SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL. Pruszków

2 Spis treści: 1. Sprawozdanie Zarządu PZKol 2. Sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych 3. Sprawozdanie SMS w Świdnicy 4. Sprawozdanie SMS w Toruniu 5. Sprawozdanie SMS w Żyrardowie 6. Sprawozdanie Komisji Przełajowej 7. Sprawozdanie Komisji ds. Kolarstwa Górskiego 8. Sprawozdanie Komisji Masters i Cyklosportu 2

3 Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego z działalności w okresie Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego został wybrany na czteroletnią kadencję przez Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegato w PZKol w dniu r W 2013 roku Zarząd PZKol pracował w składzie: 1. Wacław Skarul - Prezes Zarządu 2. Marcin Melzacki - Wiceprezes 3. Bogdan Rzepka - Wiceprezes 4. Lucjusz Wasielewski - Sekretarz Zarządu 5. Dariusz Banaszek 6. Marek Hok 7. Lech Kurowski 8. Paweł Skorek 9. Marek Truchan W okresie styczen grudzien 2013 roku obyło się 8 posiedzen Zarządu PZKol ponadto waz ne sprawy biez ące, dotyczące między innymi starto w kadr narodowych w najwaz niejszych imprezach, wniosko w i decyzji komisji antydopingowej UCI czy wnoszonych do Komisji Dyscyplinarnej były omawiane i konsultowane pocztą elektroniczną. Najwaz niejszym zadaniem, jakie postawił sobie Zarząd PZKol w 2013 roku było przygotowanie i realizacja zmian w sposobie działania związku postulowana przez delegato w i zapowiedziana przez Zarząd podczas Walnego Zgromadzenia Delegato w w grudniu 2012 roku. Zmiany te miały dotyczyc przede działania Działu Szkolenia, poprawienia komunikacji Zarządu i Biura PZKol z Okręgowymi Związkami Kolarskimi, klubami i organizatorami zawodo w kolarskich, uporządkowania spraw finansowych i większej transparentnos ci działania oraz kontynuowania programu naprawczego. W tym ro wniez spłaty zadłuz enia do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz uregulowania sprawy przejęcia toru kolarskiego w Pruszkowie przez COS. Najwaz niejsze działania podejmowane przez Zarząd PZKol w 2013 roku: 1. W wyniku otwartego konkursu na stanowisko Dyrektora Sportowego i Kierownika Działu Szkolenia PZKol został wybrany trener o b. wysokich kwalifikacjach p. Andrzej Piątek. Kandydatura p. A. Piątka została przyjęta przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z pełną aprobatą. 2. PZKol przeprowadził, przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Sportu, konkursy na stanowiska trenero w kadr narodowych, w kto rych zostali wyłonieni nowi trenerzy odpowiedzialni za poszczego lne grupy centralnego szkolenia: tor sprint tor s redni dystans męz czyzn MTB (cross country) szosa kobiet szosa młodziez owa męz czyzn - Andrzej Tołomanow - Jacek Kasprzak - Rafał Hebisz - Mariusz Mazur - Zbigniew Piątek 3

4 Zarząd PZKol, po konsultacjach z przedstawicielem MSiT, powierzył prowadzenie kadry narodowej tor s redni dystans kobiet Grzegorzowi Ratajczykowi (prowadził kadrę kobiet w latach poprzednich) oraz Andrzejowi Kramarczykowi budowę od podstaw kadry BMX. Funkcję selekcjonera i trenera kadry szosowej elity męz czyzn nadal powierzono Piotrowi Wadeckiemu. Pracę trenerską z kadrami torowymi junioro w i juniorek kontynuowali Daniel Meszka i Jerzy S winoga a z kadrami szosowymi Waldemar Cebula i Marcin Adamo w. Po sezonie 2013 z funkcji trenera szosowej kadry młodziez owej zrezygnował Zbigniew Piątek. Na stanowisko to w grudniu 2013 r. Zarząd PZKol powołał Tomasza Broz ynę. 3. W 2013 roku był nadal finansowany za pos rednictwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (dotacja budz etowa) i Wielkopolskiego Związku Kolarskiego (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Szkoły Mistrzostwa Sportowego i kadry wojewo dzkie były finansowane odrębnie poprzez ogo lnopolską i regionalne Federacje Sportu. Kwoty dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczonych na kolarstwo w 2013 roku: Dotacja budz etowa realizowana poprzez PKOL (w tym ,00 nagrody dla związku za srebrny medal MS M. Włoszczowskiej) ,00 Dotacja ze s rodko w FRKF realizowana poprzez WZKol program KNJ ,00 Kwota dotacji dla Szko ł Mistrzostwa Sportowego w tym SMS w S widnicy SMS w Toruniu SMS w Z yrardowie , , ,00 Kwota dotacji dla OSSM w tym: OSSM Kalisz OSSM Kielce OSSM Pruszko w , , , ,00 Łączna kwota dotacji dla kadr wojewo dzkich realizowane przez krajową i wojewo dzkie Federacje Sportu (kwota podstawowa wg. informacji z MSiT wynikająca z tzw. podziału punkto w) ,00 RAZEM ,00 4

5 4. W wyniku prac Działu Szkolenia i Zarządu została opracowana Strategia Rozwoju Kolarstwa na lata po raz pierwszy od kilku lat tworząca spo jny merytorycznie i organizacyjnie program szkolenia kadr do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Strategia została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Delegato w PZKol w dniu r. Praktyczna realizacja załoz en dotyczących organizacji szklenia przyjętych w tej strategii zostanie omo wiona szerzej w sprawozdaniu Działu Szkolenia, wymieniamy tylko najwaz niejsze działania podjęte i zrealizowane w 2013 roku: został opracowany jasny system kwalifikacji zawodniko w do startu w mistrzostwach s wiata i Europy oraz w najwaz niejszych zawodach kolarskich z udziałem kadr narodowych we wspo łpracy z Instytutem Sportu kompleksowym badaniom diagnostycznym poddano 167 zawodniko w ze wszystkich grup centralnego szkolenia. Wspo łpraca z Instytutem Sportu zaowocowała ro wniez realizacją programu naukowo badawczego, w kto rym w trakcie zgrupowan w Livigno były monitorowane kadry szosowe przygotowujące się do startu w Mistrzostwach Europy grupy centralnego szkolenia zostały wyposaz one w urządzenia do monitorowania procesu szkoleniowego i biez ącej kontroli treningu (mierniki mocy SRM i Garmin), wszystkie kadry otrzymały stroje startowe, dresy i koszulki polo. 5. Niezwykle waz ną sprawą dla kontynuacji programu naprawczego i dalszego działania PZKol było podpisanie kolejnej umowy sponsorskiej z Firmą CCC Pana Dariusza Miłka. W wyniku tej umowy związek otrzymał s rodki finansowe w kwocie ,00 złotych netto. Dodatkowo Sponsor zakupił na potrzeby związku dwa samochody osobowe Skoda oraz profesjonalnie przygotowanego i wyposaz onego busa marki Peugot Boxer. S rodki sponsorskie zostały wykorzystane między innymi na dalszą spłatę zaległych zobowiązan, finansowanie Mistrzostw Polski i Pucharo w Polski we wszystkich kategoriach rozgrywanych na torze w Pruszkowie, organizację międzynarodowych zawodo w torowych Grand Prix Polski narzuconych przepisami UCI. Zarząd PZKol wyraz a gorące podziękowanie dla Pana Dariusza Miłka za jego zaangaz owanie w rozwo j kolarstwa i wsparcie jakiego udziela od 2010 roku PZKol w realizacji trudnego programu naprawczego. Bez tej pomocy związek nie miałby z adnych szans na jakakolwiek działalnos c. 6. Waz nym sportowo i wizerunkowo działaniem było opracowanie programu działan antydopingowych Czyste kolarstwo i aktywna wspo łpraca w tym zakresie z Komisją ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie. 7. Przepisy UCI, kto re weszły w z ycie w 2013 roku, nałoz yły na PZKol obowiązek organizacji międzynarodowych zawodo w I klasy w kolarstwie torowym. Przygotowanie i przeprowadzenie takich zawodo w w obecnej sytuacji finansowej związku było nie lada wyzwaniem. Jednak dzięki wspo łpracy z Czesławem Langiem i jego firma Lang team udało nam się zorganizowac bardzo dobre zawody, w kto rych wzięło udział 18 ekip zagranicznych. Zawody zostały wysoko ocenione przez UCI. 5

6 Cz. Lang deklaruje chęc wspo łpracy takz e w kolejnych latach i wspo lne z PZKol wprowadzenie Grand Prix Polski do ligi najlepszych zawodo w torowych w Europie. 8. Bardzo waz nym elementem działania kaz dego związku sportowego jest jego strona internetowa czyli podstawowe narzędzie komunikacji ze s rodowiskiem. W 2013 roku nie mielis my s rodko w na zmiany funkcjonalnos ci i unowoczes nienie strony internetowej PZKol. Nie mamy ich zresztą takz e dzis, bo jest wiele potrzeb waz niejszych i pilniejszych. Jednak, dzięki pracy i zaangaz owaniu p. Adama Sikory, kto ry od lutego 2013 roku zarządza stroną internetową związku, bardzo poprawiła się zaro wno jej jakos c a wszystkie waz ne informacje są tam zamieszczane na biez ąco. Znacznie poprawiła się ro wniez wartos c merytoryczna tych informacji. Zarząd PZKol wyraz a podziękowania Panu Adamowi Sikorze za jego dotychczasowe działania. 9. W dniach 6 grudniu 2013 roku, mimo trudnej sytuacji związku, zorganizowalis my Uroczyste Podsumowanie Sezonu Kolarskiego 2013 i uhonorowalis my specjalnymi statuetkami najlepsze zawodniczki i zawodniko w we wszystkich dyscyplinach kolarskich i kategoriach wiekowych. Ta sympatyczna uroczystos c była częs cią większego programu konsultacji plano w na 2014 rok jakie w dniach 6 8 grudnia 2013 roku zarząd przeprowadził z przedstawicielami Okręgowych Związko w Kolarskich oraz Ogo lnopolskiej Narady Trenero w. W trakcie tego spotkania zostały przedstawione i konsultowane wstępne załoz enia Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa (NPRK). Nasz projekt został bardzo dobrze przyjęty przez o wczesną Minister Sportu p. Joannę Muchę, kto ra złoz yła deklarację wsparcia projektu przez ministerstwo. Jednak w wyniku zmiany na stanowisku ministra sportu rozmowy na temat realizacji NPRK zostały zawieszone. Obecnie ministerstwo przygotowuje konkurs, w kto rym będą s rodki dla związko w na realizację programo w promocji swoich dyscyplin, w ramach kto rego PZKol moz e uzyskac s rodki na realizację Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa w zakresie upowszechniania kolarstwa w szko łkach kolarskich. Ro wnoczes nie ministerstwo poprosiło o dopracowanie koncepcji działania planowanych w NPRK regionalnych os rodko w szkolenia i przygotowanie formalnego wystąpienia wraz z całą niezbędną dokumentacją. 10. W 2013 roku w ramach środków sponsorskich kontynuowaliśmy realizację trudnego programu naprawczego. Już początek roku okazał się bardzo trudny bowiem w lutym 2013 komornik Przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie działając na podstawie wyroku uzyskanego przez Bank BGŻ wszczął postepowanie egzekucyjne zabezpieczające należności banku z tytułu poręczenia przez władze PZKol kredytu dla spółki EKO Kampinos. W wyniku tego postępowania zajęte zostały rachunki bankowe związku oraz wszystkie ruchomości. To w sposób oczywisty utrudniło bieżące działanie związku w trudnym okresie przygotowań do startu naszych kadr w torowych Mistrzostwach Świata. W wyniku wielu zabiegów i rozmów z bankiem Zarządowi PZKol udało się zawiesić to postepowanie i odblokować możliwość działania związku. W efekcie w 2014 roku postepowanie w ogóle zostało umorzone na wniosek banku jednak PZKol musiał zapłacić ponad ,00 zł kosztów komorniczych (zapłacono ze środków sponsorskich 2013 roku, które mieliśmy w rezerwie na spłatę raty do MSiT). 6

7 Spłata zaległych zobowiązań PZKol jest realizowana ze środków sponsorskich. Umowa sponsorska z Firmą CCC opiewała na kwotę ,00 netto i z tej kwoty w pierwszym rzędzie spłacane były zadłużenia zagrożone egzekucjami komorniczymi, zadłużenia z lat wobec dostawców mediów dla toru kolarskiego oraz wypłacane wynagrodzenia pracownikom zwolnionym w wyniku restrukturyzacji. Na te cele zostało przekazane ,83 zł w tym: ,57 zł na spłatę zaległości, koszty sądowe i komornicze ,26 zł na wynagrodzenia. Z tej kwoty miała być również zapłacona kolejna rata należności do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jednak w ostatnich dniach sierpnia 2013 r. Mostostal Puławy S.A., wszczął komornicze postępowanie zabezpieczające, w wyniku którego komornik przy Sądzie Rejonowym w Zamościu przejął kwotę ,05 z rachunku wpłat sponsora. Działania te, choć podejmowane na podstawie przysługującego Mostostalowi Puławy SA tytułu zabezpieczenia, okazały się nadużyciem przysługujących wierzycielowi uprawnień, co na wniosek PZKol zostało potwierdzone postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia , uchylającym działania komornicze. W wyniku tego postanowienia PZKol wystąpił do komornika o zwrot zajętych w tym postępowaniu kwot. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte we wrześniu 2013 ale jego zakończenie i zwrot zajętej kwoty nastąpiło dopiero w kwietniu 2014 roku. I dopiero w kwietniu PZKol mógł spłacić zaległą ratę ,91 zł należności do Ministerstwa Sportu. Poniżej zamieszczamy zestawienie należności, które zostały do uregulowania przez PZKol wg. stanu na r., kwoty te są ujęte w sprawozdaniu finansowym. ZOBOWIAZANIA NA DZIEŃ R. MOSTOSTAL PUŁAWY ,15 COS CETNIEWO 4 764,00 PZU 7 240,45 UCI ,74 MINISTERSTWO SPORTU ,92 * NAGRODY ZAGRANICZNE ,28 RAZEM ,54 REZERWY POTOCKI JAROSŁAW SPRAWA W SĄDZIE ,91 ** KREJNER GRZEGORZ SPRAWA W SĄDZIE ,00 MESZKA PAWEŁ SPRAWA W SĄDZIE ,00 *** EKO KAMPINOS PORĘCZENIE KREDYTU ,69 MOSTOSTAL ODSETKI ,05 MOSTOSTAL KOSZTY SĄDOWE ,77 RAZEM ,42 7

8 * W kwietniu 2014 roku PZKol zapłacił zaległą ratę do Ministerstwa Sportu za 2013 rok, w 2014 roku pozostała do zapłaty kwota ,96 ostatniej raty. ** PZKol przegrał proces z p. J. Potockim, kwota ,91 została zapłacona w 2014 roku. *** W kwietniu 2014 r. PZKol zapłacił ok ,00 zł z kwoty roszczeń p. P. Meszki na podstawie wyroku sądu, odwołanie od wyroku jeszcze nie zostało rozpoznane. 11. Realizując postanowienia Walnego Zgromadzenia Delegatów z grudnia 2012 r. Zarząd PZKol kontynuował rozmowy z Ministerstwem Sportu i COS w sprawach przejęcia toru kolarskiego w Pruszkowie przez COS oraz ostatecznego rozwiązania kwestii rozliczeń z Mostostalem Puławy. W tych sprawach odbyło się kilka spotkań z urzędnikami ministerstwa, z kierownictwem COS i z prawnikami Mostostalu. W wyniku różnych uzgodnień zostały wykonane przez PZKol bieżące ekspertyzy stanu technicznego obiektu a COS przygotował budżet przejęcia obiektu oraz wstępną koncepcję działania jako Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Jednak w związku ze zmianą na stanowisku ministra rozmowy zostały zawieszone. Zarząd PZKol będzie nadal czynił starania u nowego Ministra o ostateczne uregulowanie kwestii toru kolarskiego. Podsumowując rok był kolejnym rokiem trudnego i bolesnego wychodzenia z kryzysu w jakim znalazł się PZKol w wyniku działania poprzednich władz związku. Bardzo dużo zostało już zrobione ale również bardzo dużo mamy jeszcze do zrobienia. W kwestii uregulowania ponad zł do Mostostalu czy prawie poręczenia do banku BGŻ możemy tylko aktywnie wspierać działania ministerstwa, bowiem związek nie ma żadnych możliwości spłaty tak ogromnego zadłużenia. Jednak mamy nadzieję, że nasze rozmowy i starania w tej sprawie wreszcie przyniosą rezultaty. Dziś, po spłacie wszystkich pozostałych zobowiązań, chcemy się skupić na przygotowaniach naszych kadr do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, na sprawach szkoleniowych i na realizacji Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa. W tym podsumowaniu 2013 roku nie może zabraknąć najważniejszych sukcesów jakie odniosły nasze zawodniczki i zawodnicy w mistrzostwach świata i Europy: Srebrny medal Maji Włoszczowskiej w Mistrzostwach Świata i 3 miejsce Mistrzostwa Europy w kolarstwie górskim cross-country. 1 miejsce Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym Katarzyny Pawłowskiej w konkurencji scratch Drużyna w składzie - Katarzyna Pawłowska, Edyta Jasińska, Małgorzata Wojtyra, Eugenia Bujak i Natalia Rutkowska zdobyła 2 miejsce Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym kat. Elita drużynowy wyścig na dochodzenie na dystansie 4000 metrów. Bardzo dobrze w 2013 roku spisali się nasi młodzi torowcy : Łucja Pietrzak - 1 miejsce Mistrzostwa Europy juniorek w kolarstwie torowym omnium Drużyna w składzie Patryk Rajkowski, Mateusz Rudyk i Jakub Stecko 3 miejsce Mistrzostwa Europy juniorów w kolarstwie torowym sprint drużynowy Krzysztof Maksel - 3 miejsce Mistrzostwa Europy młodzieżowców w kolarstwie torowym wyścig na dystansie 1000 m. Wacław Skarul - Prezes Zarządu PZKol 8

9 Sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych w roku 2013 Polski Związek Kolarski zrealizował wszystkie załoz enia dotyczące roku 2013 okres lone w Strategii Rozwoju Kolarstwa na lata przyjętej przez Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegato w w czerwcu 2013 roku. 1. Polski Związek Kolarski zorganizował konkursy na trenero w kadr narodowych, w drodze kto rych zostali wyłonieni nowi trenerzy odpowiedzialni za poszczego lne grupy centralnego szkolenia: tor sprint tor s redni dyst. męz czyzn MTB (cross country) szosa kobiet szosa młodziez owa męz czyzn - Andrzej Tołomanow - Jacek Kasprzak - Rafał Hebisz - Mariusz Mazur - Zbigniew Piątek Całą kadrę szkoleniową PZKol w roku 2013 tworzyli: Piotr Wadecki - selekcjoner reprezentacji szosowej elity męz czyzn Piątek Zbigniew - trener szosowej kadry młodziez owej męz czyzn Waldemar Cebula - trener szosowej kadry junioro w Mariusz Mazur - trener szosowej kadry elity kobiet Marcin Adamo w - trener szosowej kadry juniorek Grzegorz Ratajczyk - trener torowej kadry elity kobiet s redniego dystansu Andrzej Tołomanow - trener torowej kadry elity męz czyzn kro tkiego dystansu Jacek Kasprzak - trener torowej kadry elity męz czyzn s redniego dystansu Daniel Meszka - trener torowej kadry junioro w i juniorek kro tkiego dystansu Jerzy S winoga - trener torowej kadry junioro w i juniorek s redniego dystansu Rafał Hebisz - trener kadry MTB we wszystkich kategoriach wiekowych Andrzej Kramarczyk - trener kadry BMX we wszystkich kategoriach wiekowych Jan Antkowiak - selekcjoner kadry przełajowej we wszystkich kat. wiekowych Robert Pietruszyn ski - lekarz kadry Damian Salwin - psycholog Ryszard Wieczorek - fizjoterapeuta Po sezonie 2013 z funkcji trenera szosowej kadry młodziez owej zrezygnował Zbigniew Piątek. Na stanowisko to w grudniu 2013 r. Zarząd PZKol powołał Tomasza Broz ynę. 2. Na podstawie dotychczasowych wyniko w sportowych oraz badan diagnostycznych powołano zawodniko w do kadr narodowych na rok Badaniom diagnostycznym w roku 2013 poddano 167 zawodniko w w następujących dyscyplinach kolarskich: szosa, tor, MTB-cross country, BMX. Badania odbyły się w warszawskim Instytucie Sportu. Łącznie w centralnym szkoleniu wzięło udział 128 zawodniko w we wszystkich specjalnos ciach i kategoriach wiekowych. 9

10 3. Najwaz niejsze wyniki osiągnięte przez polskich zawodniko w w imprezach mistrzowskich w roku 2013: MEDALIŚCI MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY 1. Maja Włoszczowska Klub: Grupa kolarska UCI - GIANT Pro XC Team 2 miejsce Mistrzostwa Świata w kolarstwie górskim cross-country (konkurencja olimpijska), Pietermaritzburg/RPA, miejsce Mistrzostwa Europy w kolarstwie górskim cross-country (konkurencja olimpijska), Berno/Szwajcaria, Katarzyna Pawłowska Klub: Grupa kolarska GSD Gestion Kallisto 1 miejsce Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym kat. Elita konkurencja: scratch (konkurencja nieolimpijska) , Mińsk/Białoruś 3. Katarzyna Pawłowska (GSD Gestion Kallisto), Edyta Jasińska (Młodzieżowy Klub Sportowy EMDEK Bydgoszcz), Małgorzata Wojtyra (Grupa kolarska BePink), Eugenia Bujak i Natalia Rutkowska (Grupa Kolarska Żyrardów) 2 miejsce Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym kat. Elita konkurencja: drużynowy wyścig na dochodzenie na dystansie 4000 metrów, Apeldoorn/Holandia, Łucja Pietrzak Klub: Uczniowski Klub Sportowy Koźminianka Koźminek 1 miejsce Mistrzostwa Europy juniorek w kolarstwie torowym - konkurencja: omnium (konkurencja olimpijska), Anadia/Portugalia, Patryk Rajkowski Klub: Uczniowski Klub Sportowy Limaro Kórnik 3 miejsce Mistrzostwa Europy juniorów w kolarstwie torowym konkurencja: sprint drużynowy (konkurencja olimpijska), Anadia/Portugalia, Mateusz Rudyk Klub: Uczniowski Klub Sportowy MOTO Jelcz Laskowice 3 miejsce Mistrzostwa Europy juniorów w kolarstwie torowym konkurencja: sprint drużynowy (konkurencja olimpijska), Anadia/Portugalia, Jakub Stecko Klub: Grupa Kolarska Żyrardów 3 miejsce Mistrzostwa Europy juniorów w kolarstwie torowym konkurencja: sprint drużynowy (konkurencja olimpijska), Anadia/Portugalia, Krzysztof Maksel Klub: Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja "STAL" Grudziądz 3 miejsce Mistrzostwa Europy młodzieżowców w kolarstwie torowym konkurencja: wyścig na dystansie 1000 metrów (konkurencja nieolimpijska), Anadia/Portugalia,

11 9. Szymon Sajnok Klub: Gminny Klub Sportowy Cartusia Kartuzy 3 miejsce EYOF Europejski Festiwal Młodzieży - kolarstwo szosowe, konkurencja: jazda indywidualna na czas, Utrecht/Holandia, PARAKOLARSTWO 1. Rafał WILK - kategoria H3 mężczyzn Klub: Start Szczecin 1 miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: jazda indywidualna na czas (dystans 17,3 km), Baie-Comeau/Kanada, miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: wyścig ze startu wspólnego (dystans 69,1 km), Baie-Comeau/Kanada, Renata KAŁUŻA - kategoria H2 kobiet Klub: Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start"/ Grupa GTM DSSTEAM 2 miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: jazda indywidualna na czas (dystans 17,3 km), Baie-Comeau/Kanada, miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: wyścig ze startu wspólnego (dystans 51,8 km), Baie-Comeau/Kanada, Anna HARKOWSKA - kategoria C5 kobiet Klub: Giant OKS Warmia i Mazury Olsztyn 2 miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: jazda indywidualna na czas (dystans 17,3 km), Baie-Comeau/Kanada, miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: wyścig ze startu wspólnego (dystans 57,2 km), Baie-Comeau/Kanada, Marcin POLAK /Michał Ładosz kategoria tandem Klub: Kolarski Klub Tandemowy Hetman Lublin 1 miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: wyścig ze startu wspólnego 102,9 km), Baie-Comeau/Kanada, miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: jazda indywidualna na czas (dystans 25,9 km), Baie-Comeau/Kanada, Iwona PODKOŚCIELNA /Aleksandra Wnuczek kategoria tandem Klub: Kolarski Klub Tandemowy Hetman Lublin pierwsze miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: wyścig ze startu wspólnego (dystans: 80 km), Baie-Comeau/Kanada, MASTERS 1. Natalia Jędrzejczyk - Klub: SSPS Piast Szczecin 2. Lechosław Michalak - Klub: Grodziski Klub Kolarski Opty- Mazowsze 3. Artur Spławski - Klub: Drużyna Northtec - Bike Team 4. Franciszek Harbacewicz - Klub: JF Duet Goleniów trzecie miejsce Mistrzostwa Świata w kategorii Masters - konkurencja: sztafeta drużynowa, 11

12 4. W 2013 roku uzupełnione zostało wyposażenie grup centralnego szkolenia w urządzenia do monitorowania procesu szkoleniowego i bieżącej kontroli treningu: tor sprint seniorzy + młodziez owcy mierniki mocy SRM 7 szt. tor s redni dystans juniorek mierniki mocy Garmin Vector - 6 szt. MTB-cross country mierniki mocy SRM 3 szt. tor s redni dystans juniorek monitory treningu Garmin Edge szt. Ponadto w urządzenia do analizy laktatu zostały wyposaz one wszystkie grupy centralnego szkolenia. 5. Proces monitorowania fizjologicznych efekto w treningowych został w całos ci oparty o wspo łpracę z Instytutem Sportu co pozwoliło zoptymalizowac diagnostykę w kadrach narodowych PZKol. Przy wspo łpracy z Instytutem Sportu oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki, zorganizowalis my zgrupowanie wysokos ciowe w Livigno, przygotowujące zawodniko w do szosowych mistrzostw Europy. W trakcie tego zgrupowania zrealizowano projekt naukowo-badawczy mający na celu zdiagnozowanie wpływu tego typu przygotowan na organizmy zawodniko w. W projekcie uczestniczyło 27 zawodniko w. W ramach projektu odbyły się następujące badania: przed wyjazdem do Livigno: badania wydolnos ciowe, badania składu ciała, kompleksowe badania krwi. W trakcie zgrupowania odbyły się: 3-krotnie badania wydolnos ciowe, co 3-ci dzien analiza parametro w morfologicznych krwi, codziennie tętno spoczynkowe, codziennie masa ciała, codziennie oznaczanie kinazy kreatynowej, codziennie badanie odwodnienia organizmu, codziennie badanie laktatu. wykłady dla sztabo w szkoleniowych i zawodniko w dotyczące: metodyki i teorii treningu suplementacji diety fizjologii treningu interpretacji badan diagnostycznych psychologii sportu mentalnego przygotowania do osiągania wysokich wyniko w sportowych, antydopingu. Po zgrupowaniu: - w 6-10 dniu po zejs ciu z go r badania wydolnos ciowe, kompleksowe badania krwi, kompleksowe badanie składu ciała, - w 3-cim tygodniu po zejs ciu z go r badania wydolnos ciowe, kompleksowe badania krwi, kompleksowe badanie składu ciała. 12

13 6. Opiekę nad zawodnikami kadry sprawuje doktor Robert Pietruszyn ski. Ale, z eby zapewnic jeszcze lepszą opiekę medyczną grupom centralnego szkolenia PZKol podjął wspo łpracę z doktorem Krzysztofem Fickiem. Do zespołu naukowo-metodycznego opiekującego się grupami centralnego szkolenia został ro wniez włączony psycholog Damian Salwin. 7. Opracowano i opublikowano czytelne kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na mistrzostwa s wiata i Europy w konkurencjach szosowych, torowych i MTB. Czytelne kryteria wyboru zawodniko w do reprezentacji obowiązywały ro wniez przy ustalaniu druz yny na 70 Tour de Pologne. 9. Na konferencji trenero w, kto ra w marcu odbyła się Dzierz oniowie, powołano następujące komisje ds. poszczego lnych konkurencji kolarskich: Komisja ds. kolarstwa szosowego męz czyzn Komisja ds. kolarstwa szosowego kobiet Komisja ds. kolarstwa torowego Komisja ds. kolarstwa BMX Komisja ds. kolarstwa MTB cross Country Komisja ds. kolarstwa MTB 4X i zjazd Komisja ds. kolarstwa przełajowego Komisja ds. kolarstwa dzieci i młodziez y Zadaniem komisji jest opiniowanie gło wnych zagadnien związanych ze szkoleniem oraz zmianami w przepisach i regulaminach. 9. W kwietniu i grudniu Polski Związek Kolarski zorganizował konferencje szkoleniowe dla trenero w. W trakcie konferencji omawiano biez ące sprawy szkoleniowe oraz odbyły się wykłady mające na celu poszerzenie wiedzy trenero w. 10. Polski Związek Kolarski opracował i wdroz ył program,,czyste kolarstwo w ramach kto rego monitorowaniem objęto wszystkich zawodniko w szosowych grup zarejestrowanych w UCI oraz wybranych zawodniko w, członko w kadr narodowych PZKol. 13

14 Sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych w SMS w Świdnicy Informacje o szkole: Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniowie /zawodnicy realizują trzy letni program nauczania Liceum Ogólnokształcącego. Mieszkają w internacie Z.S.P. w którym odbywają się lekcje,oraz niektóre zajęcia sportowe. Internat posiada stołówkę, pełne zaplecze sanitarne, pokoje 2 3 osobowe, aula,sala TV, małą siłownię, trzy kuchnie. pomieszczenia do przechowywania sprzętu sportowego. Organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Atutem szkoły jest jej lokalizacja. Świdnica położona jest o zróżnicowanym pod względem konfiguracji terenie. Znajdują się tu tereny nizinne jak również tereny faliste i górskie. Na bocznych drogach panuje niewielki ruch samochodowy co w przypadku kolarstwa szosowego ma ogromne znaczenie. Całość stwarza warunki do realizacji treningu w pełnym zakresie kształtowania i doskonalenia kolarskich umiejętności. Szkoła współpracuje z klubami z których wywodzą się jej uczniowie. Pozwala to na skoordynowanie procesu szkolenia dla osiągania zakładanych celów. W działaniach tych zabiegamy o stosowanie jak najbardziej optymalnych obciążeń treningowych zawodników, realizowanych w klubie i SMS. Komunikowanie się z trenerami klubowymi daje nam również rozpoznanie w naborze zawodników do pierwszej klasy. W ramach wzajemnej współpracy, szkoła użycza również sprzęt specjalistyczny zawodnikom na ważne imprezy kolarskie (Mistrzostwa Polski, Puchary Polski] Ważna dla nas jest współpraca z innymi szkołami tj.sms Żyrardów oraz SMS Toruń. Ścisła współpraca z Polskim Związkiem Kolarskim pozwala nam na merytoryczne wsparcie pod względem szkoleniowym, organizacji startów zagranicznych, kursów doszkalających. Liczba szkolonych zawodników, plan / wykonanie Rrok Liczba szkolonych plan wykonanie kontynuacja Kadra szkoleniowa trenerzy,trenerzy współpracujący Nazwisko imię Funkcja Klasa trenerska Uprawnienia pedagogiczne 2013 Cebula Waldemar Tr. koordynator mistrzowska posiada Mazur Mariusz Trener II posiada 14

15 Piwowarski Maciej Trener I posiada Brzeźny Krzysztof Trener II posiada Mariusz Musiał Trener II posiada Gieracki Grzegorz Trener II posiada Liczba klas sportowych z podziałem na klasy MM, M, I, II Rok Ilość zawodników MM M I II absolwenci ILOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH, Z KTÓRYCH POCHODZĄ ZAWODNICY: 28 ILOŚĆ WOJEWÓDZTW, Z KTÓRYCH POCHODZĄ ZAWODNICY: 12 Wyniki jakie osiągnęli nasi uczniowie w okresie szkolenia w roku 2012/ 2013, potwierdzają właściwy system szkolenia (przygotowania) zawodników. Startujący w reprezentacji szkoły Patryk Krzywda wygrał klasyfikacje generalną w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim w Grudziadzu. Znakomicie wypadli nasi zawodnicy w imprezach Mistrzostw Polski na szosie i torze gdzie łącznie zdobyli 44 medale w tym : 23 złote, 12srebrne i 9 brązowe. W Mistrzostwach Europy na szosie startowali: Gutek Mikołaj, Kasperkiewicz Maciej,Krzywda Patryk Pawlak Tobiasz, Turek Kamil. W Mistrzostwach Świata startowali: Gracjan Szeląg,Patryk Krzywda. W cyklu Pucharu Polski, większość zwycięstw odnieśli nasi wychowankowie. Systematycznie zasilamy kadrę orlików oraz kadrę seniorów naszego kraju. Między innymi nasi absolwenci Rafał Majka ( Saxo-Tinkof-Bank), Maciej Bodnar (Connandale Pro Cycling) dobrze spisywali się na najbardziej prestiżowych wyścigach. Do szeregów grupy ProTour powołany został Paweł Poliański ( Saxo-Tinkof-Bank) Uzyskane wyniki przez naszych wychowanków oraz ich dyspozycja w całym tym okresie potwierdza zasadność i celowość zastosowanych metod i środków w okresie przygotowawczym i startowym. Waldemar Cebula Trener Koordynator. 15

16 Sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych w SMS w Toruniu Informacje o szkole: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Toruniu powstała jako szkoła publiczna powołana przez Radę Miasta Torunia. W chwili obecnej Szkoła Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr.13. Zamiejscowi zawodnicy SMS korzystają z internatu Zespołu Inżynierii i Ochrony Środowiska w Toruniu. Warunki socjalne oraz BHP przeprowadzanych zajęć są na wysokim poziomie. Uczniowie uczą się w mało licznych klasach.plan zajęć teoretycznych dostosowany jest do potrzeb treningu sportowego zachowując podstawowe zasady higieny pracy umysłowej i fizycznej. Zajęcia sportowe prowadzą nauczyciele-trenerzy z pełnymi kwalifikacjami w grupach maksymalnie 15-osobowych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe odbywają się w nowo powstałej hali sportowej wzbogaconej o dwie siłownie w pełni wyposażone oraz o pomieszczenia do ćwiczeń na rolkach treningowych i cykloergometrach. Uczniowie korzystają nieodpłatnie z krytej pływalni oraz krytego lodowiska. Szkoła posiada gabinet lekarski wyposażony w podstawowy sprzęt medyczny, w którym zatrudniona jest pielęgniarka. Stałą opiekę specjalistyczną zapewnia Przychodnia Sportowo-Lekarska w Toruniu z zatrudnionym wysokiej klasy specjalistą od Medycyny Sportowej. Zależnie od możliwości finansowych badania podstawowe wzbogacane są badaniami wydolnościowymi w Pracowni Badań Wysiłkowych Zakład Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Jeleniej Górze. W roku 2011 Szkoła nawiązała współpracę z Przychodnią Sportową w Bydgoszczy w zakresie badań wysiłkowych oraz ich interpretacją i zaleceniami dotyczacymi fizjologicznych uwarunkowań poszczególnych zawodników. Ocena szkolenia w SMS w Toruniu: Proces szkolenia zawodników jest procesem wieloletnim obejmującym okres szkolenia w Gimnazjum(3lata) i Liceum(3lata). Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Toruniu odbywa się w oparciu o pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy Centralnego Ośrodka Sportu oraz Polski Związek Kolarski- Wieloletni Plan Szkolenia Sportowego. Szkoła prowadzi nabór młodzieży uzdolnionej sportowo w oparciu o cykl szosowych wyścigów kolarskich Liga UKS w kategorii żak, młodzik, młodziczka. Szkoła współpracuje z Uczniowskimi Klubami Sportowymi na terenie województwa i kraju. Szkolenie prowadzone jest systematycznie 6 razy w tygodniu połączone z wyjazdami na konsultacje, zgrupowania i starty szkoleniowe. W razie potrzeby plan treningowy jest dopasowany indywidualnie dla potrzeb zawodnika. 16

17 O tym, że szkolenie w SMS jest prawidłowe może świadczyć fakt, iż to tu został wychowany Mistrz Świata Seniorów w wyścigu drużynowym i Mistrz Europy, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie Michał Kwiatkowski obecnie jeżdżący w barwach najlepszej ekipy na świecie World Tour Omega Pharma Quick Steep. Wielu absolwentów z powodzeniem startowało i startuje w grupach zawodowych w kraju i za granicą: Janiaczyk Błażej Bank BGŻ, Kirpsza Piotr, Kowalczyk Jarosław Mistrzowie Polski wyścig drużynowy-szosa BDC Marcpol, Owsian Łukasz CCC Polsat Polkowice,Arkadiusz Owsian ActiveJet, Sobieraj Przemysław, Krzywania Paweł, Saczuk Marcin Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy, Bartkiewicz Dorian Wibatech Ziemia Brzeska, Wiesiak Mariusz Matrix, Wylamowski Bartosz Mistrz Polski na szosie 2012 w wyścigu ze startu wspólnego.złotymi zgłoskami zapisali się tacy zawodnicy jak: Marcin Lewandowski, Robert Wojnar, Andrzej Kiejnowski, Krzysztof Czynszak, Marek Maciejewski, Sławomir Błaszczyk, Jarosław Ryszewski, Zbigniew Wyrzykowski, Krzysztof Szczawiński, Szymon Kurdynowski, Jarosław Białowieżec, Daniel Majewski zwycięzca Pucharu Świata, Wiśniowski Łukasz zwycięzca Pucharu Świata U-23, Mikulicz Paweł zwycięzca Pucharu Świata, Radosław Kwiatkowski. Na uwagę zasługuje fakt, że absolwenci szkoły Marcin Mientki Olimpijczyk z Sydney oraz wielokrotny Mistrz Polski na torze i szosie Sławomir Baliński to wpełni przygotowani pedagodzy-trenerzy prowadzący szkolenie w SMS. Większość z absolwentów kontynuuje naukę na Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku oraz na poziomie magisterskim w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. Uczelnie te dają możliwość łączenia kariery kolarskiej i podnoszeniem poziomu wykształcenia. Liczba szkolonych zawodników, plan / wykonanie Rrok Liczba szkolonych plan wykonanie Kadra trenerska Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Toruniu w 2013 roku: TRENER KOORDYNATOR: L.p. Nazwisko i imię Uprawnienia trenerskie Uprawnienia pedagogiczne Forma zatrudnienia 1 Owsian Tomasz Trener II klasy posiada Etat 19lat praktyki 17

18 TRENERZY WSPÓŁPRACUJĄCY: L.p. Nazwisko i imię Uprawnienia trenerskie Uprawnienia pedagogiczne Forma zatrudnienia 1 Mientki Marcin Trener II klasy posiada Etat 9lat praktyki 2 Baliński Sławomir Trener II klasy posiada Etat 7lat praktyki 3 Kiejnowski Andrzej Instruktor posiada Etat 3lata praktyki 4 Krych Marian Trener II Klasy posiada ½ Etat SMS Efekty sportowe w 2013 roku: % udział w imprezie głównej ,6% Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym 2013 z klasami sportowymi w kadrach p z s ogółem MM M I II III Olimp. KNS MKN KNJ Woj Lp Liczba uczniów SMS ROK Liczba uczniów finansowana przez Min. Sportu 27 2 Liczba klubów z których pochodzą zawodnicy 9 3 Liczba województw z których pochodzą zawodnicy 4 4 Liczba uczniów w kadrach PZKol 5 5 Liczba absolwentów SMS w kadrach PZKol 8 6 Łączna liczba uczniów szkolonych w szkole w kolarstwie 91 Najważniejsze osiągnięcia sportowe uczniów SMS i absolwentów w okresie sprawozdawczym 2013: Złoty medal Mistrzostw Świata Michała Kwiatkowskiego w wyścigu drużynowym oraz 11 miejsce w Tour de France. Mistrzostwa Polski-Absolwenci Złoty medal-michał Kwiatkowski-start wspólny Elity-Sobótka Srebrny medal-michał Kwiatkowski-wyścig na czas Elity-Sobótka Złoty medal-łukasz Wiśniowski-wyścig na czas U-23-Sobótka Złoty medal-łukasz Wiśniowski-start wspólny U-23-Sobótka Srebrny medal-błażej Janiaczyk-wyścig drużynowy Elity-Warlubie Brązowy medal-błażej Janiaczyk-wyścig parami Elity-Warlubie Złoty medal-arkadiusz Owsian-wyścig drużynowy U-23-Warlubie Brązowy medal-arkadiusz Owsian-wyścig parami U-23-Warlubie 18

19 Złoty medal-piotr Kirpsza-wyścig drużynowy Elity-Warlubie Brązowy medal-łukasz Owsian-Górskie Mistrzostwa Polski Elity-Jelenia Góra Srebrny medal-dorian Bartkiewicz-wyścig drużynowy Elity na torze-pruszków Srebrny medal-dorian Bartkiewicz-wyścig drużynowy U-23 na torze-pruszków Mistrzostwa Polski na torze i szosie Złoty medal-michał Lewandowski-wyścig Keirin-OOM Łódź Złoty medal-michał Lewandowski-sprint drużynowy-oom Łódź Srebrny medal-michał Lewandowski-500m start zatrzymany-oom Łódź Brązowy medal-michał Lewandowski-sprint klasyczny-oom Łódź Złoty medal-hubert Kowalczyk-sprint drużynowy-oom Łódź Srebrny medal-hubert Kowalczyk-2km indywidualnie-oom Łódź Brązowy medal-hubert Kowalczyk-wyścig drużynowy-oom Łódź Złoty medal-adrian Brzozowski-sprint drużynowy-oom Łódź Brązowy medal-adrian Brzozowski-wyścig drużynowy-oom Łódź Brązowy medal-adrian Walecki-wyścig drużynowy-oom Łódź Brązowy medal-wiktor Gałka-wyścig drużynowy-oom Łódź Zdobycze medalowe podczas Mistrzostw Polski licząc na zawodnika Medale 2013 złote 4 srebrne 2 brązowe 5 Razem 11 mgr Jacek Królikiewicz - Dyrektor ds. sportu SMS Toruń 19

20 Sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych w SMS w Żyrardowie Informacja o szkole: Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie zajmuje część budynku przy ul. Waryńskiego i ma do dyspozycji: 16 pokoi mieszkalnych / 2-osobowych / pomieszczenia przeznaczone na: klasy, pokój trenerów, wychowawców i nauczycieli, gabinet lekarski, stołówkę, sekretariat, świetlicę pomieszczenia gospodarcze - warsztat mechanika, magazyny na sprzęt sportowy i garaże. Uczniowie szkoły korzystają bezpłatnie z toru kolarskiego znajdującego się w Żyrardowie, oraz z boiska szkolnego. Celem szkolenia sportowego, kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej sportowo w SMS w Żyrardowie jest stworzenie optymalnych warunków uczniom w zakresie: harmonijnego rozwoju fizycznego poprzez odpowiedni dobór środków w procesie treningowym prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych wyposażenie w niezbędny zasób wiedzy z dziedziny rozwoju fizycznego i prawidłowego odżywiania sportowca kształtowanie społecznie pożądanych postaw w działaniu indywidualnym i zespołowym podniesienie poziomu sportowego umożliwiającego osiąganie mistrzostwa sportowego w kolarstwie przygotowanie do startów w kadrze narodowej PZKoL zdobycie wiedzy na kolejnych poziomach kształcenia dydaktycznego zapewnienie opieki medycznej i wychowawczej. Wszyscy uczniowie SMS w Żyrardowie objęci są opieką lekarską. Szkoła podpisała umowę z lekarzem o specjalności chirurg. Lekarz przyjmuje uczniów raz w tygodniu w internacie szkolnym, oraz przez pozostałe dni tygodnia w razie nagłej potrzeby. Uczniowie SMS mogą korzystać z opieki dentystycznej w Centrum Stomatologii Rodzinnej. Zajęcia sportowe odbywają się na sali gimnastycznej, basenie, siłowni, torze kolarskim, oraz na szosie wyłącznie w obecności trenera lub instruktora z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. Kadra szkoleniowa SMS w Żyradowie: trener II klasy trener II klasy instruktor, mechanik lekarz szkolny Jerzy Świnoga Daniel Meszka Adrian Kuczyński Jacek Wójtowicz 20

SCRATCH ELIMINACJE WYNIKI - JUNIORZY MŁODSI

SCRATCH ELIMINACJE WYNIKI - JUNIORZY MŁODSI I OMNIUM - MĘŻCZYZN WYNIKI - 250 M ZE STARTU ZATRZYMANEGO Czas: 1 4 19900220 Drejgier Grzegorz ALKS Stal Ocetix - Iglotex Grudziądz 17,645 2 101 19870519 Bielecki Maciej GK Piast Szczecin 17,844 3 102

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2014 ROKU NA SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2014 ROKU NA SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2014 ROKU NA SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL. Pruszków 14.05.2015 1 Spis treści: 1. Sprawozdanie Zarządu PZKol 2. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

cznie w kolarstwie szosowym startuje: szosa (jazda indywidualna, start wspólny) 120 zawodników i 40 zawodniczek MTB 40 zawodników i 20 zawodniczek.

cznie w kolarstwie szosowym startuje: szosa (jazda indywidualna, start wspólny) 120 zawodników i 40 zawodniczek MTB 40 zawodników i 20 zawodniczek. Kolarstwo szosowe (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Kolarski oraz OZKol. na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

PUCHAR POLSKI W KOLARSTWIE TOROWYM PRUSZKÓW, 15-16.06.2013 R.

PUCHAR POLSKI W KOLARSTWIE TOROWYM PRUSZKÓW, 15-16.06.2013 R. UZYSKANE WYNIKI: WYŚCIG KEIRIN JUNIORÓW KWALIFIKACJE BG Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub CZAS_ 1 43 POL19951106 STECKO* JAKUB GK ŻYRARDÓW 11:11 46 POL19950720 RUDYK* MATEUSZ UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWICE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Organizacyjne z Działalności MWZKOL za okres od 26.03.2011 r. do 28.10.2013 r. Zarząd MWZKol działał w następującym składzie:

Sprawozdanie Organizacyjne z Działalności MWZKOL za okres od 26.03.2011 r. do 28.10.2013 r. Zarząd MWZKol działał w następującym składzie: Sprawozdanie Organizacyjne z Działalności MWZKOL za okres od 26.03.2011 r. do 28.10.2013 r. W okresie od dnia wyboru 26.03.2011 r. do dnia 28.10.2013 r. odbyło się 28 posiedzeń Zarządu. Tematyka obrad

Bardziej szczegółowo

III GRAND PRIX ZIEMI LUBELSKIEJ W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM 2014

III GRAND PRIX ZIEMI LUBELSKIEJ W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM 2014 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I SERIA III GRAND PRIX ZIEMI LUBELSKIEJ W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM 2014 O PUCHAR PREZESA FUNDACJI ROZWOJU SPORTU w Lublinie MARCINA BIELSKIEGO KAT: A. CEL: - popularyzacja kolarstwa

Bardziej szczegółowo

roweryolsztyn.com/team/ OFERTA SPONSORSKA

roweryolsztyn.com/team/ OFERTA SPONSORSKA OFERTA SPONSORSKA Drużyna powstała w 2011 roku jako profesjonalny zespół czynnie jeżdżący w barwach Centrum Rowerowego w Olsztynie. Po licznych sukcesach w pierwszym sezonie działalności sezon 2012 roku

Bardziej szczegółowo

W jeździe indywidualnej na czas zawodnik startuje raz bez możliwości powtórnego startu.

W jeździe indywidualnej na czas zawodnik startuje raz bez możliwości powtórnego startu. Kolarstwo szosowe (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Kolarski. 2. Termin zawodów Finały: 10-12.07.2015 Koziegłowy (szosa) 26.07.2015 Głogów (MTB) Eliminacje: wg kalendarza

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wyścig zostanie rozegrany w dniach 30-31 sierpnia 2014 zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

REGULAMIN. Wyścig zostanie rozegrany w dniach 30-31 sierpnia 2014 zgodnie z przepisami UCI i PZKol. REGULAMIN 1. Organizator Grabek Promotion Sp. z o.o. ul. Osiedle Robotnicze 9/2 58-500 Jelenia Góra tel/fax+48 75 76 123 76 biuro@karkonoskiklasyk.pl Dyrektor wyścigu Maciej Grabek, grabek@karkonoskiklasyk.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ WCHODZĄ: 1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Sekcji Zapaśniczej GKS Cartusia Kartuzy za rok 2006

Sprawozdanie Sekcji Zapaśniczej GKS Cartusia Kartuzy za rok 2006 Sprawozdanie Sekcji Zapaśniczej GKS Cartusia Kartuzy za rok 2006 K a r t u z y 2 0 0 6 Sprawozdanie Sekcji Zapaśniczej GKS Cartusia Kartuzy za rok 2006 1. Baza treningowa Sekcja zapaśnicza korzysta z sal

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w 2016r.

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w 2016r. Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w 2016r. Trener : mgr Jarosław Walaszek Trenerzy współpracujący: trenerzy klubowi zawodników kadry narodowej. Warunki do spełnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: - Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza - Śmigłego 7 33-100 Tarnów - Salon

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia Klubu

Krótka Historia Klubu Krótka Historia Klubu 2009 Sławek Łukaszewski wygrywa Mazovię na dyst. Mega w M4 2010 liczne miejsca na podium, 17 lokata w drużynówce Mazovii 2011 kolejne zwycięstwa, 3 lokata w drużynówce Mazovii Sezon

Bardziej szczegółowo

strzelectwo sportowe

strzelectwo sportowe NAGRODY SPORTOWE STAROSTY POZNAŃSKIEGO Lp. 1 Imię i nazwisko, adres zamieszkania Natalia Szymczak Klub/szkoła Dyscyplina Osiągnięcia sportowe Nagroda Sportowa Starosty Poznańskiego dla osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Marta Przeździecka Departament Sportu Wyczynowego Spała, październik 2011 r. Źródła finansowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 6. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2013

REGULAMIN. 6. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2013 REGULAMIN 6. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2013 ORGANIZATORZY Fundacja Elektrowni Rybnik ul. Podmiejska 44-207 Rybnik, Polska Tel. +48 32 739 18 98 Fax. +48 32 739 11 74 Mail: sekretariat@fundacjarybnik.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM OKOŁO 7.OOO-(SIEDEM TYSIĘCY DZIECI)-TRENUJĄCYCH GŁÓWNIE W SZKOŁACH W SZKOŁACH ZNAJDUJE SIĘ BLISKO 200 STOŁÓW BILARDOWYCH!!! I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Bardziej szczegółowo

XI GRAND PRIX MTB SOLIDARNOŚCI WYŚCIG Z OKAZJI XXXV-LECIA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI

XI GRAND PRIX MTB SOLIDARNOŚCI WYŚCIG Z OKAZJI XXXV-LECIA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI XI GRAND PRIX MTB SOLIDARNOŚCI WYŚCIG Z OKAZJI XXXV-LECIA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI DLA ZAWODNIKÓW Z LICENCJĄ 1. ORGANIZATOR XI GRAND PRIX MTB SOLIDARNOŚCI JEST ORGANIZOWANY PRZEZ: NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRZY ZPS

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA

KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZAŁĄCZNIK NR 1 KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH na dofinansowanie procesu szkolenia sportowego w publicznych szkołach mistrzostwa sportowego i ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży oraz działalności

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI DELEGACI. Powstało również kilka nowych klubów, które skutecznie włączyły się do współzawodnictwa sportowego oraz organizacji imprez.

SZANOWNI DELEGACI. Powstało również kilka nowych klubów, które skutecznie włączyły się do współzawodnictwa sportowego oraz organizacji imprez. 1 Opole dnia 19.11.2012 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Opolskiego Związku Kolarskiego SZANOWNI DELEGACI Upłynęły kolejne lata działalności Związku i spotykamy się znowu aby ocenić minione lata, ocenić

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego Numer identyfikacyjny - REGON za

Bardziej szczegółowo

WIZJA PZTS SKUTECZNY. Andrzej KAWA. stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse

WIZJA PZTS SKUTECZNY. Andrzej KAWA. stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse WIZJA PZTS SKUTECZNY stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse sportowych (wyniki) ekonomicznych (finanse) organizacyjnych (marketing) MISJA PZTS rok 2011 80-lecie PZTS KIERUNKI ROZWOJU PZTS do

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014"

Plebiscyt Nasi Sportowcy 2014 Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014" Nominacje dodatkowe: Kategoria sportowiec junior Krzysztof Szydłowski biegi przełajowe Młodzieżowa Sekcja Biegów Przełajowych MOSiR Piekary Śląskie Kategoria sportowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZŁOTA WSTĘGA 2013

REGULAMIN ZŁOTA WSTĘGA 2013 Wyścig MTB Cross Country Złota Wstęga 2013 31 sierpnia 2013 Finał Pucharu Polski MTB XCO 1. CEL ZAWODÓW: Popularyzacja kolarstwa górskiego, aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży i społeczności.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORGANIZACJI SZKOLENIA WIOŚLARZY W ROGOŹNIE ROK 2011

PROGRAM ORGANIZACJI SZKOLENIA WIOŚLARZY W ROGOŹNIE ROK 2011 RYSZARD OLCZUK TRENER PTW TRYTON POZNAŃ PROGRAM ORGANIZACJI SZKOLENIA WIOŚLARZY W ROGOŹNIE ROK 2011 POZNAŃ, MAJ 2011 I. WSTĘP Program jest projektem organizacji szkolenia wioślarskiego młodzieży w wieku

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów PROJEKT Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym

Bardziej szczegółowo

I Powoływanie i zatwierdzanie zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci.

I Powoływanie i zatwierdzanie zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci. REGULAMIN powoływania zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci oraz zasady i warunki reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych w

Bardziej szczegółowo

PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM

PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI UCI I

Bardziej szczegółowo

UKS ZRYW. REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TOROWYCH MISTRZOSTW POLSKI WE WROTKARSTWIE SZYBKIM Słomczyn, dn. 15-16.06.2013r.

UKS ZRYW. REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TOROWYCH MISTRZOSTW POLSKI WE WROTKARSTWIE SZYBKIM Słomczyn, dn. 15-16.06.2013r. UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax +48227544410; +48601317734 e-mail: tk@uks-zryw.pl Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Starosta Piaseczyński MIĘDZYNARODOWYCH TOROWYCH MISTRZOSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza Śmigłego 7 33 100 Tarnów Salon rowerowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5. Międzynarodowy Wyścig Kolarski BDC TOUR de RYBNIK 2012 ORGANIZATORZY. Start. Rybnik. I. Cel wyścigu

REGULAMIN. 5. Międzynarodowy Wyścig Kolarski BDC TOUR de RYBNIK 2012 ORGANIZATORZY. Start. Rybnik. I. Cel wyścigu REGULAMIN 5. Międzynarodowy Wyścig Kolarski BDC TOUR de RYBNIK 2012 ORGANIZATORZY Fundacja Elektrowni Rybnik ul. Podmiejska 44-207 Rybnik, Polska Robert@kolarstwo.rybnik.pl sekretariat@fundacjarybnik.pl

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZAWODNIKÓW GRUPY KOLARSKIEJ BOGO SZCZECIN ROK 2014

WYNIKI ZAWODNIKÓW GRUPY KOLARSKIEJ BOGO SZCZECIN ROK 2014 WYNIKI ZAWODNIKÓW GRUPY KOLARSKIEJ BOGO SZCZECIN ROK 2014 1. Mistrzostwa świata na torze Cali Kolumbia 26.02-02.03.2014 4000 m na dochodzenie drużynowy miejsce 4 Wyścig punktowy miejsce 12 2.Puchar Polski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA

PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA Niniejszy regulamin określa zasady powoływania par koń-jeździec do składu Kadry Narodowej w dyscyplinie ujeżdżenia w Polskim Związku Jeździeckim.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 października 2014 r. Poz. 1752 UCHWAŁA NR XLV/403/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 30 września 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 października 2014 r. Poz. 1752 UCHWAŁA NR XLV/403/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 30 września 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 października 2014 r. Poz. 1752 UCHWAŁA NR XLV/403/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 30 września 2014r. sprawie szczegółowych zasad,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Dream Bike Race MTB Cross Country 21.08.2011 Bielawa

KOMUNIKAT Dream Bike Race MTB Cross Country 21.08.2011 Bielawa KOMUNIKAT Dream Bike Race MTB Cross Country 21.08.2011 Bielawa Kat: ŻAK, 1 103 19990214 Sękowski Łukasz LKS Bryksjusz Gościęcin 0:05:49 2 122 19991110 Fuchs Karol KKW Jama Wałbrzych 0:06:36 3 119 19990705

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Nazwa i siedziba: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS (stan na dzień 31.12.2012 r.) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski organizowane są zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

Mistrzostwa Polski organizowane są zgodnie z przepisami UCI i PZKol. R E G U L A M I N MISTRZOSTWA POLSKI MTB XCM Obiszów, 20 września 2015 r. 1. ORGANIZATORZY Organizatorem Mistrzostw Polski MTB XCM jest: Stowarzyszenie MTB Obiszów Team 59 150 Grębocice, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Jazdy Indywidualnej na Czas Mężczyźni U23

Wyniki Jazdy Indywidualnej na Czas Mężczyźni U23 Strona/Page 1 Organizator: Data / Date: Dystans/Distance: Lang Team, Ślęza Sobótka, PZKol 24.06.2015 10:45 30 km M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Drużyna/Klub Międz.1 Czas Pl Bib Code UCI Name, First Name

Bardziej szczegółowo

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Polkowice, 28.03.2011 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. W sekcji pływackiej prowadzona była się nauka oraz doskonalono pływanie sportowego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym perspektywicznych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym

KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym Przylesie, 22 listopada 2015 r. I. CELE 1. Popularyzacja klasycznego wyciskania leżąc na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ I. CEL ZAWODÓW MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas w kat. kobiet i mężczyzn w dniach 18 19

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Roczne. Z działalności Sekcji Radiojachtingu,,Wodnik za 2014 r. istniejącej w strukturze P.K.M. - L.O.K.

Sprawozdanie Roczne. Z działalności Sekcji Radiojachtingu,,Wodnik za 2014 r. istniejącej w strukturze P.K.M. - L.O.K. Poznań, dnia 10.12.2014 r Sprawozdanie Roczne Z działalności Sekcji Radiojachtingu,,Wodnik za 2014 r. istniejącej w strukturze P.K.M. - L.O.K. Poznań Kiekrz 1. Sprawy organizacyjne: Sekcja Radiojachtingu,,Wodnik

Bardziej szczegółowo

MTB. (mistrzostwa Warszawy i Mazowsza na Kopie Cwila, AZS CUP Forty Bema, MMM MTB Mrągowo, klasyfikacja PZKolx2 bez młodzików):

MTB. (mistrzostwa Warszawy i Mazowsza na Kopie Cwila, AZS CUP Forty Bema, MMM MTB Mrągowo, klasyfikacja PZKolx2 bez młodzików): MTB (mistrzostwa Warszawy i Mazowsza na Kopie Cwila, AZS CUP Forty Bema, MMM MTB Mrągowo, klasyfikacja PZKolx2 bez młodzików): Młodziczka: 1. Klaudia Czabok (BGŻ WKK Team) 12 2. i 3. Antonina Białek i

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania licencji kolarskich i wysokości opłat na rok 2012

Procedura wydawania licencji kolarskich i wysokości opłat na rok 2012 POLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI POLISH CYCLING FEDERATION UNION CYCLISTE DE POLOGNE 05-800 Pruszków, ul. Andrzeja 1 (Tor kolarski) BGŻ S.A Oddział Regionalny w Warszawie tel. Sekretariat (022) 430-34-00 nr 31

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ

REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ 1. Regulamin opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia. 2. Regulamin określa szczegółowo: Prawa i obowiązki zawodników i trenerów, Zasady selekcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy. Komitetu Technicznego Pływania Masters. za okres 01.01.2014 31.12.2014

Sprawozdanie z pracy. Komitetu Technicznego Pływania Masters. za okres 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie z pracy Komitetu Technicznego Pływania Masters za okres 01.01.2014 31.12.2014 Warszawa, 14.01.2015 Strona 1 z 5 Skład Komitetu Technicznego Pływania Masters - kadencja 2012-2016: Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

XXXX Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska Klasyfikacja końcowa kat. żak, młodziczka*

XXXX Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska Klasyfikacja końcowa kat. żak, młodziczka* kat. żak, młodziczka* 1 141 POL20030325 Manowska Małgorzata Dobre Sklepy Rowerowe Author LK UKS Pszczyna 2 145 POL20030612 Suslik Dawid Grupa Kolarska Gliwice Bike Atelier 3 142 POL20031117 Sadkowski Michał

Bardziej szczegółowo

Podobnie jak w zeszłym roku w Obiszowie będziemy mieli prawdziwy sportowy zawrót głowy. Wszystko zacznie się już w sobotę

Podobnie jak w zeszłym roku w Obiszowie będziemy mieli prawdziwy sportowy zawrót głowy. Wszystko zacznie się już w sobotę ABC Mistrzostw Polski w Maratonie MTB 19-20 września. O medale w Obiszowie W trzeci weekend września, a dokładnie 19 i 20 nad Obiszowskim Bike Parkiem zapanują biegacze i kolarze. W sobotę 19 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczo Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego Poznań dnia 5.12.2010

Sprawozdawczo Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego Poznań dnia 5.12.2010 Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego Poznań dnia 5.12.2010 Skład Prezydium Zarządu PZZ i przydzielone funkcje Krzysztof Kłosek Prezes Zarządu Grzegorz Pieronkiewicz Wiceprezes Zarządu, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PŁETWONURKOWANIA PUCHAR BAŁTYKU. SENIORÓW i JUNIORÓW gr. B, C, D. w pływaniu w płetwach 24-25.10.2015 OLSZTYN

POLSKI ZWIĄZEK PŁETWONURKOWANIA PUCHAR BAŁTYKU. SENIORÓW i JUNIORÓW gr. B, C, D. w pływaniu w płetwach 24-25.10.2015 OLSZTYN POLSKI ZWIĄZEK PŁETWONURKOWANIA PUCHAR BAŁTYKU SENIORÓW i JUNIORÓW gr. B, C, D w pływaniu w płetwach 24-25.10.2015 OLSZTYN Organizator : Urząd Miasta Olsztyna Polski Związek Płetwonurkowania Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. zawodniku należy przez to rozumieć osobę fizyczną

Bardziej szczegółowo

Szukamy Następców Olimpijczyka Tadeusza Mytnika Wyścig szosowy - jazda indywidualna na czas

Szukamy Następców Olimpijczyka Tadeusza Mytnika Wyścig szosowy - jazda indywidualna na czas Szukamy Następców Olimpijczyka Tadeusza Mytnika Wyścig szosowy - jazda indywidualna na czas Cele wyścigu: popularyzacja kolarstwa szosowego wśród dzieci i młodzieży miasta i gminy Jaworzyna Śląska, uhonorowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11.2014 I. Organizacja PWZPS Zarząd PWZPS działa w składzie wybranym podczas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY. POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO W BYTOMIU na 2013 rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY. POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO W BYTOMIU na 2013 rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO W BYTOMIU na 2013 rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przez używane w niniejszym Regulaminie poniższe skróty, należy rozumieć: OSSM -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/375/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/375/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/375/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

CZĘŚĆ A. REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ CZĘŚĆ A. REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ 1. Organizator Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest przez Departament Sportu Wyczynowego

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka. Pływanie. Tenis ziemny. Kolarstwo

Lekkoatletyka. Pływanie. Tenis ziemny. Kolarstwo Udział Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w Ekwadorze został sfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W dniach 18-28

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY ŚLĄSKI Z.P.N. OSSM w Polsce Koncepcja OSSM powstała w Wydziale Szkolenia PZPN w grudniu 2003 roku.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Warszawa, 5 grudnia 2015 r.

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Warszawa, 5 grudnia 2015 r. INFORMATOR SZKOLENIOWY Warszawa, 5 grudnia 2015 r. INFORMACJE OGÓLNE TEMAT SZKOLENIA: ŻYWIENIE I SUPLEMENTACJA W SPORTACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DATA SZKOLENIA: 5 GRUDNIA 2015 r. (sobota) MIEJSCE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII RUSZA PELETON MTB CUP - PUCHAR POLSKI I seria Białystok 2015

REGULAMIN XIII RUSZA PELETON MTB CUP - PUCHAR POLSKI I seria Białystok 2015 REGULAMIN XIII RUSZA PELETON MTB CUP - PUCHAR POLSKI I seria Białystok 2015 I. ORGANIZATOR: 1.1. Organizatorem wyścigu w kolarstwie górskim Rusza Peleton jest: Uczniowski Klub Sportowy WYGODA Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/24/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/24/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/24/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KURSU INSTRUKTORA PIŁKI SIATKOWEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KURSU INSTRUKTORA PIŁKI SIATKOWEJ Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Beskidzkie Centrum Kształcenia Kadr kultury fizycznej Instytut Sportu i rekreacji WSE w Sporcie 43-300 Bielsko Biała u. Boruty-Spiechowicza 24 Bielsko Biała, 10.12.2013

Bardziej szczegółowo

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1 1. Praca szkoleniowa W latach 2006-2010 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy prowadził szkolenie w następujących sekcjach: Lp. Sekcja Ilość grup Miejscowość Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka

Bardziej szczegółowo

www.mtbobiszow.pl R E G U L A M I N MISTRZOSTWA POLSKI w MARATONIE MTB XCM Obiszów, 8 września 2013 r.

www.mtbobiszow.pl R E G U L A M I N MISTRZOSTWA POLSKI w MARATONIE MTB XCM Obiszów, 8 września 2013 r. R E G U L A M I N MISTRZOSTWA POLSKI w MARATONIE MTB XCM Obiszów, 8 września 2013 r. 1. ORGANIZATOR Organizatorem Mistrzostw Polski MTB XCM jest: 59 150 Grębocice, ul. Głogowska 3 NIP: 502-010-93-23, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy MISTRZOSTWA POLSKI NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

Regulamin sportowy MISTRZOSTWA POLSKI NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM Regulamin sportowy MISTRZOSTWA POLSKI NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 31 stycznia 2015 r. Hala Sportowa ARENA SZCZECIN, ul. Szafera 3-7 Szczecin 2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży) ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży) Jerzy Eliasz Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki Konferencja

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady przyznawania stypendium sportowego

Ogólne zasady przyznawania stypendium sportowego Ogólne zasady przyznawania stypendium sportowego 1. Na podstawie art. 31 i 35 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, przewiduje się możliwość finansowania przez jst stypendiów sportowych (dla zawodników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVI MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU ULICZNEGO POZNAŃ-SMOCHOWICE W DNIU 17.05.2014

REGULAMIN XVI MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU ULICZNEGO POZNAŃ-SMOCHOWICE W DNIU 17.05.2014 REGULAMIN XVI MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU ULICZNEGO POZNAŃ-SMOCHOWICE W DNIU 17.05.2014 O PUCHAR FIRMY ROWEROWEJ PAMA MARIANA PAZDZIORA ORAZ SEKRETARZA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W WARSZAWIE I

Bardziej szczegółowo

WZKOL. Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu organizacji poŝytku publicznego w roku 2008

WZKOL. Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu organizacji poŝytku publicznego w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu organizacji poŝytku publicznego w roku 2008 WZKOL B K WIELKOPOLSKA WIELKOPOLSKI Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu - organizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st.

Bardziej szczegółowo

06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy)

06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy) 1. Termin i miejsce zawodów: 06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy) Organizator: Polski Związek Pływacki Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia Klubu

Krótka Historia Klubu Krótka Historia Klubu 2009 Sławek Łukaszewski wygrywa Mazovię na dyst. Mega w M4 2010 liczne miejsca na podium, 17 lokata w drużynówce Mazovii 2011 kolejne zwycięstwa, 3 lokata w drużynówce Mazovii Sezon

Bardziej szczegółowo

Maratonach Rowerowych ŻTC BIKE RACE 2011

Maratonach Rowerowych ŻTC BIKE RACE 2011 Firma BIKE RACE Z okazji 15 - lecia Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów ŻTC serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Maratonach Rowerowych ŻTC BIKE RACE 2011 Proponujemy zorganizowanie zawodów O Puchar

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 WARSZAWA STYCZEŃ 2015 SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Warszawsko-Mazowiecki Związek Gimnastyczny: 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56A: gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/762/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 26 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/762/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 26 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/762/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom

Bardziej szczegółowo

POLSKO - NIEMIECKA KURSOKONFERENCJA DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ

POLSKO - NIEMIECKA KURSOKONFERENCJA DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ POLSKO - NIEMIECKA KURSOKONFERENCJA DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ Szkolenie trenerów: 22-24.11.2013 r. Lubsko Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie przeznaczone dla trenerów i instruktorów piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Kategoria: TRENER

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Kategoria: TRENER Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Klub: TKKF PŁOMIEŃ Ostrzeszów Zenon Jakubowski od 1974r. związany ze sportem siłowym - kulturystyką. Brał

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N X I V R U S Z A P E L E T O N M T B C U P - P U C H A R P O L S K I I s e r i a

R E G U L A M I N X I V R U S Z A P E L E T O N M T B C U P - P U C H A R P O L S K I I s e r i a R E G U L A M I N X I V R U S Z A P E L E T O N M T B C U P - P U C H A R P O L S K I I s e r i a B i a ł y s t o k 2 0 1 6 E l i m i n a c j a O l i m p i a d y M ł o d z i e ż y 2 0 1 6 I. ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

EDYCJA VI FINAŁ WYNIKI ZAWODÓW

EDYCJA VI FINAŁ WYNIKI ZAWODÓW AZS ELITA KOBIET Organizator: Uczelniany AZS Politechnika Wrocławska ZOD w Jeleniej Górze Dystans: 8 x 2,4 km 1 164 DUBIEL OLA 88 / KLUB UCZELNIANY AZS AKADEMII GÓRNICZO HUTNICZEJ KRAKÓW 8 01:13:08,45

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

REGULAMIN. Siatkarskich Ośrodków Szkolnych REGULAMIN Siatkarskich Ośrodków Szkolnych I. Siatkarskie Ośrodki Szkolne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady tworzenia i funkcjonowania Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, zwanych w dalszej części Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego.

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego NR: 265/XIX/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy KAJAK przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance

Uczniowski Klub Sportowy KAJAK przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance Uczniowski Klub Sportowy KAJAK przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance Wykaz startów regatowych, konsultacji i sprawdzianów w sezonie 2013 1/ 9.02.2013 Poznań / Sprawdzian Ogólnorozwojowy Dzieci i Młodzików uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXIX MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO 2016 MEMORIAŁ ROMANA RĘGOROWICZA. SOBÓTKA 03.04.2016 r.

REGULAMIN XXIX MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO 2016 MEMORIAŁ ROMANA RĘGOROWICZA. SOBÓTKA 03.04.2016 r. REGULAMIN XXIX MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO Ś l ę ż a ń s k i M n i c h OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO 2016 MEMORIAŁ ROMANA RĘGOROWICZA SOBÓTKA 03.04.2016 r. 1. ORGANIZATOR KS Ślęża Sobótka ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2013"

Plebiscyt Nasi Sportowcy 2013 Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2013" Dodatkowe nominacje otrzymali Sportowiec Junior Ewa Kawencka szermierka GKS Piast Gliwice uczennica Miejskiego Gimnazjum nr 2. Znajduje się na pierwszym miejscu listy klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodników. Lp. Imię i nazwisko Klub / organizacja Osiągnięcia sportowe

Wykaz zawodników. Lp. Imię i nazwisko Klub / organizacja Osiągnięcia sportowe Wykaz złożonych wniosków zawodników i ich trenerów, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku 2014 Wykaz zawodników Lp. Imię i nazwisko Klub / organizacja

Bardziej szczegółowo

Puciło Jacek. 1. Mistrzostwa. 4 I miejsce drużynowo dziewczęta. pływanie. Olejnik Andrzej. 2. Mistrzostwa. Województwa SZS - pływanie 3.

Puciło Jacek. 1. Mistrzostwa. 4 I miejsce drużynowo dziewczęta. pływanie. Olejnik Andrzej. 2. Mistrzostwa. Województwa SZS - pływanie 3. IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Olsztynie Udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013 Zestawienie udziału uczniów w zawodach sportowych

Bardziej szczegółowo

Mistrzostw Świata Juniorów BnO

Mistrzostw Świata Juniorów BnO Zasady powoływania zawodników do reprezentacji Polski w BnO na Mistrzostw Świata Juniorów (JWOC 2015) i Mistrzostwa Europy Juniorów (EYOC 2015) oraz zasady kwalifikacji zawodników do Kadry Narodowej na

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRZEŁAJOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO NA SEZON 2015/2016

KALENDARZ PRZEŁAJOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO NA SEZON 2015/2016 KALENDARZ PRZEŁAJOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO NA SEZON 2015/2016 Mistrzostwa Świata i Europy Mistrzostwa Polski Wyścigi UCI Super Puchar Polski Puchar Polski inne wyścigi krajowe 2015 L.P. DATA KLASA

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW 21.11.2015.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW 21.11.2015. WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW 21.11.2015. KADENCJA 2011-2015 SPORT SPORT Rajd Wisły Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski Cykl Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Liczna kadra sędziowska Rok 2012

Bardziej szczegółowo

Leszno, dnia 18 stycznia 2012 r.

Leszno, dnia 18 stycznia 2012 r. Leszno, dnia 18 stycznia 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu czynnych uczestników, biorących udział zarówno w zawodach z cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej, jak i w innych podobnych imprezach na terenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w sezonie 2012

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w sezonie 2012 Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w sezonie 2012 zatwierdzone przez Zarząd PZŁucz. 13 stycznia 2012. Trenerzy kadry: kobiet Ryszard Pacura mężczyzn Józef Baściuk juniorów

Bardziej szczegółowo