AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7 2_6 26 Przedmiot: Analiza sprzedaży Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Handel i Usługi - Menedżer Produktu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawowa wiedza z zakresu psychologii, socjologii i statystyki. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom czynników, które mogą wpływać na wielkość sprzedaży. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia ma świadomość znaczenia innych kultur w biznesie 2 zna zasady komunikacji z ludźmi z innych kultur K_W0, K_W09, K_W, K_U0 K_U0, K_U20, K_K02, K_K04 ma wiedzę na temat zarządzania zakupami i sprzedażą K_W08, K_U0 4 zna rodzaje klientów i potrafi dostosować do nich sprzedaż 5 ma świadomość znaczenia aktywnej sprzedaży i kształtowania zachowań konsumenckich K_W09, K_U0, K_K0, K_U20 K_U4, K-U08, K_U0, K_W08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Otoczenie kulturowe. Znaczenie kultury. Komunikacja międzykulturowa w biznesie Charakterystyka zakupów. Pułapki promocji. Zakupy wybranych grup rynkowych. Zakupy i dokonywanie wyboru. Analiza procesu zakupów. Statystyki zakupów. Typy klientów. Schematy migracji w sklepie. Znaczenie aktywnej sprzedaży. Przyciąganie klienta. Zasady dokonywania zakupów. Zatrzymanie, utrzymanie klienta oraz finalizowanie transakcji. Znaczenie pieniędzy, czasu i stresu w zakupach z punktu widzenia klienta. Analiza zachowań klientów. Ruch klientów w sklepie. Znaczenie umiejscowienia wejścia do sklepu i kas. Rola otwartej przestrzeni i wyposażenia sklepu. 6 Aktywna sprzedaż. Rola opakowania. Cechy opakowania. Kategorie produktów i ich siła zatrzymywania klientów. 7 Zaliczenie testowe. Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne X 2 X X X 4 X 5 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

2 Uzyskanie 2 punktów na 20 możliwych. Punkty można uzyskać przez napisanie testu (5 punktów) oraz (nie jest to obligatoryjne) zaprezentowanie uzgodnionego projektu (5 punktów). Aktywność studenta traktowana jest jako standard. Oceniany jest dopiero jej brak. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 8 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 8 Literatura: Literatura podstawowa.cybulski K. Zarządzanie działem sprzedaży firmy. Prognozowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola PWN Warszawa Strzyżewska M., Rószkiewicz M. Analizy marketingowe Difin, Warszawa 2002 Literatura uzupełniająca. Hofstede, G., Hofstede, G. J. `Kultury i organizacje`, PWN, Warszawa 2007 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Maciej Mayer dr Maciej Mayer Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_20_2_6 265 Przedmiot: Autentyczność i identyfikowalność towarów Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawowe wiadomości z towaroznawstwa, ekologii i chemii żywności. Cele przedmiotu: 2 Zwrócenie uwagi na społeczną, ekonomiczną i etyczną szkodliwość fałszowania towarów i podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania temu zjawisku Zwrócenie uwagi na społeczną, ekonomiczną i etyczną szkodliwość fałszowania towarów i podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania temu zjawisku. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP 2 EKP EKP4 EKP5 EKP 6 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Nazywać i definiować podstawowe pojęcia z zakresu autentyczności i identyfikowalności towarów. Wyjaśnia istotę znakowania towarów w aspekcie ekonomicznym, ochrony konsumenta i marki produktu oraz rozpoznaje właściwe znaki. Uzasadnia istnienie systemów zabezpieczających i identyfikujących produkty w kontekście bezpieczeństwa. Opisuje systemy zabezpieczające i identyfikujące produkty. Projektuje system identyfikowania wybranego produktu. Interpretuje i komentuje wyniki badań oraz formułuje wnioski korygujące działania i wnioski końcowe. Wyjaśnia istotę znakowania towarów w aspekcie ekonomicznym, ochrony konsumenta i marki produktu oraz rozpoznaje właściwe znaki. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W04 K_W4, K_U25 K_W04, K_W KU09 K_U0,K_U25,K_U27,K _K02 K_W02, K_W04, K_W, K_W4 K_W5, K_W2 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP. Autentyczność i identyfikowalność zdefiniowanie pojęć. EKP 2 2.Autentyczność i identyfikowalność w prawie polskim i europejskim. EKP.Śledzenie i identyfikowanie surowców i produktów w cyklu życia. EKP, EKP 4 4.Najczęstsze zafałszowania towarów żywnościowych. 5 5.Najczęstsze zafałszowania towarów nieżywnościowych. 6 6.Metody badania autentyczności towarów Ocena prawidłowości etykietowania towarów 8 8. Znakowanie towarów - charakterystyka i podział znaków - ocena prawidłowości znakowania towarów 9 9. Produkty regionalne i tradycyjne - badanie autentyczności EKP, EKP, EKP 5 EKP, EKP, EKP 5 EKP, EKP, EKP 5 EKP, EKP 2, EKP 4, EKP 5 EKP, EKP 2, EKP 5, EKP 6 EKP, EKP 2, EKP 5

4 0 0. Systemy identyfikowania i zabezpieczania towarów EKP, EKP 2, EKP 4, EKP 5, EKP 6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP 2 X EKP X EKP4 X EKP5 X EKP 6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 9 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 2 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 0 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 8 29 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 2 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 20 Literatura: Literatura podstawowa.śmiechowska M.: Autentyczność i identyfikowalność w aspekcie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa towarów. Wyd. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia Krzywiński A., Schalk H.: Śledzenie pochodzenia i bezpieczeństwo produktów. Cz.I. Przemysł Spożywczy, 2007, 8, Cz.II. Przemysł Spożywczy, 2007, 9, Majewski J.: Tracebility w systemie informatycznym. Przemysł Spożywczy, 2009, 4, Czarniecka-Skubina E., Nowak D.: System śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności. ŻYWNOŚĆ.NAUKA.TECHNOLOGIA.JAKOŚĆ, 202, 5(84), Literatura uzupełniająca. Śmiechowska M.: Zastosowanie oznaczenia zawartości kofeiny w kawie jako wskaźnika autentyczności produktu. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, 4, Szablewski J., Schalk H.: Pełna kontrola pochodzenia surowca i produktu w przemyśle napojów. Przemysł Spożywczy, 2, 2005, Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Maria Śmiechowska prof. nadzw. AM dr hab. Maria Śmiechowska prof. nadzw. AM Jednostka dydaktyczna KTiZJ KTiZJ

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7 2_6 278 Przedmiot: Bezpieczeństwo transakcji handlowych Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Handel i Usługi - Menedżer Produktu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawy ekonomii, prawa, marketingu i geografii. Cele przedmiotu: Przedmiot ma uświadomić studentom zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej z naciskiem na bezpieczeństwo transakcji handlowych z punktu widzenia przedsiębiorcy i konsumenta w Polsce i innych wybranych krajach. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia zna zasady dokonywania transakcji handlowych zagranicznych i w Polsce 2 wie jak przygotować i realizować transakcje eksportowe/ importowe wie jak załatwiać reklamacje i sprawy sporne w transakcjach handlowych 4 zna zasady badan marketingowych i źródła pozyskiwania informacji handlowych 5 potrafi wyszukać partnera handlowego zagranicą i rozpocząć przygotowania do transakcji K_W0, K_W09, K_W6, K_U0, K_K0 K_W08, K_W0, K_W6, K_U0 K_W0, K_W08, K_W09, K_U0 K_W0, K_W08, K_W09, K_W6, K_W0, K_K04 K_W0, K_W08, K_W09, K_U0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Otoczenie ekonomiczne gospodarki światowej. Tendencje gospodarki światowej. 2 Zawieranie umów w handlu zagranicznym. Pojęcie umowy i sposoby jej zawarcia. Miejsca zawarcia umów. Konwencja wiedeńska. Naruszenia umów. Transakcje w handlu zagranicznym. Zastosowanie konwencji wiedeńskiej. Warunki płatności. Cykl transakcji i jego fazy. Rodzaje transakcji w handlu zagranicznym. Formy handlu zagranicznego. Uczestnicy transakcji. 4 Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej. 5 Reklamacje i sprawy sporne. Sądownictwo i arbitraż. Pojęcie reklamacji i ich rodzaje. 6 7 Badania marketingowe rynków zagranicznych. Źródła i metody pozyskiwania informacji. Badanie wiarygodności partnera zagranicznego. Transakcje na rynku chińskim. Partner w Chinach. Izby handlowe. Realizacja importu. Zasady korespondencji handlowej. Negocjacje. Dokumenty i formalności. Chińska kultura biznesowa. 8 Bezpieczeństwo transakcji handlowych w Polsce. Usługi, zakupy przez Internet, kredyt konsumencki. Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne X 2 X X

6 4 X 5 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uzyskanie 2 punktów na 20 możliwych. Punkty można uzyskać przez napisanie testu (5 punktów) oraz (nie jest to obligatoryjne) zaprezentowanie uzgodnionego projektu (5 punktów). Aktywność studenta traktowana jest jako standard. Oceniany jest dopiero jej brak. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 9 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 9 9 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 9 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 8 Literatura: Literatura podstawowa. Stępień B. (red.), `Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków`, PWE, Warszawa 2007 Literatura uzupełniająca. Hofstede, G., Hofstede, G. J. `Kultury i organizacje`, PWN, Warszawa Buszko, A. `Nieformalne aspekty biznesu`, Placet, Warszawa 200. Ekonomiczna i prawna prasa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Maciej Mayer dr Maciej Mayer Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_7_2_6 282 Przedmiot: Biologiczne podstawy żywienia Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Usługi Żywieniowe i Dietetyka Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 6 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii, biologii i mikrobiologii oraz fizjologii człowieka i innych obszarów właściwych dla kierunku towaroznawstwo pozwalających na zrozumienie, i interpretację podstawowych zjawisk, procesów i wymagań w zakresie oceny produktów spożywczych i żywienia człowieka. Cele przedmiotu: Poznanie anatomii i fizjologii układu pokarmowego człowieka oraz opisanie kluczowej roli wszystkich składników odżywczych, wyjaśnienie zachodzących przemian tych składników oraz mechanizmów ich wchłaniania, dokonanie oceny pokarmowych źródeł składników, wskazanie na objawy nadmiaru i niedoboru składników odżywczych, zaproponowanie głównych wytycznych i zaleceń żywieniowych dla populacji ludzi zdrowych. Określenie wpływu sposobu żywienia na występowanie dietozależnych chorób cywilizacyjnych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: W0 W02 W0 W04 W05 W06 W07 W08 U0 U02 U0 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Wymienia elementy budowy układów związanych z przyswajaniem pokarmów, wnikliwie objaśnia ich rolę oraz podsumowuje funkcje wszystkich układów związanych z przyswajaniem pokarmów Wymienia i szczegółowo omawia mechanizmy regulacji pobierania pokarmu i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu metabolizmu składników odżywczych Opisuje rolę składników odżywczych w organizmie człowieka, objaśnia i porównuje mechanizmy przemian składników odżywczych w organizmie człowieka Dokonuje podziału i opisuje metody biooceny składników odżywczych Wymienia implikacje zdrowotne niezbilansowanej podaży składników odżywczych, charakteryzuje objawy niezbilansowanego dowozu składników odżywczych w diecie człowieka oraz nadaje im rangę, proponuje środki prewencji żywieniowej Definiuje i klasyfikuje żywność wzbogacaną i suplementowaną, charakteryzuje jej wartość odżywczą i aktywność fizjologiczną Definiuje pojęcie racjonalnego żywienia i uzasadnia jego warunki, analizuje zasady racjonalnego żywienia w funkcji wieku, aktywności fizycznej i stanu fizjologicznego Wyjaśnia rolę norm żywienia w profilaktyce, planowaniu i ocenie sposobu żywienia człowieka, analizuje zalecenia i rekomendacje żywieniowe Posługuje się aktualnymi normami żywienia człowieka i wykorzystuje je w ocenie i planowaniu żywienia, analizuje sposób żywienia i projektuje ogólne zalecenia żywieniowe dla docelowej grupy osób żywionych Szacuje dzienną podaż składników odżywczych, interpretuje uzyskane wyniki podaży składników odżywczych z diety Ocenia i krytykuje sposób bilansowania dziennej racji pokarmowej, przewiduje potencjalne skutki niezbilansowania dziennej racji pokarmowej, modyfikuje i dostosowuje dzienne racje pokarmowe do rzeczywistych potrzeb docelowej grupy Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W04, K_W8 K_W04, K_W8 K_W04, K_W8 K_W04, K_W05, K_W, K_W8 K_W04, K_W, K_W8 K_W04, K_W05 K_W04, K_W05, K_W, K_W8 K_W04, K_W05, K_W K_U02, K_U04, K_U05 K_U02, K_U05, K_U20 K_U02, K_U05, K_U20

8 U04 K0 osób żywionych Określa kierunki dalszego uczenia się, realizuje proces samokształcenia, planuje własny rozwój naukowy i zawodowy Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi z zakresu towaroznawstwa i zasad żywienia człowieka, w celu poszerzenia i pogłębiania wiedzy K_U22 K_K0 K02 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, ma świadomość odpowiedzialności za pracę i bezpieczeństwo własne i zespołu, wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy K_K02 K0 Poszukuje kreatywnych i przedsiębiorczych sposobów swojego działania K_K04 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Budowa i rola układów związanych z przyswajaniem pokarmu; fizjologia żywienia człowieka: mechanizmy regulacji pobierania pokarmu, trawienie, wchłanianie, strawność, biodostępność, metabolizm składników odżywczych 2 K_W04, K_W8, K_U20, K_U22, K_K0 2 Rola i przemiany białek w organizmie; wartość biologiczna i metody biooceny białka; bilans azotowy; implikacje zdrowotne niezbilansowanego spożycia białka 2 2 K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04 Rola i przemiany węglowodanów przyswajalnych i błonnika pokarmowego; gospodarka węglowodanami w organizmie; znaczenie indeksu glikemicznego w klasyfikacji żywności zawierającej węglowodany; implikacje zdrowotne niezbilansowanego spożycia węglowodanów przyswajalnych i błonnika pokarmowego 2 K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04 4 Rola i przemiany tłuszczów w organizmie; znaczenie fizjologiczne kwasów tłuszczowych w zależności od stopnia nasycenia; rola NNKT i cholesterolu; implikacje zdrowotne spożycia tłuszczów, cholesterolu, trans izomerów KT i WNKT ω- i ω-6 K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04 5 Bioenergetyka organizmu człowieka; wydatki energetyczne organizmu człowieka i metody ich oznaczania; przemiany energii w organizmie człowieka współzależność przemian białek, tłuszczów i węglowodanów; bilans energetyczny objawy zaburzeń równowagi; rodzaje równoważników energetycznych 2 2 K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04

9 6 Funkcje składników mineralnych w organizmie człowieka; objawy nadmiarów i niedoborów składników mineralnych; biodostępność składników mineralnych; równowaga kwasowo zasadowa w organizmie mechanizmy regulacyjne; implikacje zdrowotne niezbilansowanego spożycia składników mineralnych 2 K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04 7 Rola wody i elektrolitów w organizmie człowieka; równowaga wodno elektrolitowa w płynach ustrojowych; determinanty zapotrzebowania na wodę, osmolalność a wchłanianie; zalecane spożycie; skutki nadmiarów i niedoborów wody i elektrolitów K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20 8 Funkcje witamin w organizmie człowieka; implikacje zdrowotne niezbilansowanej podaży witamin - awitaminozy, hipowitaminozy, hiperwitaminozy; bioaktywność witamin 2 K_W04, K_W8, K_U02, K_U04, K_U05, K_U20, K_U22, K_K0, K_K02, K_K04 9 Wzbogacanie i suplementacja żywności, fizjologiczna aktywność probiotyków i synbiotyków K_W04, K_W05, K_U02, K_U04, K_U20, K_U22, K_K0, K_K04 0 Normy żywienia w Polsce i na świecie rodzaje, zastosowanie, analiza i interpretacja; rys historyczny norm żywienia; zalecane spożycie (RDA) a profilaktyka żywieniowa; zastosowanie norm w planowaniu i ocenie spożycia żywności K_W04, K_W05, K_W, K_U02, K_U04, K_U20, K_U22, K_K0 Zalecenia i rekomendacje żywieniowe dla różnych grup ludności analiza; zasady żywienia na różnych etapach rozwoju człowieka; zalecenia żywieniowe w profilaktyce chorób cywilizacyjnych; K_U02, K_U04, K_U05, K_U02, K_U04, K_U05, K_U22, K_K0, K_K04 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne W0 X X W02 X X W0 X X X W04 X X X W05 X X X W06 X W07 X X W08 X X X U0 X U02 X U0 X

10 U04 K0 X K02 X K0 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Część wykładowa - obecność na wykładach, aktywny udział na wykładach, egzamin końcowy (test). W przypadku egzaminu poprawkowego - możliwość przeprowadzenia egzaminu w postaci ustnej Zajęcia laboratoryjne - obecność na zajęciach, zaliczenie prac kontrolnych i sprawozdań. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 8 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 8 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 20 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 8 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 74 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 8 Literatura: Literatura podstawowa Ciborowska H., A. Rudnicka., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. PZWL, 2007, 2009, 200 Erdman J.W.(Jr.), Macdonald I.A., Zeisel S.H. Present Knowledge in Nutrition 0th edition. Wyd. International Life Sciences Institute (ILSI) and Wiley-Blackwell, 202 Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.) Żywienie człowieka. Podstawy nauki i żywieniu. Wyd. PWN, Warszawa 2008, Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.) Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Wyd. PWN, Warszawa 2004, Gawęcki J., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom I. Wyd. PWN, Warszawa 200 Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) Od norm żywieniowych do marketingu żywności. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Poznań, 20 Gertig H., Przysławski J. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wyd. PZWL, Warszawa Gronowska Senger A., Podstawy biooceny żywności, wyd. SGGW, 2004 Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.) Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. PZWL, Warszawa Jarosz M. (red.) Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Wyd. IŻŻ, Warszawa 202 Keller J.S.: Zarys bioenergetyki człowieka. Homeostaza organizmu dorosłego. Wyd. SGGW, Warszawa 996 Keller J.S. Podstawy fizjologii żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa Konturek S. Fizjologia człowieka t.5. Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne. Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000 Peckenpaugh N., Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban& Partner, 20 Roach L., Metabolizm i żywienie, Wyd. Elsevier Urban& Partner, 202 Whitney E., Rolfes S. R., Understanding Nutrition (2th edition). Wadsworth, Cengage Learning 20 Ziemlański Ś., Budzyńska-Topolowska J. Tłuszcze pożywienia i lipidy ustrojowe. Wyd. PWN, Warszawa 99. Literatura uzupełniająca

11 Allison S. i in.: Podstawy żywienia klinicznego. Wyd. PZWL, 2007 Berdanier C. D., Handbook of Nutrition and Food Bredbenner C.B., Berning J., Beshgetoor., Moe G., Wardlow s Perspectives in Nutrition Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. WHO Technical Report Series 96. Genewa 200. Brzozowska A. (red.) Składniki mineralne w żywieniu człowieka. Wyd. Akademia Rolnicza, Poznań 2002 Brzozowska A., Gawęcki J. (red.). Woda w żywieniu i jej źródła. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 2008 Doonan S., Białka i peptydy. Wyd. PWN, 2008 Dziuba J., Fornal Ł. (red.) Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności. Wyd. WNT, Warszawa 200 Ezzati M., Lopez A.D., Rodgers A., Murray C.J.L. (red.) Comparative quantification of health risks: global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors. WHO Reports, Geneva Garrow J., W.P.T James, Human Nutrition and Dietetics 2000 Gawęcki J. (red), Białka w żywności i żywieniu. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, 2004 Gawęcki J. (red.) Prawda o tłuszczach. Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Wyd. AR, Poznań 997. Gawęcki J. (red.) Witaminy. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań Gawęcki J. (red.) Współczesna wiedza o węglowodanach. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 200, Gawęcki J., Jeszka J. (red.) Energia w żywności i żywieniu. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Poznań, 200 Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Tom III. Wyd. PWN, Warszawa 2009 Gawęcki J., Grzymisławski M., Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Tom II. Wyd. PWN, Warszawa 200 Gibney M (red.) Clinical Nutrition. Blackwell 2005 Gibney M (red.) Public Health Nutrition. Blackwell 2005 Gronowska-Senger A.: Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa 2009 Hasik J., Gawęcki J. (red.) Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PWN, Warszawa 998, 2000, Hasik J., Hryniewiecki L., Grzymisławski M. Dietetyka. Wyd. PZWL, Warszawa 999. Keller J.S.: Zarys bioenergetyki człowieka. Organizm w ontogenezie. Wyd. SGGW, Warszawa 997 Keller J.S. Tworzywo życia. Białka w organizmie i żywieniu człowieka. Wyd. SGGW, Warszawa 2009 Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wyd. PZWL, Warszawa 2005 Murray R.K, Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W. Biochemia Harpera. Wyd. PZWL, Warszawa 995 Strain J. Caballero B., M.J. Sandler, Encyclopedia of human nutrition Świderski F. (red.), Żywność wygodna i funkcjonalna. Wyd. WNT, Warszawa 2009 Wądołowska L. Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce. Wyd. UWM. Olsztyn 200, Zając A, S. Poprzęcki, Z. Waśkiewicz, Żywienie i suplementacja w sporcie, wyd. AWF Katowice, 2007 Czasopisma naukowe: Polish Journal of Food and Nutrition Sciences Annals of Nutrition and Metabolism European Journal of Nutrition American Journal of Clinical Nutrition International Journal of Food Sciences and Nutrition British Journal of Nutrition Food Policy Public Heath Nutrition Nutrition Review Nutrition Research Food Quality and Preference Żywność. Nauka Technologia - Jakość Żywienie Człowieka i Metabolizm, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Witold Kozirok dr inż. Witold Kozirok prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU KHiU

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_6 25 Przedmiot: Budowanie zespołów Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 2 5 Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotą i znaczeniem pracy zespołowej we współczesnych organizacjach oraz mechanizmem budowania zespołów Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP 2 EKP EKP 4 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wyjaśnia współczesne koncepcje organizacji pracy zespołowej, jej istotę, mechanizm tworzenia, cechy charakterystyczne efektywnych zespołów i ich znaczenie dla funcjonowania współczesnych organizacji potrafi zastosować w nauce oraz pracy zaawansowaną wiedzę i umiejetności dotyczące kształtowania zespołów w organizacjach umie dobierać właściwe metody i narzędzia budowania zespołu (np. `układanie kwadratów`, `Sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono`), oraz oddziaływania na zespół (komunikacja, styl kierowania, styl rozwiazywania konfliktów) dla osiągnięcia jego efektywności jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestnictwa w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim, brania odpowiedzialności za efekty pracy zespołowej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W07 K_U0 K_U06 K_K0, K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Grupy-zespoły pracownicze i ich znaczenie w zarządzaniu organizacją: grupa a zespół, definicje, podobieństwa, różnice, cechy charakterystyczne (normy, wielkość, zwartość, pozycja, próżniactwo społeczne); rodzaje grup/zespołów i ich cechy; skład i spoistość grupy; fazy rozwoju grupy/ zespołu EKP 2 Role w grupie: definicja i istota ról grupowych, cechy i przykłady ról, ich znaczenie i zastosowanie w organizacji i pracy zespołowej. Przemiana grupy w zespół 4 Efektywność zespołu: istota i cechy charakterystyczne 5 Komunikowanie się w zespole istota, znaczenie, skuteczność 6 Przewodzenie zespołowi styl kierowania, jego dobór i znaczenie w pracy zespołowej 7 Rozwiązywanie konfliktów w zespole 8 Wpływ kultury organizacyjnej na pracę zespołu (opcjonalnie) EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 EKP, EKP 2, EKP, EKP 4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne

13 EKP X X X EKP 2 X X X EKP X X X EKP 4 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie przedmiotu na podstawie: obecności i aktywności na zajęciach, sprawozdań z poszczególnych przypadków/ćwiczeń (4-5 osób), pracy pisemnej dotyczącej przypadków praktycznych oraz zagadnień teoretycznych Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 5 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 8 Literatura: Literatura podstawowa. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa M. Kossowska, I. Sołtysińska, Budowanie zespołów. Materiały szkoleniowe ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego. Wolters Kluwer, Warszawa 20.. B. Kożusznik, Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa D. Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań M. Mandziej-Jeżyna, Górą zespół!, Personel -5 września 200, s E. Masłyk-Musiał, Ludzie w świecie biznesu, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa Literatura uzupełniająca. S.P Robbins, D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa J.A.F. Stoner, E. Freeman, D.R. Gilbreth, Kierowanie, PWE, Warszawa P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 200. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka dr Marzena Wysińska-Gajek dr Michał Igielski Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ KEiZ

14 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_20_2_6 290 Przedmiot: Certyfikacja jakości wyrobów Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 6 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): wiedza z zakresu systemów zarządzania Cele przedmiotu: uzyskanie wiedzy z zakresu systemu oceny zgodności, metrologii i probiernictwa, znaków certyfikacji, działaności organów nadzoru rynku i podstawowych praw konsumenta Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP wymienia i opisuje podstawowe terminy dotyczące systemu oceny zgodności, akredytacji i certyfikacji EKP2 wymienia i opisuje akty prawne dotyczące miar i probiernictwa K_W04 EKP definuje pojęcia związane z normalizacją, wymienia akty prawne dotyczące normalizacji i nazwy jednostek normalizacyjnych K_W0, K_W4 K_W07, K_W08 EKP4 wymienia i opisuje terminy i akty prawne dotyczące ochrony konsumenta i odpowiedzialności za wyrób, opisuje potrzeby konsumenta wobec wyrobu, opisuje przebieg cyklu życia wyrobu i prawa konsumenta K_W09, K_W0, K_W4, K_W6 EKP5 EKP6 EKP7 EKP8 EKP9 wymienia nazwy organów nadzoru działających dla ochrony konsumenta oraz opisuje ich podstawowe obowiązki odnajduje wskazane zapisy w aktach prawnych dotyczących systemu oceny zgodności, rozróżnia rodzaje certyfikacji odpowiednie dyrektywy nowego podejścia odnajduje wskazane zapisy w aktach prawnych dotyczących miar i probiernictwa, odróżnia legalizację od wzorcowania odnajduje wskazane zapisy w aktach prawnych dotyczących normalizacji, rozróżnia polską, europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne i rodzaje dokumentów jakie wydają odnajduje wskazane zapisy w aktach prawnych dotyczących ochrony konsumenta i odpowiedzialności za wyrób, opisuje osobistą sytuację związaną z naruszeniem jego praw konsumenckich K_W0, K_W0 K_U0, K_U02, K_U2, K_U22 K_U02, K_U22 K_U02, K_U22 K_U02, K_U08, K_U2, K_U20, K_U22 EKP0 odnajduje wskazane zapisy w aktach prawnych dotyczących organów nadzoru K_U02, K_U22 EKP przychodzi punktualnie na zajęcia, słucha uważnie treści wykładu i poleceń na laboratoriach K_K0 EKP2 EKP potrafi zaakceptować podział obowiązków wewnątrz grupy przy wykonywaniu zadań na laboratoriach, umie tak rozplanować wykonanie zadania by zmieścić się w przewidzianym czasie potrafi w umiejętny sposób przekazać swoją wiedzę osobom spoza uczelni, potrafi wskazać w jakim kierunku powinno rozwijać się prawo K_K02, K_K0, K_K04, K_K07 K_K05, K_K07 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP

15 System oceny zgodności (akty prawne dotyczące systemu oceny zgodności; nowe podejście do harmonizacji technicznej i normalizacji; Polskie Centrum Akredytacji; podstawowe dokumenty stosowane przy akredytacji i certyfikacji; certyfikacja systemów zarządzania; certyfikacja wyrobów; certyfikacja personelu) 6 6 EKP, EKP6, EKP, EKP2, EKP 2 Metrologia i probiernictwo (akty prawne dotyczące metrologii; Główny Urząd Miar; legalizacja i wzorcowanie; jednostki miar; prawna kontrola metrologiczna; akty prawne dotyczące probiernictwa; cechy probiercze) 2 EKP2, EKP7, EKP, EKP2, EKP Normalizacja (akty prawne dotyczące normalizacji; Polski Komitet Normalizacyjny; europejskie organizacje normalizacyjne: CEN, CENELEC, ETSI; międzynarodowe organizacje normalizacyjne: ISO, IEC, ITU) 2 2 EKP, EKP8, EKP, EKP2, EKP 4 Ochrona konsumenta i odpowiedzialność za wyrób (definicje wyrobu; jakość w cyklu życia wyrobu; pętla jakości / spirala jakości; potrzeby wobec wyrobu i model Kano; cechy wyrobu; podstawowe miary niezawodności; sterowanie jakością; prawa konsumenta; jakość z punktu widzenia konsumenta, jakość z punktu widzenia producenta; wybrane metody oceny jakości wyrobów (i usług); akty prawne dotyczące ochrony konsumenta i odpowiedzialności za wyrób) 6 6 EKP4, EKP9, EKP, EKP2, EKP 5 Państwowe organy nadzorcze (akty prawne dotyczące Państwowej Inspekcji Sanitarnej; Inspekcji Weterynaryjnej; Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; Inspekcji Handlowej) 2 EKP5, EKP0, EKP, EKP2, EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X X EKP2 X X X EKP X X X EKP4 X X X EKP5 X X X EKP6 X EKP7 X EKP8 X EKP9 X EKP0 X EKP X X EKP2 X X EKP X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) odrobienie zadań w przypadku nieobecności, zaliczenie wszystkich kolokwiów w ramach laboratoriów, zaliczenie testu końcowego z wykładu Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 8 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 2 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 0 60 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 2 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 8 Literatura: Literatura podstawowa

16 . Bagiński J. (red.): Menedżer Jakości. Jakość, środowisko, bezpieczeństwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Banaszek K.: Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa, Gdańsk 200. Berdowski J. B., Rutkowska H. (red.): Poradnik producenta i dystrybutora artykułów spożywczych. Tom. Verlag DASHOFER Sp. z o.o., Warszawa Berdowski J. B., Turlejska H.: HACCP - system zapewnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności. Europejski Instytut Jakości Sp. z o.o., Warszawa Bogusz C., Gmyrek R., Hoffman S., Jażdżewski K., Szymborski J.: Praktyczne zastosowanie wymagań weterynaryjnych Unii Europejskiej i Polski w sektorze rybnym. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, Koszalin Budowa i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w laboratorium. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa Burzyńska B.: Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa, Gdańsk Dobra praktyka wytwarzania żywności chłodzonej. Wytyczne. Agencja Informacji Wydawniczych IPS, Warszawa HACCP: modułowy program grupowego wdrażania systemu HACCP dla branży spożywczej sektora MSP Firma z przyszłością. Pomorska Izba Rzemieślnicza, Gdańsk Herde J.: (red.): Odpowiedzialność za produkt - Praktyczny przewodnik dla producentów, sprzedawców i importerów. Tom. Wydawnictwo Forum sp. z. o.o., Poznań 200. Hillar J., Bykowski P., Kołodziej K.: HACCP w przetwórstwie rybnym. Wytyczne opracowania i stosowania. Morski Instytut Rybacki, Gdynia Hutyra A.: Umieszczanie na wyrobach oznakowania CE. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 200. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.: HACCP - koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. SIT. NOT. SPOŻ., Warszawa Łunarski J.: Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Nowicki M., Wasilewski L.: Przewodnik po Dyrektywach Nowego Podejścia Unii Europejskiej. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa Pawlak W. R. (red.): Praktyczne zarządzanie jakością. Tom I, II. Wydawnictwo Informacji Zawodowej Alfa - Weka Sp. z o.o., Warszawa Pigłowski M., Wierzowiecka J.: Zarządzanie jakością wyrobów. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia Wasilewski L.: Europejski kontekst zarządzania jakością. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa Wiśniewska M.: Normy ISO serii 9000 oraz metoda HACCP w zakładowym systemie jakości przedsiębiorstwa spożywczego. Verlag DASHOFER Sp. z o.o., Warszawa Wiśniewska M.: Normy ISO serii 9000 oraz metoda HACCP w zakładowym systemie jakości przedsiębiorstwa spożywczego. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk Normy rodziny ISO Akty prawne dotyczące systemu oceny zgodności, metrologii, probiernictwa, normalizacji, ochrony konsumenta, odpowiedzialności za wyrób, państwowych organów nadzorczych Literatura uzupełniająca brak wymagań Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Marcin Pigłowski dr inż. Marcin Pigłowski dr Barbara Pytko Jednostka dydaktyczna KTiZJ KTiZJ KTiZJ

17 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7 2_6 42 Przedmiot: Handel elektroniczny Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Handel i Usługi - Menedżer Produktu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 2 Standardowa znajomość pracy z komputerem: tworzenie i rozmieszczanie katalogów, zapisywanie i odczytywanie plików w podstawowych formatach tekstowym, graficznym, arkusza kalkulacyjnego, pdf Podstawowa wiedza o Internecie. Umiejętności: przeglądanie i wyszukiwanie informacji, praca z pocztą elektroniczną. Cele przedmiotu: Poznanie usług internetowych i aplikacji użytkowych potrzebnych do działalności handlowej on-line 2 Przygotowanie do prowadzenia sprzedaży przez Internet Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 EKP EKP4 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Omówić specyficzne cechy, wymagania informatyczne, organizacyjne i prawne w handlu internetowym Znaleźć i wybrać w Internecie usługi potrzebne dla planowanej działalności handlowej Zaplanować i wdrożyć sprzedaż przez Internet w prostej formie Przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne stosowania sprzedaży internetowej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W09, K_W9, K_U24 K_U20, K_U24, K_W9 K_W20, K_U, K_U20, K_K04 K_W9, K_K02 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Specyficzne cechy e-rynku, e-klienta, e-handlu. E-handel w liczbach. EKP 2 Istotne dla e-handlu, cechy i usługi Internetu. EKP,, EKP2, Zasady funkcjonowania sklepów internetowych. Oprogramowanie dla e-sklepu. 4 EKP 4 Działania marketingowe w Internecie 2 EKP, EKP2 5 Informatyczne narzędzia do wspomagania działalności handlowej ( Contakt Centra, CRM, Centra danych). EKP2 6 Płatności elektroniczne w handlu. EKP2, EKP 7 Zagadnienia bezpieczeństwa w handlu elektronicznym EKP2, EKP4 8 Rozwój e-handlu, trendy. EKP4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP2 X X EKP X X EKP4 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

18 Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Uczęszczał na wykłady (dopuszczalna nieobecność na 20% godzin ). Wykład: Zaliczenie w formie testu otwartego. Wymóg: 70% prawidłowych odpowiedzi. Laboratoria: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 9 Czytanie literatury 8 2 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 6 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 8 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 8 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 2 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 24 Literatura: Literatura podstawowa.materiały do wykładu i do laboratoriów udostępnione na platformie e-learningowej Ilias 2.Karwatka T., Sadulski D., E-commerce. Proste Odpowiedzi na Trudne Pytania, Wolters Kluwer, 20.. Kyciak W., Przeliorz K., Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy, ISBN: X, http://www.web.gov.pl/wiedza/biblioteka/e-booki/590_228_e-booki.html Literatura uzupełniająca. Niedźwiedziński Marian, Globalny Handel Elektroniczny, PWN, Bonek T., Smaga M., Biznes w Internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych, Wolters Kluwer Polska SA, Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Maria Szypulska dr inż. Maria Szypulska mgr Lidia Rosicka dr Dariusz Barbucha mgr Ireneusz Meyer mgr inż. Henryk Szreder Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI KSI KSI

19 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_6_2_6 959 Przedmiot: Higiena i toksykologia Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Menedżer Produktu Kosmetycznego Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Zaliczony przedmiot mikrobiologia. Cele przedmiotu: Ocena higienicznych aspektów usług pielęgnacyjnych i zdrowotnych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP Definiuje rodzaje reakcji organizmu na obecność ksenobiotyków charakterystycznych dla usług pielęgnacyjnych. K_W04 EKP2 Ocenia możliwość nabywania nosicielstwa w trakcie świadczenia usług. K_W04 EKP Identyfikuje funkcjonowanie zasad GHP w usługach pielęgnacyjnych. K_U2 EKP4 Doskonali wiedzę i umiejętności dotyczące zasad higieny w usługach pielęgnacyjnych. K-K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Higiena- cel, zadania, działy higieny. EKP 2 Środowisko jako źródło ksenobiotyków. EKP2 Ksenobiotyki- toksyczność, biotransformacja i interakcje z organizmem człowieka. EKP 4 Zagrożenia zdrowotne związane z użytkowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń stosowanych w różnych rodzajach usług 2 EKP2 5 Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) w usługach. 2 EKP 6 Nosicielstwo pasożytów i patogenów jako zagrożenie w kontaktach usługodawca - usługobiorca. 2 EKP4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP2 X EKP X EKP4 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Obecność na wykładach, wykonanie projektu. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych

20 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 0 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 0 Literatura: Literatura podstawowa Steinka I. Higiena w usługach i przetwórstwie spożywczym, 2007, Wydawnictwo AM. Literatura uzupełniająca Gardiner K., Harrington J.M., Occuptional Hygiene, 2005, Blackwell Publishing Inc. USA Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia prof. dr hab. Izabela Steinka prof. nadzw. AM prof. dr hab. Izabela Steinka prof. nadzw. AM Jednostka dydaktyczna KTiZJ KTiZJ

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 26 Przedmiot: Aparatura i inżynieria proc. produk. Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 68 Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus Wydział: Wydział Nauki o Żywności Kierunek: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia Forma studiów: Stacjonarne UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo