Karta Projektu. Projekt: Opracowanie docelowej mapy procesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LOGO UEP. Wersja 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Projektu. Projekt: Opracowanie docelowej mapy procesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LOGO UEP. Wersja 1"

Transkrypt

1 Karta Projektu Projekt: Opracowanie docelowej mapy procesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LOGO UEP Wersja 1

2 SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA REALIZACJI PRAC PRZEDMIOT PROJEKTU Cele projektu Przedmiot i rezultaty prac ORGANIZACJA PROJEKTU Struktura organizacyjna projektu Role w projekcie i ich odpowiedzialności HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH KOMUNIKACJA PROJEKTOWA Adresy Ogólne zasady komunikacji projektowej i współpracy Plan przepływu decyzji i informacji Rejestry projektowe PROCESY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Zarządzanie zmianą Zarządzanie ryzykiem ZAŁĄCZNIKI KARTY PROJEKTU Software AG. All rights reserved. Page 2 of 26

3 1.0 PODSTAWA REALIZACJI PRAC Projekt "Opracowania aktualnej i docelowej mapy procesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzony jest na podstawie umowy zawartej w dniu roku pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym z siedzibą w Poznaniu, przy Al. Niepodległości 10, określaną jako Zamawiający, a firmą Software AG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 18, określaną jako Wykonawca. Karta Projektu definiuje organizacyjne i merytoryczne zasady realizacji projektu, którego przedmiotem jest opracowanie aktualnej i docelowej mapy procesów UEP. Została ona opracowana w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany Karty Projektu oraz załączników i formularzy wymagają formy pisemnej i akceptacji każdej ze stron z rejestracją zmian w formularzu Wniosku Zgłoszenia Zmiany. 2.0 PRZEDMIOT PROJEKTU 2.1 Cele projektu Celem głównym projektu jest zbudowanie nowego modelu procesów biznesowych dla UEP obejmującego następujące elementy: mapy procesów, strukturę organizacyjną, wskazaną dokumentację papierową, która zastąpiona zostanie przez dokumentacją elektroniczną, funkcjonalności do obiegu dokumentów i automatyzacji procesów, model hierarchii produktów/usług, model struktury systemów informatycznych, model hierarchii celów. Celami cząstkowymi są: 1. Identyfikacja procesów biznesowych realizowanych przez działy administracyjne oraz Wydział Zarządzania, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Wydział Towaroznawstwa, Wydział Ekonomii i Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2. Wykonanie analizy i optymalizacji procesów biznesowych, 3. Określenie procesów biznesowych poddanych automatyzacji, zakresu dokumentów, które zastąpione zostaną dokumentacją elektroniczną, funkcjonalności do obiegu dokumentów i automatyzacji procesów. 2.2 Przedmiot i rezultaty prac 1. ETAP 0 Uruchomienie prac projektowych Celem tego etapu zapewnienie sprawnego przebiegu całości prac projektowych oraz przygotowanie metodyczno-narzędziowe kluczowych uczestników prac ze strony UEP pod kątem bezpośrednich działań projektowych. Zakres działań: Ocena powiązań i wpływów innych projektów (zakończonych i będących w trakcie realizacji) Wyznaczenie członków zespołów roboczych Opracowanie Dokumentu Organizacji Projektu Zatwierdzenie Dokumentu Organizacji Projektu Przygotowanie szkoleń i materiałów szkoleniowych Szkolenia: 2011 Software AG. All rights reserved. Page 3 of 26

4 Szkolenia metodyczne w zakresie przedmiotu projektu, szkoleni obejmą 2 grupy po 30 osób, czas trwania 2 dni. Rezultaty: Dokument Organizacji Projektu zatwierdzony dokument opisujący organizację prac projektowych Przygotowane wzorce metodyczne w zakresie modelowania procesów, gotowe do użycia w pracach projektowych (filtr metodyczny, szablony, dokumentacja) Przygotowany do prac projektowych Zespół UEP. Metodyka prac: Warsztaty z kierownikami projektu ze strony UEP Warsztaty z kluczowymi odbiorcami prac Praca samodzielna konsultantów Prezentacja projektu na spotkaniu otwierającym Szkolenia. 2. ETAP I Opis stanu bieżącego (stan jak jest ) Celem tego etapu jestprzygotowanie szczegółowego opisu stanu bieżącego (stan jak jest ). W ramach prac prowadzonych w Etapie 1 zostaną zamodelowanie 3 wydziały UEP: Wydział Zarządzania, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz Wydział Towaroznawstwa. Wydział Ekonomii i Wydział Gospodarki Międzynarodowej zostaną natomiast zamodelowane korzystając z modeli już wykonanych i wprowadzając niezbędne modyfikacje i rozszerzenia. W ramach prac prowadzonych w Etapie 1 zostaną także zamodelowane wszystkie działy administracyjne UEP. Zakres działań: Zrozumienie środowiska organizacyjno-zarządczo-biznesowego UEP: ν Zebranie dokumentacji na temat organizacji, ν Przegląd dokumentacji na temat organizacji (w aspekcie jej funkcjonowania na rynku, oraz w odniesieniu do wewnętrznych uwarunkowań), ν Przegląd założeń strategicznych przegląd strategii, charakterystyka misji, wizji i celów strategicznych organizacji do zrozumienia środowiska biznesowego, Opracowanie ogólnej mapy UEP, Mapy poziomu 2 przedstawiają zbiór kluczowych procesów UEP. Procesy są przedstawione w podziale na podstawowe, wspierające i zarządcze, dla każdego procesu są określone jego rezultaty. Zdefiniowanie procesów, Mapy poziomu 3 przedstawiają każdy proces z poziomu 2 z wyróżnieniem wszystkich jego podprocesów składowych, określeniem jednostek organizacyjnych wspierających poszczególne podprocesy, określeniem kluczowych rezultatów poszczególnych podprocesów, wskazaniem wejść i wyjść do innych podprocesów oraz regulacji wewnętrznych związanych z realizacją podprocesów. Opracowanie szczegółowych map procesów, 2011 Software AG. All rights reserved. Page 4 of 26

5 Mapy poziomu 4 przedstawiają każdy podproces z poziomu 3 ze szczegółowym wyróżnieniem wszystkich jego składowych: ν Czynności/zadania/działania w podprocesie, ν Dla każdej czynności zostanie określony min, max i średni czas jej realizacji (na podstawie informacji otrzymanej od pracowników UEP), ν Osoby/jednostki organizacyjne/stanowiska wykonujące lub wspierające wykonanie poszczególnych czynności, ν Moduły systemów informatycznych niezbędne do realizacji poszczególnych czynności, ν Wejścia i wyjścia poszczególnych czynności, w szczególności dokumenty (wejściowe i wyjściowe). ν Wejścia i wyjścia z podprocesu. ν Wejścia i wyjścia do innych podprocesów, Opracowanie modelu struktury organizacyjnej UEP (jednostki organizacyjne, stanowiska) Opracowanie modelu celów w układzie hierarchicznym, W szczególności, dla poszczególnych celów zostaną określone czynniki niezbędne do ich osiągnięcia oraz działania i produkty/usługi wspomagające ich osiągniecie, Opracowanie modelu hierarchii wytwarzanych lub oferowanych produktów/usług z powiązaniami do modeli procesów i celów, Opracowanie modelu struktury systemów informatycznych (do poziomu modułów), Sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki Etapu 1, Przegląd wyników prac Etapu 1, Zatwierdzenie wyników Etapu 1. Rezultaty: Dokumentacja realizacji Etapu 1 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 1, Baza danych ARIS zawierająca wykonane modele i struktury, Eksport wykonanych modeli do plików w formacie XML, zgodnych ze schematem XML opisanym w specyfikacji standardu BPMN 2.0, Zestaw stron html z wykonanymi modelami i strukturami, Dokument MS Excel z modelami wykonanych procesów i struktur, Przez cały czas trwania projektu, opracowywane modele i struktury będą publikowane na intranetowym portalu UEP. Aktualizacja modeli i struktur będzie odbywać się co najmniej raz na tydzień, po weryfikacji postaci modeli przez pracowników UEP, którzy uczestniczyli w ich opracowaniu. Tryb zgłaszania uwag do modeli przez pracowników UEP, którzy nie brali udziału w ich opracowaniu, zostanie wypracowany w Etapie 0. Metodyka prac: Warsztaty z kierownictwem, Warsztaty z wyznaczonymi pracownikami UEP, Praca samodzielna konsultantów Software AG. All rights reserved. Page 5 of 26

6 3. ETAP II Analiza i ocena stanu bieżącego Celem tego etapu jest analiza i ocena stanu bieżącego i wytypowanie kierunków usprawnień i zmian o charakterze organizacyjno-zarządczym, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii: Analiza realizowanych procesów pod kątem zastąpienia dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi, Analiza realizowanych procesów pod kątem automatyzacji działań związanych z rutynowym przetwarzaniem informacji, Analiza i ocena realizowanych procesów pod kątem procesowego podejścia do zarządzania (weryfikacja i ocena postaci procesów podstawowych i wspomagających, identyfikacja rozwiązań prawidłowych i rozwiązań wymagające korekt, identyfikacja rozwiązań wadliwych, ocena relacji między procesami), Zakres działań: Analiza realizowanych procesów pod kątem zastąpienia dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi, Analiza realizowanych procesów pod kątem automatyzacji działań związanych z rutynowym przetwarzaniem informacji, Analiza procesów: ν Analiza SWOT dla procesu, ν Ocena składowych procesu, ν Definiowanie problemów efektywności, ν Analiza kluczowych problemów efektywności. Ocena procesów: ν Diagnoza funkcjonowania poszczególnych procesów podsumowanie analizy ν Identyfikacja luki Znajdowanie usprawnień: typowanie cech modelu docelowego i sporządzenie pakietu zmian Sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki Etapu 2, Przegląd wyników prac Etapu 2, Zatwierdzenie wyników Etapu 2. Rezultaty: Dokumentacja realizacji Etapu 2 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 2. Metodyka prac: Warsztaty z kierownictwem, Warsztaty z wyznaczonymi pracownikami UEP, Praca samodzielna konsultantów. 4. ETAP III Opracowanie docelowego rozwiązania organizacyjno-zarządczego (stan jak powinno być ) 2011 Software AG. All rights reserved. Page 6 of 26

7 Celem tego etapu jest opracowanie, na podstawie wyników Etapu 2, docelowego rozwiązania organizacyjnego i zarządczego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu opartego na procesowym podejściu do zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem następujących wymagań: Zastąpienie dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi, Automatyzacja działań związanych z rutynowym przetwarzaniu informacji. Zakres działań: Opracowanie modelu docelowego procesów i struktur UEP: ν Poziom 2 przedstawia zbiór kluczowych procesów UEP z podziałem na procesy podstawowe, wspierające i zarządcze, ν Poziom 3 przedstawia każdy proces z poziomu 2 z wyróżnieniem jego podprocesów składowych, wraz z określeniem kluczowych jednostek organizacyjnych wspierających poszczególne podprocesy oraz kluczowych rezultatów poszczególnych podprocesów. Dodatkowo wskazywane są wejścia i wyjścia do innych procesów, ν Poziom 4 przedstawia każdy podproces z poziomu 3 ze szczegółowym wyróżnieniem wszystkich jego działań, określeniem kluczowych typów stanowisk wspierających działania, wejściowych i wyjściowych dokumentów/informacji do poszczególnych działań oraz modułów systemów informatycznych wykorzystywanych podczas wykonywania poszczególnych działań. Dodatkowo wskazywane są wejścia i wyjścia do innych podprocesów oraz dla poszczególnych działań zostanie określony prognozowany czas ich realizacji, Wskazanie, które dokumenty papierowe zostaną zastąpione dokumentami elektronicznymi oraz które procesy zostaną zautomatyzowane i w jakim zakresie, Określenie funkcjonalności do obiegu dokumentów i automatyzacji procesów, Opracowanie docelowego modelu struktury organizacyjnej, Opracowanie docelowego model hierarchii produktów/usług, Opracowanie docelowego modelu struktury systemów informatycznych, Opracowanie docelowego modelu hierarchii celów, Integracja wykonanych modeli, Przegląd docelowych modeli, Opracowanie wersji końcowej docelowych modeli, Akceptacja wersji końcowej docelowych modeli, Określenie funkcjonalności systemu informatycznego pozwalającego na wdrożenie i realizację opracowanej koncepcji na poziomie działań operacyjnych, Opracowanie ramowego planu wdrażania opracowanej koncepcji, Sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki Etapu 3, Przegląd wyników prac Etapu 3, Zatwierdzenie wyników Etapu 3. Rezultaty: Dokumentacja realizacji Etapu 3 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 3, 2011 Software AG. All rights reserved. Page 7 of 26

8 Baza danych ARIS zawierająca wykonane modele i struktury, Eksport wykonanych modeli do plików w formacie XML, zgodnych ze schematem XML opisanym w specyfikacji standardu BPMN 2.0., Zestaw stron html z wykonanymi modelami i strukturami, Dokument MS Excel z modelami wykonanych procesów i struktur, Przez cały czas trwania projektu, opracowywane modele i struktury będą publikowane na intranetowym portalu UEP. Aktualizacja modeli i struktur będzie odbywać się co najmniej raz na tydzień, po weryfikacji postaci modeli przez pracowników UEP, którzy uczestniczyli w ich opracowaniu. Tryb zgłaszania uwag do modeli przez pracowników UEP, którzy nie brali udziału w ich opracowaniu, zostanie wypracowany w Etapie 0. Metodyka prac: Warsztaty realizowane z zespołami roboczymi Warsztaty z kierownictwem, Warsztaty z wyznaczonymi pracownikami UEP, Praca samodzielna konsultantów. 3.0 ORGANIZACJA PROJEKTU 3.1 Struktura organizacyjna projektu Poniżej została przedstawiona struktura organizacyjna projektu Software AG. All rights reserved. Page 8 of 26

9 3.2 Role w projekcie i ich odpowiedzialności KOMITET STERUJĄCY PROJEKTEM IMIĘ I NAZWISKO/ FIRMA/STANOWISKO TELEFON/FAX Odpowiada za: strategiczne zarządzanie projektem, osiągnięcie przez projekt założonych celów, zabezpieczenie zasobów niezbędnych dla realizacji projektu Software AG. All rights reserved. Page 9 of 26

10 Upoważniony do: podejmowania kluczowych decyzji w projekcie, łącznie z decyzją o zamknięciu projektu, akceptacja statusu prac w Projekcie, weryfikacja statusu poszczególnych prac projektowych, podejmowanie decyzji o formalnej akceptacji produktów projektowych, przyjęcia/odrzucenia produktów projektu, akceptacji zasobów niezbędnych dla realizacji projektu wg zgłoszenia Kierownika Projektu, kontroli prac wykonywanych w ramach projektu, wspierania Kierowników Projektu w rozwiązywaniu istotnych problemów projektowych, adresowanie i rozwiązywanie otwartych kwestii i pojawiających się krytycznych zagadnień i ryzyk, wprowadzania zmian w projekcie dotyczących harmonogramu prac, w zakresie wpływającym na termin zakończenia realizacji projektu. Tryb pracy: Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się na zakończenie każdego etapu prac lub na bieżąco w przypadku pojawienia się istotnych problemów projektowych mających wpływ na zakres, harmonogram lub budżet projektu. Postanowienia Komitetu Sterującego dokumentowane są poprzez Protokoły, podpisane przez członków Komitetu. KIEROWNICTWO PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO/ FIRMA/STANOWISKO TELEFON/FAX KATARZYNA DUSZYŃSKA Kierownik Projektu/UEP Kierownik Projektu/Software AG Tel Kom Odpowiada za: realizację celów projektu, terminową realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz przyjętą metodyką, odbiór produktów od zespołów zadaniowych, opracowanie produktów zarządczych, kompletność i rzetelność prowadzonej dokumentacji projektowej, raportowanie o stanie projektu do Komitetu Sterującego, komunikowanie rezultatów prac i postępów prac Komitetowi Sterującemu. Upoważniony do: podejmowanie decyzji operacyjnych dotyczących realizacji projektu - zarządzania sposobem wytwarzania produktu, 2011 Software AG. All rights reserved. Page 10 of 26

11 planowanie realizacji poszczególnych etapów - bieżąca organizacja prac, ich planowanie i koordynacja, koordynowanie prac pracowników zaangażowanych w realizację projektu członków zespołów projektowych, powoływanie składu zespołów projektowych, delegowanie uprawnień niezbędnych do realizacji prac, zapewnianie dostępności niezbędnych pracowników dla właściwej realizacji projektu, nadzór nad realizacją projektu oraz jakością prac, planowanie i nadzór nad postępem prac liderów obszarów merytorycznych oraz pozostałych członków zespołów, nadzór nad komunikacją w projekcie, przegląd i zatwierdzanie dokumentacji/rezultatów będących wynikiem prac zespołów projektowych rozwiązywanie zgłaszanych problemów i niezgodności, zarządzanie ryzykiem w projekcie, zapewnienie informacji i decyzji niezbędnych do realizacji projektu, wnioskowanie do Komitetu Sterującego o wprowadzenie zmian do projektu w związku z Zagadnieniem Projektowym w zakresie przekraczającym założoną tolerancję, zgłaszanie kwestii spornych do decyzji Komitetu Sterującego Projektu, comiesięczne przedstawianie Komitetowi Sterującemu wspólnego raportu o stanie realizacji projektu. Tryb pracy: Spotkania Kierownictwa Projektu odbywają w zależności od bieżących potrzeb. W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Kierownictwo Projektu. W przypadku czasowej nieobecności Kierownicy zobowiązani są do wyznaczenia zastępstwa spośród osób uczestniczących w projekcie. Istotne ustalenia ze spotkań będą dokumentowane w Notatkach. WSPARCIE PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO/ FIRMA/STANOWISKO TELEFON/FAX IZABELA NOWAK UEP Software AG Tel. +48 (61) Kom Odpowiada za: komunikację w projekcie istotnych efektów prac projektowych (przyjmowanie, wysyłanie, gromadzenie, udostępnianie), organizacyjne przygotowywania szkoleń, spotkań, warsztatów (w zależności od miejsca/ siedziby), archiwizowanie i udostępnianie dokumentów opracowanych w trakcie projektu, 2011 Software AG. All rights reserved. Page 11 of 26

12 pełnienie wsparcia asystenckiego dla Kierownika Projektu po stronie Software AG, prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją czasu pracy pracowników UEP, rozliczanych za pomocą umów cywilnoprawnych, stała współpraca ze Wsparciem Projektu po stronie UEP. ZESPOŁY ROBOCZE W celu realizacji merytorycznego zakresu prac projektowych powołano Zespoły Projektowe. Z uwagi na zakres obowiązków prace realizowane przez Uczestników Zespołów będą miały charakter aktywnego i bezpośredniego udziału w spotkaniach projektowych, koncentrujących się na realizacji powierzonych zadań oraz osiągnięcia rezultatów wynikających z przedmiotu prac. Skład Zespołu Projektowego tworzą: Koordynator Zespołu Merytorycznego UEP, Członkowie Zespołu Merytorycznego UEP, Lider Zespołu SAG, Koordynator Zespołu Merytorycznego SAG, Członkowie Zespołu Merytorycznego SAG. Koordynator Zespołu Merytorycznego UEP odpowiada za: organizację oraz kierowanie pracami Zespołu Merytorycznego po stronie UEP, koordynowanie prac pracowników danego obszaru merytorycznego, planowanie i nadzór nad postępem prac pracowników danego obszaru merytorycznego, zapewnienie wymaganej przez projekt informacji dotyczącej danego obszaru, czy to przez zlecanie prac członkom zespołu, czy też poprzez samodzielne przygotowywanie wymaganej informacji, powoływanie Specjalistów do udziału w pracach projektowych, jako członków zespołu, zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji i komunikacji pomiędzy członkami zespołu Projektowego, uczestnictwo na spotkaniach z przedstawicielami podległych obszarów, stała współpraca oraz zapewnienie przepływu informacji i komunikacji z Kierownikami Projektu realizowanie zaleceń Kierownictwa Projektu oraz postanowień Komitetu Sterującego, powiadamianie Kierownictwa Projektu/ lub Lidera Zespołu o zagrożeniach mogących znacząco wpłynąć na harmonogram, zakres, cele oraz zaawansowanie prac w ramach poszczególnych działań oraz jakość rezultatów, raportowanie wyników prac do Kierownika Projektu UEP. Lider Zespołu SAG odpowiada za: organizację oraz kierowanie pracami Zespołu po stronie SAG, koordynowanie prac konsultantów wszystkich obszarów merytorycznych, planowanie i nadzór nad postępem prac Koordynatorów obszarów merytorycznego, 2011 Software AG. All rights reserved. Page 12 of 26

13 zapewnienie wymaganej przez projekt informacji sprawozdawczej, dotyczącej obszarów merytorycznych, czy to przez zlecanie prac Koordynatorom Zespołu, czy też poprzez samodzielne przygotowywanie wymaganej informacji, zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji i komunikacji pomiędzy członkami Zespołów Merytorycznych, stała współpraca oraz zapewnienie przepływu informacji i komunikacji z Kierownikami Projektu, realizowanie zaleceń Kierownictwa Projektu oraz postanowień Komitetu Sterującego Projektu, uczestnictwo w spotkaniach Kierownictwa Projektu i spotkaniach Komitetu Sterującego Projektu, prezentacja wyników prac przed Kierownictwem Projektu, lub Komitetem Sterującym (w zależności od potrzeb), powiadamianie Kierownictwa Projektu o zagrożeniach mogących wpłynąć na harmonogram, zakres, cele oraz zaawansowanie prac w ramach poszczególnych działań oraz jakość rezultatów Koordynator Zespołu Merytorycznego SAG odpowiada za: prowadzenie spotkań konsultacyjnych, dostarczanie rozwiązań merytorycznych (rezultatów projektu) w zakresie przydzielonych prac projektowych, stałą współpracę i zapewnienie przepływu informacji i komunikacji z Koordynatorem Zespołu Merytorycznego UEP oraz Kierownikami Projektu, realizowanie zaleceń Kierowników Projektu oraz postanowień Komitetu Sterującego, raportowanie do kierownika projektu SAG. Członek Zespołu Merytorycznego odpowiada za: bezpośredni udział w prowadzonych spotkaniach projektowych, dostarczenie niezbędnych informacji oraz dokumentacji źródłowej dla właściwego wykonania zadań projektowych, uczestniczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej, zgłaszanie wszelkich uwag i problemów do Lidera Zespołu UEP/SAG ZESPOŁY ROBOCZE - skład IMIĘ I NAZWISKO/ FIRMA/STANOWISKO/ROLA TELEFON/FAX WSZYSTKIE ZESPOŁY Stanowisko/Lider Zespołu SAG ZESPÓŁ 1: DZIAŁALNOŚĆ DYDTAKTYCZNA I OBSŁUGA SPRAW STUDENCKICH Stanowisko/Koordynator Zespołu UEP Starszy Konsultant/Koordynator Zespołu SAG 2011 Software AG. All rights reserved. Page 13 of 26

14 ZESPÓŁ 2: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO BADAWCZA ZESPÓŁ 3: ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ ZESPÓŁ 4: ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZESPÓŁ 5: EWIDENCJA KSIĘGOWA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZESPÓŁ 6: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZESPÓŁ 7: KADRY I PŁACE ZESPÓŁ 8: ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI/ ADMINISTRACJA ZESPÓŁ 9: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI ZESPÓŁ 10: ZAOPATRZENIE I GOSPODARKA MATERIAŁOWA ZESPÓŁ 11: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZESPÓŁ 12: ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI 2011 Software AG. All rights reserved. Page 14 of 26

15 ZESPÓŁ 13: PROMOCJA I MARKETING ZESPÓŁ 14: DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO PRAWNA ZESPÓŁ 15: WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ ZESPÓŁ 16: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZESPÓŁ 17: WYDZIAŁ TOWAROZNASTWA ZESPÓŁ 18: WYDZIAŁ EKONOMII ZESPÓŁ 19: WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ 4.0 HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH ETAP/ZADANIE Czas realizacji Produkty 2011 Software AG. All rights reserved. Page 15 of 26

16 1 ETAP 0 Uruchomienie prac projektowych Dokument Organizacji Projektu zatwierdzony dokument opisujący organizację prac projektowych Przygotowane wzorce metodyczne w zakresie modelowania procesów, gotowe do użycia w pracach projektowych (filtr metodyczny, szablony, dokumentacja) Przygotowany do prac projektowych Zespół UEP. Zgłoszenie odbioru oraz odbiór Etapu 0 2 ETAP I Opis stanu bieżącego (stan jak jest ) Zgłoszenie odbioru oraz odbiór Etapu I Dokumentacja realizacji Etapu 1 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 1. Baza danych ARIS zawierająca wykonane modele i struktury. Eksport wykonanych modeli do plików w formacie XML, zgodnych ze schematem XML opisanym w specyfikacji standardu BPMN 2.0. Zestaw stron html z wykonanymi modelami i strukturami. Dokument MS Excel z modelami wykonanych procesów i struktur. Przez cały czas trwania projektu, opracowywane modele i struktury będą publikowane na intranetowym portalu UEP. Aktualizacja modeli i struktur będzie odbywać się co najmniej raz na tydzień, po weryfikacji postaci modeli przez pracowników UEP, którzy uczestniczyli w ich opracowaniu. Tryb zgłaszania uwag do modeli przez pracowników UEP, którzy nie brali udziału w ich opracowaniu, zostanie wypracowany w Etapie Software AG. All rights reserved. Page 16 of 26

17 3 4 ETAP II Analiza i ocena stanu bieżącego Zgłoszenie odbioru oraz odbiór Etapu II ETAP III Optymalizacja procesów biznesowych (stan TO-BE) Zgłoszenie odbioru oraz odbiór Etapu III Dokumentacja realizacji Etapu 2 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 2. Dokumentacja realizacji Etapu 3 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 3. Baza danych ARIS zawierająca wykonane modele i struktury. Eksport wykonanych modeli do plików w formacie XML, zgodnych ze schematem XML opisanym w specyfikacji standardu BPMN 2.0. Zestaw stron html z wykonanymi modelami i strukturami. Dokument MS Excel z modelami wykonanych procesów i struktur. Przez cały czas trwania projektu, opracowywane modele i struktury będą publikowane na intranetowym portalu UEP. Aktualizacja modeli i struktur będzie odbywać się co najmniej raz na tydzień, po weryfikacji postaci modeli przez pracowników UEP, którzy uczestniczyli w ich opracowaniu. Tryb zgłaszania uwag do modeli przez pracowników UEP, którzy nie brali udziału w ich opracowaniu, zostanie wypracowany w Etapie KOMUNIKACJA PROJEKTOWA 5.1 Adresy DANE PODMIOTÓW: 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Adres: Poznań, Al. Niepodległości Software AG. All rights reserved. Page 17 of 26

18 Telefon: + 48 (061) Fax:... Sekretariat: ? Software AG Polska Sp. z o.o. Adres: Warszawa, ul. Piękna 18 Telefon: Fax: Sekretariat: 9:00 17: Ogólne zasady komunikacji projektowej i współpracy 1. Podstawowymi narzędziami wymiany informacji są: poczta elektroniczna, telefon, spotkania projektowe (Zespołów Projektowych, Kierownictwa Projektu, Komitetu Sterującego). 2. Zasady wymiany informacji oraz współpracy: a. Podstawą spotkań są przygotowywane przez Koordynatorów Zespołów Merytorycznych SAG Agendy Spotkań przekazywane Koordynatorom Zespołów Merytorycznych UEP, do wiadomości Kierownictwa Projektu z minimalnym dwudniowym wyprzedzeniem. b. Po każdym spotkaniu Koordynator Zespołu Merytorycznego SAG, lub osoba przez niego wyznaczona przygotowuje Notatkę ze spotkania zawierającą informacje dotyczące zagadnień omówionych/zrealizowanych oraz ustaleń ze spotkania oraz ewentualnych, zadań do realizacji/ lub problemów związanych z realizacją projektu. Notatka zawierać będzie również informację na temat składu zespołu po stronie UEP oraz ilość godzin uczestnictwa w spotkaniu poszczególnych pracowników UEP. Notatki ze spotkań są uzgadniane i komunikowane Zespołowi Projektowemu oraz Kierownictwu Projektu drogą mailową maksymalnie do końca następnego dnia roboczego po zakończeniu spotkania. c. Wszelkie zmiany i korekty do przekazywanych Notatek będą zgłaszane w ciągu trzech dni od daty otrzymania przez Koordynator Zespołu Merytorycznego UEP. Wprowadzanie uwag do dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną i opracowanych w aplikacjach MS Office jest realizowane poprzez funkcję śledzenia zmian. Koordynatorzy odpowiadają za ostateczne uzgodnienie zakresu merytorycznego Notatki, do której wniesiono uwagi. d. Za Notatki ze spotkań Komitetu Sterującego i spotkań Kierownictwa odpowiadają Kierownicy Projektu. e. Notatki ze spotkań są archiwizowane przez Koordynatorów Zespołów Merytorycznych oraz przez osobę odpowiedzialną za wsparcie projektu po stronie SAG. f. Monitorowanie stopnia realizacji zadania oraz rozliczenie z wykonania powierzonych zadań należy do Lidera Zespołu, Koordynatorów Zespołów oraz Kierownictwa Projektu. g. Podczas spotkań osoby biorące w nich udział nie realizują zadań wynikających z zajmowanego przez nich stanowiska i zadań nie związanych z projektem. h. Koordynatorzy Zespołów oraz Lider Zespołu SAG w porozumieniu z Kierownictwem Projektu, mogą zwoływać między-zespołowe spotkania dla ustalenia powiązań miedzy procesami i 2011 Software AG. All rights reserved. Page 18 of 26

19 zadbania o spójność procesów. Do udziału w tych spotkaniach są zaproszone wyznaczone przez nich osoby z poszczególnych Zespołów Projektowych. i. Koordynatorzy Zespołów i Lider Zespołu mają prawo wglądu do wszelkich informacji potrzebnych dla prawidłowej realizacji projektu. j. Osoby odpowiedzialne strony UEP za udostępnienie informacji ze na potrzeby projektu ponoszą odpowiedzialność za nie udzielenie niezbędnych informacji, dostarczenie ich z opóźnieniem, lub dostarczenie informacji niepełnych, nieprawdziwych lub niespójnych. k. Osoby powołane do realizacji prac zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z projektem, których ujawnienie mogłoby narazić UEP lub SAG Sp. z o.o. na szkodę. l. W każdej sytuacji spornej w projekcie przysługuje prawo odwołania się do Kierowników Projektu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia sporu do Komitetu Sterującego. m. Za harmonogramowanie spotkań i informowanie osób pełniących funkcję Wsparcia Projektu odpowiadają Koordynatorzy Zespołów. n. Za rezerwację zasobów (salka, projektory) na konsultacje/warsztaty, lub spotkanie wspólne Zespołów Projektowych oraz powiadomienie członków Zespołów Projektowych o terminie kolejnego spotkania odpowiadają osoby pełniące funkcję Wsparcia Projektu. o. Odwoływanie ustalonych spotkań może mieć miejsce w przypadkach wyjątkowych oraz powinno następować z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem (nie dotyczy to sytuacji losowych typu choroba, opieka nad dzieckiem itp.). Informacja musi zostać przekazana do Kierownictwa Projektu. p. Kierujący Projektem i Lider Zespołu SAG mają prawo do przebywania na każdym ze spotkań Zespołów. 3. Zasady korespondencji elektronicznej a. Podstawową formą komunikacji projektowej (poza ustną wymianą informacji) jest przesyłanie wiadomości pocztą elektroniczną. b. Dla zachowania porządku i ułatwień w segregowaniu przekazywanych informacji należy w tytułowaniu wiadomości używać następujących słów kluczowych: UEP <tytuł zagadnienia> UWAGA: Każda korespondencja elektroniczna (w interesie nadawcy) winna być również kierowana do wiadomości Kierownictwa Projektu. 4. Przekazywanie dokumentów a. Za udostępnianie dokumentów UEP odpowiada Kierownik Projektu UEP, przekazywaniem poszczególnych dokumentów zajmują się Koordynatorzy Zespołów UEP za zgodą Kierownika Projektu UEP. b. Za zgłaszanie zapotrzebowania na konkretny dokument UEP zgłasza Koordynator Zespołu SAG do Koordynatora Zespołu UEP. 5.3 Plan przepływu decyzji i informacji Lp. Od Do Temat Częstotliwość Medium 2 Kierownicy Projektu Komitet Sterujący Przekazanie rezultatów prac etapu Na koniec każdego etapu prac Rezultaty prac Etapu 2011 Software AG. All rights reserved. Page 19 of 26

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Witold Radzio zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska zał. nr 3 wzór umowy -WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5.

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych na terenie miasta Poznania z dnia 26 lipca 2012r. 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Projekt poddany konsultacjom sektora pozarządowego w czerwcu 2015 WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Strategiczna Mapa Drogowa ma charakter

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu 1 Postanowienia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, zwanego dalej projektem.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Odniesienie do procesu

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Odniesienie do procesu Programowanie prac Rady Ministrów oraz wdrożenie Elektronicznego Testu Regulacyjnego Proces i usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne 4 1 3. Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Symbol: Data: 2010-10-01 Wydanie N1. P-RAu-2. Procedura. Strona/stron: 1 z 7 PROCES DYPLOMOWANIA. P-RAu-2 PROCES DYPLOMOWANIA

Symbol: Data: 2010-10-01 Wydanie N1. P-RAu-2. Procedura. Strona/stron: 1 z 7 PROCES DYPLOMOWANIA. P-RAu-2 PROCES DYPLOMOWANIA 1 z 7 2 z 7 1. Zakres procedury Procedura dotyczy procesu dyplomowania studentów wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą Dziekan, Prodziekan

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku ZARZĄDZENIE nr 31/2012 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 17 października 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w GZS w Ozimku Na podstawie art.. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin Wewnętrzny Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I. Regulamin składania materiałów do druku przez Jednostki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Do siedziby Biura Promocji

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem. Projekt edukacyjny jest zespołowym planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Znak: Or.272.1.5.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia dla Części I: Koordynator projektu praca na umowę zlecenie w okresie kwiecień 2013 r. czerwiec 2015 r. w wymiarze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. I. Postanowienia ogólne

Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. I. Postanowienia ogólne Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy I. Postanowienia ogólne 1 Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

CouveusePL PROCEDURA NADZOROWANIA PROCESU INKUBACJI. Obowiązuje od dnia

CouveusePL PROCEDURA NADZOROWANIA PROCESU INKUBACJI. Obowiązuje od dnia Strona 1 1. Cele procedury Celem procedury jest określenie zasad nadzorowania działań podopiecznego związanych z trenowaniem działalności gospodarczej w ramach szkolenia przez inkubator. 2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia czerwca 2011 r. LBY-4101-33-03/2010 P/10/132 Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Zarząd Morskich 2. Zarząd Morskich Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z 30 grudnia 2008 Nr 15 poz. 75 Data ogłoszenia:2008-12-30 Data wejścia w życie:2008-12-30 Data obowiązywania: 2008-12-30 ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA SA. Wytyczne dla pobudzenia innowacyjności w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA SA. Wytyczne dla pobudzenia innowacyjności w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. Zał. Nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 2443/2011 z dnia 13.12.2011 r. KOMPANIA WĘGLOWA SA Wytyczne dla pobudzenia innowacyjności w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. Katowice, styczeń

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 523/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 523/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 523/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania dokumentacji związanej z elektronicznym wsparciem zarządzania procesami i dokumentami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych w

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/11 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach z dnia r.

Zarządzenie Nr 2/11 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach z dnia r. Zarządzenie Nr 2/11 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach z dnia 19.02.2011r. w sprawie wdrożenia Procedur zarządzania ryzykiem w MGOPS w Myślenicach Na podstawie art. 69

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Systemu zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem Na

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 Człowiek najlepsza inwestycja Znak sprawy: SIWZ/01/11-2013 Białowieża, 26-11-2013r. TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r. PROCEDURA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami.

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Autor: dr inż. Bolesław Jankowski (Badania Systemowe "EnergSys" Sp. z o.o.) "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr 2/2006 Wprowadzenie 31 marca 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo