B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne."

Transkrypt

1 Witold Suski B i b l i o g r a f i a Do podstawowego wyposaenia warsztatu badacza naley bibliografia. Dokładno udzielanych informacji wpływa na jej poyteczno. Prezenowana praca jest wynikiem wieloletnich poszukiwa we wszystkich dostpnych miejscach. Zawiera wybór informacji o powiecie ostrowskim na tle jednostek administracyjnych wyszego rzdu ( Ziemia Nurska, Woj. Mazowieckie, Depart. Płocki, Gub. Łomyska, Woj.Białostockie, Woj. Warszawskie, Woj. Ostrołckie, Woj. Warszawskie ) i wydarze w Polsce. Cz I. Rkopisy z podziałem na archiwa w których s przechowywane. Cz II. ródła drukowane - chronologicznie. Cz III. Czasopisma. Cz IV. Opracowania zamieszczone w 10 działach, alfabetycznie według autorów. Korzystanie ułatwia skorowidz zamieszczony na kocu tekstu. Wyraam nadziej, e bibliografia bdzie pomocna do lepszego poznania dziejów i współczesnoci dla wszystkich pragncych poszerzy swoj wiedz o regionie w wybranej dziedzinie. Cz I. ródła rkopimienne. Archiwum Główne Akt Dawnych ul. Długa 7, Warszawa Centrala telef Informacja tel. wewn.429, archiwa.gow. pl / agad / Akta Rzeczpospolitej - do 1795 r. Wybór (z) Archiwum Główne Akt Dawnych Warszawa, Przewodnik po zespołach.akta dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa Andrzejewo str. 243 Ksigi miejskie r str. 248 Akta wójtowskie 1613 r ( 4 karty) Mazowieckie Ksistwo str. 174 Ksigi sdowe ksig.dla Z. Nurskiej wypisane niej. str. 189 Zbiór Kapicy-Milewskiego - herby rodów. str. 417 Powstanie Kociuszkowskie 1794 r. str Akta Powstania Kociuszkowskiego Mazowieckie Województwo Metryka Mazowiecka ( kancelarii ksit maz. z lat ) str. 35 Archiwum Koronne z lat ( 155 dokumentów ) str. 97, 104, 105 Lustracje dóbr królewskich z lat str. 112, 113 Rejestry podatkowe z lat W zbiorze Arch. Skarbu Koronnego. Oddział 1,(dla Z. Nurskiej z lat ).

2 2 Mapa Woj. Mazowieckiego wykonana przez Karola de Perthe`esa w 1785r( sie rzeczna, zalesienie, osadnictwo, drogi, podział administacyjny). Nur Ziemia, powiat i miasto. str. 113 Rejestry podatkowe r ( dot. ziemi nurskiej )W Zbiorze Arch. Skarbu Koronnego. Oddział 1 str. 183 Ksigi sdowe ziemskie i grodzkie z lat ( dot. powiatu ). Do akt Ziemskich Nurskich sporzdzony jest osobno inwentarz w 1952 r przez I. Rabdzk. 1. Ziemskie wieczyste , tomów ( dalej t. ) Ziemskie relacje i oblaty , t Ziemskie decreta , t Grodzkie wieczyste t Grodzkie relacje i oblaty , t Grodzkie decreta , t Relacje i oblaty I , t Relacje i oblaty II XVIII w., t Wokandy , t Pozwy , t Kamieczykowskie, nurskie, ostrowskie wyroki , t.4., 12.Nurskie, ostrowskie wyroki zjazdowe t Wyroki graniczne do 1790 r., t Ostrowskie inkwizycje , wyroki ziemskie , t Nurskie rozmaite: fundusze szpitalne , spis ludnoci, ydów i taryfa ludnoci - t Nurskie rozmaite akta , t Retenta podatkowe , t. 1. str. 258 Akta wójtowskie r. str. 407 Akta sdów ziemiaskich 1792 r. str. 459 Mapa dóbr w pow. nurskim. Akta Sejmu Czteroletniego ( ) -m.inn. wystpienia posłów Z. Nurskiej i petycja z Ostrowi. Akta Komisji Policji Obojga Narodów ( ) - m.inn. lustracje miast, ( Ostrowi z 1792 r p.86/2, k.iii ) rejestry posesji, szpitali, liczby, zawodów i warunków bytowych ludnoci. Akta Powstania Kociuszkowskiego ( 1794 ) - m.inn. akcesy do powstania obywateli Ksistwa Maz. i Ziemi Nurskiej ( 3.V.1794r).. Ostrów Powiat i miasto. Akta rady miejskiej i burmistrza znajduj si w,,ostrowskich ksigach ziemskich ". str. 183 Ksigi sdowe ziemskie , t.1. str. 183 Ksigi sdowe grodzkie wieczyste , t. 1. str. 183 Ostrowskie, kamieczykowskie wyroki r, Ostrowskie wyroki Zjazdowe r. ( dot. miasta i powiatu ). str. 223 Zespoły miejskie - 5 dok. pergamin., ( łacina, j.polski ) z lat , lokacja miasta w 1434 r - sygn. 3477, nadanie ksice w 1514 r- sygn i królewskie, z 1677 sygn. 4203, str. 243 Ksigi miejskie r. str. 258 Akta wójtowskie r, (łac.), 11 kart.

3 3 str. 457 Mapa sdów podkomorskich r. Wyszków Dok. pergamin. z 1725 r sygn wydany przez bisk. płockiego A. Załuskiego potwierdz. lokacj miasta z 10 marca 1502 r. x x x Ksigi pułtuskie grodzkie jurysdykcji biskupiej z lat , w 16 wolum. Zawieraj : sprawy sdowe, testamenty, wpisy i potwierdzenia umów,potwierdz. przywilejów mieszczan, opisy folwarków i wójtostw. Badacze dziejów Puszczy Białej znajd tam informacje o osadnikach kurpiowskich, o ich prawach i obowizkach, ( tomy 5, 11, 15 ). W tomie 8 na kartach znajduje si,, Ordynacja dla Wyszkowa z 1750 r"- obowizujca dla Andrzejewa i Broku. x x x Archiwum Radziwiłowskie Dokumenty tego zbioru pochodz z okresu najazdu szwedzkiego Informuj o działaniach wojennych midzy Bugiem a Narwi, (V 386, nr , II, t.10, nr 1315 ). x x x Militaria Jabłonny. Zachowały si tu ródła do badnia powstania kociuszkowskiego na terenie Ziemi Nurskiej. O k r e s z a b o r ó w Zbiór akt = Komisja Rzdowa Spraw Wewntrznych= z lat Sekcja miast. Zawiera akta dotyczce całego Królestwa i dotyczce kadej guberni. Akta guberni ułoone s alfabetycznie według miast. Materiały o Broku zgrupowane s w 11 wol..waniejsze j. a. w zbiorze sekcji miast to : 1. Odpisy przywilejów miast i Ostrowi z 1706 r ( t.iv, s. 207 ) 2. Opisy histor.-topografi.-statyst. miast z 1820 r i dalszych. 3. Inwentarze szczegółowe miast z lat Zabudowa, regulacja i rozwój terytorialny miast, m. inn. plan folwarku i miasta Brok z 1848 r., plan folw. w Wyszkowie z 1849 r., ogólny plan Ostrowi z 1861 r. 5. Inwestycje komunalne :np: budowa studni w Ostrowi w 1827 r.. 6. Wykonanie remontu budynków miejskich; np. ratusza w Ostrowi z lat 1816 i 1823, budowa 5 jatek w Broku z 1830 r. i budownictwa mieszk. i gospodar. ( głównie drewnianego ). 7. Organizacja i działalno władz miejskich (wybory burm. ). 8. Gospodarka finansowa miast. 9. Wykazy i opisy zakł. przemysłowych. 10. Ludno miast:liczba, skład narodow., strukt. społ. i zawodowa. 11. Organizacja i funkcjonowanie szkół. 12. Sprawy lasów: opisy powierzchni i drzewostanów, zniszcze, przywileje mieszkaców do korzystania. 13. Sprawozdania roczne i statystki. 14. Pogldy polityczne mieszk. miast. Zbiór akt = Komisja Rzdowa Przychodów i Skarbu = Z małej liczby dokumentów o tej tematyce na uwag zasługuj: 1. Sprawy podatkowe :podymne, czopowe, rekruckie z miast i dóbr guberni płockiej.

4 4 2. Dobra narodowe i ich pomiary. 3. Rewizje i sprawozd. ze stanu kas powiatowych ( ostrołckiego ) i gubernialnych ( płockiej ). 4. Finansowanie przez rzd przemysłu, budowy dróg, mostów. 5. Sprawy majtku lenego: administr. lasów rzdowych, akta dochodów, wydatków i naduy (w len. Udrzyn i Brok w l ) Akta Powstania Styczniowego Zarzd Generał- Policmajstra w Królestwie Polskim S spisy powstaców i zesłanych na Syberi. Zarzd Wojennego Naczelnika Łomyskiego Rejonu z lat W 2 j.a. znajduj si listy gocze rozesłane za powstacami Kancelaria Generał - Gubernatora Warszawskiego. Ocalało tylko j. a. z l , najwicej z okresu rewolucji Przewaa korespondencja z władzami cesarstwa, gubernatorami, policj i andarmeri. Dokumenty te informuj o nastrojach polit. społecz. polskiego.z terenu gub. łomyskiej s : wykazy i opisy przeds. przemysł.,o zatrudnionych i ich płacach, raporty o wystp. antypastw. ( wiec w Ostrowi 12 XI 1905 r ) o represjach. Mapy i plany AGAD, Odział Kartograficzny. D.E.S. Stotzmann, Topographische Militarische Karte. Berlin 1808, AD 1565/ J.Colberg, Mapa woj. Mazowieckiego, 1826 r., 537-1, ark. 6. F.Radecki, Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego, 1830, Mapa Kwatermistrzostwa dla Królestwa Kongresowego, 1848, AD 1635/75-1, kol.v, sekcja 3. Chrzanowski, Karta dawnej Polski, 1859, AD Nab.32/ Mapa powiatu ostrowskiego, 1866, AD 8, 21. Hertner, Mapa Królestwa Polskiego, Warszawa 1867, sygn. V-33. Orgelbrand, Mapa Królestwa Polskiego 1882, sygn Plan Broku i przyczółka mostowego, oprac przez wojsk.franc., Plan sytuacyjny Ostrowi, wyk. Z. Korabiewski, Inynier Powiatu Ostrołckiego, 1860, sygn Plan projektowanej rozbudowy m. Ostrowi z 1878 r. Plan sytuacyjny Broku, 1895, AG Plany sytuacyjno- pomiarowe wsi: Grabownica ( 60/ ), Budy Braszczykowskie ( AG 9/345-9 ), Przyjmy ( 15-27/408-2 ). Trzcianka ( AG 3132/ ). Archiwum m. st. Warszawy ul. Krzywe Koło Warszawa tel , , Wybór [ z ] Archiwum Pastwowe m.st. Warszawy. Informator, cz. II Spis zespołów i stan opracowania, Warszawa Okres zaborów Akta stanu cywilnego Parafie rzymsko-katolickie :

5 5 Brok r., Czyew , Ostrów , Porba , Wsewo Wyznania mojeszowego : Brok , Czyew , Ostrów Zarzd Powiatowy Ostrowski ( Ostrovskoje Uezdnoje Upravlenie Lomzinskoj Guberni ) , j.a. 67, n. Okres midzywojenny Okrgowa Komisja Wyborcza Nr. 4 w Ostrowi , j.a. 6, n. StarostwoPowiat. Ostrów Maz Nr. zesp 529 / II, 28 j. a., ks. Wród zachow. akt s : z Ref. Bezpiecz. i Porz. Publicz. ( 12 j.a. ), Administr. - Prawnego ( 7 j.a. ), Wojskowego ( 9 j.a. ) i o scalaniu gruntów w kilku wsiach. Okres okupacji Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Ostrowi Maz., , nr. zesp.1709 /II, j.a. 114, n. Amt de Gouverneurs des Distrkt Warschau- Urzd Szefa Okrgu Warszawskiego Okrg Warszawski składał si z 10 starostw powiatowych ( Kreishauptmannschaftów).Wród wielu zachowanych..dokumentów znajduj si dotyczce powiatu ostrowskiego. S tam m.inn. sprawozdania dwutygodniowe i miesiczne o sytuacji w powiecie, zestawienia statystyczne gospodarcze i ludnociowe, plany rozmieszczenia obiektów wojskowych, zwalczanie polskiego ruchu oporu..: Kreishauptmannschaft Ostrow, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej Nr. zespołu 489/II. Akta starostwa zachowały si ( znalezione po wojnie w rejonie Poznania ) w b. duej iloci 890 j.a.nale do najlepiej zachowanych z terenu okrgu warszawskiego a nawet całego Generalnego Gubernatorstwa. Pozwalaj bada dziłalno okupacyjnych władz niemieckich w wielu aspektach. Korzystanie ze zbioru wspomaga maszynopis = Inwentarze archiwalne, tom XLV, Starostwo powiatowe w Ostrowi Maz Opracowała mgr. Danuta Skorwider. Warszawa 1970.Akta pogrupowane s według komórek organiz. starostwa.teksty w j. niemieckim. Przykłady: Wywiezieni do Rzeszy,12. Wyznaczeni na roboty wojskowe, 108. Wywóz drewna, 82. NSDAP Standort Ostrow, Narodo -Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy. Stanowisko Ostrów Mazowiecka. Nr. zespołu 1089/ II, j.a. 21, ks. Stanowisko NSDAP w Ostrowi było jednym ze 136 utworz. w G.G. i 16 w okr. warsz..niewielki zbiór akt 21 j.a. to m.inn.: kwestion. i akta personalne członków, okólniki, apele, programy obchodów wit. Okres PRL Urzd Wojew. Warszawski akta jego 16 wydziałów. Waniejsze to : Odszkodowa wojennych ( 76 j.a. ),Aprowizacji ( 1094 j.a. ), Odbudowy (896 j. a.), Przemysłowy (1376 j.a. ), Zdrowia ( 150 j. a. ). Warszawska Wojew. Rada Narod , (174 j. a.).s sprawozdania z pow. ostrowskiego. Prezydium Wojewódz. Rady Narod. i Urzd Wojew. w Warszawie.

6 6 Wojewódz.Komisja Planowania Urzd Informacji i Propagandy woj. warszawskiego, , 489/II j. a. Dział Rolnictwa i Reform Rolnych (od 12 VIII 1946 r), 1392 j. a.- wród tych - parcelacje majtków w pow. Ostrowskim. Wojewódzki Urzd Ziemski w Warszawie , 711 j. a. Wojewódzka Komisja do Spraw Upastwowienia Przedsibiorstw dla Woj. Warszawskiego , 153 j. a.. Wykazy upastw. przeds. zamieszczano w Dzienniku Wojewódzkim. Wojew. Komitet Opieki Społecznej w Warszawie , 211 j. a. Przedstawiciel do spraw UNRRA, 54 j.a. Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR , w tym Komitet Powiatowy w Ostrowi Maz. 92 j. a. Komitet Wojewódzki PZPR w Ostrołce , ok j.a. Pastwowy Urzd Repatriacyjny w Ostrowi Maz, , 570/II. Pastw. Urzd Repatr. Punkt Etapowy w Małkini, , 580/II. Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamici Narodowej. Archiwum. ul. Krakowskie Przedmiecie 7, Warszawa, tel Ankieta Sdów Grodzkich ( z 1945 r ), t. III. Woj. Warszawskie. Materiały i dokumenty Mieszanej Komisji Radziecko- Polskiej dotyczce morderstw popełnionych przez Niemców na jecach radzieckiech w obozach Grdy i Komorowo -zespół obozy. Akta procesu Ludwiga Fischera z l (s dokum. z pow. ostrowskiego). Mikrofilm Aleksandryjski. Mikrofilmy wykonane z akt b. III Rzeszy przez Amerykanów w Aleksandrii zawieraj m.inn. miesiczne sprawozdania komendantur Wehrmachtu, dzienniki polowe, korespondencj i inne - równie z terenu pow. ostrowskiego, T 501, R Afisze i plakaty okupacyjne, sygn.74 t/18. Archiwum Pastwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku ul. Zaułek 22 Wypisy [ z ] Informator o zasobie archiwalnym, Pułtusk ( Objanienie skrótów : n.z.- numer zespołu, daty kracowe, l.j.- liczba jednostek inwentarzowych, kart. - inwentarz kartkowy, ks. - inwentarz ksikowy, n. zespół nieopracowany ). Dział I. Akta miast i cechów Akta m. Ostrowi Maz, n.z. 386, , l.j. 8, n. Dział II. Akta gmin Boguty, n.z.-388, , l.j. 72, n. Szulborze Koty, n.z. 389, , l.j. 10, n. Dział III. Akta administracji ogólnej. Komisja Pow. Ostrowska do Spraw Wyborów do Dumy, n.z.-392, , l.j. 3, n. Starostwo Pow. w Ostrowi Maz., n.z. 394, , l.j. 16, n. Starostwo Pow. w Ostrowi Maz., n.z. 396, , l.j. 523, n.

7 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Pow. w Ostrowi Maz.,n.z. 398, , l.j. 764, n. Pow. Rada Narodowa i Prezydium Pow. Rady Narod. w Ostrowi Maz., n.z. 70, , l.j. 3369, n. Urzd Powiatowy w Ostrowi Maz, n.z. 71, , l.j. 2040, n. Urzd Miejski w Ostrowi Maz., n.z. 180, , l.j. 23, n. GRN i Prez. GRN w Andrzejewie, n.z. 81, , l.j. 49, n. GRN i Prez. GRN w Broku, n.z. 87, , l.j. 79, n. GRN i Prez. GRN w Małkini, n.z. 155, , l.j. 20, n. GRN i Prez. GRN w St. Lubotyniu, n.z. 83, , l.j. 271, n. GRN i Prez.GRN w Wsewie, n.z. 149, , l.j. 43, n. Urzd Gminy w Ostrowi Maz., n.z. 176, , l.j. 76, n. Dział IV. Akta administracji specjalnej. Zarzd andarmerii Powiatów Pułtuskiego i Ostrowskiego, n.z. 400, , l.j. 56, n. Urzd Pow. Ostrowski do Spraw Powinnoci Wojskowej, n.z. 167, , l.j.5, n. Komisarz do Spraw Włociaskich Pow. Ostrowskiego, n.z. 403, , l.j. 236, n. Ostrowski Urzd Skarbowy, n.z.406, , l.j. 1, n. Okrgowy Urzd Ziemski w Białymstoku ( akta z pow. ostrowskiego), n.z. 126, , l.j. 82, n. Pow. Urzd Ziemski w Ostrowi Maz., n.z. 128, , l.j. 57, n. Inspektor Szkolny w Ostrowi Maz., n.z. 410, , l.j. 1, n. Pow. Insp. Statystyczny w Ostrowi Maz., n.z. 204, , l.j. 30, n. Dział V. Akta instytucji wymiaru sprawiedliwoci. Komornik M. Mazowiecki przy Zje dzie Sdziów Pokoju II Okrgu Gub. Łom. Pow. Ostrow. i Ostołckiego, n.z. 56, , l.j. 5, n. Komornik O. Ogrodzki przy Zje dzie Sdziów Pokoju II Okrgu Gub. Łom., Pow. Ostrowskiego, n.z. 58, , l.j. 19, n. Prokuratura Powiatowa w Ostrowi Maz., n.z. 144, , l.j. 3, n. Kancelarie notariuszy w Ostrowi Maz. Rowicki S., n.z. 421, , l.j.9, n. Podbielski P., n.z. 420, , l.j. 26, n. Podbielski A. n.z. 419, , l.j. 92, n. Rudziski W., n.z. 422, , l.j. 21, n. Grzybowski K., n.z. 416, , l.j 40, n. Sikorski B., n.z. 424, , l,j. 4, n. wierdziski S., n.z. 413, , l.j. 69, n. Harusewicz H., n.z, 418, , l.j. 14, n. Sienicki J., n.z. 423, , l.j. 82, n.b Bukowski L., n.z. 412, , l.j. 11, n. Gałczyski L., n.z. 415, , l.j. 98, n. Piekarski H., n.z.417, , l.j.14, n. Dubois M., n.z. 414, , l.j.12, n. Aleksiuk P., n.z. 414, , l.j. 27, n Dział VI. Akta instytucji wyznaniowych i stanu cywilnego. 7

8 Akta parafii rzym.-katolickich: Andrzejewo, n.z. 251, , l.j. 58, ks. Boguty, n.z. 254, , l.j. 87, ks. Brok, n.z. 77, , l.j. 77, ks. Czyewo, n.z. 257, ,l.j. 35, ks. Jasienica, n.z. 93, , l.j. 73, ks. Jelonki, n.z. 146, , l.j. 78, ks. Nur, n.z. 263, , l.j. 68, ks. Ostrów, n.z 92, , l.j. 79, ks.. Porba, n.z. 167, , l.j. 84, ks. Wsewo, n.z. 145, , l.j. 79, ks. Zarby Ko., n.z. 270, , l.j. 86, ks. Akta parafii ewang.-augsburskich: Jasienica, n.z. 260, , l.j. 3, ks. Papro Dua, n.z. 274, , l.j. 15, ks. Akta stanu cywilnego wyznania mojeszowego. Gmina Andrzejewo, n.z. 252, , l.j. 33, ks. Gmina Brok, n.z. 135, , l.j. 70, ks. Gmina Czyewo, n.z. 258, , l. j. 35, ks. Gmina Nur, n.z. 264, , l.j.50, ks. Gmina Ostrów, n.z. 94, , l.j. 91, ks. Gmina Zarby Ko., n.z. 273, , l.j. 35, ks. 8 Dział VIII. Akta instytucji, organizacji politycznych, społecznych, kulturalnych i zawodowych. Tow. Oszczd.-Poyczkowe w Ostrowi, n.z. 246, , l.j.3, n. Komenda Pow. Powsz. Organizacji,, Słuba Polsce"w Ostrowi Maz., n.z. 426, , l.j. 51, n. Dział IX. Akta przedsibiorstw i instytucji gospodarczych. Narod. Bank Polski Oddz. w Ostrowi Maz.,n.z. 157, , l.j.44, n. PKP Oddz. Robót Budowl. w Małkini, n.z. 188, , l.j.10, n. Zakłady Wyr. Azbest.-Cement. w Małkini, n.z.185, , l.j. 5, n. Ostr. Maz. Zakł. Przem. Teren. w Ostrowi Maz., n.z. 237, 1976, l.j. 5, n. Dział X. Archiwalia prywatne, zbiory, kolekcje. Materiały geodezyjno- kartograficzne, powiat Ostrów Maz., n.z. 95, , l.j. 459, n. Archiwum Pastwowe w Białymstoku ul. Rynek Kociuszki Białystok, tel , . Wypisy [ z ] Archiwum Pastwowe w Białymstoku, Informator o zasobie, Oprac. J. Szumski, Białystok 2000 Okres zaborów Kancelaria Gubernatora Łomyskiego ( ). Referat I (698 j. a. ) - akta dotycz. duchow. rz-kat., o sdownictwie gminnym, sprawy tajnej emigracji, polityczne.

9 9 Referat II ( 911 j.a. ) - organiz. społ. i stowarzysz.,biblioteki, szkoły prywatne. Spisy stowarzysze i ich członków z 1910 r. Materiały z lat z miejscowoci o: ludnoci, gruntach rolnych, zabudowaniach, zakł. przemysł., spławie drewna, cenach. Referat III Stray Ziemskiej ( 234 j.a. )-m. inn. sprawozd. mies. z powiatów r. Referat IV Mobilizacyjny ( 76 j.a. ) - o mobilizacji do wojska, punktach zbornych, stanie dróg i mostów, liniach telefonicznych. Zarzd Wojennego Naczelnika Łomyskiego Oddziału Zespół ( 5 j.a. ) zawierajcy spisy powstaców. W.A., Referat II (97 j. a. ) -akta dot. spraw duchowiestwa (rz.-kat. i mojesz.), szkół i statut Kółka Miłoników Sceny Polskiej w Ostrowi z 1896 r. W.A. Referat III ( 310 j. a.) akta osobowe prac. admin. pastw., z budowy dróg i koleji elaznej. W.A. Referat IV (263 j.a.)- sprawy finans. i gospodarki miejskiej. Wydział Wojskowo - Policyjny. Referat I ( 342 j.a. ) o tematyce : obywatelstwo rosyjskie, paszporty, przesiedlenia, stra ziemska. Z lat o liczbie zabitych, rannych, zaginionych i ochotnikach ( s z pow. ostrow. ). Referat II ( 221 j. a. ) - zaopatrzenie wojsk ros. z gub. łom. i zniszczeniach wojennych z lat Referat III ( 108 j.a. ) o wiziennictwie na terenie guberni. Spisy aresztowanych i poszukiwanych. Wydział Prawny. Referat Prawny (189 j.a.) - o naduyciach urzdników, skargi. Referat Finansowy (126 j.a.) - nalen. skarbu past., kary, opłaty. Wydział Lekarski (1035 j.a.)- ródła o stanie med. i sanit. guberni. Szpitale, lekarze, dentyci, apteki. Akta o przebiegu pracy.kontrole i akcje sanitarne;miast wsi, dworców kolej., zakł. prod., sklepów, szkół. Wydział Weterynaryjny (110 j. a.) - pracownicy, organiz. opieki wet., wystp. chorób zwierzcych, kontrole. Wydział Budowlany (79 j.a.) -, szkice, kosztorysy robót drogowych. Mapa sieci dróg bitych w gub. łom. z 1891 r, plany dróg b. w pow. ostrow. z 1909 r, plany szos Ostrów-Małkinia i Ostrów- Ostrołka. Wydział Ubezpiecze ( 8 j.a.) - sprawy poarów. Wydział Ogólny (102 j.a.) - m. inn. : potwierdzenie szlachectwa (z ksig rodów gub. łom. z lat ), sprawy adm. - gosp., budowa szkół, imprezy artystyczne. Urzd Gubernialny Łomyski do Spraw Włociaskich Zachowało si 675 teczek a w nich s sprawy z pow. ostr. Pomiary geodezyjne gruntów wsi z gmin: Braszczyk,Kamieczyk W., Długosiodło, Jasienica, Orło, Porba. Akta urzdzenia włocian wsi : Budziszewo K., Nieskórz, Olszewo, Godlewo W., Gostkowo, Jabłonowwo, Janowo, Jasienica, Kalinowo, Kałczyn, Kunin Z., Prosienica, Smolechy, Stok, Ugniewo, Wsewo.Szczególn warto maj tabele likwidacyjne 104 wsi. Rada Opieki Społecznej Guberni Łomyskiej Najciekawsze w 324 j. a. to sprawozdania o stanie placówek dobroczynnych, i szpitalach (z l ).

10 10 Izba Skarbowa Łomyska Wydział I (280 j.a.)- spr. zaległ. podatk., zwrotu nadpłat, wypłaty emerytur i zapomóg. Wydział II (154 j.a.) - podatki i opłaty. Akta hipoteki pow. w Ostrowi o stanie zadłuenia nieruchomoci. Wydział III (307 j. a.) - finanse guberni, dane statystyczne, przyznawanie kredytów i emerytur. Urzd Gubernialny do Spraw Fabrycznych i Górniczych W szcztkach akt tego urzdu ( 12 j. a. ) najciekawsze s : nazwa zakładu, nazwisko właciciela, miejscowo, liczba robotników, warto produkcji z koca XIX i pocz. XX wieku.w pow. ostrowskim: browar, cegielnia i fab. gilz papierosowych w Ostrowi, cegielnia w Komorowie, tartaki w Daniłowie i Rostkach W. Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Łomyskiej Wród tych dokum. (163 j. a.) s : kontrola nowo otwieranych zakładów,, rejestracja kotłów parowych ( browar i młyn parowy w Ostrowi, gorzelnia w Trynosach ), wypadki przy pracy. Urzd Gubernialny Łomyski do Spraw Powinnoci Wojskowych W 802 teczekach s: spisy odbyw. słub wojsk. w latach 1900, , poborowych z lat , ich ankiety person., inform. o działaniach wojennych. Zarzd andarmerii Guberni Łomyskiej Mały zbiór 12 j.a. akt zawiera inform. z lat o osobach podejrzanych o działal. polityczn i partiach. Łomyski Komitet Ochrony Lasów Akta zawieraj ( 192 j. a.)bogaty materiał o gospod. lenej: -Sprawozdania roczne z działal. Komitetu -Rejestry lasów w guberni i powiatach ( ostrowskiego z 1899 r ) -Plany działek lenych ( Błdnica, Daniłowo, Niemiry ). - Zalesianie działek. - Proby włacicieli majtków o zezwolenie na wyrb lasów. - Dochodzenia o wyrbach nielegalnych ( Błdnica - Daniłowo ) i kradzieach w lasach. Łomyski Komitet Gubernialny do Spraw Drobnego Kredytu Dokumenty z 68 teczek informuj o towarzystwach oszczdn.- poyczk., o ich załoycielach, zasigu działania, statutach, sprawozdaniach, spisach członków. W pow. ostrowskim działały w : Bogutach, Broku, Długosiodle, Jasienicy, Małkini, Ostrowi. Łomyski Dziekanat Prawosławny Wród 52 j.a. znajduj si akta cerkwi w.mikołaja w Ostrowi z lat Okres midzywojenny Zespół Urzd Wojewódzki Białostocki - Protokóły zjazdów starostów z lat , sygn. 2-6.

11 - Protokóły zebra władz powiatu ostrowskiego , sygn Archiwum Pastwowe w Białymstoku Oddział w Łomy Al. Legionów 36, Łoma tel , Wybór [ z ] Zasób Archiwum Pastwowego w Łomy ( w internecie ) Administracja ogólna Akta Prez. Grom. Rady Narod. w Nurze, n.z.421, , j.a. 7. Akta Prez. Grom. Rady Narod. w Szulborzu W., n.z.416, , j.a. 22. Akta Prez. Grom. Rady Narod. w Zarbach K., n.z 415, , Administracja specjalna. Sdzia ledczy Łom. Sdu Okrg. dla Pow. Ostrow., n.z 359, , j.a. 4. Akta hipoteczne pow. Ostrów M.,n.z. 441, , j.a ( j. pol. i ros. ). Notariusz M. Cetnarowicz przy Wydz. Hipot. Sdu Grodzkiego Pow. Ostrowskiego w Czyewie, n.z.409, j.a 86. Notariusz J. Jeziorkowski przy Hipot. Kancelarii Ostrowskiego Sdziego Pokoju w Czyewie, n.z. 412, , j.a. 22. Notariusz W. Tyszko przy Wydz. Hipot. Sdu Grodzkiego Pow. Ostrowskiego w Czyewie, n.z. 411, , j.a. 16. Wizienie Gubernialne Łomyskie, Akta stanu cywilnego. Parafie rzym.-katolickie: Andrzejewo, Boguty, n.z. 417, Czyewo, Nur, Zarby Ko., Zuzela, n.z. 418, Okrgi bonicze : Andrzejewo, Czyewo, Nur, Zrby Ko., n.z. 420, , j.a 6. Mikrofilmy ksig metrykalnych z archiwów kocielnych. Parafie rzym.-katolickie: Brok, Czyewo, Jelonki, , Luboty, Wsewo, Archiwum Pastwowe w Płocku ul. Kazimierza Wielkiego Płock, tel Akta zbioru = Komisja Wojewódzka i Rzd Gubernialny Płocki =

12 12 obejmuj 581 teczek. Sekcja Dóbr i Lasów Pastwowych : sprzeda dóbr rzdowych,ustalenie ich granic, dzierawy, nowe osadnictwo w Puszczy Białej (Łczka, Ochudno, Wykrot,), teczki włocian z ekonomii Brok, Obryte. Archiwum Diecezjalne w Płocku ul. Tumska Płock tel Dokumenty pergaminowe, nr lokacja przez bisk. Kazimierza w 1472 r. na prawie chełmiskim wsi Złotoria. Lustracje dóbr biskupstwa płockiego sporzdzano w czasie przejmowania stanowiska przez nowego biskupa. Inwentarze były pisane według powtarzanego schematu. Opisy miast Andrzejewa, Broku, Wyszkowa o : iloci włók i placów, zabudowie, ulicach, rzemielnikach i dochodach od nich, obcieniach mieszczan i ich przywilejach. Lustracje folwarków zawieraj : powierzchnia ziemi uprawnej, rodzaje upraw, plony, inwentarz ywy, zabudowania i dochody. Charakterystyki wsi podaj: liczb poddanych i ich wiadczenia ( paszczyzna, podatki ) obszar ziemi uprawnej i łk, domy mieszkalne, karczmy, browary. Dane o Puszczy Białej to: granice, obszar lasów i łk, zbiory siana, liczba bartników, ilo barci i nalenoci. Zachowało si 5 lustracji: - z roku 1595, sygn. B , sygn. B /93, sygn. B , sygn. B , sygn.b Lustracje wsi prestymonialnych ( ), sygn. B Lustracje wsi prestymonialnych ( ), sygn. B Ksigi przych. i rozch. wsi prestym. ( ), sygn. B-338. Wiadomoci o wsiach prestym. mog posłuy do bada stosunków społ.- gospod. i historii gospodarczej. Revisio Bonorum ( majtku ) Capituli , sygn. B Revisio Bonorum Episcopatus Plocensis z 1753 r, sygn. B - 7. Akta Wizytacji Dekanatów ( z rónych lat). Archiwum Diecezjalne w Łomy ul. Sadowa Łoma Zespół Akta szkolne. Sprawozdania wizytacyjne , sygn Sprawozdania szkolne , sygn Korespondencja z radami szkolnymi powiat., sygn, 8. Inspektorat w Ostrowi M., sygn.13. Szkoły : rednie, zwodowe i dokształcajce, syg. 23 i 24. Zespóły: Akta parafialne. Akta ogólne Akta zakonne Akta metrykalne

13 Podczas przyłczania parafii do nowej diecezji łomyskiej ( z płockiej ) w 1925 r zostały przekazane ich akta. 13 Archiwum Kapituły Łowickiej Łowicz Zbiór odpowiedzi na ankiet przeprowadzon w l wród proboszczów archidiakonatu pułtuskiego. Zawieraj wykazy wsi i ich odległoci od kociołów parafialnych. Wykonania na ich podstawie mapy terenu nie zrealizowano. Archiwa Parafialne Na uwag zasługuj: Braszczyk-- m.inn.: odpis aktu załoenia parafii w 1455r, akta z XVI-XVII w o dziesicinach, nadaniach dla folwarku proboszczowskiego, z XVII i XIX w. sprawozdania z wizytacji dziekaskich, ksigi chrztów, lubów, pogrzebów od Brok - m.inn.:odpisy przywilejów, aktów własnociowych, zapisów parafian na rzecz kocioła,wizytacje parafii, ksigi metrykalne od XVII w. Miejska Bibliteka Publiczna ul. 11 Listopada Ostrów Mazowiecka tel www. bibl.ostrowmaz. pl Rkopisy 1. Ksiga zej Ostrowskiego Okrgu Boniczego z l Sesjonariusze posiedze Zarzdu Miasta Ostrowi z l i Akta dotyczce rozbiórki cerkwi w Ostrowi z lat Fotokopie dokumentów dotyczcych Ostrowi przekazane przez Arch. Główne Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum m. st. Warszawy na wystaw organizowan z okazji 550 -lecia Praw Miejskich Ostrowi. W 6 teczkach znajduje si ok. 80 dokum. z lat 1421 do Maszynopisy: 1. Ciok Ireneusz, Monografia Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Ostrowi Maz., Warszawa 1977, s. 95, [ MPB O ]. 2.Kolasiski Józef : a. Kronika Towarzystwa Ochotniczej Stray Ogniowej-Poarnej w Ostrowi Maz r., Ostrów Maz., b.spółdzielczo w Ostrowi Maz r.,ostrów Maz. 1964, s. 74. c.wspólna mogiła ( na cment. paraf. ) ołnierzy polskich poległych na polach ostrowskich 4 sierpnia 1920 r., Ostrów Maz.,1982. d. Wykaz punktów słuby zdrowia w Ostrowi i na terenie gmin. Koniec XIXw do 1950 r., Ostrów Maz r., s Kolasiski J.,Kropiwnicki A., Wilczewski E., Kronika Ochotniczej Stray Poarnej w Ostrowi , Ostrów Maz., 2001, s. 206, [ MBP O ]. 4. Szymaski S. M., Kalejdoskop ostrowskich wspomnie, Gdask 2004, s.55, [ MBP O ]. 5. Zakrzewski Jan, Zbiór materiałów do monografii miasta Ostrowi Maz., oprc. A. Zakrzewski, Warszawa,1962, s.211, [ MPP O ]. 6. Zakrzewski Adam a. Zanim Ostrów Maz. została miastem, Warszawa, 1971, s.14, [MBP O B 339/71].

14 b. Ostrów Maz.. Szkic monograficzny, Warszawa, 1971, s.21, [ MBP O B 346/71]. c. Z przeszłoci Ostrowi Maz., Warszawa, 1973, s. 47, [ MBP O ]. d. Pułkownik Karol Frycze. Powstanie Styczniowe na terenie GRN Porba, s. 5, [ MBP O ]. 7.Fotografie - ulic i budynków w Ostrowi. Najwicej z okresu midzywojennego. 14 Cz II. ródła drukowane. Układ chronologiczny. I. Do 1795 r. 1. Kodeks Dyplomat. Ksistwa Mazow.,wydany przez T. Lubomirskiego, 1862 r. 2. Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis (Zbiór ogólny przywilejów i spominków maz. ), wydany przez J.K. Kochanowskiego, Iura Masoviae Terrestria (Pomniki dawnego prawa maz. ziemskiego), oprac. J. Sawicki, t. I, II, III, , [ MBP O ]. 4. Metryka Ksistwa Mazowieckiego z XV-XVI w., t. I, , oprac. A. Włodarski, [ w ] Pomniki Prawa, wyd. Warsz. Arch. Główne, Warszawa 1918 (łacina), t. II, , oprac. A. Wolff, Warszawa, 1930 (łacina). 5. Matricularum Regni Poloniae Summaria ( Sumariusze Metryki Koronnej ), wyd., T. Wierzbowski, i po 1945 r, J. Płocha. 6. Przywileje, nadania i swobody przez królów polskich, ksit mazow. i biskupów płockich udzielone miastom woj. płockiego, wydał W. H. Gawarecki, 1827 r. 7. Prawa ksit mazowieckich przełoone na j. polski przez Macieja z Róana, Pozna, 1877 r. 8. ródła dziejowe.polska XVI w., t. V, Mazowsze ( rejestr poborowy z 1580 r. z analiz i wnioskami),oprac. A. Pawiski, Warszawa, 1875 r. 9. Najstarszy opis Mazowsza, J. wicickiego z 1634 r., oprac. S. Pazyra, Warszawa, 1974 r. 10. Ksiga skarbowa Janusza II ksicia Maz. z lat , oprac. J. Senkowski, Kwart. Hist. Kult. Mater., 1959, z Lustracja Woj. Mazowieckiego z 1565 r., cz I i II, oprac. I. Gieysztorowa i A. aboklicka, Warszawa, 1967 i 1968 r. 12. Regesta thelonei aquatici Wladislaviensis saeculi XVI, ( rejestry opłat celnych we Włocławku ), wyd., F. Duda i S. Kutrzeba w 1915 r. 13. Ksigi referendarskie z lat , wyd. I. Baranowski, 1910 r. 14.Skrodzki S., Porzdek prawa bartnego dla starostwa łomyskiego z 1616 r., oprac. A. Kryski, [w] Archiwum Komisji Histor., t. IV, Kraków, Lustracja Woj. Mazowieckiego z lat , wyd. A, Wawrzyczyk, Warszawa, 1968 r. 16. Namysłowski S., Znamiona bartne mazowieckie XVII i XVIII w., 1927r 17. Rzeczpospolita w dobie upadku Wybór ródeł, oprac. J. Gierowski, Wrocław, 1955 r. 18. Ksigi Referendarii Koronnej z czasów saskich, wyd. M. Wo niakowa, t. I i II, Warszawa, 1970 r. 19. Ksigi Referendarii Koronnej z drugiej poł. XVIII w.,wyd. A. Keckowa i W. Pałucki, t. I w 1955, t. II w 1957 r. 20. Rozporzdzenia i pisma pasterskie za rzdów J.O.Ksidza IMC M. Poniatowskiego, bisk. płockiego..., dla diecezji Płockiej wydane., t. I, Warszawa, 1785 r. 20. Szkolnictwo elementarne na Mazowszu w drugiej poł. XVIII w., oprac. M.M. Grzybowski, Rocznik Tow. Nauk. Płockiego, t. IV, Płock, 1983.

15 Akty Powstania Kociuszki, t. I i II, wyd. S. Askenazego, 1918 r. 22, Korespondencja Najwyszego Naczelnika. Protokóły patentów. Akces do powst. narod. pod naczeln. T. Kociuszki, wyd. E. Kipa i R. Morcinek, 1955 r. 23. Dzieje Mazowsza i Warszawy. Wybór ródeł. Oprac. J. Kazimierski i R. Kołodziejczyk, Warszawa, 1972 r. II. Okres zaborów. 24. Holsche A.C., Geographie und Statistik von West-Sud und Neu-Ostpreussen nebst kurtzen Gesichte Polens, Berlin, 1800, 1804.,( inform. o miastach). 25. Klewitz W.A., Uber die preussiche Verwaltung in dem ehemaligen Sud- und Neu-Ostpreussen, An die polnische Nation, Berlin, 1912 r. 26. Dziennik Urzdowy Woj. Płockiego , [ BUW sygn , braki ]. 27. Tabela miast, wsi i osad Król.Polskiego, cz. II, Warszawa, 1827 r. 28. ródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej , oprac. B. Pawłowski, Warszawa, 1931 r. 29. Prdzyski J., Pamitniki, oprac. B. Gembarzewski, t. I-IV, Kraków, 1909 r. 30. Callier E., Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w 1831 r., Pozna, 1887 r. 31. Kurier Warszawski, numery z maja i czerwca 1831 r. 32. Sumariusz protokółów Rady Administr. K.P., , t. I-IV, Warszawa, Sprawozdanie z działalnoci Zakładu Leno-Praktycznego w Feliksowie za rok 1861, Rocz. Leniczy, t. III, cz.i, Warszawa, 1862 r. 34. Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, Wrocław -Moskwa, od 1963 r. 35. Demokracja polska w powst. styczniowym. Wybór ródeł, pod red. E. Halicza, Warszawa, 1961 r. 36. Sprawa włociaska w Król. Polskim w l w wietle ródeł archiw., oprac. H. Grynwaser, Wrocław, 1951 r. 37. Zieliski S., Bitwy i potyczki , Rapperswil, 1913 r. 38. Chdzyski Z., Wspomnienia powstaca z lat , oprac. E. Halicz, Warszawa, 1963 r. 39. W 40 rocznic powst. styczniowego, Lwów, 1903 r. 40. Powst. styczniowe na Lubelszczy nie, pod red. T. Mencla, Lublin, 1966 r., ( tam wspomn. B. Deskura ). 41. Oegalski J., Wspomnienia krwawych czasów z 1863 roku, Kraków, 1893 r. 42. Plichta-Pólkozic S., Pamitnik z czasów , Warszawa, 1911, ( o bitwie pod Nagoszewem ). 43. Czas ( gazeta wych. w Krakowie ), maj-czerwiec 1863 r., o bitwach pod Stokiem i Nagoszewem. 44.Wiadomoci z Pola Bitwy, nr. 3,z 1863 r., m.in. o bitwie pod Nagoszewem i mierci K. Fryczego w Porbie. 45. Pamiatnaja Knika Łominskoj Gubierni, , dostpna w: A.P. w Białymstoku, A.P w Łomy, Łom. Tow. Nauk. w Łomy, Bibliotece Uniw. Warsz. 46. Obzory (przegldy ) Łominskoj Gubierni, za lata , dostpne w placówkach podanych w p Trudy Warszawskogo Statistczeskogo Komiteta, Warszawa, , m.in. demogr., przem., rolnictwo. 48. Narastanie rewolucji w Król. Polskim w l ,. Zbiór dokum. oprac. przez H. Rappaporta, Warszawa,1960 r. 49. Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, 1914 r. 50. Maciesza A., Atlas statyst. Król. Polskiego, Płock, 1907 r.

16 ródła do dziejów klasy robotn. na ziemiach polskich, pod red. N. Gsiorowskiej-Grabowskiej, t. I-III, Warszawa,1962 i r. 52. Walki chłopów Król. Polskiego w rewolucji r., oprac. S. Kalabiski i F. Tycha, t. 1-3, Warszawa, r. 53. Carat i klasy posiadajce w walce z rewolucj w Król. Polskim. Mat. archiw., Oprac. S. Kalabiski, Warszawa, 1956 r. 54. Reakcja stołypinowska w Król. Polskim Wybór ródeł archiw., oprac. H. Rappaport, Warszawa, 1974 r. 55. Nasza walka o szkoł polsk Zbiór wspomnie. Warszawa, 1932 r. 56. Zbiór ustaw włocia. obowiz. w Król. Polskim, Warszawa, 1918 r. 57. wiecki T., Wybult F., Mazowsze Płockie w czasach wojny wiat. i powst. pastwa polskiego, Toru, 1932 r., ( pr. ródłowa ). 58. Gazeta Urzdowa Zarzdu Okrgowego Ostrowskiego ( Kreisblatt fur den Kreis Ostrow ), od 15 X 1917 do 30 X 1918 r.( trudna do pozyskania). III. Okres midzywojenny. 59. Dziennik Urzdowy Komisarza Rzdu Polskiego na Powiat Ostrowski, rok 1919,druk. R. Janowski w Ostrowi, ok. 20 egz., [ w Bibl. Uniw. Warsz. ( BUW ) s nr. 1-15, sygn ,tych xerokopie posiada MBP O]. 60. Dziennik Urzdowy Woj. Białostockiego , [ BUW z l sygn , Bibl. Wojew. w Białymstoku z l ]. 61. Dziennik Urzd. Kuratorium Okr. Szkolnego w Brzeciu, Pierwszy powsz. spis ludnoci R.P. z 30. IX r. Mieszkania, ludno, stos. zawod. Woj. białostockie, Warszawa, 1927 r, [Bibl. GUS Warszawa]. 63. Drugi powsz. spis ludnoci z 9. XII r. Mieszk. i gospod. domowe, ludno, stos. zawod. Woj. białostockie, Warszawa, 1938 r, [Bibl. GUS W-a]. 64. Rocznik polityczny i gospodarczy 1937 IV. Lata wojny i okupacji Polskie Siły Zbrojne, t. I, wrzesie 1939, Londyn, 1950 r. 66. Raporty miesiczne L. Fischera, gubernatora dystryktu warszawskiego z lat , Warszawa, Skorwider-Skiba D., Ruch oporu w powiecie Ostrów M. w wietle ródeł niemieckich, ( w ) Ostrów Maz..Z dziejów miasta i powiatu, pr. zbior., KiW,Warszawa, 1975 r, s Zbrodnie Wehrmachtu ( wybór dokum.),oprac. S. Danter, Warszawa, 1974 r. 69. Brustin-Berenstein T., Deportacja i zagłada skupisk ydowskich w dystrykcie warszawskim, Biul. yd. Inst. Hist., 1952, nr Łukaszewicz Z., Zagłada jeców radzieckich w obozach na ziemiach polskich, Biul. Gł. Komisji B.Z.H. w Polsce, t.v, 1949 r. 71. Okupacja i ruch oporu w Dzienniku H. Franka ( ), t. I-II, W-a, 1970 r. 72. Organizacja i działania bojowe Lud. Wojska Polskiego w l Wybór mat. ród.., t. I-IV, Warszwa, V. Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Biuletyn Histor. Komisji Historii Partii Warsz. Komitetu Woj. PZPR, nr. 1-9, Warszawa , ( m.in. o reformie rolnej ). 74. Władza ludowa na Mazowszu i Podlasiu , oprac. B. Dymek, Warszawa, 1970, powiel. 75. Polska Partia Robotnicza w woj. warszawskim , oprac. B. Dymek, Warszawa, 1967, powiel. 76. Gwiazdowicz M., Wspomnienia, Warszawa, 1974, (jeden z wojew. warsz. ). 77. Trud pierwszych lat.wspomnienia Mazowszan, Warszawa, 1986, pod red. B.

17 17 Dymka i B. Gierlacha. 78. Takie były pocztki, Warszawa, 1965, ( wspomn. działaczy PPR, PPS, SD i SL z Mazowsza). 79. Ludzie Mazowsza. Pr. zbior., Warszawa, Dziennik Urzdowy Woj. Warszawskiego, Przy redagowaniu Czci I Rkopisy i Czci II ródła drukowane korzystałem [z ] Kazimiewski J., Pleskaczyska M., Przewodnik po ródłach historycznych do dziejó w ziem wo j. ostrołeckiego XV - XX w., t. I, O.T.N., Ostrołka, 1994 i , t. II, Ostrołka, Cz III. C z a s o p i s m a 1.Barwy. Mazowiecki miesicznik społeczno-kulturalny.red. nacz. H. Gaworski, Warszawa, Dziennik Białostocki. Organ demokratyczny, niezaleny. Wyd. W. Chwalibiski,red. Lubiewicz, r., [ niekompl. roczn. i mikrof., Bibl.Wojew. w Białymst., BUW, sygn i 05878]. 3. Echa Płockie i Łomyskie, 2 razy w tygod.,tygodnik, wyd. w Płocku przez Kuri Biskupi od 1.IV 1898 do 2.III.1904 r, [Bibl. Narod., sygn. P A I pojed. egz., mikrof.,bibl.uniw. Warsz., sygn jest ok. 50 numerów z w/w lat, Społ. Stow. Prasoznawcze,, Stopka " w Łomy s mikrof. z lat , Bibl. Łom. Tow. Nauk. w Łomy - z lat 1899 i 1900]. 4. Echo Puszczy Kurpiowskiej. Kwartalnik łowiecko-przyrodniczy, Wyd. Okrg. Rady. Łow. w Ostrołce, red. nacz. K. Mielnikiewicz, od 1991 r - 31 numerów. 5. Gazeta Łomyska. Pismo powicone zag. ycia narodow. Ziemi Łom. w zakr. polit., społ. i kult., tygodnik. Wyd. T. Czerwiski, red. T. Wróblewski. Łoma, , [Bibl.Narod.- niekompl. roczn. z lat , Bibl. Publ. W-a, ul. Koszykowa, sygn. P 4973 niekompl. roczn ]. 6. Gazeta Ostrowska. Red. i wyd. J. Załuska. Tygodnik i dwutyg.- tematyka głównie gospod.,ostrów Egz. trudne do pozyskania. 7. Głos Katolicki. Tygodnik. Wyd. Łom. Kuria Diec., red. nacz. ks. J. Sikora, od listop r - kontynuacja. 8. Informator z ycia Miasta Ostrowi Mazowieckiej, Wyd. Urzd Miasta, mies., dwumies., od 2004 r. 9. Kurier Ziemi Ostrowskiej. Niezaleny miesicznik informacyjny. Red. i wyd. Maria Wolff, Ostrów Maz., 1994 r ukazało si 120 numerów, kontynuacja. 10. Literatura Ludowa. Kwartalnik. Pol. Tow. Ludozn.,Oddz. Warsz., Łominskije Gubiernskije Wiedomosti. Tygodnik. Łoma , [ Arch. Pastw. Białystok i Łoma ]. 12. Mazowsze. Wyd. Or. Dokum. Zabytków. Zespół Bada Region. Warszawy i Mazowsza, Warszawa,nieregul. od 1993 r, (nr. 13 rok VIII, 2000 r.) 13. Nasza Trybuna. Dziennik, Notatki Płockie. Pismo regionalne Mazowsza Płockiego. Kwart. Red. kol., Wyd. Tow. Nauk. Płockie, Płock, od 1956 r - kontynuacja. 15. Ostrowska Trybuna. Ostrower Trybune. Ostrów Maz., okres midzyw., sporadycznie, w j. hebrajskim, trudno dostpna. 16. Ostrów Samorzdna. Biuletyn Rady Miejskiej i Zarzdu Miasta Ostrowi Maz.. Red. Andrzej Andersz, dwutyg., nr. 1 kwiecie 1990, nr.26 czerwiec Pi - 5 rzek. Pismo społ- kultur.. Kwart., Pow. Kom. Frontu Nar. w Ciechanowie, red. nacz. T. Młynarski, ukazało si 48 egz. 18. Powiat Ostrowski. Samorzdowy Biuletyn Informacyjny. Kwartalnik. Starostwo

18 18 Powiatowe w Ostrowi Maz., od 2001 r. ukazało si 10 numerów, nie regularnie. 19. Przebój. Ilustr. czas. reg. powicone sprawom samorzd. i ubezp. społ., Miesicznik, Warszawa, Przegld Łomyski. Tygodnik Ziemi Łomyskiej. Red. K. Piotrowski, Łoma, , [Społ. Stow. Prsozn.,, Stopka " w Łomy -mikrofilm ]. 21. Rozmaitoci Ostrołckie. Niezaleny dwutygodnik. Wyd. Agencja Informedia, red. nacz. T. Decyk, Ostrołka, do 31.XII r ukazało si 125 numerów. 22. Rzeczpospolita Podchoracka. Organ Szkoły Podchorych w Ostrów Komorowo, , kwart, rocznik, nieregularnie. 23. Rzeczpospolita Podchoracka. Kwartalnik, Koło Przyjaciół Szkoły Podch. Piechoty, Ostrów Maz., od 1990 r wydano 60 numerów, kontynuacja. 24. Sprawa Katolicka. Ilustr. tygod. Diecezji Łomyskiej. Red. i wyd. ks. A. Roszkowski, Łoma , [ Społ. Stow. Prasozn.,, Stopka " w Łomy ul. Dmowskiego 1 G- mikrofilm 1937 r ]. 25. Trybuna Mazowiecka. Dziennik. Organ Warsz. Kom. Wojew. PZPR, Wyd. Warsz. Wyd. Prasowe RSW Prasa, Warszawa Tygodnik Ostrołcki. Pismo PZPR. Red J. Foss, Ostrołka RSW, P.K.R., zmiana wyd. TO Spółka Z.O., od 1982r-kontynuacja. 27. Tygodnik Powiatowy Ostrowski, Wyd. Agencja T i O, Legionowo, red. K. Orzechowski, od 6.IV 2000 r do dn. 5.I.2006 r numerów. 28. Wiadomoci Małkiskie,miesicznik, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Małkiskiej, red. Lech Wujek, od wrzenia 1996 i kontynuacja.od czerwca 1992 do sierpnia 1996 jako Kurierek Małkiski. 29. Wspólna Praca, dwutyg. powicony sprawom Z.Łomyskiej. Red. i wyd. Hryniewicz, Łoma, , [ Bibl. Narod. sygn. P A I,Kras , P klocek, Społ. Stow. Prasozn.,, Stopka" w Łomy - mikrofilm ]. 30. Zeszyty Regionalne. Kwartalnik, Maz. Tow. Kultury, Warszawa, od 1991 r. 31. Ziemia Łomyska. Tygodnik demokratyczny. Red. L.Włodkiewicz i F. Hryniewicz, Łoma, Ziemia Mazowieka. Kwartalnik. Wyd. Prez. Warsz. Woj. Rady Narod., Warszawa, , ukazały si nr. 1-9, [ BP ]. 33. Ziemia Ostrowska, dwutyg., mies., nie reg., red. i wyd. Andrzej Mierzwiski, od 1.XI do 1992 r - ok.20 numerów [MBP O]. 34. ycie Ostrowskie. Ostrower Leben. Ostrów Maz., okres midzywoj., nie regular., w j. hebrajskim, trudno dostpna. 35. ycie i Praca. Organ inf. społ. powicony sprawom Ziem Woj. Białostockiego, 2x w tyg, tyg.od 1926, Red. i wyd.( od 1927 r ) ks.roszkowski, Łoma, , [ Bibl. Narod. sygn. P A I, braki w kompl.]. Roczniki włczone do opracowa. Informacja dodatkowa. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Maz. posiada wycinki prasowe z lat o temetyce dotyczcej powiatu ostrowskiego. Korzystanie ułatwia tematyczne pogrupowanie materiału. IV. Opracowania 1. Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczyp., Warszawa Andruszkiewicz M., Z notatnikiem w plecaku, Warszawa 1972, (m. inn. sierpie 1944 r w okolicy Ostrowi ). 3. Andryszczyk S., Walki obronne oddziałów polskich na obszarze obecnego woj.

19 19 ostrołckiego we wrzeniu 1939 r., [ w ] Zesz. Nauk. Ostrołckie Nr. III 1989 r., s [ BP ]. 4. Andryszczyk S., Kwatery i mogiły wrzenia w woj. ostrołckim, Ostroł. Tow. Nauk., Ostrołka Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu, pr. zbior., PWN Warszawa 1975, s. 175, ilustr., mapa. 6. Badowski Z., 18 Pułk Artylerii Polowej [ w ] Zarys historii wojennej pułków polskich , Warszawa Baliska G., Baliski J.A., Młyny w Ziemi Łomyskiej, Ofic. Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław 2003, s. 300, [MBP O ]. 8. Baliski M.,Lipiski T., Staroytna Polska pod wzgldem historycznym, geograficznym opisana, t. I, Warszawa 1843, m.inn. o miastach Ziemi Nurskiej. 9. Bałuk A., Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1: , Arkusz Goworowo, Pastw. Inst. Geolog. Warszawa 1992, Objanienia do w/w mapy, tego autora. 10. Bartniczak M., Bitwa pod Nagoszewem 3 czerwca 1863 r, [ w ] Rocz. Maz., tom IV, MOBN,Warszawa, 1973, s Bartniczak M., Bitwa pod Stokiem [ w ] Nauczyciel krajozn. na Mazowszu, tom IV, Kurat. Okr. Szk., Warszawa, 1964, s Bartniczak M., Brok i okolice, Kurp. Or. Inf. Turyst. w Ostrołce 1995, s Bartniczak M., Eksterminacja ludnoci w powiecie Ostrów Maz. w latach okupacji hitler., [ w ] Rocz. Maz.,tom V, MOBN Warszawa 1974, s Bartniczak M., Grdy i Komorowo Z dziejów stalagów 323 i 333- Ostrów Maz., Wyd. MON, Warszawa 1978, s. 374, [ MBP O ]. 15. Bartniczak M., Małkinia i okolice [ w ] Ziemia 1977, s Bartniczak M., Od Andrzejewa do Pecynki , K i W Warszawa 1984, s.254, [ BP , MBP O ]. 17. Bartniczak M., Ostrów Mazowiecka i okolice, Inst. Wyd Zw. Zaw, Warszawa 1987, s.335, [ MBP O , P ]. 18. Bartniczak M., Powstanie styczniowe w Ostrowi Maz. i okolicy, [ w ] Ostrów Maz. Z dziejów miasta i pow., Pr. zbior., K i W Warszawa, 1975, s Bartniczak M., Z dziejów Broku, [ w ] Ostrów Maz.. Z dziejów miasta i pow., Pr. zbior., K i W, Warszawa, 1975, s Bartniczak M., Oblicze Puszczy Białej, [w] Ziemia, PTTK Warszawa, 1967, s [ MBP O ]. 21. Bartniczak M., Udzielanie pomocy jecom radzieckim w pow. Ostrów Maz., [ w ] Warszawa Prawa Podmiejska , Warszawa 1973, s Bartniczak M., Podziały administracyjne w pow. Ostrów Maz., [ w ] Ostrów Maz.. Z dziejów miasta i pow..., s Bartniczak M., Lipniak M. oskara i przypomina 2 wrzenia 1944 r, Muzeum Okrg. Ostrołka, Woj. Kom. Ochrony Pamici Walk i Mcz. w Ostroł., Ostrołka 1989, s Bartniczak M., Brok i okolice w latach [ w ] Brok i Puszcza Biała Basara A., Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza, PAN, Zakł. Nar. Im. Ossol.,Wrocław, 1965, s 173, tabl Batow P., W marszu i w boju, Warszawa, 1963, m.inn. o przesuwaniu si frontu w 1944 r. przez pow. ostrowski. 27. Batow P., Operacja,, Narew ". [ w ] Wojsk. Przegl. Hist., 1970, nr. 3, s i nr. 4, s Berenstein T., Deportacja i zagłada skupisk ydowskich w dystrykcie warszawskim, [w] Biuletyn yd. Inst. Hist., Warszawa 1962, nr 1.

20 Berezowski S., Bug - rzeka trudna, [ w ] Brok i Puszcza Biała...,s Bibliografia archeologiczna Mazowsza z lat , Oprac. S. Woyda, K i W,Warszawa, 1970, s. 67, [ MBP O P ]. 31. Bibliografia Ostrowi Maz. i powiatu, Powiat. i Miejska Biblioteka Publ. w Ostrowi Maz., Ostrów Maz. 1971, s Bibliografia prac doktorskich i magisterskich dotyczcych woj. ostrołckiego za lata , oprac. S. Pajka, St. Nauk. MOBN w Ostrołce, Bibliografia Wojew. Warszawskiego. Biuletyn Informacyjny, Woj. Bibl. Publ., Warszawa od 1958r-kwart., od 1960 r - rocznik Bibliografia Wojew. Warszawskiego , [ w ] Rocznik Maz., tom I, K i W, Warszawa, 1967, s , w kolejnych tomach za nastpne lata do 1973 r Biernacka M., Kamieczyk ( osada flisacka nad Bugiem ), Biblioteka Etnografii Polskiej, t. I, Warszawa Biernacka M., Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne a współczesne przemiany, Inst. Kult. Mater. PAN, Zkł. Narod. Im. Ossol. Kraków, Warszawa, Wrocław 1966,s. 258,ilustr., tab, mapa. 37. Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXV, nr. 2, PAN Inst. Sztuki, Warszawa,1963, o sztuce na Mazowszu, [ MBP O ]. 38. Błaszcze A., Siluch A., Rejestracja metrykalna lubów w parafii Ostrów M. w XVII wieku, [ w ] Przeszło demograficzna Polski 1983 / 14, s Boguski J., Szkolnictwo w dolinie Orza, Ostrołka, Boguski J., Pradzieje doliny Orza, Ostołka Boguski J., Czerwin i okolice, Tow. Przyj. O-ki, Ostrołka Boguski J., Herbarz szlachty ostrołckiej, Ostroł. Tow. Nauk., Ostrołka Bolewski A. i inni, Studium petrologiczne podłoa krystalicznego w Ostrowi Maz., [ w ] Kwart. Geolog., Nr. 4, tom IV, Wyd. Geolog. Warszawa, Braun J., Warszawski wzeł komunikacyjny, [ w ] Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 r, Warszawa, Braun K., Bartnictwo w Puszczy Białej, [ w ] Brok i Puszcza Biała Brodzki C., Łoma i powiat łomyski w latach II wojny wiatowej i trudnych latach powojennych, Warszawa 2004, s Brok i Puszcza Biała, pr. zbior. pod red. J. Kazimierskiego, Ciechanów, 1989, s. 608, [ MBP O i BP ]. 48. Bryl E., Mazowsze. Poezje, PIW, Warwszawa, 1957, s Burszta J., Znamiona bartne Puszczy Wyszkowskiej, [w] Lud t.xli, Chamerska H., Drobna szlachta w Król. Polskim , Warszawa, Chdzyski Z., Wspomnienia powstaca z lat Oprac. E. Halicz, MON., Warszawa, Chtnik A., Na tratwach. Sceniczny obrazek regionalny znad Narwi..., Wyd. autora, Nowogród, 1935, s Chtnik A., Spław na Narwi..., Studium etnograf., Warszawa, 1935, s. 32, ilustr. 54. Chludziski T. i inni, Inwentaryzacja turystyczna woj. warszawskiego. PTTK Okr. Maz.,Warszawa,1962, s Chrabszcz R., Sarnecki K., Problemy gospodarki wodnej woj. warszawskiego, Ziemia Maz., 1960, Nr Chudy T., Jak legenda. Opowieci z mazowieckiej ziemi, S i T. Warszawa, 1984, s. 195 [ MP O , ]. 57. Ciechociska M., Brok i miasta Puszczy Białej wobec współczesnych procesów urbanizacji i uprzemysłowienia, [ w ] Brok i Puszcza Biała..., str Czarkowski R., Zakola wojennej pamici, Wyd. MON, Warszawa 1981, s. 213.

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Zasób Archiwum Państwowego w Łomży

Zasób Archiwum Państwowego w Łomży Zasób Archiwum Państwowego w Łomży Administracja ogólna i samorządowa Administracja specjalna Instytucje wymiaru sprawiedliwości Akta stanu cywilnego Instytucje wyznaniowe Instytucje finansowe Instytucje

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIE Lokalizacja Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13 strona www: http://lublin.ap.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Polonia Maior - Fontes

Polonia Maior - Fontes * KARTOGRAFIA * Bibliografia: Górska Gołaska K., Katalog planów, cz. 1 2, Poznań 1968 n. Historische Pläne und Grundrisse von Städten d Ortschaften in Polen, hrg. A. Jammers, bearb. E. Klemp, Wiesbaden

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA Atlas Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Górniak A. Inwentaryzacja złóż Klasyfikacja jakości Komentarz Kondracki J.

BIBLIOGRAFIA Atlas Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Górniak A. Inwentaryzacja złóż Klasyfikacja jakości Komentarz Kondracki J. BIBLIOGRAFIA Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1993-1997. Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Zagospodarowanie przestrzenne. PCB Sp. z o.o., Warszwa 1998. Górniak A. Klimat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci zestawienie bibliograficzne w wyborze Suwałki, 2016 2 SPIS TREŚCI Notka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Załącznik Nr 2 Rozdz. Treść Plan w zł. Dz. 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000 01005 Prace geod-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 020

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego.

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego. Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. 1. Ważniejsze bitwy wojny obronnej 1939 roku. 2. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. 3. Literaci związani z Mazowszem.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 6 -ROLNICTWO, LENICTWO, GOSPODARKA WODNA, PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL Symbole klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

ATLAS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Część I PAŃSTWO - TERYTORIUM - ORGANIZACJA. Spis map 11. MAPY OGÓLNE. 11.1 Polska a świat

ATLAS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Część I PAŃSTWO - TERYTORIUM - ORGANIZACJA. Spis map 11. MAPY OGÓLNE. 11.1 Polska a świat ATLAS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis map Część I PAŃSTWO - TERYTORIUM - ORGANIZACJA 11. MAPY OGÓLNE 11.1 Polska a świat 1. Strefy klimatyczne i roślinność 1:100000000 według W. Okołowicza i Atlasu Świata

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAGIIZPD272662012MK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul Jagiellońska 26 ul Jagiellońska 26 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 79980000-7 usługi prenumeraty załącznik nr 2 do SIWZ Tabela 1 1 Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945]

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Sygn. 251 Opracował: mgr Bernard

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ BIURO ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK KIEROWNIK BIURA ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu Państwa.. Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Ostrołęcki Węzeł Kolejowy kalendarium stan: luty 2013

Ostrołęcki Węzeł Kolejowy kalendarium stan: luty 2013 Ostrołęcki Węzeł Kolejowy kalendarium stan: luty 2013 Piotr Kosiński Początki 1893, 15 listopada - oddanie do użytku szerokotorowej linii kolejowej Łapy Ostrołęka Małkinia. Wybudowanie dworca, 3-stanowiskowej

Bardziej szczegółowo

01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 149 695 37 500 608 93 187 18 400

01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 149 695 37 500 608 93 187 18 400 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 149 695 37 500 608 93 187 18 400 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2 112 195 608 93 187 18 400 75101 Urzdy naczelnych

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu posiadania powiatu gorlickiego. Oprac. J. Marecki

Inwentaryzacja stanu posiadania powiatu gorlickiego. Oprac. J. Marecki Inwentaryzacja stanu posiadania powiatu gorlickiego Oprac. J. Marecki http://zasoby-ludzkie.wup-krakow.pl/powiat-6-powiat_gorlicki.html Inwentaryzacja stanu posiadania powiatu gorlickiego Czym jest krajobraz

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 123/2013 za okres od 02.05.2013 r. godz. 8.00 do 03.05.2013 r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 123/2013 za okres od 02.05.2013 r. godz. 8.00 do 03.05.2013 r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 123/2013 za okres od 02.05.2013 r. godz. 8.00 do 03.05.2013 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Bug (Wyszków). 2. Przekroczony

Bardziej szczegółowo

Data wyłonienia wykonawcy. Data przekazania do opiniowania przez zarząd województwa (Data wpływu) / nr uchwały r r.

Data wyłonienia wykonawcy. Data przekazania do opiniowania przez zarząd województwa (Data wpływu) / nr uchwały r r. ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Informacja Urzędu Marszałkowskiego DATA UCHWALENIA OSTATNIEGO PLANU: 31 grudnia 2007 R. Lp 1.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku STUDIA PRAWNICZE Dzieje administracji w Polsce w XX wieku Marek Żukowski C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Dzieje administracji w Polsce w XX wieku W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA POLSKIEJ MYŚLI ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (21-27.02.2014) Powód usuniecia: błędne zastosowanie określnika chronologicznego 1 010 a p 2004543265 151 a Polska x granice x

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY?

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro, ul. Okrzei 35, II p., pokój 207, Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów tel. (+23)

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE -18- STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE, 32-500 Chrzanów Sekretariat: tel. 32 625 79 95, fax 32 625 79 04 e-mail: sekretariat@powiat-chrzanowski.pl Punkt informacyjny: tel. 32 625 79 00, 32 625 79 80, fax

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938)

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Stowarzyszenia podgórskie (1926-1938) sygn. 109 (elektroniczna wersja katalogu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU GOSPODARKA POLSKU XX wieku POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE Warszawa 1998 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 i GOSPODARKA ZIEM POLSKICH 1 POD ZABORAMI 13 Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. DOCHODY BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet dz. rozdz. na 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZESPOŁÓW w LOKALU przy ul. 1 MAJA (stan na 31.12.2009 r.)

WYKAZ ZESPOŁÓW w LOKALU przy ul. 1 MAJA (stan na 31.12.2009 r.) WYKAZ ZESPOŁÓW w LOKALU przy ul. 1 MAJA (stan na 31.12.2009 r.) Lp. Nr zespołu Nazwa zespołu Daty 1. 50 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bonisławiu powiat płocki 1955-1958 2. 68 Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska

Bardziej szczegółowo

XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY

XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY 806. 10 lat samorządu województwa lubelskiego, Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin 2008, ss. 48, cena 5,00 zł.

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1945-1990. Jednak zamieszczone dane oraz ograniczenie opracowania do

Wstęp. 1945-1990. Jednak zamieszczone dane oraz ograniczenie opracowania do Kultura fizyczna jest integralną częścią kultury narodowej, która podobnie jak inne dziedziny życia społecznego na ziemiach polskich przechodziła burzliwe koleje losu. Rozległy zakres problematyki badawczej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wnioski odrzucone ze względów formalnych

Wnioski odrzucone ze względów formalnych Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego I nabór wniosków do 1 grudnia 2008 r. Wnioski odrzucone ze względów formalnych UWAGA! Wnioski odrzucone ze

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3 Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Pieszyce podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy Pieszyce za 26 rok. 1. Plan

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Office for Religious Affairs and the ownership of former German church estates in the Western and Northern territories

Office for Religious Affairs and the ownership of former German church estates in the Western and Northern territories Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 100 2014 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach spraw W Office for Religious Affairs and the ownership of former German

Bardziej szczegółowo

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi.

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi. Gawrony 1.1. Dawne nazwy wsi. Gaffarum 1499 r., Gaffarn 1511 r., Gafern 1550 r., Gaffron 1555 r., Groß Gabern 1670 r., Groß Gafren 1679 r., Groß Gaffron- 1687/88 r., Gafffron i Groß Gaffron 1787 r., 1818

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA...5 WSTĘP...7 ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE JAKO TŁO ROZWOJU GMINY WIERZCHLAS...9

PRZEDMOWA...5 WSTĘP...7 ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE JAKO TŁO ROZWOJU GMINY WIERZCHLAS...9 Spis Treści PRZEDMOWA...5 WSTĘP...7 Rozdział I Elżbieta Papińska ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE JAKO TŁO ROZWOJU GMINY WIERZCHLAS...9 1. Położenie geograficzne i administracyjne... 11 2. Etapy rozwoju paleogeograficznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka W Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939

Bardziej szczegółowo

Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie. Rejestr Archiwów PEA w Lublinie - cz.1 (APLn/RA/) Akta różne PEA w Lublinie (PRL) (APLn/LUB/PRL)

Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie. Rejestr Archiwów PEA w Lublinie - cz.1 (APLn/RA/) Akta różne PEA w Lublinie (PRL) (APLn/LUB/PRL) Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie Biuletyn Informacyjny No 5/2001 Rejestr Archiwów PEA w Lublinie - cz.1 (APLn/RA/) Akta różne PEA w Lublinie (PRL) (APLn/LUB/PRL) Sygnatura Akt wg APL:

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Nb. Rozdzia³ I. Wiadomoœci wstêpne... 1 1 1. Wprowadzenie do prawa wyznaniowego... 1 1 I. Pojêcie prawa wyznaniowego... 1 1 II. Prawo wyznaniowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane

Bardziej szczegółowo

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu 2013 rok 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej 06 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich

Bardziej szczegółowo

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Zadaniem każdego pokolenia jest zabezpieczenie i najpełniejsze poznanie dziedzictwa kulturowego swego narodu oraz wiarygodne udostępnienie

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.595 0 27.595 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 01095 Pozostała działalność 22.595 0 22.595 22.595 0 22.595 600 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W 2012 ROKU

MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W 2012 ROKU MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W 2012 ROKU Ocenę oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko przeprowadza się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie badań monitoringowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Horodec Księgi chrztów z lat 1939, 1941-1942. Księgi małŝeństw 1938-1941

Horodec Księgi chrztów z lat 1939, 1941-1942. Księgi małŝeństw 1938-1941 1 AKTA PARAFII RZYMSKOKATOLICKICH DIECEZJI PIŃSKIEJ, KTÓRE W WYNIKU ZMIANY GRANIC ZNALAZŁY SIĘ NA TERENIE BIAŁORUSI. W wyniku polityki antykościelnej akta parafialne zostały przejęte przez władze sowieckie.

Bardziej szczegółowo