Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego"

Transkrypt

1 2 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 SŁOWO WSTĘPU O APLIKOWANIU Drodzy Czytelnicy, Przed Państwem drugi numer biuletynu Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe, poświęcony aplikacji krok po kroku, czyli odpowiedzi na pytanie, jak złożyć poprawny formalnie wniosek. Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji Tematyka numeru odpowiada treści ogłoszonych przez ministerstwo konkursów na projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na łamach biuletynu rozpatrujemy wniosek aplikacyjny z punktu widzenia ministerstwa, jako instytucji oceniającej, oraz Beneficjenta, jako podmiotu ubiegającego się. Zapraszamy do lektury wywiadu z jednym z Wnioskodawców, którego aplikacja uzyskała pozytywną ocenę formalną. Z drugiej strony, polecamy rozmowę z zastępcą dyrektora w Departamencie Instrumentów Polityki Naukowej, Panem Antonim Konikowskim, na temat konkretnych wskazówek przy wypełnianiu wniosku oraz, co szczególnie może zainteresować Beneficjentów, udogodnień wprowadzonych do procedury aplikacyjnej. Zachęcamy Państwa do aplikowania o dotacje z funduszy strukturalnych. Te pieniądze zapewniają realizację nowatorskich projektów naukowych. Dzięki nim polska gospodarka i społeczeństwo będą mogły korzystać z fenomenu ludzkiego umysłu. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym biuletynie pomogą Państwu w złożeniu prawidłowych wniosków, uzyskaniu funduszy i wdrożeniu własnych innowacyjnych prac badawczych. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy serdecznie również do kontaktów z pracownikami ministerstwa oraz odwiedzenia strony Zachęcając Państwa do lektury, pozostaję z poważaniem, Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji

3 W NUMERZE TEMAT MIESIĄCA n Aplikacja krok po kroku. Jak dobrze przygotować wniosek o dotacje 3 n Rzetelna informacja otwiera wszystkie drzwi 3 n Z czym do kogo instytucje odpowiedzialne za działania 3 n Wniosek w liczbie mnogiej 3 n Studium Wykonalności 4 n Instytucje wdrażające 5 n Lista priorytetów i działań PO IG i PO IiŚ 6 ROZMOWY O PROJEKTACH n Wywiad z Antonim Konikowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 INNOWACJA W REGIONIE n Wywiad z prof. Arturem Bartkowiakiem, kierownikiem Zakładu Opakowalnictwa i Biopolimerów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 9 n Wywiad z prof. dr hab. inż. Alojzym Szymańskim, Rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 12 NA OSI WIEDZA INNOWACJA n Pytania do Sygnatariuszy Paktu dla Wiedzy 14 n Wiesław Podkański, Prezes Honorowy Wydawnictwa Axel Springer 14 n Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna 15 n Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatych Lewiatan 15 PYTANIA I ODPOWIEDZI 16 KALENDARIUM 18 W SKRÓCIE 22

4 TEMAT MIESIĄCA APLIKACJA KROK PO KROKU. Jak dobrze przygotować wniosek o dotacje Beneficjentów pytania wraz z odpowiedziami ekspertów. Zapoznanie się z nimi pozwala zweryfikować niejasności, nie spowalniając jednocześnie prac nad wnioskiem. Wiedza zajmuje szczególne miejsce w polityce Unii Europejskiej. Wynika to ze świadomości Wspólnoty, że tylko dzięki rozwojowi nauki możliwy jest rozwój gospodarczy i społeczny państw członkowskich. Na dalszych etapach przygotowywania wniosku, pojawiają się pytania bardziej szczegółowe. Wówczas z prośbą o wyjaśnienia najlepiej zwrócić się do instytucji, które prowadzą konkursy o dofinansowanie. Na wspieranie nauki w latach Unia Europejska i rząd Polski przeznaczyli ponad 4,2 mld euro. Fundusze uzyskać można m.in. w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko oraz Kapitał Ludzki. Ubiegać się o nie mogą m.in.: jednostki naukowe, konsorcja naukowo- -przemysłowe, centra naukowe, szkoły wyższe i samorządy wojewódzkie. n Z CZYM DO KOGO INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA DZIAŁANIA Jest kilka typów instytucji odpowiedzialnych za realizację programów operacyjnych. Są to instytucje: zarządzające, pośredniczące, wdrażające, audytowe i certyfikujące. Na etapie aplikowania o dotacje dla Beneficjentów najważniejszymi instytucjami są Instytucje Pośredniczące i Wdrażające. To, czego potrzebuje potencjalny Beneficjent to pomysł, który wpisuje się w działania programów operacyjnych, chęć jego realizacji, a na etapie aplikowania, czas i cierpliwość na przygotowanie wniosku. W niniejszym materiale znajdują się wskazówki od czego zacząć przygotowanie wniosku, gdzie szukać informacji i pomocy. W drugiej części biuletynu, Pan Antoni Konikowski, zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej w MNiSW, opowiada o złożoności procedury aplikacyjnej oraz o tym, na czym należy skoncentrować wysiłki w przygotowywaniu wniosku. n RZETELNA INFORMACJA OTWIERA WSZYSTKIE DRZWI Przygotowanie wniosku najlepiej rozpocząć od upewnienia się w ramach jakiego działania projekt może być realizowany (lista działań na stronie 6). Informacje na temat poszczególnych działań dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zakładce Fundusze Strukturalne oraz na stronach poświęconych poszczególnym programom: Innowacyjna Gospodarka, oraz Infrastruktura i Środowisko, Na stronach tych dostępne są także wzory wniosków i załączników oraz obszerne instrukcje, jak wypełniać poszczególne formularze. Instytucja Pośrednicząca to instytucja, która pośredniczy we wdrażaniu projektów. Nadzoruje prace Instytucji Wdrażającej, czuwa, aby aplikowanie o dofinansowanie przebiegało zgodnie z przyjętymi zasadami. W ramach Priorytetu I i II PO IG oraz Priorytetu XIII PO IiŚ Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytucja Wdrażająca to podmiot, który ma za zadanie pomagać Beneficjentom w przygotowaniu wniosków i potrzebnych załączników. Jest odpowiedzialna za przyjmowanie aplikacji oraz sprawdzanie ich pod względem formalnym. Instytucje Wdrażające w niektórych przypadkach są też nazywane Instytucjami Pośredniczącymi drugiego stopnia (IP2). To właśnie do nich należy kierować wszelkie zapytania dotyczące przygotowywania wniosków. Przeprowadzanie części konkursów o dofinansowanie w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, Ministerstwo zleciło trzem zewnętrznym Instytucjom Wdrażającym. Część konkursów MNiSW realizuje we własnym zakresie, pełniąc tym samym rolę Instytucji Wdrażającej. (Wykaz Instytucji Wdrażających realizujących konkursy o fundusze na naukę i szkolnictwo wyższe został przedstawiony na stronie 5.) 3 Na każdym etapie przygotowywania wniosku mogą pojawić się wątpliwości, jak rozumieć poszczególne zapisy i jak wypełniać dokumenty. Aby pomóc Beneficjentom w aplikowaniu, i jednocześnie usprawnić komunikację między Wnioskodawcami a ministerstwem, na stronie znajdują się najczęściej zadawane przez n WNIOSEK W LICZBIE MNOGIEJ Istotną częścią wniosku o dotacje są załączniki opisujące projekt. Każdy z nich jest ważny w ocenie całości projektu. Niemniej jednak, szczególnie istotnym dokumentem jest Studium Wykonalności.

5 TEMAT MIESIĄCA STUDIUM WYKONALNOŚCI Głównym celem Studium Wykonalności jest przekonanie oceniających, że dany projekt jest wart realizacji, a jego cele są równoznaczne z celami programu operacyjnego, w ramach którego Beneficjent ubiega się o dofinansowanie. Dokument ten powinien określać możliwość i zakres realizacji projektu oraz jego wartość finansową. W niektórych przypadkach należy również przedstawić analizę wpływu projektu na środowisko. Jeśli jest to wymagane, należy sporządzić raport Ocenę Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), jeśli nie, należy tylko pokrótce opisać, jaki wpływ ma projekt na otoczenie. W Studium Wykonalności Beneficjent powinien krótko scharakteryzować swoją działalność naukowo-dydaktyczną oraz wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, jeżeli takowe istnieje. Powinien wykazać, że wykonanie projektu jest realne pod względem formalnym i prawnym, udowodnić swoje zdolności organizacyjne i finansowe, a także opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. Następnie powinien opisać szczegółowo swoje przedsięwzięcie, jego najważniejsze elementy, cele, przewidywane efekty, długoterminowe korzyści oraz lokalizację realizacji projektu. Wnioskodawca powinien określić, jakie planuje przeprowadzić inwestycje w ramach zadania i jakimi technikami chce tego dokonać. W dokumencie powinien znaleźć się też plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia. Opisać krok po kroku, jak będzie przebiegał projekt, jakie będą koszty jego realizacji, kto będzie nim zarządzał oraz jak zostanie wykorzystana, powstała w ramach zadania, infrastruktura. 4 Ostatnim aspektem studium jest promocja przedsięwzięcia, jak będzie ona przebiegać i do kogo będzie skierowana. Studium Wykonalności to także różnego rodzaju analizy. Pierwsza dotyczy zidentyfikowania odbiorców i określenia poziomu zainteresowania rezultatami projektu. Druga, to analiza finansowa, która powinna wykazać, że otrzymane w ramach dotacji środki pieniężne będą wystarczające na sfinansowanie projektu. Kolejna, dotyczy społeczno-ekonomicznych aspektów zadania i ma na celu ocenę wpływu projektu na obszar społeczno-gospodarczy. Ostatnia analiza dotyczy wrażliwości i ryzyka, w której należy przedstawić możliwe zagrożenia dla realizacji projektu i skutki nie osiągnięcia zakładanych rezultatów.

6 TEMAT MIESIĄCA INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE DZIAŁANIA I I II PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA n Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Departament Wdrożeń i Innowacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, Warszawa tel.: (22) fax: (22) n 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym n 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Departament Instrumentów Polityki Naukowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, Warszawa tel.: (22) fax: (22) n 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Departament Systemów Informatycznych Nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, Warszawa tel.: (22) w. 238 fax: (22) n 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ul. Grażyny 11, Warszawa tel.: (22) , , , fax: (22) n Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight n 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Ośrodek Przetwarzania Informacji al. Niepodległości 188 b, Warszawa tel.: (22) fax: (22) n 1.4 Wsparcie projektów celowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa tel.: (22) , fax: (22) , , , DZIAŁANIE XIII PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO n 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Ośrodek Przetwarzania Informacji al. Niepodległości 188 b, Warszawa tel.: (22) , fax: (22)

7 TEMAT MIESIĄCA LISTA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ PO IG i PO IiŚ n INNOWACYJNA GOSPODARKA PRIORYTET II INFRASTRUKTURA SFERY B+R PRIORYTET I BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Poddziałanie Projekty systemowe Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Ventures Program Team Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Program Welcome Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych 6 Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie Projekty rozwojowe Grupa tematyczna Techno Grupa tematyczna Info Grupa tematyczna Bio Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R n INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET XIII INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego

8 ROZMOWY O PROJEKTACH WYWIAD Z ANTONIM KONIKOWSKIM, z-cą dyrektora Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej w MNiSW Antoni Konikowski, z-ca dyrektora Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej w MNiSW Czy jest jakaś jedna skuteczna metoda przygotowy - wania wniosku? Myślę, że procedura przygotowania wniosku powinna być następująca: po pierwsze, warto przemyśleć wniosek. Jeżeli jednostka naukowa o wysokim potencjale badawczym posiada przemyślany program rozwojowy i złoży jasno sformułowany wniosek, to szanse na otrzymanie wsparcia rosną. po drugie, należy zapoznać się z dokumentami progra - mo wy mi, a szczególnie z kryteriami formalnymi i merytory czny mi oceny wniosku. Pozwala to przygotować do ku men ta cję tak, aby wszystkie kryteria pozwalające na przyznanie maksymalnej ilości punktów były w niej awarte. można natomiast pominąć dane, które nie mają związku z projektem, jak np. podawanie liczby lotnisk w okolicy, czy też przedszkoli w danej miejscowości. niewątpliwie ważnym dokumentem jest Studium Wykonalności. W tym dokumencie trzeba przedstawić program badawczy oraz opisać, w sposób najbardziej szczegółowy jak tylko jest to możliwe, proponowaną infrastrukturę, która ma służyć realizacji dalszego projektu. Oprócz tego, przygotowując Studium Wykonalności trzeba pamiętać, żeby przedstawić: potencjał badawczy przyszłego Beneficjenta lub grupy Beneficjentów (badaczy, którzy będą wykorzystywać powstałą infrastrukturę, ich publikacje, patenty i etapy ich wdrożenia, posiadaną aparaturę, zrealizowane i realizowane projekty). ocenę zapotrzebowania na rezultaty prowadzonych prac badawczych za pomocą dofinansowanej infrastruktury i stopień jej wykorzystania. ocenę źródeł finansowania działalności operacyjnej laboratorium i stopnia pokrycia kosztów operacyjnych z przychodów, w oparciu o analizę zapotrzebowania. Wygląda na to, że Studium Wykonalności, które jest bardzo ważnym dokumentem, sprawia Wnioskodawcom najwięcej problemów. Na jakie elementy dokumentu Wnioskodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę, aby był on poprawny? O Studium Wykonalności trudno mówić w kategoriach poprawności jego sporządzania. Oczywiście sposób jego napisania podlega pewnym regułom. Na stronie ministerstwa jest podany przykładowy spis treści takiego dokumentu, ale nie są to wymagania. Zadaniem Studium jest przekonać recenzentów i zespół oceniający merytorycznie wniosek, że projekt zasługuje na pozytywną ocenę i przyznanie mu wysokiej liczby punktów. Tak jak wspomniałem, Studium Wykonalności jest orężem Wnioskodawcy. Dokument ten powinien zawierać informacje, które określają jasno dostęp wniosku do programu. Reasumując, w Studium Wykonalności liczy się wiarygodność, wartość merytoryczna, poziom naukowy, innowacyjność, możliwość wykorzystania rezultatów w gospodarce, czyli to co zostało określone w programie, a zwłaszcza w kryteriach. Jakie błędy najczęściej popełniają Wnioskodawcy? Jeśli chodzi o wymagania formalne to najczęstszym błędem jest podpisywanie dokumentów i poświadczania kopii za zgodność z oryginałem przez osoby nie posiadające do tego uprawnień. Wiarygodność aplikacji może być podważona również z uwagi na różnice finansowe i merytoryczne pomiędzy wnioskiem a Studium Wykonalności i błędy w tabeli finansowej we wniosku. Odpowiadając na potrzeby Beneficjentów, MNiSW uprościło procedurę aplikacyjną. Czy może Pan powiedzieć co konkretnie uległo zmianie? Zmniejszeniu uległa liczba załączników składanych przez Wnioskodawców wraz z wnioskiem oraz liczba załączników niezbędnych do podpisania umowy. Wraz ze zmianami ustawowymi zmianie uległy wymagania dotyczące zabezpieczenia trwałości umowy i wypłacanych zaliczek w stosunku do jednostek sektora finansów publicznych. W aplikacjach należy precyzyjnie oszacować wydatki, jakie będą poniesione w ramach projektu. Jak oszacować te wielkości, aby, przy tak dużych zmianach kursowych, wniosek był prawidłowo przygotowany, a jednocześnie zabezpieczał realizację projektu? 7

9 ROZMOWY O PROJEKTACH Momentem określenia kwalifikowalności, czyli poniesionych wydatków, jest moment rozliczenia zaliczki. W tym momencie ważne jest zestawienie zakresu finansowego i rzeczowego projektu, czyli wszystkich zrealizowanych zadań. Wydatki niezbędne do realizacji projektu należy określić już w momencie formułowania zakresu rzeczowego wniosku w sposób jasny i czytelny oraz trzeba realnie przedstawić swoje własne oszacowanie zmiany kursu walutowego. Miejscem na to jest analiza finansowa w Studium. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że Beneficjenci nie otrzymają większej refundacji, niż wyniosły poniesione wydatki przy ustalonym zakresie rzeczowym. Jakiekolwiek zmiany zakresu rzeczowego wymagają naszej zgody. Z drugiej strony przyjęcie zbyt wysokiej oceny zmiany kursu może spowodować ocenę negatywną zgodności zakresu rzeczowego z wydatkami. Z tym problemem spotykają się wszyscy realizujący projekty niezależnie od źródeł ich finansowania. Proszę także zauważyć, że wpływ zmian kursów różnie wpływa na różne wnioski w zależności od struktury rzeczowej wydatków. Ale z podobnymi problemami spotykamy się chociażby, kiedy planujemy nasz własny budżet domowy. W dobie kryzysu gospodarczego wiele inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach może nie być dokończonych ze względu na brak finansowania. Czy można składać wniosek na już rozpoczętą inwestycję? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w sposób ogólny; wszystko zależy od konkretnego przypadku. Nie widzę ku temu przeszkód, jeżeli można wyodrębnić we wniosku obliczalny i rozliczany zakres inwestycji oraz określić wskaźniki produktu i rezultaty odpowiadające programowi. Ale tak jak wspomniałem, ważne są szczegóły konkretnego przypadku. Zatem, jeżeli dokończenie przerwanej inwestycji będzie bardziej opłacalne niż zrealizowanie nowej, przy zachowaniu zgodności z celami programu i dochowaniu wskaźników rezultatu oraz niezbędnej trwałości inwestycji, to warto się nad tym zastanowić. podane są informacje, jak należy wypełnić i gdzie znaleźć dane do pozycji 14.a, 14.b, 14.c i 15, a więc dziedzinę nauki i techniki wg klasyfikacji OECD, dyscyplinę naukową, specjalność naukową i kod NABS. W pierwszym konkursie nie było z tym problemów, zatem Wnioskodawca nie powinien mieć najmniejszych problemów z wypełnieniem tych rubryk. Pańska rada dla Wnioskodawców? Aby zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dotacji, Wnioskodawca powinien przede wszystkim złożyć przemyślany wniosek, poprzeć go Studium Wykonalności pozwalającym na wysoką ocenę. Porównując zapotrzebowanie na infrastrukturę badawczą i alokację środków przeznaczonych na te działania trzeba stwierdzić, że dofinansowanie dostaną wnioski co najmniej dobre. Dziękuję za rozmowę 8 W informacjach na temat projektu należy podać różne kody klasyfikacji. Chodzi mi o pytanie z zakresu kategoryzacji działań związanych z projektem; Czy mógłby Pan przybliżyć potencjalnemu Wnioskodawcy, gdzie należy szukać właściwych kodów? Niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa w zakładce fundusze strukturalne, PO IG, konkursy, 2009, np. działanie 2.1, gdzie znajduje się instrukcja wypełniania wniosku, w której szczegółowo

10 INNOWACJA W REGIONIE WYWIAD Z PROF. ARTUREM BARTKOWIAKIEM Beneficjentem działania 2.2 PO IG, wyłonionym w I konkursie n PROJEKT BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH Panie Profesorze, skąd wziął się pomysł na stworzenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych? Idea stworzenia centrum w zaproponowanej formie zrodziła się już w roku Inspirację stanowiły funkcjonujące w Niemczech, Szwecji, Holandii i Francji specjalistyczne jednostki badawczo-wdrożeniowe zajmujące się badaniami materiałów opakowaniowych. Było kilka istotnych czynników, które zdecydowały o powstaniu pomysłu stworzenia centrum. Po pierwsze, zauważyliśmy brak w kraju jednostki badawczej z odpowiednią infrastrukturą lokalową i aparaturową, gdzie zarówno naukowcy z różnych ośrodków akademickich, jak i przedstawiciele zainteresowanych podmiotów gospodarczych, mogliby podejmować rzeczywistą współpracę badawczo-wdrożeniową, dotyczącą praktycznego wykorzystania technik bioimmobilizacji i proekologicznych opakowań z materiałów bioodnawialnych. Po drugie, na dwóch szczecińskich uczelniach tworzących konsorcjum istnieje szereg zespołów mających duże osiągnięcia m.in. w tworzeniu nowych materiałów konstrukcyjnych, które docelowo mogłyby być zastosowane w przemyśle opakowaniowym. Po trzecie, tematyką badawczą centrum zainteresowanych jest wiele jednostek naukowo-badawczych i podmiotów gospodarczych, które deklarują chęć aktywnego uczestnictwa w badaniach i projektach realizowanych w oparciu o infrastrukturę centrum. 9 Realizacja i sfinansowanie tak dużego projektu na pewno wymaga czasu, zaangażowania wielu środków i skrupulatnych przygotowań. Czy trudno było przekonać władze uczelni do zgody na realizację projektu i udziału w konkursie o fundusze unijne? Sądzę, że projekt zyskał akceptację i przychylność Władz obu uczelni, gdyż z założenia jest projektem kompleksowym mającym na celu stworzenie jednostki unikalnej w skali kraju, a być może w tej części Europy. Jako tzw. platforma tematyczna, naukowcy z wielu jednostek będą mogli współpracować z przedstawicielami innych jednostek naukowych i podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych, jak Rys. 1. Stan obecny, założenia zagospodarowania pomieszczeń oraz propozycja wizualizacji budynku po adaptacji (autor mgr R. Dawidowski), w ramach przygotowanego Studium Wykonalności.

11 INNOWACJA W REGIONIE i zagranicznych, zainteresowanych możliwością prowadzenia wspólnych prac badawczo-wdrożeniowych. Bardzo pomogła też, złożona już na samym początku, deklaracja, będąca wytyczną do przygotowanego Studium Wykonalności. Wynikało z niej, że koszty funkcjonowania takiej jednostki muszą być docelowo w całości pokrywane ze środków własnych centrum po 5 latach działalności. działania. Dobrze, gdy na takie spotkania udajemy się już z przygotowaną koncepcją naszego projektu i z konkretnymi pytaniami. Następnie trzeba przystąpić do przygotowania założeń projektu, harmonogramu przygotowania projektu i kompletowania zespołu projektowego, którego fachowość i zaangażowanie będzie w sposób zasadniczy decydowało o jakości przygotowanego wniosku. Należy pamiętać również o przeprowadzeniu rozmów z osobami decyzyjnymi w danej jednostce na temat harmonogramu przygotowywanego projektu, tak aby uzyskać wszelką niezbędną pomoc ze strony administracji i władz uczelni. Wniosek o dofinansowanie to cały komplet dokumentów. Który z nich wymagał najwięcej pracy i zaangażowania? Sądzę, że najważniejsze jest całościowo przygotowane studium wykonalności, gdzie szereg elementów takiego opracowania wymaga poszerzonej wiedzy zarówno ekonomicznej, planistycznej, jak i organizacyjnej. Niewątpliwie dobrze jest w projekcie zaprezentować rozmaite listy intencyjne i popierające samą koncepcję projektu ze strony różnych organizacji i podmiotów gospodarczych. Listy te dobrze jest zbierać już na kilka miesięcy przed terminem złożenia projektu. W ubiegłym roku sami doświadczyliśmy trudności związanych z ich gromadzeniem, gdyż termin składania wniosku był typowym okresem urlopowym i uzyskanie podpisów pod listami intencyjnymi, nawet wcześniej już potwierdzonymi, było często niemożliwe. 10 Rys. 2. Zespół przygotowujący założenia do projektu oraz Studium Wykonalności od lewej: dr inż. Sławomir Lisiecki; dr hab. inż. Artur Bartkowiak, prof. nadzw. ZUT; mgr Marcin Winiarczyk; dr inż. Sebastian Żywicki. Przygotowanie wniosku to czasochłonne zadanie. Od czego najlepiej zacząć, żeby jego przygotowanie poszło sprawnie? Wydaje mi się, że najważniejsze jest dokładne przeanalizowanie dokumentów konkursowych, poczynając od przepisów ogólnych, a kończąc na szczegółowych wytycznych dotyczących m.in. samego przygotowania wniosku, studium wykonalności czy kwalifikowalności kosztów projektu. Najczęściej po lekturze wszystkich tych dokumentów pojawia się szereg pytań oraz wątpliwości, co do realnych możliwości przygotowania konkretnego projektu. W tym miejscu bardzo pomocny może być udział w warsztatach i seminariach organizowanych przez MNiSW dotyczących konkretnego Co sprawiło najwięcej trudności? Najwięcej trudności sprawiło przygotowanie szczegółowych analiz związanych ze studium wykonalności, m.in. zgromadzenia danych i wyboru metody wykonania analiz potwierdzających celowość inwestycji. Niestety, brak w naszym kraju takowych danych, a czasu najczęściej jest zbyt mało, aby dokonać wiarygodnych badań ankietowych o szerokim zasięgu. W tym miejscu proponuję opierać się na danych literaturowych dotyczących podobnych badań przeprowadzonych w innych krajach europejskich. A co było najłatwiejsze? Przekonanie własnego zespołu, co do celowości i zasadności wniosku, jak również pozyskanie przychylności i poparcia ze strony nowych i wcześniej z nami współpracujących jednostek naukowych czy podmiotów gospodarczych.

12 INNOWACJA W REGIONIE Kiedy pojawiały się niejasności w przygotowywaniu wniosku, gdzie szukał Pan pomocy? Przede wszystkim poszukiwaliśmy informacji w materiałach źródłowych dotyczących opisu działania oraz w różnego rodzaju wytycznych i poradnikach dla beneficjentów. Niewątpliwie bardzo pomocna, na pierwszym etapie przygotowania wniosku i studium wykonalności, była lektura przygotowanych przez pracowników MNiSW tzw. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, które zostały umieszczone na stronach internetowych ministerstwa. Dodatkowo, często adresowane były bezpośrednie pytania do osób kontaktowych w MNiSW. Złożony przez Pana wniosek został wysoko oceniony w MNiSW. Czy może Pan powiedzieć, jaki jest sekret dobrze przygotowanego wniosku? Przede wszystkim musimy bardzo dobrze się zastanowić i określić, co chcemy osiągnąć dzięki realizacji projektu i jak zakładany cel projektu wpisuje się w wytyczne PO IG, w ramach którego składany będzie nasz wniosek. Jako że projekt dotyczy tzw. partnerstwa w ramach utworzonego konsorcjum, beneficjentów ostatecznych bezpośrednich i pośrednich jest zdecydowanie więcej. Dlatego należy na wstępie przygotowania wytycznych określić beneficjenta ostatecznego projektu, tzn. do kogo projekt jest adresowany, jakie są obecnie największe problemy i jak nasz projekt, a właściwie jego realizacja, będzie umożliwiała ich rozwiązanie. Trzeba pamiętać o tym, że niezależnie czy studium wykonalności jest zlecone wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej czy beneficjent wykonuje je we własnym zakresie, zawsze na wszystkich etapach przygotowania musi być bezpośredni wpływ i udział beneficjenta ostatecznego projektu, a szczególnie osoby odpowiedzialnej za część merytoryczną projektu. Bardzo istotny jest również profesjonalizm i bardzo dobra współpraca zespołu przygotowującego poszczególne elementy składowe projektu. A na etapie przygotowania wniosku? O czym warto napisać, a nie jest wymagane? Sądzę, że należy dokonać i zaprezentować wyniki analizy stopnia wykorzystania inwestycji w kolejnych latach po zakończeniu projektu, co powinno być odzwierciedlone w skwantyfikowanych rezultatach projektu. Powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, jak funkcjonująca jednostka w ramach tej inwestycji będzie się rozwijać w ciągu kolejnych 5, 10 i 20 lat i jaki to może mieć wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Jeśli uda się Panu pozyskać fundusze unijne i zrealizować projekt, kto i w jaki sposób skorzysta z uruchomienia Centrum? Sądzę, że praktycznie wszyscy mogą być beneficjentami tego projektu, począwszy od studentów na różnych stopniach studiów, łącznie z doktorantami, poprzez pracowników naukowych, a skończywszy na podmiotach gospodarczych. Po drugie, skorzysta społeczność lokalna, region, społeczeństwo i środowisko, jeżeli opracowane w centrum proekologiczne technologie i materiały będą wykorzystywane w praktyce. I ostanie pytanie, bardziej osobiste. Czy miał Pan chwile zwątpienia? Wiele razy, aczkolwiek bardzo ważne podczas opracowywania dokumentacji konkursowej jest stworzenie kompetentnego zespołu projektowego w oparciu o merytorycznie przygotowanych pracowników. Widoczne na każdym etapie zaangażowanie całego zespołu były dla mnie dodatkowym bodźcem do kontynuowania prac niezależnie od często pojawiających się tzw. obiektywnych trudności. Moja wewnętrzna determinacja, była również związana z faktem, że być może, jako środowisko naukowe, nie będziemy mieli w nadchodzących latach szansy aplikowania o tak znaczne środki finansowe. Dziękuję za rozmowę 11 Jaką radę dałby Pan osobom, które zastanawiają się nad tym, czy warto brać udział w konkursie? Konkurs jest podobny do losu na loterii, ale ze zdecydowanie większymi szansami na główną wygraną. Tu praktycznie wszystko zależy od nas samych, a właściwie od tego, jak dobrze przygotujemy nasz projekt. Po drugie, przystąpienie do projektu pozwala na zweryfikowanie prowadzonej działalności naukowo-badawczej i określenie jej wartości aplikacyjnej. prof. Artur Bartkowiak jest kierownikiem Zakładu Opakowalnictwa i Biopolimerów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Już po przeprowadzeniu wywiadu, dowiedzieliśmy się, że projekt prof. Bartkowiaka i jego zespołu otrzyma dofinansowanie na realizację Centrum Biommobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

13 INNOWACJA W REGIONIE ROZMOWA Z JEGO MAGNIFICENCJĄ, Rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Panem Prof. dr hab. inż. Alojzym Szymańskim Prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański Rektor SGGW Panie Rektorze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest jednym z 26 Beneficjentów kluczowych działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na czym polega Państwa projekt? Jakie są jego założenia? Projekt pt. Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska Centrum Wodne SGGW zakłada powstanie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nowoczesnego obiektu dydaktycznego i naukowo-badawczego, umożliwiającego poprawę jakości kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych w zakresie inżynierii środowiska i budownictwa do poziomu wyróżniających się uczelni europejskich. Zakres inwestycji obejmuje: budowę budynku laboratoryjno-dydaktycznego, wyposażenie laboratoriów badawczych i dydaktycznych oraz budowę w otoczeniu Centrum, unikatowego na skalę europejską, dydaktycznego Parku Wodnego położonego wokół sztucznego zbiornika wodnego. Zasadniczym elementem Parku będzie model rzeki z modelami budowli hydrotechnicznych. Wspomniany obiekt wykorzystany zostanie do ilustracji obiegu wody w przyrodzie i nauczania zasad kształtowania i realizacji przedsięwzięć hydrotechnicznych. W budynku Centrum znajdzie się 19 pracowni wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą poświęconą w szerokim zakresie tematyce wodnej, urządzenia i meble laboratoryjne, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz dwie sale o charakterze dydaktycznym i konferencyjnym. Dzięki realizacji Projektu wzrośnie liczba stanowisk do prowadzenia zajęć praktycznych i stanowisk wykorzystujących infrastrukturę ICT w nauczaniu. Wraz z nowymi możliwościami dydaktycznymi i naukowymi zwiększy się również liczba kształconych studentów II i III stopnia na kierunkach technicznych, korzystających z infrastruktury dofinansowanej w wyniku realizacji projektu. Wzrośnie też ilość i jakość prac naukowych realizowanych przez doktorantów i pracowników, w tym wysoko notowanych publikacji z listy z tzw. impact faktorem. Docelowo, realizacja projektu skutkować będzie wzrostem liczby specjalistów i naukowców o specjalizacjach uznanych za najistotniejsze dla osiągnięcia i podtrzymania rozwoju gospodarczego kraju nowoczesne technologie, inżynieria wodna, inżynieria budowlana i inżynieria środowiska. SGGW jest także pierwszą i na razie jedyną uczelnią, która rozpoczęła już realizację projektu. Może Pan zdradzić, z czego wynika ta szybkość działania? Uczelnia zawsze na pierwszym planie stawiała rozwój dydaktyki oraz stałe podnoszenie jakości badań naukowych. Jest to zapisane w Strategii Rozwoju Szkoły. Rozwój ten uzależniony jest w dużym stopniu od bazy aparaturowej, a ta z kolei od zdobywania środków finansowych, których, jak wiadomo, w nauce nie ma w nadmiarze. Poszukujemy różnych źródeł finansowania. Jednym z nich są środki unijne z funduszy strukturalnych przypadających na lata Projekt omawiany powyżej nie jest pierwszym naszym sukcesem w zdobywaniu dofinansowania inwestycji z środków unijnych, niemniej jednak jest on najbardziej znaczącym finansowo i jednym z bardziej prestiżowych. Jako pierwszy ośrodek podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z listy projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tzw. szybkość działania wynika z jednej strony z naszych potrzeb, a z drugiej, ze świadomości ograniczenia ilości środków dostępnych w ramach funduszu. Jest to źródło nieodnawialne. Kto prześpi ten niepowtarzalny czas zostanie w miejscu, a inni pójdą dalej. 12

14 INNOWACJA W REGIONIE Na jakim etapie jest w tej chwili realizacja projektu? Zakończyliśmy etap wszelkich prac projektowych i dokumentacyjnych związanych z budową Centrum oraz zakończone zostały roboty budowlane związane z budową obiektu i jego wyposażeniem w pełen zakres instalacji wewnętrznych oraz wykończeniem wnętrz. Obecnie trwa etap przygotowania dokumentacji przetargowej na budowę Parku Wodnego, na zakup wyposażenia laboratoryjnego i dydaktycznego oraz aparatury naukowo-dydaktycznej. Czy widoczne są już efekty wdrażania projektu? Zdecydowanie tak. Projekty zakończone. Budynek stoi, jest wykończony i czeka teraz na wyposażenie. Jest to pierwszy efekt wdrażania projektu, jako całości. Kolejne będą widoczne po wyposażeniu budynku w meble, sprzęt oraz aparaturę dydaktyczną i naukową, a także po wybudowaniu dydaktycznego Parku Wodnego. Nastąpi to na przełomie 2010/2011 roku. Efektem długofalowym projektu będzie: nabór studentów, uruchomienie dydaktyki i badań naukowych, powstanie publikacji naukowych oraz promocja absolwentów II i III stopnia kształcenia. Efektem końcowym natomiast będzie zasilenie ośrodków naukowych i gospodarki w wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Z pewnością pamięta Pan czas przygotowywania wniosku. Jaka była wówczas Pana ocena procesu aplikacyjnego? Z jakimi trudnościami spotkał się Pan w aplikowaniu o fundusze? Co pozytywnie Pana zaskoczyło? Początki działań związanych z aplikowaniem o projekty unijne były trudne. Wynikały często ze wzajemnego niezrozumienia przepisów unijnych i ich niekompatybilności z przepisami lub prawem polskim. Wiązały się także z przedłużającymi się procedurami, czasem z brakiem wytycznych przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz przekładaniem terminów ich przygotowywania lub składania. Dużo problemów sprawiła kwalifikowalność kosztów oraz samo rozliczanie projektów. Przygotowywanie wniosków wymagało ciągłych szkoleń oraz bardzo częstych wzajemnych zapytań. W trakcie prac przepisy i procedury stawały się coraz bardziej jasne i zrozumiałe. A jak ocenia Pan ten okres z perspektywy czasu, kiedy dotacje Pana uczelni zostały przyznane? Aplikowanie było trudne i kosztowało wiele pracy, ale osiągnięty efekt pozwala stwierdzić, że prace nie poszły na marne. Przejście tego procesu oraz wcześniejszych, pozwoliło zebrać dużo doświadczeń, a poszczególne szkolenia pozwoliły na wykształcenie struktur i stworzenie dobrze przygotowanych kadr do aplikowania o kolejne dotacje. Co poradziłby Pan tym, którzy jeszcze wahają się czy występować o fundusze unijne na swoje projekty? Rada może być tylko jedna. Należy występować o fundusze unijne. Jest to bardzo ważna forma szeroko rozumianego finansowania dydaktyki, badań naukowych i wdrożeniowych. Należy jednak w pierwszej kolejności mieć pomysł na projekt i umieć udowodnić, że jest wart finansowania. Koniecznym jest też zabezpieczenie w swoim budżecie środków na wstępne finansowanie wniosku lub jego dofinansowanie. Ponadto, należy posiadać przygotowane i wyszkolone kadry do opracowania wniosku. Nie należy zapominać też o cierpliwości i wytrwałości, co w naszym przypadku okazało się bardzo ważnym elementem wniosku. Dziękuję za rozmowę 13

15 NA OSI WIEDZA INNOWACJA PYTANIA DO SYGNATARIUSZY PAKTU DLA WIEDZY Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z organizacjami i instytucjami reprezentującymi środowiska biznesu, nauki i mediów podejmuje działania na rzecz promowania nauki, jako podstawy rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jednym z efektów tej współpracy było powołanie w ubiegłym roku Paktu dla Wiedzy. To inicjatywa mająca na celu promocję wiedzy jako jedynego trwałego źródła wzrostu gospodarczego. Istotną rolę w realizacji misji Paktu mogą odegrać fundusze europejskie, wspierając realizację wybitnych projektów naukowo-badawczych. Na łamach biuletynu będziemy prezentować Państwu opinie przedstawicieli instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, środowisk gospodarczych oraz medialnych na temat wiedzy, innowacji i gospodarki. Zapraszamy do lektury. Wiesław Podkański, Prezes Honorowy Wydawnictwa Axel Springer Polska Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie Wehikuł, który pozwala zbadać przeszłość, zrozumieć teraźniejszość i spojrzeć w przyszłość. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodar - czego jak Pan interpretuje te słowa? Wiedza to postęp cywilizacyjny. To świadomość nowych horyzontów i wyzwań. To wreszcie niezbywalny element kapitału ludzkiego, którego rozwój jest niezbędną przesłanką nadrobienia zapóźnień w stosunku do czołowych potęg świata. Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przed sta wi cielami sektora gospodarczego w Polsce? Przede wszystkim należy rozbudować formy współpracy między obiema grupami. Naukowcy powinni mieć szansę dotarcia ze swym dorobkiem do ludzi biznesu. I tu pojawia się pole działania dla rządu, samorządów, instytucji publicznych czy fundacji. To ich zadaniem są debaty, seminaria, konferencje i programy pokazujące obu grupom celowość i metody takiej współpracy. Które z polskich odkryć ma dla Pana szczególne znaczenie? Najważniejszym dla mnie odkryciem jest odkrycie gigantycznego potencjału polskiej młodzieży w obszarze badań naukowych. Uważam, że niezmiernie ważną rzeczą jest popularyzowanie tego dorobku, gdyż pozwoli nam to pozbyć się nieuzasadnionych kompleksów i wyjść z zaścianka światowej nauki. 14

16 NA OSI WIEDZA INNOWACJA Ewa Mańkiewicz- -Cudny, Prezes FSNT - NOT Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie......inwestycja, gwarantująca wysoką jakość życia społeczeństw i pojedynczego człowieka. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodarczego jak Pani interpretuje te słowa? Wiedza jest rzeczywiście trwałym źródłem wzrostu gospodarczego, jeśli istnieje system umożliwiający przekładanie wyników badań na nowoczesne wyroby, zaawansowane technologie, nowoczesne rozwiązania organizacyjne. Wiedza poznawcza jest niezbędna, z jednej strony, do lepszego rozumienia otaczającego nas świata materialnego i duchowego. Z drugiej strony jest też konieczna do prowadzenia badań stosowanych. Dlatego nie powinno się tych dwóch rodzajów badań antagonizować, lecz dążyć do ich harmonijnego współistnienia, rozwoju i, gdy to niezbędne, przenikania. W cywilizacji technicznej, którą zbudowaliśmy, konieczna jest dbałość o zrównoważony rozwój, w którym nauki ścisłe i techniczne uwzględniają wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą oraz społeczną. Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu PKPP Lewiatan Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie Nauka to dla mnie poszerzanie wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, o związkach przyczynowo-skutkowych, o sposobach realizacji zakładanych celów. Pozwala przewidywać konsekwencje zjawisk przyrodniczych i społecznych oraz naszych własnych działań. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodarczego jak Pan interpretuje te słowa? Zgadzam się z twierdzeniem, że wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy napędzają trzy czynniki: wzrost nakładu pracy, wzrost nakładu kapitału oraz wzrost produktywności pracy i kapitału. Zwiększenie zatrudnienia ma swoje granice, trudno sobie wyobrazić, że będzie pracowało więcej niż 75% osób w wieku produkcyjnym. Wzrost inwestycji napędza wzrost gospodarczy, ale skłonność do oszczędzania i inwestowania raczej maleje, a wzrasta skłonność do konsumpcji. Tak więc jedynym trwałym źródłem rozwoju jest wzrost produktywności osiągany dzięki postępowi technicznemu i organizacyjnemu. 15 Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedsta - wicielami sektora gospodarczego w Polsce? Niezbędna jest wola polityczna rządu, a nie tylko resortu nauki i gospodarki deklarujących ważność tego problemu. Ta wola musi przejawiać się w działaniu, a nie ograniczać do deklaracji, iż wszyscy są za. Są tu potrzebne zarówno zmiany legislacyjne, ale też znacznie trudniejsze, mentalnościowe. A u podłoża wszelkich przedsięwzięć i rozwiązań musi być opłacalność, tak dla nauki, jak i biznesu. W działalność zmieniającą klimat wokół współpracy między nauką a gospodarką trzeba włączyć media i nawiązać dialog ze społeczeństwem. W budowaniu platform porozumienia pomiędzy ludźmi nauki a gospodarki trzeba wykorzystać organizacje pozarządowe, samorządy gospodarcze, stowarzyszenia naukowo techniczne. Pakt dla wiedzy powinien żyć w powszechnej świadomości i być szeroko popularyzowany. Które z polskich odkryć ma dla Pani szczególne znaczenie? Osiągnięcia w dziedzinie optoelektroniki, a szczególnie prace związane z niebieskim laserem. Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedsta - wicielami sektora gospodarczego w Polsce? Współpraca przedsiębiorców i naukowców stanie się ściślejsza w miarę mieszania się tych środowisk. Częste kontakty jednych z drugimi są niezbędne, aby poznać wzajemne potrzeby, oczekiwania i ograniczenia, znaleźć wspólny język, zbudować wspólną hierarchię wartości. W Stanach Zjednoczonych w przedsiębiorstwach pracuje znacznie więcej badaczy niż na uczelniach. Przedsiębiorcy już wiedzą, że wyniki badań mogą przynieść ogromne zyski, a naukowcy, że pieniądze na drogie badania mogą pozyskać tylko od bogatych firm. Które z polskich odkryć ma dla Pana szczególne znaczenie? Trudno mi wskazać współczesne polskie odkrycia na skalę światową. Kopernik to już odległa historia. Maria Skłodowska-Curie otrzymała szansę we Francji. Błękitny laser rozwiną i wykorzystają Amerykanie i Japończycy. Szkoda.

17 PYTANIA I ODPOWIEDZI Jak należy przygotować wniosek od strony formalnej? Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej. Wniosek oraz towarzysząca mu dokumentacja muszą być trwale spięte, w taki sposób, aby wymiana/podmiana poszczególnych kart nie była w żaden sposób możliwa (jak np. mogłoby to mieć miejsce w przypadku stron włożonych do segregatora). Polecamy oprawę książkową lub introligatorską, ewentualnie bindowanie. Wniosek, Studium Wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy/ projekt architektoniczno- -budowlany (jeśli dotyczy) oraz pozostałe załączniki należy spiąć oddzielnie. Każda strona formularza wniosku musi być ponumerowana i parafowana. Wniosek wraz załącznikami podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. podpisany przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upoważnionego pełnomocnika w załączonym do wniosku pełnomocnictwie). Przy czym radca prawny, adwokat i notariusz nie potrzebują specjalnego upoważnienia. 16 Załączniki będące kopiami należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną. Poświadczenie powinno zawierać klauzulę: za zgodność z oryginałem wraz z podaniem stron poświadczanego dokumentu: od strony. do strony oraz podpis osoby poświadczającej. Wersja elektroniczna powinna zawierać formularz wniosku, Studium Wykonalności oraz pozostałe załączniki. Wniosek i wszystkie załączniki muszą być napisane lub przetłumaczone na język polski. Kiedy wymagane będzie załączenie umowy konsorcjum przy składaniu wniosku? Umowa konsorcjum będzie wymagana przy składaniu wniosku jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawcą będzie jednostka naukowa wchodząca w skład konsorcjum. Umowa konsorcjum jest wymagana na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

18 PYTANIA I ODPOWIEDZI Czy w projektach z II Osi Priorytetowej PO IG wymagany będzie własny wkład pieniężny lub niepieniężny Beneficjenta? Nie ma konieczności wyłożenia wkładu własnego przez Beneficjenta: jego obecność ani jego brak w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wpływa na ocenę projektu. Beneficjent musi jednak wykazać, że jego zasoby są wystarczające dla skutecznej realizacji projektu i zabezpieczyć pewne rezerwy finansowe. Wkład niepieniężny także nie jest wymagany, pomniejsza natomiast wysokość dofinansowania. W pkt. 14 Wniosku (Cel projektu) limit długości tekstu to 2000 znaków. Czy jeśli przekroczy się go o kilkanaście znaków, czy będzie to traktowane jako niezgodne z wymogami? Co robić, kiedy opis celu projektu przekracza 2000 znaków? 17 Prosimy przestrzegać wymaganych limitów. Liczba znaków wskazuje na zwięzły charakter opisu, jaki powinien tam się znaleźć. Zamieszczone we wniosku informacje będzie można odpowiednio rozszerzyć w Studium Wykonalności. Jak należy wypełnić punkt 23 tabeli wniosku: całkowite wydatki na realizacje projektu? Czy w tabeli w pkt 23 należy wpisać również te wydatki, które zostały poniesione przed r.? We wniosku o dofinansowanie, w punkcie 23 należy ująć wszystkie wydatki, zarówno kwalifikowane, jak i niekwalifikowane (o ile takie występują). Suma tych wydatków wskaże całkowitą wartość projektu. Jeżeli planowany wydatek tylko częściowo będzie kwalifikował się do objęcia wsparciem oraz występują inne wydatki, które nie są uznawane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, w kolumnie wydatki kwalifikowane należy podać tylko tę wartość wydatku, która kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Jeśli planowany wydatek w całości nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem, w kolumnie wydatki kwalifikowane należy wpisać zero.

19 KALENDARIUM HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH PO IG (nowe nabory w 2009 r.) Działanie PO IG Poddziałanie Data rozpoczęcia naboru Miejsce ogłoszenia naboru Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Termin ukończenia naboru Wartość dofinansowania dla projektów w ramach całego naboru Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych 2 marca lutego 2009 Projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej tryb indywidualny Wsparcie dla odbiorców ostatecznych: Strony internetowe: Strony internetowe: kwietnia kwietnia PLN 1 ( euro) PLN 2 ( euro) 18 Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program VENTURES Program TEAM Konkurs 1 9 lutego 2009 Konkurs 2 sierpień/wrzesień 2009 Konkurs 1 12 stycznia 2009 Konkurs 2 lipiec/sierpień 2009 Strona internetowa FNP: Strona internetowa FNP: 15 kwietnia PLN 3 31 października PLN 15 marca PLN 30 września PLN Wsparcie międzynarodowych studiów doktoranckich 29 listopada 2008 Strona internetowa FNP: 15 marca PLN Program WELCOME 9 lutego 2009 Strona internetowa FNP: 15 kwietnia PLN 1) Kwota w PLN została wyliczona w oparciu o kurs wymiany walut, ogłoszony przez EBC na dzień r. Zostanie ona zaktualizowana przed podpisaniem umów o dofinansowanie projektu, w oparciu o stosowny kurs euro (kurs wymiany walut z przedostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym udzielono wsparcia). 2) W ogłoszeniu o konkursie podana została wartość dofinansowania w euro, wynosząca euro. Dla konkursów ogłaszanych w lutym 2009 r., stosowany jest kurs EBC z i zgodnie z nim 1 euro = 4,384 PLN. 3) W Działaniu 1.2 alokacje na poszczególne konkursy określone zostały w PLN, gdyż między beneficjentem projektów indywidualnych realizowanych w ramach ww. Działania, tj. Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej a Instytucją Pośredniczącą (MNiSW) zostały podpisane stosowne umowy na dofinansowanie projektów ze wskazaniem kwot w PLN. Rozliczenia w ramach ww. projektów pomiędzy beneficjentem a IP prowadzone są również w PLN.

20 KALENDARIUM Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie Projekty rozwojowe (INFO, TECHNO, BIO) Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej 16 lutego konkurs 2 marca konkurs I połowa września 2009 Strony internetowe: Strony internetowe: marca marca 2009 II poł. września PLN 4 ( euro) PLN 5 ( euro) PLN 6 ( euro) 9 marca kwietnia PLN 7 ( euro) W zależności od zainteresowania obecnie trwającym konkursem możliwe są dwa warianty: 19 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych 1) w przypadku dużego zainteresowania obecnym konkursem, ogłoszenie kolejnego konkursu w terminie późniejszym na pozostałą kwotę; Strona internetowa: PLN 8 ( euro) 2) w przypadku mniejszego zainteresowania obecnym konkursem ogłoszenie 2 rund konkursowych w kolejnych miesiącach 2009 r. 4) Cf. przypis nr 2 5) Cf. przypis nr 1 6) Cf. przypis nr 1 7) Cf. przypis nr 2 8) Cf. przypis nr 1

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz dokumentacji konkursowej w Poddziałaniu 1.1.1 PO IG wdraŝanym przez OPI Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 25.03.2009 KROK

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje?

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Co przyniesie 2009 r. dla wnioskodawców starających się o dotacje z UE? Czy możemy liczyć na

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego11

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego11 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego11 SŁOWO WSTĘPU O FUNDUSZACH NA NAUKĘ I SZKOLNICTWO WYŻSZE Drodzy Czytelnicy, mam przyjemność przekazać Państwu

Bardziej szczegółowo

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Małgorzata Członkowska-Naumiuk Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU o przyznanie środków finansowych na inwestycję budowlaną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady przyznawania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Działanie 2.3.2 POIR (PARP) Dla kogo? - mikro/małe przedsiębiorstwa (finansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych); - średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Pietras O Fundacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 2. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska W działaniu 1.2?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" programu Innowacyjna Gospodarka naukowcy mogą uzyskać stypendia oraz środki na prowadzenie badań. W ślad za dokonanymi już zmianami legislacyjnymi

Bardziej szczegółowo

2. Cel partnerstwa. 3. Wymagania wobec Partnera i jego zadania.

2. Cel partnerstwa. 3. Wymagania wobec Partnera i jego zadania. OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II Gmina Dobczyce informuje,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Odpowiedzi na pytania zadane w okresie od 30.04.2016 do 13.05.2016 r. Pytanie 48 (instytucja pełniąca funkcję nadzoru

Bardziej szczegółowo

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 4.3/2015/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

I. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Termin składania wniosków: Sposób składania wniosków: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu FIRST TEAM trwa do dnia 15 marca 2017 r. do godziny 16:00 czasu lokalnego (UTC+1:00) Wnioski

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania wniosku o płatność

Zasady sporządzania wniosku o płatność 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach

Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach 2008-2012 W latach 2008-2010 dotacja na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych przyznawana była na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców.

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców. 1. Kto może otrzymać dofinansowanie? Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP),

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 08/2017. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Ogłoszenie nr 08/2017. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Ogłoszenie nr 08/2017 ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Nowy Dwór Gdański, 09.02.2017 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG

Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG Struktura budżetu zadania realizowanego w ramach Projektu 2 3 Arkusz zadania - pola wypełniane przez

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Plan Prezentacji 1. Informacje o NCBR 2. Programy Strategiczne 3. Programy Horyzontalne 4. Programy

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze zamówienie jest udzielane w trybie art. 6a oraz na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Konkurs 1.4 Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność część sprawozdawcza 2 GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ PIERWSZE KROKI Skąd pobrać

Bardziej szczegółowo

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Departament Społeczeństwa Informacyjnego 1 kwietnia 2009 r. 8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo