Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 ISSN X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a pod batutà Spó dzielczej Grupy Bankowej w Brodnicy i Bia ej str. 3 str. 4 Z wizytà w Banku Spó dzielczym Rzemios a w Szczecinie str. 8 BS w Gryficach zdoby platynowe jab ko III Forum Biznesu Lokalnego w Gorzowie Wielkopolskim str. 11 Otwarcie placówki BS Prabuty w Kwidzynie str. 12 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników SGB Konferencja o mo liwoêciach pozyskiwania Êrodków finansowych z UE odby a si w Odolanowie str. 2 str. 18 O podstawowych celach Regionalnych Programów Operacyjnych str. 21 BankowoÊç spó dzielcza w Europie str. 25 Aktywizacja sprzeda y us ug i produktów str. 30 Fundusze Inwestycyjne w ofercie banków spó dzielczych

2 najwa niejsze wydarzenia Zintegrowany system informatyczny dla Spó dzielczej Grupy Bankowej dostarczy Asseco Poland 1 Banki SGB wspomagajà swoich Klientów 2 BS Dobrzyca na konferencji w Odolanowie Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a pod batutà Spó dzielczej Grupy Bankowej w Brodnicy i Bia ej 3 dzia alnoêç handlowa Zwi kszona funkcjonalnoêç Kont SGB24 13 Bancassurance czyli bankowoêç ubezpieczeniowa 14 prawo Pu apki przew aszczenia na zabezpieczenie 15 z ycia SGB Miasto us ug 4 W tym roku Bank Spó dzielczy Rzemios a w Szczecinie obchodzi 45 lecie obecnoêci na rynku Bank przedsi biorców 5 Rozmowa z Helenà Koz owskà, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego Rzemios a w Szczecinie integracja Europy Miliardy euro na rozwój polskich regionów 18 Regionalne programy operacyjne Rola banków spó dzielczych w yciu gospodarczym w Europie 21 Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsàdnà cen 8 W VIII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców Platynowa Statuetka dla BS Gryfice Partner w interesach 8 III Forum Biznesu Lokalnego w Gorzowie Wielkopolskim nauka Atak tajemniczego klienta 25 Naj atwiej jest przybraç ponurà min i wbiç wzrok w monitor. Dobra obs uga klienta wymaga pracy nad sobà i zaanga owania. O awa blisko klienta 9 Wczerwcu ubieg ego roku Bank Spó dzielczy w O awie obchodzi 60 tà rocznic dzia alnoêci Rozwijanie sieci placówek to inwestycja na przysz oêç! 11 Nowa placówka Banku Spó dzielczego w Prabutach Kadra a pozycja rynkowa firmy 11 Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku ju po raz trzeci znalaz si w gronie laureatów programu Inwestor w kapita ludzki Medica Polska 12 program opieki zdrowotnej pracowników Spó dzielczej Grupy Bankowej Projekt DILBAC 26 Polspa realizuje bezp atne szkolenia dla rolników i domowników 27 Szkolenia informatyczne dofinansowane z EFS czy warto? 28 Fundusze inwestycyjne w ofercie banków spó dzielczych 30 Rozmowa z Ma gorzatà Górà prezesem Zarzàdu Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Szkolenia z dotacjà Europejskiego Funduszu Spo ecznego oferta szkoleniowa dla Banków Spó dzielczych 31 rozmowa z Ewelinà Muszyƒskà-Plewa, Kierownikiem Projektu w Bankowym OÊrodku Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w Poznaniu INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 1/132/2007 ISSN X spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Henryk Janasek (przewodniczàcy) sekretarz Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie REDAKCJA redaktor Tadeusz Drabik cz onek Rady Zrzeszenia prezes GBS w Choszcznie Zbigniew Lorenc cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Szubinie ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Rafa Marciniak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Piotrkowie Kuj. Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Zintegrowany system informatyczny dla Spó dzielczej Grupy Bankowej dostarczy Asseco Poland Wdniu 31 stycznia 2007 roku w Poznaniu, podpisano umow pomi dzy firmà Asseco Poland SA i Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA na dostarczenie i wdro enie systemu informatycznego dla Spó dzielczej Grupy Bankowej. Wybrane rozwiàzanie daje mo liwoêç przystàpienia i wdro enia systemu we wszystkich Bankach Spó dzielczych tworzàcych Spó dzielczà Grup Bankowà. Asseco Poland dostarczy kompleksowe rozwiàzanie informatyczne oparte o flagowy system Spó ki def3000, który na potrzeby realizacji przedsi wzi cia wzbogacany b dzie o mechanizmy umo liwiajàce dzia anie systemu jako zintegrowanego i wielobankowego. Przyj ty do realizacji projekt informatyzacji Zrzeszenia, oparty na najnowoczeêniejszych rozwiàzaniach IT jest zgodny z obecnymi trendami jego organizacji na Êwiecie w dziedzinie bankowoêci i finansów. Umo liwi on realizacj nowych standardów zarzàdzania bankiem oraz obs ugi bankowej klientów, co u atwi doskonalenie prowadzenia przedsi biorstwa bankowego i rozwijanie jego dzia alnoêci. Banki uczestniczàce w przedsi wzi ciu uzyskajà unikalne warunki do przebudowania procesu produkcji bankowej, w którym istotà sà klienci, a tak e zaplecze techniczne i narz dzia informatyczne. Klienci banków, uczestników przedsi wzi cia, b dà mieç do dyspozycji zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne kana y dost pu. Natomiast banki tworzàc i realizujàc swoje oferty, odpowiadajàce wymogom wysoce konkurencyjnego wspó czesnego rynku, uzyskajà nowoczesnà technologi wspierajàcà technik bankowà oraz skorzystajà z us ug w ró nych obszarach ich dzia alno- Êci. W szczególnoêci us ugi te obejmowaç b dà typowy zakres zwiàzany z definiowaniem i testowaniem produktów bankowych, testowaniem nowych wersji systemu, nadzorem i rozwojem systemu. Ponadto us ugi specjalistyczne m.in. polegajàce na przygotowywaniu bankom analiz oraz sprawozdawczoêci wewn trznej i zewn trznej, us ug wsparcia adresowanego do u ytkowników systemu w zakresie jego eksploatacji. Przyj te za o enia realizacyjne przedsi wzi cia, skupiajà si na wzmocnieniu dzia alnoêci poszczególnych banków spó dzielczych w relacjach biznesowych z ich klientami i umacnianiu pozycji konkurencyjnej w ich dzia alnoêci handlowej. FunkcjonalnoÊç systemu, zapewni bankom zachowanie odr bnoêci podmiotowej i samodzielnoêci m.in. w kszta towaniu parametrów handlowych oraz umo liwi wzbogacanie ich oferty produktowej adresowanej do w asnych klientów. Ca oêç rozwiàzania zapewni obs ug produktów bankowych, ksiàg rachunkowych, sprawozdawczoêci oraz rozliczeƒ mi dzybankowych krajowych i zagranicznych, analiz i informacji zarzàdczej oraz transakcji na rynku pieni nym i kapita owym. W ramach przedsi wzi cia powstanà dwa autonomiczne oêrodki przetwarzania danych, zapewniajàce wysoki poziom bezpieczeƒstwa obs ugi transakcji prowadzonych w bankach korzystajàcych z systemu informatycznego Zrzeszenia. Dzi ki wspólnej platformie informatycznej, do budowy której u yte zostanà najnowsze technologie, m.in. firmy Oracle i IBM, poprawi si poziom oraz jakoêç obs ugi informatycznej banków SGB, spe niajàc jednocze- Ênie rygorystyczne wymagania norm bezpieczeƒstwa transakcji i ochrony danych. Realizacja tego przedsi wzi cia odbywaç si b dzie w nast pujàcy sposób, w pierwszym etapie wdro enie systemu nastàpi w banku zrzeszajàcym i w pi ciu bankach spó dzielczych, a w nast pnym etapie wdra ane b dà pozosta- e banki spó dzielcze. Zakoƒczenie realizacji wieloletniego przedsi wzi cia planowane jest na rok ucja Kamiƒska Mariusz Mielnik 1 najwa niejsze wydarzenia

4 Banki SGB wspomagajà swoich Klientów BS Dobrzyca na konferencji w Odolanowie W dniu 7 lutego br. w Odolanowie odby a si konferencja poêwi cona problematyce pozyskiwania Êrodków finansowych z Unii Europejskiej oraz wspierania przysz ych beneficjentów przez banki i Powiatowy Urzàd Pracy. Adresowana by a ona do przedsi biorców i instytucji dzia ajàcych na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Organizatorami konferencji byli: Zarzàd Gminy i Miasta Odolanów, Izba Przemys owo-handlowa Po udniowej Wielkopolski oraz Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsi biorczoêci. Do udzia u w konferencji i zaprezentowania swojej oferty oprócz PKO BP S.A., BPH S.A., BGK organizatorzy zaprosili tak e Bank Spó dzielczy w Dobrzycy, który w Odolanowie ma swój oddzia. Poziom merytoryczny konferencji by bardzo wysoki, a szczególnego podkreêlenia wymaga wzorowa jej organizacja i prowadzenie oraz kompetencje prezenterów. W konferencji bardzo licznie wzi li udzia przedsi biorcy z terenu Odolanowa i okolicy a tak e przedstawiciele zaproszonych instytucji. WczeÊniej informacja o konferencji zosta a zamieszczona w kaliskim radiu Centrum, co wywo- a o szerokie zainteresowanie tak e u przedsi biorców z terenu ca ej po udniowej Wielkopolski. P. Wiceburmistrz Marian Janicki by sprawnym moderatorem konferencji Wiceprezes Zarzàdu BS Dobrzyca P. Miros awa Rosiak z lewej z prezenterkami oferty SGB Oferta Banku Spó dzielczego w Dobrzycy przygotowana i zaprezentowana zosta a pod has em: Banki SGB wspomagajà swoich Klientów, przy wspó udziale Oddzia u GBW S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Poniewa konferencja adresowana by a przede wszystkim do przedsi biorców, prezentacja Banku Spó dzielczego w Dobrzycy przedstawia a atuty Spó dzielczej Grupy Bankowej (sieç banków spó dzielczych, si i nowoczesnoêç) oraz prezentowa a ofert operacyjnà SGB, dzia alnoêç Punktów Doradztwa Unijnego i PolSpa SGB Consulting Sp. z o.o., a tak e ofert kredytowà ze szczególnym uwzgl dnieniem kredytu unijnego SGB oraz mo liwoêci zabezpieczania sp aty kredytu przez Fundusz Por czeƒ Unijnych BGK. Prezentacja oferty przez Bank Spó dzielczy w Dobrzycy wzbudzi a zainteresowanie uczestników konferencji rozdano ponad sto kompletów materia ów reklamowych, w tym specjalnie przygotowanà na t konferencj ulotk i gad ety BS Dobrzyca. Agnieszka Ko eczko GBW S.A. Oddzia w Ostrowie Wlkp. najwa niejsze wydarzenia 2 W grudniu 2006 roku odeszli d ugoletni, oddani dzia acze spó dzielczoêci bankowej: Â.p. Hieronim B aszyk pe niàcy funkcj Przewodniczàcego Rady Nadzorczej BS w Siedlcu Â.p. Norbert Stacewicz pe niàcy funkcj Przewodniczàcego Rady Nadzorczej GBS w Choszcznie CzeÊç Ich Pami ci

5 Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a pod batutà Spó dzielczej Grupy Bankowej w Brodnicy Odpowiadajàc na apel brodnickiego sztabu WOÂP organizujàcego XV Fina Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy, Oddzia GBW S.A. w Brodnicy w àczy si aktywnie przy wsparciu Biura Marketingu GBW S.A. w organizacj tej wspania ej akcji, popularyzujàc wizerunek Spó dzielczej Grupy Bankowej. Zaanga owanie banku polega o na sfinansowaniu zakupu 500 szalików okolicznoêciowych zawierajàcych elementy graficzne WOÂP, miasta Brodnicy i Spó dzielczej Grupy Bankowej. Szaliki rozprowadzane by y nie tylko na terenie miasta Brodnicy, ale równie na terenie gmin powiatu, w cz Êci rozprowadzali je wolontariusze wêród ofiarodawców, których wp aty wynios y co najmniej 20, z a w cz Êci licytowane na zorganizowanej przez Sztab aukcji. Szaliki cieszy y si tak du ym zainteresowaniem, e na aukcji osiàgn y cen 100, z. Udzia SGB w sponsorowaniu akcji WOÂP zaowocowa nie tylko efektami finansowymi (w 2007 roku pobity zosta rekord w zbiórce pieni dzy), ale równie promowa Spó dzielczà Grup Bankowà (wielokrotne wymienianie sponsora w czasie aukcji, wieczornej imprezy Âwiate ko do nieba, informacje i podzi kowania w lokalnej prasie, transmisje w lokalnych telewizjach kablowych oraz na afiszach z logo SGB informujàcych o programie akcji). Pracownicy Oddzia u z wielkim zaanga owaniem obs ugiwali technicznie lokalny Sztab realizujàcy Fina Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy w Brodnicy. i Bia ej Roman Mielke Dyrektor Oddzia u GBW SA w Brodnicy Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy kolejny raz zagra a w Bia ej. G ównym organizatorem XV Fina u WOÂP na terenie powiatu wieluƒskiego by Dariusz Leman Z-ca Wójta Gminy Bia a. Bank Spó dzielczy w Bia ej tak jak w latach poprzednich bra czynny udzia w organizacji XV Fina u WOÂP Powiatu wieluƒskiego. Pracownicy Banku Spó dzielczego w Bia ej liczyli pieniàdze zebrane ze wszystkich gmin powiatu wieluƒskiego w sztabie, który w tym roku mieêci si w budynku OSP w Bia ej. 100 wolontariuszy zebra o ok. 30 tys. z, a razem z miastem Wieluƒ zebrano ok. 60 tys. z. Nad bezpieczeƒstwem m odych wolontariuszy czuwali stra- acy z jednostek OSP powiatu wieluƒskiego oraz policjanci. Oprócz zbiórki pieni dzy prowadzona by a licytacja z otych i srebrnych serduszek. Jedno z tych serduszek wylicytowa Bank Spó dzielczy w Bia ej. Licytowane te by y inne przedmioty. Zorganizowano tak- e loteri fantowà. Wszystkie pozyskane Êrodki przeznaczone zostanà na pomoc dla dzieci, które uleg y wypadkom. Ca à imprez uêwietni y wyst py zespo ów folklorystycznych, kapel ludowych, orkiestry d tej oraz dzieci i m odzie- y ze szkó podstawowych i gimnazjalnych. Imprez uêwietni recital Magdy Dureckiej. Do wspólnej zabawy w àczyli si przedstawiciele w adz gmin i starostwa powiatowego. Goràce napoje i posi ki serwowa y Panie z Ko a Gospodyƒ Wiejskich z Bia ej. Impreza ta przyczyni a si nie tylko do pomocy materialnej ale równie do integracji Êrodowiska. Janusz Pawlak Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Bia ej 3 najwa niejsze wydarzenia

6 Miasto us ug W tym roku Bank Spó dzielczy Rzemios a w Szczecinie obchodzi 45 lecie obecnoêci na rynku Do Szczecina wje d a si bardzo wygodnie, jak do zachodniej metropolii. Szerokie kilkupasmowe drogi. Miasto, jako jedyne w Polsce jest po àczone z europejskim systemem autostrad. Po obu stronach g ównej arterii komunikacyjnej roi si od tablic reklamowych, zak adów us ugowych, siedzib firm i placówek handlowych. WÊród nich do najwi kszych nale y supermarket Kaufland. I tutaj mo na zauwa yç pierwszy akcent zwiàzany w Bankiem Spó dzielczym Rzemios a i Spó dzielczà Grupà Bankowà. Na wielkim bilboardzie powieszonym na froncie marketu widaç logo banku. Przed wejêciem bankomat zarzàdzany przez BSR. Szczecin jest jedynym miastem w Polsce po àczonym z europejskim systemem autostrad Z bankomatu korzystajà nie tylko nasi stali klienci informuje Boles aw Piotrowski, wiceprezes zarzàdu banku Ale tak e goêcie zagraniczni, g ównie Niemcy. Kaufland to niemiecka sieç handlowa, oni bardzo lubià tutaj kupowaç. W galerii handlowej, w jej Êrodkowej cz Êci, obok salonu Ery GSM swojà placówk ma bank. Wn trze zaprojektowa architekt. Wszystko si ze sobà komponuje i spe nia nowoczesne standardy obs ugi. Urzàd Miasta w nocnej scenerii. Niedaleko znajdujà si Jasne B onia i Park Kasprowicza! UtrzymaliÊmy wn trze w stonowanej kolorystyce nawiàzujàcej do barw SGB. Meble oraz wyposa enie to po àczenie drewna, metalu i szk a informuje wiceprezes i t umaczy dalej OtworzyliÊmy placówk, poniewa w tej cz Êci Szczecina mieszka ponad 150 tysi cy ludzi. O tych klientów nale y zabiegaç. W centrali banku Bank Spó dzielczy w regionie W cyklu Z wizytà u... Bank Spó dzielczy w regionie redakcja Informatora SGB tym razem wybra a si do najwi kszego miasta w pó nocno-zachodniej Polsce. OdwiedziliÊmy Szczecin, tutaj dzia a i ma swojà central Bank Spó dzielczy Rzemios a, który w aênie obchodzi 45 lecie dzia alnoêci na rynku us ug finansowych. Przypomnijmy, e w naszym cyklu prezentujemy banki SGB, które z ró nà cz stotliwoêcià goszczà na amach Informatora SGB. Wszystkie pracujà na pozytywny wizerunek Spó dzielczej Grupy Bankowej. Jadàc dalej w stron centrum, po lewej stronie, z daleka widaç Zamek Ksià àt Pomorskich. To jeden z najwa niejszych zabytków miasta. MieÊci si w nim m.in. opera i operetka, oraz siedziba Urz du Marsza kowskiego. Zamek jest obecnie odrestaurowywany, oczywiêcie przy du ym wsparciu funduszy unijnych. Na uwag zas uguje te inny zabytek Szczecina: Wa y Chrobrego. To zespó budowli otoczonych efektownà roêlinnoêcià ze wspania ymi punktami widokowymi na Odr i nabrze e. W jednym z zabytkowych budynków mieêci si Muzeum Narodowe. Dalej trasa prowadzi do centrum miasta miasta, które mo e poszczyciç si szerokimi ulicami rozbudowywanymi promieniêcie, placami przy których stojà secesyjne kamieniczki. Mijamy plac Lotników, Grunwaldzki, Zamenhoffa i ju z daleka widaç budynek o nietypowej architekturze w nim na parterze mieêci si centrala Banku Spó dzielczego Rzemios a. Zamek Ksià àt Pomorskich obecnie mieszczà si w nim m.in. opera i operetka Pomnik Czynu Polaków 3 or y symbolizujà 3 pokolenia Polaków z ycia SGB 4

7 Siedziba banku mieêci si w centrum Szczecina, w nowoczesnym budynku W g ównym hallu stoi s up informujàcy o us ugach banku stylizowany na s up reklamowy. Obok, na Êcianie wisi mapa Zjednoczonej Europy. Klienci wiedzà jak do nas trafiç mówi pani Helena Koz owska, prezes zarzàdu banku A mapa wcià nam przypomina, e jesteêmy w rodzinnej Europie. Z wiatrem w aglach Stocznia Szczeciƒska symbol miasta. Na zdj ciu jeden z najwi kszych dêwigów w Europie Szczecin to miasto wyjàtkowe. Pod wzgl dem powierzchni zajmuje siódme miejsce w kraju. Jako jedyne nie le àce bezpoêrednio nad morzem ma pe nomorski port do którego wp ywajà statki z ca ego Êwiata, w sumie oko o 4 tysi cy rocznie. Wiele firm pracuje w aênie na rzecz portu. Zmienia si te gospodarka miasta. Zaczynajà przewa aç firmy us ugowe i ma e zak ady. Wielkie firmy, jak np. Stocznia Szczeciƒska nie odgrywajà ju takiej roli jak kiedyê. Miasto stawia na us ugi i wspó prac z Europà. Ze Szczecina bli ej jest do Berlina, Kopenhagi, Sztokholmu ni do Warszawy. Miasto jako jedno z trzech w Polsce mo e pochwaliç si, owocnà wspó pracà z Berlinem. Szczecin stawia te na turystyk. Wykorzystuje do tego swoje po o enie np. mi dzynarodowy port lotniczy w Goleniowie. W dniach 4 7 sierpnia tego roku odb dzie si w Szczecinie Tall Ship s Race 2007, czyli Zlot aglowców z ca ego Êwiata. Pojawi si m.in. Dar M odzie y. Regaty przyciàgnà ponad dwa miliony turystów. B dà im towarzyszyç ró ne imprezy na przyk ad Jarmark RozmaitoÊci. W sponsorowanie imprezy zaanga owa si Bank Spó dzielczy Rzemios a. Z marketingowego punktu widzenia udzia w imprezie b dzie dla nas bardzo korzystny. Mamy te pewne plany zwiàzane z tym wydarzeniem, ale teraz nie chc jeszcze zdradzaç szczegó ów uêmiecha si pani prezes. Roman Szewczyk Fot. Autor Bank przedsi biorców Rozmowa z Helenà Koz owskà, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego Rzemios a w Szczecinie Zgodnie z nazwà nasz bank oferuje swoje us ugi g ównie ma ym i Êrednim przedsi biorcom mówi pani prezes Helena Koz owska Pani Prezes, za nami dopiero dwa miesiàce roku. Jest czas na podsumowanie, analiz tego, co uda o si zrobiç w roku Jaki by miniony rok dla Banku Spó dzielczego Rzemios a? Nieskromnie powiem, e rok 2006 by dla banku korzystny. ZrealizowaliÊmy za o enia planu finansowego. Uda o nam si wdro yç projekty zwiàzane z podwy szeniem jakoêci us ug. By to rok wyt onej pracy ca ej za ogi, ale zakoƒczy si sukcesem. Z pewnoêcià jednym z najwi kszych osiàgni ç by o podpisanie umowy z operatorem us ug internetowych i telewizji kablowej na realizacj op at. Umowa zobowiàza a nas do obs ugi wp at gotówkowych znacznej cz Êci z 45 tysi cznej rzeszy klientów tej firmy. Wierz, e uda nam si zach ciç cz Êç z nich do korzystania z innych us ug banku. A te mamy na coraz wy szym poziomie. Uwa am, e podwy szyliêmy standard us ug, poniewa wprowadziliêmy system obs ugi: dysponencko kasjerski. Inaczej mówiàc klient przy jednym stanowisku za atwia wszystkie sprawy. Zmiana ta wymaga a zakupu nowego sprz tu i wyposa enia oraz przeszkolenia pracowników. PoszerzyliÊmy tak e naszà ofert. Wychodzàc naprzeciw potrzebom klientów wprowadziliêmy do oferty faktoring oraz zaj liêmy si poêrednictwem przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych. 5 z ycia SGB

8 Czasami Banki Spó dzielcze majà w swojej nazwie przymiotniki: rejonowy,gospodarczy itp. Bank, którym Pani kieruje u ywa w nazwie wyrazu rzemios a. Skàd ten pomys? Pomimo mody na zmiany, my Êwiadomie pozostaliêmy przy pierwotnej nazwie banku. U ywanie w nazwie banku rzeczownika rzemios o wskazuje na jego korzenie, przypomina o jego d ugoletniej pracy na rzecz Êrodowiska rzemieêlników, kupców i drobnej wytwórczoêci. Musz na chwil wróciç do historii. Nasz bank powsta w aênie z inicjatywy najbardziej przedsi biorczych mieszkaƒców Szczecina. Zosta za o ony, jakbyêmy dzisiaj powiedzieli na potrzeby ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Do kogo bank kieruje swojà ofert? Na jakiego klienta jest nastawiony? Nadal na przedsi biorców? Zgodnie z nazwà nasz bank oferuje swoje us ugi g ównie ma ym i Êrednim przedsi biorcom. Prosz zauwa yç, e w Szczecinie nie ma ju prawie wielkich zak adów pracy. DziÊ gospodarka i rozwój miasta opiera si na tzw. small businessie. Drobni przedsi biorcy dajà w skali kraju oko o 70% miejsc pracy. Ale chc te zaznaczyç, e nie ograniczamy si tylko do obs ugi MSP. JesteÊmy otwarci i ch tnie wspó pracujemy ze wszystkimi podmiotami, które chcà skorzystaç z naszych us ug. Kolejny, du y segment naszych klientów to producenci i przedsi biorcy z bran y budowlanej. Od d u szego czasu rozwija si popyt zarówno na produkty, jak i us ugi budowlane. Wykorzystujemy hoss budowlanà i pozyskujemy nowych klientów. Dodam te, e obs ugujemy wiele zak adów opieki zdrowotnej. Naszymi klientami sà lekarze, piel gniarki, stomatolodzy, prawnicy. Prosz sobie wyobraziç, e prowadzimy równie rachunki biur poselskich, rachunkowych, fundacji a nawet zwiàzków zawodowych. Szczecin to du e, portowe miasto. Swoje placówki ma tutaj wiele banków komercyjnych. Jak bank radzi sobie na konkurencyjnym rynku? W jaki sposób si wyró nia? W Szczecinie, podobnie, jak we wszystkich du ych miastach dzia ajà oddzia y wi kszoêci banków komercyjnych. W bezpoêrednim otoczeniu oddzia u dzia a 10 placówek bankowych, a siedziba naszego banku znajduje si w budynku, który wybudowaliêmy wspólnie z BG S.A. Nie ukrywam, e konkurencja jest du a i silna, ale eby utrzymaç si na rynku us ug finansowych postawiliêmy na nowoczesnoêç, wysokà jakoêç obs ugi i dostosowanie produktów do potrzeb klientów. Na swojà pozycj w mieêcie pracowaliêmy od wielu lat, w aênie 2 lutego min o 45 lat naszej dzia alnoêci. Poza tym nie wprowadzamy na si adnych kontrowersyjnych i niezrozumia ych dla klientów produktów. Dysponujemy jednak ca à gamà us ug, niezb dnà przy prowadzeniu dzia alnoêci gospodarczej. Konkurujemy cenà. Wyró niamy si te szybkoêcià podejmowanych decyzji. Jak pan wie, Sala operacyjna w centrali banku, mnóstwo stanowisk do obs ugi klienta! Historia Banku Spó dzielczego Rzemios a w Szczecinie BankowoÊç spó dzielcza w Szczecinie nie ma tak bogatej tradycji, jak w innych miastach Polski, ale na sta e ju od prawie pó wieku wpisuje si w tutejszy krajobraz. W Szczecinie dopiero od 1945 roku zacz o rozwijaç si rzemios o i drobna przedsi biorczoêç. Naturalnie wytworzy a si potrzeba powo ania do ycia banku przeznaczonego dla rzemieêlników. W aênie z inicjatywy szczeciƒskich rzemieêlników i kupców zosta powo any do ycia Bank Spó dzielczy Rzemios a. Przewodniczàcym Komitetu Organizacyjnego zosta pan Franciszek agoda, który uzasadni koniecznoêç powo ania banku i korzyêci, jakie dzi ki niemu b dà mieli rzemieêlnicy i okoliczni mieszkaƒcy. W dniu 5 listopada 1961 roku odby y si obrady Komitetu Organizacyjnego, a ju 2 lutego 1962 roku bank rozpoczà dzia alnoêç. Pierwsza siedziba banku mieêci a si w budynku Izby RzemieÊlniczej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego, nast pna w wynaj tym lokalu przy ulicy Bohaterów Warszawy. W tym czasie bank pr nie si rozwija bank dzia a w nowej rzeczywistoêci gospodarczej siedziba banku przenosi si do nowoczesnego budynku przy ulicy Jagielloƒskiej w centrum Szczecina. W latach Bank Spó dzielczy Rzemios a zgodnie z przepisami ówczesnego prawa podlega Bankowi Gospodarki ywnoêciowej S.A. Wkrótce potem wesz a w ycie ustawa O restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG S.A. pozwoli a ona m.in. na powstanie banków regionalnych. Dzia alnoêç rozpocz o 9 banków, których akcjonariuszami by y Banki Spó dzielcze. Bank Spó dzielczy Rzemios a 4 kwietnia 1997 roku zrzesza si z Ba tyckim Bankiem Regionalnym w Koszalinie. W czerwcu 2001 r. Ba tycki Bank Regionalny S.A. àczy si z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA z Poznania tym samym Bank Spó dzielczy Rzemios a w Szczecinie podobnie, jak inne banki spó dzielcze zwiàzane z BBR zrzesza si z GBW SA. Obecnie BSR posiada central i fili w Szczecinie. Zarzàdza czterema bankomatami. w biznesie cz sto liczy si szybkoêç. W naszym banku, mo- emy szybko podjàç decyzj kredytowà. Oddzia y banków komercyjnych nie majà takich mo liwoêci. Decyzje kredytowe zapadajà gdzie indziej. Poza tym wychodzàc naprzeciw klientom, oferujemy dost p do swoich us ug poprzez SGB24. W aênie! Bank Spó dzielczy Rzemios a by jednym z pierwszych banków spó dzielczych w pó nocno zachodniej Polsce, który wprowadzi do oferty bankowoêç internetowà. W czasach internetu, telefonów komórkowych, ipodów trudno sobie wyobraziç nowoczesnà firm bez obecnoêci w sieci. Klienci oczekujà, e b dà mogli korzystaç z naszych us ug siedzàc w domu przed komputerem. Staramy si àczyç tradycj z nowoczesnoêcià. Dlatego te obok standardowej obs ugi w banku, proponujemy nowoczesne kana y dost pu za pomocà SGB24. Rachunki internetowe prowadzimy od 2002 r. i by to produkt niezb dny w naszej ofer- Bank zarzàdza czterema bankomatami Filia banku mieszczàca si w galerii handlowej, w supermarkecie Kaufland z ycia SGB 6

9 cie. Dysponujemy pe nym wachlarzem kart p atniczych i kartami z odroczonym terminem p atnoêci oraz profesjonalnà kadrà. Bank jest wyposa ony w dobry, nowoczesny sprz t, pracujemy na multisejfach, dysponujemy nowoczesnym, elektronicznym skarbcem nocnym, posiadamy 4 bankomaty. Mamy stron internetowà Czy o sile banku stanowià pracownicy? OczywiÊcie. Co z tego, e firma b dzie posiadaç zaawansowany technologicznie sprz t, bogatà ofert, kana y dystrybucji, jeêli nie b dzie mia a profesjonalnej, oddanej kadry? Zarzàd banku przywiàzuje du à wag do inwestowania w pracowników. Kadra cz sto korzysta ze szkoleƒ organizowanych przez Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji w Poznaniu oraz z us ug Bydgoskiej Szko y Bankowej. Obecnie bank zatrudnia 31 osób. Wi kszoêç pracowników to absolwenci szczeciƒskich uczelni. Jestem bardzo zadowolona z moich wspó pracowników. Dzi ki wstàpieniu do Unii Europejskiej kadra mo e korzystaç z wielu programów szkoleniowych. W polskà gospodark inwestowane sà miliardy EURO. Czy bank ma specjalnà ofert dla beneficjentów funduszy unijnych? Pracownicy banku zostali przeszkoleni w zakresie prowadzenia doradztwa w przygotowywaniu dokumentacji zwiàzanej z funduszami i dop atami unijnymi. Funkcjonuje te Punkt Doradztwa Unijnego, który od 3 lat s u y klientom pomocà przy opracowywaniu wniosków i udziela informacji o istniejàcych programach. Przedsi biorcy wnioskujà i korzystajà w naszym banku z ró nych programów: m.in. Opinie klientów Krzysztof Sucharski, handlowiec, mieszkaniec Szczecina Z Bankiem Spó dzielczym Rzemios a w Szczecinie jestem zwiàzany od bardzo dawna. Musz powiedzieç, e w mojej rodzinie kontakty z bankiem to ju tradycja. Mój ojciec to handlowiec z krwi i koêci, mia od samego poczàtku konto w naszym banku. Czasem z nim tutaj przychodzi em, wówczas bank mieêci si przy Bohaterów Warszawy. Po latach te zosta em handlowcem i naturalnie mam konto w Banku Spó dzielczym Rzemios a. Zawsze w banku spotykam si z yczliwym przyj ciem. Waldemar Dylàg, przedsi biorca, prowadzi firm Wabud w Szczecinie Dlaczego korzystam z us ug Banku Spó dzielczego Rzemios a? Ten bank traktuje mnie przyjaênie. Prowadz w asny interes od 1986 roku i od tamtej pory mam konto w banku. Zatrudniam 11 osób. Chyba najbardziej sobie ceni to, e nie jestem anonimowym klientem. Gdy na przyk ad przychodz z czekiem wyp aciç pieniàdze, pani dysponentka na odwrocie czeku nie zapisuje mojego numeru dowodu osobistego, którego w ogóle nie musz pokazywaç, tylko wpisuje: Znany osobiêcie. Poza tym panie z obs ugi nie ograniczajà si tylko do wykonania operacji bankowych, spytajà: Co s ychaç, porozmawiajà. To jest naprawd bardzo mi e. Józef Ró alski, w aêciciel firmy Nurek Service, mieszkaniec Szczecina Jako klient posiadajàcy rachunek bie àcy w banku jestem bardzo zadowolony. Podoba mi si zw aszcza sposób obs ugi. Gdy przychodz do banku, mog usiàêç wygodnie i przy jednym stanowisku za atwiç wszystkie swoje sprawy. Jako przedsi biorca nie mam zbyt wiele czasu, bez przerwy trzeba trzymaç r k na pulsie i cieszy mnie, e w banku mog wszystko za atwiç szybko. Na sali operacyjnej jest wiele stanowisk i nigdy nie musz staç w kolejce. Zadowolony jestem te z tego, e bank mieêci si w centrum miasta. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi biorstw czy z dofinansowania w ramach Êrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. MyÊl, e akcesja wszystkim si op aca. BSR wspó tworzy Spó dzielczà Grup Bankowà. Prosz powiedzieç co sàdzi Pani o wspólnych akcjach promocyjnych? Jak ocenia Pani trwajàcà obecnie kampani reklamowà Lokata SGB dla rolników? Bardzo pozytywnie oceniam wszystkie wspólne akcje promocyjne prowadzone w ramach Spó dzielczej Grupy Bankowej. Sà to dobre produkty, które dzi ki reklamie w telewizji i prasie lokalnej docierajà do szerokiego grona odbiorców. Jest to bardzo wa ne, poniewa sami nie prowadzimy tak szerokiej reklamy swoich produktów. Kolejne edycje lokaty SGB cieszy y si du ym zainteresowaniem u naszych klientów. Przy lokacie dla rolników jesteêmy obecni w prasie rolniczej co te mnie cieszy. Ideà bankowoêci spó dzielczej jest nie tylko zarabianie pieni dzy, ale równie wspieranie lokalnej spo ecznoêci. Dok adnie tak. Nasz bank piel gnuje t idee. Dzia alnoêç naszego banku przyczynia si do rozwoju miasta. Bardzo ubolewam, e nasze miasto nie rozwija o si tak dynamicznie, jak Poznaƒ czy Wroc aw. Trudna sytuacja w sektorze gospodarki morskiej, który dominowa w Szczecinie, jak i brak wizji rozwoju miasta spowodowa y wolniejszy rozwój sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Negatywny wp yw na rozwój miasta mia upadek Stoczni Szczeciƒskiej i innych du ych przedsi biorstw. Mam nadziej, e ten niekorzystny dla miasta okres ju minà i e nadchodzà lepsze czasy dla MSP. W aênie rozwój tych firm wspieramy poprzez kredytowanie ich dzia alnoêci inwestycyjnej i bie àcych potrzeb. KredytowaliÊmy wi kszoêç firm, które kupi- y od Gminy Szczecin swoje lokale us ugowe i zak ady produkcyjne. Dzi ki kredytom zaciàgni tym w banku przedsi biorcy i mieszkaƒcy miasta zrealizowali i realizujà ró ne inwestycje. W celu wsparcia regionalnego rozwoju zawarliêmy w 2003 roku umow z Funduszem Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina. Nasi kredytobiorcy mogà korzystaç z por czeƒ Funduszu, dotyczy to firm, które nie sà w stanie udzieliç w asnego zabezpieczenia lub rozpoczynajà swojà dzia alnoêç. Na pewno aktywnie uczestniczycie w yciu miasta. Tak. Praktycznie trudno sobie wyobraziç wi kszà imprez odbywajàcà si w Szczecinie, bez nas jako sponsora. Ostatnio sponsorowaliêmy uroczystoêci zwiàzane z Wydarzeniami z Grudnia W miar mo liwoêci wpieramy szko y i placówki kulturalne a tak e medyczne. Cz sto wspomagamy Oddzia Onkologiczny Szpitala Akademii Medycznej w Szczecinie. Nie chcia abym wymieniaç wszystkich naszych akcji, bo jest ich wiele. Pani prezes pomówmy chwil o Pani. Jak Pani trafi a do banku spó dzielczego? Z wykszta cenia jestem prawnikiem. Przez d ugie lata prowadzi am Kancelari Radcowskà, W 1994 roku rozpocz am prac w banku, na stanowisku zast pcy prezesa. W 1995 roku w banku nast powa y zmiany personalne, a Rada Nadzorcza zaproponowa a mi stanowisko prezesa banku. Obj am je 1 stycznia 1997 roku. Jak Pani sp dza wolny czas? Jakie ma pani hobby? Wolnego czasu za wiele nie mam. Ale staram si go racjonalnie wykorzystaç. Cz sto z m em wychodzimy do teatru albo do opery. Mamy ju doros e dziecko, wi c w domu nie ma a tyle obowiàzków. Poza tym, jeêli mam wolnà chwil lubi pracowaç na dzia ce. Dzi kuj za rozmow. Roman Szewczyk 7 z ycia SGB

10 Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsàdnà cen W VIII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców Platynowa Statuetka dla BS Gryfice God o promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsi biorców to dobra rekomendacja dla firm korzystajàcych z us ug banków. Celem Konkursu jest popularyzacja najlepszych praktyk wspó pracy banków z klientami sektora MSP. God o przyznawane jest tym bankom, które polepszy y dost pnoêç i podnios y jakoêç swoich us ug dla sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw. W roku 2006 ocenie konkursowej podda o si 5 banków komercyjnych, 18 banków spó dzielczych i 70 oddzia ów bankowych. W I etapie Konkursu uczestnicy przedstawiali pisemne prezentacje, które analizowali niezale ni audytorzy. Uzyskanie wymaganej w regulaminie liczby punktów warunkowa o przejêcie banku/oddzia u do kolejnego, II etapu. SpoÊród 93 zg oszonych podmiotów do II etapu zakwalifikowa o si 85. W II etapie Konkursu badano realia pracy placówek bankowych. Audytorzy odbyli 132 bezpoêrednie wizyty w bankach i oddzia ach bankowych. Równolegle przeprowadzano badania opinii klientów banków, w których przedsi biorcy oceniali 20 najwa niejszych aspektów wspó pracy z placówkà bankowà. W tej edycji Konkursu odr bnie analizowano opinie klientów preferujàcych osobiste kontakty z bankiem oraz klientów korzystajàcych z bankowoêci elektronicznej. Laureatami Konkursu sà banki i oddzia y bankowe oferujàce zestaw produktów i us ug odpowiadajàcych potrzebom i specyfice sektora MSP. Laureatem Konkursu w kategorii banków komercyjnych zosta BRE BANK SA. Laureatem Konkursu w kategorii banków spó dzielczych zosta Bank Spó dzielczy w Jastrz biu Zdroju. Wyró nienie honorowe otrzyma y: Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku i Podkarpacki Bank Spó dzielczy. Niektóre banki i oddzia y biorà udzia i odnoszà sukcesy w kolejnych edycjach Konkursu. Aby je wskazaç klientom, Platynowa Statuetka BS Gryfice w d oniach Dyrektora S awomira Sidora organizatorzy wprowadzili presti owe nagrody Platynowe Statuetki. Otrzymujà je banki i oddzia y, które systematycznie wzbogacajà i usprawniajà wspó prac z ma ymi i Êrednimi przedsi biorstwami, czego potwierdzeniem jest zdobycie god a promocyjnego w kolejnych pi ciu edycjach Konkursu. W VIII edycji Konkursu Platynowà Statuetk otrzyma Bank Spó dzielczy w Gryficach. 14 grudnia 2006 r. nastàpi- o uroczyste og oszenie wyników VIII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców. Banki i oddzia y, które uzyska y prawo pos ugiwania si god em Bank Przyjazny dla Przedsi biorców lub Z oty Oddzia Bank Przyjazny dla Przedsi biorców, b dà przez kolejny rok promowaç swojà ofert pos ugujàc si wizerunkiem jab ka symbolu konkursu. Wg organizatorów Konkursu: Krajowej Izby Gospodarczej, Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji Doradztwa dla Ma- ych Przedsi biorstw i Warszawskiego Instytutu Bankowo- Êci, to bezpoêredni kontakt i spojrzenie na placówk bankowà z perspektywy klienta pozwoli y wskazaç banki faktycznie przyjazne ma ym i Êrednim przedsi biorstwom. ucja Kamiƒska Partner w interesach III Forum Biznesu Lokalnego w Gorzowie Wielkopolskim z ycia SGB 8 Cz sto przedsi biorcy stajà przed pytaniem jakie plany i dzia ania nale y zrealizowaç, eby osiàgnàç silnà pozycj na rynku i staç si godnym partnerem? Odpowiedê na takie i na jeszcze inne pytania mo na by o uzyskaç podczas trzeciego ju Forum Biznesu Lokalnego, które odbywa o si 24 listopada 2006 roku w Hotelu Mieszko w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowanego pod has em MyÊl globalnie, dzia aj i wspó pracuj lokalnie. Na Forum przyby o 250 przedsi biorców oraz w adze samorzàdowe z czterech powiatów. G ównym organizatorem spotkania by Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku, wspó organizatorem: Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu oraz Zachodnia Izba Przemys owo-handlowa w Gorzowie Wlkp. Patronat honorowy nad III Forum Biznesu Lokalnego obj li Marsza kowie Województwa Lubuskiego oraz Zachodniopomorskiego. Rola gospodarzy w tym roku by a trudna, poniewa wieczór zdominowany by smutnymi wydarzeniami jakie mia y miejsce w kopalni Halemba. Dlatego na spotkaniu nie brakowa o akcentów a oby narodowej. W trakcie tegorocznej edycji Forum Micha Konwicki dyrektor Krajowej Izby Gospodarczej przedstawi przedsi biorcom zagadnienia zwiàzane z zasadami korzystania ze

11 Zbigniew Wielgosz Prezes zarzàdu GBS w Barlinku w trakcie krótkiego przemówienia Uczestnicy III Forum Biznesu Lokalnego Êrodków unijnych przeznaczonych dla MSP w nowej perspektywie bud etowej Jednak prawdziwym rarytasem wieczoru by wyk ad poprowadzony przez prof. dr hab. Henryka Mruka z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, który przybli y uczestnikom praktycznà wiedz na temat roli znaczenia m.in.: planowania strategicznego, skutecznego przewodzenia oraz pozycjonowania produktów i us ug w ÊwiadomoÊci klienta. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach gospodarze umo liwili uczestnikom praktyczne konsultacje z zaproszonymi ekspertami m.in. z Grupy Concordia, z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment oraz z ekspertami z jednej z najdynamiczniej rozwijajàcych si spó ek leasingowych w Polsce VB Leasing Polska S.A. Dzia ania GBS w Barlinku w stosunku do partnerów biznesowych okreêla zasada wzajemnoêci. Wiedza zdobyta podczas prezentacji i wyk adów, jak równie mo liwoêç wymiany doêwiadczeƒ z zaproszonymi ekspertami mo e staç si w przysz oêci inspiracjà dla przedsi biorców w utrzymaniu dynamicznego tempa rozwoju ich firm. Dzi ki Forum bank stara si budowaç trwa e relacje z klientami i czyni starania aby byç równie najlepszym partnerem w interesach. Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku O awa blisko klienta W czerwcu ubieg ego roku Bank Spó dzielczy w O awie obchodzi 60 tà rocznic dzia alnoêci W czerwcu ubieg ego roku Bank Spó dzielczy w O awie obchodzi 60 tà rocznic dzia alnoêci (Powszechny Bank Spó dzielczy z odpowiedzialnoêcià ograniczonà powsta w kwietniu a oficjalnie dzia alnoêç rozpoczà 1 czerwca 1946 roku). Bank nale y do najstarszych banków spó dzielczych w grupie kilkudziesi ciu utworzonych na Dolnym Âlàsku przez osadników przyby ych na Ziemie Odzyskane w pierwszych latach po zakoƒczeniu II Wojny Âwiatowej Bank Spó dzielczy w O awie zrzeszy si z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu w styczniu 2002 roku (wraz z 10 innymi bankami spó dzielczymi z województwa dolnoêlàskiego podpisano Umow zrzeszenia).! Z najnowszej historii Banku Fuzja Banków Spó dzielczych w O awie, Domaniowie, Jelczu-Laskowicach i Wiàzowie z sàsiedniego powiatu, w roku 1999 zapoczàtkowa a mudny okres reorganizacji pracy w wieloodzia owym banku. Po àczenie umo liwi o dalszy rozwój, poszerzenie terenu dzia ania, wzrost liczby klientów, lepsze wykorzystanie zasobów. Dzisiaj proces integracji jest (z sukcesem) zakoƒczony. Na pytanie na czym opiera si dzia alnoêç Banku? Prezes Ryszard uraw odpowiada: Podstawowym celem naszego banku jest obs uga klientów zmierzajàca do jak najwy szej jakoêci Êwiadczonych us ug, ku ich zadowoleniu. LojalnoÊç i zaufanie jakim darzà klienci Bank jest naszym najcenniejszym dobrem, a dotychczasowa dzia alnoêç banku ma wp yw na jego obecny rozwój. WÊród lokalnego Êrodowiska w aênie tradycja, trwa- oêç istnienia oraz nasza solidnoêç ugruntowa a wizerunek sprawnego i pewnego banku. Zdobyte zaufanie obecnie przek ada si na wzrost liczby obs ugiwanych klientów: osób prywatnych, rolników, samorzàdowców i lokalnych podmiotów gospodarczych. Rolnicy stanowià du à grup klientów, a po akcesji Polski do UE blisko 80% dop at w rejonie dzia ania BS w O awie wp ywa na ich rachunki prowadzone przez Bank Spó dzielczy w O awie. Mamy sukcesy, lecz nie spoczywamy na laurach, podnosimy poziom poprzeczki do której b dziemy zmierzaç w przysz oêci realizujàc zadania bie àce, dà àc do zrealizowania celów d ugoterminowych. Cechà banków spó dzielczych jest ich osadzenie w lokalnym Êrodowisku, jak wyglàda wspó praca kierowanego przez Pana Banku z miejscowym Êrodowiskiem? 9 z ycia SGB

12 z ycia SGB 10 Wspó praca odbywa si w wielu obszarach z których podstawowe znaczenie ma sfera biznesowa oraz sfera wspierajàca. Na polu biznesowym ogromnie wa na jest wspó praca z lokalnymi instytucjami i samorzàdami. Obs ugujemy bud ety samorzàdów gminnych z obszaru naszego dzia ania w tym Urzàd Skarbowy. Na co dzieƒ nasz bank realizuje swojà misj, która pokrywa si w z misjà ka dego samorzàdu, praca na rzecz i dla dobra gminy, miasta i powiatu. Wypracowane zyski s u à do finansowania lokalnego rozwoju gospodarczego i wspierania lokalnych przedsi wzi ç inwestycyjnych, spo ecznych i kulturalnych. Nie b d wiele mówi o naszej dzia alnoêci w sferze sponsoringowej, przekazujemy Êrodki na rzecz klubów sportowych, wspieramy finansowo kluby hobbystów oraz jeste- Êmy opiekunem placówek oêwiatowych m.in. ufundowali- Êmy comiesi czne wsparcie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom T cza w O awie, to jedynie kilka przyk adów, wspierania lokalnego Êrodowiska. WÊród naszej spo ecznoêci zyskaliêmy miano banku przyjaznego i otwartego na potrzeby innych. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju Banku Spó dzielczego w O awie przynosi wymierne efekty; wzrasta udzia w rynku, wypracowywane sà zyski, wzrastajà fundusze w asne. Dba oêç o zadowolenie klientów przejawia si w oferowaniu klientom nowoczesnych us ug finansowych. Poszerzana i unowoczeêniana jest oferta produktów i us ug, obecnie w ofercie banku sà m.in. nowoczesne formy lokowania Êrodków, ubezpieczenia. Bank lokalny ma byç bankiem przyjaznym dla klienta i takim bankiem stara si byç Bank Spó dzielczy w O awie. WÊród lokalnej spo ecznoêci ma opini instytucji Êwiadczàcej us ugi o wysokiej jakoêci, dopasowanych do potrzeb klientów oraz instytucji skupionej na oczekiwaniach i potrzebach swoich klientów. Dzia ania banku ukierunkowane sà na zwi kszanie satysfakcji klientów, doskonalenie wi zi banku z klientami a tak e dostosowywaniu si do zmian zachodzàcych w otoczeniu banku. W ostatnich latach przeznaczono znaczne Êrodki finansowe na popraw warunków pracy i obs ugi klientów we wszystkich placówkach banku. Dotychczasowe przedsi wzi cia inwestycyjne podporzàdkowane by y jednemu podstawowemu celowi stworzeniu warunków sprzyjajàcych obs udze klienta. Centrala Banku, nowoczesny i okaza y budynek przy ulicy Pa acowej, to bardzo dobrze rozwiàzane wn trze, w którym klienci swobodnie, wygodnie i w przyjaznej atmosferze za atwiajà swoje sprawy finansowe. Z pewnoêcià utrzymane w jednolitej estetyce pozosta e placówki banku, nowowybudowany oddzia w Jelczu-Laskowicach oraz zmodernizowane pozosta e oddzia y, ukierunkowane przede wszystkim na obs ug klientów indywidualnych obs ugujà ich w atrakcyjnym otoczeniu i mi ej atmosferze. Aby uzyskaç przewag konkurencyjnà na rynku o awskim, wprowadzono liczne rozwiàzania organizacyjne m.in. dla usprawnienia bie àcej obs ugi klientów z sektora MSP, uruchomiono w placówce centralnej w O awie bezkolizyjnà stref obs ugi podmiotów gospodarczych i instytucji. Wydzielenie stref zdecydowanie poprawi o komfort za atwiania spraw bankowych w placówce klientów przedsi biorców oraz przyczyni o si do poprawy warunków obs ugi klientów indywidualnych.! Powiat o awski le y w nizinnej cz Êci Dolnego Âlàska. Powierzchnia powiatu wynosi 524 km2, zamieszkiwany jest przez blisko 73 tysiàce mieszkaƒców. Do powiatu nale à: historyczne miasto O awa oraz gmina wiejska O awa, miasto (od 1987 roku) i gmina Jelcz-Laskowice oraz gmina Domaniów (wieê datowana ju w roku 1223). Przez tereny powiatu przep ywa rzeka Odra i jej dop yw rzeka O awa. Tereny powiatu z uwagi na jego po o enie, niedaleko Wroc awia oraz na trasie pasa transportowego wschód-zachód (autostrada A4) sà atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi. Nowopowsta e firmy zagraniczne lub z udzia- em zagranicznego kapita u usytuowa y si w okolicach zw aszcza Jelcza- -Laskowic i O awy. Jednym z atutów powiatu jest dobrze rozwini te rolnictwo. Naj yêniejsze gleby le à w obszarze gminy Domaniów, która jest gminà typowo rolniczà. Warunki glebowe i zasoby wodne sà bogactwem tego regionu. Wysoka klasa gleb stanowi a podstaw rozwoju wysokotowarowych gospodarstw rolnych i rolno-przetwórczych i stworzenia gospodarstw zdolnych do kooperacji i konkurencji z gospodarstwami krajów UE. Prezes R. uraw podkreêla Centrum nowoczesnego banku stanowià jego pracownicy, to oni sà wytwórcami us ug iproduktów, to oni wyznaczajà i osiàgajà cele i tworzà jakoêç dà àc stale do jej doskonalenia. Organizacja pracy w banku opiera si na pracy ludzi i urzàdzeƒ, a technologie informatyczne w bankowoêci znacznie przyspieszy y i usprawni y funkcjonowanie banku. Niewàtpliwie udzia mia te dostawca naszego systemu informatycznego niezawodna firma SoftNet z Krakowa. Wiedza kadr banku, ich fachowoêç i kultura obs ugi, nowoczesne technologie a nast pnie atrakcyjnoêç produktów i szybki obieg informacji, zwi kszajà konkurencyjnoêç banku na naszym powiatowym rynku. Bank Spó dzielczy w O awie dba o rozwój zawodowy pracowników, którzy systematycznie uczestniczà w kursach i szkoleniach, poniewa aby spe niaç wysokie wymagania co do wiedzy fachowej, doskonalà swoje umiej tnoêci, zgodnie z obowiàzujàcymi w banku zasadami polityki szkoleniowej. Dzi ki mo liwoêciom lokalowym banku, BODiE Sp. z o.o. organizuje w O awie szkolenia. Sala konferencyjno szkoleniowa umo liwia przeprowadzanie kursów, warsztatów i szkoleƒ, w których uczestniczà pracownicy innych banków Spó dzielczej Grupy Bankowej, dla których przyjazd do O awy jest mniej k opotliwy ni do innych miejscowoêci np. do Poznania. Wg Pani Barbary Krzyszkowskiej, (przy bankomacie na fotografii obok) cechy obs ugi w tym banku: to uprzejmoêç, rzetelnoêç i elastycznoêç, a dodatkowym plusem banku sà sobotnie godziny otwarcia placówki, i klientka chocia wraz z m em korzysta z us ug jeszcze innego banku, to najbardziej ceni sobie ofert Banku Spó dzielczego, z którego us ug korzysta od blisko 8 lat. ucja Kamiƒska

13 Rozwijanie sieci placówek to inwestycja na przysz oêç! Nowa placówka Banku Spó dzielczego w Prabutach Od 22 stycznia w Kwidzynie funkcjonuje nowoutworzony oddzia Banku Spó dzielczego w Prabutach, jest to trzecia placówka banku w mieêcie lecz pierwsza, z pe nà ofertà us ug i produktów skierowanà dla sektora MSP oraz klientów indywidualnych. Dotychczas na terenie miasta funkcjonowa y dwie agencje BS w Prabutach przyjmujàce wp aty na rachunki bankowe. Ich dzia alnoêç pozostanie niezmieniona, natomiast w oddziale klient b dzie móg za o yç depozyt, otworzyç rachunek oszcz dnoêciowo-rozliczeniowy, wziàç kredyt no i oczywiêcie dokonaç wp at. Inwestycj zrealizowaliêmy z uwagi na naszych klientów z terenu miasta Kwidzyna wyjaênia Prezes zarzàdu BS w Prabutach Pani Bo ena Thiel. Przed przystàpieniem do organizowania placówki, dokonano przeglàdu klientów banku, pod kàtem miejsca pracy i miejsca zamieszkania. Po uwzgl dnieniu wyników oraz przeprowadzeniu analizy ekonomicznej zapad a decyzja o tworzeniu placówki. Wielu klientów Banku Spó dzielczego w Prabutach mieszkajàcych na obszarze gminy Prabuty doje d a do pracy do Kwidzyna, oferujàcego miejsca pracy w licznych przedsi biorstwach tego blisko 40 tysi cznego miasta. Ponadto spora liczba klientów banku to mieszkaƒcy Kwidzyna, którzy OkolicznoÊciowy bukiet dla P. Prezes Bo eny Thiel od Wiceprezesa Mi osza Oczki Zgromadzeni goêcie z Wiceburmistrzem Kwidzyna i Burmistrzem Prabut korzystali z oferty BS w Prabutach i to dla ich wygody powsta oddzia. Placówka zlokalizowana jest w wydzier awionym lokalu w centrum miasta przy ulicy Chopina, potocznie w mieêcie zwanej ulicà Bankowà, poniewa przy niej usytuowane sà w wi kszoêci placówki oddzia y i filie ró nych banków komercyjnych. Obiekt jest nowoczesny i funkcjonalny zarówno w strefie front office banku, jak równie w strefie back office. Przy wejêciu do oddzia u zainstalowano bankomat oraz wrzutni. Zaoferowanie us ug Banku Spó dzielczego w Prabutach mieszkaƒcom miasta to tak e zach cenie do korzystania z szerokiej i uniwersalnej oferty us ug bankowych. Placówka usytuowana jest w dobrym i dogodnym miejscu, posiada podjazd dla niepe nosprawnych, który u atwia osobom korzystajàcym np. z wózków inwalidzkich, dotarcie do jej wn trza. W uroczystoêciach otwarcia oddzia u uczestniczyli: Wiceburmistrz Kwidzyna Roman Bera, Burmistrz Prabut Bogdan Paw owski, Wiceprezes GBW S.A. Mi osz Oczki, Radny powiatu kwidzyƒskiego Marek Szulc oraz Rada Nadzorcza, Zarzàd i pracownicy Banku. ucja Kamiƒska Kadra a pozycja rynkowa firmy Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku ju po raz trzeci znalaz si w gronie laureatów programu Inwestor w kapita ludzki Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku ju po raz trzeci znalaz si w gronie laureatów programu Inwestor w kapita ludzki. God em Inwestora za 2006 rok wyró niono 40 firm, które w szczególnie skuteczny sposób dbajà o zawodowy rozwój swoich pracowników. Du e znaczenie 11 dla przyznania god a najlepszym firmom mia y równie kultura zarzàdzania oraz panujàcy w nich klimat pracy. Instytut Zarzàdzania, organizator programu promujàcego firmy wyró niajàce si w tej dziedzinie na polskim rynku, przyjà dwuetapowy system oceny zg oszonych przedsi z ycia SGB

14 God o Inwestor w Kapita Ludzki dla laureata GBS w Barlinku biorców. Pierwszy obejmowa wype nione przez pracodawców ankiety, drugi polega na weryfikacji tych danych z opiniami wybranych losowo pracowników. Zainteresowanie programem by o bardzo du e, tym milej wi c, e GBS w Barlinku mia zaszczyt znaleêç si wêród laureatów takich jak Motorola Polska Electronics oraz Bank Zachodni WBK SA. W obliczu tak silnej walki konkurencyjnej, jakà poprzednim pokoleniom trudno by sobie by o wyobraziç, firmy potrzebujà ludzi, którzy bezustannie kreatywnie myêlà o sprawach ca ej firmy. Potrzebujà pracowników kierujàcych si wewn trznà motywacjà i demonstrujàcych ch ç s u enia firmie w stopniu podobnym do kierownictwa firmy. Aby tak si sta o, obie strony muszà daç z siebie wszystko. Tak liderzy, jak ich podw adni, muszà dà yç do osiàgni cia wy szego stopnia samoêwiadomoêci, szczeroêci i odpowiedzialnoêci. GBS w Barlinku doskonale zdaje sobie spraw z tego, e nie budynki, meble i komputery lecz ludzie tworzà i umacniajà pozycj rynkowà przedsi biorstwa. GBS Barlinek Medica Polska program opieki zdrowotnej pracowników Spó dzielczej Grupy Bankowej z ycia SGB 12 Przeprowadzane do tej pory próby reform publicznej s u by nie przynios y spodziewanych rezultatów. W dalszym ciàgu dost pnoêç do niektórych us ug medycznych jest praktycznie ograniczona g ównie z powodu funkcjonujàcych w publicznej s u bie zdrowia limitów oraz bardzo d ugich terminów oczekiwania na konsultacje lekarzy specjalistów. Opinie spo eczne na temat funkcjonowania s u by zdrowia potwierdzajà badania sonda owe obecnie 72% spo eczeƒstwa ocenia, e publiczna s u ba zdrowia dzia a êle, tylko 23% ocenia jej dzia ania pozytywnie, a 5% nie ma zdania w tej kwestii. Bioràc pod uwag powy szà ocen funkcjonowania publicznej s u by zdrowia oraz rosnàce zapotrzebowanie na rzetelne us ugi medyczne, GBW S.A. postanowi umo liwiç bankom spó dzielczym naszego Zrzeszenia zaoferowanie swoim pracownikom dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie to realizowane mo e byç w formule umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Program dodatkowego ubezpieczenie zdrowotnego pracowników banków naszego zrzeszenia, to realizowany wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz ycie Polska Program Prywatnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska. Podstawowym kryterium wyboru firmy oferujàcej ochron ubezpieczeniowà by o, poza standardem Êwiadczonych us ug, posiadanie przez takà firm sieci placówek medycznych na terenie ca ego kraju. W oferowanym Programie uczestniczyç mogà nie tylko pracownicy Zrzeszenia, lecz tak e cz onkowie ich rodzin. Program ten powinien zapewniç uczestnikom szybszy i dogodniejszy dost p do szeregu badaƒ profilaktycznych oraz znacznie u atwiç dost p do us ug lekarzy specjalistów. Uzyskane przez nas opinie uczestników Programu na temat jego dotychczasowego funkcjonowania pozwalajà stwierdziç, e przyj ta formu a ubezpieczenia zdrowotnego sprawdzi a si i mo e byç z powodzeniem wdra ana w bankach spó dzielczych. Ogólna charakterystyka Programu W przyj tej formule ubezpieczenia, Êwiadczenia zdrowotne dost pne sà w placówkach medycznych, z którymi ubezpieczyciel (czyli T.U. Allianz S.A.) zawar stosowne umowy. W chwili obecnej jest to sieç ponad 800 placówek na terenie ca ej Polski. W ramach Programu Medica Polska jego uczestnicy majà zapewnione mi dzy innymi nast pujàce Êwiadczenia medyczne: ca odobowà infolini medycznà, ca odobowà pomoc ambulatoryjnà, nielimitowane wizyty domowe, szeroki zakres badaƒ diagnostycznych, konsultacje lekarzy specjalistów, swobodny wybór placówki medycznej. Zgodnie z postanowieniami umowy do programu Medica Polska przystàpiç mogà wszyscy pracownicy banku, którzy nie ukoƒczyli 64. roku ycia. Sk adk za pracownika op aca bank-pracodawca, przy czym w Êwietle obecnie obowiàzujàcych przepisów pracownik z w asnych Êrodków ponosi koszty ubezpieczeƒ spo ecznych oraz op aca podatek z tytu- u uzyskiwania dodatkowego dochodu (do którego zaliczana jest sk adka ubezpieczeniowa finansowana przez pracodawc ). Uczestnictwo w Programie jest wynikiem autonomicznej decyzji w adz Banku Spó dzielczego i realizowane mo e byç w drodze wynegocjowanej umowy, której postanowienia sà jednakowe dla wszystkich Banków Spó dzielczych SGB. Departament Skarbu GBW SA

15 Zwi kszona funkcjonalnoêç Kont SGB24 Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom Klientów SGB24 i Banków Spó dzielczych prowadzàcych Konta SGB24, z dniem 10 stycznia 2007 roku, zosta a zwi kszona funkcjonalnoêç w zakresie dost pu klientów do rachunku poprzez Internet. W zale noêci od rodzaju Konta: prywatne, firmowe czy korporacyjne SGB24 zmiany polegajà m.in. na: udost pnieniu Klientom mo liwoêci wydruku lub zapisania w formie pliku html potwierdzenia wykonania operacji, które b dà mogli przedstawiç np. na uczelni lub swojemu kontrahentowi, udost pnieniu opcji sk adania zleceƒ do wybranego odbiorcy, Zak adu Ubezpieczeƒ Spo ecznych i Urz dów Skarbowych z datà realizacji przypadajàcà w przysz oêci, modyfikacji, na bardziej dost pnà dla Klienta, funkcjonalnoêci blokad zleceƒ. JednoczeÊnie prowadzone sà dalsze prace m.in. w kierunku udost pnienia dodatkowej funkcjonalno- Êci w ramach Serwisu SMS, w ramach którego Klienci korzystajà z dost pu do konta i realizacji zleceƒ za poêrednictwem telefonu komórkowego. W przypadku operacji tzw. pasywnych (powiadomienie o: zmianie salda na rachunku, zrealizowaniu przelewu, odrzuceniu przelewu, zalogowaniu do Internetu, zalogowaniu do Teleserwisu) Klienci b dà mogli okreêlaç zasady otrzymywania SMS-ów: ca à dob (jak jest obecnie) lub wy àcznie poza godzinami ciszy nocnej. W praktyce oznacza to, i komunikaty SMS b dà mog y byç wstrzymywane w godzinach nocnych i wysy- ane dopiero w godzinach porannych. Wprowadzane modyfikacje pozwolà na zwi kszenie zadowolenia klientów posiadajàcych Konta SGB24. Departament BankowoÊci Elektronicznej 13 dzia alnoêç handlowa

16 Bancassurance czyli bankowoêç ubezpieczeniowa dzia alnoêç handlowa 14 Ju na poczàtku lat 90. XX wieku banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce dostrzeg y znaczenie oraz mo liwoêci finansowe p ynàce z powiàzania us ug bankowych z ubezpieczeniowymi. Dzi ki wspó pracy z ubezpieczycielami, banki i ich pracownicy uzyskujà nie tylko dodatkowe dochody, ale równie zwi kszajà si zabezpieczenia wierzytelnoêci bankowych. Czy jednak wspó praca ta rysuje si a tak kolorowo? Bancassurance to jeden z elementów strategii Allfinanz, polegajàcej na oferowaniu ró norodnych produktów finansowych po àczonych w pakiety us ug. Coraz wi cej firm ubezpieczeniowych stara si pozyskaç banki do wspó pracy. Niektóre swojà ofert ubezpieczeniowà kierujà nie tylko do klientów, ale równie do pracowników i samych banków. Inne natomiast starajà si wykorzystaç te instytucje jedynie jako kana y dystrybucji swoich polis. Jakie korzyêci p ynà z takiej wspó pracy? Bancassurance s u y przede wszystkim klientowi. W àczenie produktów ubezpieczeniowych w ofert produktów sprzedawanych przez banki, jest niczym innym jak odpowiedzià na zmieniajàce si potrzeby i zachowania klientów. Obecnie cz sto dochodzi do sytuacji, w których potrzeba zakupu jednej us ugi lub produktu powoduje ch ç i potrzeb nabycia innych niejednokrotnie komplementarnych. Klienci chcà mieç atrakcyjny produkt w dobrej cenie, który mo na zakupiç szybko, bez zb dnych procedur a powiàzania bankowo-ubezpieczeniowe temu w aênie s u à. Dzi ki porozumieniom bankowo-ubezpieczeniowym, banki budujà nowà jakoêç komunikacji z klientem. Bank zyskuje nowy wizerunek sprzedawcy ca ej gamy us ug finansowych. Ponadto integracja dwóch specjalistycznych podmiotów, ukierunkowanych na te same sektory klientów np. bank udzielajàcy kredytów mieszkaniowych i towarzystwo ubezpieczajàce mieszkania, daje szanse zbudowania w takim sektorze silnej marki i pozycji lidera specjalisty. Najch tniej sprzedawane sà ubezpieczenia powiàzane z bankowymi produktami kredytowymi t umaczy Jerzy Bogaczyk Dyrektor Biura Ubezpieczeƒ Concordia Polska TUW Ju prawie wszystkie banki komercyjne i spó dzielcze sà otwarte na wspó prac z towarzystwami ubezpieczeniowymi i dostrzegajà mo liwoêç zwi kszenia dochodów poza odsetkowych poprzez sprzeda y us ug ubezpieczeniowych. Wspó praca mi dzy bankami i towarzystwami uk ada si jednak ró nie. Najlepsza wspó praca wynika zazwyczaj z powiàzaƒ udzia ów jak to jest w przypadku Warty i Kredyt Banku, czy BZWBK i Commercial Union. Wspó praca mi dzy bankami i ubezpieczycielami zacieêni- a si po wprowadzeniu tzw. podatku Belki, kiedy to w odpowiedzi powsta y polisy antybelkowe wyjaênia J. Bogaczyk W 2005 roku 14% sk adki w ubezpieczeniach na ycie w Polsce zosta o pozyskanych za poêrednictwem banków. W ubezpieczeniach majàtkowych by o to zaledwie 0,5%. JeÊli wprowadzone zostanà kolejne zach ty podatkowe, mo emy spodziewaç si dynamicznego rozwoju bancassurance w zakresie ubezpieczeƒ majàtkowych w Polsce. Natomiast bancassurance w zakresie ubezpieczeƒ na ycie b dzie rozwijaç si podobnie jak w Europie Zachodniej. Czy faktycznie mo emy spodziewaç si tak ogromnego wzrostu tego elementu strategii Allfinanz? Czy w Polsce przyjmie si on równie mocno, jak w niektórych krajach Europie Zachodniej przypomnijmy, e w Portugalii 80% sk adki z ubezpieczeƒ na ycie jest pozyskiwanych w aênie za poêrednictwem banków. To pytanie pozostawiam otwarte do rozstrzygni cia w kolejnej dyskusji. Zas ugujàcà na uwag przyn tà w dziedzinie bancassurance w Polsce jest oferta skierowana przez banki spó dzielcze, specjalizujàce si w obs udze finansowej rolników oraz Grupy ubezpieczeniowej Concordia. Opiera si ona na sprzeda y produktów ubezpieczeniowych, skierowanych do tej konkretnej grupy klientów. Bancassurance w bankach spó dzielczych Tak Êcis a specjalizacja pozwala na dok adne okreêlenie potrzeb klientów oraz dostosowanie proponowanych ubezpieczeƒ do konkretnej oferty kredytowej banków. Pakiety oferowane przez banki spó dzielcze sà oparte o proste dokumenty m.in wnioskopolis, które skracajà czas za atwiania formalnoêci zwiàzanych z udzieleniem kredytu do minimum. Pozwala to na otrzymanie kredytu i wykupienie polisy szybko i pod jednym dachem. Bank dzi ki wartoêci dodanej do oferowanego rachunku zyskuje lojalnoêç klienta, zaê ten korzysta z przewagi negocjacyjnej, jakà dysponuje bank w stosunku do ubezpieczyciela, otrzymujàc ubezpieczenie szyte na miar. Nic dziwnego, e zintegrowana sprzeda produktów bankowo finansowych cieszy si coraz wi kszà popularnoêcià i jest nià zwiàzanych ju blisko 150 banków spó dzielczych wszystkich zrzeszeƒ. Skoro wprowadziliêmy dla naszych klientów us ugi internetowe, informacj telefonicznà i SMS banking to nie wyobra- am sobie tego aby nie mogli korzystaç z pakietów ubezpieczeniowych u nas, skoro bank za rogiem im to daje mówi Halina Syska, Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Zatorze. Jak na razie wspó praca 108 banków spó dzielczych w Polsce to jedyny tak wyraênie sprofilowany alians Grupy Concordia. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych przewidujà jednak, e coraz wi cej banków b dzie uznawa o bancassurance jako atrakcyjny sposób utrzymywania sta ych oraz przyciàgania nowych klientów. Dlatego te nale y spodziewaç si rozwoju tego rodzaju us ug tak e w odniesieniu do innych grup klientów bankowych. Wbrew pozorom produkty typu bancassurance nie sà niczym nowym i od wielu lat z powodzeniem funkcjonujà w polskiej rzeczywistoêci. Wi kszoêç z nas spotka a si z tà us ugà przy otwieraniu rachunku osobistego w banku. Do ror-u zwykle do àczane sà ró nego rodzaju ubezpieczenia, przyk adowo ubezpieczenie od nieuprawnionego u ycia karty p atniczej bàdê od nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. Z kolei zaciàgni cie kredytu na samochód lub mieszkanie àczy si z zakupem polisy stanowiàcej jedno z zabezpieczeƒ zaciàgni tego kredytu. Ró norodnoêç Êwiadczeƒ typu bancassurance sprawia, e sà one oferowane dla ka dego rodzaju klientów banków, nawet tych korzystajàcych z najprostszych rachunków. Tomasz Skibiƒski

17 Pu apki przew aszczenia na zabezpieczenie Poj cie Przew aszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych stanowi, obok hipoteki, jedno z najcz Êciej stosowanych przez banki zabezpieczeƒ. I, odmiennie ni hipoteka, jest powszechnie uwa ane za nieskomplikowany i tani sposób zapewnienia sobie przez bank choçby cz Êciowego pokrycia zad u enia na wypadek braku jego sp aty przez klienta. Pomimo pozornej prostoty, tak e przy ustanawianiu przew aszczenia nale y pami taç o kilku zasadniczych kwestiach, których pomini cie powodowaç mo e negatywne dla banku skutki, àcznie z brakiem mo liwoêci zaspokojenia si z przew aszczonych rzeczy. Definicja przew aszczenia na zabezpieczenie zawarta w ustawie Prawo bankowe jest na tyle lakoniczna, e pomi dzy prawnikami wcià toczy si spór czy umowa przew aszczenia jest umowà nazwanà, której cechy charakterystyczne wskazuje ustawa czy te pozostaje umowà nienazwanà. Zgodnie z treêcià art. 101 Prawa bankowego Zabezpieczenie wierzytelnoêci banku mo e byç dokonane w drodze przeniesienia na bank przez d u nika lub osob trzecià, do czasu sp aty zad u enia wraz z nale nymi odsetkami i prowizjà, prawa w asnoêci rzeczy ruchomej lub papierów wartoêciowych. A zatem, w przypadku przew aszczenia efekt zabezpieczenia wierzytelnoêci osiàgany jest poprzez przeniesienie w asnoêci rzeczy na bank i jednoczesne zobowiàzanie si banku do korzystania z nabytej rzeczy tylko w zakresie s u àcym zabezpieczeniu roszczenia. Przew aszczona rzecz pozostaje nadal w posiadaniu przew aszczajàcego, na podstawie stosunku prawnego, który strony najpóêniej w chwili przeniesienia w asnoêci ustalajà. W praktyce, coraz cz Êciej wykorzystywane jest tak e zabezpieczenie polegajàce na przeniesieniu w asnoêci pod warunkiem zawieszajàcym. Nie przenosi ono prawa przed nadejêciem oznaczonego terminu i nie wymaga ustalenia stosunku prawnego stanowiàcego podstaw do dalszego w adania przez d u nika przedmiotem zabezpieczenia. Warunek rozwiàzujàcy czy zawieszajàcy? Wybór pomi dzy powy szymi rodzajami przew aszczenia b dzie skutkowa przede wszystkim tym, e w ka dym ze wskazanych przypadków inny podmiot wierzyciel albo d u nik b dzie w aêcicielem rzeczy, a poêrednio wp ynie na ewentualne obcià enie banku dodatkowymi obowiàzkami, np. obowiàzkami podatkowymi. W zwiàzku z powy szym, celowe wydaje si przypomnienie podstawowych ró nic pomi dzy przeniesieniem w asnoêci pod warunkiem zawieszajàcym i rozwiàzujàcym. W przypadku przeniesienia w asnoêci pod warunkiem zawieszajàcym strony postanawiajà, i w asnoêç rzeczy przejdzie na bank automatycznie z chwilà gdy d u nik nie spe ni w okreêlonym terminie Êwiadczenia, do którego jest zobowiàzany. Do chwili nadejêcia umownego terminu ustanawiajàcy zabezpieczenie jest w aêcicielem pod warunkiem zawieszajàcym i ma prawo korzystaç z rzeczy jako w aêciciel. Bank jest jedynie warunkowo uprawnionym w zakresie prawa w asno- Êci, nie jest jej posiadaczem i mo- e dokonywaç w stosunku do rzeczy jedynie takich czynnoêci, które zmierzajà do zachowania jego prawa. Jest on chroniony przed Justyna Stefaniak Konecka utratà zabezpieczenia na skutek póêniejszych czynnoêci rozporzàdzajàcych d u nika dotyczàcych tej samej rzeczy jedynie przez art. 92 kodeksu cywilnego. Oznacza to, e gdyby d u nik po ustanowieniu zabezpieczenia rozporzàdzi rzeczà (np. sprzeda jà) to jeêli dojdzie do ziszczenia si warunku (d u nik nie sp aci w terminie zad u enia) wówczas takie rozporzàdzenie straci moc, jeêli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie si wierzyciela. Nale y jednak pami taç, e jeêli nabywca przew aszczonej rzeczy dzia a w dobrej wierze, to pomimo i na skutek zbycia rzeczy przez d u nika zaspokojenie banku jest udaremnione, to i tak nabycie w asnoêci rzeczy przez nabywc b dzie wa ne (art. 169 kodeksu cywilnego). JednoczeÊnie przy tej formie zabezpieczenia bank nie mo e dokonaç skutecznego wzgl dem ustanawiajàcego zabezpieczenie (d u nika lub osoby trzeciej) zbycia przedmiotu, nie jest bowiem jego w aêcicielem, ani nim nie w ada. W razie wykorzystania przew aszczenia pod warunkiem rozwiàzujàcym przeniesienie w asnoêci na bank nast puje od razu, a dopiero w razie sp aty kredytu w asnoêç rzeczy ma automatycznie powróciç do d u nika. Je eli sp ata w okreêlonym terminie nie nastàpi, pewnym stanie si, i warunek ju si nie ziêci, skutkiem czego przeniesienie w asnoêci na bank stanie si definitywne i z tà chwilà zaktualizuje si po jego stronie prawo zaspokojenia z przew aszczonej rzeczy. Skutki wyboru Jak wspomniano wy ej, ró nica w sytuacji stron, w zale noêci od zastosowanej formy przew aszczenia, wyra a si przede wszystkim w tym, i w przypadku zastrze enia dla przeniesienia w asnoêci warunku rozwiàzujàcego, w aêcicielem rzeczy jest bank. W razie zastrze enia warunku zawieszajàcego d u nik. Gdy na skutek zawarcia umowy przew aszczenia bank stanie si w aêcicielem rzeczy, po stronie banku powstajà okre- Êlone obowiàzki. Sà one szczególnie wyraêne w sytuacji, gdy przedmiotem przew aszczenia sà niektóre Êrodki transportowe, w tym ciàgniki siod owe, samochody ci arowe, przyczepy i naczepy. Zgodnie ustawà o podatkach i op atach lokalnych obowiàzek podatkowy w zakresie podatku od Êrodków transportowych cià y na osobach b dàcych w aêcicielami tych Êrodków. W przypadku zaê, gdy Êrodek transportowy stanowi wspó w asnoêç dwóch lub wi cej osób, obowiàzek podatkowy cià y solidarnie na wszystkich wspó w aêcicielach. Oznacza to, e bank jako w aêciciel np. samochodu ci arowego jest obowiàzany do corocznego sk adania stosownej deklaracji podatkowej i wp acania bez odr bnego wezwania nale nego podatku (art. 9 usta- 15 prawo

18 wy o podatkach i op atach lokalnych). Gdy przedmiotem przew aszczenia jest pojazd, na banku jako w aêcicielu cià à tak e inne obowiàzki, wynikajàce z ustawy Prawo o ruchu drogowym takie jak np. obowiàzek przeprowadzania badania technicznego pojazdu. Dlatego, decydujàc si na zawarcie umowy pod warunkiem rozwiàzujàcym warto zapisaç w jej treêci, e d u nik obowiàzany jest zwróciç bankowi poniesione koszty zwiàzane z utrzymaniem przew aszczonej rzeczy takie jak np. podatki i inne op aty. Dokonujàc wyboru danego rodzaju przew aszczenia bank winien zatem rozwa yç, w zale noêci od przedmiotu przew aszczenia, czy korzystniejsze jest pozostawienie d u nikowi w asnoêci przew aszczanej rzeczy, a do nadejêcia terminu sp aty kredytu czy te raczej przyj cie tej w asnoêci na siebie. Ustanawiajàc zabezpieczenie nale y tak e mieç na wzgl dzie mo liwoêç zaspokojenia roszczeƒ banku z przedmiotu przew aszczenia, na wypadek braku sp aty kredytu. W tym aspekcie, wobec cz sto stosowanego przew aszczenia cz Êci udzia ów w rzeczy, za najkorzystniejsze dla banku rozwiàzanie nale y uznaç zastosowanie konstrukcji przew aszczenia 49/100 udzia ów w rzeczy pod warunkiem rozwiàzujàcym z jednoczesnym przew aszczeniem pozosta ych 51/100 udzia ów pod warunkiem zawieszajàcym. W takiej sytuacji bank staje si wspó w aêcicielem rzeczy ju od chwili zawarcia umowy, a w przypadku braku terminowej sp aty zad u enia automatycznie uzyskuje w asnoêç pozosta ych udzia ów w rzeczy. W aêciwa forma, precyzyjne oznaczenie. Po dokonaniu wyboru konstrukcji prawnej przew aszczenia bank powinien zwróciç uwag na jeszcze kilka istotnych kwestii. Nale y do nich sporzàdzenie umowy przew aszczenia w odpowiedniej formie oraz prawid owe oznaczenie w umowie przew aszczanych rzeczy. Dla celów dowodowych, wystarczajàce jest zawarcie umowy przew aszczenia rzeczy ruchomych w formie pisemnej. Pami taç jednak nale y, e zgodnie z przepisami prawa upad oêciowego i naprawczego umowa przeniesienia w asnoêci rzeczy, wierzytelnoêci lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelnoêci jest skuteczna wobec masy upad oêci, je eli zosta a zawarta w formie pisemnej z datà pewnà. A zatem, w przypadku og oszenia upad oêci d u nika, bank b dzie móg skutecznie àdaç wy àczenia z masy upad oêci przew aszczonych na swojà rzecz przedmiotów tylko wtedy, gdy zawarta z d u nikiem umowa mia- a form daty pewnej. Sama forma pisemna jest w takim wypadku niewystarczajàca. W kontekêcie ewentualnej upad oêci d u nika znaczenie ma tak e przyj ty w umowie warunek rozwiàzujàcy lub zawieszajàcy. JeÊli w umowie przejêcie w asnoêci na bank zostanie uzale nione od bezskutecznego up ywu terminu sp aty zad u enia (warunek zawieszajàcy), a d u nik og osi upad oêç przed tym terminem, to obj te umowà rzeczy nie b dà mog y byç wy àczone z masy upad oêci, gdy nadal b dà w asnoêcià d u nika. Dlatego, stosujàc zabezpieczenie w formie przeniesienia w asnoêci pod warunkiem zawieszajàcym warto zastrzec, e w asnoêç rzeczy przejdzie na bank nie tylko w razie braku sp aty w okreêlonym terminie, ale tak e w przypadku og oszenia upad oêci czy wszcz cia egzekucji z majàtku d u nika przez innych wierzycieli. Jednym z cz stych uchybieƒ po stronie banków jest nieprecyzyjne oznaczenie przew aszczanych ruchomoêci w umowie przew aszczenia. Fakt, i w chwili zawierania umowy przew aszczenia klient ma jeden okreêlony ciàgnik, albo jednà maszyn danego rodzaju nie zwalnia banku z obowiàzku szczegó owego opisywania tych przedmiotów w umowie. OkolicznoÊç, e bank i d u nik majà wiedz co do przedmiotu przew aszczenia mo e okazaç si niewystarczajàce w przypadku, gdy bank b dzie zmuszony wystàpiç z powództwem o zwolnienie spod zaj cia przew aszczonych na swojà rzecz przedmiotów. A koniecznoêç taka powstanie w ka dym przypadku, gdy z wniosku innego wierzyciela komornik dokona zaj cia przedmiotów b dàcych w asnoêcià banku, ale znajdujàcych si w posiadaniu d u nika. Podobnie, wobec og oszenia upad oêci d u nika prawid owe sporzàdzenie wniosku o wy àczenie ruchomoêci z masy upad o- Êci tak e wymaga o b dzie dok adnego wskazania przew aszczonych ruchomoêci. Na koniec warto dodaç, e te same ruchomoêci nie mogà stanowiç zabezpieczenia kilku równolegle udzielonych kredytów. Przew aszczenie rzeczy na bank, wy àcza kolejne przew aszczenie tych samych rzeczy, skoro sà one ju w asnoêcià banku (chyba, e pierwotnie zabezpieczony kredyt ju zostanie sp acony). Podobnie nieskuteczne jest ustanowienie przez bank zastawu na rzeczach, które sà jednocze- Ênie przedmiotem umowy przew aszczenia. Justyna Stefaniak Konecka radca prawny Kancelaria Radców Prawnych A. PieÊcik, W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz Spó ka Komandytowa w Poznaniu AktualnoÊci pracownicze prawo 16 W Klubie Bankowca w Warszawie 6 lutego odby o si Doroczne Spotkanie Dyrektorów Departamentów Kadr i Szkolenia banków-cz onków Zwiàzku Banków Polskich, które zawsze jest okazjà do wymiany doêwiadczeƒ w gronie osób zajmujàcych si w bankach kadrami i ich rozwojem. W porzàdku obrad znalaz y si nast pujàce tematy: Najwa niejsze wydarzenia dla sektora bankowego w 2006 roku i zadania ZBP w VI kadencji zreferowa Pan Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Zwiàzku Banków Polskich OdpowiedzialnoÊç pracodawców za wykroczenia przeciwko prawu pracy w Êwietle obowiàzujàcych przepisów i projektów zmian w Kodeksie pracy. W spotkaniu uczestniczyli Z-ca G ównego Inspektora Pracy oraz Dyrektor Departamentu Prawnego, by a to kontynuacja spotkaƒ przedstawicieli banków i Paƒstwowej Inspekcji Pracy, które ZBP zorganizowa, wychodzàc naprzeciw postulatom banków, we wrzeêniu 2005 r. i styczniu 2006 r., a celem ich by a wymiana opinii i uwag obu stron dot. kontroli PIP w bankach i napotkanych problemów.

19 W 2005 r. przeprowadzono 87 kontroli w 79 jednostkach organizacyjnych banków centralach i oddzia ach. Omówiono najcz Êciej stwierdzane nieprawid owoêci oraz niedostatek klarownej wyk adni przepisów prawa pracy.w wyniku tych spotkaƒ Zwiàzek Banków Polskich skierowa do Komisji Kodyfikacyjnej wniosek o zmian definicji doby pracowniczej. Na zakoƒczenie spotkania Z-ca G ównego Inspektora Pracy poinformowa, e PIP w celu stwierdzenia poprawy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy planuje w 2007 r. przeprowadzenie 150 kontroli w jednostkach organizacyjnych banków. Praca dla niepe nosprawnych szansà na rozwój Twojego przedsi biorstwa projekt Fundacji Wiedzy i Przedsi biorczoêci. Przedstawiciele Fundacji zaprezentowali kompendium wiedzy z zakresu zatrudniania niepe nosprawnych intelektualnie pt. Jestem, Potrafi, Pracuj. Problem jest bardzo trudny i bolesny. W unii europejskiej zdecydowanie wi cej osób niepe nosprawnych znajduje zatrudnienie. Zebrani stwierdzili, e pomimo zrozumienia problemu mo liwoêci zatrudniania osób niepe nosprawnych w bankach sà bardzo ograniczone. Dzia ania Zwiàzku Banków Polskich na rzecz kszta cenia i rozwoju kadr bankowych. Dzia ania ZBP zwiàzane z kszta ceniem i rozwojem kadr bankowych realizowane by y mi dzy innymi przez: Rozwój Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w BankowoÊci Polskiej. Podsumowano 10 lat funkcjonowania Systemu Standardów. W marcu 2006 roku na 30 jubileuszowej uroczystoêci nadania stopni zawodowych wr czono dziesi ciotysi czny Certyfikat ZBP. W roku 2004 zakoƒczy y si kilkuletnie prace instytucji z 17 krajów, w tym Polski, nad okreêleniem wymagaƒ dla standardowego europejskiego egzaminu z wiedzy ogólnobankowej, zwanego Europejskim Certyfikatem Bankowca The European Foundation Certificate in Banking (ECB EFCB). Egzamin ECB EFCB wprowadzono do Systemu Standardów jako równowa ny dotychczasowemu egzaminowi na poziomie Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Wspó prac z osobami odpowiedzialnymi za zarzàdzanie kadrami i szkoleniami w bankach. Komitet ds. Kadr Bankowych i szkolenia przy ZBP, którego dzia alnoêç w latach 2005/2006 koncentrowa a si na zmianach w zapisach Kodeksu pracy, konsultacjach z Paƒstwowà Inspekcjà Pracy w zwiàzku z przeprowadzanymi w 2005 roku kontrolami PIP w bankach oraz na w aêciwym przygotowaniu kadr bankowych do obs ugi klientów banków. Badania i analizy takie jak Kapita ludzki sektora bankowego w Polsce i Potrzeby szkoleniowe banków. Kszta cenie kadr zwiàzane z wykorzystaniem funduszy UE. Szkolenia dla pracowników banków z zakresu udzia u banków w realizacji programów operacyjnych i nowej perspektywy finansowej w latach Dyrektor OÊrodka Doradztwa Europejskiego dr Jerzy Ma kowski zaprezentowa nast pujàcy program szkolenia: 1. Polityka spójnoêci Unii Europejskiej w latach i instrumenty jej realizacji (Europejski Fundusz Spo- eczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz SpójnoÊci, a tak e Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Rybacki). Ró nice w realizacji tej polityki w porównaniu do perspektywy finansowej lat Narodowa Strategia SpójnoÊci na lata w Polsce (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia): êród a (m.in. Strategia Lizboƒska) oraz sposób wdra ania (programy operacyjne) i ró nice w porównaniu z realizacjà Narodowego Planu Rozwoju na lata System zarzàdzania procesem wykorzystania Êrodków unijnych w Polsce w latach i struktura instytucjonalna tego systemu (instytucje: zarzàdzajàce, poêredniczàce i wdra ajàce); udzia banków w tym procesie. 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 5. Regionalne Programy Operacyjne w województwach. 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich Bank wynagrodzeƒ projekt Hay Group dla sektora bankowego w Polsce Przedstawiciele Hay Group dokonali prezentacji swojej firmy, która badania wynagrodzeƒ w bankowoêci polskiej prowadzi nieprzerwanie od 1997 roku (w roku bie àcym b dzie 10 edycja raportu wynagrodzeƒ). Hay Group proponuje us ug prowadzenia badania wynagrodzeƒ w bankach on-line. Z prezentacji wynika, e z us ug Hey Group przy realizacji projektów w obszarze wynagrodzeƒ korzystajà du- e banki komercyjne. Metoda Hay Group analizy stanowisk obejmuje 95% stanowisk w bankowoêci. Pytanie czy struktury/stanowiska opracowane dla banków komercyjnych mo na by oby wykorzystaç bezpoêrednio w bankach spó dzielczych i zrzeszajàcych? Prawdopodobnie by aby potrzebna odr bna analiza opisów stanowisk pracy w aêciwa dla tego sektora bankowoêci. Ze spotkania wynika, e nast puje wzrost ÊwiadomoÊci znaczenia zarzàdzania potencja em ludzkim przez zarzàdzanie wynagrodzeniami, informacjà o wynagrodzeniach na strategi firmy. Dostrzegana jest potrzeba ró nych systemów p acowych dla ró nych grup stanowisk np.: Call Center 24-godzinna obs uga klienta, Opiekunowie klienta sieç sprzeda y, Ryzyko finansowe wsparcie merytoryczne, Informatyka wsparcie techniczne, linie businessowe, systemy zabezpieczenia. Dostrzegana jest potrzeba optymalizacji wynagrodzeƒ, motywacyjnego charakteru wynagrodzenia, wynagrodzenia zmiennego, eliminacji p acy za sta i premii sta ej, motywacji pozap acowych (m.in. pracownicze programy emerytalne, programy ubezpieczeƒ zdrowotnych, gwarancja szkoleƒ i rozwoju zawodowego, stabilnoêç zatrudnienia, dobra atmosfera pracy). Hey Group sprzedaje swojà us ug jako dostarczanie informacji niezb dnych w codziennym zarzàdzaniu p acami jak i w momencie podejmowania strategicznych decyzji zwiàzanych z wynagrodzeniami. Lepsze dopasowanie wynagrodzeƒ na stanowiskach, porównanie wynagrodzeƒ do w a- Êciwych rynków pracy. W przypadku zainteresowania powy szymi tematami szczegó owych informacji mo na uzyskaç w Biurze Kadr i Szkoleƒ GBW S.A. Maria Kleeberg Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji i Kadr GBW SA 17 prawo

20 Miliardy euro na rozwój polskich regionów Regionalne Programy Operacyjne W latach Polska otrzyma z Unii Europejskiej 85,4 mld euro. W tej sumie ponad 67,3 mld euro to Êrodki przeznaczone na realizacj wspólnotowej polityki spójnoêci, czyli na wyrównywanie ró nic rozwojowych pomi dzy poszczególnymi regionami Unii. Wykres 1 [w euro] integracja Europy Fundusze unijne w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) opracowa o kompleksowy dokument Strategi Rozwoju Kraju na lata , który uwzgl dnia zarówno unijne, jak i krajowe Êrodki majàce finansowaç w tym okresie dzia ania s u àce rozwojowi Polski. Strategia okreêla cele jakie chcemy osiàgnàç w ww. okresie m.in. sà to: rozwój gospodarki opartej na wiedzy, podnoszenie poziomu kwalifikacji uczestników rynku pracy, ró nicowanie dzia alnoêci na obszarach wiejskich, wzmocnienie administracji publicznej i oczywiêcie popraw stanu infrastruktury naszego kraju zarówno spo- ecznej, jak i technicznej. Kolejnym krokiem by o stworzenie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) wspierajàcych wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia SpójnoÊci NSS), czyli dokumentu okreêlajàcego, w jaki sposób b dziemy dà yli do osiàgni cia celów zak adanych w Strategii Rozwoju Kraju... oraz jak wykorzystamy wspomniane 67,3 mld euro. NSRO to dokument jaki kraje korzystajàce z funduszy unijnych zobowiàzane sà przedstawiç do akceptacji Komisji Europejskiej (KE), dlatego 7 grudnia 2006 roku MRR przekaza o ów dokument do akceptacji KE. Przewidujà realizacj czterech ogólnopolskich programów, z których ka dy koncentruje si na odr bnej dziedzinie, sà to: Program Operacyjny Infrastruktura i Ârodowisko (projekt przekazany do KE dnia r.), Program Operacyjny Pomocy Technicznej (projekt przekazany do KE dnia r.), Program Operacyjny Kapita Ludzki (projekt przekazany do KE dnia r.), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (projekt przekazany do KE dnia r.). Równolegle do programów ogólnopolskich funkcjonowaç b dzie 16 programów regionalnych opracowanych, zarzàdzanych i wdra anych przez w adze poszczególnych województw. Osobnà kategori b dà stanowi y Programy Operacyjne Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej. B dà one realizowane wspólnie przez co najmniej dwa regiony z ró nych paƒstw cz onkowskich Unii. Przewiduje si, e Polska b dzie uczestniczy a w 10 takich programach, m.in. z Republikà Czeskà, S owacjà, Litwà czy te z Niemcami. Dodatkowo wdra any jest program przeznaczony dla najbiedniejszych regionów UE czyli wschodniej cz Êci Polski Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Obejmie on 5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, Êwi tokrzyskie, warmiƒsko-mazurskie. 18 Przeznaczenie funduszy z Unii Europejskiej na poszczególne programy w ramach NSRO w latach przedstawia wykres nr 1. Regionalne Programy Operacyjne na lata Regionalne Programy Operacyjne na lata sà dokumentami usankcjonowanymi w artykule 2 Rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci i uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 1268/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str ). Ka dy z programów obejmuje okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 roku. Sà instrumentem realizujàcym dzia ania prowadzàce do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, spo ecznych i terytorialnych na terenie Wspólnoty. Realizujà jeden z trzech celów okreêlonych w art. 3 wymienionego wy ej rozporzàdzenia, jakim jest konwergencja. Krajowà podstawà prawnà dla opracowania, wdra ania i realizacji RPO stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658). Dzia ania realizowane w ramach programu finansowane b dà przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez Êrodki krajowe, zarówno publiczne, jak i prywatne.

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1 str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB str. 4-7 Z cyklu z wizytà u Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie str.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo