Unia Bankowa przyczyny tworzenia, zasady funkcjonowania, oczekiwania, zagrożenia. Marian Górski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unia Bankowa przyczyny tworzenia, zasady funkcjonowania, oczekiwania, zagrożenia. Marian Górski"

Transkrypt

1 Unia Bankowa przyczyny tworzenia, zasady funkcjonowania, oczekiwania, zagrożenia Marian Górski

2 Europejki sektor bankowy przed kryzysem Bankowość centralna: strefa euro Europejski System Banków Centralnych (EBC + 18 NBC) kraje poza strefą - Narodowe Banki Centralne [konsultacyjno-doradcza rola ESBC (EBC + 28 NBC)] Bankowość komercyjna: strefa euro ponad 6000 instytucji kredytowych, których wartość aktywów stanowi 350% PKB strefy; silna koncentracja - aktywa 150 największych instytucji reprezentują 80% aktywów sektora strefy. kraje poza strefą ponad 2000 instytucji monetarnych. Najsilniejsze działają w Wielkiej Brytanii. Sieć bezpieczeństwa Krajowe Nadzory Finansowe (28 scentralizowanych na poziomie krajów nadzorów) Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji Instytucje gwarantowania depozytów (40 w strefie euro finansowanie ex-ante i ex-post). Budżety państw narodowych inwestują w celu ratowania banków przed upadłością, bądź ostateczni płatnicy gwarancji.

3 Jednym z głównych powodów zmian w systemie bezpieczeństwa sektora bankowego w Unii Europejskiej jest przeciwstawienie się pokusie nadużyć ze strony banków zbyt dużych by upaść oraz uniknięcie w przyszłości obciążania podatników kosztami ratowania banków. Wsparcie państw UE dla sektora bankowego w latach wyniosło 1,6 bln EUR (13% EU GDP) 1,2 bln gwarancje, 288 mld dokapitalizowanie, 121 mld wykup zagrożonych aktywów. Zatwierdzone programy pomocy udzielonej przez wybrane państwa dla sektora finansowego w mld EUR (stan na r.) państwo wydatki państwo wydatki Wlk. Brytania 650 Belgia 275 Dania 600 Holandia 256 Niemcy 588 Szwecja 161 Irlandia 456 Austria 91 Francja 351 Finlandia 54 Hiszpania 329 Grecja 28 Pomoc ta nie musi być bezzwrotna, są to gwarancje, które nie muszą być zrealizowane, pożyczki, które mogą być zwrócone i udziały kapitałowe, które mogą być odsprzedane nawet z zyskiem.

4 Sektor bankowy w UE jest silnie skoncentrowany 150 banków reprezentuje 80% aktywów. W większości krajów działają oddziały operacyjne i spółki córki w ramach grup bankowych. Największe europejskie systemowo ważne instytucje finansowe według wartości aktywów bln EUR nr bank kraj aktywa 1 Deutsche Bank Niemcy 2,186 2 HSBC Holdings Wlk. Brytania 2,094 3 Barclays Wlk. Brytania 2,010 4 BNP Paribas Francja 1,994 5 Credit Agricole Group Francja 1,885 6 Royal Bank of Scotland Wlk. Brytania 2,010 7 Santander Group Hiszpania 1,293 8 Societe Generale Francja 1,282 9 ING Group Holandia 1, Groupe BPCE Francja 1, Lloyds Banking Group Wlk. Brytania 1, UBS Szwajcaria 1, UniCredit Group Włochy 0, Credit Suuisse Group Szwajcaria 0,866

5 Usytuowanie nadzoru bankowego oraz systemu gwarantowania depozytów na poziomie państw członkowskich nie zapewniało spójnej i jednolitej polityki pieniężnej w ramach strefy euro: zróżnicowany dostęp do kredytów w wyniku różnych rekomendacji krajowych nadzorów bankowych, niejednakowy zakres i sposób gwarantowania depozytów. Jakość portfela kredytowego w wielu bankach nie ulega poprawie. Wartość kredytów zagrożonych bankach europejskich od roku 2008 podwoiła się i przekroczyła 1bln EUR. Kredyty zagrożone na Cyprze stanowią 140% PKB, w Grecji 42% PKB. Kredyty zagrożone w wybranych bankach europejskich w latach w mld EUR Kraj na koniec roku Niemcy Wlk. Brytania Hiszpania Irlandia

6 Globalny kryzys finansowy wywołał inicjatywy powołania światowej instytucji nadzoru rynków finansowych. W skali globalnej najbardziej aktywna w tym względzie była organizacja G20. Najbardziej konsekwentna okazała się Unia Europejska. Od 1 stycznia 2011 rozpoczęły działalność cztery instytucje nadzoru paneuropejskiego. Europejska Rada Ryzyka Systemowego (European Systemic Risc Council) - jest to złożona z przedstawicieli 28 NBC quasi-analityczna instytucja, która ma wyłapać z wyprzedzeniem zjawiska, które mogłyby doprowadzić do kryzysów na rynkach finansowych. Dotychczas funkcje takie pełnił Komitet Bazylejski, złożony z prezesów 12 największych banków centralnych świata. Europejski Urząd Bankowy (European Banking Authority EBA) z siedzibą w Londynie. Europejski Urząd Funduszy Emerytalnych i Ubezpieczeń European Insurence and Occupational Pensions Authority EIOPA) z siedzibą we Frankfurcie Europejski Urząd Rynków Giełdowych (European Security and Markets Authority - ESMA) z siedzibą w Paryżu

7 Zmiany w europejskim sektorze bankowym od roku 2011 Nadzór makroostrożnościowy Ograniczenie ryzyka wystąpienia zdarzeń, które wiążą się z zakłóceniem funkcjonowania całego systemu finansowego. Uniknięcie wystąpienia kosztów związanych ze spadkiem PKB. 0graniczenie rozprzestrzeniania się ryzyka systemowego w wymiarze czasowym i przestrzennym. Europejska Rada Oceny Ryzyka Systemowego (European Systemic Risc Council) jest to złożona z przedstawicieli 28 NBC quasi-analityczna instytucja, która ma wyłapać z wyprzedzeniem zjawiska, które mogłyby doprowadzić do kryzysów na rynkach finansowych. Nadzór mikroostrożnościowy Ograniczenie zakłóceń w funkcjonowaniu indywidualnych podmiotów Ochrona konsumenta deponenta i inwestora. Europejski Urząd Bankowy (European Banking Authority EBA) z siedzibą w Londynie. 28 Krajowych Nadzorów Finansowych nadzorujących jednocześnie inne segmenty rynków finansowych kapitałowy i ubezpieczeń.

8 Zmiany w europejskim sektorze bankowym od roku 2011 Zmiany w normach nadzorczych wdrażane na bazie zaleceń Bazel III Dwa współczynniki wypłacalności Tier I i II uwzględniające, fundusze własne oraz fundusze podstawowe. Normy nadzorcze dla ryzyka płynności. Wprowadzenie antycyklicznych buforów kapitałowych. Antycypacyjne podejście nadzorcy Zastosowanie w ocenie tzw. stress tesów polegających na symulacji zapotrzebowania na kapitały własne poszczególnych banków przy założeniu scenariusza pogłębiającego się kryzysu: wzrost bezrobocia spadek cen nieruchomości spadek PKB Najbliższy taki test zostanie przeprowadzony dla systemowo ważnych banków europejskich przez EBC w listopadzie 2014 r. Komisja Europejska przygotowuje dyrektywę o zakazie tzw. handlu na własny rachunek przez banki systemowo istotne. Chodzi o rozdzielenie działalności depozytowo-kredytowej od inwestycyjnej. Ta ostatnia będzie mogła być prowadzona przez wyspecjalizowane spółki w ramach grupy finansowej.

9 Europejska Unia Bankowa oparta na trzech filarach: Filar I Jednolity Mechanizm Nadzoru (Single Supervisory Mechanizm - SSM) Największe i systemowo ważne banki europejskie zostaną objęte jednolitym nadzorem działającym w ramach Europejskiego Banku Centralnego (EBC). SSM jest obligatoryjny bla banków działających strefie euro, banki spoza mają możliwość wyboru. SSM powołany jesienią 2013 r rozpoczyna działalność w listopadzie Filar II Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji Banków (Single Resolution Mechanizm - SRM) Celem systemu jest minimalizacja kosztów społecznych upadłości banków i wprowadzenie mechanizmu uporządkowanej likwidacji zamiast sądowej upadłości. Przy Komisji Europejskiej powstanie instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie uporządkowanej likwidacji banku zagrożonego upadłością. Kraje spoza Unii Walutowej będą mogły przystąpić do SRM po wejściu do SSM. Powołany w 2016 r. Filar III System Gwarantowania Depozytów (Deposit Guarantee Scheme DGS) Na obecnym etapie tworzenia UB oparty na krajowych systemach gwarantowania depozytów

10 Jednolity Mechanizm Nadzoru - SSM Nadzór bankowy w UE będzie prowadzony przez EBC w stosunku bo banków systemowo ważnych (SSM) oraz przez krajowe nadzory finansowe koordynowane przez EBA. Spójność i jednolitość funkcjonowania systemy ma zapewnić EBA, która przygotuje wspólne regulacje (Single Rule Book SRB). SRB będą wiążące dla KNF w UE. Systemowo ważne instytucje finansowe: aktywa > 30 mld EUR aktywa > 5% PKB i 5 mld EUR zostaną uznane za ważne przez EBC otrzymały pomoc ze środków europejskich ESF lub ESM SSM obejmie co najmniej trzy banki w kraju uczestniczącym w systemie Zakres przedmiotowy SSM: wydawanie odbieranie licencji nadzór nad przestrzeganiem norm ostrożnościowych ustalanie wyższych wymogów ostrożnościowych przeprowadzanie stress testów nakładanie administracyjnych sankcji finansowych SSM nie przejmuje nadzoru w zakresie ochrony konsumentów i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Pozostaje on w gestii KNF. SSM pracuje na bazie informacji pozyskanych przez KNF, ma jednak prawo żądania informacji dodatkowych i przeprowadzania lokalnych inspekcji.

11 SSM - organizacja Ostateczne decyzje podejmuje Rada Prezesów ESBC strefy euro na wniosek Rady Nadzoru EBC. Skład Rady Nadzoru: Przewodniczący powołany przez Radę UE Zastępca przewodniczącego powołany przez Radę UE z zarządu EBC Czterech przedstawicieli ESBC powołanych przez Radę Prezesów Przedstawicieli nadzorów krajowych powołanych przez KNF lub banki centralne Przedstawiciel Komisji Europejskiej obserwator. Panel Rewizji (Panel of Review) badanie zgodności z prawem decyzji podejmowanych przez Radę Nadzoru. 5 członków Panelu powołuje Rada Prezesów na wniosek Rady Nadzoru. Panel Mediacji oddzielenie polityki pieniężnej od zadań nadzoru EBC. Uczestniczy w mediacjach między KNF zainteresowanego kraju, Radą Nadzoru i Radą Prezesów EBC W niektóre decyzje nadzorcze mogą być zaangażowane: KNF kraju pochodzenia banku i kraju goszczącego, EBA, Rada Prezesów, Rada Nadzoru, Panel Rewizji, Panel Mediacji EBC (7 organów). Koszty funkcjonowania nadzoru mają ponieść podmioty nadzorowane relatywnie do profilu ryzyka (aktywów ważonych ryzykiem). Do dzisiaj nikt nie pokusił się o ich oszacowanie

12 SSM kraje poza strefą euro Kraje spoza strefy euro mogą uczestniczyć w SSM na zasadzie bliskiej współpracy. Decyzję podejmuje EBC pod warunkiem: Zobowiązania KNF do stosowania wszystkich wytycznych EBC w ciągu 48 godzin. Przekazywania wszystkich informacji na temat nadzorowanych podmiotów. Dostosowania prawa krajowego do możliwości pozyskiwania wszelkich informacji z instytucji objętych nadzorem i podejmowania wobec nich decyzji nadzorczych. EBC może podjąć decyzję o zwieszeniu lub zakończeniu bliskiej współpracy przy niespełnienie powyższych warunków. Kraj członkowski może złożyć wniosek o zakończenie bliskiej współpracy, jednak nie wcześniej niż trzy lata od jej rozpoczęcia. W przypadku podjęcia współpracy do SSM przeszłyby co najmniej trzy banki: PKO BP SA (47 mld EUR) Pekao SA (36 mld EUR) BZ WBK SA (25 mld EUR) Bez bliskiej współpracy do SSM wejdą działające w Polsce oddziały operacyjne banków europejskich objętych tym nadzorem.

13 Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (Single Resolution Mechanizm - SRM) Banki do restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji wskazuje EBC. Celem resolution jest: Likwidacja zapewniająca bankowi ciągłość działania w zakresie podstawowych usług bankowych i nie narażająca stabilności systemu finansowego poprzez mogący wystąpić efekt domina. Minimalizacja straty deponentów (do poziomu gwarantowanego). Ograniczenie do minimum możliwości wsparcia upadającego banku ze środków publicznych. Istotą resolution jest mechanizm bail-in (burden- sharing concept), umorzenie kapitału na pokrycie strat, a gdy go nie wystarcza umorzenie lub konwersja zobowiązań banku na kapitał poza zobowiązaniami gwarantowanymi, np. depozytami do 100 tys. EUR. Warunki: Stworzenie ram prawnych. Czy może być przeprowadzona według procedur sądowych krajowego prawa upadłościowego? Powołanie podmiotu likwidującego. Odpowiednio wczesne wszczęcie procesu, gdy możliwa jest jeszcze naprawa banku i jego kapitały własne są dodatnie. Zapewnienie finansowania podmiotu likwidującego, ewentualnej restrukturyzacji i dla wypełnienia gwarancji depozytów.

14 SRM organizacja Decyzje w ramach kompetencji SRM podejmuje Komisja Europejska na wniosek odrębnej agencji unijnej Single Resolution Board (SRB). Decyzje KE podlegają zatwierdzeniu przez Radę Europy SRB ma zajmować się tworzeniem planów restrukturyzacji, uporządkowanej likwidacji i upadłości. Plany te mają powstawać we współpracy z krajowym organem resolution, a w przypadku grup bankowych organem kraju macierzystego i krajów goszczących ( w Polsce BFG). Plany restrukturyzacji nie mogą zawierać wsparcia ze środków publicznych i EBC (poza dostępnymi na rynku). SRM ma zacząć działać od roku 2016.

15 SRM finansowanie Ma powstać Single Bank Resolution Fund (SBRF), który będzie finansowany ze składek banków należących do SSM. Do roku 2022 fundusz osiągnie poziom 55 mld EUR. SBRF może zaciągać pożyczki z European Stability Mechanizm (ESM). Fundusz może być wykorzystany np. do gwarantowania aktywów lub zobowiązań banku restrukturyzowanego lub banku pomostowego, przejmującego je od banku likwidowanego. Fundusz nie może zasilać bezpośrednio kapitałów banku restrukturyzowanego, tym bardziej likwidowanego. Nie może być również użyty do wypłaty gwarantowanych depozytów.

16 Mechanizm Gwarantowania Depozytów (Deposit Guarantee Scheme DGS) Nie powstanie na tym etapie paneropejski system gwarantowania depozytów. DGS ma polegać na ujednoliceniu zasad działania oraz koordynacji działań krajowych systemów gwarantowania w ramach Unii Europejskiej (28). Systemy te finansują się ex ante ze składek banków na poziomie co najmniej 0,8% wartości gwarantowanych depozytów. W przypadku konieczności wypłaty gwarancji banki składają się dodatkowo ex post do wysokości koniecznych wypłat gwarancyjnych. Maksymalna wartość gwarantowanych depozytów to 100 tys. EUR na jednego deponenta w jednym banku. Okres wypłaty gwarantowanych kwot do 15 dni od 2021r do 10 dni. Krajowe systemy mogą udzielać sobie wzajemnych pożyczek. BFG spełnia warunki DGS w wysokości składek zgromadzonych kapitałów gwarancyjnych i wysokości gwarantowanych kwot. Może być problem z okresem wypłaty gwarancji.

17 Unia Bankowa oczekiwania Wzrost bezpieczeństwa całego sektora bankowego w UE Wyrównanie konkurencyjności banków europejskich poprzez ujednolicenie norm i zasad nadzoru oraz systemu gwarantowania depozytów. Zwiększenie spójności polityki pieniężnej EBC z regulacjami nadzorczymi np. w zakresie dostępności kredytów dla klientów. Ograniczenie pokusy nadużyć wynikających z przekonania to big to fail Ograniczenie efektu domina występującego głównie w przypadku upadłości banków systemowo istotnych. Minimalizacja kosztów społecznych i wydatków publicznych związanych z restrukturyzacją i upadłością banków.

18 Unia Bankowa - zagrożenia Bank centralny nie powinien być jednocześnie nadzorcą wybranych banków. Może to rodzić konflikty z realizacją celów polityki pieniężnej. Powstają nowe skomplikowane administracyjnie organa nadzoru, nie znikają zaś stare. Generuje to dodatkowe koszty i komplikuje proces podejmowania decyzji. Brak spójności nadzoru bankowego z nadzorem pozostałych segmentów rynków finansowych. Dom Maklerski podlega nadzorowi KNF (pion kapitałowy), jako członek grupy bankowej - EBC. Wzrost bezpieczeństwa europejskich banków systemowo ważnych może osłabić ich biznesową konkurencyjność wobec banków amerykańskich i brytyjskich (angielskich), jeżeli te nie wejdą do SSM. Zasada bail-in może zintensyfikować efekt domina. Niegwarantowane zobowiązania likwidowanego banku to najczęściej należności innych banków. Ich umorzenie lub konwersja na kapitał likwidowanego banku to strata dla banku wierzyciela. Samo wprowadzenie instytucji likwidacji uporządkowanej nie jest wystarczającym czynnikiem ograniczenia pokusy nadużyć. Stać się nim może przykładowe, praktyczne i skuteczne przeprowadzenie procedury (case: Nova Kreditna Banka Maribor s - umorzenie kapitału, dokapitalizowanie ze strony państwa 870 mln EUR) W przypadku likwidacji (upadłości) dużego banku środki BFG na pokrycie kosztów gwarantowania depozytów mogą okazać się niewystarczające. Będą w tym celu musiały być użyte środki publiczne. Decyzja o likwidacji banku zapada na poziomie europejskim (EBC, RE) ewentualne koszty gwarancji depozytów ponosi krajowy BFG lub budżet państwa. Wiele banków greckich i wszystkie cypryjskie spełniają warunki wszczęcia likwidacji bądź upadłości.

19 Przystąpienie Polski do Unii Bankowej Banki działające w Polsce w pewnym stopniu wchodzą do SSM automatycznie, oddziały banków bezpośrednio, spółki córki europejskich grup bankowych pośrednio. KNF aktywnie uczestniczy w koordynacji europejskich regulacji bankowych wprowadzanych przez EBA. Formalne przystąpienie Polski do UB oznaczałoby objęciem nadzorem bezpośrednim przez EBC trzech banków działających w Polsce: PKO BP SA, Pekao SA, BZ WBK SA. Nie ma problemów ze spełnianiem europejskich norm nadzorczych. Decyzję należy m. in. uzależnić od kosztów partycypacji. Kto podejmuje tę decyzję? Decyzja o przystąpieniu do UB powinna być podejmowana w kontekście przystąpienia do strefy euro. Jednak nie koniecznie jednocześnie. Wcześniejsze przystąpienie do UB może wpłynąć pozytywnie na wzrost ratingów państwa polskiego. Ratingi wielu banków działających w Polsce są ograniczone od góry przez rating państwa. Więcej negatywnych skutków z wyraźnych deklaracji nieprzystąpienia. Efekt demonstracji czego? Efekt odrzucenia w innych strukturach europejskich. Argument o utracie kontroli nad bankami przez państwo ma charakter demagogiczno - nacjonalistyczny i polityczny. Europa dwóch prędkości.

20 Deklarujmy bardzo wyraźnie chęć przystąpienia do UB. Decyzja o przystąpieniu nie jest na dzisiaj - SRM rusza od 2016 r. Nie należy podejmować nieodwracalnych decyzji. Dziękuję za uwagę.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Zmiany struktury sektora bankowego w Europie rola konkurencji Małgorzata Pawłowska, Instytut Ekonomiczny NBP* Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Resolution proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków Olga Szczepańska Narodowy Bank Polski

Resolution proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków Olga Szczepańska Narodowy Bank Polski Warszawa, 15.03.2013 r. Resolution proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków Olga Szczepańska Narodowy Bank Polski Koszty kryzysu w UE Całkowita kwota pomocy publicznej dla sektora finansowego

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce

Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia wspólnego nadzoru bankowego i unii bankowej

Podstawowe założenia wspólnego nadzoru bankowego i unii bankowej Podstawowe założenia wspólnego nadzoru bankowego i unii bankowej Dariusz Szkaradek Partner, Lider Działu Audytu i Zarządzania Ryzykiem Instytucji Finansowych, Deloitte Warszawa, 16 stycznia 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gwarantowania depozytów i przymusowa restrukturyzacja

Zmiany w zasadach gwarantowania depozytów i przymusowa restrukturyzacja KS 13.07.2016 Zmiany w zasadach gwarantowania depozytów i przymusowa restrukturyzacja Warszawa, 25 października 2016 r. 1 Regulacje Dyrektywa o gwarantowaniu depozytów (DGSD 2014/49) Dyrektywa o restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Recovery & Resolution

Recovery & Resolution Recovery & Resolution Wpływ Dyrektywy BRR na funkcjonowanie sektora bankowego Warszawa, Styczeń 2017 Tomasz Kubiak, Dyrektor Zarządzający Departamentu Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami, Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu Przekształcenia systemu bankowego w ostatnim ćwierćwieczu Prof. dr hab. Jerzy Węcławski Sesja naukowo-edukacyjna 25 lat przemian gospodarczych w Polsce UMCS, Wydział Ekonomiczny, Lublin, 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Polskie banki jako element

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski. Warszawa, 25 lutego 2013 r.

Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski. Warszawa, 25 lutego 2013 r. Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski Warszawa, 25 lutego 2013 r. Perspektywy resolution w Polsce Jerzy Pruski Bankowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 14.03.2012 r. 1 Kluczowe spostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe (1)

Zarządzanie kryzysowe (1) Prace legislacyjne prowadzone na forum europejskim dotyczące zmian w zakresie zarządzania kryzysowego (recovery and resolution framework), funduszu naprawczego (resolution fund) oraz funkcjonowania systemów

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r.

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r. Shadow banking Dobiesław Tymoczko Warszawa, 15 listopada 2012 r. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Bardziej szczegółowo

Europejska i polska architektura nadzoru finansowego Michał Kruszka

Europejska i polska architektura nadzoru finansowego Michał Kruszka Europejska i polska architektura nadzoru finansowego Michał Kruszka Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 1 Geneza zmian instytucjonalnych Światowy kryzys finansowy:

Bardziej szczegółowo

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r.

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Dane na ten temat pojawiają się w serwisach informacyjnych, np. w agencji Bloomberg, są także podawane przez specjalistyczne serwisy informacyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka regulacyjna w UE z perspektywy nadzoru

Polityka regulacyjna w UE z perspektywy nadzoru Polityka regulacyjna w UE z perspektywy nadzoru Adam Płociński Dyrektor Zarządzający Pionem Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl Plac

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY (EBC)

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY (EBC) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY (EBC) Europejski Bank Centralny (EBC) jest główną instytucją unii gospodarczej i walutowej, która od 1 stycznia 1999 r. odpowiada za prowadzenie europejskiej polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza

Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza System bankowy przejął władzę nad gospodarką Przejął podaż pieniądza. Przejął zasilanie gospodarki nowymi pieniędzmi. Udziela korupcyjnie utworzonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r.

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. PL ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU. Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r.

BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU. Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r. BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r. SEKTOR BANKOWY W POLSCE Na bankach spoczywa szczególna odpowiedzialność wynikająca z

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. BFG organizacja gwarancji

Prawo bankowe. BFG organizacja gwarancji Prawo bankowe BFG organizacja gwarancji Bankowy Fundusz Gwarancyjny Po co gwarancje dla depozytariuszy? Co gwarancja wypłaty depozytów oznacza dla klientów banków? Czy warto aby bank należał do systemu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania wyznaczenia składek na 2017 r.

Uwarunkowania wyznaczenia składek na 2017 r. Uwarunkowania wyznaczenia składek na 2017 r. Zdzisław Sokal Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Warszawa, 26 września 2016 r. Zmiana zasad finansowania BFG Regulacje unijne i krajowe 2 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucji gwarantujących depozyty

Rozwój instytucji gwarantujących depozyty Rozwój instytucji gwarantujących depozyty (explicite) 100 90 80 70 60 50 40 30 Wielka Recesja Kryzysy w Europie Kryzys Tequila Kryzys Azjatycki FDIC 1934 w odpowiedzi na kryzys 1929 roku - 20 10 0 1930

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

System bankowy - wprowadzenie. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ

System bankowy - wprowadzenie. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ System bankowy - wprowadzenie Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ Zalecana literatura i strony internetowe : Podręczniki i komentarze: Instytucje gospodarki rynkowej, red. T. Włudyka,

Bardziej szczegółowo

KŁOPOTY FINANSOWE BANKU. Monika Miara, Dorota Kusyk

KŁOPOTY FINANSOWE BANKU. Monika Miara, Dorota Kusyk KŁOPOTY FINANSOWE BANKU P R Z E J Ę C I E, L I K W I D A C J A, U P A D Ł O Ś Ć B A N K U Monika Miara, Dorota Kusyk DYREKTYWA O RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI WCZESNA INTERWENCJA Bank staje

Bardziej szczegółowo

Transgraniczne aspekty sieci stabilności finansowej

Transgraniczne aspekty sieci stabilności finansowej Transgraniczne aspekty sieci stabilności finansowej Jerzy Pruski Biuro Informacji Kredytowej V Kongres Ryzyka Bankowego Jakie regulacje są dziś potrzebne? Warszawa, 20 października 2010 1 Niska efektywność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MODELE NADZORU FINANSOWEGO Ø Nadzór solo Ø Nadzór zintegrowany Ø Nadzór mieszany NADZÓR FINANSOWY W POLSCE Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisja

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Resolution jako narzędzie stabilności finansowej Zdzisław Sokal Prezes Zarządu Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Resolution jako narzędzie stabilności finansowej Zdzisław Sokal Prezes Zarządu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Resolution jako narzędzie stabilności finansowej Zdzisław Sokal Prezes Zarządu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Warszawa, 23 marca 2017 r. 1 Plan 1. Czym jest resolution?

Bardziej szczegółowo

A co jeśli bank ma kłopoty finansowe?

A co jeśli bank ma kłopoty finansowe? A co jeśli bank ma kłopoty finansowe? Plan naprawy Wczesna interwencja Likwidacja banku Upadłość banku Plan prezentacji Nowelizacja USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Zgodnie z art. 141m banki

Bardziej szczegółowo

A jeżeli bank ma kłopoty finansowe? Przejęcie, likwidacja i upadłość banków

A jeżeli bank ma kłopoty finansowe? Przejęcie, likwidacja i upadłość banków A jeżeli bank ma kłopoty finansowe? Przejęcie, likwidacja i upadłość banków Jak rozpoznać kłopoty finansowe banku? Jak rozpoznać kłopoty finansowe banku? WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI = Łączny współczynnik

Bardziej szczegółowo

System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS)

System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS) System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS) zarys koncepcji przyjęty przez Międzyzrzeszeniowy Zespół ds. Regulacji PROJEKTOWANE AKTY PRAWNE DYREKTYWA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Coraz bliżej planów naprawy i restrukturyzacji w sektorze bankowym Konferencja branżowa Reforma regulacyjna sektora bankowego

Coraz bliżej planów naprawy i restrukturyzacji w sektorze bankowym Konferencja branżowa Reforma regulacyjna sektora bankowego Coraz bliżej planów naprawy i restrukturyzacji w sektorze bankowym Konferencja branżowa Reforma regulacyjna sektora bankowego 8 października 2015 Geneza standardów recovery & resolution: od globalnych

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Polska bankowość wobec wyzwań, zagrożeń i szans. Krzysztof Pietraszkiewicz Forum Bankowe 2016 Warszawa, 9 marca 2016 r.

Polska bankowość wobec wyzwań, zagrożeń i szans. Krzysztof Pietraszkiewicz Forum Bankowe 2016 Warszawa, 9 marca 2016 r. Polska bankowość wobec wyzwań, zagrożeń i szans Krzysztof Pietraszkiewicz Forum Bankowe 2016 Warszawa, 9 marca 2016 r. Działalność banków w warunkach: Niskich / ujemnych stóp procentowych, Rosnących obciążeń

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń Obciążenia Banków Spółdzielczych Granice możliwości zwiększania obciążeń Opłaty obowiązkowe zrzeszonych BS Udział opłat na BFG w wyniku na działalności bankowej 3,5% 2,1% 1,6% 1,2% 1,2% 0,5% 11,5 31,2

Bardziej szczegółowo

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków Warszawa, 10.08.2015 EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków DZIAŁANIE RATINGOWE Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. Agencja ratingowa EuroRating obniżyła oceny ratingowe dziesięciu polskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

O C E N A S K U T K Ó W R E G U L A C J I

O C E N A S K U T K Ó W R E G U L A C J I O C E N A S K U T K Ó W R E G U L A C J I 1. Podmioty, na które będzie oddziaływał akt normatywny. Projektowana ustawa będzie oddziaływała na banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

/-/ Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

/-/ Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego U c h w a ł a n r 29 / 2 0 1 7 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych na fundusz przymusowej restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel dr Monika Pettersen-Sobczyk Uniwersytet Szczeciński 3 grudnia 2015 r. Temat: Walutowa Wieża Babel 1) Czy potrzebujemy własnej waluty? 2) Czy ma sens

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Kontekst Banki polskie są jednymi z najbezpieczniejszych kapitałowo w Europie, co przejawia się wysokim współczynnikiem wypłacalności w sektorze (średnio

Bardziej szczegółowo

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF 11 marca 2015 Rozwiązanie wypracowane w ramach grupy roboczej: Związek Banków Polskich, przedstawiciele banków (BGŻ, BNP Paribas,

Bardziej szczegółowo

Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej

Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 1 Czy model bankowości spółdzielczej powinien ulec zmianie?

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) L 101/156 13.4.2017 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

BANKI. EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków

BANKI. EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków Warszawa, 20.01.2015 EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków DZIAŁANIE RATINGOWE Warszawa, 20 stycznia 2015 r. Agencja ratingowa EuroRating zmieniła na negatywną

Bardziej szczegółowo

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Krzysztof Pietraszkiewicz PrezesZwiązkuBankówPolskich Posiedzenie Wspólne Komisji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła w dniu 15 grudnia 2015 r. stanowisko w sprawie:

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła w dniu 15 grudnia 2015 r. stanowisko w sprawie: 15 grudnia 15 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła w dniu 15 grudnia 15 r. stanowisko w sprawie: polityki dywidendowej banków w r. za 15 r.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA TEMAT KOMUNIKATU: Komisja oraz Rada mają podejmować decyzje w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w krajach objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Czy i kiedy kraje spoza strefy euro powinny wstąpić do Unii Bankowej? aktualizacja stanowiska

Czy i kiedy kraje spoza strefy euro powinny wstąpić do Unii Bankowej? aktualizacja stanowiska Czy i kiedy kraje spoza strefy euro powinny wstąpić do Unii Bankowej? aktualizacja stanowiska I. Wstępna analiza kosztów i korzyści przystąpienia krajów spoza strefy euro do Unii Bankowej na zasadach tzw.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zasad gwarantowania depozytów w systemie rumuńskim

Informacja na temat zasad gwarantowania depozytów w systemie rumuńskim Romuald Szymczak Informacja na temat zasad gwarantowania depozytów w systemie rumuńskim 1. Informacje ogólne Instytucją gwarantującą depozyty w Rumunii jest Bankowy Fundusz Gwarantowania Depozytów (rum.:

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

wraz z odpowiedziami Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Rady i Komisji

wraz z odpowiedziami Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Rady i Komisji Sprawozdanie sporządzone zgodnie z art. 92 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 dotyczące wszelkich zobowiązań warunkowych (dotyczących Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji,

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, L 157/28 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/948 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2016/16) RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Nadzór nad dostawcami usług płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Wstęp Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych - implementacja Dyrektywy 2007/64/WE

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Niemcy Grecja Japonia Wielka Brytania Niemcy- Niemiecki Bank Federalny (DBB- Deutsche

Bardziej szczegółowo

Przemysław Sala. Nadzór bankowy w Unii Europejskiej zmiany i podjęte działania po kryzysie finansowym

Przemysław Sala. Nadzór bankowy w Unii Europejskiej zmiany i podjęte działania po kryzysie finansowym UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Przemysław Sala Nadzór bankowy w Unii Europejskiej zmiany i podjęte działania po kryzysie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? Uniwersytet w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r. dr Ewa Tokajuk EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE PUBLICZNE NA TEMAT PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA RAMOWEGO EBC W SPRAWIE JEDNOLITEGO MECHANIZMU NADZORCZEGO PYTANIA I ODPOWIEDZI

KONSULTACJE PUBLICZNE NA TEMAT PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA RAMOWEGO EBC W SPRAWIE JEDNOLITEGO MECHANIZMU NADZORCZEGO PYTANIA I ODPOWIEDZI KONSULTACJE PUBLICZNE NA TEMAT PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA RAMOWEGO EBC W SPRAWIE JEDNOLITEGO MECHANIZMU NADZORCZEGO PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 KIEDY EBC ZACZNIE NADZOROWAĆ BANKI? EBC przejmie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Wypłata środków i działalność pomocowa BFG

Wypłata środków i działalność pomocowa BFG Wypłata środków i działalność pomocowa BFG Cel działalności BFG Podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT KONSULTACYJNY ROZPORZĄDZENIE EBC W SPRAWIE OPŁAT NADZORCZYCH PYTANIA I ODPOWIEDZI

DOKUMENT KONSULTACYJNY ROZPORZĄDZENIE EBC W SPRAWIE OPŁAT NADZORCZYCH PYTANIA I ODPOWIEDZI DOKUMENT KONSULTACYJNY ROZPORZĄDZENIE EBC W SPRAWIE OPŁAT NADZORCZYCH PYTANIA I ODPOWIEDZI MAJ 2014 1 DLACZEGO EBC MA STOSOWAĆ OPŁATĘ NADZORCZĄ? Na mocy rozporządzenia w sprawie Jednolitego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych Załącznik nr 5 do Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w SBL Skalmierzyce Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych Do celów związanych

Bardziej szczegółowo