Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. W okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Województwa, których rezultatem było podjęcie m. in.: 86 uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, polityki regionalnej, zdrowia, edukacji, gospodarki nieruchomościami, budżetu województwa, 3 postanowień administracyjnych w sprawie uzgodnienia w zakresie zadań Samorządu Województwa projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 1 postanowienia administracyjnego w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr Zadanie B, w przedmiocie ustalenia lokalizacji planowanej inwestycji, 3 decyzji administracyjnych dotyczących: - oddania w trwały zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu nieruchomości stanowiącej własność, zajętej pod drogę wojewódzką nr 901, obręb Rzędowice, - wygaszenia prawa trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na nieruchomości stanowiącej własność Województwa, obręb Gogolin, - utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji Zarządu nr 9/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w przedmiocie zwrotu części dofinansowania przyznanego Uniwersytetowi Opolskiemu z siedzibą w Opolu przy Pl. Kopernika 11a, na realizację projektu pn. Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu etap II, wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych. Przedmiotem uchwał Zarządu były między innymi następujące zagadnienia: 1. Polityka regionalna, realizacja zadań ustawowych: Zarząd przyjął projekt umowy: - najmu lokali użytkowych na najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu, (uchwała nr 53/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) 1

2 - ze Spółką Opolskie Centrum Logistyczne na najem pomieszczenia magazynowego w budynku przy ul. Głogowskiej 39-43, o powierzchni 208,3 m 2, (uchwała nr 54/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) - na świadczenie w 2015 roku, na rzecz, usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej przez operatora sieci komórkowej ORANGE, (uchwała nr 55/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) - o współpracy z Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Opolu w zakresie emisji materiałów filmowych. (uchwała nr 68/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy dotacji celowej nr 1/2014 r./rpo/18 na zadanie dotyczące współfinansowania krajowego w roku 2014 na pokrycie korekt finansowych, nałożonych na Beneficjenta w związku z wystąpieniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze zamówień publicznych na Beneficjenta projektów pn. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej RPOP /08. (uchwała nr 62/2014 z dnia 16 grudnia 2014) Zarząd wyraził zgodę na przekazanie w formie darowizny zestawu namiotów na rzecz Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, stanowiących majątek ruchomy. (uchwała nr 69/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd postanowił przekazać nieodpłatnie Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Barka w Strzelcach Opolskich pozostały w budynku byłego internatu przy ul. Ofiar Katynia 25 w Brzegu opał tj. 3 tony koksu na cele statutowe ww. Stowarzyszenia. (uchwała nr 77/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd skierował do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu projekt Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż przejazdów rocznie dla na lata wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. (uchwała nr 79/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) 2

3 Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego na usługę w zakresie Zamieszczania ogłoszeń w prasie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego. (uchwała nr 89/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa cateringu na potrzeby projektu program pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (POKL /13). (uchwała nr 97/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął do realizacji projekt Samorządu /Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. Partner Innowacji symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (uchwała nr 91/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd zaakceptował tabelę wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO (uchwała nr 92/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd powołał Komisję Konkursową w celu: - zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa. (uchwała nr 100/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) - zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. (uchwała nr 101/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) - zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych 3

4 w obszarze doskonalenia systemu wymiany informacji i rozwiązań organizacyjnych wspierających współpracę interdyscyplinarną środowisk sportowych. (uchwała nr 102/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) - zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Samorządu na finansowanie wkładów własnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych do projektów, programów i funduszy centralnych, w tym m. in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Krajowych Związków Sportowych przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. (uchwała nr 103/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd nadał numery drogom gminnym na terenie (położonym na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle). (uchwała nr 105/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął plan kontroli zewnętrznych na 2015 rok. (uchwała nr108/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął tekst jednolity porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym na lata (RPO WO ) a Instytucją Pośredniczącą II stopnia w dniu 18 września 2007 r., w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu RPO WO , z wyłączeniem Poddziałań 1.1.1, i 1.4.2, zmienionego Aneksami nr (uchwała nr 115/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd dokonał wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi w Województwie Opolskim, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (uchwała nr 116/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął projekt umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla na 2015 r. (uchwała nr 117/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął uzupełniającą listę rankingową przedsiębiorstw zrekrutowanych w ramach projektu pn. Efektywny transfer wiedzy 4

5 z nauki do przemysłu w Województwie Opolskim w obszarze nauk przyrodniczych. (uchwała nr 118/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął aneks do porozumienia z Pro Media Spółka z o.o., wydawcą Nowej Trybuny Opolskiej w sprawie współorganizacji Plebiscytu oraz Gali podsumowującej Plebiscyt Sportowiec Roku. (uchwała nr 129/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 25 oraz ustalił cenę wywoławczą w wysokości ,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), oraz zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów w wysokości 75000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). (uchwała nr 131/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) 2. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd przyznał dodatek motywacyjny Pani Jadwidze Wiśniewskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku na okres od r. do r. oraz Pani Ewie Tarnawskiej Dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu na okres od r. do r. (uchwała nr 70/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd przyznał Pani Violetcie Rezler-Wasilewskiej Dyrektorowi Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w wysokości 210 % miesięcznego wynagrodzenia. (uchwała nr 73/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd zmienił wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu zajmowania stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu Pani Marcie Polanowskiej od dnia r. (uchwała nr 71/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd przyjął projekt umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności oraz programu jego działania: - Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, (uchwała nr 74/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) - Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu. (uchwała nr 75/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.) Zarząd wyraził zgodę dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 5

6 położonej w Łosiowe oznaczonej jako działka nr 798/5 z k.m. 3 obrębu Łosiów oraz prawa własności posadowionego na niej budynku dawnego hotelu o powierzchni użytkowej 1680 m². (uchwała nr 95/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd udzielił Prezesowi Zarządu Centrum Terapii Nerwic Sp. z o.o. w Mosznej pełnomocnictwa do występowania w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 298/2 z karty mapy 4 obrębu Moszna o powierzchni 6,0820 ha. (uchwała nr 96/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd powołał Panią Violettę Wasielewską na stanowisko Dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu od 2 stycznia 2015r. do 1 stycznia 2022r. oraz ustalił miesięczne wynagrodzenie. (uchwała nr 98/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd powołał Pana Jarosława Gałęzę na stanowisko Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu od 2 stycznia 2015r. do 1 stycznia 2022r. oraz ustalił miesięczne wynagrodzenie. (uchwała nr 99/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.) Zarząd zatwierdził zmiany planu finansowego na 2015 r. Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. (uchwała nr 104/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd udzielił zgody na podpisanie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz na wykonywanie zadań związanych z realizacją ww. porozumienia. (uchwała nr 119/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd przyjął wzór porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zawieranego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i rozwoju a Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd, reprezentowany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. (uchwała nr 120/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd wyraził zgodę dla Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się z bloku B na poziomie -1 o powierzchni 8m² na okres 3 lat z Firmą Handlową KAJA, 6

7 Mykicki Artur, Opole, ul. Karpacka 10/1 (uchwała nr 130/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd wyraził zgodę dla Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy: - pomieszczeń kuchni o powierzchni 274,94 m² znajdujących się w budynku Zamek oraz pomieszczenia administracyjnego nr 17 o powierzchni 13,50 m² znajdującego się w budynku administracji na okres 3 lat dla Firmy Catermed S.A. z siedzibą w Krakowie. (uchwała nr 132/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) - pomieszczeń znajdujących się w budynku Zamek o powierzchni 76,11 m² na okres 2 lat z Indywidualną Praktyką Lekarską Robert Płotnik. (uchwała nr 133/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) 3. Budżet Województwa Zarząd przyjął informację o wykonaniu budżetu za okres r r. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: - dochody zł - wydatki zł - nadwyżka zł Zarząd dokonał zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata (uchwała nr 112/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.) Zarząd dokonał podziału rezerwy ogólnej budżetu na 2014 rok. (uchwała nr 136/2014 z dnia 31 grudnia 2014r.) Przedmiotem pozostałych uchwał Zarządu były: zmiany: - dot. przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa z późn. zm., - dot. przyjęcia Planu Kontroli zewnętrznych na 2014 r., 7

8 - decyzji o dofinansowaniu projektu typu zaprojektuj-wybuduj (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) pn. Opolska Platforma Innowacji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , którego Beneficjentem jest Województwo Opolskie, - decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Opolskie Kwitnące Muzycznie II realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , którego Beneficjentem jest Województwo Opolskie, - decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na 2014 r., którego Beneficjentem jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata , - dot. upoważnienia pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich do załatwiania spraw związanych z wdrażaniem działań: Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Wdrażanie projektów współpracy, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja oraz załatwiania spraw związanych z wyborem lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , - dot. udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu województwa dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, - dot. realizacji projektu konkursowego Samorządu /Urzędu Marszałkowskiego /Departamentu Edukacji i Rynku Pracy pn. Szlifujemy opolskie diamenty w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty /Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , - dot. upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa, - dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa, 8

9 - dot. przyjęcia szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z późn. zm. oraz przyjęcia Komunikatu IZ RPO WO w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wersja nr 65, celem publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, - dot. akceptacji tabeli wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Projekty partnerskie w ramach PO KL w Województwie Opolskim z późn. zm., - dot. akceptacji tabeli wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach EFS EFRR w Województwie Opolskim, projekty aneksów: - nr 19 do umowy nr DR/7/2008 o dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Branicach, zawartej w dniu 3 czerwca 2008 roku w Opolu pomiędzy Województwem Opolskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach, - nr 1/2014 do umowy 4/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, a Muzeum Śląska w Opolu w sprawie sfinansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - nr 1/2014 do umowy Nr R.U zawartej w dniu 16 grudnia 2011 roku w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423, - nr 2/2014 do umowy Nr R.U zawartej w dniu 05 czerwca 2012 roku w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423, - do umowy zlecenia nr 101/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach, - nr 3 do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na 2014 r. oraz rezerwy celowej budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu środków europejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów 9

10 kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , - nr 02/185/2014 do umowy dotacji nr 11/2014/G-41/GW-RR/D zawartej pomiędzy Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Województwem Opolskim, - nr 16 do porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym na lata (RPO WO ) a Instytucją Pośredniczącą II stopnia w dniu 18 września 2007 r., w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu RPO WO , z wyłączeniem Poddziałań 1.1.1, i 1.4.2, zmienionego Aneksem nr 1 z 22 kwietnia 2008 r. (z późn. zm.), przesunięcia w planie wydatków budżetu na 2014 rok, zmiany w planie dochodów i wydatków w budżetu na 2014 rok. zgłoszenia wniosków do sporządzenia: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - terenów przemysłowych wsi Głębinów i Goświnowice wraz z terenami przyległymi, - części terenu górniczego Tarnów Opolski Wschód, gm. Izbicko, - wsi Smarchowice Śląskie, - terenu górniczego Tarnów Opolski Wschód, gm. Tarnów Opolski, - obejmującego obszary w obrębach Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna, - wsi Barzyna. b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - wsi Nowy Folwark, Jastrzębie, - miasta Namysłów, - obowiązujących na terenie gminy Namysłów. c) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 10

11 - gm. Lasowice Wielkie, - gm. Namysłów. Uchwały Zarządu dostępne są w wersji papierowej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym w Referacie Organizacyjnym oraz w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gdzie są zamieszczane sukcesywnie w miarę ich podejmowania. 4. Współpraca zagraniczna, promocja regionu, reprezentowanie województwa w spotkaniach oraz wizytach krajowych. 10 grudnia 2014 r. Udział w Opolskiej konferencji monitorowania i ewaluacji polityk publicznych doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości Konferencja odbyła się w sali im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Udział w uroczystym powitaniu żołnierzy XV zmiany PKW Afganistan z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Powitanie odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Udział posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Udział w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Spotkanie odbyło się w Zakrzowie. Udział w uroczystym otwarciu nowoczesnej kompostowni tunelowej firmy REMONDIS Opole Sp. z o.o. oraz zapoznanie się z innowacyjną technologią dotyczącą przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Uroczystość odbyła się w Regionalnym Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych REMKOM w Opolu. Udział w uroczystej gali podsumowującej drugą edycję konkursu Sensotwórcy ludzie, dla których tworzenie ma sens skierowanego do 11

12 osób niepełnosprawnych w regionie, zorganizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pod patronatem honorowym Marszałka. Gala odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu. 11 grudnia 2014 r. 12 grudnia 2014r. Udział w Biesiadzie Bożonarodzeniowej w jednostce wojskowej 1 Brzeskiego Pułku Saperów w Brzeg. Udział w Opolskiej konferencji monitorowania i ewaluacji polityk publicznych doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości sesja Jak obserwować i badać rozwój regionalny? Zalecenia na okres Konferencja odbyła się w sali im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego. Udział w sympozjum E-zdrowie 2014 Medycyna 3.0 i gali wręczenia wyróżnień rankingu Dziennika Gazety Prawnej Skrzydła Zdrowego Biznesu Sympozjum odbyło się w Centrum Konferencyjnym Comarch w Krakowie. Udział w spotkaniu z przedstawicielami instytucji i organizacji rolniczych nt. nowego działania w PROW na lata , dotyczącego pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Udział w spotkaniu podsumowującym Program ochrony wilgotnych łąk Borów Niemodlińskich - Derkacz zrealizowany przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich w imieniu własnym oraz LGD Wspólne Źródła z Korfantowa. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Zarząd Związku Rolników i Organizacji Społecznych. Spotkanie odbyło się w Hotelu Słociak w Sławicach. 12

13 13 grudnia 2014 r. 14 grudnia 2014 r. 15 grudnia 2014 r. Spotkanie Zarządu z samorządowcami w sprawie działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Spotkanie odbyło się w sali im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego. Udział w spotkaniu Wigilijnym Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w Opolu. Udział w uroczystej gali podsumowującej konkursy Barwy Wolontariatu 2014 i Organizacja Przyjazna Wolontariuszom 2014 organizowanej przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. Uroczystość odbyła się w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Udział w spotkaniu upamiętniającym 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, podczas którego osobom zasłużonym dla rozwoju demokracji w Polsce wręczono Odznaki Honorowe Za Zasługi dla. Spotkanie odbyło się w Muzeum Śląska w Opolu. Udział w uroczystej kolacji wigilijnej organizowanej przez Klub Sportowy ZAKSA Kędzierzyn Koźle, które odbyło się po meczu Lotos Trefl Gdańsk ZAKSA Kędzierzyn - Koźle w Hali Azoty. Udział w mszy świętej celebrowanej przez Ks. Biskupa Andrzeja Czaję oraz spotkaniu opłatkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Udział w spotkaniu z przedstawicielami gmin, które dotyczyło badania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim realizowanego przez Uniwersytet Opolski. Spotkanie odbyło się w Studenckim Centrum Kultury UO. 13

14 Udział w dorocznym spotkaniu podsumowującym w ramach inicjatywy KRUPI (Kapitał Relacji Uczestników Procesu Inwestycyjnego) organizowanym przez OCRG i Opolski Oddział BGK. Spotkanie odbyło się w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Udział w spotkaniu wigilijnym Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu. Spotkanie odbyło się w Zajeździe u Dziadka w Opolu. Udział w koncercie adwentowym Fröhliche Weihnachten zorganizowanym przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Koncert odbył się w Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu. 16 grudnia 2014 r. Udział w Radzie Programowej Programu Niwki. Podczas posiedzenia omówione zostały wyniki i efekty realizacji programu w roku 2014 oraz przedstawiono wstępną ofertę programową i finansową na rok Posiedzenie odbyło się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 17 grudnia 2014 r. Udział w konferencji Ludność, migracje a rynek pracy zorganizowanej przez Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski oraz Stowarzyszenie Instytut Śląski. Konferencja odbyła się w siedzibie PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu. Udział w uroczystym podsumowaniu działalności instytucji i organizacji rolniczych Opolszczyzny, zorganizowanym przez Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu. Spotkanie odbyło się w Hotelu Arkas w Prószkowie. Udział w posiedzeniu komisji konkursowej mającej na celu wybór kandydata na stanowisko ordynatora oddziału urologii Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu. 14

15 Posiedzenie odbyło się w siedzibie dyrekcji Szpitala. Udział w Wigilii Domu Współpracy Polsko- Niemieckiej. Spotkanie odbyło się w Zespole Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim. 18 grudnia 2014 r. Udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu MSW Stanisławem Rakoczym, Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Wiesławem Leśkiewiczem nt. projektu z zakresu bezpieczeństwa Opolskie przygotowane kompleksowe wzmocnienie systemu zarządzania ryzykiem zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Udział w gali Fundacji Górażdże Aktywni w Regionie podsumowującej działalność w roku Gala odbyła się w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach. Udział w Konferencji Możliwe w Leaderze zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. Konferencja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Udział w spotkaniu mającym na celu omówienie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Spotkanie odbyło się w sali im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Udział w gali wręczenia nagród laureatom konkursu dla dzieci "Zbieraj baterie-chroń środowisko", która odbyła się w UMWO. Udział w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich, patriotycznych, regionalnych władz samorządowych oraz duchownych, które odbyło się w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej w Opolu. 15

16 Udział w spotkaniu opłatkowym środowiska sportowego Klubu OKS Odra Opole, które odbyło się w siedzibie klubu w Opolu. Udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. 20 grudnia 2014 r. 21 grudnia 2014 r. 22 grudnia 2014 r. Udział w Koncercie Świątecznym dla żołnierzy i rodzin pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju, który odbył się w Filharmonii Opolskiej, na zaproszenie wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. Udział w spotkaniu oraz Mszy Świętej w kaplicy szpitalnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu połączoną z odwiedzinami pacjentów w oddziałach szpitalnych oraz wspólną Wigilią. Spotkanie miało miejsce w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. Udział w spektaklu pt. Szukaj Przygody z okazji Jubileuszu 60 lecia Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu w Teatrze im. Jana Kochanowskiego połączony z jubileuszowym bankietem w Hotelu DeSilva. Udział w spotkaniu świątecznym organizowanym przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Oleśnie. Udział w przekazaniu świątecznych paczek kombatantom z gminy Olszanka. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Olszanka. Udział w spotkaniu z okazji 90. rocznicy urodzin płk. Stefana Szelki. Spotkanie odbyło się w Klubie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego w Opolu. 16

17 23 grudnia 2014 r. 30 grudnia 2014 r. Udział w spotkaniu wigilijnym Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, które odbyło się w restauracji Kuchnia Śląska w Dobrzeniu Wielkim. Udział w charytatywnej Kolacji Wigilijnej dla potrzebujących organizowanej przez Stowarzyszenie Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu. Udział w Wigilii w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Domu Dziennego Pobytu. Udział w uroczystym otwarciu fragmentu drogi wojewódzkiej nr 411 wraz z obiektem mostowym w centrum miasta Głuchołazy. Udział w uroczystym otwarciu stadionu miejskiego w Głuchołazach. Udział w spotkaniu podsumowującym pilotażowy projekt Ikona Opolszczyzny zorganizowanym przez Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu w Opolu. Projekt ma na celu wyróżnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, która swoimi działaniami, w sposób szczególny, łączy pracę na rzecz osób dla których pracuje promując tym samym środowisko lokalne. Spotkanie odbyło się w gościńcu Jaguś w Staniszczach Wielkich. Sporządziły: Marta Maj Joanna Wilczyńska Agnieszka Mokrzycka Opole, styczeń 2015 r. 17

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. W okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Województwa, którego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. W okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Województwa, których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r.

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. W okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU

KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU Lp. Jednostka kontrolująca Temat kontroli Termin kontroli 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sejmik Województwa Opolskiego Komisja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr XLI/480/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 Na podstawie art.18 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. W okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU. W III kwartale 2005 r. odbyły się 2 sesje Sejmiku Województwa. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 19 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 10.12.2015 r. 2016-01-22 10:52:04 Lp. Nr W sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 24.09.2015 r. data publikacji: 2015-10-27 10:32:38

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 28.04.2016 r. data publikacji: 2016-05-27 08:14:22

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. W I kwartale 2013 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. 1. Wsparcie 4.1 (infrastruktura wodno-ściekowa) 2. Wsparcie 6.2 (zagospodarowanie terenów zdegradowanych) JEDNODNIOWE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.

UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r. UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/265/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XX/265/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr XX/265/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budŝetu Województwa Opolskiego na 2012 rok Na podstawie art. 18 pkt 6, 19 lit d i art. 89 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU. W III kwartale 2007 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 41 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Wydatki razem 313 139 547,04 Wydatki bieżące 188 346 135,32 Dział 150 Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1972 /375/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 28.10.2014 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UCHWAŁA NR XLIV/373/14 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, których rezultatem

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. W okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. czerwiec 2013r.

Aglomeracja Opolska. czerwiec 2013r. Aglomeracja Opolska czerwiec 2013r. Czym jest Aglomeracja Opolska? Aglomeracja Opolska to płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego powstała we wrześniu 2012r. AO tworzy 20 gmin województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r.

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2014r. 459,2 mln zł Stan na 30 września 2014r. 538,5 mln zł Plan na 2015r. 420,1 mln zł Departament Finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Roman Kolek Opole, 26 września 2014 roku. Opolskie dla Rodziny

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Roman Kolek Opole, 26 września 2014 roku. Opolskie dla Rodziny Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Roman Kolek Opole, 26 września 2014 roku Opolskie dla Rodziny Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r.

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2006 rok MIESIĄC TEMAT DEPARTAMENT KOMISJA*

Plan pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2006 rok MIESIĄC TEMAT DEPARTAMENT KOMISJA* Plan pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2006 rok Załącznik do uchwały Nr XLII/401/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. MIESIĄC TEMAT DEPARTAMENT KOMISJA* 31 STYCZEŃ Podjęcie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT - 14.12.2015 15.02.

12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT - 14.12.2015 15.02. 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego RIT (Południowy) 12.2.2. Infrastruktura kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/200/2002 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2002 r.

Uchwała Nr XXXV/200/2002 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2002 r. Uchwała Nr XXXV/200/2002 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji. Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Aktualna architektura informacji serwisu BIP

Aktualna architektura informacji serwisu BIP Załącznik nr 1.8 do Opisu przedmiotu zamówienia Aktualna architektura informacji serwisu BIP Władze Urząd Miasta Samorząd Miasto Inne informacje Władze Rada Miejska w Łodzi Statut Miasta Łodzi (Link do

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w dniu 6 kwietnia 2017 r. ul. Zacisze 5, sala 180 rozpoczęcie posiedzenia o godz.

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w dniu 6 kwietnia 2017 r. ul. Zacisze 5, sala 180 rozpoczęcie posiedzenia o godz. PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w dniu 6 kwietnia 2017 r. ul. Zacisze 5, sala 180 rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:30 OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 1. Podjęcie uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę I. ORGANIZATOR zwane dalej Organizatorem II. III. CEL KONKURSU Celem Konkursu jest: 1) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego

UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Anj~ Zarządzenie nr Ź:. 12010 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 00 201 Or.

Anj~ Zarządzenie nr Ź:. 12010 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 00 201 Or. Anj~ Zarządzenie nr Ź:. 12010 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 00 201 Or. ~io~ w sprawie akceptacji list rankingowych wniosków ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Druk nr 855 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przedszkole dla wszystkich przyjazne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. - PROJEKT - UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo