B) Publikacje wchodzqce w sklad osi4gnigcia naukowego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B) Publikacje wchodzqce w sklad osi4gnigcia naukowego:"

Transkrypt

1 Zal4cznik 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych prac zawodowych oraz informacja o osi4gnigciach dydaktycznych, wsp6lpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiqcych osi4gnigcie naukowe, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. tj. nr 65, poz. 595 ze zm.): A) Tytul osiqgnigcia naukowego: SEmulacje kinetgczne ni,erelatgui,stgczngch fal ud,erzeniowych mlodgch pozostalo{ci, po super"nouech - formowanie struktury i generacja turbulencji elektrornagnetycznej B) Publikacje wchodzqce w sklad osi4gnigcia naukowego: H1. Niemiec, J., Pohl, M., Bret, A., Wieland, V., Nonrelati,ui,stic parallel shoclts 'in unmagnetized and weakly magnetized plasmas, Astrophys. J., 759, 73 (2012) Bylem autorem prowadzgcym ten projekt. M6j uklad w powstan'ie tej pracy polegal na sformulowani,u problemu, zaplanowan'iu, przygotowani,u'i wykonan'iu eksperyment6w numeracznych oraz symulacj'i testowych op'isanych w test6w efekt6w zderzeni,owych dyskutowanych w rozdz'iale l), wykonan'iu anal'izy danych (czgic'iowo wsp'ieranej przez M. Pohla w zakres'ie dotyczgcym ewolucji, wzdma elektron6w przedstawionej na rys. 1l i, i,ch wstgpnej 'int erp ret a cj i o ra z n ap'i s ani,u p'i erw o tn ej w e r sj,i m anu s ltre ptu. M6j udzi,at procentowy szacujg na ga%. H2. Niemiec, J., Pohl, M., Bret, A., Stroman, T., Aperzodi,c magnet'ic turbulence produced by relati,ur,sti,c ton beams, Astrophys. J., 7Og, 1148 (2010) Bylem autorem prowadzgcym ten projekt. M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na sformulowan'iu problemu, zaplanowani,u, przygotowan'iu i, wykonani.u eksperyment1w numeracznych, wykonan'iu anal'izy danych (poza czgic'ig zwi,qzang z anal,izg rozklad6w czgstek i ich ewolucj'i, rys. 6-8), wstgpnej interpretacj'i wyni,k6w oraz nap'isan'iu pi,erwotnej wersj'i gl6wnej czgici. manuskryptu (bez p'ierwszgch trzech akapi,t6 wprowadzeni,a,i rozdzi:,alu 5). M6j udzial procentowy szacujg na 85%. H3. Stromatr,T., Pohl, M., Niemiec, J., Kznetzc si,mulatzons of turbulent magneti,c-fi,eld growth by streami,ng cosm'ic rays, Astrophys. J., 706, 38 (2009) M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na udz'iale w sformulowani.u problemu i, zaplanowan'iu eksperyment6w numerycznych, doradzan'iu w kwest'iach dotyczgcych wykonewan'ia symulacji,'i anali,zy danych, udz'iale w 'interpretacji, wgni,k6w oraz redakcj'i manuskryptu. M6j udzi,al procentowg szacujg na 25%. H4. Niemiec, J., Pohl, M., Stroman, T., Nishikawa, K.-I-, Productr,on of magnetr,c turbulence by cosmi,c rays drifting upstream of supernoua remnant shocks, Astrophys. J.. 684, 1174 (2008) Bylem autorem prowadzgcym ten projekt. M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na sformulowan'iu problemu, zaplanowaniu, przygotowan'iu i, wykonani,u eksperyment6w nu'meracznych, opracowan'iu danych (poza analizg ewolucji, 1redni,ej prgdkoici dryfu czgstek, rys. 13,

2 oraz opracowan'iern transformacji, rozklad6w czgstek op'isanych w Dodatku), wstgpnej i,nterpretacj'i wyn'ik6w oraz nap'isan'iu p'ierwotnej wersji gl6wnej czgici, manuskryptu (rozdzi,aly 1-3, oraz fragmente rozdzi,alu l). M6j udzi,al procentowy szacujg na 80%. II. Wykaz innych (niewchodz4cych w sklad osi4gnigcia wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskazniki dokonaf naukowych A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujqcych sig w bazie Journal Citation Reports (JRC) A1. Stroman, T., Pohl, M., Niemiec, J., Bret, A., Do cosm'ic rays at'fect instabili,ttes r,n the transzti,on layer of nonrelati,ui,sti,c colli,si,onless shocks?, Astrophys. J., 746, 24 (2012) M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na udz'iale w sformulowan'iu problemu, 'interpretacji wgn'ik6w oraz redakcj'i manuskreptu. M6j udz'ial procentowy szacujq na 15%. 42. Actis, M., et al. (CTA Consortium), Desi.gn concepts Jor the Cherenkou Telescope Array CTA: an aduanced faci,li,ty for ground-based Lt i,gh- energa g arnma-ray astronorny, Exp. Astron., 32, 193 (2011) Zakres mojego udzi,alu w pracach Konsorcjum CTA jest op'isany w p. 5b,,Autoreferatu". M6j udzi,al procentowy szacujg na <1%. A3. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang,8., Hardee, P., Nordlund, A., Frederiksen, J., Mizuno, Y., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Oka, M., Fishman, G. J., Radi,ati,on Jrom relattursti,c shocks r,n turbulent magnet'ic fields, Adv. Space Res., 47, 1434 (2011) M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na opracowan'iu wsp6lb'ie2nej wersji, modulu do wyznaczan'ia uidm prom'ien'iowan'ia czqstek i, jego implementacj'i do naszego kodu numerycznego PIC, udzi,ale w interpretacji, wyni,k6w oraz redakcji, manuskryptu. M6j udz'ial procentowy szacujq na 20%. A.4. Mizuno, Y., Pohl, M., Niemiec) J., Zhang, B., Nishikawa, K.-I., Hardee, P., Magneti,c-field ampli,ficati,on by turbulence in a relati.uistzc shock propagati,ng through an i,nh omog eneous med'ium, Astrophys. J., 726, 62 (2011) M6j wklad w powstani,e tej pracy polegal na udz'iale w sformulowani,u problemu, 'interpretacj'i wyni,k6w oraz redakcj'i manuskryptu. M6j udz'ial procentowll szacujg na 70%. A5. Gargate, L., Fonseca, R. A., Niemiec, J., Pohl, M., Binghaffi, R., Silva, L. O., The nonli,near saturat'ion oj the non-resonant ki,netically driuen streami,ng i,nstabi,li,ty, Astrophys. J., 7lI, L127 (2010) M6j wklad w powstan'ie tej prace polegal na sformulowan'iu problemu, udz,iale w zaplanowan'iu eksperyment6w numerycznych, dorad,zan'iu w kwest'iach dotyczgcych wykonywani,a symulacj'i'i anal'izy danych, udzi,ale w 'interpretacji, wyni,k6w oraz redakcji, manuskryptu. M6j udzial procentowy szacujq na 20%.

3 A6" Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., l\{izuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Oka, M., Fishman, G. J., Radi,atzon from relati,utstic shocks wi,th turbulent magneti,c fields, Int. J. Mod. Phys. D, l-9, 715 (2010) M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na opracowani,u wsp6lbi,e2nej wersji modulu do wyznaczan'ia wi:,dm promieniowani,a czgstek i jego implementacj'i do naszego kodu numerycznego PIC, udzi,ctle w 'interpretacji wyni,k6w oraz redakcj'i manuskryptu. M6j udz,ial procentowy szacujg na 20%. A7. Nishikawa, K.-I.) Niemiec, J., Hardee, P., Medvedev, M., Sol, H., Mizuno, Y., Zhang, B., Pohl, M., Oka, M., Hartmann, D. H., Wei.bel instabi,li,ty and assoc'iated strong fields in a Jully tltree-dzmens'ional szm.ulatzon of a relatr,ur,sttc shock, Astrophys. J., 698, L10 (2009) M6j wklad, w powstan'ie tej pracy polegal na opr&cowani,u metody fiitrowania szum1w numergcznech dla badanych warunk6u poczqtkowych w tr6jwym'iarowym kodzie PIC (kt6ry wcze{ni,ej opracowalem w wersj'i wsp6lbi,e2nej), udz'iale w i,nterpretacji. wyni,k6w oraz redakcj'i manuskryptu. M6j udz'ial procentowy szacujg na 20%. AB. Niemiec, J., Ostrowski, M., Pohl, M., Cosmr,c-ray accelerat'ion at ultrarelati,uisti,c shock waues: effects of downstream shortwaue turbulence, Astrophys. J (2006) Bylem autorem prowadzqcym ten projekt. M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na udzi,ale w sformulowan'iu problemu, opracowan'iu hybrydowej metody numerycznej, wykonaniu symulacj'i Monte Carlo oraz anal'izy wyn'ik6w, wstgpnej i,nterpretacj'i wyni,k6w oraz redakcji manuskryptu. M6j udz'ial procentouty szacujq na 80%. A9" Niemiec, J.. Ostrowski, M., Cosmzc-ray accelerat'ion at ultrarelati,ai,sti,c sltock waues: ejjects of a "real'ist'ic" magneti,c field structure, Astrophys. J, 641,984 (2006) Bylem autorem prowadzgcym ten projekt. M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na udzi,ale w sformulowan'iu problernu, opracowan'iu metody numergcznej, wykonan'iu sarnu- Iacji, Monte Carlo oraz anal'izy wyn'ik6w, wstgpnej i,nterpretacj'i wyni,k6w oraz nap'isaniu pi,erwotnej wersj'i manuskryptu. M6j udzial procentowg szacujg na 85%. A10. Niemiec, J., Bulik, T., Radzation spectra and polari,zati,on i,n magnetar bursts, Astrophys. J,637, 466 (2006) Bylem autorem prowadzgcym ten projekt. M6j wklad w powstan'ie tej pracg polegal na opr&- cowan'iu metody numerycznej, wykonan'iu symulacji, Monte Carlo oraz anal'izy wyni,k6w, wstgpnej 'interpretacji, wynik6w oraz nap'isan'iu pi,erwotnej wersji manuskryptu. M6j udzial procentowy szacujg na 80%. A11. Niemiec, J., Relaltuistzc shocks and ulfro-high-energy cosmic ray origin, Nuovo Cimento B, L2O,7B3 (2005) Praca wykonana na podstaw'ie referatu przeglgdowego wygloszonego n& konferencji, w VuIcano w 2001 roku (100%).

4 A12. Niemiec, J., Ostrowski, \1., Cosm'ic-ray accelerati,on at relatr,ur,sti,c shock waues with a "real'ist'ic" magneti,c t'ield structure, Astrophys. J (2004) Praca przedstaw'ia gl6wne wyni,ki, mojej rozprawy doktorski,ej. M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal na opracowani,u hybrgdowej metody numerycznej, wykonan'iu symulacji, Monte Carlo oro,z anal'izy wyn'ik6w, wstgpnej 'interpretacj'i wyn'ik6w oraz nap'isan'iu p'ierwotnej wersj'i manuskreptu. M6j udzi,al procentowy szacujg na 80%. A13. Kutschera, M., G6ra, D., Homoia, P., Niemiec, J., Wilczyiska, B., Wilczyfiski, H., Compact galactic sources of cosmzc radi,ati,on, Acla Phys. Pol. B (2004) M6j wklad w powstan'ie tej pracy polegal gl6wni,e na udzi,eleni,u komentarzy do manuskryptu. M6j udzi,al procentowy szacujg na 5%. A14. G6ra, D., Homola, P., M. Kutschera, Niemiec, J., Wilczyiska, 8., Wilczyfrski, H., Opti,cal i,mage of an ertensi,ue a'ir shower, Astropart. Phys., L6,729 (2001) Publi,kacja w ramach wsp6lpracy AUGER (1%). A15. Kutschera, M., Niemiec, J., Mi,red quark-nucleon phase 'in neutron stars and nuclear symmetry energa) Phys. Rev. C (2000) Publikacja oparta na mojej pracy magi,stersk'iej. Wykonalem obliczen'ia oraz anali,zg i,nterpretacj g wyni,k6w ( 80% ) Kutschera, M., Niemiec, J., IVucleon-quark phase transi,t'ion'in neutron stars, Acta Phys. Pol. B, 31, 3053 (2000) Publikacja oparta na mojej pracy mag'isterskiej. Wykonalem obli,czeni,a oraz anal'izg 'interpretacjg wynik6w ( 80% ). Publikacje wykonane w ramach wsp6lpracy H.tr.S.S. i VERITAS M6j wklad w powstan'ie prac IALT-A69) polegal na uczestn'iczen'iu w dyskusji, nad opracowanr,em 'i'interpretacjg wyni,k6w obserwacyjnych przygotowywanych do publi,kacji,, jak rdwniei na wykonywani,u obserwacj'i w Nami,bii (H.E.S.S.)'i w Arizon'ie w USA (VERITAS oraz teleskop Wipple) oraz udzi,ale w testach techn'icznych teleskop6w si,eci, VERITAS w fazi,e budowy 'instrumentu. M6j udz'ial procentowe szacujg na ok. 1%. A.17. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Coliaboration), Spectral analysi,s and 'interpretation of the 1-rag emi,ssi,on from the starburst galary I{GC 253, Astrophys. J., 757, I5B (2072) A1B. Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), D'iscouery of gamma-raa ernzssxon frorn the ertragalact'ic pulsar wi,nd nebula N 1578 with H.E.s.s., Asrron. Astrophys L2 (2012) A'19. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Constratnts on the garnma-ray em'iss'ion Jrom the cluster-scale AGN outburst zn the Hydra A galary cluster, Astron. Astrophys., 545,,4103(2012)

5 A20. Abramowski. A., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), H.E.S.S. obseruat'ions oj the Cari,na nebula and i.ts eni,gmati, colli,di,ng wznd bi,nary Eta Carinae, Mon. Not. R. Astron. Soc., 424,128 (2012) 421. Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), D'iscouery of VHE 1-ray em'iss'ion and mult'i-uauelength obseruations of the BL Lacertae object 1 RXS J , Astron. Astrophys., 542, A94 (2012) A22" Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Discouery of VHE em'iss'ion towards the Cari,na arm regi,on with the H.E.S.S. telescope array: HESS J , Astron. Astrophys., 541, A5 (2012) A23. Abramowski. A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Search for dark matter anni,hi,iati,on si,gnals from the Fornar galary cluster wi,th H.E,S.S,, Astrophys. J., 75O, 123 (2012) A24.,\bramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), A multtwauelength ui,ew of the Jlari,ng state oj PKS i,n 2006, Astron. Astrophys., 539,.4149 (2012) A25. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Coliaboration), Dr.scouery of hard-spectruml-ray em'iss'ion from the BL Lacertae object les , Astron. Astrophys., 538,,{103 (201,2) Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S.. MAGIC & VERITAS collaborations and the M 87 MWL Monitoring Team), The 2010 uery hi,gh energa 1-ray JTare and 10 years of mult'i-wauelength obseruat'ions of M 87, Astrophys. J., 746, 151 (2012) A27. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Discouery of ertended VHE 1-ray em'iss'ion from the ui,ci,ni,ty of the young massiue stellar cluster Westerlund 1, Astron. Astrophys., 537, A774 (2012) A2B. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collab., Fermr, LAT Collab.), Stmultaneous mult'i-utauelength campai,gn on PKS Bg in a hi,gh state, Astron. Astrophys., 533,,A110(20i1) A29. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), D'iscouery of the source HESS J assoc'iated with the Aoung and energeti,c PSR J , Astron. Astrophys., 533, A103 (2011) A30. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Coilaboration), A new SNR with TeV shell-type morphology: HESS J , Astron. Astrophys., 531, A81 (2011) A31. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Very-hi,gh-energA gamtna-ray em'isszon from the di,recti,on of the Galacti.c globular cluster Terzan 5, Astron. Astrophys., 531, L1B (2011)

6 A32. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), H.E.S.S. obseruat'ions oj the globular clusters NGC 6388 and M 15 and search.for a dark matter si,gnal, Aslrophys. J.. 735, 72 (20II) A33. Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), HESS J : a candtdate ertreme BL Lacertae object, Astron. Astrophys., 529, A49 (2011) A34. Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Search for a dark matter annihilatzon si,gnal from the Galactic center halo wi,th H.E.S.S., Phys. Rev. Lett., 106, (2011) A35. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Detectzon of uery-hi,gh-energy 1-ray em'issi,on from the ui,cini,ty oj PSR ll and G wi,th H. E. S. S, Astron. Astrophys., 528, A143 (20i1),436. Abramowski, A., et ai. (H.tr.S.S. Collaboration), Search for Lorentz Inuariance breaki,ng wi,th a li,kelihood fut of the PKS flare data taken on MJD 53944, Astropart. Phys., 34,738 (2011) A37. Abramowski, A., et al. (H.tr.S.S. Coliaboration), H.E.S.S. constra'ints on dark matter anni,hi,lati,ons toward.s the Sculptor and Carina dwarj galaries, Astropart. Phys., 34, 608 (2011) A3B. Abramowski, A., et ai. (H.E.S.S. Collaboration), Reuzsztzng the Westerlund 2 field wi,th the HESS telescope arraa) Astron. Astrophys., 525, A46 (2011) A39. Acero, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Di,scouery and follow-up studi,es of the ertended, off-plane, VHE gamma-rau source HESS J , Astron. Astrophys., 525, A45 (2011) A40. Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Dr,scouery of VHE.t-raAs from the BL Lacertae object PKS , Astron. Astrophys., 52L, A69 (2010) A41. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), VHE 1-ray emi,ss'ion of PKS : spectral and temporal uariabi,li,ty, Astron. Astrophys., 520, AB3 (2010) A42. Acero, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Fi,rst detecti,on oj VHE 1-rays from Sl,l 1006 by HESS, Astron. Astrophys., 5L6, A62 (2010) A43. Abramowski, A., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Multz-wauelength obseruati,ons of H , Astron. Astrophys., 516, A56 (2010) A44. Acero, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Locali,zrng the VHE 1-ray sou'rce at the Galactic Centre. Mon. Not. R. Astron. Soc., 402, 1877 (2010)

7 A45. Acero, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), PKS B9 at VHE: four years of monitori,ng w'ith HESS and szmultaneous mult'iw au el en gth o b s eru at'io ns, Astron. Astrophys., lcll, A52 (2010) Acero, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), H.E.S.S. upper limits on uery hzgh energy gamma-raa em'iss'ion from the m'icroquasar GRS , Astron. Astrophys., 508, 1135 (2009) A47^ Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Probtng the ATIC peak i,n the cosmi,c-ray electron spectrum wi,th H.E.S.S, Astron. Astrophys., 508, 561 (2009) A48. Aharonian, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Very hi,gh energa 1-ray obseruat'ions of the bi,nary PSR / around the 2007 Periastron, Astron. Astrophys., 507, 389 (2009) A49. Acero, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Detecti.on of gamma rays from a starburst galary, Science, 326, 1080 (2009) A50. Aharonian, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Spectrum and uari,abi,li,ty of the Galactic center U17B ^1-raA source HESS J , Astron. Astrophys., 503, 817 (2009) A51. Aharonian, F., et ai. (H.E.S.S. Collaboration), Si,multaneous multiwauelength obseruat'ions of the second erceptional 1-ray flare oj PKS i,n July 2006, Astron. Astrophys., 5O2, 749 (2009) A52. Aharonian, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Constra'ints on the multi,-tev particle populatr,on zn the Coma galary cluster with HESS obseruations, Astron. Astrophys., 5O2, 437 (2009) A53. VtrRITAS Collab., VLBA 43 GHz M87 Monitoring Team, H.E.S.S. Collab., MAGIC Collab., Radi,o zmagzng of the uery-high-energa gamma-ray em'iss'ion regi,on i,n the central engi,ne of a rad'io galary, Science (2009) A54. Aharonian, F., et ai. (H.E.S.S. Collaboration), Detecti,on of uery high energg radi,ati,on from HESS J conjirms the Mr,lagro uni,denti,fied source MG RO.I , Astron. Astrophys., 499, 723 (2009) A55. Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), HESS upper h,mi,t on the uery hi,gh energg y-ray emissi,on from the globular cluster 117 Tucanae, Astron. Astrophys., 499, 273 (2009) 456. Aharonian, F., et al., Si,multaneous obseruattons of PKS with HESS, Ferm'i, RXTE, and Atom: spectral energa dr,stri,butr,ons and uariabi,lity i,n a low state, Astrophys. J., 696, L150 (2009)

8 A57. Acciari, V. A., et al. (VERITAS Collaboration), VERITAS obseruat'ions oj the BL Lac les , Astrophys. J., 695, 1370 (2009) A5B. Horan, D., et al. (VERiTAS Collaboration), Multzwauelength obseruat'ions oj Marltari,an 121 i,n , Astrophys. J., 695, 596 (2009) A59. Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), D'iscouery of uery hi,gh energy 1-ray emzssr,on from Centaurus A with H.E.S.S., Astrophys. J., 695, L40 (2009) Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Dr,scouery of gamma-ray emi,ss'ion from the shell-type supernoua remnant RCW 86 wi,th HESS, Astrophys. J., 692, 1500 (2009) Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), HESS obseruat'ions of 1-ray bursts i,n , Astron. Astrophys., 495, 505 (2009) 462. Aharonian, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Very hi,gh energa gamma-raa obseruat'ions of the galary clusters Abell 196 and Abell B5 wi,th HESS, Astron. Astrophys., 495,27 (2009) Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), A search for a dark matter annzhi,latr,on szgnal toward the Cani,s Major ouerdens'ity wi,th H.E.S.S, Astrophys. J (2009) Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Energg spectrum of cosmic-ray electrons at TeV energ'ies, Phys. Rev. Lett., 101, (2008),465. Aharonian, F., et al. (H.tr.S.S. Collaboration), Search for gamma rays from dark matter anni,hr,lat'ions around zntermedzate rnass black holes wi,th the HESS erperiment, Phys. Rev. D, 78, (2008) 4'66. Aharonian, F., et al. (H.E.S.S. Collaboration), Si,multaneous HESS and Chandra obseruat'ions of Sagitarius A* duri,ng an X-ray fiare, Astron. Astrophys., 492, L25 (2008) Aharonian, F., et ai. (H.E.S.S. Collaboration), Li,mi,ts on an energy dependence of the speed of li,ght from a fl,are of the actiue galarg PKS /+. Phys. Rev. Lett., 101, (2008) Acciari, V. A., et al. (VERITAS Collaboration), VERITAS di,scouery oj >200 GeV gamma-ray em'iss'ion Jrom the zntermedr,ate-frequencypeaked BL Lacer-tae object W Comae, Astrophys. J L73 (2008)

9 ,{69. Hanna, D., et al. (VERITAS Collaboration), Fzrst results Jrom VERITAS, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A-Accel. Spectrom. Dect. Assoc. Equip., 588,26 (2008) B) Publikacje naukowe w czasopismach nieznajdujqcych sig w bazie JCR. Wym'ienione poni2ej publikacje w form'ie material6w konferencyjnych prezentujg czgici,owe wgni,k'i badari, kt6re w znacznej w'igkszoic'i zostaly dotlgchczas opubl'ikowane w czasop'ismach naukowych znajdujqcych sig w bazi,e JCR (e. II A). M6j wklad do tych publikacji,, jak r6wni,e2 szo,cunkowy udz'ial procentowy, jest wi,gc podobny do okreilonego powy2ej dla odpowiednich prac fa1-a16]. Ponadto pon'i2sza li,sta nie zawdera li,cznych raport6w konferencyjnych oraz komuni.- kat6'w naukowych dotyczgcych wyni,k6w uzyskanych w ramach wsp6lpracy H.E.S.S., VERITAS i CTA, kt6rych jestem wsp6lautorem. Wyjgtek stanou'iq prace lbl2l? lb30], w kt6rych redakcji, be ztto Sredn'io u c z estn'iczy I em. 81. Mizuno, Y., Pohl, M., Niemiec, J., Zhang, B., Nishikawa, K.-L, Hardee, P., Magneti,c-field ampli,fi,catr,on by relatiuisti,c shocks i,n, an i,nhomogeneous medium, Proc. "High-Energy Phenomena in Relativistic Outflows III", Barcelona, Hiszpania. 20L1, Int. J. N{od. Phys. Conf. Ser., 8, 364 (2012) 82. Nishikawa, K.-L, Niemiec, J., Zhang, B., Medvedev, M.) Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Si,mulatzon of relatzui,sti,c jets and assoc'iated seff-consr,stent rad'iat'ion, Proc. "High-Energy Phenomena in Relativistic Outflows III", Barcelona. Hiszpania, Int. J. Mod. Phys. Conf. Ser., 8, 259 (2012) 83. Nishikawa, K.-I., Niemiec. J., l\{edvedev, M.) Zhang, B., Hardee, P., Nordlund, A., Frederiksen, J., Mizuno, Y., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Simulatzon of relati,uzstzc shocks and assoc'iated self-consi,stent rad'iat'ion, Proc Huntsville Workshop: "Partially Ionized Plasmas Throughout the Cosmos", Nashville. TN, USA, 2010, AIP Conf. Proc., 1366, 163 (2011) 84. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Nordlund, A., Frederiksen, J., Mizuno, Y., Soi, H., Pohi, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Si,mulation of relati,uzsti,c shocks and assoc'iated radiati,on from turbulent magnettc fields, Proc. "Gamma Ray Bursts 2010". Annapolis, MD, USA, 2010, AIP Conf. Proc., 1358, 87 (2011) 85. Mizuno, Y., Pohl, M., Niemiec, J., Zhang, B., Nishikawa, K.-I., Hardee, P., Magneti.c field ampli.ficati,on by relati,ui,stzc shocks tn a turbulent med'ium, Proc. IAU Symposium No. 274: "Advances in Plasma Astrophysics", Giardini Naxos, Wlochy, 2010, Proc. IAU, 6, Symp. 274, 445 (2011)

10 86. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen) J.) Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Si,mulati,on oj relatzui,sti,c shocks and associ,ated radr,atzon from turbulent magnet'ic fields, Proc. IAU Symposium No. 275: "Jets at all Scales", Buenos Aires, Argentyna,2010, Proc. IAU, 6, Symp. 275,354 (2011) 87. Niemiec, J., Pohl, M., Stroman, T., Bret, A., Kzneti,c studzes of nonrelattuzsti,c parallel shocks, Proc. "32nd International Cosmic-Ray Conference", Pekin, Chiny, 2011, Proc. 32nd ICRC, 6,297 (2011) http: //www.ihep.ac.cn,/english/conference,/icrc2017/paper/proc/v6.pdf BB. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Sr,mulatzon of relati.uzstic shocks and associ,ated radi,ation Jrom turbu,lent magneti,c fi,elds, Proc. "5th International Conference on Numerical Modeling of Space Plasma Flows, Astronum-201O", San Diego, CA, USA, 2010, ASP Conf. Ser.,444, 81 (2011) 89. Mizuno, Y., Pohl, M., Niemiec, J.7 Zhang, B., Nishikawa, K.-I., Hardee, P., Magneti.c field ampli,ficat'ion by relati,ui,sti,c shocks i,n turbulent medium, Proc. "Deciphering the Ancient Universe with Gamma-ray Bursts", Kyoto, Japonia, 2070, AIP Conf. Proc.. L (2010) B10. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang,8., Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Si,mulatzon of relatzuzstic shocks and associ,ated self-consr,stent rad'iat'ion, Proc. "Deciphering the Ancient Universe with Gamma-ray Bursts", Kyoto, Japonia, 2010, AIP Conf. Proc., L279,261 (2010) B11. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Oka, M., Fishman, G. J., Si.mulati.on of relatzui.st'ic shocks and assoc'iated radi,ati,on, Proc. "4th International Conference on Numerical Modeling of Space Plasma Flows, Astronum-2009", Chamonix, Francj a, 2009, ASP Conf. Ser., 429,127 (2010) B12. Forster, A., Doro, M., Brun, P., Canestrari, R., Chadwick, P., Font, L., Ghigo, M., Lorenz, E., Mariotti, M., Michaiowski, J., Niemiec, J., Pareschi, G., Pevaud, B., Seweryn, K., Mi,rror deuelopment for CTA, Proc. SPitr, 7437, (2009) Obok zaanga2owani,a w pracach Konsorcjum CTA op'isanego w p. 5b,,Autoreferatu", m6j wklad w powstani,e tej pracy, polegal na redakcj'i manuskryptu w czgsc'i dotyczgcej technolog'i'i produkcji zw'ierc'iadel opra,cowawanej w IFJ PAN (5%). 10

11 B13. Nishikawa, K.-I., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Niemiec, J., Nordlund, A., Frederiksen, J., Mizuno, Y., Sol, H., Fishman, G. J., Radzati,on from relati,uzsttc jets zn turbulent magneti,c Jields, Proc. "Gamma-Ray Bursts: 6th Huntsville Symposium", Huntsville, AL, USA, 2008, AIP Conf. Proc., 1133, 235 (2009) B14. Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Sol, H., Medvedev, M., Zhang, B., Nordlund, A., Frederiksen, J., Hardee, P., Mizuno, Y., Hartmann) D. H., Fishman, G. J., New relati,uzstzc partr,cle-r,n-cell s'imulati,on studi,es of prornpt and early afterglows Jrom GRBs, Proc. "High Energy Gamma-Ray Astronomy: 4th Internationai Meeting on High Energy Gamma-Ray Astronomy", Heidelberg, Niemcy, 2008, AIP Conf. Proc., 1085, 5Bg (2009) B15" Niemiec, J., Pohl, M., Stroman, T., Nishikawa, K.-I., Magnettc turbulence producti,on by cosm'ic rays dri,fti,ng upstream oj supernoua remnant shocks, Proc. "High Energy Gamma-Ray Astronomy: 4th International Meeting on High Energy Gamma-Ray Astronomy", Heidelberg, Niemcy, 2008, AIP Conf. Proc., 1085, 349 (2009) 816. Niemiec, J., Ostrowski, M., Pohl, M., The i,neffici,ency of the first-order Ferm'i process i,n UHECR productzon at relattui,stic shocks, Proc. "30th International Cosmic-Ray Conference", Merida, Meksyk, 2007, Proc. 30th ICRC, 2,283 (2008) B17. Niemiec, J., Pohl, M., Magneti,c turbulence producti,on by streami,ng cosmic rays upstream of SNR shocks, Proc. "30th International Cosmic-Ray Conference", Merida, Meksyk, 2007, Proc. 30th ICRC, 2,279 (2008) B18. Niemiec, J., Pohl, M., Magnettc turbulence productton by streami,ng cosm'ic rays upstream of SNR shocks, Proc. "The First GLAST Symposium", Stanford, CA, USA, 2007, AIP Conf. Proc., 92I, 405 (2007) B19. Niemiec, J., Partzcle accelerat'ion at high-1 shock waues, Proc. "Astrophysical Sources of High-Energy Particles and Radiation". Torui, 2005, AIP Conf. Proc., 801, 385 (2005) B20. Niemiec, J., Bulik, T., Spectra and Polari,zati,on of Magnetar Bursts, Proc. "Astrophysical Sources of High-Energy Particles and Radiation", Torui, 2005, AIP Conf. Proc., 8OL,294 (2005) 821. Niemiec, J., Ostrowski. M., Cosm'ic-ray accelerat'ion at relati,ui,sti,c shock waues wzth a "real'ist'ic" magnetic Jield structure, Proc. "Particle Acceleration in Astrophysical Plasmas: Geospace and Beyond", Chattanooga, Tl'tr, USA, 2002, AGU Geophysical Monograph Series, 156, 59 (2005) 11

12 B22. Niemiec, J., Ostrowski, M., Cosm'ic-ray accelerat'ion at parallel relati,uisttc shocks i,n the presence of finite-ampli,tude magnetic J-t eld perturbati,ons, Proc. "28th International Cosmic-Ray Conference", Tsukuba, Japonia, 2003, Proc. 28th ICRC, Universal Academy Press, 2019 (2003) B23. Niemiec, J., Ostrowski, M., Fi,rst-order Fermi, particle accelerat'ion at relatzutsti,c shock uaues wi,th a "real'ist'ic" magnet'ic t'ield turbulence model, Proc. "28th International Cosmic-Ray Conference", Tsukuba, Japonia, 2003, Proc. 28th ICRC, Universal Academy Press, 2015 (2003) 824. Gora, D., Homola, P., Kutschera, M., Niemiec, J., Wilczyirska, B., Wilczyfski, H., Size oj optr,cal i,mage oj an air shower, Proc. "27th International Cosmic-Ray Conference", Hamburg, Niemcy, Proc.27lh ICRC, Copernicus Gesellschaft, 543 (2001) Materialy konferencyjne w wersji elektronicznej B25. Nishikawa, K.-I., Choi, E., Min, K., Hardee, P., Mizuno, Y., Zhang,8., Niemiec, J., Medvedev, M., Nordlund, A., Frederiksen, J., Pohl, M., Sol, H., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Si,mulatzon of relattui,sti,c jets and assoc'iated self-consi,stent rad'iat'ion, e-proc. "2011 Fermi Symposium", Rzym, Wlochy, 2011, e-conf. Proc. C110509: http: / /www. slac. stanf ord. edu/econf /C1rc509/#posters http :/ / arxiv. org/ abs / IITI Nishikawa, K.-I., Niemiec, J., Medvedev, M., Zhang, B., Hardee, P., Mizuno, Y., Nordlund, A., Frederiksen, J., Sol, H., Pohl, M., Hartmann, D. H., Fishman, G. J., Sr,mulation of relatiutsti,c shocks and associ,ated radi,atr,on, e-proc. "2009 Fermi Symposium", Washington, D.C., USA, 2009, e-conf. Proc. C http :/ / www. s lac. st anf ord. ed:u / e c onf / C / http :/ / arxiv. org/ abs/ B27. Stroman, T., Pohl, M., Niemiec, J., Ki,netic simulati,ons of turbulent magnetzc-field growth by streamzng cosm'ic rays, e-proc. "31st International Cosmic-Ray Conference", L6di, 2009, http :/ / icrc2009. uni. lodz.pl/proc/pdf / tcrc0246. pdf B2B. Niemiec, J., Pohl, M., Bret, A., Stroman, T., Magnetic Jield generatton by a relattui,stzc cosm'ic-ray zon beam i,n the precursor of parallel shocks, e-proc. "31st International Cosmic-Ray Conference", l'6de, 2009, ]-r++n. / /;,, Lv,,-J09. uni. lodz.pl/proc/pdf / icrc pdf -r-nt 829. Niemiec, J., Nishikawa, K.-I., Hardee, P., Pohl, M., Medvedev, M., Mizuno, Y., Zhang, B., Oka, M., Sol, H., Hartmann, D. H., Shock structure and magneti,c-fi,eld generat'ion assoc'iated wr.th relattuisti,c jets'in unmagnetr,zed pair plasma, e-proc. "31st International Cosmic-Ray Conference", L6di, 2009, http: / /icrc2009.uni. lodz.pl/proc/pdf/icrc027 1.pdf 12

13 830. Doro, M., Foerster,A., Brun, P., Canestrari, R., Chadwick, P., Font, L., Ghigo, M., Lorenz, E., Mariotti, M., Niemiec, J., Pareschi, G., Peyaud, B., Seweryn, K., Stodulski, M., for the CTA consortium, M'irror facet technologies for the telescopes of the CTA obseruatory, e-proc. "31st International Cosmic-Ray Conference", L6di, 2009, http :/ / icrc2009. uni. lodz.pl/proc/pdf / icrc09l1. pdf Obok zaanga2owani,a w pracach Konsorcjum CTA opi,sanego w p. 5b,,Autoreferatu", m6j wklad w powstani,e tej pracy, polegal na redakcji manuskryptu w czgici, dotyczgcej technolog,i,i produkcji, zw'ierci;adel opra,couawanej w IFJ PAN (5%). B31. Gargate, L., Niemiec, J., Fonseca, R. A., Bingham, R., Silva, L. O., Erploratton of the nonl'inear saturat'ion mechan'isms oj cosmi,c ray-driuen magnet,ic fi eld ampli,fi, cat'i o n wi,th hyb ri,d s'imul at,io n s, e-proc. "Kinetic Modeling of Astrophysical Plasmas", Krak6w, 2008, http :/ / ctp. ist. utl-.pt / golp/personal/gargat e/rep/krakow. pdf B32. Niemiec, J., Monte Carlo simula,ti,ons of the Jirst-order Fermr, processj e-proc. "Challenges of Relativistic Jets", Krak6w, 2006, http: / /www. oa. uj. edu. p1l2006j ets/talks/niemiec/niemiec. pdf B33. Niemiec, J., Monte Carlo modeli,ng of radi,ati.ue transferin magnetar atmosplr.eres, e-proc. "Neutron Stars at the Crossroads of Fundamental Physics", Vancouver, BC, Kanada, 2005, http :/ /www. phas. ubc. cal-heyl/ns2005/posters/nlemlec. pdf B34. Niemiec, J., P artz cl e a ccel erat'i on at ultrarel ati,uisti. c sh o cks, e-proc. "Ultra-Relativistic Jets in Astrophysics: Observations, Theory, Simulations", Ba,nff, AL, Kanada, 2005, http :/ / vrww. capca. ucalgary. calmeet ings/banf f 2005/talks/niemi c. pdf B35. Niemiec, J., Ostrowski, M., Modelling of parti.cle accelerat'ion at relati,ur,st'ic shocks, e-proc. "Particle Acceleration in Astrophysical Objects", Krak6w, 2003, http :/ /www. oa. uj. edu. pllkonf erencj e/proceedings/j niemiec/cracow. pdf 1q IJ

14 C) Sumaryczny impact factor wedlug listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: 4O2.O32 D) Liczba cytowafl publikacji Baza Web of Sci,ence (WoS) stanowi n'iekompletne ir6dlo i,nformacji, o cytowan'iach publikacji z dz'iedziny astronomi,i, astrofi,zyki,. Dlatego te2 opr6cz I'iczby cytowafi, wedlug bazy WoS i wynikajgcego z n'iej i,ndeksu H'irscha podajg tutaj r6wn'ie2 dane wedlug bazy SAOfiVASA Astrophysi,cs Data System (ADS). D1. Liczba cytowafl wg bazy WoS: 1172 D2. Liczba cytowafi wg bazy ADS: 2131 E) Indeks Hirscha tr1. Indeks Hirscha wg bazy WoS: 18 tr2. Indeks Hirscha wq bazv ADS: 26 F) Kierowanie migdzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz tdzial w takich projektach Projekty obecnie realizowane 7. Bezzderzen'iowe Jale uderzen'iowe i, turbulencja w n'ietermicznych lr6dlach promtentowan'iq , Narodowe Centrum Nauki, DEC T , Instytut Fizyki J4drowej PAN, kierownik projektu. 2. Reah,zacja fazy przygotowawczej projektu "Cherenkou Telescope Array" przez Polskze Konsorcjum CTA, , Narodowe Centrum Nauki, DEC-20I7 I 01 I M I ST I I 01 B g 1, Uniwersytet Jagielloirski (Polskie Konsorcjum Projektu "Cherenkov Telescope Array"), wykonawca, kierownik projektu w IFJ PAN. 3. Prototyp teleskopu Czerenkoua dla obserwatorium CTA - prace projektowe i, budowa gl6wnych element6w teleskopu, 207I-2013, MNiSW ze Srodk6w Funduszu Nauki i Technoiogii Polskiej na finansowanie inwestycji aparaturowej, 498/FNiTP/158/2011, Uniwersytet Jagiellofski (Polskie Konsorcjum Projektu "Cherenkov Telescope Array"), wykonawca, kierownik projektu w IFJ PAN. 4. Obserwacje uysokoenergetycznych ir6del astrofuzycznych w ramach migdzynarodowych projekt6w H. E. S. S. i MAGIC, , MNiSW, PMN 745/N-HESS-MAGIC I , Centrurn Astronomic zne im. Mikolaja Kopenika PAN, wykonawca, kierownik projektu w IFJ PAN. 5. Udzi,at Polski, w budowi,e obserwatorium astronomi,i, garnma "Cherenkou Telescope ArraA" - prace fazy projektowej, , Narodowe Centrum Badai i Rozwoju, PMN ERA-NET ASPtrRA/01/10, Uniwersytet Jagielloiski (Polskie Konsorcjum Projektu "Cherenkov Telescope Array"), wykonawca, kierownik projektu w IFJ PAN. T4

15 Projekty zakofczone 6. Badani,e proces1w przyspi,eszania czgstek i generacji, turbulentnego pola magnetgcznego w f alach uder zeni,owy ch metodq sy mulacji, ki,nety czny ch P I C, , MNiSW, N N , Instytut Fizyki Jqdrowej PAN, kierownik projektu. 7. New si,mulatton studtes of GRB em'iss'ion wi,tlt, relati.ui.sti.c parti,cle-zn-cell code, , grant NASA, Science Mission Directorate/Astrophysics Division? w programie "Astrophysics Theory and Fundamental Physics", National Space Science and Technology Center, Huntsville, AL, USA, 0B-ATFP0B-0085, wsp6lpracownik zagraniczny (PI: K.-I. Nishikawa). B. Ki,netzc plasma simulati,ons for lti,gh-en,ergy astrophysi.cs, , program POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, HOM/ed200719b, Instytut Fizyki Jqdrowej PAN, , kierownik projektu. 9. Obserwacje wysokoenergetycznych lr6del astrofi,zycznych w ram,ach mi,gdzynarodowego projektu H.E.S.S. i udzi.al w jego rozbudowie do fazy H.E.S.S. 11, , projekt badawczy specjalny MNiSW, H.E.S.S./ , Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAftr, wykonawca" I0. Fznansowan'ie badait wsp6lnych s'iec'i naukowej "Polska Si,ei Projektu Cherenlrou Telescope Array', , MNiSW, 158/tr-338/BWSN-018I12008, Uniwersytet Jagiellofski (Polskie Konsorcjum Projektu "Cherenkov Telescope Array"), wykonawca, kierownik projektu w IFJ PAN. II. Procesy akceleracji czgstek prom'ieni,owan'ia kosm'icznego i, towarzyszqce 'im procesy radi.acgjne w astrofi,zycznych dietach i, falach uderzen'iowych, , MNiI, 1 P03D , Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagiellofiski, wykonawca. 72. Badani,e kosmicznych lr6del prom'ien'iowani,a i, czgstek ugsoki,ch energ'i'i, , Komitet Badaf Naukowych, PBZ-KBN-0541P , Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, wykonawca. 13. Przyspieszani,e promi,en'iowan'ia kosmicznego w ir6dlach astrojizycznych, , Komitet Badaf Naukowych, 2P03D , Instytut Fizyki Jqdrowej, gl6wny wykonawca (grant promotorski). 14. Badanie prom'ieni,owan'ia kosm'iczneg o skrajn'ie wysolti,ch energi,ach w eksperymenci,e Auger, Komitet Badaf, Naukowych, 2 P03B 772 TT,Instytut Fizyki Jqdrowej, wykonawca. Granty obliczeniowe przyznane w drodze otwartego konkursu 15. Computational study of relati,uzstzc jets, , NASA Advanced Supercomputing Division, Ames Research Center, G26204, National Space Science and Technology Center, Huntsville, AL, USA, wykonawca (PI: K.-I. Nishikawa). Coroczni,e, poczqwszy od 2006 r., odnaw'iany dostgp do superkomputer6w Columb'ia i Plei,ades. Obecn'ie na system'ie Ple'i,ades w i,io6ci, ok. 100 tysi.gcy SBU (Standard BiIIi,ng Uni,ts, ok. I mln sodz'in CPU). 15

16 16. Computati,onal study of astrophysr,cal plasmas i,n the regi,me of relati.uzsti,c jets, , NSF National Center fbr Supercomputing Applications (TeraGrid, XSEDE), TG-AST040009N, National Space Science and Technology Center, Huntsville, AL, USA, wykonawca (PI: K.-I. Nishikawa). Coroczn'ie, od 2006 r., odnaw'iany dostqp do superkomputer6w Mercury, Ranger oraz Kraken XT5, w i,loici. ki,ikuset tysi,gcy SBU. 17. Ki,neti,c plasma s'imulatzons for hi,gh-energy astrophgsi,cs, , NSF National Center for Supercomputing Applications (TeraGrid), TG-PHY070013N, Iowa State University, Ames, IA, USA, wykonawca (PI: N{. Pohl). Dostqp do superkomputer6w Mercury, Ranger i, Abe. W ostatn'im roku w iloici 1.5 mln godz,in CPU. G) Migdzynarodowe i krajowe nagrody za dzialalno66 naukow4 1. Nagroda naukowa High Energy Astrophysics Division, American Astronomical Society, dla wsp6lpracy H.tr.S.S.: "2010 Rossi Prize", USA, Nagroda naukowa Unii Europejskiej dla wsp6lpracy H.E.S.S.: "2006 Descartes Research Prize" " Bruksela H) Wygloszenie referat6w na migdzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych Referatv Droszone 1. Aperi,odi,c magneti,c turbulence i,n the precursor of parallel shocks, PIC Code Comparison Workshop, Kopenhaga, Dania, 8-12 marca Syrrntlacje kznetyczne Parti,cle-In-Cell w astrofizyce wysoki,ch energr,t, (ref'erat przegl1- dowy), XXXN Zjazd Polskiego Towarzystwa AstronomiczrTegol Krak6w, Polska, I4-I8 wrze- Snia Hadronzc processes tn SNR, Polish-French collaboration in astrophysics (ASTRO-PF) H.E.S.S. Workshop: "Nonstandard Approach to H.E.S.S. Data Processing and Interpretation", Warszawa, Polska, listopada Mechani,zmA przyspi,eszan'ia czgstek w relatywi,stycznych falach uderzen'iowych (reteral nroool q d n-^r.r\ yr 2vbrlevv,, J / r Perspektywy astrofizyki czqstek, Krak6w, Polska, pai:dziernika MechanizmA przasp'ieszan'ia czqstek w obi,ektach astrot'izycznych (referat przeglqdowy), XXXIII Zjazd Poiskiego Towarzystwa Astronomicznego) Kielce, Polska, 77-2I wrzelnia Monte Carlo szmulatzons of the fi,rst-order Fermi, process (referat przegl4dowy), Challanges of Relativistic Jets, Krak6w, Polska, 25 czerwca - 1 lipca Relati,ui,sttc shocks and ultra-hi,gh-energy cosmi,c ray ori,gi,n (referat przeglqdowy), Vulcano Workshop 2004: "Frontier Objects in Astrophysics and Particle Physics", Vulcano, Wlochy,24-29 maja

17 Pozostale wystapienia konferencyjne Pon'i2ej, w poz. 8-31, wym'ien'iam tylko te referaty, kt6re wyglos'ilem osob'i{cie. Wystgpi,en,ia w form'ie plakat6w zostaly zaprezentowane na konferencjach, w kt6rych bralem osobi,sty udz'ial. Wyni,ki, mo'ich badari byly tak2e prezentowane przez wsp6lautor6w na'innych konferencjach. WEstqpi,enta te n'ie sg ujgte w pon'i2szym wykaz'ie, podobni,e jak komuni,katy konferencyjne dotyczgce wyni,k6w uzyskanych w ramach wsp6lpracy H.E.S.S., VERITAS i CTA. B. Formati,on of nonrelattutsti,c parallel astrophysi,cal shocks, The Cosmic Kaleidoscope: Pulsars and Their Nebulae, Supernova Remnants and More, Skukuza, RPA, sierpnia Kinetic studi.es of nonrelattui,sti,c parallel shocks, Beamed and Unbeamed Gamma-rays from Galaxies, Muonio, Finlandia, kwietnia Ki,neti,c studies of nonrelati,ui,sti,c parallel shocks, 32nd International Cosmic Ray Conference, Pekin, Chiny, sierpnia Kznettc studzes of waue-partzcle i,nteractions i.n particle accelarat'ion at shocks, IAU Symposium No. 274: "Advances in Plasma Astrophysics", Giardini Naxos, Wlochy, 6-10 wrze6nia Niemiec, J.) Pohl, M., Stroman, T., Magnetzc turbulence generated by streami,ng cosmic rays 'in the precursor of parallel shocks (plakat), HEAD 2010, , Big Island, HI, USA, 1-4 marca Aperiodic magnetr.c turbulence generated by stream'ing cosmic rays, High-trnergy Phenomena in Relativistic Outflows II, Buenos Aires, Argentyna, paldziernika Aperi,odi,c magneti,c turbulence produced by streami,ng cosm'ic rays, Kavli Institute for Theoretical Physics, program: "Particle Acceleration in Astrophysical Plasmas", Santa Barbara, CA, USA, 19 sierpnia Magnetic t'ield generatr,on by a relatzuist'ic cosm'ic-ray i,on beam in the precursor of pa- 'rallel shocks, 31st International Cosmic-Ray Conference,l,6dt, Polska, 7-15 lipca Niemiec, J., Nishikawa, K.-I., Hardee) P.) Pohl, M., Medvedev, M., Mizuno, Y., Zhang,8., Oka, M., Sol, H., Hartmann, D. H., Shock structure and magneti,c-field generat'ion assoc'iated wi,th relati,uzstzc jets 'in unmagnetzzed pair plasma (plakat), 31st International Cosmic-Ray Conference,l,6dt, Polska, 7-15 lipca Gargate, L., Niemiec, J., Fonseca, R. A., Bingham, R., Silva, L. O., Erplorati,on of the nonlinear saturati,on mechani,sms of cosmic ray-drtuen magneti,c field amplt fi, cati, on wi,th hyb ri,d si,mulati, ons ( plakat ), Kinetic Modeling of Astrophvsical Plasmas, Krak6w, Polska, 5-9 patdziernika Stromar, T., Pohl, M., Niemiec, J., Bret, A., Kineti,c szmulat'ion of turbulent magnet'ic fi,eld growth by streami,ng cosm'ic rags (plakat), Kinetic Modeling of Astrophysical Plasmas, Krak6w, Polska, 5-9 patdziernika t7

18 79. Magneti,c turbulence productzon by cosmi,c rays dri,fti,ng upstream of supernoua remnant shocks, 4th International Meeting on High Energy Gamma-Ray Astronomy, Heidelberg, Niemcy,7-Il lipca PIC srmulatzons of magnetzc fi,eld producti,on by cosm'ic rays dri,fti,ng upstream of Sl{R shocks, PIC Simulations of Relativistic Collisionless Shocks, Dublin, Irlandia, maja I. Magnetzc turbulence production by streaming cosmi,c rays upstream of SNR shocks, 30th International Cosmic-Ray Conference, Merida, Meksyk, 3-11 lipca The i,nefficiency of the t'irst-order Fermi, process in UHECR productzon at relattur,sti,c shocks, 30th International Cosmic-Ray Conference, Merida, Meksyk, 3-11 lipca Niemiec, J., Pohl, M., Magneti.c turbulence productr,on by streamzng cosm'ic rays upstream of SNR shocks (plakat), The First GLAST Symposium, Stanford, CA, USA, 5-8 lutego Niemiec, J., Ostrowski, M., Pohl, M., (plakat) The role of the first-order Ferm'i process i,n parti,cle producti.on at ultrarelatr,uzstzc shocks, The First GLAST Symposium, Stanford, CA, USA, 5-B lutego Partzcle accelerati,on processes at relattui,st'ic shocks, spotkanie wsp6lpracy VtrRITAS, Tucson, AZ, USA, styczert Monte Carlo Szmulati.ons of the I-order Ferm'i accelerat'ion processes at ultrareletzui,sti,c shock waues, Relativistic Jets: The Common Physics of AGN, Microquasars and Gamma-Ray Bursts, Ann Arbor, MI, USA, grudnia Niemiec, J.) Bulik, T., Monte Carlo modeli,ng of radi,ati,ue transferin magnetar atmospheres (plakat), Neutron Stars at the Crossroads of Fundamental Physics, Vancouver, BC, Kanada, 9-13 sierpnia Particle accelerat'ion at ultrarelati,ui,sti,c shocks, Ultra-Relativistic Jets in Astrophysics: Observations, Theory, Simulations, Banff, AL, Kanada, lipca Niemiec. J.. Parti,cle accelerat'ion at high-1 shock waues (plakat), Astrophysical Sources of High-Energy Particles and Radiation, Toruf, Polska, czerwca Spectra and Polari,zatzon of Magnetar Bursts, Astrophysical Sources of High-Energy Particles and Radiation, Toruf, PoIska, czerwca I. Fi,rst-order Ferm'i particle accelerat'ion at relati,ui,sti,c shock waues wi,th a "real'ist'ic" magnet'ic Jield turbulence model, 28th International Cosmic-Ray Conference, Tsukuba, Japonia, IB

19 32. Niemiec, J., Ostrowski, M., Cosmzc-ray accelerat'ion at parallel relati,ui,sti,c shocks i,n the presence of fini.te-amph,tude 'm. a g n et'i c fi, el d p erturb ati, ons ( plakat ), 28th International Cosmic-Ray Conference, Tsukuba, Japonia, Niemiec, J.? Ostrowski, M., Cosmi,c-ray accelerat'ion at relati,ui,sti,c shock uaues with a "real'ist'ic" magneti,c field structure (plakat). Particle Acceleration in Astrophysical Plasmas: Geospace and Beyond, Chattanooga, TN, USA, IVucleon-quark phase transi,ti.on i,n neutron stars, XL Cracow School of Theoretical Physics, Zakopane, Polska, 3-11 czerwca Releraty wygloszone na spotkaniach zwiazanych z projektem "Cherenkov Telescope Array (CTA)", w imieniu zespolu IFJ PAN Ui,ywane akron'ime: CTA-PL: Polski,e Konsorcjum Projektu CTA, WP: Work Package, DC: Daui,es-Cotton, SST: Small-Si,ze Telescope, SCT: Schwarzchi,ld-Couder Telescope, WP-TEL: grupa robocza do konstrukcjt, teleskop6w, WP-MIR: grupa robocza do konstrukcj'i zw'ierc'iadel. 35. lm DC-SST design: telescope structure and driue system, 5th WP-SST Meeting, Catania, Wlochy, 7L-72 paidziernika Open-structure compos'ite m'irrors from IFJ PAI'{, 2nd Mirror Review, Heidelberg, Niemcy, wrzelnia201, Zwi,ercradla kompozytowe dla SST-DC w IFJ PAN, Spotkanie CTA-PL, l,6di,, PoIska, 3-4 kwietnia SST DC projekt mechan'iczny i, przygotowan'ie do budowy prototypu, Spotkanie CTA-PL, l,6di,, Polska, 3-4 kwietnia Krakow SCT desi,gn concept, CTA-SCT Meeting, SLAC, CA, USA, hftego IFJ PAN Daui,es-Cotton Small-Si,ze Telescope, 1st SST Review, Heidelberg, Niemcy, pai:dziernika IFJ PAN, Krakow open-structure compos'ite m'irrors.for DC-SST, lst SST Review, Heidelberg, Niemcy, patdziernika DC-SST camera mechan'ics desi,gn - proposed solut'ions, CTA Consortium Meeting, Madryt, Hiszpania, 28 listopada - 2 grudnia 2A IFJ PAN, Krakow, open-structure compos'ite m'irrors, lst Mirror Review, Heidelberg, Niemcy, 22 wrzelnia IFJ PAN mirrors update, CTA Consortium Meeting, Tuluza, Francja, maja Krakow SC-MST design, CTA Consortium Meeting, Tuluza, Francja, maja Konstrukcja telesk6pow dla CTA w Instgtucie Fi.zyki, Jgdrowej PAN, Spotkanie CTA-PL, Krak6w, Polska, marca 201, Sredni. teleskop typu Schwarzchilda-Coudera - projekt IFJ PAN, Spotkanie CTA-PL, Krak6w, Polska, marca2017. r9

20 48. Update on IFJ PAN mi,rrors dedzcated to the Daui,es-Cotton Small-Si,ze Telescope, 4th WP-SST Meeting, Krak6w, Polska, marca20li. 49. Conceptual desi.gn of the S-C telescope for CTA, 2nd WP-SST Meeting, Brera, Wlochy, 7-9 lutego IFJ PAN and CBK mi,rrors update, CTA Consortium Meeting, Rutherford Appleton Laboratory, Wielka Brltania, B-11 listopada Composi,te m'irror prototypi,ng at IFJ PAIV, CTA Consortium Meeting, Zurich, Szwajcaria, 5-8 paldziernika WP-TEL and WP-MIR groups at IFJ PAIV and CBK PAIV, WP-TEL and WP-MIR Meeting, Heidelberg, Niemcy, kwietnia III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz infbrmacja o wsp6lpracy migdzynarodowej habilitanta A) Referaty i seminaria wygloszone w krajowych i zagranicznych instytucjach naukowych Referaty proszone \. The Jormation oj nonrelatr,ur,sttc parallel astrophys'ical shocks, NASA Marshall Space Flight Center/National Space Science and Technology Center, Space Sciences colloquium, Huntsville, AL, USA, 28 hfiego Procesy ktnetyczne w 2r6dlach promieniowani,a kosmicznegoj seminarium Centrum Astronomicznego im. Mikolaja Kopernika PAN, Torui, Polska, 18 listopada Aperi,odi,c magneti.c turbulence i.n the precursor of parallel shocks, NASA Marshall Space Flight Center/National Space Science and Technology Center, Space Sciences colloquium, Huntsville, AL, USA, 19 lutego Magneti,c fi,eld arnph,ficatzon at supernoua rernnant shocks wi,th effici,ent parti,cle acceleratzon, University of Copenhagen, Niels Bohr Institute, Kopenhaga, Dania,27 marca Cosmi,c-ray acceleration and magnetic field amplifi,cat'ion at supernoua remnant shocks, University of Alabama in Huntsville, Department of Physics colloquium, Huntsville, AL, USA, 10 lutego Procesy przysp'ieszani,a czqstek i generacji pola magnetycznego w plazmze astrofizycznej, seminarium Instytutu Fizyki Uniwersl'tetu Humani styczno-p rzvrodniczego im. J. Kochanowskiego, Kielce, Polska, 2 kwietnia Magneti,c field production at supernoua remnant shocks, Department of Physics and Astronomy, Iowa State University, astronomy seminar, Ames, IA, USA, 7 marca B. Magneti,c field ampli,ficati,on at supernoua remnant shocks wi.th effici,ent partr,cle accelerat'ion, NASA Marshall Space Flight Center/National Space Science and Technology Center, Space Sciences colloquium, Huntsville, AL, USA, 27 lutego

Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN. Jacek Niemiec (NZ-43)

Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN. Jacek Niemiec (NZ-43) Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN Jacek Niemiec (NZ-43) Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN: dr Jacek Niemiec dr Michał Dyrda - badania teoretyczne

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIA LALNOŚCI NAUKOWEJ

PODSUMOWANIE DZIA LALNOŚCI NAUKOWEJ Dr Ewa G ladysz-dziaduś Instytut Fizyki Jadrowej, PAN, Kraków, Polska Za l acznik 5 PODSUMOWANIE DZIA LALNOŚCI NAUKOWEJ 1. Wykszta lcenie - stopnie naukowe: Magister Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,

Bardziej szczegółowo

CTA - obserwatorium astronomii gamma najwyższych energii

CTA - obserwatorium astronomii gamma najwyższych energii Współpraca nauki z przemysłem - projekt "Cherenkov Telescope Array" CTA - obserwatorium astronomii gamma najwyższych energii Michał Ostrowski Koordynator Polskiego Konsorcjum Projektu "Cherenkov Telescope

Bardziej szczegółowo

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14)

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14) Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14) Kierownik Zakładu: dr hab. prof. IFJ PAN Adam Trzupek Zadanie statutowe: Temat 1, zadanie 6: Eksperyment ATLAS na akceleratorze LHC w CERN Badania oddziaływań proton-proton

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Wydział Informatyki,PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podanym określeniom przyporządkuj wskaźnik bibliometryczny. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism

Podanym określeniom przyporządkuj wskaźnik bibliometryczny. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism Pytanie 2 Za pomocą opcji Cited Reference Search w bazie Web of Science Core Collection znajdziesz cytowania publikacji indeksowanych przez WoS oraz cytowania publikacji zamieszczonych w ich bibliografiach

Bardziej szczegółowo

Pozostałości po wybuchach supernowych jako kosmiczne akceleratory cząstek

Pozostałości po wybuchach supernowych jako kosmiczne akceleratory cząstek Pozostałości po wybuchach supernowych jako kosmiczne akceleratory cząstek Jacek Niemiec współpraca: Mar,n Pohl (Universitat Potsdam) Thomas Stroman (Iowa State University) Antoine Bret (Universidad de

Bardziej szczegółowo

Autoreferat ZAŁĄCZNIK 2. dr Łukasz Stawarz. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 1. Imię i nazwisko: Łukasz Stawarz

Autoreferat ZAŁĄCZNIK 2. dr Łukasz Stawarz. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 1. Imię i nazwisko: Łukasz Stawarz ZAŁĄCZNIK 2 dr Łukasz Stawarz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytet Jagielloński, Kraków Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Łukasz Stawarz 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 2005 Doktor Nauk Fizycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Astrofizyka I 60 60 12 egzamin AST Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej (Lista F)*) Analiza numeryczna (Lista N)**) 30 30 6 egzamin NUM

Semestr I. Astrofizyka I 60 60 12 egzamin AST Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej (Lista F)*) Analiza numeryczna (Lista N)**) 30 30 6 egzamin NUM B3. Program studiów liczba punktów konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia - 120 łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Astrofizyka Wysokich Energii dla Fizyków

Astrofizyka Wysokich Energii dla Fizyków Astrofizyka Wysokich Energii dla Fizyków Fizyka, V rok, wykład kursowy 30h Prof. Bronisław Rudak konsultacje: czwartki, 12:00 13:00 CAMK PAN, ul.rabiańska 8 Syllabus Wprowadzenie: - jednostki, terminologia,

Bardziej szczegółowo

Nowy ApPEC Bożena Czerny

Nowy ApPEC Bożena Czerny Nowy ApPEC Bożena Czerny Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika Rada Narodowego Centrum Nauki ApPEC Astroparticle Physics European Consortium Berlin, 29 czerwca 2012 Ceremonia podpisania Memorandum of

Bardziej szczegółowo

Sprawa postępowania habilitacyjnego doktora Mirosława Zachwieji - powołanie 3 członków komisji habilitacyjnej

Sprawa postępowania habilitacyjnego doktora Mirosława Zachwieji - powołanie 3 członków komisji habilitacyjnej Temat osiągnięcia naukowego (jednotematyczny cykl 6 publikacji o tematyce z zakresu optycznej spektroskopii molekularnej): Precyzyjna rejestracja spektrometryczna wysokiej rozdzielczości oraz analiza widm

Bardziej szczegółowo

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych Prof. dr hab. A. Jabłoński Instytut Chemii Fizycznej PAN Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych 1. A. Jabłoński, The Role of the Backscattering Factor in Quantitative

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

gdyby Kopernik żył w XXI w.

gdyby Kopernik żył w XXI w. Elementy fizyki cząstek elementarnych Grzegorz Wrochna Kosmiczna przyszłość fizyki cząstek czyli gdyby Kopernik żył w XXI w. astronomia cząstek elementarnych (astroparticle physics) kosmiczne akceleratory

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:...

CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:... BEZ TYTUŁU NAUKOWEGO CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:... Stanowisko:... Stopień/Tytuł naukowy:... Jednostka organizacyjna:... CZĘŚĆ II A. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE A 1. Publikacje Publikacje recenzowane w

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej

Bardziej szczegółowo

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE prof. dr hab. 14 stycznia 2015r. Cel czyli po co to zawracanie głowy Celem prezentacji jest zachęcenie potencjalnych habilitantów do właściwego zaprogramowania dokonań

Bardziej szczegółowo

obliczania Marcin Kapczyński Thomson Reuters Scientific 2 lipca 2012

obliczania Marcin Kapczyński Thomson Reuters Scientific 2 lipca 2012 Indeks Hirscha zastosowanie oraz metody obliczania Marcin Kapczyński Thomson Reuters Scientific 2 lipca 2012 Agenda Dr Jorge E. Hirsch osoba Indeks H przedstawienie współczynnika Zastosowanie wnioski konkursowe

Bardziej szczegółowo

Marcin Słodkowski Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów Zakład Fizyki Jądrowej Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Marcin Słodkowski Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów Zakład Fizyki Jądrowej Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Konferencja ICPAQGP2010 pt. Physics and Astrophysics of Quark Gluon Plasma, Goa, Indie 6-10 grudzień 2010 Marcin Słodkowski Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów Zakład Fizyki Jądrowej Wydział Fizyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku Asystenta Jednostka organizacyjna Wydział Wydział Lekarski Rodzaj oceny Ocenie

Bardziej szczegółowo

Particles-Astrophysics-Cosmology Theory

Particles-Astrophysics-Cosmology Theory Particles-Astrophysics-Cosmology Theory Theory needs to explain the observed Universe with structure formation initiated by adiabatic, nearly scale invariant primordial fluctuations This demands a concerted

Bardziej szczegółowo

Prace informatyczne dla projektu CTA

Prace informatyczne dla projektu CTA Prace informatyczne dla projektu CTA Anna Barnacka Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Tomasz Szepieniec, Joanna Kocot, Mariusz Sterzel, Tomasz Twaróg, Piotr Wójcik, Tomasz Grabarczyk, Rafał Niester,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Winicjusza Drozdowskiego z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Winicjusza Drozdowskiego z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. dr hab. Jan Misiewicz Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Winicjusza Drozdowskiego z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych

Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych Jan Gajewski Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków Plan prezentacji Podstawy 2D TLD elementy systemu Testy systemu HIT/DKFZ Niemcy PTC/ÚJF

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM

TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM /aktualizacja na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 30.10.2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie

Bardziej szczegółowo

III PROGRAM STUDIÓW. 1) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 2) Liczba semestrów: 4 3) Opis poszczególnych modułów kształcenia

III PROGRAM STUDIÓW. 1) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 2) Liczba semestrów: 4 3) Opis poszczególnych modułów kształcenia III PROGRAM STUDIÓW 1) Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 2) Liczba semestrów: 4 3) Opis poszczególnych modułów kształcenia 1. Moduł: Język angielski (obowiązkowy 90 h, 5 ). Moduł

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć naukowych dra inż. Wojciecha Sumelki w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Ocena osiągnięć naukowych dra inż. Wojciecha Sumelki w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. A. Pawińskiego 5 B 02-106 Warszawa E-mail: tburczynski@ippt.pan.pl Warszawa, 25.10.2014 Ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System) Rafał Moderski Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

Obserwatorium H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System) Rafał Moderski Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN Obserwatorium H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System) Rafał Moderski Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN Spis treści Astronomia wysokich i bardzo wysokich energii Obserwatorium H.E.S.S. zasada

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Opublikowane referaty z konferencji międzynarodowych

Opublikowane referaty z konferencji międzynarodowych Opublikowane referaty z konferencji międzynarodowych 1. W czasopismach recenzowanych, z konferencji uwzględnionych w WoS 1. W. Florkowski, R. Ryblewski Anisotropic hydrodynamics and the early-thermalization

Bardziej szczegółowo

Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN

Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN Józef Andrzejewski Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego Uniwersytet Łódzki Mądralin 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Ewidencyjny. ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny Starszy wykładowca PUNKTACJE ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE AKTYWNOŚCI

Ewidencyjny. ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny Starszy wykładowca PUNKTACJE ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE AKTYWNOŚCI Ewidencyjny ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny 212 Starszy wykładowca Wydział Jednostka organizacyjna Imię, nazwisko Tytuł i stopień naukowy Data urodzenia Data zatrudnienia w WUM Data zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności na studiach magisterskich

Wykaz specjalności na studiach magisterskich Wykaz specjalności na studiach magisterskich Na Wydziale Fizyki UW prowadzone są studia magisterskie w ramach następujących specjalnościach: specjalności na kierunku fizyka fizyka cząstek i oddziaływań

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta

Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta e-mail: l.rogal@imim.pl tel. 12 2952826 Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku

Bardziej szczegółowo

gdyby Kopernik żył w XXI w.

gdyby Kopernik żył w XXI w. Elementy fizyki cząstek elementarnych Grzegorz Wrochna Kosmiczna przyszłość fizyki cząstek czyli gdyby Kopernik żył w XXI w. astronomia cząstek elementarnych (astroparticle physics) kosmiczne akceleratory

Bardziej szczegółowo

Ciemna Materia. Niewidzialna materia, oddz. tylko grawitacyjnie

Ciemna Materia. Niewidzialna materia, oddz. tylko grawitacyjnie Ciemna Materia 1933 r. - Fritz Zwicky, gromada COMA. Pr"dko#$ obrotu galaktyk wokó! wspólnego #rodka masy zbyt du%a aby mog!y one tworzy$ uk!ad zwi&zany. coma Lata 70,80 krzywe rotacji galaktyk; halo niewidzialnej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/11/1 Propozycja ZNP grudzień 015 rok ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego:... Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA ADIUNKTÓW, ASYSTENTÓW FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia 2014-31 grudnia 2015) DANE PERSONALNE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie at the - new materials modern technologies sustainable concepts - Jacek Młynarski Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński budŝet całkowity budŝet dla 20 projektów ok.

Bardziej szczegółowo

Emisja blazarów w wysokoenergetycznym zakresie promieniowania gamma

Emisja blazarów w wysokoenergetycznym zakresie promieniowania gamma Emisja blazarów w wysokoenergetycznym zakresie promieniowania gamma Krzysztof Katarzyński Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Zgodnie z 26 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Fizyka jądrowa z Kosmosu wyniki z kosmicznego teleskopu γ

Fizyka jądrowa z Kosmosu wyniki z kosmicznego teleskopu γ Fizyka jądrowa z Kosmosu wyniki z kosmicznego teleskopu γ INTEGRAL - International Gamma-Ray Astrophysical Laboratory prowadzi od 2002 roku pomiary promieniowania γ w Kosmosie INTEGRAL 180 tys km Źródła

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Molecular Nano-Bio

Bardziej szczegółowo

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 Przykładowy INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 mgr inż. Przykładowy Doktorant tel.. 71-320-1234 e-mail: Przykładowy.Doktorant@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP B y d g oszcz 85-326 Bydgoszcz; ul Seminaryjna 3 ; t e!: 052 374 9041 łub 052 374 9075, fax 052 374 9005 ; e -mail: gaca@utp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn...

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn... Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego.. Lublin, dn.... Imię i Nazwisko Wydział Teologii KUL Instytut... Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z dotacji na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Program HMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Synthesis of diverse carbohydrate building blocks, derived from hyaluronic acid, as scaffolds for drug delivery Katarzyna M. Koroniak Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin. 1. Wykład specjalistyczny 3 x 30 = Seminarium zakładowe 8 x 15 = 120

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin. 1. Wykład specjalistyczny 3 x 30 = Seminarium zakładowe 8 x 15 = 120 PRGRAM NAUCZANIA NA STACJNARNYCH STUDIACH DKTRANCKICH ASTRNMII I. PIS TREŚCI KSZTAŁCENIA Studium Doktoranckie Astronomii (SDA) kształci doktorantów w dwu dziedzinach astronomii: astrofizyce i heliofizyce.

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Wpływ zdarzeń ekstremalnych i superekstermalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych

Wpływ zdarzeń ekstremalnych i superekstermalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Wpływ zdarzeń ekstremalnych i superekstermalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych T.R. Werner 1 T. Gubiec 2 P. Kosewski 2 R. Kutner

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Opinia o osiągnięciach naukowych dr Janiny Kopyry w związku z postępowaniem o nadanie Jej stopnia doktora habilitowanego

Opinia o osiągnięciach naukowych dr Janiny Kopyry w związku z postępowaniem o nadanie Jej stopnia doktora habilitowanego Prof. dr hab. Janusz Rak, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5118, fax (+48 58) 523 5571, e-mail: janusz.rak@ug.edu.pl Gdańsk, 15 kwietnia 2014 roku Opinia o osiągnięciach naukowych

Bardziej szczegółowo

Xi = DPi + MPi / 10. Ad 3.a.

Xi = DPi + MPi / 10. Ad 3.a. Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego o kwotę z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Zgodnie z Regulaminem określającym tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

Łódź, r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka

Łódź, r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka Łódź, 6.05.2014 r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka OCENA dorobku i rozprawy habilitacyjnej dr inż. Jarosława Gawdzika p.t. "Mobilność

Bardziej szczegółowo

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania postępowania habilitacyjnego. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

Tryb przeprowadzania postępowania habilitacyjnego. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej Tryb przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej Wrocław, grudzień 2015 1 Podstawa opracowania 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

ESO największe europejskie obserwatorium. Dorota Raiter

ESO największe europejskie obserwatorium. Dorota Raiter ESO największe europejskie obserwatorium Dorota Raiter 28.04.2009 Co to jest ESO? ESO - European Southern Observatory European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere - jest główną

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności elektrycznej atmosfery ziemskiej

Badanie aktywności elektrycznej atmosfery ziemskiej Badanie aktywności elektrycznej atmosfery ziemskiej ( wyładowania atmosferyczne ) XII Spotkania Bieszczadzkie Dwerniczek - 2007 Spis treści 1. Systemy rejestracji wyładowa adowań atmosferycznych Obserwacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZE

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZE Nie można być kierownikiem jednocześnie w kilku wnioskach składanych w tej samej edycji konkursów (tj. konkursach zamykanych tego samego dnia), natomiast potencjalni kierownicy mogą być wykonawcami w innych

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska.

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Mgr inż. Maja Berezowska Promotorzy : dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr dr inż. Monika Danielewska Plan prezentacji (1) Problem

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2012/13 - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 roku Poświadczone przez opiekuna

Bardziej szczegółowo

PAN lnsrwur Knrnuzv r

PAN lnsrwur Knrnuzv r PAN lnsrwur Knrnuzv r FtzvKoct-tEMll POWIERZCHNI rm. JERZEGo HABERA Polsrrru Arnorvl NAUK ul. Niezapoininajek 8 3O-239 KRAKOW POLSKA tel: 12639510'l tel. 124252814 fax: 124251923 Konto Bankowe: Bank PEKAO

Bardziej szczegółowo

Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych

Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych dr inż. Anna Gliszczyńska-Świgło Katedra Instrumentalnych Metod Oceny Jakości Wydział Towaroznawstwa Poznań, 10 marca 2010 r. Korzyści

Bardziej szczegółowo

Edycja pracy dyplomowej (technicznej, magisterskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek

Edycja pracy dyplomowej (technicznej, magisterskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek Edycja pracy dyplomowej (technicznej, magisterskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek Informacje dla studentów (Dziekanat) i wytyczne w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 49/2014 z 5 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2015/16 - Instytut Psychologii dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2012 roku lub złożyli deklarację studiowania wedle programu uchwalonego w 2012

Bardziej szczegółowo

Pierwsze światło największego na świecie teleskopu promieniowania gamma

Pierwsze światło największego na świecie teleskopu promieniowania gamma Pierwsze światło największego na świecie teleskopu promieniowania gamma 26 lipca 2012 r. pracę w Namibii rozpoczął teleskop H.E.S.S. II. Przeznaczony do obserwacji Wszechświata w zakresie promieniowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2008

Warszawa, 17 maja 2008 Warszawa, 17 maja 2008 Karol Życzkowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński Centrum Fizyki Teoretycznej, PAN (1/4 etatu) Forum Integracyjne Nauki Polskiej zainteresowania badawcze: - dynamika nieliniowa,

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Wydział

Bardziej szczegółowo

A. OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I KSZTAŁCENIA KADRY NAUKOWEJ. Punktacja wg listy MNSW lub wg zasad kompleksowej. jednostek naukowych

A. OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I KSZTAŁCENIA KADRY NAUKOWEJ. Punktacja wg listy MNSW lub wg zasad kompleksowej. jednostek naukowych Załącznik nr1 do uchwały nr 231 Senatu UŁ z dnia 18 listopada 2013 r. Uniwersytet Łódzki Kwestionariusz do oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych Nauki humanistyczne

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA PROFESORÓW, PROFESORÓW UJ, DOCENTÓW, DOKTORÓW HABILITOWANYCH FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Stanowisko Wydział Katedra Lp. Rodzaj działalności Liczba prac / pozycji

Bardziej szczegółowo