Konfraternia Turystyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfraternia Turystyczna"

Transkrypt

1 ISSN Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 12 (389) 25 marca 2013 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!! Spis rozdziałów Konferencje naukowe i branżowe zapowiedzi. s. 1 Konferencje naukowe i branżowe relacje.. s. 2 Nowości wydawnicze s. 5 Ekspertyzy i wyniki badań. s. 8 Informacje dla fachowców.. s. 9 KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE zapowiedzi Społeczne, filozoficzne i pedagogiczne aspekty podróżowania i turystyki. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie konferencja naukowa, Warszawa, 18 października 2013 roku Zakład Socjologii Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie we współpracy z Zakładem Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na pierwszą interdyscyplinarną konferencję naukową Społeczne, filozoficzne i pedagogiczne aspekty podróżowania i turystyki. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie, która odbędzie się 18 października 2013 roku. We współczesnym świecie człowiek stał się zarówno podmiotem jak i kreatorem wielkich zmian społecznych. Możliwość masowego i szybkiego przemieszczania się ludzi w przestrzeni jest jednym z zasadniczych czynników społecznej transformacji. Podróże i turystyka stają się tym samym podłożem dyfuzji kultury, zmian w obrębie świadomości społecznej jak również zmian w dziedzinie polityki i gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do konstytuowania się globalnego społeczeństwa. 1

2 Ich wymiar społeczny, filozoficzny i pedagogiczny będą przedmiotem refleksji podejmowanej w przebiegu planowanej konferencji, na którą zapraszamy reprezentantów różnych dyscyplin naukowych. Podróżowanie i turystyka rozpatrywane będą w kilku grupach problemowych: 1. Transformacja świadomości społecznej a masowe przemieszczanie się ludzi w przestrzeni realnej i wirtualnej. 2. Kontakt międzykulturowy jako czynnik konstytuowania się osobowości globalnej. 3. Człowiek jako wieczny wędrowiec podróż jako proces poszukiwania i poznawania siebie oraz innego człowieka. 4. Podróżowanie i turystyka moda czy czynnik zrównoważonego rozwoju? 5. Związki turystyki ze zmianami w obrębie polityki i gospodarki lokalnej, narodowej i globalnej. Mamy nadzieję, że konferencja otworzy nowe pola badań i refleksji nad znaczeniem podróżowania i turystyki w globalizującym się społeczeństwie. Miejsce konferencji: aula Inauguracyjna Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38, Warszawa Komitet Naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Przecławski (WSTiJO); prof. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz (WSTiJO); prof. dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak (SGGW); dr Włodzimierz Banasik (WSTiJO); dr Iwona Błaszczak (SGGW); dr Hanna Borne-Januła (WSTiJO); dr Joanna Wyleżałek (WSTiJO) Po zakończeniu konferencji organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji, w której umieszczone zostaną wszystkie referaty, które uzyskają pozytywną opinię recenzencką. Do 15 września 2013 roku uczestnicy konferencji otrzymają szczegółowy program, który zamieszczony zostanie również na stronie: kontakt: dr Joanna Wyleżałek, Kierownik Zakładu Socjologii WSTiJO - tel do pobrania informacje o konferencji, karta zgłoszeniowa, wymogi edytorskie, pobierz: Źródło: Joanna Wyleżałek, korespondencja nadesłana Terminarz konferencji naukowych i branżowych znajdziesz w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE relacje Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie Konferencja naukowo-branżowa, Warszawa, 13 marca 2013 roku Z inicjatywy Katedry Gospodarki Turystycznej, Hotelarstwa i Gastronomii ALMAMER Szkoły Wyższej, kierowanej przez dr. Piotra Dominika, przy współpracy z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego z prezesem Aleksandrem Pietyrą, odbyła się (13 marca 2013) konferencja naukowo-branżowa "Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie". Idea konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem i poparciem ze strony uczelni i instytutów naukowych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i innych ważnych partnerów. Świadczyła o tym bardzo duża frekwencja, a także zaangażowanie w dyskusjach zarówno na sali obrad w siedzibie ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie, a także w kuluarach. Wszyscy uczestnicy wśród licznych materiałów informacyjnych otrzymali bardzo cenny podręcznik "Bezpieczny hotel. Wybrane zagadnienia" pod redakcją Witolda Drogonia, wykładowcy ALMAMER, wydany przez Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie. W trakcie przerw degustowano specjały mazowieckiej kuchni, a także zapoznawano się z ofertami podmiotów gospodarczych, kierowanych do branży turystycznej. 2

3 Zgodnie z przyjętymi założeniami, przed uczestnikami konferencji postawiono m.in. następujące cele: sprecyzowanie istoty innowacyjności w warunkach wzrastającej konkurencji; przedstawienie sposobów jej wdrażania (m.in. poprzez analizowanie dobrych praktyk); zaprezentowanie nowych koncepcji organizacji i zarządzania; technologii; wykorzystanie mierników innowacyjności, a także możliwości pozyskiwania środków Unii Europejskiej na realizacje zadań o charakterze innowacyjnym. Otwarcia konferencji dokonał prof. dr Janusz Merski, rektor ALMAMER Szkoły Wyższej, który zauważył, że w blisko 20-letniej historii ALMAMER Szkoły Wyższej odbyły się bardzo liczne konferencje gromadzące jednocześnie świat nauki i praktyki. Uczenia, kształcąca od samego początku kadry turystyki i hotelarstwa, ma znaczące osiągnięcia w propagowaniu różnorodnych form działań innowacyjnych w tych dziedzinach. Przykładem jest doroczny konkurs "Wawrzyn Polskiej Turystyki", organizowany przez ALMAMER oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki. Laureaci prestiżowego Konkursu, elita polskiej turystyki i hotelarstwa, tworzą Polską Akademię Innowacji Turystyki. Prof. dr Janusz Merski wyraził swoje przeświadczenie, że efekty konferencji będą miały wymiar praktyczny staną się inspiracją zarówno dla sfery nauki, jak i praktyki. JM Rektor podkreślił, że poszukiwanie przez hotele przewag konkurencyjnych na coraz trudniejszym i bardziej wymagającym rynku, powinno mieć samo więcej sobie charakter innowacyjny. Taka innowacją w polskich realiach jest nie tylko przyswajanie nowych technologii i metod zarządzania, ale także kształtowanie optymalnych relacji hoteli z organizacjami turystycznymi i samorządami lokalnymi. W hotelarstwie wzrasta rola konkurencji pozacenowej o wyborze hotelu współdecyduje nie tylko jakość infrastruktury ale tworzenie całego systemu zachęt do przyjazdu, wynikających ze wskazania wyjątkowości obiektu, atrakcyjności jego położenia, możliwości wypełniania wolnego czasu w okolicy. Z wielu analiz wynika, że w nadchodzącym okresie dominującym motywem wyjazdów będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie nie "dokąd", ale "po co". Sam hotel pozostanie celem przyjazdu samym w sobie stosunkowo rzadko. Ta prawda nie może pozostać niezauważoną przez hotelarzy, organizacje turystyczne, ale także wykładowców i autorów podręczników hotelarstwa i turystyki. Aleksander Pietyra, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, zwrócił uwagę na konieczność stałego dostosowywania zakresu i poziomu usług hotelarskich w odpowiedzi na aktualne wyzwania rynku, w tym w dialogu ze środowiskiem turystyki. O nowej Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki do 2020 roku [http://www.mg.gov.pl/files/upload/17492/strategia.pdf] mówił Jerzy Majchrzak, dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, zauważając, że w przewidzianych programach wsparcia środkami unijnymi większą rolę będą odgrywały tzw. produkty "twarde" (np. budowa autostrad) niż produkty "miękkie" (studia, szkolenia). Duży nacisk będzie położony na zapewnienie maksymalizacji wykorzystywania wiedzy, a także zastosowanie nowych technologii i wdrażanie inicjatyw ekologicznych. Ponieważ w Polsce obserwowany jest niedosyt zainteresowania integracją lokalną i regionalną dla rozwoju gospodarki, wynikający z niskiego poziomu zaufania potencjalnych partnerów, dlatego też przewiduje się wsparcie tej grupy zadań, m.in. poprzez tzw. bony szkoleniowe, które będą mogły być wykorzystane w wybranej instytucji szkoleniowej. Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego omówił zasady finansowanie działań zwiększających innowacyjność polskiej gospodarki w ramach perspektywy na lata Założenia programu przewidują skoncentrowanie się na wybranych "obszarach interwencji" w regionach, które winno poprzedzić określenie ich tzw. "inteligentnej specjalizacji". To duże i znaczące wyzwanie także dla turystyki i inicjatyw okołoturystycznych, wykorzystujących w znaczącym stopniu wyjątkowość regionów. Przewiduje się wzrost popytu na wyniki badań naukowych, ich komercjalizację i umiędzynarodowienie. Aktualnie program operacyjny "Inteligentny rozwój " znajduje się na etapie przygotowania konsultacji. Przewiduje się otwarcie narodowych i regionalnych centrów wiedzy i innowacji. O innowacjach w turystyce regionu Mazowsza mówiła Małgorzata Rudnicka, Kierownik Wydziału Innowacyjności w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Cele samorządu wojewódzkiego będą koncentrowały się wokół rozszerzenia współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie kreowania i rozwoju innowacji oraz promocji dobrych praktyk. "Inteligentną specjalizacją" regionu staną się m.in. usługi dla biznesu, w której to kategorii można pomieścić usługi hotelarskie. Powstaje Mazowiecka Sieć Innowacji (jednostki w delegaturach terenowych Urzędu Marszałkowskiego), odbędą się Targi Nauki i Kooperacji, powstanie Forum Kojarzenia Partnerów w Strefie Wiedzy i Innowacji. Ukażą się podręczniki nt. komercjalizacji wiedzy i przewodnik po otoczeniu biznesu (www.msodi.mazovia.pl). Prof. dr hab. Hanna Zawistowska ze Szkoły Głównej Handlowej omawiając działania Unii Europejskiej w zakresie innowacyjności w turystyce, zauważyła, że istnieją bardzo liczne definicje innowacji. Innowacji nie można ograniczać, jak to się niekiedy zdarza, do technologii, ani też jedynie do sektora gospodarki. Niestety w wielu dokumentach Unii Europejskiej brak jednoznacznych zapisów dotyczących turystyki. Istnieją natomiast szanse wykorzystania dla dobra turystyki środków deklaratywnie wspierających inne dziedziny: naukę, edukację, kulturę, ochronę środowiska. Odniesienia do turystyki można odnaleźć m.in. w Zielonej Księdze Innowacji, (http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=2c4757e742344faea2132ef98c3b2732; none) traktującej o konieczności zwiększania konkurencyjności regionów. 3

4 W drugiej części obrad uczestniczyła Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która bardzo szeroko odniosła się do prezentowanych zagadnień, przestawiając je w szerokiej perspektywie, wynikającej z szans rozwoju polskiej turystyki. Korzystną sytuację dla polskiego hotelarstwa, wynikającą z ważnych wydarzeń: Roku Chopinowskiego, mistrzostw UEFA EU- RO 2012, sprzyjającą promocji Polski, powinna wykorzystywać branża turystyczna i hotelarska. Przewidziane są inne ważne wydarzenia Polska zabiega o zimową olimpiadę Strategia Unii Europejskiej EUROPA 2020 [http://www.mg.gov.pl/bezpieczenstwo+gospodarcze/strategia+europa+2020] w licznych odniesieniach propaguje szeroko rozumianą innowacyjność, która nie może ograniczyć się do nowoczesnej technologii. Z wielu analiz wynika, że turystyka może przyczynić się w jeszcze większym stopniu do kreowania nowych miejsc pracy. Konkurencyjność Europy na globalnym rynku turystycznym wymaga wysokiego poziomu usług, także turystycznych, w tym akcentowania specyfiki naszego kontynentu. Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie wspierało, z wykorzystaniem środków unijnych m.in.: innowacyjność i rozwój produktów turystycznych, rozwój cyfryzacji, działania ekologiczne w kontekście turystyki, rozwój turystyki na terenie Polski wschodniej. Pani Minister Katarzyna Sobierajska, wysoko oceniając konferencję, zadeklarowała wsparcie resortu dla kolejnej konferencji, przy czym szeroko rozumiane relacje hotelarstwa z ideą ochrony środowiska uznała za jedno z najbardziej istotnych zagadnień godnych prezentacji i omówienia. Media społecznościowe jako narzędzia nowoczesnego marketingu usług hotelarskich to temat interesującego wystąpienia prof. dr hab. Magdaleny Kachniewskiej ze Szkoły Głównej Handlowej. W obecnym okresie w wielu sytuacjach zaciera się granica pomiędzy producentem towarów i usług a ich konsumentem. Pojawia się coraz częściej pojęcie prosumenta czyli osoby, która uczestniczy wraz z producentem na zasadzie partnerstwa w procesie kształtowania produktu. Dotyczy to w znacznym stopniu usług turystycznych i hotelarskich. W obecnym społeczeństwie dzieci sieci mniejszą rolę odgrywają tradycyjne strony internetowe (przekazujące wiedzę od nadawcy do odbiorcy) na rzecz mediów społecznościowych pozwalających na dwustronną (lub wielostronną) komunikację, co ułatwia, a często też terminuje kształtowanie produktu i monitorowanie jego obecności na rynku. Szczególnie cenne mogą być tzw. wirusy marketingowe, czyli sytuacje, w których odbiorca dobrej informacji, zwłaszcza pozytywnie doświadczony w konfrontacji z rozpoznaną nową nieznaną dla niego dotąd rzeczywistością, będzie skłaniał się do bezinteresownego przekazywania tej wiedzy kolejnym odbiorcom. Sytuacja ta może w znaczącym stopniu przyczynić się do obniżenia kosztów pozyskiwania klienta. O innowacyjnych instrumentach promocji wizerunku hotelu mówiła dr Jolanta Ćwiklińska z SGH. Obok coraz bardziej popularnej zasady outsourcingu (powierzanie niektórych zadań wyspecjalizowanym jednostkom) pojawiają się tez zasada crowdsourcingu (crowd = tłum) czyli szerokiego korzystania z wiedzy odbiorców, którzy stają się coraz częściej autorami lub współautorami produktu lub inspiratorami jego metamorfozy. Crowdsourcing wykorzystujący zwłaszcza media społecznościowe (ale nie tylko) służy: zebraniu opinii, zgromadzeniu pomysłów na nowe produkty czy usługi a także ich promocji. Niezmiernie efektywne może być też lokowanie produktu, np. w popularnych serialach telewizyjnych. Wykorzystanie nowych technologii w innowacyjnym marketingu to temat wystąpienia dr. Mirosława Nalazka, dyrektora Departamentu Systemów Informacyjnych w Polskiej Organizacji Turystycznej. Coraz większa popularność internetu, w tym internetu mobilnego powoje nowe wyzwania dla kreatorów i promotorów produktu turystycznego, a także jego dystrybutorów. Nowym zjawiskiem jest możliwość kompilowania produktów turystycznych na żądanie. Innowacje w strategiach konkurowania i pozycjonowania hoteli i ich marek to temat wystąpienia prof. dr hab. Hanny Górskiej-Warsewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dobrze postrzegana marka hotelu jest jednym warunków jego sukcesu na rynku. Z dużym zainteresowaniem spotkały się wypowiedzi na temat zagadnień zarządzania w hotelarstwie, zaprezentowane przez: Małgorzatę Bernat, dyrektor HR Hyatt Hotel; Urszulę Huber, regionalnego koordynatora ds. Programu "Odpowiedzialni w Biznesie" z Radisson BLU Hotel; Małgorzaty Morek, dyrektora ds. franczyzy z Grupy Hotelowej "Orbis", Marty Hancock, dyrektora ds. zarządzania przychodami z tejże Grupy. O europejskim oznakowaniu ekologicznym Ecolabel dla hoteli mówiła dr inż. Joanna Tkaczyk, kierownik Działu Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej PCBC, a o automatyzacji w hotelarstwie Piotr Narczyk i Joanna Sadlok-Lanc, dyrektor jednostki biznesowej HoReCa, McComp. Kolejna część konferencji była poświęcona prezentacji dobrych, innowacyjnych praktyk w sferze hotelarstwa i usług pokrewnych. Technologie medyczne i działania prozdrowotne a jakość usług hotelarsko-rehabilitacyjnych przedstawili dr Maria Koniusz z Uniwersytetu jagiellońskiego oraz Paweł Patrzałek, dyrektor Malinowy Zdrój. O certyfikacji ośrodków spa i wellness mówił Henryk Sobczak z PCBC. Ideę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza zaprezentowała Anna Woszczyk z Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Innowacyjna oferta usługi żywieniowej w gastronomii hotelowej była tematem wystąpienia Anety Stępkowskiej, dyrektora generalnego Courtyard by Marriott Hotel. Podsumowania konferencji dokonał jej inicjator dr Piotr Dominik. dr Jan Paweł Piotrowski ALMAMER Szkoła Wyższa 4

5 Fotorelację z konferencji znajdziesz tutaj: Relacja filmowa: Biznes dla hotelu, radość dla klienta innowacje, dokument online: data dostępu Źródło: Almamer, Szkoła Wyższa, data dostępu NOWOŚCI WYDAWNICZE Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w latach Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w latach / Jan Paweł Piotrowski. Warszawa: Wydawnictwo PTTK Kraj, 2012, 354, [2] s., tab., 8 tabl.; bibliogr.; 24 cm. ISBN Ze wstępu. Cel pracy. Podstawowym celem pracy jest przedstawienie działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) w okresie od jego powstania w 1950 r. do 1989 r. początkującego długi proces przemian systemowych w Polsce. Z uwagi na fakt uznania PTTK za kontynuatora działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i innych, mniejszych organizacji włączonych do zjednoczonego towarzystwa w 1951 r., horyzont czasowy ( ) został rozszerzony o lata Wynikiem pracy jest próba: - omówienia genezy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK); - określenie celów i efektów działań PTTK i ich historycznych przemian; - oceny rozwoju organizacyjnego Towarzystwa w latach ; - określenia form i metod przyjętych w działalności statutowo-programowych PTTK; - oceny działalności gospodarczej Towarzystwa i jej powiązania z realizacją celów programowych. Pytania badawcze Analizując dzieje PTTK, na tle ich zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań, autor dążył do udzielenia odpowiedzi na pytania: 1) W jakim stopniu decyzja o utworzeniu PTTK jako zjednoczonego towarzystwa turystycznokrajoznawczego, podjęta pod koniec lat 40. XX w. pod wpływem ówczesnych władz, była zgodna z opiniami członków i interesem organizacji, które przystąpiły do nowego Towarzystw? 2) Czy działalność PTTK była kontynuacją idei Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i innych organizacji włączonych do PTTK? 3) Czy PTTK realizowało jedynie działania służące propagowaniu turystyki masowej, czy też, i w jakim zakresie, miało charakter elitarny? 4) Jaki był udział PTTK w propagowaniu turystyki wśród przedstawicieli różnych grup wiekowych i zawodowych? 5) Czy działalność gospodarcza podejmowana przez Towarzystwo była podporządkowana realizacji statutowych celów PTTK? 6) Czy działalność propagandowa Towarzystwa służyła optymalnemu rozwojowi turystyki, jej dekoncentracji przestrzenne i propagowaniu właściwych postaw uczestników? 7) Czy władze skłaniały PTTK do udziału w inicjatywach o charakterze politycznym? Publikację można pozyskać w ramach wymiany międzybibliotecznej w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie, ul. Senatorska 11, tel. (22) , Źródło: Maria Janowicz, korespondencja nadesłana

6 Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego... T. 6 Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego, T.6: Tożsamość Towarzystwa budowana przez pokolenia krajoznawców / wybór materiałów oraz układ tomu Edward Wieczorek; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Historii i Tradycji. Warszawa: Zarząd Główny PTTK, 2012, 416 s.; zdj., il.; ISBN (Małgorzata Zając, IN- SERAT) Komisja Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) w Warszawie wydała kolejny już 6. tom Studiów i materiałów z dziejów krajoznawstwa polskiego, przygotowany pod red. Edwarda Wieczorka i Teresy Kłosiewicz-Prokop. Aktualny tom poświęcony jest problematyce tożsamości Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, budowanej przez dziesięciolecia przez jej członków i zawiera bogate w faktografię opracowania prezentujące dzieje różnych ogniw PTTK, ich znaki i patronów, materiały sprawozdawcze z działalności programowej i organizacyjnej stowarzyszeń turystycznych, opisy szlaków turystycznych, monograficzne opracowania dotyczące działalności turystycznej w regionach i euroregionach, opracowania biograficzne wybitnych krajoznawców i zarys dziejów fotografii krajoznawczej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że podjęte tematy nie były dotychczas opisane w literaturze krajoznawczo-turystycznej i są oparte na materiałach źródłowych. W roku 2012 w ramach XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu seria wydawnicza została nagrodzona Dyplomem Prezesa ZGPTTK za uruchomienie i prowadzenie wydawnictwa umacniającego tożsamość Towarzystwa. Prezentowany tom można pozyskać w ramach wymiany międzybibliotecznej w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie, ul. Senatorska 11, tel. (22) , Spis treści Wstęp Franciszek Midura Z kart historii Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego 60 lat pieszego wędrowania z PTTK Włodzimierz Majdewicz Ambasadorowie Krajoznawstwa Polskiego Wanda Skowron Wkład Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w rozwój regionalizmu na Mazowszu w dwudziestoleciu międzywojennym (cz. 1) Remigiusz Matyjas Zarys dziejów polsko-czechosłowackich konwencji turystycznych Wiesław A. Wójcik Patroni oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Krótki przegląd dokonany w 2012 roku Szymon Bijak Mieczysław Orłowicz w Górach Świętokrzyskich Tomasz Wągrowski W trosce o tożsamość ideową i pomyślny rozwój krajoznawstwa Janusz Umiński Ziemia krakowska w twórczości dziennikarskiej i przewodnikach turystyczno-krajoznawczych Juliana Zinkowa Barbara Krawczyk Formy działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Łódzka fotografia krajoznawcza. Zarys dziejów Waldemar Doniec, Mirosław Zbigniew Wojalski Znak PTTK w Oddziałach Towarzystwa Zbigniew Lewandowski 3785 km. Przecieranie Szlaku Jerzy Nowak Pokrewne organizacje i instytucje wspólna myśl i działanie Działalność Związku Towarzystw Wycieczkowych Jaskółka w Katowicach w autonomicznym województwie śląskim w latach Edward Wieczorek Z dziejów turystyki polskiej Turystyka w XIX wieku na ziemiach polskich pod zaborem austriackim, na podstawie pamiętników i wspomnień z epoki Marian Głowacki Dokumenty Umowa między rządem PRL a rządem Republiki Czechosłowackiej o turystycznym ruchu przygranicznym Kresy jeszcze raz Wanda Skowron Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwolnień od pracy. Komentarz Wanda Skowron Źródło: Centralna Biblioteka PTTK, data dostępu

7 Ziemia: VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego, września 2010 roku Ziemia: VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego, września 2010 roku / zespół red. Andrzej Gordon, Elżbieta Matusiak- Gordon; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Warszawa: Zarząd Główny PTTK, 2013, 477, [3] s.; il., zdj., tab., 12 tabl.; ISSN X Spis treści Wstęp 1. Przed VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego Marek Boguszewski: Przygotowania do VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego Marek Boguszewski: Sejmiki przed VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego Józef Partyka: Od Gniezna do Olsztyna: uwagi o centralnych zlotach krajoznawców w latach Andrzej Gordon: Próba oceny realizacji dokumentów programowych V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego 2. Obrady Kongresu Marek Boguszewski, Elżbieta Matusiak-Gordon: Przebieg VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego Listy skierowane do organizatorów i uczestników VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego 3. Krajoznawczy portret Warmii, Mazur i Powiśla Andrzej Kopiczko: Struktura narodowościowa i wyznaniowa Warmii i Mazur. Od jedności do wielości Maria Lubocka-Hoffmann: Osadnictwo miejskie na Warmii i Mazurach Jerzy Sikorski: Warmia Mikołaja Kopernika Krzysztof Młynarczyk: Przyroda Warmii, Mazur i Powiśla Leszek Szarzyński: Ponad różnicami. Kilka refleksji o muzyce na Warmii i Mazurach 4. Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w Polsce (Zespół 1) Bruno Drwęski: Historyczna wspólnota polsko-litewsko-ruska Adam Czesław Dobroński: Współistnienie kultur na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej Krzysztof Zamorski: Galicjanie dzisiaj, czyli o tym, co nam zostało ze społeczeństwa wielokulturowego przełomu XIX i XX wieku Wiesław Banyś, Wojciech Świątkiewicz: Mniejszości narodowe na Górnym Śląsku Andrzej Sakson: Mniejszości narodowe w Polsce Północnej Janusz Sondel: O roli cywilizacji łacińskiej kulturze polskiej Grażyna Orłowska-Sawicka: Relacja z obrad Zespołu 1 5. Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy (Zespół 2) Kazimierz Denek: Czy krajoznawstwo i turystyka zmierzają ku dyscyplinie naukowej? Adama Chyżewski: Turystyka krajoznawcza w rodzinie Adam Massalski, Cezary Jastrzębski: Rola krajoznawstwa w działalności harcerskiej Joanna Angiel: Krajoznawstwo jako dar doświadczania przez studentów miejsc swojego życia Jan Grzesiak: Edukacja szkolna wobec ruchu krajoznawczo-turystycznego na szlakach schronisk młodzieżowych Pola Kuleczka: Krajoznawcze rozdroże Józef Partyka: Parki narodowe jako warsztat edukacji krajoznawczej Jan Paweł Piotrowski: Relacja z obrad Zespołu 2 6. Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce tradycja, współczesność, przyszłość (Zespól 3) Jacek Purchla: Przyszłość przeszłości. W stronę systemu ochrony dziedzictwa dylematy polskiej transformacji Aleksander Böhm: Udane i nieudane ochrony krajobrazu i planowania przestrzennego w Polsce Alicja Gotowt-Jeziorska: Wybrane czynniki przemian przestrzeni i krajobrazu kulturowego w aspekcie wartości krajoznawczych i turystycznych Wojciech Czech: Gospodarowanie krajobrazem Eugeniusz Pudlin: Relacja z obrad Zespołu 3 7. Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy (Zespół 4) Franciszek Midura: Walory krajoznawcze regionów pełniących funkcje stołeczne Jan Wiktor Sienkiewicz: Krajobraz ziemi ojczystej w wizji polskich twórców na emigracji. Artyści polskiego Londynu Liliana Olchowik: Relacja z obrad Zespołu 4 7

8 8. Podsumowanie obrad Kongresu Prace podsumowujące. Relacje z zespołów Wystąpienie profesora Andrzeja Tomaszewskiego Przesłanie VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego 9. Stuletnia Ziemia i jej laureaci Andrzej Gordon: Jubileusz Ziemi List Stefana Bratkowskiego Wojciech Nowakowski: Dookoła Wojtek Polska czyli dlaczego to robię? Barbara Wachowicz: Jak uderza serce ziemi Krzysztof Wolfram: Trzy wiatry wielkie puszcze Kresów Wschodnich 10. Album Publikację można pozyskać w ramach wymiany międzybibliotecznej w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie, ul. Senatorska 11, tel. (22) , Źródło: Maria Janowicz, korespondencja nadesłana Więcej informacji o nowościach wydawniczych znajdziesz w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: EKSPERTYZY I WYNIKI BADAŃ Gołębie kręcą Kraków a Świętokrzyskie czaruje Poznań, Wrocław i Kraków to najlepiej promujące się miasta. Z regionów najlepiej robią to Małopolska i Śląsk - pokazują wyniki badania przeprowadzonego wśród samorządowców. Europejski Instytut Marketingu Miejsc Best Place przygotował drugi raport (o niezbyt szczęśliwej nazwie polsko-angielskiej) Top promocji polskich miast, powiatów i regionów 2013". Powstał on na podstawie ankiet wypełnionych przez szefów biur promocji w ponad 50 samorządach miast, gmin i województw. Wypowiadali się oni w nich spontanicznie, jak obierają promocyjne akcje, ogólny wizerunek miasta, które hasła promocyjne przebiły się do ich świadomości. Poznań za pół ceny, Kraków z gołębiami. Kampanie pod hasłami: Poznań przyciąga najlepszych" (promuje edukacyjny potencjał miasta), Poznań za pół ceny" (zniżki dla turystów), czy zawiązanie Konsorcjum marki Poznań" (przez czołowe firmy działające na tamtym rynku) przyniosły stolicy Wielkopolski uznanie kolegów po fachu z innych miast. Ocenili ono te działania za najbardziej spójne, konsekwentne i czytelne w przekazie. - Cieszy nas ta pozycja, bo jak mówią sportowcy, łatwiej gonić niż utrzymać jednakowy poziom cały czas komentuje wyniki rankingu Łukasz Goździor z biura promocji w poznańskim ratuszu. [ ] Izabela Kraj Cały artykuł znajdziesz na portalu Turystyka.rp.pl, dokument online: data dostępu Mężczyźni chcą korzystać ze Spa [WYNIKI BADAŃ] Zakończona została druga tura badań Polacy a ośrodki Spa. W pierwszej [http://dziennikturystyczny.pl/2013/02/polacy-aspa-badanie/] padły pytania o to, jakie zdanie mają Polacy o Spa i czy korzystają z usług tego typu ośrodków. Tym razem nacisk został położony na opinie na temat samej oferty Spa co powinno się w niej znaleźć. Zaskakujące odpowiedzi padły z ust mężczyzn. Co dziesiąty Polak korzysta z oferty Spa i jest to bardzo dobry wynik, przekonują autorzy badania, biorąc pod uwagę, że nie zawsze obiekty Spa oferują zabiegi, które można do pojęcia Spa zaliczyć. Właśnie tematyce oferty poświęcono drugą turę badań Polacy a ośrodki Spa, która została przeprowadzona na początku marca. Oferta dla kobiet jest stale poszerzana i urozmaicana, tym samym zamykając się na zupełnie nową grupę odbiorców jakimi są mężczyźni. Jak wynika z badań przeprowadzonych w marcu na zlecenie Klekotki Sento Spa Polacy wskazali, że w dotychczasowej ofercie Spa brakuje zabiegów dla mężczyzn (22 proc.), przy czym wśród odpowiadających ponad 40 proc. to byli właśnie mężczyźni. 8

9 Zabiegi, które są komponowane dla kobiet, nie odpowiadają na potrzeby płci przeciwnej, są mało intensywne i kładą nacisk na inne właściwości i efekty. Mężczyźni w Polsce w dalszym ciągu mają pewne blokady przed podjęciem decyzji o udaniu się do Spa. Aby wyjść naprzeciw tym obawom należy przede wszystkim stworzyć dedykowaną dla tej grupy ofertę zabiegów i rytuałów powiedział Zbigniew Tyszko, właściciel Klekotki Sento Spa oraz Hotelu Młyn Klekotki. Kobiety, jako grupa od lat dopieszczana przez ośrodki Spa, na ofertę jako taką nie narzekają jest to zrozumiałe ze względu na szeroki wachlarz usług z których mogą korzystać. Płeć piękna zwróciła uwagę na aspekty, które mogą wydawać się detalami, a które stanowią istotne z ich punktu widzenia przesłanki do wyboru konkretnego Spa. 19 proc. kobiet korzystających ze Spa, chciałoby mieć możliwość wyboru muzyki podczas seansu. Inną kwestią pozostają kosmetyki, których używa się podczas zabiegów. 16 proc. spośród badanych kobiet chce korzystać z oferty, która zapewnia użycie tylko naturalnych kosmetyków. Okazuje się, że coraz więcej kobiet przed zakupem kosmetyków, czyta ich skład. Staje się to powszechnym zjawiskiem. Dbałość o skórę, to nie tylko wcieranie i używanie kosmetyków, ale stosowanie preparatów do pielęgnacji ciała, które są naturalne, nie zawierają konserwantów i składników szkodzących skórze dodał Zbigniew Tyszko. Według badania Polacy uważają ofertę zabiegów manualnych, m.in. masaże, za wystarczającą (9,2 proc.). Badani wskazali na tak zwane holistyczne podejście, którym powinny się odznaczać ośrodki Spa. Kompleksowej dbałości, zarówno o ciało jak i o ducha oczekuje co dziesiąty Polak. Ośrodki Spa specjalizują się, każdy stara się o jak najbardziej wyszukaną ofertę natomiast według badanych nie można zapominać o podstawowych zabiegach upiększających. Ponad 25 proc. osób wskazało jako istotne pełne pakiety, zawierające podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. Wynika z tego, że możliwość wykonania manicure, po seansie Spa, zawsze będzie w cenie. Badanie Polacy a ośrodki Spa jest pierwszy projektem z cyklu badań, które Klekotki Sento Spa zamierza realizować w tym roku. Badanie miało zakres ogólnopolski, prowadzone było na próbie 1100 Polaków, za pomocą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Jak szybko zrobić habilitację? Czasami przeglądam sobie słowa kluczowe, po którym Czytelnicy wchodzą na Warsztat badacza. Jednym z podstawowych jest habilitacja połączona z wszelkiej maści określeniami, czasownikami i modlitwami (jak zrobić, kupić, przyśpieszyć itd. itp.). To zdecydowanie jeden z gorętszych tematów. Jak szybko zrobić habilitację? To bardzo proste! Odkryj szczepionkę na każdy rodzaj raka, odkryj życie na Marsie, powiedz, czym nie jest byt, albo pokaż metodę analizowania stanów mentalnych drugiego podmiotu. Łatwe, prawda? Tylko pamiętaj! Przed dostaniem Nobla, zrób habilitację w Polsce, bo nie będziesz w stanie nikogo zrecenzować: Jeden z moich studentów Krzysztof Markowicz bronił doktoratu kilka lat temu. Poprosiłem wtedy Paula Crutzena, wtedy już Noblistę za odkrycie CFC, żeby był recenzentem pracy Markowicza (Crutzen dobrze wiedział co robił Markowicz bo razem pracowali w Grecji nad badaniem pyłów zawieszonych). Paul się trochę zastanowił i powiedział OK. Bardzo zadowolony napisałem do Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, że mam wybornego recenzenta. Niestety. Paul Crutzen nie ma habilitacji, w związku z tym nie mógł być w Polsce recenzentem doktoratu. Przysięgam, że prawdziwe. Źródło: Frank Sherwood Rowland, dokument online: data dostępu Po co robić habilitację? W Polsce od wielu lat trwa debata na temat tego, jaki jest cel habilitacji? Są jej zdecydowani zwolennicy i przeciwnicy. Od kiedy zaczęły być naprawdę modne wskaźniki biblio- i naukometryczne, to do tej dyskusji doszedł jeszcze element techniczny. Jak zrobić, żeby sobie jak najmocniej dopompować wskaźniki? Żeby mi h urosło. Bywam niekiedy postrzegany, jako ktoś, kto właśnie chce pokazywać uprawianie nauki tylko przez ten pryzmat techniczny. Nic bardziej mylnego: naukometrią interesuję się dlatego, że zaczyna być w ważna w naszym życiu naukowym. Staram się jej przyglądać i patrzeć, do czego doprowadza. A że przy okazji staram się tłumaczyć innym, o co w tym wszystkim chodzi, to chyba dobrze, prawda? 9

10 Po co więc robić habilitację? Nie wiem: tak naprawdę nie zastanawiam się nad tym. Interesują mnie procedury habilitacyjne, rozporządzenia, punkty, punkciki, recenzje i recenzenci. Ale interesują mnie jako przedmiot badawczy, a nie cel sam w sobie. Po co ja robię habilitację? Ja nie robię habilitacji, sama przyjdzie, jeśli wciąż będzie obowiązywało obecne prawo. Bo sprawa jest prosta: nic nie zastąpi myślenia i robienia dobrej roboty. Nie chodzi o to, aby przeczytać mnóstwo pozycji i sklecić z tego eklektyczną bibliografio-książkę. Nie da się produkować dobrych kilkunastu (kilkudziesięciu tak, tak!) tekstów rocznie. To nie sztuka, że wyniki powstają po natchnionej nocy. Robiąc dobrą humanistykę, trzeba się naczytać, nagadać, namyśleć i dopiero napisać. I trzeba pamiętać (jeden z wielkich polskich filozofów to mocno podkreślał): albo się czyta, albo się pisze. To jak zrobić habilitację? Prosta zasada: rób dobrą naukę. Rób tak, aby była widoczna, czyli dokumentuj (czytaj: publikuj) ją w dobrych czasopismach i monografiach. Czym jest dobre czasopismo? Czy to zależy od punktów, impact faktorów? Nie. To zależy od dyscypliny: jeżeli nie wiesz, jakie czasopisma są najlepsze i dobre w twojej działce, to niedobrze. Może warto od tego zacząć? A gdzie wydawać monografię? Jak jest bardzo dobra, to każdy będzie chciał ją wydać. Jak jest po prostu dobra, to zrób tak, aby pracowała na siebie i była dostępna [http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/rok-po-udostepnieniu-w-sieci-mojej-ksiazki-kilka-refleksji/]. Pamiętaj, że nawet gdy twoje myśli, badania, koncepcje są genialne, to jeszcze ktoś je musi zrozumieć na podstawie twojego tekstu. A to jest rzemiosło [http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/jak-napisac-dobry-artykul-naukowy-czyli-naukowo-opisaniu/]. Ostatnio napisałem, że dopiero uczę się pisać. Bo taka jest prawda: napisałem już trochę, ale było to po omacku. Zacząłem trenować i są już tego pierwsze wyniki (przyjęty tekst do ważnego czasopisma w mojej działce). Chcesz szybkiej habilitacji? Zapomnij o punktach, hirshach, impact faktorach, pompowaniu cytowań i po prostu rób dobrą naukę. Wówczas nie będziesz się zastanawiał na tym, jak ją szybko zrobić habilitacja będzie produktem ubocznym. Bo ja właśnie tak ją traktuje w swojej pracy naukowej. Ja chcę przede wszystkim badać, myśleć i pisać. Habilitacja nie jest mi do tego potrzebna. To jest jakiś element, z którym przyjdzie się zmierzyć. Nie chcę mi się tego też rozważać w kontekście teorii spiskowych i zbetonowania środowiska. Nie pomoże mi to w badaniach metateoretycznych nad perspektywami badawczymi w historii komunikacji. A to mnie zajmuje w pracy naukowej. To dlaczego piszę o warsztacie, punktach, rozporządzeniach? Jako filozof babram się w metateorii. Pisząc o tych wszystkich technicznych aspektach, schodzę na samo dno piekła praktyki. A jak naprawdę szybko zrobić habilitację? Kiedyś już napisałem ;-), Czytaj ten tekst: Emanuel Kulczycki Zdjęcie: Zohar Manor-Abel by CC BY-NC 2.0. Źródło: Warsztat badacza, data dostępu ISBN w ankiecie jednostki, pole obowiązkowe czy opcjonalne? Jednostki naukowe starające się o przyznanie kategorii naukowej, mają 2 tygodnie na uzupełnienie danych w Ankiecie jednostki i wysłanie jej do MNiSW (poprzez system POL-on). Od momentu ukazania się rozporządzenia [http://www.edukacjainformacyjna.pl/2013/03/isbn-w-ankiecie-jednostkiobowiazek-czy-mozliwosc/isap.sejm.gov.pl/download?id=wdu &type=2] (i jego nowelizacji [http://www.edukacjainformacyjna.pl/2013/03/isbn-w-ankiecie-jednostki-obowiazek-czymozliwosc/isap.sejm.gov.pl/download?id=wdu &type=2]) regulującego tryb i kryteria oceny, będącej podstawą do nadania określonej kategorii oraz aplikacji Ankieta jednostki [https://www.polon.nauka.gov.pl/ankieta-jednostki] (udostępnionej 18 lutego 2013 roku) nie ustaje dyskusja nad znaczeniem (definicją, zakresem) poszczególnych parametrów. Sytuację podgrzewa fakt częstej aktualizacji owej aplikacji i pojawiających się komunikatów aktualna wersja sygnowana jest numerem (stan na 24 marca 2013 roku). Jeden z komunikatów informował o dodaniu pola ISBN oraz Numer DOI do części Dane o publikacjach i monografiach. Na stronie POL-onu pojawiła się informacja: ( ) zgodnie z wymogiem KEJN, w programie do wypełniania ankiety zostały dodane następujące informacje: numer ISBN dla monografii, numer DOI i adres internetowy, pod którym jest dostępna dla publikacji w formacie elektronicznym. Źródło: Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: https://www.polon.nauka.gov.pl/ankieta-jednostki 10

11 Tę informację można byłoby odczytać w sposób następujący: istnieje obowiązek wpisania ISBN w rekordzie każdej zgłoszonej monografii oraz obowiązek wpisania DOI lub adresu internetowego przy artykułach w czasopismach elektronicznych. Ta interpretacja byłaby możliwa gdyby nie fakt, że nie przewiduje tego rozporządzenie oraz dodatkowe objaśnienia zawarte w na stronie MNiSW, w FAQ (Często zadawane pytania odpowiedzi na pytania związane z kompleksową oceną działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: Nie wdając się w szczegółową analizę, MNiSW przewidziało obowiązek podawania ISBN oraz DOI (lub w przypadku braku DOI adresu internetowego) wyłącznie w przypadku zgłaszania monografii lub publikacji, które ukazały się w formie elektronicznej. Ze względu na rozbieżności postanowiłam wystosować pytanie do MNiSW i otrzymać jednoznaczną odpowiedź, czy ISBN należy podać przy każdej monografii, czy tylko tej opublikowanej w formie elektronicznej. Odpowiedź brzmiała następująco: ISBN jest wymagany tylko dla wersji elektronicznej. Autor odpowiedzi: Leszek Kołodziejczyk Radca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Instrumentów Polityki Naukowej (22 marca 2013 r.). Źródło: Edukacja informacyjna, data dostępu Dodatkowe zabezpieczenia przed upadłościami biur podróży jeszcze w tym sezonie Jeszcze przed tegorocznymi wakacjami Ministerstwo Sportu i Turystyki razem z resortem finansów chcą wprowadzić nowe przepisy, które zabezpieczą Polaków przed upadkami biur podróży. W kolejnych latach w życie wejdzie także nowy fundusz gwarancyjny. Ministerstwo apeluje jednak podstawa to zdrowy rozsądek i ostrożność przy wyborze najtańszych ofert. Przepisy, które wejdą w życie jeszcze w tym sezonie, mają przede wszystkim uszczelnić obowiązujące prawo. To są głównie dziury, które były w dotychczasowym rozporządzeniu, powodujące, że nowa firma wchodząca na rynek nie musiała odprowadzać gwarancji lub ta gwarancja była stosunkowo niska w stosunku do planowanej działalności mówi Agencji Informacyjnej Newseria Joanna Mucha, minister sportu i turystyki. Do tej pory gwarancje były obliczane na podstawie danych z poprzedniego sezonu. Prowadziło to do sytuacji, w których rozwijające swoją działalność firmy płaciły znacznie zaniżone sumy w stosunku do oferty z aktualnego sezonu. Joanna Mucha podkreśla, że wyeliminowanie takich luk w prawie z pewnością poprawi bezpieczeństwo Polaków wyjeżdżających na zorganizowany wypoczynek. Dużą zmianą będzie wprowadzenie tzw. trzeciego filaru, czyli dodatkowego funduszu gwarancyjnego, na który pobierane będą dodatkowe pieniądze od każdej sprzedanej wycieczki. To jednak na pewno nie nastąpi w tym sezonie. Myślę, że na ten sezon byłoby niezmiernie trudne, żeby te zmiany weszły w życie, bo musimy zakładać jakieś vacatio legis, ale nawet jeśli wejdą w życie w kolejnych sezonach, to na pewno będą dobrze służyły pasażerom i turystom podkreśla minister sportu i turystyki. Joanna Mucha apeluje jednak, by planujący wypoczynek kierowali się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Porównywanie cen tych samych wycieczek w różnych biurach powinno zwrócić naszą uwagę na wyjątkowo tanie oferty. Te najtańsze jak podkreśla Mucha często są najbardziej niebezpieczne. Źródło: Newseria.pl, data dostępu

12 Grupa Wyszehradzka wspólnie powalczy o turystów Prowadzenie wspólnych działań marketingowych na rynkach azjatyckich oraz pozyskiwanie środków z nowej perspektywy budżetowej UE na lata , to główne założenia współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w ramach rozwoju turystyki. Podczas spotkania we Wrocławiu ustalone zostały rynki turystyczne, na których wszystkie kraje Grupy postrzegają się, jako partnerzy i chcą wspólnie promować cały region. - Takimi obszarami są z pewnością rynki pozaeuropejskie, z których turyści przyjeżdżając do Europy odwiedzają kilka krajów. Wspólne działania promocyjne miałyby objąć m.in. Chiny, Japonię, Indie, azjatycką część Rosji, ale także Amerykę Południową - mówi Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w ministerstwie sportu i turystyki. Wśród działań przewidzianych na 2013 r. wymieniono m.in. organizację wspólnych stoisk na turystycznych targach międzynarodowych, prowadzenie wspólnej strony internetowej, wydawanie wspólnych publikacji o tematyce turystycznej oraz organizację warsztatów. W trakcie spotkania omawiane były m.in. możliwości realizacji wspólnych projektów w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata Sobierajska przyznała, że choć w perspektywie tej nie uwzględnia się wprost turystyki w priorytetowych jedenastu celach tematycznych, to jednak odnoszą się one m.in. do problematyki zwiększania zatrudnienia czy do zagadnień dziedzictwa kulturowego. - To wszystko są obszary, gdzie można wpisać programy związane z turystyką, bo to gospodarka turystyczna wpływa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jest jedną z tych dziedzin, która generuje nowe miejsca pracy w UE - podkreśliła. Tegoroczny budżet na wspólne działania członków GW w dziedzinie turystyki wynosi ok. 500 tys. euro, ale Sobierajska zaznaczyła, że wszystkie te działania są dodatkowo wzmacniane przez indy- 12

13 widualne programy realizowane przez poszczególne państwa. - Podczas spotkania wybrzmiała jednak potrzeba, aby kwota ta uległa zwiększeniu - dodała. Grupa Wyszehradzka, w skład której wchodzą Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, powstała w lutym 1991 roku, a jej celem była współpraca z UE oraz Sojuszem Północnoatlantyckim w kwestii przystąpienia czterech krajów ją tworzących do UE i NATO. Zuzanna Reda-Jakima Źródło: ekonomia24.pl, data dostępu Bezpłatny udział w IV Warszawskich Targach Książki?? To możliwe!! Centralna Biblioteka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie zaprasza do udziału Przeglądzie Książki Turystycznej Podróże z Książką, organizowanym w tegorocznej edycji IV Warszawskich Targów Książki w dniach maja 2013 roku. W ramach bezpłatnego zgłoszenia przyjmujemy do 3 tytułów od jednego zgłoszeniodawcy, zapewniamy promocję publikacji na stoisku targowym przez okres trwania Targów Książki. Szczegóły organizacyjne udziału w Przeglądzie zamieszczono na stronie internetowej Centralnej Biblioteki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: &cntnt01returnid=15. Termin nadsyłania publikacji do 30 kwietnia 2013 roku. Kontakt: Maria Janowicz tel , , Źródło: Maria Janowicz, korespondencja nadesłana Targi Academia poszerzą ofertę Warszawskich Targów Książki: dobra wiadomość dla wydawców akademickich i naukowych Tegoroczne Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia odbędą się równolegle z Warszawskimi Targami Książki na Stadionie Narodowym od 16 do 19 maja. Będzie to już siódma edycja tej imprezy. Poprzednio od 1994 roku w Warszawie odbywały się Targi Atena. Organizatorami Targów Academia są: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej oraz firma Murator Expo. Jesteśmy przekonani, że idea organizacji Academii z Warszawskimi Targami Książki wzbogaci obie imprezy czytamy w informacji otrzymanej od organizatorów. Warszawskie Targi Książki prezentują bardzo zróżnicowaną ofertę wydawniczą i przyciągają ogromną publiczność zarówno osoby profesjonalnie związane z rynkiem książki, w tym wielu bibliotekarzy i księgarzy, jak i po prostu jej miłośników. W maju tradycyjnie już wiele uwagi poświęca się książce. Chcemy by swoje ważne miejsce w tej przestrzeni znalazła książka naukowa i akademicka. Liczymy przy tym na wzmocnienie pozycji Academii, zarówno jako marki tworzonej przez oficyny największych warszawskich uczelni, jak i miejsca, w którym będziemy rozmawiać o zmianach zachodzących na rynku książki naukowej i akademickiej. 13

14 Targi Academia będą miały na Stadionie Narodowym czytelnie oznakowany sektor wystawienniczy, a piątek 17 maja będzie na targach Dniem Książki Akademickiej i Naukowej. Na targach odbywać się będą spotkania i dyskusje poświęcone teraźniejszości i przyszłości książki naukowej, będą też promocje nowości i spotkania z autorami. Tego dnia rozstrzygnięty zostanie też targowy Konkurs na książkę akademicką i naukową Academia. Targi Książki Akademickiej i Naukowej stoją przed szansą wyjątkowego rozwoju. Będą ważną częścią wydarzenia, w którym w ubiegłym roku uczestniczyło ponad 500 wystawców, blisko 450 autorów z Polski i kilkunastu innych krajów oraz 40 tys. publiczność. Tegoroczna lokalizacja Targów i ustawienie stoisk sprawiają, że każda osoba, która odwiedzi Warszawskie Targi Książki będzie miała okazję zapoznać się z ofertą wystawców Targów Academia. Obie imprezy zorganizowane zostaną w nowym, niezwykle atrakcyjnym obiekcie targowym. Stadion Narodowy w Warszawie jest znakomicie położony, w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum Warszawy, z dogodną komunikacją ze wszystkimi jej rejonami. To wielofunkcyjny, znakomicie przygotowany i najnowocześniejszy w Polsce obiekt widowiskowo-konferencyjny. Wśród głównych zalet Stadionu warto podkreślić: równorzędną powierzchnię wystawienniczą o wysokim standardzie, nowoczesne Centrum Konferencyjne mogące pomieścić do 1700 osób, ponad 1500 miejsc parkingowych, idealne połączenie ze wszystkimi rejonami miasta komunikacją miejską (kilkanaście linii tramwajowych i autobusowych) z lotniskiem Chopina i Dworcem Centralnym (stacja Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich) oraz bliskość wszystkich hoteli położonych w centrum Warszawy. Ponadto Stadion Narodowy jest efektownym obiektem architektonicznym i stanowi dodatkową atrakcję i zachętę dla publiczności. Uwzględniając realia rynkowe, dla wydawców akademickich i naukowych organizatorzy przygotowali specjalną ofertę cenową udziału w Targach Academia. Gwarantują ponadto: obecność większości znanych polskich wydawców, szeroką reprezentację wydawców z Europy i Świata, bogaty program wydarzeń towarzyszących oraz co niezwykle istotne efektywną kampanię promocyjną i zainteresowanie ogólnopolskich i lokalnych mediów. Organizatorzy informują również, że po ostatniej edycji Targów Academia zdecydowano o konieczności zmiany formuły imprezy, bowiem dotychczasowa formuła przestała spełniać oczekiwania jej uczestników. Zależało nam na kontynuacji targów powołanych sześć lat temu z inicjatywy Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, bowiem możliwość zaprezentowania dorobku i bezpośrednie spotkania wydawców akademickich i naukowych wydają nam się w dalszym ciągu ważne i potrzebne mówi Anna Szemberg, dyrektor Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Liczymy na wzmocnienie pozycji Academii, zarówno jako marki tworzonej przez oficyny największych warszawskich Uczelni, jak i miejsca, w którym będziemy rozmawiać o zmianach zachodzących na rynku książki naukowej i akademickiej dodaje Jarosław Nowak, dyrektor Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Jacek Oryl, prezes zarządu Murator Expo, stwierdza, że idea organizacji Academii równolegle z Warszawskimi Targami Książki wydała się nam mam na myśli grono organizatorów WTK czyli spółkę Targi Książki i Murator Expo naturalną i jednocześnie najkorzystniejszą opcją dla rozwoju tej imprezy i w tym widzimy cel w organizacji Targów Academia równolegle z WTK. Wydawcy zainteresowani udziałem w Targach Academia proszeni są o kontakt ze spółką Murator Expo. Informacji dodatkowych udzielają: Dział Sprzedaży (powierzchnia wystawiennicza), Teresa Wieczorek, tel. (22) , e- mail: Dział Marketingu (promocja i program), Agnieszka Ziemiańska, tel. (22) , Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu Pasażer statku poskarży się dyrektorowi Skargi pasażerów podróżujących drogą morską rozpatrywać będą dyrektorzy urzędu morskiego i urzędu żeglugi śródlądowej - postanowił rząd. A organizatora rejsu skontroluje marszałek. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową. Projekt nowelizacji ustaw wdraża przepisy unijne. Zobowiązują one państwa członkowskie do "wyznaczenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów dotyczących wykonywania usług przewozu pasażerskiego i rejsów wycieczkowych po morzu lub wodach śródlądowych z portów położonych na ich terytorium oraz usług przewozu z państwa trzeciego do takich portów oraz do ustanowienia przepisów określających sankcje za naruszenie przepisów". Zmiany przewidziano w Kodeksie morskim, prawie przewozowym, ustawie o żegludze śródlądowej oraz ustawie o usługach turystycznych. "Ze względu na brak w transporcie morskim i wodnym śródlądowym urzędu centralnego (odpowiednika Urzędu Transportu Kolejowego lub Urzędu Lotnictwa Cywilnego), projekt nowelizacji zakłada, że egzekwowaniem przepisów zajmować się będą właściwi terytorialnie dyrektorzy urzędów morskich i urzędów żeglugi śródlądowej. Skargi pasażerów rozpatrywać będzie natomiast jeden, wskazany w drodze rozporządzenia, dyrektor urzędu morskiego oraz jeden dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. 14

15 Ponadto wyraźnie wskazano, że organem upoważnionym do kontrolowania zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów wyjazdów grupowych lub pośredników turystycznych z przepisami unijnego rozporządzenia jest marszałek województwa. Za naruszenie unijnych przepisów przewidziano karę pieniężną wymierzaną przez właściwego dyrektora urzędu morskiego, urzędu żeglugi śródlądowej lub marszałka województwa. (PAP) Źródło: Turystyka.rp.pl, data dostępu Prośba o wzajemność Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie naszego elektronicznego czasopisma informacyjnego, czyli o nadsyłanie informacji: o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem strony internetowej), o nowościach wydawniczych z zakresu nauk o turystyce, w tym o materiałach pokonferencyjnych będę wdzięczny za elektroniczną wersje: okładki oraz spisu treści), o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu, o zakończonych badaniach naukowych, o zakończonych przewodach doktorskich i habilitacyjnych. o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą w turystyce. Zapewniam rozpowszechnienie informacji Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie elektronicznego tygodnika Konfraternia Turystyczna oraz na Facebooku. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam Wojciech Rozwadowski Konfraternia Turystyczna: czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Patronat merytoryczny: Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Redakcja Konfraterni Turystycznej. Redaktor naczelny: Wojciech Rozwadowski. Adres redakcji: ul. Renesansowa 13, lok. 38, Warszawa, tel , * * Redakcja Konfraterni Turystycznej dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule. 15

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 5 (346) 30 kwietnia 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Prywatności już nie będzie W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, 12-13

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 7 (349) 7 maja 2012 roku Miejsce na logo sponsora INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Profesor Ewa Nawrocka: Wszyscy

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Places, People, Stories : An Interdisciplinary and International

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 5 (382) 4 lutego 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 27 (159): poniedziałek, 22 sierpnia 2011 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 26 (229): 15 lipca 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 31 (373) 26 listopada 2012 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 24 (322) 20 czerwca 2011 roku Aktualności od 13 do 19 czerwca 2011 roku Wysyp ofert last

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 23 (321) 13 czerwca 2011 roku Aktualności od 6 do 12 czerwca 2011 roku Szkot otwiera w

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

RODZINNA RZECZPOSPOLITA

RODZINNA RZECZPOSPOLITA ISSN 2353 6470 MAGAZYN FIRM RODZINNYCH Nr 1(9), styczeń 2015 RODZINNA RZECZPOSPOLITA dr EWA WIĘCEK-JANKA Sukcesorzy o własnych kompetencjach dr ADRIANNA LEWANDOWSKA Konflikty i wojny w firmach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Liczby

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo