INFORMACJE. Uwaga na barszcz Sosnowskiego WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE. Uwaga na barszcz Sosnowskiego WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI"

Transkrypt

1 INFORMACJE Uwaga na barszcz Sosnowskiego Wójt Gminy Zielonki informuje, że na terenie gminy Zielonki, a w szczególności w miejscowościach Garlica Murowana i Bibice w ostatnich latach nasiliło się występowanie barszczu Sosnow skiego. Roślina ta jest bardzo ekspansywna i rozrasta się w za straszającym tempie. Jak wynika z obserwacji w terenie, ten uciążliwy chwast zaczął się roz siewać na granicy Garlicy Murowanej i Bibic, a obecnie rozrasta się wzdłuż potoku Bibiczanka w kierunku centrum miejscowości i do granicy z Krako wem. Barszcz Sosnowskiego z uwagi na swoją ekspansywność i łatwość w rozprzestrzenianiu się i wypieraniu innej roślinności wymaga intensyw nego zwalczania. Roślina ta ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Włoski na łodygach i liściach wydzielają parzące substancje, szkodliwe właściwości tych roślin ujawniają się szczególnie w wysokich temperatu rach i przy dużej wilgotności powietrza. Kontakt ludzi z nadziemnymi częściami tych roślin powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, a także zapalenie spojówek. Uczulenie skóry podobne jest do oparzenia, w wyniku którego powstają trudno gojące się rany. W związku z powyż szym informuje się o obowiązku usuwania w obrębie posesji prywatnych, oraz będących w użytkowaniu podmiotów gospodarczych i instytucji, ca łych roślin, a w szczególności kwiatostanów w fazie kwitnienia, przed za wiązaniem nasion, tak by nie dopuścić do ich rozsiewania się. NISZCZENIE Zabieg niszczenia barszczu Sosnowskiego z zachowaniem szcze gólnych środków ostrożności można wykonać mechanicznie przez wycinanie całych roślin, ewentualnie metodą chemiczną (przy zacho waniu zasad bezpieczeństwa) poprzez opryskiwanie roślin preparata mi chemicznymi przeznaczonymi do zwalczania roślin wieloletnich np. Roundup Ultra 360 SL. Informujemy, że na terenach komunalnych gminy Zielonki zlecone zostało wykonanie prac mających na celu zwalczenie barszczu Sosnow skiego firmie prowadzonej przez Wiesława Struzika (Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK). Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i możli wość udostępnienia pracownikom w/w firmy dojścia do miejsc, w któ rych znajdują się stanowiska barszczu Sosnowskiego. Informacja jak zwalczać barszcz Sosnowskiego: HERBICY DEM SKUTECZNIE NISZCZĄCYM BARSZCZ SOSNOWSKIEGO OKAZAŁ SIĘ ROUNDUP Ultra 360 SL. W przypadku opryskiwania całej powierzchni zaleca się stosować 4,5 8 l/ha l wody: 8 l/ha na rośliny wieloletnie o silnym systemie korzeniowym, 6 l/ha na rośliny osłabione pierwszym zabiegiem, 4,5 l/ha na młode siewki. Na obiektach, na których dopuszczano do rozsiewania się barszczu, walkę z nim trzeba zaplanować na 3 4 lata. Aby wyeliminować partie wschodzących roślin, roślin pominiętych w kolejnych zabiegach, jak też osłabionych lecz odra stających, zabiegi wykonuje się w trzech zasadniczych terminach: wiosen ny do połowy maja, wczesnoletni czerwiec, w okresie wytwarzania pędów kwiatowych i kwitnienia osobników generatywnych, późnoletni koniec sierpnia i we wrześniu, gdy nowe pokolenie roślin osiągnie cm wysokości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podczas wszystkich prac należy używać odpowiedniej odzieży, rękawic i butów ochronnych. Należy zachować niezbędne środki ostrożności w stosunku do barszczu i unikać z nim bezpośredniego kontaktu. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Unikać wdychania rozpryskiwanej cieczy użytkowej. Jednocześnie informuje się, że wy dzielane przez roślinę soki roślinne w kontakcie ze skórą powodują jej nadwrażliwość na działanie promieni słonecznych, co może prowa dzić do trudno gojących się poparzeń. Stąd zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności, unikania bezpośredniego kontak tu z roślinami i wykonywanie zabiegów ich niszczenia w dni po chmurne. Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Tekst powyższy został opracowany w oparciu o publikację IMUZ w Falentach z 2002 r. Metoda i technika zwalczania barszczu So snowskiego autorstwa Heleny Żurek. OKIEM WÓJTA Szanowni Państwo Wyniki rankingu samorządów wyłaniającego najlepsze gminy w Pol sce zostały ogłoszone przez redakcję gazety Rzeczpospolita 17 lipca. Ten najbardziej prestiżowy ranking, często nazywany złotą setką samo rządów, ma już dziesięć lat. W tym roku nasza gmina zajęła 6 miejsce na ponad 1600 gmin wiejskich w Polsce. Kapituła rankingu, której prze wodniczy profesor Jerzy Buzek, dokonuje oceny punktowej w kilkunastu kategoriach w oparciu o oficjalną sprawozdawczość finansową, jak rów nież inną oficjalną sprawozdawczość statystyczną. Nasza gmina już po raz siódmy znajduje się wśród 100 najlepszych gmin wiejskich w Polsce. Jest to olbrzymie wyróżnienie, ale też podkreślenie systematycznej do brej pracy inwestycyjnej, finansowej, oświatowej, społecznej. Ten sukces był możliwy dzięki wielu wspaniałym ludziom związanym z naszym sa morządem. Tą drogą chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy mają jakikolwiek udział w tym osiągnięciu. Gmina Zielonki zajęła szóste miejsce pośród gmin wiejskich w Polsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Za najlepszą uznano gmi nę Kobylanka (woj. zachodniopomorskie). Pośród stu najlepszych gmin wiejskich w kraju znalazły się też inne z terenu powiatu krakowskiego: Zabierzów na pozycji 7, Mogilany 16 i Wielka Wieś 54. Na zdjęciu wójtowie 10 najlepszych gmin wiejskich w Polsce z prof. J. Buzkiem i red. nacz. Rzeczypospolitej Aktualnie przystępujemy do realizacji bardzo poważnych zadań kana lizacyjnych. W okresie trzech lat planujemy wybudować około 50 km sieci kanalizacyjnych za kwotę około 28 mln złotych. Firmy wyłonione w prze targach mają znaczny zakres zrealizować w oparciu o posiadaną dokumen tację budowlaną ze stosownymi pozwoleniami na budowę oraz część uzu pełniającą w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres systemu zaprojektuj i wybuduj dotyczy szczególnie zakresu sięgaczy do indywidualnych pose sji oraz sięgaczy zbiorczych w miejscach największego zainteresowania właścicieli, a także części sieci doprowadzającej ścieki do krakowskiego systemu kanalizacji. Wspomniany zakres obejmuje główne sieci w miej scowościach: Węgrzce Sudół, Dziekanowice i Batowice w obszarze stacji kolejowej, Bibice, Wolę Zachariaszowską, Garlicę Murowaną i Duchowną, Garliczkę, Owczary, Trojanowice i fragment w Zielonkach. Z uwagi na szeroką tematykę dotyczącą zasad włączania się właścicieli szczegółowe informacje są przedstawiane na zebraniach wiejskich organizowanych przez sołtysów. Wszystkich zainteresowanych proszę o liczny udział w zwoływa nych zebraniach. Ze swojej strony chciałbym do końca września przedsta wić w każdym sołectwie owe zasady, następnie zebrać deklaracje zaintere sowania włączeniem posesji do systemu kanalizacyjnego. Kanalizacja jest najtrudniejszą inwestycją, szczególnie gdy jest reali zowana jako ostatnie uzbrojenie, bo dotyczy setek właścicieli, a budowa kolektorów grawitacyjnych jest utrudniona w zakresie alternatywnych przebiegów, bo projektowanie i realizacja wymaga wielu kompromisów społecznych, sąsiedzkich, inwestycyjnych, bo wreszcie budowa kanali zacji rujnuje dotychczasowe zagospodarowanie i utrudnia w chwili reali zacji normalne funkcjonowanie posesji. Na koniec jednak firmy wyko nujące inwestycję mają obowiązek doprowadzić nieruchomości do stanu pierwotnego. Dlatego uprzejmie proszę Państwa o współpracę, wyrozu miałość i cierpliwość. Inwestycje w ziemi może są mało efektowne ich bezpośrednio nie widać, takich zadań nasz samorząd się jednak po dejmuje, bo od kanalizacji i dbałości o środowisko nie ma odwrotu. Takie jest wyzwanie obecnej chwili. Z góry dziękuję za pomoc, współ pracę i zrozumienie. Bogusław Król 2

2 Szanowni Czytelnicy! Witam w kolejnym numerze Wiadomości Lokalnych. Jak zwykle znajdziecie w nim Państwo dużo informacji z życia szkół i z życia sołectw, OSP i samorządu. Zdajemy też relacje z licznych z pikników, imprez i konkursów. Z ważnych wieści rusza rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy to największa i najkosztowniejsza jak do tej pory inwestycja kanalizacyjna. Od połowy sierpnia ma ruszyć kolejna linia MPK do Korzkwi i Grębynic. A dzieci w wakacje mają gdzie się bawić już otwarty jest ogólnodostępny park wiejski w Zielonkach, można też skorzystać z akcji letniej organizowanej przez CKPiR w Zielonkach. Dodatkowo mamy powody do radości znów zostaliśmy laureatami prestiżowych rankingów. Zapraszam więc do lektury Małgorzata Kmita Fugiel Mądra Gmina? Zielonki! Gmina Zielonki została nagrodzona tytułem Mądra Gmina. Wręczenie nagród odbyło się 27 marca 2008 r., podczas sesji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Kra kowie. Statuetki wręczali Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz dyrektor Małopolskiego Insty tutu Samorządu Terytorialnego i Administracji Krzysztof Lipski. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Mało polski Instytut Samorządu Terytorialnego i Admi nistracji corocznie, od dziewięciu lat, wyróżnia naj bardziej aktywne gminy z Małopolski, które w minionym roku najwięcej zainwestowały w pod noszenie kwalifikacji swoich pracowników. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: gmin dużych powyżej mieszkańców, gmin średnich od do mieszkańców oraz gmin małych do mieszkańców. Gmina Zielonki zwyciężyła w kategorii gmin dużych, pierwsze miejsce wśród gmin średnich zajęły Babice, a wśród małych gmina Mucharz. Laureaci Konkursu zostają wyłonieni w oparciu o kryterium uczestnictwa pracowników gminy, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców funkcjonują cych na terenie danej gminy, w organizowanych przez FRDL MISTiA szkoleniach i konferen cjach oraz przynależności do działających przy instytucie forów. MKF Co nowego www gminie Zielonki? W maju ruszył serwis internetowy Zielonek w nowej szacie. Zaczynamy od strony starto wej, bowiem niedługo serwis będzie dwujęzyczny. Wprowadzone zostaną informacje w języ ku angielskim. Zmiany polegają przede wszystkim na usystematyzowaniu strony głównej, gdzie na plan pierwszy wysunęły się aktualności. Poprzednie linki są dostępne po prawej stronie. W serwisie gminy znajdują się relacje z bieżących wydarzeń ilustrowane zdjęciami oraz komunikaty nt. najważniejszych spraw dotyczących mieszkańców. Więcej zdjęć można obejrzeć w wyodrębnio nej galerii. Na osobnej, wirtualnej mapie zapoznamy się z nazwami i położeniem sołectw oraz nazwiskami sołtysów i liczbą mieszkańców. Serwis oczywiście cały czas będzie ulepszany, rów nież dzięki uwagom i sugestiom internautów. Na stronie znajdziemy bazę teleadresową ważniejszych obiektów w miejscowościach usytu owanych w gminie. Ciekawe miejsca, zwyczaje i tradycje dostępne są za kliknięciem myszki po lewej stronie. Wyodrębniono osobne paski dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gmi ny Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji, Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyj nego Szkół oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W nowym serwisie czytelnik może zamówić newsletter poprzez zapisanie w bazie swoich danych kontaktowych. Funkcjonuje również elektroniczna skrzynka podawcza dla osób, które posługują się podpisem elektronicznym. W Urzędzie Gminy Zielonki są już pracownicy upoważ nieni do prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej i sukcesywnie będzie ich przyby wało. Za pomocą wyszukiwarki RSS uzyskamy pięć najnowszych wiadomości, niezależnie od tego, w którym miejscu strony się znajdują. Oprócz promowania wartości kulturowych strona ma przede wszystkim służyć mieszkańcom, pomagać w szybkim dotarciu do informacji. Uzyskamy tutaj najważniejsze informacje o gminie, jej położeniu, samorządzie, dokumentach m. in. dotyczących budżetu gminy. Będziemy mogli zapoznać się z protokołami z sesji Rady Gminy, planami zagospodarowania przestrzennego. Strona przybliża nam osoby wchodzące w skład Rady Gminy. Przeczytamy o sprawach gminnej oświaty, znajdziemy również adres lekarza rodzinnego. Pod zakładką jak załatwić sprawę uzyskamy formularze wniosków, które trzeba wypełnić. Właściciele zainteresowani sprzedażą własnych nieruchomości na terenie gminy Zielonki oraz potencjalni ich nabywcy mogą bezpłatnie przedstawiać swoje oferty na tzw. giełdzie nierucho mości. Nowa jest tablica ogłoszeń, na której bezpłatnie można umieszczać anonsy innego typu niż dotyczące nieruchomości. Już niedługo będziemy się mogli zapoznać też z zaktualizowanymi szlakami rowerowymi w gminie. Serdecznie zapraszamy do śledzenia zmian na naszej stronie www i korespondencji z gminą Zielonki za pośrednictwem internetu. IO OD REDAKCJI W tym numerze: INFORMACJE Uwaga na barszcz Sosnowskiego... 2 Okiem wójta... 2 OD REDAKCJI Madra Gmina? Zielonki!... 3 Co nowego www gminie Zielonki?... 3 RADA GMINY ZIELONKI XVI sesja Rady Gminy Zielonki... 4 XVII sesja Rady Gminy Zielonki... 4, 5 XVIII sesja Rady Gminy Zielonki... 5, 6 XIX sesja Rady Gminy Zielonki... 6 SAMORZĄD Park wiejski w Zielonkach już gotowy... 7 Komunikacja zbiorowa dobre wieści... 7 Wielka inwestycja kanalizacyjna w gm. Zielonki... 8 Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Zielonkach... 8 Dyrektor NFZ i lekarze... 8 Bezpieczniej pod okiem kamer... 8 WYDARZENIA Do akcji mercedesem... 9 Nowe centrum Bosutowa... 9 Debata oświatowa Sceny Zielonek ocenione Święto dzieci w Zielonkach i debiut smoka Garlagona 11 Rozbawiona remiza w Grębynicach Zwycięskie loty Popołudnie z muzyką Na festynie w Woli jak w rodzinie Szkolny Festyn Rodzinny w Owczarach Nie ma jak festyn w Bibicach Zdobywca szczytów patronem szkoły Piosenka jest dobra na wszystko Orkiestra z Zielonek w Bawarii Ewakuacja na próbę i z sukcesem Lato powitane w Korzkwi Wpuśćcie Pucheroka Wizyta profesora Koncert na zamku w Korzkwi Zielonki na Placu Wolnica Pięknie powiedzieć Przywilej Lokacyjny dla Bibic OŚWIATA Wyniki uczniów szkół w gminie Zielonki Nagrody wójta dla nauczycieli i uczniów Z jednej Europy Gminny konkurs Ekologiczny Nauczyciele z Zielonek szkolą się w nauczaniu angielskiego Poczuć się jak gwiazda Reporterzy na tropie Parki Narodowe Małopolski Mieć wyobraźnię miłosierdzia - II edycja Wyobraźnia potrzeb wyobraźnia serca Znów rozkwitły żonkile Historia bez białych plam Przedszkolaki w Trojanowicach pod pod nową opieką miesięcy szkolnych sukcesów... 23, 24 SPORT Unihokeiści z Woli wśród najlepszych Turniej Tenisa Stołowego Najmłodsi piłkarze w gminie zakończyli sezon Świetni w piłce ręcznej Finały Małopolskiej Ligi Juniorek Starszych w Zielonkach REKLAMY WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI Adres redakcji i wydawca: Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 tel wew. 301, fax Redaktor naczelna: Małgorzata Kmita-Fugiel Asystentka redaktora: Iwona Opałka Projekt okładki: Przemysław Lasoń Nakład 2 tys. egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. Zastrzega sobie także prawo do skracania nadesłanych tekstów. Numer zamknięto 30 czerwca 2008 r. 3

3 RADA GMINY ZIELONKI XVI sesja Rady Gminy Zielonki Dziewięć uchwał XVII sesja Rady Gminy Zielonki Droższa 6 marca 2008 r. odbyła się sesja. Gość mi na sesji byli poseł Jacek Krupa i ucznio wie Szkoły Podstawowej w Owczarach. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwały w sprawie: 1) zmiany uchwały budżetowej gminy Zie lonki na 2008 r. W wyniku zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę zł zwiększeniu uległ plan wydatków jednostek oświaty. 2) przejęcia pojazdu na własność gminy Zielonki Po 6 miesiącach od identyfikacji porzuconego samochodu, gdy nie zgłosi się właściciel, gmina przejmuje go na własność. Wrak auta zostanie oddany na złom. 3) nadania imienia Jerzego Kukuczki Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Korzkwi Dyrektor Zespołu Szkół w Korzkwi Regina Styn w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego złożyła wniosek o nadanie szkole imienia Jerzego Ku kuczki. Poinformowała, iż kandydatura zyska ła pozytywną opinię Małopolskiego Kurato rium Oświaty. Dyrektor przybliżyła radnym postać J. Kukuczki za pomocą prezentacji mul timedialnej. 4) upoważnienia Wójta Gminy Zielonki do zawierania z Gminą Michałowice porozumień w sprawie finansowania przez Gminę Zie lonki wydatków w przypadku, gdy dzieci z Gminy Zielonki uczęszczają do niepublicz nych przedszkoli na terenie Gminy Michało wice prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne i dotowanych przez Gminę Micha łowice Czworo dzieci z gminy Zielonki korzysta z przed szkola niepublicznego w Michałowicach, doto wanego przez gminę Michałowice. Ustawa o systemie oświaty nakłada w takiej sytuacji na jednostkę samorządu terytorialnego, właściwą ze względu na zamieszkanie dziecka (gminę Zie lonki), pokrycie kosztów dotacji udzielonej na dziecko. W związku z tym gmina Michałowice wystąpiła do gminy Zielonki o podpisanie sto sownego porozumienia. 5) upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w spra wach z zakresu prawa pracy wobec wójta gminy Formalnie pracodawcą wójta jest Urząd Gminy, natomiast czynności z zakresu prawa pracy wy konuje wobec niego Rada Gminy, która może upoważnić do tego swojego przewodniczącego. Chodzi o takie czynności jak m.in. delegowanie w podróż, czy udzielanie urlopu wypoczynko wego. 6) rozpatrzenia skargi pana E.G. na bezczyn ność wójta gminy Zielonki Sprawa dotyczy działki w Woli Zachariaszow skiej. Radni zadecydowali o oddaleniu skargi. 7) odmowy uchylenia uchwały Rady Gminy Zielonki nr IX/55/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zago spodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 06 w granicach admini stracyjnych miejscowości Zielonki /Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 629, poz z dn. 29 sierpnia 2007 r./ Rada zadecydowała o odmowie uchylenia uchwa ły w sprawie miejscowego planu zagospodaro wania przestrzennego nr 6 w granicach miejsco wości Zielonki. Równocześnie radni udzielili pełnomocnictwa radcy prawnemu gminy do re prezentowania interesów gminy w tej sprawie przed sądem. 8) pełnomocnictwa do zastępstwa proceso wego w sprawie skargi firmy Gambud SA. Pełnomocnictwa udzielono radcy prawnemu z kancelarii obsługującej gminę Zielonki. 9) intencji sprzedaży nieruchomości położo nej w obrębie miejscowości Zielonki Radni zapoznali się w terenie z działką poło żoną na os. Łokietka i istniejącym układem geo dezyjnym. Na salę obrad przybyło kilkunastu mieszkańców os. Łokietka bezpośrednio zainte resowanych podjęciem niniejszej uchwały. Radni przychylili się do woli mieszkańców osiedla i za decydowali o sprzedaży działki, aby uniemożli wić jej wykorzystywanie jako drogi dojazdowej do położonych po stronie Krakowa terenów za kupionych przez dewelopera (by nie dopuścić do pogorszenia się jakości zamieszkiwania są siednich domów na os. Łokietka). Gościem radnych był poseł na Sejm RP Jacek Krupa. Poseł dokonał krótkiej autopre zentacji, przedstawił m.in. swoją pracę sejmową (udział w dwóch komisjach administracji i spraw wewnętrznych oraz infrastruktury) i odniósł się do aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Podczas spotkania dyskutowano o bezpieczeństwie pu blicznym, działalności OSP, środkach unijnych, obwodnicy, kanalizacji, finansowaniu działalno ści klubów sportowych, przepisach prawnych do tyczących przetargów. Wójt omówił kilka przy kładów istotnych błędów, sprzeczności i nieja sności w obowiązujących przepisach, bezpośred nio wpływających na działalność gminy; przeka zał je też posłowi w formie pisemnej. Poseł po dziękował radnym i wójtowi za cenne opinie i za pewnił, że przedstawione na sesji uwagi i pytania przekaże odpowiednim osobom w Warszawie. Na podst. prot.przyg. MKF Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zie lonki odbyła się 2 kwietnia 2008 r. Radni pracowali nad sześcioma projektami uchwał. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwały w sprawie: 1) zasad gospodarowania nieruchomościami Według opinii prawnych należało dostosować starą uchwałę normującą kwestię gospodaro wania nieruchomościami gminnymi do zno welizowanych aktów prawnych wyższego rzę du. Uchwała określa zasady nabywania, zby wania i obciążania nieruchomości oraz ich wy dzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuż szy niż trzy lata lub na czas nieokreślony. Uchwała określa czynności, które wójt może wykonać jedynie za zgodą Rady Gminy, a któ re samodzielnie i kiedy potrzebne jest w tej sprawie stanowisko zebrania wiejskiego. 2) likwidacji w miejscowości Trojanowice Filii Przedszkola Samorządowego w Węgrz cach z siedzibą w Bibicach, w celu prze kształcenia w przedszkole niepubliczne Uchwała jest naturalnym następstwem decyzji rady o zamiarze przekształcenia placówki w Trojanowicach w przedszkole niepubliczne. W tym celu zostanie przeprowadzony konkurs na wyłonienie instytucji przejmującej przed szkole od gminy. Konieczne jest także admini stracyjne i własnościowe wydzielenie przed szkola niepublicznego, łącznie z wydzieleniem geodezyjnym części nieruchomości jemu prze znaczonej. Kwestie te radzie wyjaśniała Anna Soblik Milcz, kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół. Pomysł przekształcenia filii przedszkola w Tro janowicach w przedszkole niepubliczne został uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez rodziców dzieci uczęszczających do ww. przed szkola, Radę Sołecką wsi Trojanowice, jak również Radę Pedagogiczną placówki. Gmina uzyskała też pozytywna opinię małopolskiego kuratora oświaty w tej sprawie. 3) ustalenia planu sieci publicznych przed szkoli i oddziałów przedszkolnych w szko łach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zielonki Konsekwencją tej decyzji jest także ustalenie nowej sieci publicznych przedszkoli w związ ku z prowadzoną reorganizacją placówek. Od roku szkolnego 2008/2009 na terenie gminy Zielonki będą funkcjonować: Przedszkole Sa morządowe w Zielonkach (10 godzinne z 3 oddziałami) oraz Przedszkole Samorządo we w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach (10 godzinne z 4 oddziałami). Ustalona zosta ła także sieć oddziałów przedszkolnych, reali zujących roczne przygotowanie przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych, w: Bibicach, Zielonkach, Korzkwi, Woli Za chriaszowskiej i Owczarach. 4) ustalenia wartości jednego punktu dla obliczania miesięcznej stawki wynagrodze 4

4 RADA GMINY ZIELONKI kanalizacja nia zasadniczego pracowników zatrudnio nych w jednostkach organizacyjnych dzia łających w zakresie oświaty w Gminie Zie lonki Aby można było wykonać regulację płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych, Rada Gminy musi wpierw podjąć decyzję w drodze uchwały. 5) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnio nych w jednostkach organizacyjnych dzia łających w zakresie oświaty w Gminie Zie lonki j.w. 6) zmiany uchwały budżetowej gminy Zie lonki na 2008 r. Zmiany spowodowane były m.in. wyższymi, od zakładanych, kosztami wykonania plano wanej inwestycji kanalizacyjnej pn. Kanali zacja w obszarze Niecki Miechowskiej. Do dwustopniowego przetargu zgłosiło się 5 ofe rentów, oferty cenowe były od ok. 13,5 mln zł do ok. 37 mln zł. Najniższa oferta musiała jed nak zostać odrzucona z powodu braków for malnych, wybrana została kolejna oferta w wys. ok. 23 mln zł, a w budżecie na to zadanie było przewidziane 15 mln zł w ciągu 3 letnim. Aby można było przystąpić do podpisania umowy z wykonawcą konieczna jest zmiana w budże cie i skorygowanie zadania wieloletniego, umownie zwanego Kanalizacją w obszarze Niecki Miechowskiej. Tych brakujących 8 mln zł nie da się zapewnić z zaplanowanego wzro stu dochodów, konieczne więc będzie sięgnię cie po zewnętrzne źródła finansowania. Na podst. prot.przyg. MKF XVIII sesja Rady Gminy Zielonki Absolutorium dla wójta i spotkanie z policją 24 kwietnia sesja rady odbyła się w bu dynku wielofunkcyjnym w Owczarach. Gośćmi byli komendant powiatowy poli cji Wadim Dyba oraz komendant komisa riatu w Zielonkach Władysław Gamrat. Rozpoczęto od dyskusji na temat stanu bez pieczeństwa i porządku publicznego w gmi nie Zielonki. Nadkomisarz W. Gamrat przed stawił zawartość dokumentu Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicz nego, przedłożonego Radzie Gminy w stycz niu br. oraz omówił podstawowe dane staty styczne w nim zawarte (w tym m.in.: dane ilościowe i procentowe o przestępstwach i wy kroczeniach, również wg rodzajów; liczbie wszczętych postępowań; osobach zatrzyma nych); podkreślił wzrost wy krywalności przestępstw w ostatnim roku. Jak poinfor mował, na terenie działania komisariatu (trzy gminy: Zie lonki, Michałowice, Wielka Wieś) dominują przestępstwa przeciwko mieniu, a na ob szarze gminy Zielonki popeł nianych jest ok. 45% wszyst kich przestępstw odnotowy wanych w trzech gminach ob sługiwanych przez komisa riat. Co cieszy, generalnie przestępczość nie wzrosła, a zadaniem komisariatu jest utrzymanie tego trendu; wzro sła z kolei liczba wykroczeń, szczególnie w ru chu drogowym. Kończąc wypowiedź W. Gamrat podziękował samorządowi za hoj ne wspomaganie komisariatu za największy prezent, samochód osobowy, który bardzo się przydaje w codziennej pracy oraz pomoc w po staci materiałów biurowych. Nadkomisarz Wadim Dyba podziękował za zaproszenie na sesję i poprosił o zadawanie pytań. Radni postulowali zwiększenie liczby funkcjonariuszy w miejscowym komisariacie, sugerowali zwiększenie liczby patroli drogo wych, gdyż działa to prewencyjnie, zgłaszali też problemy piratów drogowych i wskazy wali zagrożenia i miejsca, gdzie warto by było częściej wysyłać policjantów. Dziękowano za organizację spotkań edukacyjnych z młodzieżą i poproszono o dalszą aktywność w tej dzie dzinie. Pojawiła się prośba o zdecydowane interwencje w stosunku do osób spożywają cych alkohol w centrum Zielonek. Podsumo wano też płatne patrole w ramach umowy gminy z policją generalna ich ocena jest po zytywna. Nadkomisarz W. Dyba podzięko wał za dotychczasowe wspieranie komisaria tu przez władze gminy oraz potwierdził stra tegiczny i partnerski charakter współpracy z gminą Zielonki. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwały w sprawie: 1) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz udziele nia Wójtowi Gminy Zielonki absolutorium za rok Wójt krótko skomentował złożone Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Plan budżetu gminy Zielonki po uwzględnie niu wszystkich zmian dokonanych do dnia 31 grudnia 2007 roku wyniósł: po stronie do chodów ,54 zł, a po stronie wy datków ,54 zł. Dochody budże tu wykonano w wysokości ,69 zł, co w stosunku do planowanej kwoty stano wiło blisko 103 %, wydatki, jakie poniesiono z budżetu w 2007 roku wyniosły łącznie ,98 zł, czyli zrealizowano ponad 90% planowanej w tym zakresie kwoty. Przy chody budżetu ogółem zrealizowano w wy sokości ,99 zł, z czego z tytułu za ciągniętych kredytów i pożyczek otrzymano środki w wysokości ,99 zł. Roz chody budżetu związane ze spłatą zaciągnię tych kredytów pożyczek oraz wykupem obli gacji zrealizowano w kwocie ,99 zł. Zaznaczyć należy, iż rok 2007 jest kolejnym rokiem, w którym gmina Zielonki osiągnęła nadwyżkę budżetową. Wójt ocenił, że w minionym roku dochody wpływały regularnie, natomiast po stronie wy datków znajdują się nakłady na poważne za dania inwestycyjne tj. CIS, szkoła, kanaliza cja, roboty drogowe. Chcę podziewać wszystkim, którzy ten bu dżet realizowali. Zadania były bardzo wygó rowane. Zaczęliśmy duże inwestycje: budo wę budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, budowę drugiego członu dla Zespołu Szkół w Zielonkach, był też remont przedszkola w Trojanowicach podsumo wał wójt rok 2007 dziękując radnym za zro zumienie i dobre współdziałanie w ubiegłym roku budżetowym oraz poprosił o udzielenie absolutorium. Wniosek pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz skład orzekają cy kolegium krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała została podjęta jednogłośnie i niniejszym Rada Gminy Zie lonki udzieliła Wójtowi Gminy Zielonki absolutorium za rok Wójt podzięko wał Radzie Gminy za tę decyzję i dodał, że dotychczasowe osiągnięcia samorządu Zielo nek są wynikiem dobrej współpracy na linii Rada Gminy, sołtysi, wójt, pracownicy urzę du. Nie zawsze udaje się realizować życze nia wszystkich, ale staramy się realizować te najbardziej potrzebne zapewnił wójt. 2) wspólnej z Województwem Małopol skim realizacji zadania drogowego pn. Remont ciągu pieszego wzdłuż drogi wo jewódzkiej nr 794 w Zielonkach wyko nanie nawierzchni z kostki brukowej w km (285 mb) Przedmiotem uchwały jest budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 (w Zie lonkach na odcinku od Elgotechu do tzw. krzyżówek ). Wartość zadania to 60 tys. zł, z czego 30 tys. zł to udział finansowy gminy Zielonki. ciąg dalszy na str. 6 5

5 RADA GMINY ZIELONKI ciąg dalszy ze str. 5 3) udzielenia pomocy finansowej dla Wo jewództwa Małopolskiego i wspólnej z Województwem Małopolskim realizacji w latach zadania drogowego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 na odcinku wraz z regulacją odwodnienia i budową chodników na te renie Gminy Zielonki Województwo małopolskie i gmina Zielonki będą współfinansowały wykonanie przebu dowy drogi wojewódzkiej 794 na odcinku mię dzy Brzozówką a Przybysławicami. Przebu dowa ma na celu zlikwidowanie niebezpiecz nych zakrętów, remont nawierzchni, regula cję odwodnienia oraz budowę chodników. Prace będą oparte na pełnej procedurze inwe stycyjnej w ramach wieloletnich planów in westycyjnych. Gmina będzie współfinanso wać to zadanie w latach w wyso kości 50% kosztów wykonania odwodnienia i chodników, czyli 1 mln zł. Całość zadania, wraz z remontem nawierzchni, ma kosztować ok. 3 mln 125 tys. zł. 4) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w roku 2008 Karta Nauczyciela nakłada na organy prowa dzące szkoły obowiązek wyodrębnienia w bu dżecie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczy cieli. Środki zabezpieczone na ten cel w bu dżecie 2008 r. wynoszą zł. 5) zmiany uchwały budżetowej gminy Zie lonki na 2008 r. Zmiany dotyczyły m.in. wprowadzenia do bu dżetu kwoty odszkodowania za szkody po wstałe w wyniku awarii instalacji wodnej w budynku wielofunkcyjnym w Woli Zacha riaszowskiej, i zapisania po stronie wydatków tychże kwot na remont zalanych pomieszczeń. 6) przystąpienia Gminy Zielonki do Lo kalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa Trzy lata temu gmina zaangażowała się w pro gram Leader+. W związku ze zmianami, które wprowadziła ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Eu ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz roz woju obszarów wiejskich, w celu uzyskania środków z programu Leader+ w latach konieczne jest przystąpienie do Lokal nej Grupy działania wszystkich gmin z terenu działania LGD (Liszki, Zabierzów, Michało wice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów Lu borzyca, Igołomia Wawrzeńczyce) w charak terze członków zwyczajnych. W kolejnym etapie programu Lokalne Grupy Działania będą jednostkami dysponującymi funduszami i gmina będzie składała wnioski do takiej grupy o wsparcie finansowe. Wcho dząc do stowarzyszenia jako członek zwyczaj ny gmina będzie mogła realnie wpływać na redystrybucję takich środków. Na podst.prot.przyg.mkf XIX sesja Rady Gminy Zielonki Pieniądze na kanalizację 29 maja 2008 r. w sali konferencyjnej Urzę du Gminy rozpoczęła się XIX sesja Rady Gmi ny Zielonki. Radni zadecydowali m.in. o uszcze gółowieniu kwestii dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na poszczególne zadania inwestycyjne w ramach przyłączania kolejnych terenów gminy do sieci kanalizacyjnej. Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie: 1) realizacji wieloletniego zadania dowozu uczniów do szkół w latach Przyjęcie powyższej uchwały umożliwi zawar cie umów wieloletnich na dowóz uczniów do szkół z przewoźnikami wyłonionymi w postę powaniu przetargowym, a także zabezpiecza re fundację za bilety z tytułu dojazdu do szkoły uczniom, którym ta refundacja przysługuje. Sza cunkowa wartość zadania na lata to kwota złotych. 2) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2007 rok Centrum Kultury, Promocji i Rekre acji w Zielonkach Gmina Zielonki jest organem założycielskim dla Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji, stąd roz patruje i zatwierdza bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową pod wzglę dem zgodności ze stanem faktycznym, przepisa mi prawa i sytuacją majątkową. 3) wyrażenia zgody na odstąpienie od obo wiązku przetargowego trybu zawarcia umo wy dzierżawy nieruchomości komunalnej Gmi ny Zielonki położonej w obrębie Garlica Mu rowana Działka nr 189 obręb Garlica Murowana stano wi własność komunalną gminy Zielonki, jest to działka z rodowodem sołeckim. Na części działki znajduje się kiosk, który stanowi własność Gmin nej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Zielon kach. Nieruchomość dzierżawiona jest przez Gminną Spółdzielnię od 1992 roku. Zebranie wiej skie sołectwa Garlica Murowana w dniu 24 lutego 2008 r. podjęło uchwałę o przedłużeniu umowy dzierżawy na kolejne trzy lata. 4) uchylenia uchwały nr VIII/51/2007 z dnia r. w sprawie zaciągnięcia długo terminowej pożyczki na dofinansowanie bu dowy kanalizacji na obszarze Gminy Zielonki W poprzedniej uchwale wysokość pożyczki na poszczególne zadania oraz wielkości transz zo stały określone zbyt ogólnie. Dlatego uchylono dotychczasowy dokument i podjęto w to miejsce uchwały oddzielne dla każdego zadania, o któ rych mowa poniżej. 5) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Projekt i reali zacja kanalizacji sanitarnej na obszarze Niec ki Miechowskiej kanalizacja sanitarna Wę grzce Kraków przez Dziekanowice Rada postanowiła tą uchwałą zaciągnąć w Woje wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczkę w wysokości złotych na zadanie pn. Projekt i realizacja kanalizacji sanitarnej na obsza rze Niecki Miechowskiej kanalizacja sanitarna Węgrzce Kraków przez Dziekanowice. Fundusz pozytywnie zaopiniował Kartę Informacyjną dla zadania udzielając tym samym promesy pożyczki. Jednak zgodnie z wymogami formalnymi w celu zawarcia umowy gmina zobowiązana jest dostar czyć uchwałę Rady Gminy określającą pełną na zwę zadania, kwotę pożyczki, lata i źródła finanso wania spłaty oraz proponowane jej zabezpieczenie wraz z pozytywną opinią RIO w tej sprawie. 6) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Projekt i reali zacja kanalizacji sanitarnej na obszarze Niec ki Miechowskiej kanalizacja sanitarna Owcza ry Wola Zachariaszowska Bibice Postanowiono zaciągnąć pożyczkę z Wojewódz kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo darki Wodnej w Krakowie w łącznej wysokości złotych. 7) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Ochrona zlewni rzeki Prądnik budowa kanalizacji sanitarnej II etap w miejscowościach: Trojanowice, Ja nuszowice, Przybysławice, Brzozówka Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyniesie złotych. 8) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie zadania Projekt i realizacja kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Zie lonki Zaciągnięcie kredytu z linii Europejskiego Ban ku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy umożliwi gminie sfinansowanie budo wy sieci kanalizacyjnej na obszarze Niecki Mie chowskiej oraz zlewni rzeki Prądnik. 9) zmiany uchwały budżetowej gminy Zielonki na 2008 r. Zmiany dotyczą m. in. zwiększenia planu do chodów o łączną kwotę złotych, w tym: z tytułu wpłaty rekompensaty za zniszczenia powstałe na drodze gminnej C1 w Węgrzcach złotych (realizacja należności powstałej w 2007 roku); przyznania dotacji celowej z bu dżetu państwa na zadanie Ochrona zlewni rzeki Prądnik projekt i realizacja kanalizacji I etap, realizowanego w ramach ZPORR zło tych (należność wynikająca z końcowego rozli czenia inwestycji w roku 2007). Plan wydatków zwiększa się o łączną kwotę złotych, w tym m. in na modernizację, likwida cję barier dla niepełnosprawnych w budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach i złotych na wymianę dachu w ramach budowy Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. Na podst. prot. przyg. IO Z ostatniej chwili: Na kolejnej sesji radni podjęli decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na fi nansowanie zadania Projekt i realizacja kanali zacji sanitarnej na obszarze gminy Zielonki. Radni postanowili zamienić kredyt na emisję obligacji gminy Zielonki, czemu dali wyraz pod jęciem uchwały. Decyzja ta spowodowana była szczegółową analizą warunków kredytu i możli wości, jakie daje emisja obligacji gminy. Emisja obligacji okazała się dla finansów gminy bar dziej korzystna. Więcej szczegółów w kolejnym numerze WLGZ. 6

6 Park wiejski w Zielonkach już gotowy SAMORZĄD W Zielonkach, na ok. 2,5 ha terenu bę dącego własnością gminy, leżącego w rejo nie ulic Galicyjskiej, Kanadyjskiej i Ame rykańskiej, powstał ogólnodostępny park wiejski. Nie zabrakło na nim oczywiście pla cu zabaw dla dzieci. Od 20 czerwca można korzystać z tego terenu rekreacyjnego. Teren przeznaczony pod rekreację leży w rejonie tzw. Marszowca, jednego z najbar dziej popularnych podkrakowskich obszarów pod budownictwo jednorodzinne, gdzie w cią gu ostatnich lat powstało kilka osiedli domów i nadal powstają nowe. We wrześniu 2006 roku gmina Zielonki podpisała z firmą architektoniczną AVASTU DIO z Wieliczki umowę na sporządzenie pro jektu zagospodarowania terenu na cele rekre acyjno parkowe. Prace od stycznia 2007 r. do czerwca 2008 r. wykonało Przedsiębior stwo Handlowo Usługowe Łaciak ze Stró ży. Koszt inwestycji to zł. Aby mieszkańcy Zielonek mogli czynnie wypoczywać na terenie parku wiejskiego na leżało wykonać wiele prac: prace ziemne (ni welacja i kształtowanie terenu), dzięki czemu powstał m.in. pagórek widokowy (przy do brej pogodzie można z niego podziwiać pano ramę Krakowa, a w zimie zjeżdżać na sankach), odbyło się też plantowanie i porządkowanie istniejącej szaty roślinnej, zazielenienie terenu oraz liczne i różnorodne nasadzenia drzew i krzewów. Zasadzonych zostało łącznie 111 drzew liściastych, 39 drzew iglastych, 163 krze wy liściaste i 3 iglaste. Teraz pozostaje tylko czekać, aż młode drzewa i krzewy urosną. Po parku można nie tylko spacerować, ale spocząć na ławce, których na terenie parku jest 43 i tyle samo koszy na odpadki. Alejki są dziś jeszcze wysypane tłuczniem, ale dla wygody małych rowerzystów, rolka rzy i ich mam, już wkrótce mają zostać pokryte asfaltem. W centralnej części terenu re kreacyjnego ulokowano plac zabaw dla dzieci z: huśtawka mi (wahadłową 2 osobową, dwiema ważkami i spręży nową), zjeżdżalnią z wieżą oraz piaskownicą. Tuż za pla cem zabaw jest boisko do ko szykówki. Na obrzeżach par ku, od strony ulicy Kanadyj skiej umieszczono parking na dziesięć stanowisk. 20 czerwca 2008 roku do konano oględzin inwestycji i wystawiono ocenę pozy tywną pod warunkiem, że z końcem października 2008 r. zostanie doko nany przegląd gwarancyjny. Sprawdzone po wtórnie zostanie, czy miejsca zasiane, ale w których trawa nie wyrosła, zostały doziele nione, bowiem czas sadzenia drzew i siania trawy budził zastrzeżenia komisji. Dlatego wy konawca zobowiązał się do dokonania nasa dzeń drzew i krzewów w okresie gwarancji w przypadku, gdyby się nie przyjęły i usycha ły. MKF, IO Mieszkańcy Zielonek korzystają już z parku i jego atrakcji Komunikacja zbiorowa dobre wieści Od połowy czerwca 2008 r. uruchomio no przedłużenie każdego z kursów autobu sów linii Kraków Wola Zachariaszowska do Górnej Wsi w gminie Michałowice (227 MPK) i Kraków Węgrzce do pętli przy cmentarzu (217 MPK). Długo oczekiwany przez mieszkańców autobus aglomeracyjny linii Kraków Smardzowice ma wyruszyć na trasę w połowie sierpnia 2008 r. Nowo ścią jest bilet okresowy na dwie linie miejską i aglomeracyjną, jak również bilet wieloprze jazdowy 90 minutowy, które obejmuje linie miejskie i aglomeracyjne. Nowa linia aglomeracyjna, oczekiwana szczególnie przez mieszkańców Grębynic i Korzkwi będzie miała długość ok. 19 km, początek w Krakowie na pętli Krowodrza Gór ka, a koniec w Smardzowicach, gm. Skała. W dni robocze przewidziano 27 kursów w obie strony łącznie, a w weekendy 20. Autobus za trzyma się na 24 przystankach, z czego 9 znaj duje się na terenie Krakowa, 11 na terenie gminy Zielonki, a 4 w na terenie sąsiedniej gminy Skała. Trasa prowadzi z pętli na Krowodrzy Górce, gdzie można się przesiąść m.in. na 4 linie tramwajowe, poprzez przystanki nazwa ne: ul. Zdrowa, ul. Mackiewicza, Clepardia, Siewna Wiadukt, Siewna Dożynkowa, Straż Pożarna, Witkowice, os. Marszowiec, a na stępnie po terenie naszej gminy, gdzie autobus zatrzyma się na przystankach: Marszowiec (pę tla), Zielonki Urząd Gminy, Zielonki I, Zielon ki Rozjazd, Trojanowice Strugi, Januszowice I, Januszowice II, Korzkiew, Korzkiew II, Grę bynice I i Grębynice II. Na terenie gm. Skała autobus stanie trzy razy w Maszycach i zakoń czy trasę w Smardzowicach, gdzie zlokalizo wano pętlę. Koszt nowej linii to ok. 60 tys. zł netto miesięcznie, z czego 30% pokryje gmina Kraków, a 70% podzielą między siebie gminy Zielonki i Skała. Nowe bilety Jak nas poinformowano, organizator trans portu aglomeracyjnego, czyli Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie, wprowadził w systemie aglomeracyjnym też inne postulowane przez podkrakowskie gminy zmia ny. Nowością jest, wprowa dzony od lipca, bilet okreso wy imienny na 2 linie obej mujący przejazdy w dwóch strefach biletowych miejskiej i podmiejskiej oraz przejazdy w strefie biletowej podmiej skiej: pon. pt. normalny, ogólnodostępny 70 zł, ulgo wy miejski 65 zł, ulgowy gminny 32,5 zł, ulgowy ustawowy 35 zł. Na wszyst kie dni normalny ogólno dostępny 73 zł, ulgowy miejski 67 zł, ulgowy gminny 33,5 zł, ulgowy ustawowy 36,5 zł. Wprowadzony zostanie też bilet 90 minutowy aglomeracyjny wieloprzejaz dowy (dostępny od sierpnia), zezwalający na przejazdy w dwóch strefach biletowych miej skiej i podmiejskiej (dziennymi liniami miej skimi i aglomeracyjnymi). Normalny bilet wieloprzejazdowy 90 minutowy ma koszto wać 4,6 zł, ulgowy gminny 2,8 zł, ulgowy ustawowy 2,3 zł. MKF Już wkrótce autobusy MPK dotrą też do Korzkwi i Grębynic 7

7 SAMORZĄD Wielka inwestycja kanalizacyjna w gm. Zielonki 8 kwietnia podpisano umowę na wykonanie inwestycji Pro jekt i realizacja kanalizacji sanitarnej na obszarze Niecki Miechow skiej, w tym: kanalizacja sanitarna Owczary Wola Zacharia szowska Bibice oraz kanalizacja sanitarna Węgrzce Kraków przez Dziekanowice. Przetarg na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj wybuduj wygrało konsorcjum firm, którego liderem jest Zakład Ogólnobudow lany ZBOIS z Krakowa współpracujący z Przedsiębiorstwem Ogólno budowlanym Hydrobiel z Żar oraz Pracownią Projektową mgr inż. Andrzeja Łukaszyka z Krakowa. Koszt inwestycji, której realizacja ma trwać prawie trzy lata (a dokładnie nie dłużej niż 32 miesiące) to 22 mln 204 tys. zł. Firma ZBOIS jest znana na terenie gminy Zielonki była już bowiem wykonawcą inwestycji kanalizacyjnej o długości 13,5 km obej mującej rejon centralnych Bibic wraz z przysiółkiem Czekaj oraz miej scowości Bosutów i Boleń. Bardzo dobrze nam się pracowało na terenie gminy Zielonki, dlatego zdecydowaliśmy się wystartować i tym razem w przetargu podkreśla właściciel ZBOIS u Benedykt Tomczyk. Nasza firma rozrasta się podczas poprzedniej inwestycji na terenie gminy Zielonki mieliśmy 30 pracowników, teraz 69, wówczas mieliśmy do swej dyspozycji 7 koparek, dziś mamy ich 14. Po naszych pracach w rejonie Bibic wykonaliśmy 23 km kanalizacji na terenie gminy Stryszów, co zrobili śmy w ciągu 1,5 roku choć mieliśmy na to 2 lata. Również, wraz z czterema innymi firmami, wykonywaliśmy prace kanalizacyjne na terenie gminy Niepołomice. Pierwsza część największej jak do tej pory inwestycji kanalizacyjnej na terenie gminy Zielonki obejmie rejon Owczar (główny kolektor pro wadzić będzie przez centrum miejscowości, później doliną) i wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Garliczki, Garlicy Murowanej i Duchow nej, druga gałąź biegnie z Woli Zachariaszowskiej (od strony Górnej Wsi), schodzi w dół przy szkole drogą powiatową. Obie te nitki kolek tora głównego łączą się w Bibicach w rejonie ul. Na Czekaj, gdzie wchodzą do istniejącej już sieci kanalizacyjnej. Z rejonu Bibic podłączo ne zostaną też os. Szkolne, Parkowe oraz część ulic Kościuszki i Space rowej. Łącznie powstanie tu 25 km sieci głównej, 4 pompownie i 400 sztuk przyłączy. Dodatkowo wykonane zostanie ok. 2 km chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od remizy w Garlicy Murowanej do rozjazdu na Wolę Zachariaszowską oraz w samej Woli Zacharia szowskiej od szkoły w stronę Górnej Wsi. W połowie lipca ZBOIS rozpoczyna pierwsze prace w terenie naj pierw w rejonie Bibic (odcinek Bibice Wola Zachariaszowska). Rów nolegle na odcinku już zatwierdzonym pozwoleniem na budowę: Owcza ry Wola Zachariaszowska Bibice rozpoczynają się prace projekto we, obejmujące uzupełnienia w zakresie niezbędnym do kompletnej realizacji inwestycji informuje Radosław Małysz, p.o. kierownika referatu inwestycji. Część druga zadania ma objąć skanalizowanie nie podłączonych dotychczas do kanalizacji części miejscowości Batowice, Dziekanowi ce i Węgrzce Sudół. Będzie to 11 km kolektora głównego z jedną pom pownią wraz z 130 przyłączami. Planowana jest też likwidacja oczysz czalni ścieków w Węgrzcach i odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacyjnego Krakowa. Łącznie w ramach inwestycji kanalizacyjnej w rejonie Niecki Mie chowskiej ma powstać 36 km głównej sieci kanalizacyjnej, a dostęp do kanalizacji ma uzyskać 530 gospodarstw domowych. Dziś na terenie gminy Zielonki istnieje ponad 40 km kolektorów głów nej sieci kanalizacyjnej, z czego połowa została wybudowana w latach Łącznie z przyłączami sieć kanalizacyjna ma ponad 70 km długości, a ruszająca w tym roku inwestycja w rejonie Niecki Miechow skiej to kilkadziesiąt kolejnych kilometrów. Wkrótce rozstrzygnięty zo stanie też przetarg na kanalizację w Trojanowicach o długości ok. 10 km podsumowuje Radosław Małysz, p.o kierownika referatu in westycji. MKF Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Zielonkach 6 kwietnia 2008 roku odbyło się wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Zielonki, na którym wybrano sołtysa i radę sołecką na kadencję Sołtysem pozostał na kolejną kadencję Wła dysław Orzechowski. W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 2520 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 89 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgło szono jednego kandydata Władysława Orzechowskiego. W głosowa niu tajnym został wybrany sołtysem sołectwa Zielonki na nową kaden cję głosami 88 osób. Podczas zebrania ustalono dziewięcioosobowy skład rady sołeckiej na nową kadencję W wyborach na członków Rady Sołec kiej Sołectwa Zielonki zgłoszono 17 kandydatów, którzy wyrazili zgo dę na kandydowanie. Członkami Rady Sołeckiej nowej kadencji zostali wybrani: Anna Sieńko, Marek Płonka, Zdzisław Widłak, Mariusz Zie liński, Ryszard Wiechowski, Antoni Leszczyński, Jan Chrzan, Tadeusz Nogieć, Franciszek Baran. RK Dyrektor NFZ i lekarze 22 kwietnia w Zielonkach odbyło się spotkanie w którym uczest niczył dr. n. med. Krzysztof Mawlichanow, z ca dyrektora ds. me dycznych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i lekarze rodzinni oraz stomatolodzy prowa dzący praktyki na terenie gminy Zielonki. Spotkanie odbyło się z inicjatywy wójta gminy Zielonki. Dyskutowano, m.in. o kontraktach oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzącym Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowot nej, poruszano też wiele konkretnych problemów, m.in. związanych z opieką całodobową, rozma wiano o tzw. koszyku świadczeń, naliczaniu punktów za usługi sto matologiczne i limi tach. Porównywano systemy finansowania służby zdrowia w in nych krajach. MKF W spotkaniu z dyr. NFZ uczestniczyli lekarze i stomatolodzy z terenu gminy Zielonki Bezpieczniej pod okiem kamer Centrum Zielonek jest monitorowane przez całą dobę. Zapis z kamer trafia na serwer urzędu, został również udostępniony Ko misariatowi Policji w Zielonkach i Komendzie Powiatowej Policji. Monitoringiem objęty jest parking przy urzędzie, pawilony handlo we, przystanki autobusowe w obie strony, wejście do urzędu i na pocz tę, kiosk, skrzyżowanie ul. ks. Zięby oraz parking przed bankiem i apteką. Zgodnie z wytycznymi UE monitorowany teren wokół Urzędu Gminy został odpowiednio oznaczony. System składa się z 13 kamer, z czego 10 jest zamontowanych już od 2004 r. bezpośrednio na budynku Urzędu Gminy. Od marca 2008 r. przybyły trzy kamery, z których dwie stale monitorują przystanki autobu sowe w obie strony, a trzecia jest kamerą ruchomą, monitorującą skutecz nie teren obszar w promieniu 150 metrów wyposażoną w funkcje teleme tryczne co oznacza, że można dokonać zbliżenia dowolnego obszaru, np. w celu identyfikacji twarzy, czy numeru rejestracyjnego auta. Zakup kamer był spowodowany m.in. aktami wandalizmu na przystankach i troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Wszystkie kamery pracują w systemie dzień i noc, czyli również w nocy obraz jest czytelny. Dają też możliwość identyfikacji daty i godziny. Warto dodać, że kamery nie mają możliwości podglądu wnętrza budynków poprzez okna. MKF 8

8 Do akcji mercedesem WYDARZENIA Strażacy z Woli Zachariaszowskiej od kwietnia mają do swej dyspozycji nowy lek ki wóz strażacki mercedes benz 608. OSP Wola Zachariaszowska jest jedną z trzech jednostek na terenie gminy Zielonki działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Warunkiem koniecz nym dla tych najlepszych jednostek ochotni czych w kraju jest posiadanie na wyposażeniu dwóch wozów strażackich. Dlatego drugim, ciężkim autem, którym strażacy jeżdżą na ak cje jest Jelcz 5, który służy im od ponad 8 lat. Mercedes Benz, którego zakup w całości zo stał sfinansowany ze środków budżetu gminy Zielonki, kosztował 55 tys. Nasz nowy lekki wóz jest z 1982 r. pochodzi z Niemiec, gdzie również był używany jako stra żacki. Ma silnik o pojemności 3 tys. 750 i moc 84 koni mechanicznych. Wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności 1000 litrów, zbiornik na 200 litrów piany oraz wąż na 30 metrów do tzw. szybkiego natarcia infor muje Adam Krokosz, komendant OSP w Woli Zachariaszowskiej, a zarazem komendant gmin ny OSP w Zielon kach. Mercedes przy gotowany był też pod zainstalowa nie innego wypo sażenia, takiego jak, m.in.: nożyce, piła do cięcia me talu i drewna oraz pompa szlamów ka. Urządzenia te zostały przeinsta lowane z żuka, czyli poprzedniego lekkiego auta, ja kim posługiwali się strażacy z Woli. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zachariaszowskiej pragnie podziękować wój towi i radnym za decyzję o zakupie lekkiego wozu strażackiego dla naszej jednostki pod kreśla Adam Krokosz. Strażacy z Woli Zachariaszowskiej z nowym wozem W jednostce w Woli Zachariaszowskiej jest 44 czynnych strażaków, 8 honorowych oraz 16 wspierających. Przy jednostce działa też trzy dziestoosobowa orkiestra dęta Wola odno sząca liczne sukcesy. MKF Popołudnie w niedzielę 25 maja 2008 roku przebiegało w Bosutowie pod zna kiem spotkania, którego gospodarzami byli strażacy ochotnicy z OSP Bosutów Bo leń i rada sołecka. Z udziałem mieszkań ców i gości dokonano poświęcenia samo chodu strażackiego, boiska oraz placu za baw, użytkowanych z powodzeniem od ze szłego roku. W maju strażacy obchodzą święto swojego patrona św. Floriana, nic zatem dziwnego, że postanowili uczcić przy tej okazji ostatnie nabytki. Nasze spotkanie jest wyrazem troski o bez pieczeństwo młodzieży powiedział w homilii proboszcz parafii w Węgrzcach ksiądz Marek Wrężel, po tym jak poświęcił boisko sportowe oraz plac zabaw, które w sąsiedztwie remizy służą mieszkańcom. Poświęcono również sa mochód strażacki Mercedes 813, który OSP Bosutów Boleń otrzymała staraniem samo rządu gminy w zeszłym roku. Wóz posiada zbiornik na 2000 litrów wody oraz jest przy stosowany do tzw. szybkiego natarcia. Oba ogrodzone obiekty rekreacyjne zostały zbudo wane nakładem środków gminnych w wyso kości prawie 105 tys. złotych, samochód z kolei kosztował 58 tys. złotych Jak podkreślił wójt gminy Zielonki Bogu sław Król efektem starań samorządu jest po wstanie kolejnego sołeckiego minicentrum, które w przypadku Bosutowa tworzą remiza, boisko i plac zabaw, jak również przystanek autobusowy, i zapewnił, że samorząd gminy sprzyja takim inwestycjom. Wójtowi oraz rów nież obecnemu na uroczystości przewodniczą cemu Rady Gminy Ryszardowi Krawczyko wi podziękowano za zaangażowanie w działa Nowe centrum Bosutowa nia na rzecz Bosu towa. Ale nie koniec na tym, bowiem jak poinformował soł tys Jan Gajoch, na osiedlu Na Błoniach geodeci zaczęli wy tyczanie kolejnego placu zabaw dla dzieci. Korzystając ze zgromadzenia wszystkich jedno stek OSP z terenu gminy Zielonki, pod wodzą prezesa Gminnej OSP Ada ma Krokosza, oraz jednostek z Micha łowic uhonorowano Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza pana Krzysztofa Soko łowskiego, wieloletniego szefa OSP w Woli Zachariaszowskiej. Wójt Gminy Zielonki do konał również odznaczenia za zasługi dla po żarnictwa brązowymi medalami druhów To masza Sokoła i Grzegorza Sokoła z Bosuto wa. Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Woli Zachariaszowskiej zagrała uroczyste Sto lat. Druhom strażakom życzę wyjazdów tylko na zawody, powiedział wójt Bogusław Król, nie mógł jednak pominąć faktu, że straż została powołana do trudnej walki z żywiołem, więc dodał a jeśli się już zdarzą interwencje to powroty niech będą w 100 proc. bezpieczne. Prowadzący uroczystość Michał Gajoch nakreślił rys historyczny OSP w Bosutowie, która działa od 1926 roku, stąd dwa lata temu Strażacy z OSP Bosutów Boleń z sołtysem Janem Gajochem obchodziła piękny jubileusz 80 lecia istnienia. Początki to samoobrona przed żywiołem za pomocą koni i ręcznej sikawki, pierwszego sprzętu uzyskanego dzięki zbiórkom mieszkań ców. Pierwszym naczelnikiem został Józef Jamróz, a prezesem Piotr Gajoch. Działalność zawieszono na czas II wojny św. W 1970 roku zaczęto gromadzić materiał na budowę remizy, która trwała od 1974 do 1983 roku. Obecnie prezesem OSP Bosutów Boleń jest Stanisław Włudarski, a naczelnikiem Piotr Gajoch. Po zakończonej uroczystości zagrano do tańca, a poświęcone boisko posłużyło wyjąt kowo tańczącym, a nie sportowcom. Przy muzyce goście spożywali kiełbaski i pyszne wypieki, dzieci zaś, jak to zwykły robić odkąd w Bosutowie funkcjonuje plac zabaw, skorzy stały z huśtawek. IO 9

9 WYDARZENIA 13 czerwca 2008 r. zorganizowano gminną debatę poświęconą reformie oświa towej. Na spotkanie do Zespołu Szkół w Bibicach wójt gminy Zielonki Bogusław Król zaprosił wszystkich nauczycieli pra cujących w gminnych placówkach oświa towych. Rozmowa o oświacie i propono wanych w niej zmianach w gronie nauczy cieli gminnych placówek była odpowiedzią na prośbę Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o włączenie się do debaty samorządów, wyrażoną podczas jej ostat niej wizyty w Krakowie. Podsumowanie debaty zo stało przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz po słów z terenu Powiatu Krakow skiego Andrzeja Adamczyka i Jacka Krupy. Na debatę przybyło 50 spo śród ponad 180 nauczycieli uczących w placówkach gmin nej oświaty. Co warto podkre ślić, placówki oświatowe z te renu gminy Zielonki nie uczest niczyły w majowym strajku na uczycieli. Podczas debaty dys kutowano m.in. o założeniach programowych reformy oświa ty, Karcie Nauczyciela, wyso kości zarobków. Zagadnienia tematyczne Dyskusja była podzielona na dwa etapy: nauczyciele omawiali i głosowali zagadnienia przygotowane przez Gminny Ze spół Ekonomiczno Administracyjny Szkół (pod kierownictwem Anny Soblik Milcz), a następnie pracowali w zespołach przedmio towych, gdzie rozmawiali na temat propono wanych zmian w założeniach programowych i wymaganiach szczegółowych dotyczących przedmiotów, których nauczają. Spotkanie pro wadził wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Co wynikło z debaty? Oto tylko niektóre z wniosków. Nauczyciele praktycy byli zde cydowanie przeciwni obniżeniu wieku szkol nego do 6 lat. Za tą propozycją opowiedziały się jedynie 2 osoby, swój sprzeciw wyraziło 45 osób, nie miały zdania 3 osoby. Za prefero waną liczbę uczniów w klasie nauczyciele uznali 20 osób, bez względu czy dotyczyło to klas I III (48 głosów za), czy klas IV VI (44 głosy za), jedynie w klasach gimnazjalnych część z pedagogów dopuszczała nieco większą licz bę uczniów w klasie (do głosy, do głosów). Podział sal lekcyjnych w klasach I III SP na część edukacyjną i część rekreacyjną poparło 16 nauczycieli, 20 uznało ten pomysł za chybiony, nie miało zdania 14 z nich. Na uczyciele opowiedzieli się natomiast za możli wością łączenia poszczególnych poziomów kształcenia w tzw. zespoły placówek oświato wych (za 44 głosy). Kolejnym z zagadnień, jakie przedyskuto Debata oświatowa wano, było to, czy magister z uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela, w do wolnej dyscyplinie, winien mieć uprawnienie do prowadzenia zajęć w zakresie zajęć świetli cowych, pozalekcyjnych oraz zajęć zbliżonych (np. fizyk matematyki, a chemik biologii), i powinna być to co najwyżej decyzja dyrekto ra szkoły. Podobnie nauczyciel nauczania zin tegrowanego powinien móc prowadzić zajęcia w klasach 0 czy w przedszkolu i na odwrót. Za opowiedziało się 47 nauczycieli, przeciw od dano 1 głos, nie mam zdania 2 głosy. Dyskusję prowadził wójt Bogusław Król Inaczej rzecz się miała jeśli chodzi o czas pracy i wykonywanie obowiązków nauczyciela. Pytanie brzmiało, czy należy dążyć do elimina cji pracy w domu (sprawdzanie prac pisem nych, pisanie konspektów) na rzecz pracy je dynie na terenie placówki. Oczywiście przy zapewnieniu odpowiednich warunków pracy nauczycieli. Większość nauczycieli była temu przeciwna tak odpowiedziało jedynie 6 osób. Nauczyciele uznali też, że to rolą państwa, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zapewnienie im godziwych zarobków (46 osób za), a prawie jednogłośnie za godziwe uznali wzrost pensji dla nauczycieli wszystkich stop ni awansu zawodowego o 50%. Przypomnij my, że dziś nauczyciel stażysta zarabia dziś 1418 zł brutto, kontraktowy 1644 zł brutto, mianowany 2014 zł brutto, a dyplomowany 2380 zł brutto. Omówiono także rolę poradni psycholo giczno pedagogicznych. Poradnie według na uczycieli powinny być uzupełnieniem dla pra cy szkoły, a nie jedynie dysponentem różnego rodzaju orzecznictwa (36 głosów) i najlepiej gdyby mieściły się w każdej gminie (39 gło sów za). Jeśli zaś chodzi o zakres ich pracy, to powinny zająć się diagnozowaniem dojrzało ści szkolnej, emocjonalnej, osiągnięć uczniów i ich predyspozycji kilkakrotnie w okresie kształcenia po: zerówce, III i VI klasie SP oraz na początku kl. III gimnazjum (44 głosy za), co byłoby bardzo pomocne zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców uczniów. Grupy przedmiotowe Nauczyciele, pracując w grupach przedmio towych, określili też swoje stanowiska w spra wie projektu reformy programowej. Powoła no dziewięć zespołów przedmiotowych. I tak np. nauczyciele matematyki uznali że propo nowane wymagania są odpowiednie i dające się zrealizować wobec większości uczniów, jednak postulowali o zwiększenie o 1 lekcję tygodniowo godzin poświęconych temu przed miotowi w ostatnich klasach poszczególnych etapów edukacyjnych. Poloniści i historycy uznali natomiast niektóre z wy magań za zbyt ogólnikowe, inne zbyt szczegółowe i ostrzegali, że mogą wystąpić kłopoty z re alizacją wymagań programo wych w przeciętnym oddziale klasowym, bowiem zmianie na niekorzyść uległa liczba godzin na zrealizowanie podstawy pro gramowej. Nauczyciele kształ cenia zintegrowanego (klasy I III SP) sugerowali obowiąz kową edukację przedszkolną dla dzieci 5 letnich i podkreślali, iż to nie rodzice powinni decydo wać jak to proponuje Mini sterstwo Edukacji czy dziecko podejmuje naukę w wieku 6 lat, ale wynik badania dojrzałości szkolnej przeprowadzony przez specjalistów poradni psycholo giczno pedagogicznej. Wyrażam przekonanie, że zawarte suge stie i opinie mogą być przydatne Pani Minister i pracującym ekspertom napisał wójt gminy Zielonki Bogusław Król w piśmie skierowa nym do minister Katarzyny Hall, do którego załączono wszystkie materiały ze spotkania. MKF Szkolne W maju 2008 r. Centrum Kultury, Pro mocji i Rekreacji w Zielonkach zorganizo wało Przegląd Grup Teatralnych Gminy Zielonki. W konkursie wzięło udział 10 grup teatralnych ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów gminy Zielon ki. Jury w składzie: Alicja Patyniak, Prze mysław Lasoń i Magdalena Maniecka oce niało przedstawienia w trzech kategoriach wiekowych. I tak wśród dzieci z klas od I III pierwsze miejsce zajęły ex equo Zespół Szkół w Korz kwi z przedstawieniem p.t. A ja coś mam w reżyserii Ewy Staniszewskiej oraz Szkoła Podstawowa w Owczarach z przedstawieniem p.t. Wiosna na łące w reżyserii Lidii Olcha wy i Doroty Stolarzewicz. Drugie miejsce przy padło też Zespołowi Szkół w Korzkwi, który 10

10 Święto dzieci i debiut smoka Garlagona Weseli, rozśpiewani uczestnicy zajęć w świetlicach środowisko wych z terenu gminy Zielonki spotkali się 6 czerwca 2008 r. Gmin ny Dzień Dziecka zorganizowało Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Świętowało osiemdziesięcioro młodzieży z te renu gminy, w tym dzieci niepełnosprawne. Wszyscy uczestnicy integrowali się podczas imprezy. Do zabawy zachęcały anima torki ze Studia Yapa z Krakowa, które jako pasia sta Zebra i świe tliste Słońce roz mawiały z dzieć mi, jak zachować się bezpiecznie na drodze. Krzesła zapobiegliwi or ganizatorzy usta wili tylko w po Cała sala bawiła się świetnie łowie sali, reszta służyła do szalonych popisów tanecznych, wężyków, pląsów z balonikiem. Nie zabrakło quizu, w którym uczestnicy znako micie odgadywali odgłosy ulicy i wymagającej czasem akrobatycznych zdolności zabawy, która polega na utrzymaniu jak największej liczby balonów. Świetlice środowiskowe zaprezentowały swoje osiągnięcia artystycz ne, piosenki, recytacje, skecze kabaretowe, taniec towarzyski. Zobaczyli śmy popisy uczestników zajęć świetlicowych z Wegrzc, Bibic, Owczar, Dziekanowic i Batowic. Świetlica z Garlicy Murowanej pomogła zade biutować Garlagonowi, smokowi przygotowanemu i animowanemu przez dzieci uczęszczające do świetlicy. Kolorowy ten gad ma chyba z 20 m długości, dzieci wysłuchały wzruszającej historii jego wyklucia i wzrasta nia w sołectwie. Następnego dnia Garlagon pokazał się na Wielkiej Ko smicznej Paradzie Smoków w Krakowie jako dwudziesty trzeci, wzbu dzając raczej ogromną sympatię widzów niż grozę. Wprawdzie nie zna lazł się wśród laureatów konkursu na najpiękniejszego smoka, ale nie traćmy nadziei, wszak dopiero zadebiutował. Defilował dumnie pod opieką kierującej świetlicą Elżbiety Ciępki oraz swej osobistej ochrony w jedno litych, żółtych koszulkach ciągnąc za sobą barwny ogon z baloników. Dzieci otrzymały drobne upominki, a przede wszystkim spędziły miłe, radosne popołudnie ze swoimi rówieśnikami. IO sceny Zielonek ocenione WYDARZENIA Rozbawiona remiza w Grębynicach Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębynicach roz brzmiewał w niedzielne popołudnie 8 czerwca 2008 r. muzyką i śpiewem, za sprawą zorganizowanego przez sołtysa Adama Du lińskiego i radę sołecką Grębynic przy współudziale Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach festynu z okazji Dnia Dziecka. Prawie setka dzieci spędziła czas na zabawie z harcerzami z Korzkwi, zajadaniu łakoci i tańcach. Rozpoczęto od występu ze społu Fermata z Zielonek. Członkowie ze społu wykonali kilka piosenek, a koncert zainau gurowało solo na skrzypcach w wykonaniu Marysi Banasik. Uczennica I kla sy Gimnazjum Zuchowe zabawy Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Krakowie wykonała melodię z filmu Titanic. Do piosenki Karnawał zgromadzone dzieci tańczy ły pod kierunkiem Anny Roj, która prowadzi Fermatę. Z kolei animację zabawy przejęli harcerze z Gromady Zuchowej z Zespołu Szkół w Korzkwi. Druhny zachęcały do udziału w popular nych zuchowych zabawach. Gromada podziękowała również sołtyso wi za pomoc w organizacji wycieczki. Dzieciom z Grębynic pokazały się pierwszaki z Zespołu Szkół w Korzkwi. Dzieci z przedstawieniem A ja coś mam w reżyserii Ewy Staniszewskiej są laureatami pierwszej nagrody na niedawno przeprowa dzonym Przeglądzie Grup Teatralnych Gminy Zielonki zorganizowane go przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji. Znakomicie przygoto wani młodzi aktorzy pokazali ciekawy spektakl i piękne kostiumy. Po przedstawieniu zebrani nadal mogli bawić się przy piosenkach Fermaty, a następnie pod okiem harcerek poznawać stare i nowe zuchowe rymo wanki. Wesoła zabawa poprzedziła smakowity, lodowy deser i rozdanie upominków wszystkim dzieciom. Największym zainteresowaniem cie szyły się piłki, które błyskawicznie zostały wykorzystane do gry. Całość święta zwieńczyła zabawa dyskotekowa. Moc atrakcji nie wyczerpała niespożytej kondycji młodych uczestników, może jedynie najmłodsi wydawali się nieco śpiący. Ale oni już zbierają siły na kolejne edycje grębynickiego festynu. IO pokazał Nie ma tego złego w reżyserii Beaty Majki. W kategorii klas IV VI pierwszą lokatę zdo byli uczniowie Zespołu Szkół w Bibicach z Nie zwykłymi przypadkami Kleksa Ambrożego w reżyserii Magdaleny Badury. Drugą Ze spół Szkół w Woli Zachariaszowskiej i Podróż do Śmieciolandii w reżyserii Marii Michaliny Calik, z kolei trzecią pozycję zajął Zespół Szkół w Zielonkach z przedstawieniem p.t. Mitolo giczne Opowieści w reżyserii Grzegorza Ko walika. Przyznano również dwa wyróżnienia: dla Szkoły Podstawowej w Owczarach i przed stawienia p.t. Leśna przygoda w reżyserii Bar bary Pełechacz oraz dla Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej i przedstawienia p.t. Dzień na Olimpie w reżyserii Marii Michaliny Calik. W ostatniej kategorii wiekowej (gimnazja) nie przyznano wpraw dzie pierwszego miej sca, ale jury uhonoro wało przyznaniem dru giego miejsca przed stawienie Zespołu Szkół w Bibicach p.t. Wesołe Kumoszki z Windsoru w reży serii Anny Kowal czyk, a trzeciej pozycji Zespół Szkół z Anty goną w reżyserii Da nuty Zawisza Danton. Przedstawienia były bardzo różnorodne, od prostych w fabule po trudniejsze, wymagające dużo pracy rela cjonuje juror Magdalena Maniecka. Najwię I miejsce w kategorii klas I III SP Wiosna na łące cej zaangażowania i najpiękniejsze kostiumy pokazały najmłodsze dzieci. IO 11

11 WYDARZENIA Zwycięskie loty 15 maja 2008 r. hala sportowa w Zielon kach gościła entuzjastów modelarstwa z terenu gminy. Uczestnicy Zawodów Mo deli Latających o Puchar Wójta Gminy Zie lonki spotkali się po raz szósty, by zmierzyć się w trzech kategoriach halowych: strzała, modele kartonowe oraz modele F1N. Pod tymi nazwami kryją się poszczególne coraz bardziej skomplikowane modele latające, dzięki którym można bić rekordy długości lotu oraz precyzji, gdy wypuszczony model musi zmieścić się w wyznaczonej bramce. Oceniano m.in. długość lotu Gminę Zielonki reprezentowały: Zespół Szkół z Woli Zachariaszowskiej, Zespół Szkół w Zielonkach oraz uczestnicy zajęć Środowi skowego Domu Samopomocy z Woli Zacha riaszowskiej. Najdłuższe loty w konkurencji strzały uzyskali: z Woli Zachariaszowskiej Igna cy Dobija (I miejsce) i Dominik Wielgórski (III miejsce) oraz na II pozycji Piotr Konderak z Zespołu Szkół w Zielonkach. W modelach F1N zwyciężyli: reprezentanci Woli Zacharia szowskiej Tomasz Siwek (I m.), Mateusz Witowski (II m.) oraz Jakub Wielgórski (III m.), tak samo jak w konkurencji kartonó wek Maciej Pawlik (I m.) i ponownie To masz Siwek (II m.) i Mateusz Witowski (III m.). W konkurencji lotów modelami kar tonowymi w kategorii dorosłych triumfowali reprezentanci Środowiskowego Domu Samo pomocy w Woli Zachariaszowskiej: Marcin Stępkowski, Paweł Gajos oraz Łukasz Sołek. W konkurencji strzały wśród dorosłych wyni ki kształtowały się następująco: Tomasz Gnia dek na I miejscu, natomiast na 2 i 3 ex equo Tadeusz Kasprzycki i Robert Kowalski. Sędziowali Tadeusz Kasprzycki i Tomasz Gniadek, nad zawodami pieczę sprawował Kazimierz Dziedzic, który jako instruktor kie ruje pracownią modelarską m. in. w szkole w Zielonkach. Od lat pasjonuje się modelami latającymi i potrafi tą pasją zarazić młodzież. Przypomniał o popularności halowych modeli latających, wśród których rozgrywa się obec nie nawet mistrzostwa świata. Modelarzy wspomagali także harcerze z hufca Kraków Krowodrza szczepu Słoneczne Drogi XIX Krakowskiej Lotniczej Drużyny Harcerskiej. Organizatorzy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji Gminy Zielonki oraz pełnomocnik wójta ds. uzależnień Tomasz Gubała zachęcali uczestników do skorzystania ze słodkiego po częstunku. W poprzednich latach w finale imprezy wypuszczano kolorowe balony, które malow niczo wzlatywały ponad kościół w Zielonkach, plącząc się w gałęziach drzew. Tym razem mło dzi entuzjaści sportów lotniczych przygotowali jeden, duży, kolorowy balon sklejony z ka wałków bibuły. Nie dane jednak było uczest nikom podziwiać go w locie. Wypuszczenie balonu wypełnionego ciepłym powietrzem uniemożliwiły warunki atmosferyczne, za to uczestnicy ciepło przyjęli wójta gminy Zielon ki Bogusława Króla, z którym stanęli poza kon kursem do rywalizacji w konkurencji strzały. Każdy z uczestników, nie wyłączając wójta, rozpoczął swój udział w pozakonkursowej ry walizacji od samodzielnego wykonania mode lu typu strzała przy użyciu japońskiej techniki origami. Wójt wręczył zwycięzcom oraz uczestnikom dyplomy oraz przekazał puchar zwycięzcy konkurencji F1N Tomaszowi Siw kowi, uczniowi Gimnazjum z Woli Zacharia szowskiej. Jak powiedział wójt gminy mode larstwo znakomicie odciąga młodzież od zbyt długiego przesiadywania przed komputerem. Z pewnością rozwijanie tej pasji rok po roku, także poprzez rywalizację w zawodach, zaszcze pia entuzjazm do lotnictwa na całe życie. IO Popołudnie z muzyką W niedzielę 22 czerwca na scenie przy hali sportowej w Zielonkach spotkali się muzykujący mieszkańcy naszej gminy i licz ni słuchacze koncertu. Popołudnie z muzyką to koncert odby wający się cyklicznie w czerwcu, pod koniec roku szkolnego. Podczas niego uczestnicy za jęć muzycznych prowadzonych w CKPiR mogą zaprezentować swoje nowe umiejętno ści. Tego dnia na scenie wystąpiło ponad pięć dziesięciu wykonawców instrumentalistów i wokalistów. Zaprezentowali się uczniowie lekcji indywidualnych prowadzonych przez Wojciecha Karwata: sześciu instrumentalistów i trio keyboardowe Triolka, zespół muzycz no wokalny Fermata prowadzony przez Annę Roj oraz Parafialno Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek, działająca również pod batutą Wojciecha Karwata. Repertuar był bardzo zróżnicowany od popularnych melodii, po utwory wymagające dużych umiejętności. Wykonawcy zaprezen towali się śpiewająco i byli gorąco oklaskiwa ni przez licznie zgromadzoną publiczność. MKF Na festynie w Woli jak w rodzinie Takie hasło przyświecało siódmemu już festynowi rodzinnemu w Woli Zacharia szowskiej. Odbył się on na terenie Zespołu Szkół 8 czerwca, w niedzielne popołudnie. Coroczne festyny w Woli cieszą się dużą popularnością pośród mieszkańców z roku na rok bawi się coraz więcej osób, jest coraz więcej atrakcji i pomysłów na uroz maicenie imprezy. Loteria to tylko jedna z atrakcji Organizatorami są: Rada Rodziców, grono pedagogiczne, uczniowie Zespołu Szkół oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalne go. Celem jest zebranie funduszy na rozwój i zaopatrzenie szkoły. Do tej pory z festyno wych funduszy m.in. wyrównano teren bo iska sportowego, zaopatrzono szkołę w no woczesne komputery i sprzęt nagłaśniający, zakupiono różnorodne pomoce szkolne. Or ganizatorzy festynu wciąż jednak stawiają przed sobą nowe cele i dostrzegają nowe potrzeby przecież szkoła stale się rozwija. Tegoroczny program imprezy przygotowa no tak, by każdy znalazł coś interesującego dla siebie. Ciekawe prezentacje artystyczne przy gotowali uczniowie pod opieką nauczycieli śpiewano piosenki, były występy w językach niemieckim i angielskim oraz zabawne przed stawienia teatralne. Młodzież bardzo angażo wała się także w konkursy wiedzy, m.in. mate matycznej i przyrodniczej. Gromkimi brawa mi nagradzano pokazy taneczne i występy czir liderek. Ukoronowaniem był koncert muzy ków w krakowskich strojach ludowych i wy stęp orkiestry OSP Wola. Duże zainteresowanie wzbudzała loteria fantowa, w której każdy los wygrywał, a na grody były bardzo atrakcyjne. Odbyły się tak że licytacje, pokazy sprawności strażackiej, roz grywki rodzinne i konkursy dla dzieci. Przy gotowano smakowite ciasta domowego wy pieku, nie zabrakło bigosu, grochówki i kieł basek z grilla. Na najmłodszych czekały karu zele, zjeżdżalnie i trampoliny. Marta Głuszek 12

12 Szkolny Festyn Rodzinny w Owczarach Aukcja prac plastycznych dzieci oraz przedmiotów otrzyma nych od darczyńców, występy przygotowane specjalnie dla rodzi ców z okazji Dnia Matki i Ojca, pokaz mody szkolnej w wykona niu uczennic, loteria fantowa i konkursy to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowano podczas Festynu Rodzinnego, z którego dochód przeznaczony był na potrzeby Szkoły Podstawo wej w Owczarach. Impreza odbyła się 1 czerwca. Całkowity dochód z aukcji, loterii, koncertu życzeń i pozostałych atrakcji wyniósł zł. To jak na tak małą społeczność spora suma podsumo wuje dyrektor Magdalena Skiba. Licytację fantów przekazanych, m.in. przez dyrektor szkoły, przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Kraw czyka i radnego powiatu krakowskiego Józefa Olchawę poprowadził po pularny aktor Dariusz Gnatowski, znany m.in. z ról w serialu Świat we dług Kiepskich, a także filmach Ogniem i mieczem czy Ekstradycja. Ze swadą prowadzona przez znaną z ekranu postać aukcja, przerywana salwami śmiechu, przyczyniła się do uzyskania znacznego dochodu na ten szczytny cel. Dyrektor M. Skiba podziękowała też wójtowi gminy Bogu sławowi Królowi i przewodniczącemu Rady Gminy Ryszardowi Kraw czykowi za dotychczasowe inwestycje dokonane na terenie szkoły, wręcza jąc w imieniu społeczności szkolnej dyplomy. W programie artystycznym znalazły się: przedstawienie przygotowane przez dzieci z klas 0 3 pod opieką Doroty Stolarzewicz i Lidii Olchawy, zatytułowane Wiosna na łące, które nagrodzone zostało I miejscem pod czas Przeglądu Grup Teatralnych Gminy Zielonki oraz przedstawienie kla sy czwartej Leśna przygoda przygotowane pod opieką Barbary Pełe chacz, wyróżnione podczas tego samego konkursu. Odbył się pokaz strażacki w wykonaniu miejscowej jednostki OSP, był Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji przygotowanych na festyn Zespołu Szkół w Bibicach. Przy słonecznej pogodzie, pod czujnym okiem nauczycieli, harcerzy, strażaków i policjantów uczniowie zaprezentowali artystyczny dorobek całego roku szkol nego. Dyrektor Jolanta Lepiarczyk przywitała wszystkich, a ko lejne atrakcje świadczyły o profesjonalnym przygotowaniu im prezy. Najmłodsze dzieci przedstawiły tańce i piosenki skrzące humorem, a na sobie, pracowicie uszyte przez mamy, stroje estradowe. Także dzięki nim scena tryskała feerią barw, a parkiet pulsował młodością i radością życia. Wzruszenia nie kryli rodzice, obserwujący swoje po ciechy podczas prezentacji. W przeglądzie piosenki dziecięcej pod tytu łem Jak oni śpiewają zaprezentowali się uczniowie klas nauczania zintegrowanego Karolina Janur i Weronika Wieczorek z klasy II oraz Zuzia Kalicka, Anna Andraka i Damian Stępała z klasy III w dobranych do swego wieku utworach. Uczestnicy festynu obejrzeli pokazy tańca towarzyskiego w wykonaniu Klubu Tańca Rytm oraz występ zespo łu akrobatycznego Krakus Uczniowie klasy III b zaprezentowali spektakl Król czasu. Ko stiumy, interesująca opowieść z morałem, pracowitość młodych akto rów powoduje, że przedstawienie ogląda się z dużą przyjemnością i długo pamięta. Podobnie kolorowy i rozśpiewany był spektakl Nie zwykłe przypadki Kleksa Ambrożego, który zdobył pierwsze miejsce w kategorii klas od IV do VI szkół podstawowych podczas Przeglądu Grup Teatralnych Gminy Zielonki zorganizowanego przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. W kategorii gimnazja II miejsce zajęło, również prezentowane podczas festynu, przedstawienie Wesołe kumoszki z Windsoru. Klasa II SP uczyła widzów, jak udzielać pierwszej pomocy. Rów nież dziecko może w sytuacji zagrożenia wezwać telefonicznie ratowni ków, pomóc w ułożeniu rannego w bezpiecznej pozycji, a nawet wyko nać sztuczne oddychanie i masaż serca, co młodzi ratownicy pokazali przy użyciu fantomów. Chętni mogli poćwiczyć udzielanie pomocy przedmedycznej pod czujnym okiem harcerzy ze Szczepu Zielonego Hufca Podkrakowskiego ZHP. Uczennice zaprezentowały się podczas pokazu mody Nie ma jak festyn w Bibicach WYDARZENIA koncert życzeń i loteria fantowa. Nie zapomniano też o posiłku. Można było kupić kiełbaskę z grilla i ciasta domowej roboty, a przy tym wesprzeć szkołę grosikiem. Również na ten cel przeznaczony był dochód z przejażdżek quadami, które cieszyły się ogromną popularnością. Krótko mówiąc nikt się nie nudził ani uczniowie, ani ich rodzice czy dziadkowie. Prace i przygotowania do festynu trwały od początku roku szkolnego podkreśla dyrektor Dlatego pragnę bardzo podziękować wszyst kim, którzy się w nie włączyli, jak również tym, którzy zaszczycili nas swą obecnością. MKF W turnieju szachowym zmierzyło się 35 graczy. Pierwszą lokatę zajął Marcin Nowiński z klasy Va, jego klasowy kolega Michał Gębka był drugi. Trzecie miejsce przypadło w udziale Marcinowi Rajtarowi uczniowi klasy III szkoły podstawowej. Pieczę nad konkursem spra wowała Beata Pieńkowska, na co dzień opiekująca się młodymi bibicki mi szachistami. Z loterii fantowej, kiermaszu wypieków przygotowanych przez ro dziców, kiermaszu prac plastycznych wykonanych przez uczniów do chód zostanie przeznaczony na potrzeby szkoły. Zlicytowano obraz olejny autorstwa pani Haliny Banaś Na skraju lasu, który zakupił jeden z rodziców, Piotr Andraka, za 160 złotych. Na policzkach i ramionach dzieci zakwitały malowane farbką do twarzy kwiaty i motyle, panie mogły skorzystać z porad kosmetycz nych. Przez czas trwania imprezy rozprowadzano podręczniki szkolne, które już za parę miesięcy będą potrzebne. Jednak zanim to nastąpi uczniów, rodziców i nauczycieli z Bibic czekają zasłużone wakacje, które niech będą bezpieczne i z umiarem słoneczne. IO Można było obejrzeć tańce i śpiewy w wykonaniu najmłodszych 13

13 WYDARZENIA Zdobywca szczytów patronem szkoły Zespół Szkół w Korzkwi nosi imię Jerzego Kukuczki. Uroczystość nadania placówce imienia jak mówi się o nim najlepszego hima laisty wszechczasów odbyła się 28 maja. Gościem honorowym była żona patrona Cecylia. uchwałę Rady Gminy o nadaniu imienia placówce. Poczet sztandarowy, w skład którego weszli: przewodniczący komisji oświaty Rady Gminy Stefan Łysek oraz przedstawiciele Rady Rodziców: Ewa Świst i Dariusz Górski, przekazał sztandar szkoły wójtowi gminy Bogusławowi Królo wi. Wójt wręczył go dyrektor szkoły Reginie Styn, która oddała go w ręce uczniów. Następnie nastąpiło uroczyste ślubowanie. Dziś wyznaczamy cel i dalszą drogę naszej wędrówki powiedziała do zebranych Regina Styn, dyrektor Zespołu Szkół w Korzkwi. I porównu jąc tę drogę do wspinaczki dodała: Za ten trud czeka człowieka nagroda: jedyny i niepowtarzalny widok ze szczytu. A, jak to powiedział ks. Tischner podczas jednego ze swych wykładów, osiągając szczyty dotykamy Boga. O swoim mężu opowiadała zebranym żona alpinisty Cecylia Kukuczka Jerzy Kukuczka to pierwszy Polak, a drugi himalaista na świecie po Reinholdzie Meissnerze, któremu udało się zdobyć Koronę Himalajów, czyli wspiąć się na wszystkie ośmiotysięczniki świata. Urodzony w Ka towicach, swą przygodę z górami rozpoczął jako siedemnastolatek w skał kach. Skalna zabawa wciągnęła mnie tak bardzo, że wszystko inne prze stało się dla mnie liczyć będzie opowiadał później o tym wydarzeniu. Kukuczka na miano najlepszego himalaisty zasłużył, bowiem sporo ze szczytów zdobywał nowymi, wytyczonymi przez siebie drogami, często w ekstremalnych warunkach, w zimie. Uroczystość nadania Zespołowi Szkół w Korzkwi imienia Jerzego Kukuczki rozpoczęto od Mszy św., podczas której ks. Zbigniew Płachta, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Korzkwi powiedział w homilii do uczniów: Życie jest jak wędrówka na szczyt. I ani koniec zerówki, ani pierwszej klasy, ani nawet gimnazjum, liceum, czy studiów nie oznacza zdobycia tego szczytu. Dopiero całe wasze życie to zdobycie szczytu. Dlatego niech każdy z was stara się żyć tak, aby na koniec ludzie mogli powiedzieć to był wielki człowiek. Ślubowanie uczniów Po Mszy św. zaproszeni goście i uczniowie wraz z nauczycielami, prowadzeni przez parafialną orkiestrę dętą pod batutą Michała Kwiatkow skiego przeszli z kościoła do budynku szkoły, gdzie uroczystości poprze dził krótki koncert orkiestry. Postać patrona przybliżył zebranym film Trochę w prawo od najwyższej góry świata przygotowany specjalnie na tę okazję przez Marcina Golbę. W tym bardzo interesującym filmie o Jerzym Kukuczce opowiadał m.in. jego partner wspinaczkowy Krzysz tof Wielicki. Następnie przystąpiono do ceremonii nadania szkole imie nia. Przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk przeczytał Na uroczystość przybyło liczne grono gości Tradycją takich uroczystości jest wbijanie złotych gwoździ w drzewiec sztandaru przez osoby szczególnie zasłużone dla placówki. O wbicie pierw szego gwoździa poproszono Cecylię Kukuczkę. Wyraźnie wzruszona żona alpinisty opowiadała jakim człowiekiem był jej mąż: nie tylko kochał góry, ale był też uczciwy i prawdomówny, zawsze można było na nim polegać. Konsekwentnie dążył do celu, nigdy nie zawiódł swoich przyjaciół, za wsze myślał o rodzinie i przyjaciołach, na końcu o sobie. I w tym ucznio wie ZS w Korzkwi powinni go naśladować. W krótkim wywiadzie, jakie go udzieliła Wiadomościom Lokalnym, pani Cecylia dała się namówić też na kilka wspomnień z ich życia rodzinnego. Długie były te nasze rozsta nia i to bardzo bolało. Ale choć Jurek bardzo chciał być w domu, ze swoją rodziną, którą bardzo kochał, to wspinaczka była dla niego wielką pasją. Po powrotach też często jeździł z wykładami i na spotkania. Dziś nasi synowie: starszy Maciej i młodszy Wojciech mają po 29 i 24 lata, obaj uprawiają sporty, Wojtek nawet wspina się, na szczęście tylko w skałkach. Pani Cecylia zaprosiła też młodzież do Istebnej: Dla młodych ludzi zain teresowanych postacią mojego męża, w miejscowości z której pochodzili rodzice Jerzego otworzyliśmy Izbę Pamięci Kukuczki, gdzie przekazali śmy związane z nim pamiątki i jego trofea. Serdecznie tam zapraszamy. W imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie gwóźdź do sztandaru wbiła Anna Klimas Waligóra wizytator szkół na terenie na szej gminy, która odczytała też list skierowany do uczniów przez p.o kuratora Annę Szutę. O wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru szkoły poproszono wójta gminy Zielonki Bogusława Króla oraz proboszcza korz kiewskiej parafii, a zarazem pomysłodawcę nadania placówce imienia wybitnego polskiego alpinisty ks. Zbigniewa Płachtę. Kukuczka zawsze szukał swojej drogi zdobywając szczyty. I tego wam życzę: byście umieli znaleźć swoją drogę, byście byli autentyczni i twórczy w tym, co robicie powiedział do uczniów ich katecheta. W imieniu społeczności szkolnej rytuału dokonali natomiast: nauczycielka Ewa Staniszewska, członek Rady Rodziców Dariusz Górski oraz najlepszy uczeń szkoły Dawid Suder. Następnie zebrani obejrzeli część artystyczną poświęconą patronowi. In teresująca była nie tylko sama inscenizacja, ale i scenografia, która zmieni ła salę gimnastyczną szkoły w górski krajobraz. To wielka satysfakcja, że na terenie naszej gminy jest szkoła nazwana imieniem mojego krewnego mówił po uroczystości wzruszony Jan Bogusław Kukuczka, mieszkający w Garliczce. MKF 14

14 WYDARZENIA Piosenka jest dobra na wszystko 20 kwietnia 2008 r. odbył się pierwszy Gminny Konkurs Piosenki pt. Piosenka jest dobra na wszystko. Wzięło w nim udział ponad 50 uczestników z terenu całej gminy. Organizatorem konkursu było Cen trum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zie lonkach. Nie spodziewaliśmy się aż takiego zaintere sowania. Przesłuchania rozpoczęły się o go dzinie w hali sportowej w Zielonkach i trwały cały dzień podsumowuje dyrektor CKPiR Marek Płachta. O godzinie odbył się koncert laureatów. Występ chóru Mezzoforte W jury zasiedli: jako przewodniczący Adam Korzeniowski dyrektor Instytutu Dyrygentu ry Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dyrygent chóru Educatus, działającego przy Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Marek Płachta dyrektor CKPiR i Magdalena Maniec ka pracownik CKPiR. Pomysłodawczynią konkursu była Anna Roj, opiekunka zespołu wokalno instrumentalnego Fermata, działające go przy Centrum Kultury w Zielonkach. Uczestników konkursu mogli zgłaszać ro dzice, nauczyciele i opiekunowie zespołów. Utalentowani muzycznie mieszkańcy gminy Zie lonki wystąpili w trzech grupach: soliści (w ka tegoriach wiekowych: I III kl. SP, IV VI kl. SP, gimnazjaliści i młodzież starsza), zespoły wokalne i wokalno instrumentalne oraz instru mentaliści. Najwięcej zaprezentowało się naj młodszych solistów. Laureaci konkursu nie tyl ko zostali ocenieni przez wysokiej klasy specja listę Adama Korzeniowskiego, ale i mogli li czyć na fachowe rady. Występ kilkunastu wy konawców biorących udział w konkursie prze wodniczący jury ocenił bardzo wysoko. W kategorii wokalnej dzieci z klas I III szkoły podstawowej zwyciężyła Klaudia Do niec z Przybysławic, druga była Monika Bania z Zielonek, a trzecia Zuzanna Kalicka z Bolenia. W kategorii wokalnej dzieci z klas IV VI szkoły podstawowej dwa równorzędne drugie miejsca zdobyły Gabriela Kurczek i Agniesz ka Łachowska obie z Bibic. Trzecia w tej kategorii była Karolina Kwietniowska również z Bibic. Natomiast w kategorii wokalnej gim Nagrodzeni uczestnicy konkursu piosenki nazjalistów zwyciężyła Aleksandra Medyńska, druga była Joanna Pojałowska (obie z Zielo nek), a trzecia Olga Demeter z Bibic. W kate gorii instrumentalistów jury przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca Marii Banasik i Krzysztofowi Jamrozowi, trzecia była Mag dalena Papież. W kategorii zespołów wokalno instrumentalnych zwyciężył zespół Fermata, drugi był duet Adrianna Drak i Patrycja Łukacz, a trzecie miejsce zajął chór Mezzoforte. Wy różnienie w tej kategorii przyznano duetowi Joanna Sieńko Klaudia Kremer. Na pewno konkurs będziemy kontynuować. Myślimy nawet o poszerzeniu jego zasięgu, może będzie to konkurs o zasięgu powiato wym, albo nawet większym? planuje dyrek tor Płachta. MKF Orkiestra z Zielonek w Bawarii W ramach współpracy kulturalnej mię dzy powiatem monachijskim a powiatami krakowskim i wielickim Parafialno Gmin na Orkiestra Dęta z Zielonek w dniach czerwca 2008 r. gościła w Monachium i okolicach, wraz z reprezentacją powiatu wielickiego orkiestrą z Gdowa. Krakow scy muzycy mieli okazję podczas Dnia Or kiestr Powiatu Monachijskiego zagrać wspólnie z muzykami bawarskimi, ale rów nież bliżej się poznać i sprawdzić się w cha rakterystycznym dla tego regionu repertu arze. W sobotę, 14 czerwca, miał miejsce głów ny występ. W Dniu Orkiestr Dętych uczestni cy (14 formacji) spotkali się na placu dworco wym w miejscowości Sauerlach w Górnej Bawarii i po zaprezentowaniu jednego utworu oraz trzech wspólnych (Mein Heimatland, Bozener Bersteiger Marsch, Bayern Hymne) przemaszerowali do hali widowiskowej. Or kiestra wykonała krakowiaki Pod Wawelem oraz Krakus, polki Auf zum Tanz i Anicz ka oraz utwór Most na rzece Kwai. Pod czas uroczystości kapelmistrz orkiestry z Zie lonek Wojciech Karwat odebrał z rąk starosty monachijskiego Johanny Rumschöttel podzię kowania za udział w przeglądzie. Na zakoń czenie muzycznego spotkania znowu wspól nie wykonano Bohmischer Traum, Ruetz Marsch oraz Spielmannsgruss. Monachijskie orkiestry głównie specjalizują się w muzyce marszowej, my graliśmy inny gatunek utworów. Zaprezentowaliśmy krakowiaki, polki i muzykę ludową, co było miłym dla ucha uroz maiceniem podsumowuje Wojciech Karwat. Muzycy z Zielonek wyróżnili się również tym, że wystąpili w pięk nych, tradycyjnych strojach krakowskich, które podobnie jak repertuar wzbudziły duże zainteresowanie publiczności. Członkowie orkie stry z Zielonek mogli również obejrzeć mia sto, m. in. zwiedzić zamek Schleissheim oraz Allianzarena, czyli stadion klubu piłkarskiego Bayern Monachium, którego bryła jest zapewne szczytem marzeń na nasze Euro W Zielonkach podobny przegląd, na któ rym będą Państwo mogli usłyszeć orkiestry działające na terenie gminy Zielonki i innych gmin powiatu krakowskiego, w tym Parafial no Gminną Orkiestrę z Zielonek, odbędzie się już we wrześniu. Mamy nadzieję, że pogo da pozwoli na wysłuchanie dorocznego Prze glądu Orkiestr Dętych Powiatu Krakowskie go w plenerze. IO, MKF Występowano na placu w Sauerlach oraz w hali widowiskowej 15

15 WYDARZENIA Ewakuacja na próbę i z sukcesem 20 maja 2008 r. w Zespole Szkół w Korzkwi upłynął pod znakiem przygotowań do ewakuacji w razie zagrożenia pożarem. W ćwicze niach antykryzysowych wzięli udział uczniowie tej placówki, fachowo przeszkoleni zostali sołtysi z terenu gminy Zielonki, dyrektorzy placó wek oświatowych, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów w Urzędzie Gminy i szefowie innych instytucji publicznych działających na terenie gminy. Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król we wstępie spotkania podkreślił ważność znajomości opisywanych procedur w sytuacji zagrożenia, przede wszystkim dla właśnie tych osób, odpowiadających za bezpieczeństwo innych. St. kapitan Jacek Kukuła z 5. Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przygotował uczestników spotkania do ewakuacji szkoły w razie pożaru. Po interesującym wykła dzie rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Słuchacze II roku Szkoły Police alnej Pracowników Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie za prezentowali pokaz udzielania pomocy przez zespół karetki pogotowia z użyciem defibrylatora i unieruchomieniem pacjenta na noszach. Obja śnili przy tym wiele procedur, jakich dokonują ratownicy w drodze na oddział ratunkowy. Następnie uczestnicy spotkania ćwiczyli zasady udzielania pomocy przedmedycznej pod czujnym okiem instruktorów. Reprezentujący VI Brygadę Desantowo Szturmową kapitan Woj ciech Ciborowski opowiedział o zasadach działania CIMIC (skrót ten w języku angielskim oznacza jednostki zajmujące się współpracą cy wilno wojskową), którą nasi żołnierze rozwijają podczas misji w Ira ku i Afganistanie. Uczestnikom, także uczniom szkoły, został zaprezen towany film o działaniach, jakie brygada podejmuje w Afganistanie, nawiązując współpracę z miejscową ludnością, podnosząc standard życia ludzi, w tym dostarczając pomoc materialną poprzez zrzuty spadochro nowe od ubranek dziecięcych po butelkowaną wodę. Chorąży Tomasz Świerad oraz Artur Marzec zaprezentowali najno wocześniejsze wyposażenie żołnierzy, ułatwiające służbę w trudnych warunkach. Pokaz szczególnie zainteresował młodzież. Kapitan Cibo rowski odpowiadał na pytania uczniów dotyczące uzbrojenia. Zachęcał młodzież do wstąpienia w szeregi VI Brygady. Żeby służyć w wojsku trzeba po pierwsze dobrze się uczyć, po drugie być zdrowym, po trzecie być sprawnym fizycznie powiedział na zakończenie. Kontynuacją wykładu kapitana Kukuły były ćwiczenia praktyczne. Zaalarmowana społeczność szkoły opuściła budynek w zwartych, upo rządkowanych grupach, parami i zgromadziła się na boisku szkolnym pod opieką wychowawców. Strażacy sprawdzili, czy wszyscy opuścili budynek oraz wypróbowali sprzęt gaśniczy, w tym drabinę. Cała prób na akcja odbyła się sprawnie. Przećwiczono udzielanie pomocy poszkodowanym podczas pożaru W akcji pod dowództwem st. kpt. Jacka Kukuły wzięły udział wszyst kie jednostki OSP z terenu gminy Zielonki oraz jednostka PSP z Krako wa. Całość szkolenia teoretycznego i praktycznego nadzorował zastęp ca wójta gminy Zielonki Arnold Kuźniarski. Na zakończenie szkolenia policjanci z komisariatu w Zielonkach opowiedzieli uczniom jak bez piecznie spędzić zbliżające się wakacje. IO Lato powitane w Korzkwi To już trzydziesta Korzkiew mówili z dumą i radością uczestnicy imprezy Witamy lato zorganizowanej przez Stowarzyszenie Po mocy Niepełnosprawnym Bądźcie z nami Cecylii Chrząścik, lau reatki Orderu Uśmiechu. Na urokliwej korzkiewskiej łące prawie tysiąc osób bawiło się w rytm muzyki, m. in. wykonywanej przez zespół Czasza oraz orkiestrę wojskową. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bądźcie z nami po wstało w styczniu 1992 r., od 2004 r. jest organizacją pożytku publicz nego. Skupia grono przyjaciół osób niepełnosprawnych, a szczególnie dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie stawia sobie za cel integrację niepeł nosprawnych ze społeczeństwem. Uczestnicy festynu przebrani byli za reprezentacje różnych krajów Tym razem impreza odbywała się pod olimpijskimi symbolami, prawie w przeddzień igrzysk w Pekinie. Zawisły wokół wspaniałe lampiony, uczest nicy włożyli charakterystyczne dla tegorocznych gospodarzy igrzysk na krycia głowy, a wielu z nich zaprezentowało się w regionalnych strojach wielu państw świata lub w takich, które symbolizowały najlepsze tradycje tych krajów, żeby wymienić chociażby młodego faraona. Nikt nie zazdro ścił jurorom konkursu na najładniejszy strój ciężkiej pracy wyłaniania zwy cięzcy. Wygrały biało czerwone, piłkarskie krasnoludki, choć olimpiada olimpiadą, to występ polskiej reprezentacji na mistrzostwach Europy w piłce nożnej nie daje o sobie zapomnieć. Tańce na łące, nawet w kolejce do konnej przejażdżki, zdominowały imprezę, ale nie zapomniano o przyjaciołach fundacji. Sponsorzy, przed stawiciele policji, Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP Ośrodka Szkoleniowego w Korzkwi, żołnierze, dziennikarze i wielu innych przy jaciół otrzymali w ramach podziękowań za współpracę i wieloletnią pomoc pamiątkowe statuetki. Z rąk prezes stowarzyszenia trofeum ode brał również gospodarz gminy Zielonki wójt Bogusław Król. Wręczo no 40 jabłuszek, co samo świadczy o tym, jak wiele osób i instytucji wspiera działania stowarzyszenia. Kilkoro sponsorów otrzymało złote i srebrne słoneczka, symbol stowarzyszenia. Podopieczni organizacji i młodzi przyjaciele ze szkół i przedszkoli integracyjnych przybyli limuzynami, kabrioletem, autokarami i tak sówkami, a na miejscu czekały niezliczone atrakcje: konie do hipotera pii, polowa kuchnia, by karmić zebranych pyszną grochówką, scena, by z niej grać i śpiewać, całe sportowe zaplecze do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Przeciągano linę, rzucano do tarczy, sprawdzano się w biegu z przeszkodami. Straż Pożarna udostępniła uczestnikom samo chód do zwiedzania, nie zabrakło chętnych do obejrzenia od środka erki oraz pojazdów policyjnych, szczególnie motocykla. Wprawdzie niesforny deszcz usiłował padać, ale przeszkodził mu hu mor i radość życia uczestników. Wraz z postępem imprezy przybywało też i słońca. Można zatem uznać, że lato rozpoczęło się na dobre. IO 16

16 Wpuśćcie Pucheroka! Jak co roku w Niedzielę Palmową w Bibicach o godz. 10 w sali Domu Ludowego w Bibicach odbył się Gminny Przegląd Puchero ków. I tradycyjnie pieczę nad imprezą sprawował niezastąpiony najstarszy pucherok Henryk Banaś, który po pucherach cho dził już w 1941 roku. Wcześniej, od świtu, pucheroki krążyły po wsiach. Wpuszczać nie wszyscy chcą wzdychali rozczarowani chłopcy z Bibic. Na nowe osiedla to nie ma się po co zapuszczać, no, chyba że do domów kolegów z klasy, ich rodzice wiedzą, że pucheroka wpuścić trzeba twierdzili i podsumowywali swe zdobycze: czekolady, pomarańcze i oczywiście jajka, a nawet grosiwo. Obok rozbawiona mieszkanka Bibic opowiadała, jak w zeszłym roku już o piątej pucherokom otwierać musiała w koszuli nocnej, więc w tym roku wstała skoro świt, ubrała się i czeka A tu nic. Do ósmej żadnego pucheroka nie było. Zaspali w tym roku chłopcy, czy co? podsumo wała z uśmiechem. Potem wszyscy przebierańcy spotkali w centrum Bibic, gdzie cier pliwie pozowali licznie zgromadzonym fotografom tym zawodowym i amatorom. Aż w końcu przyszedł czas na rozpoczęcie corocznego Gminnego Przeglądu Pucheroków. W tegorocznym przeglądzie uczestniczyły grupy pucheroków repre zentujące pięć miejscowości: Zielonki wystawiły najliczniejszą grupę, bo aż 19 osobową, Bibice miały 15 reprezentantów, Korzkiew ośmiu, a Trojanowice i Węgrzce po czterech. Młodzież do występów przygoto wali: Irena Badura, Agata Płatek, Ewa Staniszewska, Andrzej Krzęciasz i Janina Franczak. Jak zwykle podczas przeglądu każdy z pucheroków musiał wygłosić swą orację, by zasłużyć na nagrody ufundowane przez CKPiR oraz radę sołecką Bibic, a śmiechu przy tym było co niemiara. Nikt nie zszedł ze sceny bez oklasków zachwyconej publiczności, która wypełniła po brzegi sale Domu Ludowego w Bibicach. Jak co roku, nie obyło się bez zbiórki charytatywnej tym razem kwota 425 zł zebrana Wizyta profesora Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa wizytował profe sor George McDowell ze Stanów Zjednoczonych konsultant i ekspert Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Odwiedził gminy Michałowice i Zielonki, gdzie spotkał się m.in. z wójtem Bogusławem Królem. Następnie, w towarzystwie wójta udał się do malowniczej Doliny Korzkiewki, gdzie zwiedził pierwsze od strony Krakowa orle gniazdo, czyli zamek w Korzkwi oraz stadninę koni Botoja. Wcześniej profe sor odwiedził siedzibę KPK w Raciborowicach (gm. Michałowice) oraz spotkał się z koordynatorami, pracownikami oraz członkami zarzą du stowarzyszenia. Rozmawiał też z przedstawicielami szkoły i kościo ła w Więcławicach. Spotkanie miało miejsce 29 maja. Profesor George McDowell był gościem II Ogólnokrajowej Konferen cji LEADER w Polsce doświadczenia i przyszłość. Wygłosił referat pt. Budowanie kapitału społecznego metodą typu LEADER w społeczno ściach lokalnych na świecie. Rozmowy w Michałowicach i Zielonkach dotyczyły właśnie wpływu LEADERa na rozwój gmin. DM, MKF WYDARZENIA wśród uczestników imprezy przeznaczona została dla chorej Moniki Gołdy. Na koniec, dodajmy skąd wziął się zwyczaj pucheroków, bo podob no są tacy, co jeszcze nie wiedzą. Zwyczaj pucheroków znany jest w Krakowie i podkrakowskich miejscowościach już od XVII wieku. Nazwa zwyczaju pochodzi od łacińskiego słowa puer, czyli chłopiec. Chodzenie po pucherach zapoczątkowali krakowscy żacy. W Nie dzielę Palmową kwestowali w Krakowie pod kościołami, a mieszkają cy w Bibicach w kolonii akademickiej sióstr norbertanek wychodzili do okolicznych domów przebrani w wysokie czapy, kożuchy wywrócone futrem na wierzch przepasane powrósłami i z usmolonymi twarzami. Wygłaszali śmieszne rymowane mowy nazwane oracjami, żeby rozba wić zapracowane przed świętami gospodynie i tym samym zasłużyć na wiktuały na Wielkanoc lub grosik wsparcia. Do dziś zwyczaj zachował się jednak tylko we wsiach gminy Zielonki. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, wspierane przez Radę Sołecką Bibic i panie z koła Gospo dyń Wiejskich. Zapraszamy na pucheroki za rok! MKF Koncert na zamku w Korzkwi 24 czerwca na zamku w Korzkwi odbył się wspaniały koncert muzyki klasycznej, a długie brawa potwierdziły jego poziom i za chwyt słuchaczy. Noc Świętojańska w gminie Zielonki wcale nie była taka krótka. Na długo pozostało w pamięci miłe wrażenie. Wystąpiła wielka artystka skrzypaczka Kaja Danczowska wraz z grupą muzyków: Krzysztof Sadłowski gitara, Marta Ciepielowska altówka i Marcin Mączyński wiolonczela. Centrum Kultury, Promo cji i Rekreacji w Zielonkach było głównym organizatorem koncertu, razem z Agencją Koncertową Castello oraz kierownictwem zamku, któ re bezpłatnie udostępniło salę i zadbało o miłą atmosferę. Zabytkowa sala wypełniła się prawie po brzegi, a zebrani goście usłyszeli utwory Franza Schuberta i Niccolo Paganiniego. Czerwcowy koncert był pierw szym z cyklu koncertów zaplanowanych w rytm pór roku, tym razem poświęcony Duchowi Lata. A podobno Nie taki duch straszny kie dy go słuchają. Patronat medialny nad koncertem objęły: Telewizja Kraków, Dziennik Polski, Radio Alfa. Katarzyna Żak 17

17 WYDARZENIA Zielonki na Placu Wolnica Zespoły z gminy Zielonki zaprezentowały się podczas V Dnia Powia tu Krakowskiego 17 maja 2008 r. na Placu Wolnica w Krakowie. Impreza miała cel charytatywny, zbierano pieniądze na badania daw ców szpiku kostnego w ramach Fundacji Urszuli Smok Podaruj życie. Na scenie zaprezentowała się Fermata i orkiestra z Zielonek Odwiedzający krakowski Kazimierz i Plac Wolnica turyści, mieszkańcy Krakowa oraz goście z terenu powiatu krakowskiego, bohatera dnia, mieli okazję przejrzeć bogatą ofertę gospodarczą, turystyczną, kulturalną gmin powiatu. Wiele je łączy z racji położenia, ale również każda z nich może pochwalić się własnymi niepowtarzalnymi osiągnięciami. Jedną z artystycznych atrakcji wielogodzinnego spotkania gmin po wiatu były prezentacje artystów z terenu gminy Zielonki. Jako pierwszy wśród reprezentantów z naszej gminy wystąpił zespół wokalno instru mentalny Fermata. Członkowie Zespołu wykonali trzy piosenki. Jako pierw sza zabrzmiała O zielonej żabce, następnie widzowie mogli posłuchać pachnącej wakacjami piosenki Wsiąść do pociągu oraz wesołego O mnie się nie martw. Zespołem opiekowała się na scenie prowadząca Anna Roj, która wprost po występie z Fermatą wkroczyła na scenę z Para fialno Gminną Orkiestrą Dętą z Zielonek. Orkiestra pod batutą kapelmistrza Wojciecha Karwata wykonała utwo ry kojarzące się z powiatem krakowskim: Krakus i Pod Wawelem, ten ostatni na wyraźną prośbę widowni. Poza nimi wysłuchaliśmy Mu zyką pozdrawiajmy, Auf Tanz oraz Most na rzece Kwai. Starosta powiatu krakowskiego Józef Krzyworzeka wyraził podziw dla orkiestry z Zielonek, niemniej jednak podkreślił, że wszystkie prezentacje są na bardzo wysokim poziomie. Orkiestra z Zielonek wzruszyła nawet niebo, które dopiero przy ich występie zapłakało. Nie odstraszyło to jednak widowni, świetnie przygo towanej na tę okoliczność i zaopatrzonej w parasole. Prowadzący imprezę konferansjer Mariusz Kuś wprowadzając orkie strę z Zielonek zwrócił uwagę widzów na stroje. Występowanie w strojach krakowskich wyróżnia zieleniecką formację wśród innych orkiestr dętych. Oprócz Zielonek zaprezentowało się 16 gmin, zatańczyła również Grupa Taneczna Edelweiss z niemieckiego Brunnthal. Całodzienne spotkanie zakończył koncert klezmerskiego zespołu KROKE. IO Pięknie powiedzieć Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zorgani zowało eliminacje gminne do Powiatowego Konkursu Recytator skiego. Do rywalizacji stanęło 33 uczestników ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów gminy Zielonki. 14 marca 2008 r. jury w składzie: Sylwia Gach, Magdalena Maniecka oraz Marek Płach ta dyrektor CKPiR, przyznało nagrody i wyróżnienia. W kategorii Turniej Misia Puchatka wyróżnieni zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Owczarach: Kinga Kociarz, Jakub Nurek i Norbert Kociarz. W kategorii recytacje I miejsce wśród uczniów klas I III szkoły podstawowej otrzymał Piotr Magiera z Zespołu Szkół w Zielonkach, wyróżniono Patrycję Czechowską z tej samej szkoły. Najlepszy wśród dzieci starszych okazał się Mateusz Szostek (Zespół Szkół w Bibicach), na drugim miejscu z tej samej szkoły Karolina Kwietniowska i na Przywilej Lokacyjny dla Bibic Było to 720 lat temu. 3 kwietnia 1288 r. książę krakowski Le szek Czarny nadaje wsi Bibice tzw. Przywilej Lokacyjny. W dokumencie czytamy: W imię Pańskie Amen. Podajemy do wia domości wszystkim tak obecnie żyjącym jaki przyszłym pokoleniom, że my Leszek z łaski Boskiej książę krakowski, sandomierski i sieradzki, powodowani pragnieniem zbawienia naszej duszy i życzliwością dla pobożnych braci i sióstr poświęconych Bogu według reguły św. Augu styna oraz umiłowaniem ich domu i zakonu zwierzynieckiego tudzież skłonieni sprawiedliwymi i usilnymi prośbami pana Klemensa, prepo zyta i jego klasztoru postanowiliśmy taką łaskę okazać samemu pre pozytowi i całemu klasztorowi: aby mogli swoje dziedzictwo, zwane pospolicie Bibice i Mieszków lokować na prawie niemieckim i osadzać w tych wsiach wszelkie narodowości zwolnione spod prawa polskiego i naszego polskiego prawa rycerskiego ( ). Już wtedy nasza wieś była dobrze zorganizowaną, prężną i zamożną. Potrzebne jej było tylko prawne udokumentowanie osadnictwa, celem dalszego rozwoju. Stało się tak dzięki usilnym staraniom ówczesnych sołtysów: Waltera i Piotra. To byli światli mieszkańcy. A wspierali ich rozumni tutejsi kmiecie, czyli gospodarze. Współcześni Bibiczanie docenili historyczne wydarzenie. W 1966 r. podczas słynnego jubileuszu 800 lecia Bibic odsłonięto specjalną tabli cę na frontonie Domu Ludowego. Jest tam napisane m. in. o wyżej wymienionym przywileju. Istnienie tego wydarzenia z 1288 r. i wielu innych równie ważnych z historii swej rodzinnej wsi i naszej przekazał i opisał w swej pracy Fragmenty z historii Bibic, która znajduje się w Bibliotece Jagielloń skiej w 1965 r. nasz rodak, dr Piotr Suchan. To był dla nas wielki szok i wydarzenie, że mamy taką chlubną historię. Natomiast w 1988 r., a więc w 700 lecie tamtego wydarzenia, liczna delegacja z Bibic w strojach krakowskich, w dowód wdzięczności, złożyła olbrzymi wieniec z biało czerwonych kwiatów na grobie Lesz ka Czarnego, który znajduje się w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. Tam odprawiono, w intencji księcia i zmarłych Bibiczan, uroczystą mszę świętą. Dla ojców Dominikanów było to zaskoczenie, że jest taka wieś, która pamięta i świętuje nadanie przywileju przez księcia. Tego dnia, w godzinach popołudniowych, odbyła się sesja histo ryczna w Regionalnym Klubie Rolnika w tutejszym Domu Ludowym. Klub urządzony był na wzór dawnej izby chłopskiej. Tematem sesji było znaczenie wspomnianego przywileju dla Bibic Wzięli w niej udział profesorowie Wacław Urban i Jerzy Rajman, autorzy fragmentów dzie jów naszej wsi. Spotkanie odbyło się przy przepełnionej sali... To jeden z dowodów, że wieś Bibice zasługuje na całościowe opra cowanie jej historii... Henryk Banaś Opracowano na podstawie materiałów znajdujących się w Izbie Regionalnej w Bibicach. trzecim uczeń Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej Piotr Kró likowski. Gimnazjalistka Kaja Jedlińska z Zespołu Szkół w Bibicach zajęła pierwszą lokatę w swojej kategorii wiekowej. Ta uczestniczka jest również laureatką powiatowego konkursu, gdzie zdobyła również pierwsze miejsce. W kategorii gimnazja drugie miejsce zajęła Magdale na Kawałek z Zespołu Szkół w Korzkwi, a trzecie Paweł Królikow ski, uczeń Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej. W osobnej kategorii wywiedzione ze słowa, gdzie recytację uczest nicy łączyli nawet z elementami inscenizacji, zwyciężyła uczennica gim nazjum Paulina Owczarska z Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej, która wraz z Mateuszem Szostkiem, Karoliną Kwietniowską, Piotrem Królikowskim, Kają Jedlińską, Magdaleną Kawałek oraz Pawłem Kró likowskim reprezentowali naszą gminę 27 marca w Mogilanach w Po wiatowych Eliminacjach do 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytator skiego, gdzie jak wyżej wspomniano, zwycięska okazała się recytacja Kai Jedlińskiej. IO 18

18 Zarówno wyniki egzaminów gimnazjalnych jak i sprawdzian szóstoklasistów szkoły podstawowej wypadł w gminie Zielonki bardzo dobrze. Uczniowie prześcignęli średnią powiatową i woje wódzką w obu kategoriach. Uczniowie klas szóstych podczas testu kompetencji mogli zdobyć maksymalnie 40 pkt, w teście gimnazjalnym 100 pkt. Szóstoklasiści z gminy Zielonki osiągnęli średnią 28,2, dla porów Nagrody Wójta dla nauczycieli i uczniów 20 czerwca 2008 r. w imieniu samorządu wójt gminy Zielonki Bogusław Król podziękował nauczycielom i uczniom za naukę i pra cę w roku szkolnym 2007/2008. Tradycją już stało się, że młodzież z placówek oświatowych w gminie Zielonki w dniu zakończenia roku szkolnego odbiera doroczną nagrodę Wójta Gminy Zielonki dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce. Nagrodzeni zo stali również nauczyciele za osiągnięcia dydaktyczno wychowaw cze. Dyrektorzy szkół z Bibic, Zielonek oraz Woli Zachariaszowskiej otrzymali z rąk wójta angaże na kolejne pięć lat pracy. Małgorzata Wywiał odbiera nagrodę z rąk wójta Wyniki uczniów szkół w gminie Zielonki Nagrody Wójta przyznano nauczycielom, którzy stosują nowator skie formy nauczania, najlepiej motywują i aktywizują uczniów, jak również inspirują ich i pobudzają do pogłębiania wiedzy. W tym roku nagrodzono: z Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej Zbigniewa Skowrońskiego, Katarzynę Buczak, Katarzynę Polaszek oraz ze Szko ły Podstawowej w Owczarach Dorotę Stolarzewicz jak również dyrek tor Zespołu Szkół w Korzkwi Reginę Styn. Nagrody z rąk wójta wraz z dyplomami uznania otrzymali uczniowie szkół podstawowych: Urszula Rusek, Maciej Górski, Gabriela Okarma z Zespołu Szkół w Bibicach, Julia Kwiecień i Karolina Przeniosło z Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej, Piotr Papież i Anna Below ska z Zespołu Szkół w Zielonkach oraz Małgorzata Wywiał ze Szkoły Podstawowej w Owczarach. Wśród gimnazjalistów wyróżniono: Ka milę Zasadę, Krzysztofa Czekaja i Pawła Wyżgę z Zespołu Szkół w Bibicach, Dominika Calika i Katarzynę Michalewską z Zespołu Szkół w Korzkwi oraz Annę Chrzan i Justynę Undas z Zespołu Szkół w Zielonkach. Uczniów doceniono oczywiście za najwyższe noty oraz wzorowe zachowanie, ale również za sukcesy rangi ponadgminnej. Jako gmina możemy być dumni, że nasze wyniki są powyżej średniej wojewódzkiej i powiatowej. To wasz wspólny sukces: nauczycieli i uczniów podkreślił wójt Bogusław Król podsumowując wyniki osiągnięte przez uczniów podczas egzaminu gimnazjalnego i testu koń czącego szkołę podstawową. W życiu szkolnych społeczności w gminie wiele się przez ten rok zdarzyło nie sposób wymienić projektów naukowych i artystycznych, które podjęli uczniowie. Długa jest lista konkursów różnorodnych szcze bli, w których uczniowie zdobywali laury. Wszystkim należą się gratula cje, a w ślad za nimi spokojny i bezpieczny letni wypoczynek. IO OŚWIATA nania w powiecie krakowskim jest to 27,1, w województwie małopol skim 26,7, w kraju 25,8. W gminie prowadzą uczniowie z Bibic 29,8 pkt. Gimnazjaliści otrzymali ze swojego egzaminu średnio 62,33 pkt, na tle powiatu 59,4 pkt województwa 60,4 pkt oraz kraju 57,72 pkt. Jest to satysfakcjonujący rezultat. Przodują absolwenci z Zielonek 66,3 pkt. Serdecznie gratulujemy! IO Z jednej Europy 4 czerwca 2008 r. uczniowie i nauczyciele partnerzy w ramach programu Sokrates Comenius spotkali się w Zespole Szkół w Korzkwi z wójtem gminy Zielonki Bogusławem Królem. Trzy dzieścioro młodzieży w wieku 6 12 lat oraz opiekunowie z zaprzy jaźnionych ze szkołą placówek z Newcastle (Wielka Brytania), Bu dapesztu (Węgry) oraz Leon (Hiszpania) spędzili w naszym regio nie tydzień, zwiedzając najciekawsze miejsca z towarzyszeniem grupy polskich dzieci. Szkoła w Korzkwi rozpoczęła przed dwoma laty poszukiwania part nerów do projektu szkolnego w ramach programu Socrates Comenius, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Po rejestracji w bazie szkół Global Gateway do współ pracy zgłosiła się szkoła z Wielkiej Brytanii, z Gateshead, niedaleko New castle, co zaowocowało powstaniem zarysów projektu Zmieniający się świat. Niedługo potem dołączyły kolejne szkoły, m. in. z Węgier i Hisz panii. 27 marca 2007 wysłano wniosek aplikacyjny do FRSE, który zyskał akceptację wraz z 27 innymi na 700 startujących. Celem projektu jest rozwijanie świadomości istnienia innych ludzi i miejsc, zwyczajów i tradycji, sposobów spędzania wolnego czasu i wypoczynku w kontekście regionalnym, narodowym i międzynarodo wym czytamy na stronie www szkoły. Na początek przygotowano przewodnik po okolicy korzkiewskiej szkoły. Kolejnym etapem była wizyta studyjna dyrektorów szkół part nerskich i koordynatorów szkolnych w szkole węgierskiej. W 2008 roku w szkole w Korzkwi królowała przez tydzień kultura węgierska, przygotowano również Historię Polski dla dzieci tłumaczoną na język angielski. Przyszedł także czas na wizytę w Wielkiej Brytanii, w szkole Bill Quay Primary School, wyjechało sześcioro uczniów wraz z opie kunami. Nauczyciele mieli okazję zapoznania się z innymi sposobami pracy. Robocze czerwcowe spotkanie grup to kolejny etap współpracy. Podczas środowego spotkania wójt gminy Zielonki opowiedział gościom o szkolnictwie w gminie i zmianach jakie zaszły w gminnej oświacie od 1990 r. Dzieci zobaczyły, jak wyglądają tutejsze szkoły. Dowiedziały się także, że rodowód mieszkańców najstarszej miejsco wości gminy Zielonki Bibic to ludność, która napłynęła z terenu dzi siejszych Węgier, a nazwa sołectwa oznacza w języku węgierskim czaj kę. Przed prelekcją wójta znalazł się czas na piosenki i tańce. Po spotkaniu goście pojechali zwiedzać Kraków, a na kolejny dzień zaplanowali grę terenową w malowniczej Korzkwi. W mieszanych gru pach będą mogli tym atrakcyjniej doszkolić umiejętności językowe. IO 19

19 OŚWIATA Gminny Konkurs Ekologiczny Z drzewem w tle tak zatytułowany został konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów gimnazjów i VI klas szkół podstawowych z terenu gminy Zielonki, który zorganizowany został przez Zespół Szkół w Zielonkach. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich czterech gimnazjów z Bibic, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej i Zie lonek. Najlepsi spotkali się 16 maja podczas finału w Zielonkach. Tematem przewodnim konkursu były drzewa i to one pojawiały się w poszczególnych dziedzinach najważniejszy był oczywiście kon kurs wiedzy przyrodniczej, który przebiegał w dwóch etapach, ale ucznio wie mogli też zająć się motywem drzewa w literaturze (należało napisać fraszkę) i plastyce (wykonać pracę w technice dowolnej). Finał rozpoczął się od bardzo ciekawego wykładu dr Stanisława Małka, adiunkta Katedry Ekologii Lasu, Wydziału Leśnego Uniwersy tetu Rolniczego w Krakowie, a zarazem sekretarza krakowskiego od działu Polskiego Towarzystwa Leśnego. Z prezentacji widzowie mogli nie tylko nauczyć się rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew, ale i dowiedzieć mnóstwa ciekawostek, takich jak, np.: żywice których drzew wykorzystuje się do produkcji plastrów rozgrzewających (sosna i świerk), a które są najlepsze do wędzenia wędlin (olsza czarna), a jakie do wykonania rzeźb (lipa). Dr S. Małek, wraz z wizytator z ramienia kuratorium Anną Klimas Waligórą i kierowniczką Gminnego Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Zie lonkach Małgorzatą Fordymacką, zasiadł potem w jury oceniającym trzyosobowe drużyny reprezentujące poszczególne gimnazja. Gościem konkursu był dr Józef Barszcz przewodniczący krakowskiego od działu Polskiego Towarzystwa Leśnego. A konkurencje nie były łatwe: uczestnicy mieli m.in. rozpoznać wi doczne na slajdach gatunki drzew i określić czy są pod ochroną, dopa sować do nich owoce i odpowiedzieć na pytania nie tylko dotyczące drzew, ale ogólnie znajomości przyrody. Podczas gdy jury podsumo wywało wyniki dla zebranych wystąpił chór Mezzoforte. Jury zazna czyło, iż jest pod wrażeniem wiedzy, jaką wykazali się uczestnicy kon kursu. Pierwsze miejsce (97 pkt) w konkursie Z drzewem w tle zajęła drużyna gospodarzy w składzie: Anna Chrzan, Justyna Kiełkowicz i Justyna Undas, na drugim miejscu (83 pkt) uplasowała się reprezenta Zwycięska reprezentacja Zielonek cja Korzkwi, w której skład weszli: Dominik Calik, Mateusz Kozyra i Tomasz Muszyński, trzecie miejsce (79 pkt) wywalczyły uczennice z Bibic: Katarzyna Celary, Iga Kublik i Anna Olbrich, natomiast czwar te (53 pkt) zajęli reprezentanci gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej: Magdalena Kowalczyk, Urszula Pietrzyk i Dawid Rosa. W części literackiej konkursu pierwszym miejscem nagrodzono Katarzynę Bień, drugim Katarzynę Michalewską (obie z Korzkwi), trzecim natomiast Mariusza Gazdę (Bibice), a w konkursie plastycznym pierwsze miejsce zajęła Ewa Pietrzyk, drugie Katarzyna Pietrzyk, trze cie Urszula Kubicz (wszystkie z ZS w Zielonkach). Wszyscy uczestnicy konkursu, oprócz dyplomów i cennych pozycji książkowych otrzymali sadzonki buków, ufundowane przez Polskie Towarzystwo Leśne i wręczone im wraz z gratulacjami przez dr Józefa Barszcza i dr Stanisława Małka. Na koniec warto zaznaczyć, że konkurs, świetnie przygotowany przez nauczycielkę z Zespołu Szkół w Zielonkach Beatę Zygmunto wicz, był nie tylko okazją do porównania wiedzy uczestniczących w nim drużyn, ale i okazją do poszerzenia wiadomości dla dopingujących. MKF 14 maja 2008 r. klasy Ia i IIc Zespołu Szkół w Zielonkach uczestniczyły w pokazowej lekcji języka angielskiego zorganizo wanej w ramach programu English Language Fellow współor ganizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczy cieli w Krakowie. Departament Stanu USA za pośrednictwem Ambasady Stanów Zjed noczonych Ameryki Północnej w Warszawie oraz Konsulatów przy ko ordynacji Georgetown University zaprasza native speakerów do Polski dla wdrażania różnorodnych metod nauczania języka. Podczas warszta tów prowadzą lekcje z uczniami, a po zakończeniu pokazu doradzają nauczycielom co do prowadzenia zajęć. Do szkoły zaprosiła koordynują cych program jej dyrektor Bożena Nowak. Wraz z prowadzącą zajęcia Małgorzatą Chołodecką program reprezentowała pani Izabella Wohn, nauczyciel konsultant ds. marketingu oświatowego, współpracy z insty tucjami nauki, edukacji i współpracy zagranicznej MSDN w Krakowie. W skrócie metoda przedstawiona przez panią Małgorzatę Chołodecką to przyswajanie języka w rzeczywistości. Nauczyciel nie używa języka pol skiego, w lekcji niebagatelną rolę odgrywa udział dzieci poprzez aktywność językową, ale również własnoręczne tworzenie pomocy naukowych oraz dochodzenie do wspólnego rezultatu, jakim może być stworzenie opowie ści, w formie już bardzo przypominającej przedstawienie teatralne. Uczniowie z Zielonek po przełamaniu pierwszych lodów chętnie włączali się do uczestnictwa w lekcji, a po jej zakończeniu wyrażali aprobatę. Pierwszaki uczyły się określeń na poszczególne zmysły: wzro ku, smaku, węchu i dotyku tworząc z papieru części twarzy, jakie służą do ich odbierania, niemal bezwiednie nazywając wszystko w języku angielskim. Drugoklasistów szczególnie wciągnęła opowieść o przy 20 Nauczyciele z Zielonek szkolą się w nauczaniu angielskiego Angielski jest łatwy dzięki zabawie godach tęczowej rybki, do której sami sporządzili rekwizyty. Trudno o większą różnorodność rybek w niejednym akwarium. Zespół Szkół w Zielonkach jest jedną z 13 szkół, w których odbyły się lekcje otwarte. We wszystkich wzięło udział ponad 50 małopolskich nauczycieli języka angielskiego. Kolejnym rezultatem współpracy Ma łopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Konsulatu jest projekt stworzenia Centrum Pomocy Dydaktycznej dla Nauczycieli Ję zyka Angielskiego, co stanowiłoby kontynuację pokazanego m. in. w Zielonkach projektu. IO

20 Poczuć się jak gwiazda OŚWIATA Festiwal Piosenki Angielskiej w Woli Zachariaszowskiej staje się już tradycją wydarzenie to jest wyczekiwane przez uczniów wszystkich szkół gminy Zielonki niemal przez cały rok. 9 maja odbyła się ósma edycja tego konkursu. W festiwalu, organizowanym co roku przez Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej, wzięli udział uzdolnieni muzycznie uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie naszej gminy. Młodzi piosenkarze jak zwykle zachwycili zebraną w szkolnej sali gimnastycznej publiczność zdol nościami wokalnymi, pięknymi układami cho reograficznymi i kostiumami, wykazali się rów nież sprawnością w posługiwaniu się obcą mową. Organizatorzy konkursu, nauczycielki Mar ta Sadomska, Anna Korzeniowska i Marta Głuszek podzieliły uczestników na trzy kate gorie wiekowe: klas I III szkoły podstawo wej, klas IV VI oraz gimnazjalną. W każdej kategorii osobno oceniano solistów i zespoły. Uczestnicy mogli zyskać punkty za wrażenie artystyczne, melodyjność i umiejętność posłu giwania się językiem angielskim. Jurorami byli nauczyciele przedstawiciele wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Tegoroczny festiwal rozpoczęły piosenki zaśpiewane przez dzieci z zerówek z Woli Za chariaszowskiej i z Owczar obie grupy, oprócz długich braw, otrzymały dyplomy i słodycze. W kategorii klas I III pierwsze miejsce wy śpiewali uczniowie z Bibic piosenką Look all around. Spośród uczestników konkursu z klas IV VI laury pierwszeństwa przypadły piąto klasistkom z Korzkwi, miejsce drugie i trzecie zajęły natomiast uczennice z Woli Zacharia szowskiej. Najlepszą solistką okazała się nato miast Izabela Krokosz z Korzkwi. Spośród zespołów gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobył chór Mezzoforte z Zielonek za piękne wykonanie piosenki Lemon tree. Jak co roku, Festiwal Piosenki Angielskiej wzbudził silne emocje wśród publiczności, która miała okazję posłuchać popularnych prze Uczniowie zerówki z Woli Zachariaszowskiej zdobyli sobie serca publiczności dowodem na to były długie brawa. bojów w całkiem nowym, oryginalnym wy konaniu i zwłaszcza wśród uczestników, którzy przez chwilę mogli poczuć się jak praw dziwe gwiazdy estrady. Marta Głuszek Śladami ekologii. Zostań najlepszym fotoreporterem gminy pod takim tytu łem ogłoszono gminny konkurs między przedmiotowy skierowany do gimnazjali stów. Zadaniem uczniów było napisanie reportażu i wykonanie do niego samodziel nie zdjęć. Finał i wręczenie nagród odbyło się w Zespole Szkół w Woli Zachariaszow skiej 17 czerwca. Uczniowie wykazali się bardzo dużym za angażowaniem w podejściu do tematu, zain spirowani mottem konkursu, czyli słowami mistrza reportażu Ryszarda Kapuścińskiego: Reporter oczywiście nie może naprawić świa ta, bo z tym zresztą nie tylko reporterzy mają problemy. Ale niemniej może sygnalizować miejsca i sprawy złe i w ten sposób bardzo bezpośrednio informując innych przyczyniać może się nie tyle do naprawy świata ile zwró cenia uwagi innych na zjawiska, które trzeba 8 maja 2008 w Zespole Szkól w Woli Zachariaszowskiej odbył się Gminny Kon kurs Parki Narodowe Małopolski. W kon kursie uczestniczyły trzy gimnazja z terenu naszej gminy. Organizatorem konkursu była Katarzyna Polaszek. Uczestnicy konkursu odpowiadali na 5 pytań konkursowych. Uczniowie two rzyli grupy 3 osobowe. Pierwsze pytanie do tyczyło ogólnych informacji na temat parków, następnie uczniowie na podstawie slajdów rozpoznawali wybrane gatunki roślin i zwie rząt, określali symbole MPN. Musieli też na mapie wskazać umiejscowienie poszczegól Reporterzy na tropie by zmienić lub usunąć. Szczególnie duże za interesowanie młodych reporterów wzbudził problem śmieci, ich segregowania i nielegalne wysypiska. Tropili wanny malowniczo spo czywające na łąkach, czy butelki po piwie wy godnie usadowione na drzewach na półkach Laureatki konkursu Parki Narodowe Małopolski nych parków oraz ułożyć trasę turystyczną po wybranym Małopolskim Parku Narodowym. Konkurs wygrały uczennice z Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej, drugie miej sce uczniowie z Zespołu Szkół w Bibicach a trzecie z Zespołu Szkół z Zielonek. W czasie gdy członkowie jury Agnieszka Machula z ZS w Zielonkach i Agata Płatek z ZS w Bibicach sprawdzały prace, uczennice klasy III b wy świetlały prezentacje multimedialne, które były uwieńczeniem projektu dotyczącego Małopol skich Parków Narodowych. Po rywalizacji uczestnicy zostali ugoszczeni przez organiza torów. Każda osoba została uhonorowana na z huby. Swymi reportażami próbowali pod nieść świadomość ekologiczną czytelników, ale również chwalili troskę o środowisko miesz kańców segregujących śmieci. Większość prac wykazywała wysoki poziom profesjonalizmu. W konkursie wzięli udział gimnazjaliści z Bibic i Woli Zachariaszowskiej, łącznie zgło szono 34 prace. W jury zasiadły: pomysłodaw czyni i organizatorka konkursu dr Iwona Biń czycka Kołacz oraz Katarzyna Polaszek, wi cedyrektorka szkoły w Woli. I miejscem na grodzono Urszulę Pietrzyk (Wola Zach.), II Adriannę Siudy (Bibice), III Paulinę Owczarską (Wola Zach.). Wyróżniono: Agnieszkę Malik (Wola Zach.), Tomasza Uth ke (Bibice), Kamilę Kolarską (Wola Zach.), Martynę Sarnę (Wola Zach.). Nagrodami uzna nia doceniono prace: Marcina Starowicza (Bi bice), Karoliny Pagacz (Wola Zach.), Anny Ziębiec (Wola Zach.), Barbary Piwowońskiej (Wola Zach.), Bartłomieja Książka (Bibice), Karoliny Rosa (Wola Zach.). MKF grodą zakupioną z Gminnego Fundu szu Ochrony Środowiska. Katarzyna Polaszek Uczestnicy konkursu 21

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/257./14 z dnia 29 lipca 2014r. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.919 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.919 w rozdziale 90095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpowiedzi na pytania. 1. Zwrot dotacji pobranej nienależnie, otrzymanej na zakup sprzętu inwestycyjnego dla OSP

Wykaz odpowiedzi na pytania. 1. Zwrot dotacji pobranej nienależnie, otrzymanej na zakup sprzętu inwestycyjnego dla OSP Wykaz odpowiedzi na pytania I. Zwrot dotacji 1. Zwrot dotacji pobranej nienależnie, otrzymanej na zakup sprzętu inwestycyjnego dla OSP II. Podstawy udzielania ulg 1. Możliwość umorzenia należności z urzędu

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Wraz z początkiem roku w każdej rodzinie trwają prace nad domowym budżetem. W niniejszej broszurze prezentujemy nasz wspólny gminny budżet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Projekt z dnia 9 listopada2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/199/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 sierpnia 2011r.

Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/199/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 sierpnia 2011r. Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/199/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 sierpnia 2011r. 1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 2.267.996,12 zł Dział 400,rozdział 40002

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Dotacja na realizację projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego: ,69

Dotacja na realizację projektu Motywacja - Deklaracja - Praca, z tego: ,69 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE w zł Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014

ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek Gminy Tarnów na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 października 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 października 2016 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 234/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 234/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 234/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 13 stycznia 2012 r. Poz. 111 UCHWAŁA NR XVII/126/11 RADY GMINY NAWOJOWA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 13 stycznia 2012 r. Poz. 111 UCHWAŁA NR XVII/126/11 RADY GMINY NAWOJOWA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 stycznia 2012 r. Poz. 111 UCHWAŁA NR XVII/126/11 RADY GMINY NAWOJOWA w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r. Na podstawie art. 211,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/ Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/ Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/193 72014 Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 7605

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 7605 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 7605 UCHWAŁA Nr 360/09 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r.

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. Uchwała Nr XVI/106/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 : z 2002r. Nr 23,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata Gminy Żyraków.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata Gminy Żyraków. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021 Gminy Żyraków. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 2021 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/260/14 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 października 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Projekt z dnia 8 września 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo