UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU H I G I E N PRZEWODNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU H I G I E N PRZEWODNIK"

Transkrypt

1 1 UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU H I G I E N A PRZEWODNIK po wykładach, seminariach i ćwiczeniach dla studentów III roku stomatologii pod redakcją prof. dr hab. med. Jerzego T. Marcinkowskiego Poznań, rok ak.2014/2015 1

2 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM II ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: HIGIENA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot: Zakład Higieny, Katedra Medycyny Społecznej, UMP 3 Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę: Adres: ul. Rokietnicka 5c, Poznań tel , fax: , Strona WWW: Kierownik jednostki: Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski 5. Osoba odpowiedzialna za dydaktykę na Wydziale Lekarskim II (koordynator przedmiotu) : Nazwisko: prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski Tel. kontaktowy: Możliwość kontaktu (dni, godz., miejsce): wtorki, czwartki; ; Zakład Higieny, ul. Rokietnicka 5c, Poznań Osoba zastępująca: dr Ewa Ulatowska-Szostak Kontakt: fax: ; tel ; Redakcja i opracowanie całości: Prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski Opracowanie seminariów, ćwiczeń i zajęć terenowych: dr farm. Andrzej Kaniewski, dr n. biol. Aneta Klimberg, dr n. biol. Jarosław Skommer, dr n. med. Daniel Zielonka, dr n.farm. Ewa Ulatowska- Szostak, dr n. hum. Andrzej Zarzycki, lek. Małgorzata Bernatek-Piątek Informacje o dydaktyce Przedmiot Higiena realizowany na III roku w ramach Stomatologii Społecznej. Obejmuje 20 godzin ćwiczeń i kończy się zaliczeniem pisemnym. 2

3 Charakterystyka ogólna przedmiotu Higiena - (grec. hygieinós - leczący, przynoszący zdrowie) jest nauką zajmującą się wzajemnym oddziaływaniem między organizmem człowieka a szeroko pojętym środowiskiem (rozpatrywanym w mikro- i makroskali), w którym on żyje, pracuje i uczy się. Jest więc nauką o wpływach środowiska materialnego i społecznego oraz zachowań człowieka na stan jego zdrowia. Postęp cywilizacyjny spowodował rozległe, wielokierunkowe zmiany wprowadzając do środowiska czynniki o szerokim spektrum oddziaływania na ustrój. W związku z tym powstają specyficzne zespoły warunków środowiska zewnętrznego człowieka. Czynniki środowiskowe są obecnie bardzo istotnymi determinantami stanu zdrowia populacji, a w odniesieniu do jednostek mogą decydować - w przypadku osobniczych predyspozycji - o rozwoju procesu chorobowego. Higiena jako nauka zmierza do określenia granicy reakcji fizjologicznej na określony czynnik środowiska i ustalenia warunków umożliwiających zachowanie równowagi między organizmem a otoczeniem. Określa możliwości adaptacyjne organizmu do nowych, zmieniających się warunków otoczenia. Dąży do eliminowania lub ograniczania czynników niekorzystnych i wprowadzania dodatnio działających w celu ochrony zdrowia oraz zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju psychofizycznego jednostce i całej populacji. Higiena przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów mających na celu eliminowanie z otoczenia i postępowania człowieka czynników ujemnych dla zdrowia i wprowadzania bądź umacniania czynników dodatnich. Wiedza i wskazania higieny wynikają z przyswojenia dorobku różnych dziedzin medycznych i paramedycznych oraz prowadzenia własnych badań z zakresu higieny. Z higieny ogólnej najczęściej wydziela się higienę komunalną (woda, powietrze, gleba, mieszkanie), higienę pracy, higienę żywności i żywienia, higienę szkolną, higienę społeczną. Wydziela się także inne działy tej nauki, jak np.: higienę niemowląt, higienę kobiet (w tym higienę ciąży i połogu), higienę odzieży, higienę wzroku, higienę jamy ustnej. Przekazywane studentom informacje w ramach prowadzonego przedmiotu, dotyczące wiedzy z zakresu medycyny środowiskowej, higieny w różnych okresach życia człowieka, higieny w zakładach opieki zdrowotnej oraz teorii promocji zdrowia i metod jej realizacji, powinny umożliwić przyszłemu lekarzowi integrację uzyskanej wiedzy z przedmiotami klinicznymi w celu wykorzystania praktycznego w zapobieganiu, wykrywaniu i leczeniu chorób. Przekazywana wiedza powinna umożliwić zachowanie i postępowanie prozdrowotne. Pozwoli na wywiązanie się z obowiązku nałożonego na lekarza w art. 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej: Lekarz ma obowiązek zwrócenia uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia a także na zagrożenia ekologiczne. Swoim postępowaniem również poza pracą zawodową lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych. Główne zadania higieny to: analiza i ocena czynników zewnętrznych środowiska określenie ich wpływu na ustrój ludzki opracowanie wskazań dotyczących zmian danego środowiska podanie sposobów unikania negatywnych, a wykorzystywania pozytywnych czynników działających na organizm rozszerzanie i usprawnianie możliwości adaptacyjnych człowieka. Obecnie w nauczaniu akademickim higieny odchodzi się od klasycznej higieny koncentrującej się głównie na ocenie środowiska człowieka. Dzisiejsza higiena skłania się coraz wyraźniej ku medycynie środowiskowej opisującej przede wszystkim zaburzenia subkliniczne a nawet treści kliniczne (tzw. choroby środowiskowe). Interdyscyplinarny charakter tej nauki powinien - w powiązaniu z wiedzą kliniczną - umożliwić lekarzowi (szczególnie lekarzowi rodzinnemu) właściwe postępowanie w działalności profilaktycznej, promocji zdrowia, działaniu diagnostyczno-leczniczym i rehabilitacji. Ogólne cele kształcenia Po zakończeniu zajęć student powinien: identyfikować i oceniać czynniki środowiska zewnętrznego oddziaływujące na człowieka opanować podstawowy zasób wiedzy dotyczącej występowania czynników ryzyka, stanowiących dla człowieka zagrożenie ze względu na możliwości wystąpienia chorób inwazyjnych lub cywilizacyjnych określić wzajemne związki pomiędzy czynnikami środowiska a zdrowiem i chorobą wskazać możliwości poprawy środowiska na przykładach: higieny psychicznej, higieny pracy, higieny żywienia i przedmiotów użytku, higieny komunalnej, higieny szkolnej przedstawić sposoby unikania ujemnego i wykorzystania pozytywnego działania czynników występujących w środowisku na organizm, analizować sytuację zdrowotną w danym środowisku wiążąc wiedzę z zakresu higieny z przedmiotami klinicznymi. W Przewodniku... uwzględniono: 1) wyniki dyskusji prowadzonych przez kierowników zakładów nad nauczaniem higieny (medycyny środowiskowej) w wyższych uczelniach medycznych w Polsce, 2) tendencje do unifikacji nauczania medycyny w ramach Wspólnoty Europejskiej, 3) nauczany w USA przedmiot preventive medicine and public health, którego część stanowi higiena. Wg wstępnych ustaleń pytania z higieny i epidemiologii stanowić będą ok. 5-7% pytań w planowanym egzaminie państwowym. 3 3

4 1. Literatura obowiązkowa 1. Marcinkowski J.T. (red.): PODSTAWY HIGIENY. Volumed, Wrocław Marcinkowski J.T. (red.): HIGIENA PROFILAKTYKA W ZAWODACH MEDYCZNYCH (WYBRANE ZAGADNIENIA). Dział Wydawnictw UM w Poznaniu, Poznań Marcinkowski J.T. (red.): HIGIENA (HIGIENA ŚRODOWISKA, HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA, HIGIENA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ). Dział Wydawnictw UM w Poznaniu, Poznań Marcinkowski J.T. (red.): HIGIENA CZŁOWIEKA. Dział Wydawnictw UM w Poznaniu, Poznań Marcinkowski J.T. (red.): MEDYCYNA PRACY. Dział Wydawnictw UM w Poznaniu, Poznań Marcinkowski J.T. (red.): HIGIENA. PROFILAKTYKA I ORGANIZACJA W ZAWODACH MEDYCZNYCH. PZWL Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Hegg P., Setz J.: HIGIENA W PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE. Biblioteka Stomatologa 15 Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa Knychalska-Karwan Z. (red.): STOMATOLOGIA ŚRODOWISKOWA. Collegium Medium UJ, Kraków Binczycka-Anholcer M. (red.): Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, Wyd. Foliał, Warszawa Hołyst B., Stanaszek M., Binczycka-Anholcer M. (red.): Samobójstwa, Foliał, Warszawa Binczycka-Anholcer M. (red.): Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, Wyd. Foliał, Warszawa J. K. Karczewski: Higiena. 7. Jethon Z., Grzybowski A.: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa, PZWL Lutz W., Induski J. A.: Biomarkery i ocena ryzyka. Kryteria zdrowotne środowiska. Inst. Med. Pracy, Łódz Opracowanie wytycznych profilaktycznych w odniesieniu do ryzyka środowiskowego zatrucia ołowiem. IMPiZŚ, Sosnowiec Przepisy prawne i rozwiązania organizacyjne w celu wdrażania priorytetowych programów profilaktyki medycznej w zakresie skutków zdrowotnych wynikających z narażenia na szkodliwe czynniki środowiska. IMPiZŚ, Sosnowiec Seńczuk W., praca zbiorowa : Toksykologia, PZWL Skutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska. Poradnik metodyczny. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa

5 5 1: Higiena w placówkach opieki zdrowotnej (ćwiczenia kliniczne) Zakażenia szpitalne Zakażenia w stomatologii Odpady medyczne Choroby zawodowe fachowych pracowników służby zdrowia AIDS. Wzw. 1. Podać definicję zakażeń szpitalnych. 2. Podać podział zakażeń szpitalnych i zakażeń w stomatologii. 3. Wymienić źródła zakażeń szpitalnych i zakażeń w stomatologii. 4. Podać drogi przenoszenia zakażeń szpitalnych i zakażeń w stomatologii. 5. Określić pojęcia: zakażenie kontaktowe, zakażenie przenoszone drogą wziewną (kropelkową), zakażenie przenoszone poprzez przedmioty. 6. Przedstawić podstawowe czynniki zwiększające ryzyko występowania zakażeń szpitalnych i zakażeń w stomatologii. 7. Podać prawidłowe zasady postępowania higienicznego przed salą oraz na sali operacyjnej. 1. Podać definicję odpadów medycznych i ich podział. 2. Podać zasady prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi stałymi i ciekłymi: - szpitalnymi - z gabinetów prywatnych, szczególnie o charakterze zabiegowym (stomatologiczne). 3. Podać zasady kremacji (tkanek ludzkich - preparatów histopatologicznych, amputowanych części ciała, płodów ludzkich). 4. Podać zasady spalania (m.in. sprzętu medycznego jednorazowego użytku). Wymienić najczęściej występujące choroby zawodowe fachowych pracowników służby zdrowia i ocenić stosowane metody zapobiegawcze. 1. Omówić zabiegi i postępowania medyczne sprzyjające zakażeniom AIDS i wzw. w praktyce stomatologicznej i szpitalnej. 2. Przedstawić postępowanie profilaktyczne przeciwko zakażeniom AIDS i wzw. Zakażenia oportunistyczne Szczepienia ochronne Organizacja przestrzenna szpitala, gabinetu stomatologicznego Praktyczna higiena szpitalna 1. Zdefiniować zakażenia oportunistyczne. 2. Wymienić drobnoustroje powodujące najczęstsze zakażenia oportunistyczne. Wymienić obowiązkowe i nieobowiązkowe szczepienia ochronne fachowych pracowników służby zdrowia. 1. Przedstawić prawidłową organizację przestrzenną: terenu szpitala, gabinetu stomatologicznego (zaopatrzenie w wodę, sieć kanalizacyjna, systemy wentylacyjne). 2. Podstawowe wymogi sanitarno-higieniczne dla gabinetów stomatologicznych. 1. Przedstawić podstawowe zasady higieny szpitalnej. 2. Podać definicję zakażeń szpitalnych. 3. Wyjaśnić pojęcia: dezynfekcja, sterylizacja, aseptyka, antyseptyka, dezynsekcja, deratyzacja. 4. Podać metody sterylizacji; uwzględnić sterylizację gazową, jej zalety i wady. 2: Ekologia człowieka - wybrane zagadnienia Ekologia człowieka, biosfera, środowisko, ekorozwój Monitoring środowiska Etapy oddziaływania człowieka na biosferę Ekologia a zdrowie Wyjaśnić pojęcia: ekologia, ekologia człowieka, biosfera, środowisko, obszar ekologicznego zagrożenia, ekorozwój. 1. Wymienić instytucje zajmujące się ochroną środowiska. 2. Podać zadania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. 3. Wyjaśnić pojęcie i zadania monitoringu środowiska. Scharakteryzować okresy przekształceń trudnoodwracalnych i niebezpiecznych dla biosfery. 1. Dokonać oceny aktualnej sytuacji ekologicznej Polski. 2. Omówić kierunki działań profilaktycznych. 3. Przedstawić mechanizmy patogennego oddziaływania skażonego środowiska. 5

6 3: Środowiskowe uwarunkowania zdrowia Dział lub grupa haseł Czynniki środowiskowe zagadnienia wprowadzające Choroba środowiskowa. Wybrane czynniki środowiskowe i ich wpływ na organizm człowieka. Profilaktyka skutków zdrowotnych skażenia środowiska. Student powinien Przeprowadzić charakterystykę ogólną zaburzeń stanu zdrowia wynikających z narażenia na czynniki środowiskowe. Przedstawić charakterystykę narażenia na czynniki środowiskowe. Wymienić najistotniejsze źródła narażenia na substancje szkodliwe w środowisku. Wyjaśnić pojecie choroba środowiskowa. Podać typy chorób i zaburzeń wywołanych przez czynniki środowiskowe. Bilans cieplny organizmu dorosłego, zdrowego człowieka. Omówić procesy termoregulacji fizycznej oraz termoregulacji chemicznej. Dokonać pomiaru i omówić wpływ na organizm człowieka wybranych czynników fizycznych (temperatura, wilgotność, prędkość ruchu powietrza). Skonstruować schemat działań mających na celu minimalizację środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz skutków zdrowotnych dla wybranych czynników chemicznych. Badanie środowiska pracy Czynniki występujące w środowisku pracy Badania profilaktyczne Choroby zawodowe i parazowodowe Wypadki w pracy. Wypadki w drodze do pracy i z pracy. 4: Higiena pracy. Ergonomia w stomatologii 1.Określić cele badania środowiska pracy. 2. Wyjaśnić, kto wykonuje nadzór nad warunkami pracy. 1.Określić czynniki niebezpieczne. 2. Czynniki szkodliwe i uciążliwe, występujące w środowisku pracy. 3. NDS, NDN, NDSCh, NDSP 1. Znać rodzaje badań profilaktycznych, cele i zasady ich przeprowadzania, osoby posiadające uprawnienia do przeprowadzenia badań profilaktycznych. 2. Badania profilaktyczne dla celów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 3. Badania profilaktyczne dla celów Państwowej Inspekcji Pracy. 1. Wykazać różnicę pomiędzy chorobą zawodową i parazawodową. 2. Przedstawić tok postępowania przy uznaniu (lub nie) danej choroby za chorobę zawodową. 3. Wymienić najistotniejsze choroby zawodowe zawarte w aktualnie obowiązującym w Polsce wykazie chorób zawodowych. 4. Wykazać, na które choroby zawodowe narażeni są pracownicy zakładów opieki zdrowotnej. 1. Umieć określić czy dane zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. 2. Przedstawić tok postępowania przy uznaniu lub nie danego zdarzenia jako wypadek przy pracy. 3. Trudności orzecznicze przy kwalifikowaniu danego zdarzenia jako wypadek przy pracy. 4. Umieć określić czy dane zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Ergonomia Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna Zespoły ergonomiczne Ergonomiczna lista kontrolna Przedstawić ergonomię na tle innych nauk medycznych, technicznych i społecznych (interdyscyplinarny charakter ergonomii). Wykazać różnice pomiędzy ergonomią koncepcyjną i korekcyjną. 1. Przedstawić powody dla których powołuje się zespoły ergonomiczne. 2. Uzasadnić interdyscyplinarny skład zespołu ergonomicznego. 1. Przedstawić konstrukcję ergonomicznej listy kontrolnej. 2. Wyjaśnić cel posługiwania się ergonomiczną listą kontrolną. 6

7 7 5: Higiena żywienia (ćwiczenie) Prawidłowe żywienie Wymienić zasady prawidłowego żywienia. Normy żywienia Określić rodzaj norm żywienia obowiązujący w Polsce i wskazać istotne różnice w stosunku do innych rodzajów norm żywienia. Zapotrzebowanie 1. Obliczyć i ocenić wskaźnik masy ciała (BMI). energetyczne człowieka 2. Obliczyć CPM korzystając ze wzoru FAO/WHO, standardu europ. CPM lub odczytać z tabeli. 3. Rozdzielić dzienną podaż energii na posiłki. 4. Określić ilość składników energetycznych w dziennej racji pokarmowej 5. Określić bezpieczny poziom białka. 6. Omówić konsekwencje zdrowotne nieprawidłowej podaży energii. 7. Omówić skutki zdrowotne nieprawidłowych proporcji między makroskładnikami diety. Wartość odżywcza pożywienia Ocena sposobu żywienia Wady w żywieniu 1. Wskazać istotne źródła składników odżywczych (białek, węglowodanów, tłuszczów, normowanych witamin i składników mineralnych). 2. Wymienić i omówić czynniki wpływające na wartość odżywczą pożywienia. 3. Omówić metodę WAO. 1. Wymienić metody oceny sposobu żywienia. 2. Ocenić sposób żywienia metodą punktową. 1. Wymienić i omówić grupy wad w żywieniu. 2. Podać najczęściej występujące w Polsce wady żywieniowe. 3. Omówić konsekwencje zdrowotne wad w żywieniu. 6: Profilaktyka uzależnień Uzależnienia definicje, podziały. Uzależnienia fizyczne, psychiczne Alkoholizm, nikotynizm, narkomania, lekomania Hazard, pracoholizm, siecioholizm, kupnoholizm Postawy wobec uzależnień Podać definicję i podział uzależnień. Umieć wyjaśnić istotę uzależnienia fizycznego i psychicznego; podać przykłady. Umieć wyjaśnić istotę uzależnienia od alkoholu (nikotyny, narkotyków, leków). Umieć podać okoliczności sprzyjające rozwojowi uzależnień. Znać sygnały ostrzegawcze wskazujące na rozwój uzależnień. Znać objawy wskazujące na istnienie uzależnienia. Umieć wyjaśnić istotę zagrożeń zdrowotnych i zachowań ryzykownych w przebiegu nadużywania substancji psychoaktywnych. Wiedzieć, jakie mogą być formy pomocy dla osoby uzależnionej. Umieć wyjaśnić istotę współuzależnienia. Umieć wyjaśnić istotę uzależnienia od gier hazardowych, pracy, Internetu (komputera), robienia zakupów, itd. Znać rolę lekarza w profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu uzależnień. Zastanowić się nad własną postawą wobec uzależnień. 7

8 7: Medycyna różnych okresów życia Medycyna wieku rozwojowego 1. Podać definicję medycyny wieku rozwojowego. 2. Przedstawić czynniki determinujące rozwój człowieka Ocena rozwoju fizycznego i Podać metody oceny rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka psychiczne-go dziecka Akceleracja i trend sekularny 1. Zdefiniować pojęcia: akceleracja, trend sekularny. 2. Podać przyczyny akceleracji. 3. Przedstawić biomedyczne skutki akceleracji. Niepowodzenia szkolne. 1. Podać definicje i przyczyny oraz skutki niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych. Trudności wychowawcze. Niedostosowania społeczne. 2. Podać kierunki przeciwdziałania niedostosowaniom społecznym młodzieży. 3. Patologie społeczne i ich implikacje na przykładach przemocy i agresji. 4. Patologie społeczne i ich implikacje na przykładach alkoholizmu, narkomanii i lekomanii. 5. Samobójstwa: przyczyny, analiza epidemiologiczna, możliwości zapobiegania. Grupy dyspanseryjne Podać definicję grup dyspanseryjnych oraz omówić grupy dyspanseryjne obowiązujące w lecznictwie polskim - grupy dyspanseryjne w stomatologii. Geriatria, gerontologia. Gerontologia społeczna. Wiek kalendarzowy. Wiek metrykalny. Wiek biologiczny. Starzenie fizjologiczne i patologiczne Specyfika chorób wieku podeszłego. Stereotypy psychologicznego starzenia się Zdefiniować pojęcia: geriatria, gerontologia, starzenie się. Ocenić wiek kalendarzowy i wiek biologiczny. Omówić wskaźniki oceny wieku biologicznego. Podać klasyfikację starości według WHO. Przedstawić zasadnicze różnice pomiędzy starzeniem fizjologicznym a patologicznym. Przedstawić obraz chorobowy człowieka w wieku podeszłym. Podać choroby występujące w starości częściej i rzadziej. Podać przykłady stereotypów psychologicznego starzenia się, np. konstruktywność, zależność, obronność, wrogość, nienawiść. Samobójstwa wieku starczego Wyjaśnić pojęcie gilotyna ekonomiczna. Środowisko życiowe człowieka w wieku podeszłym Przedstawić najistotniejsze problemy społeczne człowieka w wieku podeszłym. Główne problemy medyczne i Omówić właściwości schorzeń ludzi w wieku podeszłym oraz odrębność i specyfikę ich ich specyfika dla wieku podeszłego przebiegu. Higiena osobista. Zaniedbania Omówić podstawowe utrudnienia higieny osobistej ludzi w wieku podeszłym. higieniczne. 8: Promocja zdrowia. Oświata zdrowotna. Dział lub grupa haseł Promocja zdrowia Wielosektorowy model promocji zdrowia 1. Podać genezę promocji zdrowia. 2. Podać definicję promocji zdrowia wg WHO i przedstawić koncepcję jej wielosektorowego działania. 3. Przedstawić czynniki warunkujące poprawę stanu zdrowia społeczeństwa na podstawie I i II rewolucji zdrowia. 4. Przedstawić analizę chorób cywilizacyjnych z punktu widzenia promocji zdrowia. 5. Wyjaśnić pojęcia: zachowania zdrowotne, style życia. 6. Przedstawić czynniki warunkujące zachowania prozdrowotne w społeczeństwie. 7. Zanalizować udział środków masowego przekazu w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych. 1. Przedstawić model wielosektorowej promocji zdrowia. 2. Wskazać rolę lekarza jako polityka zdrowotnego, twórcę programów edukacji zdrowotnej. 3. Marketing i reklama w zdrowiu. Forma realizacji Seminarium Seminarium. Emisja filmu. 8

9 9 Obsada zajęć dla studentów III r. Oddz. STOMATOLOGII w Zakładzie Higieny w roku akademickim 2014/2015 S E M I N A R I A, Ć W I C Z E N I A I Z A J Ę C I A T E R E N O W E Lp, Temat Forma Liczba godz. dydakt. Osoba prowadząca 1. Zakażenia szpitalne 2 1. dr Daniel Zielonka 2. dr Andrzej Kaniewski Blok zajęć z higieny środowiska Lp, Temat Forma 2. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia wybrane zagadnienia Liczba godz. dydakt. Osoba prowadząca sem. & ćwicz dr Ewa Ulatowska-Szostak 2. dr Aneta Klimberg 3. Wybrane zagadnienia ekologiczne sem dr Andrzej Zarzycki 2. dr Ewa Ulatowska-Szostak Blok zajęć z higieny pracy 4. Higiena pracy. Ergonomia w stomatologii. sem. & ćwicz dr Aneta Klimberg 2. dr Ewa Ulatowska-Szostak Blok zajęć z higieny żywienia i żywności 5. Higiena żywienia ćwicz dr Ewa Ulatowska-Szostak 2. dr Andrzej Kaniewski Blok zajęć z higieny poszczególnych okresów życia człowieka 7. Medycyna różnych okresów życia ćwicz lek. Malgorzata Bernatek- Piątek 2. dr Daniel Zielonka Blok zajęć z higieny psychicznej, profilaktyki uzależnień i patologii społecznych oraz oświaty zdrowotnej 8. Profilaktyka uzależnień sem dr Aneta Klimberg 2. prof. Jerzy T. Marcinkowski 9. Promocja zdrowia. Oświata zdrowotna sem. & ćwicz dr Jarosław Skommer 2. dr Andrzej Zarzycki 9

10 Regulamin zajęć dydaktycznych z zakresu higieny dla Oddziału Stomatologii Zasady zaliczania przedmiotu 1. Zajęcia dydaktyczne są obowiązkowe i obejmują: seminaria i ćwiczenia praktyczne. 2. Szkolenie z zakresu BHP odbywa się na pierwszych zajęciach. 3. Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione przez lekarza lub spowodowane ważnymi wydarzeniami losowymi. Każdą nieobecność na zajęciach należy zaliczyć u asystenta prowadzącego po wcześniejszym umówieniu się. 4. Zajęcia odbywają się wg harmonogramu i godzin ustalonych dla poszczególnych grup studentów przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego II. Bieżący tok zajęć podany jest na tablicach ogłoszeń Zakładu Higieny. 5. Tematy zajęć obowiązkowych (seminaria, ćwiczenia) podawane są do informacji studentów w gablocie ogłoszeń Zakładu Higieny na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. W sekretariacie Zakładu Higieny są udostępnione przewodniki do zajęć z higieny (do wykonania odbitek kserograficznych). 6. Studenci przystępują do zajęć obowiązkowych przygotowani na podstawie spisu piśmiennictwa podanego w gablocie ogłoszeń Zakładu Higieny. 7. Zajęcia kończą się pisemnym zaliczeniem przedmiotu (6 pytań otwartych). 8. Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia pisemnego przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć. 9. Zaliczenie końcowe odbywa się na ostatnich zajęciach. 10. Próg zaliczenia przedmiotu wynosi 65%. 11. Wyniki zaliczenia są dostępne w systemie E-indeks oraz wywieszane w gablocie ogłoszeń Zakładu Higieny. 12. Student ma prawo do dwukrotnego poprawiania końcowego zaliczenia. Dalsze zaliczenie przedmiotu może odbywać się po uzyskaniu zgody kierownika Zakładu Higieny prof. dr hab. med. Jerze go T. Marcinkowskiego. 13. Nie stawienie się w terminie zdawania końcowego zaliczenia traktuje się jako termin wykorzystany. 14. Materiały dydaktyczne dostępne są na stronie internetowej Zakładu Higieny oraz w gablocie ogłoszeń Zakładu Higieny. 15. Osoba odpowiedzialna za przedmiot - dr Ewa Ulatowska-Szostak, tel.:

11 11 11

H I G I E N PRZEWODNIK. farmacji. UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU. po seminariach i ćwiczeniach dla studentów V roku

H I G I E N PRZEWODNIK. farmacji. UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU. po seminariach i ćwiczeniach dla studentów V roku UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU H I G I E N A PRZEWODNIK po seminariach i ćwiczeniach dla studentów V roku farmacji pod redakcją Prof. dr hab. Jerzego T. Marcinkowskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć z higieny dla OAM w roku akademickim 2016/2017

Plan zajęć z higieny dla OAM w roku akademickim 2016/2017 Plan zajęć z higieny dla OAM w roku akademickim 2016/2017 Zakład Higieny ul. Rokietnicka 5c opiekun dr A. Klimberg 06.10.16r. godz. 10.30-14.15 wykład: Ergonomia. Problemy higieniczno-sanitarne w placówkach

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU :Epidemiologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ Z HIGIENY DLA I ROKU WYDZ. LEK. I W ROKU AKADEMICKIM 2016 / 2017

ROZKŁAD ZAJĘĆ Z HIGIENY DLA I ROKU WYDZ. LEK. I W ROKU AKADEMICKIM 2016 / 2017 ROZKŁAD ZAJĘĆ Z HIGIENY DLA I ROKU WYDZ. LEK. I W ROKU AKADEMICKIM 2016 / 2017 WTOREK: GODZINA : 10.30 12.45 TERMIN TEMAT ZAJĘĆ GRUPA 3 21.02.17 28.02.17 Podstawy higieny szpitalnej 07.03.17 Środowiskowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja informacji do przewodnika dydaktycznego, na rok akademicki 2011/2012 - Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego

Aktualizacja informacji do przewodnika dydaktycznego, na rok akademicki 2011/2012 - Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego Aktualizacja informacji do przewodnika dydaktycznego, na rok akademicki 2011/2012 - Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego Przedmiot : MEDYCYNA RODZINNA 1. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 60 355 Poznań

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA 0 HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA Grzegorz Nałęcz-Jawecki Zakład Badania Środowiska Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM Higiena 1 to nauka o wpływie środowiska naturalnego i sztucznego

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Zdrowie publiczne Kierunek studiów Zdrowie publiczne Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik jednostki Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz

Bardziej szczegółowo

Podstawy żywienia człowieka, kierunek: nauki o rodzinie; III rok; studia stacjonarne I stopnia

Podstawy żywienia człowieka, kierunek: nauki o rodzinie; III rok; studia stacjonarne I stopnia PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Obszar kształcenia: nauki humanistyczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: 01341-10-B Kierunek studiów: Nauki o rodzinie Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp10-2014S Pozycja planu: B10

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp10-2014S Pozycja planu: B10 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp10-2014S Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zdrowie publiczne II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ergonomia i higiena pracy. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 1W, 1Ćw

Ergonomia i higiena pracy. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 1W, 1Ćw Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia I stopnia Ergonomia i higiena pracy forma studiów: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podstawy żywienia człowieka, kierunek: nauki o rodzinie; III rok; studia stacjonarne I stopnia

Podstawy żywienia człowieka, kierunek: nauki o rodzinie; III rok; studia stacjonarne I stopnia PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Obszar kształcenia: nauki humanistyczne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: 01341-10-B Kierunek studiów: Nauki o rodzinie Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ Kierunek studiów: Dietetyka Poziom : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH Propedeutica Medical Sciences Forma

Bardziej szczegółowo

Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu

Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu Żywienie i suplementacja w sporcie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-ŻiSwS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU ZDROWIE PUBLICZNE 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Koordynator Dr n med. Ireneusz Kowalewski Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Koordynator Dr n med. Ireneusz Kowalewski Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Nazwa Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr n med. Ireneusz Kowalewski Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Komunikacja społeczna wywieranie wpływu na innych, techniki manipulacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Kardiologii 1. Adres jednostki: Adres: ul. Długa 1/2 Tel. /Fax (61) 8533-161 Strona WWW www.zfk.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Podstawy prawa zdrowia publicznego Kierunek studiów Zdrowie Publiczne Marketing i Zarządzanie Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06 Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Wydział wychowania fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Specjalność Funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Dr Renata Muchacka

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Dr Renata Muchacka KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Promocja zdrowia kierunek Odnowa biologiczna Health promotion Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Renata Muchacka Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof.

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. REGULAMIN Zajęć z przedmiotu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień dla studentów Fizjoterapii II roku studiów I stopnia stacjonarnych. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/15. Rodzaje zajęć: Wykłady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Geriatria 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA CHORÓB. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA CHORÓB. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA CHORÓB Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Promocja zdrowia i profilaktyka chorób Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim BHP Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Katedra Nauk Społecznych

Katedra Nauk Społecznych PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FILOZOFIA MEDYCYNY 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Z Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at work. Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Z-ZIP Z Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at work. Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Seminarium BHP w spawalnictwie Health and safety in welding Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wychowanie zdrowotne w prorodzinne dziecka w Kod przedmiotu: wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Przedmiot: GENETYKA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego lub drugiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : NIETYPOWE TECHNIKI BADAŃ INTERNISTYCZNYCH 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Żywienie człowieka Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu WSPÓŁCZESNA EKOLOGIA I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku:

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4.

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4. ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Część I zagadnienia podstawowe Punkty ECTS 2 Forma zajęć

Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Część I zagadnienia podstawowe Punkty ECTS 2 Forma zajęć 1 Syllabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU/ ZDROWIE PUBLICZNE / KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W OCHRONIE ZDROWOTNEJ INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06. Umiejętności U1 U2 K_U05 K_U14

Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06. Umiejętności U1 U2 K_U05 K_U14 Nazwa Wydziału Wydział wychowania fizycznego Nazwa jednostki prowadzącej moduł Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Nazwa modułu Podstawy gerontologii (specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych Sylabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU KIERUNEK INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe: poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mikroskopia wirtualna w telemedycynie 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Diagnostyka radiologiczna w pediatrii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Dawkowanie leków u dzieci 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : NEONATOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy - opis przedmiotu

Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy - opis przedmiotu Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-IBP-P-05_14W_pNadGenXXEA1

Bardziej szczegółowo

II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych:

II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Dietetyka WIEDZA K_W01 Zna budowę, sposób biosyntezy i funkcje fizjologiczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06 Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Wydział wychowania fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Specjalność Funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Dawkowanie leków u dzieci 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Zbiór założonych efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA

Zbiór założonych efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA Zbiór założonych efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA Efekty kształcenia dla przedmiotu Słuchacz, który zaliczył przedmiot, ma wiedzę, umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii. Prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska. dr Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska

Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii. Prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska. dr Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska Cykl 15 Rok akademicki 2016/2017 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Zdrowie Publiczne Profil kształcenia x ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Socjologia medycyny 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : ZAAWANSOWANA SYMULACJA MEDYCZNA 2.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Żywienie człowieka Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy ergonomii Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Propedeutyka Stomatologii 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia Lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Optyczna korekcja narządu wzroku 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOT ZASADY ŻYWIENIA W RAMACH PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA: 1D Rok szkolny 2016/2017r. Nauczyciel wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Antropologia i antropometria

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Antropologia i antropometria Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : MUZYKA i MEDYCYNA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ortoptystka; symbol 325906 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 1. Adres jednostki: Adres: Szpital im. Fr. Raszei, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MIM n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MIM n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: BHP Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MIM-1-103-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Promocja zdrowia przedmiot do

Bardziej szczegółowo

BHP z elementami ergonomii - opis przedmiotu

BHP z elementami ergonomii - opis przedmiotu BHP z elementami ergonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu BHP z elementami ergonomii Kod przedmiotu 16.9-WZ-BezP-BHPEE-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo