ROZDZIAŁ 28 PŁYNY BIOLOGICZNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O NARAŻENIU CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI CHEMICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 28 PŁYNY BIOLOGICZNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O NARAŻENIU CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI CHEMICZNE"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 28 PŁYNY BIOLOGICZNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O NARAŻENIU CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI CHEMICZNE Żaneta Polkowska 1, Katarzyna Kozłowska 1, Jacek Namieśnik 1 1 Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk, STRESZCZENIE Organizm ludzki jest narażony na ekspozycję zanieczyszczeń z otaczającego go środowiska. Wiele związków chemicznych (m.in. lotne związki chlorowcoorganiczne, metale) ma szkodliwy wpływ na tkanki i narządy organizmu ludzkiego, wywołując niejednokrotnie nieodwracalne zmiany chorobowe. W celu określenia stopnia zagrożenia zawodowego coraz częściej wykonuje się pomiar stężeń substancji chemicznych lub ich metabolitów w płynach biologicznych tj. w moczu, krwi, rzadziej w mleku matki, żółci ślinie czy też spermie. Jednak aby określić poziomy stężeń składników śladowych w płynach biologicznych takich, jak: mocz, krew, mleko, żółć, ślinę, czy spermę, pobrane próbki należy odpowiednio przygotować, ponieważ posiadają one bardzo skomplikowaną matrycę, która uniemożliwia bezpośrednie oznaczanie analitów za pomocą którejkolwiek z dostępnych metod analitycznych. W rozdziale przedstawiono dane literaturowe odnośnie: - technik izolacji i/lub wzbogacania analitów z próbek płynów biologicznych przed ich etapem oznaczeń końcowych; - technik oznaczeń końcowych szerokiego spektrum związków (zarówno organicznych jak i nieorganicznych) oznaczanych w tychże próbkach. Informacje te dotyczą pierwotnej postaci zanieczyszczeń, które dostały się do organizmu człowieka w wyniku ekspozycji środowiskowej i zawodowej oraz produktów ich przemiany (metabolizmu) w organizmie. 1. WSTĘP Źródłem informacji o stanie środowiska mogą być zarówno wyniki badań próbek części nieożywionej środowiska (powietrze, woda, gleba), jak i próbek części biotycznej, w tym także tkanek i płynów ustrojowych człowieka, który jest nieustannie narażony na działanie szerokiego spektrum ksenobiotyków. Badania próbek płynów ustrojowych człowieka stanowi dla analityka duże wyzwanie. Aby możliwe było oznaczenie w takich próbkach metali, a przede wszystkim różnorodnych związków organicznych, należy je poddać praco- i czasochłonnym operacjom przygotowania do analizy. Próbki płynów fizjologicznych charakteryzują się bardzo złożonym składem matrycy i w zdecydowanej większości przypadków nie jest możliwe bezpośrednie oznaczenie analitów z wykorzystaniem znanych metodyk i technik analitycznych. Od pewnego czasu w literaturze pojawia się coraz więcej informacji na temat: - nowych metodyk analitycznych przeznaczonych do badań płynów biologicznych, głównie moczu i krwi ludzkiej; - zmierzonych poziomów stężeń dla szerokiego spektrum analitów w próbkach płynów fizjologicznych;

2 - oceny wpływu narażenia środowiskowego i zawodowego na poziom stężeń różnych typów związków chemicznych wykrywanych w próbkach płynów biologicznych człowieka. 2. PŁYNY BIOLOGICZNE Ksenobiotyki wchłonięte do organizmu człowieka mogą bezpośrednio i/lub po odpowiednich przemianach krążyć po organizmie razem z płynami ustrojowymi, podlegać procesowi kumulacji w różnych tkankach i organach lub mogą zostać wydalone z organizmu w formie niezmienionej lub jako polarne metabolity. Procesy te uzależnione są, zarówno od czynników fizjologicznych (stan zdrowia organizmu), jak i właściwości fizykochemicznych substancji wchłoniętej. Ksenobiotyki lub ich metabolity mogą znajdować się w płynie mózgowo-rdzeniowym, mleku, pocie, łzach, ślinie, nasieniu (spermie), płynie owodniowym, żółci, limfie (chłonce), krwi czy moczu. Oznaczenia substancji toksycznych lub ich metabolitów wykonuje się głównie w próbkach krwi, moczu i w wydychanym powietrzu. Ze względu na fakt, że etap przygotowania, izolacja i analiza próbek tych płynów nie jest zadaniem łatwym, największym przedmiotem zainteresowania toksykologów, ekotoksykologów i analityków są dwa płyny biologiczne: krew (osocze) i mocz. Opracowano już wiele technik przygotowania tego rodzaju próbek oraz kompletnych metod analitycznych umożliwiających oznaczenie różnorodnych składników występujących tam na poziomie śladów i ultraśladów. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych płynów biologicznych. Mocz Ze względu na swoje właściwości i sposób pobierania próbki to właśnie mocz jest najczęściej wykorzystywany przy badaniach oceny narażenia środowiskowego i zawodowego. Mocz jest płynem wytwarzanym w nerkach w ilości ok ml na dobę. Zawiera on oprócz wody (95%) szkodliwe i zbędne produkty przemiany materii (głównie mocznik). Mocz jest materiałem niezwykle bogatym w niezbędne informacje na temat funkcjonowania organizmu człowieka i efektów narażenia go na szkodliwe substancje pochodzące z otaczającego środowiska. Strategia pobierania próbek moczu zależy od kinetyki wydalania badanych substancji. Pobieranie i analiza próbek moczu nie jest związana z żadnym ryzykiem, a uzyskana wielkość próby może być stosunkowo duża (nawet do 800 cm 3 ). Optymalną metodą jest pobieranie próbek moczu w określonych przedziałach czasowych i wyrażanie wyników w formie szybkości wydalania w czasie, np. w mg/godz. W warunkach występujących w trakcie badań terenowych zwykle dostępne są jedynie jednorazowe próbki moczu. Ze względu na to, że stężenie wielu oznaczanych substancji jest zależne od wielkości diurezy, która może ulegać znacznym wahaniom, stosuje się metody standaryzacji. Najczęściej stosowanym sposobem jest przeliczanie wyników oznaczeń na względną gęstość moczu (równanie 1): gdzie: średnia gęstość moczu C st = C ( ) (1) gęstość moczu wbadanej próbce C st stężenie substancji w moczu po standaryzacji; C oznaczone stężenie analitu. 580

3 Innym powszechnie stosowanym sposobem standaryzacji jest przeliczanie wyników na gram kreatyniny. Zastosowanie określonego sposobu korekty diurezy ma na celu uzyskanie najlepszej korelacji pomiędzy wielkością ekspozycji a wydalaniem substancji lub jej metabolitu w moczu [1]. W przypadku analizy medycznej, podstawowe badania moczu obejmują pomiar ciężaru właściwego, barwy, przejrzystości, odczynu, ilości białka, cukru, ciał ketonowych, barwników żółciowych. Bardziej rozszerzone badanie obejmuje określenie właściwości osadu moczu, tzn. ilości nabłonków, krwinek białych i czerwonych, wałeczków i składników mineralnych. W ostatnich latach coraz częściej, oprócz typowych badań morfologicznych w pobieranych próbkach moczu, usiłuje się oznaczyć szerokie spektrum indywiduów chemicznych. W moczu mogą pojawić się określone związki chemiczne, ksenobiotyki lub ich metabolity (biomarkery), które normalnie nie powinny się w nim znajdować. Biomarkery są wskaźnikiem zmian, jakie mogą zachodzić w układach biologicznych w wyniku oddziaływania czynników szkodliwych o bardzo zróżnicowanej budowie i pochodzeniu. Biowskaźniki stanowiące podstawę do określenia stężenia kancerogenów (lub ich metabolitów) w materiale biologicznym można podzielić na dwie grupy [2]: - biomarkery selektywne (ten rodzaj jest wykorzystywany w praktyce analitycznej); - biomarkery nieselektywne. Badanie moczu pod takim kątem pomoże wskazać źródło problemu, jakim może być zanieczyszczone powietrze, woda czy żywność, która jest używana przez człowieka. Ogromny postęp medyczny, jaki dokonał się w ostatnich latach spowodował, że obecnie można oznaczać substancje chemiczne lub ich metabolity z wysoką precyzją i czułością. W tabeli 1 przedstawiono przykłady związków chemicznych i biomarkerów wykrytych w moczu. Tabela 1. Przykłady biomarkerów obecnych w moczu i wykorzystywanych przy ocenie narażenia człowieka na różnorodne ksenobiotyki. SUBSTANCJA SZKODLI- WA ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZE- NIA BIOMARKER EKSPOZYCJI (METABOLIT) WYKRYTY W MOCZU ZWIĄZKI NIEORGANICZNE [1, 3-27] nikiel woda pitna, powietrze nikiel (II) rtęć (0) powietrze(opary), żywność rtęć całkowita platyna powietrze (opary), ruch uliczny platyna bizmut leki kosmetyki bizmut chromian magnezu (IV) chrom arsen powietrze(opary) powietrze, żywność, woda pitna chrom (IV) As +3, As +5 metylowo pochodne kwasów arsenowych kadm Powietrze, dym papierosowy kadm cynk powietrze cynk powietrze ołów i jego związki nieorganiczne ołów kwas 5-aminolewulinowy atmosfera fluorki powietrze fluorki ZWIĄZKI ORGANICZNE [1, 28-49] 581

4 benzen wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne etylobenzen fenol n-heksan fenol, katechol, hydrochinon, kwas mukonowy 1-hydroksy-benzo(a)piren kwas migdałowy fenol 2,5-heksanodion toluen, kwas benzoesowy, o- toluen krezol, kwas hipurowy, kwas p-toluilomerkapturowy styren kwas migdałowy ksylen kwas metylohipurowy 2-naftyloamina 2-naftyloamina powietrze benzydyna N,N -diacetyloamina fenacetyna N-acetylo-p-aminofenol akrylonitryl akrylonitryl izotiocyjaniany alkohol metylowy alkohol metylowy alkohol metylowy, kwas mrówkowy 1,4-dioksan kwas beta-hydroksyetoksyoctowy suma kwasów: 2-etylotoluen o-etylobenzoesowego, o-toluenooctowego 3-etylotoluen kwas m-etylobenzoesowy 4-etylotoluen kwas, p-etylobenzoesowy trimetylobenzeny pseudokumen (1,2,4) suma kwasów: 2,4-; 2.5- i 3.4- dimetylobenzoesowych mezytylen (1,3,5) hemimeliten (1,2,3) chloroform 1,1,1-trichloroetan trichloroeten tetrachloroeten powietrze halogenowęglowodory powietrze, woda pitna, woda z basenu powietrze, woda pitna kwas 3,5- dimetylobenzoesowy suma kwasów: 2,3- i dimetylobenzoesowych chloroform trichloroetanol lub jego glukuronian kwas trichlorooctowy, trichloroetanol lub jego glukuronian kwas trichlorooctowy tetrachloroeten Poważny problem stanowi fakt, że dla większości biomarkerów brak jest danych na temat dopuszczalnych stężeń w płynach biologicznych. Powoduje to, że przy ich pomocy można stwierdzić występowanie ekspozycji na ksenobiotyk, ale bez możliwości oceny wysokości ryzyka, jakie dana ekotoksyna wywołuje [41]. Krew Krew wraz z limfą, płynem międzykomórkowym oraz płynem mózgowo-rdzeniowym tworzy środowisko wewnętrzne ustroju. Morfologia krwi należy do podstawowych i najpowszechniej wykonywanych badań. Pozwala określić stan zdrowia badanego, wykryć zapalenia, zatrucia fizykochemiczne oraz wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie. Krew jest uniwersalnym łącznikiem pomiędzy wszystkimi komórkami organizmu. 582

5 Jak do tej pory, krew w mniejszym stopniu niż mocz jest wykorzystywana do badań jako materiał biologiczny. Wynika to z faktu, że pobieranie próbek krwi jest procesem inwazyjnym, a objętość jaką można pobrać nie przekracza 20 ml. Ponadto niekiedy występują trudności z uzyskaniem zgody na pobranie próbek krwi do badań. Analizę próbek krwi wykonuje się najczęściej w przypadku narażenia danego osobnika na substancje ulegające powolnej eliminacji z ustroju, np. ołów czy kadm. Wykonuje się również oznaczenia niezmienionych form rozpuszczalników- w okresie po ustaniu ekspozycji- w celu określenia oceny narażenia zawodowego [50]. W tabeli 2 przedstawiono przykłady ksenobiotyków oznaczanych w próbkach krwi. Tabela 2. Przykłady substancji szkodliwych oznaczanych w próbkach krwi (w celu określenia stopnia narażenia). SUBSTANCJA SZKODLIWA ŹRÓDŁO NARAŻENIA DAWCY PRÓBEK KRWI RODZAJ EKSPOZYCJI Endemiczna Zawodowa ZWIĄZKI NIEORGANICZNE [1,5,6,8-10,14,22,24,27] chrom powietrze - rtęć żywność - spożywający ryby i owoce morza ołów powietrze - kadm powietrze - tlenek węgla powietrze - praca silników spalinowych (parkingi podziemne, tunele, kryte lodowiska), - palenie tytoniu, - wnętrza mieszkalne o złej wentylacji (kuchnie) styren powietrze - ZWIĄZKI ORGANICZNE [1,45-47,51,52] - produkcja kotłów ze stali nierdzewnej, -montaż samolotów (spoiwa zawierające chromian magnezu (IV) - produkcja suchych ogniw elektrolityczna, - produkcja chloru, - ekstrakcja złota z koncentratów rudy, - naprawa termometrów, pomp próżniowych, transformatorów, lamp rtęciowych, barometrów i termostatów rtęciowych, - stomatolodzy (stosowanie amalgamatu do wypełnień zębów) - wytop ołowiu z rud lub złomu, - spawanie i cięcie konstrukcji metalowych malowanych farbami zawierającymi ołów, - odlew metali nieżelaznych, - produkcja akumulatorów, pigmentów, szkła kryształowego, - wypalanie ołowiu przy produkcji wyrobów ceramicznych, - naprawa chłodnic samochodowych, - wydobywanie rud ołowiu - produkcji cynku, akumulatorów niklowokadmowych, stopów, pigmentów kadmowych - spawanie metali powleczonych antykorozyjną warstwą kadmu - produkcja łodzi z włókien szklanych wzmacnianych żywicą - 583

6 trihalogenometany (THM) woda, powietrze - pływacy uczestniczący w zawodach na krytym basenie pływackim tetrachloroeten powietrze - - proces czyszczenia na sucho - malowanie stolarki -lakierowanie karoserii samochodu (produkcja trimetylobenzen powietrze samochodów) budowlanej, tynków wewnętrznych i zewnętrznych polichlorowane bifenyle (PCB) pestycydy fosforoorganiczne powietrze - powietrze - zanieczyszczone powietrze wewnątrz pomieszczeń szkoły (nauczyciele) uprawianie ziemi - rolnicy Ślina Ślina jest płynem wydzielanym przez ślinianki przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe oraz inne mniejsze, umiejscowione w błonie śluzowej jamy ustnej. Ilość wydzielanej śliny i jej skład zmienia się w zależności od wieku, płci i rodzaju czynnika pobudzającego. Głównym składnikiem śliny jest woda, stanowi ona 99,5%, resztę stanowią substancje stałe, z czego na składniki nieorganiczne przypada 0,2%, zaś na organiczne 0,3%. Ślina jest materiałem stosunkowo łatwo dostępnym do badań. Przed jej pobraniem należy przepłukać usta ciepłą wodą, a następnie pozwolić na swobodne ściekanie 6-8 ml śliny. Pierwszą taką partię odrzuca się, a następne- pobiera do badań. Ze śliną częściowo wydalane są z organizmu liczne substancje organiczne i nieorganiczne, a także leki. Stężenie leku w ślinie jest odzwierciedleniem stężenia w surowicy części leku nie związanego z białkiem. Niestety, tylko kilka leków charakteryzuje się niezmienną wartością stałej podziału pomiędzy ślinę i surowicę. Jest to przyczyna niewielkiego, jak dotąd, zastosowania śliny jako materiału biologicznego w analizie toksykologicznej [53]. W tabeli 3 przedstawiono przykłady ksenobiotyków wydalanych ze śliną. Tabela 3. Przykłady substancji szkodliwych oznaczanych w próbkach śliny (w celu określenia stopnia narażenia zawodowego). - DROGA WY- DALANIA ślina RODZAJ WYDALANYCH KSENOBIOTYKÓW leki (penicylina, streptomycyna, barbiturany, kwas salicylowy, chinidyna), etanol, nikotyna, pestycydy (karbaryl, kepone), metale (rtęć, kadm, ołów, stront) Żółć Wątroba odgrywa rolę filtru chroniącego organizm przed działaniem wielu trucizn. Substancje wchłonięte w przewodzie pokarmowym, zanim trafią do krążenia ogólnego, przedostają się w całości poprzez żyłę wrotną do wątroby. W narządzie tym mogą wiązać się z białkami, ulec biotransformacji lub zostać wydalone z żółcią w postaci nie zmienionej lub jako metabolity [53] Przy wydalaniu substancji obcych z żółcią dużą rolę odgrywa wielkość cząstki, mniejszą ich właściwości fizykochemiczne. Z żółcią wydalane są głównie związki wysokocząsteczkowe o masie cząsteczkowej powyżej głównie w postaci polarnych produktów sprzęgania [53,54]. Tą drogą eliminowane są także insektycydy polichlorowane, wielopierścieniowe węglowodory aroma- 584

7 tyczne, leki, niektóre alkaloidy, metale, np. mangan, srebro, połączenia organiczne rtęci, miedź, ołów i cynk. Substancje wraz z żółcią przedostają się do jelit, skąd mogą być wydalone z kałem lub ponownie wchłonięte do krwi. Wchłanianiu zwrotnemu ulegają zwłaszcza substancje lipofilowe trafiają one ponownie do wątroby [53]. Wydalanie substancji szkodliwych z organizmu innymi drogami Nieznaczne ilości substancji obcych wydalane są z organizmu wraz ze spermą, potem i mlekiem. Ksenobiotyki wydalane ze śliną zostają zazwyczaj połknięte i przedostają się do przewodu pokarmowego. W tabeli 4 zestawiono rodzaje wydalanych substancji obcych ze śliną, potem i mlekiem. Przenikające do mleka ksenobiotyki mogą spowodować u niemowląt zatrucia lub wywołać odczyny alergiczne [53]. Tabela 4. Rodzaje wydalanych substancji obcych ze śliną, potem i mlekiem [55-62] DROGA WY- DALANIA sperma pot mleko RODZAJ WYDALANYCH KSENOBIOTYKÓW polichlorowane bifenyle (PCB), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), styren etanol, kwas salicylowy, kwas benzoesowy, fenazon, ołów, aresn, rtęć, żelazo, jod, brom, fenol leki (wziewne środki znieczulające ogólnie, barbiturany, tetracykliny, tiazydy, sole litu), etanol, nikotyna, insektycydy, chlorowane pestycydy, polichlorowane bifenyle, etery polibromowanych bifenyli, metylortęć, ołów, kadm, miedź, pierwiastki radioaktywne ( 90 Sr, 131 I) 3. PRZYGOTOWANIE PRÓBEK PŁYNÓW BIOLOGICZNYCH DO ANALI- ZY Stężenia substancji toksycznych lub ich metabolitów w materiale biologicznym najczęściej nie są stałe, a ta zmienność zależy od rytmu narażenia i okresu biologicznego półtrwania ksenobiotyku w organizmie. W związku z tym konieczne jest szczególnie w przypadku substancji o krótkim okresie biologicznego półtrwania rygorystyczne przestrzeganie czasu pobierania próbek. Dodatkowo mocz, krew, ślina, żółć i sperma jako materiał biologiczny posiadają bardzo skomplikowaną, organiczną matrycę, która uniemożliwia ich bezpośrednią analizę. Przygotowanie próbek biologicznych do analizy jest zadaniem złożonym, a operacje i procesy wchodzące w skład tego etapu mogą być zarówno przyczyną straty analitów jak i źródłem dodatkowych zanieczyszczeń i błędów [63]. Na etapie przygotowania próbek do analizy można wyróżnić następujące etapy: 1. Pobieranie próbek. 2. Transport, konserwacja i przechowywanie próbek. 3. Obróbka fizyczna i chemiczna. 4. Izolacja i wzbogacanie analitów. 5. Oczyszczanie ekstraktów. 6. Rozdzielanie analitów. 7. Identyfikacja analitów. 8. Oznaczenia ilościowe. 9. Walidacja wykorzystywanych procedur analitycznych. 585

8 Poniżej zostaną przedstawione informacje na temat tych etapów, które mają kluczowe znaczenie dla jakości wyników analitycznych Pobieranie próbek. Próbki moczu powinny być pobierane w czasie określonym w komentarzu załączonym do opisu stosowanej metodyki analitycznej. Należy odrzucić próbki nadmiernie rozcieńczone lub wzbogacone i wybierać odpowiednią metodę korekty stopnia diurezy. Na stężenie substancji toksycznych w moczu może mieć wpływ szereg czynników fizjologicznych. Stwierdzono pięciokrotne zwiększenie stężenia chromu w moczu po dwugodzinnym biegu. Uszkodzenie nerek może powodować zatrzymanie w organizmie związków wydalanych głównie z moczem. Na stężenie substancji toksycznych we krwi wpływają także warunki, w których przebywa dawca. W pozycji stojącej zmniejsza się objętość osocza, co może powodować wzrost o 10 % stężenia substancji nie ulegających dyfuzji. Spożywanie posiłków wpływa na zawartość w krwi trójglicerydów, co może spowodować zmiany rozmieszczenia związków organicznych dobrze rozpuszczalnych w tłuszczach. Wysiłek fizyczny powoduje zmiany osocza krwi, prawdopodobnie w wyniku wycieku składników wewnątrzkomórkowych. Intensywny wysiłek fizyczny powoduje rozcieńczenie krwi i obniżenie stężeń substancji związanych z erytrocytami. W trakcie ciąży objętość osocza wzrasta o jedną trzecią, co powoduje zmiany stężeń wielu składników krwi. W związku z tym zalecana jest standaryzacja warunków pobierania próbek krwi. Na wyniki monitoringu biologicznego mogą także wpływać zaburzenia czynności niektórych narządów. Schorzenia wątroby mogą wpływać na klirens metaboliczny substancji ulegających przemianom w tym narządzie lub ulegającym wydalaniu z żółcią [1] Transport, konserwacja i przechowywanie próbek. Na stabilność stężeń badanych substancji w próbkach płynów biologicznych może wpływać szereg czynników: odparowywanie, wytrącanie, adsorpcja, brak stabilności i redystrybucja. W trakcie przechowywania próbek moczu występuje tendencja do wytrącania się osadu. Pierwiastki śladowe mogą ulegać współstrącaniu lub osadzać się na powierzchni osadu. Zjawisko to występuje w różnym stopniu zależnie od pierwiastka i ph moczu (straty niklu wynosiły 1 % przy ph 1 i 6 % przy ph 6) [1]. W czasie przechowywania próbek zakwaszonego moczu przez dwa dni następował wzrost stężenia arsenu, miedzi, antymonu, chromu, rtęci, selenu i cynku w wytrąconym osadzie. Natomiast mangan, kobalt, cez i rubid pozostawały w roztworze nad osadem (ang. supernatant). Nie stwierdzono strat chromu i niklu w zakwaszonych próbkach moczu, przechowywanych w naczyniach polietylenowych w temperaturze 6 o C lub 20 o C. Wyniki szeregu badań wskazują na brak strat ołowiu w próbkach krwi przechowywanych w naczyńkach z różnych tworzyw i szkła. Wytrącanie osadu nie ma istotnego znaczenia dla substancji organicznych. Brak jest jednak wyczerpujących danych na temat stabilności lotnych związków organicznych w próbkach materiału biologicznego. Wiele substancji organicznych wykazuje brak stabilności w matrycy biologicznej ze względu na działanie enzymów lub bakterii obecnych w moczu. Stwierdzono brak stabilności kwasu fenyloglioksalowego, hipurowego i metylohipurowego w moczu przechowywanym w lodówce lub w temperaturze pokojowej, natomiast kwas benzoesowy, metylobenzoesowy i migdałowy pozostawały stabilne przez kilka tygodni. Stężenie takich składników, jak fenol, trój-, cztero- i pięciochlorofenol nie uległo zmianie w próbkach moczu przechowywanych w lodówce [1]. 586

9 W przypadku krwi i surowicy nie stwierdzono obniżenia stężeń chromu w próbkach przechowywanych przez 4 dni w temperaturze pokojowej, trzy tygodnie w temperaturze 4 o C i ponad 18 miesięcy w temperaturze 10 o C w probówkach z tworzyw sztucznych [1]. Stwierdzono jednak szybki ubytek toluenu i etylobenzenu z próbek krwi przechowywanych w otwartych probówkach. Natomiast nie zaobserwowano zmian stężeń toluenu we krwi przechowywanej w szklanych probówkach, zamkniętych korkami z podkładką z folii aluminiowej lub teflonu [1] Obróbka fizyczna i chemiczna. Jednym ze sposobów przygotowania próbek moczu do oznaczeń metali ciężkich (np. chrom, kadm) jest rozcieńczenie za pomocą kwasu azotowego. Do próbek dodaje się też odpowiednich odczynników np. dwuchromianu potasowego lub kwasu siarkowego i nadtlenku wodoru. Z dodatkami próbki wygrzewa się w temperaturze o C (np. arsen). Natomiast krew poddaje się odbiałczeniu roztworem kwasu azotowego [1]. Mocz zawierający metabolity toluenu, ksylenu i styrenu jest poddawany hydrolizie alkalicznej, a anality przeprowadzane są w niepolarne pochodne w procesie sililacji za pomocą czynnika sililującego (N,O-bis, (trimetylosililo)-trifluoroacetamid- BSTFA). W celu przygotowania próbek moczu oznaczeń fenolu poddaje się go hydrolizie kwasowej a następnie ekstrahuje za pomocą eteru dietylowego [1] Izolacja i wzbogacanie analitów. Podstawowym elementem przygotowania próbki biologicznej do analizy jest etap izolacji i/lub wzbogacania polegający na przeniesieniu analitów z matrycy pierwotnej (próbka oryginalna) do matrycy wtórnej z równoczesnym usunięciem substancji przeszkadzających (izolacja) i zwiększeniem stężenia analitów do poziomu powyżej granicy oznaczalności stosowanego przyrządu kontrolno pomiarowego (wzbogacanie). Jedną z częściej wykorzystywanych technik do izolacji i wzbogacania lotnych związków chlorowcoorganicznych (trihalogenometany - THM, tetrachloroetylen, trimetylobenzen) jest analiza fazy nadpowierzchniowej w układzie statycznym (HS) lub dynamicznym (TLHS) [49-50, 63-75]. 4. OZNACZANIE KSENOBIOTYKÓW W PRÓBKACH PŁYNÓW BIOLOGICZNYCH Oznaczanie ksenobiotyków nieorganicznych Oznaczanie metali i innych pierwiastków w materiale biologicznym ma duże znaczenie nie tylko przy ocenie narażenia środowiskowego i zawodowego oraz w diagnostyce zatruć ostrych, ale również w diagnostyce chorób związanych z niedoborem metali istotnych dla życia. W zależności od potrzeby badaniom poddaje się różne materiały biologiczne, są to jednak najczęściej płyny ustrojowe krew, surowica, mocz, a niekiedy też włosy i paznokcie. Metody izolacji/wyodrębniania metali z płynów ustrojowych Wykrywanie śladowych ilości metali w moczu, krwi lub mleku często wymaga zniszczenia substancji organicznych przez utlenienie czyli mineralizację [76]. Proces ten związany jest z przeprowadzeniem ksenobiotyków metalicznych w postać jonową. Istnieją dwa warianty mineralizacji: na sucho i na mokro. Wybór jednego z wariantów uzależniony jest od oznaczanego pierwiastka oraz od wykorzystywanej techniki oznaczeń końcowych. Ponadto w praktyce analitycznej mogą znaleźć zastosowanie następujące techniki mineralizacji: 587

10 - rozkład próbek z wykorzystaniem mikrofal (w systemie otwartym lub zamkniętym); - mineralizacja wspomagana promieniowaniem UV; - rozkład próbki w mieszaninach utleniających wspomagany ultradźwiękami. Tak przygotowaną próbkę można już poddać analizie z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych. Często próbki moczu lub krwi poddaje się jedynie rozcieńczeniu na przykład przy użyciu rozcieńczonego kwasu azotowego. Oznaczenia końcowe metali W praktyce analitycznej do oznaczeń metali wykorzystuje się szerokie spektrum technik analitycznych. Jako najważniejsze należy wymienić: - atomową spektrometrię absorpcyjną (w wariancie płomieniowym lub bezpłomieniowym; - spektrometrię emisji atomowej; - spektrometrię mas ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie; - spektrometrię emisji atomowej ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie; - woltamperometrię absorpcyjną; - neutronową analizę aktywacyjną. Zastosowanie jednej z tych technik analizy uzależnione jest od rodzaju analizowanej próbki (efekty przeszkadzające matrycy), od ilości analitu w próbce oraz pożądanej dokładności oznaczenia. Przykłady stosowanych technik w celu oznaczenia wybranych pierwiastków próbkach płynów biologicznych człowieka przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Wybrane informacje dotyczące technik oznaczania metali i ich metabolitów w próbkach moczu i krwi ludzkiej TECHNIKA ROZ- DZIELANIA I/LUB OZNACZEŃ KOŃ- COWYCH ASA* IC-ASA PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZY Próbki moczu przenoszono do probówek reakcyjnych zawierających 6M HCl, tabletkę środka przeciw pienieniu i wodę Ewentualne rozcieńczanie próbki moczu (kwasem azotowym (V)) przed etapem oznaczeń końcowych Współstrącanie przy użyciu wodorotlenku samaru Mineralizacja na mokro Próbki moczu rozcieńczano za pomocą fazy ruchomej wykorzystywanej do chromatografii jonowej ANALIT As jego metabolity: (metylowe pochodne kwasu arsenowego (V)) Cr, Cd,Fe, Co, Cu, Mn, Ni, Pb ŹRÓDŁO LITERATU- ROWE [4] [5,14,15,77] Cd, Fe, Ni, Co, Pb, Cr, Cu, Mn, [77] Bi [26] Hg [8,9,78,79] Zn, Cd, Pb [10] Ni,Cd,Cu,Co,Pb [80] Pb [81] As jego metabolity: (metylowe pochodne kwasu arsenowego (V)) [12] Bez wstępnego przygotowania Cd, Ni [7,8] ETASA Mineralizacja na mokro z Bi, Cd, Pb [27] zastosowaniem mikrofal IC-ETASA Mineralizacja na mokro Pb [82] 588

11 ICP-MS Bi [16] Mineralizacja na mokro Ni [13] Próbki moczu rozcieńczano Sc, V, Mn, Fe, Co, Ni, wodą w stosunku1:9 Cu, Zn [10] ICP-MS HPLC-MS Bez wstępnego przygotowania As jego metabolity: (metylowe pochodne kwasu arsenowego (V)) Pt Woltamerometria Mineralizacja UV [11] adsorpcyjna ASA* spektrometria absorpcji atomowej; stosowana w wielu wariantach, m.in.: technika płomieniowa, bezpłomieniowa, zimnych par, generowania wodorków Istotną sprawą jest walidacja stosowanych metodyk i technik analitycznych. W przypadku oznaczania składników nieorganicznych dostępne są odpowiednie materiały odniesienia, co oczywiście ułatwia przeprowadzenie tej operacji. (tabela 6). Tabela 6. Materiały odniesienia, które można wykorzystać w badaniach próbek moczu [1]. [3] MATERIAŁ Mocz CERTYFIKOWANA ZAWARTOŚĆ METALI Cu, Se - poziom normalny As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Se - poziom podwyższony Hg - poziom normalny F - poziom normalny i podwyższony PRODUCENT NIST SRM As, Cu, Se, Be, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb LGC As, Cu, Se, Be, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb NRCCRM; GBW Surowica Cd, Cr, Cu,,Pb, V NIST 909 Oznaczanie ksenobiotyków organicznych Oznaczenie organicznych zanieczyszczeń w próbkach płynów biologicznych, jak np. w moczu, krwi, mleku czy spermie jest zadaniem trudnym i skomplikowanym ze względu zarówno na: - dużą różnorodność tych związków; - bardzo zróżnicowane poziomy zawartości; - skomplikowaną matrycę płynów biologicznych; - trudności z walidacją stosowanych metodyk (ze względu na brak odpowiednich materiałów odniesienia) szczególnie w odniesieniu do składników organicznych. Jedyny dostępny materiał odniesienia dotyczy metabolitów styrenu kwas migdałowy i kwas fenyloglioksalowy w moczu ludzkim [83]. Coraz większego znaczenia nabierają międzylaboratoryjne (nawet międzynarodowe), porównawcze badania jakości otrzymywanych wyników w poszczególnych laboratoriach [84]. Większość opracowanych procedur analitycznych opartych jest na wykorzystaniu technik chromatograficznych na etapie rozdzielania mieszanin na poszczególne indywidua chemiczne. Prowadzenie procesu chromatograficznego wymaga zastosowania przed wprowadzeniem próbki do kolumny chromatografu gazowego, etapu izolacji i/lub wzbogacania odpowiedniej grupy związków z bardzo skomplikowanej matrycy. 589

12 Metody izolacji i/lub wzbogacania związków organicznych z płynów ustrojowych W literaturze można odnaleźć wiele publikacji zawierających informacje o coraz szerszej gamie związków organicznych, obecnych w różnych elementach środowiska, a co za tym idzie, także w organizmie człowieka. Substancje te często wykazują właściwości toksyczne i niestety- nie wszystkie zostały dotąd uwzględnione w odpowiednich normach dotyczących jakości poszczególnych komponentów środowiska. Próbki moczu, krwi, mleka czy spermy wymagają specjalnego przygotowania. Powodem tego jest zbyt złożony skład matrycy próbki płynu biologicznego, niskie poziomy stężeń oznaczanych związków oraz niezgodność matrycy próbki ze stosowaną techniką chromatograficzną. Dlatego też anality obecne w próbce przed ostateczną analizą poddaje się procesowi izolacji i/lub wzbogacania. Korzystne jest przy tym, aby proces ten przebiegał jednoetapowo. Etap przygotowania próbki musi uwzględniać następujące czynniki: - charakter matrycy próbki płynu biologicznego, - sposób wprowadzenia próbki do kolumny chromatograficznej, - warunki prowadzenia procesu chromatograficznego, - charakterystykę wykorzystywanych detektorów (np. granicę oznaczalności). Zdarza się często, że możliwości wyboru określonej metody ograniczone są wielkością analizowanej próbki (krew, sperma, żółć). Jednak przy analizie próbek moczu lub mleka matki niedogodność ta zostaje wyeliminowana. W przypadku analizowania lotnych i średniolotnych związków organicznych najlepszym rozwiązaniem jest jednoetapowy proces izolacji i/lub wzbogacania. Wymogi te spełniają techniki umożliwiające przeprowadzenie, zarówno izolacji analitów z matrycy, jak i ich wzbogacenie w jednym etapie. W praktyce analitycznej najczęściej wykorzystuje się techniki izolacji i/lub wzbogacania do fazy gazowej, fazy ciekłej i fazy stałej (stacjonarnej), które nadają się w przypadku oznaczania lotnych, średniolotnych i trudnolotnych związków [65]. Przy pomocy żadnej z wymienionych technik nie można oznaczyć dowolnej grupy związków. Dokonując wyboru stosowanej techniki jednocześnie zawężeniu ulega zakres i liczba związków, które można oznaczyć. W tabeli 7 zestawiono najczęściej stosowane techniki izolacji i wzbogacania analitów z próbek moczu. 590

13 Tabela 7. Informacje dotyczące poszczególnych technik izolacji i/lub wzbogacania związków organicznych [63-72,85-86]. TECHNIKA EKSTRAKCJI Techniki Analizy Fazy Nadpowierzchniowej Ekstrakcja do fazy gazowej Ekstrakcja do fazy ga- w układzie statycznym (HS) w układzie dynamicznym (TLHS) Technika wypłukiwania i jednoczesnego wychwytywania analitów na stałym sorbencie (PT) Techniki destylacyjne Technika ekstrakcji do fazy ciekłej (LLE) OPIS -oparte są na wykorzystaniu zjawiska podziału analitów pomiędzy fazę ciekłą i gazową. Zawartość analitu w próbce w postaci fazy skondensowanej określa się analizując fazę nadpowierzchniową fazę gazową, która jest lub była w kontakcie z analizowaną próbką, najbardziej efektywne uwalnianie z fazy ciekłej jest możliwe dla lotnych, średniolotnych, niepolarnych lub słabo polarnych związków organicznych -obie stykające się ze sobą fazy wodna (próbka) i gazowa (matryca odbierająca) są nieruchome, proces analizy jest dwuetapowy badaną próbkę umieszcza się w zamkniętym naczyniu o stałej temperaturze i pobiera do analizy fazę nadpowierzchniową dopiero po osiągnięciu stanu równowagi termodynamicznej, próbkę do analizy pobiera się ręcznie lub automatycznie -gaz przepuszcza się w sposób ciągły przez próbkę albo nad próbką (współprądowo albo przeciwprądowo), a unoszone z nim anality są zatrzymywane w pułapce z sorbentem (np. woda), technikę tę łączy się często z techniką bezpośredniego nastrzyku próbki (DAI) na kolumnę chromatografu gazowego (GC) wyposażonego w detektor wychwytu elektronów (ECD) -strumień gazu jest przepuszczany przez analizowaną próbkę ciekłą w postaci drobnych pęcherzyków, wypłukane anality są następnie zatrzymywane na pułapce z której są uwalniane, najczęściej termicznie, do kolumny chromatograficznej, technika ta jest szeroko stosowana do oznaczania lotnych i średniolotnych związków organicznych w różnorodnych matrycach wodnych. -wykorzystywane są do izolacji lotnych, bardziej polarnych związków z matryc ciekłych, możliwa jest tu analiza analitów w próbkach o dużej zawartości związków nieorganicznych, wielkocząsteczkowych związków organicznych, które przy stosowaniu innych technik wymagają skomplikowanej operacji oczyszczania przed właściwą analizą chromatograficzną; podstawą rozdzielenia mieszaniny na składniki jest zróżnicowany podział poszczególnych składników między fazę ciekłą i pozostającą z nią w równowadze fazę gazową, składniki bardziej lotne ulegają wzbogaceniu w fazie gazowej, która po jej wykropleniu stanowi koncentrat tych składników destylat -zasada izolacji oparta jest na wykorzystaniu zjawiska podziału analizowanych związków pomiędzy organiczny rozpuszczalnik, a fazę ciekłą, do ekstrakcji stosuje się rozpuszczalniki nie mieszające się z wodą (tworzące z nią układ dwufazowy), w których anality rozpuszczają się lepiej niż w wodzie, zastosowanie metody do związków średnio- i trudnolotnych Ekstrakcja do fazy stałej Technika ekstrakcji do fazy stałej (SPE) Technika mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej ( SPME) -polega na przeniesieniu analitów z ciekłej próbki do stałego sorbentu, a następnie ich uwolnieniu metodą ekstrakcji rozpuszczalnikiem o dużej sile elucyjnej lub rzadziej metodą desorpcji termicznej, duży wybór sorbentów stanowiących fazę stałą zapewnia uzyskanie odpowiedniego poziomu selektywności, optymalny stopień wzbogacenia wybranych zanieczyszczeń, typowe sorbenty stosowane do zatrzymania analiów to: grupy polimerów organicznych, w tym kopolimery styrenu i diwinylobenzenu; sorbenty węglowe; żele krzemionkowe z chemicznie związanymi fazami zawierającymi różne grupy funkcyjne, możliwość izolacji i wzbogacania analitów o szerokim spektrum lotności i polarności -w tym przypadku medium sorpcyjne umieszczone jest w postaci cienkiej warstwy na pręciku z topionej krzemionki, zapewnia to transport analitu z próbki do sorbentu i upraszcza wprowadzenie analitów do kolumny chromatograficznej. 591

14 Każda z wymienionych technik ma swoje ograniczenia i wady i można ją wykorzystać jedynie w ściśle określonym zakresie. Informacje dotyczące poszczególnych technik zamieszczono również w tabeli 7. Oznaczanie związków organicznych w próbkach płynów biologicznych Analiza otrzymanych ekstraktów/eluatów obejmuje identyfikację oraz oznaczenie ilościowe poszczególnych składników i jest możliwa do przeprowadzenia gdy zastosuje się odpowiednią technikę chromatograficzną. Wśród szerokiej gamy technik chromatograficznych do oznaczania organicznych składników płynów biologicznych stosuje się głównie chromatografię gazową (GC) z detektorem specyficznym dla określonej grupy analitów (np. MS, FID, ECD). Rzadziej znajduje zastosowanie wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detektorem fluorescencyjnym. Informacje na temat możliwości zastosowania powyższych technik do oznaczenia organicznych ksenobiotyków w próbkach moczu i krwi zestawiono w tabeli 8. Tabela 8. Wybrane informacje dotyczące technik oznaczania ksenobiotyków organicznych i ich metabolitów w próbkach moczu, krwi, mleku i spermy ludzkiej TECHNIKA OZNACZEŃ KOŃCO- WYCH GC-MS PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFIA GAZOWA dodatek kropli środka przeciw pienieniu, wysokotemperaturowe (90 C) wymywanie z jednoczesnym wychwytem analitów (PT) analiza fazy nadpowierzchniowej (HS) analiza fazy nadpowierzchniowej (HS), ekstrakcja do fazy stałej (SPME) hydroliza enzymatyczna, ekstrakcja do fazy stałej (SPE), acylowanie amin aromatycznych* ANALIT eter metylowo-tert-butylowy (MTBE) - jego metabolit: alkohol tert-butylowy trichloroeten - jego metabolity: kwas trichlorooctowy chloroform trihalometany (THM) ŹRÓDŁO LITERA- TUROWE [87] [45-50, 68-69,73] aldehyd akrylowy [88] benzen, toluen, etylobenzen,ksyleny [89] nitroareny aminy aromatyczne* [90] fenole [91 polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD), dibenzofurany ekstrakcja do fazy stałej (SPE) (PCDF), polichlorowane bifenyle [92] (PCB) - polichlorowane bifenyle (PCB) [93] kwas hipurowy [94] hydroliza kwaśna kwas tiodiglikolowy [95] hydroliza enzymatyczna, pochodne monohydroksyowe ekstrakcja do fazy stałej (SPE) związków z grupy WWA [96] mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) toluen (i jego metabolity) [35] rozcieńczenie próbki, ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) fenol [32]

15 GC-ECD GC-FID GC-FMD ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) kwasy merkapturowe [97] ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) kwas S-p-toluilomerkapturowy o-krezol [39] kwas hipurowy hydroliza, ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE), o-krezol 1-naftol [98] ekstrakcja do fazy stałej (SPE), 2-naftol ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) sałe zanieczyszczenia organiczne [99] (PCB, pestycydy) ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE), kwas (2-metoksyetoksy)octowy estryfikacja (MEAA) [100] hydroliza kwaśna, hydroliza zasadowa, 4 heptanon analiza fazy nadpowierzchniowej trimetyloamina [101] (HS) pułapka kriogeniczna toluen, trichloroetylen, n- heksan [102] ekstrakcja do fazy stałej (SPE) polichlorowane bifenyle (PCB) [52,103] - chlorowane pestycydy [62] krezole [94] hydroliza enzymatyczna etanol, aldehyd, aceton,2,3- butanodiol [104] ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE), pochodne chloro- i metylotiotriazyn ekstrakcja do fazy stałej (SPE) [105] derywatyzacja, 2,5-heksanedione hydroliza kwaśna, [102] ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) trichloroetylen, trichloroetanol, [106] kwas trichlorooctowy analiza fazy nadpowierzchniowej tetrachloroeten, kwas trichlorooctowy (HS) 107 tetrachloroeten, trichloroeten [108] metanol, kwas mrówkowy [37] dichlorometan [44] alkohol etylowy [109] toluen, ksyleny [94,110, 111] analiza fazy nadpowierzchniowej (HS) wymywanie z jednoczesnym wychwytem analitów (PT) mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) hydroliza kwaśna ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) toluen, heksan, ksyleny, etylobenzen, styren, metanol trimetylobenzen, kwas dimetylobenzoesowy benzen, etylobenzen, styren, toluen, m-ksylen, n-heksan hemimeliten, mezytylen, pseudokumen [112] [113] [108] styren (i jego metabolity) [52] toluen [35] hydrochinon [114] 593

16 GC LC-MS analiza fazy nadpowierzchniowej (HS) LC-MS/MS - 1-butanol 1,1,1 - trichloroetan kwas trichlorooctowy trichloroetanol metanol kwas mrówkowy toluen toluen, heksan octan etylu toluen, styren [115] [116] [117- metanol 119,127] ksylen [120,121] - (o-, m-, p-)ksyleny [122] o-krezol [123] [102] hydroliza kwaśna, sililacja kwas m-metylohipurowy [121 CHROMATOGRAFIA CIECZOWA ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) diuretyki [124] hydroliza kwaśna 1-hydroksypiren [125] hydrochinon katechol - trichloroetanol, kwas trichlorooctowy LC-ES- MS/MS - kwas S-metylomerkapturowy kwas trans, trans-mukonowy zakwaszenie próbki, kwas S-fenylomerkapturowy ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) [38] ekstrakcja do fazy stałej (SPE), kwas trans, trans-mukonowy wymiana jonowa [38] zakwaszenie, kwasy hipurowe HPLC-UV ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) (orto-, meta-, para-) [111] kwasy metylohipurowe - (orto-, meta-, para-) ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) kwas migdałowy [97] - kwasy metylohipurowe (orto-, meta-, para-) [126] ekstrakcja do fazy stałej (SPE) kwas trans, trans-mukonowy [114] - kwas migdałowy, kwas fenyloglioksalowy [83] HPLC-UV- zakwaszenie, VIS ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) kwas benzylomerkapturowy [127] - hydroliza enzymatyczna, 1-hydroksypiren ekstrakcja do fazy stałej (SPE) [ ] HPLC-FSD hydroliza enzymatyczna suma związków z grupy WWA [40] hydroliza enzymatyczna ekstrakcja do fazy stałej (SPE) [96] ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) 17 lekarstw moczopędnych (diuretyków) [131] HPLC-FID 1-hydroksypiren [132] kwas migdałowy [133] [102,119,13 kwas hipurowy, o-krezol - 4] HPLC kwasy hipurowe (orto-, meta-, para-) [122,123] [30] 594

17 Oznaczenie spektrofotometryczne SPEKTROFOTOMETRIA chromatografia cienkowarstwowa kwas metylohipurowy [98] 5. ZASADY INTERPRETACJI WYNIKÓW Zgodnie z definicją monitoring biologiczny jest to systematyczny pomiar stężeń substancji toksycznych lub ich metabolitów w tkankach, wydzielinach lub wydalinach, oddzielnie lub łącznie, mający na celu ocenę wielkości narażenia oraz ryzyka dla zdrowia przy przyjęciu za podstawę odpowiednich danych interpretacyjnych [1]. W tym przypadku wartościami umożliwiającymi interpretację wyników oznaczeń analitów są wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym (DSB). W większości krajów stosowanie badań z zakresu monitoringu biologicznego posiada charakter fakultatywny. Monitoring biologiczny może być wykorzystywany do oceny narażenia, tak w warunkach ekspozycji komunalnej, jak i ekspozycji zawodowej. W związku z tym istnieją odpowiednie wartości referencyjne, które w populacji generalnej mogą wykazywać istotne różnice w zależności od stopnia skażenia środowiska, diety, palenia papierosów. Systematyczne wykonywanie oznaczeń, np. ołowiu we krwi pozwala jednak na śledzenie trendów i wyciąganie wniosków na temat potencjalnego zagrożenia populacji na danym terenie oraz czynników, które te zagrożenia powodują. Dane na temat dopuszczalnych w warunkach ekspozycji przemysłowej stężeń substancji toksycznych lub produktów ich przemiany, a także wartości wczesnych, odwracalnych efektów działania, są publikowane w postaci zaleceń przez różne organizacje międzynarodowe oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczne warunki pracy w poszczególnych krajach. Powszechnie uznanymi organizacjami publikującymi listy wartości DSB oparte na dokumentacjach naukowych są American Conference of Governmental Industrial Hygienists oraz niemiecka Deutsche Forschungsgemeinschaft. Listy wartości DSB są przez te organizacje systematycznie uzupełniane i publikowane corocznie. Generalnie te wartości mogą być uzyskiwane na podstawie kryteriów zdrowotnych i umożliwiać bezpośrednią ocenę ryzyka wystąpienia skutków narażenia na czynniki toksyczne lub jako odpowiedniki wartości najwyższych stężeń substancji toksycznych w powietrzu (NDS) [1]. LITERATURA [1.] Monitoring biologiczny narażenia na czynniki chemiczne w środowisku pracy, [red] Jakubowski M., IMP, Łódź 1997 [2.] Dutkiewicz C., Andryszek C., Kończalik J., Murowaniecki Z., Rachański D., Rolecki R., Wasiela T., Ocena zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych w dużych obszarach geograficznych, IMP, Łódź 1997 [3.] Apostoli P., Bartoli D., Alessio L., Buchet J. P., Occup. Environ. Med., 56, 825 (1999) [4.] Ng J. C., Johnsona D., Imrayb P., Chiswell B., Moore M.R., Analyst, 123, 929 (1998) [5.] Gianello G., Masci O., Carelli G., Vinci F., Castellino N., Ind. Health, 36, 74 (1998) [6.] Mason H.J., Williams N., Armitage S., Morgan M., Green S., Perrin B., Morgan W.D., Occup. Environ. Med., 56, 553 (1999) [7.] Odland J. Ø., Nieboer E., Romanova N., Thomassen Y., Norseth T., Lund E., J. Environ. Monit., 1, 153 (1999) [8.] Santa Rosa R.M.S., Müller R.C.S., Alves C.N., De S. Sarkis J.E., De S. Bentes M. H., Brabo E., De Oliveira E. S., Sci. Total. Environ., 261, 169 (2000) 595

18 [9.] Barregård L., J. Work. Environ. Health; 19, 45 (1993) [10.] Karakaya A., Z Karaaslan., Y Duydu., Yücesoy B., Oflaz G., Köse K., Biomarkers, 6, 351 (2001) [11.] Schierl R., Microchem. J., 67, 245 (2000) [12.] Heinrich-Ramm R., Minut-Prüfert S., Szadkowski D., J. Hyg. Environ. Health, 203, 475 (2001) [13.] Wang J., Hansen E.H., Anal. Chim. Acta, 424, 223 (2000) [14.] Petersen R., Thomsen J.F., Jørgensen N. K., Mikkelsen S., Occup. Environ. Med., 57, 140 (2000) [15.] Elis A., Forom P., Ninio A., Cahana L., Liszner M., J. Occup. Environ. Health, 7, 206 (2001) [16.] Wang J., Hansen E. H., At. Spectrosc., 22, 312 (2001) [17.] Bárány E., Bergdahl I. A., Lundh T., Samuelson G., Schütz A., Skerfving S., Oskarsson A., Environ. Res. Sec. A., 89, 72 (2002) [18.] Wella Herr C. E., Jankofsky M., Angerer J., Küster W., N Stilianakis. I., Gieler U., Eikmann T., J. Exp. Anal. Environ. Epidemiol., 13, 24 (2003) [19.] Le X. C., Arsenic speciation in the environment and humans in: Environmental Chemistry of Arsenic, M. Dekker, Inc, New York 2001, 95 [20.] Spěváčková V., Čejchanová M., Černá M., Spěváček V., Šmĭd J., Beneš B., J. Environ. Monit., 4, 796 (2002) [21.] Hinwood A.L., Sim M. R., De Klerk N., Drummer O., Gerostamoulos J., Bastone E. B., Environ. Res. Sec. A., 88, 219 (2002) [22.] Vahter M., Åkesson A., Lind B., Björs U., Schütz A., Berglund M., Environ. Res. Sec. A., 84, 186 (2000) [23.] Sirivarasai J., Kaojaren S., Wananukul W., Srisomerang P.,, Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health, 33, 180 (2002) [24.] Süzen H.S., Duydu Y., Aydın A., Isımer A., Vural N., Am. J. Ind. Med., 43, 165 (2003) [25.] Czarnowski W., Hać E., Krechniak J., Pol. J. Environ, Stud., 12, 357 (2003) [26.] Cadore S., Dos Anjos Aparecida P., Baccan N., Analyst, 123, 1717 (1998) [27.] Sung Y-H., Huang S-D., Anal. Chim. Acta, 495, 165 (2003) [28.] Qu Q., Melikian A. A., G. Li, Shore R., Chen L., Cohen B., Yin S., Kagan M. K., Li H., Meng M., Jin X., Winnik W., Y Li., Mu R., Li K., Am. J. Ind. Med., 37, 522 (2000) [29.] Perbellini L., Pasini F., Romani S, Princivalle A, Brugone F., J. Chromatogr. B, 778, 199 (2002) [30.] Melikian A.A., Qu Q., Shore R., Li G., Shore R., li G., Li H., Jin X., Cohen B., Chen L., Li Y., Yin S., Mu R., Zhang X., Wang Y., J. Chromatogr. B, 788, 211 (2002) [31.] Rothman N., Bechtold W. E., Yin S-N., Dosemeci M., Li G-L., Wang Y-Z., Griffith W. C., Smith M. T., Hayes R. B., Occup. Environ. Med., 55, 705 (1998) [32.] Jacob J., Seidel A., J. Chromatogr. B, 788, 31 (2002) [33.] Viau C., Diakité A., Ruzgyté., Tuchweber B., Blais Ch., Buchard M., Vyskocil A., J. Chromatogr. B, 788, 165 (2002) [34.] Fustinoni S., Buratti M., Giampiccolo R., Brambilla G., Foà V., Colombi A., Int. Arch. Occup. Environ. Health, 73, 389 (2000) [35.] Passarelli M.M., Poalielo M.M.B., Matuo T., Turin C.A., Nascimento E.S., Sci. Total. Environ., 243/244, 349 (1999) [36.] Berode M., Sethre T., Läubli T., Savolainen H., Arch. Occup. Environ. Health, 73, 410 (2000) [37.] Fang M. Z., Shin M. K., Park K. W., Kim Y. S., Lee J. W., Cho M. H., J. Work Environ Health, 26, 62 (2000) [38.] Angerer J., Schildbach M., Krämer A., Arch. Toxicol., 72,119 (1998) [39.] Hara K., Hanaoka T., Yamano Y., Pan G., Ichiba M. Y., Wang Y., Zhang J., Feng Y., Guan D., Gao G., Xu Z., Takahashi K., Itani T., Nagoya Med. J., 42,157 (1998) [40.] Carrer P., Maroni M., cavallo D., Visetin S., Cecchetti G., Mangani F., Piovano G., Iachetta R., Med. Lav., 92, 314 (2001) [41.] Indulski J., Lutz W., Krajewska B., Biomarkery zagrożeń zdrowotnych osób zamieszkujących obszary o wysokim stopniu skażenia kancerogennymi substancjami chemicznycmi, IMP, Łódź

19 [42.] Kostrzewski P., Gromiec J. P., Zalecenia metodyczne do oceny środowiska pracy w przypadku ekspozycji na rozpuszczalniki organiczne wchłaniane drogą inhalacyjną i przez skórę, IMP, Łódź 2000 [43.] Sakai T., Morita T., Wakui Ch., J. Chromatogr. B., 778, 245 (2002) [44.] Nakahama T., Fukuhara M., Inouye Y., J.J. Toxicol. Environ. Health, 43, 280 (1997) [45.] Imbriani M., Niu Q., Negri S., Ghittori S., Ind. Health, 2001, 39, [46.] Aggazzotti G., Fantuzzi G., Righi E., Predieri G., J Chromatogr. A., 710, 181 (1995) [47.] Aggazzotti G., Fantuzzi G., Righi E., Predieri G., Sci. Total. Environ., 217, 155 (1998) [48.] Polkowska Ż., Górecki T., Namieśnik J., Occup. Environ. Hyg, 14, 240 (1999) [49.] Polkowska Ż., Górecki T., Namieśnik J., Am. Clin. Lab., 9, 38 (2001) [50.] Horański M., Badanie krwi, Żyjmy dłużej, 8, 4 (1999) [51.] Prieto M.J., Berenguer V, Marhuenda D., Cardona A., J. Chromatogr. B, 741, 301 (2000) [52.] Gabrio T., Piechotowski I., Wallenhorst T., Klett M., Cott L., Friebel P., Link B., Schwenk M., Chempsphere, (2000) [53.] Brandys J., Toksykologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999 [54.] Bogdanik T., Toksykologia kliniczna, PZWL, Warszawa 1988 [55.] Norén K., Meironyté D., Chempsphere, (2000) [56.] Schecter A., Kassis I., Päpke O., Chempsphere, (1998) [57.] Thomsen C., Småstuen Haug L., Leknes H., Lundanes E., Becher G., Lindström G., Chempsphere, (2002) [58.] Kabata Pendias A., Pendias H., Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym, WG, Warszawa 1979 [59.] Pflieger-Bruss S., Hanf,V. Behnisch P., Hagenmaier H., Rune G.M., The Lancet, (1995) [60.] Gaspari L., Chang S-S., Santella R.M., Garte S., Pedotti P., Taioli E., Mut. Res/Genetic Toxicol. Environ. Mutagenesis, (2003) [61.] Naccarati A., Zanello A., Landi S., Consigli R., Migliore L., Mut. Res/Genetic Toxicol. Environ. Mutagenesis, (2003) [62.] Polder A., J. Odland Ø., Tkachev A., Føreid S., T. Savinova N., Skaare J. U., Sci. Tot. Environ., (2003) [63.] Namieśnik J.., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa 2000 [64.] Zygmunt B., Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Chemia XXXVII, Gdańsk, 3 (1997) [65.] Staniszewska M., Opracowanie bezrozpuszczalnikowych metodyk jednoczesnego oznaczania szerokiej gamy lotnych i średniolotnych związków organicznych w próbkach wody, Praca doktorska, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2000 [66.] Namieśnik J., Górecki T., Biziuk M., Anal. Chim. Acta, 1990, 237, 1-60 [67.] Kozłowski E., Sieńkowska-Zyskowska E., Biziuk M., Chem. Anal., 28: 817 (1983) [68.] Kozłowski E., Polkowska Ż., Chem. Anal., 41, 173 (1996) [69.] Polkowska Ż., Kozłowski E., Chem. Anal., 41, 183 (1996) [70.] Polkowska Ż., Namieśnik J., Czerwiński J., Zygmunt B., Int. J. Food Sci. Technol., 31, 387 (1996) [71.] Biziuk M., Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Chemia 31/513, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1994 [72.] Polkowska Ż., Oznaczanie śladów lotnych związków organicznych w próbkach ciekłych uwalnianych i wzbogacanych techniką analizy fazy nadpowierzchniowej nad cienką warstwą cieczy, Rozprawa doktorska, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996 [73.] Polkowska Ż., Kozłowska K., Górecki T., Namieśnik J., Chemosphere, 53, 899 (2003) [74.] Kozłowska K., Polkowska Ż., Namieśnik J., Chem. Inż. Ekol., 10, 7 (2003) [75.] Kozłowska K., Polkowska Ż., Przyjazny A., Namieśnik J., Pol. J. Environ. Stud., 5, 503 (2003) [76.] Kościelniak P., Piekoszewski., Chemia sądowa, WIES, Kraków 2002 [77.] Saracoglu S., Soylak M., Elci L., Talanta, (2003) 597

20 [78.] Vamnes J. S., Eide R., Isrenn R., Höl P. J., Gjerdet N. R., Sci. Total. Environ., (2003) [79.] Río Segade S., Tyson J. F., Spectrochim. Acta, Part B, (2003) [80.] Narin I., Soylak M., Anal. Chim. Acta, (2003) [81.] Lin J-L. Tan D-T., Ho H-H., Yu Ch-Ch., Am. J. Med (2002) [82.] Parsons P. J., Geraghty C., Verostek M. F., An assessment of contemporary atomic spectroscopic techniques for the determination of lead in blood and urine matrices, Spectrochim. Acta, Part B, 56 (2002) [83.] Sperlingova I., Dabrowska L., Stransky V., Kucera J., Tichy M., Accred. Qual. Assur., 8, 113 (2003) [84.] Heinrich-Ramm R., Jakubowski B., Heinzow J., Molin Christensen J., Olsen E., Hertel O., Pure Appl. Chem., 72, 385 (2000) [85.] Namieśnik J., Zygmunt B., Biziuk M., Wiergowski M., Torres L., Pol. J. Environ. Stud., 5, 5 (1996) [86.] Kuran P., Sojak L., J. Chromatogr. A, 733, 119 (1996) [87.] Lee Ch-W., Weisel C. P., J. Anal. Toxic., 22, 1 (1998) [88.] Sakra N., Nishimura S., Fujita N., Namera A., Yashiki M., Kojami T., J. Chromatogr. B, 719, 209 (1998) [89.] Fustinoni S., Giampiccolo R., Pulvirenti S., Buratti M., Colombi A., J.Chromatogr. B, 723, 105 (1999) [90.] Grimmer G., Dettbarn G., Seidel A., Jacob J., Sci. Total. Environ., 247, 81 (2000) [91.] Crespín M.A., Gallego M., Valcarcel M., J. Chromatogr. B, 773, 89 (2002) [92.] Gonzalez C., Kogevinas M., Huici A., Gadea E., Ladona M., Bosch A., Bleda MJ., Chemosphere, 36, 419 (1998) [93.] Juan C-Y., Thomas G.O., Semple K.T., Jones K.C., Chemosphere, (1999) [94.] Pierce C. H., Chen Y., Dills R. L., Kalman D. A., Morgan M. S., Toxicol. Lett., 129, 65 (2002) [95.] Cheng T-J., Huang Y-F., Ma Y-Ch., JOEM., 247, 81 (2000) [96.] Smith Ch. J., Huang W., Walcott Ch. J., Tuner W., Grainger J., Patterson D. G. Jr., Anal. Bioanal. Chem., 372, 216 (2002) [97.] Truchon G., Begin D., Lesage J., Goldberg M., Talbot D., Drolet D., Gerin M., J. Occup. Health, 40, 350 (1998) [98.] Bieniek G., Am. J. Ind. Med., 34, 445 (1998) [99.] Sandanger T. M., Odland J. Ø., Tkachev A., Burkow I. C., Sci. Total. Environ., (2003) [100.] B Hymer C., Cheever K.L, Butler M.A., Brown K.K., J. Chromatogr. B, 795, 145 (2003) [101.] Wahl H. G., Hoffmann A., Luft D., Liebich H. M., J. Chromatogr. A, 847, 117 (1999) [102.] Baelum J., Molhave L., S Hansen. H., Vaeth M., Scand. J. Work Environ. Health, 24, 30 (1998) [103.] Janák K., Jensen E., Becher G., J. Chromatogr. B, 734, 219 (1999) [104.] Otsuka M., Harada N., Itabashi T., Ohmori S., Alcohol, 17, 119 (1999) [105.] Mendaš G., Tkalčević B., Drevenkar V., Anal. Chim. Acta, 424, 7 (2000) [106.] Christensen J. M., Rasmussen K., Koppen B., J. Chromatogr., 442, 317 (1988) [107.] Furuki K., Ukai H., Okamoto S., Takada S., Kawai T., K., Miyama Y., Mitsuyoshi K., Zhang Z. W., Higashikawa K., Ikeda M., Int. Arch. Occup. Environ. Health, 73, 221(2000) [108.] Kostrzewski P., Medycyna Pracy, XLIV, (1993) [109.] Corrêa C.L., Pedroso R. C., J. Chromatogr. B, (1997) [110.] Takeuchi A., Kawai T., Zhang Z.-W., Miyama Y., Sakamoto K., Higashikawa K., Ikeda M., Int. Arch. Occup. Environ. Health, 75, 387 (2002) [111.] Kramer A., Linnert M. Jr, Wrbitzky R., Angerer J., Int. Arch. Occup. Environ. Health, 72, 52 (1999) [112.] Kawai T., Yasugi T., Mizunuma K., Horiguchi S., Iguchi H., Uchida Y., Int. Arch. Occup. Environ. Health, 64, 223 (1992) [113.] Kostrzewski P., Wiaderna-Brycht A., Czerski B., Sci. Total. Environ., 199, 73 (1997) 598

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 27 lutego 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczenia substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

UWAGA SPECJALIZUJĄCY!

UWAGA SPECJALIZUJĄCY! Uprzejmie informuję, że w dniach 31 stycznia -8 lutego 2011 r. odbędzie się kurs dla diagnostów laboratoryjnych z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej Kurs Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r ROZPOCZĘCIE WYKŁAD. inż. Janusz Kurleto

PROGRAM. PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r ROZPOCZĘCIE WYKŁAD. inż. Janusz Kurleto PROGRAM PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r. 11.00 11.15 ROZPOCZĘCIE 11.15 12.00 WYKŁAD Instruktaż ogólny z zakresu BHP dla osób uczestniczących w szkoleniach prowadzonych przez IES inż. Janusz Kurleto 12.00

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału obowiązujący na seminaria z przedmiotu Toksykologia dla studentów IV roku analityki medycznej

Zakres materiału obowiązujący na seminaria z przedmiotu Toksykologia dla studentów IV roku analityki medycznej Zakres materiału obowiązujący na seminaria z przedmiotu Toksykologia dla studentów IV roku analityki medycznej Seminarium 1 Wyodrębnianie trucizn z materiału biologicznego Toksyczne działanie benzenu 1.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/przedmiotu

Karta modułu/przedmiotu Karta modułu/przedmiotu Informacje ogólne o module/przedmiocie 2. Poziom : jednolite studia magisterskie 1. Kierunek studiów: Farmacja. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: V 5. Semestr: IX 6. Nazwa modułu/przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1:

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 1 lutego 2013 r. Nazwa i adres AB 1401 Kod

Bardziej szczegółowo

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2 UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń Ćwiczenie 2 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody analizy

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych

Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych Piotr Rudzki Zakład Farmakologii, w Warszawie Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Łódź, 25 VI 2009 r. Prace badawczo-wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dla medycznych laboratoriów w zakresie diagnostyki toksykologicznej

Rekomendacje dla medycznych laboratoriów w zakresie diagnostyki toksykologicznej Rekomendacje dla medycznych laboratoriów w zakresie diagnostyki toksykologicznej Ewa Gomółka 1, 2 1 Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych, Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY).

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). Wprowadzenie: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to grupa związków zawierających

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA TOKSYKOLOGII. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM. kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kłys, tel.

PRACOWNIA TOKSYKOLOGII. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM. kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kłys, tel. PRACOWNIA TOKSYKOLOGII Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kłys, tel. /12/619 96 50 tel. do Pracowni 619 96 55 Informacje ogólne: Zakres badań obejmuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy toksykologiczne

Podstawy toksykologiczne Toksykologia sądowa Podstawy toksykologiczne 1. Definicja toksykologii 2. Pojęcie trucizny, rodzaje dawek 3. Czynniki wpływające na toksyczność a) dawka b) szybkość wchłaniania i eliminacji c) droga wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 Dopuszczanie odpadów do składowania na składowiskach. Dz.U.2015.1277 z dnia 2015.09.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 z dnia 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015.

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 13 1.1. Krótka historia chromatografii

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 1 Przygotowanie próbek do oznaczania ilościowego analitów metodami wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca i krzywej kalibracyjnej 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

(studia II stopnia) Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska Temat pracy

(studia II stopnia) Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska Temat pracy Porównanie modeli matematycznych transportu zanieczyszczeń rozpuszczonych w rzekach. (temat może być realizowany przez 2 osoby) Praca obejmuje implementację i porównanie modeli matematycznych służących

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie materiałów odniesienia

Zastosowanie materiałów odniesienia STOSOWANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ 1 Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK e-mail:piotr.konieczka@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Analizy Instrumentalnej. Łódź,

Wydział Analizy Instrumentalnej. Łódź, Najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa chemicznego wyrobów włókienniczych w świetle badań zlecanych do Laboratorium UOKiK w Łodzi Wydział Analizy Instrumentalnej Łódź, 15.06.2016

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia chemiczne

Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia w środkach spożywczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 marca 1996 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 marca 1996 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia

Bardziej szczegółowo

Chromatografia kolumnowa planarna

Chromatografia kolumnowa planarna Chromatografia kolumnowa planarna Znaczenie chromatografii w analizie i monitoringu środowiska lotne zanieczyszczenia organiczne (alifatyczne, aromatyczne) w powietrzu, glebie, wodzie Mikrozanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC

CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC MK-EG-AS Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk 2009 Chromatograficzne układy faz odwróconych (RP) Potocznie: Układy chromatograficzne, w których

Bardziej szczegółowo

EKSTRAKCJA I CHROMATOGRAFIA

EKSTRAKCJA I CHROMATOGRAFIA EKSTRAKCJA I CHROMATOGRAFIA W ANALITYCE CHC 023018W prof Grażyna Gryglewicz prof Stanisław Gryglewicz Anna Leśniewicz EKSTRAKCJA W ANALITYCE Anna Leśniewicz w klasycznym ujęciu: ekstrakcja to metoda pozwalająca

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU W PLANOWANIU I REALIZACJI ANALIZ CHEMICZNYCH

KRYTERIA WYBORU W PLANOWANIU I REALIZACJI ANALIZ CHEMICZNYCH KRYTERIA WYBORU W PLANOWANIU I REALIZACJI ANALIZ CHEMICZNYCH ANALTYKA OBEJMUJE WIELE ASPEKTÓW BADANIA MATERII. PRAWIDŁOWO POSTAWIONE ZADANIE ANALITYCZNE WSKAZUJE ZAKRES POŻĄDANEJ INFORMACJI, KTÓREJ SŁUŻY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1168 SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

Pracownia Wzorców Chemicznych CENNIK ZA WYKONANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA Obowiązuje od 01.09.2014r. 4 Materiały odniesienia - 4.

Pracownia Wzorców Chemicznych CENNIK ZA WYKONANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA Obowiązuje od 01.09.2014r. 4 Materiały odniesienia - 4. Pracownia Wzorców Chemicznych CENNIK ZA WYKONANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA Obowiązuje od 009.2014r. Lp. Wzorce jednoskładnikowe 7. 8. 9. 10. 1 Antymon (Sb 3+ ) 101 Arsen (As 3+ ) 102 Azot amonowy (N NH4

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 077

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 077 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 077 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 10 grudnia 2010 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIA POCHODZĄCE Z INSTALACJI SIECI WEWNĘTRZNEJ

ZANIECZYSZCZENIA POCHODZĄCE Z INSTALACJI SIECI WEWNĘTRZNEJ ZANIECZYSZCZENIA POCHODZĄCE Z INSTALACJI SIECI WEWNĘTRZNEJ CHARAKTER RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZANIECZYSZCZENIEM W SIECI WEWNĘTRZNEJ Ryzyko wynikające z czynników konstrukcyjnych (np. materiały, projektowanie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA ROK V SEM. IX

ANALITYKA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA ROK V SEM. IX ANALITYKA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA ROK V SEM. IX Materiały do ćwiczenia laboratoryjnego: OZNACZANIE HERBICYDÓW Z GRUPY TRIAZYN - GC Prowadzący - Mgr inż. Angelika Beyer OZNACZANIE PESTYCYDÓW W WODACH

Bardziej szczegółowo

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany Węgiel Aktywny GAC (GAC - ang. Granular Activated Carbon) jest wysoce wydajnym medium filtracyjnym.

Bardziej szczegółowo

Podczas przyjmowania witamin i minerałów mogą wystąpić problemy z ich wchłanianiem z kilku powodów:

Podczas przyjmowania witamin i minerałów mogą wystąpić problemy z ich wchłanianiem z kilku powodów: Synergizm i antagonizm witamin oraz składników mineralnych Witaminy i składniki mineralne, ze względu na odmienną budowę, wchodzą w interakcje pomiędzy sobą i z innymi składnikami powodując ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ.

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Załącznik nr 3 Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru % wartości wskaźników 1 2 3 4 5 6 7 1 ph -

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich. dr Marek Dobecki - IMP Łódź

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich. dr Marek Dobecki - IMP Łódź Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich dr Marek Dobecki - IMP Łódź 1 DOSTĘPNE NORMY EUROPEJSKIE: BADANIA POWIETRZA NA STANOWISKACH PRACY PN-EN 689:2002

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ TOKSYKOLOGII MEDYCZNEJ Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w toksykologii

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI STUDIA STACJONARNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI STUDIA STACJONARNE PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII (SEMESTR ZIMOWY) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI STUDIA STACJONARNE Ćwiczenie 1 (Karty pracy laboratoryjnej: 1a, 1b, 1d, 1e) 1. Organizacja ćwiczeń.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Analiza mobilna skażeń Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH

CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH Głównymi chemicznymi zanieczyszczeniami wód są detergenty, pestycydy (fosforoorganiczne, polichlorowęglowodorowe),

Bardziej szczegółowo

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu Kreacja aromatów Techniki przygotowania próbek Identyfikacja składników Wybór składników Kreacja aromatu Techniki przygotowania próbek Ekstrakcja do fazy ciekłej Ekstrakcja do fazy stałej Desorpcja termiczna

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska ALWERNIA S. A. ul. K. Olszewskiego 25 32-566 Alwernia OFERTA LABORATORIUM Nasze laboratorium funkcjonuje w ramach firmy Alwernia S.A. Jesteśmy dostawcą usług badawczych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA KATALOG WYBRANYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH I METOD ICH OZNACZANIA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA KATALOG WYBRANYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH I METOD ICH OZNACZANIA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA KATALOG WYBRANYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH I METOD ICH OZNACZANIA Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa 2013 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia stacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia stacjonarne S t r o n a 1 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia stacjonarne semestr letni Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK godzina 10.00 12.15, ul. Żołnierska 14c, sala Katedry Farmakologii Lp. data temat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 896 Kod

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów BADANIA PROCESU SORPCJI JONÓW ZŁOTA(III), PLATYNY(IV) I PALLADU(II) Z ROZTWORÓW CHLORKOWYCH ORAZ MIESZANINY JONÓW NA SORBENCIE DOWEX OPTIPORE L493 IMPREGNOWANYM CYANEXEM 31 Grzegorz Wójcik, Zbigniew Hubicki,

Bardziej szczegółowo

Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK godzina , ul. Żołnierska 14c, sala Katedry Farmakologii

Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK godzina , ul. Żołnierska 14c, sala Katedry Farmakologii S t r o n a 1 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2015/2016 Toksykologia stacjonarne semestr letni Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK godzina 10.00 12.15, ul. Żołnierska 14c, sala Katedry Farmakologii Lp. data temat

Bardziej szczegółowo

TEST NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM

TEST NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM TEST NA EGZAMIN PPRAWKWY Z CHEMII DLA UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM I. Część pisemna: 1. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe? a.) Kwasy są to związki chemiczne zbudowane z wodoru i reszty kwasowej.

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia niestacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia niestacjonarne S t r o n a 1 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/ Toksykologia niestacjonarne semestr letni Wykłady (4 x 5 godziny) Piątek godzina 7.45 11.30, ul. Żołnierska 14C, sala Katedry Farmakologii Lp. data temat Liczba

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 kwietnia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

Toksykologia SYLABUS A. Informacje ogólne

Toksykologia SYLABUS A. Informacje ogólne Toksykologia SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia podstawa metod analizy laboratoryjnej GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia gr. chromatos = barwa grapho = pisze Michaił Siemionowicz Cwiet 2 Chromatografia jest metodą

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody chromatograficzne: Chromatografia cienkowarstwowa

Współczesne metody chromatograficzne: Chromatografia cienkowarstwowa Ćwiczenie 2: Chromatografia dwuwymiarowa (TLC 2D) 1. Celem ćwiczenia jest zaobserwowanie rozdziału mieszaniny aminokwasów w dwóch układach rozwijających. Aminokwasy: Asp, Cys, His, Leu, Ala, Val (1% roztwory

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Projekt nr CZ.3.22/1.2.00/12.03398 Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałdi obiektów przemysłowych Hodnocení koncentrací PAU a těžkých

Bardziej szczegółowo

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej WPROWADZENIE Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest uniwersalną techniką analityczną, stosowaną

Bardziej szczegółowo

Toksykologia kliniczna, sądowa, terapia monitorowana stężeniami leku we krwi

Toksykologia kliniczna, sądowa, terapia monitorowana stężeniami leku we krwi Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Toksykologia kliniczna, sądowa, terapia monitorowana stężeniami leku we krwi o symbolu: TP-12/III/2014

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna Definicje LZO:

Część teoretyczna Definicje LZO: OZNACZANIE LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W WODZIE Część teoretyczna Definicje LZO: 1. Program Europejski Monitoringu Środowiska: pary substancji organicznych, które w warunkach normalnych są cieczami lub

Bardziej szczegółowo

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Toksykologia stacjonarne. Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK Ul.Warszawska 30/ sala 307. Lp. data temat Liczba godzin prowadzący II rok

Toksykologia stacjonarne. Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK Ul.Warszawska 30/ sala 307. Lp. data temat Liczba godzin prowadzący II rok S t r o n a 1 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2016/2017 Toksykologia stacjonarne semestr letni Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK 9.00-11.15 Ul.Warszawska 30/ sala 307 Lp. data temat Liczba godzin prowadzący II

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne...

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3 2.2. Metody analityczne... 6 3. WYNIKI BADAŃ... 6 4. WNIOSKI... 12 SPIS TABEL 1. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O Test maturalny Chemia ogólna i nieorganiczna Zadanie 1. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16 znajduje się w.... grupie i. okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy

SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy Autor Andrzej Uzarczyk 1. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym... 11 1.1. Kontrola metrologiczna wyposażenia pomiarowego...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 27 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W KIELCACH W 2011 ROKU NA PODSTAWIE BIOMONITORINGU JAKO ELEMENTU MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W REALIZACJI EKOROZWOJU ORAZ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne

Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne Czas trwania lekcji: 2x 45 minut Cele lekcji: 1. Ogólny zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 laboratoryjne usługi badawcze, 73110000-6 Usługi badawcze, 71610000-7 - Usługi badania i analizy czystości

Bardziej szczegółowo

EKSTRAKCJA DO FAZY STAŁEJ (SPE)

EKSTRAKCJA DO FAZY STAŁEJ (SPE) EKSTRAKCJA DO FAZY STAŁEJ (SPE) Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Celem procesu analitycznego jest uzyskanie informacji o interesującym nas przedmiocie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

KALIBRACJA BEZ TAJEMNIC

KALIBRACJA BEZ TAJEMNIC KALIBRACJA BEZ TAJEMNIC 1 Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl 2 S w S x C x -? C w 3 Sygnał wyjściowy detektora funkcja

Bardziej szczegółowo

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne strona 1/8 Związki nieorganiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu,

Bardziej szczegółowo

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 5

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 5 UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń Ćwiczenie 5 Ekstrakcja mieszaniny herbicydów o charakterze kwaśnym z gleby Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo