SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL. Pruszków

2 Spis treści: 1. Sprawozdanie Zarządu PZKol 2. Sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych 3. Sprawozdanie SMS w Świdnicy 4. Sprawozdanie SMS w Toruniu 5. Sprawozdanie SMS w Żyrardowie 6. Sprawozdanie Komisji Przełajowej 7. Sprawozdanie Komisji ds. Kolarstwa Górskiego 8. Sprawozdanie Komisji Masters i Cyklosportu 2

3 Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego z działalności w okresie Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego został wybrany na czteroletnią kadencję przez Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegato w PZKol w dniu r W 2013 roku Zarząd PZKol pracował w składzie: 1. Wacław Skarul - Prezes Zarządu 2. Marcin Melzacki - Wiceprezes 3. Bogdan Rzepka - Wiceprezes 4. Lucjusz Wasielewski - Sekretarz Zarządu 5. Dariusz Banaszek 6. Marek Hok 7. Lech Kurowski 8. Paweł Skorek 9. Marek Truchan W okresie styczen grudzien 2013 roku obyło się 8 posiedzen Zarządu PZKol ponadto waz ne sprawy biez ące, dotyczące między innymi starto w kadr narodowych w najwaz niejszych imprezach, wniosko w i decyzji komisji antydopingowej UCI czy wnoszonych do Komisji Dyscyplinarnej były omawiane i konsultowane pocztą elektroniczną. Najwaz niejszym zadaniem, jakie postawił sobie Zarząd PZKol w 2013 roku było przygotowanie i realizacja zmian w sposobie działania związku postulowana przez delegato w i zapowiedziana przez Zarząd podczas Walnego Zgromadzenia Delegato w w grudniu 2012 roku. Zmiany te miały dotyczyc przede działania Działu Szkolenia, poprawienia komunikacji Zarządu i Biura PZKol z Okręgowymi Związkami Kolarskimi, klubami i organizatorami zawodo w kolarskich, uporządkowania spraw finansowych i większej transparentnos ci działania oraz kontynuowania programu naprawczego. W tym ro wniez spłaty zadłuz enia do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz uregulowania sprawy przejęcia toru kolarskiego w Pruszkowie przez COS. Najwaz niejsze działania podejmowane przez Zarząd PZKol w 2013 roku: 1. W wyniku otwartego konkursu na stanowisko Dyrektora Sportowego i Kierownika Działu Szkolenia PZKol został wybrany trener o b. wysokich kwalifikacjach p. Andrzej Piątek. Kandydatura p. A. Piątka została przyjęta przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z pełną aprobatą. 2. PZKol przeprowadził, przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Sportu, konkursy na stanowiska trenero w kadr narodowych, w kto rych zostali wyłonieni nowi trenerzy odpowiedzialni za poszczego lne grupy centralnego szkolenia: tor sprint tor s redni dystans męz czyzn MTB (cross country) szosa kobiet szosa młodziez owa męz czyzn - Andrzej Tołomanow - Jacek Kasprzak - Rafał Hebisz - Mariusz Mazur - Zbigniew Piątek 3

4 Zarząd PZKol, po konsultacjach z przedstawicielem MSiT, powierzył prowadzenie kadry narodowej tor s redni dystans kobiet Grzegorzowi Ratajczykowi (prowadził kadrę kobiet w latach poprzednich) oraz Andrzejowi Kramarczykowi budowę od podstaw kadry BMX. Funkcję selekcjonera i trenera kadry szosowej elity męz czyzn nadal powierzono Piotrowi Wadeckiemu. Pracę trenerską z kadrami torowymi junioro w i juniorek kontynuowali Daniel Meszka i Jerzy S winoga a z kadrami szosowymi Waldemar Cebula i Marcin Adamo w. Po sezonie 2013 z funkcji trenera szosowej kadry młodziez owej zrezygnował Zbigniew Piątek. Na stanowisko to w grudniu 2013 r. Zarząd PZKol powołał Tomasza Broz ynę. 3. W 2013 roku był nadal finansowany za pos rednictwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (dotacja budz etowa) i Wielkopolskiego Związku Kolarskiego (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Szkoły Mistrzostwa Sportowego i kadry wojewo dzkie były finansowane odrębnie poprzez ogo lnopolską i regionalne Federacje Sportu. Kwoty dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczonych na kolarstwo w 2013 roku: Dotacja budz etowa realizowana poprzez PKOL (w tym ,00 nagrody dla związku za srebrny medal MS M. Włoszczowskiej) ,00 Dotacja ze s rodko w FRKF realizowana poprzez WZKol program KNJ ,00 Kwota dotacji dla Szko ł Mistrzostwa Sportowego w tym SMS w S widnicy SMS w Toruniu SMS w Z yrardowie , , ,00 Kwota dotacji dla OSSM w tym: OSSM Kalisz OSSM Kielce OSSM Pruszko w , , , ,00 Łączna kwota dotacji dla kadr wojewo dzkich realizowane przez krajową i wojewo dzkie Federacje Sportu (kwota podstawowa wg. informacji z MSiT wynikająca z tzw. podziału punkto w) ,00 RAZEM ,00 4

5 4. W wyniku prac Działu Szkolenia i Zarządu została opracowana Strategia Rozwoju Kolarstwa na lata po raz pierwszy od kilku lat tworząca spo jny merytorycznie i organizacyjnie program szkolenia kadr do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Strategia została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Delegato w PZKol w dniu r. Praktyczna realizacja załoz en dotyczących organizacji szklenia przyjętych w tej strategii zostanie omo wiona szerzej w sprawozdaniu Działu Szkolenia, wymieniamy tylko najwaz niejsze działania podjęte i zrealizowane w 2013 roku: został opracowany jasny system kwalifikacji zawodniko w do startu w mistrzostwach s wiata i Europy oraz w najwaz niejszych zawodach kolarskich z udziałem kadr narodowych we wspo łpracy z Instytutem Sportu kompleksowym badaniom diagnostycznym poddano 167 zawodniko w ze wszystkich grup centralnego szkolenia. Wspo łpraca z Instytutem Sportu zaowocowała ro wniez realizacją programu naukowo badawczego, w kto rym w trakcie zgrupowan w Livigno były monitorowane kadry szosowe przygotowujące się do startu w Mistrzostwach Europy grupy centralnego szkolenia zostały wyposaz one w urządzenia do monitorowania procesu szkoleniowego i biez ącej kontroli treningu (mierniki mocy SRM i Garmin), wszystkie kadry otrzymały stroje startowe, dresy i koszulki polo. 5. Niezwykle waz ną sprawą dla kontynuacji programu naprawczego i dalszego działania PZKol było podpisanie kolejnej umowy sponsorskiej z Firmą CCC Pana Dariusza Miłka. W wyniku tej umowy związek otrzymał s rodki finansowe w kwocie ,00 złotych netto. Dodatkowo Sponsor zakupił na potrzeby związku dwa samochody osobowe Skoda oraz profesjonalnie przygotowanego i wyposaz onego busa marki Peugot Boxer. S rodki sponsorskie zostały wykorzystane między innymi na dalszą spłatę zaległych zobowiązan, finansowanie Mistrzostw Polski i Pucharo w Polski we wszystkich kategoriach rozgrywanych na torze w Pruszkowie, organizację międzynarodowych zawodo w torowych Grand Prix Polski narzuconych przepisami UCI. Zarząd PZKol wyraz a gorące podziękowanie dla Pana Dariusza Miłka za jego zaangaz owanie w rozwo j kolarstwa i wsparcie jakiego udziela od 2010 roku PZKol w realizacji trudnego programu naprawczego. Bez tej pomocy związek nie miałby z adnych szans na jakakolwiek działalnos c. 6. Waz nym sportowo i wizerunkowo działaniem było opracowanie programu działan antydopingowych Czyste kolarstwo i aktywna wspo łpraca w tym zakresie z Komisją ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie. 7. Przepisy UCI, kto re weszły w z ycie w 2013 roku, nałoz yły na PZKol obowiązek organizacji międzynarodowych zawodo w I klasy w kolarstwie torowym. Przygotowanie i przeprowadzenie takich zawodo w w obecnej sytuacji finansowej związku było nie lada wyzwaniem. Jednak dzięki wspo łpracy z Czesławem Langiem i jego firma Lang team udało nam się zorganizowac bardzo dobre zawody, w kto rych wzięło udział 18 ekip zagranicznych. Zawody zostały wysoko ocenione przez UCI. 5

6 Cz. Lang deklaruje chęc wspo łpracy takz e w kolejnych latach i wspo lne z PZKol wprowadzenie Grand Prix Polski do ligi najlepszych zawodo w torowych w Europie. 8. Bardzo waz nym elementem działania kaz dego związku sportowego jest jego strona internetowa czyli podstawowe narzędzie komunikacji ze s rodowiskiem. W 2013 roku nie mielis my s rodko w na zmiany funkcjonalnos ci i unowoczes nienie strony internetowej PZKol. Nie mamy ich zresztą takz e dzis, bo jest wiele potrzeb waz niejszych i pilniejszych. Jednak, dzięki pracy i zaangaz owaniu p. Adama Sikory, kto ry od lutego 2013 roku zarządza stroną internetową związku, bardzo poprawiła się zaro wno jej jakos c a wszystkie waz ne informacje są tam zamieszczane na biez ąco. Znacznie poprawiła się ro wniez wartos c merytoryczna tych informacji. Zarząd PZKol wyraz a podziękowania Panu Adamowi Sikorze za jego dotychczasowe działania. 9. W dniach 6 grudniu 2013 roku, mimo trudnej sytuacji związku, zorganizowalis my Uroczyste Podsumowanie Sezonu Kolarskiego 2013 i uhonorowalis my specjalnymi statuetkami najlepsze zawodniczki i zawodniko w we wszystkich dyscyplinach kolarskich i kategoriach wiekowych. Ta sympatyczna uroczystos c była częs cią większego programu konsultacji plano w na 2014 rok jakie w dniach 6 8 grudnia 2013 roku zarząd przeprowadził z przedstawicielami Okręgowych Związko w Kolarskich oraz Ogo lnopolskiej Narady Trenero w. W trakcie tego spotkania zostały przedstawione i konsultowane wstępne załoz enia Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa (NPRK). Nasz projekt został bardzo dobrze przyjęty przez o wczesną Minister Sportu p. Joannę Muchę, kto ra złoz yła deklarację wsparcia projektu przez ministerstwo. Jednak w wyniku zmiany na stanowisku ministra sportu rozmowy na temat realizacji NPRK zostały zawieszone. Obecnie ministerstwo przygotowuje konkurs, w kto rym będą s rodki dla związko w na realizację programo w promocji swoich dyscyplin, w ramach kto rego PZKol moz e uzyskac s rodki na realizację Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa w zakresie upowszechniania kolarstwa w szko łkach kolarskich. Ro wnoczes nie ministerstwo poprosiło o dopracowanie koncepcji działania planowanych w NPRK regionalnych os rodko w szkolenia i przygotowanie formalnego wystąpienia wraz z całą niezbędną dokumentacją. 10. W 2013 roku w ramach środków sponsorskich kontynuowaliśmy realizację trudnego programu naprawczego. Już początek roku okazał się bardzo trudny bowiem w lutym 2013 komornik Przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie działając na podstawie wyroku uzyskanego przez Bank BGŻ wszczął postepowanie egzekucyjne zabezpieczające należności banku z tytułu poręczenia przez władze PZKol kredytu dla spółki EKO Kampinos. W wyniku tego postępowania zajęte zostały rachunki bankowe związku oraz wszystkie ruchomości. To w sposób oczywisty utrudniło bieżące działanie związku w trudnym okresie przygotowań do startu naszych kadr w torowych Mistrzostwach Świata. W wyniku wielu zabiegów i rozmów z bankiem Zarządowi PZKol udało się zawiesić to postepowanie i odblokować możliwość działania związku. W efekcie w 2014 roku postepowanie w ogóle zostało umorzone na wniosek banku jednak PZKol musiał zapłacić ponad ,00 zł kosztów komorniczych (zapłacono ze środków sponsorskich 2013 roku, które mieliśmy w rezerwie na spłatę raty do MSiT). 6

7 Spłata zaległych zobowiązań PZKol jest realizowana ze środków sponsorskich. Umowa sponsorska z Firmą CCC opiewała na kwotę ,00 netto i z tej kwoty w pierwszym rzędzie spłacane były zadłużenia zagrożone egzekucjami komorniczymi, zadłużenia z lat wobec dostawców mediów dla toru kolarskiego oraz wypłacane wynagrodzenia pracownikom zwolnionym w wyniku restrukturyzacji. Na te cele zostało przekazane ,83 zł w tym: ,57 zł na spłatę zaległości, koszty sądowe i komornicze ,26 zł na wynagrodzenia. Z tej kwoty miała być również zapłacona kolejna rata należności do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jednak w ostatnich dniach sierpnia 2013 r. Mostostal Puławy S.A., wszczął komornicze postępowanie zabezpieczające, w wyniku którego komornik przy Sądzie Rejonowym w Zamościu przejął kwotę ,05 z rachunku wpłat sponsora. Działania te, choć podejmowane na podstawie przysługującego Mostostalowi Puławy SA tytułu zabezpieczenia, okazały się nadużyciem przysługujących wierzycielowi uprawnień, co na wniosek PZKol zostało potwierdzone postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia , uchylającym działania komornicze. W wyniku tego postanowienia PZKol wystąpił do komornika o zwrot zajętych w tym postępowaniu kwot. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte we wrześniu 2013 ale jego zakończenie i zwrot zajętej kwoty nastąpiło dopiero w kwietniu 2014 roku. I dopiero w kwietniu PZKol mógł spłacić zaległą ratę ,91 zł należności do Ministerstwa Sportu. Poniżej zamieszczamy zestawienie należności, które zostały do uregulowania przez PZKol wg. stanu na r., kwoty te są ujęte w sprawozdaniu finansowym. ZOBOWIAZANIA NA DZIEŃ R. MOSTOSTAL PUŁAWY ,15 COS CETNIEWO 4 764,00 PZU 7 240,45 UCI ,74 MINISTERSTWO SPORTU ,92 * NAGRODY ZAGRANICZNE ,28 RAZEM ,54 REZERWY POTOCKI JAROSŁAW SPRAWA W SĄDZIE ,91 ** KREJNER GRZEGORZ SPRAWA W SĄDZIE ,00 MESZKA PAWEŁ SPRAWA W SĄDZIE ,00 *** EKO KAMPINOS PORĘCZENIE KREDYTU ,69 MOSTOSTAL ODSETKI ,05 MOSTOSTAL KOSZTY SĄDOWE ,77 RAZEM ,42 7

8 * W kwietniu 2014 roku PZKol zapłacił zaległą ratę do Ministerstwa Sportu za 2013 rok, w 2014 roku pozostała do zapłaty kwota ,96 ostatniej raty. ** PZKol przegrał proces z p. J. Potockim, kwota ,91 została zapłacona w 2014 roku. *** W kwietniu 2014 r. PZKol zapłacił ok ,00 zł z kwoty roszczeń p. P. Meszki na podstawie wyroku sądu, odwołanie od wyroku jeszcze nie zostało rozpoznane. 11. Realizując postanowienia Walnego Zgromadzenia Delegatów z grudnia 2012 r. Zarząd PZKol kontynuował rozmowy z Ministerstwem Sportu i COS w sprawach przejęcia toru kolarskiego w Pruszkowie przez COS oraz ostatecznego rozwiązania kwestii rozliczeń z Mostostalem Puławy. W tych sprawach odbyło się kilka spotkań z urzędnikami ministerstwa, z kierownictwem COS i z prawnikami Mostostalu. W wyniku różnych uzgodnień zostały wykonane przez PZKol bieżące ekspertyzy stanu technicznego obiektu a COS przygotował budżet przejęcia obiektu oraz wstępną koncepcję działania jako Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Jednak w związku ze zmianą na stanowisku ministra rozmowy zostały zawieszone. Zarząd PZKol będzie nadal czynił starania u nowego Ministra o ostateczne uregulowanie kwestii toru kolarskiego. Podsumowując rok był kolejnym rokiem trudnego i bolesnego wychodzenia z kryzysu w jakim znalazł się PZKol w wyniku działania poprzednich władz związku. Bardzo dużo zostało już zrobione ale również bardzo dużo mamy jeszcze do zrobienia. W kwestii uregulowania ponad zł do Mostostalu czy prawie poręczenia do banku BGŻ możemy tylko aktywnie wspierać działania ministerstwa, bowiem związek nie ma żadnych możliwości spłaty tak ogromnego zadłużenia. Jednak mamy nadzieję, że nasze rozmowy i starania w tej sprawie wreszcie przyniosą rezultaty. Dziś, po spłacie wszystkich pozostałych zobowiązań, chcemy się skupić na przygotowaniach naszych kadr do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, na sprawach szkoleniowych i na realizacji Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa. W tym podsumowaniu 2013 roku nie może zabraknąć najważniejszych sukcesów jakie odniosły nasze zawodniczki i zawodnicy w mistrzostwach świata i Europy: Srebrny medal Maji Włoszczowskiej w Mistrzostwach Świata i 3 miejsce Mistrzostwa Europy w kolarstwie górskim cross-country. 1 miejsce Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym Katarzyny Pawłowskiej w konkurencji scratch Drużyna w składzie - Katarzyna Pawłowska, Edyta Jasińska, Małgorzata Wojtyra, Eugenia Bujak i Natalia Rutkowska zdobyła 2 miejsce Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym kat. Elita drużynowy wyścig na dochodzenie na dystansie 4000 metrów. Bardzo dobrze w 2013 roku spisali się nasi młodzi torowcy : Łucja Pietrzak - 1 miejsce Mistrzostwa Europy juniorek w kolarstwie torowym omnium Drużyna w składzie Patryk Rajkowski, Mateusz Rudyk i Jakub Stecko 3 miejsce Mistrzostwa Europy juniorów w kolarstwie torowym sprint drużynowy Krzysztof Maksel - 3 miejsce Mistrzostwa Europy młodzieżowców w kolarstwie torowym wyścig na dystansie 1000 m. Wacław Skarul - Prezes Zarządu PZKol 8

9 Sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych w roku 2013 Polski Związek Kolarski zrealizował wszystkie załoz enia dotyczące roku 2013 okres lone w Strategii Rozwoju Kolarstwa na lata przyjętej przez Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegato w w czerwcu 2013 roku. 1. Polski Związek Kolarski zorganizował konkursy na trenero w kadr narodowych, w drodze kto rych zostali wyłonieni nowi trenerzy odpowiedzialni za poszczego lne grupy centralnego szkolenia: tor sprint tor s redni dyst. męz czyzn MTB (cross country) szosa kobiet szosa młodziez owa męz czyzn - Andrzej Tołomanow - Jacek Kasprzak - Rafał Hebisz - Mariusz Mazur - Zbigniew Piątek Całą kadrę szkoleniową PZKol w roku 2013 tworzyli: Piotr Wadecki - selekcjoner reprezentacji szosowej elity męz czyzn Piątek Zbigniew - trener szosowej kadry młodziez owej męz czyzn Waldemar Cebula - trener szosowej kadry junioro w Mariusz Mazur - trener szosowej kadry elity kobiet Marcin Adamo w - trener szosowej kadry juniorek Grzegorz Ratajczyk - trener torowej kadry elity kobiet s redniego dystansu Andrzej Tołomanow - trener torowej kadry elity męz czyzn kro tkiego dystansu Jacek Kasprzak - trener torowej kadry elity męz czyzn s redniego dystansu Daniel Meszka - trener torowej kadry junioro w i juniorek kro tkiego dystansu Jerzy S winoga - trener torowej kadry junioro w i juniorek s redniego dystansu Rafał Hebisz - trener kadry MTB we wszystkich kategoriach wiekowych Andrzej Kramarczyk - trener kadry BMX we wszystkich kategoriach wiekowych Jan Antkowiak - selekcjoner kadry przełajowej we wszystkich kat. wiekowych Robert Pietruszyn ski - lekarz kadry Damian Salwin - psycholog Ryszard Wieczorek - fizjoterapeuta Po sezonie 2013 z funkcji trenera szosowej kadry młodziez owej zrezygnował Zbigniew Piątek. Na stanowisko to w grudniu 2013 r. Zarząd PZKol powołał Tomasza Broz ynę. 2. Na podstawie dotychczasowych wyniko w sportowych oraz badan diagnostycznych powołano zawodniko w do kadr narodowych na rok Badaniom diagnostycznym w roku 2013 poddano 167 zawodniko w w następujących dyscyplinach kolarskich: szosa, tor, MTB-cross country, BMX. Badania odbyły się w warszawskim Instytucie Sportu. Łącznie w centralnym szkoleniu wzięło udział 128 zawodniko w we wszystkich specjalnos ciach i kategoriach wiekowych. 9

10 3. Najwaz niejsze wyniki osiągnięte przez polskich zawodniko w w imprezach mistrzowskich w roku 2013: MEDALIŚCI MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY 1. Maja Włoszczowska Klub: Grupa kolarska UCI - GIANT Pro XC Team 2 miejsce Mistrzostwa Świata w kolarstwie górskim cross-country (konkurencja olimpijska), Pietermaritzburg/RPA, miejsce Mistrzostwa Europy w kolarstwie górskim cross-country (konkurencja olimpijska), Berno/Szwajcaria, Katarzyna Pawłowska Klub: Grupa kolarska GSD Gestion Kallisto 1 miejsce Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym kat. Elita konkurencja: scratch (konkurencja nieolimpijska) , Mińsk/Białoruś 3. Katarzyna Pawłowska (GSD Gestion Kallisto), Edyta Jasińska (Młodzieżowy Klub Sportowy EMDEK Bydgoszcz), Małgorzata Wojtyra (Grupa kolarska BePink), Eugenia Bujak i Natalia Rutkowska (Grupa Kolarska Żyrardów) 2 miejsce Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym kat. Elita konkurencja: drużynowy wyścig na dochodzenie na dystansie 4000 metrów, Apeldoorn/Holandia, Łucja Pietrzak Klub: Uczniowski Klub Sportowy Koźminianka Koźminek 1 miejsce Mistrzostwa Europy juniorek w kolarstwie torowym - konkurencja: omnium (konkurencja olimpijska), Anadia/Portugalia, Patryk Rajkowski Klub: Uczniowski Klub Sportowy Limaro Kórnik 3 miejsce Mistrzostwa Europy juniorów w kolarstwie torowym konkurencja: sprint drużynowy (konkurencja olimpijska), Anadia/Portugalia, Mateusz Rudyk Klub: Uczniowski Klub Sportowy MOTO Jelcz Laskowice 3 miejsce Mistrzostwa Europy juniorów w kolarstwie torowym konkurencja: sprint drużynowy (konkurencja olimpijska), Anadia/Portugalia, Jakub Stecko Klub: Grupa Kolarska Żyrardów 3 miejsce Mistrzostwa Europy juniorów w kolarstwie torowym konkurencja: sprint drużynowy (konkurencja olimpijska), Anadia/Portugalia, Krzysztof Maksel Klub: Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja "STAL" Grudziądz 3 miejsce Mistrzostwa Europy młodzieżowców w kolarstwie torowym konkurencja: wyścig na dystansie 1000 metrów (konkurencja nieolimpijska), Anadia/Portugalia,

11 9. Szymon Sajnok Klub: Gminny Klub Sportowy Cartusia Kartuzy 3 miejsce EYOF Europejski Festiwal Młodzieży - kolarstwo szosowe, konkurencja: jazda indywidualna na czas, Utrecht/Holandia, PARAKOLARSTWO 1. Rafał WILK - kategoria H3 mężczyzn Klub: Start Szczecin 1 miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: jazda indywidualna na czas (dystans 17,3 km), Baie-Comeau/Kanada, miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: wyścig ze startu wspólnego (dystans 69,1 km), Baie-Comeau/Kanada, Renata KAŁUŻA - kategoria H2 kobiet Klub: Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start"/ Grupa GTM DSSTEAM 2 miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: jazda indywidualna na czas (dystans 17,3 km), Baie-Comeau/Kanada, miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: wyścig ze startu wspólnego (dystans 51,8 km), Baie-Comeau/Kanada, Anna HARKOWSKA - kategoria C5 kobiet Klub: Giant OKS Warmia i Mazury Olsztyn 2 miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: jazda indywidualna na czas (dystans 17,3 km), Baie-Comeau/Kanada, miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: wyścig ze startu wspólnego (dystans 57,2 km), Baie-Comeau/Kanada, Marcin POLAK /Michał Ładosz kategoria tandem Klub: Kolarski Klub Tandemowy Hetman Lublin 1 miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: wyścig ze startu wspólnego 102,9 km), Baie-Comeau/Kanada, miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: jazda indywidualna na czas (dystans 25,9 km), Baie-Comeau/Kanada, Iwona PODKOŚCIELNA /Aleksandra Wnuczek kategoria tandem Klub: Kolarski Klub Tandemowy Hetman Lublin pierwsze miejsce Mistrzostwa Świata w parakolarstwie - konkurencja: wyścig ze startu wspólnego (dystans: 80 km), Baie-Comeau/Kanada, MASTERS 1. Natalia Jędrzejczyk - Klub: SSPS Piast Szczecin 2. Lechosław Michalak - Klub: Grodziski Klub Kolarski Opty- Mazowsze 3. Artur Spławski - Klub: Drużyna Northtec - Bike Team 4. Franciszek Harbacewicz - Klub: JF Duet Goleniów trzecie miejsce Mistrzostwa Świata w kategorii Masters - konkurencja: sztafeta drużynowa, 11

12 4. W 2013 roku uzupełnione zostało wyposażenie grup centralnego szkolenia w urządzenia do monitorowania procesu szkoleniowego i bieżącej kontroli treningu: tor sprint seniorzy + młodziez owcy mierniki mocy SRM 7 szt. tor s redni dystans juniorek mierniki mocy Garmin Vector - 6 szt. MTB-cross country mierniki mocy SRM 3 szt. tor s redni dystans juniorek monitory treningu Garmin Edge szt. Ponadto w urządzenia do analizy laktatu zostały wyposaz one wszystkie grupy centralnego szkolenia. 5. Proces monitorowania fizjologicznych efekto w treningowych został w całos ci oparty o wspo łpracę z Instytutem Sportu co pozwoliło zoptymalizowac diagnostykę w kadrach narodowych PZKol. Przy wspo łpracy z Instytutem Sportu oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki, zorganizowalis my zgrupowanie wysokos ciowe w Livigno, przygotowujące zawodniko w do szosowych mistrzostw Europy. W trakcie tego zgrupowania zrealizowano projekt naukowo-badawczy mający na celu zdiagnozowanie wpływu tego typu przygotowan na organizmy zawodniko w. W projekcie uczestniczyło 27 zawodniko w. W ramach projektu odbyły się następujące badania: przed wyjazdem do Livigno: badania wydolnos ciowe, badania składu ciała, kompleksowe badania krwi. W trakcie zgrupowania odbyły się: 3-krotnie badania wydolnos ciowe, co 3-ci dzien analiza parametro w morfologicznych krwi, codziennie tętno spoczynkowe, codziennie masa ciała, codziennie oznaczanie kinazy kreatynowej, codziennie badanie odwodnienia organizmu, codziennie badanie laktatu. wykłady dla sztabo w szkoleniowych i zawodniko w dotyczące: metodyki i teorii treningu suplementacji diety fizjologii treningu interpretacji badan diagnostycznych psychologii sportu mentalnego przygotowania do osiągania wysokich wyniko w sportowych, antydopingu. Po zgrupowaniu: - w 6-10 dniu po zejs ciu z go r badania wydolnos ciowe, kompleksowe badania krwi, kompleksowe badanie składu ciała, - w 3-cim tygodniu po zejs ciu z go r badania wydolnos ciowe, kompleksowe badania krwi, kompleksowe badanie składu ciała. 12

13 6. Opiekę nad zawodnikami kadry sprawuje doktor Robert Pietruszyn ski. Ale, z eby zapewnic jeszcze lepszą opiekę medyczną grupom centralnego szkolenia PZKol podjął wspo łpracę z doktorem Krzysztofem Fickiem. Do zespołu naukowo-metodycznego opiekującego się grupami centralnego szkolenia został ro wniez włączony psycholog Damian Salwin. 7. Opracowano i opublikowano czytelne kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na mistrzostwa s wiata i Europy w konkurencjach szosowych, torowych i MTB. Czytelne kryteria wyboru zawodniko w do reprezentacji obowiązywały ro wniez przy ustalaniu druz yny na 70 Tour de Pologne. 9. Na konferencji trenero w, kto ra w marcu odbyła się Dzierz oniowie, powołano następujące komisje ds. poszczego lnych konkurencji kolarskich: Komisja ds. kolarstwa szosowego męz czyzn Komisja ds. kolarstwa szosowego kobiet Komisja ds. kolarstwa torowego Komisja ds. kolarstwa BMX Komisja ds. kolarstwa MTB cross Country Komisja ds. kolarstwa MTB 4X i zjazd Komisja ds. kolarstwa przełajowego Komisja ds. kolarstwa dzieci i młodziez y Zadaniem komisji jest opiniowanie gło wnych zagadnien związanych ze szkoleniem oraz zmianami w przepisach i regulaminach. 9. W kwietniu i grudniu Polski Związek Kolarski zorganizował konferencje szkoleniowe dla trenero w. W trakcie konferencji omawiano biez ące sprawy szkoleniowe oraz odbyły się wykłady mające na celu poszerzenie wiedzy trenero w. 10. Polski Związek Kolarski opracował i wdroz ył program,,czyste kolarstwo w ramach kto rego monitorowaniem objęto wszystkich zawodniko w szosowych grup zarejestrowanych w UCI oraz wybranych zawodniko w, członko w kadr narodowych PZKol. 13

14 Sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych w SMS w Świdnicy Informacje o szkole: Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniowie /zawodnicy realizują trzy letni program nauczania Liceum Ogólnokształcącego. Mieszkają w internacie Z.S.P. w którym odbywają się lekcje,oraz niektóre zajęcia sportowe. Internat posiada stołówkę, pełne zaplecze sanitarne, pokoje 2 3 osobowe, aula,sala TV, małą siłownię, trzy kuchnie. pomieszczenia do przechowywania sprzętu sportowego. Organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Atutem szkoły jest jej lokalizacja. Świdnica położona jest o zróżnicowanym pod względem konfiguracji terenie. Znajdują się tu tereny nizinne jak również tereny faliste i górskie. Na bocznych drogach panuje niewielki ruch samochodowy co w przypadku kolarstwa szosowego ma ogromne znaczenie. Całość stwarza warunki do realizacji treningu w pełnym zakresie kształtowania i doskonalenia kolarskich umiejętności. Szkoła współpracuje z klubami z których wywodzą się jej uczniowie. Pozwala to na skoordynowanie procesu szkolenia dla osiągania zakładanych celów. W działaniach tych zabiegamy o stosowanie jak najbardziej optymalnych obciążeń treningowych zawodników, realizowanych w klubie i SMS. Komunikowanie się z trenerami klubowymi daje nam również rozpoznanie w naborze zawodników do pierwszej klasy. W ramach wzajemnej współpracy, szkoła użycza również sprzęt specjalistyczny zawodnikom na ważne imprezy kolarskie (Mistrzostwa Polski, Puchary Polski] Ważna dla nas jest współpraca z innymi szkołami tj.sms Żyrardów oraz SMS Toruń. Ścisła współpraca z Polskim Związkiem Kolarskim pozwala nam na merytoryczne wsparcie pod względem szkoleniowym, organizacji startów zagranicznych, kursów doszkalających. Liczba szkolonych zawodników, plan / wykonanie Rrok Liczba szkolonych plan wykonanie kontynuacja Kadra szkoleniowa trenerzy,trenerzy współpracujący Nazwisko imię Funkcja Klasa trenerska Uprawnienia pedagogiczne 2013 Cebula Waldemar Tr. koordynator mistrzowska posiada Mazur Mariusz Trener II posiada 14

15 Piwowarski Maciej Trener I posiada Brzeźny Krzysztof Trener II posiada Mariusz Musiał Trener II posiada Gieracki Grzegorz Trener II posiada Liczba klas sportowych z podziałem na klasy MM, M, I, II Rok Ilość zawodników MM M I II absolwenci ILOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH, Z KTÓRYCH POCHODZĄ ZAWODNICY: 28 ILOŚĆ WOJEWÓDZTW, Z KTÓRYCH POCHODZĄ ZAWODNICY: 12 Wyniki jakie osiągnęli nasi uczniowie w okresie szkolenia w roku 2012/ 2013, potwierdzają właściwy system szkolenia (przygotowania) zawodników. Startujący w reprezentacji szkoły Patryk Krzywda wygrał klasyfikacje generalną w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim w Grudziadzu. Znakomicie wypadli nasi zawodnicy w imprezach Mistrzostw Polski na szosie i torze gdzie łącznie zdobyli 44 medale w tym : 23 złote, 12srebrne i 9 brązowe. W Mistrzostwach Europy na szosie startowali: Gutek Mikołaj, Kasperkiewicz Maciej,Krzywda Patryk Pawlak Tobiasz, Turek Kamil. W Mistrzostwach Świata startowali: Gracjan Szeląg,Patryk Krzywda. W cyklu Pucharu Polski, większość zwycięstw odnieśli nasi wychowankowie. Systematycznie zasilamy kadrę orlików oraz kadrę seniorów naszego kraju. Między innymi nasi absolwenci Rafał Majka ( Saxo-Tinkof-Bank), Maciej Bodnar (Connandale Pro Cycling) dobrze spisywali się na najbardziej prestiżowych wyścigach. Do szeregów grupy ProTour powołany został Paweł Poliański ( Saxo-Tinkof-Bank) Uzyskane wyniki przez naszych wychowanków oraz ich dyspozycja w całym tym okresie potwierdza zasadność i celowość zastosowanych metod i środków w okresie przygotowawczym i startowym. Waldemar Cebula Trener Koordynator. 15

16 Sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych w SMS w Toruniu Informacje o szkole: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Toruniu powstała jako szkoła publiczna powołana przez Radę Miasta Torunia. W chwili obecnej Szkoła Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr.13. Zamiejscowi zawodnicy SMS korzystają z internatu Zespołu Inżynierii i Ochrony Środowiska w Toruniu. Warunki socjalne oraz BHP przeprowadzanych zajęć są na wysokim poziomie. Uczniowie uczą się w mało licznych klasach.plan zajęć teoretycznych dostosowany jest do potrzeb treningu sportowego zachowując podstawowe zasady higieny pracy umysłowej i fizycznej. Zajęcia sportowe prowadzą nauczyciele-trenerzy z pełnymi kwalifikacjami w grupach maksymalnie 15-osobowych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe odbywają się w nowo powstałej hali sportowej wzbogaconej o dwie siłownie w pełni wyposażone oraz o pomieszczenia do ćwiczeń na rolkach treningowych i cykloergometrach. Uczniowie korzystają nieodpłatnie z krytej pływalni oraz krytego lodowiska. Szkoła posiada gabinet lekarski wyposażony w podstawowy sprzęt medyczny, w którym zatrudniona jest pielęgniarka. Stałą opiekę specjalistyczną zapewnia Przychodnia Sportowo-Lekarska w Toruniu z zatrudnionym wysokiej klasy specjalistą od Medycyny Sportowej. Zależnie od możliwości finansowych badania podstawowe wzbogacane są badaniami wydolnościowymi w Pracowni Badań Wysiłkowych Zakład Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Jeleniej Górze. W roku 2011 Szkoła nawiązała współpracę z Przychodnią Sportową w Bydgoszczy w zakresie badań wysiłkowych oraz ich interpretacją i zaleceniami dotyczacymi fizjologicznych uwarunkowań poszczególnych zawodników. Ocena szkolenia w SMS w Toruniu: Proces szkolenia zawodników jest procesem wieloletnim obejmującym okres szkolenia w Gimnazjum(3lata) i Liceum(3lata). Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Toruniu odbywa się w oparciu o pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy Centralnego Ośrodka Sportu oraz Polski Związek Kolarski- Wieloletni Plan Szkolenia Sportowego. Szkoła prowadzi nabór młodzieży uzdolnionej sportowo w oparciu o cykl szosowych wyścigów kolarskich Liga UKS w kategorii żak, młodzik, młodziczka. Szkoła współpracuje z Uczniowskimi Klubami Sportowymi na terenie województwa i kraju. Szkolenie prowadzone jest systematycznie 6 razy w tygodniu połączone z wyjazdami na konsultacje, zgrupowania i starty szkoleniowe. W razie potrzeby plan treningowy jest dopasowany indywidualnie dla potrzeb zawodnika. 16

17 O tym, że szkolenie w SMS jest prawidłowe może świadczyć fakt, iż to tu został wychowany Mistrz Świata Seniorów w wyścigu drużynowym i Mistrz Europy, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie Michał Kwiatkowski obecnie jeżdżący w barwach najlepszej ekipy na świecie World Tour Omega Pharma Quick Steep. Wielu absolwentów z powodzeniem startowało i startuje w grupach zawodowych w kraju i za granicą: Janiaczyk Błażej Bank BGŻ, Kirpsza Piotr, Kowalczyk Jarosław Mistrzowie Polski wyścig drużynowy-szosa BDC Marcpol, Owsian Łukasz CCC Polsat Polkowice,Arkadiusz Owsian ActiveJet, Sobieraj Przemysław, Krzywania Paweł, Saczuk Marcin Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy, Bartkiewicz Dorian Wibatech Ziemia Brzeska, Wiesiak Mariusz Matrix, Wylamowski Bartosz Mistrz Polski na szosie 2012 w wyścigu ze startu wspólnego.złotymi zgłoskami zapisali się tacy zawodnicy jak: Marcin Lewandowski, Robert Wojnar, Andrzej Kiejnowski, Krzysztof Czynszak, Marek Maciejewski, Sławomir Błaszczyk, Jarosław Ryszewski, Zbigniew Wyrzykowski, Krzysztof Szczawiński, Szymon Kurdynowski, Jarosław Białowieżec, Daniel Majewski zwycięzca Pucharu Świata, Wiśniowski Łukasz zwycięzca Pucharu Świata U-23, Mikulicz Paweł zwycięzca Pucharu Świata, Radosław Kwiatkowski. Na uwagę zasługuje fakt, że absolwenci szkoły Marcin Mientki Olimpijczyk z Sydney oraz wielokrotny Mistrz Polski na torze i szosie Sławomir Baliński to wpełni przygotowani pedagodzy-trenerzy prowadzący szkolenie w SMS. Większość z absolwentów kontynuuje naukę na Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku oraz na poziomie magisterskim w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. Uczelnie te dają możliwość łączenia kariery kolarskiej i podnoszeniem poziomu wykształcenia. Liczba szkolonych zawodników, plan / wykonanie Rrok Liczba szkolonych plan wykonanie Kadra trenerska Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Toruniu w 2013 roku: TRENER KOORDYNATOR: L.p. Nazwisko i imię Uprawnienia trenerskie Uprawnienia pedagogiczne Forma zatrudnienia 1 Owsian Tomasz Trener II klasy posiada Etat 19lat praktyki 17

18 TRENERZY WSPÓŁPRACUJĄCY: L.p. Nazwisko i imię Uprawnienia trenerskie Uprawnienia pedagogiczne Forma zatrudnienia 1 Mientki Marcin Trener II klasy posiada Etat 9lat praktyki 2 Baliński Sławomir Trener II klasy posiada Etat 7lat praktyki 3 Kiejnowski Andrzej Instruktor posiada Etat 3lata praktyki 4 Krych Marian Trener II Klasy posiada ½ Etat SMS Efekty sportowe w 2013 roku: % udział w imprezie głównej ,6% Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym 2013 z klasami sportowymi w kadrach p z s ogółem MM M I II III Olimp. KNS MKN KNJ Woj Lp Liczba uczniów SMS ROK Liczba uczniów finansowana przez Min. Sportu 27 2 Liczba klubów z których pochodzą zawodnicy 9 3 Liczba województw z których pochodzą zawodnicy 4 4 Liczba uczniów w kadrach PZKol 5 5 Liczba absolwentów SMS w kadrach PZKol 8 6 Łączna liczba uczniów szkolonych w szkole w kolarstwie 91 Najważniejsze osiągnięcia sportowe uczniów SMS i absolwentów w okresie sprawozdawczym 2013: Złoty medal Mistrzostw Świata Michała Kwiatkowskiego w wyścigu drużynowym oraz 11 miejsce w Tour de France. Mistrzostwa Polski-Absolwenci Złoty medal-michał Kwiatkowski-start wspólny Elity-Sobótka Srebrny medal-michał Kwiatkowski-wyścig na czas Elity-Sobótka Złoty medal-łukasz Wiśniowski-wyścig na czas U-23-Sobótka Złoty medal-łukasz Wiśniowski-start wspólny U-23-Sobótka Srebrny medal-błażej Janiaczyk-wyścig drużynowy Elity-Warlubie Brązowy medal-błażej Janiaczyk-wyścig parami Elity-Warlubie Złoty medal-arkadiusz Owsian-wyścig drużynowy U-23-Warlubie Brązowy medal-arkadiusz Owsian-wyścig parami U-23-Warlubie 18

19 Złoty medal-piotr Kirpsza-wyścig drużynowy Elity-Warlubie Brązowy medal-łukasz Owsian-Górskie Mistrzostwa Polski Elity-Jelenia Góra Srebrny medal-dorian Bartkiewicz-wyścig drużynowy Elity na torze-pruszków Srebrny medal-dorian Bartkiewicz-wyścig drużynowy U-23 na torze-pruszków Mistrzostwa Polski na torze i szosie Złoty medal-michał Lewandowski-wyścig Keirin-OOM Łódź Złoty medal-michał Lewandowski-sprint drużynowy-oom Łódź Srebrny medal-michał Lewandowski-500m start zatrzymany-oom Łódź Brązowy medal-michał Lewandowski-sprint klasyczny-oom Łódź Złoty medal-hubert Kowalczyk-sprint drużynowy-oom Łódź Srebrny medal-hubert Kowalczyk-2km indywidualnie-oom Łódź Brązowy medal-hubert Kowalczyk-wyścig drużynowy-oom Łódź Złoty medal-adrian Brzozowski-sprint drużynowy-oom Łódź Brązowy medal-adrian Brzozowski-wyścig drużynowy-oom Łódź Brązowy medal-adrian Walecki-wyścig drużynowy-oom Łódź Brązowy medal-wiktor Gałka-wyścig drużynowy-oom Łódź Zdobycze medalowe podczas Mistrzostw Polski licząc na zawodnika Medale 2013 złote 4 srebrne 2 brązowe 5 Razem 11 mgr Jacek Królikiewicz - Dyrektor ds. sportu SMS Toruń 19

20 Sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych w SMS w Żyrardowie Informacja o szkole: Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie zajmuje część budynku przy ul. Waryńskiego i ma do dyspozycji: 16 pokoi mieszkalnych / 2-osobowych / pomieszczenia przeznaczone na: klasy, pokój trenerów, wychowawców i nauczycieli, gabinet lekarski, stołówkę, sekretariat, świetlicę pomieszczenia gospodarcze - warsztat mechanika, magazyny na sprzęt sportowy i garaże. Uczniowie szkoły korzystają bezpłatnie z toru kolarskiego znajdującego się w Żyrardowie, oraz z boiska szkolnego. Celem szkolenia sportowego, kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej sportowo w SMS w Żyrardowie jest stworzenie optymalnych warunków uczniom w zakresie: harmonijnego rozwoju fizycznego poprzez odpowiedni dobór środków w procesie treningowym prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych wyposażenie w niezbędny zasób wiedzy z dziedziny rozwoju fizycznego i prawidłowego odżywiania sportowca kształtowanie społecznie pożądanych postaw w działaniu indywidualnym i zespołowym podniesienie poziomu sportowego umożliwiającego osiąganie mistrzostwa sportowego w kolarstwie przygotowanie do startów w kadrze narodowej PZKoL zdobycie wiedzy na kolejnych poziomach kształcenia dydaktycznego zapewnienie opieki medycznej i wychowawczej. Wszyscy uczniowie SMS w Żyrardowie objęci są opieką lekarską. Szkoła podpisała umowę z lekarzem o specjalności chirurg. Lekarz przyjmuje uczniów raz w tygodniu w internacie szkolnym, oraz przez pozostałe dni tygodnia w razie nagłej potrzeby. Uczniowie SMS mogą korzystać z opieki dentystycznej w Centrum Stomatologii Rodzinnej. Zajęcia sportowe odbywają się na sali gimnastycznej, basenie, siłowni, torze kolarskim, oraz na szosie wyłącznie w obecności trenera lub instruktora z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. Kadra szkoleniowa SMS w Żyradowie: trener II klasy trener II klasy instruktor, mechanik lekarz szkolny Jerzy Świnoga Daniel Meszka Adrian Kuczyński Jacek Wójtowicz 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO za okres 2011 roku oraz do września 2012 roku na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Warszawa, 28 października 2012 roku I. Władze PZSzach

Bardziej szczegółowo

Relacja z XVII Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia LZS str. 3-6

Relacja z XVII Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia LZS str. 3-6 l i p i e c 2 0 1 2 Władysław Kosiniak-Kamysz został wybrany na XVII Krajowym Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS przewodniczącym naszej organizacji. Ludowe Zespoły Sportowe to wspaniała organizacja oparta

Bardziej szczegółowo

II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP. Sprawozdanie

II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP. Sprawozdanie II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP Sprawozdanie Nasza misja Aeroklub Polski jest wspólnotą ludzi, dla których pasja lotnicza jest źródłem samorealizacji i rozwoju. Łączy nas przyjaźń i współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy,

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy, AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce szymonsikora.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3

1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 Spis treści: 1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 2. Podsumowanie działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach 2011-2015 5 3. Sprawozdanie Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Warszawa 01.12.2012r. SPIS TREŚCI I. Wstęp 1. Pożegnania II. Zarząd 1. Biuro związku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu (2004-2008) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015 Ministerstwo Sportu Departament Sportu Kwalifikowanego ul. Krucza 24/26 00-921 Warszawa L.dz. PZA - Warszawa, 09.01.2008 ul. Noakowskiego 10 m. 12 00-688 WARSZAWA tel./fax: +48 22 875-8505 e-mail: biuro@pza.org.pl

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2013 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2014 r. W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE AKADEMII PIŁKI NOŻNEJ GKS TYCHY

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE AKADEMII PIŁKI NOŻNEJ GKS TYCHY SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE AKADEMII PIŁKI NOŻNEJ GKS TYCHY za okres: grudzień 2011-sierpień 2012 Opracował : Marcin Kuśmierz Prezes APN GKS Tychy 2012-08-29 WSTĘP Niniejsze opracowanie zawiera okres pracy

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju pływania synchronicznego na lata 2015-2020

Strategia rozwoju pływania synchronicznego na lata 2015-2020 Strategia rozwoju pływania synchronicznego na lata 2015-2020 Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego Spis treści Wstęp 3 1. Diagnoza stanu aktualnego...4 1.1. Osiągnięcia sportowe.4 1.2. Liczba zawodników,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM Spis treści: I. Wstęp II. Rola i zadanie samorządu w rozwoju sportu III. Uwarunkowania sportu w Powiecie Wałeckim 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Sportowy znak jakości Omega

Sportowy znak jakości Omega c z e r w i e c 2 0 1 1 Z kart historii LZS Ludowe Zespoły Sportowe mają 65 lat. Jak na tak poważnego jubilata przystało wspominamy minione czasy, działaczy, zawodników, trenerów. Sięgnęliśmy więc do kart

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X

MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X Spokojnych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy życzymy Czytelnikom 2 MARZEC 2010 KONFERENCJA Nowe kompetencje Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Słowo wstępne JM Rektora Władze Uczelni Historia Uczelni Baza dydaktyczno-sportowa

Bardziej szczegółowo

To już taki odruch. Jak za oknem trochę

To już taki odruch. Jak za oknem trochę AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: Zbigniew Kowal Powitanie medalistów ME w LA 2006. Od lewej stoją: R. Haber, medaliści P. Rogowski, M. Jędrusiński i trener T. Osik Pismo Zarządu Głównego AZS

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo