ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu (zwanym również Zamawiającym) jest: Akademia Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa 1.2. Czynności Kierownika Zamawiającego, zastrzeżone dla Organizatora, wykonuje Pan : Prof. Ksawery Piwocki, Rektor ASP 1.3. Siedzibą Sądu konkursowego konkursu jest: Odział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa 1.4. Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Marek Szeniawski, tel. kom Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP) ul. Foksal Warszawa tel. (22) fax. (22) z oznaczeniem: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH PRZY UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE W WARSZAWIE. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Uczestnika konkursu powyższych wymogów. 2. RODZAJ I ZASADY OGÓLNE KONKURSU 2.1. Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą oraz niniejszego regulaminu 2.2. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w 2

3 konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w konkursie Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3, zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski. 3. TERMINY 3.1.Ogłoszenie o konkursie zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu r Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu można składać na adres Organizatora do dnia 23 kwietnia 2008r. do godz Organizator niezwłocznie udzieli odpowiedzi na pytania. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania dotyczące opracowania i składania prac konkursowych. Organizator niezwłocznie udzieli odpowiedzi na pytania uczestników konkursu, jeśli pytania wpłyną nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie składać należy do dnia 30 kwietnia 2008r. do godz (liczy się data doręczenia z zastrzeżeniem pkt Rozdział III Regulaminu konkursu ) na adres: Oddział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników konkursu o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie Prace konkursowe składać należy do dnia 27 czerwca 2008r. do godz (liczy się data doręczenia do Zamawiającego) pod adresem: Oddział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa 3.5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, Organizator określa na dzień 2 lipca 2008r. O miejscu oraz godzinie rozstrzygnięcia konkursu Organizator powiadomi Uczestników konkursu odrębnym pismem Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej: 3

4 4. SĄD KONKURSOWY 4.1. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO Oceny spełniania warunków formalnych wymaganych od uczestników konkursu oraz złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Zamawiającego w składzie: 1. arch. Jerzy Bogusławski Przewodniczący Sądu 2. prof. Ksawery Piwocki Rektor ASP Wiceprzewodniczący Sądu 3. arch. Jerzy Porębski 4. arch. Lech Koliński 5. arch. Witold Benedek sędzia SARP 6. arch. Maciej Kysiak sędzia SARP 7. arch. Maria Saloni Sadowska sędzia SARP Funkcję Przewodniczącego Sądu Konkursowego pełnić będzie Pan Jerzy Bogusławski, funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konkursowego pełnić będzie Pan Ksawery Piwocki. 5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU 5.1. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie lub faksem do Organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu na adres i nr faksu: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal Warszawa tel. (22) fax. (22) Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Marek Szeniawski tel. kom Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu oraz z opracowaniem i składaniem prac konkursowych pod warunkiem, że otrzyma je w terminach określonych w pkt Organizator konkursu będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje pisemnie lub za pomocą faksu. Organizator jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim uczestnikom, którzy otrzymali regulamin konkursu w formie pisemnej, bez ujawniania źródła zapytania. Organizator zamieści pytania i odpowiedzi oraz inne informacje o konkursie na swojej stronie internetowej: oraz na stronie OW SARP: Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w Regulaminie konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu. 4

5 6. KLASYFIKACJA WG CPV Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

6 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy (rewaloryzacja i rozbudowa) historycznego budynku, koncepcji budynku na bulwarze oraz koncepcji architektonicznej nowego gmachu ASP, na podstawie której zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa oraz materiały niezbędne do przygotowania przetna OPRACOWANIEargu na realizację zadania inwestycyjnego (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych). Podstawowym założeniem opracowania jest przedstawienie propozycji projektowej w skali 1 : 200 budynków (historycznego i nowo projektowanego),wraz z programem, a także przedstawienie propozycji zagospodarowania terenów otaczających, w tym także powiązań z przyszłymi terenami po stronie wschodniej ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w skali 1: CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac - koncepcji budynków będących przedmiotem konkursu. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Autor wybranej pracy otrzyma zlecenie którego przedmiotem będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) oraz materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) i pełnienie nadzorów autorskich w celu realizacji zadania inwestycyjnego. Zasady realizacji ustalone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu. 3. ZADANIA KONKURSU Do zadań uczestników konkursu będzie należało opracowanie koncepcji spełniających w sposób optymalny oczekiwania Zamawiającego co do rozwiązań architektonicznych, programowych, funkcjonalnych przy zachowaniu założeń ekonomicznych. 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU 4.1. Założeniem konkursu jest stworzenie nowego znaku Uczelni, tworzącego jednocześnie nowy symbol sztuki na terenach Bulwarów Nadwiślańskich w Warszawie. 6

7 Koncepcja rozwoju Akademii na Wybrzeżu ma z jednej strony nawiązywać do tradycji z drugiej stanowić o przyszłości uczelni, być znakiem jej rozwoju. Rozbudowany kompleks ASP musi być otwarty na zmiany, musi umożliwić swobodne kształtowanie przestrzeni i dostosowanie do aktualnych, a także przyszłych potrzeb. Wskazane jest, aby nowo wykreowana przestrzeń mogła przyjąć różne funkcje, wspomóc a nawet stymulować rozwój Akademii Przy opracowaniu koncepcji należy : - uwzględnić wyjątkową lokalizację, w sąsiedztwie Wisły i bulwarów - nawiązać do historycznej idei kształtowania bulwarów - stworzyć włączenie kompleksu ASP przestrzenne, programowe, funkcjonalne do procesu rewitalizacji terenów nad Wisłą, zwłaszcza w kontekście programu Centrum Nauki Kopernik - wykreować atrakcyjną przestrzeń publiczną związaną z popularyzacją sztuki i młodych artystów oraz edukacją artystyczna dzieci i młodzieży - uwzględnić powiązania z krajobrazem otwartym - uwzględnić i wyeksponować wyjątkową tradycję historycznego gmachu ASP. Należy przedstawić wizję architektoniczno funkcjonalną całego zespołu, a opracować szczegółowo nowy gmach. Należy tak zaprojektować każdą z części, aby poszczególne zadania inwestycyjne stanowiły niezależne, zamknięte, skończone formy architektoniczne Nie dopuszcza się przekroczenia granic opracowania. 5. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Miejsce inwestycji w rewitalizacji warszawskich bulwarów Projekt zorganizowania przez warszawską Akademię Sztuk Pięknych na Wybrzeżu Kościuszkowskim miejsca, które stało by się alternatywą dla kiermaszu na Starówce, oraz dla sztuki promowanej w galeriach komercyjnych, jest odpowiedzią na inicjatywę zespołu projektującego otoczenie Wisły. Można mieć nadzieję, że sprawne zrealizowanie tych pomysłów dałoby szansę mieszkańcom Warszawy na aktywne uczestnictwo w kulturze i sztuce wyższej próby. Nadwiślański bulwar może się stać dla warszawiaków miejscem, gdzie przychodzi się na spacer całymi rodzinami i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Możemy zaproponować warsztaty odbywające się cyklicznie i wciągające każdego we wspólne tworzenie sztuki pod opieką naszych pracowników - akcje wspólnego malowania, rzeźbienia, fotografowania. Cykle te mogłyby zostać wzbogacone rozmowami o sztuce, kulturze, o współczesnej cywilizacji. Celem tych działań i inicjatyw ma być powstanie dzielnicy naukowej i artystycznej w regionie miasta dotychczas pod tym względem zaniedbanym. Może uda się wreszcie urzeczywistnić plany 7

8 przedwojennych władz miasta i zrealizować hasło Warszawa frontem do rzeki. Wydaje się nieodzowne włączenie w taki program wszystkich środowisk twórczych miasta. Instytucjonalnie właśnie nasza uczelnia, mająca swoją siedzibę na Powiślu i budująca tam nowe obiekty, może stać się inicjatorem i koordynatorem wszelkich działań artystycznych na Powiślu. Najważniejszym elementem proponowanej inicjatywy jest Galeria, w której odbywają się imprezy wystawiennicze związane z ASP, ale również wynikające z naszego statutowego obowiązku upowszechnianie kultury. Tu odbywają się pokazy wynikające z działalności edukacyjnej szkoły, ale również ważne dla Warszawy i całego środowiska artystycznego miasta wystawy zagraniczne. Stworzenie lekkiego pawilonu na terenie wyżej wspomnianym wpisałaby się w program funkcjonalny całego otoczenia (Centrum Kopernik, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) i zmieniłaby charakter pasa nadwiślańskiego w Warszawie. Na bulwarze mieścić się powinna : biblioteka, muzeum ze stałą salą wystawienniczą i warsztatami renowacji zbiorów, galeria, sala wielofunkcyjna. Całość o powierzchni m2 w lekkiej konstrukcji o wys. do 12 m. Wszystkie trzy zadania: 1. budowa nowego budynku, 2. renowacja i nadbudowa istniejącego budynku, 3. koncepcja budynku na bulwarze muszą stanowić odrębne całości zarówno w wykonaniu jak i terminie wykonania. W opracowaniu konkursu punkty 2 i 3 winny być koncepcją wizualną, aby uzyskać wizję całości koncepcji rozbudowy ASP. Wykorzystanie wyjątkowego sąsiedztwa Wisły i stworzenie miejsca, które pomoże w ożywieniu bulwarów i włączeniu ich do miasta. Nadanie projektowanemu zespołowi charakteru zgodnego z historyczną ideą bulwarów. Włączenie funkcjonalne i programowe ASP do procesu rewitalizacji bulwarów w nawiązaniu do funkcji edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych programu Centrum Nauki Kopernik. Stworzenie atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni publicznej związanej z szeroko rozumianą popularyzacją sztuki i młodych artystów oraz edukacją artystyczną dzieci i młodzieży. Możliwość obcowania z zielenią i otwartym krajobrazem. Utrzymanie charakteru zielonego terenu otwartego na terenie historycznego skweru. Nobilitacja i wyeksponowanie starego gmachu. Nowy gmach musi przyjąć rolę znaku (symbolu) Nowej Akademii na Bulwarze słupa informacyjno promocyjnego ASP i sztuki w ogóle. 8

9 Historyczny gmach Zakłada się, że w starym gmachu przywróconym do dawnej świetności będzie rozwijał się Wydział i Instytut konserwacji. W przyziemiu pozostaną istniejące, specjalne pracownie Wydziału rzeźby. Zostanie przywrócony oryginalny układ pomieszczeń parteru i ogólnodostępna aula na 200 osób. Należy uwzględnić a nawet wyeksponować walory i oryginalne zasady kompozycji obiektu historycznego Zrewaloryzowana fasada wschodnia jako ważny elementy kompozycji pierzei bulwaru i ich istotny element. Zrewaloryzowana elewacja północna (do wysokości stropów drugiego piętra podstawą propozycji nadbudowy głównego korpusu). Osiowa kompozycja głównego korpusu budynku i zagospodarowania terenu (oś dawna aula północno-wschodni narożnik posesji) Charakterystyczna orientacja głównego korpusu budynku Należy zaproponować formułę nadbudowy gmachu o jedną kondygnację przy założeniu przywrócenia jednocześnie historycznej artykulacji i kompozycji w dolnych kondygnacjach (główny korpus) i historycznego kształtu dachu. Należy rozważyć możliwość dostosowania południowych dziedzińców do działań na świeżym powietrzu. Stary i nowy gmach powinny stanowić funkcjonalną i przestrzenną całość. Należy zaproponować powiązanie obiektów przy założeniu powrotu do historycznego układu pomieszczeń na parterze (przywrócenie auli na 200 osób i oryginalnego układu komunikacji). Nowy gmach - uwagi do programu: Ma stanowić, niezależnie od rozwoju sytuacji, przestrzeń dla rozwoju nowej i nowoczesnej Akademii. Wykreowana przestrzeń powinna być otwarta na zmiany i umożliwić rozwój uczelni w najbliższym stuleciu. Zespół auli i sal przeznaczanych na wspólne uroczystości, imprezy, spektakle i zajęcia dla dużych grup studenckich z odpowiednim zapleczem technicznym oraz bar z kawiarnią. Edukacja teoretyczna tzn. Wydział zarządzania kulturą, katedra historii sztuki, studium pedagogiczne i językowe Wydział rzeźby (konieczność połączenia funkcjonalnego z pomieszczeniami Wydziału rzeźby w nowym gmachu) Wydział Scenografii 9

10 Przestrzeń zespołu auli i wydziałów teoretycznych powinna stanowić jeden kompleks o układzie otwartym, podatnym na modyfikacje. Wskazane byłoby, aby można było adaptować ten blok na centrum konferencyjne lub częściowo przynajmniej na cele wystawiennicze. Należy przewidzieć pełne wyposażenie audio wizualne i zaplecze techniczne. Układ i konstrukcja powinna umożliwić rearanżację pomieszczeń w zależności od potrzeb (łączenie i dzielenie). Wyjątek może stanowić studio fotograficzne. Bar kawiarnia nie musi stanowić jednej całości. Przy pracowniach powinny się znaleźć zespoły szatni z prysznicami. Windy towarowe dostępne dla większych pracowni. Przy pracowniach magazyny. Pełne przystosowanie całej przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych (łącznie ze starym gmachem). Architektura transparentna otwarta na zieleń. Przestrzeń komunikacyjna powinna stanowić miejsce kontaktów, odpoczynku, spotkań i ekspozycji, kompensować brak wewnętrznego ogrodu. Elewacja gmachu ASP powinna informować na bulwarze o tym, co dzieje się w środku, promować młodą sztukę. Program wyszczególnia tylko pomieszczenia dydaktyczno biurowe, należy uwzględnić wszystkie powierzchnie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania budynku i wszelkie instalacje. Pomieszczenia można łączyć ze sobą w wielofunkcyjne zespoły. Podane powierzchnie należy traktować z tolerancją ± 20% 10

11 TABELA PROGRAMOWA NOWEGO BUDYNKU Podstawowe elementy programu Min. M2 Przestrzeń ogólnouczelniana Aula na 350 osób 450 Sala audiowizualna 120 osób 160 Fotografia międzywydziałowa 100 II Min. Kond. lub m Możliwość podziału auli na co najmniej 3 sale i łączenia z salą audiowizualną. Przestrzeń może stanowić widownię dla studia scenografii. Bar, kawiarnia dla 100 osób 150 I Możliwość podziału Kawiarenki internetowe na każdej kondygnacji 5x I Zaplecze Obsługa techniczna 3x15 Administracja (biuro + magazyn) Serwery i informatycy Poligrafia Pom. gosp. na każdej kond. 5x10 Zespół wejściowy (szatnia na 400 osób, portiernia) Razem 45 I 35 I 20 I 50 I 50 I 110 I 1295 Wydział zarządzania kulturą, katedra historii sztuki, studium pedagogiczne i językowe Sale wykładowe Małe 5x Laboratoria językowe/komputerowe 70 Duże 3x100 (70 osób) 300 Pedagodzy 12x Z możliwością łączenia lub potraktowania jako boksy Organizacje studenckie 2x20 40 Redakcja czasopisma 2x20 40 Dziekanat 20 11

12 Rada wydziału 30 Dziekan i prodziekan 15 Razem 810 Wydział scenografii Zespół studia Studio m Możliwość wykorzystania auli jako widowni Warsztat w poziomie sceny ze stanowiskami roboczymi 60 4 m Warsztaty Krawiecki magazyn Modelarnia magazyn 25 I 25 I 50 I 20 I Pracownie i sale wykładowe Studenckie ze stanowiskami 5x I Możliwość łączenia/innego podziału komputerowa 60 I Reżyserii światła 40 I Sale wykładowe 6x I malarskie 2x m Oświetlenie naturalne Zarządzanie wydziałem Dziekanat Rada wydziału Dziekan i prodziekan Sekretariat i archiwum Pokój pedagogów Biblioteka Zaplecze Socjalne dla pracowników Pom. gosp 20 I 30 I 15 I 15 I 35 I 25 I 20 I 10 I Razem 1175 Wydział rzeźby 12 pracowni x II 7 pracowni x m Pracownia foto 80 4m Połączony funkcjonalnie z pracowniami rzeźby w przyziemiu starego gmachu. Oświetlenie naturalne. Część z możliwością łączenia po dwie, trzy, część z możliwością podziału na boksy. Część z możliwością otwarcia na zewnątrz. W dwóch pracowniach możliwość suwnicy. Magazyny, szatnie z natryskami, pokój dla studentów i kadry w ramach pracowni lub obok Dziekanat + rada wydziału 20 I 12

13 Rada wydziału Dziekan i prodziekan Pokoje pedagogów 30 I 15 I 35 I Magazyn odpadów z możliwością podjazdu 20 Razem BUDŻET 5.1 Szacunkowy łączny koszt wykonania robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego obiektu na działce nr 75, która zostanie opracowana zgodnie z pracą konkursową, nie powinien przekroczyć kwoty 31 mln złotych brutto. 5.2 Powyższy koszt obejmuje projekty nowego budynku oraz realizacje elementów zagospodarowania terenu: a) lokalny układ komunikacyjny b) oświetlenie oraz sieci uzbrojenia terenu związane z oświetleniem; c) urządzenie przestrzeni publicznej mała architektura, altany, pergole, trejaże itp. d) zieleń 5.3 Wartość zamówienia polegającego na opracowaniu, na podstawie wybranej do realizacji pracy konkursowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt. 5.2., tzn.: a) projektów budowlanych i wielobranżowych wykonawczych ; b) materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót); c) pełnienie nadzorów autorskich; e) przełożenie uzbrojenia technicznego nie powinna przekroczyć 4,1 % kosztów wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Wielkość ta nie ma jednak charakteru wiążącego i może być zmieniona w zależności od rozwiązań przyjętych w wybranej pracy konkursowej, oraz w trakcie negocjowania warunków umowy. 5.4 Uczestnicy konkursu są obowiązani złożyć, razem z pracą konkursową: informację o szacunkowym koszcie robót przewidzianych do zrealizowania na podstawie dokumentacji opracowanej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w p Należy tego dokonać w oparciu o koncepcję przedstawioną w pracy konkursowej. 13

14 ROZDZIAŁ III WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WARUNKI I WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Uczestnikiem konkursu może być: a) osoba fizyczna legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń lub dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; b) osoba prawna dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dysponująca osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; zwane również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie ; bądź d) podmioty wymienione w pkt a), b), c) występujące wspólnie jeśli dysponują osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń: zwani również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie ; 1.2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu. UWAGA: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest: a) osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem konkursu b) osoba upoważniona (osoby upoważnione) - zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem konkursu. c) Pełnomocnik ustanowiony przez Uczestnika konkursu/uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie. 2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 2.1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 14

15 2004r. Prawo zamówień publicznych, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy a także: a. Złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie, b. Posiadają lub dysponują osobami fizycznymi posiadającymi: - Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i są członkami Izby Architektów RP, W przypadku zagranicznych Uczestników konkursu muszą oni legitymować się lub dysponować osobami legitymującymi się: kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują; przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeśli w danym kraju taka organizacja istnieje; a także zobowiązać się do uzyskania przez Uczestnika konkursu lub osobę, którą Uczestnik konkursu dysponuje, w terminie podpisania umowy: członkostwa w Krajowej Izbie Architektów RP DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE WE WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE: Złożenie przez uczestnika we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dokumentów i oświadczeń wymienionych w niniejszym punkcie będzie stanowiło podstawę do oceny przez sąd konkursowy, spełnienia warunków udziału w konkursie określonych w pkt Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi składać się z: W przypadku Uczestników konkursu krajowych - mających siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP a) wypełnionego formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do regulaminu; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, c) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP, potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień, 15

16 d) pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego Uczestnika konkursu/uczestników występujących wspólnie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 2a lub 2b do regulaminu; W przypadku zagranicznych Uczestników konkursu - mających siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP a) wypełnionego formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do regulaminu; b) dokument lub dokumenty, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, dokumenty te zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W takim przypadku będzie wymagane oświadczenie ustalone w załączniku Nr 3 do Regulaminu konkursu c) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP, potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień, bądź dokument potwierdzający kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu architekta w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo z kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba posiadająca wymagane uprawnienia, którą Uczestnik się posługuje, d) oświadczenie o zobowiązaniu się do uzyskania przez Uczestnika konkursu lub osobę, którą Uczestnik konkursu dysponuje, w terminie podpisania umowy uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, upoważniających do wykonywania zawodu architekta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkostwa w Krajowej Izbie Architektów RP, e) pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego Uczestnika konkursu/uczestników występujących wspólnie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 2a lub 2b do regulaminu; 2.3. UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. W takim przypadku uczestnicy konkursu, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie, a oryginał pełnomocnictwa wg. wzoru załącznika 2b, załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 16

17 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji uczestnika konkursu a także przez Pełnomocnika. Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, w tym również dokumenty, które wymagane warunkami regulaminu konkursu zostaną wystawione na poszczególnych Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, przedkłada wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie ustanowiony Pełnomocnik W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki posiadania wymaganych uprawnień będą spełnione, gdy wykaże to co najmniej jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie Pozostałe warunki ustalone Regulaminem konkursu, dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (zarówno Uczestnik krajowy jaki i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie oraz przedłożyć dokumenty lub oświadczenia zgodnie z pkt b oraz b. 4. OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH Przystępując do konkursu, każdy z Uczestników konkursu we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, składa oświadczenie, iż w przypadku uzyskania jednej z trzech nagród, przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu. 5. WYMOGI FORMALNE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 5.1. Wniosek sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu powinien zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty według postanowień Rozdziału III Regulaminu konkursu Wniosek oraz oświadczenia i dokumenty załączone do Wniosku w oryginale powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika, o treści ustalonej w załączniku Nr 2 do Regulaminu konkursu musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu, o których mowa w pkt a i b Dokumenty lub oświadczenia składane w formie kopii wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt

18 5.5. W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.jedn. Dz. U. z 2003r nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do Wniosku w zamkniętej kopercie i trwale połączone z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie Zaleca się ponumerowanie stron Wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart Wniosku i załączników. 6. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 6.1. Wniosek należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej w Oddział Warszawski SARP ul. Foksal Warszawa 6.2. Termin składania Wniosków upływa dnia 30 kwietnia 2008 roku, o godzinie Wniosek wysłany pocztą, kurierem lub składany w inny sposób, musi dotrzeć do Organizatora we wskazanym terminie, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w formie pisemnej w miejscu wskazanym w pkt i w terminie nie późniejszym niż wskazany w pkt Wniosek oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 2.2. uważa się za przekazane na piśmie w terminie wyznaczonym na ich złożenie, jeżeli przed upływem tego terminu zostaną wysłane Organizatorowi konkursu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt 2. Uczestnik konkursu musi jednocześnie poinformować Organizatora o ich wysłaniu. Informację należy przesłać faksem przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 7. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 7.1. Sąd konkursowy dokonuje oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu i przepisami Prawa zamówień publicznych Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie Organizator zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym 18

19 regulaminie. Wszyscy Uczestnicy konkursu, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie, zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach kwalifikacji Uczestnicy nie spełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie. 19

20 ROZDZIAŁ IV PRACE KONKURSOWE - SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA 1. ZASADY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ Pracę konkursową musi cechować czytelność i funkcjonalność przyjętej zasady kompozycji, realność i ekonomikę przyjętych rozwiązań oraz wartości programowo-przestrzenne. Należy tak zaprojektować każdą z części, aby poszczególne zadania inwestycyjne stanowiły niezależne, zamknięte, skończone formy architektoniczne. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich a utorów. 2. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ Praca konkursowa musi składać się z: a) Plansz - część graficzna b) Zeszytu z częścią opisową 2 egzemplarze c) Zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną oraz płytą CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej 2.1. Plansze część graficzna a) Koncepcja powiązań zagospodarowania działki z budynkiem historycznym oraz projektowanym a terenami po wschodniej stronie Wybrzeża Kościuszkowskiego, ewentualnym terenem lokalizacji kompleksu ASP ( powiązania przestrzenne, komunikacja itp. ), skala 1:500 b) Koncepcja zagospodarowania terenu, wspólnie z rzutami poziomu +/_ 0,00, z zaznaczonym układem wejść, podcieni, pojazdów itp. w skali 1:200, naniesiona na dostarczoną mapę zasadniczą w skali 1:500 (przeskalowaną) c) Rzuty wszystkich kondygnacji skali 1:200 (powierzchnie nazwy poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na rzutach) d) Opis pomieszczeń na rzutach numerami z tabeli programowej (przy pomieszczeniach wprowadzonych dodatkowo przez uczestników konkursu należy podać ich nazwę i przeznaczenie e) Charakterystyczne przekroje w skali 1:200 f) Wszystkie elewacje w skali 1:200 g) Perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem miejsca wykonania ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania g) Ważniejsze detale architektoniczne oraz małej architektury w skali umożliwiającej odczytanie przyjętego rozwiązania materiałowo-technicznego, do wyboru przez uczestnika konkursu,. 20

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA Zamawiający: Stołeczne Biuro Turystyki - organizator konkursu Pl. Zamkowy 10 00-277 Warszawa REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego ZAMAWIAJĄCY: Rozdział I Ustalenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego ZAMAWIAJĄCY: Rozdział I Ustalenia ogólne KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego REGULAMIN KONKURSU Rozdział I Ustalenia ogólne Rozdział II Ustalenia i wymagania formalne Rozdział III Ustalenia merytoryczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów

REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych wokół zbiornika wodnego w miejscowości Głuchów. ORGANIZATOR Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAKRES OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ ZAŁĄCZNIK NR.2 Warszawa, dnia 22.10.2012 r. ZAŁĄCZNIK NR 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

KONKURS. na opracowanie koncepcji layoutu strony internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl

KONKURS. na opracowanie koncepcji layoutu strony internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl OPERA WROCŁAWSKA 50 066 WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 35 KONKURS na opracowanie koncepcji layoutu strony internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl ZATWIERDZIŁ: Janusz Słoniowski Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-09-30 15:21 Gdańsk: KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY NA PROJEKT KONCEPCYJNY NOWEGO ODDZIAŁU NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU - ODDZIAŁ: MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Poznań, 05.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28 REGON: 011205133 www.ckl.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu)

Regulamin konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu) Muzeum Regionalne w Jarocinie Rynek Ratusz 63-200 JAROCIN, tel. (62) 747 34 49 Regulamin konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA KONKURS ofert na wynajem powierzchni w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płockuprzy ul.kolegialnej 23 1) Opis powierzchni przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO FUNKCJONALNEJ SALI WIELOFUNKCYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Bardziej szczegółowo

Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. Ul. Kościuszki 20a. 57-550 Stronie Śląskie. Zatwierdził:

Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. Ul. Kościuszki 20a. 57-550 Stronie Śląskie. Zatwierdził: REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektoniczno budowlanej na przebudowę, modernizację i połączenie istniejących obiektów szkoły i krytej pływalni przy ul. Kościuszki 20 i 20 a w Stroniu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie:,,inżynier Kontraktu Modernizacja budynków PIT-RADWAR S.A. nr XIX, XIXa, XX w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14. I. WPROWADZENIE 1. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Wrocław: Usługi artystyczne 2011/S 3-004467

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Wrocław: Usługi artystyczne 2011/S 3-004467 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4467-2011:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi artystyczne 2011/S 3-004467 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy konkurs jest objęty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA 6 00-522 WARSZAWA REGULAMIN KONKURSU

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA 6 00-522 WARSZAWA REGULAMIN KONKURSU MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA 6 00-522 WARSZAWA REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU EDUKACYJNO- INFORMACYJNEGO Z ZAKRESU POSZUKIWANIA I WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 03 czerwca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/1/21/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562.

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562. Kraków: Koncepcja interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski Numer ogłoszenia: 89110-2013; data zamieszczenia: 05.03.2013 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja

Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja Kołbacz - rekonstrukcja to konkurs na projekt wizji rewitalizacji miejscowości Kołbacz z wykorzystaniem jej walorów historycznych i kulturowych. ZADANIE PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

Wartość Konkursu nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wartość Konkursu nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO NA opracowanie programów nauczania kształcenia artystycznego dla poszczególnych typów szkół OGŁOSZONEGO PRZEZ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Wartość Konkursu nie przekracza

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji graficznej identyfikacji wizualnej samorządu zawodowego adwokatów

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji graficznej identyfikacji wizualnej samorządu zawodowego adwokatów REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji graficznej identyfikacji wizualnej samorządu zawodowego adwokatów I. Organizator konkursu: Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera przy Naczelnej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję projektu oraz planu zagospodarowania dotyczącego kompleksu hotelowego.

Regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję projektu oraz planu zagospodarowania dotyczącego kompleksu hotelowego. Regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję projektu oraz planu zagospodarowania dotyczącego kompleksu hotelowego. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Informacje o organizatorze konkursu 1.1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Chełm: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl 1 z 9 2015-06-03 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA

WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA ZAMAWIAJĄCY SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BIEŃCZYCE 31-630 KRAKÓW, OSIEDLE KOMBATANTÓW 10 zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/52/2015 Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-106 Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-106 Województwo: mazowieckie Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 406874-2009 OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 16.09.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 16.09.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące: kompleksowej obsługi postępowania dotyczącego zgłoszenia do rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP w ramach projektu Wzornictwo- Biznes-Zysk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state - pod nazwą postępowania. Gdynia: Sukcesywna dostawa oleju

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa: Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja garderób artystów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 204598-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 332842-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/47/2015 Wrocław, dnia 30 października 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

(*) Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

(*) Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przetarg pisemny na zakup strojów kolarskich dla Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH (*) (*)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl Wrocław, 31 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy budynku: Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Data publikacji 2015-05-12 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Żelazka Ogłoszenie opublikowano

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu projektu systemu informacji miejskiej oraz wykreowanie identyfikacji wizualnej Gminy Rewal.

Regulamin konkursu projektu systemu informacji miejskiej oraz wykreowanie identyfikacji wizualnej Gminy Rewal. Regulamin konkursu projektu systemu informacji miejskiej oraz wykreowanie identyfikacji wizualnej Gminy Rewal. 1 Cel konkursu. 1.1 Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego projektu systemu informacji

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kraków: Prace konserwatorsko-remontowe pn. Całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu zabudowań dawnej Szkoły Przemysłowej położonym przy zbiegu ul. Krupnicza i Wenecja - w Centrum

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, 30.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Partnerstwo realizujące Projekt: Wielkopolska Akademia Liderek HR, tj.: Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ściegiennego

Bardziej szczegółowo