dr Małgorzata Czerwicka Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Wydział Chemii UG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Małgorzata Czerwicka Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Wydział Chemii UG"

Transkrypt

1 dr Małgorzata Czerwicka Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Wydział Chemii UG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 Sir Joseph John Thomson - Uniwersytet w Cambridge odkrycie elektronu odchylenie wiązki elektronów przez pole elektrostatyczne, powstanie pierwszego spektrometru mas 1906 nagroda nobla z fizyki Za badania dotyczące przewodzenia prądu przez gazy

4 skonstruowanie analizatora kwadrupolowego 1956 POŁĄCZENIE CHROMATOGRAFII GAZOWEJ ZE SPEKTROMETRIĄ MAS 1968 powstanie nowej techniki jonizacji przez elektrorozpraszanie (ESI) POŁĄCZENIE MS Z CHROMATOGRAFIĄ CIECZOWĄ (LC-MS) 1985 narodziny techniki desorpcji laserowej w stałej matrycy (MALDI)

5 LAUREACI NAGRODY NOBLA ZA OSIĄGNIĘCIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM SPEKTROMETRII MAS 1. Joseph John Thomson (FIZYKA) Za badania dotyczące przewodzenia prądu przez gazy 2. Francis William Aston (CHEMIA) - Za zbudowanie spektrometru mas i odkrycie wielu niepromieniotwórczych izotopów 3. Wolfgang Paul, Hans Georg Dehmelt (FIZYKA) Za skonstruowanie spektrometru mas z pułapką jonową 4. John Bennet Fenn (ESI), Koichi Tanaka (MALDI) (CHEMIA) - za zastosowanie metod łagodnej jonizacji w badaniach wielkocząsteczkowych biopolimerów /mshistory/mshistory.php

6 UKŁAD WPROWADZENIA PRÓBKI ŹRÓDŁO JONÓW ANALIZATOR DETEKTOR SYSTEM REJESTRACJI DANYCH (KOMPUTER) Int m/z

7 WPROWADZENIE BEZPOŚREDNIE Wloty zimne Wloty gorące Za pomocą sondy WPROWADZENIE POŚREDNIE GC-MS LC-MS

8 WPROWADZENIE BEZPOŚREDNIE

9 WPROWADZENIE POŚREDNIE PRZEZ CHROMATOGRAF

10 STRUMIEŃ ELEKTRONÓW 70 ev OGNISKOWANIE JONÓW UKŁAD WPROWADZENIA PRÓBKI DO ANALIZATORA ŹRÓDŁO JONÓW

11 CI (Chemical Ionisation) chemiczna jonizacja, FD (Field Desorption) jonizacja polem, FAB (Fast Atom Bombardment) jonizacja szybkimi atomami, MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation) - desorpcja/jonizacja laserowa w matrycy, ESI (ElectroSpray Ionisation) jonizacja poprzez elektrorozpraszanie, APCI (Atmosferic Pressure Chemical Ionisation) chemiczna jonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym

12 wiązka jonów kwadrupole przefiltrowane jony źródło jonów detektor soczewki ogniskujące napięcia DC i RF

13 Pułapka jonów (IT Ion Trap), Analizator czasu przelotu (TOF Time Of Flight), Analizator magnetyczny, Analizator elektryczny (ESA ElectroStatic Analyser), Analizator cyklotronowego rezonansu jonów (ICR Ion Cyclotrone Resonance, FT-ICR)

14 Detektorem najczęściej jest powielacz elektronów Funkcję rejestratora pełni komputer

15 Zdolność rozdzielczą R spektrometru mas do rozdzielenia dwóch jonów o masach M m i M n wyraża się wzorem: R = M n /(M n - M m ) Spektrometry niskorozdzielcze do m/z = 3000 [R = 3000/( ) = 3000] Spektrometry wysokorozdzielcze do m/z = [R = 250,1933/(250, ,1807) = 19857]

16 Jon molekularny Jony fragmentacyjne

17 Jon/pik podstawowy/ główny

18 Jon izotopowy

19 Cl M+2 32,6% Cl 2 M+2 65,3% M+4 10,6% Cl 3 M+2 97,8% M+4 31,9% M+6 3,5% Br M+2 97,9% Br 2 M+2 195,0% M+4 95,5% Br 3 M+2 293,0% M+4 286,0% M+6 93,4%

20

21 Jon pseudomolekularny=pozorny jon molekularny Jonizacja substancji chemiczna: M + CH 5 + MH + + CH 4 Jonizacja substancji ESI, APCI

22 Przemiatanie (ang. scanning, TIC - Total Ion Current, full scan, RIC - Reconstructed Ion Chromatogram) w którym rejestruje się pełne widma mas między dwiema zadanymi skrajnymi wartościami mas Int. [%] m/z

23 Fragmentografia mas - SIM, SIR (ang. Selected Ion Monitoring, Single Ion Recording) monitorowane są jedynie wybrane jony charakterystyczne dla szukanych związków a nieobecne w widmach związków potencjalnie z nimi interferujących. Jest to metoda, która odznacza się dużo większą czułością i selektywnością niż technika zbierania wszystkich jonów pochodzących z rozpadu danego związku chemicznego (total scanning) ale stosować ją można do substancji o znanych wcześniej widmach.

24 Fragmentografia mas - SIM, SIR Int. [%] m/z

25 Monitorowanie wybranych reakcji fragmentacji MRM, SRM (ang. Multiple Reaction Monitoring, Selected Reaction Monitoring), w której sprawdza się obecność jonów fragmentacyjnych powstałych z danego jonu prekursora. Przewyższa ona czułością TIC i SIM i jest najbardziej miarodajną metodą potwierdzania obecności danego związku z próbce.

26 MS-MS polega na wybraniu jednego z jonów fragmentacyjnych (może być nim także jon molekularny) tzw. JONU IZOLACJA PREKURSORA (MACIERZYSTY, FRAGMENTACJA PIERWOTNY, ang. ANALIZA parent MAS ion), który dalej ulega fragmentacji, tworząc JONY PRODUKTY (CÓRKI, ang. daughter ions,, JON WTÓRNY)

27 WIDMO MS Int. [%] Wybór jonu prekursora Int. [%] m/z WIDMO MS/MS Int. [%] m/z Fragmentacja jonu prekursora m/z

28 Izolacja jonu macierzystego Izolacja/fragmentacja w przestrzeni (ang. tandem in space)- wymaga kilku analizatorów Izolacja/fragmentacja rozdzielona w czasie (ang. tandem in time) utrzymanie jonów w kontrolowanej przestrzeni

29 Określenie struktury produktów degradacji wybranych cieczy jonowych (właściwie kationów wchodzących w ich skład). 1 mm wodny roztwór chlorku 1-etylo-3-metyloimidazoliowego. Warunki degradacji: 0,2 % H 2 O 2 oraz promieniowania UV (2 h). Otrzymane mieszaniny produktów degradacji poddaliśmy analizie HPLC-MS/MS (jonizacja ESI, detektor pułapka jonowa).

30 N N + R

31 O H 3 C HN C H N CH 2 CH 3 O H C H N + 3 C NH CH 2 CH 3 CH 2 CH O m/z 145 CH 2 CH O H N + CH 2 CH 3 CH CH O - H 2 O O + NH m/z 86 m/z 127 CH 2 m/z 72 CH 3 H C H N + 3 CH CH O m/z 72

32

33 N N + R N N + R N N + R

34

35 ANALIZA SULFONAMIDÓW Białk-Bielińska A. Kumirska J., Palavinskas R., Stepnowski P., Talanta. 12/2009; 80(2):947-53

36 ANALIZA SULFONAMIDÓW

37

38 A + -Rozpad homolityczny pojedynczego wiązania -Rozpad heterolityczny pojedynczego wiązania R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007

39 A + Rozpad heterolityczny pojedynczego wiązania R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007

40 Względna intensywność piku jonu molekularnego zmniejsza się wraz ze wzrostem stopnia rozgałęzienia. C 6 H 14 M = g/mol R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007

41 Względna intensywność piku jonu molekularnego, za wyjątkiem estrów kwasów tłuszczowych, w większości przypadków zmniejsza się wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej w szeregu homologicznym. C 6 H 14 C 12 H 26 C 24 H 50 R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007

42 Preferowany jest rozpad przy atomie węgla z podstawnikiem alkilowym. Im bardziej podstawiony atom, tym bardziej prawdopodobny rozpad ze względu na wzrastającą trwałości trzeciorzędowego karbokationu w porównaniu z drugo- i pierwszorzędowym. Najbardziej prawdopodobna jest eliminacja w postaci rodnika największego podstawnika przy rozgałęzieniu. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007

43 C 6 H 14 M = g/mol

44 Obecność podwójnych wiązań, układów cyklicznych a w szczególności pierścienia aromatycznego wpływa na stabilizację jonu molekularnego i zwiększa prawdopodobieństwo jego pojawienia się. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007

45 Pierścienie nasycone tracą chętnie podstawnik alkilowy (szczególny przypadek rozgałęzienia) a ładunek dodatni chętniej pozostaje na fragmencie zawierającym pierścień. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007

46 W pierścieniach aromatycznych z podstawnikami alkilowymi bardzo chętnie rozpada się wiązanie w położeniu β względem pierścienia w konsekwencji czego powstaje stabilizowany przez rezonans jon benzylowy (1) lub bardziej prawdopodobny jon tropyliowy (2). (1) (2) R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007

47 Wiązanie C-C sąsiadujące z heteroatomem rozpada się, a ładunek pozostaje na fragmencie zawierającym heteroatom, którego niewiążące elektrony uczestniczą w stabilizacji rezonansowej Podczas rozpadu często mają miejsce przegrupowania z eliminacją obojętnej cząsteczki np. monotlenek węgla, alken, woda, amoniak, siarkowodór, kwas cyjanowy, tiol, keten lub alkohol. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007

48 R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007

49 R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE JONY FRAGMENTACYJNE NAJCZĘŚCIEJ TRACONE FRAGMENTY R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Waraszawa 2007

50 Książkowe Komputerowe: - internetowe - przy spektrometrach mas

51 Int. m/ z Int. Int. m/ z m/ z

52 Techniki łączone ze spektrometrią mas: Chromatografia gazowa - GC Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC Chromatografia cienkowarstwowa TLC Elektroforeza kapilarna - CE

53 Chromatografia gazowa z detektorem MS (GC-MS) - analiza związków lotnych o masach cząsteczkowych do 1000 Da. Krótki zazwyczaj czas analizy może ulec wydłużeniu gdy zaistnieje konieczność przeprowadzenia analizowanych związków w odpowiednie lotne pochodne W metodzie LC-MS, przy zastosowaniu źródła ESI, możliwe jest analizowanie związków o masie nawet kilkuset tysięcy Da

54 Technika MS z jonizacją za pomocą indukcyjnie ogniskowanej plazmy (ang. Inductively Coupled Plasma ICP) -w tym przypadku jonizacja powoduje całkowity rozpad cząsteczki i powstanie jednoatamowych jonów -nie uzyskujemy informacji strukturalnych ale skład pierwiastkowy -można ją łączyć z każdą techniką rozdzielania substancji

55 Spektrometrię mas wykorzystuje się w celu: określenia masy molekularnej, określenia struktury nieznanych związków, potwierdzenia struktury syntezowanych związków, ustalenia składu jakościowego i ilościowego mieszanin.

56 Analiza środków dopingujących. Analiza struktury polisacharydów Analiza peptydów i białek Analiza żywności Analiza próbek środowiskowych

57 ANALIZA STRUKTURY POLISACHARYDÓW określenia rodzaju jednostek cukrowych wchodzących w skład polisacharydu; ustalenia kolejności i sposobu powiązania ze sobą reszt cukrowych w łańcuchu; określenia wielkości pierścienia poszczególnych monosacharydów; przyporządkowania cukrów do szeregu konfiguracyjnego D i L; określenia konfiguracji anomerycznych atomów węgla; identyfikacji podstawników niemających charakteru cukrowego (rodzaj, ilość, miejsce występowania).

58 SEKWENCJONOWANIE POLISACHARYDÓW Produkty częściowej hydrolizy tetrasacharydu A-B-C-D: A + B + C + D A-B + C-D A-B-C + D A + B-C-D A + B-C + D Identyfikacja mas otrzymanych fragmentów Ustalenie sekwencji

59 SEKWENCJONOWANIE PEPTYDÓW pod. red. P. Sudera, I. Silberring, Spektrometria mas, Wydawnictwo UJ, 2006

60

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa ZAKRESY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych kopolimerów akrylowych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach białek porównanie technik

Spektroskopia ramanowska w badaniach białek porównanie technik 10 Spektroskopia ramanowska w badaniach białek porównanie technik 10.1. Wprowadzenie Spektroskopia ramanowska (RS) jest metodą badania przejść pomiędzy poziomami energetycznymi cząsteczek, zachodzącymi

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2013 styczeń 2014 Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski

Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski 2012 1 Umowny podział zakresów promieniowania elektromagnetycznego 2 Absorpcyjna spektrofotometria w nadfiolecie i świetle

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego PRACE POGLĄDOWE Natalia ŻUK 1,2 Joanna DUBIS 1,2 Wojciech WITKIEWICZ 1,2,3 Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego The role of proteomics in prognosis and treatment

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Sylwester

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego Rozprawa doktorska Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego w widmach wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni, kryształów kwasów karboksylowych z cyklicznymi dimerami w sieci Promotor pracy:

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI Obszar widma elektromagnetycznego ( od ok. 14000 do 200cm-1 ) między obszarem widzialnym a mikrofalowym nazywamy podczerwienią (IR). W określeniu struktury związków organicznych

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy. Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych

Projekt badawczy. Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych Nauka i technologia dla żywności Projekt badawczy Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych Wprowadzenie: W badaniach struktury i właściwości materii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH. Copyright 2005 Witold Danikiewicz

PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH. Copyright 2005 Witold Danikiewicz PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH 1. Ustalanie masy cząsteczkowej Metody: widmo EI 7 ev i np. 12 ev; łagodne metody jonizacji (FAB, LSIMS, CI, ESI, APCI, MALDI, FI) w celu otrzymania jonu molekularnego.

Bardziej szczegółowo

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 3, 59-68 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Volatile

Bardziej szczegółowo

EKSTRAKCJA MICELARNA JAKO ALTERNATYWNA TECHNIKA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHEMICZNEJ

EKSTRAKCJA MICELARNA JAKO ALTERNATYWNA TECHNIKA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHEMICZNEJ BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 1, str. 104-116 Ilona Kiszkiel, Marta Hryniewicka EKSTRAKCJA MICELARNA JAKO ALTERNATYWNA TECHNIKA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHEMICZNEJ Zakład Chemii Ogólnej i

Bardziej szczegółowo

Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej. Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu:

Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej. Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu: Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu:.1 Morzycki J.W., Kalinowski S., Łotowski Z., Rabiczko J. Synthesis

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Chemia. Studia. II stopnia

Chemia. Studia. II stopnia Chemia Studia II stopnia Spis treści: 1. Sylabusy z załącznikami 2 1.1. Moduły kierunkowe 2 1.2. Moduły specjalnościowe: chemia organiczna i stosowana 30 1.3. Moduły specjalnościowe: Podstawy fizykochemicznych

Bardziej szczegółowo