ELEMENTY BIOLOGICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEMENTY BIOLOGICZNE"

Transkrypt

1 1. Fitoplankton 1.1 Biomasa fitoplanktonu 1.2 Liczebność fitoplaktonu kom./ml Feofityna Chlorofil a ELEMENTY BIOLOGICZNE mm 3 /l N mg/m 3 mg/m 3 4. Fitobentos 5. Makrofity PBB08, wydanie II z dnia r. Metoda mikroskopowa N PBB08, wydanie I z dnia r. Metoda mikroskopowa 0,6 rzeki 3,0 azotany z rolnictwa 1,0 1, wody powierzchniowe PN86/ C wody przybrzeżne PBB09, wydanie I z dnia r. brak 0 30 PBB07, wydanie I z dnia r. Metoda obliczeniowa 0,003 rzeki N Przewodnik czny GIOŚ. Zasady poboru i opracowania prób fitobentosu okrzemkowego z rzek i jezior 2010 r. 4,74 rzeki N jeziora PBB11, wydanie I z dnia r. PN86/C PNEN Metoda Utermöhla PN86/C PNEN Metoda Utermöhla PN86/ C PNISO Metoda spektrofotometrii PN86/ C PNISO Metoda spektrofotometrii PNEN PNEN rzeki Metodyki badań terenowych makrofitów na potrzeby rutynowego monitoringu wód oraz metoda oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód na podstawie makrofitów 2006 r. 6. Bezkręgowce (bentosowe) N PBB06, wydanie I z dnia r. 1

2 o C ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne 1. Temperatura wody 6,6 rzeki 0 6 N PB049, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN77/C ,0 ryby Metoda termometryczna 2. Zapach TON 0,9 woda 1 N PB024/2, wydanie I z dnia r. w oparciu o PNEN 1622:2003 Metoda organoleptyczna 3. Barwa mg Pt/l 3,0 woda 5,0 10 PNEN ISO 7887:2002, pkt 4 Metoda wizualna 4. Przezroczystość m 0,3 jeziora 0,57 przejściowe 1,14 przybrzeżne 0,6 azotany z rolnictwa 0,5 N PNEN ISO 7027:2003 p. 5.2 Metoda krążka wzorcowego przezroczystości (krążka Secchiego) 5. Zawiesina ogólna mg/l 7,5 rzeki 2,0 17 PNEN 872:2007+p1:2007 Metoda wagowa 6. Mętność FNU FU FTU 1. Tlen rozpuszczony 0 12 N PB014, wydanie II z dnia r. Grupa wskaźników charakteryzująca warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne mg O 2 /l 1,5 rzeki 0,5 3 PNEN 25814:1999 Metoda elektrochemiczna PN77/C04584 Metoda termometryczna PNEN 1622 Metoda organoleptyczna PNEN ISO 7887 Metoda spektrofotometrii Widzialność krążka Secchiego PNEN 872 Metoda grawimetryczna (wagowa) PNEN ISO 7027 Metoda turbidymetryczna PNEN Metoda elektrochemiczna PNEN Metoda jodometryczna Nasycenie tlenem % 9,0 woda 15 ryby 1 3 PNEN 25814:1999 Metoda elektrochemiczna brak 2. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu po n dniach (BZT n ) 3. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu mg O 2 /l 0,9 rzeki 3,0 16 PNEN 18991:2002 Metoda elektrochemiczna PNEN 18992:2002 0,5 17 Metoda elektrochemiczna mg O 2 /l 1,8 rzeki 0,5 20 PNEN ISO 8467:2001 PNEN 18991:2002 PNEN 18992:2002 Metoda specyficzna PNEN ISO 8467:2001 Metoda specyficzna 2

3 ChZTMn (Indeks nadmanganianowy) 4. Ogólny węgiel organiczny OWO mg C/l 3,0 rzeki 1,5 woda 0,5 13 PNEN 1484:1999 w podczerwieni (IR) PNC PNEN 1484 Metoda specyficzna 1. Zasolenie 12 przybrzeżne, przejściowe Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie 0,1 N PB058, wydanie I z dnia r. Metoda konduktometryczna Metoda grawimetryczna (wagowa) 2. Przewodność w 20 o C µs/cm 300 rzeki 1 2 PNEN 27888:1999 Metoda konduktometryczna 3. Substancje rozpuszczone mg/l 150 rzeki 1 14 PB021/1, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN78/C04541 Metoda wagowa 4. Siarczany mg/l 45 rzeki PNISO 9280:2002 Metoda wagowa PNEN Metoda elektrometryczna PN78/C04541 Metoda grawimetryczna (wagowa) PNISO 9280 Metoda grawimetryczna (wagowa) PNEN ISO PNEN ISO Chlorki mg/l 60 rzeki 5 7 PNISO 9297:1994 PN79/C Metoda turbidymetryczna PNISO 9297 PNEN ISO PNEN ISO PNEN ISO Metoda przepływowa (wstrzykowa) (CF/FI) 3

4 6. Wapń mg Ca/l 30 rzeki brak 2 4 PNISO 6058:1999 PNEN ISO z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICPES) PNEN ISO 7980 absorpcyjnej (S) PNISO 6058 PNEN ISO Magnez mg Mg/l 15 rzeki 0 4 PNC045544:1999 Metoda obliczeniowa PNEN ISO z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICPES) PNEN ISO 7980 absorpcyjnej (S) 8. Twardość ogólna mg CaCO 3 /l mmol/l brak 5 2 PNISO 6059:1999 Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia) PNISO 6059 PNEN ISO PNISO 6059 PNEN ISO 7980 absorpcyjnej (S) 1. ph ph 1,8 rzeki 1,65 woda 1,8 ryby 2 2 PN90/C Metoda potencjometryczna PN90/C Metoda potencjometryczna 4

5 2. Zasadowość ogólna mg/l brak 0,4 5 PNEN ISO 99631:2001 +p1:2004 PNEN ISO 99631/p1 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne) 1. zot amonowy mg N/l 0,234 rzeki 0,05 0, PNISO 71501:2002 Metoda spektrometryczna PNEN ISO 11732:2007 Metoda analizy przepływowej FI z detekcją spektrofotometryczną PNISO PNC/ Metoda spektrofotometrii PNISO 5664 PNEN ISO Metoda przepływowa (wstrzykowa) (CF/FI) PNEN ISO moniak niejonowy mg N/l 0,015 woda 0,0075 ryby 0, N PB001/4, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN73/C Metoda obliczeniowa 3. Jon amonowy mg NH 4 /l 0,15 podziemne 0,01 17 N PB001/4, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN73/C Metoda obliczeniowa 4. zot Kjeldahla mg N/l 0,3 rzeki 0,3 woda 0,04 15 PB004/1, wydanie II z dnia r. w oparciu o PN73/C GIOŚ011.94W.2 Metoda Kjeldahla z mineralizacją z katalizatorem miedziowym 1 17 PB004/2, wydanie II z dnia r. w oparciu o PNEN 25663:2001 PNEN Metoda specyficzna 5

6 5. zot azotanowy mg N/l 0,66 rzeki 0,54 azotany z rolnictwa 0,1 0, PNEN ISO 13395:2001 Metoda analizy przepływowej FI z detekcją spektrometryczną PN82/C PN87/C PN82/C PNEN ISO Metoda przepływowa (wstrzykowa) (CF/FI) 6. zotany mg NO 3 /l 7,5 woda 2,4 azotany z rolnictwa 0,44 0, PNEN ISO 13395:2001 Metoda analizy przepływowej FI z detekcją spektrometryczną PN82/C PNEN ISO PNEN ISO Przeliczenie z azotu azotanowego przez pomnożenie przez współczynnik 4,43 7. zot azotynowy mg N/l brak 0,001 0, PNEN ISO 13395:2001 Metoda analizy przepływowej FI z detekcją spektrometryczną PNEN 26777:1999 PNEN ISO PNEN ISO Metoda przepływowa (wstrzykowa) (CF/FI) 8. zotyny mg NO 2 /l 0,003 ryby 0, zot ogólny mg N/l 1,5 rzeki 0,45 azotany z rolnictwa 4 PNEN ISO 13395:2001 Metoda analizy przepływowej FI z detekcją spektrometryczną 0, PNEN 26777:1999 0,1 25 PB044, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN73/C Metoda obliczeniowa PNEN ISO PNEN ISO Przeliczenie z azotu azotynowego przez przemnożenie przez współczynnik 3,29 PN73/C Metoda obliczeniowa PNEN ISO Metoda mineralizacji nadtlenodwusiarczanem 6

7 10. Ortofosforany rozpuszczone mg PO 4 /l 0,12 woda 0,005 (P) 15 PNEN ISO 6878:2006, pkt 4 + p1: p2: Fosfor ogólny mg P/l 0,06 rzeki 0,12 (PO4)ryby 0,03 azotany z rolnictwa 0,005 (P) 20 PNEN ISO 6878:2006, pkt 7 + p1: p2:2010 Metoda spektrofotometryczna PNEN ISO 6878 Metoda spektrometryczna z molibdenianem amonowym PNEN ISO 6878, mineralizacja przed oznaczeniem 12. Krzemionka zdysocjowana mg Si/l brak 0,02 18 (wody słodkie) 16 (wody słone) PB050, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN89/C PN89/C WSKŹNIKI CHEMICZNE CHRKTERYZUJĄCE WYSTĘPOWNIE SUBSTNCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DL ŚRODOWISK WODNEGO 1. Kadm µg Cd/l 0,135 rzeki, 0,3 woda Substancje priorytetowe 0,5 16 PB031/1, wydanie II z dnia r. w oparciu o PN88/C spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETS) PNEN ISO (ICPES) PNEN ISO spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową; PNISO 8280 spektrometrii atomowej (S) z atomizacją płomieniową; PNEN ISO 5961 spektrometrii atomowej (S) z atomizacją płomieniową i bezpłomieniową; 7

8 2. Ołów µg Pb/l 2,16 rzeki, 15,0 woda 5,0 12 PB036/1, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN88/C spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETS) fluorescencyjnej (SF) ki brak PNEN ISO masowej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICPMS) PNEN ISO (ICPES) PNEN ISO PN88/C spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową PNISO 8288 spektrometrii atomowej (S) z atomizacją płomieniową 3. Rtęć µg Hg/l 0,021 rzeki, 0,15 woda fluorescencyjnej (SF) ki brak; PNEN ISO masowej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICPMS) 0,5 N PNEN ISO 17852:2009 PNEN 1483 z zastosowaniem analizatora rtęci PNEN spektrometrii atomowej (S) PNEN ISO fluorescencyjnej (SF) 8

9 4. Nikiel µg Ni/l 6,0 rzeki, 15,0 woda 5,0 15 PB035/1, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN88/C spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETS) PNEN ISO (ICPES) PNEN ISO PN88/C spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową 5. Heksachlorocykloheksan αhch (Lindan) βhch γhch δhch 0,012 rzeki, jeziora 0,006 przejściowe, przybrzeżne Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WW) PNISO 8288 spektrometrii atomowej (S) z atomizacją płomieniową PNEN ISO masowej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICPMS) PNEN ISO 6468 Metoda chromatografii gazowej (GC) 6. ntracen 0,12 rzeki, PNEN ISO Fluoranten 0,30 rzeki, GIOŚ008.95WS.3 8. Naftalen 0,72 rzeki, Metoda chromatografii cieczowej (HPLC) 9. Benzo(a)piren 0,03 rzeki 10. Benzo(b)fluoranten 0,009 rzeki 11. Benzo(k)fluoranten 12. Dibenzo(a,h)antracen brak 13. Benzo(g,h,i)perylen Indeno(1,2,3cd)piren 0,0006 rzeki, 0,06 woda 9

10 WW Wskaźniki innych substancji zanieczyszczających (według KOM 2006/0129(COD)) ldryna Endryna PNEN ISO 6468 Metoda chromatografii gazowej (GC) 3. Dieldryna 0,003 rzeki, 4. Izodryna o,pdde p,pdde brak brak PNEN ISO 6468:2002 Metoda chromatografii gazowej (GC) 7. o,pddd brak 8. p,pddd brak 9. o,pddt brak 10. p,pddt 0,003 rzeki, 11. p,pdmdt brak DDT całkowity Pestycydy (ogółem) 14. Trichloroetylen 0,0075 rzeki, 0,3 woda 15. Tetrachloroetylen 3,0 rzeki, jeziora, przejściowe, przybrzeżne 0,3 podziemne 3,0 rzeki PNEN ISO PNEN ISO Metoda chromatografii gazowej (GC) PNEN ISO PNEN ISO Metoda chromatografii gazowej (GC) 10

11 1. rsen mg s/l 0,015 rzeki, 0,003 woda 2. Bar mg Ba/l 0,15 rzeki, 0,03 woda Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne PNEN ISO (ICPES) PNEN ISO Spektroskopia atomowa (S) metoda wodorkowa PNISO PNEN ISO spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową fluorescencyjnej (SF) ki brak PNEN ISO masowej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICPMS) PNEN ISO (ICPES) PN82/C spektrometrii atomowej (S) z atomizacją płomieniową PNEN ISO spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową 11

12 PNEN ISO Bor mg B/l 0,6 rzeki, 0,3 woda 4. Chrom sześciowartościowy 5. Chrom ogólny (Cr +6 + Cr +3 ) mg Cr +6 /l mg Cr/l 0,006 rzeki, 0,006 woda 0,015 rzeki, 0,015 woda 0,0025 N PB029, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN87/C PNEN 1233:2000, pkt 4 spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETS) 0, PNEN 1233:2000, pkt 4 spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETS) PNEN ISO masowej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICPMS) PNEN ISO (ICPES) PN75/C PN77/C PN87/C S po strąceniu Cr 3+ PNEN PNEN ISO spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową PNEN ISO (ICPES) PNEN 1233 spektrometrii atomowej z atomizacją płomieniową i bezpłomieniową 12

13 6. Cynk mg Zn/l 0,3 rzeki, 0,15 woda 0,09 ryby 7. Miedź mg Cu/l 0,015 rzeki, 0,006 woda 0,012 ryby 0,05 14 PNISO 8288:2002, met. metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FS) 0, PB034/1, wydanie II z dnia r. w oparciu o PN88/C spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETS) PNEN ISO (ICPES) PNEN ISO PN88/C spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową; PNISO 8288 spektrometrii atomowej (S) z atomizacją płomieniową; Metoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej (SF) ki brak PNEN ISO (ICPES) PNEN ISO PN88/C spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową; PNISO 8288 spektrometrii atomowej (S) z atomizacją płomieniową 8. Glin mg l/l 0,120 rzeki, PNEN ISO (ICPES) PNEN ISO spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową PNEN ISO spektrometrii atomowej (S) z atomizacją 13

14 płomieniową 9. Selen mg Se/l 0,006 rzeki, 0,003 woda PNEN ISO z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICPES) PNEN ISO PNISO 9965 spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową 10. Wanad mg V/l 0,015 rzeki, 0,3 woda fluorescencyjnej (SF) ki brak PNEN ISO masowej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICPMS) PNEN ISO (ICPES) PNEN ISO spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową 11. Fenole lotne (Indeks fenolowy) mg/l 0,003 rzeki, 0,0003 woda 0,6 ryby 0, PNISO 6439:1994, met. B Metoda spektrometryczna PNISO 6439 PNEN ISO Metoda przepływowa (wstrzykowa) (CF/FI) 12. Węglowodory mg/l 0,06 rzeki, PNEN ISO

15 ropopochodne (Indeks oleju mineralnego) 0,9 ryby Metoda chromatografii gazowej (GC) 13. Cyjanki wolne mg CN/l 0,015 rzeki, 0,015 woda 14. Fluorki mg F/l 0,45 rzeki, 0,21 woda 0,01 11 N PB053, wydanie I z dnia r. 0,02 16 PB054, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN79/C PN80/C PN82/C Metoda objętościowa (miareczkowa) PNEN ISO Metoda przepływowa (wstrzykowa) (CF/FI) PN78/C Metoda potencjometryczna z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej 1. Żelazo ogólne mg Fe/l 0,06 podziemne 0,03 woda Grupa wskaźników charakteryzujących występowanie innych substancji chemicznych 0,02 10 PB037, wydanie II z dnia r. w oparciu o PN92/C Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FS) PNEN ISO PNEN ISO (ICPES) PNISO 6332 PNEN ISO PN88/C spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową (elektrotermiczną) 15

16 2. Mangan mg Mn/l 0,015 woda 0,02 17 PB033, wydanie II z dnia r. w oparciu o PN92/C Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FS) PNEN ISO (ICPES) PN92/C Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l 0,06 woda 0,1 11 N PB020, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN85/C PNEN ISO spektrometrii atomowej (S) z atomizacją bezpłomieniową PNEN 903 Pomiar indeksu MBS 4. Sód mg Na/l 0,1 9 PNISO 99641:1994 +k:1997+p1:2009 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FS) 5. Potas mg K/l 0,1 23 PNISO 99642: k:1997 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FS) 6. ChZTCr mg O 2 /l 3,0 rzeki 7,5 woda N PNISO 15705: Ekstrakt eterowy mg/l brak 0,5 19 N PB019, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN86/C Metoda wagowa 17 PB009/1, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN74/C PNISO 99643:1994 PNISO 99643:1994 brak 8. Rozpuszczone związki organiczne 254 / cm brak 16

17 9. Sucha pozostałość mg/l brak 1,0 13 PB021/2, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN78/C04541 Metoda wagowa Wskaźniki mikrobiologiczne 1. NPL bakterii grupy Coli bakt./100ml 15 woda 3 47 N PN75/C Metoda fermentacyjna probówkowa PN75/C PNISO 8199 Metoda fermentacyjna probówkowa 2. NPL bakterii grupy coli typu kałowego (fekalnego) bakt./100ml 6 woda 3 47 PN75/C , pkt 8a, PN77/C , pkt 8b Metoda fermentacyjna probówkowa Metoda testu COLILERT PN77/C PNEN ISO Metoda fermentacyjna probówkowa 3. Miano coli ml/bakt. brak N PN75/C Metoda fermentacyjna probówkowa 4. Miano coli typu kałowego ml/bakt. brak PN75/C , pkt 8a, PN77/C , pkt 8b Metoda fermentacyjna probówkowa Pobieranie próbek wody z rzek i strumieni do analiz: fizyko chemicznych, mikrobiologicznych, biologicznych. Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych do analiz: fizyko chemicznych, mikrobiologicznych, biologicznych. Pobieranie próbek wód morskich do analiz: fizyko chemicznych, mikrobiologicznych, biologicznych. Pobieranie próbek * uwzględniona w niepewności dla poszczególnych wskaźników * uwzględniona w niepewności dla poszczególnych wskaźników * uwzględniona w niepewności dla poszczególnych wskaźników PNISO 56676:2003 PNEN ISO 19458:2007 PNISO 56674:2003 PNEN ISO 19458:2007 PNISO 56679:2005 PNEN ISO 19458:2007 Metoda testu COLILERT PNEN ISO 56673:2005 PNISO 56676:2003 PNEN ISO 56673:2005 PNISO 56674:2003 PNEN ISO 56673:2005 PNISO 56679:

18 4. 5. Pobieranie próbek wód podziemnych do analiz fizyko chemicznych. Pobieranie próbek makrobezkręgowców bentosowych * uwzględniona w niepewności dla poszczególnych wskaźników N N PNISO :2004 Metodyka reprezentatywnego poboru prób siedliskowych (MHS) zespołów fauny dennej w małych i średniej wielkości rzekach dla celów monitoringu ekologicznego z założeniami RDW Łódź 2007 Opracowanie przygotowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GO) najmniejsze stężenie analitu, które z założonym poziomem dokładności (poprawności i precyzji) może być oznaczone przybrzeżne użyciu danej analitycznej.. (GW) najmniejsze stężenie analitu, które z określonym prawdopodobieństwem można wykryć daną metodą. Uniepewność rozszerzona U=k x u c(x) gdzie: u c(x) złożona niepewność standardowa, k współczynnik rozszerzenia metoda akredytowana N brak akredytacji W kolumnie 4 podano 30% najbardziej rygorystycznej wartości normowanej według właściwego rozporządzenia: Rzeki, jeziora, przejściowe, przybrzeżne i podziemne Rozporządzenie MŚ z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896); Ryby PNEN ISO 56673:2005 PNISO :2004 PNISO :2004 Rozporządzenie MŚ z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 176, poz.1455); zotany z rolnictwa Rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093); Woda Rozporządzenie MŚ z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728); 18

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ.

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Załącznik nr 3 Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru % wartości wskaźników 1 2 3 4 5 6 7 1 ph -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE Zał. nr 1 do załącznika nr 5 (na podstawie Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 235, wydanego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 23 A wejście B Wydanie nr 4 Data wydania: 15 lipca 2005 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Fizyko-Chemiczna

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Fizyko-Chemiczna 1/8 Lp 1. 2. 3. 4. Badany obiekt/grupa obiektów 5. Ścieki 6., ścieki 7., osad ściekowy 8. 9. 10. Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia FizykoChemiczna Badane cechy/metoda Odczyn ph Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody badawcze. Norma i/lub udokumentowane procedury badawcze

Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody badawcze. Norma i/lub udokumentowane procedury badawcze ZAKRES AKREDYTACJI wydanie nr 6, 1 sierpnia 2008r. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Pracownia Fizyko-Chemiczna Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Analiz Manualnych i Instrumentalnych

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Analiz Manualnych i Instrumentalnych Lp 1. 2. 3. 4. Badany obiekt/grupa obiektów 5. Ścieki 6., ścieki 7., osad ściekowy 8. 9. 10. Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Analiz Manualnych i Instrumentalnych Badane cechy/metoda Odczyn

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne Laboratorium Centralne Lista metod badań Laboratorium Centralnego strona: 1/6 Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne! numer: RU 01.00/1 obowiązuje od 14.10.2014r Centralne Lista metod badań

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post.

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post. Laboratorium naliz W ody i Ś cieków OFERT CENOW Góra Kalwaria 11.02.2014 a). nalizy fizyko- chemiczne : zot amonowy Zakres : (0,015-2,0) mg/l PBL07 wyd.02 z Na podstawie testu Hach Lange LCK 304 dn.27.02.2012

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej Załącznik do Uchwały Nr 283/VII/15 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. CENNIK USŁUG świadczonych przez MPWiK S.A. w Krakowie na 2016 rok nie objętych taryfą za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego Źródło: http://bip.wios.warszawa.pl/bip/o-inspektoracie/dzialalnosc/laboratorium-wios/204,dane-podstawowe.html Wygenerowano: Sobota, 25 czerwca 2016, 09:40 Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł. 60,00 + 8% VAT ogólna liczba gronkowców

L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł. 60,00 + 8% VAT ogólna liczba gronkowców CENNIK BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH WODY, ŚCIEKÓW, OSADÓW. L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł Badania mikrobiologiczne 1. Liczba bakterii grupy coli A woda

Bardziej szczegółowo

KOMÓRKA/ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA WYSTAWIAJĄCA FAKTURĘ VAT. 1 2 3 4 5 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci Zakład Sieci wodociągowej

KOMÓRKA/ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA WYSTAWIAJĄCA FAKTURĘ VAT. 1 2 3 4 5 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci Zakład Sieci wodociągowej CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MPWiK S.A. w Krakowie na 2011 rok nie obejmujący taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Załącznik nr 1 do Zarz. Nr 2 /11 Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 sierpnia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA WYKAZ METOD TOOWANYCH W LABOATOIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK KAWINA BADANA CECHA, ZAKE OZNACZENIA, NOMA, INNY DOKUMENT NOMATYWNY LUB WŁANA TATU Ścieki Powietrze, ścieki Pobieranie próbek wód do badań fizycznych

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość i szeroki zakres badań

Najwyższa jakość i szeroki zakres badań Delegatura w Płocku LABORATORIUM Najwyższa jakość i szeroki zakres badań Ślesin 15-17 maja 2006 Struktura organizacyjna WIOŚ Zadania Laboratorium WIOŚ Badania stanu środowiska Pomiary kontrolne jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ODPŁATNYCH TLA

CENNIK USŁUG ODPŁATNYCH TLA CENNIK USŁUG ODPŁATNYCH TLA OBOWIĄZUJE OD 01.05.2013 R. DO 30.06.2013 R. PoniŜsze ceny są cenami netto, do których naleŝy doliczyć podatek VAT. Usługi Laboratorium Badań Środowiskowych WODA 1. 2. 3. 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne...

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3 2.2. Metody analityczne... 6 3. WYNIKI BADAŃ... 6 4. WNIOSKI... 12 SPIS TABEL 1. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 199

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 199 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 199 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 23 września 2015 r. Nazwa i adres AB 199 Kod

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Laboratory of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin W okresie od stycznia 2010 roku do września

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. I. Zestawienie cen i stawek opłat ZAOPATRZENIE W WODĘ

KOMUNIKAT. I. Zestawienie cen i stawek opłat ZAOPATRZENIE W WODĘ KOMUNIKAT Wodociągi Słupsk sp. z o.o. informują, iż zgodnie z art. 24, pkt. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. w okresie od dnia 1.07.2015

Bardziej szczegółowo

6. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe

6. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe 6. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe Celem systemu jakości w PMŚ jest zapewnienie odpowiedniej jakości danych o środowisku, do czego m.in. zobowiązana jest Polska jako kraj członkowski

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów Badawczych obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku

Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów Badawczych obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów Badawczych obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku Analizy fizyko- chemiczne 1 % nasycenie tlenem obliczenie na podstawie wyników analiz:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego

Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego Źródło: http://bip.wios.warszawa.pl/bip/o-inspektoracie/dzialalnosc/laboratorium-wios/210,dane-podstawowe.html Wygenerowano: Sobota, 2 lipca 2016, 18:36 Dane podstawowe Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ WÓD I ŚCIEKÓW

LABORATORIUM ANALIZ WÓD I ŚCIEKÓW Laboratorium Analiz Wód i Ścieków działa w ramach Głównego Instytutu Górnictwa od ponad 40 lat, a od 1992 r. wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz posiada

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Wpływ imisji SO 2. na środowisko leśne i rolne. Klasa stężeń. [mikro g /m 3 / rok] 10-20 iglastych w górach

Wpływ imisji SO 2. na środowisko leśne i rolne. Klasa stężeń. [mikro g /m 3 / rok] 10-20 iglastych w górach Wpływ imisji SO 2 na środowisko leśne i rolne Klasa stężeń Zakres stężenia [mikro g /m 3 / rok] Wpływ na ekosystemy leśne Wpływ na ekosystemy rolne I 0-10 brak szkód brak szkód II 10-20 Stałe uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Działalność laboratoryjna

Działalność laboratoryjna Załącznik nr 7 do,, Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2005 r. Działalność laboratoryjna Informacja obejmująca wskazaną tematykę powinna zawierać odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku

Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku Rodzaj Rodzaj analizy analizy Analizy fizyko- chemiczne 1 % nasycenie tlenem - (obliczenie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Dariusz Lasota Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015)

Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015) Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Wydanie 21 (20.10.2015) L* Kod metody badań Normy i/lub procedury badawcze Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze Metoda niereferencyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Miejsko - Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (badania przemysłowe)

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (badania przemysłowe) L.p. Badany obiekt 1 Miedź S 2 Miedź O Oznaczany składnik lub parametr 3 Miedź Przewodnictwo 4 Miedź Cu 5 Miedź 6 Miedź 7 8 Miedź, Siarczan miedzi Kamień miedziowy, mat Pb, As, Fe, Ni, Ag, P Badanie odporności

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 5. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU SKŁADOWISKA W GDAŃSKU SZADÓŁKACH W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU SKŁADOWISKA W GDAŃSKU SZADÓŁKACH W ROKU 2012 SPRAWOZDANE Z MONTORNGU SKŁADOWSKA W GDAŃSKU SZADÓŁKACH W ROKU 01 Gdańsk, dnia 9.03.013r. 1 SPS TREŚC 1. Podstawa prawna.... 3. Zakres prowadzenia monitoringu.... 4.1. Wody.... 4.1.1. Wody powierzchniowe....

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r. Dz.U.06.136.964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców przemysłowych oraz warunków wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek Tabela 1. Zalecane metody analiz chemicznych wody parametr metoda podstawowa metoda alternatywna ph metoda

Bardziej szczegółowo