ROZDZIAŁ 28 PŁYNY BIOLOGICZNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O NARAŻENIU CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI CHEMICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 28 PŁYNY BIOLOGICZNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O NARAŻENIU CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI CHEMICZNE"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 28 PŁYNY BIOLOGICZNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O NARAŻENIU CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI CHEMICZNE Żaneta Polkowska 1, Katarzyna Kozłowska 1, Jacek Namieśnik 1 1 Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk, STRESZCZENIE Organizm ludzki jest narażony na ekspozycję zanieczyszczeń z otaczającego go środowiska. Wiele związków chemicznych (m.in. lotne związki chlorowcoorganiczne, metale) ma szkodliwy wpływ na tkanki i narządy organizmu ludzkiego, wywołując niejednokrotnie nieodwracalne zmiany chorobowe. W celu określenia stopnia zagrożenia zawodowego coraz częściej wykonuje się pomiar stężeń substancji chemicznych lub ich metabolitów w płynach biologicznych tj. w moczu, krwi, rzadziej w mleku matki, żółci ślinie czy też spermie. Jednak aby określić poziomy stężeń składników śladowych w płynach biologicznych takich, jak: mocz, krew, mleko, żółć, ślinę, czy spermę, pobrane próbki należy odpowiednio przygotować, ponieważ posiadają one bardzo skomplikowaną matrycę, która uniemożliwia bezpośrednie oznaczanie analitów za pomocą którejkolwiek z dostępnych metod analitycznych. W rozdziale przedstawiono dane literaturowe odnośnie: - technik izolacji i/lub wzbogacania analitów z próbek płynów biologicznych przed ich etapem oznaczeń końcowych; - technik oznaczeń końcowych szerokiego spektrum związków (zarówno organicznych jak i nieorganicznych) oznaczanych w tychże próbkach. Informacje te dotyczą pierwotnej postaci zanieczyszczeń, które dostały się do organizmu człowieka w wyniku ekspozycji środowiskowej i zawodowej oraz produktów ich przemiany (metabolizmu) w organizmie. 1. WSTĘP Źródłem informacji o stanie środowiska mogą być zarówno wyniki badań próbek części nieożywionej środowiska (powietrze, woda, gleba), jak i próbek części biotycznej, w tym także tkanek i płynów ustrojowych człowieka, który jest nieustannie narażony na działanie szerokiego spektrum ksenobiotyków. Badania próbek płynów ustrojowych człowieka stanowi dla analityka duże wyzwanie. Aby możliwe było oznaczenie w takich próbkach metali, a przede wszystkim różnorodnych związków organicznych, należy je poddać praco- i czasochłonnym operacjom przygotowania do analizy. Próbki płynów fizjologicznych charakteryzują się bardzo złożonym składem matrycy i w zdecydowanej większości przypadków nie jest możliwe bezpośrednie oznaczenie analitów z wykorzystaniem znanych metodyk i technik analitycznych. Od pewnego czasu w literaturze pojawia się coraz więcej informacji na temat: - nowych metodyk analitycznych przeznaczonych do badań płynów biologicznych, głównie moczu i krwi ludzkiej; - zmierzonych poziomów stężeń dla szerokiego spektrum analitów w próbkach płynów fizjologicznych;

2 - oceny wpływu narażenia środowiskowego i zawodowego na poziom stężeń różnych typów związków chemicznych wykrywanych w próbkach płynów biologicznych człowieka. 2. PŁYNY BIOLOGICZNE Ksenobiotyki wchłonięte do organizmu człowieka mogą bezpośrednio i/lub po odpowiednich przemianach krążyć po organizmie razem z płynami ustrojowymi, podlegać procesowi kumulacji w różnych tkankach i organach lub mogą zostać wydalone z organizmu w formie niezmienionej lub jako polarne metabolity. Procesy te uzależnione są, zarówno od czynników fizjologicznych (stan zdrowia organizmu), jak i właściwości fizykochemicznych substancji wchłoniętej. Ksenobiotyki lub ich metabolity mogą znajdować się w płynie mózgowo-rdzeniowym, mleku, pocie, łzach, ślinie, nasieniu (spermie), płynie owodniowym, żółci, limfie (chłonce), krwi czy moczu. Oznaczenia substancji toksycznych lub ich metabolitów wykonuje się głównie w próbkach krwi, moczu i w wydychanym powietrzu. Ze względu na fakt, że etap przygotowania, izolacja i analiza próbek tych płynów nie jest zadaniem łatwym, największym przedmiotem zainteresowania toksykologów, ekotoksykologów i analityków są dwa płyny biologiczne: krew (osocze) i mocz. Opracowano już wiele technik przygotowania tego rodzaju próbek oraz kompletnych metod analitycznych umożliwiających oznaczenie różnorodnych składników występujących tam na poziomie śladów i ultraśladów. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych płynów biologicznych. Mocz Ze względu na swoje właściwości i sposób pobierania próbki to właśnie mocz jest najczęściej wykorzystywany przy badaniach oceny narażenia środowiskowego i zawodowego. Mocz jest płynem wytwarzanym w nerkach w ilości ok ml na dobę. Zawiera on oprócz wody (95%) szkodliwe i zbędne produkty przemiany materii (głównie mocznik). Mocz jest materiałem niezwykle bogatym w niezbędne informacje na temat funkcjonowania organizmu człowieka i efektów narażenia go na szkodliwe substancje pochodzące z otaczającego środowiska. Strategia pobierania próbek moczu zależy od kinetyki wydalania badanych substancji. Pobieranie i analiza próbek moczu nie jest związana z żadnym ryzykiem, a uzyskana wielkość próby może być stosunkowo duża (nawet do 800 cm 3 ). Optymalną metodą jest pobieranie próbek moczu w określonych przedziałach czasowych i wyrażanie wyników w formie szybkości wydalania w czasie, np. w mg/godz. W warunkach występujących w trakcie badań terenowych zwykle dostępne są jedynie jednorazowe próbki moczu. Ze względu na to, że stężenie wielu oznaczanych substancji jest zależne od wielkości diurezy, która może ulegać znacznym wahaniom, stosuje się metody standaryzacji. Najczęściej stosowanym sposobem jest przeliczanie wyników oznaczeń na względną gęstość moczu (równanie 1): gdzie: średnia gęstość moczu C st = C ( ) (1) gęstość moczu wbadanej próbce C st stężenie substancji w moczu po standaryzacji; C oznaczone stężenie analitu. 580

3 Innym powszechnie stosowanym sposobem standaryzacji jest przeliczanie wyników na gram kreatyniny. Zastosowanie określonego sposobu korekty diurezy ma na celu uzyskanie najlepszej korelacji pomiędzy wielkością ekspozycji a wydalaniem substancji lub jej metabolitu w moczu [1]. W przypadku analizy medycznej, podstawowe badania moczu obejmują pomiar ciężaru właściwego, barwy, przejrzystości, odczynu, ilości białka, cukru, ciał ketonowych, barwników żółciowych. Bardziej rozszerzone badanie obejmuje określenie właściwości osadu moczu, tzn. ilości nabłonków, krwinek białych i czerwonych, wałeczków i składników mineralnych. W ostatnich latach coraz częściej, oprócz typowych badań morfologicznych w pobieranych próbkach moczu, usiłuje się oznaczyć szerokie spektrum indywiduów chemicznych. W moczu mogą pojawić się określone związki chemiczne, ksenobiotyki lub ich metabolity (biomarkery), które normalnie nie powinny się w nim znajdować. Biomarkery są wskaźnikiem zmian, jakie mogą zachodzić w układach biologicznych w wyniku oddziaływania czynników szkodliwych o bardzo zróżnicowanej budowie i pochodzeniu. Biowskaźniki stanowiące podstawę do określenia stężenia kancerogenów (lub ich metabolitów) w materiale biologicznym można podzielić na dwie grupy [2]: - biomarkery selektywne (ten rodzaj jest wykorzystywany w praktyce analitycznej); - biomarkery nieselektywne. Badanie moczu pod takim kątem pomoże wskazać źródło problemu, jakim może być zanieczyszczone powietrze, woda czy żywność, która jest używana przez człowieka. Ogromny postęp medyczny, jaki dokonał się w ostatnich latach spowodował, że obecnie można oznaczać substancje chemiczne lub ich metabolity z wysoką precyzją i czułością. W tabeli 1 przedstawiono przykłady związków chemicznych i biomarkerów wykrytych w moczu. Tabela 1. Przykłady biomarkerów obecnych w moczu i wykorzystywanych przy ocenie narażenia człowieka na różnorodne ksenobiotyki. SUBSTANCJA SZKODLI- WA ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZE- NIA BIOMARKER EKSPOZYCJI (METABOLIT) WYKRYTY W MOCZU ZWIĄZKI NIEORGANICZNE [1, 3-27] nikiel woda pitna, powietrze nikiel (II) rtęć (0) powietrze(opary), żywność rtęć całkowita platyna powietrze (opary), ruch uliczny platyna bizmut leki kosmetyki bizmut chromian magnezu (IV) chrom arsen powietrze(opary) powietrze, żywność, woda pitna chrom (IV) As +3, As +5 metylowo pochodne kwasów arsenowych kadm Powietrze, dym papierosowy kadm cynk powietrze cynk powietrze ołów i jego związki nieorganiczne ołów kwas 5-aminolewulinowy atmosfera fluorki powietrze fluorki ZWIĄZKI ORGANICZNE [1, 28-49] 581

4 benzen wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne etylobenzen fenol n-heksan fenol, katechol, hydrochinon, kwas mukonowy 1-hydroksy-benzo(a)piren kwas migdałowy fenol 2,5-heksanodion toluen, kwas benzoesowy, o- toluen krezol, kwas hipurowy, kwas p-toluilomerkapturowy styren kwas migdałowy ksylen kwas metylohipurowy 2-naftyloamina 2-naftyloamina powietrze benzydyna N,N -diacetyloamina fenacetyna N-acetylo-p-aminofenol akrylonitryl akrylonitryl izotiocyjaniany alkohol metylowy alkohol metylowy alkohol metylowy, kwas mrówkowy 1,4-dioksan kwas beta-hydroksyetoksyoctowy suma kwasów: 2-etylotoluen o-etylobenzoesowego, o-toluenooctowego 3-etylotoluen kwas m-etylobenzoesowy 4-etylotoluen kwas, p-etylobenzoesowy trimetylobenzeny pseudokumen (1,2,4) suma kwasów: 2,4-; 2.5- i 3.4- dimetylobenzoesowych mezytylen (1,3,5) hemimeliten (1,2,3) chloroform 1,1,1-trichloroetan trichloroeten tetrachloroeten powietrze halogenowęglowodory powietrze, woda pitna, woda z basenu powietrze, woda pitna kwas 3,5- dimetylobenzoesowy suma kwasów: 2,3- i dimetylobenzoesowych chloroform trichloroetanol lub jego glukuronian kwas trichlorooctowy, trichloroetanol lub jego glukuronian kwas trichlorooctowy tetrachloroeten Poważny problem stanowi fakt, że dla większości biomarkerów brak jest danych na temat dopuszczalnych stężeń w płynach biologicznych. Powoduje to, że przy ich pomocy można stwierdzić występowanie ekspozycji na ksenobiotyk, ale bez możliwości oceny wysokości ryzyka, jakie dana ekotoksyna wywołuje [41]. Krew Krew wraz z limfą, płynem międzykomórkowym oraz płynem mózgowo-rdzeniowym tworzy środowisko wewnętrzne ustroju. Morfologia krwi należy do podstawowych i najpowszechniej wykonywanych badań. Pozwala określić stan zdrowia badanego, wykryć zapalenia, zatrucia fizykochemiczne oraz wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie. Krew jest uniwersalnym łącznikiem pomiędzy wszystkimi komórkami organizmu. 582

5 Jak do tej pory, krew w mniejszym stopniu niż mocz jest wykorzystywana do badań jako materiał biologiczny. Wynika to z faktu, że pobieranie próbek krwi jest procesem inwazyjnym, a objętość jaką można pobrać nie przekracza 20 ml. Ponadto niekiedy występują trudności z uzyskaniem zgody na pobranie próbek krwi do badań. Analizę próbek krwi wykonuje się najczęściej w przypadku narażenia danego osobnika na substancje ulegające powolnej eliminacji z ustroju, np. ołów czy kadm. Wykonuje się również oznaczenia niezmienionych form rozpuszczalników- w okresie po ustaniu ekspozycji- w celu określenia oceny narażenia zawodowego [50]. W tabeli 2 przedstawiono przykłady ksenobiotyków oznaczanych w próbkach krwi. Tabela 2. Przykłady substancji szkodliwych oznaczanych w próbkach krwi (w celu określenia stopnia narażenia). SUBSTANCJA SZKODLIWA ŹRÓDŁO NARAŻENIA DAWCY PRÓBEK KRWI RODZAJ EKSPOZYCJI Endemiczna Zawodowa ZWIĄZKI NIEORGANICZNE [1,5,6,8-10,14,22,24,27] chrom powietrze - rtęć żywność - spożywający ryby i owoce morza ołów powietrze - kadm powietrze - tlenek węgla powietrze - praca silników spalinowych (parkingi podziemne, tunele, kryte lodowiska), - palenie tytoniu, - wnętrza mieszkalne o złej wentylacji (kuchnie) styren powietrze - ZWIĄZKI ORGANICZNE [1,45-47,51,52] - produkcja kotłów ze stali nierdzewnej, -montaż samolotów (spoiwa zawierające chromian magnezu (IV) - produkcja suchych ogniw elektrolityczna, - produkcja chloru, - ekstrakcja złota z koncentratów rudy, - naprawa termometrów, pomp próżniowych, transformatorów, lamp rtęciowych, barometrów i termostatów rtęciowych, - stomatolodzy (stosowanie amalgamatu do wypełnień zębów) - wytop ołowiu z rud lub złomu, - spawanie i cięcie konstrukcji metalowych malowanych farbami zawierającymi ołów, - odlew metali nieżelaznych, - produkcja akumulatorów, pigmentów, szkła kryształowego, - wypalanie ołowiu przy produkcji wyrobów ceramicznych, - naprawa chłodnic samochodowych, - wydobywanie rud ołowiu - produkcji cynku, akumulatorów niklowokadmowych, stopów, pigmentów kadmowych - spawanie metali powleczonych antykorozyjną warstwą kadmu - produkcja łodzi z włókien szklanych wzmacnianych żywicą - 583

6 trihalogenometany (THM) woda, powietrze - pływacy uczestniczący w zawodach na krytym basenie pływackim tetrachloroeten powietrze - - proces czyszczenia na sucho - malowanie stolarki -lakierowanie karoserii samochodu (produkcja trimetylobenzen powietrze samochodów) budowlanej, tynków wewnętrznych i zewnętrznych polichlorowane bifenyle (PCB) pestycydy fosforoorganiczne powietrze - powietrze - zanieczyszczone powietrze wewnątrz pomieszczeń szkoły (nauczyciele) uprawianie ziemi - rolnicy Ślina Ślina jest płynem wydzielanym przez ślinianki przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe oraz inne mniejsze, umiejscowione w błonie śluzowej jamy ustnej. Ilość wydzielanej śliny i jej skład zmienia się w zależności od wieku, płci i rodzaju czynnika pobudzającego. Głównym składnikiem śliny jest woda, stanowi ona 99,5%, resztę stanowią substancje stałe, z czego na składniki nieorganiczne przypada 0,2%, zaś na organiczne 0,3%. Ślina jest materiałem stosunkowo łatwo dostępnym do badań. Przed jej pobraniem należy przepłukać usta ciepłą wodą, a następnie pozwolić na swobodne ściekanie 6-8 ml śliny. Pierwszą taką partię odrzuca się, a następne- pobiera do badań. Ze śliną częściowo wydalane są z organizmu liczne substancje organiczne i nieorganiczne, a także leki. Stężenie leku w ślinie jest odzwierciedleniem stężenia w surowicy części leku nie związanego z białkiem. Niestety, tylko kilka leków charakteryzuje się niezmienną wartością stałej podziału pomiędzy ślinę i surowicę. Jest to przyczyna niewielkiego, jak dotąd, zastosowania śliny jako materiału biologicznego w analizie toksykologicznej [53]. W tabeli 3 przedstawiono przykłady ksenobiotyków wydalanych ze śliną. Tabela 3. Przykłady substancji szkodliwych oznaczanych w próbkach śliny (w celu określenia stopnia narażenia zawodowego). - DROGA WY- DALANIA ślina RODZAJ WYDALANYCH KSENOBIOTYKÓW leki (penicylina, streptomycyna, barbiturany, kwas salicylowy, chinidyna), etanol, nikotyna, pestycydy (karbaryl, kepone), metale (rtęć, kadm, ołów, stront) Żółć Wątroba odgrywa rolę filtru chroniącego organizm przed działaniem wielu trucizn. Substancje wchłonięte w przewodzie pokarmowym, zanim trafią do krążenia ogólnego, przedostają się w całości poprzez żyłę wrotną do wątroby. W narządzie tym mogą wiązać się z białkami, ulec biotransformacji lub zostać wydalone z żółcią w postaci nie zmienionej lub jako metabolity [53] Przy wydalaniu substancji obcych z żółcią dużą rolę odgrywa wielkość cząstki, mniejszą ich właściwości fizykochemiczne. Z żółcią wydalane są głównie związki wysokocząsteczkowe o masie cząsteczkowej powyżej głównie w postaci polarnych produktów sprzęgania [53,54]. Tą drogą eliminowane są także insektycydy polichlorowane, wielopierścieniowe węglowodory aroma- 584

7 tyczne, leki, niektóre alkaloidy, metale, np. mangan, srebro, połączenia organiczne rtęci, miedź, ołów i cynk. Substancje wraz z żółcią przedostają się do jelit, skąd mogą być wydalone z kałem lub ponownie wchłonięte do krwi. Wchłanianiu zwrotnemu ulegają zwłaszcza substancje lipofilowe trafiają one ponownie do wątroby [53]. Wydalanie substancji szkodliwych z organizmu innymi drogami Nieznaczne ilości substancji obcych wydalane są z organizmu wraz ze spermą, potem i mlekiem. Ksenobiotyki wydalane ze śliną zostają zazwyczaj połknięte i przedostają się do przewodu pokarmowego. W tabeli 4 zestawiono rodzaje wydalanych substancji obcych ze śliną, potem i mlekiem. Przenikające do mleka ksenobiotyki mogą spowodować u niemowląt zatrucia lub wywołać odczyny alergiczne [53]. Tabela 4. Rodzaje wydalanych substancji obcych ze śliną, potem i mlekiem [55-62] DROGA WY- DALANIA sperma pot mleko RODZAJ WYDALANYCH KSENOBIOTYKÓW polichlorowane bifenyle (PCB), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), styren etanol, kwas salicylowy, kwas benzoesowy, fenazon, ołów, aresn, rtęć, żelazo, jod, brom, fenol leki (wziewne środki znieczulające ogólnie, barbiturany, tetracykliny, tiazydy, sole litu), etanol, nikotyna, insektycydy, chlorowane pestycydy, polichlorowane bifenyle, etery polibromowanych bifenyli, metylortęć, ołów, kadm, miedź, pierwiastki radioaktywne ( 90 Sr, 131 I) 3. PRZYGOTOWANIE PRÓBEK PŁYNÓW BIOLOGICZNYCH DO ANALI- ZY Stężenia substancji toksycznych lub ich metabolitów w materiale biologicznym najczęściej nie są stałe, a ta zmienność zależy od rytmu narażenia i okresu biologicznego półtrwania ksenobiotyku w organizmie. W związku z tym konieczne jest szczególnie w przypadku substancji o krótkim okresie biologicznego półtrwania rygorystyczne przestrzeganie czasu pobierania próbek. Dodatkowo mocz, krew, ślina, żółć i sperma jako materiał biologiczny posiadają bardzo skomplikowaną, organiczną matrycę, która uniemożliwia ich bezpośrednią analizę. Przygotowanie próbek biologicznych do analizy jest zadaniem złożonym, a operacje i procesy wchodzące w skład tego etapu mogą być zarówno przyczyną straty analitów jak i źródłem dodatkowych zanieczyszczeń i błędów [63]. Na etapie przygotowania próbek do analizy można wyróżnić następujące etapy: 1. Pobieranie próbek. 2. Transport, konserwacja i przechowywanie próbek. 3. Obróbka fizyczna i chemiczna. 4. Izolacja i wzbogacanie analitów. 5. Oczyszczanie ekstraktów. 6. Rozdzielanie analitów. 7. Identyfikacja analitów. 8. Oznaczenia ilościowe. 9. Walidacja wykorzystywanych procedur analitycznych. 585

8 Poniżej zostaną przedstawione informacje na temat tych etapów, które mają kluczowe znaczenie dla jakości wyników analitycznych Pobieranie próbek. Próbki moczu powinny być pobierane w czasie określonym w komentarzu załączonym do opisu stosowanej metodyki analitycznej. Należy odrzucić próbki nadmiernie rozcieńczone lub wzbogacone i wybierać odpowiednią metodę korekty stopnia diurezy. Na stężenie substancji toksycznych w moczu może mieć wpływ szereg czynników fizjologicznych. Stwierdzono pięciokrotne zwiększenie stężenia chromu w moczu po dwugodzinnym biegu. Uszkodzenie nerek może powodować zatrzymanie w organizmie związków wydalanych głównie z moczem. Na stężenie substancji toksycznych we krwi wpływają także warunki, w których przebywa dawca. W pozycji stojącej zmniejsza się objętość osocza, co może powodować wzrost o 10 % stężenia substancji nie ulegających dyfuzji. Spożywanie posiłków wpływa na zawartość w krwi trójglicerydów, co może spowodować zmiany rozmieszczenia związków organicznych dobrze rozpuszczalnych w tłuszczach. Wysiłek fizyczny powoduje zmiany osocza krwi, prawdopodobnie w wyniku wycieku składników wewnątrzkomórkowych. Intensywny wysiłek fizyczny powoduje rozcieńczenie krwi i obniżenie stężeń substancji związanych z erytrocytami. W trakcie ciąży objętość osocza wzrasta o jedną trzecią, co powoduje zmiany stężeń wielu składników krwi. W związku z tym zalecana jest standaryzacja warunków pobierania próbek krwi. Na wyniki monitoringu biologicznego mogą także wpływać zaburzenia czynności niektórych narządów. Schorzenia wątroby mogą wpływać na klirens metaboliczny substancji ulegających przemianom w tym narządzie lub ulegającym wydalaniu z żółcią [1] Transport, konserwacja i przechowywanie próbek. Na stabilność stężeń badanych substancji w próbkach płynów biologicznych może wpływać szereg czynników: odparowywanie, wytrącanie, adsorpcja, brak stabilności i redystrybucja. W trakcie przechowywania próbek moczu występuje tendencja do wytrącania się osadu. Pierwiastki śladowe mogą ulegać współstrącaniu lub osadzać się na powierzchni osadu. Zjawisko to występuje w różnym stopniu zależnie od pierwiastka i ph moczu (straty niklu wynosiły 1 % przy ph 1 i 6 % przy ph 6) [1]. W czasie przechowywania próbek zakwaszonego moczu przez dwa dni następował wzrost stężenia arsenu, miedzi, antymonu, chromu, rtęci, selenu i cynku w wytrąconym osadzie. Natomiast mangan, kobalt, cez i rubid pozostawały w roztworze nad osadem (ang. supernatant). Nie stwierdzono strat chromu i niklu w zakwaszonych próbkach moczu, przechowywanych w naczyniach polietylenowych w temperaturze 6 o C lub 20 o C. Wyniki szeregu badań wskazują na brak strat ołowiu w próbkach krwi przechowywanych w naczyńkach z różnych tworzyw i szkła. Wytrącanie osadu nie ma istotnego znaczenia dla substancji organicznych. Brak jest jednak wyczerpujących danych na temat stabilności lotnych związków organicznych w próbkach materiału biologicznego. Wiele substancji organicznych wykazuje brak stabilności w matrycy biologicznej ze względu na działanie enzymów lub bakterii obecnych w moczu. Stwierdzono brak stabilności kwasu fenyloglioksalowego, hipurowego i metylohipurowego w moczu przechowywanym w lodówce lub w temperaturze pokojowej, natomiast kwas benzoesowy, metylobenzoesowy i migdałowy pozostawały stabilne przez kilka tygodni. Stężenie takich składników, jak fenol, trój-, cztero- i pięciochlorofenol nie uległo zmianie w próbkach moczu przechowywanych w lodówce [1]. 586

9 W przypadku krwi i surowicy nie stwierdzono obniżenia stężeń chromu w próbkach przechowywanych przez 4 dni w temperaturze pokojowej, trzy tygodnie w temperaturze 4 o C i ponad 18 miesięcy w temperaturze 10 o C w probówkach z tworzyw sztucznych [1]. Stwierdzono jednak szybki ubytek toluenu i etylobenzenu z próbek krwi przechowywanych w otwartych probówkach. Natomiast nie zaobserwowano zmian stężeń toluenu we krwi przechowywanej w szklanych probówkach, zamkniętych korkami z podkładką z folii aluminiowej lub teflonu [1] Obróbka fizyczna i chemiczna. Jednym ze sposobów przygotowania próbek moczu do oznaczeń metali ciężkich (np. chrom, kadm) jest rozcieńczenie za pomocą kwasu azotowego. Do próbek dodaje się też odpowiednich odczynników np. dwuchromianu potasowego lub kwasu siarkowego i nadtlenku wodoru. Z dodatkami próbki wygrzewa się w temperaturze o C (np. arsen). Natomiast krew poddaje się odbiałczeniu roztworem kwasu azotowego [1]. Mocz zawierający metabolity toluenu, ksylenu i styrenu jest poddawany hydrolizie alkalicznej, a anality przeprowadzane są w niepolarne pochodne w procesie sililacji za pomocą czynnika sililującego (N,O-bis, (trimetylosililo)-trifluoroacetamid- BSTFA). W celu przygotowania próbek moczu oznaczeń fenolu poddaje się go hydrolizie kwasowej a następnie ekstrahuje za pomocą eteru dietylowego [1] Izolacja i wzbogacanie analitów. Podstawowym elementem przygotowania próbki biologicznej do analizy jest etap izolacji i/lub wzbogacania polegający na przeniesieniu analitów z matrycy pierwotnej (próbka oryginalna) do matrycy wtórnej z równoczesnym usunięciem substancji przeszkadzających (izolacja) i zwiększeniem stężenia analitów do poziomu powyżej granicy oznaczalności stosowanego przyrządu kontrolno pomiarowego (wzbogacanie). Jedną z częściej wykorzystywanych technik do izolacji i wzbogacania lotnych związków chlorowcoorganicznych (trihalogenometany - THM, tetrachloroetylen, trimetylobenzen) jest analiza fazy nadpowierzchniowej w układzie statycznym (HS) lub dynamicznym (TLHS) [49-50, 63-75]. 4. OZNACZANIE KSENOBIOTYKÓW W PRÓBKACH PŁYNÓW BIOLOGICZNYCH Oznaczanie ksenobiotyków nieorganicznych Oznaczanie metali i innych pierwiastków w materiale biologicznym ma duże znaczenie nie tylko przy ocenie narażenia środowiskowego i zawodowego oraz w diagnostyce zatruć ostrych, ale również w diagnostyce chorób związanych z niedoborem metali istotnych dla życia. W zależności od potrzeby badaniom poddaje się różne materiały biologiczne, są to jednak najczęściej płyny ustrojowe krew, surowica, mocz, a niekiedy też włosy i paznokcie. Metody izolacji/wyodrębniania metali z płynów ustrojowych Wykrywanie śladowych ilości metali w moczu, krwi lub mleku często wymaga zniszczenia substancji organicznych przez utlenienie czyli mineralizację [76]. Proces ten związany jest z przeprowadzeniem ksenobiotyków metalicznych w postać jonową. Istnieją dwa warianty mineralizacji: na sucho i na mokro. Wybór jednego z wariantów uzależniony jest od oznaczanego pierwiastka oraz od wykorzystywanej techniki oznaczeń końcowych. Ponadto w praktyce analitycznej mogą znaleźć zastosowanie następujące techniki mineralizacji: 587

10 - rozkład próbek z wykorzystaniem mikrofal (w systemie otwartym lub zamkniętym); - mineralizacja wspomagana promieniowaniem UV; - rozkład próbki w mieszaninach utleniających wspomagany ultradźwiękami. Tak przygotowaną próbkę można już poddać analizie z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych. Często próbki moczu lub krwi poddaje się jedynie rozcieńczeniu na przykład przy użyciu rozcieńczonego kwasu azotowego. Oznaczenia końcowe metali W praktyce analitycznej do oznaczeń metali wykorzystuje się szerokie spektrum technik analitycznych. Jako najważniejsze należy wymienić: - atomową spektrometrię absorpcyjną (w wariancie płomieniowym lub bezpłomieniowym; - spektrometrię emisji atomowej; - spektrometrię mas ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie; - spektrometrię emisji atomowej ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie; - woltamperometrię absorpcyjną; - neutronową analizę aktywacyjną. Zastosowanie jednej z tych technik analizy uzależnione jest od rodzaju analizowanej próbki (efekty przeszkadzające matrycy), od ilości analitu w próbce oraz pożądanej dokładności oznaczenia. Przykłady stosowanych technik w celu oznaczenia wybranych pierwiastków próbkach płynów biologicznych człowieka przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Wybrane informacje dotyczące technik oznaczania metali i ich metabolitów w próbkach moczu i krwi ludzkiej TECHNIKA ROZ- DZIELANIA I/LUB OZNACZEŃ KOŃ- COWYCH ASA* IC-ASA PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZY Próbki moczu przenoszono do probówek reakcyjnych zawierających 6M HCl, tabletkę środka przeciw pienieniu i wodę Ewentualne rozcieńczanie próbki moczu (kwasem azotowym (V)) przed etapem oznaczeń końcowych Współstrącanie przy użyciu wodorotlenku samaru Mineralizacja na mokro Próbki moczu rozcieńczano za pomocą fazy ruchomej wykorzystywanej do chromatografii jonowej ANALIT As jego metabolity: (metylowe pochodne kwasu arsenowego (V)) Cr, Cd,Fe, Co, Cu, Mn, Ni, Pb ŹRÓDŁO LITERATU- ROWE [4] [5,14,15,77] Cd, Fe, Ni, Co, Pb, Cr, Cu, Mn, [77] Bi [26] Hg [8,9,78,79] Zn, Cd, Pb [10] Ni,Cd,Cu,Co,Pb [80] Pb [81] As jego metabolity: (metylowe pochodne kwasu arsenowego (V)) [12] Bez wstępnego przygotowania Cd, Ni [7,8] ETASA Mineralizacja na mokro z Bi, Cd, Pb [27] zastosowaniem mikrofal IC-ETASA Mineralizacja na mokro Pb [82] 588

11 ICP-MS Bi [16] Mineralizacja na mokro Ni [13] Próbki moczu rozcieńczano Sc, V, Mn, Fe, Co, Ni, wodą w stosunku1:9 Cu, Zn [10] ICP-MS HPLC-MS Bez wstępnego przygotowania As jego metabolity: (metylowe pochodne kwasu arsenowego (V)) Pt Woltamerometria Mineralizacja UV [11] adsorpcyjna ASA* spektrometria absorpcji atomowej; stosowana w wielu wariantach, m.in.: technika płomieniowa, bezpłomieniowa, zimnych par, generowania wodorków Istotną sprawą jest walidacja stosowanych metodyk i technik analitycznych. W przypadku oznaczania składników nieorganicznych dostępne są odpowiednie materiały odniesienia, co oczywiście ułatwia przeprowadzenie tej operacji. (tabela 6). Tabela 6. Materiały odniesienia, które można wykorzystać w badaniach próbek moczu [1]. [3] MATERIAŁ Mocz CERTYFIKOWANA ZAWARTOŚĆ METALI Cu, Se - poziom normalny As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Se - poziom podwyższony Hg - poziom normalny F - poziom normalny i podwyższony PRODUCENT NIST SRM As, Cu, Se, Be, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb LGC As, Cu, Se, Be, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb NRCCRM; GBW Surowica Cd, Cr, Cu,,Pb, V NIST 909 Oznaczanie ksenobiotyków organicznych Oznaczenie organicznych zanieczyszczeń w próbkach płynów biologicznych, jak np. w moczu, krwi, mleku czy spermie jest zadaniem trudnym i skomplikowanym ze względu zarówno na: - dużą różnorodność tych związków; - bardzo zróżnicowane poziomy zawartości; - skomplikowaną matrycę płynów biologicznych; - trudności z walidacją stosowanych metodyk (ze względu na brak odpowiednich materiałów odniesienia) szczególnie w odniesieniu do składników organicznych. Jedyny dostępny materiał odniesienia dotyczy metabolitów styrenu kwas migdałowy i kwas fenyloglioksalowy w moczu ludzkim [83]. Coraz większego znaczenia nabierają międzylaboratoryjne (nawet międzynarodowe), porównawcze badania jakości otrzymywanych wyników w poszczególnych laboratoriach [84]. Większość opracowanych procedur analitycznych opartych jest na wykorzystaniu technik chromatograficznych na etapie rozdzielania mieszanin na poszczególne indywidua chemiczne. Prowadzenie procesu chromatograficznego wymaga zastosowania przed wprowadzeniem próbki do kolumny chromatografu gazowego, etapu izolacji i/lub wzbogacania odpowiedniej grupy związków z bardzo skomplikowanej matrycy. 589

12 Metody izolacji i/lub wzbogacania związków organicznych z płynów ustrojowych W literaturze można odnaleźć wiele publikacji zawierających informacje o coraz szerszej gamie związków organicznych, obecnych w różnych elementach środowiska, a co za tym idzie, także w organizmie człowieka. Substancje te często wykazują właściwości toksyczne i niestety- nie wszystkie zostały dotąd uwzględnione w odpowiednich normach dotyczących jakości poszczególnych komponentów środowiska. Próbki moczu, krwi, mleka czy spermy wymagają specjalnego przygotowania. Powodem tego jest zbyt złożony skład matrycy próbki płynu biologicznego, niskie poziomy stężeń oznaczanych związków oraz niezgodność matrycy próbki ze stosowaną techniką chromatograficzną. Dlatego też anality obecne w próbce przed ostateczną analizą poddaje się procesowi izolacji i/lub wzbogacania. Korzystne jest przy tym, aby proces ten przebiegał jednoetapowo. Etap przygotowania próbki musi uwzględniać następujące czynniki: - charakter matrycy próbki płynu biologicznego, - sposób wprowadzenia próbki do kolumny chromatograficznej, - warunki prowadzenia procesu chromatograficznego, - charakterystykę wykorzystywanych detektorów (np. granicę oznaczalności). Zdarza się często, że możliwości wyboru określonej metody ograniczone są wielkością analizowanej próbki (krew, sperma, żółć). Jednak przy analizie próbek moczu lub mleka matki niedogodność ta zostaje wyeliminowana. W przypadku analizowania lotnych i średniolotnych związków organicznych najlepszym rozwiązaniem jest jednoetapowy proces izolacji i/lub wzbogacania. Wymogi te spełniają techniki umożliwiające przeprowadzenie, zarówno izolacji analitów z matrycy, jak i ich wzbogacenie w jednym etapie. W praktyce analitycznej najczęściej wykorzystuje się techniki izolacji i/lub wzbogacania do fazy gazowej, fazy ciekłej i fazy stałej (stacjonarnej), które nadają się w przypadku oznaczania lotnych, średniolotnych i trudnolotnych związków [65]. Przy pomocy żadnej z wymienionych technik nie można oznaczyć dowolnej grupy związków. Dokonując wyboru stosowanej techniki jednocześnie zawężeniu ulega zakres i liczba związków, które można oznaczyć. W tabeli 7 zestawiono najczęściej stosowane techniki izolacji i wzbogacania analitów z próbek moczu. 590

13 Tabela 7. Informacje dotyczące poszczególnych technik izolacji i/lub wzbogacania związków organicznych [63-72,85-86]. TECHNIKA EKSTRAKCJI Techniki Analizy Fazy Nadpowierzchniowej Ekstrakcja do fazy gazowej Ekstrakcja do fazy ga- w układzie statycznym (HS) w układzie dynamicznym (TLHS) Technika wypłukiwania i jednoczesnego wychwytywania analitów na stałym sorbencie (PT) Techniki destylacyjne Technika ekstrakcji do fazy ciekłej (LLE) OPIS -oparte są na wykorzystaniu zjawiska podziału analitów pomiędzy fazę ciekłą i gazową. Zawartość analitu w próbce w postaci fazy skondensowanej określa się analizując fazę nadpowierzchniową fazę gazową, która jest lub była w kontakcie z analizowaną próbką, najbardziej efektywne uwalnianie z fazy ciekłej jest możliwe dla lotnych, średniolotnych, niepolarnych lub słabo polarnych związków organicznych -obie stykające się ze sobą fazy wodna (próbka) i gazowa (matryca odbierająca) są nieruchome, proces analizy jest dwuetapowy badaną próbkę umieszcza się w zamkniętym naczyniu o stałej temperaturze i pobiera do analizy fazę nadpowierzchniową dopiero po osiągnięciu stanu równowagi termodynamicznej, próbkę do analizy pobiera się ręcznie lub automatycznie -gaz przepuszcza się w sposób ciągły przez próbkę albo nad próbką (współprądowo albo przeciwprądowo), a unoszone z nim anality są zatrzymywane w pułapce z sorbentem (np. woda), technikę tę łączy się często z techniką bezpośredniego nastrzyku próbki (DAI) na kolumnę chromatografu gazowego (GC) wyposażonego w detektor wychwytu elektronów (ECD) -strumień gazu jest przepuszczany przez analizowaną próbkę ciekłą w postaci drobnych pęcherzyków, wypłukane anality są następnie zatrzymywane na pułapce z której są uwalniane, najczęściej termicznie, do kolumny chromatograficznej, technika ta jest szeroko stosowana do oznaczania lotnych i średniolotnych związków organicznych w różnorodnych matrycach wodnych. -wykorzystywane są do izolacji lotnych, bardziej polarnych związków z matryc ciekłych, możliwa jest tu analiza analitów w próbkach o dużej zawartości związków nieorganicznych, wielkocząsteczkowych związków organicznych, które przy stosowaniu innych technik wymagają skomplikowanej operacji oczyszczania przed właściwą analizą chromatograficzną; podstawą rozdzielenia mieszaniny na składniki jest zróżnicowany podział poszczególnych składników między fazę ciekłą i pozostającą z nią w równowadze fazę gazową, składniki bardziej lotne ulegają wzbogaceniu w fazie gazowej, która po jej wykropleniu stanowi koncentrat tych składników destylat -zasada izolacji oparta jest na wykorzystaniu zjawiska podziału analizowanych związków pomiędzy organiczny rozpuszczalnik, a fazę ciekłą, do ekstrakcji stosuje się rozpuszczalniki nie mieszające się z wodą (tworzące z nią układ dwufazowy), w których anality rozpuszczają się lepiej niż w wodzie, zastosowanie metody do związków średnio- i trudnolotnych Ekstrakcja do fazy stałej Technika ekstrakcji do fazy stałej (SPE) Technika mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej ( SPME) -polega na przeniesieniu analitów z ciekłej próbki do stałego sorbentu, a następnie ich uwolnieniu metodą ekstrakcji rozpuszczalnikiem o dużej sile elucyjnej lub rzadziej metodą desorpcji termicznej, duży wybór sorbentów stanowiących fazę stałą zapewnia uzyskanie odpowiedniego poziomu selektywności, optymalny stopień wzbogacenia wybranych zanieczyszczeń, typowe sorbenty stosowane do zatrzymania analiów to: grupy polimerów organicznych, w tym kopolimery styrenu i diwinylobenzenu; sorbenty węglowe; żele krzemionkowe z chemicznie związanymi fazami zawierającymi różne grupy funkcyjne, możliwość izolacji i wzbogacania analitów o szerokim spektrum lotności i polarności -w tym przypadku medium sorpcyjne umieszczone jest w postaci cienkiej warstwy na pręciku z topionej krzemionki, zapewnia to transport analitu z próbki do sorbentu i upraszcza wprowadzenie analitów do kolumny chromatograficznej. 591

14 Każda z wymienionych technik ma swoje ograniczenia i wady i można ją wykorzystać jedynie w ściśle określonym zakresie. Informacje dotyczące poszczególnych technik zamieszczono również w tabeli 7. Oznaczanie związków organicznych w próbkach płynów biologicznych Analiza otrzymanych ekstraktów/eluatów obejmuje identyfikację oraz oznaczenie ilościowe poszczególnych składników i jest możliwa do przeprowadzenia gdy zastosuje się odpowiednią technikę chromatograficzną. Wśród szerokiej gamy technik chromatograficznych do oznaczania organicznych składników płynów biologicznych stosuje się głównie chromatografię gazową (GC) z detektorem specyficznym dla określonej grupy analitów (np. MS, FID, ECD). Rzadziej znajduje zastosowanie wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detektorem fluorescencyjnym. Informacje na temat możliwości zastosowania powyższych technik do oznaczenia organicznych ksenobiotyków w próbkach moczu i krwi zestawiono w tabeli 8. Tabela 8. Wybrane informacje dotyczące technik oznaczania ksenobiotyków organicznych i ich metabolitów w próbkach moczu, krwi, mleku i spermy ludzkiej TECHNIKA OZNACZEŃ KOŃCO- WYCH GC-MS PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFIA GAZOWA dodatek kropli środka przeciw pienieniu, wysokotemperaturowe (90 C) wymywanie z jednoczesnym wychwytem analitów (PT) analiza fazy nadpowierzchniowej (HS) analiza fazy nadpowierzchniowej (HS), ekstrakcja do fazy stałej (SPME) hydroliza enzymatyczna, ekstrakcja do fazy stałej (SPE), acylowanie amin aromatycznych* ANALIT eter metylowo-tert-butylowy (MTBE) - jego metabolit: alkohol tert-butylowy trichloroeten - jego metabolity: kwas trichlorooctowy chloroform trihalometany (THM) ŹRÓDŁO LITERA- TUROWE [87] [45-50, 68-69,73] aldehyd akrylowy [88] benzen, toluen, etylobenzen,ksyleny [89] nitroareny aminy aromatyczne* [90] fenole [91 polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD), dibenzofurany ekstrakcja do fazy stałej (SPE) (PCDF), polichlorowane bifenyle [92] (PCB) - polichlorowane bifenyle (PCB) [93] kwas hipurowy [94] hydroliza kwaśna kwas tiodiglikolowy [95] hydroliza enzymatyczna, pochodne monohydroksyowe ekstrakcja do fazy stałej (SPE) związków z grupy WWA [96] mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) toluen (i jego metabolity) [35] rozcieńczenie próbki, ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) fenol [32]

15 GC-ECD GC-FID GC-FMD ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) kwasy merkapturowe [97] ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) kwas S-p-toluilomerkapturowy o-krezol [39] kwas hipurowy hydroliza, ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE), o-krezol 1-naftol [98] ekstrakcja do fazy stałej (SPE), 2-naftol ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) sałe zanieczyszczenia organiczne [99] (PCB, pestycydy) ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE), kwas (2-metoksyetoksy)octowy estryfikacja (MEAA) [100] hydroliza kwaśna, hydroliza zasadowa, 4 heptanon analiza fazy nadpowierzchniowej trimetyloamina [101] (HS) pułapka kriogeniczna toluen, trichloroetylen, n- heksan [102] ekstrakcja do fazy stałej (SPE) polichlorowane bifenyle (PCB) [52,103] - chlorowane pestycydy [62] krezole [94] hydroliza enzymatyczna etanol, aldehyd, aceton,2,3- butanodiol [104] ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE), pochodne chloro- i metylotiotriazyn ekstrakcja do fazy stałej (SPE) [105] derywatyzacja, 2,5-heksanedione hydroliza kwaśna, [102] ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) trichloroetylen, trichloroetanol, [106] kwas trichlorooctowy analiza fazy nadpowierzchniowej tetrachloroeten, kwas trichlorooctowy (HS) 107 tetrachloroeten, trichloroeten [108] metanol, kwas mrówkowy [37] dichlorometan [44] alkohol etylowy [109] toluen, ksyleny [94,110, 111] analiza fazy nadpowierzchniowej (HS) wymywanie z jednoczesnym wychwytem analitów (PT) mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) hydroliza kwaśna ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) toluen, heksan, ksyleny, etylobenzen, styren, metanol trimetylobenzen, kwas dimetylobenzoesowy benzen, etylobenzen, styren, toluen, m-ksylen, n-heksan hemimeliten, mezytylen, pseudokumen [112] [113] [108] styren (i jego metabolity) [52] toluen [35] hydrochinon [114] 593

16 GC LC-MS analiza fazy nadpowierzchniowej (HS) LC-MS/MS - 1-butanol 1,1,1 - trichloroetan kwas trichlorooctowy trichloroetanol metanol kwas mrówkowy toluen toluen, heksan octan etylu toluen, styren [115] [116] [117- metanol 119,127] ksylen [120,121] - (o-, m-, p-)ksyleny [122] o-krezol [123] [102] hydroliza kwaśna, sililacja kwas m-metylohipurowy [121 CHROMATOGRAFIA CIECZOWA ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) diuretyki [124] hydroliza kwaśna 1-hydroksypiren [125] hydrochinon katechol - trichloroetanol, kwas trichlorooctowy LC-ES- MS/MS - kwas S-metylomerkapturowy kwas trans, trans-mukonowy zakwaszenie próbki, kwas S-fenylomerkapturowy ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) [38] ekstrakcja do fazy stałej (SPE), kwas trans, trans-mukonowy wymiana jonowa [38] zakwaszenie, kwasy hipurowe HPLC-UV ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) (orto-, meta-, para-) [111] kwasy metylohipurowe - (orto-, meta-, para-) ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) kwas migdałowy [97] - kwasy metylohipurowe (orto-, meta-, para-) [126] ekstrakcja do fazy stałej (SPE) kwas trans, trans-mukonowy [114] - kwas migdałowy, kwas fenyloglioksalowy [83] HPLC-UV- zakwaszenie, VIS ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) kwas benzylomerkapturowy [127] - hydroliza enzymatyczna, 1-hydroksypiren ekstrakcja do fazy stałej (SPE) [ ] HPLC-FSD hydroliza enzymatyczna suma związków z grupy WWA [40] hydroliza enzymatyczna ekstrakcja do fazy stałej (SPE) [96] ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) 17 lekarstw moczopędnych (diuretyków) [131] HPLC-FID 1-hydroksypiren [132] kwas migdałowy [133] [102,119,13 kwas hipurowy, o-krezol - 4] HPLC kwasy hipurowe (orto-, meta-, para-) [122,123] [30] 594

17 Oznaczenie spektrofotometryczne SPEKTROFOTOMETRIA chromatografia cienkowarstwowa kwas metylohipurowy [98] 5. ZASADY INTERPRETACJI WYNIKÓW Zgodnie z definicją monitoring biologiczny jest to systematyczny pomiar stężeń substancji toksycznych lub ich metabolitów w tkankach, wydzielinach lub wydalinach, oddzielnie lub łącznie, mający na celu ocenę wielkości narażenia oraz ryzyka dla zdrowia przy przyjęciu za podstawę odpowiednich danych interpretacyjnych [1]. W tym przypadku wartościami umożliwiającymi interpretację wyników oznaczeń analitów są wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym (DSB). W większości krajów stosowanie badań z zakresu monitoringu biologicznego posiada charakter fakultatywny. Monitoring biologiczny może być wykorzystywany do oceny narażenia, tak w warunkach ekspozycji komunalnej, jak i ekspozycji zawodowej. W związku z tym istnieją odpowiednie wartości referencyjne, które w populacji generalnej mogą wykazywać istotne różnice w zależności od stopnia skażenia środowiska, diety, palenia papierosów. Systematyczne wykonywanie oznaczeń, np. ołowiu we krwi pozwala jednak na śledzenie trendów i wyciąganie wniosków na temat potencjalnego zagrożenia populacji na danym terenie oraz czynników, które te zagrożenia powodują. Dane na temat dopuszczalnych w warunkach ekspozycji przemysłowej stężeń substancji toksycznych lub produktów ich przemiany, a także wartości wczesnych, odwracalnych efektów działania, są publikowane w postaci zaleceń przez różne organizacje międzynarodowe oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczne warunki pracy w poszczególnych krajach. Powszechnie uznanymi organizacjami publikującymi listy wartości DSB oparte na dokumentacjach naukowych są American Conference of Governmental Industrial Hygienists oraz niemiecka Deutsche Forschungsgemeinschaft. Listy wartości DSB są przez te organizacje systematycznie uzupełniane i publikowane corocznie. Generalnie te wartości mogą być uzyskiwane na podstawie kryteriów zdrowotnych i umożliwiać bezpośrednią ocenę ryzyka wystąpienia skutków narażenia na czynniki toksyczne lub jako odpowiedniki wartości najwyższych stężeń substancji toksycznych w powietrzu (NDS) [1]. LITERATURA [1.] Monitoring biologiczny narażenia na czynniki chemiczne w środowisku pracy, [red] Jakubowski M., IMP, Łódź 1997 [2.] Dutkiewicz C., Andryszek C., Kończalik J., Murowaniecki Z., Rachański D., Rolecki R., Wasiela T., Ocena zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych w dużych obszarach geograficznych, IMP, Łódź 1997 [3.] Apostoli P., Bartoli D., Alessio L., Buchet J. P., Occup. Environ. Med., 56, 825 (1999) [4.] Ng J. C., Johnsona D., Imrayb P., Chiswell B., Moore M.R., Analyst, 123, 929 (1998) [5.] Gianello G., Masci O., Carelli G., Vinci F., Castellino N., Ind. Health, 36, 74 (1998) [6.] Mason H.J., Williams N., Armitage S., Morgan M., Green S., Perrin B., Morgan W.D., Occup. Environ. Med., 56, 553 (1999) [7.] Odland J. Ø., Nieboer E., Romanova N., Thomassen Y., Norseth T., Lund E., J. Environ. Monit., 1, 153 (1999) [8.] Santa Rosa R.M.S., Müller R.C.S., Alves C.N., De S. Sarkis J.E., De S. Bentes M. H., Brabo E., De Oliveira E. S., Sci. Total. Environ., 261, 169 (2000) 595

18 [9.] Barregård L., J. Work. Environ. Health; 19, 45 (1993) [10.] Karakaya A., Z Karaaslan., Y Duydu., Yücesoy B., Oflaz G., Köse K., Biomarkers, 6, 351 (2001) [11.] Schierl R., Microchem. J., 67, 245 (2000) [12.] Heinrich-Ramm R., Minut-Prüfert S., Szadkowski D., J. Hyg. Environ. Health, 203, 475 (2001) [13.] Wang J., Hansen E.H., Anal. Chim. Acta, 424, 223 (2000) [14.] Petersen R., Thomsen J.F., Jørgensen N. K., Mikkelsen S., Occup. Environ. Med., 57, 140 (2000) [15.] Elis A., Forom P., Ninio A., Cahana L., Liszner M., J. Occup. Environ. Health, 7, 206 (2001) [16.] Wang J., Hansen E. H., At. Spectrosc., 22, 312 (2001) [17.] Bárány E., Bergdahl I. A., Lundh T., Samuelson G., Schütz A., Skerfving S., Oskarsson A., Environ. Res. Sec. A., 89, 72 (2002) [18.] Wella Herr C. E., Jankofsky M., Angerer J., Küster W., N Stilianakis. I., Gieler U., Eikmann T., J. Exp. Anal. Environ. Epidemiol., 13, 24 (2003) [19.] Le X. C., Arsenic speciation in the environment and humans in: Environmental Chemistry of Arsenic, M. Dekker, Inc, New York 2001, 95 [20.] Spěváčková V., Čejchanová M., Černá M., Spěváček V., Šmĭd J., Beneš B., J. Environ. Monit., 4, 796 (2002) [21.] Hinwood A.L., Sim M. R., De Klerk N., Drummer O., Gerostamoulos J., Bastone E. B., Environ. Res. Sec. A., 88, 219 (2002) [22.] Vahter M., Åkesson A., Lind B., Björs U., Schütz A., Berglund M., Environ. Res. Sec. A., 84, 186 (2000) [23.] Sirivarasai J., Kaojaren S., Wananukul W., Srisomerang P.,, Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health, 33, 180 (2002) [24.] Süzen H.S., Duydu Y., Aydın A., Isımer A., Vural N., Am. J. Ind. Med., 43, 165 (2003) [25.] Czarnowski W., Hać E., Krechniak J., Pol. J. Environ, Stud., 12, 357 (2003) [26.] Cadore S., Dos Anjos Aparecida P., Baccan N., Analyst, 123, 1717 (1998) [27.] Sung Y-H., Huang S-D., Anal. Chim. Acta, 495, 165 (2003) [28.] Qu Q., Melikian A. A., G. Li, Shore R., Chen L., Cohen B., Yin S., Kagan M. K., Li H., Meng M., Jin X., Winnik W., Y Li., Mu R., Li K., Am. J. Ind. Med., 37, 522 (2000) [29.] Perbellini L., Pasini F., Romani S, Princivalle A, Brugone F., J. Chromatogr. B, 778, 199 (2002) [30.] Melikian A.A., Qu Q., Shore R., Li G., Shore R., li G., Li H., Jin X., Cohen B., Chen L., Li Y., Yin S., Mu R., Zhang X., Wang Y., J. Chromatogr. B, 788, 211 (2002) [31.] Rothman N., Bechtold W. E., Yin S-N., Dosemeci M., Li G-L., Wang Y-Z., Griffith W. C., Smith M. T., Hayes R. B., Occup. Environ. Med., 55, 705 (1998) [32.] Jacob J., Seidel A., J. Chromatogr. B, 788, 31 (2002) [33.] Viau C., Diakité A., Ruzgyté., Tuchweber B., Blais Ch., Buchard M., Vyskocil A., J. Chromatogr. B, 788, 165 (2002) [34.] Fustinoni S., Buratti M., Giampiccolo R., Brambilla G., Foà V., Colombi A., Int. Arch. Occup. Environ. Health, 73, 389 (2000) [35.] Passarelli M.M., Poalielo M.M.B., Matuo T., Turin C.A., Nascimento E.S., Sci. Total. Environ., 243/244, 349 (1999) [36.] Berode M., Sethre T., Läubli T., Savolainen H., Arch. Occup. Environ. Health, 73, 410 (2000) [37.] Fang M. Z., Shin M. K., Park K. W., Kim Y. S., Lee J. W., Cho M. H., J. Work Environ Health, 26, 62 (2000) [38.] Angerer J., Schildbach M., Krämer A., Arch. Toxicol., 72,119 (1998) [39.] Hara K., Hanaoka T., Yamano Y., Pan G., Ichiba M. Y., Wang Y., Zhang J., Feng Y., Guan D., Gao G., Xu Z., Takahashi K., Itani T., Nagoya Med. J., 42,157 (1998) [40.] Carrer P., Maroni M., cavallo D., Visetin S., Cecchetti G., Mangani F., Piovano G., Iachetta R., Med. Lav., 92, 314 (2001) [41.] Indulski J., Lutz W., Krajewska B., Biomarkery zagrożeń zdrowotnych osób zamieszkujących obszary o wysokim stopniu skażenia kancerogennymi substancjami chemicznycmi, IMP, Łódź

19 [42.] Kostrzewski P., Gromiec J. P., Zalecenia metodyczne do oceny środowiska pracy w przypadku ekspozycji na rozpuszczalniki organiczne wchłaniane drogą inhalacyjną i przez skórę, IMP, Łódź 2000 [43.] Sakai T., Morita T., Wakui Ch., J. Chromatogr. B., 778, 245 (2002) [44.] Nakahama T., Fukuhara M., Inouye Y., J.J. Toxicol. Environ. Health, 43, 280 (1997) [45.] Imbriani M., Niu Q., Negri S., Ghittori S., Ind. Health, 2001, 39, [46.] Aggazzotti G., Fantuzzi G., Righi E., Predieri G., J Chromatogr. A., 710, 181 (1995) [47.] Aggazzotti G., Fantuzzi G., Righi E., Predieri G., Sci. Total. Environ., 217, 155 (1998) [48.] Polkowska Ż., Górecki T., Namieśnik J., Occup. Environ. Hyg, 14, 240 (1999) [49.] Polkowska Ż., Górecki T., Namieśnik J., Am. Clin. Lab., 9, 38 (2001) [50.] Horański M., Badanie krwi, Żyjmy dłużej, 8, 4 (1999) [51.] Prieto M.J., Berenguer V, Marhuenda D., Cardona A., J. Chromatogr. B, 741, 301 (2000) [52.] Gabrio T., Piechotowski I., Wallenhorst T., Klett M., Cott L., Friebel P., Link B., Schwenk M., Chempsphere, (2000) [53.] Brandys J., Toksykologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999 [54.] Bogdanik T., Toksykologia kliniczna, PZWL, Warszawa 1988 [55.] Norén K., Meironyté D., Chempsphere, (2000) [56.] Schecter A., Kassis I., Päpke O., Chempsphere, (1998) [57.] Thomsen C., Småstuen Haug L., Leknes H., Lundanes E., Becher G., Lindström G., Chempsphere, (2002) [58.] Kabata Pendias A., Pendias H., Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym, WG, Warszawa 1979 [59.] Pflieger-Bruss S., Hanf,V. Behnisch P., Hagenmaier H., Rune G.M., The Lancet, (1995) [60.] Gaspari L., Chang S-S., Santella R.M., Garte S., Pedotti P., Taioli E., Mut. Res/Genetic Toxicol. Environ. Mutagenesis, (2003) [61.] Naccarati A., Zanello A., Landi S., Consigli R., Migliore L., Mut. Res/Genetic Toxicol. Environ. Mutagenesis, (2003) [62.] Polder A., J. Odland Ø., Tkachev A., Føreid S., T. Savinova N., Skaare J. U., Sci. Tot. Environ., (2003) [63.] Namieśnik J.., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa 2000 [64.] Zygmunt B., Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Chemia XXXVII, Gdańsk, 3 (1997) [65.] Staniszewska M., Opracowanie bezrozpuszczalnikowych metodyk jednoczesnego oznaczania szerokiej gamy lotnych i średniolotnych związków organicznych w próbkach wody, Praca doktorska, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2000 [66.] Namieśnik J., Górecki T., Biziuk M., Anal. Chim. Acta, 1990, 237, 1-60 [67.] Kozłowski E., Sieńkowska-Zyskowska E., Biziuk M., Chem. Anal., 28: 817 (1983) [68.] Kozłowski E., Polkowska Ż., Chem. Anal., 41, 173 (1996) [69.] Polkowska Ż., Kozłowski E., Chem. Anal., 41, 183 (1996) [70.] Polkowska Ż., Namieśnik J., Czerwiński J., Zygmunt B., Int. J. Food Sci. Technol., 31, 387 (1996) [71.] Biziuk M., Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Chemia 31/513, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1994 [72.] Polkowska Ż., Oznaczanie śladów lotnych związków organicznych w próbkach ciekłych uwalnianych i wzbogacanych techniką analizy fazy nadpowierzchniowej nad cienką warstwą cieczy, Rozprawa doktorska, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996 [73.] Polkowska Ż., Kozłowska K., Górecki T., Namieśnik J., Chemosphere, 53, 899 (2003) [74.] Kozłowska K., Polkowska Ż., Namieśnik J., Chem. Inż. Ekol., 10, 7 (2003) [75.] Kozłowska K., Polkowska Ż., Przyjazny A., Namieśnik J., Pol. J. Environ. Stud., 5, 503 (2003) [76.] Kościelniak P., Piekoszewski., Chemia sądowa, WIES, Kraków 2002 [77.] Saracoglu S., Soylak M., Elci L., Talanta, (2003) 597

20 [78.] Vamnes J. S., Eide R., Isrenn R., Höl P. J., Gjerdet N. R., Sci. Total. Environ., (2003) [79.] Río Segade S., Tyson J. F., Spectrochim. Acta, Part B, (2003) [80.] Narin I., Soylak M., Anal. Chim. Acta, (2003) [81.] Lin J-L. Tan D-T., Ho H-H., Yu Ch-Ch., Am. J. Med (2002) [82.] Parsons P. J., Geraghty C., Verostek M. F., An assessment of contemporary atomic spectroscopic techniques for the determination of lead in blood and urine matrices, Spectrochim. Acta, Part B, 56 (2002) [83.] Sperlingova I., Dabrowska L., Stransky V., Kucera J., Tichy M., Accred. Qual. Assur., 8, 113 (2003) [84.] Heinrich-Ramm R., Jakubowski B., Heinzow J., Molin Christensen J., Olsen E., Hertel O., Pure Appl. Chem., 72, 385 (2000) [85.] Namieśnik J., Zygmunt B., Biziuk M., Wiergowski M., Torres L., Pol. J. Environ. Stud., 5, 5 (1996) [86.] Kuran P., Sojak L., J. Chromatogr. A, 733, 119 (1996) [87.] Lee Ch-W., Weisel C. P., J. Anal. Toxic., 22, 1 (1998) [88.] Sakra N., Nishimura S., Fujita N., Namera A., Yashiki M., Kojami T., J. Chromatogr. B, 719, 209 (1998) [89.] Fustinoni S., Giampiccolo R., Pulvirenti S., Buratti M., Colombi A., J.Chromatogr. B, 723, 105 (1999) [90.] Grimmer G., Dettbarn G., Seidel A., Jacob J., Sci. Total. Environ., 247, 81 (2000) [91.] Crespín M.A., Gallego M., Valcarcel M., J. Chromatogr. B, 773, 89 (2002) [92.] Gonzalez C., Kogevinas M., Huici A., Gadea E., Ladona M., Bosch A., Bleda MJ., Chemosphere, 36, 419 (1998) [93.] Juan C-Y., Thomas G.O., Semple K.T., Jones K.C., Chemosphere, (1999) [94.] Pierce C. H., Chen Y., Dills R. L., Kalman D. A., Morgan M. S., Toxicol. Lett., 129, 65 (2002) [95.] Cheng T-J., Huang Y-F., Ma Y-Ch., JOEM., 247, 81 (2000) [96.] Smith Ch. J., Huang W., Walcott Ch. J., Tuner W., Grainger J., Patterson D. G. Jr., Anal. Bioanal. Chem., 372, 216 (2002) [97.] Truchon G., Begin D., Lesage J., Goldberg M., Talbot D., Drolet D., Gerin M., J. Occup. Health, 40, 350 (1998) [98.] Bieniek G., Am. J. Ind. Med., 34, 445 (1998) [99.] Sandanger T. M., Odland J. Ø., Tkachev A., Burkow I. C., Sci. Total. Environ., (2003) [100.] B Hymer C., Cheever K.L, Butler M.A., Brown K.K., J. Chromatogr. B, 795, 145 (2003) [101.] Wahl H. G., Hoffmann A., Luft D., Liebich H. M., J. Chromatogr. A, 847, 117 (1999) [102.] Baelum J., Molhave L., S Hansen. H., Vaeth M., Scand. J. Work Environ. Health, 24, 30 (1998) [103.] Janák K., Jensen E., Becher G., J. Chromatogr. B, 734, 219 (1999) [104.] Otsuka M., Harada N., Itabashi T., Ohmori S., Alcohol, 17, 119 (1999) [105.] Mendaš G., Tkalčević B., Drevenkar V., Anal. Chim. Acta, 424, 7 (2000) [106.] Christensen J. M., Rasmussen K., Koppen B., J. Chromatogr., 442, 317 (1988) [107.] Furuki K., Ukai H., Okamoto S., Takada S., Kawai T., K., Miyama Y., Mitsuyoshi K., Zhang Z. W., Higashikawa K., Ikeda M., Int. Arch. Occup. Environ. Health, 73, 221(2000) [108.] Kostrzewski P., Medycyna Pracy, XLIV, (1993) [109.] Corrêa C.L., Pedroso R. C., J. Chromatogr. B, (1997) [110.] Takeuchi A., Kawai T., Zhang Z.-W., Miyama Y., Sakamoto K., Higashikawa K., Ikeda M., Int. Arch. Occup. Environ. Health, 75, 387 (2002) [111.] Kramer A., Linnert M. Jr, Wrbitzky R., Angerer J., Int. Arch. Occup. Environ. Health, 72, 52 (1999) [112.] Kawai T., Yasugi T., Mizunuma K., Horiguchi S., Iguchi H., Uchida Y., Int. Arch. Occup. Environ. Health, 64, 223 (1992) [113.] Kostrzewski P., Wiaderna-Brycht A., Czerski B., Sci. Total. Environ., 199, 73 (1997) 598

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 25 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO ANALITYKA I MONITORING

ROZDZIAŁ 25 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO ANALITYKA I MONITORING ROZDZIAŁ 25 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO ANALITYKA I MONITORING Bożena Zabiegała, Monika Partyka, Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, ul. G.Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 3, 59-68 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Volatile

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12

Bardziej szczegółowo

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MONIKA OSZUST, MARIUSZ BARCZAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin monika.oszust@o2.pl Rozdział 3 1 MEZOPOROWATE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA Tendencje oraz perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce Dyplomant: Opiekun dydaktyczny: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA

OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ mgr Paweł Krajewski OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

ANNA ROGOWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA

ANNA ROGOWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA ANNA ROGOWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA ANNA ROGOWSKA ANALIZA WOLTAMPEROMETRYCZNA WYBRANYCH SUBSTANCJI LECZNICZYCH W PREPARATACH FARMACEUTYCZNYCH ROZPRAWA DOKTORSKA WYKONANA W KATEDRZE I ZAKŁADZIE CHEMII ANALITYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej Chemia Analityczna Analiza Elementarna Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, całkowitego węgla organicznego oraz węgla nieorganicznego w próbkach środowiskowych z kulometrycznym oznaczeniem końcowym

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

TEMAT ĆWICZENIA: SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE ŻELAZA Z ZASTOSO- WANIEM TECHNIKI WSTRZYKOWO-PRZEPŁYWOWEJ

TEMAT ĆWICZENIA: SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE ŻELAZA Z ZASTOSO- WANIEM TECHNIKI WSTRZYKOWO-PRZEPŁYWOWEJ PROBLEMATYKA: Przygotowanie próbek do analizy ilościowej. Optymalizacja warunków doświadczalnych. TEMAT ĆWICZENIA: SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE ŻELAZA Z ZASTOSO- WANIEM TECHNIKI WSTRZYKOWO-PRZEPŁYWOWEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Alkoholizm i Narkomania, Tom 14, Nr l, ss. 151~163 ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Bogdan Sznka!ski Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie DRUGS OF AnUSE

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

EKSTRAKCJA MICELARNA JAKO ALTERNATYWNA TECHNIKA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHEMICZNEJ

EKSTRAKCJA MICELARNA JAKO ALTERNATYWNA TECHNIKA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHEMICZNEJ BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 1, str. 104-116 Ilona Kiszkiel, Marta Hryniewicka EKSTRAKCJA MICELARNA JAKO ALTERNATYWNA TECHNIKA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHEMICZNEJ Zakład Chemii Ogólnej i

Bardziej szczegółowo

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD 1/2014 Beckman Coulter Bliżej Ciebie Wstęp Szanowni Państwo, W Państwa rękach znajduje się drugi numer naszego Biuletynu. Stopniowo chcielibyśmy, we współpracy z Państwem, wypracować jego formułę - tak,

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych

ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych Znaczącym problemem ludności w Polsce staje się problem szeregu zagroŝeń i uciąŝliwości występujących

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej ISSN 1505-828X BIULETYN 1(41) 2011 WARSZAWA 2011 KOMITET REDAKCYJNY PRZEWODNICZĄCY: ZASTĘPCA: CZŁONKOWIE: dr inż. Roman JÓŹWIK płk dr inż. Grzegorz NYSZKO mgr Grażyna

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Biel Mikrostruktura i właściwości biomateriałów tytanowych

Bardziej szczegółowo

Optymalne odżywianie porady lek. med. Wojciecha Urbaczki

Optymalne odżywianie porady lek. med. Wojciecha Urbaczki nr 2 (22) czerwiec 2009 ISSN 1732 0186 Cena 6 zł Optymalne odżywianie porady lek. med. Wojciecha Urbaczki Promujemy zdrowy styl życia relacja ze spotkania Akuna Active Life Tycie z nadmiaru emocji o tym,

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo