CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot i termin realizacji zamówienia Słownik terminów i skrótów Wstęp Przedmiot zamówienia Termin realizacji Wymagania dodatkowe związane z realizacją projektu Opis istniejącego Systemu ZSZ (SAP) Zakres wdrożonych w PSE S.A. modułów Systemu ZSZ (SAP) Informacje techniczne dotyczące Systemu ZSZ (SAP) Informacje konfiguracyjne Systemu ZSZ (SAP) Opis rozwiązania docelowego Założenia podstawowe Opis funkcjonalny Struktura środka trwałego Zakres informacyjny kartotek Kody kreskowe Nazewnictwo komponentów Wycena środka trwałego Zdarzenia gospodarcze Inwentaryzacja Raportowanie Wstępny zakres prac w systemie ZSZ (SAP) Informacje dotyczące poszczególnych prac konfiguracyjnych i rozwojowych Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Podstawowe wytyczne wynikające z zasad, standardów i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Standardy dokumentacji projektowej wyciąg Strona 2 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

3 1. Przedmiot i termin realizacji zamówienia 1.1. Słownik terminów i skrótów Lp. Termin Definicja 1. Dokumentacja Plan realizacji Projektu, Dokumentacja projektowa, Dokumentacja wdrożeniowa, Dokumentacja powykonawcza, Dokumentacja użytkowa oraz pozostałe dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji Projektu. 2. Dokumentacja powykonawcza 3. Dokumentacja projektowa 4. Dokumentacja użytkowa 5. Dokumentacja wdrożeniowa 6. Podręcznik użytkownika 7. Podręcznik administratora Dokumentacja opisująca system i jego konfigurację po jego dostosowaniu do wymagań wynikających z Projektu, obejmująca wszelkie zmiany w dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu. Dokumentacja opisująca planowany sposób działania i wykorzystywania systemu, architekturę logiczną, techniczną, rozwiązania bezpieczeństwa i inne aspekty niezbędne do przeprowadzenia uzgodnień co do przyszłego działania systemu. Instrukcje, podręczniki użytkownika i administratora oraz wszelkie inne opracowania opisujące dostosowany System ZSZ (SAP) oraz sposób jego działania, użytkowania, konfiguracji i administrowania, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania oraz eksploatacji dostosowanego systemu. Instrukcje instalacji, plany i scenariusze testowe, raporty wdrożeniowe oraz pozostała dokumentacja (dokumentacja przejściowa) dostosowania Systemu ZSZ (SAP) wykorzystywanego przez GK PSE do wymagań wynikających z wprowadzenia w PSE S.A. rachunkowości komponentów. Dokument zawierający szczegółowy opis procesów wykonywanych przez Użytkownika Końcowego w Systemie ZSZ (SAP). Dokument zawiera ścieżki postępowania zilustrowane ekranami z Systemu ZSZ (SAP). Dokument zawierający szczegółowy opis funkcji administracyjnych w sposób, który zapewni wsparcie realizacji usług eksploatacyjnych. 8. Prace Usługi wdrożeniowe, prowadzenie instruktaży oraz usługi wsparcia i serwisu świadczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia. 9. Produkty Konfiguracja Systemu ZSZ (SAP), przeprowadzone instruktaże i testy dostosowanego Systemu ZSZ (SAP), wykonana migracja danych, dokumentacja dostosowanego Systemu ZSZ (SAP) oraz inne elementy dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę i będące wynikiem realizacji Zamówienia. Strona 3 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

4 Lp. Termin Definicja 10. System ZSZ (SAP) lub ZSZ Zintegrowany System Zarządzania stosowany w PSE S.A. do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem oparty na oprogramowaniu mysap.com (SAP ECC 6.0) firmy SAP AG Wstęp Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zamawiający ma prawo do zastosowania regulacji MSR do kwestii, których nie reguluje ustawa bądź krajowy standard rachunkowości. Zgodnie z przepisami MSR 16 rachunkowość komponentów polega na podzieleniu środka trwałego na możliwe do wyodrębnienia elementy, które podlegają zużyciu w różnym okresie, na poszczególne części składowe i amortyzowaniu ich osobno przy zastosowaniu metod i okresów amortyzacji, które odzwierciedlają sposób zużycia tych części składowych. Wdrożenie rachunkowości komponentów do ewidencji majątkowej Zamawiającego ma na celu umożliwienie dokonywania dla celów bilansowych podziału wartości początkowej (w przypadku nowych środków trwałych) albo wartości początkowej z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia (dla obecnie już używanych) całego środka trwałego na części odpowiadające elementom, które będą miały różny okres użytkowania i przypisaniu do nich okresów amortyzacji odpowiadających okresowi użytkowania poszczególnych części tego środka trwałego. Dzięki temu w momencie częściowej likwidacji środka trwałego, wyksięgowaniu (dla celów rachunkowych) będzie podlegać przypisana do likwidowanego elementu wartość początkowa oraz odpowiadające mu skumulowane umorzenie ustalone na podstawie określonego dla tego elementu okresu użytkowania. Podejście komponentowe pomoże w precyzyjniejszym ustaleniu kosztów amortyzacji w powiązaniu z różnym okresem użytkowania poszczególnych części składowych jak również uprości ewidencję w momencie konieczności wymiany komponentu (np. nie są konieczne procedury przeprowadzania likwidacji częściowej, nie ma konieczności przeprowadzania procedury ustalenia wartości związanej z częściowym likwidowaniem obiektu, etc.). Podejście komponentowe stanowi istotny element wpływający na jakość sprawozdań finansowych i w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości. Nie jest dopuszczalne wybiórcze stosowanie tej zasady tylko do wybranych środków trwałych, co oznacza, że stosowanie rachunkowości komponentów powinno obejmować wszystkie środki trwałe, które składają się z istotnych komponentów o różnym okresie użytkowania. Zamawiający może nie zastosować zasady komponentowości w stosunku do takich obiektów środków trwałych do których udowodni, iż jej zastosowanie nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe jednostki. Równocześnie przepisy Ustawy CIT nie przewidują możliwości różnicowania stawek amortyzacji dla poszczególnych części składowych środków trwałych, tym samym niemożliwym jest z perspektywy podatkowej przyjęcie rachunkowości komponentów dla środków trwałych z obszaru podatkowego. Przepisy podatkowe są w tym zakresie niezależne od uregulowań zawartych w ustawie o rachunkowości Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zmian w systemie ZSZ (SAP) zgodnie z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia w PSE S.A. rachunkowości komponentów, a następnie implementacja zmian oraz migracja danych na podstawie opracowanej koncepcji. Strona 4 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

5 Wykonawca w ramach realizacji zamówienia związanego z uruchomieniem w PSE S.A. rachunkowości komponentów wykona następujące Usługi: 1) Opracowanie Planu realizacji projektu opisującego sposób realizacji prac określonych w ramach zamówienia. 2) Opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej (koncepcji) związanej z uruchomieniem rachunkowości komponentów, tj. projekt rozwiązania oraz projekt migracji danych, zawierające m.in.: 1) analizę oczekiwań poszczególnych jednostek organizacyjnych w kontekście zmian wynikających z wdrożenia rachunkowości komponentów, 2) analizę istniejącej architektury i przyjętych rozwiązań w obecnie wykorzystywanym w PSE S.A. Systemie ZSZ (SAP) w zakresie rachunkowości środków trwałych nieliniowych i liniowych (odzwierciedlonych w Systemie ZSZ jako kompleksy), wraz z wizualizacją bieżących procesów ( AS-IS ) podlegających zmianie w związku z implementacją rachunkowości komponentów. Wizualizacja procesów ma być zrealizowana w narzędziu Enterprise Architect 1. 3) inwentaryzację zaimplementowanych w PSE S.A. funkcjonalności Systemu ZSZ (SAP) pod kątem wyznaczenia docelowych funkcjonalności wykorzystywanych po uruchomieniu rachunkowości komponentów, 4) określenie zmian w architekturze Systemu ZSZ (SAP), z uwzględnieniem modyfikacji struktur obecnie wykorzystywanych w Systemie ZSZ (SAP), wraz z wizualizacją procesów docelowych ( TO-BE ), zmian w obowiązującym modelu uprawnień oraz określeniem wpływu projektowanych zmian na przebieg aktualnie funkcjonujących procesów, w tym przeprowadzenie analizy koniecznych do wprowadzenia zmian w systemach powiązanych interfejsami z System ZSZ (SAP), w szczególności z systemem wykorzystywanym do zarządzania majątkiem (Asset Management), 5) opracowanie w zakresie poszczególnych modułów Systemu ZSZ (SAP) projektu migracji danych związanych z wprowadzeniem rachunkowości komponentów. 3) Implementację w Systemie ZSZ (SAP) zmian zgodnie z opracowanymi i zaakceptowanymi projektami rozwiązania i migracji danych, w tym m.in.: 1) dostosowanie Systemu ZSZ (SAP) w celu uruchomienia rachunkowości komponentów, 2) wykonanie, przetestowanie oraz wdrożenie interfejsów jednorazowych wykorzystywanych podczas startu produkcyjnego i migracji danych, dostosowanie oraz przetestowanie interfejsów stałych między systemem ZSZ (SAP) a Asset Management, 3) wykonanie lub modyfikacja rozszerzeń Systemu ZSZ (SAP) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie związanym z uruchomieniem rachunkowości komponentów, 4) wykonanie lub modyfikacja w Systemie ZSZ (SAP) raportów niestandardowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie związanym z uruchomieniem rachunkowości komponentów, 5) modyfikacja oraz przetestowanie uprawnień w poszczególnych modułach w związku z uruchomieniem rachunkowości komponentów, 6) przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników kluczowych oraz administratorów Systemu ZSZ (SAP) w zakresie umożliwiającym pracę i administrację w systemie w modułach, które podlegały istotnym zmianom wynikającym z wdrożenia rachunkowości komponentów. Szczegółowy zakres instruktaży wraz z ich liczbą i harmonogramami zostanie ustalony w trakcie realizacji projektu. 4) Opracowanie testów (w tym: planów i scenariuszy testowych, raportów podsumowujących testy wewnętrzne Wykonawcy, raportów z testów Wykonawcy i Zamawiającego) oraz wsparcie realizacji 1 Zamawiający nie zapewnia licencji na oprogramowanie Enterprise Architect. Strona 5 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

6 testów: 1) odbiorczych dostosowanego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z uruchomienia w PSE S.A. rachunkowości komponentów, w tym weryfikacja jakościowa poprawności migracji danych związanych z wdrożeniem rachunkowości komponentów. 2) integracyjnych, weryfikujących poprawność działania modułów w związku z uruchomieniem rachunkowości komponentów oraz weryfikujących poprawność konfiguracji uprawnień. 5) Przeprowadzenie na podstawie zaakceptowanego Projektu migracji danych przygotowania, weryfikacji i importu danych w związku z uruchomieniem rachunkowości komponentów, w tym: 1) migracja testowa na systemie pomocniczym na podstawie danych szacunkowych (w zakresie prac należy założyć maksymalnie 2 krotne wykonanie migracji danych wynikających z błędnych danych szacunkowych), 2) migracja testowa na systemie testowym na wstępnych danych rzeczywistych (w zakresie prac należy założyć maksymalnie 5-cio krotne wykonanie migracji danych wynikających z błędnych danych źródłowych), 3) migracja produkcyjna na systemie produkcyjnym na podstawie danych rzeczywistych wg stanu na r. 6) Aktualizacja podręcznika użytkownika (instrukcja) oraz podręcznika administratora oraz opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej dostosowanego w ramach Projektu Systemu ZSZ (SAP), tzw. dokumentacja powykonawcza wraz z dokumentacją wykonanych narzędzi migracyjnych. 7) Przeprowadzenie startu produkcyjnego dostosowanego Systemu ZSZ (SAP), w tym weryfikacji poprawności wykonanego importu danych, wraz z opracowaniem raportu podsumowującego i potwierdzającego realizację startu produkcyjnego oraz realizacja wsparcia po starcie produkcyjnym dostosowanego w ramach Projektu Systemu ZSZ (SAP). 8) Zapewnienie 240 roboczogodzin pracy konsultantów, realizowanych w siedzibie Zamawiającego na potrzeby implementacji zmian w Systemie ZSZ (SAP) zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Dodatkowe godziny pracy konsultantów będą dotyczyły wyłącznie zmian nieprzewidzianych w projekcie rozwiązania i/lub projekcie migracji danych Termin realizacji Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 1) do 15 dni roboczych od daty zawarcia Umowy w zakresie związanym z opracowaniem Planu realizacji Projektu. 2) do 45 dni roboczych od daty zawarcia Umowy w zakresie związanym z opracowaniem projektu rozwiązania i projektu migracji danych, wynikających z wdrożenia w PSE S.A. rachunkowości komponentów. 3) do w zakresie związanym z realizacją i wdrożeniem w systemie pomocniczym i developerskim ZSZ (SAP) zmian wynikających z uruchomienia w PSE S.A. rachunkowości komponentów wraz z testowymi migracjami danych. 4) do w zakresie związanym z przygotowaniem systemu testowego wraz z testowymi migracjami danych. 5) do w zakresie związanym ze startem produkcyjnym rozwiązania wraz z produkcyjną migracją danych oraz wsparciem po starcie produkcyjnym, z tym że start produkcyjny dostosowanego systemu ZSZ (SAP) wraz z produkcyjną migracją wg stanu na musi nastąpić do dnia r Wymagania dodatkowe związane z realizacją projektu 1) Prowadzenie projektu zgodnie z metodyką ASAP. Strona 6 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

7 2) Opracowanie Planu realizacji Projektu. 3) Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań projektowych. 4) Wykonanie dokumentacji Projektu zgodnie ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego, m.in. z wizualizacją w narzędziu Enterprise Architect procesów podlegających zmianie w związku z implementacją rachunkowości komponentów. 5) Modyfikacja lub przygotowanie od nowa funkcjonalności interfejsu między systemem ZSZ (SAP) a Asset Management zgodnie z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia rachunkowości komponentów oraz wytycznymi SAP w zakresie budowy i licencjonowania interfejsów. 6) Szczegółowe dokumentowanie prac prowadzonych w trybie zdalnym, w zakresie opisującym m.in. cel prac zdalnych, wykonane działania, opis utworzonych zleceń transportowych i ich zawartości, etc. 2. Opis istniejącego Systemu ZSZ (SAP) 2.1. Zakres wdrożonych w PSE S.A. modułów Systemu ZSZ (SAP) Aktualnie PSE S.A. wykorzystuje System ZSZ (SAP) w następujących obszarach: 1. Rachunkowość (moduł FI): Księga Główna (KG) ewidencja i przetwarzanie danych finansowych, plan kont, sprawozdawczość zewnętrzna (RZiS, Bilans, zestawienia obrotów i sald, rejestry VAT), rozliczenia podatkowe, dzienniki dokumentów, tworzenie raportów (rejestrów) zaksięgowanych dokumentów, sprawozdawczość GUS; ewidencja rozliczeń gotówkowych; rozliczenia delegacji służbowych. Dodatkowo: Księga Główna zawiera m.in. konta zbiorcze odwzorowujące zapisy szczegółowe dokonane w księgach pomocniczych. Dane związane z Dostawcami i Odbiorcami są umieszczane w odpowiednich księgach pomocniczych. Konta KG są odniesione do planu kont grupy kapitałowej dla potrzeb konsolidacji; Niektóre operacje zwane operacjami specjalnymi księgi głównej są w zestawieniach kontrahenta widzialne tylko na życzenie. Operacje specjalne są zapisywane na odrębnych kontach Księgi Głównej dla umożliwienia wyodrębnienia ich w raportach; VAT (rozwiązanie klienckie), podatek od nieruchomości (rozwiązanie klienckie) i inne podatki oraz opłaty są obsługiwane w sposób spełniający wymagania ustaw w Polsce. Raporty niestandardowe są drukowane po polsku i zawierają specyficzne podsumowania i inne elementy wymagane przepisami; System obsługuje procedury zamknięcia pojedynczej jednostki gospodarczej. a. Rozrachunki z odbiorcami zarządzanie płatnościami obcymi (należnościami), monitorowanie oraz sterowanie kontami odbiorców. Wszelkie transakcje z odbiorcami są szczegółowo rejestrowane w księdze pomocniczej należności z równoczesnym odniesieniem na koncie zbiorczym w księdze głównej. System obsługuje przedpłaty, weksle, gwarancje oraz inne operacje specjalne Księgi Głównej. b. Rozrachunki z dostawcami zarządzanie płatnościami własnymi (zobowiązaniami), kontrola pozycji nierozliczonych, prognozowanie terminów płatności. Wszelkie transakcje z dostawcami są szczegółowo rejestrowane w księdze pomocniczej zobowiązań z równoczesnym odniesieniem na koncie zbiorczym w księdze głównej. System obsługuje przedpłaty, weksle, gwarancje oraz inne operacje Strona 7 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

8 specjalne Księgi Głównej. c. Zarządzanie Danymi Podstawowymi dostawców/odbiorców. d. Akcyza od energii elektrycznej: ewidencja, raportowanie (rozwiązanie klienckie). 2. Zarządzanie majątkiem trwałym w zakresie księgi pomocniczej (moduł FI-AA): a. Prowadzenie kartotek majątku trwałego oraz składników niskocennych majątku; b. Nadawanie środkom trwałym numerów kodów kreskowych i drukowanie etykiet z kodami kreskowymi (rozwiązanie klienckie); c. Rejestracja operacji księgowych na środkach trwałych, tj.: amortyzacja, równoległa wycena majątku dla różnych celów, np. bilansowa, podatkowa, dotacje UE, wycena środków trwałych dla celów ubezpieczeniowych; d. Obsługa przeszacowania i trwałej utraty wartości; e. Obsługa podatku od nieruchomości (rozwiązanie klienckie): Naliczenie i księgowanie podatku od nieruchomości; Drukowanie deklaracji; Rejestracja korekt podatku od nieruchomości; f. Inwentaryzacja majątku trwałego (rozwiązanie klienckie): Integracja z kolektorami kodów kreskowych; Generowanie arkuszy spisowych i sprawozdań inwentaryzacyjnych; Wycena inwentaryzacji; g. Obsługa dokumentów dotyczących likwidacji środków trwałych oraz składników niskocennych majątku: ZLST, WLSN, PUZT, PUZN, LT, PFLT, PFLN (rozwiązanie klienckie); h. Obsługa dokumentów MT (rozwiązanie klienckie); i. Raportowanie na potrzeby informacyjne jednostek PSE wynikające z zakresu prowadzonych analiz oraz wymaganej sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej. 3. Kontroling (moduł CO): a. Zarządzanie obiektami kontrolingowymi (MPK, zlecenia CO, rodzaje kosztów, wskaźniki statystyczne); b. Rozliczenia wewnętrzne i ocena rentowności; c. Planowanie kosztów i przychodów na potrzeby PSE S.A.; d. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów; e. Raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne; f. Akcyza od energii elektrycznej: ewidencja, raportowanie (rozwiązanie klienckie). 4. Zarządzanie środkami pieniężnymi (moduł FI-BL): a. obsługa płatności: generowanie przelewów bankowych; b. ewidencja wyciągów bankowych. 5. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (moduł HR): Strona 8 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

9 a. Ewidencja i raportowanie danych kadrowo-płacowych; b. Naliczanie i księgowanie list płac; c. Przygotowanie danych służących do generowania plików Home Banking z wypłatami wynagrodzeń; d. Obsługa Funduszu Bezosobowego; e. Naliczenie Funduszu Socjalnego (m.in. rozliczanie pożyczek); f. Drukowanie pasków płacowych, zestawień płacowych; g. Obsługa zdarzeń kadrowych dla pracowników; h. Obsługa PPE (Pracowniczego Programu Emerytalnego): zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracownika do/z PPE; zgłaszanie zmian: funduszy, osób uposażonych, adresów zamieszkania. i. Przekazywanie dokumentów do ZUS; j. Obsługa e-deklaracji; k. Obsługa ochrony danych osobowych pracowników (rozwiązanie klienckie); l. Ewidencja i raportowanie danych do planów finansowych (Fundusz wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, szkoleń) wg. MPK i składników płacowych. 6. Gospodarka materiałowa (moduł MM): a. Zgłoszenia zapotrzebowania; b. Kontrakty; c. Zamówienia, również w walucie obcej; d. Arkusz przyjęcia usługi; e. Wstępne wprowadzanie oraz księgowanie dokumentów księgowych zewnętrznych; f. Handel zagraniczny; g. Akcyza od energii elektrycznej: ewidencja, raportowanie (rozwiązanie klienckie); h. Rejestr, rozliczanie wniosków prawnych (rozwiązanie klienckie). i. Obsługa magazynów w module MM: Generowanie kodów kreskowych dla indeksów materiałowych z obszaru magazynów: DA, DE, DT oraz drukowanie etykiet z kodami kreskowymi dla indeksów materiałowych z obszaru magazynu DE; Zakupy, zwroty, wydania materiałów; Przyjęcia, zwroty, wydania, likwidacja materiałów depozytowych; Rezerwacje; Wydania towarów na zewnątrz (sprzedaż z magazynu); Wydruki dokumentów magazynowych; Partie; Integracja z kolektorami kodów kreskowych (kolektory Opticon H-15) oraz aplikacją kolektorową PSE Magazyn (obsługa kolektorów), służącą do przeprowadzania inwentaryzacji magazynu PSE w obszarze DE; Strona 9 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

10 Generowanie arkuszy spisowych i sprawozdań inwentaryzacyjnych; Wycena inwentaryzacji; Obsługa miejsc składowania (rozwiązanie klienckie); Alerty minimalnych stanów magazynowych (rozwiązanie klienckie); Inwentaryzacja zapasów z wykorzystaniem kolektorów danych (rozwiązanie klienckie). 7. Sprzedaż i dystrybucja (moduł SD): a. Kontrakty ilościowe i umowy terminarzowe; b. Zlecenia sprzedaży; c. Fakturowanie; d. Handel zagraniczny; e. Sprzedaż z magazynu; f. Akcyza od energii elektrycznej: ewidencja, raportowanie (rozwiązanie klienckie); g. Raportowanie standardowe; h. Raportowanie niestandardowe (rozwiązania klienckie); i. Interfejsy do wystawiania zleceń sprzedaży. 8. Zarządzanie inwestycjami i system projektowy (moduł IM/PS): a. Opracowanie struktury projektu (elementy planu strukturalnego, sieci czynności); b. Tworzenie i zmiana struktury programu (planu) inwestycyjnego wraz z przypisaniem projektu do pozycji programu; c. Planowanie ponoszenia nakładów dla każdego projektu w poszczególnych miesiącach danego roku; d. Planowanie wskaźników statystycznych dla projektu inwestycyjnego; e. Planowanie ponoszenia nakładów na programie inwestycyjnym; f. Przeniesienie planowanych wartości z projektów do programu inwestycyjnego; g. Symulacja amortyzacji przyszłych środków trwałych; h. Przekazywanie nakładów poniesionych na majątek trwały (integracja z modułem FI-AA): Generowanie dokumentów OT/OP (rozwiązanie klienckie); Rozliczenia okresowe inwestycji na środki trwałe w budowie; Rozliczenie końcowe inwestycji na środki trwałe i WNiP; Zaniechanie, sprzedaż, darowizna środków trwałych w budowie; i. Zamknięcie roku i otwarcie nowego w programie inwestycyjnym; j. Raportowanie standardowe; k. Raportowanie niestandardowe (rozwiązania klienckie). Strona 10 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

11 2.2. Informacje techniczne dotyczące Systemu ZSZ (SAP) 1. Szczegóły techniczne dotyczące bieżącego systemu: a. Wersja Systemu ZSZ (SAP): ECC 6.0, EhP 4, non-unicode. b. Główne składniki Systemu ZSZ (SAP) (stan na ): 2. Aktywne komponenty: SAP_BASIS SAPKB70113 SAP Składnik podstawowy SAP_ABA SAPKA70113 Składnik międzyaplikacyjny SAP_APPL SAPKH60407 Logistyka i Rachunkowość SAP_HR SAPKE60480 Zarządzanie kadrami HR-CEE SAPK-60481INHRCEE HR country version for CEE countries HR-CEECPL SAPK-60481INHRCEECPL Sub component HR-CEECPL of HR-CEE a. FI Financial Accounting: FI-GL General Ledger Accounting FI-AP Accounts Payable FI-AR Accounts Receivable FI-AA Assets Accounting FI-SL Special Purpose Ledger b. CO Controlling: CO-OM-CEL Cost Element Accounting CO-OM-CCA Cost Center Accounting CO-OM-OPA Overhead Cost Internal Orders c. TR-CM Treasury Cash Management d. MM Material Management: MM-PUR Purchasing MM-IM Inventory Management e. SD Sales and Distribution: SD-SLS Sales SD-BIL-IV-BP Billing Plan SD-FT Foreign Trade SD-IS Information System f. LE Logistic Execution g. LO Logistics h. HR Human Resources i. PP-MP Production Planning Master Planning Strona 11 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

12 j. IM Investment Management k. PS Project System 3. Aktywne rozszerzenia w Systemie ZSZ (SAP): a. EA-FIN EA-APPL 600 Uwaga: rozszerzenie wykorzystywane na potrzeby funkcjonalności Accrual Engine. b. EA-TRV EA-HRGXX Informacje konfiguracyjne Systemu ZSZ (SAP) Poniżej przedstawione są informacje dotyczące konfiguracji wdrożonego w GK PSE Systemu ZSZ (SAP): 1. Liczba planów kont: 1, 2. Liczba jednostek gospodarczych: 2, w tym jedna z 6-cioma działami gospodarczymi (projekt będzie prowadzony w jednej jednostce gospodarczej z 6-cioma działami gospodarczymi), 3. Liczba obszarów rachunku kosztów: 1, 4. Liczba środków trwałych, w grupach podlegających projektowi wprowadzenia rachunkowości komponentów: ok , 5. Szacunkowa liczba komponentów: Opis rozwiązania docelowego UWAGA: Poniższy opis należy traktować jak wstępny zakres wdrożenia, który będzie podlegał uszczegółowieniu na etapie tworzenia koncepcji (tj. projektu rozwiązania oraz projektu migracji danych) Założenia podstawowe Wydzielaniu komponentów ze środka trwałego podlegają tylko te elementy, które: wykazują różny okres użytkowania, są identyfikowalnymi fizycznie częściami składowymi. Rachunkowość komponentów w ewidencji majątkowej będzie polegała na wydzieleniu z głównego środka trwałego komponentów w postaci podnumerów. Główny środek trwały stanowić będzie szkielet obiektu majątkowego, a komponenty będą jego uzupełnieniem. Główny środek trwały i komponenty będą miały ten sam numer SAP i różne podnumery SAP, przy czym podnumer równy 0000 posiadać będzie główny środek trwały. Przykład poniżej: Nr główny SAP Podnumer SAP Typ składnika Nazwa składnika majątku (przykład) Główny środek trwały Autotransformator 220/110 kv Komponent Izolator przepustowy Komponent Izolator przepustowy Tabela 1. Przykład środka trwałego komponenty Strona 12 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

13 Wydzielone komponenty z głównego środka trwałego nie będą miały aktywnych obszarów podatkowych. W przypadku liniowych środków trwałych tj. linii energetycznych ze światłowodami figurujących w ewidencji majątkowej w postaci kompleksów, w celu dokonania dla nich wydzielenia komponentów w postaci linek OPGW wymagane będzie: Przeniesienie wartości początkowej wraz z dotychczasowym umorzeniem z grupy Linie energetyczne ze światłowodami (grupa kompleksowych SAT) do grupy Rurociągi, linie telekomunik., linie elektroenergetyczne (grupa SAT z podnumerami) nastąpi zmiana numeru SAP dla środka trwałego. Poprzedni numer SAP zostanie zapamiętany w nowej kartotece środka trwałego. Wydzielenie w ramach numeru głównego składnika komponentów w postaci podnumerów. Nie będzie można wyodrębniać komponentów dla grup: niskocennych środków trwałych (grupy 95*, 96*, 97*, 98*), składników majątku związanych z podatkiem od nieruchomości (grupy N*), elementów składowych środka trwałego (grupa Inne ), WNiP (grupy 900*), środków trwałych w budowie (grupy , ) Opis funkcjonalny Struktura środka trwałego Główny środek trwały i komponenty będą miały ten sam numer SAP i różne podnumery SAP, przy czym podnumer równy 0000 posiadać będzie główny środek trwały. Najpierw będzie tworzona kartoteka dla głównego środka trwałego, a następnie kartoteki dla jego komponentów. Podnumery dla komponentów będą nadawane automatycznie przez system ZSZ (SAP). Obecne liniowe środki trwałe prezentowane w systemie jako kompleksy zostaną przekształcone na środki trwałe z komponentami. W związku z powyższym liniowe środki trwałe otrzymają nowe numery SAP. Numery kodów kreskowych zostaną niezmienione. Poprzedni numer SAP zostanie zapamiętany w nowej kartotece środka trwałego. Numery SAP nieliniowych SAT nie zostaną zmienione. Podnumer 0000 będzie numerem głównym (szkieletem środka trwałego), kolejne podnumery będą komponentami Zakres informacyjny kartotek Wspólne dla głównego środka trwałego i jego komponentów, np.: Zarządzający i MPK (z wyłączeniem linii energetycznych ze światłowodami), Obszar/rejon, Indywidualne, np.: numer kodu kreskowego, numer inwentarzowy, numer seryjny, Użytkownik, Osoba odpowiedzialna, Lokalizacja, Rok produkcji itp. W kartotece głównego środka trwałego będzie zawarta informacja, że posiada komponenty. Strona 13 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

14 Kody kreskowe Numery kodów kreskowych będą nadawane indywidulanie zarówno dla głównego środka trwałego jak i dla komponentów. Komponenty, podobnie jak obecnie środki trwałe, będą oklejane etykietami kodów kreskowych Nazewnictwo komponentów Komponenty środków trwałych będą miały nadawaną nazwę zgodnie ze słownikiem nazw własnych dla komponentów. Główny środek trwały będzie miał nadawaną nazwę zgodną z dotychczasowym słownikiem nazw własnych środków trwałych Wycena środka trwałego Główny środek trwały (podnumer = 0000 ) posiadać będzie wszystkie obszary wyceny: bilansowe i podatkowe. Wartość początkowa bilansowa stanowić będzie wartość tylko głównego środka trwałego, a wartość początkowa podatkowa zagregowaną wartość początkową głównego środka trwałego i jego komponentów. Komponenty będą posiadały tylko obszary bilansowe i przypadające na niego wartości początkowe wraz z dotychczasowym umorzeniem w przypadku środków trwałych już znajdujących się w ewidencji majątkowej Spółki w tych obszarach oraz swoje indywidualne stawki amortyzacji. Zdarzenia gospodarcze wykonywane dla komponentów rejestrowane będą na tych samych kontach Księgi Głównej, co dla głównego środka trwałego Zdarzenia gospodarcze Przyjęcie środka trwałego na stan Dokumenty OT będą wystawiane oddzielnie dla głównego środka trwałego i komponentów. Na podstawie wystawionych dokumentów OT następują księgowania: dla głównego środka trwałego w obszarach: bilansowych i podatkowych; dla komponentów oddzielnymi operacjami księgowymi bilansowo na komponencie i podatkowo na głównym środku trwałym. Zwiększenie wartości W przypadku zwiększenia wartości komponentu, na podstawie dokumentu OT wystawionego dla komponentu, księgowanie wykonywane jest oddzielnymi operacjami księgowymi: bilansowo na komponencie, podatkowo na głównym środku trwałym. W opisie dokumentu księgowego dla obszaru podatkowego, powinna zostać zawarta informacja o źródle zwiększenia wartości (np. podnumer komponentu, nr dokumentu księgowego z obszaru bilansowego). W przypadku zwiększenia wartości całego środka trwałego księgowanie następuje na głównym środku trwałym w obszarze bilansowym i podatkowym. Likwidacja W przypadku likwidacji całkowitej komponentu księgowanie powinno być wykonane oddzielnymi operacjami księgowymi: bilansowo na komponencie, podatkowo na głównym środku trwałym. W przypadku likwidacji całkowitej głównego środka trwałego muszą wcześniej zostać zlikwidowane jego komponenty, księgowanie następuje w obszarze bilansowym i podatkowym. Strona 14 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

15 W systemie będą wykonywane likwidacje częściowe dla komponentów Inwentaryzacja Wymagana jest możliwość inwentaryzacji komponentów. Konieczna będzie weryfikacja rozszerzeń w systemie ZSZ (SAP) pod kątem zmian wynikających z uwzględniania podnumerów dla środka trwałego Raportowanie Raporty standardowe i niestandardowe umożliwiają wykonanie raportów dla numerów głównych środków trwałych i podnumerów. Konieczna będzie weryfikacja raportów w systemie ZSZ (SAP) pod kątem zmian wynikających z uwzględniania podnumerów dla środka trwałego Wstępny zakres prac w systemie ZSZ (SAP) Prace konfiguracyjne, programistyczne i testy będą wykonywane na systemie pomocniczym. Testy zostaną przeprowadzone w oparciu o dane przygotowane w sposób szacunkowy. Równocześnie zostanie przygotowana pełna lista kroków, jakie będą do wykonania na systemie docelowym w celu uruchomienia nowej funkcjonalności dla środka trwałego uwzględniającej rachunkowość komponentów. Poniżej przedstawione zostały podstawowe kroki dot. uruchomienia funkcjonalności rachunkowości komponentów w systemie ZSZ (SAP): 1. Opracowanie koncepcji biznesowej (Projektu rozwiązania oraz Projektu migracji danych) w zakresie zmian w procesach biznesowych dotyczących zarządzania majątkiem trwałym w związku z wdrożeniem rachunkowości komponentów: o Przekazanie inwestycji na majątek trwały. o Zwiększenie wartości komponentowego środka trwałego. o Przesunięcia ze skutkiem księgowym. o Rozchód (likwidacje, sprzedaż itp.). o Inwentaryzacja. 2. Konfiguracja i dostosowanie systemu ZSZ (SAP) dla komponentowych środków trwałych: o Konfiguracja kartoteki podnumerów z uwzględnieniem koniecznych walidacji i substytucji. o Implementacja słownika nazw własnych dla komponentów nowy słownik lub modyfikacja istniejącego dla środków trwałych. o Konfiguracja nowych operacji księgowych oraz opracowanie pomocy dostępnej w czasie księgowania rozchodu w obszarze podatkowym głównego środka trwałego i wyliczającej wartość jaką trzeba wyksięgować na skutek likwidacji komponentu lub przeksięgowania wartości pomiędzy środkami trwałymi. o Modyfikacja funkcjonalności do drukowania etykiet kodów kreskowych obecnie na niektórych typach etykiet drukowany jest numer SAP, ale bez podnumeru. o Modyfikacja funkcjonalności generowania dokumentów OT/OP, MT, ZLST, PUZT, LT. o Modyfikacja funkcjonalności do obsługi (eksport do kolektorów, import danych z kolektorów, arkusze spisowe) i wyceny inwentaryzacji. 3. Narzędzia do konwersji liniowych i nieliniowych środków trwałych: o Program do masowego tworzenia kartotek dla komponentów na podstawie przygotowanego pliku. o Program do masowego wyksięgowania dotychczasowych wartości i wprowadzenia nowych (wycenionych) wartości początkowych oraz umorzeń dla głównego środka Strona 15 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

16 trwałego i jego komponentów, wraz z kontrolą zgodności wartości wyksięgowanej z wartością wksięgowaną dla środka trwałego z komponentami. 4. Wykonanie nowego raportu rozbieżności między księgowaniami w obszarach bilansowych i podatkowych. 5. Modyfikacja lub przygotowanie od nowa funkcjonalności interfejsu między systemem ZSZ (SAP) a Asset Management zgodnie z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia rachunkowości komponentów oraz wytycznymi SAP w zakresie budowy i licencjonowania interfejsów. 6. Modyfikacja ról. 7. Pełna szczegółowa lista kroków, jakie będą do wykonania na systemie docelowym w celu uruchomienia nowej funkcjonalności dla środka trwałego uwzględniającej rachunkowość komponentów. 8. Wykonanie testów na systemie pomocniczym w oparciu o dane szacunkowe oraz testowym w oparciu o wstępne dane rzeczywiste Informacje dotyczące poszczególnych prac konfiguracyjnych i rozwojowych W tabelach poniżej znajdują się informacje dotyczące poszczególnych prac. Lp. Obszar Ogólny zakres prac 1. Kartoteka komponentów a. Kontrola grup KST, dla których nie będzie można tworzyć komponentów. b. Automatyczne nadawanie podnumerów i numerów kodów kreskowych. c. Opracowanie wyglądu kartoteki komponentów. d. Walidacje i substytucje dla określonych pól kartoteki komponentów. 2. Przyjęcie komponentu z inwestycji do ewidencji majątku trwałego 3. Przeksięgowania w związku z przesunięciami komponentowego środka trwałego 4. Dokument MT dla komponentu a. Walidacje w funkcji rozliczenia nakładów na komponenty i generowania dla nich dokumentu OT/OP. b. Walidacje w funkcji księgowania pierwszego przychodu dla komponentu. c. Walidacje i substytucje w funkcji księgowania zwiększenia wartości komponentu. d. Modyfikacja formularza OT/OP uwzględnienie podnumeru. Konfiguracja rodzajów operacji dla: a. Zmiany grupy całego komponentowego środka trwałego b. Przesunięcia komponentu z jednego środka trwałego do innego. c. Innych rodzajów przeksięgowań zgodnie z ustaleniami. a. Modyfikacja funkcjonalności generowania dokumentu MT dla obecnych środków trwałych. b. Dostosowanie funkcjonalności generowania dokumentu MT dla komponentów. c. Modyfikacja formularza MT uwzględnienie podnumeru Strona 16 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

17 Lp. Obszar Ogólny zakres prac 5. Księgowanie likwidacji dla komponentowych środków trwałych 6. Dokumenty ZLST, PUZT, LT, PFLT dla komponentowych środków trwałych 7. Etykiety kodów kreskowych dla komponentowych środków trwałych 8. Słownik nazw własnych dla komponentów 9. Inwentaryzacja komponentowych środków trwałych a. Konfiguracja rodzajów operacji dla: Likwidacji całego środka trwałego z komponentami. Likwidacji pojedynczych komponentów. b. Walidacje dla likwidacji częściowych komponentów. a. Walidacje dla likwidacji częściowych komponentów. b. Modyfikacje programów ułatwiających obsługę dokumentów likwidacji dla komponentowych środków trwałych zgodnie z ustaleniami. c. Modyfikacja formularzy ZLST, PUZT uwzględnienie podnumeru, dodanie informacji o procencie likwidacji wg. wartości bilansowych dla danego komponentu w stosunku do wartości całego środka trwałego. Modyfikacja etykiet kodów kreskowych uwzględnienie podnumeru (etykiety są opracowane w narzędziu SMARTFORM) a. Opracowanie wraz z obsługą słownika nazw własnych oraz okresem użytkowania dla komponentów. b. Uwzględnienie nowego słownika w kartotece komponentu w polu Oznaczenie. a. Modyfikacja obsługi inwentaryzacji oraz formularza arkusza spisowego uwzględnienie komponentów (podnumerów). b. Wycena inwentaryzacji uwzględnienie komponentów (podnumerów). 10. Raportowanie, role a. Modyfikacja wariantów wyświetlania, selekcji. b. Opracowanie nowego raportu rozbieżności między księgowaniami w obszarach bilansowych i podatkowych. c. Dostosowanie ról. 11. Narzędzia do konwersji liniowych i nieliniowych środków trwałych na środki trwałe z komponentami a. Program do masowego tworzenia kartotek dla komponentów na podstawie przygotowanego pliku. b. Program do masowego wyksięgowania dotychczasowych wartości i wprowadzenia nowych (wycenionych) wartości początkowych oraz umorzeń dla głównego środka trwałego i jego komponentów, wraz z kontrolą zgodności wartości wyksięgowanej z wartością wksięgowaną dla środka trwałego z komponentami. Tabela 2. Ogólny zakres prac w projekcie Strona 17 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

18 4. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru W ramach realizacji projektu Wykonawca musi opracowywać produkty przynależne poszczególnych zadań, a następnie przekazać je do odbioru zgodnie z kryteriami określonymi w Tabeli 3. Podczas realizacji Etapów może być konieczne kilkukrotne wykonanie poszczególnych produktów w ramach zadań. Tabela 3. Produkty wdrożenia przyporządkowane etapom projektu oraz kryteria ich odbioru Nr. Zadanie Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru Prod. Opracowanie Planu realizacji Projektu Plan realizacji Dokument zawierający: Plan wdrożenia musi zawierać wszystkie składniki Projektu Założenia, uwarunkowania i cele projektu i cechy określone w rubryce "Właściwości produktu". wdrożeniowego, Zgodność z zawartą Umową. Opis struktury organizacyjnej projektu określający role projektowe, zależności organizacyjne oraz zakres odpowiedzialności stron projektu, Szczegółowy harmonogram wdrożenia, uwzględniający podział projektu na etapy, w szczególności wskazanie dat zgłoszenia do odbioru wszystkich wymaganych produktów wdrożenia, Szczegółowy opis zadań i produktów projektu, uwzględniający opis zależności między zadaniami i produktami. Procedury projektowe w tym: o o o procedurę zarządzania zmianami, procedurę zarządzania ryzykiem, procedurę odbioru produktów w tym elementów dostosowanego Systemu ZSZ (SAP), Zgodność z regulacjami organizacyjnymi obowiązującymi u Zamawiającego. Zgodność merytoryczno-formalna z wybraną przez Wykonawcę uznaną na świecie metodyką zarządzania projektami PRINCE2 lub PMBoK lub równoważną, definiującą dokumentację projektową w tym dokument klasy "Plan wdrożenia", "Plan Projektu". Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. Strona 18 z 48

19 Zadanie Nr. Prod. Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru o o o o procedurę zgłaszania problemów, procedurę komunikacji, procedurę śledzenia i raportowania postępów prac, procedurę zarządzania jakością w tym opis standardów projektowych np. w zakresie nazewnictwa i wewnętrznej struktury dokumentów projektowych, Wzory/szablony używanych w projekcie dokumentów. Opracowanie projektu rozwiązania i projektu migracji danych w zakresie związanym z wdrożeniem w PSE S.A. rachunkowości komponentów Projekt rozwiązania (PR.010) Dokument zawierający m.in.: opis zakresu objętego projektem oraz poszczególnych funkcjonalności Systemu ZSZ (SAP) wymagających dostosowania, w tym: o o o o o pojęciowego modelu danych i przypadków użycia algorytmów realizacji funkcji w Systemie ZSZ (SAP), danych ewidencjonowanych i przetwarzanych w Systemie ZSZ (SAP), interfejsów wewnętrznych i zewnętrznych. opisy procesów związanych z obsługą funkcjonalności rachunkowości komponentów w Systemie ZSZ (SAP), analizę oczekiwań poszczególnych jednostek organizacyjnych w kontekście zmian Koncepcja architektury biznesowej Systemu ZSZ (SAP) musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. Koncepcja musi być kompletna tzn. musi zawierać opisy wszystkich procesów i podprocesów związanych z wprowadzeniem w PSE S.A. rachunkowości komponentów. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. Format dokumentacji zgodnie ze standardami dokumentacji specjalistycznej projektów IT obowiązującymi u Zamawiającego. Sposób i zakres wykorzystania standardów zostaną doprecyzowane w ramach prac zespołów realizacyjnych. Strona 19 z 48

20 Zadanie Nr. Prod. Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru wynikających z wdrożenia rachunkowości komponentów, analizę istniejącej architektury i przyjętych rozwiązań w obecnie wykorzystywanym w PSE S.A. Systemie ZSZ (SAP) w zakresie rachunkowości środków trwałych nieliniowych i liniowych (odzwierciedlonych w Systemie ZSZ jako kompleksy), wraz z wizualizacją bieżących procesów ("AS-IS") podlegających zmianie w związku z implementacją rachunkowości komponentów. Wizualizacja procesów ma być zrealizowana w narzędziu Enterprise Architect. inwentaryzację zaimplementowanych w PSE S.A. funkcjonalności Systemu ZSZ (SAP) pod kątem wyznaczenia docelowych funkcjonalności wykorzystywanych po uruchomieniu rachunkowości komponentów, określenie zmian w architekturze Systemu ZSZ (SAP), z uwzględnieniem modyfikacji struktur obecnie wykorzystywanych w Systemie ZSZ (SAP), wraz z wizualizacją procesów docelowych ("TO-BE"), zmian w obowiązującym modelu uprawnień oraz określeniem wpływu projektowanych zmian na przebieg aktualnie funkcjonujących procesów, w tym przeprowadzenie analizy koniecznych do wprowadzenia zmian w systemach powiązanych interfejsami z System ZSZ (SAP), w szczególności z systemem wykorzystywanym do zarządzania majątkiem (Asset Management). Strona 20 z 48

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu SAP Finanse Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Finance Material Management Sales and Distribution SD FI CO Controlling Asset Accounting MM PM SAP ERP AA IM Inwestments Maintenance

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja zintegrowanego systemu zarządzania informacjami IFS Applications dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Szczecin, 10 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 2 Jednolity Plik Kontrolny wprowadzenie Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie WSTĘP... 13 1. Inwentaryzacja definicja i rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

d) Przeniesienie musi obejmować modyfikacje i dostosowania aplikacyjne oraz

d) Przeniesienie musi obejmować modyfikacje i dostosowania aplikacyjne oraz Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja zintegrowanego systemu zarządzania informacjami IFS Applications dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą 1 Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą w Poznaniu, Poznań, s. 96. 2 Wpływ operacji bilansowych na składniki bilansu w Poznaniu, Poznań, s. 105. Wpływ operacji wynikowych na składniki bilansu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.07.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika jednostki. z dnia. w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości)

Zarządzenie Kierownika jednostki. z dnia. w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości) Zarządzenie Kierownika jednostki. z dnia. w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości) Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo