Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Ojcowski Park Narodowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Ojcowski Park Narodowy"

Transkrypt

1 Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Lp. Data Tytuł Organizator/współorganizator VI IX 1961 VII Kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (wycieczka pokongresowa do ) Kongres INQUA Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów Międzynarodowa Unia Badań Czwartorzędu (INQUA) X X V V V V X 1977 I Sympozjum archeologiczne poświęcone problematyce stratygrafii i archeologii wczesnego Würmu; temat: Kultury archeologiczne i podpodziały wczesnego Würmu w Europie Środkowej. Miejsce obrad: sala wystawowa w muzeum (Pod Łokietkiem) 1971 Międzyresortowa konferencja w Pieskowej Skale na temat: Wpływ przemysłu na lasy Ojcowskiego Parku Narodowego 1973 I majowa sesja naukowa w Ojcowie poświęcona pamięci prof. Zygmunta Nováka założyciela i przewodniczącego Sekcji Architektury Krajobrazu; temat sesji: Problematyka rozwoju obszarów wymagających ochrony ze względów przyrodniczych. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1974 II majowa sesja naukowa w Krakowie i Ojcowie; tematy: 1. Uwarunkowania przestrzenno-prawne ochrony środowiska przyrodniczego 2. Metody rozwiązywania konfliktów przestrzennych w parkach narodowych. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1975 III majowa sesja naukowa w Krakowie i Ojcowie; tematy: 1. Metody kształtowania i ochrony krajobrazu dla potrzeb planowania przestrzennego; 2. Krajobrazy chronione i przekształcane a modele turystyczne. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1976 IV majowa sesja naukowa w Krakowie i Ojcowie w 20-lecie Ojcowskiego Parku Narodowego; temat: Parki i ogrody polskie pamięci prof. Gerarda Ciołka w 10. rocznicę śmierci. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1977 XI Sympozjum Speleologiczne. Miejsce obrad: muzeum i sesja terenowa w dolinie Sąspowskiej Instytut Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie przy udziale Ojcowskiego Parku Narodowego Komisja d/s Gospodarczo-Leśnych i Rekultywacyjnych w Rejonach Przemysłowych przy Ministrze Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, V 1978 VI majowa sesja naukowa w Pieskowej Skale i Krakowie; tematy: 1. Kształtowanie terenów rolnych w obszarach szczególnie wartościowych przyrodniczo, 2. Ochrona środowiska a gospodarka rolna. Perspektywy rozwoju i zagrożenia 3. Problemy i koncepcje gospodarki rolnej w obszarach prawnie chronionych: parków narodowych, parków krajobrazowych i ich stref ochronnych. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji

2 X III IV X IX X VII V VI V VI V V IX VII sesja naukowa Sekcji Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie; tematy: 1. Problemy zagospodarowania Wisły i kształtowania jej krajobrazu 2. Górna Wisła i jej problemy 3. Krajobraz rzek i potoków Górnej Wisły. Miejsce obrad: zamek w Pieskowej Skale 1981 Sesja naukowa w auli Oddziału PAN w Krakowie z okazji 25-lecia Ojcowskiego Parku Narodowego; temat: Rola planów zagospodarowania przestrzennego w procesie ochrony parków narodowych. Miejsce obrad: sala konferencyjna PAN w Krakowie 1982 Sympozjum: Liga Ochrony Przyrody a parki narodowe. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji Seminarium pracowników naukowych parków narodowych. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1984 X Sympozjum Koleopterologiczne: Kształtowanie się koleopterofauny Polski w czwartorzędzie i współcześnie. Miejsce obrad: muzeum część entomologiczna wystawy 1985 XIX Sympozjum Speleologiczne: Datowanie osadów jaskiniowych i badania izotopowe utworów jaskiniowych. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji 1986 Sesja naukowa w Pieskowej Skale z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Władysława Szafera ( ) i 30-lecia Ojcowskiego Parku Narodowego 1988 Sympozjum naukowe w Pieskowej Skale: Stan poznania fauny Ojcowskiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony. Miejsce obrad: zamek w Pieskowej Skale Kolokwium naukowe w Pieskowej Skale: Problemy utrzymania biocenoz nieklimaksowych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Miejsce obrad: zamek w Pieskowej Skale 1989 Sympozjum Dipterologiczne w Ojcowie. Miejsce Obrad: sala konferencyjna Kolokwium naukowe w Pieskowej skale: Wymieranie i ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Miejsce obrad: zamek w Pieskowej Skale 1990 Sympozjum naukowe w Ojcowie: Prof. Stefan Krukowski ( ) działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej. Miejsce obrad: sala konferencyjna dyrekcji Seminarium polsko-czeskie w Pieskowej Skale i w Warszawie; temat: Krajobraz dobrem narodu. Miejsce obrad: zamek w Pieskowej Skale Kolokwium naukowe w Karniowicach: Problemy ochrony i urządzania biocenoz leśnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Miejsce obrad: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Komisja Gospodarki Wodnej O/PAN w Komisja Urbanistyki i Architektury O/PAN w Sekcja Architektury Krajobrazu, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Zarząd Główny LOP, Zakład Ochrony Przyrody IBL w Białowieży, Sekcja Koleopterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Chronologii i Datowania Bezwzględnego Komitetu Badań Czwartorzędu PAN,, Sekcja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej,,

3 V IX IX IX IX IV 1 V VI VI XVI majowa sesja naukowa w Krakowie; temat: Ojcowski Park Narodowy 35 lat jego istnienia. Tytuł okolicznościowej wystawy: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej dla Ojcowskiego Parku Narodowego. Miejsce obrad: aula PAN w Krakowie Kolokwium naukowe w Karniowicach: Chemiczne skażenia ekosystemów w parkach narodowych i rezerwatach dokumentacja, modelowanie i ochrona przed zagrożeniem. Miejsce obrad: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach 1992 Kolokwium naukowe w Szycach: Znaczenie wielkości, kształtu i izolacji parków narodowych i rezerwatów przyrody dla skuteczności ochrony ich zasobów przyrodniczych Miejsce obrad: Hotel Granica w Szycach 1993 V Warsztaty Geograficzne w Ojcowie Jak poznawać Ojcowski Park Narodowy. Sala konferencyjna w muzeum Kolokwium naukowe w Ojcowie: Utrzymanie i restytucja ginących gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Sala konferencyjna w muzeum 1994 VI warsztaty Geograficzne w Ojcowie Jak poznawać Ojcowski Park Narodowy. Sala konferencyjna w muzeum Kolokwium naukowe w Ojcowie: Funkcjonowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w warunkach trwałego oddziaływania człowieka. Sala konferencyjna w muzeum Konwersatorium z cyklu Programy edukacyjne w muzeach i skansenach pt.: Jak człowiek gospodarował w Dolinie Prądnika od paleolitu do dziś? Sala konferencyjna w muzeum IX 1995 IV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w muzeum V V IX IX IX X VIII IX Sympozjum archeologiczne Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach Państwa Polskiego z okazji 125. rocznicy badań archeologicznych w Jurze Ojcowskiej i 40-lecia. Sala konferencyjna w muzeum XXI majowa sesja naukowa w Ojcowie; temat: Ochrona krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego w warunkach samorządności terytorialnej. Sala konferencyjna w muzeum IV Międzynarodowa Szkoła Ochrony Obszarów Krasowych w Smoleniu i w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum Sesja Historyczno-Krajoznawcza w Ojcowie Ojcowskie Gody Życia w 100-lecie Muzeum PTTK w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum IV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego IV seminarium Sacrum i Przyroda w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum 1997 Sympozjum Przestrzeń sztuki przestrzeń życia w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum IV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Komisja Urbanistyki i Architektury Oddziału Krakowskiego PAN,, Katedra Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Śląskiego,, Zakład Ochrony Przyrody PAN w Państwowa Rada Ochrony Przyrody Katedra Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Katedra Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Komisja Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Zarząd Zespołu jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, Oddziały PTTK w Krakowie i Ojcowie, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Specjalizacja Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego PAT w, Uniwersytet Jagielloński Stowarzyszenie Fort Sztuki w Katedra Sztuk Wizualnych ASP w Polskie Towarzystwo Entomologiczne,

4 X II IV V II IV IV V IV V V V VIII IX IV V V V V 2002 XXXI Sympozjum Speleologiczne Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Sala konferencyjna w muzeum 1998 Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, XVII Szkoła Speleologiczna w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum Katedra Geomorfologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Ojcowski PN Międzynarodowa konferencja edukacyjna Training Seminar EUROPARC Experstise Exchange w Enwironmental Education w Ojcowie. Sala konferencyjna w Grafenau (Niemcy), Instytut Ochrony muzeum Przyrody PAN, Ojcowski Park Nar. Sympozjum w Ojcowie: Badania faunistyczne w Ojcowskim Parku Narodowym w latach Sala konferencyjna w muzeum 1999 Ogólnopolskie Warsztaty Kartowania i Dokumentacji Jaskiń w Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum VI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Polsko-ukraińska sesja naukowa w Ojcowie i w Muzeum Archeologicznym w Krakowie; temat: Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej. Sala konferencyjna w muzeum i Muzeum Archeologiczne w Krakowie VI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne w Ojcowie Sala konferencyjna w muzeum 2000 II Forum dyskusyjne w Ojcowie Parki narodowe ich funkcja w czasie i przestrzeni. Sala konferencyjna w muzeum VII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznegow Ojcowie. Sala konferencyjna w muzeum Seminarium w Ojcowie: Natura 2000/EMERALD w Polsce Sala konferencyjna w muzeum VI warsztaty bentologiczne. Sala konferencyjna w muzeum Climate Changes. The Karst Record II [sesja terenowa w ] Sala konferencyjna w muzeum Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: Koleopterofauna ksero- i kalciofilna Polski stan poznania i problemy ochrony. Sala konferencyjna w muzeum 2001 VIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Konferencja naukowa w Ojcowie w 45. rocznicę utworzenia Ojcow-skiego Parku Narodowego i w 25. rocznicę ZJPK; temat: Badania naukowe w południowej Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Sala konferencyjna w muzeum Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Krakowie; temat: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Sesja terenowa w Ojcowie XX Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w muzeum 2002 IX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w muzeum Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (PZA), i Sekcja Hymenopterologiczna PTE,, Muzeum Archeologiczne w Krakowie Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha PAN w Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Ministerstwo Środowiska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Krajowy Zarząd Parków Narodowych,, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Instytut Nauk Geologicznych PAN Instytut Nauk Geologicznych UJ Sekcja Koleopterologiczna PTE,,, Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. małopolskiego Instytut Geografii UJ,

5 V VI V V V V VI X V V VI 2005 XXI Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w muzeum Konferencja naukowa w Ojcowie; temat: Użytkowanie turystyczne parków narodowych1. Sala konferencyjna w muzeum Instytut Ochrony Przyrody PAN 2003 X Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w mu-, zeum Konferencja naukowa w Ojcowie; temat: Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabyt- Regionalny narodowych. Sala konferencyjna w muzeum ków w Stowarzyszenie Kultura i Natura im. J.G. Pawlikowskiego 2004 XI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Sala konferencyjna w muzeum XXIII Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Złotym Potoku. Sala konferencyjna w muzeum Konferencja naukowa: Ogólnopolskie znaczenie dla nauki i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej. Złoty Potok Ojców Złoty Potok i sala konferencyjna w muzeum Warsztaty trzmielowe. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN I sala konferencyjna w muzeum 2005 XII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Warsztaty trzmielowe. Sala konferencyjna w muzeum Konferencja naukowa w Sosnowcu; temat: Konflikty człowiek przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Sesja terenowa w Ojcowie IX 2005 VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Na terenie drugiego dnia sesja terenowa V VI VI IX IX X VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa taksonomicznego: Jednostka systematyczna aspekty morfologiczne i genetyczne. Sala konferencyjna w muzeum XIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Sesja naukowa w Ojcowie; temat: Regionalizm i krajoznawstwo w kształceniu polonistycznym i zajęciach pozalekcyjnych (21 osób). Sala konferencyjna w muzeum 7th International Congress on the Jurassic System Na terenie tylko jedna z przedkongresowych sesji terenowych w dniu 10 IX 2006 r. na trasie Ojców Krakowska Brama Muzeum ruiny zamku w Ojcowie; prowadził B. Wiśniowski (30 osób) Międzynarodowy Kongres Archeologiczny [na terenie jedna z sesji terenowych na trasie Ojców Muzeum Krakowska Brama Jaskinia Ciemna ruiny zamku w Ojcowie; prowadził B. Wiśniowski (20 osób)] Konferencja naukowa w Ojcowie z okazji 50-lecia Ojcowskiego Parku Narodowego; temat: : wczoraj dziś jutro. Pół wieku walki o ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego. Sukcesy, porażki, prognozy na przyszłość (110 osób), Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, Zarząd Parków Krajobrazowych woj. śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Komitet Ochrony Przyrody PAN Towarzystwa Entomologicznego,, Towarzystwa Entomologicznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Polskie Towarzystwo Taksonomiczne,, Akademia Pedagogiczna w Krakowie Instytut Filologii Polskiej Instytut Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie

6 V XIV Sympozjum Hymenopterologiczne (20 osób). Sala konferencyjna w muzeum IX 2007 Konferencja Jurassica VI (40 osób). Sala konferencyjna w muzeum V VI IX X V V VI IX V IX X X V V VIII X XV Sympozjum Hymenopterologiczne (15 osób?). Sala konferencyjna w muzeum Konferencja Wody na obszarach chronionych (75 osób). Zamek w Pieskowej Skale Sesja naukowa Sztuka i podróżowanie (25 osób). Sala konferencyjna XVI Seminarium Sacrum i przyroda Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej (80 osób). Sala konferencyjna 2009 XVI Sympozjum Hymenopterologiczne (20 osób). Sala konferencyjna 2010 XVII Sympozjum Hymenopterologiczne (20 osób). Sala konferencyjna Konferencja naukowa Granice ingerencji człowieka na obszarach chronionych. Zasady i modele gospodarowania (47 osób). Sala konferencyjna XVI Noc Nietoperzy (26 osób). Sala konferencyjna OED w Ojcowie 2011 XVIII Sympozjum Hymenopterologiczne (10 osób). Sala konferencyjna I Międzynarodowa Konferencja Przyroda nie zna granic współpraca Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych z Międzynarodowymi Partnerami Województwa Małopolskiego w zakresie Ochrony Przyrody. XXX-lecie Jurajskich Parków Krajobrazowych ok. 70 osób XVIII Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych (48 osób). Sala konferencyjna 45. Sympozjum Speleologiczne (98 osób). Sala konferencyjna 2012 Towarzystwa Entomologicznego Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ojcowski Park Nar. Towarzystwa Entomologicznego Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego Instytut Historii Sztuki UJ Instytut Turystyki i Rekreacji AWF Kraków, Papieska Akademia Teologiczna w Koło nr 1 PTTK Pielgrzym Towarzystwa Entomologicznego, Towarzystwa Entomologicznego, Centrum Informacji Chiropterologicznej ISiEZ PAN, Towarzystwa Entomologicznego Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z udziałem Ojcowskiego Parku Narodowego [23 IX 2011 sesja w Ojcowie] Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Katedra Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, OPAK ČR Spráwa CHKO MORAWSKY KRAS (Republika Czeska), Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, XIX Sympozjum Hymenopterologiczne (20 osób). Sala konferencyjna Towarzystwa Entomologicznego, XXXI Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE oraz VI Konferencja Zakład Ekologii Kręgowców i paleontonego Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologiczlogii Instytutu Biologii Uniwersytetu Biologia i systematyka muchówek (3 osób). Sala konferencyjna Przyrodniczego we Wrocławiu,, Polskie Towarzystwo Entomologiczne Seminarium Programowe Akademii Solidarności Partnerstwo dla gospodarki solidarnej; Strategia rozwoju przedsiębiorczości Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia społecznej w przestrzeni dziedzictwa kulturowego Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA Jury Krakowskiej (50 osób). Sala konferencyjna OED w Ojcowie. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w XX Seminarium Sacrum i Przyroda Człowiek w Ogrodzie Pana (92 osoby). Sala konferencyjna Uniwerszytet Preszowski (Słowacja)

7

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r. część 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2014 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia)

OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia) Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytet Opolski OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia) Praca zbiorowa pod redakcją Czesławy Rosik-Dulewskiej

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY KULTUROWE WYŻYNY KRAKOWSKO CZĘSTOCHOWSKIEJ. ROZWAŻANIA O PRZYRODZIE, HISTORII, WARTOŚCIACH I ZAGROŻENIACH

KRAJOBRAZY KULTUROWE WYŻYNY KRAKOWSKO CZĘSTOCHOWSKIEJ. ROZWAŻANIA O PRZYRODZIE, HISTORII, WARTOŚCIACH I ZAGROŻENIACH Urszula MYGA PIĄTEK Uniwersytet Śląski Zakład Geoekoturystyki e mail: ump@wnoz.us.edu.pl ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM KULTUROWYM Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG,

Bardziej szczegółowo

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE)

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 346 AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzący: dr Piotr Rogala, mgr Paweł Skowron * 1. Geneza i przesłanki przeprowadzenia auditów. 2. Pojęcie auditów

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE KSZTAŁCENIA

GEOGRAFIA WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE KSZTAŁCENIA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. Stanisława Leszczyckiego POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA nr 38 GEOGRAFIA WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu i do odwiedzania portalu Natura 2000 a turystyka (http://www.natura2000.org.pl)

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu i do odwiedzania portalu Natura 2000 a turystyka (http://www.natura2000.org.pl) okladkaine.qxp 2007-09-07 17:38 Page 1 Przetrwanie dziedzictwa przyrodniczego Europy, aby służyło przyszłym pokoleniom, zależy od tych, którzy mają dziś po kilkanaście lat, i od tych, którzy kształtują

Bardziej szczegółowo

Robert Pawlusiński r.pawlusinski@geo.uj.edu.pl

Robert Pawlusiński r.pawlusinski@geo.uj.edu.pl TEKSTY ODCZYTÓW (chronologicznie wg daty wygłoszenia) Robert Pawlusiński r.pawlusinski@geo.uj.edu.pl Główne kierunki gospodarki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Wyżyna Krakowsko-Częstochowska rozciąga

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Adam Kowalak Danuta Prądzyńska Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Jacek Florek, adiunkt w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Jacek Florek, adiunkt w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jacek Florek, adiunkt w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Doktor Nauk Rolniczych, dyscyplina: Kształtowanie Środowiska. Praca doktorska Wpływ roślinności przybrzeżnej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów C Z Ę Ś Ć 354 C Z W A R T A Materiały uzupełniające 5 część 5 Materiały uzupełniające Kalendarium wydarzeń na Ostrowie Tumskim

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - listopad 2010 - Nazwa opracowania: ZMIANA

Bardziej szczegółowo

1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy):

1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy): mgr Joanna Orłowska fotografia Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny WSG w Słupsku adres email: jorlowska@interia.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

Historia przyrodnicza lasu jak rozpoznać, badać i chronić dziedzictwo historyczne w lasach. Program konferencji Streszczenia wystąpień

Historia przyrodnicza lasu jak rozpoznać, badać i chronić dziedzictwo historyczne w lasach. Program konferencji Streszczenia wystąpień Historia przyrodnicza lasu jak rozpoznać, badać i chronić dziedzictwo historyczne w lasach. Program konferencji Streszczenia wystąpień Białowieża, 28 lutego 2012 roku Projekt Potencjał Badawczy w Ochronie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 PROJEKT Opracowanie: Spis treści 1. WPROWADZENIE... 5 1.1 PROCES BUDOWANIA STRATEGII GMINY ZAGNAŃSK... 5 1.2 DIAGNOZA STRATEGICZNA... 6 1.3 ŹRÓDŁA DANYCH...

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** w tym opracowanie Europejskiego Statutu Fundacji (European Foundation Statute); poprawienie warunków transgranicznej i miêdzynarodowej dzia³alnoœci fundacji, m.in. wyrównywanie zasad opodatkowania fundacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Opracowanie:

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Opracowanie: Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Opracowanie: Zagnańsk, marzec 2014 rok Spis treści 1. WPROWADZENIE... 5 1.1 PROCES BUDOWANIA STRATEGII GMINY ZAGNAŃSK... 5 1.2 DIAGNOZA STRATEGICZNA...

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010 RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010 Olkusz 2011 ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23 45-864 Opole tel./fax: 77 454-07-10, 077 474-24-57 kom. 605-26-24-27,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2011, grudzień SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 I. 1. Zmiany w treści prognozy...

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

Opracowanie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 120018 Ostoja Gorczańska

Opracowanie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 120018 Ostoja Gorczańska Opracowanie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 120018 Ostoja Gorczańska OPERAT UDOSTĘPNIANIA PARKU PORĘBA WIELKA 2013 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo