B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne."

Transkrypt

1 Witold Suski B i b l i o g r a f i a Do podstawowego wyposaenia warsztatu badacza naley bibliografia. Dokładno udzielanych informacji wpływa na jej poyteczno. Prezenowana praca jest wynikiem wieloletnich poszukiwa we wszystkich dostpnych miejscach. Zawiera wybór informacji o powiecie ostrowskim na tle jednostek administracyjnych wyszego rzdu ( Ziemia Nurska, Woj. Mazowieckie, Depart. Płocki, Gub. Łomyska, Woj.Białostockie, Woj. Warszawskie, Woj. Ostrołckie, Woj. Warszawskie ) i wydarze w Polsce. Cz I. Rkopisy z podziałem na archiwa w których s przechowywane. Cz II. ródła drukowane - chronologicznie. Cz III. Czasopisma. Cz IV. Opracowania zamieszczone w 10 działach, alfabetycznie według autorów. Korzystanie ułatwia skorowidz zamieszczony na kocu tekstu. Wyraam nadziej, e bibliografia bdzie pomocna do lepszego poznania dziejów i współczesnoci dla wszystkich pragncych poszerzy swoj wiedz o regionie w wybranej dziedzinie. Cz I. ródła rkopimienne. Archiwum Główne Akt Dawnych ul. Długa 7, Warszawa Centrala telef Informacja tel. wewn.429, archiwa.gow. pl / agad / Akta Rzeczpospolitej - do 1795 r. Wybór (z) Archiwum Główne Akt Dawnych Warszawa, Przewodnik po zespołach.akta dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa Andrzejewo str. 243 Ksigi miejskie r str. 248 Akta wójtowskie 1613 r ( 4 karty) Mazowieckie Ksistwo str. 174 Ksigi sdowe ksig.dla Z. Nurskiej wypisane niej. str. 189 Zbiór Kapicy-Milewskiego - herby rodów. str. 417 Powstanie Kociuszkowskie 1794 r. str Akta Powstania Kociuszkowskiego Mazowieckie Województwo Metryka Mazowiecka ( kancelarii ksit maz. z lat ) str. 35 Archiwum Koronne z lat ( 155 dokumentów ) str. 97, 104, 105 Lustracje dóbr królewskich z lat str. 112, 113 Rejestry podatkowe z lat W zbiorze Arch. Skarbu Koronnego. Oddział 1,(dla Z. Nurskiej z lat ).

2 2 Mapa Woj. Mazowieckiego wykonana przez Karola de Perthe`esa w 1785r( sie rzeczna, zalesienie, osadnictwo, drogi, podział administacyjny). Nur Ziemia, powiat i miasto. str. 113 Rejestry podatkowe r ( dot. ziemi nurskiej )W Zbiorze Arch. Skarbu Koronnego. Oddział 1 str. 183 Ksigi sdowe ziemskie i grodzkie z lat ( dot. powiatu ). Do akt Ziemskich Nurskich sporzdzony jest osobno inwentarz w 1952 r przez I. Rabdzk. 1. Ziemskie wieczyste , tomów ( dalej t. ) Ziemskie relacje i oblaty , t Ziemskie decreta , t Grodzkie wieczyste t Grodzkie relacje i oblaty , t Grodzkie decreta , t Relacje i oblaty I , t Relacje i oblaty II XVIII w., t Wokandy , t Pozwy , t Kamieczykowskie, nurskie, ostrowskie wyroki , t.4., 12.Nurskie, ostrowskie wyroki zjazdowe t Wyroki graniczne do 1790 r., t Ostrowskie inkwizycje , wyroki ziemskie , t Nurskie rozmaite: fundusze szpitalne , spis ludnoci, ydów i taryfa ludnoci - t Nurskie rozmaite akta , t Retenta podatkowe , t. 1. str. 258 Akta wójtowskie r. str. 407 Akta sdów ziemiaskich 1792 r. str. 459 Mapa dóbr w pow. nurskim. Akta Sejmu Czteroletniego ( ) -m.inn. wystpienia posłów Z. Nurskiej i petycja z Ostrowi. Akta Komisji Policji Obojga Narodów ( ) - m.inn. lustracje miast, ( Ostrowi z 1792 r p.86/2, k.iii ) rejestry posesji, szpitali, liczby, zawodów i warunków bytowych ludnoci. Akta Powstania Kociuszkowskiego ( 1794 ) - m.inn. akcesy do powstania obywateli Ksistwa Maz. i Ziemi Nurskiej ( 3.V.1794r).. Ostrów Powiat i miasto. Akta rady miejskiej i burmistrza znajduj si w,,ostrowskich ksigach ziemskich ". str. 183 Ksigi sdowe ziemskie , t.1. str. 183 Ksigi sdowe grodzkie wieczyste , t. 1. str. 183 Ostrowskie, kamieczykowskie wyroki r, Ostrowskie wyroki Zjazdowe r. ( dot. miasta i powiatu ). str. 223 Zespoły miejskie - 5 dok. pergamin., ( łacina, j.polski ) z lat , lokacja miasta w 1434 r - sygn. 3477, nadanie ksice w 1514 r- sygn i królewskie, z 1677 sygn. 4203, str. 243 Ksigi miejskie r. str. 258 Akta wójtowskie r, (łac.), 11 kart.

3 3 str. 457 Mapa sdów podkomorskich r. Wyszków Dok. pergamin. z 1725 r sygn wydany przez bisk. płockiego A. Załuskiego potwierdz. lokacj miasta z 10 marca 1502 r. x x x Ksigi pułtuskie grodzkie jurysdykcji biskupiej z lat , w 16 wolum. Zawieraj : sprawy sdowe, testamenty, wpisy i potwierdzenia umów,potwierdz. przywilejów mieszczan, opisy folwarków i wójtostw. Badacze dziejów Puszczy Białej znajd tam informacje o osadnikach kurpiowskich, o ich prawach i obowizkach, ( tomy 5, 11, 15 ). W tomie 8 na kartach znajduje si,, Ordynacja dla Wyszkowa z 1750 r"- obowizujca dla Andrzejewa i Broku. x x x Archiwum Radziwiłowskie Dokumenty tego zbioru pochodz z okresu najazdu szwedzkiego Informuj o działaniach wojennych midzy Bugiem a Narwi, (V 386, nr , II, t.10, nr 1315 ). x x x Militaria Jabłonny. Zachowały si tu ródła do badnia powstania kociuszkowskiego na terenie Ziemi Nurskiej. O k r e s z a b o r ó w Zbiór akt = Komisja Rzdowa Spraw Wewntrznych= z lat Sekcja miast. Zawiera akta dotyczce całego Królestwa i dotyczce kadej guberni. Akta guberni ułoone s alfabetycznie według miast. Materiały o Broku zgrupowane s w 11 wol..waniejsze j. a. w zbiorze sekcji miast to : 1. Odpisy przywilejów miast i Ostrowi z 1706 r ( t.iv, s. 207 ) 2. Opisy histor.-topografi.-statyst. miast z 1820 r i dalszych. 3. Inwentarze szczegółowe miast z lat Zabudowa, regulacja i rozwój terytorialny miast, m. inn. plan folwarku i miasta Brok z 1848 r., plan folw. w Wyszkowie z 1849 r., ogólny plan Ostrowi z 1861 r. 5. Inwestycje komunalne :np: budowa studni w Ostrowi w 1827 r.. 6. Wykonanie remontu budynków miejskich; np. ratusza w Ostrowi z lat 1816 i 1823, budowa 5 jatek w Broku z 1830 r. i budownictwa mieszk. i gospodar. ( głównie drewnianego ). 7. Organizacja i działalno władz miejskich (wybory burm. ). 8. Gospodarka finansowa miast. 9. Wykazy i opisy zakł. przemysłowych. 10. Ludno miast:liczba, skład narodow., strukt. społ. i zawodowa. 11. Organizacja i funkcjonowanie szkół. 12. Sprawy lasów: opisy powierzchni i drzewostanów, zniszcze, przywileje mieszkaców do korzystania. 13. Sprawozdania roczne i statystki. 14. Pogldy polityczne mieszk. miast. Zbiór akt = Komisja Rzdowa Przychodów i Skarbu = Z małej liczby dokumentów o tej tematyce na uwag zasługuj: 1. Sprawy podatkowe :podymne, czopowe, rekruckie z miast i dóbr guberni płockiej.

4 4 2. Dobra narodowe i ich pomiary. 3. Rewizje i sprawozd. ze stanu kas powiatowych ( ostrołckiego ) i gubernialnych ( płockiej ). 4. Finansowanie przez rzd przemysłu, budowy dróg, mostów. 5. Sprawy majtku lenego: administr. lasów rzdowych, akta dochodów, wydatków i naduy (w len. Udrzyn i Brok w l ) Akta Powstania Styczniowego Zarzd Generał- Policmajstra w Królestwie Polskim S spisy powstaców i zesłanych na Syberi. Zarzd Wojennego Naczelnika Łomyskiego Rejonu z lat W 2 j.a. znajduj si listy gocze rozesłane za powstacami Kancelaria Generał - Gubernatora Warszawskiego. Ocalało tylko j. a. z l , najwicej z okresu rewolucji Przewaa korespondencja z władzami cesarstwa, gubernatorami, policj i andarmeri. Dokumenty te informuj o nastrojach polit. społecz. polskiego.z terenu gub. łomyskiej s : wykazy i opisy przeds. przemysł.,o zatrudnionych i ich płacach, raporty o wystp. antypastw. ( wiec w Ostrowi 12 XI 1905 r ) o represjach. Mapy i plany AGAD, Odział Kartograficzny. D.E.S. Stotzmann, Topographische Militarische Karte. Berlin 1808, AD 1565/ J.Colberg, Mapa woj. Mazowieckiego, 1826 r., 537-1, ark. 6. F.Radecki, Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego, 1830, Mapa Kwatermistrzostwa dla Królestwa Kongresowego, 1848, AD 1635/75-1, kol.v, sekcja 3. Chrzanowski, Karta dawnej Polski, 1859, AD Nab.32/ Mapa powiatu ostrowskiego, 1866, AD 8, 21. Hertner, Mapa Królestwa Polskiego, Warszawa 1867, sygn. V-33. Orgelbrand, Mapa Królestwa Polskiego 1882, sygn Plan Broku i przyczółka mostowego, oprac przez wojsk.franc., Plan sytuacyjny Ostrowi, wyk. Z. Korabiewski, Inynier Powiatu Ostrołckiego, 1860, sygn Plan projektowanej rozbudowy m. Ostrowi z 1878 r. Plan sytuacyjny Broku, 1895, AG Plany sytuacyjno- pomiarowe wsi: Grabownica ( 60/ ), Budy Braszczykowskie ( AG 9/345-9 ), Przyjmy ( 15-27/408-2 ). Trzcianka ( AG 3132/ ). Archiwum m. st. Warszawy ul. Krzywe Koło Warszawa tel , , Wybór [ z ] Archiwum Pastwowe m.st. Warszawy. Informator, cz. II Spis zespołów i stan opracowania, Warszawa Okres zaborów Akta stanu cywilnego Parafie rzymsko-katolickie :

5 5 Brok r., Czyew , Ostrów , Porba , Wsewo Wyznania mojeszowego : Brok , Czyew , Ostrów Zarzd Powiatowy Ostrowski ( Ostrovskoje Uezdnoje Upravlenie Lomzinskoj Guberni ) , j.a. 67, n. Okres midzywojenny Okrgowa Komisja Wyborcza Nr. 4 w Ostrowi , j.a. 6, n. StarostwoPowiat. Ostrów Maz Nr. zesp 529 / II, 28 j. a., ks. Wród zachow. akt s : z Ref. Bezpiecz. i Porz. Publicz. ( 12 j.a. ), Administr. - Prawnego ( 7 j.a. ), Wojskowego ( 9 j.a. ) i o scalaniu gruntów w kilku wsiach. Okres okupacji Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Ostrowi Maz., , nr. zesp.1709 /II, j.a. 114, n. Amt de Gouverneurs des Distrkt Warschau- Urzd Szefa Okrgu Warszawskiego Okrg Warszawski składał si z 10 starostw powiatowych ( Kreishauptmannschaftów).Wród wielu zachowanych..dokumentów znajduj si dotyczce powiatu ostrowskiego. S tam m.inn. sprawozdania dwutygodniowe i miesiczne o sytuacji w powiecie, zestawienia statystyczne gospodarcze i ludnociowe, plany rozmieszczenia obiektów wojskowych, zwalczanie polskiego ruchu oporu..: Kreishauptmannschaft Ostrow, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej Nr. zespołu 489/II. Akta starostwa zachowały si ( znalezione po wojnie w rejonie Poznania ) w b. duej iloci 890 j.a.nale do najlepiej zachowanych z terenu okrgu warszawskiego a nawet całego Generalnego Gubernatorstwa. Pozwalaj bada dziłalno okupacyjnych władz niemieckich w wielu aspektach. Korzystanie ze zbioru wspomaga maszynopis = Inwentarze archiwalne, tom XLV, Starostwo powiatowe w Ostrowi Maz Opracowała mgr. Danuta Skorwider. Warszawa 1970.Akta pogrupowane s według komórek organiz. starostwa.teksty w j. niemieckim. Przykłady: Wywiezieni do Rzeszy,12. Wyznaczeni na roboty wojskowe, 108. Wywóz drewna, 82. NSDAP Standort Ostrow, Narodo -Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy. Stanowisko Ostrów Mazowiecka. Nr. zespołu 1089/ II, j.a. 21, ks. Stanowisko NSDAP w Ostrowi było jednym ze 136 utworz. w G.G. i 16 w okr. warsz..niewielki zbiór akt 21 j.a. to m.inn.: kwestion. i akta personalne członków, okólniki, apele, programy obchodów wit. Okres PRL Urzd Wojew. Warszawski akta jego 16 wydziałów. Waniejsze to : Odszkodowa wojennych ( 76 j.a. ),Aprowizacji ( 1094 j.a. ), Odbudowy (896 j. a.), Przemysłowy (1376 j.a. ), Zdrowia ( 150 j. a. ). Warszawska Wojew. Rada Narod , (174 j. a.).s sprawozdania z pow. ostrowskiego. Prezydium Wojewódz. Rady Narod. i Urzd Wojew. w Warszawie.

6 6 Wojewódz.Komisja Planowania Urzd Informacji i Propagandy woj. warszawskiego, , 489/II j. a. Dział Rolnictwa i Reform Rolnych (od 12 VIII 1946 r), 1392 j. a.- wród tych - parcelacje majtków w pow. Ostrowskim. Wojewódzki Urzd Ziemski w Warszawie , 711 j. a. Wojewódzka Komisja do Spraw Upastwowienia Przedsibiorstw dla Woj. Warszawskiego , 153 j. a.. Wykazy upastw. przeds. zamieszczano w Dzienniku Wojewódzkim. Wojew. Komitet Opieki Społecznej w Warszawie , 211 j. a. Przedstawiciel do spraw UNRRA, 54 j.a. Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR , w tym Komitet Powiatowy w Ostrowi Maz. 92 j. a. Komitet Wojewódzki PZPR w Ostrołce , ok j.a. Pastwowy Urzd Repatriacyjny w Ostrowi Maz, , 570/II. Pastw. Urzd Repatr. Punkt Etapowy w Małkini, , 580/II. Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamici Narodowej. Archiwum. ul. Krakowskie Przedmiecie 7, Warszawa, tel Ankieta Sdów Grodzkich ( z 1945 r ), t. III. Woj. Warszawskie. Materiały i dokumenty Mieszanej Komisji Radziecko- Polskiej dotyczce morderstw popełnionych przez Niemców na jecach radzieckiech w obozach Grdy i Komorowo -zespół obozy. Akta procesu Ludwiga Fischera z l (s dokum. z pow. ostrowskiego). Mikrofilm Aleksandryjski. Mikrofilmy wykonane z akt b. III Rzeszy przez Amerykanów w Aleksandrii zawieraj m.inn. miesiczne sprawozdania komendantur Wehrmachtu, dzienniki polowe, korespondencj i inne - równie z terenu pow. ostrowskiego, T 501, R Afisze i plakaty okupacyjne, sygn.74 t/18. Archiwum Pastwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku ul. Zaułek 22 Wypisy [ z ] Informator o zasobie archiwalnym, Pułtusk ( Objanienie skrótów : n.z.- numer zespołu, daty kracowe, l.j.- liczba jednostek inwentarzowych, kart. - inwentarz kartkowy, ks. - inwentarz ksikowy, n. zespół nieopracowany ). Dział I. Akta miast i cechów Akta m. Ostrowi Maz, n.z. 386, , l.j. 8, n. Dział II. Akta gmin Boguty, n.z.-388, , l.j. 72, n. Szulborze Koty, n.z. 389, , l.j. 10, n. Dział III. Akta administracji ogólnej. Komisja Pow. Ostrowska do Spraw Wyborów do Dumy, n.z.-392, , l.j. 3, n. Starostwo Pow. w Ostrowi Maz., n.z. 394, , l.j. 16, n. Starostwo Pow. w Ostrowi Maz., n.z. 396, , l.j. 523, n.

7 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Pow. w Ostrowi Maz.,n.z. 398, , l.j. 764, n. Pow. Rada Narodowa i Prezydium Pow. Rady Narod. w Ostrowi Maz., n.z. 70, , l.j. 3369, n. Urzd Powiatowy w Ostrowi Maz, n.z. 71, , l.j. 2040, n. Urzd Miejski w Ostrowi Maz., n.z. 180, , l.j. 23, n. GRN i Prez. GRN w Andrzejewie, n.z. 81, , l.j. 49, n. GRN i Prez. GRN w Broku, n.z. 87, , l.j. 79, n. GRN i Prez. GRN w Małkini, n.z. 155, , l.j. 20, n. GRN i Prez. GRN w St. Lubotyniu, n.z. 83, , l.j. 271, n. GRN i Prez.GRN w Wsewie, n.z. 149, , l.j. 43, n. Urzd Gminy w Ostrowi Maz., n.z. 176, , l.j. 76, n. Dział IV. Akta administracji specjalnej. Zarzd andarmerii Powiatów Pułtuskiego i Ostrowskiego, n.z. 400, , l.j. 56, n. Urzd Pow. Ostrowski do Spraw Powinnoci Wojskowej, n.z. 167, , l.j.5, n. Komisarz do Spraw Włociaskich Pow. Ostrowskiego, n.z. 403, , l.j. 236, n. Ostrowski Urzd Skarbowy, n.z.406, , l.j. 1, n. Okrgowy Urzd Ziemski w Białymstoku ( akta z pow. ostrowskiego), n.z. 126, , l.j. 82, n. Pow. Urzd Ziemski w Ostrowi Maz., n.z. 128, , l.j. 57, n. Inspektor Szkolny w Ostrowi Maz., n.z. 410, , l.j. 1, n. Pow. Insp. Statystyczny w Ostrowi Maz., n.z. 204, , l.j. 30, n. Dział V. Akta instytucji wymiaru sprawiedliwoci. Komornik M. Mazowiecki przy Zje dzie Sdziów Pokoju II Okrgu Gub. Łom. Pow. Ostrow. i Ostołckiego, n.z. 56, , l.j. 5, n. Komornik O. Ogrodzki przy Zje dzie Sdziów Pokoju II Okrgu Gub. Łom., Pow. Ostrowskiego, n.z. 58, , l.j. 19, n. Prokuratura Powiatowa w Ostrowi Maz., n.z. 144, , l.j. 3, n. Kancelarie notariuszy w Ostrowi Maz. Rowicki S., n.z. 421, , l.j.9, n. Podbielski P., n.z. 420, , l.j. 26, n. Podbielski A. n.z. 419, , l.j. 92, n. Rudziski W., n.z. 422, , l.j. 21, n. Grzybowski K., n.z. 416, , l.j 40, n. Sikorski B., n.z. 424, , l,j. 4, n. wierdziski S., n.z. 413, , l.j. 69, n. Harusewicz H., n.z, 418, , l.j. 14, n. Sienicki J., n.z. 423, , l.j. 82, n.b Bukowski L., n.z. 412, , l.j. 11, n. Gałczyski L., n.z. 415, , l.j. 98, n. Piekarski H., n.z.417, , l.j.14, n. Dubois M., n.z. 414, , l.j.12, n. Aleksiuk P., n.z. 414, , l.j. 27, n Dział VI. Akta instytucji wyznaniowych i stanu cywilnego. 7

8 Akta parafii rzym.-katolickich: Andrzejewo, n.z. 251, , l.j. 58, ks. Boguty, n.z. 254, , l.j. 87, ks. Brok, n.z. 77, , l.j. 77, ks. Czyewo, n.z. 257, ,l.j. 35, ks. Jasienica, n.z. 93, , l.j. 73, ks. Jelonki, n.z. 146, , l.j. 78, ks. Nur, n.z. 263, , l.j. 68, ks. Ostrów, n.z 92, , l.j. 79, ks.. Porba, n.z. 167, , l.j. 84, ks. Wsewo, n.z. 145, , l.j. 79, ks. Zarby Ko., n.z. 270, , l.j. 86, ks. Akta parafii ewang.-augsburskich: Jasienica, n.z. 260, , l.j. 3, ks. Papro Dua, n.z. 274, , l.j. 15, ks. Akta stanu cywilnego wyznania mojeszowego. Gmina Andrzejewo, n.z. 252, , l.j. 33, ks. Gmina Brok, n.z. 135, , l.j. 70, ks. Gmina Czyewo, n.z. 258, , l. j. 35, ks. Gmina Nur, n.z. 264, , l.j.50, ks. Gmina Ostrów, n.z. 94, , l.j. 91, ks. Gmina Zarby Ko., n.z. 273, , l.j. 35, ks. 8 Dział VIII. Akta instytucji, organizacji politycznych, społecznych, kulturalnych i zawodowych. Tow. Oszczd.-Poyczkowe w Ostrowi, n.z. 246, , l.j.3, n. Komenda Pow. Powsz. Organizacji,, Słuba Polsce"w Ostrowi Maz., n.z. 426, , l.j. 51, n. Dział IX. Akta przedsibiorstw i instytucji gospodarczych. Narod. Bank Polski Oddz. w Ostrowi Maz.,n.z. 157, , l.j.44, n. PKP Oddz. Robót Budowl. w Małkini, n.z. 188, , l.j.10, n. Zakłady Wyr. Azbest.-Cement. w Małkini, n.z.185, , l.j. 5, n. Ostr. Maz. Zakł. Przem. Teren. w Ostrowi Maz., n.z. 237, 1976, l.j. 5, n. Dział X. Archiwalia prywatne, zbiory, kolekcje. Materiały geodezyjno- kartograficzne, powiat Ostrów Maz., n.z. 95, , l.j. 459, n. Archiwum Pastwowe w Białymstoku ul. Rynek Kociuszki Białystok, tel , . Wypisy [ z ] Archiwum Pastwowe w Białymstoku, Informator o zasobie, Oprac. J. Szumski, Białystok 2000 Okres zaborów Kancelaria Gubernatora Łomyskiego ( ). Referat I (698 j. a. ) - akta dotycz. duchow. rz-kat., o sdownictwie gminnym, sprawy tajnej emigracji, polityczne.

9 9 Referat II ( 911 j.a. ) - organiz. społ. i stowarzysz.,biblioteki, szkoły prywatne. Spisy stowarzysze i ich członków z 1910 r. Materiały z lat z miejscowoci o: ludnoci, gruntach rolnych, zabudowaniach, zakł. przemysł., spławie drewna, cenach. Referat III Stray Ziemskiej ( 234 j.a. )-m. inn. sprawozd. mies. z powiatów r. Referat IV Mobilizacyjny ( 76 j.a. ) - o mobilizacji do wojska, punktach zbornych, stanie dróg i mostów, liniach telefonicznych. Zarzd Wojennego Naczelnika Łomyskiego Oddziału Zespół ( 5 j.a. ) zawierajcy spisy powstaców. W.A., Referat II (97 j. a. ) -akta dot. spraw duchowiestwa (rz.-kat. i mojesz.), szkół i statut Kółka Miłoników Sceny Polskiej w Ostrowi z 1896 r. W.A. Referat III ( 310 j. a.) akta osobowe prac. admin. pastw., z budowy dróg i koleji elaznej. W.A. Referat IV (263 j.a.)- sprawy finans. i gospodarki miejskiej. Wydział Wojskowo - Policyjny. Referat I ( 342 j.a. ) o tematyce : obywatelstwo rosyjskie, paszporty, przesiedlenia, stra ziemska. Z lat o liczbie zabitych, rannych, zaginionych i ochotnikach ( s z pow. ostrow. ). Referat II ( 221 j. a. ) - zaopatrzenie wojsk ros. z gub. łom. i zniszczeniach wojennych z lat Referat III ( 108 j.a. ) o wiziennictwie na terenie guberni. Spisy aresztowanych i poszukiwanych. Wydział Prawny. Referat Prawny (189 j.a.) - o naduyciach urzdników, skargi. Referat Finansowy (126 j.a.) - nalen. skarbu past., kary, opłaty. Wydział Lekarski (1035 j.a.)- ródła o stanie med. i sanit. guberni. Szpitale, lekarze, dentyci, apteki. Akta o przebiegu pracy.kontrole i akcje sanitarne;miast wsi, dworców kolej., zakł. prod., sklepów, szkół. Wydział Weterynaryjny (110 j. a.) - pracownicy, organiz. opieki wet., wystp. chorób zwierzcych, kontrole. Wydział Budowlany (79 j.a.) -, szkice, kosztorysy robót drogowych. Mapa sieci dróg bitych w gub. łom. z 1891 r, plany dróg b. w pow. ostrow. z 1909 r, plany szos Ostrów-Małkinia i Ostrów- Ostrołka. Wydział Ubezpiecze ( 8 j.a.) - sprawy poarów. Wydział Ogólny (102 j.a.) - m. inn. : potwierdzenie szlachectwa (z ksig rodów gub. łom. z lat ), sprawy adm. - gosp., budowa szkół, imprezy artystyczne. Urzd Gubernialny Łomyski do Spraw Włociaskich Zachowało si 675 teczek a w nich s sprawy z pow. ostr. Pomiary geodezyjne gruntów wsi z gmin: Braszczyk,Kamieczyk W., Długosiodło, Jasienica, Orło, Porba. Akta urzdzenia włocian wsi : Budziszewo K., Nieskórz, Olszewo, Godlewo W., Gostkowo, Jabłonowwo, Janowo, Jasienica, Kalinowo, Kałczyn, Kunin Z., Prosienica, Smolechy, Stok, Ugniewo, Wsewo.Szczególn warto maj tabele likwidacyjne 104 wsi. Rada Opieki Społecznej Guberni Łomyskiej Najciekawsze w 324 j. a. to sprawozdania o stanie placówek dobroczynnych, i szpitalach (z l ).

10 10 Izba Skarbowa Łomyska Wydział I (280 j.a.)- spr. zaległ. podatk., zwrotu nadpłat, wypłaty emerytur i zapomóg. Wydział II (154 j.a.) - podatki i opłaty. Akta hipoteki pow. w Ostrowi o stanie zadłuenia nieruchomoci. Wydział III (307 j. a.) - finanse guberni, dane statystyczne, przyznawanie kredytów i emerytur. Urzd Gubernialny do Spraw Fabrycznych i Górniczych W szcztkach akt tego urzdu ( 12 j. a. ) najciekawsze s : nazwa zakładu, nazwisko właciciela, miejscowo, liczba robotników, warto produkcji z koca XIX i pocz. XX wieku.w pow. ostrowskim: browar, cegielnia i fab. gilz papierosowych w Ostrowi, cegielnia w Komorowie, tartaki w Daniłowie i Rostkach W. Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Łomyskiej Wród tych dokum. (163 j. a.) s : kontrola nowo otwieranych zakładów,, rejestracja kotłów parowych ( browar i młyn parowy w Ostrowi, gorzelnia w Trynosach ), wypadki przy pracy. Urzd Gubernialny Łomyski do Spraw Powinnoci Wojskowych W 802 teczekach s: spisy odbyw. słub wojsk. w latach 1900, , poborowych z lat , ich ankiety person., inform. o działaniach wojennych. Zarzd andarmerii Guberni Łomyskiej Mały zbiór 12 j.a. akt zawiera inform. z lat o osobach podejrzanych o działal. polityczn i partiach. Łomyski Komitet Ochrony Lasów Akta zawieraj ( 192 j. a.)bogaty materiał o gospod. lenej: -Sprawozdania roczne z działal. Komitetu -Rejestry lasów w guberni i powiatach ( ostrowskiego z 1899 r ) -Plany działek lenych ( Błdnica, Daniłowo, Niemiry ). - Zalesianie działek. - Proby włacicieli majtków o zezwolenie na wyrb lasów. - Dochodzenia o wyrbach nielegalnych ( Błdnica - Daniłowo ) i kradzieach w lasach. Łomyski Komitet Gubernialny do Spraw Drobnego Kredytu Dokumenty z 68 teczek informuj o towarzystwach oszczdn.- poyczk., o ich załoycielach, zasigu działania, statutach, sprawozdaniach, spisach członków. W pow. ostrowskim działały w : Bogutach, Broku, Długosiodle, Jasienicy, Małkini, Ostrowi. Łomyski Dziekanat Prawosławny Wród 52 j.a. znajduj si akta cerkwi w.mikołaja w Ostrowi z lat Okres midzywojenny Zespół Urzd Wojewódzki Białostocki - Protokóły zjazdów starostów z lat , sygn. 2-6.

11 - Protokóły zebra władz powiatu ostrowskiego , sygn Archiwum Pastwowe w Białymstoku Oddział w Łomy Al. Legionów 36, Łoma tel , Wybór [ z ] Zasób Archiwum Pastwowego w Łomy ( w internecie ) Administracja ogólna Akta Prez. Grom. Rady Narod. w Nurze, n.z.421, , j.a. 7. Akta Prez. Grom. Rady Narod. w Szulborzu W., n.z.416, , j.a. 22. Akta Prez. Grom. Rady Narod. w Zarbach K., n.z 415, , Administracja specjalna. Sdzia ledczy Łom. Sdu Okrg. dla Pow. Ostrow., n.z 359, , j.a. 4. Akta hipoteczne pow. Ostrów M.,n.z. 441, , j.a ( j. pol. i ros. ). Notariusz M. Cetnarowicz przy Wydz. Hipot. Sdu Grodzkiego Pow. Ostrowskiego w Czyewie, n.z.409, j.a 86. Notariusz J. Jeziorkowski przy Hipot. Kancelarii Ostrowskiego Sdziego Pokoju w Czyewie, n.z. 412, , j.a. 22. Notariusz W. Tyszko przy Wydz. Hipot. Sdu Grodzkiego Pow. Ostrowskiego w Czyewie, n.z. 411, , j.a. 16. Wizienie Gubernialne Łomyskie, Akta stanu cywilnego. Parafie rzym.-katolickie: Andrzejewo, Boguty, n.z. 417, Czyewo, Nur, Zarby Ko., Zuzela, n.z. 418, Okrgi bonicze : Andrzejewo, Czyewo, Nur, Zrby Ko., n.z. 420, , j.a 6. Mikrofilmy ksig metrykalnych z archiwów kocielnych. Parafie rzym.-katolickie: Brok, Czyewo, Jelonki, , Luboty, Wsewo, Archiwum Pastwowe w Płocku ul. Kazimierza Wielkiego Płock, tel Akta zbioru = Komisja Wojewódzka i Rzd Gubernialny Płocki =

12 12 obejmuj 581 teczek. Sekcja Dóbr i Lasów Pastwowych : sprzeda dóbr rzdowych,ustalenie ich granic, dzierawy, nowe osadnictwo w Puszczy Białej (Łczka, Ochudno, Wykrot,), teczki włocian z ekonomii Brok, Obryte. Archiwum Diecezjalne w Płocku ul. Tumska Płock tel Dokumenty pergaminowe, nr lokacja przez bisk. Kazimierza w 1472 r. na prawie chełmiskim wsi Złotoria. Lustracje dóbr biskupstwa płockiego sporzdzano w czasie przejmowania stanowiska przez nowego biskupa. Inwentarze były pisane według powtarzanego schematu. Opisy miast Andrzejewa, Broku, Wyszkowa o : iloci włók i placów, zabudowie, ulicach, rzemielnikach i dochodach od nich, obcieniach mieszczan i ich przywilejach. Lustracje folwarków zawieraj : powierzchnia ziemi uprawnej, rodzaje upraw, plony, inwentarz ywy, zabudowania i dochody. Charakterystyki wsi podaj: liczb poddanych i ich wiadczenia ( paszczyzna, podatki ) obszar ziemi uprawnej i łk, domy mieszkalne, karczmy, browary. Dane o Puszczy Białej to: granice, obszar lasów i łk, zbiory siana, liczba bartników, ilo barci i nalenoci. Zachowało si 5 lustracji: - z roku 1595, sygn. B , sygn. B /93, sygn. B , sygn. B , sygn.b Lustracje wsi prestymonialnych ( ), sygn. B Lustracje wsi prestymonialnych ( ), sygn. B Ksigi przych. i rozch. wsi prestym. ( ), sygn. B-338. Wiadomoci o wsiach prestym. mog posłuy do bada stosunków społ.- gospod. i historii gospodarczej. Revisio Bonorum ( majtku ) Capituli , sygn. B Revisio Bonorum Episcopatus Plocensis z 1753 r, sygn. B - 7. Akta Wizytacji Dekanatów ( z rónych lat). Archiwum Diecezjalne w Łomy ul. Sadowa Łoma Zespół Akta szkolne. Sprawozdania wizytacyjne , sygn Sprawozdania szkolne , sygn Korespondencja z radami szkolnymi powiat., sygn, 8. Inspektorat w Ostrowi M., sygn.13. Szkoły : rednie, zwodowe i dokształcajce, syg. 23 i 24. Zespóły: Akta parafialne. Akta ogólne Akta zakonne Akta metrykalne

13 Podczas przyłczania parafii do nowej diecezji łomyskiej ( z płockiej ) w 1925 r zostały przekazane ich akta. 13 Archiwum Kapituły Łowickiej Łowicz Zbiór odpowiedzi na ankiet przeprowadzon w l wród proboszczów archidiakonatu pułtuskiego. Zawieraj wykazy wsi i ich odległoci od kociołów parafialnych. Wykonania na ich podstawie mapy terenu nie zrealizowano. Archiwa Parafialne Na uwag zasługuj: Braszczyk-- m.inn.: odpis aktu załoenia parafii w 1455r, akta z XVI-XVII w o dziesicinach, nadaniach dla folwarku proboszczowskiego, z XVII i XIX w. sprawozdania z wizytacji dziekaskich, ksigi chrztów, lubów, pogrzebów od Brok - m.inn.:odpisy przywilejów, aktów własnociowych, zapisów parafian na rzecz kocioła,wizytacje parafii, ksigi metrykalne od XVII w. Miejska Bibliteka Publiczna ul. 11 Listopada Ostrów Mazowiecka tel www. bibl.ostrowmaz. pl Rkopisy 1. Ksiga zej Ostrowskiego Okrgu Boniczego z l Sesjonariusze posiedze Zarzdu Miasta Ostrowi z l i Akta dotyczce rozbiórki cerkwi w Ostrowi z lat Fotokopie dokumentów dotyczcych Ostrowi przekazane przez Arch. Główne Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum m. st. Warszawy na wystaw organizowan z okazji 550 -lecia Praw Miejskich Ostrowi. W 6 teczkach znajduje si ok. 80 dokum. z lat 1421 do Maszynopisy: 1. Ciok Ireneusz, Monografia Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Ostrowi Maz., Warszawa 1977, s. 95, [ MPB O ]. 2.Kolasiski Józef : a. Kronika Towarzystwa Ochotniczej Stray Ogniowej-Poarnej w Ostrowi Maz r., Ostrów Maz., b.spółdzielczo w Ostrowi Maz r.,ostrów Maz. 1964, s. 74. c.wspólna mogiła ( na cment. paraf. ) ołnierzy polskich poległych na polach ostrowskich 4 sierpnia 1920 r., Ostrów Maz.,1982. d. Wykaz punktów słuby zdrowia w Ostrowi i na terenie gmin. Koniec XIXw do 1950 r., Ostrów Maz r., s Kolasiski J.,Kropiwnicki A., Wilczewski E., Kronika Ochotniczej Stray Poarnej w Ostrowi , Ostrów Maz., 2001, s. 206, [ MBP O ]. 4. Szymaski S. M., Kalejdoskop ostrowskich wspomnie, Gdask 2004, s.55, [ MBP O ]. 5. Zakrzewski Jan, Zbiór materiałów do monografii miasta Ostrowi Maz., oprc. A. Zakrzewski, Warszawa,1962, s.211, [ MPP O ]. 6. Zakrzewski Adam a. Zanim Ostrów Maz. została miastem, Warszawa, 1971, s.14, [MBP O B 339/71].

14 b. Ostrów Maz.. Szkic monograficzny, Warszawa, 1971, s.21, [ MBP O B 346/71]. c. Z przeszłoci Ostrowi Maz., Warszawa, 1973, s. 47, [ MBP O ]. d. Pułkownik Karol Frycze. Powstanie Styczniowe na terenie GRN Porba, s. 5, [ MBP O ]. 7.Fotografie - ulic i budynków w Ostrowi. Najwicej z okresu midzywojennego. 14 Cz II. ródła drukowane. Układ chronologiczny. I. Do 1795 r. 1. Kodeks Dyplomat. Ksistwa Mazow.,wydany przez T. Lubomirskiego, 1862 r. 2. Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis (Zbiór ogólny przywilejów i spominków maz. ), wydany przez J.K. Kochanowskiego, Iura Masoviae Terrestria (Pomniki dawnego prawa maz. ziemskiego), oprac. J. Sawicki, t. I, II, III, , [ MBP O ]. 4. Metryka Ksistwa Mazowieckiego z XV-XVI w., t. I, , oprac. A. Włodarski, [ w ] Pomniki Prawa, wyd. Warsz. Arch. Główne, Warszawa 1918 (łacina), t. II, , oprac. A. Wolff, Warszawa, 1930 (łacina). 5. Matricularum Regni Poloniae Summaria ( Sumariusze Metryki Koronnej ), wyd., T. Wierzbowski, i po 1945 r, J. Płocha. 6. Przywileje, nadania i swobody przez królów polskich, ksit mazow. i biskupów płockich udzielone miastom woj. płockiego, wydał W. H. Gawarecki, 1827 r. 7. Prawa ksit mazowieckich przełoone na j. polski przez Macieja z Róana, Pozna, 1877 r. 8. ródła dziejowe.polska XVI w., t. V, Mazowsze ( rejestr poborowy z 1580 r. z analiz i wnioskami),oprac. A. Pawiski, Warszawa, 1875 r. 9. Najstarszy opis Mazowsza, J. wicickiego z 1634 r., oprac. S. Pazyra, Warszawa, 1974 r. 10. Ksiga skarbowa Janusza II ksicia Maz. z lat , oprac. J. Senkowski, Kwart. Hist. Kult. Mater., 1959, z Lustracja Woj. Mazowieckiego z 1565 r., cz I i II, oprac. I. Gieysztorowa i A. aboklicka, Warszawa, 1967 i 1968 r. 12. Regesta thelonei aquatici Wladislaviensis saeculi XVI, ( rejestry opłat celnych we Włocławku ), wyd., F. Duda i S. Kutrzeba w 1915 r. 13. Ksigi referendarskie z lat , wyd. I. Baranowski, 1910 r. 14.Skrodzki S., Porzdek prawa bartnego dla starostwa łomyskiego z 1616 r., oprac. A. Kryski, [w] Archiwum Komisji Histor., t. IV, Kraków, Lustracja Woj. Mazowieckiego z lat , wyd. A, Wawrzyczyk, Warszawa, 1968 r. 16. Namysłowski S., Znamiona bartne mazowieckie XVII i XVIII w., 1927r 17. Rzeczpospolita w dobie upadku Wybór ródeł, oprac. J. Gierowski, Wrocław, 1955 r. 18. Ksigi Referendarii Koronnej z czasów saskich, wyd. M. Wo niakowa, t. I i II, Warszawa, 1970 r. 19. Ksigi Referendarii Koronnej z drugiej poł. XVIII w.,wyd. A. Keckowa i W. Pałucki, t. I w 1955, t. II w 1957 r. 20. Rozporzdzenia i pisma pasterskie za rzdów J.O.Ksidza IMC M. Poniatowskiego, bisk. płockiego..., dla diecezji Płockiej wydane., t. I, Warszawa, 1785 r. 20. Szkolnictwo elementarne na Mazowszu w drugiej poł. XVIII w., oprac. M.M. Grzybowski, Rocznik Tow. Nauk. Płockiego, t. IV, Płock, 1983.

15 Akty Powstania Kociuszki, t. I i II, wyd. S. Askenazego, 1918 r. 22, Korespondencja Najwyszego Naczelnika. Protokóły patentów. Akces do powst. narod. pod naczeln. T. Kociuszki, wyd. E. Kipa i R. Morcinek, 1955 r. 23. Dzieje Mazowsza i Warszawy. Wybór ródeł. Oprac. J. Kazimierski i R. Kołodziejczyk, Warszawa, 1972 r. II. Okres zaborów. 24. Holsche A.C., Geographie und Statistik von West-Sud und Neu-Ostpreussen nebst kurtzen Gesichte Polens, Berlin, 1800, 1804.,( inform. o miastach). 25. Klewitz W.A., Uber die preussiche Verwaltung in dem ehemaligen Sud- und Neu-Ostpreussen, An die polnische Nation, Berlin, 1912 r. 26. Dziennik Urzdowy Woj. Płockiego , [ BUW sygn , braki ]. 27. Tabela miast, wsi i osad Król.Polskiego, cz. II, Warszawa, 1827 r. 28. ródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej , oprac. B. Pawłowski, Warszawa, 1931 r. 29. Prdzyski J., Pamitniki, oprac. B. Gembarzewski, t. I-IV, Kraków, 1909 r. 30. Callier E., Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w 1831 r., Pozna, 1887 r. 31. Kurier Warszawski, numery z maja i czerwca 1831 r. 32. Sumariusz protokółów Rady Administr. K.P., , t. I-IV, Warszawa, Sprawozdanie z działalnoci Zakładu Leno-Praktycznego w Feliksowie za rok 1861, Rocz. Leniczy, t. III, cz.i, Warszawa, 1862 r. 34. Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, Wrocław -Moskwa, od 1963 r. 35. Demokracja polska w powst. styczniowym. Wybór ródeł, pod red. E. Halicza, Warszawa, 1961 r. 36. Sprawa włociaska w Król. Polskim w l w wietle ródeł archiw., oprac. H. Grynwaser, Wrocław, 1951 r. 37. Zieliski S., Bitwy i potyczki , Rapperswil, 1913 r. 38. Chdzyski Z., Wspomnienia powstaca z lat , oprac. E. Halicz, Warszawa, 1963 r. 39. W 40 rocznic powst. styczniowego, Lwów, 1903 r. 40. Powst. styczniowe na Lubelszczy nie, pod red. T. Mencla, Lublin, 1966 r., ( tam wspomn. B. Deskura ). 41. Oegalski J., Wspomnienia krwawych czasów z 1863 roku, Kraków, 1893 r. 42. Plichta-Pólkozic S., Pamitnik z czasów , Warszawa, 1911, ( o bitwie pod Nagoszewem ). 43. Czas ( gazeta wych. w Krakowie ), maj-czerwiec 1863 r., o bitwach pod Stokiem i Nagoszewem. 44.Wiadomoci z Pola Bitwy, nr. 3,z 1863 r., m.in. o bitwie pod Nagoszewem i mierci K. Fryczego w Porbie. 45. Pamiatnaja Knika Łominskoj Gubierni, , dostpna w: A.P. w Białymstoku, A.P w Łomy, Łom. Tow. Nauk. w Łomy, Bibliotece Uniw. Warsz. 46. Obzory (przegldy ) Łominskoj Gubierni, za lata , dostpne w placówkach podanych w p Trudy Warszawskogo Statistczeskogo Komiteta, Warszawa, , m.in. demogr., przem., rolnictwo. 48. Narastanie rewolucji w Król. Polskim w l ,. Zbiór dokum. oprac. przez H. Rappaporta, Warszawa,1960 r. 49. Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, 1914 r. 50. Maciesza A., Atlas statyst. Król. Polskiego, Płock, 1907 r.

16 ródła do dziejów klasy robotn. na ziemiach polskich, pod red. N. Gsiorowskiej-Grabowskiej, t. I-III, Warszawa,1962 i r. 52. Walki chłopów Król. Polskiego w rewolucji r., oprac. S. Kalabiski i F. Tycha, t. 1-3, Warszawa, r. 53. Carat i klasy posiadajce w walce z rewolucj w Król. Polskim. Mat. archiw., Oprac. S. Kalabiski, Warszawa, 1956 r. 54. Reakcja stołypinowska w Król. Polskim Wybór ródeł archiw., oprac. H. Rappaport, Warszawa, 1974 r. 55. Nasza walka o szkoł polsk Zbiór wspomnie. Warszawa, 1932 r. 56. Zbiór ustaw włocia. obowiz. w Król. Polskim, Warszawa, 1918 r. 57. wiecki T., Wybult F., Mazowsze Płockie w czasach wojny wiat. i powst. pastwa polskiego, Toru, 1932 r., ( pr. ródłowa ). 58. Gazeta Urzdowa Zarzdu Okrgowego Ostrowskiego ( Kreisblatt fur den Kreis Ostrow ), od 15 X 1917 do 30 X 1918 r.( trudna do pozyskania). III. Okres midzywojenny. 59. Dziennik Urzdowy Komisarza Rzdu Polskiego na Powiat Ostrowski, rok 1919,druk. R. Janowski w Ostrowi, ok. 20 egz., [ w Bibl. Uniw. Warsz. ( BUW ) s nr. 1-15, sygn ,tych xerokopie posiada MBP O]. 60. Dziennik Urzdowy Woj. Białostockiego , [ BUW z l sygn , Bibl. Wojew. w Białymstoku z l ]. 61. Dziennik Urzd. Kuratorium Okr. Szkolnego w Brzeciu, Pierwszy powsz. spis ludnoci R.P. z 30. IX r. Mieszkania, ludno, stos. zawod. Woj. białostockie, Warszawa, 1927 r, [Bibl. GUS Warszawa]. 63. Drugi powsz. spis ludnoci z 9. XII r. Mieszk. i gospod. domowe, ludno, stos. zawod. Woj. białostockie, Warszawa, 1938 r, [Bibl. GUS W-a]. 64. Rocznik polityczny i gospodarczy 1937 IV. Lata wojny i okupacji Polskie Siły Zbrojne, t. I, wrzesie 1939, Londyn, 1950 r. 66. Raporty miesiczne L. Fischera, gubernatora dystryktu warszawskiego z lat , Warszawa, Skorwider-Skiba D., Ruch oporu w powiecie Ostrów M. w wietle ródeł niemieckich, ( w ) Ostrów Maz..Z dziejów miasta i powiatu, pr. zbior., KiW,Warszawa, 1975 r, s Zbrodnie Wehrmachtu ( wybór dokum.),oprac. S. Danter, Warszawa, 1974 r. 69. Brustin-Berenstein T., Deportacja i zagłada skupisk ydowskich w dystrykcie warszawskim, Biul. yd. Inst. Hist., 1952, nr Łukaszewicz Z., Zagłada jeców radzieckich w obozach na ziemiach polskich, Biul. Gł. Komisji B.Z.H. w Polsce, t.v, 1949 r. 71. Okupacja i ruch oporu w Dzienniku H. Franka ( ), t. I-II, W-a, 1970 r. 72. Organizacja i działania bojowe Lud. Wojska Polskiego w l Wybór mat. ród.., t. I-IV, Warszwa, V. Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Biuletyn Histor. Komisji Historii Partii Warsz. Komitetu Woj. PZPR, nr. 1-9, Warszawa , ( m.in. o reformie rolnej ). 74. Władza ludowa na Mazowszu i Podlasiu , oprac. B. Dymek, Warszawa, 1970, powiel. 75. Polska Partia Robotnicza w woj. warszawskim , oprac. B. Dymek, Warszawa, 1967, powiel. 76. Gwiazdowicz M., Wspomnienia, Warszawa, 1974, (jeden z wojew. warsz. ). 77. Trud pierwszych lat.wspomnienia Mazowszan, Warszawa, 1986, pod red. B.

17 17 Dymka i B. Gierlacha. 78. Takie były pocztki, Warszawa, 1965, ( wspomn. działaczy PPR, PPS, SD i SL z Mazowsza). 79. Ludzie Mazowsza. Pr. zbior., Warszawa, Dziennik Urzdowy Woj. Warszawskiego, Przy redagowaniu Czci I Rkopisy i Czci II ródła drukowane korzystałem [z ] Kazimiewski J., Pleskaczyska M., Przewodnik po ródłach historycznych do dziejó w ziem wo j. ostrołeckiego XV - XX w., t. I, O.T.N., Ostrołka, 1994 i , t. II, Ostrołka, Cz III. C z a s o p i s m a 1.Barwy. Mazowiecki miesicznik społeczno-kulturalny.red. nacz. H. Gaworski, Warszawa, Dziennik Białostocki. Organ demokratyczny, niezaleny. Wyd. W. Chwalibiski,red. Lubiewicz, r., [ niekompl. roczn. i mikrof., Bibl.Wojew. w Białymst., BUW, sygn i 05878]. 3. Echa Płockie i Łomyskie, 2 razy w tygod.,tygodnik, wyd. w Płocku przez Kuri Biskupi od 1.IV 1898 do 2.III.1904 r, [Bibl. Narod., sygn. P A I pojed. egz., mikrof.,bibl.uniw. Warsz., sygn jest ok. 50 numerów z w/w lat, Społ. Stow. Prasoznawcze,, Stopka " w Łomy s mikrof. z lat , Bibl. Łom. Tow. Nauk. w Łomy - z lat 1899 i 1900]. 4. Echo Puszczy Kurpiowskiej. Kwartalnik łowiecko-przyrodniczy, Wyd. Okrg. Rady. Łow. w Ostrołce, red. nacz. K. Mielnikiewicz, od 1991 r - 31 numerów. 5. Gazeta Łomyska. Pismo powicone zag. ycia narodow. Ziemi Łom. w zakr. polit., społ. i kult., tygodnik. Wyd. T. Czerwiski, red. T. Wróblewski. Łoma, , [Bibl.Narod.- niekompl. roczn. z lat , Bibl. Publ. W-a, ul. Koszykowa, sygn. P 4973 niekompl. roczn ]. 6. Gazeta Ostrowska. Red. i wyd. J. Załuska. Tygodnik i dwutyg.- tematyka głównie gospod.,ostrów Egz. trudne do pozyskania. 7. Głos Katolicki. Tygodnik. Wyd. Łom. Kuria Diec., red. nacz. ks. J. Sikora, od listop r - kontynuacja. 8. Informator z ycia Miasta Ostrowi Mazowieckiej, Wyd. Urzd Miasta, mies., dwumies., od 2004 r. 9. Kurier Ziemi Ostrowskiej. Niezaleny miesicznik informacyjny. Red. i wyd. Maria Wolff, Ostrów Maz., 1994 r ukazało si 120 numerów, kontynuacja. 10. Literatura Ludowa. Kwartalnik. Pol. Tow. Ludozn.,Oddz. Warsz., Łominskije Gubiernskije Wiedomosti. Tygodnik. Łoma , [ Arch. Pastw. Białystok i Łoma ]. 12. Mazowsze. Wyd. Or. Dokum. Zabytków. Zespół Bada Region. Warszawy i Mazowsza, Warszawa,nieregul. od 1993 r, (nr. 13 rok VIII, 2000 r.) 13. Nasza Trybuna. Dziennik, Notatki Płockie. Pismo regionalne Mazowsza Płockiego. Kwart. Red. kol., Wyd. Tow. Nauk. Płockie, Płock, od 1956 r - kontynuacja. 15. Ostrowska Trybuna. Ostrower Trybune. Ostrów Maz., okres midzyw., sporadycznie, w j. hebrajskim, trudno dostpna. 16. Ostrów Samorzdna. Biuletyn Rady Miejskiej i Zarzdu Miasta Ostrowi Maz.. Red. Andrzej Andersz, dwutyg., nr. 1 kwiecie 1990, nr.26 czerwiec Pi - 5 rzek. Pismo społ- kultur.. Kwart., Pow. Kom. Frontu Nar. w Ciechanowie, red. nacz. T. Młynarski, ukazało si 48 egz. 18. Powiat Ostrowski. Samorzdowy Biuletyn Informacyjny. Kwartalnik. Starostwo

18 18 Powiatowe w Ostrowi Maz., od 2001 r. ukazało si 10 numerów, nie regularnie. 19. Przebój. Ilustr. czas. reg. powicone sprawom samorzd. i ubezp. społ., Miesicznik, Warszawa, Przegld Łomyski. Tygodnik Ziemi Łomyskiej. Red. K. Piotrowski, Łoma, , [Społ. Stow. Prsozn.,, Stopka " w Łomy -mikrofilm ]. 21. Rozmaitoci Ostrołckie. Niezaleny dwutygodnik. Wyd. Agencja Informedia, red. nacz. T. Decyk, Ostrołka, do 31.XII r ukazało si 125 numerów. 22. Rzeczpospolita Podchoracka. Organ Szkoły Podchorych w Ostrów Komorowo, , kwart, rocznik, nieregularnie. 23. Rzeczpospolita Podchoracka. Kwartalnik, Koło Przyjaciół Szkoły Podch. Piechoty, Ostrów Maz., od 1990 r wydano 60 numerów, kontynuacja. 24. Sprawa Katolicka. Ilustr. tygod. Diecezji Łomyskiej. Red. i wyd. ks. A. Roszkowski, Łoma , [ Społ. Stow. Prasozn.,, Stopka " w Łomy ul. Dmowskiego 1 G- mikrofilm 1937 r ]. 25. Trybuna Mazowiecka. Dziennik. Organ Warsz. Kom. Wojew. PZPR, Wyd. Warsz. Wyd. Prasowe RSW Prasa, Warszawa Tygodnik Ostrołcki. Pismo PZPR. Red J. Foss, Ostrołka RSW, P.K.R., zmiana wyd. TO Spółka Z.O., od 1982r-kontynuacja. 27. Tygodnik Powiatowy Ostrowski, Wyd. Agencja T i O, Legionowo, red. K. Orzechowski, od 6.IV 2000 r do dn. 5.I.2006 r numerów. 28. Wiadomoci Małkiskie,miesicznik, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Małkiskiej, red. Lech Wujek, od wrzenia 1996 i kontynuacja.od czerwca 1992 do sierpnia 1996 jako Kurierek Małkiski. 29. Wspólna Praca, dwutyg. powicony sprawom Z.Łomyskiej. Red. i wyd. Hryniewicz, Łoma, , [ Bibl. Narod. sygn. P A I,Kras , P klocek, Społ. Stow. Prasozn.,, Stopka" w Łomy - mikrofilm ]. 30. Zeszyty Regionalne. Kwartalnik, Maz. Tow. Kultury, Warszawa, od 1991 r. 31. Ziemia Łomyska. Tygodnik demokratyczny. Red. L.Włodkiewicz i F. Hryniewicz, Łoma, Ziemia Mazowieka. Kwartalnik. Wyd. Prez. Warsz. Woj. Rady Narod., Warszawa, , ukazały si nr. 1-9, [ BP ]. 33. Ziemia Ostrowska, dwutyg., mies., nie reg., red. i wyd. Andrzej Mierzwiski, od 1.XI do 1992 r - ok.20 numerów [MBP O]. 34. ycie Ostrowskie. Ostrower Leben. Ostrów Maz., okres midzywoj., nie regular., w j. hebrajskim, trudno dostpna. 35. ycie i Praca. Organ inf. społ. powicony sprawom Ziem Woj. Białostockiego, 2x w tyg, tyg.od 1926, Red. i wyd.( od 1927 r ) ks.roszkowski, Łoma, , [ Bibl. Narod. sygn. P A I, braki w kompl.]. Roczniki włczone do opracowa. Informacja dodatkowa. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Maz. posiada wycinki prasowe z lat o temetyce dotyczcej powiatu ostrowskiego. Korzystanie ułatwia tematyczne pogrupowanie materiału. IV. Opracowania 1. Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczyp., Warszawa Andruszkiewicz M., Z notatnikiem w plecaku, Warszawa 1972, (m. inn. sierpie 1944 r w okolicy Ostrowi ). 3. Andryszczyk S., Walki obronne oddziałów polskich na obszarze obecnego woj.

19 19 ostrołckiego we wrzeniu 1939 r., [ w ] Zesz. Nauk. Ostrołckie Nr. III 1989 r., s [ BP ]. 4. Andryszczyk S., Kwatery i mogiły wrzenia w woj. ostrołckim, Ostroł. Tow. Nauk., Ostrołka Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu, pr. zbior., PWN Warszawa 1975, s. 175, ilustr., mapa. 6. Badowski Z., 18 Pułk Artylerii Polowej [ w ] Zarys historii wojennej pułków polskich , Warszawa Baliska G., Baliski J.A., Młyny w Ziemi Łomyskiej, Ofic. Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław 2003, s. 300, [MBP O ]. 8. Baliski M.,Lipiski T., Staroytna Polska pod wzgldem historycznym, geograficznym opisana, t. I, Warszawa 1843, m.inn. o miastach Ziemi Nurskiej. 9. Bałuk A., Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1: , Arkusz Goworowo, Pastw. Inst. Geolog. Warszawa 1992, Objanienia do w/w mapy, tego autora. 10. Bartniczak M., Bitwa pod Nagoszewem 3 czerwca 1863 r, [ w ] Rocz. Maz., tom IV, MOBN,Warszawa, 1973, s Bartniczak M., Bitwa pod Stokiem [ w ] Nauczyciel krajozn. na Mazowszu, tom IV, Kurat. Okr. Szk., Warszawa, 1964, s Bartniczak M., Brok i okolice, Kurp. Or. Inf. Turyst. w Ostrołce 1995, s Bartniczak M., Eksterminacja ludnoci w powiecie Ostrów Maz. w latach okupacji hitler., [ w ] Rocz. Maz.,tom V, MOBN Warszawa 1974, s Bartniczak M., Grdy i Komorowo Z dziejów stalagów 323 i 333- Ostrów Maz., Wyd. MON, Warszawa 1978, s. 374, [ MBP O ]. 15. Bartniczak M., Małkinia i okolice [ w ] Ziemia 1977, s Bartniczak M., Od Andrzejewa do Pecynki , K i W Warszawa 1984, s.254, [ BP , MBP O ]. 17. Bartniczak M., Ostrów Mazowiecka i okolice, Inst. Wyd Zw. Zaw, Warszawa 1987, s.335, [ MBP O , P ]. 18. Bartniczak M., Powstanie styczniowe w Ostrowi Maz. i okolicy, [ w ] Ostrów Maz. Z dziejów miasta i pow., Pr. zbior., K i W Warszawa, 1975, s Bartniczak M., Z dziejów Broku, [ w ] Ostrów Maz.. Z dziejów miasta i pow., Pr. zbior., K i W, Warszawa, 1975, s Bartniczak M., Oblicze Puszczy Białej, [w] Ziemia, PTTK Warszawa, 1967, s [ MBP O ]. 21. Bartniczak M., Udzielanie pomocy jecom radzieckim w pow. Ostrów Maz., [ w ] Warszawa Prawa Podmiejska , Warszawa 1973, s Bartniczak M., Podziały administracyjne w pow. Ostrów Maz., [ w ] Ostrów Maz.. Z dziejów miasta i pow..., s Bartniczak M., Lipniak M. oskara i przypomina 2 wrzenia 1944 r, Muzeum Okrg. Ostrołka, Woj. Kom. Ochrony Pamici Walk i Mcz. w Ostroł., Ostrołka 1989, s Bartniczak M., Brok i okolice w latach [ w ] Brok i Puszcza Biała Basara A., Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza, PAN, Zakł. Nar. Im. Ossol.,Wrocław, 1965, s 173, tabl Batow P., W marszu i w boju, Warszawa, 1963, m.inn. o przesuwaniu si frontu w 1944 r. przez pow. ostrowski. 27. Batow P., Operacja,, Narew ". [ w ] Wojsk. Przegl. Hist., 1970, nr. 3, s i nr. 4, s Berenstein T., Deportacja i zagłada skupisk ydowskich w dystrykcie warszawskim, [w] Biuletyn yd. Inst. Hist., Warszawa 1962, nr 1.

20 Berezowski S., Bug - rzeka trudna, [ w ] Brok i Puszcza Biała...,s Bibliografia archeologiczna Mazowsza z lat , Oprac. S. Woyda, K i W,Warszawa, 1970, s. 67, [ MBP O P ]. 31. Bibliografia Ostrowi Maz. i powiatu, Powiat. i Miejska Biblioteka Publ. w Ostrowi Maz., Ostrów Maz. 1971, s Bibliografia prac doktorskich i magisterskich dotyczcych woj. ostrołckiego za lata , oprac. S. Pajka, St. Nauk. MOBN w Ostrołce, Bibliografia Wojew. Warszawskiego. Biuletyn Informacyjny, Woj. Bibl. Publ., Warszawa od 1958r-kwart., od 1960 r - rocznik Bibliografia Wojew. Warszawskiego , [ w ] Rocznik Maz., tom I, K i W, Warszawa, 1967, s , w kolejnych tomach za nastpne lata do 1973 r Biernacka M., Kamieczyk ( osada flisacka nad Bugiem ), Biblioteka Etnografii Polskiej, t. I, Warszawa Biernacka M., Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne a współczesne przemiany, Inst. Kult. Mater. PAN, Zkł. Narod. Im. Ossol. Kraków, Warszawa, Wrocław 1966,s. 258,ilustr., tab, mapa. 37. Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXV, nr. 2, PAN Inst. Sztuki, Warszawa,1963, o sztuce na Mazowszu, [ MBP O ]. 38. Błaszcze A., Siluch A., Rejestracja metrykalna lubów w parafii Ostrów M. w XVII wieku, [ w ] Przeszło demograficzna Polski 1983 / 14, s Boguski J., Szkolnictwo w dolinie Orza, Ostrołka, Boguski J., Pradzieje doliny Orza, Ostołka Boguski J., Czerwin i okolice, Tow. Przyj. O-ki, Ostrołka Boguski J., Herbarz szlachty ostrołckiej, Ostroł. Tow. Nauk., Ostrołka Bolewski A. i inni, Studium petrologiczne podłoa krystalicznego w Ostrowi Maz., [ w ] Kwart. Geolog., Nr. 4, tom IV, Wyd. Geolog. Warszawa, Braun J., Warszawski wzeł komunikacyjny, [ w ] Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 r, Warszawa, Braun K., Bartnictwo w Puszczy Białej, [ w ] Brok i Puszcza Biała Brodzki C., Łoma i powiat łomyski w latach II wojny wiatowej i trudnych latach powojennych, Warszawa 2004, s Brok i Puszcza Biała, pr. zbior. pod red. J. Kazimierskiego, Ciechanów, 1989, s. 608, [ MBP O i BP ]. 48. Bryl E., Mazowsze. Poezje, PIW, Warwszawa, 1957, s Burszta J., Znamiona bartne Puszczy Wyszkowskiej, [w] Lud t.xli, Chamerska H., Drobna szlachta w Król. Polskim , Warszawa, Chdzyski Z., Wspomnienia powstaca z lat Oprac. E. Halicz, MON., Warszawa, Chtnik A., Na tratwach. Sceniczny obrazek regionalny znad Narwi..., Wyd. autora, Nowogród, 1935, s Chtnik A., Spław na Narwi..., Studium etnograf., Warszawa, 1935, s. 32, ilustr. 54. Chludziski T. i inni, Inwentaryzacja turystyczna woj. warszawskiego. PTTK Okr. Maz.,Warszawa,1962, s Chrabszcz R., Sarnecki K., Problemy gospodarki wodnej woj. warszawskiego, Ziemia Maz., 1960, Nr Chudy T., Jak legenda. Opowieci z mazowieckiej ziemi, S i T. Warszawa, 1984, s. 195 [ MP O , ]. 57. Ciechociska M., Brok i miasta Puszczy Białej wobec współczesnych procesów urbanizacji i uprzemysłowienia, [ w ] Brok i Puszcza Biała..., str Czarkowski R., Zakola wojennej pamici, Wyd. MON, Warszawa 1981, s. 213.

AGAD zespoły i serie

AGAD zespoły i serie 1 Zbiór dokumentów pergaminowych AGAD zespoły i serie 2 Zbiór dokumentów papierowych 3 Archiwum Koronne Warszawskie 1 Szwedzkie 2 Rosyjskie 3 Pruskie 4 Cesarskie (Austriackie, Wiedeskie) 5 Angielskie 6

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW

Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Opis Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW AGAD ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE - DZIAŁ "ROSYJSKIE"

Bardziej szczegółowo

Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach)

Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach) Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach) Urzędy administracji ogólnej w guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Dzieje ustrojowe, przepisy kancelaryjne, stan opracowania, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R.

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R. Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego Opracowanie dedykowane jest Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia PTS WARSZAWA FENIKSEM XX

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków AQUAGEO Michał Fic ul. Grocholskiego 1 05090 Raszyn Falenty tel./fax (0 22) 720 54 26 hydrogeologia, ochrona rodowiska tel. (0 22) 720 80 90 prace, badania, ekspertyzy tel. kom. 0602 766 884 Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939)

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Alina Krystyna Gromek Źródło: Studia i materiały lubelskie T. 6 (1972) Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Praca niniejsza zawiera alfabetyczne zestawienie lubelskich periodyków w języku polskim

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 MATERIAŁ ROBOCZY kwiecień 2014 2 Zespół redakcyjny dr Michał Adamski, dr Piotr Łaszewski, Maciej Kostrzewa, Jarosław Kotliński, Jarosław Szałamacha Współpraca

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 0 Naszym najbliŝszym gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 1 Spis treści Przedmowy s. 3 Wstęp s. 5 Rozdział 1. Polska Odrodzona s. 6 1.1. Polska w okresie międzywojennym s. 6 1.2. Słupca w okresie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po historii i zabytkach Gminy Kąty Wrocławskie. Dorota Grygiel

Przewodnik po historii i zabytkach Gminy Kąty Wrocławskie. Dorota Grygiel Przewodnik po historii i zabytkach Gminy Kąty Wrocławskie Dorota Grygiel Gminy Kąty Wrocławskie 1.0. WSTĘP Niniejsze opracowanie adresowane jest do wszystkich, którzy mieszkając w pobliżu lub podróżując

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera

CZĘŚĆ I. Pod redakcją Ryszarda Patera CZĘŚĆ I Pod redakcją Ryszarda Patera 1 2 Spis treści części I: 1. Wstęp..4 2. Kalendarium......5 3. Historia Hajnówki....40 4. Ważne wydarzenia w 60-letniej historii Hajnówki...101 5. Dane demograficzno-geograficzne

Bardziej szczegółowo

ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY

ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY ANDRZEJ J. WÓJCIK ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY STUDIA Z DZIEJÓW GEOLOGII I GÓRNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY STUDIA Z DZIEJÓW GEOLOGII I GÓRNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

' ' ( _. ACTA COLLEGrrrr SUPRASL][ENS][S. Małe Miasta. Przestrzenie. ' i. ''- -.. Supraśl 2003

' ' ( _. ACTA COLLEGrrrr SUPRASL][ENS][S. Małe Miasta. Przestrzenie. ' i. ''- -.. Supraśl 2003 I,, ' ' ( _,, ACTA COLLEGrrrr SUPRASL][ENS][S Małe Miasta ' i. ł ' ' Przestrzenie ' ' ł., ' ''-. -.. ' ', I Supraśl 2003 -. MALE MIASTA PRzESTRZENIE Tom III Redakcja Akt Przemysław Czyżewski, Radosław

Bardziej szczegółowo

Dzieje wsi Iwkowa geografia, historia, kultura (zarys) 1 REJESTR ZAPISÓW GRUNTOWYCH WSI IWKOWA 1804 1876

Dzieje wsi Iwkowa geografia, historia, kultura (zarys) 1 REJESTR ZAPISÓW GRUNTOWYCH WSI IWKOWA 1804 1876 Dzieje wsi Iwkowa geografia, historia, kultura (zarys) 1 REJESTR ZAPISÓW GRUNTOWYCH WSI IWKOWA 1804 1876 2 Wstęp Dzieje wsi Iwkowa geografia, historia, kultura (zarys) 3 REJESTR ZAPISÓW GRUNTOWYCH WSI

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego Publikacja wydana pod patronatem Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zbiór dokumentów konspiracyjnych (w tym prasa) 1939-1945

Zbiór dokumentów konspiracyjnych (w tym prasa) 1939-1945 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego IN-B Inwentarz zespołu archiwalnego Zbiór dokumentów konspiracyjnych (w tym prasa) 1939-1945 Dawniej varia okupacyjne Sygn. 230/ Opr. mgr Martyna Rusiniak Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZMARNOWANA SZANSA WYZWOLENIA CAŁEGO TERYTORIUM

ZMARNOWANA SZANSA WYZWOLENIA CAŁEGO TERYTORIUM ANDRZEJ PISKOZUB ARTUR ROLAND KOZŁOWSKI MARTA KNOCH PRZEGLD GEOPOLITYCZNY, 2009, T. 1 ZMARNOWANA SZANSA WYZWOLENIA CAŁEGO TERYTORIUM DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ U SCHYŁKU PIERWSZEJ WOJNY WIATOWEJ Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK WOŁOMIŃSKI TOM X

ROCZNIK WOŁOMIŃSKI TOM X 1 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie ROCZNIK WOŁOMIŃSKI TOM X WOŁOMIN 2014 2 3 Komitet redakcyjny: Janusz Bublewski, Ewa Kuba (sekretarz redakcji), Arkadiusz Kupiec, Ryszard

Bardziej szczegółowo

Gmina Magnuszew Cudze chwalicie swego nie znacie. Gmina Magnuszew. Zaprasza

Gmina Magnuszew Cudze chwalicie swego nie znacie. Gmina Magnuszew. Zaprasza Zaprasza Cudze chwalicie swego nie znacie Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Urząd Gminy Magnuszew. Publikacja

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. Akta miast, 2. Prezydia miejskich rad narodowych, 3. Miejskie rady narodowe, 4. Urzędy miejskie (w kolejności alfabetycznej miast) 1. AKTA

Bardziej szczegółowo

GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM

GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM TEKST ZMIANY STUDIUM Załcznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/106/08 Rady Gminy Przykona, z dnia 19.03.2008 r.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo