Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Katalog wydany dzi ki wsparciu Urz du m.st.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Katalog wydany dzi ki wsparciu Urz du m.st."

Transkrypt

1

2

3 Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz Katalog wydany dzi ki wsparciu Urz du m.st. Warszawy

4

5 Szanowni Paƒstwo, po latach zastoju w Warszawie wreszcie ruszy o. Nadrabiamy zaleg oêci i realizujemy projekty, które zmienià oblicze naszego miasta. Warszawa musi si modernizowaç obecne w adze robià wszystko by sta a si nowoczesnà stolicà Europy XXI wieku. Zmienimy Êcis e centrum stolicy na terenie wokó pl. Defilad powstanà wie owce, które stanà si wizytówkà naszego miasta. Kolejne inwestycje takie jak, Muzeum Historii ydów Polskich, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Sztuki Nowoczesnej swoim niebanalnym wyglàdem i wa nà funkcjà zmienià na trwa e oblicze miasta. Te inwestycje oraz szereg innych zwiàzanych z budowà infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, jak mosty i nowa linia metra, to odpowiedzialnoêç, ale i wyzwanie. Tym bardziej, e pracujemy pod presjà czasu wiele z tych inwestycji zostanie zakoƒczonych przed Euro Warszawiacy zawsze interesowali si swoim miastem. Za ka dym razem ywo w àczajà si w dyskusj o proponowanych rozwiàzaniach architektonicznych. To Êwiadczy o tym, e przysz oêç i uroda naszego miasta le y nam wszystkim na sercu. Dlatego wystawa Plany na przysz oêç to wa na inicjatywa. Dzi ki niej mo na zobaczyç zamierzenia zarówno Miasta jak i inwestorów prywatnych. Ekspozycja pokazuje Warszaw przysz oêci tak zmieni si stolica i to na naszych oczach. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

6 Od 13 lat przyglàdamy si jakie budynki powstanà w Warszawie. Architekci prezentujà swoje realizacje. Zmienia si styl i moda na materia y, i nie tylko. Projektujà cz sto wspaniale, ale muszà s uchaç wymogów inwestora, zapominajàc o sàsiedztwie. Czy lekcewa enie kontekstu psuje architektur? Czy mo na powiedzieç, e nasze miasto jest z roku na rok pi kniejsze? Nasza wystawa od poczàtku mia a prowokowaç do dyskusji. I tak, niedawno tygodnik Polityka w tekêcie Wrzask przestrzeni, ale tak e miesi cznik Stolica w artykule Dlaczego Warszawa jest brzydkim miastem?, a tak e Gazeta Wyborcza w cyklu Nowe blokowisko zaj y si problemami przestrzeni miejskiej. Zacz a si rozmowa i wszyscy, którzy zabierajà g os zwracajà uwag na planowanie miasta, dziurawe ulice i chodniki, na brudne domy, niezliczone rodzaje s upków, kiosków i przystanków. I te reklamy!!!!!!!!! Chcia oby si, eby tak zwane meble miejskie stanowi y jednorodnà ca oêç i by y adne. W dziale Przestrzeƒ miejska naszej wystawy pokazujemy przyk ady jak mo na zmieniç ten stan rzeczy. Sà to projekty elementów artystycznych i rzeêbiarskich w przestrzeni publicznej miasta. Majà one pe niç równie funkcj informacyjnà, edukacyjnà i pamiàtkowà. Jak b dzie wyglàda o miasto za ileê lat zale y od planów zagospodarowania i w tym roku ten dzia przybli a pewne fragmenty Warszawy. Zobaczyç mo na np. oliborz oficerski i Teren Gazowniczy na wysokoêci ulicy Kasprzaka, co wydaje si szczególnie wa ne ze wzgl du na stan obecny tego miejsca. W dziale Konkursy prezentujemy zwyci skie projekty na kampus Uniwersytetu Warszawskiego i budynek biurowo-handlowo-us ugowy na ul. Pu awskiej w miejscu po Supersamie. Jeden dzia poêwi camy mieszkaniówce. Jest te, jak zwykle dzia Domy jednorodzinne, co dla architektów stanowi ciekawe wyzwanie. Nieustannie warte pokazywania Stare nowe, czyli przyk ady rewitalizacji starych obiektów. W dziale Budynki u ytecznoêci publicznej znajdujà si biurowce, obiekty sportowe i kulturalne. Podczas projektowania takich inwestycji architekci majà szczególne pole do popisu i tu widaç najbardziej inwencj twórczà. Jak co roku mamy te zadanie dla m odych, za chwil, architektów. Konkurs dla studentów w tym roku nosi tytu : Âwiat owód. Przedmiotem konkursu jest koncepcja zagospodarowania fragmentu nabrze a Wis y. Chodzi o pomys jak przy wykorzystaniu stanu istniejàcego powiàzaç wizualnie promenady nad rzekà z centrum miasta. W tegorocznym katalogu przypominamy laureatów konkursu studenckiego z roku 2007, który dotyczył zagospodarowania miejsca po Supersamie. W ksià ce Warszawa dziwne miasto Marta Zieliƒska napisa a: stolica nie jest czymê solidnym, utrwalonym przez wieki i na wieki, co sobie istnieje jakby niezale nie od ludzi. Tu ciàgle si wszystko rusza i zmienia, wi c nieustannie trzeba kontrolowaç w asne o mieêcie wyobra enie z rzeczywistoêcià. Warszawiacy, chcàc stworzyç ze swoim miastem ca oêç, muszà si nieustannie w nie wpatrywaç. Zapraszam Paƒstwa do wpatrywania si w Warszaw na kolejnej naszej wystawie. Katarzyna Hagmajer Dyrektor Centrum OWICKA

7 budynki u ytecznoêci publicznej

8 Lokalizacja teren Stadionu Dziesi ciolecia rejon ulic Zieleniecka, Wybrze e Szczeciƒskie i al. Poniatowskiego Projekt Konsorcjum: JSK, GMP, SBP JSK Architekci Sp. z o.o. Warszawa, arch. Zbigniew Pszczulny, arch. Mariusz Rutz GMP International GmbH, Berlin arch. Volkwin Marg, arch. Hubert Nienhoff, arch. Markus Pfisterer SBP Schlaich Bergermann und Partner, Stuttgart arch. Knut Göppert Konstrukcja Schlaich Bergermann und Partner, Biuro Konstrukcyjne Matejko i Partnerzy Inwestor Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2008 Data realizacji 2011 Kubatura ca kowita: brutto ,55 m 3 Powierzchnia ca kowita: ,19 m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 6 kondygnacji nadziemnych, 4 podziemne WA NIEJSZE FUNKCJE Dwie promenady z urzàdzeniami sanitarnymi oraz gastronomià: punkty sanitarne (toalety lub pisuary) 954 kioski gastronomiczne 28 klub kibica m 2 muzeum sportu m 2 fan Shop m 2 pomieszczenia Business Club m 2 lo e VIP-ów 60 boksów klub prasowy 450 m 2 pomieszczenia biurowo-konferencyjne m 2 klub fitness m 2 parkingi miejsc na czterech poziomach w stadionie Stadion Narodowy Budynki u ytecznoâci publicznej

9 Planowana kalkulacja pojemnoêci dla stadionu miejsc brutto (kategoria ELITE STADION wg regulacji UEFA 2006) Liczba miejsc netto , w tym: normalne siedzenia 100 miejsc dla inwalidów 100 miejsc dla osób towarzyszàcych miejsc klubowych miejsc Premium 900 miejsc w lo ach VIP (60 boksów) Miejsca dla prasy 860, w tym: 210 komentatorzy (3 komentatorów = 1 pozycja) 300 prasa z miejscami do pisania 200 prasa bez miejsc do pisania 150 obserwatorów Budynki u ytecznoâci publicznej

10 Lokalizacja ul. Racławicka, na terenie Klubu Sportowego Gwardia, Mokotów Projekt Przedsi biorstwo In ynieryjno-projektowe Danprojekt Sp. z o.o. Inwestor WKS Gwardia Warszawa Projekt 2004 Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia brutto: strefa gara y m 2, strefa ogólnodost pna m 2, strefa zawodników m 2, strefa obsługi m 2, strefa VIP-ów m 2, strefa dziennikarzy m 2, strefa strzelnicy m 2, strefa gastronomii i sklepów m 2, strefa komercyjna m 2 3 kondygnacje nadziemne, 2 podziemne Liczba miejsc siedzàcych na widowni: zawody lekkoatletyczne 5 600, gry zespołowe (koszykówka, siatkówka), judo 8 570, sporty walki (boks) , widowiska estradowe, kongres Hala widowiskowo-sportowa Obiekt nale àcy do zespołu zabudowy wielofunkcyjnej w skład którego wchodzà: Hala widowiskowo-sportowa Stadion Zabudowa apartamentowa Hotel z basenem Hala tenisowa Wielofunkcyjna hala o funkcjach wiodàcych, w szczególnoêci sportowej i widowiskowej, sportowo- -turniejowej, kongresowej i wystawienniczej powiàzana z obsługà multimedialnà i administracyjnà. Odpowiada najnowszym mi dzynarodowym trendom w zakresie organizowania tych funkcji. Dotyczy to w szczególnoêci rozkładu hali, powierzchni ogólnodost pnych, koncepcji obsługi klientów. Hala charakteryzuje si wysokà elastycznoêcià funkcjonalnà, umo liwiajàcà sprawne przeprowadzenie ró norodnego programu imprez. Hala spełnia Êwiatowe i europejskie standardy, normy i wytyczne federacji i zwiàzków sportowych m. in. JAAF, FIBA, IJF, FIVB, dla przeprowadzania zawodów sportowych. Budynki u ytecznoâci publicznej

11 Lokalizacja ul. OÊwiatowa 12, Bemowo Projekt Bogus awski i Partnerzy Sp. z o.o. arch. Jerzy Bogus awski, arch. Jaros aw Kraska Inwestor PGNiG S.A. Projekt 2007 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna 22 nadziemne miejsca parkingowe, 66 podziemnych Stadion z trybunami i zapleczem Stadion po o ony pomi dzy ulicami OÊwiatowà, Rz dziƒskà, Stràkowà i Jamesa Joyce a, usytuowany jest wêród niskiej zabudowy Bemowa, na miejscu obecnego boiska. Rozmiar i poziom wykonania nawierzchni nowego boiska pozwoli na rozgrywanie meczy ekstraklasy. Obiekt sportowy uzupe niony zostanie o nowoczesnà trybun, przekrytà konstrukcjà stalowà (od strony zachodniej) i sal gimnastycznà z zapleczem, cz Êç administracyjnà (od pó nocy), barek i klub kibica. Za o eniem by o stworzenie kameralnego, lekkiego, jednak zdecydowanie wspó czesnego obiektu oraz uzyskanie harmonii pomi dzy dynamicznà konstrukcjà, a statycznà bry à pozosta ej kubatury. Mi kko narysowane Êciany hali i trybun, poprzecinane sà wielkimi taflami szk a, umo liwiajàcymi naturalny wglàd z powsta ego placyku do wn trza obiektu. Na skrzy owaniu ulicy Stràkowej i OÊwiatowej, w powsta ym pomi dzy dwiema kubaturami p kni ciu, znajdà si kasy i g ówne wejêcie, zarówno na trybuny, jak i do sali sportowej i cz Êci administracyjnych. Rysunek parterów tworzy naturalny placyk przed wejêciem, z niezale nà okràg à klatkà schodowa, prowadzàcà do klubu kibica. Przeszklony parter i najwy szy fragment sali gimnastycznej powodujà, e horyzontalna Êciana sprawia wra enie wijàcej si bia ej wst gi. Przenikajàce si ze Êcianami, dynamiczne stalowe maszty dodajà lekkoêci za o eniu. Budynki u ytecznoâci publicznej

12 Lokalizacja: ul. Jana Sobieskiego, Legionowo Projekt Firma Projektowa AKCENT Sp. z o.o. arch. Rafał Bujnowski, arch. Piotr Bujak, arch. Filip Konopczyƒski, Anna Brzezik, arch. Paweł Wielgo Inwestor Urzàd Miasta Legionowo Projekt 2007 Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 kondygnacje nadziemne ok. 200 miejsc postojowych Liczba widzów: stałe miejsca 1 607, aran acja Gala bokserska 2 727, aran acja Koncert Hala widowiskowo-sportowa Budynki u ytecznoâci publicznej

13 Lokalizacja ul. Mi dzyparkowa/bonifraterska/s omiƒskiego, ÂródmieÊcie Projekt STUDIO KA dr hab. in. arch. Krystyna Gruszecka urbanistyka arch. Danuta Andrzejewska architektura arch. kraj. Dominika Wójtowicz analizy i studia, zagospodarowanie terenu arch. kraj. Justyna ZakoÊcielna analizy i studia, gospodarka drzewostanem arch. Tomasz Boguszewski architektura Biuro Geologiczne BUGEO opinia geotechniczna, mgr in. Gra yna Martusewicz-Wlaê komunikacja dr in. Anna Sarama, mgr in. S awomir Tomala, techn. Jacek Guranowski in ynieria miejska Wspó praca mgr sztuki Karolina Kubczak, mgr sztuki Micha Kubczak Konstrukcja in. Krzysztof Maszewski Inwestor Miasto Sto eczne Warszawa Dzielnica ÂródmieÊcie Projekt 2007 Realizacja przewidywana do 2012 Powierzchnia ca kowita terenu opracowania: m 2 Powierzchnia terenu pod lokalizacj boisk i budynku MOS: m 2 Budynek MOS Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: 7 918,9 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 7 684,8 m 2 4 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna 50 podziemnych miejsc parkingowych Mi dzyszkolny OÂrodek Sportowy im. J. Kusoci skiego oraz koncepcja zagospodarowania obszaru Fortu Traugutta Za o enia projektowe: funkcjonalno-przestrzenne rozdzielenie obszaru Fortu Traugutta i terenu OÊrodka; dostosowanie komponentów MOS do aktualnych potrzeb: nowy budynek mieszczàcy administracj, sal gimnastycznà z widownià, szatnie, sto ówk i schronisko m odzie owe oraz zaplecze techniczne, jak równie modernizacja boiska do pi ki no nej oraz nowa lokalizacja kortów tenisowych i boisk do koszykówki; wykorzystanie dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych wy àcznie terenu MOS, bez ingerencji w obszar Fortu; rewaloryzacja obszaru Fortu: rekonstrukcja zniwelowanej cz Êci wa u, odtworzenie w ramach mo liwoêci kszta tu nasypów wa u, ods oni cie elementów zasypanych, restauracja budowli fortecznych; o ywienie obszaru Fortu poprzez wprowadzenie tras zwiedzania oraz przeszklonych budynków: na przed u eniu wa u oraz przylegajàcego do wie y, przeznaczonych na funkcje kulturalne; symboliczne odtworzenie powiàzania widokowego z Cytadelà; uporzàdkowanie szaty roêlinnej: usuni cie samosiewów z obszaru Fortu, uzupe nienie szpaleru na wale, nowe nasadzenia roêlinne wpisujàce si w kompozycj za o enia; wprowadzenie iluminacji i nowego oêwietlenia oraz wprowadzenie czytelnego i funkcjonalnego uk adu komunikacyjnego powiàzanego z otoczeniem; organizacja wejêç i nowych wjazdów na teren; w àczenie zakoƒczenia ul. Bonifraterskiej w obszar funkcjonalny terenu naziemne miejsca postojowe dla autokarów i samochodów osobowych, wjazd do parkingu podziemnego zlokalizowanego pod budynkiem MOS. Budynki u ytecznoâci publicznej

14 Lokalizacja ul. Majdaƒska, Praga Po udnie Projekt P askowicki+partnerzy Architekci arch. Piotr P askowicki, arch. Natalia Wróblewska, arch. Anna Podlaska, arch. Artur Maciejewski, arch. Przemys aw Tabor Wspó praca arch. Izabela Baron, arch. Agnieszka Bernas, arch. Salwator Dàbek Inwestor Urzàd Dzielnicy Praga Po udnie Projekt 2007 Realizacja Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna 61 naziemnych miejsc parkingowych, 154 podziemne rzut parteru HALA ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM Budynki u ytecznoâci publicznej

15 Lokalizacja ul.marymoncka, Bielany Projekt P askowicki+partnerzy Architekci arch. Piotr P askowicki, arch. Przemys aw Tabor, arch. Marcin Gutowski, arch. Artur Cebula, arch. krajobrazu Agnieszka Skwarek Wspó praca arch. Anna Podlaska, arch. Artur Maciejewski arch. Dorota Bladowska arch. Salwator Dàbek arch. Pawe Marciniak Projekt 2008 Realizacja Dane techniczne àczne: Kubatura: m 3, w tym budynek biurowy m 3 Powierzchnia u ytkowa: m 2, w tym budynek biurowy m 2 Liczba kondygnacji: budynek biurowy 4, budynek hotelowy 4, kryta trybuna 2 W sk ad Centrum wchodzà: budynek biurowy, budynek hotelowy z zespo em odnowy biologicznej, kryta trybuna wraz z zespo em szatniowo-technicznym 1. wjazd główny 2. parking dla samochodów osobowych 3. budynek biurowy 4. parking podziemny 5. parking dla autokarów 6. trybuny kryte 7. fragment istniejàcej korony stadionu 8. trybuny sk adane 9. hotel 10. zbiornik wodny 11. wàwóz 12. boisko treningowe pe nowymiarowe trawiaste 105x boisko treningowe niewymiarowe syntetyczne 45x korty tenisowe 15. boisko do koszykówki 16. las brzozowy Êcie ka zdrowia 17. wjazd techniczny nr kawiarnia / galeria sportowa Centrum sportu, piłki no nej i rehabilitacji. OÂrodek Hutnik Budynki u ytecznoâci publicznej

16 Lokalizacja ul. 17 Stycznia, W ochy Projekt Biuro Projektowe MW Projekt Sp. z o.o. arch. arch. Micha Nocuƒ, Grzegorz Byzia, Micha Wàdo owski, Erwin Niewierowski, Pawe Czernecki, Kuba Stiller-Romanowski, Wojciech Kakowski Wizualizacje Studio S3 Mariusz Alzak, Jakub Wa yƒski Inwestor Skanska Property Poland Projekt koncepcyjny 2006 Kubatura: nadziemia m 3, podziemia m 3 Powierzchnia ca kowita: nadziemia m 2, podziemia m 2 Powierzchnia u ytkowa: nadziemia m 2, podziemia: m 2 7 kondygnacji nadziemnych, 3 podziemne 290 miejsc parkingowych Budynek biurowo-usługowy Aero Point Budynki u ytecznoâci publicznej

17 Lokalizacja w pobli u Ronda ONZ (przy zbiegu ulic Ciep a/pereca, wschodnia cz Êç przy Jana Paw a II), Wola Projekt Biuro Projektów Kazimierski I Ryba sp.j dr in.arch.tomasz Kazimierski, arch. Andrzej Ryba, arch. Marcin Gozdalik, arch. Maciej Ryba, stud. arch. Pawe Sobol Wspó praca arch. Rafa Paw owski Konstrukcja Bartels Polska Inwestor Rondo Wasa Projekt architektoniczny 2008 Realizacja Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 14 kondygnacji nadziemnych faza I, 38 nadziemnych faza II, 4/5 podziemnych faza I i II 10 naziemnych miejsc parkingowych, 500 podziemnych Poło ony na działce pomi dzy hotelem Westin a rondem ONZ. Wie owiec o wysokoêci funkcjonalnej 140 m usytuowano tak, aby nie przes ania swoim cieniem budynku mieszkalnego przy ulicy Ciep ej. Szczegó owe analizy nas onecznienia udowodni y, i nie b dzie on w kolizji z zabudowà istniejàcà. Wie owiec o 38. kondygnacjach funkcjonalnych b dzie podniesiony o trzy dodatkowe kondygnacje techniczne na dachu, co da pełnà widocznà jego wysokoêç ca 150 m. W ten sposób nawiàzano do istniejàcego po drugiej stronie ronda ONZ, budynku Rondo 1, o wysokoêci 40 kondygnacji. B dzie to tak e apogeum realizacji całego ciàgu budynków budowanych przez firm Skanska, wzdłu zachodniej pierzei al. Jana Pawła II, od Elektoralnej do ronda ONZ. CałoÊç, łàcznie ca 800 m pierzei zachodniej alei Jana Pawła II, stanowi najwi kszy zespół miejski w Warszawie realizowany przez jednà firm i jeden zespół architektów. Jest to osiàgni cie na skal Êwiatowà. Budow tego fragmentu Warszawy rozpocz to w 1992 roku i konsekwentnie realizowano od zespołu Atrium Business Center, poprzez Westin, Atrium South I oraz opisywane etapy Atrium South I i II. Zało enie to wyraênie odzwierciedla rozwój myêli architektonicznej, pierwsze budynki z 1992 roku po północnej stronie całego zało enia, były projektowane zachowawczo i nawiàzywały do architektury socrealizmu, natomiast póêniejsze realizacje przybrały bardziej współczesnà form, którà mo na okreêliç jako dojrzały modernizm. Budynek biurowy Atrium South Faza I i II Budynki u ytecznoâci publicznej

18 Lokalizacja: Al. Jerozolimskie, Ochota Projekt APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch. Szymon Wojciechowski, arch. Michał Sadowski, arch. Magdalena Rachuta, arch. Izabela Kubicka- Pietraszek, arch. Marcin Szubski, arch. D afar Bajraszewski, arch. Monika Wiercioch, arch. Anna Wesołowska, stud. arch. Marta Umiastowska Konstrukcja BWL-Projekt Sp. z o.o. Inwestor Zenith Real Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2008 Realizacja Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 13 kondygnacji nadziemnych, 3 podziemne 45 naziemnych miejsc parkingowych, 257 podziemnych Budynek biurowy Equator II Celem, jaki postawił sobie zespół projektowy było utrzymanie jednolitego charakteru zabudowy północnej pierzei Al. Jerozolimskich. Budynek biurowy Equator II kontynuuje przyj te rozwiàzania kształtowania przestrzeni w budynku Equator I (autor: arch. Tadeusz Spychała, proj. przetargowy i wykonawczy APA Wojciechowski). Budynek został zaprojektowany jako 13. kondygnacyjny o wysokoêci: w cz Êci niskiej 8,32 m, cz Êci biurowej 53,10 m, dwie wycofane ostatnie kondygnacje techniczne o wysokoêci 61,14 m. Główne wejêcie znajduje si od południa, od strony Al. Jerozolimskich. Dojazd do budynku od strony wschodniej, poprzez istniejàcy wjazd oraz drog dojazdowà wzdłu Al. Jerozolimskich. Budynki u ytecznoâci publicznej

19 Lokalizacja Al. Jerozolimskie, Ochota Projekt A.B.I. arch. Piotr Szeliƒski, arch. Rafa CieÊlak Wizualizacje Dot-Design Kajetan Szeliƒski, Micha Krajewski, Archi-vision Katarzyna Gawlik, Katarzyna Jagie o, Micha Kruszyniak, Maciej Toporek Konstrukcja ArboProjekt in. Bogus aw Wy ykowski, in. Jakub Krupa Inwestor Artodex Plac Zawiszy Sp. z o.o. Projekt 2007 Kubatura: cz Êç nadziemna m 3, cz Êç podziemna m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 32 kondygnacje nadziemne, 4 podziemne 60 naziemnych miejsc parkingowych, 440 podziemnych liberty tower przekrój a-a Budynki u ytecznoâci publicznej

20 Lokalizacja róg ul. Brackiej i Al. Jerozolimskich Projekt APA Kury owicz & Associates prof. dr hab. arch. Stefan Kury owicz, arch. Jacek Âwiderski, arch. Marta Chrzanowska, arch. Adam Sarnacki Konstrukcja KiP Kapela Pachowski Inwestor Wolf Immobilien Polska Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2003 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 6 kondygnacji nadziemnych, 5 podziemnych 187 podziemnych miejsc parkingowych Budynek handlowo-usługowy Wolf Bracka Budynki u ytecznoâci publicznej

21 Lokalizacja ul. Post pu róg Marynarskiej, S u ewiec Projekt Biuro Projektowe MW Projekt Sp. z o.o. arch. arch. Micha Nocuƒ, Grzegorz Byzia, Micha Wàdo owski, Erwin Niewierowski, Maciej Hejna, Kuba Stiller-Romanowski, Wojciech Kakowski Wizualizacje Studio S3 Mariusz Alzak, Jakub Wa yƒski Inwestor Skanska Property Poland Projekt koncepcyjny 2007 Kubatura: nadziemia m 3, podziemia m 3 Powierzchnia ca kowita: nadziemia m 2, podziemia m 2 Powierzchnia u ytkowa: nadziemia m 2, podziemia: m 2 11 kondygnacji nadziemnych, 3 podziemne 970 miejsc parkingowych Zespó trzech budynków biurowo-us ugowych. Budynki biurowo-us ugowe Post pu Point Budynki u ytecznoâci publicznej

22 Lokalizacja róg ulic Grzybowskiej i Przyokopowej, Wola Projekt GRUPA 5 ARCHITEKCI Sp. z o.o. arch. Roman Dziedziejko Współpraca arch. Joanna Aleksandrowicz, arch. Łukasz Bałt, arch. Maciej Gruszecki, arch. Andrzej Kikowski, arch. Agata Muszyƒska Inwestor Fokenia Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2008 Realizacja Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 7 kondygnacji nadziemnych, 3 podziemne 114 podziemnych miejsc parkingowych Budynek Biurowy Budynki u ytecznoâci publicznej

23 Lokalizacja ul. Racławicka róg Wołoskiej, Mokotów Projekt FO Sp. z o.o. arch. Damian Cyryl Kotwicki, arch. Wojciech Ingielewicz, arch. Artur Chocianowski, arch. Daniel Cwalina, AGK Sp. z o.o. arch. Konrad Rubaszkiewicz, arch. Grzegorz Ponichter, arch. Adam Walczak, arch. Piotr Kaczmarek, tech. arch. Rafał Âwierczyƒski Inwestor CAPITAL PARK Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2007/2008 Realizacja 2008/2009 Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 5 kondygnacji nadziemnych, 2 podziemne 6 naziemnych miejsc parkingowych, 46 podziemnych rzut kondygnacji powtarzalnej Budynek biurowy Budynki u ytecznoâci publicznej

24 elewacja północna Lokalizacja Al. Jerozolimskie 200, W ochy Projekt APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Magda Rachuta, arch. Micha Grabski, arch. Marcin Szubski, arch. Joanna Nowosadzka Wspó praca MARD Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych in. Rafa Dziubiƒski, in. Grzegorz Magierek APA Engeneering Pracownia Projektowa in. Ma gorzata Sawczak, in. Maciej Wi c aw-borz cki, Arkadiusz Pop awski, in. Wojciech Grossman, in. Krzysztof Filarski Inwestor ERA 200 Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2007 Realizacja 2008 Kubatura: nadziemna ,1 m 3, podziemna ,3 m 3 Powierzchnia ca kowita: ,9 m 2, w tym kondygnacje nadziemne: ,7 m 2 Powierzchnia u ytkowa: ,2 m 2, w tym powierzchnia biurowa ,9 m 2 10 kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna 114 nadziemnych miejsc parkingowych, 160 podziemnych, 21 na zewnàtrz Przewidywana liczba pracowników: Budynek biurowo-handlowy Radius Budynki u ytecznoâci publicznej

25 Lokalizacja Aleje Jerozolimskie/ul. Budki Szcz Êliwickie, W ochy Projekt S.A.M.I. Architekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy Sp. z o.o. arch. Mariusz Lewandowski, arch. Anna Albiniak, arch. Tomasz Szediw, arch. Justyna Duszyƒska, arch. Tomasz Urbaƒski, arch. Marta Tomkiel Projekt architektoniczny 2008 Realizacja 2009 Kubatura całkowita: m 3 ( m 3 cz Êci podziemnej) Powierzchnia całkowita: m 2 (+7 097m 2 cz Êci podziemnej) Powierzchnia u ytkowa: m 2 ( m 2 cz Êci podziemnej) 7 kondygnacji nadziemnych (bud. A), 10 kondygnacji nadziemnych (bud. B), 2 kondygnacje podziemne 16 naziemnych miejsc parkingowych, 360 podziemnych przekrój a-a Zespół budynków biurowych Budynki u ytecznoâci publicznej

26 Lokalizacja Miasteczko Wilanów Projekt màka.sojka.architekci arch. Maciej Màka, arch. Radosław Sojka arch. Paweł Pyłka, arch. Katarzyna Biała, arch. Radosław Bajor Współpraca arch. Joanna Longa Inwestor Polnord S.A. Projekt architektoniczny 2007 Realizacja 2008 Powierzchnia u ytkowa biur: m 2 4 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna 48 naziemnych miejsc parkingowych, podziemnych Wilanowski Park Technologiczny Budynki u ytecznoâci publicznej

27 Lokalizacja Pomi dzy ul. Zdrowà, P askowickiej i ul. Sobieskiego-BIS, Wilanów Projekt Hermanowicz Rewski Architekci sp.j. arch. Wojciech Hermanowicz, arch. Stanis aw Rewski, arch. B a ej Hermanowicz, arch. Marcin Góra, arch. Pawe Macià ek Projekt zieleni arch. krajobrazu Robert Nowicki Inwestor POLNORD S.A. Projekt architektoniczny 2007/2008 Powierzchnia u ytkowa: m 2 4 kondygnacje nadziemne, 2 podziemne 2975 miejsc parkingowych Wilanowski Park Technologiczny Sercem uk adu parkowego jest budynek wielofunkcyjny, skupiajàcy aktywnoêci medialne, wystawowe, konferencyjne oraz rekreacyjne ca ego zespo u biurowego. Ca oêç za o enia zosta a podzielona na 7 zespo ów, z których ka dy mo e byç realizowany samodzielnie, w ró nym czasie dedykowany ró nym najemcom lub inwestorom. W miar rozwoju projektu podzia ten mo e ulegaç przekszta ceniom i zmianom. Budynki u ytecznoâci publicznej

28 Lokalizacja ul. Pułkowa, Bielany Projekt CK architekci sp.j. arch. Mariusz Chrzanowski, arch. Arkadiusz Klepin, arch. Paweł Fras Konstrukcja in. Jaros aw Ko ton, in. Tomasz Pyciarz Inwestor Igor Bàkowski Projekt architektoniczny 2007 Realizacja 2008 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2, w tym: gara 360 m 2, cz Êç nadziemna m 2 Powierzchnia u ytkowa: 800 m 2 4 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna (gara ) 14 naziemnych miejsc parkingowych, 15 podziemnych 4 lokale biurowe WielkoÊç lokali: od 150 m 2 do 225 m 2 Budynek Biurowy Budynki u ytecznoâci publicznej

29 Lokalizacja zbieg al. Wilanowskiej i Pu awskiej, S u ew Projekt Biuro Projektowe MW Projekt Sp. z o.o. arch. arch. Micha Nocuƒ, Grzegorz Byzia, Micha Wàdo owski, Erwin Niewierowski, Micha Muniak, Kuba Stiller-Romanowski, Wojciech Kakowski Wizualizacje Studio S3 Mariusz Alzak, Jakub Wa yƒski Inwestor Skanska Property Poland Projekt koncepcyjny 2007 Kubatura: nadziemna m 3, podziemna m 3 Powierzchnia ca kowita: nadziemna m 2, podziemna: m 2 Powierzchnia u ytkowa: nadziemna m 2, podziemna m 2 7 kondygnacji nadziemnych, 3 podziemne 230 miejsc parkingowych Budynek biurowo-us ugowy South Point Budynki u ytecznoâci publicznej

30 Lokalizacja Marymont Projekt arch. Piotr Bujnowski, arch. Wojciech Maciaszek Inwestor Prywatny Projekt architektoniczny 2006/2007 Powierzchnia ca kowita: 900 m 2 Powierzchnia u ytkowa netto: 780 m 2 3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna 6 miejsc parkingowych Budynek biurowy Budynki u ytecznoâci publicznej

31 Lokalizacja ul. Mazurska, Piaseczno Projekt EBING&PARTNERS Sp. z o.o. arch. Jerzy Ebing Wspó praca stud. arch. Miko aj Groniecki, stud. arch. Antoni Szewczyk Konstrukcja in. Andrzej Go biewski Inwestor Micha Wawrzonowski Wykonawca N&M BAU Projekt 2008 Realizacja 2008/2009 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: 660 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 730 m 2 2 kondygnacje nadziemne 10 miejsc parkingowych Prototypownia motocykli Budynki u ytecznoâci publicznej

32 Lokalizacja ul. Młodzieƒcza 5/7, Targówek Projekt Sawa Tech Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o. arch. Mariusz Krupiƒski, arch. Małgorzata Kuêmiuk, arch. Małgorzata Brodziak, arch. Piotr Królik, tech. arch. Monika Guziuk Współpraca arch. Wojciech Kosiƒski Inwestor Komenda Miejska Paƒstwowej Stra y Po arnej Projekt 2006 Realizacja 2008 przekrój a-a Kubatura: m 3 Powierzchnia u ytkowa: kondygnacje naziemne 1 560,3 m 2, piwnice 900,94 m 2 3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna 5 miejsc parkingowych na poziomie terenu, 25 w piwnicy Wyjazd wozów bojowych (4. wozów bojowych i 3. lekkich) przez plac buforowy, otwarty na ul. Młodzieƒczà. Stra nica Jednostki Ratowniczo-GaÂniczej psp nr 15 Budynki u ytecznoâci publicznej

33 Lokalizacja Ursynów Projekt em JEDNACZ Architekci arch Mirosław Jednacz Współpraca arch. Monika Kuszneruk Inwestor Prywatny Projekt architektoniczny 2008 Realizacja 2008/ 2009 Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 5 kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna 10 naziemnych miejsc parkingowych, 45 podziemnych Budynek biurowo-usługowy Budynki u ytecznoâci publicznej

34 Lokalizacja ul. Słoneczna 2, Marki k. Warszawy Projekt CK architekci sp. j. arch. Arkadiusz Klepin, arch. Mariusz Chrzanowski, stud. arch. Grzegorz Grygoruk, arch. Michał Burkiewicz Konstrukcja in. Waldemar Barski, in. Piotr Ossowski Zieleƒ arch. kraj. Kamila Stradomska Tatucha Inwestor Edukacja Polska S.A. Projekt architektoniczny 2007 Realizacja 2008 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 5473,9 m 2 2 kondygnacje nadziemne 59 naziemnych miejsc parkingowych Siedziba Firmy Edukacja Polska S.A. z drukarnià, dzia em produkcyjnym i wdro eniami Budynki u ytecznoâci publicznej

35 Lokalizacja ul. Annopol, Białoł ka Projekt APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch. Szymon Wojciechowski, arch. Michał Sadowski, arch. Kuba Stankiewicz, arch. Izabela Kubicka-Pietraszek, arch. Leszek Tomaszewski, arch. Anna Wesołowska, stud. arch. Małgorzata Pogródko Konstrukcja Kappa Projekt Inwestor Neinver Polska S.A. Projekt architektoniczny 2007 Realizacja Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 kondygnacja nadziemna, 1 podziemna 240 naziemnych miejsc parkingowych, 560 podziemnych Centrum outlet Factory-Annopol Kszta t budynku oraz zagospodarowanie terenu podyktowane zosta y pragmatycznà funkcjà obiektu. U yte materia y sà takie same jak w innych outletach Factory. Sposób myêlenia o elewacji umo liwia swobodne jej wykorzystanie do póêniejszych celów komercyjnych, bez szkody dla obiektu. WielowarstwowoÊç fasady zapewnia gr Êwiat ocieni, która stanowi wa ny element w odbiorze architektury budynku. Projektanci do o yli wszelkich staraƒ, by zachowaç zieleƒ istniejàcà oraz wzbogacili jà o nowe elementy. Budynki u ytecznoâci publicznej

36 Lokalizacja ul. I. Gandhi, Ursynów Projekt Pracownia Obs ugi Inwestorów Pro-Invest Sp. z o.o. arch. Wojciech Kakowski, arch. Micha Nocuƒ architekci prowadzàcy arch. Pawe Czernecki, arch. Maciej Kleszczewski, arch. Joanna Krycka Wspó praca arch. Anna ukaszewicz, arch. Piotr Niedba a, arch. Grzegorz Kruk Inwestor Urzàd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Projekt 2007 Powierzchnia ca kowita: m 2, w tym cz Êç podziemna m 2, cz Êç nadziemna m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2, w tym cz Êç podziemna m 2, cz Êç nadziemna m naziemnych miejsc parkingowych, 40 podziemnych + 70 dodatkowych na placu wielofunkcyjnym Ursynowskie Centrum Kultury Budynek zosta zlokalizowany w pó nocno-zachodniej cz Êci dzia ki na Êcie ce pieszej prowadzàcej od ul. I. Gandhi do parku rekreacyjnego zlokalizowanego w g bi dzia ki. W cz Êci parkowej zaprojektowany zosta plac wielofunkcyjny, otoczony wzniesieniami w uk adzie amfiteatralnym, na którym jest mo liwoêç organizowania imprez plenerowych, ze scenà (ekranem) na po udniowej Êcianie budynku, odizolowanych akustycznie od zabudowy sàsiedniej. Du y i doêwietlony hol wejêciowy z galerià oraz kawiarnià stanowi najbardziej publicznà przestrzeƒ UCK, poprzedzajàcà dwie funkcjonalnie niezale ne cz Êci obiektu: widowiskowokonferencyjnà, podkreêlonà w ca ym za o eniu grafikà nawierzchni zewn trznych oraz cz Êç warsztatowà, znajdujàcà si ponad holem wejêciowym. Budynki u ytecznoâci publicznej

X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO

X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO R Y S U N K I ARCHITEKTONICZNE I M A K I E T Y N O W Y C H WARSZAWSKICH I N W E S T Y C J I KWIECIE - MAJ X EDYCJA Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO Katalog

Bardziej szczegółowo

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI ISSN 1643-7861 RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI 2002 PLANY NA PRZYSZ OÂå MIEJSCE EKSPOZYCJI UL. CHODKIEWICZA 11, WARSZAWA WYSTAWA POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy ISSN 1643-7861 Od kilkunastu lat, każdej wiosny na wystawie Plany na przyszłość możemy zobaczyć, jak będzie się zmieniać Warszawa. Obserwujemy nowe propozycje architektów i inwestorów. Część, już zrealizowanych,

Bardziej szczegółowo

Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów

Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Rok VIII Nr 2/2004 Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Sufity o akustycznych zaletach Dynamika i stabilnoêç 2 3 Nowe ycie w londyƒskich dokach Wie e nad Tamizà 4 6 Z po eracza energetyczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15 I znów te same emocje! Wielka sala Zamku Królewskiego w Warszawie wype niona po brzegi, za chwil kolejna Gala Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i kolejny werdykt w tej wspania ej rywalizacji.

Bardziej szczegółowo

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze.

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Biuro Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Powsta³o z inicjatywy architektów, którzy swoje doœwiadczenie

Bardziej szczegółowo

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak 1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R Mamy ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu pierwszy numer miesiêcznika Inwestor gazeta inwestycyjna. Od d³u szego czasu pracowaliœmy

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Szanowni Państwo Wystawa Plany na przyszłość już od 15. lat pozwala na szersze i perspektywiczne spojrzenie na Warszawę oraz

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Nr 1(60) marzec 2006 W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Drukarnia BDN w Wykrotach pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRACOWNI

INFORMACJE O PRACOWNI Barbara Kraus - Gali ska, 02-784 Warszawa, ul. Arctowskiego 25, tel. 22 643 10 38, abies@post.pl INFORMACJE O PRACOWNI Za enie firmy: 1994 rok. Zespó projektowy: Barbara Kraus-Gali ska (w ciciel), mgr

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDARZENIA 5 NOWOŚ CI PRODUKTOWE 8 PROJEKT Z OKŁ ADKI REALIZACJE W POLSCE PODRÓŻ E ARCHITEKTONICZNE SPECJALIZACJE

W numerze: WYDARZENIA 5 NOWOŚ CI PRODUKTOWE 8 PROJEKT Z OKŁ ADKI REALIZACJE W POLSCE PODRÓŻ E ARCHITEKTONICZNE SPECJALIZACJE 09/2014 W Y D A R Z E N I A W numerze: WYDARZENIA 5 NOWOŚ CI PRODUKTOWE 8 PROJEKT Z OKŁ ADKI KOMFORTOWY, EKONOMICZNY, STYLOWY 10 Hotel PURO w Poznaniu REALIZACJE W POLSCE NIE MONUMENT 20 Best Western Plus

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3/2014 (57) LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Koniec dyktatu najni szej ceny NajnowoczeÊniejsza hala

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 2/2013 (52) KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC 2013 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Lotnicze miasteczko Balice ZEA buduje kulturalne centrum

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

projektu wyniesie ponad 27,5 mln z otych. Na terenie gminy Niepor t, w Bia- obrzegach i Ryni, powstanie 10,4 km sieci kanalizacyjnej.

projektu wyniesie ponad 27,5 mln z otych. Na terenie gminy Niepor t, w Bia- obrzegach i Ryni, powstanie 10,4 km sieci kanalizacyjnej. nr 10 (114) 4 paêdziernika 2013 nakład 5 000 g azeta bezpłatna w skrócie POMOC W ROZWIÑZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH HARMONOGRAM DY URÓW cz onków Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo