Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego"

Transkrypt

1 2 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 SŁOWO WSTĘPU O APLIKOWANIU Drodzy Czytelnicy, Przed Państwem drugi numer biuletynu Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe, poświęcony aplikacji krok po kroku, czyli odpowiedzi na pytanie, jak złożyć poprawny formalnie wniosek. Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji Tematyka numeru odpowiada treści ogłoszonych przez ministerstwo konkursów na projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na łamach biuletynu rozpatrujemy wniosek aplikacyjny z punktu widzenia ministerstwa, jako instytucji oceniającej, oraz Beneficjenta, jako podmiotu ubiegającego się. Zapraszamy do lektury wywiadu z jednym z Wnioskodawców, którego aplikacja uzyskała pozytywną ocenę formalną. Z drugiej strony, polecamy rozmowę z zastępcą dyrektora w Departamencie Instrumentów Polityki Naukowej, Panem Antonim Konikowskim, na temat konkretnych wskazówek przy wypełnianiu wniosku oraz, co szczególnie może zainteresować Beneficjentów, udogodnień wprowadzonych do procedury aplikacyjnej. Zachęcamy Państwa do aplikowania o dotacje z funduszy strukturalnych. Te pieniądze zapewniają realizację nowatorskich projektów naukowych. Dzięki nim polska gospodarka i społeczeństwo będą mogły korzystać z fenomenu ludzkiego umysłu. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym biuletynie pomogą Państwu w złożeniu prawidłowych wniosków, uzyskaniu funduszy i wdrożeniu własnych innowacyjnych prac badawczych. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy serdecznie również do kontaktów z pracownikami ministerstwa oraz odwiedzenia strony Zachęcając Państwa do lektury, pozostaję z poważaniem, Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji

3 W NUMERZE TEMAT MIESIĄCA n Aplikacja krok po kroku. Jak dobrze przygotować wniosek o dotacje 3 n Rzetelna informacja otwiera wszystkie drzwi 3 n Z czym do kogo instytucje odpowiedzialne za działania 3 n Wniosek w liczbie mnogiej 3 n Studium Wykonalności 4 n Instytucje wdrażające 5 n Lista priorytetów i działań PO IG i PO IiŚ 6 ROZMOWY O PROJEKTACH n Wywiad z Antonim Konikowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 INNOWACJA W REGIONIE n Wywiad z prof. Arturem Bartkowiakiem, kierownikiem Zakładu Opakowalnictwa i Biopolimerów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 9 n Wywiad z prof. dr hab. inż. Alojzym Szymańskim, Rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 12 NA OSI WIEDZA INNOWACJA n Pytania do Sygnatariuszy Paktu dla Wiedzy 14 n Wiesław Podkański, Prezes Honorowy Wydawnictwa Axel Springer 14 n Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna 15 n Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatych Lewiatan 15 PYTANIA I ODPOWIEDZI 16 KALENDARIUM 18 W SKRÓCIE 22

4 TEMAT MIESIĄCA APLIKACJA KROK PO KROKU. Jak dobrze przygotować wniosek o dotacje Beneficjentów pytania wraz z odpowiedziami ekspertów. Zapoznanie się z nimi pozwala zweryfikować niejasności, nie spowalniając jednocześnie prac nad wnioskiem. Wiedza zajmuje szczególne miejsce w polityce Unii Europejskiej. Wynika to ze świadomości Wspólnoty, że tylko dzięki rozwojowi nauki możliwy jest rozwój gospodarczy i społeczny państw członkowskich. Na dalszych etapach przygotowywania wniosku, pojawiają się pytania bardziej szczegółowe. Wówczas z prośbą o wyjaśnienia najlepiej zwrócić się do instytucji, które prowadzą konkursy o dofinansowanie. Na wspieranie nauki w latach Unia Europejska i rząd Polski przeznaczyli ponad 4,2 mld euro. Fundusze uzyskać można m.in. w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko oraz Kapitał Ludzki. Ubiegać się o nie mogą m.in.: jednostki naukowe, konsorcja naukowo- -przemysłowe, centra naukowe, szkoły wyższe i samorządy wojewódzkie. n Z CZYM DO KOGO INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA DZIAŁANIA Jest kilka typów instytucji odpowiedzialnych za realizację programów operacyjnych. Są to instytucje: zarządzające, pośredniczące, wdrażające, audytowe i certyfikujące. Na etapie aplikowania o dotacje dla Beneficjentów najważniejszymi instytucjami są Instytucje Pośredniczące i Wdrażające. To, czego potrzebuje potencjalny Beneficjent to pomysł, który wpisuje się w działania programów operacyjnych, chęć jego realizacji, a na etapie aplikowania, czas i cierpliwość na przygotowanie wniosku. W niniejszym materiale znajdują się wskazówki od czego zacząć przygotowanie wniosku, gdzie szukać informacji i pomocy. W drugiej części biuletynu, Pan Antoni Konikowski, zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej w MNiSW, opowiada o złożoności procedury aplikacyjnej oraz o tym, na czym należy skoncentrować wysiłki w przygotowywaniu wniosku. n RZETELNA INFORMACJA OTWIERA WSZYSTKIE DRZWI Przygotowanie wniosku najlepiej rozpocząć od upewnienia się w ramach jakiego działania projekt może być realizowany (lista działań na stronie 6). Informacje na temat poszczególnych działań dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zakładce Fundusze Strukturalne oraz na stronach poświęconych poszczególnym programom: Innowacyjna Gospodarka, oraz Infrastruktura i Środowisko, Na stronach tych dostępne są także wzory wniosków i załączników oraz obszerne instrukcje, jak wypełniać poszczególne formularze. Instytucja Pośrednicząca to instytucja, która pośredniczy we wdrażaniu projektów. Nadzoruje prace Instytucji Wdrażającej, czuwa, aby aplikowanie o dofinansowanie przebiegało zgodnie z przyjętymi zasadami. W ramach Priorytetu I i II PO IG oraz Priorytetu XIII PO IiŚ Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytucja Wdrażająca to podmiot, który ma za zadanie pomagać Beneficjentom w przygotowaniu wniosków i potrzebnych załączników. Jest odpowiedzialna za przyjmowanie aplikacji oraz sprawdzanie ich pod względem formalnym. Instytucje Wdrażające w niektórych przypadkach są też nazywane Instytucjami Pośredniczącymi drugiego stopnia (IP2). To właśnie do nich należy kierować wszelkie zapytania dotyczące przygotowywania wniosków. Przeprowadzanie części konkursów o dofinansowanie w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, Ministerstwo zleciło trzem zewnętrznym Instytucjom Wdrażającym. Część konkursów MNiSW realizuje we własnym zakresie, pełniąc tym samym rolę Instytucji Wdrażającej. (Wykaz Instytucji Wdrażających realizujących konkursy o fundusze na naukę i szkolnictwo wyższe został przedstawiony na stronie 5.) 3 Na każdym etapie przygotowywania wniosku mogą pojawić się wątpliwości, jak rozumieć poszczególne zapisy i jak wypełniać dokumenty. Aby pomóc Beneficjentom w aplikowaniu, i jednocześnie usprawnić komunikację między Wnioskodawcami a ministerstwem, na stronie znajdują się najczęściej zadawane przez n WNIOSEK W LICZBIE MNOGIEJ Istotną częścią wniosku o dotacje są załączniki opisujące projekt. Każdy z nich jest ważny w ocenie całości projektu. Niemniej jednak, szczególnie istotnym dokumentem jest Studium Wykonalności.

5 TEMAT MIESIĄCA STUDIUM WYKONALNOŚCI Głównym celem Studium Wykonalności jest przekonanie oceniających, że dany projekt jest wart realizacji, a jego cele są równoznaczne z celami programu operacyjnego, w ramach którego Beneficjent ubiega się o dofinansowanie. Dokument ten powinien określać możliwość i zakres realizacji projektu oraz jego wartość finansową. W niektórych przypadkach należy również przedstawić analizę wpływu projektu na środowisko. Jeśli jest to wymagane, należy sporządzić raport Ocenę Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), jeśli nie, należy tylko pokrótce opisać, jaki wpływ ma projekt na otoczenie. W Studium Wykonalności Beneficjent powinien krótko scharakteryzować swoją działalność naukowo-dydaktyczną oraz wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, jeżeli takowe istnieje. Powinien wykazać, że wykonanie projektu jest realne pod względem formalnym i prawnym, udowodnić swoje zdolności organizacyjne i finansowe, a także opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. Następnie powinien opisać szczegółowo swoje przedsięwzięcie, jego najważniejsze elementy, cele, przewidywane efekty, długoterminowe korzyści oraz lokalizację realizacji projektu. Wnioskodawca powinien określić, jakie planuje przeprowadzić inwestycje w ramach zadania i jakimi technikami chce tego dokonać. W dokumencie powinien znaleźć się też plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia. Opisać krok po kroku, jak będzie przebiegał projekt, jakie będą koszty jego realizacji, kto będzie nim zarządzał oraz jak zostanie wykorzystana, powstała w ramach zadania, infrastruktura. 4 Ostatnim aspektem studium jest promocja przedsięwzięcia, jak będzie ona przebiegać i do kogo będzie skierowana. Studium Wykonalności to także różnego rodzaju analizy. Pierwsza dotyczy zidentyfikowania odbiorców i określenia poziomu zainteresowania rezultatami projektu. Druga, to analiza finansowa, która powinna wykazać, że otrzymane w ramach dotacji środki pieniężne będą wystarczające na sfinansowanie projektu. Kolejna, dotyczy społeczno-ekonomicznych aspektów zadania i ma na celu ocenę wpływu projektu na obszar społeczno-gospodarczy. Ostatnia analiza dotyczy wrażliwości i ryzyka, w której należy przedstawić możliwe zagrożenia dla realizacji projektu i skutki nie osiągnięcia zakładanych rezultatów.

6 TEMAT MIESIĄCA INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE DZIAŁANIA I I II PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA n Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Departament Wdrożeń i Innowacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, Warszawa tel.: (22) fax: (22) n 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym n 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Departament Instrumentów Polityki Naukowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, Warszawa tel.: (22) fax: (22) n 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Departament Systemów Informatycznych Nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, Warszawa tel.: (22) w. 238 fax: (22) n 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ul. Grażyny 11, Warszawa tel.: (22) , , , fax: (22) n Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight n 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Ośrodek Przetwarzania Informacji al. Niepodległości 188 b, Warszawa tel.: (22) fax: (22) n 1.4 Wsparcie projektów celowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa tel.: (22) , fax: (22) , , , DZIAŁANIE XIII PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO n 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Ośrodek Przetwarzania Informacji al. Niepodległości 188 b, Warszawa tel.: (22) , fax: (22)

7 TEMAT MIESIĄCA LISTA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ PO IG i PO IiŚ n INNOWACYJNA GOSPODARKA PRIORYTET II INFRASTRUKTURA SFERY B+R PRIORYTET I BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Poddziałanie Projekty systemowe Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Ventures Program Team Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Program Welcome Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych 6 Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie Projekty rozwojowe Grupa tematyczna Techno Grupa tematyczna Info Grupa tematyczna Bio Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R n INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET XIII INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego

8 ROZMOWY O PROJEKTACH WYWIAD Z ANTONIM KONIKOWSKIM, z-cą dyrektora Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej w MNiSW Antoni Konikowski, z-ca dyrektora Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej w MNiSW Czy jest jakaś jedna skuteczna metoda przygotowy - wania wniosku? Myślę, że procedura przygotowania wniosku powinna być następująca: po pierwsze, warto przemyśleć wniosek. Jeżeli jednostka naukowa o wysokim potencjale badawczym posiada przemyślany program rozwojowy i złoży jasno sformułowany wniosek, to szanse na otrzymanie wsparcia rosną. po drugie, należy zapoznać się z dokumentami progra - mo wy mi, a szczególnie z kryteriami formalnymi i merytory czny mi oceny wniosku. Pozwala to przygotować do ku men ta cję tak, aby wszystkie kryteria pozwalające na przyznanie maksymalnej ilości punktów były w niej awarte. można natomiast pominąć dane, które nie mają związku z projektem, jak np. podawanie liczby lotnisk w okolicy, czy też przedszkoli w danej miejscowości. niewątpliwie ważnym dokumentem jest Studium Wykonalności. W tym dokumencie trzeba przedstawić program badawczy oraz opisać, w sposób najbardziej szczegółowy jak tylko jest to możliwe, proponowaną infrastrukturę, która ma służyć realizacji dalszego projektu. Oprócz tego, przygotowując Studium Wykonalności trzeba pamiętać, żeby przedstawić: potencjał badawczy przyszłego Beneficjenta lub grupy Beneficjentów (badaczy, którzy będą wykorzystywać powstałą infrastrukturę, ich publikacje, patenty i etapy ich wdrożenia, posiadaną aparaturę, zrealizowane i realizowane projekty). ocenę zapotrzebowania na rezultaty prowadzonych prac badawczych za pomocą dofinansowanej infrastruktury i stopień jej wykorzystania. ocenę źródeł finansowania działalności operacyjnej laboratorium i stopnia pokrycia kosztów operacyjnych z przychodów, w oparciu o analizę zapotrzebowania. Wygląda na to, że Studium Wykonalności, które jest bardzo ważnym dokumentem, sprawia Wnioskodawcom najwięcej problemów. Na jakie elementy dokumentu Wnioskodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę, aby był on poprawny? O Studium Wykonalności trudno mówić w kategoriach poprawności jego sporządzania. Oczywiście sposób jego napisania podlega pewnym regułom. Na stronie ministerstwa jest podany przykładowy spis treści takiego dokumentu, ale nie są to wymagania. Zadaniem Studium jest przekonać recenzentów i zespół oceniający merytorycznie wniosek, że projekt zasługuje na pozytywną ocenę i przyznanie mu wysokiej liczby punktów. Tak jak wspomniałem, Studium Wykonalności jest orężem Wnioskodawcy. Dokument ten powinien zawierać informacje, które określają jasno dostęp wniosku do programu. Reasumując, w Studium Wykonalności liczy się wiarygodność, wartość merytoryczna, poziom naukowy, innowacyjność, możliwość wykorzystania rezultatów w gospodarce, czyli to co zostało określone w programie, a zwłaszcza w kryteriach. Jakie błędy najczęściej popełniają Wnioskodawcy? Jeśli chodzi o wymagania formalne to najczęstszym błędem jest podpisywanie dokumentów i poświadczania kopii za zgodność z oryginałem przez osoby nie posiadające do tego uprawnień. Wiarygodność aplikacji może być podważona również z uwagi na różnice finansowe i merytoryczne pomiędzy wnioskiem a Studium Wykonalności i błędy w tabeli finansowej we wniosku. Odpowiadając na potrzeby Beneficjentów, MNiSW uprościło procedurę aplikacyjną. Czy może Pan powiedzieć co konkretnie uległo zmianie? Zmniejszeniu uległa liczba załączników składanych przez Wnioskodawców wraz z wnioskiem oraz liczba załączników niezbędnych do podpisania umowy. Wraz ze zmianami ustawowymi zmianie uległy wymagania dotyczące zabezpieczenia trwałości umowy i wypłacanych zaliczek w stosunku do jednostek sektora finansów publicznych. W aplikacjach należy precyzyjnie oszacować wydatki, jakie będą poniesione w ramach projektu. Jak oszacować te wielkości, aby, przy tak dużych zmianach kursowych, wniosek był prawidłowo przygotowany, a jednocześnie zabezpieczał realizację projektu? 7

9 ROZMOWY O PROJEKTACH Momentem określenia kwalifikowalności, czyli poniesionych wydatków, jest moment rozliczenia zaliczki. W tym momencie ważne jest zestawienie zakresu finansowego i rzeczowego projektu, czyli wszystkich zrealizowanych zadań. Wydatki niezbędne do realizacji projektu należy określić już w momencie formułowania zakresu rzeczowego wniosku w sposób jasny i czytelny oraz trzeba realnie przedstawić swoje własne oszacowanie zmiany kursu walutowego. Miejscem na to jest analiza finansowa w Studium. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że Beneficjenci nie otrzymają większej refundacji, niż wyniosły poniesione wydatki przy ustalonym zakresie rzeczowym. Jakiekolwiek zmiany zakresu rzeczowego wymagają naszej zgody. Z drugiej strony przyjęcie zbyt wysokiej oceny zmiany kursu może spowodować ocenę negatywną zgodności zakresu rzeczowego z wydatkami. Z tym problemem spotykają się wszyscy realizujący projekty niezależnie od źródeł ich finansowania. Proszę także zauważyć, że wpływ zmian kursów różnie wpływa na różne wnioski w zależności od struktury rzeczowej wydatków. Ale z podobnymi problemami spotykamy się chociażby, kiedy planujemy nasz własny budżet domowy. W dobie kryzysu gospodarczego wiele inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach może nie być dokończonych ze względu na brak finansowania. Czy można składać wniosek na już rozpoczętą inwestycję? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w sposób ogólny; wszystko zależy od konkretnego przypadku. Nie widzę ku temu przeszkód, jeżeli można wyodrębnić we wniosku obliczalny i rozliczany zakres inwestycji oraz określić wskaźniki produktu i rezultaty odpowiadające programowi. Ale tak jak wspomniałem, ważne są szczegóły konkretnego przypadku. Zatem, jeżeli dokończenie przerwanej inwestycji będzie bardziej opłacalne niż zrealizowanie nowej, przy zachowaniu zgodności z celami programu i dochowaniu wskaźników rezultatu oraz niezbędnej trwałości inwestycji, to warto się nad tym zastanowić. podane są informacje, jak należy wypełnić i gdzie znaleźć dane do pozycji 14.a, 14.b, 14.c i 15, a więc dziedzinę nauki i techniki wg klasyfikacji OECD, dyscyplinę naukową, specjalność naukową i kod NABS. W pierwszym konkursie nie było z tym problemów, zatem Wnioskodawca nie powinien mieć najmniejszych problemów z wypełnieniem tych rubryk. Pańska rada dla Wnioskodawców? Aby zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dotacji, Wnioskodawca powinien przede wszystkim złożyć przemyślany wniosek, poprzeć go Studium Wykonalności pozwalającym na wysoką ocenę. Porównując zapotrzebowanie na infrastrukturę badawczą i alokację środków przeznaczonych na te działania trzeba stwierdzić, że dofinansowanie dostaną wnioski co najmniej dobre. Dziękuję za rozmowę 8 W informacjach na temat projektu należy podać różne kody klasyfikacji. Chodzi mi o pytanie z zakresu kategoryzacji działań związanych z projektem; Czy mógłby Pan przybliżyć potencjalnemu Wnioskodawcy, gdzie należy szukać właściwych kodów? Niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa w zakładce fundusze strukturalne, PO IG, konkursy, 2009, np. działanie 2.1, gdzie znajduje się instrukcja wypełniania wniosku, w której szczegółowo

10 INNOWACJA W REGIONIE WYWIAD Z PROF. ARTUREM BARTKOWIAKIEM Beneficjentem działania 2.2 PO IG, wyłonionym w I konkursie n PROJEKT BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH Panie Profesorze, skąd wziął się pomysł na stworzenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych? Idea stworzenia centrum w zaproponowanej formie zrodziła się już w roku Inspirację stanowiły funkcjonujące w Niemczech, Szwecji, Holandii i Francji specjalistyczne jednostki badawczo-wdrożeniowe zajmujące się badaniami materiałów opakowaniowych. Było kilka istotnych czynników, które zdecydowały o powstaniu pomysłu stworzenia centrum. Po pierwsze, zauważyliśmy brak w kraju jednostki badawczej z odpowiednią infrastrukturą lokalową i aparaturową, gdzie zarówno naukowcy z różnych ośrodków akademickich, jak i przedstawiciele zainteresowanych podmiotów gospodarczych, mogliby podejmować rzeczywistą współpracę badawczo-wdrożeniową, dotyczącą praktycznego wykorzystania technik bioimmobilizacji i proekologicznych opakowań z materiałów bioodnawialnych. Po drugie, na dwóch szczecińskich uczelniach tworzących konsorcjum istnieje szereg zespołów mających duże osiągnięcia m.in. w tworzeniu nowych materiałów konstrukcyjnych, które docelowo mogłyby być zastosowane w przemyśle opakowaniowym. Po trzecie, tematyką badawczą centrum zainteresowanych jest wiele jednostek naukowo-badawczych i podmiotów gospodarczych, które deklarują chęć aktywnego uczestnictwa w badaniach i projektach realizowanych w oparciu o infrastrukturę centrum. 9 Realizacja i sfinansowanie tak dużego projektu na pewno wymaga czasu, zaangażowania wielu środków i skrupulatnych przygotowań. Czy trudno było przekonać władze uczelni do zgody na realizację projektu i udziału w konkursie o fundusze unijne? Sądzę, że projekt zyskał akceptację i przychylność Władz obu uczelni, gdyż z założenia jest projektem kompleksowym mającym na celu stworzenie jednostki unikalnej w skali kraju, a być może w tej części Europy. Jako tzw. platforma tematyczna, naukowcy z wielu jednostek będą mogli współpracować z przedstawicielami innych jednostek naukowych i podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych, jak Rys. 1. Stan obecny, założenia zagospodarowania pomieszczeń oraz propozycja wizualizacji budynku po adaptacji (autor mgr R. Dawidowski), w ramach przygotowanego Studium Wykonalności.

11 INNOWACJA W REGIONIE i zagranicznych, zainteresowanych możliwością prowadzenia wspólnych prac badawczo-wdrożeniowych. Bardzo pomogła też, złożona już na samym początku, deklaracja, będąca wytyczną do przygotowanego Studium Wykonalności. Wynikało z niej, że koszty funkcjonowania takiej jednostki muszą być docelowo w całości pokrywane ze środków własnych centrum po 5 latach działalności. działania. Dobrze, gdy na takie spotkania udajemy się już z przygotowaną koncepcją naszego projektu i z konkretnymi pytaniami. Następnie trzeba przystąpić do przygotowania założeń projektu, harmonogramu przygotowania projektu i kompletowania zespołu projektowego, którego fachowość i zaangażowanie będzie w sposób zasadniczy decydowało o jakości przygotowanego wniosku. Należy pamiętać również o przeprowadzeniu rozmów z osobami decyzyjnymi w danej jednostce na temat harmonogramu przygotowywanego projektu, tak aby uzyskać wszelką niezbędną pomoc ze strony administracji i władz uczelni. Wniosek o dofinansowanie to cały komplet dokumentów. Który z nich wymagał najwięcej pracy i zaangażowania? Sądzę, że najważniejsze jest całościowo przygotowane studium wykonalności, gdzie szereg elementów takiego opracowania wymaga poszerzonej wiedzy zarówno ekonomicznej, planistycznej, jak i organizacyjnej. Niewątpliwie dobrze jest w projekcie zaprezentować rozmaite listy intencyjne i popierające samą koncepcję projektu ze strony różnych organizacji i podmiotów gospodarczych. Listy te dobrze jest zbierać już na kilka miesięcy przed terminem złożenia projektu. W ubiegłym roku sami doświadczyliśmy trudności związanych z ich gromadzeniem, gdyż termin składania wniosku był typowym okresem urlopowym i uzyskanie podpisów pod listami intencyjnymi, nawet wcześniej już potwierdzonymi, było często niemożliwe. 10 Rys. 2. Zespół przygotowujący założenia do projektu oraz Studium Wykonalności od lewej: dr inż. Sławomir Lisiecki; dr hab. inż. Artur Bartkowiak, prof. nadzw. ZUT; mgr Marcin Winiarczyk; dr inż. Sebastian Żywicki. Przygotowanie wniosku to czasochłonne zadanie. Od czego najlepiej zacząć, żeby jego przygotowanie poszło sprawnie? Wydaje mi się, że najważniejsze jest dokładne przeanalizowanie dokumentów konkursowych, poczynając od przepisów ogólnych, a kończąc na szczegółowych wytycznych dotyczących m.in. samego przygotowania wniosku, studium wykonalności czy kwalifikowalności kosztów projektu. Najczęściej po lekturze wszystkich tych dokumentów pojawia się szereg pytań oraz wątpliwości, co do realnych możliwości przygotowania konkretnego projektu. W tym miejscu bardzo pomocny może być udział w warsztatach i seminariach organizowanych przez MNiSW dotyczących konkretnego Co sprawiło najwięcej trudności? Najwięcej trudności sprawiło przygotowanie szczegółowych analiz związanych ze studium wykonalności, m.in. zgromadzenia danych i wyboru metody wykonania analiz potwierdzających celowość inwestycji. Niestety, brak w naszym kraju takowych danych, a czasu najczęściej jest zbyt mało, aby dokonać wiarygodnych badań ankietowych o szerokim zasięgu. W tym miejscu proponuję opierać się na danych literaturowych dotyczących podobnych badań przeprowadzonych w innych krajach europejskich. A co było najłatwiejsze? Przekonanie własnego zespołu, co do celowości i zasadności wniosku, jak również pozyskanie przychylności i poparcia ze strony nowych i wcześniej z nami współpracujących jednostek naukowych czy podmiotów gospodarczych.

12 INNOWACJA W REGIONIE Kiedy pojawiały się niejasności w przygotowywaniu wniosku, gdzie szukał Pan pomocy? Przede wszystkim poszukiwaliśmy informacji w materiałach źródłowych dotyczących opisu działania oraz w różnego rodzaju wytycznych i poradnikach dla beneficjentów. Niewątpliwie bardzo pomocna, na pierwszym etapie przygotowania wniosku i studium wykonalności, była lektura przygotowanych przez pracowników MNiSW tzw. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, które zostały umieszczone na stronach internetowych ministerstwa. Dodatkowo, często adresowane były bezpośrednie pytania do osób kontaktowych w MNiSW. Złożony przez Pana wniosek został wysoko oceniony w MNiSW. Czy może Pan powiedzieć, jaki jest sekret dobrze przygotowanego wniosku? Przede wszystkim musimy bardzo dobrze się zastanowić i określić, co chcemy osiągnąć dzięki realizacji projektu i jak zakładany cel projektu wpisuje się w wytyczne PO IG, w ramach którego składany będzie nasz wniosek. Jako że projekt dotyczy tzw. partnerstwa w ramach utworzonego konsorcjum, beneficjentów ostatecznych bezpośrednich i pośrednich jest zdecydowanie więcej. Dlatego należy na wstępie przygotowania wytycznych określić beneficjenta ostatecznego projektu, tzn. do kogo projekt jest adresowany, jakie są obecnie największe problemy i jak nasz projekt, a właściwie jego realizacja, będzie umożliwiała ich rozwiązanie. Trzeba pamiętać o tym, że niezależnie czy studium wykonalności jest zlecone wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej czy beneficjent wykonuje je we własnym zakresie, zawsze na wszystkich etapach przygotowania musi być bezpośredni wpływ i udział beneficjenta ostatecznego projektu, a szczególnie osoby odpowiedzialnej za część merytoryczną projektu. Bardzo istotny jest również profesjonalizm i bardzo dobra współpraca zespołu przygotowującego poszczególne elementy składowe projektu. A na etapie przygotowania wniosku? O czym warto napisać, a nie jest wymagane? Sądzę, że należy dokonać i zaprezentować wyniki analizy stopnia wykorzystania inwestycji w kolejnych latach po zakończeniu projektu, co powinno być odzwierciedlone w skwantyfikowanych rezultatach projektu. Powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, jak funkcjonująca jednostka w ramach tej inwestycji będzie się rozwijać w ciągu kolejnych 5, 10 i 20 lat i jaki to może mieć wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Jeśli uda się Panu pozyskać fundusze unijne i zrealizować projekt, kto i w jaki sposób skorzysta z uruchomienia Centrum? Sądzę, że praktycznie wszyscy mogą być beneficjentami tego projektu, począwszy od studentów na różnych stopniach studiów, łącznie z doktorantami, poprzez pracowników naukowych, a skończywszy na podmiotach gospodarczych. Po drugie, skorzysta społeczność lokalna, region, społeczeństwo i środowisko, jeżeli opracowane w centrum proekologiczne technologie i materiały będą wykorzystywane w praktyce. I ostanie pytanie, bardziej osobiste. Czy miał Pan chwile zwątpienia? Wiele razy, aczkolwiek bardzo ważne podczas opracowywania dokumentacji konkursowej jest stworzenie kompetentnego zespołu projektowego w oparciu o merytorycznie przygotowanych pracowników. Widoczne na każdym etapie zaangażowanie całego zespołu były dla mnie dodatkowym bodźcem do kontynuowania prac niezależnie od często pojawiających się tzw. obiektywnych trudności. Moja wewnętrzna determinacja, była również związana z faktem, że być może, jako środowisko naukowe, nie będziemy mieli w nadchodzących latach szansy aplikowania o tak znaczne środki finansowe. Dziękuję za rozmowę 11 Jaką radę dałby Pan osobom, które zastanawiają się nad tym, czy warto brać udział w konkursie? Konkurs jest podobny do losu na loterii, ale ze zdecydowanie większymi szansami na główną wygraną. Tu praktycznie wszystko zależy od nas samych, a właściwie od tego, jak dobrze przygotujemy nasz projekt. Po drugie, przystąpienie do projektu pozwala na zweryfikowanie prowadzonej działalności naukowo-badawczej i określenie jej wartości aplikacyjnej. prof. Artur Bartkowiak jest kierownikiem Zakładu Opakowalnictwa i Biopolimerów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Już po przeprowadzeniu wywiadu, dowiedzieliśmy się, że projekt prof. Bartkowiaka i jego zespołu otrzyma dofinansowanie na realizację Centrum Biommobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SŁOWO WSTĘPU O ZASADACH FINANSOWANIA I ROZLICZANIA PROJEKTÓW Drodzy Czytelnicy, Zachęcam serdecznie do lektury

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poradnik beneficjenta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2009 2 SPIS TREŚCI Jak czytać Poradnik beneficjenta WRPO...4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Pomost znaczy początek str. 10 1(11)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 O znaczeniu zasady równych szans i zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo