STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA AKTUALIZACJA 2013 Projekt Jasło, sierpień 2013 r. Strona 1

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Wyjściowa analiza strategiczna Przesłanki aktualizacji Strategii Ocena realizacji dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata Miasto Jasło w dokumentach strategicznych województwa podkarpackiego Diagnoza potencjałów i barier miasta na tle obszaru jego oddziaływania Analiza SWOT dla miasta Jasła i obszaru jego oddziaływania Identyfikacja obszarów działań strategicznych Część kierunkowa Strategii Trendy rozwojowe Jasła do 2020 roku Wizja rozwoju Jasła w 2020 roku Cele strategii Obszary działań strategicznych, priorytety, kierunki działań strategicznych wraz z efektami System realizacji Strategii Podmioty realizujące Strategię System monitoringu i ewaluacji Strategii Ramy finansowe Strategii Procedura aktualizacji Strategii Wnioski z oceny oddziaływania na środowisko...64 Strona 2

3 Wprowadzenie Zaktualizowany dokument Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata powstał przy aktywnym udziale przedstawicieli środowisk społecznych i gospodarczych, a także przedstawicieli instytucji funkcjonujących w mieście i obejmujących swym zasięgiem jego obszar, którzy uczestniczyli w pracach Zespołu roboczego ds. aktualizacji Strategii. Pierwsza część dokumentu zawiera Wyjściową analizę strategiczną, która pokazuje dotychczasowy stan zaawansowania realizacji wcześniej wyznaczonych zadań, a także wskazuje przesłanki uzasadniające konieczność dokonania aktualizacji dokumentu. Część kierunkowa niniejszego dokumentu ukazuje trendy rozwojowe miasta do 2020 roku i określa wizję rozwoju Jasła w perspektywie roku W tej części Strategii, posiłkując się analizą SWOT, wyodrębniono kluczowe obszary działań strategicznych. Następnie, w poszczególnych obszarach określono najważniejsze priorytety rozwojowe, wskazując kierunki działań wraz efektami, które zamierza się osiągnąć. Trzecia część dokumentu pokazuje podmioty zaangażowane w realizację Strategii i definiuje sposób dokonywania jej monitoringu i ewaluacji. Są tutaj również pokazane ramy finansowe Strategii, a także procedura związana z aktualizacją dokumentu. Natomiast ostatnia część zawiera wnioski z Oceny oddziaływania na środowisko. Strategia określa najważniejsze obszary strategicznego rozwoju miasta. Kluczowe znaczenie przy realizacji zapisów zawartych w niniejszym dokumencie będzie miało zbudowanie efektywnej i racjonalnej współpracy pomiędzy wielorakimi podmiotami zaangażowanymi w rozwój miasta Jasła. Nie ulega wątpliwości, iż nie wszystkie określone w Strategii kluczowe przedsięwzięcia będą mogły być realizowane wyłącznie przez samorząd miejski. Wiele z nich leży bowiem w kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego (sąsiednie gminy, powiat, samorząd województwa) oraz administracji rządowej szczebla regionalnego i centralnego. Aktywnymi realizatorami zadań strategicznych będą również podmioty gospodarcze i organizacje społeczne. Kluczowymi uwarunkowaniami i czynnikami mającymi wpływ na przyszły rozwój miasta Jasła w perspektywie 2020 roku będą: 1) Poziom zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz stopień upowszechnienia technologii informacyjnych. 2) Stopień zaangażowania kapitałowego w rozwój konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw. 3) Poziom konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego miasta. 4) Poziom bezpieczeństwa miasta związanego z zagrożeniami naturalnymi oraz stanem środowiska naturalnego. Zaplanowane w Strategii działania powinny przynieść wzrost atrakcyjności Jasła zarówno dla inwestorów, jak i turystów, co z kolei, dzięki zwiększeniu liczby i jakości miejsc pracy, doprowadzi do poprawy poziomu życia mieszkańców,. Strona 3

4 1. Wyjściowa analiza strategiczna 1.1. Przesłanki aktualizacji Strategii Pierwszą i najważniejszą przesłanką aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła jest zmiana paradygmatu polityki rozwoju w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej w latach Jest ona widoczna w nowych dokumentach strategicznych na poziomie europejskim, czego wyrazem jest: Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, opierająca się na trzech priorytetach, tj.: rozwoju inteligentnym, opartym na wiedzy i innowacjach; rozwoju zrównoważonym uwzględniającym: efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, konkurencyjność gospodarki, jednocześnie przyjaznej środowisku oraz rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu poprzez zatrudnienie, spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. W nawiązaniu do dokumentów europejskich, również na poziomie krajowym powstały nowe dokumenty strategiczne, spośród których najważniejsze dla planowania strategicznego na poziomie regionalnym i lokalnym są: Długookresowa strategia rozwoju kraju do 2030 roku, Średniookresowa strategia rozwoju kraju do 2020 roku, Krajowa strategia rozwoju regionalnego: regiony - miasta - obszary wiejskie oraz Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 roku. W roku 2013, uwzględniając nowe podejście do polityki rozwoju regionalnego dokonano aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata , z którą powiązany jest nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, stanowiący jej najważniejszy instrument realizacyjny. W tej sytuacji konieczna jest aktualizacja Strategii rozwoju miasta Jasła na lata , dla zapewnienia pełnej kompatybilności tego dokumentu z nowymi dokumentami strategicznymi województwa podkarpackiego. Drugą przesłanką aktualizacji, powiązaną z pierwszą, jest zmiana metodologii jej opracowania. Dotychczasowa Strategia ograniczała zakres swojej interwencji niemal wyłącznie do obszaru administracyjnego miasta i była sformułowana jako strategia działania władz miejskich. Natomiast obecna, jest strategią rozwoju miasta jako bieguna wzrostu, funkcjonującego w określonym otoczeniu, w którym z udziałem miasta tworzy się duopol Krosno-Jasło jako potencjalny biegun wzrostu województwa podkarpackiego oraz potencjalna oś rozwoju (Krosno Jasło - Gorlice). Zmienia się w związku z tym także zakres podmiotów realizacji strategii. Samorząd miejski Jasła jest inicjatorem powstania strategii i najważniejszym podmiotem realizacyjno-koordynacyjnym w ramach zarządzania wielopodmiotowego, w którym mają swój udział także inne podmioty publiczne, podmioty prywatne i społeczne oraz placówki szkolnictwa wyższego, niezbędne w procesie kreowania innowacji. Strona 4

5 1.2. Ocena realizacji dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/263/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 maja 2008 roku. W dotychczas obowiązującej Strategii zidentyfikowane zostały cztery obszary strategiczne, tj. Rozwój gospodarczy, Infrastruktura techniczna, Infrastruktura społeczna oraz Turystyka i kultura. Dla każdego z nich określono cele strategiczne (łącznie 19) oraz szczegółowe zadania realizacyjne (łącznie 58). Ponadto, każdy obszar strategiczny opisano zestawem wskaźników monitorujących (łącznie 112). Nie zestawiono wyjściowego poziomu wskaźników z początku okresu obowiązywania Strategii, co bardzo utrudnia ich analizę. W związku z powyższym, do oceny realizacji dotychczasowej Strategii dla każdego obszaru strategicznego wybrano kilka najbardziej symptomatycznych, reprezentatywnych, a jednocześnie relatywnie łatwo dostępnych wskaźników. Jednocześnie dokonano analizy zadań szczegółowych w każdym z obszarów poprzez wskazanie przedsięwzięć zrealizowanych oraz ocenę celowości realizacji pozostałych zadań w perspektywie do 2020 roku. Ze względu na dostępność danych statystycznych oceną stopnia realizacji Strategii objęto lata Liczba mieszkańców Jasła wynosiła: na dzień r , zaś na dzień r Obszar strategiczny 1 Rozwój gospodarczy Zdefiniowane cele strategiczne: 1. Wykreowanie korzystnych warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości. 2. Podjęcie działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych. 3. Rozwój gospodarczej współpracy transgranicznej. 4. Optymalne wykorzystanie położenia i walorów środowiska w rozwoju gospodarczym. Analiza wskaźników OBSZAR STRATEGICZNY 1 - ROZWÓJ GOSPODARCZY NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby przedsiębiorstw w porównaniu ze średnią dla całego województwa podkarpackiego Struktura przedsiębiorstw na terenie miasta według liczby zatrudnionych w stosunku do średniej dla całego województwa podkarpackiego Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców % % Jasło- 7,72%, woj.- 7,69% Jasło/woj. podkarpackie 0-9os. - 94,53% / 94,77%, 10-49os.- 4,07% / 4,29%, os.-1,11% / 0,79%, powyżej 250os.-0,28% / 0,15% Jasło - 8,11%, woj.-9,04% Jasło/woj. podkarpackie 0-9os. - 94,11% / 94,61%, 10-49os.- 4,29% / 4,45%, os.-1,40% / 0,81%, powyżej 250os.-0,19% / 0,13% szt. 93,99 98,49 Strona 5

6 OBSZAR STRATEGICZNY 1 - ROZWÓJ GOSPODARCZY NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA Wartość pozyskanych środków unijnych na 1000 mieszkańców Udział pozyskanych środków unijnych w wydatkach inwestycyjnych ogółem Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca Stopa bezrobocia w powiecie Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie jasielskim w stosunku do średniej wojewódzkiej i krajowej Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do liczby ludności ogółem Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby ludności ogółem Udział pracujących w liczbie ludności w wieku produkcyjnym Wskaźnik obciążenia demograficznego (ile osób w wieku nieprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym) zł , ,12 % 26,39% 62,63% zł 297,76 220,25 % 16,80% 17,60% % 97,05% śr. woj. i 80,35% śr. kraj. 97,98% śr. woj. i 81,71% śr. kraj. % 19,10% 17,21% % 15,70% 17,62% % 65,05% 65,14% osoba 53,40 53,40 W latach w Jaśle zanotowano zwiększenie udziału nowo powstałych podmiotów gospodarczych, lecz tendencja ta była mniej dynamiczna od średniej wojewódzkiej. Analizując strukturę zatrudnienia można zauważyć, że maleje liczba przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób, zaś wzrasta liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających od 10 do 49 i od 50 do 249 osób. Może to świadczyć o rosnącej prężności małych i średnich firm. Badając liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na mieszkańców obserwujemy wzrost o 4,5 %. Należy jednak pamiętać, iż wpływ na ten stan rzeczy ma również spadek liczby mieszkańców Jasła (o ok. 1,1 %). Ogromne znaczenie dla rozwoju Jasła, podobnie jak w przypadku innych miast, posiadają środki pochodzące z Unii Europejskiej. W 2007 roku wielkość pozyskanych środków europejskich na jednego mieszkańca wynosiła 78,6 tys. zł, zaś w 2011 roku wzrosła do 137,9 tys. zł, czyli o blisko 75%. Udział tych środków w wydatkach inwestycyjnych zwiększył się z 26,4% w 2007 roku do 62,6 % w 2011 roku, przy jednocześnie zmniejszającej się kwocie wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca o ok. 26 %. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie jasielskim w stosunku do średniej wojewódzkiej i krajowej w analizowanym okresie wzrosło o ok. 1% w stosunku do średniej w województwie i o ok. 1,4 % w stosunku do średniej krajowej. Strona 6

7 Negatywnym zjawiskiem obserwowanym w omawianym okresie był wzrost bezrobocia. Według dostępnych danych prowadzonych dla całego powiatu, stopa bezrobocia wzrosła z 16,80 % w 2007 roku do 17,60 % w 2011 roku. Równie niepokojąca jest tendencja dotycząca liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. W grupie osób w wieku przedprodukcyjnym zanotowano spadek o ok. 1,9%; równocześnie w grupie osób w wieku poprodukcyjnym stwierdzono wzrost o ok. 1,9 %. Wskaźnik obciążenia demograficznego w analizowanym okresie nie zmienił się. Poszczególne cele strategiczne zostały osiągnięte poprzez realizację następujących zadań: 1. W zakresie opracowywania planów rozwojowych dla miasta: - W 2009 roku Rada Miejska Jasła (RMJ) przyjęła Lokalny Plan Rewitalizacji, który był aktualizowany w 2010 i 2011 roku; - Zgodnie w wymogami ustawowymi opracowano uproszczony Plan urządzania lasu dla lasów stanowiących mienie komunalne miasta Jasła; - Opracowano koncepcję Strategii rozwoju innowacji w Jaśle. 2. W zakresie nowych dokumentów planistycznych: - W 2009 r. RMJ uchwaliła opracowane nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (tj. zmianę Studium przyjętego w 1995 roku); - RMJ przyjęła 13 szt. opracowanych zmian MPZP i nowych MPZP obejmujących powierzchnię 459,03 ha. Pokrycie miasta MPZP wynosi 43,1%. 3. W zakresie uzbrojenia terenów na terenie miasta: - W Strefie Aktywności Gospodarczej Jasło-Warzyce wykonano: a) przebudowę ul. Fabrycznej, b) przebudowę drogi dojazdowej (KDL1), c) budowę drogi 3KDZ (ul. Produkcyjna); - Częściowo uzbrojono osiedle Na Kotlinę. 4. W zakresie lobbingu na rzecz budowy dogodnego połączenia z autostradą A4: - Występowano z pismami i apelami w tej sprawie do GDDKiA (bez efektów, gdyż zjazdy w kierunku Jasła zaplanowano w Tarnowie i Dębicy); - W zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miasta wykonano: a) remont generalny DK 73 na odcinku Jasło Pilzno do DK 4, w ramach którego wykonano remont ul. 17 Stycznia i ul. Krakowskiej (dostępność z kierunku północnego), b) remont DK 28 w ciągu ul. Bieszczadzkiej i ul. 3 Maja (dostępność na kierunku wschód zachód), c) modernizację DW 992 od skrzyżowania z DK 28 do Dukli, w ramach której na terenie miasta wyremontowano ul. Wojska Polskiego i Św. Jana z Dukli i wybudowano rodno przy zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Granicznej, Wojska Polskiego, Św. Jana Dukli (dostępność z kierunku południowego). 5. W zakresie stymulowania przedsiębiorczości, Rada Miejska Jasła w 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Jasła, jednak do końca 2012 roku z uchwały tej nie skorzystał żaden przedsiębiorca. 6. W zakresie wykorzystania nowego przejścia granicznego w Ożennej dla rozwoju gospodarki miasta osiągnięto niewiele, gdyż przejście to, ze względu na nośność drogi dojazdowej (DW 992), wykorzystywane jest wyłącznie w transporcie osób i towarów pojazdami do 3,5 t. Strona 7

8 7. W zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej zrealizowano następujące przedsięwzięcia: a) Wspólnie z innymi gminami skupionymi w ZGDW Miasto Jasło w 2011 roku przystąpiło do realizacji projektu Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dofinansowanego z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Projekt obejmuje instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach sportowych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata ; b) Opracowano koncepcję systemu energetycznego zmodernizowanego ośrodka MOSiR w Jaśle z uwzględnieniem możliwości wykorzystania energii odnawialnej; c) W ramach projektu Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Miasto Jasło dofinansowanego z RPO realizowanego w 2010 roku wykonano termomodernizację m.in. Przedszkola Miejskiego nr 6, przy ul. Kopernika, na którym zamontowano minielektrownię wiatrową. 8. W zakresie uchwalenia programu i harmonogramu minimalizacji zanieczyszczenia powietrza zrealizowano następujące przedsięwzięcia: a) Sejmik Województwa Podkarpackiego w 2010 roku przyjął uchwałę w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy jasielskiej. Zadania dla miasta Jasła to: ograniczenie niskiej emisji, zanieczyszczeń od transportu oraz przemysłu; b) Wykonano badania monitoringowe powietrza na terenie miasta Jasła. W Obszarze 1 nie podjęto lub nie realizowano następujących zadań: 1. Scalenie rozdrobnionych gruntów. 2. Promocja TSSE Euro-Park Wisłosan. 3. System zachęt dla przedsiębiorców prowadzących działalność proekologiczną. 4. Współpraca proekologiczna z innymi ośrodkami przemysłowymi. 5. Stworzenie bazy logistycznej na terenie miasta. Podsumowując realizację Strategii w zakresie Obszaru 1, można zaobserwować: 1. Korzystne warunki rozpoczynania działalności gospodarczej (TSSE, ulgi); 2. Niewielki, ale wzrost, wynagrodzeń w stosunku do województwa i kraju; 3. Dobre i rosnące wykorzystanie środków unijnych, przy niepokojącym spadku nakładów inwestycyjnych miasta; 4. Niepokojący wzrost bezrobocia; 5. Negatywne tendencje demograficzne; 6. Brak pozyskania większej liczby inwestorów zewnętrznych; 7. Posiadanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego; 8. Brak widocznych efektów transgranicznej współpracy gospodarczej. Strona 8

9 Obszar strategiczny 2 Infrastruktura techniczna Zdefiniowane cele strategiczne: 1. Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. 2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 3. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska. 4. Usprawnienie systemu gospodarki odpadami i gospodarki wodno kanalizacyjnej. Analiza wskaźników OBSZAR STRATEGICZNY 2 - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA Ilość wytwarzanych odpadów komunalnobytowych na mieszkańca w skali roku Wydatki na gospodarkę komunalną ochronę środowiska ogółem na 1 mieszkańca Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w stosunku do wydatków inwestycyjnych ogółem Wydatki na drogi publiczne na 1 mieszkańca Liczba nowo powstałych miejsc parkingowych, w stosunku do ogólnej ich liczby Liczba czynnych przyłączy sieci wodociągowej Ogólna długość sieci wodociągowej na terenie miasta Długość sieci kanalizacyjnej Długość sieci kanalizacyjnej przypadająca na 100 km długości sieci wodociągowej Liczba czynnych przyłączy sieci kanalizacyjnej Liczba pasażerów korzystająca z komunikacji miejskiej ogółem i na terenie miasta kg/rok 206,70 301,63 zł 128,26 176,38 % 8,16% 18,50% zł 164,56 89,66 % 7,50% 15,71% szt km 116,9 138,4 km 172,4 202,7 km szt osoba , na terenie miasta: , na terenie miasta: W analizowanym okresie osiągnięto bardzo dobre wyniki w zakresie ochrony środowiska. Udział wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska w stosunku do wydatków inwestycyjnych ogółem wzrósł o ok. 10,3 %, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje wzrost o kwotę 48,1 zł. Zwiększyła się również, o ok. 46 %, ilość zbieranych odpadów komunalnych przypadających na jedną osobę. Zmniejszył się problem występowania nielegalnych wysypisk. Świadczy to o wzroście świadomości ekologicznej mieszkańców Jasła. Miasto Jasło prawie na całym swoim obszarze pokryte jest siecią wodociągowokanalizacyjną. W latach rozbudowywano sieć wodociągową i kanalizacyjną, w wyniku czego liczba czynnych przyłączy wodociągowych zwiększyła się o ok. 8 %, Strona 9

10 a przyłączy kanalizacyjnych o ok. 11 %, przy jednoczesnym niewielkim powiększeniu się wyraźnej, wcześniej występującej, luki między siecią wodociągową a kanalizacyjną. W omawianym okresie o blisko 75% wzrosła liczba miejsc parkingowych na terenie miasta Jasła, a dzięki wprowadzeniu płatnych stref parkowania zwiększyła się rotacja na parkingach oraz liczba ich użytkowników. Niepokojącym zjawiskiem jest znaczny spadek liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej, o 43 % na liniach pozamiejskich oraz o 23 % na terenie miasta, przy utrzymującej się przewadze pasażerów na liniach pozamiejskich. Fakt ten stawia nowe wyzwania przed miejskim przedsiębiorstwem realizującym zadania w zakresie zaspokajania potrzeb transportu zbiorowego. Poszczególne cele zostały osiągnięte poprzez realizację następujących zadań: 1. W zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych w mieście: a) Wybudowano nowe parkingi dla 600 (w latach wzrost o 75%) samochodów osobowych przy ulicach: Kościuszki, Szkolnej, 3 Maja, bocznej od ulicy P. Skargi, Szajnochy, Żeromskiego, Kopernika, Gajowej, Krasińskiego, Mickiewicza (ze Starostwem Powiatem). Na koniec 2011 roku w Jaśle było miejsc parkingowych; b) W ścisłym centrum miasta Rada Miejska Jasła w listopadzie 2007 roku wprowadziła płatne strefy parkowania. Na koniec 2011 roku objęto nimi 300 miejsc parkingowych. W 2012 roku zakupiono i zainstalowano 3 parkomaty. 2. W zakresie modernizacji taboru komunikacji miejskiej : a) W latach ramach projektu dofinansowanego z RPO zakupiono: - 11 autobusów z silnikami ekologicznymi i systemem monitoringu, - system informowania pasażerów (5 tablic informacyjnych), - 14 wiat przystankowych i 20 słupków przystankowych; b) Zmodernizowano stację paliw w bazie ZMKS; c) Ze środków budżetu miasta w 2008 roku zakupiono i zainstalowano 5 wiat przystanków autobusowych. 3. W zakresie budowy ścieżek rowerowych opracowano: a) Koncepcję sieci turystycznych ścieżek rowerowych na terenie miasta Jasła; b) Projekt budowlany na wykonanie ścieżek rowerowych na wałach przy Osiedlu Gądki (rzeka Wisłoka i Ropa). 4. W zakresie działań wspierających budowę obwodnicy północnej miasta: a) W 2007 roku opracowano Studium przebiegu tzw. Północnej obwodnicy miasta Jasła; b) Wprowadzono uregulowania powyższego dokumentu do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła i Gminy Jasło. 5. Przedsięwzięcie w zakresie lepszego połączenia Jasła z autostradą A4 zostało opisane w Obszarze Przedsięwzięcie w zakresie modernizacji przebiegu drogi wojewódzkiej nr 992 na terenie miasta zostało opisane w Obszarze W zakresie budowy lądowiska dla awionetek na terenie TSSE EURO PARK Wisłosan opracowano założenia do koncepcji utworzenia lądowiska samolotów lekkich i śmigłowców LPR z lokalizacją w Strefie Aktywności Gospodarczej Jasło Warzyce. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. 8. W zakresie rozbudowy kanalizacji deszczowej wykonano: a) Kompleksową wariantową koncepcję odwodnienia Strefy Aktywności Gospodarczej Strona 10

11 Jasło-Warzyce; b) Koncepcję projektu oczyszczania wód opadowych dla kolektorów deszczowych z terenu miasta Jasła (przebudowa 24 kolektorów zniesienie opłat za korzystanie ze środowiska); c) Na czterech wylotach przelewów burzowych z kanalizacji ogólnospławnej do rzeki Jasiołki zamontowano klapy samoczynnie się zamykające, które obok dotychczas funkcjonujących zasuw burzowych kanałowych, stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed przedostawaniem się wód z rzeki Jasiołki do systemu kanalizacji; d) Dokumentację techniczną Poprawa stosunków wodnych na Osiedlu Sobniów ; e) Kanalizację deszczową lub jej remont i modernizację w ciągu ulic: Rafineryjnej, Klasztornej, Gajowej, Podzamcze, Granicznej, Łukaszewicza, Skłodowskiej, Leśnej, Szkolnej, Ulaszowice, Floriańskiej, Kopernika, Słonecznej. 9. W związku z budową sieci Internetu szerokopasmowego Miasto Jasło przystąpiło do stowarzyszenia, którego zadaniem była budowa sieci szerokopasmowej WIMAX na terenie Województwa Podkarpackiego. Do 2011 miasto wnosiło składki członkowskie w stowarzyszeniu. W 2012 roku stowarzyszenie zostało rozwiązane ze względu na brak środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. Składki członkowskie zostały zwrócone do budżetu miasta. W omawianym okresie zrealizowano projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców Jasła. Zakupiono dla mieszkańców Jasła sprzęt komputerowy oraz sfinansowano koszt dostępu do Internetu. 10. W zakresie usprawnienia systemu segregacji odpadów systematycznie kupowano pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 11. W zakresie rozbudowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej miasta: a) W 2009 r. została zakończona inwestycja w zakresie gospodarki wodnej w mieście Jasło realizowana w ramach Funduszu Spójności pn. Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki. Zmodernizowano i rozbudowano Stację Uzdatniania Wody (SUW) i wymieniono sieci wodociągowe o długości 10,1 km. Przy modernizacji SUW zastosowano najnowszą technologię uzdatniania wody wg systemu ACTIFLO, która pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość wody (w trakcie katastrofalnej powodzi w 2010 roku nie było w Jaśle przerw w dostawie wody); b) Wybudowano 23,7 km sieci wodociągowej i 16,3 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sportowa Słoneczna, Rzemieślnicza, 3-go Maja - Krzywa Wiejska, Krakowska Krajowicka Podzamcze, Na Kotlinę II, Niegłowicka, 17-go Stycznia, Klasztorna, Lwowska, Przemysłowa, Graniczna, Stawna, Pietrusa, Łąkowa, Reja, Św. Jana z Dukli oraz Gajowa Wiejska. 12. W zakresie zadań mających na celu udoskonalenie systemu przeciwdziałania skutkom powodzi: a) W latach opracowano Wariantową koncepcję programowo-przestrzenną ochrony przed powodzią terenów położonych na terenie miasta Jasła w zlewni rzek Wisłoki, Ropy i Jasiołki oraz potoku Warzyckiego wraz z ich dopływami; b) W latach wybudowano mb wałów przeciwpowodziowych, na rzece Ropie mb oraz na rzece Wisłoce mb; c) Na podstawie ustanowionego przez Radę Ministrów Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na lata zadania w zakresie ochrony przed powodzią będą realizowane w całej zlewni rzeki Wisłoki. Zostało już wprowadzone zadanie budowy brakującego odcinka obwałowania na rzece Ropie ( r.) oraz projekt obwałowania rzeki Wisłoki na osiedlu Jasło Niegłowice ( r.); d) Wdrożono SMS-owy system ostrzegania mieszkańców oraz służb biorących udział w działaniach kryzysowych ALERT SMS; Strona 11

12 e) W ramach projektu dofinansowanego z RPO zakupiono: - średni samochód ratowniczo gaśniczy, - przenośną zaporę przeciwpowodziową o długości 1000 mb, - dwa przenośne agregaty prądotwórcze o mocy 22 kva i 60 kva; f) Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jasło Niegłowice (z udziałem dofinansowania ZOSP RP i WFOŚiGW); g) W ramach projektów dofinansowanych z WFOŚiGW zakupiono: - 4 zestawy pomp szlamowych przewoźnych o wysokiej wydajności na przyczepach (po 3 pompy na każdym zestawie, łącznie 12 pomp) do magazynu przeciwpowodziowego, - łódź ratunkową na przyczepie samochodowej, - 7 szt. przenośnych agregatów prądotwórczych o mocy do 20 kva, - pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wyposażenie dla jednostek OSP i magazynu przeciwpowodziowego: węże ssawne i tłoczne, ubrania ochronne koszarowe i bojowe, obuwie specjalistyczne, pilarki łańcuchowe, opryskiwacz spalinowy; h) Wybudowano garaż dla OSP Jasło Żółków; i) Wykonano niezbędne remonty remiz w OSP Jasło Niegłowice, OSP Jasło Żółków, OSP Jasło Hankówka; j) Zakupiono 3 pompy pływające typu Niagara ; k) MPGK w Jaśle Sp. z o.o. zakupiła agregat pompowy dużej wydajności o parametrach: ok. Q= 610 m 3 /h, H p = 15 m, który w sytuacjach kryzysowych będzie miał za zadanie ochronę kanalizacji przed przepełnieniem i wylewami; l) Na wylotach przelewów burzowych z kanalizacji ogólnospławnej do rzeki Jasiołki zamontowano 4 szt. klap samoczynnie zamykających, które obok dotychczas funkcjonujących zasuw burzowych kanałowych, stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed przedostawaniem się wód z rzeki Jasiołki do systemu kanalizacji. 13. W zakresie ochrony środowiska zrealizowano następujące zadania: a) W ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło dofinansowanego z EOG i NMF realizowanego w latach wykonano termomodernizację: budynku ZSM nr 4, ZSM nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 9 oraz budynku Straży Miejskiej; b) W ramach projektu Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Miasto Jasło dofinansowanego z RPO realizowanego w 2010 roku wykonano termomodernizację: - Przedszkola Miejskiego nr 6, ul. Kopernika; zamontowano minielektrownię wiatrową, - Przedszkola Miejskiego nr 10, ul. Ducala, - Przedszkola Miejskiego nr 11, ul. Sikorskiego, - Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Rafineryjna, - Przedszkola Miejskiego nr 13, ul. Mickiewicza, - Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Kopernika; c) Wykonano termomodernizację budynku przy ulicy Floriańskej 170 (budynek na stadionie OKS Sobniów); d) W 2011 roku rozpoczęto rekultywację składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żniwnej (inwestycję zakończono w 2012 roku). W Obszarze 2 nie podjęto lub nie realizowano następujących zadań: 1. Przywrócenie Jasłu rangi węzła kolejowego. 2. Stworzenie kompleksowego rozwiązania w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych. Strona 12

13 Podsumowując realizację Strategii w zakresie Obszaru 2, można zaobserwować: 1. Pozytywne działania w zakresie ochrony środowiska; 2. Dobrze zorganizowaną gospodarkę wodno-kanalizacyjną; 3. Duże wyzwania w zakresie transportu zbiorowego ze względu na dotkliwy spadek liczby obsługiwanych pasażerów; 4. Udoskonalony system przeciwdziałania skutkom powodzi; 5. Poprawę jakości wewnątrzmiejskiego systemu komunikacyjnego (drogi, chodniki, parkingi); 6. Niezadowalającą poprawę dostępności komunikacyjnej Jasła; 7. Zaniechanie działań w zakresie budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Strona 13

14 Obszar strategiczny 3 Infrastruktura społeczna Zdefiniowane cele strategiczne: 1. Poprawa jakości życia mieszkańców. 2. Wzrost dochodów mieszkańców oraz minimalizacja bezrobocia. 3. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców. 4. Zahamowanie emigracji zarobkowej mieszkańców. 5. Rozwój budownictwa mieszkaniowego. 6. Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Analiza wskaźników OBSZAR STRATEGICZNY 3 - INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA NAZWA WSKAŹNIKA Liczba nowo powstałych boisk szkolnych w stosunku do ogólnej ich liczby Liczba dzieci w przedszkolach w stosunku do ogólnej liczby dzieci 3-6 lat Liczba studentów w jasielskich szkołach wyższych na 1000 mieszkańców Wydatki na gospodarkę mieszkaniową ogółem na 1 mieszkańca Liczba mieszkań oddanych do użytku, w tym socjalnych, w stosunku do ogólnej ich liczby Wydatki na pomoc społeczną ogółem na 1 mieszkańca Liczba przestępstw ogółem na terenie miasta w skali roku na 1000 mieszkańców w porównaniu ze średnią wojewódzką Liczba zdarzeń drogowych ogółem na terenie miasta w skali roku na 1000 mieszkańców w porównaniu ze średnią wojewódzką Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców, w tym tych zajmujących się pomocą społeczną JEDNOS TKA % 0 12,5 osoba 76,14% 87,07% osoba 38,83 23,86 zł 39,05 66,92 szt. 0 0 zł 497,21 622,86 szt. zdarzenie drogowe szt. Jasło - 22,49, województwo - 18,01 Jasło - 7,90, województwo - 9,12 2,60 0,35 Jasło 20,92*, województwo - 18,22 Jasło - 5,01, województwo - 9,03 3,12 0,43 W omawianym okresie wzrosły wydatki miasta na gospodarkę mieszkaniową o ok. 70 %. W latach wybudowano 16 nowych mieszkań socjalnych i zaadaptowano 17 innych pomieszczeń na lokale socjalne, co zaspokoiło to potrzeby w około 55%. Na mieszkania, głównie typu socjalnego, oczekuje jeszcze ok rodzin. Wydatki na pomoc społeczną wzrosły o ok. 25%. O 11% wzrosła liczba rodziców decydujących się na posłanie swoich dzieci do przedszkoli wzrost o ok. 11 %. Powstały nowe przedszkola prywatne. Strona 14

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT Tarnów, czerwiec 2011 Wprowadzenie PRZESŁANKI AKTUALIZACJI STRATEGII Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem miejskim,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W JAŚLE JASŁO 2012 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVIII/713/26 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 26 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata 26-213. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020 2014 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA Opracowanie: Stowarzyszenie MEDIA POLANIE ul. Sokoła 3, 33-100 Tarnów www.mediapolanie.eu e-mail: media@mediapolanie.eu Tel. (14) 656 27 01, (14) 656

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 do 2015r. SST-Consult STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 Grudzień 2004 1 do 2015r. SST-Consult Prowadzenie warsztatów Firma SST-Consult s.c. z Krakowa Moderatorzy: Rafał Stanek Adam Stachel

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo