Karta Projektu. Projekt: Opracowanie docelowej mapy procesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LOGO UEP. Wersja 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Projektu. Projekt: Opracowanie docelowej mapy procesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LOGO UEP. Wersja 1"

Transkrypt

1 Karta Projektu Projekt: Opracowanie docelowej mapy procesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LOGO UEP Wersja 1

2 SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA REALIZACJI PRAC PRZEDMIOT PROJEKTU Cele projektu Przedmiot i rezultaty prac ORGANIZACJA PROJEKTU Struktura organizacyjna projektu Role w projekcie i ich odpowiedzialności HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH KOMUNIKACJA PROJEKTOWA Adresy Ogólne zasady komunikacji projektowej i współpracy Plan przepływu decyzji i informacji Rejestry projektowe PROCESY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Zarządzanie zmianą Zarządzanie ryzykiem ZAŁĄCZNIKI KARTY PROJEKTU Software AG. All rights reserved. Page 2 of 26

3 1.0 PODSTAWA REALIZACJI PRAC Projekt "Opracowania aktualnej i docelowej mapy procesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzony jest na podstawie umowy zawartej w dniu roku pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym z siedzibą w Poznaniu, przy Al. Niepodległości 10, określaną jako Zamawiający, a firmą Software AG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 18, określaną jako Wykonawca. Karta Projektu definiuje organizacyjne i merytoryczne zasady realizacji projektu, którego przedmiotem jest opracowanie aktualnej i docelowej mapy procesów UEP. Została ona opracowana w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany Karty Projektu oraz załączników i formularzy wymagają formy pisemnej i akceptacji każdej ze stron z rejestracją zmian w formularzu Wniosku Zgłoszenia Zmiany. 2.0 PRZEDMIOT PROJEKTU 2.1 Cele projektu Celem głównym projektu jest zbudowanie nowego modelu procesów biznesowych dla UEP obejmującego następujące elementy: mapy procesów, strukturę organizacyjną, wskazaną dokumentację papierową, która zastąpiona zostanie przez dokumentacją elektroniczną, funkcjonalności do obiegu dokumentów i automatyzacji procesów, model hierarchii produktów/usług, model struktury systemów informatycznych, model hierarchii celów. Celami cząstkowymi są: 1. Identyfikacja procesów biznesowych realizowanych przez działy administracyjne oraz Wydział Zarządzania, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Wydział Towaroznawstwa, Wydział Ekonomii i Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2. Wykonanie analizy i optymalizacji procesów biznesowych, 3. Określenie procesów biznesowych poddanych automatyzacji, zakresu dokumentów, które zastąpione zostaną dokumentacją elektroniczną, funkcjonalności do obiegu dokumentów i automatyzacji procesów. 2.2 Przedmiot i rezultaty prac 1. ETAP 0 Uruchomienie prac projektowych Celem tego etapu zapewnienie sprawnego przebiegu całości prac projektowych oraz przygotowanie metodyczno-narzędziowe kluczowych uczestników prac ze strony UEP pod kątem bezpośrednich działań projektowych. Zakres działań: Ocena powiązań i wpływów innych projektów (zakończonych i będących w trakcie realizacji) Wyznaczenie członków zespołów roboczych Opracowanie Dokumentu Organizacji Projektu Zatwierdzenie Dokumentu Organizacji Projektu Przygotowanie szkoleń i materiałów szkoleniowych Szkolenia: 2011 Software AG. All rights reserved. Page 3 of 26

4 Szkolenia metodyczne w zakresie przedmiotu projektu, szkoleni obejmą 2 grupy po 30 osób, czas trwania 2 dni. Rezultaty: Dokument Organizacji Projektu zatwierdzony dokument opisujący organizację prac projektowych Przygotowane wzorce metodyczne w zakresie modelowania procesów, gotowe do użycia w pracach projektowych (filtr metodyczny, szablony, dokumentacja) Przygotowany do prac projektowych Zespół UEP. Metodyka prac: Warsztaty z kierownikami projektu ze strony UEP Warsztaty z kluczowymi odbiorcami prac Praca samodzielna konsultantów Prezentacja projektu na spotkaniu otwierającym Szkolenia. 2. ETAP I Opis stanu bieżącego (stan jak jest ) Celem tego etapu jestprzygotowanie szczegółowego opisu stanu bieżącego (stan jak jest ). W ramach prac prowadzonych w Etapie 1 zostaną zamodelowanie 3 wydziały UEP: Wydział Zarządzania, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz Wydział Towaroznawstwa. Wydział Ekonomii i Wydział Gospodarki Międzynarodowej zostaną natomiast zamodelowane korzystając z modeli już wykonanych i wprowadzając niezbędne modyfikacje i rozszerzenia. W ramach prac prowadzonych w Etapie 1 zostaną także zamodelowane wszystkie działy administracyjne UEP. Zakres działań: Zrozumienie środowiska organizacyjno-zarządczo-biznesowego UEP: ν Zebranie dokumentacji na temat organizacji, ν Przegląd dokumentacji na temat organizacji (w aspekcie jej funkcjonowania na rynku, oraz w odniesieniu do wewnętrznych uwarunkowań), ν Przegląd założeń strategicznych przegląd strategii, charakterystyka misji, wizji i celów strategicznych organizacji do zrozumienia środowiska biznesowego, Opracowanie ogólnej mapy UEP, Mapy poziomu 2 przedstawiają zbiór kluczowych procesów UEP. Procesy są przedstawione w podziale na podstawowe, wspierające i zarządcze, dla każdego procesu są określone jego rezultaty. Zdefiniowanie procesów, Mapy poziomu 3 przedstawiają każdy proces z poziomu 2 z wyróżnieniem wszystkich jego podprocesów składowych, określeniem jednostek organizacyjnych wspierających poszczególne podprocesy, określeniem kluczowych rezultatów poszczególnych podprocesów, wskazaniem wejść i wyjść do innych podprocesów oraz regulacji wewnętrznych związanych z realizacją podprocesów. Opracowanie szczegółowych map procesów, 2011 Software AG. All rights reserved. Page 4 of 26

5 Mapy poziomu 4 przedstawiają każdy podproces z poziomu 3 ze szczegółowym wyróżnieniem wszystkich jego składowych: ν Czynności/zadania/działania w podprocesie, ν Dla każdej czynności zostanie określony min, max i średni czas jej realizacji (na podstawie informacji otrzymanej od pracowników UEP), ν Osoby/jednostki organizacyjne/stanowiska wykonujące lub wspierające wykonanie poszczególnych czynności, ν Moduły systemów informatycznych niezbędne do realizacji poszczególnych czynności, ν Wejścia i wyjścia poszczególnych czynności, w szczególności dokumenty (wejściowe i wyjściowe). ν Wejścia i wyjścia z podprocesu. ν Wejścia i wyjścia do innych podprocesów, Opracowanie modelu struktury organizacyjnej UEP (jednostki organizacyjne, stanowiska) Opracowanie modelu celów w układzie hierarchicznym, W szczególności, dla poszczególnych celów zostaną określone czynniki niezbędne do ich osiągnięcia oraz działania i produkty/usługi wspomagające ich osiągniecie, Opracowanie modelu hierarchii wytwarzanych lub oferowanych produktów/usług z powiązaniami do modeli procesów i celów, Opracowanie modelu struktury systemów informatycznych (do poziomu modułów), Sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki Etapu 1, Przegląd wyników prac Etapu 1, Zatwierdzenie wyników Etapu 1. Rezultaty: Dokumentacja realizacji Etapu 1 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 1, Baza danych ARIS zawierająca wykonane modele i struktury, Eksport wykonanych modeli do plików w formacie XML, zgodnych ze schematem XML opisanym w specyfikacji standardu BPMN 2.0, Zestaw stron html z wykonanymi modelami i strukturami, Dokument MS Excel z modelami wykonanych procesów i struktur, Przez cały czas trwania projektu, opracowywane modele i struktury będą publikowane na intranetowym portalu UEP. Aktualizacja modeli i struktur będzie odbywać się co najmniej raz na tydzień, po weryfikacji postaci modeli przez pracowników UEP, którzy uczestniczyli w ich opracowaniu. Tryb zgłaszania uwag do modeli przez pracowników UEP, którzy nie brali udziału w ich opracowaniu, zostanie wypracowany w Etapie 0. Metodyka prac: Warsztaty z kierownictwem, Warsztaty z wyznaczonymi pracownikami UEP, Praca samodzielna konsultantów Software AG. All rights reserved. Page 5 of 26

6 3. ETAP II Analiza i ocena stanu bieżącego Celem tego etapu jest analiza i ocena stanu bieżącego i wytypowanie kierunków usprawnień i zmian o charakterze organizacyjno-zarządczym, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii: Analiza realizowanych procesów pod kątem zastąpienia dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi, Analiza realizowanych procesów pod kątem automatyzacji działań związanych z rutynowym przetwarzaniem informacji, Analiza i ocena realizowanych procesów pod kątem procesowego podejścia do zarządzania (weryfikacja i ocena postaci procesów podstawowych i wspomagających, identyfikacja rozwiązań prawidłowych i rozwiązań wymagające korekt, identyfikacja rozwiązań wadliwych, ocena relacji między procesami), Zakres działań: Analiza realizowanych procesów pod kątem zastąpienia dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi, Analiza realizowanych procesów pod kątem automatyzacji działań związanych z rutynowym przetwarzaniem informacji, Analiza procesów: ν Analiza SWOT dla procesu, ν Ocena składowych procesu, ν Definiowanie problemów efektywności, ν Analiza kluczowych problemów efektywności. Ocena procesów: ν Diagnoza funkcjonowania poszczególnych procesów podsumowanie analizy ν Identyfikacja luki Znajdowanie usprawnień: typowanie cech modelu docelowego i sporządzenie pakietu zmian Sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki Etapu 2, Przegląd wyników prac Etapu 2, Zatwierdzenie wyników Etapu 2. Rezultaty: Dokumentacja realizacji Etapu 2 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 2. Metodyka prac: Warsztaty z kierownictwem, Warsztaty z wyznaczonymi pracownikami UEP, Praca samodzielna konsultantów. 4. ETAP III Opracowanie docelowego rozwiązania organizacyjno-zarządczego (stan jak powinno być ) 2011 Software AG. All rights reserved. Page 6 of 26

7 Celem tego etapu jest opracowanie, na podstawie wyników Etapu 2, docelowego rozwiązania organizacyjnego i zarządczego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu opartego na procesowym podejściu do zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem następujących wymagań: Zastąpienie dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi, Automatyzacja działań związanych z rutynowym przetwarzaniu informacji. Zakres działań: Opracowanie modelu docelowego procesów i struktur UEP: ν Poziom 2 przedstawia zbiór kluczowych procesów UEP z podziałem na procesy podstawowe, wspierające i zarządcze, ν Poziom 3 przedstawia każdy proces z poziomu 2 z wyróżnieniem jego podprocesów składowych, wraz z określeniem kluczowych jednostek organizacyjnych wspierających poszczególne podprocesy oraz kluczowych rezultatów poszczególnych podprocesów. Dodatkowo wskazywane są wejścia i wyjścia do innych procesów, ν Poziom 4 przedstawia każdy podproces z poziomu 3 ze szczegółowym wyróżnieniem wszystkich jego działań, określeniem kluczowych typów stanowisk wspierających działania, wejściowych i wyjściowych dokumentów/informacji do poszczególnych działań oraz modułów systemów informatycznych wykorzystywanych podczas wykonywania poszczególnych działań. Dodatkowo wskazywane są wejścia i wyjścia do innych podprocesów oraz dla poszczególnych działań zostanie określony prognozowany czas ich realizacji, Wskazanie, które dokumenty papierowe zostaną zastąpione dokumentami elektronicznymi oraz które procesy zostaną zautomatyzowane i w jakim zakresie, Określenie funkcjonalności do obiegu dokumentów i automatyzacji procesów, Opracowanie docelowego modelu struktury organizacyjnej, Opracowanie docelowego model hierarchii produktów/usług, Opracowanie docelowego modelu struktury systemów informatycznych, Opracowanie docelowego modelu hierarchii celów, Integracja wykonanych modeli, Przegląd docelowych modeli, Opracowanie wersji końcowej docelowych modeli, Akceptacja wersji końcowej docelowych modeli, Określenie funkcjonalności systemu informatycznego pozwalającego na wdrożenie i realizację opracowanej koncepcji na poziomie działań operacyjnych, Opracowanie ramowego planu wdrażania opracowanej koncepcji, Sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki Etapu 3, Przegląd wyników prac Etapu 3, Zatwierdzenie wyników Etapu 3. Rezultaty: Dokumentacja realizacji Etapu 3 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 3, 2011 Software AG. All rights reserved. Page 7 of 26

8 Baza danych ARIS zawierająca wykonane modele i struktury, Eksport wykonanych modeli do plików w formacie XML, zgodnych ze schematem XML opisanym w specyfikacji standardu BPMN 2.0., Zestaw stron html z wykonanymi modelami i strukturami, Dokument MS Excel z modelami wykonanych procesów i struktur, Przez cały czas trwania projektu, opracowywane modele i struktury będą publikowane na intranetowym portalu UEP. Aktualizacja modeli i struktur będzie odbywać się co najmniej raz na tydzień, po weryfikacji postaci modeli przez pracowników UEP, którzy uczestniczyli w ich opracowaniu. Tryb zgłaszania uwag do modeli przez pracowników UEP, którzy nie brali udziału w ich opracowaniu, zostanie wypracowany w Etapie 0. Metodyka prac: Warsztaty realizowane z zespołami roboczymi Warsztaty z kierownictwem, Warsztaty z wyznaczonymi pracownikami UEP, Praca samodzielna konsultantów. 3.0 ORGANIZACJA PROJEKTU 3.1 Struktura organizacyjna projektu Poniżej została przedstawiona struktura organizacyjna projektu Software AG. All rights reserved. Page 8 of 26

9 3.2 Role w projekcie i ich odpowiedzialności KOMITET STERUJĄCY PROJEKTEM IMIĘ I NAZWISKO/ FIRMA/STANOWISKO TELEFON/FAX Odpowiada za: strategiczne zarządzanie projektem, osiągnięcie przez projekt założonych celów, zabezpieczenie zasobów niezbędnych dla realizacji projektu Software AG. All rights reserved. Page 9 of 26

10 Upoważniony do: podejmowania kluczowych decyzji w projekcie, łącznie z decyzją o zamknięciu projektu, akceptacja statusu prac w Projekcie, weryfikacja statusu poszczególnych prac projektowych, podejmowanie decyzji o formalnej akceptacji produktów projektowych, przyjęcia/odrzucenia produktów projektu, akceptacji zasobów niezbędnych dla realizacji projektu wg zgłoszenia Kierownika Projektu, kontroli prac wykonywanych w ramach projektu, wspierania Kierowników Projektu w rozwiązywaniu istotnych problemów projektowych, adresowanie i rozwiązywanie otwartych kwestii i pojawiających się krytycznych zagadnień i ryzyk, wprowadzania zmian w projekcie dotyczących harmonogramu prac, w zakresie wpływającym na termin zakończenia realizacji projektu. Tryb pracy: Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się na zakończenie każdego etapu prac lub na bieżąco w przypadku pojawienia się istotnych problemów projektowych mających wpływ na zakres, harmonogram lub budżet projektu. Postanowienia Komitetu Sterującego dokumentowane są poprzez Protokoły, podpisane przez członków Komitetu. KIEROWNICTWO PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO/ FIRMA/STANOWISKO TELEFON/FAX KATARZYNA DUSZYŃSKA Kierownik Projektu/UEP Kierownik Projektu/Software AG Tel Kom Odpowiada za: realizację celów projektu, terminową realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz przyjętą metodyką, odbiór produktów od zespołów zadaniowych, opracowanie produktów zarządczych, kompletność i rzetelność prowadzonej dokumentacji projektowej, raportowanie o stanie projektu do Komitetu Sterującego, komunikowanie rezultatów prac i postępów prac Komitetowi Sterującemu. Upoważniony do: podejmowanie decyzji operacyjnych dotyczących realizacji projektu - zarządzania sposobem wytwarzania produktu, 2011 Software AG. All rights reserved. Page 10 of 26

11 planowanie realizacji poszczególnych etapów - bieżąca organizacja prac, ich planowanie i koordynacja, koordynowanie prac pracowników zaangażowanych w realizację projektu członków zespołów projektowych, powoływanie składu zespołów projektowych, delegowanie uprawnień niezbędnych do realizacji prac, zapewnianie dostępności niezbędnych pracowników dla właściwej realizacji projektu, nadzór nad realizacją projektu oraz jakością prac, planowanie i nadzór nad postępem prac liderów obszarów merytorycznych oraz pozostałych członków zespołów, nadzór nad komunikacją w projekcie, przegląd i zatwierdzanie dokumentacji/rezultatów będących wynikiem prac zespołów projektowych rozwiązywanie zgłaszanych problemów i niezgodności, zarządzanie ryzykiem w projekcie, zapewnienie informacji i decyzji niezbędnych do realizacji projektu, wnioskowanie do Komitetu Sterującego o wprowadzenie zmian do projektu w związku z Zagadnieniem Projektowym w zakresie przekraczającym założoną tolerancję, zgłaszanie kwestii spornych do decyzji Komitetu Sterującego Projektu, comiesięczne przedstawianie Komitetowi Sterującemu wspólnego raportu o stanie realizacji projektu. Tryb pracy: Spotkania Kierownictwa Projektu odbywają w zależności od bieżących potrzeb. W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Kierownictwo Projektu. W przypadku czasowej nieobecności Kierownicy zobowiązani są do wyznaczenia zastępstwa spośród osób uczestniczących w projekcie. Istotne ustalenia ze spotkań będą dokumentowane w Notatkach. WSPARCIE PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO/ FIRMA/STANOWISKO TELEFON/FAX IZABELA NOWAK UEP Software AG Tel. +48 (61) Kom Odpowiada za: komunikację w projekcie istotnych efektów prac projektowych (przyjmowanie, wysyłanie, gromadzenie, udostępnianie), organizacyjne przygotowywania szkoleń, spotkań, warsztatów (w zależności od miejsca/ siedziby), archiwizowanie i udostępnianie dokumentów opracowanych w trakcie projektu, 2011 Software AG. All rights reserved. Page 11 of 26

12 pełnienie wsparcia asystenckiego dla Kierownika Projektu po stronie Software AG, prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją czasu pracy pracowników UEP, rozliczanych za pomocą umów cywilnoprawnych, stała współpraca ze Wsparciem Projektu po stronie UEP. ZESPOŁY ROBOCZE W celu realizacji merytorycznego zakresu prac projektowych powołano Zespoły Projektowe. Z uwagi na zakres obowiązków prace realizowane przez Uczestników Zespołów będą miały charakter aktywnego i bezpośredniego udziału w spotkaniach projektowych, koncentrujących się na realizacji powierzonych zadań oraz osiągnięcia rezultatów wynikających z przedmiotu prac. Skład Zespołu Projektowego tworzą: Koordynator Zespołu Merytorycznego UEP, Członkowie Zespołu Merytorycznego UEP, Lider Zespołu SAG, Koordynator Zespołu Merytorycznego SAG, Członkowie Zespołu Merytorycznego SAG. Koordynator Zespołu Merytorycznego UEP odpowiada za: organizację oraz kierowanie pracami Zespołu Merytorycznego po stronie UEP, koordynowanie prac pracowników danego obszaru merytorycznego, planowanie i nadzór nad postępem prac pracowników danego obszaru merytorycznego, zapewnienie wymaganej przez projekt informacji dotyczącej danego obszaru, czy to przez zlecanie prac członkom zespołu, czy też poprzez samodzielne przygotowywanie wymaganej informacji, powoływanie Specjalistów do udziału w pracach projektowych, jako członków zespołu, zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji i komunikacji pomiędzy członkami zespołu Projektowego, uczestnictwo na spotkaniach z przedstawicielami podległych obszarów, stała współpraca oraz zapewnienie przepływu informacji i komunikacji z Kierownikami Projektu realizowanie zaleceń Kierownictwa Projektu oraz postanowień Komitetu Sterującego, powiadamianie Kierownictwa Projektu/ lub Lidera Zespołu o zagrożeniach mogących znacząco wpłynąć na harmonogram, zakres, cele oraz zaawansowanie prac w ramach poszczególnych działań oraz jakość rezultatów, raportowanie wyników prac do Kierownika Projektu UEP. Lider Zespołu SAG odpowiada za: organizację oraz kierowanie pracami Zespołu po stronie SAG, koordynowanie prac konsultantów wszystkich obszarów merytorycznych, planowanie i nadzór nad postępem prac Koordynatorów obszarów merytorycznego, 2011 Software AG. All rights reserved. Page 12 of 26

13 zapewnienie wymaganej przez projekt informacji sprawozdawczej, dotyczącej obszarów merytorycznych, czy to przez zlecanie prac Koordynatorom Zespołu, czy też poprzez samodzielne przygotowywanie wymaganej informacji, zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji i komunikacji pomiędzy członkami Zespołów Merytorycznych, stała współpraca oraz zapewnienie przepływu informacji i komunikacji z Kierownikami Projektu, realizowanie zaleceń Kierownictwa Projektu oraz postanowień Komitetu Sterującego Projektu, uczestnictwo w spotkaniach Kierownictwa Projektu i spotkaniach Komitetu Sterującego Projektu, prezentacja wyników prac przed Kierownictwem Projektu, lub Komitetem Sterującym (w zależności od potrzeb), powiadamianie Kierownictwa Projektu o zagrożeniach mogących wpłynąć na harmonogram, zakres, cele oraz zaawansowanie prac w ramach poszczególnych działań oraz jakość rezultatów Koordynator Zespołu Merytorycznego SAG odpowiada za: prowadzenie spotkań konsultacyjnych, dostarczanie rozwiązań merytorycznych (rezultatów projektu) w zakresie przydzielonych prac projektowych, stałą współpracę i zapewnienie przepływu informacji i komunikacji z Koordynatorem Zespołu Merytorycznego UEP oraz Kierownikami Projektu, realizowanie zaleceń Kierowników Projektu oraz postanowień Komitetu Sterującego, raportowanie do kierownika projektu SAG. Członek Zespołu Merytorycznego odpowiada za: bezpośredni udział w prowadzonych spotkaniach projektowych, dostarczenie niezbędnych informacji oraz dokumentacji źródłowej dla właściwego wykonania zadań projektowych, uczestniczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej, zgłaszanie wszelkich uwag i problemów do Lidera Zespołu UEP/SAG ZESPOŁY ROBOCZE - skład IMIĘ I NAZWISKO/ FIRMA/STANOWISKO/ROLA TELEFON/FAX WSZYSTKIE ZESPOŁY Stanowisko/Lider Zespołu SAG ZESPÓŁ 1: DZIAŁALNOŚĆ DYDTAKTYCZNA I OBSŁUGA SPRAW STUDENCKICH Stanowisko/Koordynator Zespołu UEP Starszy Konsultant/Koordynator Zespołu SAG 2011 Software AG. All rights reserved. Page 13 of 26

14 ZESPÓŁ 2: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO BADAWCZA ZESPÓŁ 3: ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ ZESPÓŁ 4: ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZESPÓŁ 5: EWIDENCJA KSIĘGOWA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZESPÓŁ 6: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZESPÓŁ 7: KADRY I PŁACE ZESPÓŁ 8: ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI/ ADMINISTRACJA ZESPÓŁ 9: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI ZESPÓŁ 10: ZAOPATRZENIE I GOSPODARKA MATERIAŁOWA ZESPÓŁ 11: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZESPÓŁ 12: ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI 2011 Software AG. All rights reserved. Page 14 of 26

15 ZESPÓŁ 13: PROMOCJA I MARKETING ZESPÓŁ 14: DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO PRAWNA ZESPÓŁ 15: WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ ZESPÓŁ 16: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZESPÓŁ 17: WYDZIAŁ TOWAROZNASTWA ZESPÓŁ 18: WYDZIAŁ EKONOMII ZESPÓŁ 19: WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ 4.0 HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH ETAP/ZADANIE Czas realizacji Produkty 2011 Software AG. All rights reserved. Page 15 of 26

16 1 ETAP 0 Uruchomienie prac projektowych Dokument Organizacji Projektu zatwierdzony dokument opisujący organizację prac projektowych Przygotowane wzorce metodyczne w zakresie modelowania procesów, gotowe do użycia w pracach projektowych (filtr metodyczny, szablony, dokumentacja) Przygotowany do prac projektowych Zespół UEP. Zgłoszenie odbioru oraz odbiór Etapu 0 2 ETAP I Opis stanu bieżącego (stan jak jest ) Zgłoszenie odbioru oraz odbiór Etapu I Dokumentacja realizacji Etapu 1 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 1. Baza danych ARIS zawierająca wykonane modele i struktury. Eksport wykonanych modeli do plików w formacie XML, zgodnych ze schematem XML opisanym w specyfikacji standardu BPMN 2.0. Zestaw stron html z wykonanymi modelami i strukturami. Dokument MS Excel z modelami wykonanych procesów i struktur. Przez cały czas trwania projektu, opracowywane modele i struktury będą publikowane na intranetowym portalu UEP. Aktualizacja modeli i struktur będzie odbywać się co najmniej raz na tydzień, po weryfikacji postaci modeli przez pracowników UEP, którzy uczestniczyli w ich opracowaniu. Tryb zgłaszania uwag do modeli przez pracowników UEP, którzy nie brali udziału w ich opracowaniu, zostanie wypracowany w Etapie Software AG. All rights reserved. Page 16 of 26

17 3 4 ETAP II Analiza i ocena stanu bieżącego Zgłoszenie odbioru oraz odbiór Etapu II ETAP III Optymalizacja procesów biznesowych (stan TO-BE) Zgłoszenie odbioru oraz odbiór Etapu III Dokumentacja realizacji Etapu 2 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 2. Dokumentacja realizacji Etapu 3 zawierająca szczegółowe opracowania poszczególnych faz Etapu 3. Baza danych ARIS zawierająca wykonane modele i struktury. Eksport wykonanych modeli do plików w formacie XML, zgodnych ze schematem XML opisanym w specyfikacji standardu BPMN 2.0. Zestaw stron html z wykonanymi modelami i strukturami. Dokument MS Excel z modelami wykonanych procesów i struktur. Przez cały czas trwania projektu, opracowywane modele i struktury będą publikowane na intranetowym portalu UEP. Aktualizacja modeli i struktur będzie odbywać się co najmniej raz na tydzień, po weryfikacji postaci modeli przez pracowników UEP, którzy uczestniczyli w ich opracowaniu. Tryb zgłaszania uwag do modeli przez pracowników UEP, którzy nie brali udziału w ich opracowaniu, zostanie wypracowany w Etapie KOMUNIKACJA PROJEKTOWA 5.1 Adresy DANE PODMIOTÓW: 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Adres: Poznań, Al. Niepodległości Software AG. All rights reserved. Page 17 of 26

18 Telefon: + 48 (061) Fax:... Sekretariat: ? Software AG Polska Sp. z o.o. Adres: Warszawa, ul. Piękna 18 Telefon: Fax: Sekretariat: 9:00 17: Ogólne zasady komunikacji projektowej i współpracy 1. Podstawowymi narzędziami wymiany informacji są: poczta elektroniczna, telefon, spotkania projektowe (Zespołów Projektowych, Kierownictwa Projektu, Komitetu Sterującego). 2. Zasady wymiany informacji oraz współpracy: a. Podstawą spotkań są przygotowywane przez Koordynatorów Zespołów Merytorycznych SAG Agendy Spotkań przekazywane Koordynatorom Zespołów Merytorycznych UEP, do wiadomości Kierownictwa Projektu z minimalnym dwudniowym wyprzedzeniem. b. Po każdym spotkaniu Koordynator Zespołu Merytorycznego SAG, lub osoba przez niego wyznaczona przygotowuje Notatkę ze spotkania zawierającą informacje dotyczące zagadnień omówionych/zrealizowanych oraz ustaleń ze spotkania oraz ewentualnych, zadań do realizacji/ lub problemów związanych z realizacją projektu. Notatka zawierać będzie również informację na temat składu zespołu po stronie UEP oraz ilość godzin uczestnictwa w spotkaniu poszczególnych pracowników UEP. Notatki ze spotkań są uzgadniane i komunikowane Zespołowi Projektowemu oraz Kierownictwu Projektu drogą mailową maksymalnie do końca następnego dnia roboczego po zakończeniu spotkania. c. Wszelkie zmiany i korekty do przekazywanych Notatek będą zgłaszane w ciągu trzech dni od daty otrzymania przez Koordynator Zespołu Merytorycznego UEP. Wprowadzanie uwag do dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną i opracowanych w aplikacjach MS Office jest realizowane poprzez funkcję śledzenia zmian. Koordynatorzy odpowiadają za ostateczne uzgodnienie zakresu merytorycznego Notatki, do której wniesiono uwagi. d. Za Notatki ze spotkań Komitetu Sterującego i spotkań Kierownictwa odpowiadają Kierownicy Projektu. e. Notatki ze spotkań są archiwizowane przez Koordynatorów Zespołów Merytorycznych oraz przez osobę odpowiedzialną za wsparcie projektu po stronie SAG. f. Monitorowanie stopnia realizacji zadania oraz rozliczenie z wykonania powierzonych zadań należy do Lidera Zespołu, Koordynatorów Zespołów oraz Kierownictwa Projektu. g. Podczas spotkań osoby biorące w nich udział nie realizują zadań wynikających z zajmowanego przez nich stanowiska i zadań nie związanych z projektem. h. Koordynatorzy Zespołów oraz Lider Zespołu SAG w porozumieniu z Kierownictwem Projektu, mogą zwoływać między-zespołowe spotkania dla ustalenia powiązań miedzy procesami i 2011 Software AG. All rights reserved. Page 18 of 26

19 zadbania o spójność procesów. Do udziału w tych spotkaniach są zaproszone wyznaczone przez nich osoby z poszczególnych Zespołów Projektowych. i. Koordynatorzy Zespołów i Lider Zespołu mają prawo wglądu do wszelkich informacji potrzebnych dla prawidłowej realizacji projektu. j. Osoby odpowiedzialne strony UEP za udostępnienie informacji ze na potrzeby projektu ponoszą odpowiedzialność za nie udzielenie niezbędnych informacji, dostarczenie ich z opóźnieniem, lub dostarczenie informacji niepełnych, nieprawdziwych lub niespójnych. k. Osoby powołane do realizacji prac zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z projektem, których ujawnienie mogłoby narazić UEP lub SAG Sp. z o.o. na szkodę. l. W każdej sytuacji spornej w projekcie przysługuje prawo odwołania się do Kierowników Projektu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia sporu do Komitetu Sterującego. m. Za harmonogramowanie spotkań i informowanie osób pełniących funkcję Wsparcia Projektu odpowiadają Koordynatorzy Zespołów. n. Za rezerwację zasobów (salka, projektory) na konsultacje/warsztaty, lub spotkanie wspólne Zespołów Projektowych oraz powiadomienie członków Zespołów Projektowych o terminie kolejnego spotkania odpowiadają osoby pełniące funkcję Wsparcia Projektu. o. Odwoływanie ustalonych spotkań może mieć miejsce w przypadkach wyjątkowych oraz powinno następować z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem (nie dotyczy to sytuacji losowych typu choroba, opieka nad dzieckiem itp.). Informacja musi zostać przekazana do Kierownictwa Projektu. p. Kierujący Projektem i Lider Zespołu SAG mają prawo do przebywania na każdym ze spotkań Zespołów. 3. Zasady korespondencji elektronicznej a. Podstawową formą komunikacji projektowej (poza ustną wymianą informacji) jest przesyłanie wiadomości pocztą elektroniczną. b. Dla zachowania porządku i ułatwień w segregowaniu przekazywanych informacji należy w tytułowaniu wiadomości używać następujących słów kluczowych: UEP <tytuł zagadnienia> UWAGA: Każda korespondencja elektroniczna (w interesie nadawcy) winna być również kierowana do wiadomości Kierownictwa Projektu. 4. Przekazywanie dokumentów a. Za udostępnianie dokumentów UEP odpowiada Kierownik Projektu UEP, przekazywaniem poszczególnych dokumentów zajmują się Koordynatorzy Zespołów UEP za zgodą Kierownika Projektu UEP. b. Za zgłaszanie zapotrzebowania na konkretny dokument UEP zgłasza Koordynator Zespołu SAG do Koordynatora Zespołu UEP. 5.3 Plan przepływu decyzji i informacji Lp. Od Do Temat Częstotliwość Medium 2 Kierownicy Projektu Komitet Sterujący Przekazanie rezultatów prac etapu Na koniec każdego etapu prac Rezultaty prac Etapu 2011 Software AG. All rights reserved. Page 19 of 26

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura dokumentu... 3 1.2 Zastosowane pojęcia i skróty... 3 2. Przedmiot zamówienia... 9 3. Implementacja e-usług... 10 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Strona 1 z 131 PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 438//05 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 13.10. 2005 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 2 1 WSTĘP 4 1.1 KONTROLA FINANSOWA I AUDYT WEWNĘTRZNY W GMINIE CHRZANÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia Nr 0152 51/07 z dnia 12 października 2007 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16 74 100 Gryfino tel. (0 91) 416 20 11 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Gryfino 2007

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) Rzeczpospolita Polska PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) Wersja 6.6 Biuro Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami. projektami

Podstawy zarządzania projektami. projektami Podstawy zarządzania projektami Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Cel szkolenia Zapoznanie słuchaczy z podstawami zarządzania projektami Szkolenie prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo