ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu (zwanym również Zamawiającym) jest: Akademia Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa 1.2. Czynności Kierownika Zamawiającego, zastrzeżone dla Organizatora, wykonuje Pan : Prof. Ksawery Piwocki, Rektor ASP 1.3. Siedzibą Sądu konkursowego konkursu jest: Odział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa 1.4. Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Marek Szeniawski, tel. kom Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP) ul. Foksal Warszawa tel. (22) fax. (22) z oznaczeniem: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH PRZY UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE W WARSZAWIE. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Uczestnika konkursu powyższych wymogów. 2. RODZAJ I ZASADY OGÓLNE KONKURSU 2.1. Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą oraz niniejszego regulaminu 2.2. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w 2

3 konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w konkursie Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3, zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski. 3. TERMINY 3.1.Ogłoszenie o konkursie zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu r Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu można składać na adres Organizatora do dnia 23 kwietnia 2008r. do godz Organizator niezwłocznie udzieli odpowiedzi na pytania. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania dotyczące opracowania i składania prac konkursowych. Organizator niezwłocznie udzieli odpowiedzi na pytania uczestników konkursu, jeśli pytania wpłyną nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie składać należy do dnia 30 kwietnia 2008r. do godz (liczy się data doręczenia z zastrzeżeniem pkt Rozdział III Regulaminu konkursu ) na adres: Oddział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników konkursu o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie Prace konkursowe składać należy do dnia 27 czerwca 2008r. do godz (liczy się data doręczenia do Zamawiającego) pod adresem: Oddział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa 3.5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, Organizator określa na dzień 2 lipca 2008r. O miejscu oraz godzinie rozstrzygnięcia konkursu Organizator powiadomi Uczestników konkursu odrębnym pismem Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej: 3

4 4. SĄD KONKURSOWY 4.1. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO Oceny spełniania warunków formalnych wymaganych od uczestników konkursu oraz złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Zamawiającego w składzie: 1. arch. Jerzy Bogusławski Przewodniczący Sądu 2. prof. Ksawery Piwocki Rektor ASP Wiceprzewodniczący Sądu 3. arch. Jerzy Porębski 4. arch. Lech Koliński 5. arch. Witold Benedek sędzia SARP 6. arch. Maciej Kysiak sędzia SARP 7. arch. Maria Saloni Sadowska sędzia SARP Funkcję Przewodniczącego Sądu Konkursowego pełnić będzie Pan Jerzy Bogusławski, funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konkursowego pełnić będzie Pan Ksawery Piwocki. 5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU 5.1. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie lub faksem do Organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu na adres i nr faksu: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal Warszawa tel. (22) fax. (22) Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Marek Szeniawski tel. kom Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu oraz z opracowaniem i składaniem prac konkursowych pod warunkiem, że otrzyma je w terminach określonych w pkt Organizator konkursu będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje pisemnie lub za pomocą faksu. Organizator jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim uczestnikom, którzy otrzymali regulamin konkursu w formie pisemnej, bez ujawniania źródła zapytania. Organizator zamieści pytania i odpowiedzi oraz inne informacje o konkursie na swojej stronie internetowej: oraz na stronie OW SARP: Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w Regulaminie konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu. 4

5 6. KLASYFIKACJA WG CPV Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

6 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy (rewaloryzacja i rozbudowa) historycznego budynku, koncepcji budynku na bulwarze oraz koncepcji architektonicznej nowego gmachu ASP, na podstawie której zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa oraz materiały niezbędne do przygotowania przetna OPRACOWANIEargu na realizację zadania inwestycyjnego (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych). Podstawowym założeniem opracowania jest przedstawienie propozycji projektowej w skali 1 : 200 budynków (historycznego i nowo projektowanego),wraz z programem, a także przedstawienie propozycji zagospodarowania terenów otaczających, w tym także powiązań z przyszłymi terenami po stronie wschodniej ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w skali 1: CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac - koncepcji budynków będących przedmiotem konkursu. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Autor wybranej pracy otrzyma zlecenie którego przedmiotem będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) oraz materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) i pełnienie nadzorów autorskich w celu realizacji zadania inwestycyjnego. Zasady realizacji ustalone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu. 3. ZADANIA KONKURSU Do zadań uczestników konkursu będzie należało opracowanie koncepcji spełniających w sposób optymalny oczekiwania Zamawiającego co do rozwiązań architektonicznych, programowych, funkcjonalnych przy zachowaniu założeń ekonomicznych. 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU 4.1. Założeniem konkursu jest stworzenie nowego znaku Uczelni, tworzącego jednocześnie nowy symbol sztuki na terenach Bulwarów Nadwiślańskich w Warszawie. 6

7 Koncepcja rozwoju Akademii na Wybrzeżu ma z jednej strony nawiązywać do tradycji z drugiej stanowić o przyszłości uczelni, być znakiem jej rozwoju. Rozbudowany kompleks ASP musi być otwarty na zmiany, musi umożliwić swobodne kształtowanie przestrzeni i dostosowanie do aktualnych, a także przyszłych potrzeb. Wskazane jest, aby nowo wykreowana przestrzeń mogła przyjąć różne funkcje, wspomóc a nawet stymulować rozwój Akademii Przy opracowaniu koncepcji należy : - uwzględnić wyjątkową lokalizację, w sąsiedztwie Wisły i bulwarów - nawiązać do historycznej idei kształtowania bulwarów - stworzyć włączenie kompleksu ASP przestrzenne, programowe, funkcjonalne do procesu rewitalizacji terenów nad Wisłą, zwłaszcza w kontekście programu Centrum Nauki Kopernik - wykreować atrakcyjną przestrzeń publiczną związaną z popularyzacją sztuki i młodych artystów oraz edukacją artystyczna dzieci i młodzieży - uwzględnić powiązania z krajobrazem otwartym - uwzględnić i wyeksponować wyjątkową tradycję historycznego gmachu ASP. Należy przedstawić wizję architektoniczno funkcjonalną całego zespołu, a opracować szczegółowo nowy gmach. Należy tak zaprojektować każdą z części, aby poszczególne zadania inwestycyjne stanowiły niezależne, zamknięte, skończone formy architektoniczne Nie dopuszcza się przekroczenia granic opracowania. 5. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Miejsce inwestycji w rewitalizacji warszawskich bulwarów Projekt zorganizowania przez warszawską Akademię Sztuk Pięknych na Wybrzeżu Kościuszkowskim miejsca, które stało by się alternatywą dla kiermaszu na Starówce, oraz dla sztuki promowanej w galeriach komercyjnych, jest odpowiedzią na inicjatywę zespołu projektującego otoczenie Wisły. Można mieć nadzieję, że sprawne zrealizowanie tych pomysłów dałoby szansę mieszkańcom Warszawy na aktywne uczestnictwo w kulturze i sztuce wyższej próby. Nadwiślański bulwar może się stać dla warszawiaków miejscem, gdzie przychodzi się na spacer całymi rodzinami i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Możemy zaproponować warsztaty odbywające się cyklicznie i wciągające każdego we wspólne tworzenie sztuki pod opieką naszych pracowników - akcje wspólnego malowania, rzeźbienia, fotografowania. Cykle te mogłyby zostać wzbogacone rozmowami o sztuce, kulturze, o współczesnej cywilizacji. Celem tych działań i inicjatyw ma być powstanie dzielnicy naukowej i artystycznej w regionie miasta dotychczas pod tym względem zaniedbanym. Może uda się wreszcie urzeczywistnić plany 7

8 przedwojennych władz miasta i zrealizować hasło Warszawa frontem do rzeki. Wydaje się nieodzowne włączenie w taki program wszystkich środowisk twórczych miasta. Instytucjonalnie właśnie nasza uczelnia, mająca swoją siedzibę na Powiślu i budująca tam nowe obiekty, może stać się inicjatorem i koordynatorem wszelkich działań artystycznych na Powiślu. Najważniejszym elementem proponowanej inicjatywy jest Galeria, w której odbywają się imprezy wystawiennicze związane z ASP, ale również wynikające z naszego statutowego obowiązku upowszechnianie kultury. Tu odbywają się pokazy wynikające z działalności edukacyjnej szkoły, ale również ważne dla Warszawy i całego środowiska artystycznego miasta wystawy zagraniczne. Stworzenie lekkiego pawilonu na terenie wyżej wspomnianym wpisałaby się w program funkcjonalny całego otoczenia (Centrum Kopernik, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) i zmieniłaby charakter pasa nadwiślańskiego w Warszawie. Na bulwarze mieścić się powinna : biblioteka, muzeum ze stałą salą wystawienniczą i warsztatami renowacji zbiorów, galeria, sala wielofunkcyjna. Całość o powierzchni m2 w lekkiej konstrukcji o wys. do 12 m. Wszystkie trzy zadania: 1. budowa nowego budynku, 2. renowacja i nadbudowa istniejącego budynku, 3. koncepcja budynku na bulwarze muszą stanowić odrębne całości zarówno w wykonaniu jak i terminie wykonania. W opracowaniu konkursu punkty 2 i 3 winny być koncepcją wizualną, aby uzyskać wizję całości koncepcji rozbudowy ASP. Wykorzystanie wyjątkowego sąsiedztwa Wisły i stworzenie miejsca, które pomoże w ożywieniu bulwarów i włączeniu ich do miasta. Nadanie projektowanemu zespołowi charakteru zgodnego z historyczną ideą bulwarów. Włączenie funkcjonalne i programowe ASP do procesu rewitalizacji bulwarów w nawiązaniu do funkcji edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych programu Centrum Nauki Kopernik. Stworzenie atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni publicznej związanej z szeroko rozumianą popularyzacją sztuki i młodych artystów oraz edukacją artystyczną dzieci i młodzieży. Możliwość obcowania z zielenią i otwartym krajobrazem. Utrzymanie charakteru zielonego terenu otwartego na terenie historycznego skweru. Nobilitacja i wyeksponowanie starego gmachu. Nowy gmach musi przyjąć rolę znaku (symbolu) Nowej Akademii na Bulwarze słupa informacyjno promocyjnego ASP i sztuki w ogóle. 8

9 Historyczny gmach Zakłada się, że w starym gmachu przywróconym do dawnej świetności będzie rozwijał się Wydział i Instytut konserwacji. W przyziemiu pozostaną istniejące, specjalne pracownie Wydziału rzeźby. Zostanie przywrócony oryginalny układ pomieszczeń parteru i ogólnodostępna aula na 200 osób. Należy uwzględnić a nawet wyeksponować walory i oryginalne zasady kompozycji obiektu historycznego Zrewaloryzowana fasada wschodnia jako ważny elementy kompozycji pierzei bulwaru i ich istotny element. Zrewaloryzowana elewacja północna (do wysokości stropów drugiego piętra podstawą propozycji nadbudowy głównego korpusu). Osiowa kompozycja głównego korpusu budynku i zagospodarowania terenu (oś dawna aula północno-wschodni narożnik posesji) Charakterystyczna orientacja głównego korpusu budynku Należy zaproponować formułę nadbudowy gmachu o jedną kondygnację przy założeniu przywrócenia jednocześnie historycznej artykulacji i kompozycji w dolnych kondygnacjach (główny korpus) i historycznego kształtu dachu. Należy rozważyć możliwość dostosowania południowych dziedzińców do działań na świeżym powietrzu. Stary i nowy gmach powinny stanowić funkcjonalną i przestrzenną całość. Należy zaproponować powiązanie obiektów przy założeniu powrotu do historycznego układu pomieszczeń na parterze (przywrócenie auli na 200 osób i oryginalnego układu komunikacji). Nowy gmach - uwagi do programu: Ma stanowić, niezależnie od rozwoju sytuacji, przestrzeń dla rozwoju nowej i nowoczesnej Akademii. Wykreowana przestrzeń powinna być otwarta na zmiany i umożliwić rozwój uczelni w najbliższym stuleciu. Zespół auli i sal przeznaczanych na wspólne uroczystości, imprezy, spektakle i zajęcia dla dużych grup studenckich z odpowiednim zapleczem technicznym oraz bar z kawiarnią. Edukacja teoretyczna tzn. Wydział zarządzania kulturą, katedra historii sztuki, studium pedagogiczne i językowe Wydział rzeźby (konieczność połączenia funkcjonalnego z pomieszczeniami Wydziału rzeźby w nowym gmachu) Wydział Scenografii 9

10 Przestrzeń zespołu auli i wydziałów teoretycznych powinna stanowić jeden kompleks o układzie otwartym, podatnym na modyfikacje. Wskazane byłoby, aby można było adaptować ten blok na centrum konferencyjne lub częściowo przynajmniej na cele wystawiennicze. Należy przewidzieć pełne wyposażenie audio wizualne i zaplecze techniczne. Układ i konstrukcja powinna umożliwić rearanżację pomieszczeń w zależności od potrzeb (łączenie i dzielenie). Wyjątek może stanowić studio fotograficzne. Bar kawiarnia nie musi stanowić jednej całości. Przy pracowniach powinny się znaleźć zespoły szatni z prysznicami. Windy towarowe dostępne dla większych pracowni. Przy pracowniach magazyny. Pełne przystosowanie całej przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych (łącznie ze starym gmachem). Architektura transparentna otwarta na zieleń. Przestrzeń komunikacyjna powinna stanowić miejsce kontaktów, odpoczynku, spotkań i ekspozycji, kompensować brak wewnętrznego ogrodu. Elewacja gmachu ASP powinna informować na bulwarze o tym, co dzieje się w środku, promować młodą sztukę. Program wyszczególnia tylko pomieszczenia dydaktyczno biurowe, należy uwzględnić wszystkie powierzchnie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania budynku i wszelkie instalacje. Pomieszczenia można łączyć ze sobą w wielofunkcyjne zespoły. Podane powierzchnie należy traktować z tolerancją ± 20% 10

11 TABELA PROGRAMOWA NOWEGO BUDYNKU Podstawowe elementy programu Min. M2 Przestrzeń ogólnouczelniana Aula na 350 osób 450 Sala audiowizualna 120 osób 160 Fotografia międzywydziałowa 100 II Min. Kond. lub m Możliwość podziału auli na co najmniej 3 sale i łączenia z salą audiowizualną. Przestrzeń może stanowić widownię dla studia scenografii. Bar, kawiarnia dla 100 osób 150 I Możliwość podziału Kawiarenki internetowe na każdej kondygnacji 5x I Zaplecze Obsługa techniczna 3x15 Administracja (biuro + magazyn) Serwery i informatycy Poligrafia Pom. gosp. na każdej kond. 5x10 Zespół wejściowy (szatnia na 400 osób, portiernia) Razem 45 I 35 I 20 I 50 I 50 I 110 I 1295 Wydział zarządzania kulturą, katedra historii sztuki, studium pedagogiczne i językowe Sale wykładowe Małe 5x Laboratoria językowe/komputerowe 70 Duże 3x100 (70 osób) 300 Pedagodzy 12x Z możliwością łączenia lub potraktowania jako boksy Organizacje studenckie 2x20 40 Redakcja czasopisma 2x20 40 Dziekanat 20 11

12 Rada wydziału 30 Dziekan i prodziekan 15 Razem 810 Wydział scenografii Zespół studia Studio m Możliwość wykorzystania auli jako widowni Warsztat w poziomie sceny ze stanowiskami roboczymi 60 4 m Warsztaty Krawiecki magazyn Modelarnia magazyn 25 I 25 I 50 I 20 I Pracownie i sale wykładowe Studenckie ze stanowiskami 5x I Możliwość łączenia/innego podziału komputerowa 60 I Reżyserii światła 40 I Sale wykładowe 6x I malarskie 2x m Oświetlenie naturalne Zarządzanie wydziałem Dziekanat Rada wydziału Dziekan i prodziekan Sekretariat i archiwum Pokój pedagogów Biblioteka Zaplecze Socjalne dla pracowników Pom. gosp 20 I 30 I 15 I 15 I 35 I 25 I 20 I 10 I Razem 1175 Wydział rzeźby 12 pracowni x II 7 pracowni x m Pracownia foto 80 4m Połączony funkcjonalnie z pracowniami rzeźby w przyziemiu starego gmachu. Oświetlenie naturalne. Część z możliwością łączenia po dwie, trzy, część z możliwością podziału na boksy. Część z możliwością otwarcia na zewnątrz. W dwóch pracowniach możliwość suwnicy. Magazyny, szatnie z natryskami, pokój dla studentów i kadry w ramach pracowni lub obok Dziekanat + rada wydziału 20 I 12

13 Rada wydziału Dziekan i prodziekan Pokoje pedagogów 30 I 15 I 35 I Magazyn odpadów z możliwością podjazdu 20 Razem BUDŻET 5.1 Szacunkowy łączny koszt wykonania robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego obiektu na działce nr 75, która zostanie opracowana zgodnie z pracą konkursową, nie powinien przekroczyć kwoty 31 mln złotych brutto. 5.2 Powyższy koszt obejmuje projekty nowego budynku oraz realizacje elementów zagospodarowania terenu: a) lokalny układ komunikacyjny b) oświetlenie oraz sieci uzbrojenia terenu związane z oświetleniem; c) urządzenie przestrzeni publicznej mała architektura, altany, pergole, trejaże itp. d) zieleń 5.3 Wartość zamówienia polegającego na opracowaniu, na podstawie wybranej do realizacji pracy konkursowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt. 5.2., tzn.: a) projektów budowlanych i wielobranżowych wykonawczych ; b) materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót); c) pełnienie nadzorów autorskich; e) przełożenie uzbrojenia technicznego nie powinna przekroczyć 4,1 % kosztów wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Wielkość ta nie ma jednak charakteru wiążącego i może być zmieniona w zależności od rozwiązań przyjętych w wybranej pracy konkursowej, oraz w trakcie negocjowania warunków umowy. 5.4 Uczestnicy konkursu są obowiązani złożyć, razem z pracą konkursową: informację o szacunkowym koszcie robót przewidzianych do zrealizowania na podstawie dokumentacji opracowanej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w p Należy tego dokonać w oparciu o koncepcję przedstawioną w pracy konkursowej. 13

14 ROZDZIAŁ III WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WARUNKI I WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Uczestnikiem konkursu może być: a) osoba fizyczna legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń lub dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; b) osoba prawna dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; zwane również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie ; bądź d) podmioty wymienione w pkt a), b), c) występujące wspólnie jeśli dysponują osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń: zwani również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie ; 1.2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu. UWAGA: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest: a) osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem konkursu b) osoba upoważniona (osoby upoważnione) - zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem konkursu. c) Pełnomocnik ustanowiony przez Uczestnika konkursu/uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie. 2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 2.1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 14

15 2004r. Prawo zamówień publicznych, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy a także: a. Złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie, b. Posiadają lub dysponują osobami fizycznymi posiadającymi: - Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i są członkami Izby Architektów RP, W przypadku zagranicznych Uczestników konkursu muszą oni legitymować się lub dysponować osobami legitymującymi się: kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują; przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeśli w danym kraju taka organizacja istnieje; a także zobowiązać się do uzyskania przez Uczestnika konkursu lub osobę, którą Uczestnik konkursu dysponuje, w terminie podpisania umowy: członkostwa w Krajowej Izbie Architektów RP DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE WE WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE: Złożenie przez uczestnika we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dokumentów i oświadczeń wymienionych w niniejszym punkcie będzie stanowiło podstawę do oceny przez sąd konkursowy, spełnienia warunków udziału w konkursie określonych w pkt Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi składać się z: W przypadku Uczestników konkursu krajowych - mających siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP a) wypełnionego formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do regulaminu; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, c) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP, potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień, 15

16 d) pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego Uczestnika konkursu/uczestników występujących wspólnie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 2a lub 2b do regulaminu; W przypadku zagranicznych Uczestników konkursu - mających siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP a) wypełnionego formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do regulaminu; b) dokument lub dokumenty, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, dokumenty te zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W takim przypadku będzie wymagane oświadczenie ustalone w załączniku Nr 3 do Regulaminu konkursu c) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP, potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień, bądź dokument potwierdzający kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu architekta w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo z kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba posiadająca wymagane uprawnienia, którą Uczestnik się posługuje, d) oświadczenie o zobowiązaniu się do uzyskania przez Uczestnika konkursu lub osobę, którą Uczestnik konkursu dysponuje, w terminie podpisania umowy uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, upoważniających do wykonywania zawodu architekta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkostwa w Krajowej Izbie Architektów RP, e) pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego Uczestnika konkursu/uczestników występujących wspólnie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 2a lub 2b do regulaminu; 2.3. UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. W takim przypadku uczestnicy konkursu, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie, a oryginał pełnomocnictwa wg. wzoru załącznika 2b, załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 16

17 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji uczestnika konkursu a także przez Pełnomocnika. Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, w tym również dokumenty, które wymagane warunkami regulaminu konkursu zostaną wystawione na poszczególnych Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, przedkłada wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie ustanowiony Pełnomocnik W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki posiadania wymaganych uprawnień będą spełnione, gdy wykaże to co najmniej jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie Pozostałe warunki ustalone Regulaminem konkursu, dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (zarówno Uczestnik krajowy jaki i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie oraz przedłożyć dokumenty lub oświadczenia zgodnie z pkt b oraz b. 4. OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH Przystępując do konkursu, każdy z Uczestników konkursu we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, składa oświadczenie, iż w przypadku uzyskania jednej z trzech nagród, przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu. 5. WYMOGI FORMALNE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 5.1. Wniosek sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu powinien zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty według postanowień Rozdziału III Regulaminu konkursu Wniosek oraz oświadczenia i dokumenty załączone do Wniosku w oryginale powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika, o treści ustalonej w załączniku Nr 2 do Regulaminu konkursu musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu, o których mowa w pkt a i b Dokumenty lub oświadczenia składane w formie kopii wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt

18 5.5. W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.jedn. Dz. U. z 2003r nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do Wniosku w zamkniętej kopercie i trwale połączone z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie Zaleca się ponumerowanie stron Wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart Wniosku i załączników. 6. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 6.1. Wniosek należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej w Oddział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa 6.2. Termin składania Wniosków upływa dnia 30 kwietnia 2008 roku, o godzinie Wniosek wysłany pocztą, kurierem lub składany w inny sposób, musi dotrzeć do Organizatora we wskazanym terminie, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w formie pisemnej w miejscu wskazanym w pkt i w terminie nie późniejszym niż wskazany w pkt Wniosek oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 2.2. uważa się za przekazane na piśmie w terminie wyznaczonym na ich złożenie, jeżeli przed upływem tego terminu zostaną wysłane Organizatorowi konkursu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt 2. Uczestnik konkursu musi jednocześnie poinformować Organizatora o ich wysłaniu. Informację należy przesłać faksem przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 7. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 7.1. Sąd konkursowy dokonuje oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu i przepisami Prawa zamówień publicznych Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie Organizator zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym 18

19 regulaminie. Wszyscy Uczestnicy konkursu, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie, zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach kwalifikacji Uczestnicy nie spełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie. 19

20 ROZDZIAŁ IV PRACE KONKURSOWE - SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA 1. ZASADY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ Pracę konkursową musi cechować czytelność i funkcjonalność przyjętej zasady kompozycji, realność i ekonomikę przyjętych rozwiązań oraz wartości programowo-przestrzenne. Należy tak zaprojektować każdą z części, aby poszczególne zadania inwestycyjne stanowiły niezależne, zamknięte, skończone formy architektoniczne. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich a utorów. 2. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ Praca konkursowa musi składać się z: a) Plansz - część graficzna b) Zeszytu z częścią opisową 2 egzemplarze c) Zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną oraz płytą CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej 2.1. Plansze część graficzna a) Koncepcja powiązań zagospodarowania działki z budynkiem historycznym oraz projektowanym a terenami po wschodniej stronie Wybrzeża Kościuszkowskiego, ewentualnym terenem lokalizacji kompleksu ASP ( powiązania przestrzenne, komunikacja itp. ), skala 1:500 b) Koncepcja zagospodarowania terenu, wspólnie z rzutami poziomu +/_ 0,00, z zaznaczonym układem wejść, podcieni, pojazdów itp. w skali 1:200, naniesiona na dostarczoną mapę zasadniczą w skali 1:500 (przeskalowaną) c) Rzuty wszystkich kondygnacji skali 1:200 (powierzchnie nazwy poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na rzutach) d) Opis pomieszczeń na rzutach numerami z tabeli programowej (przy pomieszczeniach wprowadzonych dodatkowo przez uczestników konkursu należy podać ich nazwę i przeznaczenie e) Charakterystyczne przekroje w skali 1:200 f) Wszystkie elewacje w skali 1:200 g) Perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem miejsca wykonania ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania g) Ważniejsze detale architektoniczne oraz małej architektury w skali umożliwiającej odczytanie przyjętego rozwiązania materiałowo-technicznego, do wyboru przez uczestnika konkursu,. 20

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. FORMA KONKURSU Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, na wykonanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY Projekt pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: KONKURS ARCHITEKTONICZNY na Pawilon Polski wraz z projektem ekspozycji wewnętrznej i zagospodarowania terenu przyległego podczas EXPO 2015 w Mediolanie, Republika Włoska. Numer ogłoszenia: 83249-2014;

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Olsztyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zmówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo