CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot i termin realizacji zamówienia Słownik terminów i skrótów Wstęp Przedmiot zamówienia Termin realizacji Wymagania dodatkowe związane z realizacją projektu Opis istniejącego Systemu ZSZ (SAP) Zakres wdrożonych w PSE S.A. modułów Systemu ZSZ (SAP) Informacje techniczne dotyczące Systemu ZSZ (SAP) Informacje konfiguracyjne Systemu ZSZ (SAP) Opis rozwiązania docelowego Założenia podstawowe Opis funkcjonalny Struktura środka trwałego Zakres informacyjny kartotek Kody kreskowe Nazewnictwo komponentów Wycena środka trwałego Zdarzenia gospodarcze Inwentaryzacja Raportowanie Wstępny zakres prac w systemie ZSZ (SAP) Informacje dotyczące poszczególnych prac konfiguracyjnych i rozwojowych Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Podstawowe wytyczne wynikające z zasad, standardów i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Standardy dokumentacji projektowej wyciąg Strona 2 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

3 1. Przedmiot i termin realizacji zamówienia 1.1. Słownik terminów i skrótów Lp. Termin Definicja 1. Dokumentacja Plan realizacji Projektu, Dokumentacja projektowa, Dokumentacja wdrożeniowa, Dokumentacja powykonawcza, Dokumentacja użytkowa oraz pozostałe dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji Projektu. 2. Dokumentacja powykonawcza 3. Dokumentacja projektowa 4. Dokumentacja użytkowa 5. Dokumentacja wdrożeniowa 6. Podręcznik użytkownika 7. Podręcznik administratora Dokumentacja opisująca system i jego konfigurację po jego dostosowaniu do wymagań wynikających z Projektu, obejmująca wszelkie zmiany w dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu. Dokumentacja opisująca planowany sposób działania i wykorzystywania systemu, architekturę logiczną, techniczną, rozwiązania bezpieczeństwa i inne aspekty niezbędne do przeprowadzenia uzgodnień co do przyszłego działania systemu. Instrukcje, podręczniki użytkownika i administratora oraz wszelkie inne opracowania opisujące dostosowany System ZSZ (SAP) oraz sposób jego działania, użytkowania, konfiguracji i administrowania, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania oraz eksploatacji dostosowanego systemu. Instrukcje instalacji, plany i scenariusze testowe, raporty wdrożeniowe oraz pozostała dokumentacja (dokumentacja przejściowa) dostosowania Systemu ZSZ (SAP) wykorzystywanego przez GK PSE do wymagań wynikających z wprowadzenia w PSE S.A. rachunkowości komponentów. Dokument zawierający szczegółowy opis procesów wykonywanych przez Użytkownika Końcowego w Systemie ZSZ (SAP). Dokument zawiera ścieżki postępowania zilustrowane ekranami z Systemu ZSZ (SAP). Dokument zawierający szczegółowy opis funkcji administracyjnych w sposób, który zapewni wsparcie realizacji usług eksploatacyjnych. 8. Prace Usługi wdrożeniowe, prowadzenie instruktaży oraz usługi wsparcia i serwisu świadczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia. 9. Produkty Konfiguracja Systemu ZSZ (SAP), przeprowadzone instruktaże i testy dostosowanego Systemu ZSZ (SAP), wykonana migracja danych, dokumentacja dostosowanego Systemu ZSZ (SAP) oraz inne elementy dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę i będące wynikiem realizacji Zamówienia. Strona 3 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

4 Lp. Termin Definicja 10. System ZSZ (SAP) lub ZSZ Zintegrowany System Zarządzania stosowany w PSE S.A. do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem oparty na oprogramowaniu mysap.com (SAP ECC 6.0) firmy SAP AG Wstęp Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zamawiający ma prawo do zastosowania regulacji MSR do kwestii, których nie reguluje ustawa bądź krajowy standard rachunkowości. Zgodnie z przepisami MSR 16 rachunkowość komponentów polega na podzieleniu środka trwałego na możliwe do wyodrębnienia elementy, które podlegają zużyciu w różnym okresie, na poszczególne części składowe i amortyzowaniu ich osobno przy zastosowaniu metod i okresów amortyzacji, które odzwierciedlają sposób zużycia tych części składowych. Wdrożenie rachunkowości komponentów do ewidencji majątkowej Zamawiającego ma na celu umożliwienie dokonywania dla celów bilansowych podziału wartości początkowej (w przypadku nowych środków trwałych) albo wartości początkowej z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia (dla obecnie już używanych) całego środka trwałego na części odpowiadające elementom, które będą miały różny okres użytkowania i przypisaniu do nich okresów amortyzacji odpowiadających okresowi użytkowania poszczególnych części tego środka trwałego. Dzięki temu w momencie częściowej likwidacji środka trwałego, wyksięgowaniu (dla celów rachunkowych) będzie podlegać przypisana do likwidowanego elementu wartość początkowa oraz odpowiadające mu skumulowane umorzenie ustalone na podstawie określonego dla tego elementu okresu użytkowania. Podejście komponentowe pomoże w precyzyjniejszym ustaleniu kosztów amortyzacji w powiązaniu z różnym okresem użytkowania poszczególnych części składowych jak również uprości ewidencję w momencie konieczności wymiany komponentu (np. nie są konieczne procedury przeprowadzania likwidacji częściowej, nie ma konieczności przeprowadzania procedury ustalenia wartości związanej z częściowym likwidowaniem obiektu, etc.). Podejście komponentowe stanowi istotny element wpływający na jakość sprawozdań finansowych i w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości. Nie jest dopuszczalne wybiórcze stosowanie tej zasady tylko do wybranych środków trwałych, co oznacza, że stosowanie rachunkowości komponentów powinno obejmować wszystkie środki trwałe, które składają się z istotnych komponentów o różnym okresie użytkowania. Zamawiający może nie zastosować zasady komponentowości w stosunku do takich obiektów środków trwałych do których udowodni, iż jej zastosowanie nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe jednostki. Równocześnie przepisy Ustawy CIT nie przewidują możliwości różnicowania stawek amortyzacji dla poszczególnych części składowych środków trwałych, tym samym niemożliwym jest z perspektywy podatkowej przyjęcie rachunkowości komponentów dla środków trwałych z obszaru podatkowego. Przepisy podatkowe są w tym zakresie niezależne od uregulowań zawartych w ustawie o rachunkowości Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zmian w systemie ZSZ (SAP) zgodnie z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia w PSE S.A. rachunkowości komponentów, a następnie implementacja zmian oraz migracja danych na podstawie opracowanej koncepcji. Strona 4 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

5 Wykonawca w ramach realizacji zamówienia związanego z uruchomieniem w PSE S.A. rachunkowości komponentów wykona następujące Usługi: 1) Opracowanie Planu realizacji projektu opisującego sposób realizacji prac określonych w ramach zamówienia. 2) Opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej (koncepcji) związanej z uruchomieniem rachunkowości komponentów, tj. projekt rozwiązania oraz projekt migracji danych, zawierające m.in.: 1) analizę oczekiwań poszczególnych jednostek organizacyjnych w kontekście zmian wynikających z wdrożenia rachunkowości komponentów, 2) analizę istniejącej architektury i przyjętych rozwiązań w obecnie wykorzystywanym w PSE S.A. Systemie ZSZ (SAP) w zakresie rachunkowości środków trwałych nieliniowych i liniowych (odzwierciedlonych w Systemie ZSZ jako kompleksy), wraz z wizualizacją bieżących procesów ( AS-IS ) podlegających zmianie w związku z implementacją rachunkowości komponentów. Wizualizacja procesów ma być zrealizowana w narzędziu Enterprise Architect 1. 3) inwentaryzację zaimplementowanych w PSE S.A. funkcjonalności Systemu ZSZ (SAP) pod kątem wyznaczenia docelowych funkcjonalności wykorzystywanych po uruchomieniu rachunkowości komponentów, 4) określenie zmian w architekturze Systemu ZSZ (SAP), z uwzględnieniem modyfikacji struktur obecnie wykorzystywanych w Systemie ZSZ (SAP), wraz z wizualizacją procesów docelowych ( TO-BE ), zmian w obowiązującym modelu uprawnień oraz określeniem wpływu projektowanych zmian na przebieg aktualnie funkcjonujących procesów, w tym przeprowadzenie analizy koniecznych do wprowadzenia zmian w systemach powiązanych interfejsami z System ZSZ (SAP), w szczególności z systemem wykorzystywanym do zarządzania majątkiem (Asset Management), 5) opracowanie w zakresie poszczególnych modułów Systemu ZSZ (SAP) projektu migracji danych związanych z wprowadzeniem rachunkowości komponentów. 3) Implementację w Systemie ZSZ (SAP) zmian zgodnie z opracowanymi i zaakceptowanymi projektami rozwiązania i migracji danych, w tym m.in.: 1) dostosowanie Systemu ZSZ (SAP) w celu uruchomienia rachunkowości komponentów, 2) wykonanie, przetestowanie oraz wdrożenie interfejsów jednorazowych wykorzystywanych podczas startu produkcyjnego i migracji danych, dostosowanie oraz przetestowanie interfejsów stałych między systemem ZSZ (SAP) a Asset Management, 3) wykonanie lub modyfikacja rozszerzeń Systemu ZSZ (SAP) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie związanym z uruchomieniem rachunkowości komponentów, 4) wykonanie lub modyfikacja w Systemie ZSZ (SAP) raportów niestandardowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie związanym z uruchomieniem rachunkowości komponentów, 5) modyfikacja oraz przetestowanie uprawnień w poszczególnych modułach w związku z uruchomieniem rachunkowości komponentów, 6) przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników kluczowych oraz administratorów Systemu ZSZ (SAP) w zakresie umożliwiającym pracę i administrację w systemie w modułach, które podlegały istotnym zmianom wynikającym z wdrożenia rachunkowości komponentów. Szczegółowy zakres instruktaży wraz z ich liczbą i harmonogramami zostanie ustalony w trakcie realizacji projektu. 4) Opracowanie testów (w tym: planów i scenariuszy testowych, raportów podsumowujących testy wewnętrzne Wykonawcy, raportów z testów Wykonawcy i Zamawiającego) oraz wsparcie realizacji 1 Zamawiający nie zapewnia licencji na oprogramowanie Enterprise Architect. Strona 5 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

6 testów: 1) odbiorczych dostosowanego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z uruchomienia w PSE S.A. rachunkowości komponentów, w tym weryfikacja jakościowa poprawności migracji danych związanych z wdrożeniem rachunkowości komponentów. 2) integracyjnych, weryfikujących poprawność działania modułów w związku z uruchomieniem rachunkowości komponentów oraz weryfikujących poprawność konfiguracji uprawnień. 5) Przeprowadzenie na podstawie zaakceptowanego Projektu migracji danych przygotowania, weryfikacji i importu danych w związku z uruchomieniem rachunkowości komponentów, w tym: 1) migracja testowa na systemie pomocniczym na podstawie danych szacunkowych (w zakresie prac należy założyć maksymalnie 2 krotne wykonanie migracji danych wynikających z błędnych danych szacunkowych), 2) migracja testowa na systemie testowym na wstępnych danych rzeczywistych (w zakresie prac należy założyć maksymalnie 5-cio krotne wykonanie migracji danych wynikających z błędnych danych źródłowych), 3) migracja produkcyjna na systemie produkcyjnym na podstawie danych rzeczywistych wg stanu na r. 6) Aktualizacja podręcznika użytkownika (instrukcja) oraz podręcznika administratora oraz opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej dostosowanego w ramach Projektu Systemu ZSZ (SAP), tzw. dokumentacja powykonawcza wraz z dokumentacją wykonanych narzędzi migracyjnych. 7) Przeprowadzenie startu produkcyjnego dostosowanego Systemu ZSZ (SAP), w tym weryfikacji poprawności wykonanego importu danych, wraz z opracowaniem raportu podsumowującego i potwierdzającego realizację startu produkcyjnego oraz realizacja wsparcia po starcie produkcyjnym dostosowanego w ramach Projektu Systemu ZSZ (SAP). 8) Zapewnienie 240 roboczogodzin pracy konsultantów, realizowanych w siedzibie Zamawiającego na potrzeby implementacji zmian w Systemie ZSZ (SAP) zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Dodatkowe godziny pracy konsultantów będą dotyczyły wyłącznie zmian nieprzewidzianych w projekcie rozwiązania i/lub projekcie migracji danych Termin realizacji Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 1) do 15 dni roboczych od daty zawarcia Umowy w zakresie związanym z opracowaniem Planu realizacji Projektu. 2) do 45 dni roboczych od daty zawarcia Umowy w zakresie związanym z opracowaniem projektu rozwiązania i projektu migracji danych, wynikających z wdrożenia w PSE S.A. rachunkowości komponentów. 3) do w zakresie związanym z realizacją i wdrożeniem w systemie pomocniczym i developerskim ZSZ (SAP) zmian wynikających z uruchomienia w PSE S.A. rachunkowości komponentów wraz z testowymi migracjami danych. 4) do w zakresie związanym z przygotowaniem systemu testowego wraz z testowymi migracjami danych. 5) do w zakresie związanym ze startem produkcyjnym rozwiązania wraz z produkcyjną migracją danych oraz wsparciem po starcie produkcyjnym, z tym że start produkcyjny dostosowanego systemu ZSZ (SAP) wraz z produkcyjną migracją wg stanu na musi nastąpić do dnia r Wymagania dodatkowe związane z realizacją projektu 1) Prowadzenie projektu zgodnie z metodyką ASAP. Strona 6 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

7 2) Opracowanie Planu realizacji Projektu. 3) Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań projektowych. 4) Wykonanie dokumentacji Projektu zgodnie ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego, m.in. z wizualizacją w narzędziu Enterprise Architect procesów podlegających zmianie w związku z implementacją rachunkowości komponentów. 5) Modyfikacja lub przygotowanie od nowa funkcjonalności interfejsu między systemem ZSZ (SAP) a Asset Management zgodnie z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia rachunkowości komponentów oraz wytycznymi SAP w zakresie budowy i licencjonowania interfejsów. 6) Szczegółowe dokumentowanie prac prowadzonych w trybie zdalnym, w zakresie opisującym m.in. cel prac zdalnych, wykonane działania, opis utworzonych zleceń transportowych i ich zawartości, etc. 2. Opis istniejącego Systemu ZSZ (SAP) 2.1. Zakres wdrożonych w PSE S.A. modułów Systemu ZSZ (SAP) Aktualnie PSE S.A. wykorzystuje System ZSZ (SAP) w następujących obszarach: 1. Rachunkowość (moduł FI): Księga Główna (KG) ewidencja i przetwarzanie danych finansowych, plan kont, sprawozdawczość zewnętrzna (RZiS, Bilans, zestawienia obrotów i sald, rejestry VAT), rozliczenia podatkowe, dzienniki dokumentów, tworzenie raportów (rejestrów) zaksięgowanych dokumentów, sprawozdawczość GUS; ewidencja rozliczeń gotówkowych; rozliczenia delegacji służbowych. Dodatkowo: Księga Główna zawiera m.in. konta zbiorcze odwzorowujące zapisy szczegółowe dokonane w księgach pomocniczych. Dane związane z Dostawcami i Odbiorcami są umieszczane w odpowiednich księgach pomocniczych. Konta KG są odniesione do planu kont grupy kapitałowej dla potrzeb konsolidacji; Niektóre operacje zwane operacjami specjalnymi księgi głównej są w zestawieniach kontrahenta widzialne tylko na życzenie. Operacje specjalne są zapisywane na odrębnych kontach Księgi Głównej dla umożliwienia wyodrębnienia ich w raportach; VAT (rozwiązanie klienckie), podatek od nieruchomości (rozwiązanie klienckie) i inne podatki oraz opłaty są obsługiwane w sposób spełniający wymagania ustaw w Polsce. Raporty niestandardowe są drukowane po polsku i zawierają specyficzne podsumowania i inne elementy wymagane przepisami; System obsługuje procedury zamknięcia pojedynczej jednostki gospodarczej. a. Rozrachunki z odbiorcami zarządzanie płatnościami obcymi (należnościami), monitorowanie oraz sterowanie kontami odbiorców. Wszelkie transakcje z odbiorcami są szczegółowo rejestrowane w księdze pomocniczej należności z równoczesnym odniesieniem na koncie zbiorczym w księdze głównej. System obsługuje przedpłaty, weksle, gwarancje oraz inne operacje specjalne Księgi Głównej. b. Rozrachunki z dostawcami zarządzanie płatnościami własnymi (zobowiązaniami), kontrola pozycji nierozliczonych, prognozowanie terminów płatności. Wszelkie transakcje z dostawcami są szczegółowo rejestrowane w księdze pomocniczej zobowiązań z równoczesnym odniesieniem na koncie zbiorczym w księdze głównej. System obsługuje przedpłaty, weksle, gwarancje oraz inne operacje Strona 7 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

8 specjalne Księgi Głównej. c. Zarządzanie Danymi Podstawowymi dostawców/odbiorców. d. Akcyza od energii elektrycznej: ewidencja, raportowanie (rozwiązanie klienckie). 2. Zarządzanie majątkiem trwałym w zakresie księgi pomocniczej (moduł FI-AA): a. Prowadzenie kartotek majątku trwałego oraz składników niskocennych majątku; b. Nadawanie środkom trwałym numerów kodów kreskowych i drukowanie etykiet z kodami kreskowymi (rozwiązanie klienckie); c. Rejestracja operacji księgowych na środkach trwałych, tj.: amortyzacja, równoległa wycena majątku dla różnych celów, np. bilansowa, podatkowa, dotacje UE, wycena środków trwałych dla celów ubezpieczeniowych; d. Obsługa przeszacowania i trwałej utraty wartości; e. Obsługa podatku od nieruchomości (rozwiązanie klienckie): Naliczenie i księgowanie podatku od nieruchomości; Drukowanie deklaracji; Rejestracja korekt podatku od nieruchomości; f. Inwentaryzacja majątku trwałego (rozwiązanie klienckie): Integracja z kolektorami kodów kreskowych; Generowanie arkuszy spisowych i sprawozdań inwentaryzacyjnych; Wycena inwentaryzacji; g. Obsługa dokumentów dotyczących likwidacji środków trwałych oraz składników niskocennych majątku: ZLST, WLSN, PUZT, PUZN, LT, PFLT, PFLN (rozwiązanie klienckie); h. Obsługa dokumentów MT (rozwiązanie klienckie); i. Raportowanie na potrzeby informacyjne jednostek PSE wynikające z zakresu prowadzonych analiz oraz wymaganej sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej. 3. Kontroling (moduł CO): a. Zarządzanie obiektami kontrolingowymi (MPK, zlecenia CO, rodzaje kosztów, wskaźniki statystyczne); b. Rozliczenia wewnętrzne i ocena rentowności; c. Planowanie kosztów i przychodów na potrzeby PSE S.A.; d. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów; e. Raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne; f. Akcyza od energii elektrycznej: ewidencja, raportowanie (rozwiązanie klienckie). 4. Zarządzanie środkami pieniężnymi (moduł FI-BL): a. obsługa płatności: generowanie przelewów bankowych; b. ewidencja wyciągów bankowych. 5. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (moduł HR): Strona 8 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

9 a. Ewidencja i raportowanie danych kadrowo-płacowych; b. Naliczanie i księgowanie list płac; c. Przygotowanie danych służących do generowania plików Home Banking z wypłatami wynagrodzeń; d. Obsługa Funduszu Bezosobowego; e. Naliczenie Funduszu Socjalnego (m.in. rozliczanie pożyczek); f. Drukowanie pasków płacowych, zestawień płacowych; g. Obsługa zdarzeń kadrowych dla pracowników; h. Obsługa PPE (Pracowniczego Programu Emerytalnego): zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracownika do/z PPE; zgłaszanie zmian: funduszy, osób uposażonych, adresów zamieszkania. i. Przekazywanie dokumentów do ZUS; j. Obsługa e-deklaracji; k. Obsługa ochrony danych osobowych pracowników (rozwiązanie klienckie); l. Ewidencja i raportowanie danych do planów finansowych (Fundusz wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, szkoleń) wg. MPK i składników płacowych. 6. Gospodarka materiałowa (moduł MM): a. Zgłoszenia zapotrzebowania; b. Kontrakty; c. Zamówienia, również w walucie obcej; d. Arkusz przyjęcia usługi; e. Wstępne wprowadzanie oraz księgowanie dokumentów księgowych zewnętrznych; f. Handel zagraniczny; g. Akcyza od energii elektrycznej: ewidencja, raportowanie (rozwiązanie klienckie); h. Rejestr, rozliczanie wniosków prawnych (rozwiązanie klienckie). i. Obsługa magazynów w module MM: Generowanie kodów kreskowych dla indeksów materiałowych z obszaru magazynów: DA, DE, DT oraz drukowanie etykiet z kodami kreskowymi dla indeksów materiałowych z obszaru magazynu DE; Zakupy, zwroty, wydania materiałów; Przyjęcia, zwroty, wydania, likwidacja materiałów depozytowych; Rezerwacje; Wydania towarów na zewnątrz (sprzedaż z magazynu); Wydruki dokumentów magazynowych; Partie; Integracja z kolektorami kodów kreskowych (kolektory Opticon H-15) oraz aplikacją kolektorową PSE Magazyn (obsługa kolektorów), służącą do przeprowadzania inwentaryzacji magazynu PSE w obszarze DE; Strona 9 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

10 Generowanie arkuszy spisowych i sprawozdań inwentaryzacyjnych; Wycena inwentaryzacji; Obsługa miejsc składowania (rozwiązanie klienckie); Alerty minimalnych stanów magazynowych (rozwiązanie klienckie); Inwentaryzacja zapasów z wykorzystaniem kolektorów danych (rozwiązanie klienckie). 7. Sprzedaż i dystrybucja (moduł SD): a. Kontrakty ilościowe i umowy terminarzowe; b. Zlecenia sprzedaży; c. Fakturowanie; d. Handel zagraniczny; e. Sprzedaż z magazynu; f. Akcyza od energii elektrycznej: ewidencja, raportowanie (rozwiązanie klienckie); g. Raportowanie standardowe; h. Raportowanie niestandardowe (rozwiązania klienckie); i. Interfejsy do wystawiania zleceń sprzedaży. 8. Zarządzanie inwestycjami i system projektowy (moduł IM/PS): a. Opracowanie struktury projektu (elementy planu strukturalnego, sieci czynności); b. Tworzenie i zmiana struktury programu (planu) inwestycyjnego wraz z przypisaniem projektu do pozycji programu; c. Planowanie ponoszenia nakładów dla każdego projektu w poszczególnych miesiącach danego roku; d. Planowanie wskaźników statystycznych dla projektu inwestycyjnego; e. Planowanie ponoszenia nakładów na programie inwestycyjnym; f. Przeniesienie planowanych wartości z projektów do programu inwestycyjnego; g. Symulacja amortyzacji przyszłych środków trwałych; h. Przekazywanie nakładów poniesionych na majątek trwały (integracja z modułem FI-AA): Generowanie dokumentów OT/OP (rozwiązanie klienckie); Rozliczenia okresowe inwestycji na środki trwałe w budowie; Rozliczenie końcowe inwestycji na środki trwałe i WNiP; Zaniechanie, sprzedaż, darowizna środków trwałych w budowie; i. Zamknięcie roku i otwarcie nowego w programie inwestycyjnym; j. Raportowanie standardowe; k. Raportowanie niestandardowe (rozwiązania klienckie). Strona 10 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

11 2.2. Informacje techniczne dotyczące Systemu ZSZ (SAP) 1. Szczegóły techniczne dotyczące bieżącego systemu: a. Wersja Systemu ZSZ (SAP): ECC 6.0, EhP 4, non-unicode. b. Główne składniki Systemu ZSZ (SAP) (stan na ): 2. Aktywne komponenty: SAP_BASIS SAPKB70113 SAP Składnik podstawowy SAP_ABA SAPKA70113 Składnik międzyaplikacyjny SAP_APPL SAPKH60407 Logistyka i Rachunkowość SAP_HR SAPKE60480 Zarządzanie kadrami HR-CEE SAPK-60481INHRCEE HR country version for CEE countries HR-CEECPL SAPK-60481INHRCEECPL Sub component HR-CEECPL of HR-CEE a. FI Financial Accounting: FI-GL General Ledger Accounting FI-AP Accounts Payable FI-AR Accounts Receivable FI-AA Assets Accounting FI-SL Special Purpose Ledger b. CO Controlling: CO-OM-CEL Cost Element Accounting CO-OM-CCA Cost Center Accounting CO-OM-OPA Overhead Cost Internal Orders c. TR-CM Treasury Cash Management d. MM Material Management: MM-PUR Purchasing MM-IM Inventory Management e. SD Sales and Distribution: SD-SLS Sales SD-BIL-IV-BP Billing Plan SD-FT Foreign Trade SD-IS Information System f. LE Logistic Execution g. LO Logistics h. HR Human Resources i. PP-MP Production Planning Master Planning Strona 11 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

12 j. IM Investment Management k. PS Project System 3. Aktywne rozszerzenia w Systemie ZSZ (SAP): a. EA-FIN EA-APPL 600 Uwaga: rozszerzenie wykorzystywane na potrzeby funkcjonalności Accrual Engine. b. EA-TRV EA-HRGXX Informacje konfiguracyjne Systemu ZSZ (SAP) Poniżej przedstawione są informacje dotyczące konfiguracji wdrożonego w GK PSE Systemu ZSZ (SAP): 1. Liczba planów kont: 1, 2. Liczba jednostek gospodarczych: 2, w tym jedna z 6-cioma działami gospodarczymi (projekt będzie prowadzony w jednej jednostce gospodarczej z 6-cioma działami gospodarczymi), 3. Liczba obszarów rachunku kosztów: 1, 4. Liczba środków trwałych, w grupach podlegających projektowi wprowadzenia rachunkowości komponentów: ok , 5. Szacunkowa liczba komponentów: Opis rozwiązania docelowego UWAGA: Poniższy opis należy traktować jak wstępny zakres wdrożenia, który będzie podlegał uszczegółowieniu na etapie tworzenia koncepcji (tj. projektu rozwiązania oraz projektu migracji danych) Założenia podstawowe Wydzielaniu komponentów ze środka trwałego podlegają tylko te elementy, które: wykazują różny okres użytkowania, są identyfikowalnymi fizycznie częściami składowymi. Rachunkowość komponentów w ewidencji majątkowej będzie polegała na wydzieleniu z głównego środka trwałego komponentów w postaci podnumerów. Główny środek trwały stanowić będzie szkielet obiektu majątkowego, a komponenty będą jego uzupełnieniem. Główny środek trwały i komponenty będą miały ten sam numer SAP i różne podnumery SAP, przy czym podnumer równy 0000 posiadać będzie główny środek trwały. Przykład poniżej: Nr główny SAP Podnumer SAP Typ składnika Nazwa składnika majątku (przykład) Główny środek trwały Autotransformator 220/110 kv Komponent Izolator przepustowy Komponent Izolator przepustowy Tabela 1. Przykład środka trwałego komponenty Strona 12 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

13 Wydzielone komponenty z głównego środka trwałego nie będą miały aktywnych obszarów podatkowych. W przypadku liniowych środków trwałych tj. linii energetycznych ze światłowodami figurujących w ewidencji majątkowej w postaci kompleksów, w celu dokonania dla nich wydzielenia komponentów w postaci linek OPGW wymagane będzie: Przeniesienie wartości początkowej wraz z dotychczasowym umorzeniem z grupy Linie energetyczne ze światłowodami (grupa kompleksowych SAT) do grupy Rurociągi, linie telekomunik., linie elektroenergetyczne (grupa SAT z podnumerami) nastąpi zmiana numeru SAP dla środka trwałego. Poprzedni numer SAP zostanie zapamiętany w nowej kartotece środka trwałego. Wydzielenie w ramach numeru głównego składnika komponentów w postaci podnumerów. Nie będzie można wyodrębniać komponentów dla grup: niskocennych środków trwałych (grupy 95*, 96*, 97*, 98*), składników majątku związanych z podatkiem od nieruchomości (grupy N*), elementów składowych środka trwałego (grupa Inne ), WNiP (grupy 900*), środków trwałych w budowie (grupy , ) Opis funkcjonalny Struktura środka trwałego Główny środek trwały i komponenty będą miały ten sam numer SAP i różne podnumery SAP, przy czym podnumer równy 0000 posiadać będzie główny środek trwały. Najpierw będzie tworzona kartoteka dla głównego środka trwałego, a następnie kartoteki dla jego komponentów. Podnumery dla komponentów będą nadawane automatycznie przez system ZSZ (SAP). Obecne liniowe środki trwałe prezentowane w systemie jako kompleksy zostaną przekształcone na środki trwałe z komponentami. W związku z powyższym liniowe środki trwałe otrzymają nowe numery SAP. Numery kodów kreskowych zostaną niezmienione. Poprzedni numer SAP zostanie zapamiętany w nowej kartotece środka trwałego. Numery SAP nieliniowych SAT nie zostaną zmienione. Podnumer 0000 będzie numerem głównym (szkieletem środka trwałego), kolejne podnumery będą komponentami Zakres informacyjny kartotek Wspólne dla głównego środka trwałego i jego komponentów, np.: Zarządzający i MPK (z wyłączeniem linii energetycznych ze światłowodami), Obszar/rejon, Indywidualne, np.: numer kodu kreskowego, numer inwentarzowy, numer seryjny, Użytkownik, Osoba odpowiedzialna, Lokalizacja, Rok produkcji itp. W kartotece głównego środka trwałego będzie zawarta informacja, że posiada komponenty. Strona 13 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

14 Kody kreskowe Numery kodów kreskowych będą nadawane indywidulanie zarówno dla głównego środka trwałego jak i dla komponentów. Komponenty, podobnie jak obecnie środki trwałe, będą oklejane etykietami kodów kreskowych Nazewnictwo komponentów Komponenty środków trwałych będą miały nadawaną nazwę zgodnie ze słownikiem nazw własnych dla komponentów. Główny środek trwały będzie miał nadawaną nazwę zgodną z dotychczasowym słownikiem nazw własnych środków trwałych Wycena środka trwałego Główny środek trwały (podnumer = 0000 ) posiadać będzie wszystkie obszary wyceny: bilansowe i podatkowe. Wartość początkowa bilansowa stanowić będzie wartość tylko głównego środka trwałego, a wartość początkowa podatkowa zagregowaną wartość początkową głównego środka trwałego i jego komponentów. Komponenty będą posiadały tylko obszary bilansowe i przypadające na niego wartości początkowe wraz z dotychczasowym umorzeniem w przypadku środków trwałych już znajdujących się w ewidencji majątkowej Spółki w tych obszarach oraz swoje indywidualne stawki amortyzacji. Zdarzenia gospodarcze wykonywane dla komponentów rejestrowane będą na tych samych kontach Księgi Głównej, co dla głównego środka trwałego Zdarzenia gospodarcze Przyjęcie środka trwałego na stan Dokumenty OT będą wystawiane oddzielnie dla głównego środka trwałego i komponentów. Na podstawie wystawionych dokumentów OT następują księgowania: dla głównego środka trwałego w obszarach: bilansowych i podatkowych; dla komponentów oddzielnymi operacjami księgowymi bilansowo na komponencie i podatkowo na głównym środku trwałym. Zwiększenie wartości W przypadku zwiększenia wartości komponentu, na podstawie dokumentu OT wystawionego dla komponentu, księgowanie wykonywane jest oddzielnymi operacjami księgowymi: bilansowo na komponencie, podatkowo na głównym środku trwałym. W opisie dokumentu księgowego dla obszaru podatkowego, powinna zostać zawarta informacja o źródle zwiększenia wartości (np. podnumer komponentu, nr dokumentu księgowego z obszaru bilansowego). W przypadku zwiększenia wartości całego środka trwałego księgowanie następuje na głównym środku trwałym w obszarze bilansowym i podatkowym. Likwidacja W przypadku likwidacji całkowitej komponentu księgowanie powinno być wykonane oddzielnymi operacjami księgowymi: bilansowo na komponencie, podatkowo na głównym środku trwałym. W przypadku likwidacji całkowitej głównego środka trwałego muszą wcześniej zostać zlikwidowane jego komponenty, księgowanie następuje w obszarze bilansowym i podatkowym. Strona 14 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

15 W systemie będą wykonywane likwidacje częściowe dla komponentów Inwentaryzacja Wymagana jest możliwość inwentaryzacji komponentów. Konieczna będzie weryfikacja rozszerzeń w systemie ZSZ (SAP) pod kątem zmian wynikających z uwzględniania podnumerów dla środka trwałego Raportowanie Raporty standardowe i niestandardowe umożliwiają wykonanie raportów dla numerów głównych środków trwałych i podnumerów. Konieczna będzie weryfikacja raportów w systemie ZSZ (SAP) pod kątem zmian wynikających z uwzględniania podnumerów dla środka trwałego Wstępny zakres prac w systemie ZSZ (SAP) Prace konfiguracyjne, programistyczne i testy będą wykonywane na systemie pomocniczym. Testy zostaną przeprowadzone w oparciu o dane przygotowane w sposób szacunkowy. Równocześnie zostanie przygotowana pełna lista kroków, jakie będą do wykonania na systemie docelowym w celu uruchomienia nowej funkcjonalności dla środka trwałego uwzględniającej rachunkowość komponentów. Poniżej przedstawione zostały podstawowe kroki dot. uruchomienia funkcjonalności rachunkowości komponentów w systemie ZSZ (SAP): 1. Opracowanie koncepcji biznesowej (Projektu rozwiązania oraz Projektu migracji danych) w zakresie zmian w procesach biznesowych dotyczących zarządzania majątkiem trwałym w związku z wdrożeniem rachunkowości komponentów: o Przekazanie inwestycji na majątek trwały. o Zwiększenie wartości komponentowego środka trwałego. o Przesunięcia ze skutkiem księgowym. o Rozchód (likwidacje, sprzedaż itp.). o Inwentaryzacja. 2. Konfiguracja i dostosowanie systemu ZSZ (SAP) dla komponentowych środków trwałych: o Konfiguracja kartoteki podnumerów z uwzględnieniem koniecznych walidacji i substytucji. o Implementacja słownika nazw własnych dla komponentów nowy słownik lub modyfikacja istniejącego dla środków trwałych. o Konfiguracja nowych operacji księgowych oraz opracowanie pomocy dostępnej w czasie księgowania rozchodu w obszarze podatkowym głównego środka trwałego i wyliczającej wartość jaką trzeba wyksięgować na skutek likwidacji komponentu lub przeksięgowania wartości pomiędzy środkami trwałymi. o Modyfikacja funkcjonalności do drukowania etykiet kodów kreskowych obecnie na niektórych typach etykiet drukowany jest numer SAP, ale bez podnumeru. o Modyfikacja funkcjonalności generowania dokumentów OT/OP, MT, ZLST, PUZT, LT. o Modyfikacja funkcjonalności do obsługi (eksport do kolektorów, import danych z kolektorów, arkusze spisowe) i wyceny inwentaryzacji. 3. Narzędzia do konwersji liniowych i nieliniowych środków trwałych: o Program do masowego tworzenia kartotek dla komponentów na podstawie przygotowanego pliku. o Program do masowego wyksięgowania dotychczasowych wartości i wprowadzenia nowych (wycenionych) wartości początkowych oraz umorzeń dla głównego środka Strona 15 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

16 trwałego i jego komponentów, wraz z kontrolą zgodności wartości wyksięgowanej z wartością wksięgowaną dla środka trwałego z komponentami. 4. Wykonanie nowego raportu rozbieżności między księgowaniami w obszarach bilansowych i podatkowych. 5. Modyfikacja lub przygotowanie od nowa funkcjonalności interfejsu między systemem ZSZ (SAP) a Asset Management zgodnie z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia rachunkowości komponentów oraz wytycznymi SAP w zakresie budowy i licencjonowania interfejsów. 6. Modyfikacja ról. 7. Pełna szczegółowa lista kroków, jakie będą do wykonania na systemie docelowym w celu uruchomienia nowej funkcjonalności dla środka trwałego uwzględniającej rachunkowość komponentów. 8. Wykonanie testów na systemie pomocniczym w oparciu o dane szacunkowe oraz testowym w oparciu o wstępne dane rzeczywiste Informacje dotyczące poszczególnych prac konfiguracyjnych i rozwojowych W tabelach poniżej znajdują się informacje dotyczące poszczególnych prac. Lp. Obszar Ogólny zakres prac 1. Kartoteka komponentów a. Kontrola grup KST, dla których nie będzie można tworzyć komponentów. b. Automatyczne nadawanie podnumerów i numerów kodów kreskowych. c. Opracowanie wyglądu kartoteki komponentów. d. Walidacje i substytucje dla określonych pól kartoteki komponentów. 2. Przyjęcie komponentu z inwestycji do ewidencji majątku trwałego 3. Przeksięgowania w związku z przesunięciami komponentowego środka trwałego 4. Dokument MT dla komponentu a. Walidacje w funkcji rozliczenia nakładów na komponenty i generowania dla nich dokumentu OT/OP. b. Walidacje w funkcji księgowania pierwszego przychodu dla komponentu. c. Walidacje i substytucje w funkcji księgowania zwiększenia wartości komponentu. d. Modyfikacja formularza OT/OP uwzględnienie podnumeru. Konfiguracja rodzajów operacji dla: a. Zmiany grupy całego komponentowego środka trwałego b. Przesunięcia komponentu z jednego środka trwałego do innego. c. Innych rodzajów przeksięgowań zgodnie z ustaleniami. a. Modyfikacja funkcjonalności generowania dokumentu MT dla obecnych środków trwałych. b. Dostosowanie funkcjonalności generowania dokumentu MT dla komponentów. c. Modyfikacja formularza MT uwzględnienie podnumeru Strona 16 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

17 Lp. Obszar Ogólny zakres prac 5. Księgowanie likwidacji dla komponentowych środków trwałych 6. Dokumenty ZLST, PUZT, LT, PFLT dla komponentowych środków trwałych 7. Etykiety kodów kreskowych dla komponentowych środków trwałych 8. Słownik nazw własnych dla komponentów 9. Inwentaryzacja komponentowych środków trwałych a. Konfiguracja rodzajów operacji dla: Likwidacji całego środka trwałego z komponentami. Likwidacji pojedynczych komponentów. b. Walidacje dla likwidacji częściowych komponentów. a. Walidacje dla likwidacji częściowych komponentów. b. Modyfikacje programów ułatwiających obsługę dokumentów likwidacji dla komponentowych środków trwałych zgodnie z ustaleniami. c. Modyfikacja formularzy ZLST, PUZT uwzględnienie podnumeru, dodanie informacji o procencie likwidacji wg. wartości bilansowych dla danego komponentu w stosunku do wartości całego środka trwałego. Modyfikacja etykiet kodów kreskowych uwzględnienie podnumeru (etykiety są opracowane w narzędziu SMARTFORM) a. Opracowanie wraz z obsługą słownika nazw własnych oraz okresem użytkowania dla komponentów. b. Uwzględnienie nowego słownika w kartotece komponentu w polu Oznaczenie. a. Modyfikacja obsługi inwentaryzacji oraz formularza arkusza spisowego uwzględnienie komponentów (podnumerów). b. Wycena inwentaryzacji uwzględnienie komponentów (podnumerów). 10. Raportowanie, role a. Modyfikacja wariantów wyświetlania, selekcji. b. Opracowanie nowego raportu rozbieżności między księgowaniami w obszarach bilansowych i podatkowych. c. Dostosowanie ról. 11. Narzędzia do konwersji liniowych i nieliniowych środków trwałych na środki trwałe z komponentami a. Program do masowego tworzenia kartotek dla komponentów na podstawie przygotowanego pliku. b. Program do masowego wyksięgowania dotychczasowych wartości i wprowadzenia nowych (wycenionych) wartości początkowych oraz umorzeń dla głównego środka trwałego i jego komponentów, wraz z kontrolą zgodności wartości wyksięgowanej z wartością wksięgowaną dla środka trwałego z komponentami. Tabela 2. Ogólny zakres prac w projekcie Strona 17 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi

18 4. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru W ramach realizacji projektu Wykonawca musi opracowywać produkty przynależne poszczególnych zadań, a następnie przekazać je do odbioru zgodnie z kryteriami określonymi w Tabeli 3. Podczas realizacji Etapów może być konieczne kilkukrotne wykonanie poszczególnych produktów w ramach zadań. Tabela 3. Produkty wdrożenia przyporządkowane etapom projektu oraz kryteria ich odbioru Nr. Zadanie Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru Prod. Opracowanie Planu realizacji Projektu Plan realizacji Dokument zawierający: Plan wdrożenia musi zawierać wszystkie składniki Projektu Założenia, uwarunkowania i cele projektu i cechy określone w rubryce "Właściwości produktu". wdrożeniowego, Zgodność z zawartą Umową. Opis struktury organizacyjnej projektu określający role projektowe, zależności organizacyjne oraz zakres odpowiedzialności stron projektu, Szczegółowy harmonogram wdrożenia, uwzględniający podział projektu na etapy, w szczególności wskazanie dat zgłoszenia do odbioru wszystkich wymaganych produktów wdrożenia, Szczegółowy opis zadań i produktów projektu, uwzględniający opis zależności między zadaniami i produktami. Procedury projektowe w tym: o o o procedurę zarządzania zmianami, procedurę zarządzania ryzykiem, procedurę odbioru produktów w tym elementów dostosowanego Systemu ZSZ (SAP), Zgodność z regulacjami organizacyjnymi obowiązującymi u Zamawiającego. Zgodność merytoryczno-formalna z wybraną przez Wykonawcę uznaną na świecie metodyką zarządzania projektami PRINCE2 lub PMBoK lub równoważną, definiującą dokumentację projektową w tym dokument klasy "Plan wdrożenia", "Plan Projektu". Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. Strona 18 z 48

19 Zadanie Nr. Prod. Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru o o o o procedurę zgłaszania problemów, procedurę komunikacji, procedurę śledzenia i raportowania postępów prac, procedurę zarządzania jakością w tym opis standardów projektowych np. w zakresie nazewnictwa i wewnętrznej struktury dokumentów projektowych, Wzory/szablony używanych w projekcie dokumentów. Opracowanie projektu rozwiązania i projektu migracji danych w zakresie związanym z wdrożeniem w PSE S.A. rachunkowości komponentów Projekt rozwiązania (PR.010) Dokument zawierający m.in.: opis zakresu objętego projektem oraz poszczególnych funkcjonalności Systemu ZSZ (SAP) wymagających dostosowania, w tym: o o o o o pojęciowego modelu danych i przypadków użycia algorytmów realizacji funkcji w Systemie ZSZ (SAP), danych ewidencjonowanych i przetwarzanych w Systemie ZSZ (SAP), interfejsów wewnętrznych i zewnętrznych. opisy procesów związanych z obsługą funkcjonalności rachunkowości komponentów w Systemie ZSZ (SAP), analizę oczekiwań poszczególnych jednostek organizacyjnych w kontekście zmian Koncepcja architektury biznesowej Systemu ZSZ (SAP) musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. Koncepcja musi być kompletna tzn. musi zawierać opisy wszystkich procesów i podprocesów związanych z wprowadzeniem w PSE S.A. rachunkowości komponentów. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. Format dokumentacji zgodnie ze standardami dokumentacji specjalistycznej projektów IT obowiązującymi u Zamawiającego. Sposób i zakres wykorzystania standardów zostaną doprecyzowane w ramach prac zespołów realizacyjnych. Strona 19 z 48

20 Zadanie Nr. Prod. Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru wynikających z wdrożenia rachunkowości komponentów, analizę istniejącej architektury i przyjętych rozwiązań w obecnie wykorzystywanym w PSE S.A. Systemie ZSZ (SAP) w zakresie rachunkowości środków trwałych nieliniowych i liniowych (odzwierciedlonych w Systemie ZSZ jako kompleksy), wraz z wizualizacją bieżących procesów ("AS-IS") podlegających zmianie w związku z implementacją rachunkowości komponentów. Wizualizacja procesów ma być zrealizowana w narzędziu Enterprise Architect. inwentaryzację zaimplementowanych w PSE S.A. funkcjonalności Systemu ZSZ (SAP) pod kątem wyznaczenia docelowych funkcjonalności wykorzystywanych po uruchomieniu rachunkowości komponentów, określenie zmian w architekturze Systemu ZSZ (SAP), z uwzględnieniem modyfikacji struktur obecnie wykorzystywanych w Systemie ZSZ (SAP), wraz z wizualizacją procesów docelowych ("TO-BE"), zmian w obowiązującym modelu uprawnień oraz określeniem wpływu projektowanych zmian na przebieg aktualnie funkcjonujących procesów, w tym przeprowadzenie analizy koniecznych do wprowadzenia zmian w systemach powiązanych interfejsami z System ZSZ (SAP), w szczególności z systemem wykorzystywanym do zarządzania majątkiem (Asset Management). Strona 20 z 48

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym Wsparcie i Rozwój Systemu Centrum Gospodarki Własnej opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 i Enterprise Portal oraz ewentualna migracja do wyższej wersji Microsoft Dynamics AX etap dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo