j.a. 4. Akta hipoteczne pow. Ostrów M.,n.z. 441, , j.a ( j. pol. i ros. ). Notariusz M. Cetnarowicz przy Wydz. Hipot. Sdu Grodzkiego Pow. Ostrowskiego w Czyewie, n.z.409, j.a 86. Notariusz J. Jeziorkowski przy Hipot. Kancelarii Ostrowskiego Sdziego Pokoju w Czyewie, n.z. 412, , j.a. 22. Notariusz W. Tyszko przy Wydz. Hipot. Sdu Grodzkiego Pow. Ostrowskiego w Czyewie, n.z. 411, , j.a. 16. Wizienie Gubernialne Łomyskie, Akta stanu cywilnego. Parafie rzym.-katolickie: Andrzejewo, Boguty, n.z. 417, Czyewo, Nur, Zarby Ko., Zuzela, n.z. 418, Okrgi bonicze : Andrzejewo, Czyewo, Nur, Zrby Ko., n.z. 420, , j.a 6. Mikrofilmy ksig metrykalnych z archiwów kocielnych. Parafie rzym.-katolickie: Brok, Czyewo, Jelonki, , Luboty, Wsewo, Archiwum Pastwowe w Płocku ul. Kazimierza Wielkiego Płock, tel Akta zbioru = Komisja Wojewódzka i Rzd Gubernialny Płocki =

12 12 obejmuj 581 teczek. Sekcja Dóbr i Lasów Pastwowych : sprzeda dóbr rzdowych,ustalenie ich granic, dzierawy, nowe osadnictwo w Puszczy Białej (Łczka, Ochudno, Wykrot,), teczki włocian z ekonomii Brok, Obryte. Archiwum Diecezjalne w Płocku ul. Tumska Płock tel Dokumenty pergaminowe, nr lokacja przez bisk. Kazimierza w 1472 r. na prawie chełmiskim wsi Złotoria. Lustracje dóbr biskupstwa płockiego sporzdzano w czasie przejmowania stanowiska przez nowego biskupa. Inwentarze były pisane według powtarzanego schematu. Opisy miast Andrzejewa, Broku, Wyszkowa o : iloci włók i placów, zabudowie, ulicach, rzemielnikach i dochodach od nich, obcieniach mieszczan i ich przywilejach. Lustracje folwarków zawieraj : powierzchnia ziemi uprawnej, rodzaje upraw, plony, inwentarz ywy, zabudowania i dochody. Charakterystyki wsi podaj: liczb poddanych i ich wiadczenia ( paszczyzna, podatki ) obszar ziemi uprawnej i łk, domy mieszkalne, karczmy, browary. Dane o Puszczy Białej to: granice, obszar lasów i łk, zbiory siana, liczba bartników, ilo barci i nalenoci. Zachowało si 5 lustracji: - z roku 1595, sygn. B , sygn. B /93, sygn. B , sygn. B , sygn.b Lustracje wsi prestymonialnych ( ), sygn. B Lustracje wsi prestymonialnych ( ), sygn. B Ksigi przych. i rozch. wsi prestym. ( ), sygn. B-338. Wiadomoci o wsiach prestym. mog posłuy do bada stosunków społ.- gospod. i historii gospodarczej. Revisio Bonorum ( majtku ) Capituli , sygn. B Revisio Bonorum Episcopatus Plocensis z 1753 r, sygn. B - 7. Akta Wizytacji Dekanatów ( z rónych lat). Archiwum Diecezjalne w Łomy ul. Sadowa Łoma Zespół Akta szkolne. Sprawozdania wizytacyjne , sygn Sprawozdania szkolne , sygn Korespondencja z radami szkolnymi powiat., sygn, 8. Inspektorat w Ostrowi M., sygn.13. Szkoły : rednie, zwodowe i dokształcajce, syg. 23 i 24. Zespóły: Akta parafialne. Akta ogólne Akta zakonne Akta metrykalne

13 Podczas przyłczania parafii do nowej diecezji łomyskiej ( z płockiej ) w 1925 r zostały przekazane ich akta. 13 Archiwum Kapituły Łowickiej Łowicz Zbiór odpowiedzi na ankiet przeprowadzon w l wród proboszczów archidiakonatu pułtuskiego. Zawieraj wykazy wsi i ich odległoci od kociołów parafialnych. Wykonania na ich podstawie mapy terenu nie zrealizowano. Archiwa Parafialne Na uwag zasługuj: Braszczyk-- m.inn.: odpis aktu załoenia parafii w 1455r, akta z XVI-XVII w o dziesicinach, nadaniach dla folwarku proboszczowskiego, z XVII i XIX w. sprawozdania z wizytacji dziekaskich, ksigi chrztów, lubów, pogrzebów od Brok - m.inn.:odpisy przywilejów, aktów własnociowych, zapisów parafian na rzecz kocioła,wizytacje parafii, ksigi metrykalne od XVII w. Miejska Bibliteka Publiczna ul. 11 Listopada Ostrów Mazowiecka tel www. bibl.ostrowmaz. pl Rkopisy 1. Ksiga zej Ostrowskiego Okrgu Boniczego z l Sesjonariusze posiedze Zarzdu Miasta Ostrowi z l i Akta dotyczce rozbiórki cerkwi w Ostrowi z lat Fotokopie dokumentów dotyczcych Ostrowi przekazane przez Arch. Główne Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum m. st. Warszawy na wystaw organizowan z okazji 550 -lecia Praw Miejskich Ostrowi. W 6 teczkach znajduje si ok. 80 dokum. z lat 1421 do Maszynopisy: 1. Ciok Ireneusz, Monografia Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Ostrowi Maz., Warszawa 1977, s. 95, [ MPB O ]. 2.Kolasiski Józef : a. Kronika Towarzystwa Ochotniczej Stray Ogniowej-Poarnej w Ostrowi Maz r., Ostrów Maz., b.spółdzielczo w Ostrowi Maz r.,ostrów Maz. 1964, s. 74. c.wspólna mogiła ( na cment. paraf. ) ołnierzy polskich poległych na polach ostrowskich 4 sierpnia 1920 r., Ostrów Maz.,1982. d. Wykaz punktów słuby zdrowia w Ostrowi i na terenie gmin. Koniec XIXw do 1950 r., Ostrów Maz r., s Kolasiski J.,Kropiwnicki A., Wilczewski E., Kronika Ochotniczej Stray Poarnej w Ostrowi , Ostrów Maz., 2001, s. 206, [ MBP O ]. 4. Szymaski S. M., Kalejdoskop ostrowskich wspomnie, Gdask 2004, s.55, [ MBP O ]. 5. Zakrzewski Jan, Zbiór materiałów do monografii miasta Ostrowi Maz., oprc. A. Zakrzewski, Warszawa,1962, s.211, [ MPP O ]. 6. Zakrzewski Adam a. Zanim Ostrów Maz. została miastem, Warszawa, 1971, s.14, [MBP O B 339/71].

14 b. Ostrów Maz.. Szkic monograficzny, Warszawa, 1971, s.21, [ MBP O B 346/71]. c. Z przeszłoci Ostrowi Maz., Warszawa, 1973, s. 47, [ MBP O ]. d. Pułkownik Karol Frycze. Powstanie Styczniowe na terenie GRN Porba, s. 5, [ MBP O ]. 7.Fotografie - ulic i budynków w Ostrowi. Najwicej z okresu midzywojennego. 14 Cz II. ródła drukowane. Układ chronologiczny. I. Do 1795 r. 1. Kodeks Dyplomat. Ksistwa Mazow.,wydany przez T. Lubomirskiego, 1862 r. 2. Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis (Zbiór ogólny przywilejów i spominków maz. ), wydany przez J.K. Kochanowskiego, Iura Masoviae Terrestria (Pomniki dawnego prawa maz. ziemskiego), oprac. J. Sawicki, t. I, II, III, , [ MBP O ]. 4. Metryka Ksistwa Mazowieckiego z XV-XVI w., t. I, , oprac. A. Włodarski, [ w ] Pomniki Prawa, wyd. Warsz. Arch. Główne, Warszawa 1918 (łacina), t. II, , oprac. A. Wolff, Warszawa, 1930 (łacina). 5. Matricularum Regni Poloniae Summaria ( Sumariusze Metryki Koronnej ), wyd., T. Wierzbowski, i po 1945 r, J. Płocha. 6. Przywileje, nadania i swobody przez królów polskich, ksit mazow. i biskupów płockich udzielone miastom woj. płockiego, wydał W. H. Gawarecki, 1827 r. 7. Prawa ksit mazowieckich przełoone na j. polski przez Macieja z Róana, Pozna, 1877 r. 8. ródła dziejowe.polska XVI w., t. V, Mazowsze ( rejestr poborowy z 1580 r. z analiz i wnioskami),oprac. A. Pawiski, Warszawa, 1875 r. 9. Najstarszy opis Mazowsza, J. wicickiego z 1634 r., oprac. S. Pazyra, Warszawa, 1974 r. 10. Ksiga skarbowa Janusza II ksicia Maz. z lat , oprac. J. Senkowski, Kwart. Hist. Kult. Mater., 1959, z Lustracja Woj. Mazowieckiego z 1565 r., cz I i II, oprac. I. Gieysztorowa i A. aboklicka, Warszawa, 1967 i 1968 r. 12. Regesta thelonei aquatici Wladislaviensis saeculi XVI, ( rejestry opłat celnych we Włocławku ), wyd., F. Duda i S. Kutrzeba w 1915 r. 13. Ksigi referendarskie z lat , wyd. I. Baranowski, 1910 r. 14.Skrodzki S., Porzdek prawa bartnego dla starostwa łomyskiego z 1616 r., oprac. A. Kryski, [w] Archiwum Komisji Histor., t. IV, Kraków, Lustracja Woj. Mazowieckiego z lat , wyd. A, Wawrzyczyk, Warszawa, 1968 r. 16. Namysłowski S., Znamiona bartne mazowieckie XVII i XVIII w., 1927r 17. Rzeczpospolita w dobie upadku Wybór ródeł, oprac. J. Gierowski, Wrocław, 1955 r. 18. Ksigi Referendarii Koronnej z czasów saskich, wyd. M. Wo niakowa, t. I i II, Warszawa, 1970 r. 19. Ksigi Referendarii Koronnej z drugiej poł. XVIII w.,wyd. A. Keckowa i W. Pałucki, t. I w 1955, t. II w 1957 r. 20. Rozporzdzenia i pisma pasterskie za rzdów J.O.Ksidza IMC M. Poniatowskiego, bisk. płockiego..., dla diecezji Płockiej wydane., t. I, Warszawa, 1785 r. 20. Szkolnictwo elementarne na Mazowszu w drugiej poł. XVIII w., oprac. M.M. Grzybowski, Rocznik Tow. Nauk. Płockiego, t. IV, Płock, 1983.

15 Akty Powstania Kociuszki, t. I i II, wyd. S. Askenazego, 1918 r. 22, Korespondencja Najwyszego Naczelnika. Protokóły patentów. Akces do powst. narod. pod naczeln. T. Kociuszki, wyd. E. Kipa i R. Morcinek, 1955 r. 23. Dzieje Mazowsza i Warszawy. Wybór ródeł. Oprac. J. Kazimierski i R. Kołodziejczyk, Warszawa, 1972 r. II. Okres zaborów. 24. Holsche A.C., Geographie und Statistik von West-Sud und Neu-Ostpreussen nebst kurtzen Gesichte Polens, Berlin, 1800, 1804.,( inform. o miastach). 25. Klewitz W.A., Uber die preussiche Verwaltung in dem ehemaligen Sud- und Neu-Ostpreussen, An die polnische Nation, Berlin, 1912 r. 26. Dziennik Urzdowy Woj. Płockiego , [ BUW sygn , braki ]. 27. Tabela miast, wsi i osad Król.Polskiego, cz. II, Warszawa, 1827 r. 28. ródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej , oprac. B. Pawłowski, Warszawa, 1931 r. 29. Prdzyski J., Pamitniki, oprac. B. Gembarzewski, t. I-IV, Kraków, 1909 r. 30. Callier E., Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w 1831 r., Pozna, 1887 r. 31. Kurier Warszawski, numery z maja i czerwca 1831 r. 32. Sumariusz protokółów Rady Administr. K.P., , t. I-IV, Warszawa, Sprawozdanie z działalnoci Zakładu Leno-Praktycznego w Feliksowie za rok 1861, Rocz. Leniczy, t. III, cz.i, Warszawa, 1862 r. 34. Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, Wrocław -Moskwa, od 1963 r. 35. Demokracja polska w powst. styczniowym. Wybór ródeł, pod red. E. Halicza, Warszawa, 1961 r. 36. Sprawa włociaska w Król. Polskim w l w wietle ródeł archiw., oprac. H. Grynwaser, Wrocław, 1951 r. 37. Zieliski S., Bitwy i potyczki , Rapperswil, 1913 r. 38. Chdzyski Z., Wspomnienia powstaca z lat , oprac. E. Halicz, Warszawa, 1963 r. 39. W 40 rocznic powst. styczniowego, Lwów, 1903 r. 40. Powst. styczniowe na Lubelszczy nie, pod red. T. Mencla, Lublin, 1966 r., ( tam wspomn. B. Deskura ). 41. Oegalski J., Wspomnienia krwawych czasów z 1863 roku, Kraków, 1893 r. 42. Plichta-Pólkozic S., Pamitnik z czasów , Warszawa, 1911, ( o bitwie pod Nagoszewem ). 43. Czas ( gazeta wych. w Krakowie ), maj-czerwiec 1863 r., o bitwach pod Stokiem i Nagoszewem. 44.Wiadomoci z Pola Bitwy, nr. 3,z 1863 r., m.in. o bitwie pod Nagoszewem i mierci K. Fryczego w Porbie. 45. Pamiatnaja Knika Łominskoj Gubierni, , dostpna w: A.P. w Białymstoku, A.P w Łomy, Łom. Tow. Nauk. w Łomy, Bibliotece Uniw. Warsz. 46. Obzory (przegldy ) Łominskoj Gubierni, za lata , dostpne w placówkach podanych w p Trudy Warszawskogo Statistczeskogo Komiteta, Warszawa, , m.in. demogr., przem., rolnictwo. 48. Narastanie rewolucji w Król. Polskim w l ,. Zbiór dokum. oprac. przez H. Rappaporta, Warszawa,1960 r. 49. Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, 1914 r. 50. Maciesza A., Atlas statyst. Król. Polskiego, Płock, 1907 r.

16 ródła do dziejów klasy robotn. na ziemiach polskich, pod red. N. Gsiorowskiej-Grabowskiej, t. I-III, Warszawa,1962 i r. 52. Walki chłopów Król. Polskiego w rewolucji r., oprac. S. Kalabiski i F. Tycha, t. 1-3, Warszawa, r. 53. Carat i klasy posiadajce w walce z rewolucj w Król. Polskim. Mat. archiw., Oprac. S. Kalabiski, Warszawa, 1956 r. 54. Reakcja stołypinowska w Król. Polskim Wybór ródeł archiw., oprac. H. Rappaport, Warszawa, 1974 r. 55. Nasza walka o szkoł polsk Zbiór wspomnie. Warszawa, 1932 r. 56. Zbiór ustaw włocia. obowiz. w Król. Polskim, Warszawa, 1918 r. 57. wiecki T., Wybult F., Mazowsze Płockie w czasach wojny wiat. i powst. pastwa polskiego, Toru, 1932 r., ( pr. ródłowa ). 58. Gazeta Urzdowa Zarzdu Okrgowego Ostrowskiego ( Kreisblatt fur den Kreis Ostrow ), od 15 X 1917 do 30 X 1918 r.( trudna do pozyskania). III. Okres midzywojenny. 59. Dziennik Urzdowy Komisarza Rzdu Polskiego na Powiat Ostrowski, rok 1919,druk. R. Janowski w Ostrowi, ok. 20 egz., [ w Bibl. Uniw. Warsz. ( BUW ) s nr. 1-15, sygn ,tych xerokopie posiada MBP O]. 60. Dziennik Urzdowy Woj. Białostockiego , [ BUW z l sygn , Bibl. Wojew. w Białymstoku z l ]. 61. Dziennik Urzd. Kuratorium Okr. Szkolnego w Brzeciu, Pierwszy powsz. spis ludnoci R.P. z 30. IX r. Mieszkania, ludno, stos. zawod. Woj. białostockie, Warszawa, 1927 r, [Bibl. GUS Warszawa]. 63. Drugi powsz. spis ludnoci z 9. XII r. Mieszk. i gospod. domowe, ludno, stos. zawod. Woj. białostockie, Warszawa, 1938 r, [Bibl. GUS W-a]. 64. Rocznik polityczny i gospodarczy 1937 IV. Lata wojny i okupacji Polskie Siły Zbrojne, t. I, wrzesie 1939, Londyn, 1950 r. 66. Raporty miesiczne L. Fischera, gubernatora dystryktu warszawskiego z lat , Warszawa, Skorwider-Skiba D., Ruch oporu w powiecie Ostrów M. w wietle ródeł niemieckich, ( w ) Ostrów Maz..Z dziejów miasta i powiatu, pr. zbior., KiW,Warszawa, 1975 r, s Zbrodnie Wehrmachtu ( wybór dokum.),oprac. S. Danter, Warszawa, 1974 r. 69. Brustin-Berenstein T., Deportacja i zagłada skupisk ydowskich w dystrykcie warszawskim, Biul. yd. Inst. Hist., 1952, nr Łukaszewicz Z., Zagłada jeców radzieckich w obozach na ziemiach polskich, Biul. Gł. Komisji B.Z.H. w Polsce, t.v, 1949 r. 71. Okupacja i ruch oporu w Dzienniku H. Franka ( ), t. I-II, W-a, 1970 r. 72. Organizacja i działania bojowe Lud. Wojska Polskiego w l Wybór mat. ród.., t. I-IV, Warszwa, V. Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Biuletyn Histor. Komisji Historii Partii Warsz. Komitetu Woj. PZPR, nr. 1-9, Warszawa , ( m.in. o reformie rolnej ). 74. Władza ludowa na Mazowszu i Podlasiu , oprac. B. Dymek, Warszawa, 1970, powiel. 75. Polska Partia Robotnicza w woj. warszawskim , oprac. B. Dymek, Warszawa, 1967, powiel. 76. Gwiazdowicz M., Wspomnienia, Warszawa, 1974, (jeden z wojew. warsz. ). 77. Trud pierwszych lat.wspomnienia Mazowszan, Warszawa, 1986, pod red. B.

17 17 Dymka i B. Gierlacha. 78. Takie były pocztki, Warszawa, 1965, ( wspomn. działaczy PPR, PPS, SD i SL z Mazowsza). 79. Ludzie Mazowsza. Pr. zbior., Warszawa, Dziennik Urzdowy Woj. Warszawskiego, Przy redagowaniu Czci I Rkopisy i Czci II ródła drukowane korzystałem [z ] Kazimiewski J., Pleskaczyska M., Przewodnik po ródłach historycznych do dziejó w ziem wo j. ostrołeckiego XV - XX w., t. I, O.T.N., Ostrołka, 1994 i , t. II, Ostrołka, Cz III. C z a s o p i s m a 1.Barwy. Mazowiecki miesicznik społeczno-kulturalny.red. nacz. H. Gaworski, Warszawa, Dziennik Białostocki. Organ demokratyczny, niezaleny. Wyd. W. Chwalibiski,red. Lubiewicz, r., [ niekompl. roczn. i mikrof., Bibl.Wojew. w Białymst., BUW, sygn i 05878]. 3. Echa Płockie i Łomyskie, 2 razy w tygod.,tygodnik, wyd. w Płocku przez Kuri Biskupi od 1.IV 1898 do 2.III.1904 r, [Bibl. Narod., sygn. P A I pojed. egz., mikrof.,bibl.uniw. Warsz., sygn jest ok. 50 numerów z w/w lat, Społ. Stow. Prasoznawcze,, Stopka " w Łomy s mikrof. z lat , Bibl. Łom. Tow. Nauk. w Łomy - z lat 1899 i 1900]. 4. Echo Puszczy Kurpiowskiej. Kwartalnik łowiecko-przyrodniczy, Wyd. Okrg. Rady. Łow. w Ostrołce, red. nacz. K. Mielnikiewicz, od 1991 r - 31 numerów. 5. Gazeta Łomyska. Pismo powicone zag. ycia narodow. Ziemi Łom. w zakr. polit., społ. i kult., tygodnik. Wyd. T. Czerwiski, red. T. Wróblewski. Łoma, , [Bibl.Narod.- niekompl. roczn. z lat , Bibl. Publ. W-a, ul. Koszykowa, sygn. P 4973 niekompl. roczn ]. 6. Gazeta Ostrowska. Red. i wyd. J. Załuska. Tygodnik i dwutyg.- tematyka głównie gospod.,ostrów Egz. trudne do pozyskania. 7. Głos Katolicki. Tygodnik. Wyd. Łom. Kuria Diec., red. nacz. ks. J. Sikora, od listop r - kontynuacja. 8. Informator z ycia Miasta Ostrowi Mazowieckiej, Wyd. Urzd Miasta, mies., dwumies., od 2004 r. 9. Kurier Ziemi Ostrowskiej. Niezaleny miesicznik informacyjny. Red. i wyd. Maria Wolff, Ostrów Maz., 1994 r ukazało si 120 numerów, kontynuacja. 10. Literatura Ludowa. Kwartalnik. Pol. Tow. Ludozn.,Oddz. Warsz., Łominskije Gubiernskije Wiedomosti. Tygodnik. Łoma , [ Arch. Pastw. Białystok i Łoma ]. 12. Mazowsze. Wyd. Or. Dokum. Zabytków. Zespół Bada Region. Warszawy i Mazowsza, Warszawa,nieregul. od 1993 r, (nr. 13 rok VIII, 2000 r.) 13. Nasza Trybuna. Dziennik, Notatki Płockie. Pismo regionalne Mazowsza Płockiego. Kwart. Red. kol., Wyd. Tow. Nauk. Płockie, Płock, od 1956 r - kontynuacja. 15. Ostrowska Trybuna. Ostrower Trybune. Ostrów Maz., okres midzyw., sporadycznie, w j. hebrajskim, trudno dostpna. 16. Ostrów Samorzdna. Biuletyn Rady Miejskiej i Zarzdu Miasta Ostrowi Maz.. Red. Andrzej Andersz, dwutyg., nr. 1 kwiecie 1990, nr.26 czerwiec Pi - 5 rzek. Pismo społ- kultur.. Kwart., Pow. Kom. Frontu Nar. w Ciechanowie, red. nacz. T. Młynarski, ukazało si 48 egz. 18. Powiat Ostrowski. Samorzdowy Biuletyn Informacyjny. Kwartalnik. Starostwo

18 18 Powiatowe w Ostrowi Maz., od 2001 r. ukazało si 10 numerów, nie regularnie. 19. Przebój. Ilustr. czas. reg. powicone sprawom samorzd. i ubezp. społ., Miesicznik, Warszawa, Przegld Łomyski. Tygodnik Ziemi Łomyskiej. Red. K. Piotrowski, Łoma, , [Społ. Stow. Prsozn.,, Stopka " w Łomy -mikrofilm ]. 21. Rozmaitoci Ostrołckie. Niezaleny dwutygodnik. Wyd. Agencja Informedia, red. nacz. T. Decyk, Ostrołka, do 31.XII r ukazało si 125 numerów. 22. Rzeczpospolita Podchoracka. Organ Szkoły Podchorych w Ostrów Komorowo, , kwart, rocznik, nieregularnie. 23. Rzeczpospolita Podchoracka. Kwartalnik, Koło Przyjaciół Szkoły Podch. Piechoty, Ostrów Maz., od 1990 r wydano 60 numerów, kontynuacja. 24. Sprawa Katolicka. Ilustr. tygod. Diecezji Łomyskiej. Red. i wyd. ks. A. Roszkowski, Łoma , [ Społ. Stow. Prasozn.,, Stopka " w Łomy ul. Dmowskiego 1 G- mikrofilm 1937 r ]. 25. Trybuna Mazowiecka. Dziennik. Organ Warsz. Kom. Wojew. PZPR, Wyd. Warsz. Wyd. Prasowe RSW Prasa, Warszawa Tygodnik Ostrołcki. Pismo PZPR. Red J. Foss, Ostrołka RSW, P.K.R., zmiana wyd. TO Spółka Z.O., od 1982r-kontynuacja. 27. Tygodnik Powiatowy Ostrowski, Wyd. Agencja T i O, Legionowo, red. K. Orzechowski, od 6.IV 2000 r do dn. 5.I.2006 r numerów. 28. Wiadomoci Małkiskie,miesicznik, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Małkiskiej, red. Lech Wujek, od wrzenia 1996 i kontynuacja.od czerwca 1992 do sierpnia 1996 jako Kurierek Małkiski. 29. Wspólna Praca, dwutyg. powicony sprawom Z.Łomyskiej. Red. i wyd. Hryniewicz, Łoma, , [ Bibl. Narod. sygn. P A I,Kras , P klocek, Społ. Stow. Prasozn.,, Stopka" w Łomy - mikrofilm ]. 30. Zeszyty Regionalne. Kwartalnik, Maz. Tow. Kultury, Warszawa, od 1991 r. 31. Ziemia Łomyska. Tygodnik demokratyczny. Red. L.Włodkiewicz i F. Hryniewicz, Łoma, Ziemia Mazowieka. Kwartalnik. Wyd. Prez. Warsz. Woj. Rady Narod., Warszawa, , ukazały si nr. 1-9, [ BP ]. 33. Ziemia Ostrowska, dwutyg., mies., nie reg., red. i wyd. Andrzej Mierzwiski, od 1.XI do 1992 r - ok.20 numerów [MBP O]. 34. ycie Ostrowskie. Ostrower Leben. Ostrów Maz., okres midzywoj., nie regular., w j. hebrajskim, trudno dostpna. 35. ycie i Praca. Organ inf. społ. powicony sprawom Ziem Woj. Białostockiego, 2x w tyg, tyg.od 1926, Red. i wyd.( od 1927 r ) ks.roszkowski, Łoma, , [ Bibl. Narod. sygn. P A I, braki w kompl.]. Roczniki włczone do opracowa. Informacja dodatkowa. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Maz. posiada wycinki prasowe z lat o temetyce dotyczcej powiatu ostrowskiego. Korzystanie ułatwia tematyczne pogrupowanie materiału. IV. Opracowania 1. Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczyp., Warszawa Andruszkiewicz M., Z notatnikiem w plecaku, Warszawa 1972, (m. inn. sierpie 1944 r w okolicy Ostrowi ). 3. Andryszczyk S., Walki obronne oddziałów polskich na obszarze obecnego woj.

19 19 ostrołckiego we wrzeniu 1939 r., [ w ] Zesz. Nauk. Ostrołckie Nr. III 1989 r., s [ BP ]. 4. Andryszczyk S., Kwatery i mogiły wrzenia w woj. ostrołckim, Ostroł. Tow. Nauk., Ostrołka Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu, pr. zbior., PWN Warszawa 1975, s. 175, ilustr., mapa. 6. Badowski Z., 18 Pułk Artylerii Polowej [ w ] Zarys historii wojennej pułków polskich , Warszawa Baliska G., Baliski J.A., Młyny w Ziemi Łomyskiej, Ofic. Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław 2003, s. 300, [MBP O ]. 8. Baliski M.,Lipiski T., Staroytna Polska pod wzgldem historycznym, geograficznym opisana, t. I, Warszawa 1843, m.inn. o miastach Ziemi Nurskiej. 9. Bałuk A., Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1: , Arkusz Goworowo, Pastw. Inst. Geolog. Warszawa 1992, Objanienia do w/w mapy, tego autora. 10. Bartniczak M., Bitwa pod Nagoszewem 3 czerwca 1863 r, [ w ] Rocz. Maz., tom IV, MOBN,Warszawa, 1973, s Bartniczak M., Bitwa pod Stokiem [ w ] Nauczyciel krajozn. na Mazowszu, tom IV, Kurat. Okr. Szk., Warszawa, 1964, s Bartniczak M., Brok i okolice, Kurp. Or. Inf. Turyst. w Ostrołce 1995, s Bartniczak M., Eksterminacja ludnoci w powiecie Ostrów Maz. w latach okupacji hitler., [ w ] Rocz. Maz.,tom V, MOBN Warszawa 1974, s Bartniczak M., Grdy i Komorowo Z dziejów stalagów 323 i 333- Ostrów Maz., Wyd. MON, Warszawa 1978, s. 374, [ MBP O ]. 15. Bartniczak M., Małkinia i okolice [ w ] Ziemia 1977, s Bartniczak M., Od Andrzejewa do Pecynki , K i W Warszawa 1984, s.254, [ BP , MBP O ]. 17. Bartniczak M., Ostrów Mazowiecka i okolice, Inst. Wyd Zw. Zaw, Warszawa 1987, s.335, [ MBP O , P ]. 18. Bartniczak M., Powstanie styczniowe w Ostrowi Maz. i okolicy, [ w ] Ostrów Maz. Z dziejów miasta i pow., Pr. zbior., K i W Warszawa, 1975, s Bartniczak M., Z dziejów Broku, [ w ] Ostrów Maz.. Z dziejów miasta i pow., Pr. zbior., K i W, Warszawa, 1975, s Bartniczak M., Oblicze Puszczy Białej, [w] Ziemia, PTTK Warszawa, 1967, s [ MBP O ]. 21. Bartniczak M., Udzielanie pomocy jecom radzieckim w pow. Ostrów Maz., [ w ] Warszawa Prawa Podmiejska , Warszawa 1973, s Bartniczak M., Podziały administracyjne w pow. Ostrów Maz., [ w ] Ostrów Maz.. Z dziejów miasta i pow..., s Bartniczak M., Lipniak M. oskara i przypomina 2 wrzenia 1944 r, Muzeum Okrg. Ostrołka, Woj. Kom. Ochrony Pamici Walk i Mcz. w Ostroł., Ostrołka 1989, s Bartniczak M., Brok i okolice w latach [ w ] Brok i Puszcza Biała Basara A., Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza, PAN, Zakł. Nar. Im. Ossol.,Wrocław, 1965, s 173, tabl Batow P., W marszu i w boju, Warszawa, 1963, m.inn. o przesuwaniu si frontu w 1944 r. przez pow. ostrowski. 27. Batow P., Operacja,, Narew ". [ w ] Wojsk. Przegl. Hist., 1970, nr. 3, s i nr. 4, s Berenstein T., Deportacja i zagłada skupisk ydowskich w dystrykcie warszawskim, [w] Biuletyn yd. Inst. Hist., Warszawa 1962, nr 1.

20 Berezowski S., Bug - rzeka trudna, [ w ] Brok i Puszcza Biała...,s Bibliografia archeologiczna Mazowsza z lat , Oprac. S. Woyda, K i W,Warszawa, 1970, s. 67, [ MBP O P ]. 31. Bibliografia Ostrowi Maz. i powiatu, Powiat. i Miejska Biblioteka Publ. w Ostrowi Maz., Ostrów Maz. 1971, s Bibliografia prac doktorskich i magisterskich dotyczcych woj. ostrołckiego za lata , oprac. S. Pajka, St. Nauk. MOBN w Ostrołce, Bibliografia Wojew. Warszawskiego. Biuletyn Informacyjny, Woj. Bibl. Publ., Warszawa od 1958r-kwart., od 1960 r - rocznik Bibliografia Wojew. Warszawskiego , [ w ] Rocznik Maz., tom I, K i W, Warszawa, 1967, s , w kolejnych tomach za nastpne lata do 1973 r Biernacka M., Kamieczyk ( osada flisacka nad Bugiem ), Biblioteka Etnografii Polskiej, t. I, Warszawa Biernacka M., Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne a współczesne przemiany, Inst. Kult. Mater. PAN, Zkł. Narod. Im. Ossol. Kraków, Warszawa, Wrocław 1966,s. 258,ilustr., tab, mapa. 37. Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXV, nr. 2, PAN Inst. Sztuki, Warszawa,1963, o sztuce na Mazowszu, [ MBP O ]. 38. Błaszcze A., Siluch A., Rejestracja metrykalna lubów w parafii Ostrów M. w XVII wieku, [ w ] Przeszło demograficzna Polski 1983 / 14, s Boguski J., Szkolnictwo w dolinie Orza, Ostrołka, Boguski J., Pradzieje doliny Orza, Ostołka Boguski J., Czerwin i okolice, Tow. Przyj. O-ki, Ostrołka Boguski J., Herbarz szlachty ostrołckiej, Ostroł. Tow. Nauk., Ostrołka Bolewski A. i inni, Studium petrologiczne podłoa krystalicznego w Ostrowi Maz., [ w ] Kwart. Geolog., Nr. 4, tom IV, Wyd. Geolog. Warszawa, Braun J., Warszawski wzeł komunikacyjny, [ w ] Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 r, Warszawa, Braun K., Bartnictwo w Puszczy Białej, [ w ] Brok i Puszcza Biała Brodzki C., Łoma i powiat łomyski w latach II wojny wiatowej i trudnych latach powojennych, Warszawa 2004, s Brok i Puszcza Biała, pr. zbior. pod red. J. Kazimierskiego, Ciechanów, 1989, s. 608, [ MBP O i BP ]. 48. Bryl E., Mazowsze. Poezje, PIW, Warwszawa, 1957, s Burszta J., Znamiona bartne Puszczy Wyszkowskiej, [w] Lud t.xli, Chamerska H., Drobna szlachta w Król. Polskim , Warszawa, Chdzyski Z., Wspomnienia powstaca z lat Oprac. E. Halicz, MON., Warszawa, Chtnik A., Na tratwach. Sceniczny obrazek regionalny znad Narwi..., Wyd. autora, Nowogród, 1935, s Chtnik A., Spław na Narwi..., Studium etnograf., Warszawa, 1935, s. 32, ilustr. 54. Chludziski T. i inni, Inwentaryzacja turystyczna woj. warszawskiego. PTTK Okr. Maz.,Warszawa,1962, s Chrabszcz R., Sarnecki K., Problemy gospodarki wodnej woj. warszawskiego, Ziemia Maz., 1960, Nr Chudy T., Jak legenda. Opowieci z mazowieckiej ziemi, S i T. Warszawa, 1984, s. 195 [ MP O , ]. 57. Ciechociska M., Brok i miasta Puszczy Białej wobec współczesnych procesów urbanizacji i uprzemysłowienia, [ w ] Brok i Puszcza Biała..., str Czarkowski R., Zakola wojennej pamici, Wyd. MON, Warszawa 1981, s. 213.

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Zasób Archiwum Państwowego w Łomży

Zasób Archiwum Państwowego w Łomży Zasób Archiwum Państwowego w Łomży Administracja ogólna i samorządowa Administracja specjalna Instytucje wymiaru sprawiedliwości Akta stanu cywilnego Instytucje wyznaniowe Instytucje finansowe Instytucje

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TABELA nr 1 ul. Jagielloska 26 1. Rzeczpospolita egz. 6 rok 2. Dziennik Gazeta Prawna egz. 5 rok 3. Gazeta Samorzdu i egz. 2 kwartał Administracji 4. Personel i Zarzdzanie

Bardziej szczegółowo

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIE Lokalizacja Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13 strona www: http://lublin.ap.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Polonia Maior - Fontes

Polonia Maior - Fontes * KARTOGRAFIA * Bibliografia: Górska Gołaska K., Katalog planów, cz. 1 2, Poznań 1968 n. Historische Pläne und Grundrisse von Städten d Ortschaften in Polen, hrg. A. Jammers, bearb. E. Klemp, Wiesbaden

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane 1. 2. 3. Źródła Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. Prawda Białej Podlaskiej. Organ Tymczasowego Zarządu Miasta i Powiatu Białej Podlaskiej. Rozkaz nr 1 do garnizonu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci zestawienie bibliograficzne w wyborze Suwałki, 2016 2 SPIS TREŚCI Notka

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA Atlas Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Górniak A. Inwentaryzacja złóż Klasyfikacja jakości Komentarz Kondracki J.

BIBLIOGRAFIA Atlas Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Górniak A. Inwentaryzacja złóż Klasyfikacja jakości Komentarz Kondracki J. BIBLIOGRAFIA Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1993-1997. Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Zagospodarowanie przestrzenne. PCB Sp. z o.o., Warszwa 1998. Górniak A. Klimat

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z INWENTARYZACJI ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I OBJĘTYCH WOJEWÓDZKĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z INWENTARYZACJI ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I OBJĘTYCH WOJEWÓDZKĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO RAPORT Z INWENTARYZACJI ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I OBJĘTYCH WOJEWÓDZKĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO GMINA JASTRZĘBIA Opracowany przez zespół ECO-ART Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego

Diagnoza stanu rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego Diagnoza stanu rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego Antoni Holcel Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce Ostrołęka, 9 listopada

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka);

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka); I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA genealogia (genea pokolenie; logos nauka); genealog; drzewo genealogiczne. 2. POLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE strona

Bardziej szczegółowo

Ry R bn b o o wcz c o z r o aj a 3

Ry R bn b o o wcz c o z r o aj a 3 1 2 Rybno wczoraj 3 Rys historyczny miejscowości Historia Rybna sięga czasów średniowiecza. Najstarsze wzmianki o jego istnieniu sięgają 1378 roku. Wtedy po raz pierwszy w dokumencie biskupa płockiego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10

Strona 1 z 10 Nazwa organizatora Akt o utworzeniu Akt o nadaniu statutut 1/99 12.07.1999 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie "Mazowsze" Karolin 05-805 Otrębusy ul. Świerkowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat Biblioteka

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT INSTITUT FÜR DEUTSCHE OSTARBEIT SYGNATURA: IDO 1-118

INWENTARZ AKT INSTITUT FÜR DEUTSCHE OSTARBEIT SYGNATURA: IDO 1-118 INWENTARZ AKT INSTITUT FÜR DEUTSCHE OSTARBEIT 1940-1944 SYGNATURA: IDO 1-118 I. ZARZĄD CENTRALNY IDO 1 Dzieje i organizacja Instytutu 1940-1944 - maszynopisy artykułów IDO 2 Korespondencja Zarządu Centralnego

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego.

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego. Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. 1. Ważniejsze bitwy wojny obronnej 1939 roku. 2. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. 3. Literaci związani z Mazowszem.

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc , dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), działajc w imieniu i na rzecz wykonawcy Imiona i nazwiska osób

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Aura Auto Kurier Płock i Region Auto Świat

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAGIIZPD272662012MK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul Jagiellońska 26 ul Jagiellońska 26 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 79980000-7 usługi prenumeraty załącznik nr 2 do SIWZ Tabela 1 1 Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Załącznik Nr 2 Rozdz. Treść Plan w zł. Dz. 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000 01005 Prace geod-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 020

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego PROGRAM BADAŃ INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA PAN NA LATA 2017-2020 (zaktualizowane 17.11.2016) I. Zakłady naukowo-badawcze 1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent ADMINISTRACJA PUBLICZNA - przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

ATLAS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Część I PAŃSTWO - TERYTORIUM - ORGANIZACJA. Spis map 11. MAPY OGÓLNE. 11.1 Polska a świat

ATLAS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Część I PAŃSTWO - TERYTORIUM - ORGANIZACJA. Spis map 11. MAPY OGÓLNE. 11.1 Polska a świat ATLAS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis map Część I PAŃSTWO - TERYTORIUM - ORGANIZACJA 11. MAPY OGÓLNE 11.1 Polska a świat 1. Strefy klimatyczne i roślinność 1:100000000 według W. Okołowicza i Atlasu Świata

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - zał. nr 2a

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - zał. nr 2a Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - zał. nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 136 000,00 0,00 1 136 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJ

WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJ Załącznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ, POWSZECHNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI PROKURATURY

Bardziej szczegółowo

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji IMIĘ, NAZWISKO: Paweł Juśko STOPIEŃ NAUKOWY: doktor historii WYKSZTAŁCENIE: 2008 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, nadanego uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Archiwum Medycyny Płockiej Aura Auto Kurier

Bardziej szczegółowo

01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 149 695 37 500 608 93 187 18 400

01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 149 695 37 500 608 93 187 18 400 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 149 695 37 500 608 93 187 18 400 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2 112 195 608 93 187 18 400 75101 Urzdy naczelnych

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA usługa aktualizacji danych, map szlaków turystycznych, redakcj tekstów, korekt jzykow oraz zrobienie zdj do publikacji promocyjno informacyjnych Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu Państwa.. Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 6 -ROLNICTWO, LENICTWO, GOSPODARKA WODNA, PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL Symbole klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945]

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Sygn. 251 Opracował: mgr Bernard

Bardziej szczegółowo

Data wyłonienia wykonawcy. Data przekazania do opiniowania przez zarząd województwa (Data wpływu) / nr uchwały r r.

Data wyłonienia wykonawcy. Data przekazania do opiniowania przez zarząd województwa (Data wpływu) / nr uchwały r r. ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Informacja Urzędu Marszałkowskiego DATA UCHWALENIA OSTATNIEGO PLANU: 31 grudnia 2007 R. Lp 1.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 265/2016. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby. ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH za okres: r.

BIULETYN INFORMACYJNY NR 265/2016. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby. ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH za okres: r. ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 265/2016 za okres od 17.09.2016 r. od godz. 8.00 do 18.09.2016 r. do godz.8.00 niedziela 18.09.2016 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Małkinia Górna (powiat ostrowski)

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ BIURO ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK KIEROWNIK BIURA ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE.

Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE. Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE Budet 2003 rok Budet Powiatu Limanowskiego na rok 2003 Dz. Rozdz. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY?

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro, ul. Okrzei 35, II p., pokój 207, Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów tel. (+23)

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury W 2015 roku kontynuujemy Małopolski Program Obchodów 100-lecie I wojny światowej, którego celem jest upamiętnienie ofiar tego konfliktu, ale również pobudzenie do refleksji nad zmianami, jakie zapoczątkowała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo