Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. W okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Województwa, których rezultatem było podjęcie m. in.: 86 uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, polityki regionalnej, zdrowia, edukacji, gospodarki nieruchomościami, budżetu województwa, 3 postanowień administracyjnych w sprawie uzgodnienia w zakresie zadań Samorządu Województwa projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 1 postanowienia administracyjnego w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr Zadanie B, w przedmiocie ustalenia lokalizacji planowanej inwestycji, 3 decyzji administracyjnych dotyczących: - oddania w trwały zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu nieruchomości stanowiącej własność, zajętej pod drogę wojewódzką nr 901, obręb Rzędowice, - wygaszenia prawa trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na nieruchomości stanowiącej własność Województwa, obręb Gogolin, - utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji Zarządu nr 9/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w przedmiocie zwrotu części dofinansowania przyznanego Uniwersytetowi Opolskiemu z siedzibą w Opolu przy Pl. Kopernika 11a, na realizację projektu pn. Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu etap II, wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych. Przedmiotem uchwał Zarządu były między innymi następujące zagadnienia: 1. Polityka regionalna, realizacja zadań ustawowych: Zarząd przyjął projekt umowy: - najmu lokali użytkowych na najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu, (uchwała nr 53/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) 1

2 - ze Spółką Opolskie Centrum Logistyczne na najem pomieszczenia magazynowego w budynku przy ul. Głogowskiej 39-43, o powierzchni 208,3 m 2, (uchwała nr 54/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) - na świadczenie w 2015 roku, na rzecz, usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej przez operatora sieci komórkowej ORANGE, (uchwała nr 55/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) - o współpracy z Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Opolu w zakresie emisji materiałów filmowych. (uchwała nr 68/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy dotacji celowej nr 1/2014 r./rpo/18 na zadanie dotyczące współfinansowania krajowego w roku 2014 na pokrycie korekt finansowych, nałożonych na Beneficjenta w związku z wystąpieniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze zamówień publicznych na Beneficjenta projektów pn. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej RPOP /08. (uchwała nr 62/2014 z dnia 16 grudnia 2014) Zarząd wyraził zgodę na przekazanie w formie darowizny zestawu namiotów na rzecz Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, stanowiących majątek ruchomy. (uchwała nr 69/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd postanowił przekazać nieodpłatnie Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Barka w Strzelcach Opolskich pozostały w budynku byłego internatu przy ul. Ofiar Katynia 25 w Brzegu opał tj. 3 tony koksu na cele statutowe ww. Stowarzyszenia. (uchwała nr 77/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd skierował do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu projekt Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż przejazdów rocznie dla na lata wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. (uchwała nr 79/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) 2

3 Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego na usługę w zakresie Zamieszczania ogłoszeń w prasie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego. (uchwała nr 89/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa cateringu na potrzeby projektu program pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (POKL /13). (uchwała nr 97/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął do realizacji projekt Samorządu /Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. Partner Innowacji symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (uchwała nr 91/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd zaakceptował tabelę wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO (uchwała nr 92/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd powołał Komisję Konkursową w celu: - zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa. (uchwała nr 100/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) - zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. (uchwała nr 101/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) - zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych 3

4 w obszarze doskonalenia systemu wymiany informacji i rozwiązań organizacyjnych wspierających współpracę interdyscyplinarną środowisk sportowych. (uchwała nr 102/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) - zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Samorządu na finansowanie wkładów własnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych do projektów, programów i funduszy centralnych, w tym m. in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Krajowych Związków Sportowych przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. (uchwała nr 103/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd nadał numery drogom gminnym na terenie (położonym na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle). (uchwała nr 105/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął plan kontroli zewnętrznych na 2015 rok. (uchwała nr108/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął tekst jednolity porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym na lata (RPO WO ) a Instytucją Pośredniczącą II stopnia w dniu 18 września 2007 r., w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu RPO WO , z wyłączeniem Poddziałań 1.1.1, i 1.4.2, zmienionego Aneksami nr (uchwała nr 115/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd dokonał wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi w Województwie Opolskim, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (uchwała nr 116/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął projekt umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla na 2015 r. (uchwała nr 117/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął uzupełniającą listę rankingową przedsiębiorstw zrekrutowanych w ramach projektu pn. Efektywny transfer wiedzy 4

5 z nauki do przemysłu w Województwie Opolskim w obszarze nauk przyrodniczych. (uchwała nr 118/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął aneks do porozumienia z Pro Media Spółka z o.o., wydawcą Nowej Trybuny Opolskiej w sprawie współorganizacji Plebiscytu oraz Gali podsumowującej Plebiscyt Sportowiec Roku. (uchwała nr 129/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 25 oraz ustalił cenę wywoławczą w wysokości ,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), oraz zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów w wysokości 75000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). (uchwała nr 131/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) 2. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd przyznał dodatek motywacyjny Pani Jadwidze Wiśniewskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku na okres od r. do r. oraz Pani Ewie Tarnawskiej Dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu na okres od r. do r. (uchwała nr 70/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd przyznał Pani Violetcie Rezler-Wasilewskiej Dyrektorowi Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w wysokości 210 % miesięcznego wynagrodzenia. (uchwała nr 73/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd zmienił wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu zajmowania stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu Pani Marcie Polanowskiej od dnia r. (uchwała nr 71/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd przyjął projekt umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności oraz programu jego działania: - Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, (uchwała nr 74/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) - Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu. (uchwała nr 75/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd wyraził zgodę dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 5

6 położonej w Łosiowe oznaczonej jako działka nr 798/5 z k.m. 3 obrębu Łosiów oraz prawa własności posadowionego na niej budynku dawnego hotelu o powierzchni użytkowej 1680 m². (uchwała nr 95/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd udzielił Prezesowi Zarządu Centrum Terapii Nerwic Sp. z o.o. w Mosznej pełnomocnictwa do występowania w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 298/2 z karty mapy 4 obrębu Moszna o powierzchni 6,0820 ha. (uchwała nr 96/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd powołał Panią Violettę Wasielewską na stanowisko Dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu od 2 stycznia 2015r. do 1 stycznia 2022r. oraz ustalił miesięczne wynagrodzenie. (uchwała nr 98/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd powołał Pana Jarosława Gałęzę na stanowisko Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu od 2 stycznia 2015r. do 1 stycznia 2022r. oraz ustalił miesięczne wynagrodzenie. (uchwała nr 99/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd zatwierdził zmiany planu finansowego na 2015 r. Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. (uchwała nr 104/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd udzielił zgody na podpisanie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz na wykonywanie zadań związanych z realizacją ww. porozumienia. (uchwała nr 119/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął wzór porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zawieranego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i rozwoju a Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd, reprezentowany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. (uchwała nr 120/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd wyraził zgodę dla Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się z bloku B na poziomie -1 o powierzchni 8m² na okres 3 lat z Firmą Handlową KAJA, 6

7 Mykicki Artur, Opole, ul. Karpacka 10/1 (uchwała nr 130/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd wyraził zgodę dla Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy: - pomieszczeń kuchni o powierzchni 274,94 m² znajdujących się w budynku Zamek oraz pomieszczenia administracyjnego nr 17 o powierzchni 13,50 m² znajdującego się w budynku administracji na okres 3 lat dla Firmy Catermed S.A. z siedzibą w Krakowie. (uchwała nr 132/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) - pomieszczeń znajdujących się w budynku Zamek o powierzchni 76,11 m² na okres 2 lat z Indywidualną Praktyką Lekarską Robert Płotnik. (uchwała nr 133/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) 3. Budżet Województwa Zarząd przyjął informację o wykonaniu budżetu za okres r r. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: - dochody zł - wydatki zł - nadwyżka zł Zarząd dokonał zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata (uchwała nr 112/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd dokonał podziału rezerwy ogólnej budżetu na 2014 rok. (uchwała nr 136/2014 z dnia 31 grudnia 2014r.) Przedmiotem pozostałych uchwał Zarządu były: zmiany: - dot. przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa z późn. zm., - dot. przyjęcia Planu Kontroli zewnętrznych na 2014 r., 7

8 - decyzji o dofinansowaniu projektu typu zaprojektuj-wybuduj (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) pn. Opolska Platforma Innowacji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , którego Beneficjentem jest Województwo Opolskie, - decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Opolskie Kwitnące Muzycznie II realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , którego Beneficjentem jest Województwo Opolskie, - decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na 2014 r., którego Beneficjentem jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata , - dot. upoważnienia pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich do załatwiania spraw związanych z wdrażaniem działań: Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Wdrażanie projektów współpracy, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja oraz załatwiania spraw związanych z wyborem lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , - dot. udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu województwa dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, - dot. realizacji projektu konkursowego Samorządu /Urzędu Marszałkowskiego /Departamentu Edukacji i Rynku Pracy pn. Szlifujemy opolskie diamenty w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty /Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , - dot. upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa, - dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa, 8

9 - dot. przyjęcia szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z późn. zm. oraz przyjęcia Komunikatu IZ RPO WO w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wersja nr 65, celem publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, - dot. akceptacji tabeli wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Projekty partnerskie w ramach PO KL w Województwie Opolskim z późn. zm., - dot. akceptacji tabeli wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach EFS EFRR w Województwie Opolskim, projekty aneksów: - nr 19 do umowy nr DR/7/2008 o dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Branicach, zawartej w dniu 3 czerwca 2008 roku w Opolu pomiędzy Województwem Opolskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach, - nr 1/2014 do umowy 4/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, a Muzeum Śląska w Opolu w sprawie sfinansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - nr 1/2014 do umowy Nr R.U zawartej w dniu 16 grudnia 2011 roku w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423, - nr 2/2014 do umowy Nr R.U zawartej w dniu 05 czerwca 2012 roku w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423, - do umowy zlecenia nr 101/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach, - nr 3 do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na 2014 r. oraz rezerwy celowej budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu środków europejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów 9

10 kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , - nr 02/185/2014 do umowy dotacji nr 11/2014/G-41/GW-RR/D zawartej pomiędzy Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Województwem Opolskim, - nr 16 do porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym na lata (RPO WO ) a Instytucją Pośredniczącą II stopnia w dniu 18 września 2007 r., w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu RPO WO , z wyłączeniem Poddziałań 1.1.1, i 1.4.2, zmienionego Aneksem nr 1 z 22 kwietnia 2008 r. (z późn. zm.), przesunięcia w planie wydatków budżetu na 2014 rok, zmiany w planie dochodów i wydatków w budżetu na 2014 rok. zgłoszenia wniosków do sporządzenia: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - terenów przemysłowych wsi Głębinów i Goświnowice wraz z terenami przyległymi, - części terenu górniczego Tarnów Opolski Wschód, gm. Izbicko, - wsi Smarchowice Śląskie, - terenu górniczego Tarnów Opolski Wschód, gm. Tarnów Opolski, - obejmującego obszary w obrębach Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna, - wsi Barzyna. b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - wsi Nowy Folwark, Jastrzębie, - miasta Namysłów, - obowiązujących na terenie gminy Namysłów. c) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 10

11 - gm. Lasowice Wielkie, - gm. Namysłów. Uchwały Zarządu dostępne są w wersji papierowej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym w Referacie Organizacyjnym oraz w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gdzie są zamieszczane sukcesywnie w miarę ich podejmowania. 4. Współpraca zagraniczna, promocja regionu, reprezentowanie województwa w spotkaniach oraz wizytach krajowych. 10 grudnia 2014 r. Udział w Opolskiej konferencji monitorowania i ewaluacji polityk publicznych doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości Konferencja odbyła się w sali im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Udział w uroczystym powitaniu żołnierzy XV zmiany PKW Afganistan z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Powitanie odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Udział posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Udział w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Spotkanie odbyło się w Zakrzowie. Udział w uroczystym otwarciu nowoczesnej kompostowni tunelowej firmy REMONDIS Opole Sp. z o.o. oraz zapoznanie się z innowacyjną technologią dotyczącą przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Uroczystość odbyła się w Regionalnym Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych REMKOM w Opolu. Udział w uroczystej gali podsumowującej drugą edycję konkursu Sensotwórcy ludzie, dla których tworzenie ma sens skierowanego do 11

12 osób niepełnosprawnych w regionie, zorganizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pod patronatem honorowym Marszałka. Gala odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu. 11 grudnia 2014 r. 12 grudnia 2014r. Udział w Biesiadzie Bożonarodzeniowej w jednostce wojskowej 1 Brzeskiego Pułku Saperów w Brzeg. Udział w Opolskiej konferencji monitorowania i ewaluacji polityk publicznych doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości sesja Jak obserwować i badać rozwój regionalny? Zalecenia na okres Konferencja odbyła się w sali im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego. Udział w sympozjum E-zdrowie 2014 Medycyna 3.0 i gali wręczenia wyróżnień rankingu Dziennika Gazety Prawnej Skrzydła Zdrowego Biznesu Sympozjum odbyło się w Centrum Konferencyjnym Comarch w Krakowie. Udział w spotkaniu z przedstawicielami instytucji i organizacji rolniczych nt. nowego działania w PROW na lata , dotyczącego pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Udział w spotkaniu podsumowującym Program ochrony wilgotnych łąk Borów Niemodlińskich - Derkacz zrealizowany przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich w imieniu własnym oraz LGD Wspólne Źródła z Korfantowa. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Zarząd Związku Rolników i Organizacji Społecznych. Spotkanie odbyło się w Hotelu Słociak w Sławicach. 12

13 13 grudnia 2014 r. 14 grudnia 2014 r. 15 grudnia 2014 r. Spotkanie Zarządu z samorządowcami w sprawie działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Spotkanie odbyło się w sali im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego. Udział w spotkaniu Wigilijnym Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w Opolu. Udział w uroczystej gali podsumowującej konkursy Barwy Wolontariatu 2014 i Organizacja Przyjazna Wolontariuszom 2014 organizowanej przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. Uroczystość odbyła się w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Udział w spotkaniu upamiętniającym 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, podczas którego osobom zasłużonym dla rozwoju demokracji w Polsce wręczono Odznaki Honorowe Za Zasługi dla. Spotkanie odbyło się w Muzeum Śląska w Opolu. Udział w uroczystej kolacji wigilijnej organizowanej przez Klub Sportowy ZAKSA Kędzierzyn Koźle, które odbyło się po meczu Lotos Trefl Gdańsk ZAKSA Kędzierzyn - Koźle w Hali Azoty. Udział w mszy świętej celebrowanej przez Ks. Biskupa Andrzeja Czaję oraz spotkaniu opłatkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Udział w spotkaniu z przedstawicielami gmin, które dotyczyło badania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim realizowanego przez Uniwersytet Opolski. Spotkanie odbyło się w Studenckim Centrum Kultury UO. 13

14 Udział w dorocznym spotkaniu podsumowującym w ramach inicjatywy KRUPI (Kapitał Relacji Uczestników Procesu Inwestycyjnego) organizowanym przez OCRG i Opolski Oddział BGK. Spotkanie odbyło się w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Udział w spotkaniu wigilijnym Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu. Spotkanie odbyło się w Zajeździe u Dziadka w Opolu. Udział w koncercie adwentowym Fröhliche Weihnachten zorganizowanym przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Koncert odbył się w Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu. 16 grudnia 2014 r. Udział w Radzie Programowej Programu Niwki. Podczas posiedzenia omówione zostały wyniki i efekty realizacji programu w roku 2014 oraz przedstawiono wstępną ofertę programową i finansową na rok Posiedzenie odbyło się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 17 grudnia 2014 r. Udział w konferencji Ludność, migracje a rynek pracy zorganizowanej przez Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski oraz Stowarzyszenie Instytut Śląski. Konferencja odbyła się w siedzibie PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu. Udział w uroczystym podsumowaniu działalności instytucji i organizacji rolniczych Opolszczyzny, zorganizowanym przez Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu. Spotkanie odbyło się w Hotelu Arkas w Prószkowie. Udział w posiedzeniu komisji konkursowej mającej na celu wybór kandydata na stanowisko ordynatora oddziału urologii Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu. 14

15 Posiedzenie odbyło się w siedzibie dyrekcji Szpitala. Udział w Wigilii Domu Współpracy Polsko- Niemieckiej. Spotkanie odbyło się w Zespole Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim. 18 grudnia 2014 r. Udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu MSW Stanisławem Rakoczym, Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Wiesławem Leśkiewiczem nt. projektu z zakresu bezpieczeństwa Opolskie przygotowane kompleksowe wzmocnienie systemu zarządzania ryzykiem zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Udział w gali Fundacji Górażdże Aktywni w Regionie podsumowującej działalność w roku Gala odbyła się w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach. Udział w Konferencji Możliwe w Leaderze zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. Konferencja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Udział w spotkaniu mającym na celu omówienie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Spotkanie odbyło się w sali im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Udział w gali wręczenia nagród laureatom konkursu dla dzieci "Zbieraj baterie-chroń środowisko", która odbyła się w UMWO. Udział w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich, patriotycznych, regionalnych władz samorządowych oraz duchownych, które odbyło się w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej w Opolu. 15

16 Udział w spotkaniu opłatkowym środowiska sportowego Klubu OKS Odra Opole, które odbyło się w siedzibie klubu w Opolu. Udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. 20 grudnia 2014 r. 21 grudnia 2014 r. 22 grudnia 2014 r. Udział w Koncercie Świątecznym dla żołnierzy i rodzin pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju, który odbył się w Filharmonii Opolskiej, na zaproszenie wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. Udział w spotkaniu oraz Mszy Świętej w kaplicy szpitalnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu połączoną z odwiedzinami pacjentów w oddziałach szpitalnych oraz wspólną Wigilią. Spotkanie miało miejsce w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. Udział w spektaklu pt. Szukaj Przygody z okazji Jubileuszu 60 lecia Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu w Teatrze im. Jana Kochanowskiego połączony z jubileuszowym bankietem w Hotelu DeSilva. Udział w spotkaniu świątecznym organizowanym przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Oleśnie. Udział w przekazaniu świątecznych paczek kombatantom z gminy Olszanka. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Olszanka. Udział w spotkaniu z okazji 90. rocznicy urodzin płk. Stefana Szelki. Spotkanie odbyło się w Klubie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego w Opolu. 16

17 23 grudnia 2014 r. 30 grudnia 2014 r. Udział w spotkaniu wigilijnym Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, które odbyło się w restauracji Kuchnia Śląska w Dobrzeniu Wielkim. Udział w charytatywnej Kolacji Wigilijnej dla potrzebujących organizowanej przez Stowarzyszenie Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu. Udział w Wigilii w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Domu Dziennego Pobytu. Udział w uroczystym otwarciu fragmentu drogi wojewódzkiej nr 411 wraz z obiektem mostowym w centrum miasta Głuchołazy. Udział w uroczystym otwarciu stadionu miejskiego w Głuchołazach. Udział w spotkaniu podsumowującym pilotażowy projekt Ikona Opolszczyzny zorganizowanym przez Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu w Opolu. Projekt ma na celu wyróżnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, która swoimi działaniami, w sposób szczególny, łączy pracę na rzecz osób dla których pracuje promując tym samym środowisko lokalne. Spotkanie odbyło się w gościńcu Jaguś w Staniszczach Wielkich. Sporządziły: Marta Maj Joanna Wilczyńska Agnieszka Mokrzycka Opole, styczeń 2015 r. 17

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK Marzec 2015 Spis treści: Wstęp.. 3 Słowniczek.. 4 Zarząd WŁ.. 5 Kancelaria Marszałka.. 6 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej..

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. OR.0021.2.2015 Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015r.: 1. Zarząd upoważnił p. Beatę Domińczyk-Łyśniewską

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie miasta - 2009 -

RAPORT o stanie miasta - 2009 - RAPORT o stanie miasta - 2009 - (stan na 31 grudnia 2009 r.) Tarnów 2010 r. Zebrał i opracował zespół redakcyjny w składzie: Agnieszka Prochot-Józefów Angelina Słomska Raport o stanie miasta za 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. OP.0021.6.2015 I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. W okresie od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. odbyło

Bardziej szczegółowo