B) Publikacje wchodzqce w sklad osi4gnigcia naukowego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B) Publikacje wchodzqce w sklad osi4gnigcia naukowego:"

Transkrypt

1 Zal4cznik 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych prac zawodowych oraz informacja o osi4gnigciach dydaktycznych, wsp6lpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiqcych osi4gnigcie naukowe, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. tj. nr 65, poz. 595 ze zm.): A) Tytul osiqgnigcia naukowego: SEmulacje kinetgczne ni,erelatgui,stgczngch fal ud,erzeniowych mlodgch pozostalo{ci, po super"nouech - formowanie struktury i generacja turbulencji elektrornagnetycznej B) Publikacje wchodzqce w sklad osi4gnigcia naukowego: H1. Niemiec, J., Pohl, M., Bret, A., Wieland, V., Nonrelati,ui,stic parallel shoclts 'in unmagnetized and weakly magnetized plasmas, Astrophys. J., 759, 73 (2012) Bylem autorem prowadzgcym ten projekt. M6j uklad w powstan'ie tej pracy polegal na sformulowani,u problemu, zaplanowan'iu, przygotowani,u'i wykonan'iu eksperyment6w numeracznych oraz symulacj'i testowych op'isanych w test6w efekt6w zderzeni,owych dyskutowanych w rozdz'iale l), wykonan'iu anal'izy danych (czgic'iowo wsp'ieranej przez M. Pohla w zakres'ie dotyczgcym ewolucji, wzdma elektron6w przedstawionej na rys. 1l i, i,ch wstgpnej 'int erp ret a cj i o ra z n ap'i s ani,u p'i erw o tn ej w e r sj,i m anu s ltre ptu. M6j udzi,at procentowy szacujg na ga%. H2. Niemiec, J., Pohl, M., Bret, A., Stroman, T., Aperzodi,c magnet'ic turbulence produced by relati,ur,sti,c ton beams, Astrophys. J., 7Og, 1148 (2010) Bylem autorem prowadzgcym ten projekt. M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na sformulowan'iu problemu, zaplanowani,u, przygotowan'iu i, wykonani.u eksperyment1w numeracznych, wykonan'iu anal'izy danych (poza czgic'ig zwi,qzang z anal,izg rozklad6w czgstek i ich ewolucj'i, rys. 6-8), wstgpnej interpretacj'i wyni,k6w oraz nap'isan'iu pi,erwotnej wersj'i gl6wnej czgici. manuskryptu (bez p'ierwszgch trzech akapi,t6 wprowadzeni,a,i rozdzi:,alu 5). M6j udzial procentowy szacujg na 85%. H3. Stromatr,T., Pohl, M., Niemiec, J., Kznetzc si,mulatzons of turbulent magneti,c-fi,eld growth by streami,ng cosm'ic rays, Astrophys. J., 706, 38 (2009) M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na udz'iale w sformulowani.u problemu i, zaplanowan'iu eksperyment6w numerycznych, doradzan'iu w kwest'iach dotyczgcych wykonewan'ia symulacji,'i anali,zy danych, udz'iale w 'interpretacji, wgni,k6w oraz redakcj'i manuskryptu. M6j udzi,al procentowg szacujg na 25%. H4. Niemiec, J., Pohl, M., Stroman, T., Nishikawa, K.-I-, Productr,on of magnetr,c turbulence by cosmi,c rays drifting upstream of supernoua remnant shocks, Astrophys. J.. 684, 1174 (2008) Bylem autorem prowadzgcym ten projekt. M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na sformulowan'iu problemu, zaplanowaniu, przygotowan'iu i, wykonani,u eksperyment6w nu'meracznych, opracowan'iu danych (poza analizg ewolucji, 1redni,ej prgdkoici dryfu czgstek, rys. 13,

2 oraz opracowan'iern transformacji, rozklad6w czgstek op'isanych w Dodatku), wstgpnej i,nterpretacj'i wyn'ik6w oraz nap'isan'iu p'ierwotnej wersji gl6wnej czgici, manuskryptu (rozdzi,aly 1-3, oraz fragmente rozdzi,alu l). M6j udzi,al procentowy szacujg na 80%. II. Wykaz innych (niewchodz4cych w sklad osi4gnigcia wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskazniki dokonaf naukowych A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujqcych sig w bazie Journal Citation Reports (JRC) A1. Stroman, T., Pohl, M., Niemiec, J., Bret, A., Do cosm'ic rays at'fect instabili,ttes r,n the transzti,on layer of nonrelati,ui,sti,c colli,si,onless shocks?, Astrophys. J., 746, 24 (2012) M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na udz'iale w sformulowan'iu problemu, 'interpretacji wgn'ik6w oraz redakcj'i manuskreptu. M6j udz'ial procentowy szacujq na 15%. 42. Actis, M., et al. (CTA Consortium), Desi.gn concepts Jor the Cherenkou Telescope Array CTA: an aduanced faci,li,ty for ground-based Lt i,gh- energa g arnma-ray astronorny, Exp. Astron., 32, 193 (2011) Zakres mojego udzi,alu w pracach Konsorcjum CTA jest op'isany w p. 5b,,Autoreferatu". M6j udzi,al procentowy szacujg na <1%. A3. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang,8., Hardee, P., Nordlund, A., Frederiksen, J., Mizuno, Y., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Oka, M., Fishman, G. J., Radi,ati,on Jrom relattursti,c shocks r,n turbulent magnet'ic fields, Adv. Space Res., 47, 1434 (2011) M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na opracowan'iu wsp6lb'ie2nej wersji, modulu do wyznaczan'ia uidm prom'ien'iowan'ia czqstek i, jego implementacj'i do naszego kodu numerycznego PIC, udzi,ale w interpretacji, wyni,k6w oraz redakcji, manuskryptu. M6j udz'ial procentowy szacujq na 20%. A.4. Mizuno, Y., Pohl, M., Niemiec) J., Zhang, B., Nishikawa, K.-I., Hardee, P., Magneti,c-field ampli,ficati,on by turbulence in a relati.uistzc shock propagati,ng through an i,nh omog eneous med'ium, Astrophys. J., 726, 62 (2011) M6j wklad w powstani,e tej pracy polegal na udz'iale w sformulowani,u problemu, 'interpretacj'i wyni,k6w oraz redakcj'i manuskryptu. M6j udz'ial procentowll szacujg na 70%. A5. Gargate, L., Fonseca, R. A., Niemiec, J., Pohl, M., Binghaffi, R., Silva, L. O., The nonli,near saturat'ion oj the non-resonant ki,netically driuen streami,ng i,nstabi,li,ty, Astrophys. J., 7lI, L127 (2010) M6j wklad w powstan'ie tej prace polegal na sformulowan'iu problemu, udz,iale w zaplanowan'iu eksperyment6w numerycznych, dorad,zan'iu w kwest'iach dotyczgcych wykonywani,a symulacj'i'i anal'izy danych, udzi,ale w 'interpretacji, wyni,k6w oraz redakcji, manuskryptu. M6j udzial procentowy szacujq na 20%.

3 A6" Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., l\{izuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Oka, M., Fishman, G. J., Radi,atzon from relati,utstic shocks wi,th turbulent magneti,c fields, Int. J. Mod. Phys. D, l-9, 715 (2010) M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na opracowani,u wsp6lbi,e2nej wersji modulu do wyznaczan'ia wi:,dm promieniowani,a czgstek i jego implementacj'i do naszego kodu numerycznego PIC, udzi,ctle w 'interpretacji wyni,k6w oraz redakcj'i manuskryptu. M6j udz,ial procentowy szacujg na 20%. A7. Nishikawa, K.-I.) Niemiec, J., Hardee, P., Medvedev, M., Sol, H., Mizuno, Y., Zhang, B., Pohl, M., Oka, M., Hartmann, D. H., Wei.bel instabi,li,ty and assoc'iated strong fields in a Jully tltree-dzmens'ional szm.ulatzon of a relatr,ur,sttc shock, Astrophys. J., 698, L10 (2009) M6j wklad, w powstan'ie tej pracy polegal na opr&cowani,u metody fiitrowania szum1w numergcznech dla badanych warunk6u poczqtkowych w tr6jwym'iarowym kodzie PIC (kt6ry wcze{ni,ej opracowalem w wersj'i wsp6lbi,e2nej), udz'iale w i,nterpretacji. wyni,k6w oraz redakcj'i manuskryptu. M6j udz'ial procentowy szacujg na 20%. AB. Niemiec, J., Ostrowski, M., Pohl, M., Cosmr,c-ray accelerat'ion at ultrarelati,uisti,c shock waues: effects of downstream shortwaue turbulence, Astrophys. J (2006) Bylem autorem prowadzqcym ten projekt. M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na udzi,ale w sformulowan'iu problemu, opracowan'iu hybrydowej metody numerycznej, wykonaniu symulacj'i Monte Carlo oraz anal'izy wyn'ik6w, wstgpnej i,nterpretacj'i wyni,k6w oraz redakcji manuskryptu. M6j udz'ial procentouty szacujq na 80%. A9" Niemiec, J.. Ostrowski, M., Cosmzc-ray accelerat'ion at ultrarelati,ai,sti,c sltock waues: ejjects of a "real'ist'ic" magneti,c field structure, Astrophys. J, 641,984 (2006) Bylem autorem prowadzgcym ten projekt. M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na udzi,ale w sformulowan'iu problernu, opracowan'iu metody numergcznej, wykonan'iu sarnu- Iacji, Monte Carlo oraz anal'izy wyn'ik6w, wstgpnej i,nterpretacj'i wyni,k6w oraz nap'isaniu pi,erwotnej wersj'i manuskryptu. M6j udzial procentowg szacujg na 85%. A10. Niemiec, J., Bulik, T., Radzation spectra and polari,zati,on i,n magnetar bursts, Astrophys. J,637, 466 (2006) Bylem autorem prowadzgcym ten projekt. M6j wklad w powstan'ie tej pracg polegal na opr&- cowan'iu metody numerycznej, wykonan'iu symulacji, Monte Carlo oraz anal'izy wyni,k6w, wstgpnej 'interpretacji, wynik6w oraz nap'isan'iu pi,erwotnej wersji manuskryptu. M6j udzial procentowy szacujg na 80%. A11. Niemiec, J., Relaltuistzc shocks and ulfro-high-energy cosmic ray origin, Nuovo Cimento B, L2O,7B3 (2005) Praca wykonana na podstaw'ie referatu przeglgdowego wygloszonego n& konferencji, w VuIcano w 2001 roku (100%).

4 A12. Niemiec, J., Ostrowski, \1., Cosm'ic-ray accelerati,on at relatr,ur,sti,c shock waues with a "real'ist'ic" magneti,c t'ield structure, Astrophys. J (2004) Praca przedstaw'ia gl6wne wyni,ki, mojej rozprawy doktorski,ej. M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na opracowani,u hybrgdowej metody numerycznej, wykonan'iu symulacji, Monte Carlo oro,z anal'izy wyn'ik6w, wstgpnej 'interpretacj'i wyn'ik6w oraz nap'isan'iu p'ierwotnej wersj'i manuskreptu. M6j udzi,al procentowy szacujg na 80%. A13. Kutschera, M., G6ra, D., Homoia, P., Niemiec, J., Wilczyiska, B., Wilczyfiski, H., Compact galactic sources of cosmzc radi,ati,on, Acla Phys. Pol. B (2004) M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal gl6wni,e na udzi,eleni,u komentarzy do manuskryptu. M6j udzi,al procentowy szacujg na 5%. A14. G6ra, D., Homola, P., M. Kutschera, Niemiec, J., Wilczyiska, 8., Wilczyfrski, H., Opti,cal i,mage of an ertensi,ue a'ir shower, Astropart. Phys., L6,729 (2001) Publi,kacja w ramach wsp6lpracy AUGER (1%). A15. Kutschera, M., Niemiec, J., Mi,red quark-nucleon phase 'in neutron stars and nuclear symmetry energa) Phys. Rev. C (2000) Publikacja oparta na mojej pracy magi,stersk'iej. Wykonalem obliczen'ia oraz anali,zg i,nterpretacj g wyni,k6w ( 80% ) Kutschera, M., Niemiec, J., IVucleon-quark phase transi,t'ion'in neutron stars, Acta Phys. Pol. B, 31, 3053 (2000) Publikacja oparta na mojej pracy mag'isterskiej. Wykonalem obli,czeni,a oraz anal'izg 'interpretacjg wynik6w ( 80% ). Publikacje wykonane w ramach wsp6lpracy H.tr.S.S. i VERITAS M6j wklad w powstan'ie prac IALT-A69) polegal na uczestn'iczen'iu w dyskusji, nad opracowanr,em 'i'interpretacjg wyni,k6w obserwacyjnych przygotowywanych do publi,kacji,, jak rdwniei na wykonywani,u obserwacj'i w Nami,bii (H.E.S.S.)'i w Arizon'ie w USA (VERITAS oraz teleskop Wipple) oraz udzi,ale w testach techn'icznych teleskop6w si,eci, VERITAS w fazi,e budowy 'instrumentu. M6j udz'ial procentowe szacujg na ok. 1%. A.17. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Coliaboration), Spectral analysi,s and 'interpretation of the 1-rag emi,ssi,on from the starburst galary I{GC 253, Astrophys. J., 757, I5B (2072) A1B. Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), D'iscouery of gamma-raa ernzssxon frorn the ertragalact'ic pulsar wi,nd nebula N 1578 with H.E.s.s., Asrron. Astrophys L2 (2012) A'19. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Constratnts on the garnma-ray em'iss'ion Jrom the cluster-scale AGN outburst zn the Hydra A galary cluster, Astron. Astrophys., 545,,4103(2012)

5 A20. Abramowski. A., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), H.E.S.S. obseruat'ions oj the Cari,na nebula and i.ts eni,gmati, colli,di,ng wznd bi,nary Eta Carinae, Mon. Not. R. Astron. Soc., 424,128 (2012) 421. Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), D'iscouery of VHE 1-ray em'iss'ion and mult'i-uauelength obseruations of the BL Lacertae object 1 RXS J , Astron. Astrophys., 542, A94 (2012) A22" Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Discouery of VHE em'iss'ion towards the Cari,na arm regi,on with the H.E.S.S. telescope array: HESS J , Astron. Astrophys., 541, A5 (2012) A23. Abramowski. A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Search for dark matter anni,hi,iati,on si,gnals from the Fornar galary cluster wi,th H.E,S.S,, Astrophys. J., 75O, 123 (2012) A24.,\bramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), A multtwauelength ui,ew of the Jlari,ng state oj PKS i,n 2006, Astron. Astrophys., 539,.4149 (2012) A25. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Coliaboration), Dr.scouery of hard-spectruml-ray em'iss'ion from the BL Lacertae object les , Astron. Astrophys., 538,,{103 (201,2) Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S.. MAGIC & VERITAS collaborations and the M 87 MWL Monitoring Team), The 2010 uery hi,gh energa 1-ray JTare and 10 years of mult'i-wauelength obseruat'ions of M 87, Astrophys. J., 746, 151 (2012) A27. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Discouery of ertended VHE 1-ray em'iss'ion from the ui,ci,ni,ty of the young massiue stellar cluster Westerlund 1, Astron. Astrophys., 537, A774 (2012) A2B. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collab., Fermr, LAT Collab.), Stmultaneous mult'i-utauelength campai,gn on PKS Bg in a hi,gh state, Astron. Astrophys., 533,,A110(20i1) A29. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), D'iscouery of the source HESS J assoc'iated with the Aoung and energeti,c PSR J , Astron. Astrophys., 533, A103 (2011) A30. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Coilaboration), A new SNR with TeV shell-type morphology: HESS J , Astron. Astrophys., 531, A81 (2011) A31. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Very-hi,gh-energA gamtna-ray em'isszon from the di,recti,on of the Galacti.c globular cluster Terzan 5, Astron. Astrophys., 531, L1B (2011)

6 A32. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), H.E.S.S. obseruat'ions oj the globular clusters NGC 6388 and M 15 and search.for a dark matter si,gnal, Aslrophys. J.. 735, 72 (20II) A33. Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), HESS J : a candtdate ertreme BL Lacertae object, Astron. Astrophys., 529, A49 (2011) A34. Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Search for a dark matter annihilatzon si,gnal from the Galactic center halo wi,th H.E.S.S., Phys. Rev. Lett., 106, (2011) A35. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Detectzon of uery-hi,gh-energy 1-ray em'issi,on from the ui,cini,ty oj PSR ll and G wi,th H. E. S. S, Astron. Astrophys., 528, A143 (20i1),436. Abramowski, A., et ai. (H.tr.S.S. Collaboration), Search for Lorentz Inuariance breaki,ng wi,th a li,kelihood fut of the PKS flare data taken on MJD 53944, Astropart. Phys., 34,738 (2011) A37. Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S. Coliaboration), H.E.S.S. constra'ints on dark matter anni,hi,lati,ons toward.s the Sculptor and Carina dwarj galaries, Astropart. Phys., 34, 608 (2011) A3B. Abramowski, A., et ai. (H.E.S.S. Collaboration), Reuzsztzng the Westerlund 2 field wi,th the HESS telescope arraa) Astron. Astrophys., 525, A46 (2011) A39. Acero, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Di,scouery and follow-up studi,es of the ertended, off-plane, VHE gamma-rau source HESS J , Astron. Astrophys., 525, A45 (2011) A40. Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Dr,scouery of VHE.t-raAs from the BL Lacertae object PKS , Astron. Astrophys., 52L, A69 (2010) A41. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), VHE 1-ray emi,ss'ion of PKS : spectral and temporal uariabi,li,ty, Astron. Astrophys., 520, AB3 (2010) A42. Acero, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Fi,rst detecti,on oj VHE 1-rays from Sl,l 1006 by HESS, Astron. Astrophys., 5L6, A62 (2010) A43. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Multz-wauelength obseruati,ons of H , Astron. Astrophys., 516, A56 (2010) A44. Acero, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Locali,zrng the VHE 1-ray sou'rce at the Galactic Centre. Mon. Not. R. Astron. Soc., 402, 1877 (2010)

7 A45. Acero, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), PKS B9 at VHE: four years of monitori,ng w'ith HESS and szmultaneous mult'iw au el en gth o b s eru at'io ns, Astron. Astrophys., lcll, A52 (2010) Acero, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), H.E.S.S. upper limits on uery hzgh energy gamma-raa em'iss'ion from the m'icroquasar GRS , Astron. Astrophys., 508, 1135 (2009) A47^ Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Probtng the ATIC peak i,n the cosmi,c-ray electron spectrum wi,th H.E.S.S, Astron. Astrophys., 508, 561 (2009) A48. Aharonian, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Very hi,gh energa 1-ray obseruat'ions of the bi,nary PSR / around the 2007 Periastron, Astron. Astrophys., 507, 389 (2009) A49. Acero, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Detecti.on of gamma rays from a starburst galary, Science, 326, 1080 (2009) A50. Aharonian, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Spectrum and uari,abi,li,ty of the Galactic center U17B ^1-raA source HESS J , Astron. Astrophys., 503, 817 (2009) A51. Aharonian, F., et ai. (H.E.S.S. Collaboration), Si,multaneous multiwauelength obseruat'ions of the second erceptional 1-ray flare oj PKS i,n July 2006, Astron. Astrophys., 5O2, 749 (2009) A52. Aharonian, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Constra'ints on the multi,-tev particle populatr,on zn the Coma galary cluster with HESS obseruations, Astron. Astrophys., 5O2, 437 (2009) A53. VtrRITAS Collab., VLBA 43 GHz M87 Monitoring Team, H.E.S.S. Collab., MAGIC Collab., Radi,o zmagzng of the uery-high-energa gamma-ray em'iss'ion regi,on i,n the central engi,ne of a rad'io galary, Science (2009) A54. Aharonian, F., et ai. (H.E.S.S. Collaboration), Detecti,on of uery high energg radi,ati,on from HESS J conjirms the Mr,lagro uni,denti,fied source MG RO.I , Astron. Astrophys., 499, 723 (2009) A55. Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), HESS upper h,mi,t on the uery hi,gh energg y-ray emissi,on from the globular cluster 117 Tucanae, Astron. Astrophys., 499, 273 (2009) 456. Aharonian, F., et al., Si,multaneous obseruattons of PKS with HESS, Ferm'i, RXTE, and Atom: spectral energa dr,stri,butr,ons and uariabi,lity i,n a low state, Astrophys. J., 696, L150 (2009)

8 A57. Acciari, V. A., et al. (VERITAS Collaboration), VERITAS obseruat'ions oj the BL Lac les , Astrophys. J., 695, 1370 (2009) A5B. Horan, D., et al. (VERiTAS Collaboration), Multzwauelength obseruat'ions oj Marltari,an 121 i,n , Astrophys. J., 695, 596 (2009) A59. Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), D'iscouery of uery hi,gh energy 1-ray emzssr,on from Centaurus A with H.E.S.S., Astrophys. J., 695, L40 (2009) Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Dr,scouery of gamma-ray emi,ss'ion from the shell-type supernoua remnant RCW 86 wi,th HESS, Astrophys. J., 692, 1500 (2009) Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), HESS obseruat'ions of 1-ray bursts i,n , Astron. Astrophys., 495, 505 (2009) 462. Aharonian, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Very hi,gh energa gamma-raa obseruat'ions of the galary clusters Abell 196 and Abell B5 wi,th HESS, Astron. Astrophys., 495,27 (2009) Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), A search for a dark matter annzhi,latr,on szgnal toward the Cani,s Major ouerdens'ity wi,th H.E.S.S, Astrophys. J (2009) Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Energg spectrum of cosmic-ray electrons at TeV energ'ies, Phys. Rev. Lett., 101, (2008),465. Aharonian, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Search for gamma rays from dark matter anni,hr,lat'ions around zntermedzate rnass black holes wi,th the HESS erperiment, Phys. Rev. D, 78, (2008) 4'66. Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Si,multaneous HESS and Chandra obseruat'ions of Sagitarius A* duri,ng an X-ray fiare, Astron. Astrophys., 492, L25 (2008) Aharonian, F., et ai. (H.E.S.S. Collaboration), Li,mi,ts on an energy dependence of the speed of li,ght from a fl,are of the actiue galarg PKS /+. Phys. Rev. Lett., 101, (2008) Acciari, V. A., et al. (VERITAS Collaboration), VERITAS di,scouery oj >200 GeV gamma-ray em'iss'ion Jrom the zntermedr,ate-frequencypeaked BL Lacer-tae object W Comae, Astrophys. J L73 (2008)

9 ,{69. Hanna, D., et al. (VERITAS Collaboration), Fzrst results Jrom VERITAS, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A-Accel. Spectrom. Dect. Assoc. Equip., 588,26 (2008) B) Publikacje naukowe w czasopismach nieznajdujqcych sig w bazie JCR. Wym'ienione poni2ej publikacje w form'ie material6w konferencyjnych prezentujg czgici,owe wgni,k'i badari, kt6re w znacznej w'igkszoic'i zostaly dotlgchczas opubl'ikowane w czasop'ismach naukowych znajdujqcych sig w bazi,e JCR (e. II A). M6j wklad do tych publikacji,, jak r6wni,e2 szo,cunkowy udz'ial procentowy, jest wi,gc podobny do okreilonego powy2ej dla odpowiednich prac fa1-a16]. Ponadto pon'i2sza li,sta nie zawdera li,cznych raport6w konferencyjnych oraz komuni.- kat6'w naukowych dotyczgcych wyni,k6w uzyskanych w ramach wsp6lpracy H.E.S.S., VERITAS i CTA, kt6rych jestem wsp6lautorem. Wyjgtek stanou'iq prace lbl2l? lb30], w kt6rych redakcji, be ztto Sredn'io u c z estn'iczy I em. 81. Mizuno, Y., Pohl, M., Niemiec, J., Zhang, B., Nishikawa, K.-L, Hardee, P., Magneti,c-field ampli,fi,catr,on by relatiuisti,c shocks i,n, an i,nhomogeneous medium, Proc. "High-Energy Phenomena in Relativistic Outflows III", Barcelona, Hiszpania. 20L1, Int. J. N{od. Phys. Conf. Ser., 8, 364 (2012) 82. Nishikawa, K.-L, Niemiec, J., Zhang, B., Medvedev, M.) Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Si,mulatzon of relatzui,sti,c jets and assoc'iated seff-consr,stent rad'iat'ion, Proc. "High-Energy Phenomena in Relativistic Outflows III", Barcelona. Hiszpania, Int. J. Mod. Phys. Conf. Ser., 8, 259 (2012) 83. Nishikawa, K.-I., Niemiec. J., l\{edvedev, M.) Zhang, B., Hardee, P., Nordlund, A., Frederiksen, J., Mizuno, Y., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Simulatzon of relati,uzstzc shocks and assoc'iated self-consi,stent rad'iat'ion, Proc Huntsville Workshop: "Partially Ionized Plasmas Throughout the Cosmos", Nashville. TN, USA, 2010, AIP Conf. Proc., 1366, 163 (2011) 84. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Nordlund, A., Frederiksen, J., Mizuno, Y., Soi, H., Pohi, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Si,mulation of relati,uzsti,c shocks and assoc'iated radiati,on from turbulent magnettc fields, Proc. "Gamma Ray Bursts 2010". Annapolis, MD, USA, 2010, AIP Conf. Proc., 1358, 87 (2011) 85. Mizuno, Y., Pohl, M., Niemiec, J., Zhang, B., Nishikawa, K.-I., Hardee, P., Magneti.c field ampli.ficati,on by relati,ui,stzc shocks tn a turbulent med'ium, Proc. IAU Symposium No. 274: "Advances in Plasma Astrophysics", Giardini Naxos, Wlochy, 2010, Proc. IAU, 6, Symp. 274, 445 (2011)

10 86. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen) J.) Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Si,mulati,on oj relatzui,sti,c shocks and associ,ated radr,atzon from turbulent magnet'ic fields, Proc. IAU Symposium No. 275: "Jets at all Scales", Buenos Aires, Argentyna,2010, Proc. IAU, 6, Symp. 275,354 (2011) 87. Niemiec, J., Pohl, M., Stroman, T., Bret, A., Kzneti,c studzes of nonrelattuzsti,c parallel shocks, Proc. "32nd International Cosmic-Ray Conference", Pekin, Chiny, 2011, Proc. 32nd ICRC, 6,297 (2011) http: //www.ihep.ac.cn,/english/conference,/icrc2017/paper/proc/v6.pdf BB. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Sr,mulatzon of relati.uzstic shocks and associ,ated radi,ation Jrom turbu,lent magneti,c fi,elds, Proc. "5th International Conference on Numerical Modeling of Space Plasma Flows, Astronum-201O", San Diego, CA, USA, 2010, ASP Conf. Ser.,444, 81 (2011) 89. Mizuno, Y., Pohl, M., Niemiec, J.7 Zhang, B., Nishikawa, K.-I., Hardee, P., Magneti.c field ampli,ficat'ion by relati,ui,sti,c shocks i,n turbulent medium, Proc. "Deciphering the Ancient Universe with Gamma-ray Bursts", Kyoto, Japonia, 2070, AIP Conf. Proc.. L (2010) B10. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang,8., Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Si,mulatzon of relatzuzstic shocks and associ,ated self-consr,stent rad'iat'ion, Proc. "Deciphering the Ancient Universe with Gamma-ray Bursts", Kyoto, Japonia, 2010, AIP Conf. Proc., L279,261 (2010) B11. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Oka, M., Fishman, G. J., Si.mulati.on of relatzui.st'ic shocks and assoc'iated radi,ati,on, Proc. "4th International Conference on Numerical Modeling of Space Plasma Flows, Astronum-2009", Chamonix, Francj a, 2009, ASP Conf. Ser., 429,127 (2010) B12. Forster, A., Doro, M., Brun, P., Canestrari, R., Chadwick, P., Font, L., Ghigo, M., Lorenz, E., Mariotti, M., Michaiowski, J., Niemiec, J., Pareschi, G., Pevaud, B., Seweryn, K., Mi,rror deuelopment for CTA, Proc. SPitr, 7437, (2009) Obok zaanga2owani,a w pracach Konsorcjum CTA op'isanego w p. 5b,,Autoreferatu", m6j wklad w powstani,e tej pracy, polegal na redakcj'i manuskryptu w czgsc'i dotyczgcej technolog'i'i produkcji zw'ierc'iadel opra,cowawanej w IFJ PAN (5%). 10

11 B13. Nishikawa, K.-I., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Niemiec, J., Nordlund, A., Frederiksen, J., Mizuno, Y., Sol, H., Fishman, G. J., Radzati,on from relati,uzsttc jets zn turbulent magneti,c Jields, Proc. "Gamma-Ray Bursts: 6th Huntsville Symposium", Huntsville, AL, USA, 2008, AIP Conf. Proc., 1133, 235 (2009) B14. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Sol, H., Medvedev, M., Zhang, B., Nordlund, A., Frederiksen, J., Hardee, P., Mizuno, Y., Hartmann) D. H., Fishman, G. J., New relati,uzstzc partr,cle-r,n-cell s'imulati,on studi,es of prornpt and early afterglows Jrom GRBs, Proc. "High Energy Gamma-Ray Astronomy: 4th Internationai Meeting on High Energy Gamma-Ray Astronomy", Heidelberg, Niemcy, 2008, AIP Conf. Proc., 1085, 5Bg (2009) B15" Niemiec, J., Pohl, M., Stroman, T., Nishikawa, K.-I., Magnettc turbulence producti,on by cosm'ic rays dri,fti,ng upstream oj supernoua remnant shocks, Proc. "High Energy Gamma-Ray Astronomy: 4th International Meeting on High Energy Gamma-Ray Astronomy", Heidelberg, Niemcy, 2008, AIP Conf. Proc., 1085, 349 (2009) 816. Niemiec, J., Ostrowski, M., Pohl, M., The i,neffici,ency of the first-order Ferm'i process i,n UHECR productzon at relattui,stic shocks, Proc. "30th International Cosmic-Ray Conference", Merida, Meksyk, 2007, Proc. 30th ICRC, 2,283 (2008) B17. Niemiec, J., Pohl, M., Magneti,c turbulence producti,on by streami,ng cosmic rays upstream of SNR shocks, Proc. "30th International Cosmic-Ray Conference", Merida, Meksyk, 2007, Proc. 30th ICRC, 2,279 (2008) B18. Niemiec, J., Pohl, M., Magnettc turbulence productton by streami,ng cosm'ic rays upstream of SNR shocks, Proc. "The First GLAST Symposium", Stanford, CA, USA, 2007, AIP Conf. Proc., 92I, 405 (2007) B19. Niemiec, J., Partzcle accelerat'ion at high-1 shock waues, Proc. "Astrophysical Sources of High-Energy Particles and Radiation". Torui, 2005, AIP Conf. Proc., 801, 385 (2005) B20. Niemiec, J., Bulik, T., Spectra and Polari,zati,on of Magnetar Bursts, Proc. "Astrophysical Sources of High-Energy Particles and Radiation", Torui, 2005, AIP Conf. Proc., 8OL,294 (2005) 821. Niemiec, J., Ostrowski. M., Cosm'ic-ray accelerat'ion at relati,ui,sti,c shock waues wzth a "real'ist'ic" magnetic Jield structure, Proc. "Particle Acceleration in Astrophysical Plasmas: Geospace and Beyond", Chattanooga, Tl'tr, USA, 2002, AGU Geophysical Monograph Series, 156, 59 (2005) 11

12 B22. Niemiec, J., Ostrowski, M., Cosm'ic-ray accelerat'ion at parallel relati,uisttc shocks i,n the presence of finite-ampli,tude magnetic J-t eld perturbati,ons, Proc. "28th International Cosmic-Ray Conference", Tsukuba, Japonia, 2003, Proc. 28th ICRC, Universal Academy Press, 2019 (2003) B23. Niemiec, J., Ostrowski, M., Fi,rst-order Fermi, particle accelerat'ion at relatzutsti,c shock uaues wi,th a "real'ist'ic" magnet'ic t'ield turbulence model, Proc. "28th International Cosmic-Ray Conference", Tsukuba, Japonia, 2003, Proc. 28th ICRC, Universal Academy Press, 2015 (2003) 824. Gora, D., Homola, P., Kutschera, M., Niemiec, J., Wilczyirska, B., Wilczyfski, H., Size oj optr,cal i,mage oj an air shower, Proc. "27th International Cosmic-Ray Conference", Hamburg, Niemcy, Proc.27lh ICRC, Copernicus Gesellschaft, 543 (2001) Materialy konferencyjne w wersji elektronicznej B25. Nishikawa, K.-I., Choi, E., Min, K., Hardee, P., Mizuno, Y., Zhang,8., Niemiec, J., Medvedev, M., Nordlund, A., Frederiksen, J., Pohl, M., Sol, H., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Si,mulatzon of relattui,sti,c jets and assoc'iated self-consi,stent rad'iat'ion, e-proc. "2011 Fermi Symposium", Rzym, Wlochy, 2011, e-conf. Proc. C110509: http: / /www. slac. stanf ord. edu/econf /C1rc509/#posters http :/ / arxiv. org/ abs / IITI Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Sr,mulation of relatiutsti,c shocks and associ,ated radi,atr,on, e-proc. "2009 Fermi Symposium", Washington, D.C., USA, 2009, e-conf. Proc. C http :/ / www. s lac. st anf ord. ed:u / e c onf / C / http :/ / arxiv. org/ abs/ B27. Stroman, T., Pohl, M., Niemiec, J., Ki,netic simulati,ons of turbulent magnetzc-field growth by streamzng cosm'ic rays, e-proc. "31st International Cosmic-Ray Conference", L6di, 2009, http :/ / icrc2009. uni. lodz.pl/proc/pdf / tcrc0246. pdf B2B. Niemiec, J., Pohl, M., Bret, A., Stroman, T., Magnetic Jield generatton by a relattui,stzc cosm'ic-ray zon beam i,n the precursor of parallel shocks, e-proc. "31st International Cosmic-Ray Conference", l'6de, 2009, ]-r++n. / /;,, Lv,,-J09. uni. lodz.pl/proc/pdf / icrc pdf -r-nt 829. Niemiec, J., Nishikawa, K.-I., Hardee, P., Pohl, M., Medvedev, M., Mizuno, Y., Zhang, B., Oka, M., Sol, H., Hartmann, D. H., Shock structure and magneti,c-fi,eld generat'ion assoc'iated wr.th relattuisti,c jets'in unmagnetr,zed pair plasma, e-proc. "31st International Cosmic-Ray Conference", L6di, 2009, http: / /icrc2009.uni. lodz.pl/proc/pdf/icrc027 1.pdf 12

Curriculum Vitae Maciej Konacki

Curriculum Vitae Maciej Konacki Curriculum Vitae Maciej Konacki I. Data i miejsce urodzenia 6 listopada 1972, Toruń II. Wykształcenie a) 1979-1987 Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu b) 1987-1991 Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Toruniu c)

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN ZAKŁAD FIZYKI SŁOŃCA WROCŁAW RAPORT ZA ROK 2014. Janusz Sylwester. Zbigniew Kordylewski.

CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN ZAKŁAD FIZYKI SŁOŃCA WROCŁAW RAPORT ZA ROK 2014. Janusz Sylwester. Zbigniew Kordylewski. CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN ZAKŁAD FIZYKI SŁOŃCA WROCŁAW RAPORT ZA ROK 2014 Janusz Sylwester Zbigniew Kordylewski Anetta Owczarek Opracowano na podstawie raportów indywidualnych Wrocław, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Autoreferat dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

Wykład podczas wystawy w ramach Festiwalu Nauki 2010. Projekt ESFRI Extreme Light Infrastructure ELI

Wykład podczas wystawy w ramach Festiwalu Nauki 2010. Projekt ESFRI Extreme Light Infrastructure ELI Wykład podczas wystawy w ramach Festiwalu Nauki 2010 Projekt ESFRI Extreme Light Infrastructure ELI Dlaczego największe na świecie lasery powstaną w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii, a nie w Polsce? Henryk

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ W dniu 31 sierpnia 2007 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Raport Roczny Instytutu Fizyki 2011 b) Ms V V K K Q Q M A Ms K M K A A Q - quartz Ca - calcite A - albite M - microcline K - kaolinite Ms - muscovite V - vermiculite H - hematite Q Q Q Q Q Q H Q Q Ms A

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych 1996-2006

Dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych 1996-2006 Dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych 1996-2006 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 PRACOWNICY... 6 TEMATYKA BADAWCZA KATEDRY... 7 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA... 9 Publikacje... 9 Czasopisma i

Bardziej szczegółowo

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering O3 Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej Problems of plasma and laser engineering 120 O3 Zagad. techniki plazmowej... Probl. of plasma & laser... Jerzy Mizeraczyk 121 W 2005 r. w ramach działalności

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: magister inżynier specjalności

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny

Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny 1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): profesor nauk technicznych, tytuł nadany przez Prezydenta RP 25 września 2009 roku; 2. Stopień naukowy

Bardziej szczegółowo

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2004

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2004 Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2004 Activity of the Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences in 2004 Instytut obejmuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Raport Roczny Instytutu Fizyki 2008 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach SPIS TREŚCI strona Rok 2008 w Instytucie Fizyki UJK 3 Struktura instytutu 4 Działalność naukowa

Bardziej szczegółowo

Z now¹ inwestycj¹ w XXI wiek. Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie. Inwestycja XXI wieku - s. 2. Studia doktoranckie na WBMiL - s.

Z now¹ inwestycj¹ w XXI wiek. Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie. Inwestycja XXI wieku - s. 2. Studia doktoranckie na WBMiL - s. 1 Politechniki Gazeta styczeñ 2001 (85) Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Inwestycja XXI wieku - s. 2 Studia doktoranckie na WBMiL - s. 3 Jubileusze - Profesor

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych Realizowane projekty, na realizację których środki zostały w ramach postępowań konkursowych zagranicznych PROGRAM HORISON2020 EUROfusion_IFJ 633053 Implementation of activities described in the Roadmap

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS FACULTY OF PHYSICS WARSAW UNIVERSITY REPORT 2003-2004 Warsaw 2005 Director: E-mail: Deputy director: E-mail: Deputy director: E-mail: Prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej Załącznik nr 2a Autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej dr inŝ. Adam Słowik Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Activity of the Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences in 2006 Instytut obejmuje

Bardziej szczegółowo

15 lat Wiadomości Uczelnianych

15 lat Wiadomości Uczelnianych Z życia Uczelni 15 lat Wiadomości Uczelnianych W maju 1991 roku ukazał się pierwszy numer Wiadomości Uczelnianych. Skromna szata graficzna i niewielka objętość cechuje pierwszy okres życia gazety. Inicjatorem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy, Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR. 1 (47) marzec 2013 Drodzy Czytelnicy, Zaproszenie do współpracy Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni

wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni Kompendium projektów Akcji 1 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T

A U T O R E F E R A T A U T O R E F E R A T Imię i nazwisko: dr Przemysław Polański Spis treści: POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE:... 2 INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU:... 2 WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z

Bardziej szczegółowo

Dorota Anna Pawlak Curriculum Vitae

Dorota Anna Pawlak Curriculum Vitae Dorota Anna Pawlak Curriculum Vitae Full name Dorota Anna Pawlak Sex (male or female) Female Present position Professor, Chief of Laboratory Professional research field Materials science E-mail Permanent

Bardziej szczegółowo