Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Katalog wydany dzi ki wsparciu Urz du m.st.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Katalog wydany dzi ki wsparciu Urz du m.st."

Transkrypt

1

2

3 Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz Katalog wydany dzi ki wsparciu Urz du m.st. Warszawy

4

5 Szanowni Paƒstwo, po latach zastoju w Warszawie wreszcie ruszy o. Nadrabiamy zaleg oêci i realizujemy projekty, które zmienià oblicze naszego miasta. Warszawa musi si modernizowaç obecne w adze robià wszystko by sta a si nowoczesnà stolicà Europy XXI wieku. Zmienimy Êcis e centrum stolicy na terenie wokó pl. Defilad powstanà wie owce, które stanà si wizytówkà naszego miasta. Kolejne inwestycje takie jak, Muzeum Historii ydów Polskich, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Sztuki Nowoczesnej swoim niebanalnym wyglàdem i wa nà funkcjà zmienià na trwa e oblicze miasta. Te inwestycje oraz szereg innych zwiàzanych z budowà infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, jak mosty i nowa linia metra, to odpowiedzialnoêç, ale i wyzwanie. Tym bardziej, e pracujemy pod presjà czasu wiele z tych inwestycji zostanie zakoƒczonych przed Euro Warszawiacy zawsze interesowali si swoim miastem. Za ka dym razem ywo w àczajà si w dyskusj o proponowanych rozwiàzaniach architektonicznych. To Êwiadczy o tym, e przysz oêç i uroda naszego miasta le y nam wszystkim na sercu. Dlatego wystawa Plany na przysz oêç to wa na inicjatywa. Dzi ki niej mo na zobaczyç zamierzenia zarówno Miasta jak i inwestorów prywatnych. Ekspozycja pokazuje Warszaw przysz oêci tak zmieni si stolica i to na naszych oczach. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

6 Od 13 lat przyglàdamy si jakie budynki powstanà w Warszawie. Architekci prezentujà swoje realizacje. Zmienia si styl i moda na materia y, i nie tylko. Projektujà cz sto wspaniale, ale muszà s uchaç wymogów inwestora, zapominajàc o sàsiedztwie. Czy lekcewa enie kontekstu psuje architektur? Czy mo na powiedzieç, e nasze miasto jest z roku na rok pi kniejsze? Nasza wystawa od poczàtku mia a prowokowaç do dyskusji. I tak, niedawno tygodnik Polityka w tekêcie Wrzask przestrzeni, ale tak e miesi cznik Stolica w artykule Dlaczego Warszawa jest brzydkim miastem?, a tak e Gazeta Wyborcza w cyklu Nowe blokowisko zaj y si problemami przestrzeni miejskiej. Zacz a si rozmowa i wszyscy, którzy zabierajà g os zwracajà uwag na planowanie miasta, dziurawe ulice i chodniki, na brudne domy, niezliczone rodzaje s upków, kiosków i przystanków. I te reklamy!!!!!!!!! Chcia oby si, eby tak zwane meble miejskie stanowi y jednorodnà ca oêç i by y adne. W dziale Przestrzeƒ miejska naszej wystawy pokazujemy przyk ady jak mo na zmieniç ten stan rzeczy. Sà to projekty elementów artystycznych i rzeêbiarskich w przestrzeni publicznej miasta. Majà one pe niç równie funkcj informacyjnà, edukacyjnà i pamiàtkowà. Jak b dzie wyglàda o miasto za ileê lat zale y od planów zagospodarowania i w tym roku ten dzia przybli a pewne fragmenty Warszawy. Zobaczyç mo na np. oliborz oficerski i Teren Gazowniczy na wysokoêci ulicy Kasprzaka, co wydaje si szczególnie wa ne ze wzgl du na stan obecny tego miejsca. W dziale Konkursy prezentujemy zwyci skie projekty na kampus Uniwersytetu Warszawskiego i budynek biurowo-handlowo-us ugowy na ul. Pu awskiej w miejscu po Supersamie. Jeden dzia poêwi camy mieszkaniówce. Jest te, jak zwykle dzia Domy jednorodzinne, co dla architektów stanowi ciekawe wyzwanie. Nieustannie warte pokazywania Stare nowe, czyli przyk ady rewitalizacji starych obiektów. W dziale Budynki u ytecznoêci publicznej znajdujà si biurowce, obiekty sportowe i kulturalne. Podczas projektowania takich inwestycji architekci majà szczególne pole do popisu i tu widaç najbardziej inwencj twórczà. Jak co roku mamy te zadanie dla m odych, za chwil, architektów. Konkurs dla studentów w tym roku nosi tytu : Âwiat owód. Przedmiotem konkursu jest koncepcja zagospodarowania fragmentu nabrze a Wis y. Chodzi o pomys jak przy wykorzystaniu stanu istniejàcego powiàzaç wizualnie promenady nad rzekà z centrum miasta. W tegorocznym katalogu przypominamy laureatów konkursu studenckiego z roku 2007, który dotyczył zagospodarowania miejsca po Supersamie. W ksià ce Warszawa dziwne miasto Marta Zieliƒska napisa a: stolica nie jest czymê solidnym, utrwalonym przez wieki i na wieki, co sobie istnieje jakby niezale nie od ludzi. Tu ciàgle si wszystko rusza i zmienia, wi c nieustannie trzeba kontrolowaç w asne o mieêcie wyobra enie z rzeczywistoêcià. Warszawiacy, chcàc stworzyç ze swoim miastem ca oêç, muszà si nieustannie w nie wpatrywaç. Zapraszam Paƒstwa do wpatrywania si w Warszaw na kolejnej naszej wystawie. Katarzyna Hagmajer Dyrektor Centrum OWICKA

7 budynki u ytecznoêci publicznej

8 Lokalizacja teren Stadionu Dziesi ciolecia rejon ulic Zieleniecka, Wybrze e Szczeciƒskie i al. Poniatowskiego Projekt Konsorcjum: JSK, GMP, SBP JSK Architekci Sp. z o.o. Warszawa, arch. Zbigniew Pszczulny, arch. Mariusz Rutz GMP International GmbH, Berlin arch. Volkwin Marg, arch. Hubert Nienhoff, arch. Markus Pfisterer SBP Schlaich Bergermann und Partner, Stuttgart arch. Knut Göppert Konstrukcja Schlaich Bergermann und Partner, Biuro Konstrukcyjne Matejko i Partnerzy Inwestor Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2008 Data realizacji 2011 Kubatura ca kowita: brutto ,55 m 3 Powierzchnia ca kowita: ,19 m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 6 kondygnacji nadziemnych, 4 podziemne WA NIEJSZE FUNKCJE Dwie promenady z urzàdzeniami sanitarnymi oraz gastronomià: punkty sanitarne (toalety lub pisuary) 954 kioski gastronomiczne 28 klub kibica m 2 muzeum sportu m 2 fan Shop m 2 pomieszczenia Business Club m 2 lo e VIP-ów 60 boksów klub prasowy 450 m 2 pomieszczenia biurowo-konferencyjne m 2 klub fitness m 2 parkingi miejsc na czterech poziomach w stadionie Stadion Narodowy Budynki u ytecznoâci publicznej

9 Planowana kalkulacja pojemnoêci dla stadionu miejsc brutto (kategoria ELITE STADION wg regulacji UEFA 2006) Liczba miejsc netto , w tym: normalne siedzenia 100 miejsc dla inwalidów 100 miejsc dla osób towarzyszàcych miejsc klubowych miejsc Premium 900 miejsc w lo ach VIP (60 boksów) Miejsca dla prasy 860, w tym: 210 komentatorzy (3 komentatorów = 1 pozycja) 300 prasa z miejscami do pisania 200 prasa bez miejsc do pisania 150 obserwatorów Budynki u ytecznoâci publicznej

10 Lokalizacja ul. Racławicka, na terenie Klubu Sportowego Gwardia, Mokotów Projekt Przedsi biorstwo In ynieryjno-projektowe Danprojekt Sp. z o.o. Inwestor WKS Gwardia Warszawa Projekt 2004 Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia brutto: strefa gara y m 2, strefa ogólnodost pna m 2, strefa zawodników m 2, strefa obsługi m 2, strefa VIP-ów m 2, strefa dziennikarzy m 2, strefa strzelnicy m 2, strefa gastronomii i sklepów m 2, strefa komercyjna m 2 3 kondygnacje nadziemne, 2 podziemne Liczba miejsc siedzàcych na widowni: zawody lekkoatletyczne 5 600, gry zespołowe (koszykówka, siatkówka), judo 8 570, sporty walki (boks) , widowiska estradowe, kongres Hala widowiskowo-sportowa Obiekt nale àcy do zespołu zabudowy wielofunkcyjnej w skład którego wchodzà: Hala widowiskowo-sportowa Stadion Zabudowa apartamentowa Hotel z basenem Hala tenisowa Wielofunkcyjna hala o funkcjach wiodàcych, w szczególnoêci sportowej i widowiskowej, sportowo- -turniejowej, kongresowej i wystawienniczej powiàzana z obsługà multimedialnà i administracyjnà. Odpowiada najnowszym mi dzynarodowym trendom w zakresie organizowania tych funkcji. Dotyczy to w szczególnoêci rozkładu hali, powierzchni ogólnodost pnych, koncepcji obsługi klientów. Hala charakteryzuje si wysokà elastycznoêcià funkcjonalnà, umo liwiajàcà sprawne przeprowadzenie ró norodnego programu imprez. Hala spełnia Êwiatowe i europejskie standardy, normy i wytyczne federacji i zwiàzków sportowych m. in. JAAF, FIBA, IJF, FIVB, dla przeprowadzania zawodów sportowych. Budynki u ytecznoâci publicznej

11 Lokalizacja ul. OÊwiatowa 12, Bemowo Projekt Bogus awski i Partnerzy Sp. z o.o. arch. Jerzy Bogus awski, arch. Jaros aw Kraska Inwestor PGNiG S.A. Projekt 2007 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna 22 nadziemne miejsca parkingowe, 66 podziemnych Stadion z trybunami i zapleczem Stadion po o ony pomi dzy ulicami OÊwiatowà, Rz dziƒskà, Stràkowà i Jamesa Joyce a, usytuowany jest wêród niskiej zabudowy Bemowa, na miejscu obecnego boiska. Rozmiar i poziom wykonania nawierzchni nowego boiska pozwoli na rozgrywanie meczy ekstraklasy. Obiekt sportowy uzupe niony zostanie o nowoczesnà trybun, przekrytà konstrukcjà stalowà (od strony zachodniej) i sal gimnastycznà z zapleczem, cz Êç administracyjnà (od pó nocy), barek i klub kibica. Za o eniem by o stworzenie kameralnego, lekkiego, jednak zdecydowanie wspó czesnego obiektu oraz uzyskanie harmonii pomi dzy dynamicznà konstrukcjà, a statycznà bry à pozosta ej kubatury. Mi kko narysowane Êciany hali i trybun, poprzecinane sà wielkimi taflami szk a, umo liwiajàcymi naturalny wglàd z powsta ego placyku do wn trza obiektu. Na skrzy owaniu ulicy Stràkowej i OÊwiatowej, w powsta ym pomi dzy dwiema kubaturami p kni ciu, znajdà si kasy i g ówne wejêcie, zarówno na trybuny, jak i do sali sportowej i cz Êci administracyjnych. Rysunek parterów tworzy naturalny placyk przed wejêciem, z niezale nà okràg à klatkà schodowa, prowadzàcà do klubu kibica. Przeszklony parter i najwy szy fragment sali gimnastycznej powodujà, e horyzontalna Êciana sprawia wra enie wijàcej si bia ej wst gi. Przenikajàce si ze Êcianami, dynamiczne stalowe maszty dodajà lekkoêci za o eniu. Budynki u ytecznoâci publicznej

12 Lokalizacja: ul. Jana Sobieskiego, Legionowo Projekt Firma Projektowa AKCENT Sp. z o.o. arch. Rafał Bujnowski, arch. Piotr Bujak, arch. Filip Konopczyƒski, Anna Brzezik, arch. Paweł Wielgo Inwestor Urzàd Miasta Legionowo Projekt 2007 Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 kondygnacje nadziemne ok. 200 miejsc postojowych Liczba widzów: stałe miejsca 1 607, aran acja Gala bokserska 2 727, aran acja Koncert Hala widowiskowo-sportowa Budynki u ytecznoâci publicznej

13 Lokalizacja ul. Mi dzyparkowa/bonifraterska/s omiƒskiego, ÂródmieÊcie Projekt STUDIO KA dr hab. in. arch. Krystyna Gruszecka urbanistyka arch. Danuta Andrzejewska architektura arch. kraj. Dominika Wójtowicz analizy i studia, zagospodarowanie terenu arch. kraj. Justyna ZakoÊcielna analizy i studia, gospodarka drzewostanem arch. Tomasz Boguszewski architektura Biuro Geologiczne BUGEO opinia geotechniczna, mgr in. Gra yna Martusewicz-Wlaê komunikacja dr in. Anna Sarama, mgr in. S awomir Tomala, techn. Jacek Guranowski in ynieria miejska Wspó praca mgr sztuki Karolina Kubczak, mgr sztuki Micha Kubczak Konstrukcja in. Krzysztof Maszewski Inwestor Miasto Sto eczne Warszawa Dzielnica ÂródmieÊcie Projekt 2007 Realizacja przewidywana do 2012 Powierzchnia ca kowita terenu opracowania: m 2 Powierzchnia terenu pod lokalizacj boisk i budynku MOS: m 2 Budynek MOS Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: 7 918,9 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 7 684,8 m 2 4 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna 50 podziemnych miejsc parkingowych Mi dzyszkolny OÂrodek Sportowy im. J. Kusoci skiego oraz koncepcja zagospodarowania obszaru Fortu Traugutta Za o enia projektowe: funkcjonalno-przestrzenne rozdzielenie obszaru Fortu Traugutta i terenu OÊrodka; dostosowanie komponentów MOS do aktualnych potrzeb: nowy budynek mieszczàcy administracj, sal gimnastycznà z widownià, szatnie, sto ówk i schronisko m odzie owe oraz zaplecze techniczne, jak równie modernizacja boiska do pi ki no nej oraz nowa lokalizacja kortów tenisowych i boisk do koszykówki; wykorzystanie dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych wy àcznie terenu MOS, bez ingerencji w obszar Fortu; rewaloryzacja obszaru Fortu: rekonstrukcja zniwelowanej cz Êci wa u, odtworzenie w ramach mo liwoêci kszta tu nasypów wa u, ods oni cie elementów zasypanych, restauracja budowli fortecznych; o ywienie obszaru Fortu poprzez wprowadzenie tras zwiedzania oraz przeszklonych budynków: na przed u eniu wa u oraz przylegajàcego do wie y, przeznaczonych na funkcje kulturalne; symboliczne odtworzenie powiàzania widokowego z Cytadelà; uporzàdkowanie szaty roêlinnej: usuni cie samosiewów z obszaru Fortu, uzupe nienie szpaleru na wale, nowe nasadzenia roêlinne wpisujàce si w kompozycj za o enia; wprowadzenie iluminacji i nowego oêwietlenia oraz wprowadzenie czytelnego i funkcjonalnego uk adu komunikacyjnego powiàzanego z otoczeniem; organizacja wejêç i nowych wjazdów na teren; w àczenie zakoƒczenia ul. Bonifraterskiej w obszar funkcjonalny terenu naziemne miejsca postojowe dla autokarów i samochodów osobowych, wjazd do parkingu podziemnego zlokalizowanego pod budynkiem MOS. Budynki u ytecznoâci publicznej

14 Lokalizacja ul. Majdaƒska, Praga Po udnie Projekt P askowicki+partnerzy Architekci arch. Piotr P askowicki, arch. Natalia Wróblewska, arch. Anna Podlaska, arch. Artur Maciejewski, arch. Przemys aw Tabor Wspó praca arch. Izabela Baron, arch. Agnieszka Bernas, arch. Salwator Dàbek Inwestor Urzàd Dzielnicy Praga Po udnie Projekt 2007 Realizacja Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna 61 naziemnych miejsc parkingowych, 154 podziemne rzut parteru HALA ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM Budynki u ytecznoâci publicznej

15 Lokalizacja ul.marymoncka, Bielany Projekt P askowicki+partnerzy Architekci arch. Piotr P askowicki, arch. Przemys aw Tabor, arch. Marcin Gutowski, arch. Artur Cebula, arch. krajobrazu Agnieszka Skwarek Wspó praca arch. Anna Podlaska, arch. Artur Maciejewski arch. Dorota Bladowska arch. Salwator Dàbek arch. Pawe Marciniak Projekt 2008 Realizacja Dane techniczne àczne: Kubatura: m 3, w tym budynek biurowy m 3 Powierzchnia u ytkowa: m 2, w tym budynek biurowy m 2 Liczba kondygnacji: budynek biurowy 4, budynek hotelowy 4, kryta trybuna 2 W sk ad Centrum wchodzà: budynek biurowy, budynek hotelowy z zespo em odnowy biologicznej, kryta trybuna wraz z zespo em szatniowo-technicznym 1. wjazd główny 2. parking dla samochodów osobowych 3. budynek biurowy 4. parking podziemny 5. parking dla autokarów 6. trybuny kryte 7. fragment istniejàcej korony stadionu 8. trybuny sk adane 9. hotel 10. zbiornik wodny 11. wàwóz 12. boisko treningowe pe nowymiarowe trawiaste 105x boisko treningowe niewymiarowe syntetyczne 45x korty tenisowe 15. boisko do koszykówki 16. las brzozowy Êcie ka zdrowia 17. wjazd techniczny nr kawiarnia / galeria sportowa Centrum sportu, piłki no nej i rehabilitacji. OÂrodek Hutnik Budynki u ytecznoâci publicznej

16 Lokalizacja ul. 17 Stycznia, W ochy Projekt Biuro Projektowe MW Projekt Sp. z o.o. arch. arch. Micha Nocuƒ, Grzegorz Byzia, Micha Wàdo owski, Erwin Niewierowski, Pawe Czernecki, Kuba Stiller-Romanowski, Wojciech Kakowski Wizualizacje Studio S3 Mariusz Alzak, Jakub Wa yƒski Inwestor Skanska Property Poland Projekt koncepcyjny 2006 Kubatura: nadziemia m 3, podziemia m 3 Powierzchnia ca kowita: nadziemia m 2, podziemia m 2 Powierzchnia u ytkowa: nadziemia m 2, podziemia: m 2 7 kondygnacji nadziemnych, 3 podziemne 290 miejsc parkingowych Budynek biurowo-usługowy Aero Point Budynki u ytecznoâci publicznej

17 Lokalizacja w pobli u Ronda ONZ (przy zbiegu ulic Ciep a/pereca, wschodnia cz Êç przy Jana Paw a II), Wola Projekt Biuro Projektów Kazimierski I Ryba sp.j dr in.arch.tomasz Kazimierski, arch. Andrzej Ryba, arch. Marcin Gozdalik, arch. Maciej Ryba, stud. arch. Pawe Sobol Wspó praca arch. Rafa Paw owski Konstrukcja Bartels Polska Inwestor Rondo Wasa Projekt architektoniczny 2008 Realizacja Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 14 kondygnacji nadziemnych faza I, 38 nadziemnych faza II, 4/5 podziemnych faza I i II 10 naziemnych miejsc parkingowych, 500 podziemnych Poło ony na działce pomi dzy hotelem Westin a rondem ONZ. Wie owiec o wysokoêci funkcjonalnej 140 m usytuowano tak, aby nie przes ania swoim cieniem budynku mieszkalnego przy ulicy Ciep ej. Szczegó owe analizy nas onecznienia udowodni y, i nie b dzie on w kolizji z zabudowà istniejàcà. Wie owiec o 38. kondygnacjach funkcjonalnych b dzie podniesiony o trzy dodatkowe kondygnacje techniczne na dachu, co da pełnà widocznà jego wysokoêç ca 150 m. W ten sposób nawiàzano do istniejàcego po drugiej stronie ronda ONZ, budynku Rondo 1, o wysokoêci 40 kondygnacji. B dzie to tak e apogeum realizacji całego ciàgu budynków budowanych przez firm Skanska, wzdłu zachodniej pierzei al. Jana Pawła II, od Elektoralnej do ronda ONZ. CałoÊç, łàcznie ca 800 m pierzei zachodniej alei Jana Pawła II, stanowi najwi kszy zespół miejski w Warszawie realizowany przez jednà firm i jeden zespół architektów. Jest to osiàgni cie na skal Êwiatowà. Budow tego fragmentu Warszawy rozpocz to w 1992 roku i konsekwentnie realizowano od zespołu Atrium Business Center, poprzez Westin, Atrium South I oraz opisywane etapy Atrium South I i II. Zało enie to wyraênie odzwierciedla rozwój myêli architektonicznej, pierwsze budynki z 1992 roku po północnej stronie całego zało enia, były projektowane zachowawczo i nawiàzywały do architektury socrealizmu, natomiast póêniejsze realizacje przybrały bardziej współczesnà form, którà mo na okreêliç jako dojrzały modernizm. Budynek biurowy Atrium South Faza I i II Budynki u ytecznoâci publicznej

18 Lokalizacja: Al. Jerozolimskie, Ochota Projekt APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch. Szymon Wojciechowski, arch. Michał Sadowski, arch. Magdalena Rachuta, arch. Izabela Kubicka- Pietraszek, arch. Marcin Szubski, arch. D afar Bajraszewski, arch. Monika Wiercioch, arch. Anna Wesołowska, stud. arch. Marta Umiastowska Konstrukcja BWL-Projekt Sp. z o.o. Inwestor Zenith Real Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2008 Realizacja Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 13 kondygnacji nadziemnych, 3 podziemne 45 naziemnych miejsc parkingowych, 257 podziemnych Budynek biurowy Equator II Celem, jaki postawił sobie zespół projektowy było utrzymanie jednolitego charakteru zabudowy północnej pierzei Al. Jerozolimskich. Budynek biurowy Equator II kontynuuje przyj te rozwiàzania kształtowania przestrzeni w budynku Equator I (autor: arch. Tadeusz Spychała, proj. przetargowy i wykonawczy APA Wojciechowski). Budynek został zaprojektowany jako 13. kondygnacyjny o wysokoêci: w cz Êci niskiej 8,32 m, cz Êci biurowej 53,10 m, dwie wycofane ostatnie kondygnacje techniczne o wysokoêci 61,14 m. Główne wejêcie znajduje si od południa, od strony Al. Jerozolimskich. Dojazd do budynku od strony wschodniej, poprzez istniejàcy wjazd oraz drog dojazdowà wzdłu Al. Jerozolimskich. Budynki u ytecznoâci publicznej

19 Lokalizacja Al. Jerozolimskie, Ochota Projekt A.B.I. arch. Piotr Szeliƒski, arch. Rafa CieÊlak Wizualizacje Dot-Design Kajetan Szeliƒski, Micha Krajewski, Archi-vision Katarzyna Gawlik, Katarzyna Jagie o, Micha Kruszyniak, Maciej Toporek Konstrukcja ArboProjekt in. Bogus aw Wy ykowski, in. Jakub Krupa Inwestor Artodex Plac Zawiszy Sp. z o.o. Projekt 2007 Kubatura: cz Êç nadziemna m 3, cz Êç podziemna m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 32 kondygnacje nadziemne, 4 podziemne 60 naziemnych miejsc parkingowych, 440 podziemnych liberty tower przekrój a-a Budynki u ytecznoâci publicznej

20 Lokalizacja róg ul. Brackiej i Al. Jerozolimskich Projekt APA Kury owicz & Associates prof. dr hab. arch. Stefan Kury owicz, arch. Jacek Âwiderski, arch. Marta Chrzanowska, arch. Adam Sarnacki Konstrukcja KiP Kapela Pachowski Inwestor Wolf Immobilien Polska Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2003 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 6 kondygnacji nadziemnych, 5 podziemnych 187 podziemnych miejsc parkingowych Budynek handlowo-usługowy Wolf Bracka Budynki u ytecznoâci publicznej

21 Lokalizacja ul. Post pu róg Marynarskiej, S u ewiec Projekt Biuro Projektowe MW Projekt Sp. z o.o. arch. arch. Micha Nocuƒ, Grzegorz Byzia, Micha Wàdo owski, Erwin Niewierowski, Maciej Hejna, Kuba Stiller-Romanowski, Wojciech Kakowski Wizualizacje Studio S3 Mariusz Alzak, Jakub Wa yƒski Inwestor Skanska Property Poland Projekt koncepcyjny 2007 Kubatura: nadziemia m 3, podziemia m 3 Powierzchnia ca kowita: nadziemia m 2, podziemia m 2 Powierzchnia u ytkowa: nadziemia m 2, podziemia: m 2 11 kondygnacji nadziemnych, 3 podziemne 970 miejsc parkingowych Zespó trzech budynków biurowo-us ugowych. Budynki biurowo-us ugowe Post pu Point Budynki u ytecznoâci publicznej

22 Lokalizacja róg ulic Grzybowskiej i Przyokopowej, Wola Projekt GRUPA 5 ARCHITEKCI Sp. z o.o. arch. Roman Dziedziejko Współpraca arch. Joanna Aleksandrowicz, arch. Łukasz Bałt, arch. Maciej Gruszecki, arch. Andrzej Kikowski, arch. Agata Muszyƒska Inwestor Fokenia Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2008 Realizacja Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 7 kondygnacji nadziemnych, 3 podziemne 114 podziemnych miejsc parkingowych Budynek Biurowy Budynki u ytecznoâci publicznej

23 Lokalizacja ul. Racławicka róg Wołoskiej, Mokotów Projekt FO Sp. z o.o. arch. Damian Cyryl Kotwicki, arch. Wojciech Ingielewicz, arch. Artur Chocianowski, arch. Daniel Cwalina, AGK Sp. z o.o. arch. Konrad Rubaszkiewicz, arch. Grzegorz Ponichter, arch. Adam Walczak, arch. Piotr Kaczmarek, tech. arch. Rafał Âwierczyƒski Inwestor CAPITAL PARK Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2007/2008 Realizacja 2008/2009 Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 5 kondygnacji nadziemnych, 2 podziemne 6 naziemnych miejsc parkingowych, 46 podziemnych rzut kondygnacji powtarzalnej Budynek biurowy Budynki u ytecznoâci publicznej

24 elewacja północna Lokalizacja Al. Jerozolimskie 200, W ochy Projekt APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Magda Rachuta, arch. Micha Grabski, arch. Marcin Szubski, arch. Joanna Nowosadzka Wspó praca MARD Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych in. Rafa Dziubiƒski, in. Grzegorz Magierek APA Engeneering Pracownia Projektowa in. Ma gorzata Sawczak, in. Maciej Wi c aw-borz cki, Arkadiusz Pop awski, in. Wojciech Grossman, in. Krzysztof Filarski Inwestor ERA 200 Sp. z o.o. Projekt architektoniczny 2007 Realizacja 2008 Kubatura: nadziemna ,1 m 3, podziemna ,3 m 3 Powierzchnia ca kowita: ,9 m 2, w tym kondygnacje nadziemne: ,7 m 2 Powierzchnia u ytkowa: ,2 m 2, w tym powierzchnia biurowa ,9 m 2 10 kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna 114 nadziemnych miejsc parkingowych, 160 podziemnych, 21 na zewnàtrz Przewidywana liczba pracowników: Budynek biurowo-handlowy Radius Budynki u ytecznoâci publicznej

25 Lokalizacja Aleje Jerozolimskie/ul. Budki Szcz Êliwickie, W ochy Projekt S.A.M.I. Architekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy Sp. z o.o. arch. Mariusz Lewandowski, arch. Anna Albiniak, arch. Tomasz Szediw, arch. Justyna Duszyƒska, arch. Tomasz Urbaƒski, arch. Marta Tomkiel Projekt architektoniczny 2008 Realizacja 2009 Kubatura całkowita: m 3 ( m 3 cz Êci podziemnej) Powierzchnia całkowita: m 2 (+7 097m 2 cz Êci podziemnej) Powierzchnia u ytkowa: m 2 ( m 2 cz Êci podziemnej) 7 kondygnacji nadziemnych (bud. A), 10 kondygnacji nadziemnych (bud. B), 2 kondygnacje podziemne 16 naziemnych miejsc parkingowych, 360 podziemnych przekrój a-a Zespół budynków biurowych Budynki u ytecznoâci publicznej

26 Lokalizacja Miasteczko Wilanów Projekt màka.sojka.architekci arch. Maciej Màka, arch. Radosław Sojka arch. Paweł Pyłka, arch. Katarzyna Biała, arch. Radosław Bajor Współpraca arch. Joanna Longa Inwestor Polnord S.A. Projekt architektoniczny 2007 Realizacja 2008 Powierzchnia u ytkowa biur: m 2 4 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna 48 naziemnych miejsc parkingowych, podziemnych Wilanowski Park Technologiczny Budynki u ytecznoâci publicznej

27 Lokalizacja Pomi dzy ul. Zdrowà, P askowickiej i ul. Sobieskiego-BIS, Wilanów Projekt Hermanowicz Rewski Architekci sp.j. arch. Wojciech Hermanowicz, arch. Stanis aw Rewski, arch. B a ej Hermanowicz, arch. Marcin Góra, arch. Pawe Macià ek Projekt zieleni arch. krajobrazu Robert Nowicki Inwestor POLNORD S.A. Projekt architektoniczny 2007/2008 Powierzchnia u ytkowa: m 2 4 kondygnacje nadziemne, 2 podziemne 2975 miejsc parkingowych Wilanowski Park Technologiczny Sercem uk adu parkowego jest budynek wielofunkcyjny, skupiajàcy aktywnoêci medialne, wystawowe, konferencyjne oraz rekreacyjne ca ego zespo u biurowego. Ca oêç za o enia zosta a podzielona na 7 zespo ów, z których ka dy mo e byç realizowany samodzielnie, w ró nym czasie dedykowany ró nym najemcom lub inwestorom. W miar rozwoju projektu podzia ten mo e ulegaç przekszta ceniom i zmianom. Budynki u ytecznoâci publicznej

28 Lokalizacja ul. Pułkowa, Bielany Projekt CK architekci sp.j. arch. Mariusz Chrzanowski, arch. Arkadiusz Klepin, arch. Paweł Fras Konstrukcja in. Jaros aw Ko ton, in. Tomasz Pyciarz Inwestor Igor Bàkowski Projekt architektoniczny 2007 Realizacja 2008 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2, w tym: gara 360 m 2, cz Êç nadziemna m 2 Powierzchnia u ytkowa: 800 m 2 4 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna (gara ) 14 naziemnych miejsc parkingowych, 15 podziemnych 4 lokale biurowe WielkoÊç lokali: od 150 m 2 do 225 m 2 Budynek Biurowy Budynki u ytecznoâci publicznej

29 Lokalizacja zbieg al. Wilanowskiej i Pu awskiej, S u ew Projekt Biuro Projektowe MW Projekt Sp. z o.o. arch. arch. Micha Nocuƒ, Grzegorz Byzia, Micha Wàdo owski, Erwin Niewierowski, Micha Muniak, Kuba Stiller-Romanowski, Wojciech Kakowski Wizualizacje Studio S3 Mariusz Alzak, Jakub Wa yƒski Inwestor Skanska Property Poland Projekt koncepcyjny 2007 Kubatura: nadziemna m 3, podziemna m 3 Powierzchnia ca kowita: nadziemna m 2, podziemna: m 2 Powierzchnia u ytkowa: nadziemna m 2, podziemna m 2 7 kondygnacji nadziemnych, 3 podziemne 230 miejsc parkingowych Budynek biurowo-us ugowy South Point Budynki u ytecznoâci publicznej

30 Lokalizacja Marymont Projekt arch. Piotr Bujnowski, arch. Wojciech Maciaszek Inwestor Prywatny Projekt architektoniczny 2006/2007 Powierzchnia ca kowita: 900 m 2 Powierzchnia u ytkowa netto: 780 m 2 3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna 6 miejsc parkingowych Budynek biurowy Budynki u ytecznoâci publicznej

31 Lokalizacja ul. Mazurska, Piaseczno Projekt EBING&PARTNERS Sp. z o.o. arch. Jerzy Ebing Wspó praca stud. arch. Miko aj Groniecki, stud. arch. Antoni Szewczyk Konstrukcja in. Andrzej Go biewski Inwestor Micha Wawrzonowski Wykonawca N&M BAU Projekt 2008 Realizacja 2008/2009 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: 660 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 730 m 2 2 kondygnacje nadziemne 10 miejsc parkingowych Prototypownia motocykli Budynki u ytecznoâci publicznej

32 Lokalizacja ul. Młodzieƒcza 5/7, Targówek Projekt Sawa Tech Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o. arch. Mariusz Krupiƒski, arch. Małgorzata Kuêmiuk, arch. Małgorzata Brodziak, arch. Piotr Królik, tech. arch. Monika Guziuk Współpraca arch. Wojciech Kosiƒski Inwestor Komenda Miejska Paƒstwowej Stra y Po arnej Projekt 2006 Realizacja 2008 przekrój a-a Kubatura: m 3 Powierzchnia u ytkowa: kondygnacje naziemne 1 560,3 m 2, piwnice 900,94 m 2 3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna 5 miejsc parkingowych na poziomie terenu, 25 w piwnicy Wyjazd wozów bojowych (4. wozów bojowych i 3. lekkich) przez plac buforowy, otwarty na ul. Młodzieƒczà. Stra nica Jednostki Ratowniczo-GaÂniczej psp nr 15 Budynki u ytecznoâci publicznej

33 Lokalizacja Ursynów Projekt em JEDNACZ Architekci arch Mirosław Jednacz Współpraca arch. Monika Kuszneruk Inwestor Prywatny Projekt architektoniczny 2008 Realizacja 2008/ 2009 Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 5 kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna 10 naziemnych miejsc parkingowych, 45 podziemnych Budynek biurowo-usługowy Budynki u ytecznoâci publicznej

34 Lokalizacja ul. Słoneczna 2, Marki k. Warszawy Projekt CK architekci sp. j. arch. Arkadiusz Klepin, arch. Mariusz Chrzanowski, stud. arch. Grzegorz Grygoruk, arch. Michał Burkiewicz Konstrukcja in. Waldemar Barski, in. Piotr Ossowski Zieleƒ arch. kraj. Kamila Stradomska Tatucha Inwestor Edukacja Polska S.A. Projekt architektoniczny 2007 Realizacja 2008 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 5473,9 m 2 2 kondygnacje nadziemne 59 naziemnych miejsc parkingowych Siedziba Firmy Edukacja Polska S.A. z drukarnià, dzia em produkcyjnym i wdro eniami Budynki u ytecznoâci publicznej

35 Lokalizacja ul. Annopol, Białoł ka Projekt APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch. Szymon Wojciechowski, arch. Michał Sadowski, arch. Kuba Stankiewicz, arch. Izabela Kubicka-Pietraszek, arch. Leszek Tomaszewski, arch. Anna Wesołowska, stud. arch. Małgorzata Pogródko Konstrukcja Kappa Projekt Inwestor Neinver Polska S.A. Projekt architektoniczny 2007 Realizacja Kubatura całkowita: m 3 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 kondygnacja nadziemna, 1 podziemna 240 naziemnych miejsc parkingowych, 560 podziemnych Centrum outlet Factory-Annopol Kszta t budynku oraz zagospodarowanie terenu podyktowane zosta y pragmatycznà funkcjà obiektu. U yte materia y sà takie same jak w innych outletach Factory. Sposób myêlenia o elewacji umo liwia swobodne jej wykorzystanie do póêniejszych celów komercyjnych, bez szkody dla obiektu. WielowarstwowoÊç fasady zapewnia gr Êwiat ocieni, która stanowi wa ny element w odbiorze architektury budynku. Projektanci do o yli wszelkich staraƒ, by zachowaç zieleƒ istniejàcà oraz wzbogacili jà o nowe elementy. Budynki u ytecznoâci publicznej

36 Lokalizacja ul. I. Gandhi, Ursynów Projekt Pracownia Obs ugi Inwestorów Pro-Invest Sp. z o.o. arch. Wojciech Kakowski, arch. Micha Nocuƒ architekci prowadzàcy arch. Pawe Czernecki, arch. Maciej Kleszczewski, arch. Joanna Krycka Wspó praca arch. Anna ukaszewicz, arch. Piotr Niedba a, arch. Grzegorz Kruk Inwestor Urzàd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Projekt 2007 Powierzchnia ca kowita: m 2, w tym cz Êç podziemna m 2, cz Êç nadziemna m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2, w tym cz Êç podziemna m 2, cz Êç nadziemna m naziemnych miejsc parkingowych, 40 podziemnych + 70 dodatkowych na placu wielofunkcyjnym Ursynowskie Centrum Kultury Budynek zosta zlokalizowany w pó nocno-zachodniej cz Êci dzia ki na Êcie ce pieszej prowadzàcej od ul. I. Gandhi do parku rekreacyjnego zlokalizowanego w g bi dzia ki. W cz Êci parkowej zaprojektowany zosta plac wielofunkcyjny, otoczony wzniesieniami w uk adzie amfiteatralnym, na którym jest mo liwoêç organizowania imprez plenerowych, ze scenà (ekranem) na po udniowej Êcianie budynku, odizolowanych akustycznie od zabudowy sàsiedniej. Du y i doêwietlony hol wejêciowy z galerià oraz kawiarnià stanowi najbardziej publicznà przestrzeƒ UCK, poprzedzajàcà dwie funkcjonalnie niezale ne cz Êci obiektu: widowiskowokonferencyjnà, podkreêlonà w ca ym za o eniu grafikà nawierzchni zewn trznych oraz cz Êç warsztatowà, znajdujàcà si ponad holem wejêciowym. Budynki u ytecznoâci publicznej

Zespó 3 budynków wielorodzinnych

Zespó 3 budynków wielorodzinnych Zespó 3 budynków wielorodzinnych w Katowicach na osiedlu Ba antów Dwa budynki zaprojektowano jako galeriowce po o one równolegle wzgl dem siebie z szerokim bulwarem publicznym mi dzy nimi. Trzeci to apartamentowiec.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH 1. KONCEPCJA PLANU 1.1. Główne założenia koncepcji planu Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: TERENY ZIELENI DO ZACHOWANIA, OCHRONY I REAWLORYZACJI ZACHOWANIA I OCHRONY ZACHOWANIA, OCHRONY

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę

Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę Opracowanie: Mgr. Inż. Arch. Michał Włudzik Mgr Inż. Arch. Ewelina Węgrzynowicz - Włudzik Data : 23 Lipiec 2009 Głównym zamierzeniem projektowym było opracowanie koncepcji

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBIANISTYCZNEJ ODBUDOWY I ROZBDOWY TEATRU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU W GŁOGOWIE. OPIS Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE DZ NR 75/15, 75/8, 75/7, 75/21, obręb Pilchowo 72-004 Pilchowo, woj. zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Poczuj energię miasta

Poczuj energię miasta Poczuj energię miasta ACZEJ niż ZWYKLE InCity to budynek mieszkalny o podwyższonym standardzie blisko centrum Warszawy, na rogu ulic Siedmiogrodzkiej i Karolkowej - w pobliżu Muzeum Powstania Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Chojny Park Domy to prestiżowa inwestycja, która powstanie w pobliżu ulic Kurczaki i Rolniczej Szeregowa zabudowa o nowoczesnej architekturze idealnie

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczonego parkowania 1 2 3 4 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow.

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow. Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow ruchową Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego

Bardziej szczegółowo

KONKURS GAZETY WYBORCZEJ

KONKURS GAZETY WYBORCZEJ Poniżej przedstawione zostały wybrane projekty, zgłoszone do udziału w konkursie Na zagospodarowanie Podzamcza, organizowanym przez Gazetę Wyborczą Konkurs odbył się w 2008 roku Prace zostały opatrzone

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

VIII KULTURA FIZYCZNA. VIII - 1 Budowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych

VIII KULTURA FIZYCZNA. VIII - 1 Budowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych VIII KULTURA FIZYCZNA Jednostka koordynująca VIII - 1 udowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych Numer zadania: VIII -1.14 Modernizacja kąpieliska agry Wielkie 150 000 zł P + Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA ARCH. PIOTR SUDRA Podkowa Le na, ul. Bło ska Pruszków, ul. Wojska Polskiego 16a paw.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA ARCH. PIOTR SUDRA Podkowa Le na, ul. Bło ska Pruszków, ul. Wojska Polskiego 16a paw. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA ARCH. PIOTR SUDRA 05-807 Podkowa Le na, ul. Bło ska 36 siedziba: pracownia: 05-800 Pruszków, ul. Wojska Polskiego 16a paw. 43 PRZESTRZENNEGO Sp. z o.o. tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK BUDOWNICTWO ROK III, SEM. 6 Prowadz cy przedmiot: Prowadz cy grupy projektowe:

KIERUNEK BUDOWNICTWO ROK III, SEM. 6 Prowadz cy przedmiot: Prowadz cy grupy projektowe: POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY KIERUNEK BUDOWNICTWO ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kierownik zakładu: dr hab. inż. arch. Adam Rybka Prof. P.Rz ROK

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Witamy na Romera!

O projekcie. Witamy na Romera! Witamy na Romera! Na Romera to kolejna w Polsce inwestycja doświadczonego belgijskiego dewelopera - firmy Matexi. Projekt wyróżnia się nowatorskim połączeniem budynku mieszkalnego z wydzieloną częścią

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ETAP B II BUDYNKI B3, B4

TOM II PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ETAP B II BUDYNKI B3, B4 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych BIURA atrakcyjne powierzchnie biurowe standard i cena zróżnicowane lokalizacja w centrum miasta

Bardziej szczegółowo

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy Analiza możliwości lokalizacji parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy BPRW S.A. 1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedstawiono: układ komunikacyjny Warszawy w roku 2012 zapotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

S T U D I O Katarzyna Świerczewska. Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt

S T U D I O Katarzyna Świerczewska. Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt S T U D I O K A Katarzyna Świerczewska Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt Zakres działania Naszą misją jest dostarczanie najwyższej

Bardziej szczegółowo

Wis³a. Park im. W. Bednarskiego. Edukacja. Sport. Kultura. Œliska. Kalwaryjska. Konopnickiej. Powstañców Œl¹skich. Kamieñskiego.

Wis³a. Park im. W. Bednarskiego. Edukacja. Sport. Kultura. Œliska. Kalwaryjska. Konopnickiej. Powstañców Œl¹skich. Kamieñskiego. Inwestycja Melanitta Apartments to 5-kondygnacyjny wielorodzinny budynek mieszkaniowy, który pomimo swego modernistycznego charakteru wkomponowuje siê w architekturê dzielnicy m.in. za spraw¹ wyodrêbnionego

Bardziej szczegółowo

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie L.p.Tytuł Projektu 1 Centrum Kreatywnej Nauki 2 3 4 Aktywna przestrzeń - kontra cyber przestrzeń Akumulator ładowania pozytywnej energii Budynek komunalny w Wnioskodawca Krótki opis Zabytkowy budynek magazynu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle:

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Makler odpowiedzialny za ofertę: Izabela Szlachetka Tel.: +48 607 105 262 E-mail: izabela.szlachetka@carre.pl miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE

EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE OMEGA NMB Spółka z o.o. INFORMACJE OGÓLNE EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE w Lublinie przy ul. Głuskiej 86 Informacje o obiekcie: Lokalizacja. Adres: 20-380 Lublin, ul. Głuska 86 Obiekt jest położony

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos.

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA z WZiZT na zabudowę budynkiem biurowo- -usługowym lub usługowo-hotelowym o powierzchni użytkowej 24000 m 2 W CENTRUM AL.POKOJU 1A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY

KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY OPIS TECHNICZNY KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY 1 INFORMACJE WSTĘPNE Przedmiot opracowania to projekt koncepcji urbanistyki i architektury dla rozbudowy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE PROJEKT BUDOWLANY UZUPEŁNIENIE Temat Obiekt Adres budowy Branża Inwestor PROJEKT REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY W DAM- NICY DZ. NR 127 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNEK URZĘDU GMINY 76-231 DAMNICA, UL. GÓRNA

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr in. Jaros aw Miko ajczyk 59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10a tel. kom. 502-296-226 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy Lokalizacja ul. Pileckiego 122 02-781 Warszawa Informacja o nieruchomości - Numer działki ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec.

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ADRES: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków INWESTOR: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Meritum Grupa Budowlana Spółka

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

URZ D MIASTA I GMINY. W zwi¹zku z podjêciem prac projektowych zwi¹zanych z opracowaniem

URZ D MIASTA I GMINY. W zwi¹zku z podjêciem prac projektowych zwi¹zanych z opracowaniem W zwi¹zku z podjêciem prac projektowych zwi¹zanych z opracowaniem KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PUBLICZNEJ W MIEŒCIE W REJONIE DOLINY RZEKI WIERZYCY (OD UL. STAROGARDZKIEJ DO OBWODNICY MIASTA)

Bardziej szczegółowo

KURS ARCHITEKTONICZNY

KURS ARCHITEKTONICZNY 131111 NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków.

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków. Zimowy spacer Park Źródliska I 24.01.2016 r. Autorzy: Igor i tata Trochę historii: Park Źródliska I oraz Park Źródliska II, są najstarszymi łódzkimi parkami. Tworzyły one niegdyś jeden park zwany Ogrodem

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA - WROCŁAW

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA - WROCŁAW PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. Imię i nazwisko studenta nr albumu Promotor Temat pracy dyplomowej Nr tematu INSTALACJE SANITARNE 1. 2. 3. dr

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII Kraków 6 czerwca 2013 NOWA CRACOVIA 2 1. Echo Investment 2. Ocena techniczna istniejącego budynku 3. Wpis do ewidencji zabytków 4. Projekt planu miejscowego Błonia

Bardziej szczegółowo

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 Służewiec Przemysłowy dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 zmienia się w Służewiec Biurowy gustownie dzięki JEMS Architektom P4 3 adres w dobrym towarzystwie na europejskim poziomie architektury projektowanym

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421. Razem 76 71 78. Religia/Etyka 6 6 6

Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421. Razem 76 71 78. Religia/Etyka 6 6 6 Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421 1 2 3 4 5 11. Godziny z wychowawcà 3 3 3 12. Alternatywne metody komunikacji 7 Razem 76 71 78 Religia/Etyka 6 6 6 Godziny do dyspozycji dyrektora 12 13 10 Razem

Bardziej szczegółowo

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Artevia s z t u k a u k r y t a w b e t o n i e z a l e t y b e t o n ó w A r t e v i a Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Wysoka trwa oêç

Bardziej szczegółowo

MURAPOL S. A. Wrocław, Osiedle Mała Toskania

MURAPOL S. A. Wrocław, Osiedle Mała Toskania MURAPOL S. A. Wrocław, Osiedle Mała Toskania Murapol S.A. docenili nas Dedykowana opieka Posiadamy funkcję Opiekuna Klienta. Jest nim Doradca, który prowadzi Klienta przez cały proces sprzedaży mieszkania

Bardziej szczegółowo

Dla 3,5 tysiąca widzów

Dla 3,5 tysiąca widzów REALIZACJE W POLSCE REALIZACJE W POLSCE Dla 3,5 tysiąca widzów ARCHIMEDIA Architekci & Inżynierowie To dynamiczna pracownia projektowa, która skupia multidyscyplinarny zespół architektów, konstruktorów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO ( FABRYKA MEBLI) NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO ( FABRYKA MEBLI) NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO ( FABRYKA MEBLI) NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY faza: branża adres budowy: inwestor: koncepcja architektura, Bystrzyca Kłodzka ul.strazacka 3 dz. nr 94/ obręb Centrum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w ie N.II.AP.0-9/0, dnia 9 września 00 r. OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07-09-00 r. na wykonanie robót geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA 1. IDEA: Ideą projektu jest przywróceniu miastu Elbląg wyspy Spichrzów, z nowym ładem przestrzennym i funkcjonalnym, oraz

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE Bemowo Residence - Twój apartament z widokiem na park U zbiegu ulic Szeligowskiej i Połczyńskiej powstaje kameralny projekt Bemowo Residence jedynie 104 lokale. Oferta, najchętniej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE

OPRACOWANIE OPRACOWANIE www.2metry.pl INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL... W WARSZAWIE ZAMAWIAJĄCY :... WYKONAWCA: www.2metry.pl BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kierownik zakładu: dr hab. inż. arch. Adam Rybka, Prof. PRz ROK

Bardziej szczegółowo