WYDZIAŁOWE SEMESTR 1 SEMESTR 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁOWE SEMESTR 1 SEMESTR 2"

Transkrypt

1 STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE Kursy podstawowe obowiązkowe RW r., Obowiązuje od 2013z Lp. Kod kursu EDUKACJA.CL WYDZIAŁOWE Nazwa kursu Tygodn. liczba godz. ECTS Egz. w ć l p s SEMESTR 1 1 Moduł Analiza matematyczna 1.1 MAP001142w Analiza matematyczna 1.1A 2 5 E MAP001142c Analiza matematyczna 1.1A 2 3 zal. MAP001143w Analiza matematyczna 1.1B 3 5 E MAP001143c Analiza matematyczna 1.1B 2 3 zal. 2 Moduł Algebra z Geometrią analityczną MAP001140w Algebra z Geometrią analityczną A 2 2 E MAP001140c Algebra z Geometrią analityczną A 1 2 zal. MAP001141w Algebra z Geometrią analityczną B 2 2 E MAP001141c Algebra z Geometrią analityczną B 3 FZC011002w Fizyka I 2 4 E 4 FZC011002c Fizyka I 5 CHC011004w Chemia ogólna 2 4 E 6 CHC011004c Chemia ogólna 7 Moduł technologie informacyjne TIC l Technologie informacyjne A TIC l Technologie informacyjne B 8 GFC l Grafika inżynierska SEMESTR 2 1 Moduł Analiza matematyczna 2.2 MAP001144w Analiza matematyczna 2.2A 3 5 E MAP001144c Analiza matematyczna 2.2A 2 3 zal. MAP001145w Analiza matematyczna 2.2B 3 5 E MAP001145c Analiza matematyczna 2.2B 2 3 zal. 2 FZP l Fizyka FZC012002w Fizyka II 2 4 E 4 FZC012002c Fizyka II 5 CHC012001w Podstawy chemii nieorganicznej 2 3 E 6 CHC l Podstawy chemii nieorganicznej SEMESTR 3 1 CHC013002w Podstawy chemii organicznej 2 4 E 2 CHC l Podstawy chemii organicznej 3 ICC013003w Podstawy inżynierii chemicznej 2 3 zal. SEMESTR 4 1 CHC014001w Podstawy chemii analitycznej 1 2 E 2 TCC014001w Podstawy technologii chemicznej 2 3 zal. 1

2 STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE Kursy kierunkowe obowiązkowe BIOTECHNOLOGIA Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym. Ponadto jest przygotowany do pracy do: 1) pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, 2 )pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, 3) wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, 4) prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz 5 ) samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwent zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu biotechnologii. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Potrzeby rynku pracy w zakresie Biotechnologii zostały pośrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Wymienione tam przygotowanie absolwentów odzwierciedlają między innymi następujące efekty kształcenia: Ma podstawową wiedzę w zakresie biologii ogólnej obejmującą: budowę komórki, budowę struktur subkomórkowych oraz podstawowe prawa metabolizmu komórkowego, Ma usystematyzowaną, szczegółową wiedzę obejmująca zagadnienia z obszaru biotechnologii, nowoczesne trendy rozwojowe tej dziedziny, zna podstawowe metody i techniki oraz cykle życia urządzeń stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich w omawianym zakresie; dysponuje wystarczającą wiedzą związaną z zarządzaniem i technologiami inżynierskimi wykorzystywanymi w biotechnologii, Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów, zna techniki i narzędzia stosowane w mikrobiologii technicznej. Ma podstawową wiedzę o wykorzystaniu mikroorganizmów w charakterze szczepów użytecznych przemysłowo. Zna główne trendy rozwojowe w zakresie studiowanego kierunku, Posiada szczegółową wiedzę z zakresu inżynierii bioprocesowej, umie zaprojektować podstawowy proces technologiczny, Potrafi zaplanować serie eksperymentów prowadzących do izolacji oraz oczyszczania do homogenności białka enzymatycznego jak również potrafi dokonać wstępnego opisu wyizolowanego białka. Zna wybrane techniki stosowane w enzymologii (fluorescencja, wirowanie, widma różnicowe, techniki kinetyczne, oznaczanie stężenia białka, oznaczanie fosforanów etc.), Potrafi zdefiniować zasady i techniki prowadzenia kultur tkankowych ze szczególnym naciskiem na molekularne podstawy życia komórki roślinnej i zwierzęcej, Posiada umiejętność przygotowania mieszaniny fermentacyjnej i potrafi doświadczalnie przeprowadzić jej kompletną analizę. Lp. Kod kursu EDUKACJA.CL Nazwa kursu SEMESTR 1 Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ECTS 1 BLC011002w Biologia I Egz. SEMESTR 2 1 BLC012003w Biologia II 2 3 zal 2 BLC l Biologia II 3 BLC012004w Mikrobiologia 2 2 E 4 BTC012002w Genetyka 5 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny I SEMESTR 3 1 Moduł Chemia fizyczna CHC013001w,c Podstawy chemii fizycznej CHC013010w,c Fundamentals of physical chemistry (4+3) (4+3) E E 2

3 2 BLC l Mikrobiologia 3 3 zal. 3 BTC013001w Biochemia I 2 3 zal. 4 BTC013001c Biochemia I 2 1 zal. 5 BLC013002w Mikrobiologia przemysłowa 6 BTC l Podstawy bioinformatyki 7 ogólnouczelniany Język obcy 4 2 zal. 8 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny II SEMESTR 4 1 CHC l Chemia organiczna 2 2 zal 2 ICC015005c Inżynieria chemiczna 3 ICC l Inżynieria chemiczna 4 BLC l Mikrobiologia przemysłowa 3 3 zal. 5 BTC014002w Biochemia II 2 3 E 6 BTC014002c Biochemia II 7 BTC016002w Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska 8 BTC l Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska 9 Kursy wybieralne kierunkowe 4 4 zal. 10 ogólnouczelniany Język obcy 4 3 zal. 11 ogólnouczelniany Moduł menedżerski SEMESTR 5 1 CHC l Podstawy chemii fizycznej 3 3 zal. 2 CHC l Podstawy chemii analitycznej 3 BLC015002w Biologia molekularna 2 3 E 4 BLC015002s Biologia molekularna 5 BTC015004w Biotechnologia 2 3 E 6 BTC015005w Inżynieria bioreaktorów 2 3 E 7 BTC l Biochemia 4 3 zal. 8 BTC016003w Separacje i oczyszczanie bioproduktów 2 3 zal. 9 BTC l Separacje i oczyszczanie bioproduktów 10 OSC012002w Ochrona środowiska 11 Kursy wybieralne kierunkowe 4 4 zal. SEMESTR 6 1 CHC l Projekt inżynierski 4 2 zal. 2 BTC l Inżynieria bioreaktorów 3 BTC016005w Biotransformacje mikrobiologiczne 4 BTC016006w Inżynieria bioprocesowa 2 3 zal. 5 BTC016012w Inżynieria genetyczna 3 4 E 6 BTC l Enzymologia 3 4 zal. 7 BTC017007w Kultury tkankowe 8 BTC017007s Kultury tkankowe 9 CHC017005w Analiza ekonomiczna chemicznego procesu technologicznego 10 FZP004531w Biofizyka 2 3 zal. 11 Kursy wybieralne kierunkowe 4 4 zal. 12 ogólnouczelniany Zajęcia sportowe 2 1 zal. 13 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny III 3

4 SEMESTR 7 1 CHC l Praca dyplomowa 4 2 zal. 2 BTC l Inżynieria genetyczna 4 4 zal. 3 PRZ000165w Ochrona własności intelektualnej 4 BTC017008s Seminarium dyplomowe 1 +praca dypl.+przyg.do egz Kursy wybieralne kierunkowe 6 CHC010060c Praktyka zawodowa 6 4

5 STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE Kursy kierunkowe obowiązkowe CHEMIA Absolwent posiada umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej w szczególności bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się fachową literaturą oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent posiada umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk pracy. Ponadto zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu chemii. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Potrzeby rynku pracy w zakresie Chemii zostały pośrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Wymienione tam przygotowanie absolwentów odzwierciedlają między innymi następujące efekty kształcenia: Zna podstawowe pojęcia i metody chemii analitycznej. Zna zasady prowadzenia postępowania analitycznego mającego na celu oznaczenie lub wykrycie określonych składników w analizowanych próbkach, Zna chemiczną i technologiczną koncepcję procesu, ma wiedzę na temat bilansów materiałowych i energetycznych, analizy termodynamicznej i kinetycznej procesu, Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach materiałów i ich właściwościach, w szczególności o materiałach metalicznych, metaloorganicznych i polimerowych oraz o materiałach zaawansowanych i technologiach ich wytwarzania, Zapoznał się ze stanem i opisem środowiska naturalnego człowieka oraz zmianami antropogenicznymi. Zdaje sobie sprawę ze współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego i sztucznego oraz sposobów ich zapobiegania lub minimalizacji, Posiada wiedzę o celach, zasadach i strategii monitorowania środowiska, rodzajach i źródłach zanieczyszczeń. Zna metody analizy i monitoringu środowiska, w tym biomonitoringu, sposoby pobierania i przygotowania próbek środowiskowych, Potrafi formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie i dokonać opisu ilościowego typowych procesów jednostkowych, Zapoznał się praktycznie z wybranymi problemami związanymi z powstawaniem, rozprzestrzenianiem się, wzajemnym oddziaływaniem i zanikaniem zanieczyszczeń chemicznych w środowisku (atmosfera, woda i gleba). Potrafi analizować wybrane próbki środowiskowe oraz posługiwać się odpowiednimi normami, Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Zna podstawowe metody oceny kosztów analizy rynku i kształtujące koncepcję projektu technologicznego. Lp. Kod kursu EDUKACJA.CL Nazwa kursu Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ECTS Egz. SEMESTR 1 1 CHC012007w Chemia materiałów SEMESTR 2 1 CHC c Podstawy chemii nieorganicznej 2 ETP001006w Elektronika i elektrotechnika 2 3 zal. 3 ETP l Elektronika i elektrotechnika 4 Kursy wybieralne kierunkowe 5 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny I 5

6 SEMESTR 3 1 CHC013014w,c Chemia fizyczna I (4+3) E 2 CHC013013w Chemia nieorganiczna 2 3 E 3 CHC l Chemia nieorganiczna 4 3 zal. 4 CHC013003c Chemia organiczna 5 ICC015005c Inżynieria chemiczna 6 ICC l Inżynieria chemiczna 7 ogólnouczelniany Język obcy 4 2 zal. SEMESTR 4 1 CHC014008w Chemia fizyczna II 2 3 E 2 CHC014008c Chemia fizyczna II 3 CHC l Chemia fizyczna II 4 4 zal. 4 CHC014004c Chemia analityczna 5 CHC l Chemia analityczna 6 CHC l Chemia organiczna-metody syntezy 4 4 zal. 7 CHC015001w Chemia organicznamechanizmy reakcji 2 3 E 8 CHC015001c Chemia organicznamechanizmy reakcji 9 CHC l Podstawy chemii analitycznej 10 Kursy wybieralne kierunkowe SEMESTR 5 1 TCC014001p Podstawy technologii chemicznej 2 CHC014005w Chemia organiczna-reakcje 2 3 E 3 CHC014005c Chemia organiczna-reakcje 4 CHC l Chemia organicznamechanizmy reakcji 5 CHC015003w Podstawy chemii kwantowej 2 3 E 6 CHC015003c Podstawy chemii kwantowej 7 CHC015004w Analiza chemiczna i śladowa 2 3 E 8 CHC l Analiza chemiczna i śladowa 3 3 zal. 9 CHC015006w Chemia związków makromolekularnych 10 CHC l Chemia związków makromolekularnych 11 Kursy wybieralne kierunkowe 12 ogólnouczelniany Język obcy 4 3 zal. 13 ogólnouczelniany Zajęcia sportowe 2 1 zal. 14 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny II SEMESTR 6 1 CHC l Projekt inżynierski 4 2 zal. 2 INC l Informatyka chemiczna 3 BTC016008w Biochemia i biotechnologia 2 3 zal. 4 CHC l Analiza i monitoring środowiska 4 4 zal. 5 CHC016001w Fizykochemia polimerów 2 3 E 6 CHC l Fizykochemia polimerów 3 3 zal. 7 CHC016002w Spektroskopowe metody identyfikacji związków 2 3 E 8 CHC016002s Spektroskopowe metody identyfikacji związków 6

7 7 CHC016004w Chemia środowiska 8 CHC l Chemia środowiska 9 CHC016004s Chemia środowiska 10 Kursy wybieralne kierunkowe 11 ogólnouczelniany Moduł menedżerski 12 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny III SEMESTR 7 1 CHC l Praca dyplomowa 4 2 zal. 2 CHC017006w Spektroskopia atomowa i molekularna 3 CHC l Spektroskopia atomowa i molekularna 3 3 zal. 4 CHC017005w Analiza ekonomiczna chemicznego procesu technologicznego 5 FLC017001w Prawo i etyka w nauce i dydaktyce 6 PRZ000165w Ochrona własności intelektualnej 7 CHC017007s Seminarium dyplomowe 1 +praca dypl.+przyg.do egz CHC010060c Praktyka zawodowa 6 7

8 STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE Kursy kierunkowe obowiązkowe INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych oraz wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Umie interpretować i opisać zjawiska i procesy inżynierii chemicznej i procesowej. Posiada umiejętność zasad bilansowania masy, składników, energii i pędu, rozumie prawa: równowag chemicznych i fazowych oraz kinetyki procesowej, rozumie przebieg procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym, zna zasady projektowania procesów i aparatów, umie: planować i prowadzić badania oraz interpretować uzyskane wyniki, korzystać z podstawowego oprogramowania i przygotowywać własne proste programy oraz korzystać z literatury fachowej i baz danych. Ponadto absolwent jest przygotowany do: 1) komunikowania się z otoczeniem za pomocą nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji oraz specjalistycznego języka z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, 2) pracy zespołowej, 3) stosowania zasad odpowiedzialności zawodowej,4) kształcenia ustawicznego, 5) pracy w biurach inżynierskich i pracowniach projektowych, 6) różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, 7) prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostały pośrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Wymienione tam przygotowanie absolwentów odzwierciedlają między innymi następujące efekty kształcenia: Ma ogólną wiedzę w zakresie pojęć podstawowych i potrafi wykorzystać techniki matematyki wyższej do ilościowego opisu procesów inżynierii chemicznej, Zna chemiczną i technologiczną koncepcję procesu, ma wiedzę na temat bilansów materiałowych i energetycznych, analizy termodynamicznej i kinetycznej procesu; zna źródła informacji o właściwościach substancji chemicznych, Posiada wiedzę technologiczną w zakresie: charakterystyki surowców naturalnych i ich wykorzystania w przemyśle chemicznym, Zna ogólne zasady i procedury projektowania procesów technologicznych, Posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii i ochrony środowiska z uwzględnieniem podstawowych metod oczyszczania gazów odlotowych i wód ściekowych, Ma podstawową wiedzę o zasadach działania programu komputerowego Matlab, Posiada umiejętność programowania strukturalnego oraz numerycznego rozwiązywania problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej i procesowej Lp. Kod kursu EDUKACJA.CL Nazwa kursu SEMESTR 1 Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ECTS 1 IMC012002w Materiałoznawstwo 2 2 zal Egz. SEMESTR 2 1 CHC c Podstawy chemii nieorganicznej 2 ETP001006w Elektronika i elektrotechnika 2 3 zal. 3 ETP l Elektronika i elektrotechnika 4 Kursy wybieralne kierunkowe 5 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny I SEMESTR 3 1 Moduł Chemia fizyczna CHC013001w,c Podstawy chemii fizycznej E (4+3) CHC013010w,c Fundamentals of physical chemistry (4+3) E 2 ICC013006w Termodynamika procesowa i 3 4 E 8

9 techniczna 3 ICC013006c Termodynamika procesowa i techniczna 4 ICC l Termodynamika procesowa i techniczna 5 MSN000181w Maszynoznawstwo 6 MSN000181p Maszynoznawstwo 7 ogólnouczelniany Język obcy 4 2 zal. 8 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny II SEMESTR 4 1 CHC l Chemia fizyczna 4 4 zal. 2 CHC014009w Molekularna chemia fizyczna 2 3 zal. 3 CHC l Podstawy chemii analitycznej 4 ICC014003w Mechanika płynów 2 3 E 5 ICC014003c Mechanika płynów 6 ICC l Mechanika płynów 7 MSN000180w Miernictwo i automatyka 8 MSN l Miernictwo i automatyka 9 Kursy wybieralne kierunkowe 10 ogólnouczelniany Język obcy 4 3 zal. 11 ogólnouczelniany Zajęcia sportowe 2 1 zal. SEMESTR 5 1 TCC015001w Technologia chemiczna 2 3 E 2 TCC015001c Technologia chemiczna 3 TCC l Technologia chemiczna 4 ICC015001w Procesy cieplne 3 4 E 5 ICC l Procesy cieplne 6 ICC015002w Mechaniczny rozdział faz 2 3 E 7 ICC015002p Mechaniczny rozdział faz 8 ICC015004w Reaktory chemiczne I 2 3 zal. 9 ICC015004p Reaktory chemiczne I 10 TIC015001w Technologie informatyczne w projektowaniu I 11 TIC l Technologie informatyczne w projektowaniu I 12 Kursy wybieralne kierunkowe 13 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny III SEMESTR 6 1 CHC l Projekt inżynierski 4 2 zal. 2 ICC015001p Procesy cieplne 3 ICC016003w Projektowanie procesowe 2 3 E 4 ICC016005w Procesy dyfuzyjne 3 4 E 5 ICC l Procesy dyfuzyjne 3 2 zal. 6 ICC016005p Procesy dyfuzyjne 2 3 zal. 7 ICC016006w Reaktory chemiczne II 2 3 E 8 ICC l Reaktory chemiczne II 9 TIC l Technologie informatyczne w projektowaniu II 10 Kursy wybieralne kierunkowe 6 6 zal. 11 ogólnouczelniany Moduł menedżerski 9

10 SEMESTR 7 1 CHC l Praca dyplomowa 4 2 zal. 2 ICC016003p Projektowanie procesowe 4 2 zal. 3 ICC017005w Inżynieria środowiska 4 ICC017005s Inżynieria środowiska 5 PRZ000165w Ochrona własności intelektualnej 6 ICC017006s Seminarium dyplomowe 1 +praca dypl.+przyg.do egz CHC010060c Praktyka zawodowa 6 10

11 STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE Kursy kierunkowe obowiązkowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Absolwent posiada wiedzę z zakresu fizyki, chemii i informatyki oraz nauki o materiałach, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i właściwości. Absolwent jest przygotowany do: 1) prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych, 2) zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych, 3) obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno ekonomicznego doboru materiałów inżynierskich, 4) obsługi specjalistycznej aparatury do badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich, 5) obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Absolwent przygotowany jest do pracy w: 1) małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, 2) zapleczu badawczo rozwojowym przemysłu, 3) jednostkach doradczych i projektowych, 4) przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Ponadto zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Materiałowej zostały pośrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Wymienione tam przygotowanie absolwentów odzwierciedlają między innymi następujące efekty kształcenia: Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach materiałów i ich właściwościach, w szczególności o materiałach metalicznych, metaloorganicznych i polimerowych oraz o materiałach zaawansowanych i technologiach ich wytwarzania, Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw fizycznych wybranych specjalistycznych metod diagnostycznych, takich jak: mikroskopia elektronowa, dyfrakcja rentgenowska, metody optyczne, Zna zasady doboru materiału konstrukcyjnego do określonych warunków użytkowania. Zna metody określania właściwości materiałów inżynierskich, Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw fizycznych wybranych grup nowoczesnych materiałów: nano-materiałów, materiałów elektroniki molekularnej, materiałów optycznych, materiałów fotonicznych, Ma ogólną wiedzę na temat systemu zbiórki odpadów komunalnych w Polsce, rozróżnia pojęcia utylizacji, odzysku i recyklingu materiałów, zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące zbiórki, recyklingu i odzysku materiałów, zna podstawowe aspekty ekologiczne dotyczące wytwarzania materiałów i dóbr odpadowych, Potrafi wykorzystać język skryptowy do zautomatyzowania pracy na komputerze oraz rozwiązywania prostych, choć niestandardowych problemów numerycznych; umie pisać skrypty do obróbki dużych zbiorów danych i przetwarzania ich w sposób seryjny, Rozumie społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej i jest świadomy związanej z tym odpowiedzialności. Lp. Kod kursu EDUKACJA.CL Nazwa kursu SEMESTR 1 Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ECTS 1 CHC012007w Chemia materiałów Egz. SEMESTR 2 1 CHC c Podstawy chemii nieorganicznej 2 INC012003w Przetwarzanie i wizualizacja danych 3 INC012003l Przetwarzanie i wizualizacja danych 4 Kursy wybieralne kierunkowe 5 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny I 6 ogólnouczelniany Zajęcia sportowe 2 1 zal. 11

12 SEMESTR 3 1 Moduł Chemia fizyczna CHC013001w,c Podstawy chemii fizycznej E (4+3) CHC013010w,c Fundamentals of physical chemistry (4+3) E 2 CHC013015w Analiza instrumentalna 3 CHC l Analiza instrumentalna 3 3 zal. 3 ETP001006w Elektronika i elektrotechnika 2 3 zal. 4 ETP l Elektronika i elektrotechnika 5 Kursy wybieralne kierunkowe 6 ogólnouczelniany Język obcy 4 2 zal. 7 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny II SEMESTR 4 1 CHC l Chemia fizyczna 4 4 zal. 2 CHC l Podstawy chemii analitycznej 3 IMC014002w Inżynieria materiałów i nauka o 2 2 E materiałach I 4 IMC015002w Spektroskopowe metody badań 2 3 E materiałów 5 FZP008001w Fizyka ciała stałego 6 FZP l Fizyka ciała stałego 7 MMM Wytrzymałość materiałów 8 MMM Wytrzymałość materiałów 9 Kursy wybieralne kierunkowe 10 ogólnouczelniany Język obcy 4 3 zal. 11 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny III SEMESTR 5 1 TCC014001p Podstawy technologii chemicznej 2 ICC015005w Inżynieria chemiczna 2 2 E 3 ICC015005p Inżynieria chemiczna 4 IMC l Spektroskopowe metody badań materiałów 5 IMC015004w Inżynieria materiałów i nauka o materiałach II 2 3 E 6 IMC015004s Inżynieria materiałów i nauka o materiałach II 7 IMC015015w Nanokompozyty 8 IMC015016w Recykling materiałów 9 IMC015017w Materiały węglowe 10 IMC017006w Kompozyty 2 3 zal. 11 IMC l Kompozyty 12 ELR021225w Metody badań materiałów 2 2 E 13 ELR l Metody badań materiałów 14 Kursy wybieralne kierunkowe 15 ogólnouczelniany Moduł menedżerski SEMESTR 6 1 CHC l Projekt inżynierski 4 2 zal. 2 IMC013001w Krystalografia z rentgenografią 2 3 zal. 3 IMC l Krystalografia z rentgenografią 4 IMC016003w Tworzywa polimerowe 2 3 E 5 IMC l Tworzywa polimerowe 3 3 zal. 12

13 6 IMC016004w Materiały ceramiczne i hybrydowe 1 2 zal. 7 IMC l Materiały ceramiczne i hybrydowe 8 IMC016005w Podstawy metalurgii chemicznej i korozji 2 3 zal. 9 IMC l Podstawy metalurgii chemicznej i korozji 10 IMC016005s Podstawy metalurgii chemicznej i korozji 11 MMM010150w Materiały metaliczne 2 3 zal. 12 MMM l Materiały metaliczne 3 3 zal. 13 Kursy wybieralne kierunkowe SEMESTR 7 1 CHC l Praca dyplomowa 4 2 zal. 2 IMC017004w Materiały zaawansowane technologicznie 3 IMC017004l Materiały zaawansowane technologicznie 4 IMC017007p Podstawy projektowania materiałów 5 PRZ000165w Ochrona własności intelektualnej 6 IMC017005s Seminarium dyplomowe 1 +praca dypl.+przyg.do egz CHC010060c Praktyka zawodowa 6 13

14 Kursy wybieralne KIERUNKOWE dla kierunków: BIOTECHNOLOGIA, CHEMIA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Lp. Kod kursu EDUKACJA.CL Nazwa kursu Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ECTS 1 CHC010011w Zielona chemia 2 BTC010006w Tendencje rozwoju biotechnologii 3 MDM000147w Biomateriały 4 BTC010005w Przemysłowe aspekty biotechnologii 5 CHC010018w Chemia związków koordynacyjnych 6 CHC010006w Chemia medyczna 7 CHC010019w Radioizotopy i ochrona przed promieniowaniem 8 CHC010009w Metrologia w chemii i analityce 9 CHC010017w Chemia związków zapachowych 10 CHC010021w Metody spektroskopowe w chemii 11 ICC010011w Inżynieria układów zdyspergowanych 12 ICC010012w Podstawy inżynierii produktu 13 ICC010010w Procesy membranowe 14 ICC010005w Inżynieria surowców mineralnych 15 IMC010009w Nanomateriały 16 IMC010008w Inżynieria powierzchni 17 IBM011111w Podstawy inżynierii biomedycznej 18 IMC010010w Wstęp do optyki materiałów 19 TCC010021w Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych 20 TCC010025w Zrównoważony rozwój a technologia chemiczna 21 TCC010026w Materiały katalityczne i adsorpcyjne Egz. Przedmioty humanistyczne I III (1 godz. 1 ECTS) ISZ004309w, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1w FLC012001w, Etyka inżynierska 1w FLC012002w, Komunikacja społeczna 1w Moduł menadżerski (1godz. 1 ECTS) do wyboru: EKZ000343w, Ekonomiczno-prawne aspekty przedsiębiorczości - 1w EKZ000344w, Ekonomia i prawo dla inżynierów 1 w 14

15 STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE Kursy kierunkowe obowiązkowe TECHNOLOGIA CHEMICZNA Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zna podstawowe problemy ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i pokrewnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Potrzeby rynku pracy w zakresie Technologii Chemicznej zostały pośrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Wymienione tam przygotowanie absolwentów odzwierciedlają między innymi następujące efekty kształcenia: Zna chemiczną i technologiczną koncepcję procesu, ma wiedzę na temat bilansów materiałowych i energetycznych, analizy termodynamicznej i kinetycznej procesu. Zna źródła informacji o właściwościach substancji chemicznych, Zna najważniejsze procesy i operacje jednostkowe w technologii chemicznej i ich charakterystyki z punktu widzenia dostosowania do właściwości stosowanych surowców oraz doboru odpowiednich parametrów pracy, Rozumie podstawy fizyczne i chemiczne podstawowych operacji i procesów inżynierii chemicznej i procesowej, Zna rodzaje zagrożeń w przemyśle chemicznym, sposoby ich identyfikacji i sposoby zapobiegania wypadkom i awariom. Zna międzynarodowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa technicznego, Potrafi posługiwać się technikami informacyjno komunikacyjnymi i zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste urządzenie lub proces technologiczny, Posiada podstawową wiedzę o procesach zarządzania. Zna funkcje, zasady i instrumenty zarządzania oraz identyfikuje podstawowe problemy zarządzania, Lp. Kod kursu EDUKACJA.CL Nazwa kursu SEMESTR 1 Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ECTS 1 IMC012002w Materiałoznawstwo 2 2 zal Egz. SEMESTR 2 1 CHC012004c Obliczenia w chemii technicznej 2 ETP001006w Elektronika i elektrotechnika 2 3 zal. 3 ETP l Elektronika i elektrotechnika 4 Kursy wybieralne kierunkowe 5 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny I SEMESTR 3 1 Moduł Chemia fizyczna CHC013001w,c Podstawy chemii fizycznej E (4+3) CHC013010w,c Fundamentals of physical chemistry (4+3) E 2 CHC l Chemia techniczna nieorganiczna 3 CHC l Chemia techniczna organiczna 4 MSN000181w Maszynoznawstwo 5 MSN000181p Maszynoznawstwo 6 ETP001002w Miernictwo i automatyka 15

16 7 ETP l Miernictwo i automatyka 8 ogólnouczelniany Język obcy 4 2 zal. 9 ogólnouczelniany Zajęcia sportowe 2 1 zal. 10 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny II SEMESTR 4 1 TCC014001p Podstawy technologii chemicznej 2 CHC l Podstawy chemii analitycznej 3 TCC014004w Technologia chemiczna-surowce i nośniki energii 1 1 E 4 TCC l Technologia chemiczna-surowce i nośniki energii 3 2 zal. 5 TCC014004s Technologia chemiczna-surowce i nośniki energii 1 2 zal. 6 TCC014005w Termodynamika chemiczna i techniczna 1 2 zal. 7 TCC014005c Termodynamika chemiczna i techniczna 8 TCC014008w Technologia chemiczna-surowce i procesy przemysłu nieorganicznego 2 2 E 9 TCC l Technologia chemiczna-surowce i procesy przemysłu nieorganicznego 3 2 zal. 10 TCC014008s Technologia chemiczna-surowce i procesy przemysłu nieorganicznego 1 2 zal. 11 Kursy wybieralne kierunkowe 4 4 zal. 12 ogólnouczelniany Język obcy 4 3 zal. SEMESTR 5 1 ICC015005w Inżynieria chemiczna 2 2 E 2 ICC015005c Inżynieria chemiczna 3 ICC l Inżynieria chemiczna 4 TCC l Kontrola jakości surowców i produktów 4 4 zal. 5 TCC015003w Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej 2 3 E 6 TCC l Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej 7 TCC015006w Technologia chemiczna-surowce i procesy przemysłu organicznego 3 4 E 8 TCC l Technologia chemiczna-surowce i procesy przemysłu organicznego 4 3 zal. 9 TCC015006s Technologia chemiczna-surowce i procesy przemysłu organicznego 11 TCC014006w Bezpieczeństwo techniczne 12 TCC l Bezpieczeństwo techniczne 13 Kursy wybieralne kierunkowe 4 4 zal. SEMESTR 6 1 CHC010003l Projekt inżynierski 4 2 zal. 2 TCC016001w Projekt technologiczny 1 2 E 3 TCC016001p Projekt technologiczny 3 6 zal. 4 TCC016004w Najlepsze dostępne technologie chemiczne (BAT) 2 3 E 5 TCC016004s Najlepsze dostępne technologie chemiczne (BAT) 2 3 zal. 6 TCC l Małotonażowa produkcja chemikaliów nieorganicznych-zarządzanie jakością i procesem. 7 TCC l Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla I 16

17 8 TCC l Laboratorium technologii polimerów I 9 TCC l Laboratorium technologii surfaktantów I 10 ZMC016001w Zarządzanie jakością 11 Kursy wybieralne kierunkowe 4 4 zal. 12 ogólnouczelniany Moduł menedżerski 13 ogólnouczelniany Przedmiot humanistyczny III SEMESTR 7 1 CHC010004l Praca dyplomowa 4 2 zal. 2 Moduł: Zaawansowane technologie 2 2 chemiczne TCC l Optymalizacja procesów chemicznych i elektrochemiczne procesy produkcyjne TCC l Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla II TCC l Laboratorium technologii polimerów II TCC l Laboratorium technologii surfaktantów II 3 PRZ000165w Ochrona własności intelektualnej 4 TCC017009s Seminarium dyplomowe 1 +praca dypl.+przyg.do egz Kursy wybieralne kierunkowe 4 4 zal. 6 CHC010060c Praktyka zawodowa 6 Przedmioty humanistyczne I III (1 godz. 1 ECTS) ISZ004309w, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1w FLC012001w, Etyka inżynierska 1w FLC012002w, Komunikacja społeczna 1w Moduł menadżerski (1godz. 1 ECTS) do wyboru: EKZ000343w, Ekonomiczno-prawne aspekty przedsiębiorczości - 1w EKZ000344w, Ekonomia i prawo dla inżynierów 1 w 17

18 Kursy wybieralne KIERUNKOWE dla kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA Lp. Kod kursu Nazwa kursu Tygodniowa liczba godzin ECTS Egz. w ć l p s 1 CHC010020w Chemiczna produkcja małotonażowa 2 TCC010034w Bezpieczeństwo techniczne instalacji chemicznych 3 TCC010027w Fizykochemia ropy i produktów naftowych 4 TCC010028w Fizykochemia węgla i materiałów węglowych 5 TCC010029w Przetwórstwo i właściwości polimerów 2 2 zal 6 TCC010030w Technologia lekkiej syntezy 2 2 zal 7 TCC010007w Ochrona przed korozją i elektrochemiczne procesy galwaniczne 8 ZMC010005w Systemy zarządzania procesem technologicznym i jakością 9 ZMC010007w Zasady inwestowania i eksploatacji instalacji chemicznych 10 TCC010031w Alternatywne i odnawialne źródła energii 11 TCC010032w Technologia gazów 12 TCC010014w Technologia węgla i materiałów węglowych 13 TCC010015w Technologie przemysłu rafineryjnego 14 TCC010016w Podstawy fizykochemii układów 2 2 zal dyspersyjnych i polimerów 15 TCC010018w Środki pomocnicze dla detergentów i 2 2 zal polimerów 16 TCC010033w Technologia układów dyspersyjnych 2 2 zal 17 TCC010035w Krajowy przemysł chemiczny 2 2 zal 18 TCC010036w Surowce odnawialne w technologii 2 2 zal chemicznej 19 TCC010037w Woda w procesach technologicznych 2 2 zal 20 TCC010038w Strategie zrównoważonego rozwoju 2 2 zal 18

WYDZIAŁOWE SEMESTR 1 SEMESTR 2

WYDZIAŁOWE SEMESTR 1 SEMESTR 2 STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE Kursy podstawowe obowiązkowe Lp. Kod kursu EDUKACJA.CL WYDZIAŁOWE RW 23.04.2014r, Obowiązuje od 2014z Nazwa kursu Tygodn. liczba godz. ECTS Egz. w ć l p s SEMESTR 1 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr letni 2016/2017. Tytuł kursu/nauczyciel

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr letni 2016/2017. Tytuł kursu/nauczyciel Semestr letni 06/07 Semestr II MAT00474w C0-8a MAT00474c C0-8a FZC08004w C0-84a FZC08004c C0-85a FZC080l C0-86a CHC080w C0-87a CHC080c C0-88a CHC080l C0-89a CHC0808c C0-90a CHC0807l C0-9a JZL00544c C0-9a

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) specjalności: Analityka środowiskowa i żywności Chemia metali w biologii i środowisku Chemia związków organicznych

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski:

SEMESTR uzupełniający, inżynierski: PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Inżynieria materiałowa WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski:

SEMESTR uzupełniający, inżynierski: PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ: Chemia metali w

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) specjalności: Biotechnologia farmaceutyczna Biotechnologia molekularna i biokataliza Biotechnologia środowiska Procesy biotechnologiczne

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia str.1 Technologii Chemicznej A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1 Przedmiot humanistyczny obieralny I 30 30 2 Socjologia Filozofia Psychologia społeczna 2 Przedmiot humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski

SEMESTR uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ: Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. profil ogólnoakademicki absolwent:

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. profil ogólnoakademicki absolwent: Kierunkowe obszary i efekty kształcenia na nowotworzonym międzyuczelnianym kierunku INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K efekty kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów Lp. Przedmiot ECTS Wykł. Ćw. Lab. Pr. Zal. Kod SEMESTR 1 1. Matematyka I 6 45 15 30 E 21 01 1109 00 2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Studia inżynierskie pierwszego stopnia oraz Studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 147/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki i określenia efektów dla kierunku

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Chemia POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia Wydział str.1 Technologii Chemicznej Licz- Wyk Ćwi-Labo-Prace Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY kod Język obcy-lektorat LE V forma zal. po semestrze * C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ semestr

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014 Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-0/0 Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod forma zal. po

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Inżynier. Tabela odniesieo efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Inżynier. Tabela odniesieo efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2015/2016

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2015/2016 Kierunek: Chemia, rok I Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Ch I 0 1 15 1 Przedsiębiorczość w praktyce lub Podstawy ekonomii Ch I 0 1 15 15 2 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 45 30 6 x Fizyka Ch I 0 1

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa, rok I, studia niestacjonarne Rok akademicki 2016/2017. Metody uczenia się i studiowania IB z 1 9 1

Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa, rok I, studia niestacjonarne Rok akademicki 2016/2017. Metody uczenia się i studiowania IB z 1 9 1 Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa, rok I, studia niestacjonarne Metody uczenia się i studiowania IB z 1 9 1 Podstawy ekonomii IB z 1 9 9 2 Ochrona własności intelektualnej IB z 1 9 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr zimowy 2013/2014

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr zimowy 2013/2014 Semestr I nr kursu MAP009799w C03-3a MAP009799c C03-33a MAP009797w C03-34a MAP009797c C03-35a FZC018003w C0-89a FZC018003c C0-90a CHC018010w C0-86a CHC018010c C0-87a TIC01800l C0-85a GFC018001l C0-88a

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Metalurgia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Metalurgia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Metalurgia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NME-1-106-s Informatyka I 28 0

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE Informatyka w przemyśle spożywczym Teoria mechanizmów i maszyn Inżynieria procesowa Urządzenia przemysłu spożywczego Eksploatacja w przemyśle spożywczym Linie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ma podstawową wiedzę prawną i ekonomiczną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym lub usługowym

ma podstawową wiedzę prawną i ekonomiczną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym lub usługowym Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2013 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM Wydział Chemii UAM Kierunek : Chemia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2011/12. Zawierają spis przedmiotów przypisanych

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 011/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia I stopnia, profil praktyczny - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i obszarach pokrewnych Kierunek studiów fizyka należy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Technologie Ochrony Środowiska POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa Załącznik nr 16 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Sprawozdanie z ankietyzacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Sprawozdanie z ankietyzacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Chemicznym przeprowadzono następujące ankiety: Ankieta nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Opis na kierunku TOWAROZNAWSTWO z odniesieniem do, nauk oraz kształcenia prowadzących do specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych profil ogólnoakademicki studia I stopnia NTW1_W01 NTW1_W02 NTW1_W03

Bardziej szczegółowo