ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu (zwanym również Zamawiającym) jest: Akademia Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa 1.2. Czynności Kierownika Zamawiającego, zastrzeżone dla Organizatora, wykonuje Pan : Prof. Ksawery Piwocki, Rektor ASP 1.3. Siedzibą Sądu konkursowego konkursu jest: Odział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa 1.4. Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Marek Szeniawski, tel. kom Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP) ul. Foksal Warszawa tel. (22) fax. (22) z oznaczeniem: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH PRZY UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE W WARSZAWIE. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Uczestnika konkursu powyższych wymogów. 2. RODZAJ I ZASADY OGÓLNE KONKURSU 2.1. Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą oraz niniejszego regulaminu 2.2. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w 2

3 konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w konkursie Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3, zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski. 3. TERMINY 3.1.Ogłoszenie o konkursie zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu r Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu można składać na adres Organizatora do dnia 23 kwietnia 2008r. do godz Organizator niezwłocznie udzieli odpowiedzi na pytania. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania dotyczące opracowania i składania prac konkursowych. Organizator niezwłocznie udzieli odpowiedzi na pytania uczestników konkursu, jeśli pytania wpłyną nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie składać należy do dnia 30 kwietnia 2008r. do godz (liczy się data doręczenia z zastrzeżeniem pkt Rozdział III Regulaminu konkursu ) na adres: Oddział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników konkursu o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie Prace konkursowe składać należy do dnia 27 czerwca 2008r. do godz (liczy się data doręczenia do Zamawiającego) pod adresem: Oddział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa 3.5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, Organizator określa na dzień 2 lipca 2008r. O miejscu oraz godzinie rozstrzygnięcia konkursu Organizator powiadomi Uczestników konkursu odrębnym pismem Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej: 3

4 4. SĄD KONKURSOWY 4.1. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO Oceny spełniania warunków formalnych wymaganych od uczestników konkursu oraz złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Zamawiającego w składzie: 1. arch. Jerzy Bogusławski Przewodniczący Sądu 2. prof. Ksawery Piwocki Rektor ASP Wiceprzewodniczący Sądu 3. arch. Jerzy Porębski 4. arch. Lech Koliński 5. arch. Witold Benedek sędzia SARP 6. arch. Maciej Kysiak sędzia SARP 7. arch. Maria Saloni Sadowska sędzia SARP Funkcję Przewodniczącego Sądu Konkursowego pełnić będzie Pan Jerzy Bogusławski, funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konkursowego pełnić będzie Pan Ksawery Piwocki. 5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU 5.1. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie lub faksem do Organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu na adres i nr faksu: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal Warszawa tel. (22) fax. (22) Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Marek Szeniawski tel. kom Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu oraz z opracowaniem i składaniem prac konkursowych pod warunkiem, że otrzyma je w terminach określonych w pkt Organizator konkursu będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje pisemnie lub za pomocą faksu. Organizator jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim uczestnikom, którzy otrzymali regulamin konkursu w formie pisemnej, bez ujawniania źródła zapytania. Organizator zamieści pytania i odpowiedzi oraz inne informacje o konkursie na swojej stronie internetowej: oraz na stronie OW SARP: Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w Regulaminie konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu. 4

5 6. KLASYFIKACJA WG CPV Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

6 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy (rewaloryzacja i rozbudowa) historycznego budynku, koncepcji budynku na bulwarze oraz koncepcji architektonicznej nowego gmachu ASP, na podstawie której zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa oraz materiały niezbędne do przygotowania przetna OPRACOWANIEargu na realizację zadania inwestycyjnego (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych). Podstawowym założeniem opracowania jest przedstawienie propozycji projektowej w skali 1 : 200 budynków (historycznego i nowo projektowanego),wraz z programem, a także przedstawienie propozycji zagospodarowania terenów otaczających, w tym także powiązań z przyszłymi terenami po stronie wschodniej ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w skali 1: CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac - koncepcji budynków będących przedmiotem konkursu. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Autor wybranej pracy otrzyma zlecenie którego przedmiotem będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) oraz materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) i pełnienie nadzorów autorskich w celu realizacji zadania inwestycyjnego. Zasady realizacji ustalone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu. 3. ZADANIA KONKURSU Do zadań uczestników konkursu będzie należało opracowanie koncepcji spełniających w sposób optymalny oczekiwania Zamawiającego co do rozwiązań architektonicznych, programowych, funkcjonalnych przy zachowaniu założeń ekonomicznych. 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU 4.1. Założeniem konkursu jest stworzenie nowego znaku Uczelni, tworzącego jednocześnie nowy symbol sztuki na terenach Bulwarów Nadwiślańskich w Warszawie. 6

7 Koncepcja rozwoju Akademii na Wybrzeżu ma z jednej strony nawiązywać do tradycji z drugiej stanowić o przyszłości uczelni, być znakiem jej rozwoju. Rozbudowany kompleks ASP musi być otwarty na zmiany, musi umożliwić swobodne kształtowanie przestrzeni i dostosowanie do aktualnych, a także przyszłych potrzeb. Wskazane jest, aby nowo wykreowana przestrzeń mogła przyjąć różne funkcje, wspomóc a nawet stymulować rozwój Akademii Przy opracowaniu koncepcji należy : - uwzględnić wyjątkową lokalizację, w sąsiedztwie Wisły i bulwarów - nawiązać do historycznej idei kształtowania bulwarów - stworzyć włączenie kompleksu ASP przestrzenne, programowe, funkcjonalne do procesu rewitalizacji terenów nad Wisłą, zwłaszcza w kontekście programu Centrum Nauki Kopernik - wykreować atrakcyjną przestrzeń publiczną związaną z popularyzacją sztuki i młodych artystów oraz edukacją artystyczna dzieci i młodzieży - uwzględnić powiązania z krajobrazem otwartym - uwzględnić i wyeksponować wyjątkową tradycję historycznego gmachu ASP. Należy przedstawić wizję architektoniczno funkcjonalną całego zespołu, a opracować szczegółowo nowy gmach. Należy tak zaprojektować każdą z części, aby poszczególne zadania inwestycyjne stanowiły niezależne, zamknięte, skończone formy architektoniczne Nie dopuszcza się przekroczenia granic opracowania. 5. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Miejsce inwestycji w rewitalizacji warszawskich bulwarów Projekt zorganizowania przez warszawską Akademię Sztuk Pięknych na Wybrzeżu Kościuszkowskim miejsca, które stało by się alternatywą dla kiermaszu na Starówce, oraz dla sztuki promowanej w galeriach komercyjnych, jest odpowiedzią na inicjatywę zespołu projektującego otoczenie Wisły. Można mieć nadzieję, że sprawne zrealizowanie tych pomysłów dałoby szansę mieszkańcom Warszawy na aktywne uczestnictwo w kulturze i sztuce wyższej próby. Nadwiślański bulwar może się stać dla warszawiaków miejscem, gdzie przychodzi się na spacer całymi rodzinami i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Możemy zaproponować warsztaty odbywające się cyklicznie i wciągające każdego we wspólne tworzenie sztuki pod opieką naszych pracowników - akcje wspólnego malowania, rzeźbienia, fotografowania. Cykle te mogłyby zostać wzbogacone rozmowami o sztuce, kulturze, o współczesnej cywilizacji. Celem tych działań i inicjatyw ma być powstanie dzielnicy naukowej i artystycznej w regionie miasta dotychczas pod tym względem zaniedbanym. Może uda się wreszcie urzeczywistnić plany 7

8 przedwojennych władz miasta i zrealizować hasło Warszawa frontem do rzeki. Wydaje się nieodzowne włączenie w taki program wszystkich środowisk twórczych miasta. Instytucjonalnie właśnie nasza uczelnia, mająca swoją siedzibę na Powiślu i budująca tam nowe obiekty, może stać się inicjatorem i koordynatorem wszelkich działań artystycznych na Powiślu. Najważniejszym elementem proponowanej inicjatywy jest Galeria, w której odbywają się imprezy wystawiennicze związane z ASP, ale również wynikające z naszego statutowego obowiązku upowszechnianie kultury. Tu odbywają się pokazy wynikające z działalności edukacyjnej szkoły, ale również ważne dla Warszawy i całego środowiska artystycznego miasta wystawy zagraniczne. Stworzenie lekkiego pawilonu na terenie wyżej wspomnianym wpisałaby się w program funkcjonalny całego otoczenia (Centrum Kopernik, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) i zmieniłaby charakter pasa nadwiślańskiego w Warszawie. Na bulwarze mieścić się powinna : biblioteka, muzeum ze stałą salą wystawienniczą i warsztatami renowacji zbiorów, galeria, sala wielofunkcyjna. Całość o powierzchni m2 w lekkiej konstrukcji o wys. do 12 m. Wszystkie trzy zadania: 1. budowa nowego budynku, 2. renowacja i nadbudowa istniejącego budynku, 3. koncepcja budynku na bulwarze muszą stanowić odrębne całości zarówno w wykonaniu jak i terminie wykonania. W opracowaniu konkursu punkty 2 i 3 winny być koncepcją wizualną, aby uzyskać wizję całości koncepcji rozbudowy ASP. Wykorzystanie wyjątkowego sąsiedztwa Wisły i stworzenie miejsca, które pomoże w ożywieniu bulwarów i włączeniu ich do miasta. Nadanie projektowanemu zespołowi charakteru zgodnego z historyczną ideą bulwarów. Włączenie funkcjonalne i programowe ASP do procesu rewitalizacji bulwarów w nawiązaniu do funkcji edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych programu Centrum Nauki Kopernik. Stworzenie atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni publicznej związanej z szeroko rozumianą popularyzacją sztuki i młodych artystów oraz edukacją artystyczną dzieci i młodzieży. Możliwość obcowania z zielenią i otwartym krajobrazem. Utrzymanie charakteru zielonego terenu otwartego na terenie historycznego skweru. Nobilitacja i wyeksponowanie starego gmachu. Nowy gmach musi przyjąć rolę znaku (symbolu) Nowej Akademii na Bulwarze słupa informacyjno promocyjnego ASP i sztuki w ogóle. 8

9 Historyczny gmach Zakłada się, że w starym gmachu przywróconym do dawnej świetności będzie rozwijał się Wydział i Instytut konserwacji. W przyziemiu pozostaną istniejące, specjalne pracownie Wydziału rzeźby. Zostanie przywrócony oryginalny układ pomieszczeń parteru i ogólnodostępna aula na 200 osób. Należy uwzględnić a nawet wyeksponować walory i oryginalne zasady kompozycji obiektu historycznego Zrewaloryzowana fasada wschodnia jako ważny elementy kompozycji pierzei bulwaru i ich istotny element. Zrewaloryzowana elewacja północna (do wysokości stropów drugiego piętra podstawą propozycji nadbudowy głównego korpusu). Osiowa kompozycja głównego korpusu budynku i zagospodarowania terenu (oś dawna aula północno-wschodni narożnik posesji) Charakterystyczna orientacja głównego korpusu budynku Należy zaproponować formułę nadbudowy gmachu o jedną kondygnację przy założeniu przywrócenia jednocześnie historycznej artykulacji i kompozycji w dolnych kondygnacjach (główny korpus) i historycznego kształtu dachu. Należy rozważyć możliwość dostosowania południowych dziedzińców do działań na świeżym powietrzu. Stary i nowy gmach powinny stanowić funkcjonalną i przestrzenną całość. Należy zaproponować powiązanie obiektów przy założeniu powrotu do historycznego układu pomieszczeń na parterze (przywrócenie auli na 200 osób i oryginalnego układu komunikacji). Nowy gmach - uwagi do programu: Ma stanowić, niezależnie od rozwoju sytuacji, przestrzeń dla rozwoju nowej i nowoczesnej Akademii. Wykreowana przestrzeń powinna być otwarta na zmiany i umożliwić rozwój uczelni w najbliższym stuleciu. Zespół auli i sal przeznaczanych na wspólne uroczystości, imprezy, spektakle i zajęcia dla dużych grup studenckich z odpowiednim zapleczem technicznym oraz bar z kawiarnią. Edukacja teoretyczna tzn. Wydział zarządzania kulturą, katedra historii sztuki, studium pedagogiczne i językowe Wydział rzeźby (konieczność połączenia funkcjonalnego z pomieszczeniami Wydziału rzeźby w nowym gmachu) Wydział Scenografii 9

10 Przestrzeń zespołu auli i wydziałów teoretycznych powinna stanowić jeden kompleks o układzie otwartym, podatnym na modyfikacje. Wskazane byłoby, aby można było adaptować ten blok na centrum konferencyjne lub częściowo przynajmniej na cele wystawiennicze. Należy przewidzieć pełne wyposażenie audio wizualne i zaplecze techniczne. Układ i konstrukcja powinna umożliwić rearanżację pomieszczeń w zależności od potrzeb (łączenie i dzielenie). Wyjątek może stanowić studio fotograficzne. Bar kawiarnia nie musi stanowić jednej całości. Przy pracowniach powinny się znaleźć zespoły szatni z prysznicami. Windy towarowe dostępne dla większych pracowni. Przy pracowniach magazyny. Pełne przystosowanie całej przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych (łącznie ze starym gmachem). Architektura transparentna otwarta na zieleń. Przestrzeń komunikacyjna powinna stanowić miejsce kontaktów, odpoczynku, spotkań i ekspozycji, kompensować brak wewnętrznego ogrodu. Elewacja gmachu ASP powinna informować na bulwarze o tym, co dzieje się w środku, promować młodą sztukę. Program wyszczególnia tylko pomieszczenia dydaktyczno biurowe, należy uwzględnić wszystkie powierzchnie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania budynku i wszelkie instalacje. Pomieszczenia można łączyć ze sobą w wielofunkcyjne zespoły. Podane powierzchnie należy traktować z tolerancją ± 20% 10

11 TABELA PROGRAMOWA NOWEGO BUDYNKU Podstawowe elementy programu Min. M2 Przestrzeń ogólnouczelniana Aula na 350 osób 450 Sala audiowizualna 120 osób 160 Fotografia międzywydziałowa 100 II Min. Kond. lub m Możliwość podziału auli na co najmniej 3 sale i łączenia z salą audiowizualną. Przestrzeń może stanowić widownię dla studia scenografii. Bar, kawiarnia dla 100 osób 150 I Możliwość podziału Kawiarenki internetowe na każdej kondygnacji 5x I Zaplecze Obsługa techniczna 3x15 Administracja (biuro + magazyn) Serwery i informatycy Poligrafia Pom. gosp. na każdej kond. 5x10 Zespół wejściowy (szatnia na 400 osób, portiernia) Razem 45 I 35 I 20 I 50 I 50 I 110 I 1295 Wydział zarządzania kulturą, katedra historii sztuki, studium pedagogiczne i językowe Sale wykładowe Małe 5x Laboratoria językowe/komputerowe 70 Duże 3x100 (70 osób) 300 Pedagodzy 12x Z możliwością łączenia lub potraktowania jako boksy Organizacje studenckie 2x20 40 Redakcja czasopisma 2x20 40 Dziekanat 20 11

12 Rada wydziału 30 Dziekan i prodziekan 15 Razem 810 Wydział scenografii Zespół studia Studio m Możliwość wykorzystania auli jako widowni Warsztat w poziomie sceny ze stanowiskami roboczymi 60 4 m Warsztaty Krawiecki magazyn Modelarnia magazyn 25 I 25 I 50 I 20 I Pracownie i sale wykładowe Studenckie ze stanowiskami 5x I Możliwość łączenia/innego podziału komputerowa 60 I Reżyserii światła 40 I Sale wykładowe 6x I malarskie 2x m Oświetlenie naturalne Zarządzanie wydziałem Dziekanat Rada wydziału Dziekan i prodziekan Sekretariat i archiwum Pokój pedagogów Biblioteka Zaplecze Socjalne dla pracowników Pom. gosp 20 I 30 I 15 I 15 I 35 I 25 I 20 I 10 I Razem 1175 Wydział rzeźby 12 pracowni x II 7 pracowni x m Pracownia foto 80 4m Połączony funkcjonalnie z pracowniami rzeźby w przyziemiu starego gmachu. Oświetlenie naturalne. Część z możliwością łączenia po dwie, trzy, część z możliwością podziału na boksy. Część z możliwością otwarcia na zewnątrz. W dwóch pracowniach możliwość suwnicy. Magazyny, szatnie z natryskami, pokój dla studentów i kadry w ramach pracowni lub obok Dziekanat + rada wydziału 20 I 12

13 Rada wydziału Dziekan i prodziekan Pokoje pedagogów 30 I 15 I 35 I Magazyn odpadów z możliwością podjazdu 20 Razem BUDŻET 5.1 Szacunkowy łączny koszt wykonania robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego obiektu na działce nr 75, która zostanie opracowana zgodnie z pracą konkursową, nie powinien przekroczyć kwoty 31 mln złotych brutto. 5.2 Powyższy koszt obejmuje projekty nowego budynku oraz realizacje elementów zagospodarowania terenu: a) lokalny układ komunikacyjny b) oświetlenie oraz sieci uzbrojenia terenu związane z oświetleniem; c) urządzenie przestrzeni publicznej mała architektura, altany, pergole, trejaże itp. d) zieleń 5.3 Wartość zamówienia polegającego na opracowaniu, na podstawie wybranej do realizacji pracy konkursowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt. 5.2., tzn.: a) projektów budowlanych i wielobranżowych wykonawczych ; b) materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót); c) pełnienie nadzorów autorskich; e) przełożenie uzbrojenia technicznego nie powinna przekroczyć 4,1 % kosztów wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Wielkość ta nie ma jednak charakteru wiążącego i może być zmieniona w zależności od rozwiązań przyjętych w wybranej pracy konkursowej, oraz w trakcie negocjowania warunków umowy. 5.4 Uczestnicy konkursu są obowiązani złożyć, razem z pracą konkursową: informację o szacunkowym koszcie robót przewidzianych do zrealizowania na podstawie dokumentacji opracowanej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w p Należy tego dokonać w oparciu o koncepcję przedstawioną w pracy konkursowej. 13

14 ROZDZIAŁ III WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WARUNKI I WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Uczestnikiem konkursu może być: a) osoba fizyczna legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń lub dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; b) osoba prawna dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; zwane również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie ; bądź d) podmioty wymienione w pkt a), b), c) występujące wspólnie jeśli dysponują osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń: zwani również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie ; 1.2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu. UWAGA: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest: a) osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem konkursu b) osoba upoważniona (osoby upoważnione) - zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem konkursu. c) Pełnomocnik ustanowiony przez Uczestnika konkursu/uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie. 2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 2.1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 14

15 2004r. Prawo zamówień publicznych, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy a także: a. Złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie, b. Posiadają lub dysponują osobami fizycznymi posiadającymi: - Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i są członkami Izby Architektów RP, W przypadku zagranicznych Uczestników konkursu muszą oni legitymować się lub dysponować osobami legitymującymi się: kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują; przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeśli w danym kraju taka organizacja istnieje; a także zobowiązać się do uzyskania przez Uczestnika konkursu lub osobę, którą Uczestnik konkursu dysponuje, w terminie podpisania umowy: członkostwa w Krajowej Izbie Architektów RP DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE WE WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE: Złożenie przez uczestnika we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dokumentów i oświadczeń wymienionych w niniejszym punkcie będzie stanowiło podstawę do oceny przez sąd konkursowy, spełnienia warunków udziału w konkursie określonych w pkt Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi składać się z: W przypadku Uczestników konkursu krajowych - mających siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP a) wypełnionego formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do regulaminu; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, c) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP, potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień, 15

16 d) pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego Uczestnika konkursu/uczestników występujących wspólnie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 2a lub 2b do regulaminu; W przypadku zagranicznych Uczestników konkursu - mających siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP a) wypełnionego formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do regulaminu; b) dokument lub dokumenty, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, dokumenty te zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W takim przypadku będzie wymagane oświadczenie ustalone w załączniku Nr 3 do Regulaminu konkursu c) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP, potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień, bądź dokument potwierdzający kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu architekta w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo z kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba posiadająca wymagane uprawnienia, którą Uczestnik się posługuje, d) oświadczenie o zobowiązaniu się do uzyskania przez Uczestnika konkursu lub osobę, którą Uczestnik konkursu dysponuje, w terminie podpisania umowy uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, upoważniających do wykonywania zawodu architekta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkostwa w Krajowej Izbie Architektów RP, e) pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego Uczestnika konkursu/uczestników występujących wspólnie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 2a lub 2b do regulaminu; 2.3. UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. W takim przypadku uczestnicy konkursu, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie, a oryginał pełnomocnictwa wg. wzoru załącznika 2b, załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 16

17 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji uczestnika konkursu a także przez Pełnomocnika. Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, w tym również dokumenty, które wymagane warunkami regulaminu konkursu zostaną wystawione na poszczególnych Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, przedkłada wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie ustanowiony Pełnomocnik W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki posiadania wymaganych uprawnień będą spełnione, gdy wykaże to co najmniej jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie Pozostałe warunki ustalone Regulaminem konkursu, dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (zarówno Uczestnik krajowy jaki i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie oraz przedłożyć dokumenty lub oświadczenia zgodnie z pkt b oraz b. 4. OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH Przystępując do konkursu, każdy z Uczestników konkursu we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, składa oświadczenie, iż w przypadku uzyskania jednej z trzech nagród, przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu. 5. WYMOGI FORMALNE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 5.1. Wniosek sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu powinien zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty według postanowień Rozdziału III Regulaminu konkursu Wniosek oraz oświadczenia i dokumenty załączone do Wniosku w oryginale powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika, o treści ustalonej w załączniku Nr 2 do Regulaminu konkursu musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu, o których mowa w pkt a i b Dokumenty lub oświadczenia składane w formie kopii wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt

18 5.5. W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.jedn. Dz. U. z 2003r nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do Wniosku w zamkniętej kopercie i trwale połączone z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie Zaleca się ponumerowanie stron Wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart Wniosku i załączników. 6. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 6.1. Wniosek należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej w Oddział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa 6.2. Termin składania Wniosków upływa dnia 30 kwietnia 2008 roku, o godzinie Wniosek wysłany pocztą, kurierem lub składany w inny sposób, musi dotrzeć do Organizatora we wskazanym terminie, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w formie pisemnej w miejscu wskazanym w pkt i w terminie nie późniejszym niż wskazany w pkt Wniosek oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 2.2. uważa się za przekazane na piśmie w terminie wyznaczonym na ich złożenie, jeżeli przed upływem tego terminu zostaną wysłane Organizatorowi konkursu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt 2. Uczestnik konkursu musi jednocześnie poinformować Organizatora o ich wysłaniu. Informację należy przesłać faksem przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 7. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 7.1. Sąd konkursowy dokonuje oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu i przepisami Prawa zamówień publicznych Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie Organizator zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym 18

19 regulaminie. Wszyscy Uczestnicy konkursu, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie, zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach kwalifikacji Uczestnicy nie spełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie. 19

20 ROZDZIAŁ IV PRACE KONKURSOWE - SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA 1. ZASADY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ Pracę konkursową musi cechować czytelność i funkcjonalność przyjętej zasady kompozycji, realność i ekonomikę przyjętych rozwiązań oraz wartości programowo-przestrzenne. Należy tak zaprojektować każdą z części, aby poszczególne zadania inwestycyjne stanowiły niezależne, zamknięte, skończone formy architektoniczne. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich a utorów. 2. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ Praca konkursowa musi składać się z: a) Plansz - część graficzna b) Zeszytu z częścią opisową 2 egzemplarze c) Zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną oraz płytą CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej 2.1. Plansze część graficzna a) Koncepcja powiązań zagospodarowania działki z budynkiem historycznym oraz projektowanym a terenami po wschodniej stronie Wybrzeża Kościuszkowskiego, ewentualnym terenem lokalizacji kompleksu ASP ( powiązania przestrzenne, komunikacja itp. ), skala 1:500 b) Koncepcja zagospodarowania terenu, wspólnie z rzutami poziomu +/_ 0,00, z zaznaczonym układem wejść, podcieni, pojazdów itp. w skali 1:200, naniesiona na dostarczoną mapę zasadniczą w skali 1:500 (przeskalowaną) c) Rzuty wszystkich kondygnacji skali 1:200 (powierzchnie nazwy poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na rzutach) d) Opis pomieszczeń na rzutach numerami z tabeli programowej (przy pomieszczeniach wprowadzonych dodatkowo przez uczestników konkursu należy podać ich nazwę i przeznaczenie e) Charakterystyczne przekroje w skali 1:200 f) Wszystkie elewacje w skali 1:200 g) Perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem miejsca wykonania ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania g) Ważniejsze detale architektoniczne oraz małej architektury w skali umożliwiającej odczytanie przyjętego rozwiązania materiałowo-technicznego, do wyboru przez uczestnika konkursu,. 20

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA Zamawiający: Stołeczne Biuro Turystyki - organizator konkursu Pl. Zamkowy 10 00-277 Warszawa REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego ZAMAWIAJĄCY: Rozdział I Ustalenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego ZAMAWIAJĄCY: Rozdział I Ustalenia ogólne KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego REGULAMIN KONKURSU Rozdział I Ustalenia ogólne Rozdział II Ustalenia i wymagania formalne Rozdział III Ustalenia merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Katowice: Opracowanie koncepcji rewaloryzacji i adaptacji na cele biurowo-usługowe budynku willowego z początku XX w. położonego w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Konkursowego

Regulamin Sądu Konkursowego w sprawie powołania Sądu Konkursowego na przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego otwartego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. "Koncepcja parku na Błoniach pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Konkursowego

Regulamin Sądu Konkursowego Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie Regulamin Sądu Konkursowego Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAKRES OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ ZAŁĄCZNIK NR.2 Warszawa, dnia 22.10.2012 r. ZAŁĄCZNIK NR 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów

REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych wokół zbiornika wodnego w miejscowości Głuchów. ORGANIZATOR Organizatorem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDYNKU EDUKACYJNEGO W LEŚNYM OGRODZIE BOTANICZNYM MARSZEWO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDYNKU EDUKACYJNEGO W LEŚNYM OGRODZIE BOTANICZNYM MARSZEWO OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDYNKU EDUKACYJNEGO W LEŚNYM OGRODZIE BOTANICZNYM MARSZEWO I. ZAMAWIAJĄCY Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

KONKURS. na opracowanie koncepcji layoutu strony internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl

KONKURS. na opracowanie koncepcji layoutu strony internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl OPERA WROCŁAWSKA 50 066 WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 35 KONKURS na opracowanie koncepcji layoutu strony internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl ZATWIERDZIŁ: Janusz Słoniowski Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE z dnia 31 października 2012r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE z dnia 31 października 2012r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE z dnia 31 października 2012r. dla postępowania prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury sp. z o.o. na : opracowanie koncepcji architektonicznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , 1 z 5 2016-04-14 14:30 Ząbki: ZP.271.03.2016 - Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach Numer ogłoszenia: 89834-2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie Telewizja Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 Suwałki: Konkurs na: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy instalacji przestrzennej promującej BLUES FESTIVAL w Suwałkach Numer ogłoszenia: 53176-2013; data zamieszczenia: 08.02.2013

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:207655-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego 2011/S 125-207655 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Sądu Konkursowego, określenia organizacji, składu i trybu pracy Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR STRONA: 1 Referat Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (wnioskodawca-komórka organizacyjna) Kowary, data 27.06.2016 r Znak sprawy: GK.271.13.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY BUDYNKU

REGULAMIN KONKURSU. OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY BUDYNKU REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY BUDYNKU Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie wartość Konkursu przekracza równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE Konkursu (*) niniejszym składam (składamy) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-09-30 15:21 Gdańsk: KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY NA PROJEKT KONCEPCYJNY NOWEGO ODDZIAŁU NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU - ODDZIAŁ: MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r.) na Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Suwałki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Suwałki, dnia 28.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: Zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia sceny na pl. Marii Konopnickiej oraz dwóch klubów: Open Suwalszczyzna przy ul. Noniewicza 71A, Miejska Sieja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240627-2017:text:pl:html -Szczecin: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. Ul. Kościuszki 20a. 57-550 Stronie Śląskie. Zatwierdził:

Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. Ul. Kościuszki 20a. 57-550 Stronie Śląskie. Zatwierdził: REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektoniczno budowlanej na przebudowę, modernizację i połączenie istniejących obiektów szkoły i krytej pływalni przy ul. Kościuszki 20 i 20 a w Stroniu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 1 z 7 2017-03-30 09:27 Ogłoszenie nr 54671-2017 z dnia 2017-03-30 r. Leszno: Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno przestrzennych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu)

Regulamin konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu) Muzeum Regionalne w Jarocinie Rynek Ratusz 63-200 JAROCIN, tel. (62) 747 34 49 Regulamin konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu. Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Część I

Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Część I Regulamin konkursu urbanistyczno -architektonicznego na opracowanie projektu zagospodarowania terenu zespołu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Konkurs odbywa się na zasadach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO FUNKCJONALNEJ SALI WIELOFUNKCYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres organizatora konkursu Zamawiającego

1. Nazwa i adres organizatora konkursu Zamawiającego Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji przestrzennofunkcjonalnej i widokowej fragmentu terenu po wschodniej stronie Doliny Silnicy - Park wodny w Kielcach 1. Nazwa i adres organizatora konkursu Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Poznań, 05.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28 REGON: 011205133 www.ckl.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA KONKURS ofert na wynajem powierzchni w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płockuprzy ul.kolegialnej 23 1) Opis powierzchni przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO w konkursie pn.: Opracowanie projektu 13 rzeźb figuralnych na terenie Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO w konkursie pn.: Opracowanie projektu 13 rzeźb figuralnych na terenie Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO w konkursie pn.: Opracowanie projektu 13 rzeźb figuralnych na terenie Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą 1 Regulamin określa zadania, zasady oraz tryb pracy sądu konkursowego

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja

Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja Kołbacz - rekonstrukcja to konkurs na projekt wizji rewitalizacji miejscowości Kołbacz z wykorzystaniem jej walorów historycznych i kulturowych. ZADANIE PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OTWARTEGO LENA LIGHTING MASTER EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU OTWARTEGO LENA LIGHTING MASTER EDYCJA REGULAMIN KONKURSU OTWARTEGO LENA LIGHTING MASTER EDYCJA 2017-2018 ŚRODA WIELKOPOLSKA, 07 czerwiec 2017 r. 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE Rozdział 1. Organizator, podstawa prawna,

Bardziej szczegółowo

3 Warunki udziału 2. Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: formularza ofertowego (załącznik nr 1

3 Warunki udziału 2. Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: formularza ofertowego (załącznik nr 1 - stojącego człowieka przy bramie wjazdowej do Pałacu Jabłonowskich oraz rzutem z góry z podaniem wymiarów w skali; - opis rozwiązań technicznych i zastosowanych materiałów do budowy pomnika/repliki samolotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA 6 00-522 WARSZAWA REGULAMIN KONKURSU

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA 6 00-522 WARSZAWA REGULAMIN KONKURSU MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA 6 00-522 WARSZAWA REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU EDUKACYJNO- INFORMACYJNEGO Z ZAKRESU POSZUKIWANIA I WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina Suchy Dąb, Suchy Dąb, ul. Gdańska 17.

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina Suchy Dąb, Suchy Dąb, ul. Gdańska 17. Suchy Dąb, dnia 28.01. 2009 r. OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Suchy Dąb, 83 022 Suchy Dąb, ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Wrocław: Usługi artystyczne 2011/S 3-004467

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Wrocław: Usługi artystyczne 2011/S 3-004467 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4467-2011:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi artystyczne 2011/S 3-004467 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy konkurs jest objęty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna warsztatów rękodzieła ludowego oraz prac po warsztatowych

Dokumentacja fotograficzna warsztatów rękodzieła ludowego oraz prac po warsztatowych ZAPYTANIE OFERTOWE na w ramach realizacji projektu pn."chełmiecka Tradycja" -organizacja warsztatów sztuki ludowej połączona z wydaniem poradnika w zakresie rękodzieła ludowego oraz organizacją wystawy

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie:,,inżynier Kontraktu Modernizacja budynków PIT-RADWAR S.A. nr XIX, XIXa, XX w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14. I. WPROWADZENIE 1. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy budynku: Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Data publikacji 2015-05-12 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562.

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562. Kraków: Koncepcja interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski Numer ogłoszenia: 89110-2013; data zamieszczenia: 05.03.2013 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII tel. 91 38 22 456, 91 38 250 71, fax. 91 38 250 70, kom. +48 513 167 450 e-mail: kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl www: http://www.piw3207.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Remont pomieszczeń biurowych w pomieszczeniach biurowych Oddziałów Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Płocku, Ostrołęce, Siedlcach. Roboty związane z instalacją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO (jednoetapowego, otwartego)

R E G U L A M I N KONKURSU URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO (jednoetapowego, otwartego) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2015r. R E G U L A M I N KONKURSU URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO (jednoetapowego, otwartego) na projekt koncepcyjny zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji graficznej identyfikacji wizualnej samorządu zawodowego adwokatów

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji graficznej identyfikacji wizualnej samorządu zawodowego adwokatów REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji graficznej identyfikacji wizualnej samorządu zawodowego adwokatów I. Organizator konkursu: Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera przy Naczelnej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Chełm: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 03 czerwca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/1/21/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Data publikacji 2015-09-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony Adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM POPRZEDZAJĄCYM WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM POPRZEDZAJĄCYM WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA : OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM POPRZEDZAJĄCYM WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA : Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi Nr sprawy: Data: 14 11 2016 ------------- Podpis

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 17.01.2017r. DSS-GK-II.7013.31.003.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia na usługę wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy obiektów małej architektury Park Julianowski.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA

WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA ZAMAWIAJĄCY SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BIEŃCZYCE 31-630 KRAKÓW, OSIEDLE KOMBATANTÓW 10 zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo