Główny Inspektorat Weterynarii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główny Inspektorat Weterynarii 2013-12-18"

Transkrypt

1 2013 Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej określające zasady postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru Nr GIWbż-500-3/2013 Główny Inspektorat Weterynarii

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 3 II. CEL WYTYCZNYCH III. AKTY PRAWNE 4-7 IV. DEFINICJE 7-8 V. ZASADY POSTĘPOWANIA Z SRM Przyjęcie zwierząt do rzeźni i kontrola tożsamości Bydło Owce i kozy Sposób postępowania przy stwierdzeniu nieprawidłowości w zakresie identyfikacji zwierząt Grupowanie wiekowe zwierząt w magazynie żywca Zakładowe procedury postępowania z SRM Przygotowanie pracowników rzeźni i zakładów rozbioru odpowiedzialnych za odejmowanie SRM Odejmowanie SRM w rzeźniach i zakładach rozbioru istotne etapy w procesie technologicznym Bydło Owce i kozy 32 6.Gromadzenie, przechowywanie i usuwanie SRM Barwienie SRM Ważenie SRM Wysyłka SRM z rzeźni/zakładu rozbioru i transport do zatwierdzonego zakładu przetwórczego (utylizacyjnego), zakładu pośredniego VI. OBOWIĄZKI RZEŹNI I ZAKŁADÓW ROZBIORU VII. OBOWIĄZKI ORGANÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ VIII. DOKUMENTACJA IX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZEŃ WYPEŁNIENIA PRZEZ ZAKŁAD ZAKŁADOWYCH PROCEDUR POSTĘPOWANIA Z SRM X. WERYFIKACJA 46 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.46 Strona 2 z 46

3 I. WSTĘP Niniejsze wytyczne zostały wydane na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.) i opracowane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosowanie tych wytycznych, nie może prowadzić do naruszenia wspomnianych przepisów. Na zapisy niniejszych wytycznych nie można powoływać się przy rozstrzyganiu o prawach i obowiązkach podmiotów nadzorowanych, gdyż nie są one dla nich wiążące. II. CEL WYTYCZNYCH Niniejsze wytyczne zostały opracowane dla potrzeb określenia i ujednolicenia zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie prawidłowego postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru. Zważywszy, że na podstawie patogenezy gąbczastych przenośnych encefalopatii TSE oraz statusu epidemiologicznego kraju pochodzenia lub przebywania danego zwierzęcia lub zwierząt, u których stwierdzono czynnik TSE, pewne tkanki przeżuwaczy zostały określone jako materiał szczególnego ryzyka (SRM) w Załączniku V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z , str. 1 40, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 3, t. 32, str ), Zważywszy, że materiał szczególnego ryzyka należy odejmować, gromadzić i usuwać w sposób, który nie powoduje żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt, Zważywszy, że w szczególności, nie powinien być on umieszczany na rynku, w celu wykorzystania do produkcji żywności, pasz lub nawozu, Zważywszy, że techniki uboju oraz rozbioru, stanowiące ryzyko skażenia potencjalnie zakaźnym materiałem z mózgowia i innych tkanek tuszy, nie powinny być dopuszczone w krajach innych niż te, które przedstawiają najniższe ryzyko w zakresie BSE, Strona 3 z 46

4 Zważywszy, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 1, Polska posiada status kraju o kontrolowanym ryzyku wystąpienia BSE, Zważywszy, że zgodnie ze szczegółowymi zasadami wspólnotowymi dotyczącymi materiału szczególnego ryzyka i innych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza regularne kontrole w zakresie odejmowania, gromadzenia, przechowywania, barwienia i usuwania tego rodzaju produktów oraz upewnia się, że zakład podejmuje wszelkie działania mające na celu zapobiec zanieczyszczeniu mięsa materiałem szczególnego ryzyka podczas uboju/rozbioru oraz mające doprowadzić do usunięcia materiału szczególnego ryzyka. Główny Lekarz Weterynarii przyjął niniejsze wytyczne. UWAGA! Niniejsze wytyczne mogą podlegać zmianom w zależności od potrzeb organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmian w przepisach obowiązującego prawa. III. AKTY PRAWNE 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L Nr 147 z , str. 1, z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L Nr 300 z , str. 1, z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów 1 Załącznik do Decyzji Komisji nr 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiającej status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE. Strona 4 z 46

5 zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L Nr 54 z , str. 1, z późn. zm.). 4. Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady WE nr 820/97 (Dz. Urz. UE L Nr 204 z , str. 1, z późn. zm.). 5. Decyzja Komisji nr 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (Dz. Urz. UE L Nr 172 z , str. 84, z późn. zm.). 6. Decyzja Wykonawcza Komisji nr 2011/358/UE z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (Dz. Urz. UE L Nr 161 z , str. 29). 7. Rozporządzenie Rady (WE) 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. UE L Nr 5 z , str.8, z późn. zm.). 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kolczyków, paszportów i rejestrów (Dz. Urz. UE L Nr 163 z , str.65, z późn. zm.). 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania minimalnych sankcji administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. UE L Nr 60 z , str. 78, z późn. zm.). 10. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE Nr 242 z , str. 2, z późn. zm.). Strona 5 z 46

6 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L Nr 303 z , str. 1, z późn. zm.). 12. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L Nr 165 z r., str. 1, z późn. zm.). 13. Rozporządzenie (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. L Nr 139 z , str. 206, z późn. zm.). 14. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. L Nr 139 z , str. 55, z późn. zm.). 15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.). 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.). 17. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz.1281, z późn. zm.). 18. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. U. Nr 119, poz. 767). Strona 6 z 46

7 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 282, poz. 2813, z późn. zm.). 21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 220, poz. 1635, z późn. zm.). 22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie paszportu bydła (Dz. U Nr 112, poz.772). 23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz. U Nr 142, poz.1195). 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 93, poz. 600). 25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2013 r. poz. 434). IV. DEFINICJE 1. Materiał szczególnego ryzyka (SRM) oznacza tkanki pozyskane od bydła, owiec i kóz, które zostały określone w pkt 1 lit. a i lit. b załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 oraz który zgodnie z art. 8, lit. b (i) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 stanowi materiał kategorii 1. Szczegółowy wykaz SRM od bydła, owiec i kóz określa Załącznik Nr 1 do niniejszych wytycznych. 2. Produkty pochodzenia zwierzęcego oznaczają żywność pochodzenia zwierzęcego, w tym krew, przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 3. Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty Strona 7 z 46

8 pozyskane od zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie. 4. Tusza oznacza całą sztukę ubitego zwierzęcia po wytrzewieniu. 5. Tkanka OUN tkanka ośrodkowego układu nerwowego. 6. Zakładowe procedury postępowania z SRM zbiór zakładowych procedur lub instrukcji, zapewniających, że SRM jest: - odejmowany, gromadzony, przechowywany i usuwany z zakładu w sposób bezpieczny i higieniczny (tj. w całkowitym oddzieleniu od produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego), - jest przechowywany w wyraźnie oznakowanych, przeznaczonych do tego celu szczelnych, zamykanych pojemnikach/wózkach/kontenerach oraz, że są one myte i dezynfekowane po każdym ich użyciu, - jest barwiony zgodnie z ust. 3 załącznika V rozporządzenia 999/2001 oraz zgodnie z rozdziałem V, pkt. 7 niniejszych wytycznych, co zapobiega jego przeniesieniu z miejsca magazynowania do innych zakładów, za wyjątkiem transportu do uprawnionego zakładu przetwórczego (utylizacyjnego), zakładu pośredniego lub spalarni. 7. Skażenie krzyżowe jest to skażenie, które następuje na skutek jakiegokolwiek kontaktu, co najmniej dwóch tkanek zwierzęcych lub ich części, z których jedna stanowi SRM lub jest zanieczyszczona SRM (wyjątek: nie dotyczy stykających się ze sobą ćwierci wołowych z kręgosłupem w czasie ich przechowywania i transportu), do których najczęściej dochodzi w przypadku, gdy: - nie została zachowana rozdzielczość tkanek stanowiących SRM lub zanieczyszczonych SRM od tkanek, które nie stanowią SRM, - używa się tego samego sprzętu do odejmowania i przechowywania SRM oraz odejmowania i przechowywania tkanek, które nie stanowią SRM, - pracownicy dokonujący operacji z SRM nie przestrzegają zasad higieny. 8. Weryfikacja wieku zwierzęcia polega na ocenie wzrokowej stanu uzębienia zwierzęcia i ustaleniu na tej podstawie jego przybliżonej daty urodzenia, a następnie na porównaniu tej daty urodzenia z datą urodzenia wskazaną w paszporcie zwierzęcia. Schemat wiekowy rozwoju zębów bydła i owiec w formie opisowej oraz graficznej, w tym w wersji fotograficznej przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 2a i Nr 2b do niniejszych wytycznych. Strona 8 z 46

9 V. ZASADY POSTĘPOWANIA Z SRM Materiał szczególnego ryzyka (SRM) jest odejmowany w rzeźniach i w zakładach rozbioru w przypadku kręgosłupa bydła 2. Wskazanym jest, aby powiatowi lekarze weterynarii w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzali weryfikację zakładowych procedur postępowania z SRM w zakresie ich opracowania i prawidłowego wdrożenia na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. 1. Przyjęcie zwierząt do rzeźni i kontrola tożsamości Rzeźnia jest zobowiązana zapewnić, aby zwierzęta kierowane do uboju były czyste i mogły być identyfikowalne w sposób umożliwiający oznaczenie ich pochodzenia 3. Zaleca się, aby zakład uboju bydła, owiec i kóz opracował i wdrożył procedurę dotyczącą przyjęcia zwierząt do magazynu żywca. Powyższa procedura powinna zawierać wymaganie, aby każda partia zwierząt w momencie dostawy posiadała oznakowanie zgodne z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz komplet następujących dokumentów: - informację dotyczącą łańcucha żywnościowego, - specyfikację dostawy żywca, - paszporty/dokumenty przewozowe. Powyższe dokumenty i oznakowanie dają możliwość identyfikacji i potwierdzenia pochodzenia zwierząt dostarczanych do zakładu. 1.1 Bydło a) Bydło jest identyfikowane za pomocą kolczyków w obu małżowinach usznych. Podczas sprawowania nadzoru nad przyjmowaniem zwierząt do rzeźni oraz w trakcie badania przedubojowego urzędowy lekarz weterynarii zobowiązany jest zwrócić uwagę, czy kolczyki w obu małżowinach usznych bydła mają ten sam numer identyfikacyjny oraz, czy każdy z kolczyków składa się z dwóch części: żeńskiej i męskiej. Zwierzę z jednym kolczykiem albo pozbawione obu znaków identyfikacyjnych, albo którego oznakowanie wykazuje inne nieprawidłowości, powinno zostać umieszczone w oddzielnym kojcu do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości. b) Bydło przyjmowane do rzeźni musi posiadać paszport. Kontrola tożsamości przyjmowanego do rzeźni bydła, oprócz sprawdzenia obecności i prawidłowości znaków identyfikacyjnych (kolczyków), powinna polegać na krzyżowym porównaniu 2 Załącznik V ust. 4.1 rozporządzenia (WE) nr 999/ Załącznik III, Rozdział IV, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Strona 9 z 46

10 numeru identyfikacyjnego znajdującego się na kolczykach z numerem identyfikacyjnym zawartym w paszporcie zwierzęcia. Ponadto należy porównać zgodność innych danych zwierzęcia zawartych w paszporcie, takich jak: płeć, wiek, rasa ze stanem rzeczywistym (wiek zwierzęcia należy zweryfikować na podstawie jego uzębienia). Konieczne jest także sprawdzenie, czy w paszporcie znajdują się: - data i podpis pierwszego posiadacza zwierzęcia, potwierdzające prawidłowość danych zawartych w paszporcie, oraz - dane i podpisy kolejnych posiadaczy zwierzęcia na drugiej stronie dokumentu wraz z datami przybycia zwierzęcia do kolejnych siedzib stad; jako ostatni posiadacz zwierzęcia powinien być odnotowany podmiot figurujący na fakturze kupnasprzedaży, wystawionej w wyniku transakcji dokonanej przez rzeźnię. W przypadku, gdy dane zawarte w paszporcie są niepełne lub gdy zostaną stwierdzone rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w paszporcie (wiek, płeć, rasa) a stanem faktycznym, w związku z czym tożsamość zwierzęcia budzi wątpliwości, wówczas zwierzę takie powinno zostać umieszczone w oddzielnym kojcu do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości. 1.2 Owce i kozy Owce i kozy znakowane są przy użyciu dwóch identyfikatorów. a) Zwierzęta polskiego pochodzenia, urodzone lub oznakowane po 1 stycznia 2008 r., dostarczane z gospodarstw zlokalizowanych na terytorium Polski, powinny być oznakowane dwoma kolczykami w obu małżowinach usznych, zawierającymi numer identyfikacyjny zwierzęcia. b) Owce i kozy polskiego pochodzenia, urodzone lub oznakowane po 9 lipca 2005 r., oznakowane są dwoma znakami identyfikacyjnymi, z których jeden to kolczyk, a drugi może być: - kolczykiem, - tatuażem, - identyfikatorem elektronicznym. c) Owce i kozy pochodzące z innych państw członkowskich powinny być oznakowane za pomocą kolczyka umieszczonego w lewej małżowinie usznej oraz identyfikatora elektronicznego (drugiego kolczyka umieszczonego w prawej małżowinie usznej albo bolusa dożwaczowego). Podczas sprawowania nadzoru nad przyjmowaniem zwierząt do rzeźni oraz w trakcie badania przedubojowego urzędowy lekarz weterynarii zobowiązany jest zwrócić uwagę, czy oba identyfikatory mają ten sam numer identyfikacyjny, a Strona 10 z 46

11 w przypadku kolczyków, czy każdy z nich składa się z dwóch części: żeńskiej i męskiej. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie, konieczne jest sprawdzenie, czy możliwy jest do odczytania kod identyfikatora elektronicznego. Zwierzę z jednym identyfikatorem albo pozbawione obu znaków identyfikacyjnych, albo których oznakowanie (w tym elektroniczne, jeśli wymagane) wykazuje inne nieprawidłowości, powinno zostać umieszczone w oddzielnym kojcu do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości. d) Owce i kozy przemieszczane w obrocie krajowym zaopatrywane są w dokument przewozowy. Kontrola tożsamości owiec/kóz przyjmowanych do rzeźni powinna obejmować także weryfikację zgodności numerów identyfikacyjnych zwierząt, wpisanych w dokumencie przewozowym, z numerami identyfikacyjnym znajdującymi się na identyfikatorach zwierząt. Ponadto należy porównać zgodność innych wymaganych danych zawartych w dokumencie przewozowym (numer siedziby stada, z której zwierzęta są przewożone, dane posiadacza, numer i dane miejsca przeznaczenia rzeźni, liczba zwierząt, data wyjazdu, dane środka transportu i przewoźnika, podpis posiadacza) ze stanem rzeczywistym. W dokumencie przewozowym powinien być wskazany ostatni posiadacz zwierzęcia i siedziba stada, w której zwierzę przebywało przed dostarczeniem do rzeźni. Powyższe dane można zweryfikować z danymi zawartymi na fakturze kupna-sprzedaży, wystawionej w wyniku transakcji dokonanej przez rzeźnię. Jeśli dane zawarte w dokumencie przewozowym nie odpowiadają stanowi faktycznemu lub są niepełne, w związku z czym tożsamość zwierzęcia budzi wątpliwości, takie zwierzę powinno zostać umieszczone w oddzielnym kojcu do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości. UWAGA : Owce i kozy urodzone lub oznakowane przed 9 lipca 2005 r. mogą być znakowane przy użyciu jednego identyfikatora (kolczyk lub tatuaż). Takie oznakowanie nie stanowi podstawy do niedopuszczenia zwierzęcia do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi. 1.3 Sposób postępowania przy stwierdzeniu nieprawidłowości w zakresie identyfikacji zwierząt: Urzędowy lekarz weterynarii: - sprawdza wypełnienie przez rzeźnię obowiązku prawidłowej identyfikacji zwierząt przyjętych do uboju, z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, Strona 11 z 46

12 - upewnia się, czy zwierzęta o nie dość potwierdzonej tożsamości zostają ubite oddzielnie i uznane za nienadające się do spożycia przez ludzi. UWAGA: Jeśli jest to konieczne, urzędowe kontrole są przeprowadzane na terenie gospodarstwa pochodzenia 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie identyfikacji zwierzęcia np. brak kolczyka, brak miejsca, daty, czy podpisu posiadacza na stronie pierwszej lub kompletnych wpisów na stronie drugiej paszportu, brak paszportu lub sytuacja przedstawienia paszportu nie dotyczącego dostarczonego zwierzęcia, brak kolczyków na obu małżowinach usznych lub sytuacja, gdy znaki identyfikacyjne (kolczyki) w obu małżowinach usznych są różne, wówczas po umieszczeniu zwierzęcia w oddzielnym kojcu, urzędowy lekarz weterynarii: a) Wypełnia oświadczenie, którego wzór określa Załącznik Nr 3 do niniejszych wytycznych, a następnie kopię wypełnionego dokumentu przekazuje niezwłocznie powiatowemu lekarzowi weterynarii do dalszego postępowania oraz właścicielowi rzeźni lub innej osobie uprawnionej do odbioru pism za potwierdzeniem odbioru (uwaga: powiatowy lekarz weterynarii właściwy terytorialnie dla rzeźni informuje niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca pochodzenia zwierzęcia, celem przeprowadzenia kontroli na terenie gospodarstwa), b) zapisuje wszelkie informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie tożsamości zwierzęcia w następujących dokumentach: - dzienniku badania przedubojowego zwierząt, poprzez wpisanie numeru wystawionego oświadczenia, którego wzór określa Załącznik Nr 3 do niniejszych wytycznych, w kolumnie Uwagi, - paszporcie zwierzęcia, w tym sporządza jego kopię (uwaga: adnotacja w paszporcie powinna być dokonana po zakończeniu postępowania wyjaśniającego zaistniałą sytuację a przed przekazaniem paszportu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). c) wstrzymuje ubój zwierzęcia do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Postępowanie wyjaśniające w zakresie ustalenia statusu pochodzenia zwierzęcia, prowadzone ze strony rzeźni oraz powiatowego lekarza weterynarii, musi zostać zakończone w terminie 2 dni roboczych 5. W przypadku, jeśli: 4 Załącznik I, Sekcja II, Rozdział III, ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/ art. 1, ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 494/98 Strona 12 z 46

13 a) postępowanie wykaże, że rzeźnia potwierdzi autentyczność identyfikacji zwierzęcia, wówczas zwierzę takie może zostać dopuszczone do normalnego uboju, b) weryfikacja informacji zawartych w komputerowej Centralnej Bazie Danych SIRZ oraz dochodzenie przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia zwierzęcia potwierdzi, iż nie jest możliwe jego zidentyfikowane, wówczas zwierzę takie nie może zostać skierowane do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi. W takiej sytuacji zwierzę podlega zabiciu na obszarze rzeźni pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej w całkowitym oddzieleniu od pozostałych zwierząt, po zakończonym cyklu ubojowym a następnie w całości zostaje skierowane do utylizacji. Postępowanie i pobranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku BSE powinno zostać przeprowadzone zgodnie z częścią VI, pkt. 3 Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.401.BSE.60/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie postępowania przy zgłaszaniu i zwalczaniu gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), tj. badaniu podlega sztuka w wieku powyżej 48 miesięcy. UWAGA 1: Wskazany powyżej termin 2 dni roboczych nie dotyczy sztuki, która doznała urazów, złamania w czasie transportu, wyładunku lub w magazynie żywca. Zwierzę takie musi zostać ubite bez zbędnej zwłoki w oddzieleniu od innych zwierząt, a dalsze postępowanie z nim zależy od wyników dochodzenia. Przed przystąpieniem do uboju innych zwierząt pomieszczenie ubojowe musi zostać oczyszczone, umyte i zdezynfekowane pod nadzorem urzędowym. UWAGA 2: Urzędowy lekarz weterynarii dokonujący badania przedubojowego zwierząt, dokumentuje wyniki tego badania w dzienniku badania przedubojowego, z podaniem numerów identyfikacyjnych zawartych w oznakowaniu zwierząt, które podlegały badaniu (indywidualnych w przypadku bydła, owiec i kóz). Badanie przedubojowe musi nastąpić w ciągu 24 godzin po przybyciu zwierzęcia do rzeźni i w czasie krótszym niż 24 godziny przed ubojem. UWAGA 3: Kolczyki ubitych zwierząt, niszczy się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie. Zniszczenia kolczyka dokonuje rzeźnia. Z przedmiotowej czynności musi zostać sporządzony protokół zniszczenia kolczyków, zawierający numery identyfikacyjne zwierząt zawarte na kolczykach, datę poświadczającą dzień przeprowadzenia przedmiotowej czynności Strona 13 z 46

14 oraz podpis nadzorującego tę czynność urzędowego lekarza weterynarii. Zaleca się, aby niszczenie kolczyków odbywało się tego samego dnia po zakończonym uboju zwierząt. Wyjątek stanowią sztuki bydła podlegające badaniu w kierunku BSE, w przypadku których zniszczenie kolczyków powinno nastąpić po otrzymaniu wyników badań w kierunku BSE, gdyż kolczyk może być wykorzystany do identyfikacji skóry. 2. Grupowanie wiekowe zwierząt w magazynie żywca 2.1 Zaleca się, aby zwierzęta przeznaczone do uboju podlegały w magazynie żywca grupowaniu wiekowemu, celem ułatwienia ich identyfikacji przy pobieraniu próbek do badań w kierunku BSE/TSE oraz w celu zmniejszenia ryzyka skażenia krzyżowego tusz i mięsa przez SRM, w tym ułatwienia segregacji SRM. Ze względów praktycznych, zaleca się, aby przekazywanie zwierząt do uboju w miarę możliwości odbywało się według następującej kolejności grup wiekowych: a) poniżej 12 miesiąca życia (SRM)- bydło, owce i kozy. b) powyżej 12 miesiąca życia (SRM)- bydło, owce i kozy. c) powyżej 18 miesiąca życia (pobieranie próbek do badania w kierunku trzęsawki)- owce i kozy. d) powyżej 30 miesiąca życia (SRM)- bydło. e) powyżej 48 miesiąca życia (pobieranie próbek do badania w kierunku BSE)- bydło: - poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią, - wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przedubojowego, w tym zwierzęta, które doznały urazów w czasie transportu lub w rzeźni, np. złamań, wpływających na ich ogólny stan, - przeznaczone do uboju z powodu zwalczania choroby przenoszącej się na człowieka lub zwierzęta i wykazujące objawy kliniczne tej choroby. f) powyżej 72 miesiąca życia (pobieranie próbek do badania w kierunku BSE)- bydło: - poddane normalnemu ubojowi w rzeźni, - przeznaczone do uboju z powodu zwalczania choroby przenoszącej się na człowieka lub zwierzęta, ale nie wykazujące objawów klinicznych tej choroby. - poddane ubojowi w związku z podejrzeniem stosowania u niego substancji, wpływających na jakość zdrowotną mięsa. Strona 14 z 46

15 UWAGA: Monitoring bydła w kierunku BSE szczegółowo określa Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.401.BSE.60/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie postępowania przy zgłaszaniu i zwalczaniu gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). 2.2 Selekcja zwierząt na grupy wiekowe może być dokonywana przez przeszkolonego i upoważnionego pracownika rzeźni, pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, który potwierdza prawidłowość określenia wieku zwierząt. 2.3 Jeżeli w trakcie weryfikacji wieku zwierzęcia przedstawionego do badania przedubojowego zostanie stwierdzona różnica między wiekiem podanym w dokumencie identyfikacyjnym (paszporcie) towarzyszącym zwierzęciu do rzeźni a jego wiekiem, określonym na podstawie oceny stanu uzębienia, wówczas urzędowy lekarz weterynarii jest zobowiązany do podjęcia następujących działań w ramach sprawowanego nadzoru: a) przyporządkowanie zwierzęcia według danych wskazujących na jego starszy wiek, każdorazowo w przypadkach, gdy dochodzi do zmiany wieku danego zwierzęcia z poniżej 72 miesięcy na powyżej 72 miesięcy oraz z poniżej 48 miesięcy życia na powyżej 48 miesięcy, co jest związane z pobraniem próbki do badań w kierunku BSE, b) skierowanie takiego zwierzęcia jako ostatniego do uboju, c) niezwłoczne powiadomienie o stwierdzonej rozbieżności powiatowego lekarza weterynarii, celem dalszego postępowania, d) zapisanie faktu o stwierdzonej nieprawidłowości w zakresie rozbieżności między wiekiem podanym w dokumencie identyfikacyjnym zwierzęcia (paszporcie) a jego wiekiem określonym na podstawie oceny stanu uzębienia w następujących dokumentach: - oświadczeniu, którego wzór określa Załącznik Nr 3 do niniejszych wytycznych, a którego kopię po wypełnieniu urzędowy lekarz weterynarii jest zobowiązany niezwłocznie przekazać powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz właścicielowi rzeźni lub innej osobie uprawnionej do odbioru pism za potwierdzeniem odbioru, - dzienniku badania przedubojowego zwierząt, poprzez wpisanie numeru wystawionego oświadczenia, którego wzór określa Załącznik Nr 3 do niniejszych wytycznych, w kolumnie Uwagi, - paszporcie zwierzęcia, przed jego przekazaniem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - protokole pobrania próbek do badania w kierunku BSE. Strona 15 z 46

16 UWAGA 1: Zaleca się, jeśli to możliwe sporządzenie przez urzędowego lekarza weterynarii dodatkowej dokumentacji fotograficznej ze stwierdzonego zdarzenia. Należy mieć na względzie, aby zdjęcie zostało wykonane po dokonanym uboju zwierzęcia na odjętej głowie przy zapewnieniu identyfikacji zwierzęcia (tzn. obecność przynajmniej jednego kolczyka przy uchu). UWAGA 2: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, właściciel rzeźni będąc jednocześnie posiadaczem zwierzęcia jest zobligowany do złożenia wniosku o korektę danych w zakresie daty urodzenia (wieku) bydła, we właściwym biurze powiatowym ARiMR. 3. Zakładowe procedury postępowania z SRM Wskazanym jest, aby postępowanie przy odejmowaniu, gromadzeniu, barwieniu, przechowywaniu i usuwaniu SRM zostało określone przez zakład w procedurach systemu HACCP, gdyż SRM stanowi istotny element z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności. Zagrożenia związane z SRM powinny być opanowane poprzez właściwe procedury postępowania, identyfikowalność, zakładowy program mycia, itp. UWAGA 1: Powiatowy lekarz weterynarii powinien dokonać weryfikacji zapisów zakładowych procedur postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w zakresie ich zgodności z przepisami obowiązującego prawa, w tym prawidłowości ich wdrożenia i utrzymania. UWAGA 2: Miejsca gromadzenia, przechowywania i usuwania materiału kategorii 1 oraz układ dróg jego przemieszczania powinny być wyraźnie zaznaczone w części graficznej projektu technologicznego zakładu. Strona 16 z 46

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r. Dz.U.2010.207.1370 2015.01.31 zm. Dz.U.2015.161 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 (Dz.U. Nr 207, poz. 1370) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY BSE)

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY BSE) Dziennik Ustaw Nr 71 6247 Poz. 459 Załącznik nr 2 1. Identyfikacja programu Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska Choroba: Gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine Spongiform Encephalopathy BSE) 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1}

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Na podstawie art. 1 la ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 207 14806 Poz. 1370 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek

Bardziej szczegółowo

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju.

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Załącznik 2 I. Zasady przemieszczania świń. A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Obowiązuje generalny zakaz przemieszczania

Bardziej szczegółowo

UBÓJ ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY

UBÓJ ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY 1 UBÓJ ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY Informacje podstawowe dla hodowców zwierząt Ostrów Mazowiecka, październik 2015 2 Wykaz aktów prawa krajowego i wspólnotowego (Unii Europejskiej)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 1612 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 100, poz. 837. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF Magdalena Zasępa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 marca 2014 r. Dz.U.2014.420 2014.10.14 zm. Dz.U.2014.1394 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz,U, z 2007 r. Nr 52, poz. 345. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 53/56 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2011 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 189/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające załączniki VII i IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi ŻWzz/ab-8700-4-4/16 ( ) AKCEPTUJĘ: Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest Programu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT]

ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT] Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT] Borzechowo

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r. PIW.. 42..206 Brzeg, dnia 27 stycznia 206 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 206 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie Spis treści I. Zgłoszenie świń do rejestru (ZŚR/12)... 3 1. Wypełnienie Zgłoszenia URODZENIA... 4 2. Wypełnienie Zgłoszenia PRZYWOZU...

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny)

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Data i miejsce inspekcji:. PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr Niniejszy protokół jest przeznaczony oceny dostosowania

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt Od 18 października 2016 r rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 maja 2015 r. Poz. 711 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Projekt Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz.

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY UWAGA!!! Zmiany w wymaganiach dotyczących handlu wewnątrzunijnego owcami i kozami hodowlanymi oraz przeznaczonymi do tuczu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY UWAGA!!! Zmiany w wymaganiach dotyczących handlu (pomiędzy państwami członkowskimi UE) owcami i kozami hodowlanymi oraz przeznaczonymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 Środki podejmowane w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Dz.U.2015.711 z dnia 2015.05.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 20 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu)

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) Data rozpoczęcia/zakończenia

Bardziej szczegółowo

encephalopathy BSE) 1. Identyfikacja programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform

encephalopathy BSE) 1. Identyfikacja programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. (poz. 1517) PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY BSE) 1. Identyfikacja programu zwalczania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Rejestracja Zwierząt Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Wzajemna zgodność zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich a także płatności otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

UBÓJ W GOSPODARSTWIE POZYSKANIE MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY

UBÓJ W GOSPODARSTWIE POZYSKANIE MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY UBÓJ W GOSPODARSTWIE POZYSKANIE MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY Kwestie związane z dokonywaniem uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na użytek własny reguluje szereg przepisów, jednak najważniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2012 r. Poz. 1092 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 7 września 2012 r.

Warszawa, dnia 3 października 2012 r. Poz. 1092 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 7 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2012 r. Poz. 1092 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Dz.U.2016.885 z dnia 2016.06.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 22 czerwca 2016 r. tekst jednolity ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji i rejestracji zwierząt

System identyfikacji i rejestracji zwierząt System identyfikacji i rejestracji zwierząt Wprowadzenie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt pozwala na sprawowanie nadzoru nad identyfikacją zwierząt i ich przemieszczaniem. Polska spełnia w ten

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 885 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 2 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 885 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 2 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 885 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Białystok, październik 2010 r.

Białystok, październik 2010 r. Białystok, październik 2010 r. 1 Mirosław Czech Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia Zwierząt i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt 2 Ważniejsze regulacje UE: bydło i świnie Dyrektywa 64/432/EEC,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 17 poz. 127 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 1)

Dz.U Nr 17 poz. 127 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 1) Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2006 Nr 17 poz. 127 USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1577, z 2015 r. poz. 1893. o produktach pochodzenia zwierzęcego 1)

Bardziej szczegółowo

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Częstochowa 12 grudnia 2011 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Inspekcja Weterynaryjna sprawuje

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Poz. 1172 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 16/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2005 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski

Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Kwestie związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 573) USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PIW.. 421.4.2017 Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2017 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1981. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 15 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1981. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1981 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 8.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 237/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 790/2010 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające załączniki VII,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. 1), 2) o produktach pochodzenia zwierzęcego 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej,

Bardziej szczegółowo

do ustawy 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 100)

do ustawy 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 100) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 100) USTAWA z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych. Dz.U.2012.1092 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (tekst jednolity) Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. Dz.U.08.84.511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych 2) (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1166 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. O SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1280 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 1)

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z 2009 r. Nr 116, poz. 976. 1) Przepisy

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Telefon. Telefon

Telefon.  Telefon Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 225/76 19.8.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1396 z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady

Bardziej szczegółowo

Eisenstadt 25-29 czerwca 2012

Eisenstadt 25-29 czerwca 2012 Eisenstadt 25-29 czerwca 2012 Warsztaty doskonalące w higienie mięsa i produktów mięsnych Hotel Burgenland Eisenstadt Udział wzięło 26 osób z 20 krajów Nr.rozp Tytuł Wersja skonsolidowana Regulacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt

Przepisy prawne z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt Przepisy prawne z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt 03.10.2006. Dyrektywa Rady nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE L 355 z 5.12.1992,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. Dz.U.06.128.900 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 872, z 2005 r. Nr 100, poz. 837, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 21 września 2010 r. LLU-4101-06-12/2010 P-10-147 Pan Leszek Mioduski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 67/22 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/355 z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących

Bardziej szczegółowo

1. Śmiertelność 1.1. W przypadku zagęszczenia powyżej 33 kg/m2 dokumentacja towarzysząca stadu zawiera: wskaźnik śmiertelności dziennej skumulowany

1. Śmiertelność 1.1. W przypadku zagęszczenia powyżej 33 kg/m2 dokumentacja towarzysząca stadu zawiera: wskaźnik śmiertelności dziennej skumulowany 1. Śmiertelność 1.1. W przypadku zagęszczenia powyżej 33 kg/m2 dokumentacja towarzysząca stadu zawiera: wskaźnik śmiertelności dziennej skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej obliczony przez właściciela

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.)

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.) Dz.U.2006.17.127 2006-10-28 zm. Dz.U.2006.171.1225 art. 118 2007-04-26 zm. Dz.U.2007.64.429 art. 1 2008-09-08 zm. Dz.U.2008.145.916 art. 4 2008-12-18 zm. Dz.U.2008.214.1346 art. 4 2010-04-10 zm. Dz.U.2010.47.278

Bardziej szczegółowo

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa Zarys wymagań weterynaryjnych dotyczących przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia Sprzedaż:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 314/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1063/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz

Bardziej szczegółowo

2) sposób prowadzenia dokumentacji wytwarzania i obrotu, a także sposób transportu pasz leczniczych;

2) sposób prowadzenia dokumentacji wytwarzania i obrotu, a także sposób transportu pasz leczniczych; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie - zwalczanie afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie - zwalczanie afrykańskiego pomoru świń Rozporządzenie - zwalczanie afrykańskiego pomoru świń Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń Dz.U.04.158.1658 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne.

Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne. Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MINSTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1216. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1216. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1216 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

PIW.DH /13 Brzeg, dnia 9 grudnia 2013 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2014 ROK

PIW.DH /13 Brzeg, dnia 9 grudnia 2013 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2014 ROK PIW..03-/3 Brzeg, dnia 9 grudnia 03 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 04 ROK Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli. okresowa Zakład drobiu tematyka/ zakres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 maja 2015 r. z.u.2015.711 - Akt prawny z 7 Dz.U.2015.711 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2 Dz. U.97.60.369 USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U z dnia 14 czerwca 1997 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 588 USTAWA z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET57/rhga (wyładunek i miejsca prezentacji rynek hurtowy, giełda i aukcja

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA CHOROBY AUJESZKYEGO U ŚWIŃ NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO W ROKU 2009

PROGRAM ZWALCZANIA CHOROBY AUJESZKYEGO U ŚWIŃ NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO W ROKU 2009 PROGRAM ZWALCZANIA CHOROBY AUJESZKYEGO U ŚWIŃ NA TERENIE POWIATU KŁOBUCKIEGO W ROKU 2009 1. Identyfikacja Programu Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska Choroba: Choroba Aujeszkyego u świń Okres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA I N S T R U K C J A GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. Nr GIWz.410.T - 10/10 z dnia 14 maja 2010 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA I N S T R U K C J A GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. Nr GIWz.410.T - 10/10 z dnia 14 maja 2010 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA I N S T R U K C J A GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.410.T - 10/10 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu owiec i kóz

Bardziej szczegółowo

Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury oparty na ocenie ryzyka

Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury oparty na ocenie ryzyka Załącznik do pisma GIWz.401/R-42/2010 Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury oparty na ocenie ryzyka - wzory i wytyczne dla hodowców zwierząt akwakultury Dla podmiotów prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Świadectwo weterynaryjne dla UE

Świadectwo weterynaryjne dla UE Wzór świadectwa zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dla niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczonych do wysyłki do unii europejskiej z państw trzecich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 października 2012 r. Poz. 1158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 24 października 2012 r. Poz. 1158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2012 r. Poz. 1158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zwalczania choroby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. 1), 2) o produktach pochodzenia zwierzęcego Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) właściwość organów w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL Director General SANCO/10622/2013 Programmes for the eradication, control and monitoring of certain animal diseases and zoonoses The programme

Bardziej szczegółowo

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku Iwona Zawinowska Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego GŁÓWNY INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo