MA OPOLSKIE INWESTYCJE ZPORR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MA OPOLSKIE INWESTYCJE ZPORR"

Transkrypt

1 WYSTAWA MA OPOLSKIE INWESTYCJE ZPORR Szanowni Pañstwo Nie od razu Ma³opolskê zbudowano - ale ju j¹ budujemy. W³aœnie te projekty wkrótce zmieni¹ nasz region i jestem przekonany realnie wp³yn¹ na poprawê ycia wielu jego mieszkañców. Cieszê siê i nie ukrywam dumy, e ju teraz mogê przedstawiæ je Ma³opolanom i Goœciom odwiedzaj¹cym nasz region. Wystawa, któr¹ Pañstwu prezentujemy i do której obejrzenia zachêcam, to wizja nowej Ma³opolski regionu silnego, konkurencyjnego, atrakcyjnego tak dla turystów, jak i mieszkañców. Warto zwróciæ uwagê, e projekty te s¹ wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej, a dziêki tym inwestycjom urzeczywistniaj¹ siê nasze plany i marzenia. Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Janusz Sepio³ Projekt wspó³finansowany Województwo Ma³opolskie PREZENTOWANE INWESTYCJE

2 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OPERY KRAKOWSKIEJ PRZY UL. LUBICZ W KRAKOWIE Opera Krakowska w Krakowie dr in. arch. Romuald Loegler Atelier Loegler Sp. z o.o., Kraków wspó³praca: Piotr Urbanowicz, Grzegorz Dresler Lokalizacja inwestycji Kraków, ul. Lubicz 48 Termin rozpoczêcia realizacji III kwarta³ 2004 r. Termin zakoñczenia realizacji I kwarta³ 2008 r. Ca³kowity koszt inwestycji ,68 z³ Kwota dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego ,90 z³ W ramach przyznanych œrodków sfinansowane zostan¹: roboty budowlano-monta owe w zakresie architektury, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, c.o., wodno-kanalizacyjnych. Œrodki pozwol¹ na sfinansowanie budowy ca³ego kompleksu nowego gmachu Opery Krakowskiej, tj.: budynku administracyjno - technicznego (pomieszczenia biurowe, magazyny, pracownie i garderoby, parkingi, sale prób), sceny i zaplecza sceny, widowni, pasa u interdyscyplinarnego (kasy biletowe, recepcja widza). Inwestycja wzmocni presti Krakowa jako oœrodka kultury, staj¹c siê wizytówk¹ regionu i wzbogacaj¹c ofertê kulturaln¹ i turystyczn¹ Ma³opolski. Budynek zachowuj¹c tradycje architektury XIX wiecznego obiektu jednoczeœnie wpisuje siê w nowoczesne rozwi¹zania teatralne.

3 MODERNIZACJA ZESPO ÓW OPERACYJNYCH BUDYNKU KLINIKI GINEKOLOGII I PO O NICTWA SU W KRAKOWIE Szpital Uniwersytecki w Krakowie Zespó³ projektowy: mgr in. arch. Irena Szczepanik, mgr in. arch. Bo ena Kuœ, tech. Maria Kwapisz, Koordynator realizacji projektu: mgr in. arch. Jolanta Paszkowska Lokalizacja inwestycji Kraków, ul. Kopernika 36 Termin rozpoczêcia realizacji IV kwarta³ 2004 r. Termin zakoñczenia realizacji IV kwarta³ 2006 r. Ca³kowity koszt inwestycji z³ Kwota dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego z³ W ramach projektu zmodernizowano dwa zespo³y operacyjne w Oddziale Klinicznym Kliniki Ginekologii. Zespo³y operacyjne zosta³y oddzielone od ogólnych ci¹gów komunikacyjnych, powsta³y pomieszczenia wstêpnego mycia i dezynfekcji, pokoje przygotowania pacjentów i lekarzy, wêz³y sanitarne, sterylizatornie, sale wybudzeniowe, sale opieki pooperacyjnej, dy urki personelu oraz magazyny brudnej bielizny. Zmodernizowane pomieszczenia zosta³y wyposa one w nowoczesn¹ aparaturê diagnostyczn¹ i zabiegowo - operacyjn¹, która umo liwi znacz¹c¹ poprawê jakoœci us³ug medycznych œwiadczonych dla pacjentów z ca³ej Ma³opolski.

4 AUDITORIUM MAXIMUM UNIWERYTETU JAGIELLOÑSKIEGO - II ETAP BUDOWY Uniwersytet Jagielloñski mgr in. arch. Stanis³aw Deñko Biuro Architektoniczne Wizja Sp. z o.o., Kraków Lokalizacja inwestycji Kraków, ul. Krupnicza 35 Termin rozpoczêcia realizacji III kwarta³ 2004 r. Termin zakoñczenia realizacji IV kwarta³ 2006 r. Ca³kowity koszt inwestycji (II etap budowy) z³ Kwota dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego z³ W ramach przyznanych œrodków sfinansowane zosta³y: roboty murowe oraz uzupe³nienie stanu surowego, elewacja i fasada aluminiowa, zagospodarowanie terenu, prace instalacyjne, ok³adziny œcian, posadzki, stolarka drzwiowa i okienna, monta foteli, katedr, dÿwigów i œcian przesuwnych, zakup sprzêtu audiowizualnego i do t³umaczeñ. Auditorium Maximum spe³nia cztery podstawowe funkcje: Centrum Dydaktycznego UJ, Centrum Konferencyjnego, Centrum Promocji Krakowa i Ma³opolski oraz Centrum Promocji Kultury.

5 LOKALNA OBWODNICA ANDRYCHOWA - ETAP I Gmina Andrychów mgr in. Mariusz Potêpa, mgr in. Marta Potêpa MP-MOSTY Biuro Us³ug In ynierskich s.c., Kraków Lokalizacja inwestycji Andrychów Termin rozpoczêcia realizacji II kwarta³ 2005 r. Termin zakoñczenia realizacji II kwarta³ 2006 r. Ca³kowity koszt inwestycji ,21 z³ Kwota dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego ,50 z³ Przedmiotem projektu by³a budowa I etapu lokalnej obwodnicy Andrychowa. Inwestycja swym zakresem obejmowa³a m.in. budowê mostu jednoprzês³owego o rozpiêtoœci 32,5 m wraz z drogami dojazdowymi, budowê ronda, skrzy owania jednopoziomowego, a tak e przebudowê ulic o d³ugoœci ok. 380 m. Realizacja projektu pozwoli³a m.in. na: o ywienie gospodarcze i rozwój gminy Andrychów, otwarcie i podniesienie atrakcyjnoœci terenów przemys³owych, powstanie nowych przedsiêbiorstw i nowych miejsc pracy, a tak e odci¹ enie drogi krajowej K52 od ruchu lokalnego i skrócenie czasu dojazdu do obszarów przemys³owych i mieszkalnych Andrychowa.

6 PRZEBUDOWA ŒREDNIOWIECZNEGO RYNKU W STARYM S CZU Gmina Stary S¹cz Agencja Projektowa A4, Nowy S¹cz Lokalizacja inwestycji Stary S¹cz Termin rozpoczêcia realizacji II kwarta³ 2006 r. Termin zakoñczenia realizacji I kwarta³ 2007 r. Ca³kowity koszt inwestycji ,61 z³ Kwota dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego ,90 z³ Celem inwestycji jest przeobra enie funkcjonalno - u ytkowe obszaru Rynku wraz z otaczaj¹cymi go ulicami, przy zachowaniu i czêœciowym odtworzeniu historycznego uk³adu urbanistycznego. Projekt obejmuje rewitalizacjê przestrzeni publicznej, w tym m.in. przebudowê nawierzchni Rynku wraz z ulicami, zabezpieczenie zabytkowych piwnic, uzupe³nienie oœwietlenia ulicznego, budowê ma³ej architektury wraz z rewaloryzacj¹ szaty roœlinnej, wykonanie instalacji kamer telewizyjnych, wykonanie nowej i przebudowê istniej¹cej kanalizacji sanitarnej, modernizacjê sieci wodoci¹gowej i teletechnicznej. Proces modernizacji Rynku przyczyni siê bezpoœrednio do zwiêkszenia walorów estetycznych terenu oraz poprawy dostêpu do obiektów zlokalizowanych w rejonie objêtym projektem. Dziêki inwestycji stworzone zostan¹ warunki do powstawania w obrêbie Rynku nowych punktów handlowo - us³ugowych i nowych miejsc pracy, co bêdzie przyczynia³o siê do rozwoju gospodarczego miasta zwanego per³¹ doliny Popradu.

7 BUDOWA PIJALNI WÓD MINERALNYCH W WYSOWEJ - ZDROJU Gmina Uœcie Gorlickie mgr in. arch. Andrzej Gajewski Pracownia architektoniczna AG - Projekt, Nowy S¹cz Lokalizacja inwestycji Wysowa - Zdrój Termin rozpoczêcia realizacji II kwarta³ 2006 r. Termin zakoñczenia realizacji IV kwarta³ 2006 r. Ca³kowity koszt inwestycji ,20 z³ Kwota dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego ,11 z³ Wysowa-Zdrój jest znanym i cenionym uzdrowiskiem, które europejsk¹ renomê uzyska³o przed I wojn¹ œwiatow¹. Obecnie Wysowa-Zdrój dysponuje 14 ujêciami wód mineralnych, s¹ to szczawy wodorowo-wêglanowo-chlorkowo-sodowe oraz wêglanowo-sodowo-wapienne. Wysowa - Zdrój jest jedynym uzdrowiskiem w Polsce, które prowadzi uzdrowiskowy Oœrodek Dializy Pozaustrojowej w Szpitalu Uzdrowiskowym Beskid, przy wspó³pracy z Katedr¹ i Klinik¹ Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach. W uzdrowisku s¹ leczone choroby uk³adu oddechowego, pokarmowego oraz moczowego. Przedmiotem projektu jest budowa pijalni wód mineralnych wraz z wyposa eniem. Budynek zaprojektowano w oparciu o dostêpne materia³y archiwalne w miejscu i na wzór dawnej pijalni wód mineralnych, która spali³a siê w latach szeœædziesi¹tych. Inwestycja zlokalizowana zosta³a w bezpoœrednim s¹siedztwie ujêæ wód mineralnych oraz rozlewni wód mineralnych w Parku Zdrojowym. Realizacja projektu przyczyni siê do rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej w Wysowej - Zdroju, optymalnego wykorzystania walorów leczniczych uzdrowiska, jak równie zwiêkszenia atrakcyjnoœci obszaru dla kuracjuszy, wczasowiczów i turystów.

8 BUDOWA STREFY AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ PRZY UL. ROUVROY W LIBI U Gmina Libi¹ mgr in. arch. Dorota Filipczyk Firma Architektoniczno - Budowlana ARCHITRAW, Alwernia Lokalizacja inwestycji Libi¹, ul. Rouvroy Termin rozpoczêcia realizacji II kwarta³ 2004 r. Termin zakoñczenia realizacji II kwarta³ 2007 r. Ca³kowity koszt inwestycji ,92 z³ Kwota dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego ,00 z³ Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu oraz utworzenie obiektów handlowo-us³ugowych w strefie aktywnoœci gospodarczej przy ul. Rouvroy w Libi¹ u. W ramach realizacji inwestycji powstanie m.in. ci¹g pawilonów, stoiska handlowe, sanitariaty dla klientów i pracowników, drogi dojazdowe. Realizacja projektu pozwoli na gospodarcze i spo³eczne o ywienie gminy Libi¹, zwiêkszenie jej potencja³u gospodarczego, zaœ wydzier awienie przez gminê obiektów handlowous³ugowych podmiotom gospodarczym doprowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy.

9 DOKOÑCZENIE BUDOWY OŒRODKA ZDROWIA W WIEPRZU Gmina Wieprz mgr in. arch. Ewa Pytel, Bielsko - Bia³a Lokalizacja inwestycji Wieprz Termin rozpoczêcia realizacji III kwarta³ 2004 r. Termin zakoñczenia realizacji IV kwarta³ 2005 r. Ca³kowity koszt inwestycji ,55 z³ Kwota dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego ,41 z³ Przedmiotem projektu by³o dostosowanie budynku Oœrodka Zdrowia w Wieprzu do warunków jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej. Realizacja projektu podzielona by³a na II etapy. Pierwszy obejmowa³ roboty ogólnobudowlane - wykoñczeniowe (m.in. termoizolacja, stolarka okienna i drzwiowa, malowanie wnêtrz). W drugim etapie inwestycji Oœrodek wyposa ono m.in. w autoklaw, detektor têtna p³odu, EKG, sprzêt komputerowy itp. Realizacja projektu pozwoli³a na poprawê jakoœci œwiadczonych us³ug medycznych oraz zwiêkszy³a ich dostêpnoœæ dla mieszkañców gminy.

10 BUDOWA OBIEKTU DLA POTRZEB CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INSTYTUT POLITECHNICZNY Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Tarnowie mgr in. arch. Piotr abowicz Perbo - Projekt Sp. z o.o, Kraków Lokalizacja inwestycji Tarnów, Kampus Uczelni przy ul. Goldhammera Termin rozpoczêcia realizacji II kwarta³ 2005 r. Termin zakoñczenia realizacji II kwarta³ 2007 r. Ca³kowity koszt inwestycji ,04 z³ Kwota dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego z³ W ramach przyznanych œrodków sfinansowana zostanie budowa obiektu dla potrzeb Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny, w tym: budowa i wyposa enie pawilonu dydaktycznego oraz pawilonu laboratoryjno - technologicznego wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja projektu przyczyni siê do wyrównania szans edukacyjnych m³odzie y mieszkaj¹cej na terenach oddalonych od Krakowa. Poprzez stworzenie lepszych warunków nauki dostosowanych do nowoczesnych standardów, poprawie ulegnie tak e jakoœæ kszta³cenia.

11 MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 981 ZBOROWICE - KRZY ÓWKA WRAZ Z BUDOW WIADUKTU W M. BOBOWA Województwo Ma³opolskie Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Krakowie mgr in. Les³aw Frasik, Pracownia Studiów i Projektów Drogowych KLOTOIDA s.c. Miros³aw Bajor, Andrzej Zygmunt, Kraków mgr in. Czes³aw Po³edniok, Przedsiêbiorstwo Projektowania Budowy i Remontów MOSTY KATOWICE Sp. z o.o., Katowice Lokalizacja inwestycji czêœæ powiatów: tarnowskiego, gorlickiego i nowos¹deckiego Termin rozpoczêcia realizacji IV kwarta³ 2004 r. Termin zakoñczenia realizacji IV kwarta³ 2006 r. Ca³kowity koszt inwestycji ,47 z³ Kwota dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego ,60 z³ W ramach przyznanych œrodków sfinansowane zostan¹: prace obejmuj¹ce odnowê nawierzchni wraz z poboczami, budowê wiaduktu kolejowego w miejscowoœci Bobowa, przebudowê skrzy owania w miejscowoœci Jankowa i przebudowê mostu w miejscowoœci Florynka. Droga nr 981, wraz ze stanowi¹c¹ jej przed³u enie drog¹ wojewódzk¹ nr 977, jest wa nym korytarzem transportowym o kierunku pó³noc - po³udnie we wschodniej czêœci województwa, ³¹cz¹c trzy powiaty: tarnowski, nowos¹decki i gorlicki oraz zapewniaj¹c dostêp bezpoœrednio z kierunku pó³nocnego do uzdrowisk w Krynicy, Muszynie, Dolinie Popradu i przejœcia granicznego Leluchów - Plavec. Modernizacja drogi znacznie poprawi dostêpnoœæ terenów dla turystów, co pozwoli na dalszy rozwój poszczególnych gmin jako wa nych oœrodków turystyczno - wypoczynkowych.

12 PRZEDSIÊWZIÊCIE DLA POWSTRZYMANIA DEGRADACJI EKOLOGICZNEJ ZESPO U ZBIORNIKÓW WODNYCH RO NÓW - CZCHÓW Zwi¹zek Gmin Jeziora Ro nowskiego Hydroprojekt Sp. z o.o., Warszawa Lokalizacja inwestycji Bartkowa, Têgoborze, Wytrzyszczka Termin rozpoczêcia realizacji I kwarta³ 2005 r. Termin zakoñczenia realizacji I kwarta³ 2007 r. Ca³kowity koszt inwestycji ,46 z³ Kwota dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego ,34 z³ Celem realizowanego projektu jest rekultywacja lewego brzegu Jeziora Ro nowskiego w miejscowoœciach Bartkowa i Têgoborze oraz Zbiornika Czchowskiego w miejscowoœci Wytrzyszczka. Szczegó³owy zakres prac obejmuje: odmulenie zbiornika, podwy szenie brzegów, a tak e utworzenie nowej linii brzegowej. Realizacja zadania przyczyni siê do rekultywacji i renaturalizacji zbiorników oraz zagospodarowania najbardziej zagro onych degradacj¹ stref brzegowych wraz z odmuleniem przybrze nym szczególnie zanieczyszczonych partii jezior ro nowskiego i czchowskiego. Uzyskanie nowego terenu w bezpoœrednim s¹siedztwie zbiorników wodnych umo liwi w przysz³oœci poszerzenie drogi krajowej Brzesko - Nowy S¹cz wzd³u zbiornika Ro nów w miejscowoœci Têgoborze i zbiornika czchowskiego w miejscowoœci Wytrzyszczka. Nowe tereny mog¹ tak e zostaæ wykorzystane na cele rekreacyjne i turystyczne (powstanie pla, œcie ek rowerowych i spacerowych, parkingów i innych obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych).

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak 1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R Mamy ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu pierwszy numer miesiêcznika Inwestor gazeta inwestycyjna. Od d³u szego czasu pracowaliœmy

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie

Raport z badañ ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie ReNewTown www.renewtown.eu NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE ReNewTown NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE www.ec.europa.eu/regional_policy www.central2013.eu Raport z

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze.

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Biuro Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Powsta³o z inicjatywy architektów, którzy swoje doœwiadczenie

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich Lorenc M.W., Wajsen A., 2009. Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIV. 81 92. Mo liwoœci rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu

Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Environmental Partnership for Central Europe w Polsce, a nastêpnie powsta³ej na jego

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Nie tylko dla turysty wademekum na wakacje!

Nie tylko dla turysty wademekum na wakacje! Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15 I znów te same emocje! Wielka sala Zamku Królewskiego w Warszawie wype niona po brzegi, za chwil kolejna Gala Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i kolejny werdykt w tej wspania ej rywalizacji.

Bardziej szczegółowo

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W styczniu 90, 91, 92... urodziny obchodz¹ zacni jubilaci Luiza Wieczorek z Czyżowice,

Bardziej szczegółowo

autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r

autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r Projekt dyplomowy: Szczeciñski Park Technologiczny Wydzia³ Budownictwa i Architektury Politechniki Szczeciñskiej Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch.

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce Ponad 20lat Wystawa fotografii Wystawa zosta³a zorganizowana z okazji Gali Publiczne uœwietniaj¹cej Dzieñ Pracownika Publicznych S³u b Zatrudnienia w Ma³opolsce

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 26 listopada 2003 r. Nr 149 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY GMINY WICKO: 2628 Nr X/52/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo