Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Ojcowski Park Narodowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Ojcowski Park Narodowy"

Transkrypt

1 Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Lp. Data Tytuł Organizator/współorganizator VI IX 1961 VII Kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (wycieczka pokongresowa do ) Kongres INQUA Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów Międzynarodowa Unia Badań Czwartorzędu (INQUA) X X V V V V X 1977 I Sympozjum archeologiczne poświęcone problematyce stratygrafii i archeologii wczesnego Würmu; temat: Kultury archeologiczne i podpodziały wczesnego Würmu w Europie Środkowej. Miejsce obrad: sala wystawowa w muzeum (Pod Łokietkiem) 1971 Międzyresortowa konferencja w Pieskowej Skale na temat: Wpływ przemysłu na lasy Ojcowskiego Parku Narodowego 1973 I majowa sesja naukowa w Ojcowie poświęcona pamięci prof. Zygmunta Nováka założyciela i przewodniczącego Sekcji Architektury Krajobrazu; temat sesji: Problematyka rozwoju obszarów wymagających ochrony ze względów przyrodniczych. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1974 II majowa sesja naukowa w Krakowie i Ojcowie; tematy: 1. Uwarunkowania przestrzenno-prawne ochrony środowiska przyrodniczego 2. Metody rozwiązywania konfliktów przestrzennych w parkach narodowych. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1975 III majowa sesja naukowa w Krakowie i Ojcowie; tematy: 1. Metody kształtowania i ochrony krajobrazu dla potrzeb planowania przestrzennego; 2. Krajobrazy chronione i przekształcane a modele turystyczne. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1976 IV majowa sesja naukowa w Krakowie i Ojcowie w 20-lecie Ojcowskiego Parku Narodowego; temat: Parki i ogrody polskie pamięci prof. Gerarda Ciołka w 10. rocznicę śmierci. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1977 XI Sympozjum Speleologiczne. Miejsce obrad: muzeum i sesja terenowa w dolinie Sąspowskiej Instytut Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie przy udziale Ojcowskiego Parku Narodowego Komisja d/s Gospodarczo-Leśnych i Rekultywacyjnych w Rejonach Przemysłowych przy Ministrze Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, V 1978 VI majowa sesja naukowa w Pieskowej Skale i Krakowie; tematy: 1. Kształtowanie terenów rolnych w obszarach szczególnie wartościowych przyrodniczo, 2. Ochrona środowiska a gospodarka rolna. Perspektywy rozwoju i zagrożenia 3. Problemy i koncepcje gospodarki rolnej w obszarach prawnie chronionych: parków narodowych, parków krajobrazowych i ich stref ochronnych. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji

2 X III IV X IX X VII V VI V VI V V IX VII sesja naukowa Sekcji Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie; tematy: 1. Problemy zagospodarowania Wisły i kształtowania jej krajobrazu 2. Górna Wisła i jej problemy 3. Krajobraz rzek i potoków Górnej Wisły. Miejsce obrad: zamek w Pieskowej Skale 1981 Sesja naukowa w auli Oddziału PAN w Krakowie z okazji 25-lecia Ojcowskiego Parku Narodowego; temat: Rola planów zagospodarowania przestrzennego w procesie ochrony parków narodowych. Miejsce obrad: sala konferencyjna PAN w Krakowie 1982 Sympozjum: Liga Ochrony Przyrody a parki narodowe. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji Seminarium pracowników naukowych parków narodowych. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1984 X Sympozjum Koleopterologiczne: Kształtowanie się koleopterofauny Polski w czwartorzędzie i współcześnie. Miejsce obrad: muzeum część entomologiczna wystawy 1985 XIX Sympozjum Speleologiczne: Datowanie osadów jaskiniowych i badania izotopowe utworów jaskiniowych. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1986 Sesja naukowa w Pieskowej Skale z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Władysława Szafera ( ) i 30-lecia Ojcowskiego Parku Narodowego 1988 Sympozjum naukowe w Pieskowej Skale: Stan poznania fauny Ojcowskiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony. Miejsce obrad: zamek w Pieskowej Skale Kolokwium naukowe w Pieskowej Skale: Problemy utrzymania biocenoz nieklimaksowych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Miejsce obrad: zamek w Pieskowej Skale 1989 Sympozjum Dipterologiczne w Ojcowie. Miejsce Obrad: sala konferencyjna Kolokwium naukowe w Pieskowej skale: Wymieranie i ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Miejsce obrad: zamek w Pieskowej Skale 1990 Sympozjum naukowe w Ojcowie: Prof. Stefan Krukowski ( ) działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji Seminarium polsko-czeskie w Pieskowej Skale i w Warszawie; temat: Krajobraz dobrem narodu. Miejsce obrad: zamek w Pieskowej Skale Kolokwium naukowe w Karniowicach: Problemy ochrony i urządzania biocenoz leśnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Miejsce obrad: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Komisja Gospodarki Wodnej O/PAN w Komisja Urbanistyki i Architektury O/PAN w Sekcja Architektury Krajobrazu, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Zarząd Główny LOP, Zakład Ochrony Przyrody IBL w Białowieży, Sekcja Koleopterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Chronologii i Datowania Bezwzględnego Komitetu Badań Czwartorzędu PAN,, Sekcja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej,,

3 V IX IX IX IX IV 1 V VI VI XVI majowa sesja naukowa w Krakowie; temat: Ojcowski Park Narodowy 35 lat jego istnienia. Tytuł okolicznościowej wystawy: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej dla Ojcowskiego Parku Narodowego. Miejsce obrad: aula PAN w Krakowie Kolokwium naukowe w Karniowicach: Chemiczne skażenia ekosystemów w parkach narodowych i rezerwatach dokumentacja, modelowanie i ochrona przed zagrożeniem. Miejsce obrad: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach 1992 Kolokwium naukowe w Szycach: Znaczenie wielkości, kształtu i izolacji parków narodowych i rezerwatów przyrody dla skuteczności ochrony ich zasobów przyrodniczych Miejsce obrad: Hotel Granica w Szycach 1993 V Warsztaty Geograficzne w Ojcowie Jak poznawać Ojcowski Park Narodowy. Sala konferencyjna w muzeum Kolokwium naukowe w Ojcowie: Utrzymanie i restytucja ginących gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Sala konferencyjna w muzeum 1994 VI warsztaty Geograficzne w Ojcowie Jak poznawać Ojcowski Park Narodowy. Sala konferencyjna w muzeum Kolokwium naukowe w Ojcowie: Funkcjonowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w warunkach trwałego oddziaływania człowieka. Sala konferencyjna w muzeum Konwersatorium z cyklu Programy edukacyjne w muzeach i skansenach pt.: Jak człowiek gospodarował w Dolinie Prądnika od paleolitu do dziś? Sala konferencyjna w muzeum IX 1995 IV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w muzeum V V IX IX IX X VIII IX Sympozjum archeologiczne Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach Państwa Polskiego z okazji 125. rocznicy badań archeologicznych w Jurze Ojcowskiej i 40-lecia. Sala konferencyjna w muzeum XXI majowa sesja naukowa w Ojcowie; temat: Ochrona krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego w warunkach samorządności terytorialnej. Sala konferencyjna w muzeum IV Międzynarodowa Szkoła Ochrony Obszarów Krasowych w Smoleniu i w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum Sesja Historyczno-Krajoznawcza w Ojcowie Ojcowskie Gody Życia w 100-lecie Muzeum PTTK w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum IV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego IV seminarium Sacrum i Przyroda w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum 1997 Sympozjum Przestrzeń sztuki przestrzeń życia w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum IV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Komisja Urbanistyki i Architektury Oddziału Krakowskiego PAN,, Katedra Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Śląskiego,, Zakład Ochrony Przyrody PAN w Państwowa Rada Ochrony Przyrody Katedra Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Katedra Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Komisja Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Zarząd Zespołu jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, Oddziały PTTK w Krakowie i Ojcowie, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Specjalizacja Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego PAT w, Uniwersytet Jagielloński Stowarzyszenie Fort Sztuki w Katedra Sztuk Wizualnych ASP w Polskie Towarzystwo Entomologiczne,

4 X II IV V II IV IV V IV V V V VIII IX IV V V V V 2002 XXXI Sympozjum Speleologiczne Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Sala konferencyjna w muzeum 1998 Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, XVII Szkoła Speleologiczna w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum Katedra Geomorfologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Ojcowski PN Międzynarodowa konferencja edukacyjna Training Seminar EUROPARC Experstise Exchange w Enwironmental Education w Ojcowie. Sala konferencyjna w Grafenau (Niemcy), Instytut Ochrony muzeum Przyrody PAN, Ojcowski Park Nar. Sympozjum w Ojcowie: Badania faunistyczne w Ojcowskim Parku Narodowym w latach Sala konferencyjna w muzeum 1999 Ogólnopolskie Warsztaty Kartowania i Dokumentacji Jaskiń w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum VI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Polsko-ukraińska sesja naukowa w Ojcowie i w Muzeum Archeologicznym w Krakowie; temat: Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej. Sala konferencyjna w muzeum i Muzeum Archeologiczne w Krakowie VI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne w Ojcowie Sala konferencyjna w muzeum 2000 II Forum dyskusyjne w Ojcowie Parki narodowe ich funkcja w czasie i przestrzeni. Sala konferencyjna w muzeum VII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznegow Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum Seminarium w Ojcowie: Natura 2000/EMERALD w Polsce Sala konferencyjna w muzeum VI warsztaty bentologiczne. Sala konferencyjna w muzeum Climate Changes. The Karst Record II [sesja terenowa w ] Sala konferencyjna w muzeum Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: Koleopterofauna ksero- i kalciofilna Polski stan poznania i problemy ochrony. Sala konferencyjna w muzeum 2001 VIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Konferencja naukowa w Ojcowie w 45. rocznicę utworzenia Ojcow-skiego Parku Narodowego i w 25. rocznicę ZJPK; temat: Badania naukowe w południowej Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Sala konferencyjna w muzeum Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Krakowie; temat: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Sesja terenowa w Ojcowie XX Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w muzeum 2002 IX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w muzeum Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (PZA), i Sekcja Hymenopterologiczna PTE,, Muzeum Archeologiczne w Krakowie Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha PAN w Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Ministerstwo Środowiska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Krajowy Zarząd Parków Narodowych,, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Instytut Nauk Geologicznych PAN Instytut Nauk Geologicznych UJ Sekcja Koleopterologiczna PTE,,, Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. małopolskiego Instytut Geografii UJ,

5 V VI V V V V VI X V V VI 2005 XXI Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w muzeum Konferencja naukowa w Ojcowie; temat: Użytkowanie turystyczne parków narodowych1. Sala konferencyjna w muzeum Instytut Ochrony Przyrody PAN 2003 X Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w mu-, zeum Konferencja naukowa w Ojcowie; temat: Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabyt- Regionalny narodowych. Sala konferencyjna w muzeum ków w Stowarzyszenie Kultura i Natura im. J.G. Pawlikowskiego 2004 XI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w muzeum XXIII Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Złotym Potoku. Sala konferencyjna w muzeum Konferencja naukowa: Ogólnopolskie znaczenie dla nauki i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej. Złoty Potok Ojców Złoty Potok i sala konferencyjna w muzeum Warsztaty trzmielowe. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN I sala konferencyjna w muzeum 2005 XII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Warsztaty trzmielowe. Sala konferencyjna w muzeum Konferencja naukowa w Sosnowcu; temat: Konflikty człowiek przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Sesja terenowa w Ojcowie IX 2005 VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Na terenie drugiego dnia sesja terenowa V VI VI IX IX X VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa taksonomicznego: Jednostka systematyczna aspekty morfologiczne i genetyczne. Sala konferencyjna w muzeum XIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Sesja naukowa w Ojcowie; temat: Regionalizm i krajoznawstwo w kształceniu polonistycznym i zajęciach pozalekcyjnych (21 osób). Sala konferencyjna w muzeum 7th International Congress on the Jurassic System Na terenie tylko jedna z przedkongresowych sesji terenowych w dniu 10 IX 2006 r. na trasie Ojców Krakowska Brama Muzeum ruiny zamku w Ojcowie; prowadził B. Wiśniowski (30 osób) Międzynarodowy Kongres Archeologiczny [na terenie jedna z sesji terenowych na trasie Ojców Muzeum Krakowska Brama Jaskinia Ciemna ruiny zamku w Ojcowie; prowadził B. Wiśniowski (20 osób)] Konferencja naukowa w Ojcowie z okazji 50-lecia Ojcowskiego Parku Narodowego; temat: : wczoraj dziś jutro. Pół wieku walki o ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego. Sukcesy, porażki, prognozy na przyszłość (110 osób), Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, Zarząd Parków Krajobrazowych woj. śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Komitet Ochrony Przyrody PAN Towarzystwa Entomologicznego,, Towarzystwa Entomologicznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Polskie Towarzystwo Taksonomiczne,, Akademia Pedagogiczna w Krakowie Instytut Filologii Polskiej Instytut Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie

6 V XIV Sympozjum Hymenopterologiczne (20 osób). Sala konferencyjna w muzeum IX 2007 Konferencja Jurassica VI (40 osób). Sala konferencyjna w muzeum V VI IX X V V VI IX V IX X X V V VIII X XV Sympozjum Hymenopterologiczne (15 osób?). Sala konferencyjna w muzeum Konferencja Wody na obszarach chronionych (75 osób). Zamek w Pieskowej Skale Sesja naukowa Sztuka i podróżowanie (25 osób). Sala konferencyjna XVI Seminarium Sacrum i przyroda Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej (80 osób). Sala konferencyjna 2009 XVI Sympozjum Hymenopterologiczne (20 osób). Sala konferencyjna 2010 XVII Sympozjum Hymenopterologiczne (20 osób). Sala konferencyjna Konferencja naukowa Granice ingerencji człowieka na obszarach chronionych. Zasady i modele gospodarowania (47 osób). Sala konferencyjna XVI Noc Nietoperzy (26 osób). Sala konferencyjna OED w Ojcowie 2011 XVIII Sympozjum Hymenopterologiczne (10 osób). Sala konferencyjna I Międzynarodowa Konferencja Przyroda nie zna granic współpraca Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych z Międzynarodowymi Partnerami Województwa Małopolskiego w zakresie Ochrony Przyrody. XXX-lecie Jurajskich Parków Krajobrazowych ok. 70 osób XVIII Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych (48 osób). Sala konferencyjna 45. Sympozjum Speleologiczne (98 osób). Sala konferencyjna 2012 Towarzystwa Entomologicznego Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ojcowski Park Nar. Towarzystwa Entomologicznego Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego Instytut Historii Sztuki UJ Instytut Turystyki i Rekreacji AWF Kraków, Papieska Akademia Teologiczna w Koło nr 1 PTTK Pielgrzym Towarzystwa Entomologicznego, Towarzystwa Entomologicznego, Centrum Informacji Chiropterologicznej ISiEZ PAN, Towarzystwa Entomologicznego Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z udziałem Ojcowskiego Parku Narodowego [23 IX 2011 sesja w Ojcowie] Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Katedra Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, OPAK ČR Spráwa CHKO MORAWSKY KRAS (Republika Czeska), Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, XIX Sympozjum Hymenopterologiczne (20 osób). Sala konferencyjna Towarzystwa Entomologicznego, XXXI Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE oraz VI Konferencja Zakład Ekologii Kręgowców i paleontonego Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologiczlogii Instytutu Biologii Uniwersytetu Biologia i systematyka muchówek (3 osób). Sala konferencyjna Przyrodniczego we Wrocławiu,, Polskie Towarzystwo Entomologiczne Seminarium Programowe Akademii Solidarności Partnerstwo dla gospodarki solidarnej; Strategia rozwoju przedsiębiorczości Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia społecznej w przestrzeni dziedzictwa kulturowego Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA Jury Krakowskiej (50 osób). Sala konferencyjna OED w Ojcowie. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w XX Seminarium Sacrum i Przyroda Człowiek w Ogrodzie Pana (92 osoby). Sala konferencyjna Uniwerszytet Preszowski (Słowacja)

7

alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com

alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com Działalno alność edukacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym Alicja Subel Ojcowski Park Narodowy a.subel@gmail.com Ojcowski Park Narodowy Utworzony w 1956 roku. Jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

45. Sympozjum Speleologiczne

45. Sympozjum Speleologiczne 45. Sympozjum Speleologiczne Komunikat 1 W 55. ROCZNICĘ ZAŁOśENIA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO Ojców, 20 23.10.2011 r. ORGANIZATORZY SYMPOZJUM Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 Rekrutacja 2015/2016 Propozycje klas na rok szk. 2015/2016 Klasa Program rozszerzony Języki Przedmioty wybrane do rekrutacji język polski język angielski język polski gr.i - historia język francuski język

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

www.harcerskanatura.eu PROJEKT

www.harcerskanatura.eu PROJEKT PROJEKT kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży 4 żywioły przyjaciele człowieka cykl konkursów w szkołach główna nagroda w konkursach wymiana dzieci i młodzieży między Partnerami projektu program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia 1 Metodologia nauk geograficznych Egzamin 2 Filozofia 3 Biogeografia 4 Geografia rolnictwa Egzamin

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA TURYSTYKA I REKREACJA Nowy kierunek kształcenia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Geologii, Gofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki

Bardziej szczegółowo

48. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE Kletno 16-19.10.2014

48. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE Kletno 16-19.10.2014 48. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE Kletno 16-19.10.2014 Pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. dr hab. Marka Bojarskiego Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekana

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Specjalności do wyboru na kierunku geografia

Specjalności do wyboru na kierunku geografia Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Specjalności do wyboru na kierunku geografia I rok geografii stacjonarnej, studia I stopnia (licencjackie) 2009/2010 Specjalności realizowane

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Katowice, 17 marca 2015 roku

Katowice, 17 marca 2015 roku LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2016 ROK Katowice, 17 marca 2015 roku DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody cz.1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-109-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr kultury Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody i krajobrazu Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-2-317-ST-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W ROKU 2008

PLAN PRACY W ROKU 2008 CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA PLAN PRACY W ROKU 2008 KATOWICE 2008 CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA PLAN PRACY NA ROK 2008 I. Budowanie bazy danych o przyrodzie 1. Bibliografia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr X/134/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r.

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r. FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH 14 października 2015 r. Finansowanie projektów Możliwe finansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009

Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009 Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009 Lp Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator 1. 1.11.2009 rozpoczęcie, zakończenie 15.12.2009 2. 4-5.11.2009 Toruń, Hotel Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje L.p. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Semestr 1 2 3 4 5 6 Kursy podstawowe 1 Wstęp do geografii 2 Astronomiczne podstawy geografii 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Najnowsza historia pasterstwa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Najnowsza historia pasterstwa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Najnowsza historia pasterstwa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Maria Gierzkiewicz Marceli Ślusarczyk Grzegorz Micuła Łutowiec 7.03.2013 r. Podsumowanie Programu restytucji owcy rasy olkuskiej na Wyżynie

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Karta pracy ucznia do zajęd z informatyki: Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Zadanie 1 Zaplanuj prezentację na temat wybranego: Parki Narodowe w Polsce złożoną z minimum dziesięciu slajdów.

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego

Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego Wprowadzając w życie Program Edukacji Środowiskowej wyznaczono dwa główne cele dla których jest on realizowany: - podniesienie kultury zwiedzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY Danuta Rozmarynowska Gimnazjum Publiczne w Głuszycy PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY I. Wyjątki z rozporządzeń MENiS w sprawie programów nauczania.

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Łódź, ul. Jana Matejki 22/26

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Łódź, ul. Jana Matejki 22/26 Uniwerrsyttett Łódzkii Wyyddzzi iiaał łł BBi iiool llooggi iii ii i OOcchhr roonnyy ŚŚr rooddooww iisskkaa i ZZaakkł łłaadd DDyyddaakkt tyykki ii BBi iioollloo ggiii ii i ii i BBaaddaanni iiaa RRóóżżnnoor

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Aby chronic trzeba poznać

Aby chronic trzeba poznać Szkolne Koło LOP przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce Aby chronic trzeba poznać Główne założenia programu działalności koła: pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

FNH. Forum dla Nowej Huty. Przykład Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

FNH. Forum dla Nowej Huty. Przykład Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju FNH Forum dla Nowej Huty Przykład Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Prehistoria Funkcjonowanie pierwszej Komisji Wspólnej HTS w latach 1994-1998 i realizacja programu dla dla Obszaru Strategicznego

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MAPA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

MAPA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/328/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 pazdziernika 2011 r. MAPA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH skorowidz arkuszy Krzelów 1 2 Konary Małowice 3 Orzeszków 4 5 Moczydlnica

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu UZASADNIENIE 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów BIAŁYSTOK, 12-13 września 2014 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Oddział Akademicki. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. w Krakowie

Oddział Akademicki. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. w Krakowie Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie Oddział w strukturze PTTK Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (1873) + Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906) Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) Specjalność Geografia fizyczna (GF)

Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) Specjalność Geografia fizyczna (GF) Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) Specjalność Geografia fizyczna (GF) Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb Zakład Hydrologii Zakład Geomorfologii Zakład Klimatologii Zakład Geografii

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII PROGRAM PRAKTYK

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII PROGRAM PRAKTYK praktyki Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII PROGRAM PRAKTYK GEOGRAFIA I GOSPODARKA GEOGRAFIA PRZESTRZENNA Praktyki zawodowe realizowane są w wymiarze

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DZIAŁAŃ KOSTRZYŃSKIE PARTNERSTWO NATUROWE

TERMINARZ DZIAŁAŃ KOSTRZYŃSKIE PARTNERSTWO NATUROWE TERMINARZ DZIAŁAŃ KOSTRZYŃSKIE PARTNERSTWO NATUROWE Zapraszamy do bezpłatnego udziału w działaniach Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego. W tabeli znajdują się informacje o terminach, godzinach oraz miejscu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - - o potencjale natury w instytucji kultury

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - - o potencjale natury w instytucji kultury Środowisko informacji konferencja 1-2 października 2014 r., Centrum Nauki Kopernik, Warszawa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - - o potencjale natury w instytucji kultury Piotr Szpanowski Zastępca

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach 22 października 2015 ZAKOPANE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 5. Materiały dodatkowe do scenariusza: Poznajemy różnorodność biologiczną Doliny Środkowej Wisły. Anna Janowska.

Karta pracy nr 5. Materiały dodatkowe do scenariusza: Poznajemy różnorodność biologiczną Doliny Środkowej Wisły. Anna Janowska. Akademia EduGIS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz geoinformacyjne (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji środowiskowej Karta pracy nr 5 Materiały

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy

Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy Zbigniew Witkowski przy współpracy Krystyny Krauz i Adama Mroczka Szkolenie regionalne

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r.

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Ścieżki

Bardziej szczegółowo

45. Sympozjum Speleologiczne

45. Sympozjum Speleologiczne 45. Sympozjum Speleologiczne Komunikat 2 W 55. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO Ojców, 20 23.10.2011 r. ORGANIZATORZY SYMPOZJUM Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.

Bardziej szczegółowo

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego laureaci lub finaliści. kierunek/ specjalność studiów

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego laureaci lub finaliści. kierunek/ specjalność studiów Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2009-2011. Lp. Nazwa olimpiady Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia, 7 semestrów, 210 pkt. (cykl kształcenia rozpoczynający się w 2014 r.) ROK I - ROK AKADEMICKI 2014/15 Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Polska Republika Słowacka 2007 2013 Znaczenie dla regionów doświadczenia Małopolski Kraków, 22 kwietnia 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Cele współpracy transgranicznej (Europejska

Bardziej szczegółowo

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Cel analizy: Uzyskanie odpowiedzi na pytania 1. Czy ogólne kształcenie

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Celem ćwiczeń terenowych jest: ukazanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego wyżyn i gór południowej Polski,

Bardziej szczegółowo

Rozwój bazy ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" przy Nadleśnictwie Maskulińskie - Etap I

Rozwój bazy ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie przy Nadleśnictwie Maskulińskie - Etap I Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny według kryteriów selekcji przedsięwzięć, które wpłynęły w ramach II Konkursu na realizację zadań dotyczących II tematyki konkursowej pn."utrzymanie bogactwa różnorodności

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Termin posiedzenia Grupy Roboczej ds. oceny projektów Projekty podstawowe. Poziom dofinansowania (EFRR) % Przewidywana kwota dofinansowania (EFRR)

Termin posiedzenia Grupy Roboczej ds. oceny projektów Projekty podstawowe. Poziom dofinansowania (EFRR) % Przewidywana kwota dofinansowania (EFRR) Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie Konkurs nr 1/2010 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

30 420 Wprowadzenie do ochrony dóbr kultury i środowiska ćwiczenia (II sem.) 45

30 420 Wprowadzenie do ochrony dóbr kultury i środowiska ćwiczenia (II sem.) 45 OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Dyrektor: dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Zastępca dyrektora: dr Anna Sylwia Czyż Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Glosariusz. Informacja prasowa. Naturalne krajobrazy. Kampania tematyczna 2016: Fascynująca przyroda Niemiec wypoczynek na łonie natury.

Glosariusz. Informacja prasowa. Naturalne krajobrazy. Kampania tematyczna 2016: Fascynująca przyroda Niemiec wypoczynek na łonie natury. Informacja prasowa Kampania tematyczna 2016: Fascynująca przyroda Niemiec wypoczynek na łonie natury. Glosariusz Naturalne krajobrazy Nazwą Naturalne krajobrazy są objęte w Niemczech parki narodowe, rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych Interesujesz się... Biologia sp. biologia człowieka rozwojem biologicznym człowieka i jego ewolucją populacjami pradziejowymi biologicznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres wiadomości

Szczegółowy zakres wiadomości KURS NA ORGANIZATORA TURYSTYKI ODDZIAŁU PTTK SZANIEC W SKIERNIEWICACH Szczegółowy zakres wiadomości Blok A. Ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem małych grup turystycznych oraz organizacją

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Konferencja Zagospodarowanie dawnej bazy powojskowej szansą rozwoju Szprotawy Szprotawa 12 czerwca 2014 dr Beata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

Turystyka jaskiniowa w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie nauka, krajoznawstwo, zabawa

Turystyka jaskiniowa w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie nauka, krajoznawstwo, zabawa Artur Ponikiewski, Agnieszka Ponikiewska Turystyka jaskiniowa w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie nauka, krajoznawstwo, zabawa Współcześnie coraz chętniej poszukujemy tego, co niedostępne. Wypad

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa VIII edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2013-2014 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Organizacja

Bardziej szczegółowo

XIV Ogólnopolskie Dni Owada. Owady sprzymierzeńcy człowieka. 30 maj 1 czerwiec 2014. w budynku Wydziału Ogrodniczego. Al. 29-go Listopada 54

XIV Ogólnopolskie Dni Owada. Owady sprzymierzeńcy człowieka. 30 maj 1 czerwiec 2014. w budynku Wydziału Ogrodniczego. Al. 29-go Listopada 54 XIV Ogólnopolskie Dni Owada Owady sprzymierzeńcy człowieka 30 maj 1 czerwiec 2014 w budynku Wydziału Ogrodniczego Al. 29-go Listopada 54 31-425 Kraków Jednostki naukowo-badawcze biorące udział w Dniach

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka 09.05 09.00-15.00

Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka 09.05 09.00-15.00 Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka 09.05 09.00- Biblioteka Główna u Rolniczego w, al. Mickiewicza 24/28,, I p. Wystawa poświęcona J.J. Ignacemu Łukasiewiczowi - eksponaty z Muzeum Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r.

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Patronat udzielony 19 kwietnia 2011 r. (DEEwII-079-53/16942) Edukacyjny program telewizyjny "Pozytywna energia"

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Rola GIS w integracji badań różnorodności biologicznej na szczeblu edukacyjnym, naukowym i administracyjnym

Rola GIS w integracji badań różnorodności biologicznej na szczeblu edukacyjnym, naukowym i administracyjnym Rola GIS w integracji badań różnorodności biologicznej na szczeblu edukacyjnym, naukowym i administracyjnym Maciej Nowak Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych, Wydział Biologii UAM,

Bardziej szczegółowo

(w kołach, klubach i województwach), w tym: 20.02.2015

(w kołach, klubach i województwach), w tym: 20.02.2015 KALENDARZ IMPREZ PRZEWODNICKICH 201 5r. STYCZEŃ DATA NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR 31.01-1.02.2015 "XI Przewodnickie Śpiewogranie" Koło Przewodników Turystycznych w Tychach LUTY 6-8.02.2015 V OGÓLNOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wigierskim Parku Narodowym

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wigierskim Parku Narodowym Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wigierskim Parku Narodowym Spis kart informacyjnych Rodzaj 1. Raporty oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo