STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA AKTUALIZACJA 2013 Projekt Jasło, sierpień 2013 r. Strona 1

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Wyjściowa analiza strategiczna Przesłanki aktualizacji Strategii Ocena realizacji dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata Miasto Jasło w dokumentach strategicznych województwa podkarpackiego Diagnoza potencjałów i barier miasta na tle obszaru jego oddziaływania Analiza SWOT dla miasta Jasła i obszaru jego oddziaływania Identyfikacja obszarów działań strategicznych Część kierunkowa Strategii Trendy rozwojowe Jasła do 2020 roku Wizja rozwoju Jasła w 2020 roku Cele strategii Obszary działań strategicznych, priorytety, kierunki działań strategicznych wraz z efektami System realizacji Strategii Podmioty realizujące Strategię System monitoringu i ewaluacji Strategii Ramy finansowe Strategii Procedura aktualizacji Strategii Wnioski z oceny oddziaływania na środowisko...64 Strona 2

3 Wprowadzenie Zaktualizowany dokument Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata powstał przy aktywnym udziale przedstawicieli środowisk społecznych i gospodarczych, a także przedstawicieli instytucji funkcjonujących w mieście i obejmujących swym zasięgiem jego obszar, którzy uczestniczyli w pracach Zespołu roboczego ds. aktualizacji Strategii. Pierwsza część dokumentu zawiera Wyjściową analizę strategiczną, która pokazuje dotychczasowy stan zaawansowania realizacji wcześniej wyznaczonych zadań, a także wskazuje przesłanki uzasadniające konieczność dokonania aktualizacji dokumentu. Część kierunkowa niniejszego dokumentu ukazuje trendy rozwojowe miasta do 2020 roku i określa wizję rozwoju Jasła w perspektywie roku W tej części Strategii, posiłkując się analizą SWOT, wyodrębniono kluczowe obszary działań strategicznych. Następnie, w poszczególnych obszarach określono najważniejsze priorytety rozwojowe, wskazując kierunki działań wraz efektami, które zamierza się osiągnąć. Trzecia część dokumentu pokazuje podmioty zaangażowane w realizację Strategii i definiuje sposób dokonywania jej monitoringu i ewaluacji. Są tutaj również pokazane ramy finansowe Strategii, a także procedura związana z aktualizacją dokumentu. Natomiast ostatnia część zawiera wnioski z Oceny oddziaływania na środowisko. Strategia określa najważniejsze obszary strategicznego rozwoju miasta. Kluczowe znaczenie przy realizacji zapisów zawartych w niniejszym dokumencie będzie miało zbudowanie efektywnej i racjonalnej współpracy pomiędzy wielorakimi podmiotami zaangażowanymi w rozwój miasta Jasła. Nie ulega wątpliwości, iż nie wszystkie określone w Strategii kluczowe przedsięwzięcia będą mogły być realizowane wyłącznie przez samorząd miejski. Wiele z nich leży bowiem w kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego (sąsiednie gminy, powiat, samorząd województwa) oraz administracji rządowej szczebla regionalnego i centralnego. Aktywnymi realizatorami zadań strategicznych będą również podmioty gospodarcze i organizacje społeczne. Kluczowymi uwarunkowaniami i czynnikami mającymi wpływ na przyszły rozwój miasta Jasła w perspektywie 2020 roku będą: 1) Poziom zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz stopień upowszechnienia technologii informacyjnych. 2) Stopień zaangażowania kapitałowego w rozwój konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw. 3) Poziom konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego miasta. 4) Poziom bezpieczeństwa miasta związanego z zagrożeniami naturalnymi oraz stanem środowiska naturalnego. Zaplanowane w Strategii działania powinny przynieść wzrost atrakcyjności Jasła zarówno dla inwestorów, jak i turystów, co z kolei, dzięki zwiększeniu liczby i jakości miejsc pracy, doprowadzi do poprawy poziomu życia mieszkańców,. Strona 3

4 1. Wyjściowa analiza strategiczna 1.1. Przesłanki aktualizacji Strategii Pierwszą i najważniejszą przesłanką aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła jest zmiana paradygmatu polityki rozwoju w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej w latach Jest ona widoczna w nowych dokumentach strategicznych na poziomie europejskim, czego wyrazem jest: Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, opierająca się na trzech priorytetach, tj.: rozwoju inteligentnym, opartym na wiedzy i innowacjach; rozwoju zrównoważonym uwzględniającym: efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, konkurencyjność gospodarki, jednocześnie przyjaznej środowisku oraz rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu poprzez zatrudnienie, spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. W nawiązaniu do dokumentów europejskich, również na poziomie krajowym powstały nowe dokumenty strategiczne, spośród których najważniejsze dla planowania strategicznego na poziomie regionalnym i lokalnym są: Długookresowa strategia rozwoju kraju do 2030 roku, Średniookresowa strategia rozwoju kraju do 2020 roku, Krajowa strategia rozwoju regionalnego: regiony - miasta - obszary wiejskie oraz Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 roku. W roku 2013, uwzględniając nowe podejście do polityki rozwoju regionalnego dokonano aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata , z którą powiązany jest nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, stanowiący jej najważniejszy instrument realizacyjny. W tej sytuacji konieczna jest aktualizacja Strategii rozwoju miasta Jasła na lata , dla zapewnienia pełnej kompatybilności tego dokumentu z nowymi dokumentami strategicznymi województwa podkarpackiego. Drugą przesłanką aktualizacji, powiązaną z pierwszą, jest zmiana metodologii jej opracowania. Dotychczasowa Strategia ograniczała zakres swojej interwencji niemal wyłącznie do obszaru administracyjnego miasta i była sformułowana jako strategia działania władz miejskich. Natomiast obecna, jest strategią rozwoju miasta jako bieguna wzrostu, funkcjonującego w określonym otoczeniu, w którym z udziałem miasta tworzy się duopol Krosno-Jasło jako potencjalny biegun wzrostu województwa podkarpackiego oraz potencjalna oś rozwoju (Krosno Jasło - Gorlice). Zmienia się w związku z tym także zakres podmiotów realizacji strategii. Samorząd miejski Jasła jest inicjatorem powstania strategii i najważniejszym podmiotem realizacyjno-koordynacyjnym w ramach zarządzania wielopodmiotowego, w którym mają swój udział także inne podmioty publiczne, podmioty prywatne i społeczne oraz placówki szkolnictwa wyższego, niezbędne w procesie kreowania innowacji. Strona 4

5 1.2. Ocena realizacji dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/263/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 maja 2008 roku. W dotychczas obowiązującej Strategii zidentyfikowane zostały cztery obszary strategiczne, tj. Rozwój gospodarczy, Infrastruktura techniczna, Infrastruktura społeczna oraz Turystyka i kultura. Dla każdego z nich określono cele strategiczne (łącznie 19) oraz szczegółowe zadania realizacyjne (łącznie 58). Ponadto, każdy obszar strategiczny opisano zestawem wskaźników monitorujących (łącznie 112). Nie zestawiono wyjściowego poziomu wskaźników z początku okresu obowiązywania Strategii, co bardzo utrudnia ich analizę. W związku z powyższym, do oceny realizacji dotychczasowej Strategii dla każdego obszaru strategicznego wybrano kilka najbardziej symptomatycznych, reprezentatywnych, a jednocześnie relatywnie łatwo dostępnych wskaźników. Jednocześnie dokonano analizy zadań szczegółowych w każdym z obszarów poprzez wskazanie przedsięwzięć zrealizowanych oraz ocenę celowości realizacji pozostałych zadań w perspektywie do 2020 roku. Ze względu na dostępność danych statystycznych oceną stopnia realizacji Strategii objęto lata Liczba mieszkańców Jasła wynosiła: na dzień r , zaś na dzień r Obszar strategiczny 1 Rozwój gospodarczy Zdefiniowane cele strategiczne: 1. Wykreowanie korzystnych warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości. 2. Podjęcie działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych. 3. Rozwój gospodarczej współpracy transgranicznej. 4. Optymalne wykorzystanie położenia i walorów środowiska w rozwoju gospodarczym. Analiza wskaźników OBSZAR STRATEGICZNY 1 - ROZWÓJ GOSPODARCZY NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby przedsiębiorstw w porównaniu ze średnią dla całego województwa podkarpackiego Struktura przedsiębiorstw na terenie miasta według liczby zatrudnionych w stosunku do średniej dla całego województwa podkarpackiego Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców % % Jasło- 7,72%, woj.- 7,69% Jasło/woj. podkarpackie 0-9os. - 94,53% / 94,77%, 10-49os.- 4,07% / 4,29%, os.-1,11% / 0,79%, powyżej 250os.-0,28% / 0,15% Jasło - 8,11%, woj.-9,04% Jasło/woj. podkarpackie 0-9os. - 94,11% / 94,61%, 10-49os.- 4,29% / 4,45%, os.-1,40% / 0,81%, powyżej 250os.-0,19% / 0,13% szt. 93,99 98,49 Strona 5

6 OBSZAR STRATEGICZNY 1 - ROZWÓJ GOSPODARCZY NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA Wartość pozyskanych środków unijnych na 1000 mieszkańców Udział pozyskanych środków unijnych w wydatkach inwestycyjnych ogółem Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca Stopa bezrobocia w powiecie Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie jasielskim w stosunku do średniej wojewódzkiej i krajowej Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do liczby ludności ogółem Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby ludności ogółem Udział pracujących w liczbie ludności w wieku produkcyjnym Wskaźnik obciążenia demograficznego (ile osób w wieku nieprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym) zł , ,12 % 26,39% 62,63% zł 297,76 220,25 % 16,80% 17,60% % 97,05% śr. woj. i 80,35% śr. kraj. 97,98% śr. woj. i 81,71% śr. kraj. % 19,10% 17,21% % 15,70% 17,62% % 65,05% 65,14% osoba 53,40 53,40 W latach w Jaśle zanotowano zwiększenie udziału nowo powstałych podmiotów gospodarczych, lecz tendencja ta była mniej dynamiczna od średniej wojewódzkiej. Analizując strukturę zatrudnienia można zauważyć, że maleje liczba przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób, zaś wzrasta liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających od 10 do 49 i od 50 do 249 osób. Może to świadczyć o rosnącej prężności małych i średnich firm. Badając liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na mieszkańców obserwujemy wzrost o 4,5 %. Należy jednak pamiętać, iż wpływ na ten stan rzeczy ma również spadek liczby mieszkańców Jasła (o ok. 1,1 %). Ogromne znaczenie dla rozwoju Jasła, podobnie jak w przypadku innych miast, posiadają środki pochodzące z Unii Europejskiej. W 2007 roku wielkość pozyskanych środków europejskich na jednego mieszkańca wynosiła 78,6 tys. zł, zaś w 2011 roku wzrosła do 137,9 tys. zł, czyli o blisko 75%. Udział tych środków w wydatkach inwestycyjnych zwiększył się z 26,4% w 2007 roku do 62,6 % w 2011 roku, przy jednocześnie zmniejszającej się kwocie wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca o ok. 26 %. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie jasielskim w stosunku do średniej wojewódzkiej i krajowej w analizowanym okresie wzrosło o ok. 1% w stosunku do średniej w województwie i o ok. 1,4 % w stosunku do średniej krajowej. Strona 6

7 Negatywnym zjawiskiem obserwowanym w omawianym okresie był wzrost bezrobocia. Według dostępnych danych prowadzonych dla całego powiatu, stopa bezrobocia wzrosła z 16,80 % w 2007 roku do 17,60 % w 2011 roku. Równie niepokojąca jest tendencja dotycząca liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. W grupie osób w wieku przedprodukcyjnym zanotowano spadek o ok. 1,9%; równocześnie w grupie osób w wieku poprodukcyjnym stwierdzono wzrost o ok. 1,9 %. Wskaźnik obciążenia demograficznego w analizowanym okresie nie zmienił się. Poszczególne cele strategiczne zostały osiągnięte poprzez realizację następujących zadań: 1. W zakresie opracowywania planów rozwojowych dla miasta: - W 2009 roku Rada Miejska Jasła (RMJ) przyjęła Lokalny Plan Rewitalizacji, który był aktualizowany w 2010 i 2011 roku; - Zgodnie w wymogami ustawowymi opracowano uproszczony Plan urządzania lasu dla lasów stanowiących mienie komunalne miasta Jasła; - Opracowano koncepcję Strategii rozwoju innowacji w Jaśle. 2. W zakresie nowych dokumentów planistycznych: - W 2009 r. RMJ uchwaliła opracowane nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (tj. zmianę Studium przyjętego w 1995 roku); - RMJ przyjęła 13 szt. opracowanych zmian MPZP i nowych MPZP obejmujących powierzchnię 459,03 ha. Pokrycie miasta MPZP wynosi 43,1%. 3. W zakresie uzbrojenia terenów na terenie miasta: - W Strefie Aktywności Gospodarczej Jasło-Warzyce wykonano: a) przebudowę ul. Fabrycznej, b) przebudowę drogi dojazdowej (KDL1), c) budowę drogi 3KDZ (ul. Produkcyjna); - Częściowo uzbrojono osiedle Na Kotlinę. 4. W zakresie lobbingu na rzecz budowy dogodnego połączenia z autostradą A4: - Występowano z pismami i apelami w tej sprawie do GDDKiA (bez efektów, gdyż zjazdy w kierunku Jasła zaplanowano w Tarnowie i Dębicy); - W zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miasta wykonano: a) remont generalny DK 73 na odcinku Jasło Pilzno do DK 4, w ramach którego wykonano remont ul. 17 Stycznia i ul. Krakowskiej (dostępność z kierunku północnego), b) remont DK 28 w ciągu ul. Bieszczadzkiej i ul. 3 Maja (dostępność na kierunku wschód zachód), c) modernizację DW 992 od skrzyżowania z DK 28 do Dukli, w ramach której na terenie miasta wyremontowano ul. Wojska Polskiego i Św. Jana z Dukli i wybudowano rodno przy zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Granicznej, Wojska Polskiego, Św. Jana Dukli (dostępność z kierunku południowego). 5. W zakresie stymulowania przedsiębiorczości, Rada Miejska Jasła w 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Jasła, jednak do końca 2012 roku z uchwały tej nie skorzystał żaden przedsiębiorca. 6. W zakresie wykorzystania nowego przejścia granicznego w Ożennej dla rozwoju gospodarki miasta osiągnięto niewiele, gdyż przejście to, ze względu na nośność drogi dojazdowej (DW 992), wykorzystywane jest wyłącznie w transporcie osób i towarów pojazdami do 3,5 t. Strona 7

8 7. W zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej zrealizowano następujące przedsięwzięcia: a) Wspólnie z innymi gminami skupionymi w ZGDW Miasto Jasło w 2011 roku przystąpiło do realizacji projektu Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dofinansowanego z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Projekt obejmuje instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach sportowych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata ; b) Opracowano koncepcję systemu energetycznego zmodernizowanego ośrodka MOSiR w Jaśle z uwzględnieniem możliwości wykorzystania energii odnawialnej; c) W ramach projektu Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Miasto Jasło dofinansowanego z RPO realizowanego w 2010 roku wykonano termomodernizację m.in. Przedszkola Miejskiego nr 6, przy ul. Kopernika, na którym zamontowano minielektrownię wiatrową. 8. W zakresie uchwalenia programu i harmonogramu minimalizacji zanieczyszczenia powietrza zrealizowano następujące przedsięwzięcia: a) Sejmik Województwa Podkarpackiego w 2010 roku przyjął uchwałę w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy jasielskiej. Zadania dla miasta Jasła to: ograniczenie niskiej emisji, zanieczyszczeń od transportu oraz przemysłu; b) Wykonano badania monitoringowe powietrza na terenie miasta Jasła. W Obszarze 1 nie podjęto lub nie realizowano następujących zadań: 1. Scalenie rozdrobnionych gruntów. 2. Promocja TSSE Euro-Park Wisłosan. 3. System zachęt dla przedsiębiorców prowadzących działalność proekologiczną. 4. Współpraca proekologiczna z innymi ośrodkami przemysłowymi. 5. Stworzenie bazy logistycznej na terenie miasta. Podsumowując realizację Strategii w zakresie Obszaru 1, można zaobserwować: 1. Korzystne warunki rozpoczynania działalności gospodarczej (TSSE, ulgi); 2. Niewielki, ale wzrost, wynagrodzeń w stosunku do województwa i kraju; 3. Dobre i rosnące wykorzystanie środków unijnych, przy niepokojącym spadku nakładów inwestycyjnych miasta; 4. Niepokojący wzrost bezrobocia; 5. Negatywne tendencje demograficzne; 6. Brak pozyskania większej liczby inwestorów zewnętrznych; 7. Posiadanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego; 8. Brak widocznych efektów transgranicznej współpracy gospodarczej. Strona 8

9 Obszar strategiczny 2 Infrastruktura techniczna Zdefiniowane cele strategiczne: 1. Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. 2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 3. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska. 4. Usprawnienie systemu gospodarki odpadami i gospodarki wodno kanalizacyjnej. Analiza wskaźników OBSZAR STRATEGICZNY 2 - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA Ilość wytwarzanych odpadów komunalnobytowych na mieszkańca w skali roku Wydatki na gospodarkę komunalną ochronę środowiska ogółem na 1 mieszkańca Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w stosunku do wydatków inwestycyjnych ogółem Wydatki na drogi publiczne na 1 mieszkańca Liczba nowo powstałych miejsc parkingowych, w stosunku do ogólnej ich liczby Liczba czynnych przyłączy sieci wodociągowej Ogólna długość sieci wodociągowej na terenie miasta Długość sieci kanalizacyjnej Długość sieci kanalizacyjnej przypadająca na 100 km długości sieci wodociągowej Liczba czynnych przyłączy sieci kanalizacyjnej Liczba pasażerów korzystająca z komunikacji miejskiej ogółem i na terenie miasta kg/rok 206,70 301,63 zł 128,26 176,38 % 8,16% 18,50% zł 164,56 89,66 % 7,50% 15,71% szt km 116,9 138,4 km 172,4 202,7 km szt osoba , na terenie miasta: , na terenie miasta: W analizowanym okresie osiągnięto bardzo dobre wyniki w zakresie ochrony środowiska. Udział wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska w stosunku do wydatków inwestycyjnych ogółem wzrósł o ok. 10,3 %, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje wzrost o kwotę 48,1 zł. Zwiększyła się również, o ok. 46 %, ilość zbieranych odpadów komunalnych przypadających na jedną osobę. Zmniejszył się problem występowania nielegalnych wysypisk. Świadczy to o wzroście świadomości ekologicznej mieszkańców Jasła. Miasto Jasło prawie na całym swoim obszarze pokryte jest siecią wodociągowokanalizacyjną. W latach rozbudowywano sieć wodociągową i kanalizacyjną, w wyniku czego liczba czynnych przyłączy wodociągowych zwiększyła się o ok. 8 %, Strona 9

10 a przyłączy kanalizacyjnych o ok. 11 %, przy jednoczesnym niewielkim powiększeniu się wyraźnej, wcześniej występującej, luki między siecią wodociągową a kanalizacyjną. W omawianym okresie o blisko 75% wzrosła liczba miejsc parkingowych na terenie miasta Jasła, a dzięki wprowadzeniu płatnych stref parkowania zwiększyła się rotacja na parkingach oraz liczba ich użytkowników. Niepokojącym zjawiskiem jest znaczny spadek liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej, o 43 % na liniach pozamiejskich oraz o 23 % na terenie miasta, przy utrzymującej się przewadze pasażerów na liniach pozamiejskich. Fakt ten stawia nowe wyzwania przed miejskim przedsiębiorstwem realizującym zadania w zakresie zaspokajania potrzeb transportu zbiorowego. Poszczególne cele zostały osiągnięte poprzez realizację następujących zadań: 1. W zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych w mieście: a) Wybudowano nowe parkingi dla 600 (w latach wzrost o 75%) samochodów osobowych przy ulicach: Kościuszki, Szkolnej, 3 Maja, bocznej od ulicy P. Skargi, Szajnochy, Żeromskiego, Kopernika, Gajowej, Krasińskiego, Mickiewicza (ze Starostwem Powiatem). Na koniec 2011 roku w Jaśle było miejsc parkingowych; b) W ścisłym centrum miasta Rada Miejska Jasła w listopadzie 2007 roku wprowadziła płatne strefy parkowania. Na koniec 2011 roku objęto nimi 300 miejsc parkingowych. W 2012 roku zakupiono i zainstalowano 3 parkomaty. 2. W zakresie modernizacji taboru komunikacji miejskiej : a) W latach ramach projektu dofinansowanego z RPO zakupiono: - 11 autobusów z silnikami ekologicznymi i systemem monitoringu, - system informowania pasażerów (5 tablic informacyjnych), - 14 wiat przystankowych i 20 słupków przystankowych; b) Zmodernizowano stację paliw w bazie ZMKS; c) Ze środków budżetu miasta w 2008 roku zakupiono i zainstalowano 5 wiat przystanków autobusowych. 3. W zakresie budowy ścieżek rowerowych opracowano: a) Koncepcję sieci turystycznych ścieżek rowerowych na terenie miasta Jasła; b) Projekt budowlany na wykonanie ścieżek rowerowych na wałach przy Osiedlu Gądki (rzeka Wisłoka i Ropa). 4. W zakresie działań wspierających budowę obwodnicy północnej miasta: a) W 2007 roku opracowano Studium przebiegu tzw. Północnej obwodnicy miasta Jasła; b) Wprowadzono uregulowania powyższego dokumentu do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła i Gminy Jasło. 5. Przedsięwzięcie w zakresie lepszego połączenia Jasła z autostradą A4 zostało opisane w Obszarze Przedsięwzięcie w zakresie modernizacji przebiegu drogi wojewódzkiej nr 992 na terenie miasta zostało opisane w Obszarze W zakresie budowy lądowiska dla awionetek na terenie TSSE EURO PARK Wisłosan opracowano założenia do koncepcji utworzenia lądowiska samolotów lekkich i śmigłowców LPR z lokalizacją w Strefie Aktywności Gospodarczej Jasło Warzyce. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. 8. W zakresie rozbudowy kanalizacji deszczowej wykonano: a) Kompleksową wariantową koncepcję odwodnienia Strefy Aktywności Gospodarczej Strona 10

11 Jasło-Warzyce; b) Koncepcję projektu oczyszczania wód opadowych dla kolektorów deszczowych z terenu miasta Jasła (przebudowa 24 kolektorów zniesienie opłat za korzystanie ze środowiska); c) Na czterech wylotach przelewów burzowych z kanalizacji ogólnospławnej do rzeki Jasiołki zamontowano klapy samoczynnie się zamykające, które obok dotychczas funkcjonujących zasuw burzowych kanałowych, stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed przedostawaniem się wód z rzeki Jasiołki do systemu kanalizacji; d) Dokumentację techniczną Poprawa stosunków wodnych na Osiedlu Sobniów ; e) Kanalizację deszczową lub jej remont i modernizację w ciągu ulic: Rafineryjnej, Klasztornej, Gajowej, Podzamcze, Granicznej, Łukaszewicza, Skłodowskiej, Leśnej, Szkolnej, Ulaszowice, Floriańskiej, Kopernika, Słonecznej. 9. W związku z budową sieci Internetu szerokopasmowego Miasto Jasło przystąpiło do stowarzyszenia, którego zadaniem była budowa sieci szerokopasmowej WIMAX na terenie Województwa Podkarpackiego. Do 2011 miasto wnosiło składki członkowskie w stowarzyszeniu. W 2012 roku stowarzyszenie zostało rozwiązane ze względu na brak środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. Składki członkowskie zostały zwrócone do budżetu miasta. W omawianym okresie zrealizowano projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców Jasła. Zakupiono dla mieszkańców Jasła sprzęt komputerowy oraz sfinansowano koszt dostępu do Internetu. 10. W zakresie usprawnienia systemu segregacji odpadów systematycznie kupowano pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 11. W zakresie rozbudowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej miasta: a) W 2009 r. została zakończona inwestycja w zakresie gospodarki wodnej w mieście Jasło realizowana w ramach Funduszu Spójności pn. Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki. Zmodernizowano i rozbudowano Stację Uzdatniania Wody (SUW) i wymieniono sieci wodociągowe o długości 10,1 km. Przy modernizacji SUW zastosowano najnowszą technologię uzdatniania wody wg systemu ACTIFLO, która pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość wody (w trakcie katastrofalnej powodzi w 2010 roku nie było w Jaśle przerw w dostawie wody); b) Wybudowano 23,7 km sieci wodociągowej i 16,3 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sportowa Słoneczna, Rzemieślnicza, 3-go Maja - Krzywa Wiejska, Krakowska Krajowicka Podzamcze, Na Kotlinę II, Niegłowicka, 17-go Stycznia, Klasztorna, Lwowska, Przemysłowa, Graniczna, Stawna, Pietrusa, Łąkowa, Reja, Św. Jana z Dukli oraz Gajowa Wiejska. 12. W zakresie zadań mających na celu udoskonalenie systemu przeciwdziałania skutkom powodzi: a) W latach opracowano Wariantową koncepcję programowo-przestrzenną ochrony przed powodzią terenów położonych na terenie miasta Jasła w zlewni rzek Wisłoki, Ropy i Jasiołki oraz potoku Warzyckiego wraz z ich dopływami; b) W latach wybudowano mb wałów przeciwpowodziowych, na rzece Ropie mb oraz na rzece Wisłoce mb; c) Na podstawie ustanowionego przez Radę Ministrów Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na lata zadania w zakresie ochrony przed powodzią będą realizowane w całej zlewni rzeki Wisłoki. Zostało już wprowadzone zadanie budowy brakującego odcinka obwałowania na rzece Ropie ( r.) oraz projekt obwałowania rzeki Wisłoki na osiedlu Jasło Niegłowice ( r.); d) Wdrożono SMS-owy system ostrzegania mieszkańców oraz służb biorących udział w działaniach kryzysowych ALERT SMS; Strona 11

12 e) W ramach projektu dofinansowanego z RPO zakupiono: - średni samochód ratowniczo gaśniczy, - przenośną zaporę przeciwpowodziową o długości 1000 mb, - dwa przenośne agregaty prądotwórcze o mocy 22 kva i 60 kva; f) Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jasło Niegłowice (z udziałem dofinansowania ZOSP RP i WFOŚiGW); g) W ramach projektów dofinansowanych z WFOŚiGW zakupiono: - 4 zestawy pomp szlamowych przewoźnych o wysokiej wydajności na przyczepach (po 3 pompy na każdym zestawie, łącznie 12 pomp) do magazynu przeciwpowodziowego, - łódź ratunkową na przyczepie samochodowej, - 7 szt. przenośnych agregatów prądotwórczych o mocy do 20 kva, - pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wyposażenie dla jednostek OSP i magazynu przeciwpowodziowego: węże ssawne i tłoczne, ubrania ochronne koszarowe i bojowe, obuwie specjalistyczne, pilarki łańcuchowe, opryskiwacz spalinowy; h) Wybudowano garaż dla OSP Jasło Żółków; i) Wykonano niezbędne remonty remiz w OSP Jasło Niegłowice, OSP Jasło Żółków, OSP Jasło Hankówka; j) Zakupiono 3 pompy pływające typu Niagara ; k) MPGK w Jaśle Sp. z o.o. zakupiła agregat pompowy dużej wydajności o parametrach: ok. Q= 610 m 3 /h, H p = 15 m, który w sytuacjach kryzysowych będzie miał za zadanie ochronę kanalizacji przed przepełnieniem i wylewami; l) Na wylotach przelewów burzowych z kanalizacji ogólnospławnej do rzeki Jasiołki zamontowano 4 szt. klap samoczynnie zamykających, które obok dotychczas funkcjonujących zasuw burzowych kanałowych, stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed przedostawaniem się wód z rzeki Jasiołki do systemu kanalizacji. 13. W zakresie ochrony środowiska zrealizowano następujące zadania: a) W ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło dofinansowanego z EOG i NMF realizowanego w latach wykonano termomodernizację: budynku ZSM nr 4, ZSM nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 9 oraz budynku Straży Miejskiej; b) W ramach projektu Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Miasto Jasło dofinansowanego z RPO realizowanego w 2010 roku wykonano termomodernizację: - Przedszkola Miejskiego nr 6, ul. Kopernika; zamontowano minielektrownię wiatrową, - Przedszkola Miejskiego nr 10, ul. Ducala, - Przedszkola Miejskiego nr 11, ul. Sikorskiego, - Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Rafineryjna, - Przedszkola Miejskiego nr 13, ul. Mickiewicza, - Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Kopernika; c) Wykonano termomodernizację budynku przy ulicy Floriańskej 170 (budynek na stadionie OKS Sobniów); d) W 2011 roku rozpoczęto rekultywację składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żniwnej (inwestycję zakończono w 2012 roku). W Obszarze 2 nie podjęto lub nie realizowano następujących zadań: 1. Przywrócenie Jasłu rangi węzła kolejowego. 2. Stworzenie kompleksowego rozwiązania w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych. Strona 12

13 Podsumowując realizację Strategii w zakresie Obszaru 2, można zaobserwować: 1. Pozytywne działania w zakresie ochrony środowiska; 2. Dobrze zorganizowaną gospodarkę wodno-kanalizacyjną; 3. Duże wyzwania w zakresie transportu zbiorowego ze względu na dotkliwy spadek liczby obsługiwanych pasażerów; 4. Udoskonalony system przeciwdziałania skutkom powodzi; 5. Poprawę jakości wewnątrzmiejskiego systemu komunikacyjnego (drogi, chodniki, parkingi); 6. Niezadowalającą poprawę dostępności komunikacyjnej Jasła; 7. Zaniechanie działań w zakresie budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Strona 13

14 Obszar strategiczny 3 Infrastruktura społeczna Zdefiniowane cele strategiczne: 1. Poprawa jakości życia mieszkańców. 2. Wzrost dochodów mieszkańców oraz minimalizacja bezrobocia. 3. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców. 4. Zahamowanie emigracji zarobkowej mieszkańców. 5. Rozwój budownictwa mieszkaniowego. 6. Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Analiza wskaźników OBSZAR STRATEGICZNY 3 - INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA NAZWA WSKAŹNIKA Liczba nowo powstałych boisk szkolnych w stosunku do ogólnej ich liczby Liczba dzieci w przedszkolach w stosunku do ogólnej liczby dzieci 3-6 lat Liczba studentów w jasielskich szkołach wyższych na 1000 mieszkańców Wydatki na gospodarkę mieszkaniową ogółem na 1 mieszkańca Liczba mieszkań oddanych do użytku, w tym socjalnych, w stosunku do ogólnej ich liczby Wydatki na pomoc społeczną ogółem na 1 mieszkańca Liczba przestępstw ogółem na terenie miasta w skali roku na 1000 mieszkańców w porównaniu ze średnią wojewódzką Liczba zdarzeń drogowych ogółem na terenie miasta w skali roku na 1000 mieszkańców w porównaniu ze średnią wojewódzką Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców, w tym tych zajmujących się pomocą społeczną JEDNOS TKA % 0 12,5 osoba 76,14% 87,07% osoba 38,83 23,86 zł 39,05 66,92 szt. 0 0 zł 497,21 622,86 szt. zdarzenie drogowe szt. Jasło - 22,49, województwo - 18,01 Jasło - 7,90, województwo - 9,12 2,60 0,35 Jasło 20,92*, województwo - 18,22 Jasło - 5,01, województwo - 9,03 3,12 0,43 W omawianym okresie wzrosły wydatki miasta na gospodarkę mieszkaniową o ok. 70 %. W latach wybudowano 16 nowych mieszkań socjalnych i zaadaptowano 17 innych pomieszczeń na lokale socjalne, co zaspokoiło to potrzeby w około 55%. Na mieszkania, głównie typu socjalnego, oczekuje jeszcze ok rodzin. Wydatki na pomoc społeczną wzrosły o ok. 25%. O 11% wzrosła liczba rodziców decydujących się na posłanie swoich dzieci do przedszkoli wzrost o ok. 11 %. Powstały nowe przedszkola prywatne. Strona 14

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS PRIORYTET WSKAŹNIK JEDNOSTKA MIARY ŹRÓDŁO DANYCH 2013 2014 2015 2016 I. Gospodarka i miejsca pracy Liczba bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy 6 872 5 569 4 798 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie

Bardziej szczegółowo

RAZEM 2 932 400,00 3 284 013,00 3 127 665,24. Dotacja celowa dla JDK na Dni Jasła 110 000,00

RAZEM 2 932 400,00 3 284 013,00 3 127 665,24. Dotacja celowa dla JDK na Dni Jasła 110 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/528/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2014 r. Tabela A Dotacje na 2014 rok z budzetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Dotacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

NASZ PROGRAM WYBORCZY. Gospodarka Infrastruktura Edukacja, kultura i sport Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Bezpieczeństwo Ochrona środowiska

NASZ PROGRAM WYBORCZY. Gospodarka Infrastruktura Edukacja, kultura i sport Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Bezpieczeństwo Ochrona środowiska NASZ PROGRAM WYBORCZY Gospodarka Infrastruktura Edukacja, kultura i sport Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Bezpieczeństwo Ochrona środowiska GOSPODARKA CENTRUM LOGISTYCZNE WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PRZEDSIEBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA JÓZEFÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA

Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA 2005-2020 REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH W LATACH 2012-2013 Gliwice, 23.10.2014 r. Monitoring przeprowadzony przez zespół złożony z przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 200 11 120 01008 Melioracje wodne 11 200 11 120 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej XLIII Plenarne Posiedzenie Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo