szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania"

Transkrypt

1 szansa dla aptekarzy Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI s. 3 i 11 Ostania AMBASADOR FARMACJI ISSN Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230) Luty punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego za publikacjê w Czasopiœmie Aptekarskim Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie W numerze m.in. dr n. farm., mgr prawa Agnieszka Zimmermann Nowe zasady pe³nienia funkcji kierownika apteki, dr n. farm. Stanis³aw Piechula Problem b³êdnej numeracji bia³ych recept Rpw, mgr farm. Ewa Zygad³o Stosowanie leków u osób starszych Informacja o leku na str. 2

2 TERTENSIF SR (Indapamidum), tabletki powlekane o powolnym uwalnianiu, 1,5 mg. Sk³ad: substancja czynna: indapamid, 1,5 mg Substancje pomocnicze: 124,5 mg laktozy jednowodnej. Wskazania do stosowania: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Dawkowanie i sposób podawania: Do stosowania doustnego. 1 tabletkê na dobê, najlepiej rano, po³kn¹æ w ca³oœci popijaj¹c wod¹. Tabletki nie nale y uæ. W wiêkszych dawkach indapamid nie wykazuje silniejszego dzia³ania przeciwnadciœnieniowego, natomiast wystêpuje nasilone dzia³anie saluretyczne. Niewydolnoœæ nerek: W ciê kiej niewydolnoœci nerek (klirens kreatyniny poni ej 30 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Leki moczopêdne tiazydowe i leki o podobnym dzia³aniu s¹ w pe³ni skuteczne, kiedy czynnoœæ nerek jest prawid³owa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu. Pacjenci w podesz³ym wieku: U osób w podesz³ym wieku stê enia kreatyniny w osoczu nale y skorygowaæ uwzglêdniaj¹c wiek, masê cia³a i p³eæ. U pacjentów w podesz³ym wieku mo na stosowaæ preparat Tertensif SR, kiedy czynnoœæ nerek jest prawid³owa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu. Pacjenci z zaburzeniami czynnoœci w¹troby: W przypadku ciê kiej niewydolnoœci w¹troby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Dzieci i m³odzie : Ze wzglêdu na brak danych dotycz¹cych bezpieczeñstwa oraz skutecznoœci nie zaleca siê stosowania preparatu Tertensif SR u dzieci oraz m³odzie y. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na indapamid, inne sulfonamidy lub któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹. Ciê ka niewydolnoœæ nerek. Encefalopatia w¹trobowa lub inne ciê kie zaburzenia czynnoœci w¹troby. Hipokaliemia. Ostrze- enia specjalne i zalecane œrodki ostro noœci: Ostrze enia specjalne: W przypadku zaburzenia czynnoœci w¹troby, leki moczopêdne o dzia³aniu podobnym do tiazydów mog¹ powodowaæ encefalopatiê w¹trobow¹, szczególnie w przypadku zaburzeñ gospodarki wodno-elektrolitowej. Stosowanie tych leków moczopêdnych nale y natychmiast przerwaæ w przypadku wyst¹pienia objawów encefalopatii w¹trobowej. Nadwra liwoœæ na œwiat³o: Opisywano przypadki reakcji uczuleniowych na œwiat³o, zwi¹zanych ze stosowaniem leków moczopêdnych tiazydowych oraz leków o podobnym dzia³aniu. Jeœli reakcja nadwra liwoœci na œwiat³o wyst¹pi podczas leczenia, zaleca siê odstawienie leku. Jeœli ponowne zastosowanie leku moczopêdnego oka e siê konieczne, zaleca siê ochronê powierzchni skóry nara onej na dzia³anie promieni s³onecznych lub sztucznego promieniowania UVA. Substancje pomocnicze: Ze wzglêdu na zawartoœæ laktozy w preparacie, pacjenci z rzadko wystêpuj¹c¹ dziedziczn¹ nietolerancj¹ galaktozy, z zespo³em z³ego wch³aniania glukozy-galaktozy lub z niedoborem laktazy (typu Lapp) nie powinni stosowaæ tego preparatu. Œrodki ostro noœci dotycz¹ce stosowania: Równowaga wodno-elektrolitowa: Stê enie sodu w osoczu: Przed rozpoczêciem leczenia nale- y oceniæ stê enie sodu, a nastêpnie regularnie je kontrolowaæ. Ka de leczenie moczopêdne mo e powodowaæ hiponatremiê, czasem z powa nymi jej konsekwencjami. Zmniejszenie stê enia sodu mo e byæ w pocz¹tkowym okresie bezobjawowe, dlatego te konieczna jest jego regularna kontrola, czêstsza u osób w podesz³ym wieku lub pacjentów z marskoœci¹ w¹troby. Stê enie potasu w osoczu: Utrata potasu z hipokaliemi¹ stanowi du e ryzyko zwi¹zane ze stosowaniem leków moczopêdnych tiazydowych i leków o podobnym dzia³aniu. Nale y zapobiegaæ rozwojowi hipokaliemii (<3,4 mmol/l), szczególnie u pacjentów, u których ryzyko jej wyst¹pienia jest najwiêksze, np. u osób w podesz³ym wieku, niedo ywionych, leczonych wieloma lekami, u pacjentów z marskoœci¹ w¹troby z obrzêkami i wodobrzuszem, z chorob¹ naczyñ wieñcowych i niewydolnoœci¹ serca. W takiej sytuacji hipokaliemia zwiêksza kardiotoksycznoœæ preparatów naparstnicy oraz ryzyko zaburzeñ rytmu serca. W grupie ryzyka znajduj¹ siê tak e pacjenci z wyd³u onym odstêpem QT, bez wzglêdu na to, czy jest to zaburzenie wrodzone, czy jatrogenne. Hipokaliemia, podobnie jak i bradykardia, usposabia do rozwoju ciê - kich zaburzeñ rytmu serca, szczególnie do potencjalnie œmiertelnego czêstoskurczu typu torsades de pointes. Czêstsze oznaczanie stê enia potasu w osoczu jest konieczne we wszystkich przedstawionych powy ej sytuacjach. Pierwsze oznaczenie stê enie potasu w osoczu nale y wykonaæ w pierwszym tygodniu leczenia. W przypadku stwierdzenia hipokaliemii konieczne jest uzupe³nienie potasu. Stê enie wapnia w osoczu: Leki moczopêdne tiazydowe i leki o podobnym dzia³aniu mog¹ zmniejszaæ wydalanie wapnia z moczem, powoduj¹c nieznaczne i przemijaj¹ce zwiêkszenie stê enia wapnia w osoczu. Znaczna hiperkalcemia mo e byæ skutkiem nierozpoznanej nadczynnoœci przytarczyc. Nale y przerwaæ leczenie powy szymi lekami przed przeprowadzeniem badania oceniaj¹cego czynnoœæ przytarczyc. Stê enie glukozy we krwi: Monitorowanie stê enia glukozy we krwi jest wa ne u osób chorych na cukrzycê, szczególnie jeœli wspó³istnieje hipokaliemia. Kwas moczowy: U pacjentów z hiperurykemi¹ istnieje tendencja do zwiêkszania czêstoœci napadów dny. Czynnoœæ nerek a leki moczopêdne: Leki moczopêdne tiazydowe i leki o podobnym dzia³aniu s¹ w pe³ni skuteczne u pacjentów z prawid³ow¹ lub tylko w niewielkim stopniu zaburzon¹ czynnoœci¹ nerek (stê enie kreatyniny w osoczu poni ej 25 mg/l, tj. 220 mmol/l u osób doros³ych). U osób w podesz³ym wieku podczas oceny czynnoœci nerek na podstawie stê enia kreatyniny, nale y wzi¹æ pod uwagê wiek, p³eæ oraz masê cia³a. Hipowolemia, wtórna do utraty wody i sodu, indukowana przez leki moczopêdne, na pocz¹tku leczenia powoduje zmniejszenie przes¹czania k³êbuszkowego. Mo e to powodowaæ zwiêkszenie stê enia mocznika we krwi i kreatyniny w osoczu. Ta przemijaj¹ca czynnoœciowa niewydolnoœæ nerek nie powoduje adnych nastêpstw u osób z prawid³ow¹ czynnoœci¹ nerek, natomiast mo e nasiliæ ju istniej¹c¹ niewydolnoœæ nerek. Sportowcy: W przypadku sportowców nale y wzi¹æ pod uwagê fakt, e substancja czynna zawarta w preparacie mo e powodowaæ dodatni wynik testu antydopingowego. Nie zaleca siê stosowania leku u dzieci. Ci¹ a: Zgodnie z ogólnie przyjêt¹ zasad¹ nale y unikaæ stosowania leków moczopêdnych u kobiet w ci¹ y. Nigdy nie nale y ich stosowaæ w celu leczenia fizjologicznych obrzêków, wystêpuj¹cych w czasie ci¹ y. Leki moczopêdne mog¹ powodowaæ niedokrwienie p³odowo-³o yskowe z ryzykiem zaburzenia wzrostu p³odu. Karmienie piersi¹: Karmienie piersi¹ nie jest zalecane (indapamid przenika do pokarmu kobiecego). Dzia³ania niepo ¹dane: Wiêkszoœæ dzia³añ niepo ¹danych dotycz¹cych objawów klinicznych i wyników badañ laboratoryjnych zale y od dawki. Leki moczopêdne o dzia- ³aniu podobnym do tiazydów, w tym indapamid, mog¹ powodowaæ nastêpuj¹ce dzia³ania niepo ¹dane, z przedstawion¹ czêstotliwoœci¹: bardzo czêsto (>1/10), czêsto (>1/100, <1/10), niezbyt czêsto (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana czêstotliwoœæ (nie mo na oszacowaæ na podstawie dostêpnych danych). Zaburzenia krwi i uk³adu ch³onnego: Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistoœæ aplastyczna, niedokrwistoœæ hemolityczna. Zaburzenia uk³adu nerwowego: Rzadko: zawroty g³owy, uczucie zmêczenia, bóle g³owy, parestezje. Zaburzenia serca: Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca, niedociœnienie têtnicze. Zaburzenia o- ³¹dkowo-jelitowe: Niezbyt czêsto: wymioty. Rzadko: nudnoœci, zaparcia, suchoœæ w ustach. Bardzo rzadko: zapalenie trzustki. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Bardzo rzadko: niewydolnoœæ nerek. Zaburzenia w¹troby i dróg ó³ciowych: Bardzo rzadko: zaburzenia czynnoœci w¹troby. Nieznana: mo liwoœæ rozwoju encefalopatii w¹trobowej w przebiegu niewydolnoœci w¹troby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Reakcje nadwra liwoœci, g³ównie dotycz¹ce skóry, u pacjentów sk³onnych do alergii oraz reakcji astmatycznych: Czêsto: grudkowo-plamiste wysypki. Niezbyt czêsto: plamica. Bardzo rzadko: obrzêk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozp³ywna naskórka, zespó³ Stevensa- -Johnsona. Nieznana: mo liwoœæ nasilenia objawów wspó³istniej¹cego tocznia rumieniowatego uk³adowego. Odnotowano przypadki nadwra liwoœci na œwiat³o. Badania laboratoryjne: W badaniach klinicznych hipokaliemiê (stê enie potasu w osoczu 3,4 mmol/l) obserwowano u 10% pacjentów, przy czym u 4% pacjentów stê enie potasu wynosi³o <3,2 mmol/l po 4 do 6 tygodniach leczenia. Po 12 tygodniach leczenia œrednie zmniejszenie stê enia potasu wynosi³o 0,23 mmol/l. Bardzo rzadko: hiperkalcemia. Nieznana: utrata potasu z hipokaliemi¹ o szczególnie ciê - kim przebiegu obserwowano zw³aszcza u pacjentów z grup du ego ryzyka U pacjentów z wyd³u- onym odstêpem QT, hipokaliemia, jak równie bradykardia, jest czynnikiem predysponuj¹cym do wyst¹pienia ciê kich arytmii, szczególnie potencjalnie œmiertelnych zaburzeñ torsades de pointes; hiponatremia z hipowolemi¹ powoduj¹ca odwodnienie i hipotoniê ortostatyczn¹. Wspó³istniej¹ca utrata jonów chlorkowych mo e prowadziæ do wtórnej, kompensacyjnej zasadowicy metabolicznej: czêstoœæ i nasilenie tego dzia³ania nie jest znacz¹ce, zwiêkszone stê enie kwasu moczowego i glukozy we krwi podczas leczenia: celowoœæ stosowania tych leków moczopêdnych u pacjentów z dn¹ moczanow¹ lub cukrzyc¹ nale y szczególnie ostro nie rozwa yæ. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, Suresnes cedex, Francja. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr R/7382. Produkt leczniczy wydawany na receptê. Detaliczna cena urzêdowa wynosi: 15,01 PLN. Odp³atnoœæ dla pacjenta wynosi: 8,89 PLN. Poziom odp³atnoœci dla pacjenta 30% wg Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, œrodków spo- ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych wchodz¹cego w ycie 1 stycznia 2013 r. Adres korespondencyjny: Servier Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10, tel. (22) , fax (22) Internet: ( )

3 VOL XX Nr 2 (230) ISSN Rok 2013 KONTYNUATOR TRADYCJI CZASOPISMA UTWORZONEGO w ROKU 1871 we LWOWIE Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego 4 pkt Niezale ny Ogólnopolski Miesiêcznik Farmaceutyczno-Medyczny dla Aptekarzy, Farmaceutów, Lekarzy, Producentów i Dystrybutorów Leków Wydawca, Redaktor Naczelny: Wiktor Szukiel tel. kom Pe³nomocnik Wydawcy Z-ca Redaktora Naczelnego: Jadwiga Szymañska tel. kom , tel. (22) Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: mgr prawa Barbara Jendryczko Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: dr n. farm. Marek Jêdrzejczak Sekretarz Redakcji: Bogdan Ostrowski RADA NAUKOWA prof. dr hab. n. farm. Kazimierz G³owniak kierownik Katedry i Zak³adu Farmakognozji z Pracowni¹ Roœlin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie przewodnicz¹cy prof. dr Benito del Castillo Garcia cz³onek Narodowej Akademii Farmaceutycznej w Hiszpanii prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan cz³. koresp. PAN i PAU dr h.c. UM w Poznaniu, kierownik Katedry i Zak³adu Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdañski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii prof. dr hab. n. farm. Maciej Paw³owski kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum prof. dr n. farm. Eduardas Tarasevicius Prezes Litewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Litwa) prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr hab. n. farm. Anita Magowska kierownik Katedry i Zak³adu Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr n. farm. Roman Duda Okrêgowa Izba Aptekarska w Kielcach dr n. farm. Jerzy Jambor prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego w Poznaniu dr n. farm. Marek Jêdrzejczak wyk³adowca farmakologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dr n. farm. Jerzy azowski cz³onek Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) Pomys³ artystyczny i koncepcja graficzna Bogdan Ostrowski Opracowanie graficzno-techniczne i korekta Zespó³ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nades³anych tekstów. Publikacje w Czasopiœmie Aptekarskim nie mog¹ byæ kopiowane w adnej formie ani adnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, ³¹cznie z wykorzystaniem systemów przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody wydawcy, Wydawnictwa Farmapress. Realizacja Wydania Biuro Wydawcy i Redakcji: Zofia Soborowska ul. Obarowska 23/2, Warszawa Box 81 tel , fax 24 h Kolporta i prenumerata: tel Prenumerata roczna 210 z³ (w tym VAT 5%) Prenumerata pó³roczna 126 z³ (w tym VAT 5%) Wp³aty nale y dokonywaæ na konto: Adres strony WWW Czasopisma Aptekarskiego : Czasopismo Aptekarskie ukazuje siê tylko w prenumeracie. Za treœæ tekstów promocyjnych, reklam, og³oszeñ, insertów Redakcja nie odpowiada. Nak³ad nie przekracza egz. Tytu³ i znak s³owno-graficzny prawnie zastrze ony. Œwiadectwo ochronne nr i nr wydane przez Urz¹d Patentowy RP Copyright by FARMAPRESS Dobra Praktyka Apteczna ostatni¹ szans¹ dla apekarzy Jak e boleœnie pobrzmiewaj¹ s³owa jednego z przyjació³ aptekarzy, mgr. Zbigniewa Witalisa, który w rozmowie z Czasopismem Aptekarskim stwierdzi³: Postêpuj¹ca liberalizacja spowodowa³a gwa³towne nasycenie i zat³oczenie rynku aptecznego oraz konkurencjê bardziej agresywn¹ i bezwzglêdn¹ ni kiedykolwiek wczeœniej. Otworzy³a drogê nap³ywowi do bran y ludzi odwróconych plecami do œwiata wartoœci, dla których pieni¹dz sta³ siê bogiem, a rolê z³otego cielca zaczê³a pe³niæ bezwzglêdna maksymalizacja zysku. Zysk jest aptece oczywiœcie niezbêdny, ale w mojej ocenie nie jako cel, lecz jako wynik tworzenia w niej wartoœci. Oferty wielu aptek w zasadzie przesta³y siê czymkolwiek ró niæ od siebie oprócz adresu apteki i ceny leku, a ta zosta³a uwarunkowana dostêpem do efektów skali, zarezerwowanych g³ównie dla wielkich sieci. Zjawisku globalizacji i konsolidacji hurtu farmaceutycznego towarzyszy³ trend odwrócony, w postaci galopuj¹cej dezintegracji œrodowiska aptekarskiego, rozbijaj¹cej kruch¹ jednoœæ aptek. Aptekarze utracili kontrolê nad narzucanymi im regu³ami funkcjonowania, mo liwoœci¹ dokonywania suwerennych wyborów i podejmowania decyzji okreœlaj¹cych kierunek dzia³ania. Ceny leków sta³y siê g³ównym instrumentem tworzenia przewagi konkurencyjnej, narzêdziem uzale niania aptek prywatnych oraz ewolucji systemu rynkowego w system korporacyjny. Niewidzialna rêka rynku dla wielu aptekarzy i aptek w Polsce okaza³a siê rêk¹ martw¹. Najczêstszym Ÿród³em destrukcji w ka dym systemie, który dotyka kryzys, a wiêc równie w systemie dystrybucji aptecznej, jest zak³ócenie wczeœniejszej równowagi. Ka dy dzieñ zdaje siê utwierdzaæ nas w przekonaniu, e w przypadku rynku aptecznego równowaga ta zosta³a mocno zachwiana, bo jak twierdzi³ Paracelsus czy coœ jest trucizn¹, to tylko kwestia proporcji. OtrzeŸwieniem w tak opisanej przez naszego rozmówcê sytuacji powinna byæ Dobra Praktyka Apteczna, zwana te Dobr¹ Praktyk¹ Farmacji. Treœæ tego dokumentu w przek³adzie na jêzyk polski zamieœciliœmy w Farmaceutycznym Poradniku-Kalendarzu na rok 2013, publikujemy go tak e w niniejszym wydaniu CzA. Wdro enie do codziennej praktyki zawartych w tym dokumencie zasad mo e przywróciæ nie tylko etos zawodu, ale równie, a mo e przede wszystkim, konstytucyjne prawo farmaceuty do okreœlania siê jak zawód zaufania publicznego. Bogdan Ostrowski

4 TREŒÆ SPRAWY ZAWODU s. 8 Bogdan Ostrowski Dobra Praktyka Apteczna ostatni¹ szans¹ dla aptekarzy 3 Agnieszka Zimmermann Nowe zasady pe³nienia funkcji kierownika apteki 5 Apel Polskiej Unii Onkologii 6 Jerzy Jambor Walne Zebranie Cz³onków i Delegatów Polskiego Komitetu Zielarskiego 8 Dobra Praktyka Apteczna: standardy dobrych jakoœciowo us³ug aptecznych wspólne wytyczne FIP i WHO 11 Stanis³aw Piechula Problem b³êdnej numeracji bia³ych recept Rpw 21 Wiktor Szukiel Dbajmy o honor zawodu (fotoreporta ) 22 NAUKA I PRAKTYKA s. 22 Tomasz Z¹bkowski, Henryk Zieliñski Rola wierzbownicy drobnokwiatowej w leczeniu BPH 27 Wioleta Jankowiak Aromaterapia w gabinecie kosmetycznym 30 Pawe³ G³owniak, Tomasz Dziurzyñski Magia roœlin 35 Monika Waksmundzka-Hajnos, ukasz Cieœla Special techniques of development tool in separation of plant extracts by thin-layer chromatography (Specjalne techniki rozwijania narzêdzie w analizie ekstraktów roœlinnych z wykorzystaniem techniki chromatografii cienkowarstwowej) 42 DEBATY KONFERENCJE KONGRESY s. 51 Anita Magowska I Miêdzynarodowy Kongres Interdyscyplinarnej Historii Zdrowia w Coimbrze 48 Ewa Zygad³o Stosowanie leków u osób starszych 51 Jerzy azowski Kongres stulecia FIP 55 MAGAZYN HISTORYCZNY FARMACJI I MEDYCYNY Varia 56 NOWOŒCI WYDAWNICZE s. 56 Magdalena Godlewska O aptekach i aptekarzach w Encyklopedii Bydgoszczy 58

5 SPRAWY ZAWODU NOWE ZASADY PE NIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA APTEKI dr n. farm., mgr prawa Agnieszka ZIMMERMANN, aptekarz praktyk Gdañski Uniwersytet Medyczny Rozpoczêty proces wyd³u ania i zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mê czyzn wymaga odpowiedniego dostosowania obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych nawi¹zuj¹cych do wysokoœci wieku emerytalnego. Zmiany dotyczyæ musz¹ m.in. zasad odnosz¹cych siê do wieku jako wyznacznika uprawnieñ do wykonywania okreœlonych czynnoœci zawodowych, w tym zwi¹zanych z prowadzeniem apteki ogólnodostêpnej lub szpitalnej. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z podwy szeniem wieku emerytalnego w art. 10 znowelizowa³a dotychczasowe zapisy ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne, znosz¹c limit wiekowy dla kierowników aptek. Dotychczas kierownikiem apteki mog³a byæ osoba, która nie przekroczy³a 65. roku ycia i mia³a co najmniej 5-letni sta pracy w aptece lub 3-letni sta pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada³a specjalizacjê z zakresu farmacji aptecznej. Za zgod¹ wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydan¹ na wniosek osoby zainteresowanej po zasiêgniêciu opinii okrêgowej izby aptekarskiej mo na by³o obejmowaæ funkcjê kierownika apteki do 70. roku ycia. Aktualnie wyeliminowano z przepisu art. 88 kryterium wieku i pozostawiono jedynie kryterium sta u pracy. Zmiana obowi¹zuje od 1 stycznia 2013 r. czyli od dnia wejœcia w ycie zmian w powszechnym systemie emerytalnym. Warty zauwa enia jest tak e brak rozgraniczenia przez ustawodawcê w Prawie farmaceutycznym specyfiki aptek szpitalnych i ogólnodostêpnych. Kierownikiem apteki szpitalnej mo e byæ osoba, która posiada 3-letni sta pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizacjê z zakresu farmacji aptecznej (art. 93 ust. 2 w zw. z art. 88 ust. 2), nie zaœ z zakresu farmacji szpitalnej. Specjalizacja z zakresu farmacji szpitalnej nie jest zatem przez legislatora promowana. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230)

6 SPRAWY ZAWODU 6 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230) 2013

7 SPRAWY ZAWODU CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230)

8 SPRAWY ZAWODU WALNE ZEBRANIE CZ ONKÓW I DELEGATÓW POLSKIEGO KOMITETU ZIELARSKIEGO dr n. farm. Jerzy JAMBOR Polski Komitet Zielarski Pe³ny sk³ad w³adz PKZ opublikujemy w marcowym wydaniu Czasopisma Aptekarskiego. W dniu 9 stycznia 2013 r. w Instytucie WNiRZ w Poznaniu odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków i Delegatów Polskiego Komitetu Zielarskiego, które dokona³o oceny minionej kadencji , wybór w³adz na now¹ kadencjê oraz okreœlenie kierunków rozwoju tej organizacji. Na Walnym Zebraniu na prezesa Zarz¹du G³ównego Polskiego Komitetu Zielarskiego ponownie wybrano dr n. farm. Jerzego Jambora, wieloletniego cz³onka Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego. Do Zarz¹du G³ównego wybrano równie prof. dr. hab. Kazimierza G³owniaka, przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego. Uczestnicy Walnego Zebrania ocenili, e najwa niejszymi wydarzeniami w minionej kadencji Polskiego Komitetu Zielarskiego, czyli w okresie od 5 lutego 2009 r. do 9 stycznia 2013 r., by³y dwa zorganizowane w wielkopolskim erkowie Sejmiki Zielarskie: jeden w roku 2010 pod has³em Quo vadis phytopharmakia?, drugi nt. Zio³a leki, suplementy diety, kosmetyki w roku 2012, a tak- e miêdzynarodowe sympozja dostosowane do autentycznych potrzeb uczestników. Do wa nych wydarzeñ zaliczono te zorganizowane w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w roku 2011 dwie konferencje naukowo-szkoleniowe: jedna na temat Tradycyjne produkty lecznicze roœlinne raport eksperta, druga pod tytu³em Wytwarzanie produktów leczniczych roœlinnych wymagania GMP Aneks 7, jak równie konferencjê nt. Zio³olecznictwo klasztorne historia i teraÿniejszoœæ, zorganizowan¹ w 2011 roku w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu. Sejmiki i konferencje organizowane przez PKZ odbywa³y siê pod patronatem medialnym i edukacyjnym Czasopisma Aptekarskiego. Do udanych przedsiêwziêæ zaliczono ponadto wyjazdy szkoleniowe, które ka dego roku Sekcja Surowcowa organizowa³a do wiod¹cych w Europie oœrodków zajmuj¹cych siê upraw¹ zió³, zaœ Sekcja Przetwórstwa Zielarskiego do zak³adów produkcyjnych wytwarzaj¹cych leki roœlinne oraz do oœrodków naukowych zajmuj¹cych siê zielarstwem i zio³olecznictwem. Uznano, e mijaj¹ca kadencja to by³ okres, w którym regularne kontakty Zarz¹du G³ównego z Urzêdem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, G³ównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz G³ównym Inspektoratem Higieny sta³y siê pewnego rodzaju standardem. Znacz¹cy by³ te udzia³ Polskiego Komitetu Zielarskiego w ró nego rodzaju dzia³aniach interwencyjnych zwi¹zanych z obron¹ interesów polskich producentów surowców i przetworów zielarskich. W mijaj¹cej kadencji podjêto dzia³ania o charakterze promocyjnym w ró nych œrodkach masowego przekazu, dziêki którym Polski Komitet Zielarski sta³ siê bardziej widoczny w telewizji, radiu i prasie. Uczestnicy posiedzenia pozytywnie ocenili nawi¹zanie regularnej wspó³pracy z redakcj¹ Czasopisma Aptekarskiego, uznali te, e w przysz³oœci czasopismo to mo e staæ siê jednym z wa niejszych Ÿróde³ informacji o dzia³aniach Polskiego Komitetu Zielarskiego. 8 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230) 2013

9 SPRAWY ZAWODU Mówi¹c o dokonaniach mijaj¹cej kadencji, wspomniano tak e o takich przedsiêwziêciach, jak: wprowadzenie przedstawiciela Polskiego Komitetu Zielarskiego do ESCOP-u, wprowadzenie przedstawicieli Polskiego Komitetu Zielarskiego do dzia³aj¹cych w Strasburgu grup roboczych opracowuj¹cych monografie Farmakopei Europejskiej, utworzenie Rady Ekspertów Polskiego Komitetu Zielarskiego z³o onej z autentycznych specjalistów z zakresu roœlin leczniczych i leków roœlinnych (wielkim dokonaniem Rady Ekspertów PKZ jest lista pozytywna surowców i przetworów zielarskich, które mog¹ mieæ zastosowanie w produkcji suplementów diety), nawi¹zanie wspó³pracy z dzia³aj¹cymi w Polsce zakonami zajmuj¹cymi siê zielarstwem i zio³olecznictwem, dotyczy to bonifratrów, benedyktynów i franciszkanów, nawi¹zanie wspó³pracy ze stowarzyszeniem Saluplanta z Bernburga. Dyskutuj¹c na temat przysz³oœci Polskiego Komitetu Zielarskiego, zebrani uznali, e do najwa niejszych zadañ Polskiego Komitetu Zielarskiego w kadencji nale ¹: aktywny udzia³ przedstawicieli Polskiego Komitetu Zielarskiego w ró nych przedsiêwziêciach organizowanych w Polsce i Europie, zwi¹zanych ze sprawami zielarstwa i zio³olecznictwa, Wiktor Szukiel W tradycjê sejmików zielarskich wpisa³y siê sesje posterowe. Na zdj. poster Wp³yw fazy wegetacji na zawaroœæ olejku eterycznego prezentuje jego autorka Zofia Rozpendowska z Zespo³u Szkó³ Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Jarocinie skuteczne kreowanie pogl¹dów dotycz¹cych zielarstwa i zio³olecznictwa, organizowanie wed³ug wypracowanego w ostatnich latach modelu sejmików zielarskich, konferencji naukowo-szkoleniowych oraz wyjazdów szkoleniowych i szkoleniowo-integracyjnych, utrzymywanie sta³ych kontaktów z Urzêdem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, G³ównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz G³ównym Inspektoratem Higieny, aktywny udzia³ przedstawicieli Polskiego Komitetu Zielarskiego w zespo³ach roboczych Farmakopei Europejskiej i ESCOP-u, kontynuacja prac nad zagadnieniami dotycz¹cymi stosowania œrodków ochrony roœlin w uprawach zielarskich i sta³a wspó³praca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dalsze prace nad uporz¹dkowaniem rynku suplementów diety, w tym sta³a wspó³praca z departamentem ywnoœci prozdrowotnej GIS, aktywny udzia³ przedstawicieli Polskiego Komitetu Zielarskiego w pracach Klastra Roœlinnych Produktów Leczniczych Narodowego Instytutu Leków, aktywna promocja Polskiego Komitetu Zielarskiego w mediach, dalsze porz¹dkowanie spraw cz³onkowskich zgodnie z przyjêt¹ zasad¹ nie iloœæ, lecz jakoœæ oraz zacieœnienie wspó³pracy z cz³onkami wspieraj¹cymi, to jest z zak³adami zielarskimi, realizacjê podstawowych zadañ PKZ przez sekcje, radê ekspertów i grupy robocze tworzone ad hoc. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230)

10 Wydawnictwo Farmapress Czasopismo Aptekarskie Farmaceutyczny Kalendarz Mamy ju 20 lat

11 ISSN Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230) Luty punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego za publikacjê w Czasopiœmie Aptekarskim Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie DOBRA PRAKTYKA APTECZNA: STANDARDY DOBRYCH JAKOŒCIOWO US UG APTECZNYCH WSPÓLNE WYTYCZNE FIP I WHO* WPROWADZENIE Pod patronatem Zrewidowanej Strategii Lekowej Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), przyjêtej przez Œwiatowe Zgromadzenie Zdrowia w 1986 r., WHO zorganizowa³a dwa spotkania na temat roli aptekarza: w Delhi w 1988 r. i w Tokio w 1993 r. Z kolei w marcu 1994 r. Œwiatowe Zgromadzenie Zdrowia przyjê³o rezolucjê WHA47.12 o roli aptekarzy we wspieraniu Zaktualizowanej Strategii Lekowej WHO. W 1992 r. Miêdzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP) opracowa³a standardy us³ug aptecznych pod tytu³em Dobra Praktyka Apteczna w aptekach ogólnodostêpnych i szpitalnych. Tekst o dobrej praktyce aptecznej przed³o ono równie w 1994 r. Komitetowi Ekspertów WHO ds. Specyfikacji Preparatów Farmaceutycznych W efekcie zaleceñ tego Komitetu i ich akceptacji przez Radê FIP w 1997 r. w 1999 r. w 35. sprawozdaniu Komitetu Ekspertów WHO ds. Specyfikacji Preparatów Farmaceutycznych (WHO Technical Report Series no. 885) zosta³ opublikowany wspólny dokument FIP i WHO o Dobrej Praktyce Aptecznej (GPP). Nastêpnie w 1997 r. w Vancouver i w 1998 r. w Hadze WHO zorganizowa³a kolejne dwa spotkania, które wzmocni³y potrzebê reformy programów nauczania farmaceutycznego oraz wartoœci dodanej aptekarzy w samoopiece i samodzielnym stosowaniu leków. W 2006 r. we wspó³pracy z WHO opublikowano pierwsze wydanie praktycznego podrêcznika Rozwój praktyki aptecznej skoncentrowanie na opiece nad pacjentem. Podrêcznik ten jest przeznaczony dla zaspokojenia zmieniaj¹cych siê potrzeb aptekarzy i ustala nowy paradygmat praktyki aptecznej oraz przedstawia krok po kroku podejœcie do problemu opieki farmaceutycznej. Maj¹c na uwadze ogólny cel poprawy standardów praktyki dystrybucji i stosowania leków poprzez wykorzystanie wspólnych wytycznych Dobrej Praktyki Aptecznej FIP/WHO, FIP podjê³a inicjatywê zbadania mo liwoœci zapewniania technicznej pomocy swoim organizacjom cz³onkowskim w Kambod y, Mo³dowie, Mongolii, Urugwaju i Wietnamie w opracowywaniu krajowych standardów w badaniu pilota owym prowadzonym w latach r. W 2007 r. opublikowana zosta³a w Bangkoku Deklaracja o Dobrej Praktyce Aptecznej w aptekach ogólnodostêpnych w po³udniowo-wschodniej Azji, zaakceptowana przez Forum Aptekarskie FIP Azji Po³udniowo- Wschodniej, które zobowi¹za³o swoje stowarzyszenia cz³onkowskie do podwy szenia standardów us³ug aptecznych i praktyki zawodowej. Od czasu przyjêcia wytycznych GPP w aptekach ogólnodostêpnych i szpitalnych zasz³y wa ne zmiany w praktyce, naukach i technikach, a tak e w polityce farmaceutycznej, co znalaz³o odzwierciedlenie w ostatnich rezolucjach Œwiatowego Zgromadzenia Zdrowia: WHA54.11 (Strategia * Wytyczne przyjête przez Radê Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) w Hyderabadzie (Indie) w 2011 r., i Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO) w 2012 r. Opublikowane jako wspólny dokument w 2012 r.

12 SPRAWY ZAWODU Strona tytu³owa wspólnych wytycznych FIP i WHO dotycz¹cych Dobrej Praktyki Aptecznej 12 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230) 2013

13 SPRAWY ZAWODU lekowa WHO), WHA54.13 (Wzmacnianie systemów zdrowia w krajach rozwijaj¹cych siê), WHA55.18 (Jakoœæ opieki: bezpieczeñstwo pacjenta), WHA57.16 (Promocja zdrowia) i WHA60.16 (Racjonalne stosowanie leków). Ponadto w 2007 r. FIP podjê³a inicjatywê zbadania potrzeby uaktualnienia wytycznych GPP, by odzwierciedla³y one wspó³czesne standardy i sposoby myœlenia. Grupa robocza FIP spotka- ³a siê po raz pierwszy 15 paÿdziernika 2007 r., aby okreœliæ najwa niejsze zagadnienia, jakie nale y uwzglêdniæ w korekcie wytycznych. W 2008 r. podczas 68. Œwiatowego Kongresu Farmacji w Bazylei (Szwajcaria) FIP zorganizowa³a konsultacje eksperckie, w których wziê³o udzia³ 50 uczestników reprezentuj¹cych Grupê Robocz¹ FIP ds. GPP, personel centrali WHO, przedstawicieli Regionalnego Biura WHO Regionu Œródziemnomorskiego, krajowych doradców ds. leków z Ghany, Nigerii i Zjednoczonej Republiki Tanzanii, prezesów i sekretarzy regionalnych forów FIP, przedstawicieli organizacji cz³onkowskich FIP oraz zaproszonych ekspertów. W nastêpstwie tych konsultacji Grupa Robocza FIP ds. GPP dokona³a szerokiego przegl¹du krajowych standardów GPP co najmniej w 37 pañstwach i ustali³a ramy czasowe pozwalaj¹ce na konsultacje z 120 krajowymi organizacjami cz³onkowskimi FIP oraz odpowiednimi ekspertami WHO. Propozycje powsta³e w trakcie tego przegl¹du zosta³y przedstawione w grudniu 2008 r. na 43. spotkaniu Komitetu Ekspertów WHO ds. Specyfikacji Produktów Farmaceutycznych, a uaktualnione sprawozdanie dostarczono Komitetowi Ekspertów na jego 44. spotkaniu w paÿdzierniku 2009 r. WSTÊP Zdrowie publiczne ma podstawowe znaczenie dla szczêœcia wszystkich ludzi. Przeszkody dla dobrego zdrowia to z³y dostêp do dobrych jakoœciowo produktów medycznych, brak dostêpu do dobrze wykszta³conych praktyków zdrowia i opieki, niedostateczne zasoby si³y roboczej w opiece zdrowotnej, nieprzystêpne koszty tej opieki i niskie standardy kszta³cenia w zawodach opieki zdrowotnej. Leki stanowi¹ podstawow¹ i decyduj¹c¹ czêœæ us³ug opieki zdrowotnej we wszystkich kulturach i spo³eczeñstwach. Je eli s¹ dostêpne, czêsto stanowi¹ podstawowy sk³adnik programów zapobiegania wielu chorobom i praktycznie wszystkich planów leczenia. Ich potencjalne korzyœci bywaj¹ nierzadko niedoceniane istnieje luka pomiêdzy skutecznoœci¹ udowodnion¹ w badaniach klinicznych, a ich rzeczywist¹ efektywnoœci¹ w praktyce. Przyczyn¹ tej luki s¹ problemy zwi¹zane z wyborem i dawkowaniem leków, ich niew³aœciwym podawaniem, nieprzestrzeganiem przez pacjentów zaleceñ dotycz¹cych leczenia, interakcjami lek lek i lek pokarm oraz dzia³aniami niepo ¹danymi. Ponadto problemy kliniczne wynikaj¹ce z problemów lekowych s¹ przyczyn¹ dodatkowych kosztów. Szacuje siê, e koszty problemów zwi¹zanych ze stosowaniem leków s¹ co najmniej równe, o ile nie wiêksze od kosztów samych leków. Leki s¹ te coraz dro sze, a ich koszty ograniczaj¹ mo liwoœci opieki zdrowotnej. Zarz¹dzanie kosztami leków ma decyduj¹ce znaczenie w wykorzystywaniu ograniczonych œrodków dla maksymalnej opieki zdrowotnej przez mo liwie najwiêksz¹ liczbê ludzi. Leki z³ej jakoœci, sfa³szowane, niedopuszczone do obrotu i podrobione oraz fa³szywie oznakowane stanowi¹ narastaj¹cy problem, który negatywnie wp³ywa na zdrowie. Istnieje potrzeba stworzenia systemu zapewniaj¹cego integralnoœæ ³añcucha zaopatrzenia w leki dla gwarantowania ich wartoœci w zapobieganiu chorobom i w leczeniu pacjentów. Aptekarze. którzy s¹ szczególnie dobrze wykszta³conym zawodem opieki zdrowotnej, s¹ zobowi¹zani przez swoje krajowe i inne, odpowiednie w³adze (np. regionalne) do zarz¹dzania i dystrybucji leków do konsumentów oraz do udzia³u w dzia³aniach, których celem jest bezpieczne i skuteczne ich stosowanie. Istnieje te coraz wiêksze przekonanie, e zapewnianie konsumentom samych tylko leków nie wystarcza do osi¹gania celów leczenia. Aby zaspokajaæ potrzeby lekowe, aptekarze podejmuj¹ odpowiedzialnoœæ za efekty stosowania leków i rozwijaj¹ swoj¹ praktykê zawodow¹, zapewniaj¹c pacjentom poszerzone us³ugi dotycz¹ce stosowania leków. Jako zawód opieki zdrowotnej aptekarze odgrywaj¹ wa n¹ rolê w poprawie dostêpu do opieki zdrowotnej i wype³niaj¹ lukê pomiêdzy potencjalnymi korzyœciami leków a ich rzeczywist¹ wartoœci¹. Dlatego powinni stanowiæ czêœæ CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230)

14 SPRAWY ZAWODU ka dego kompleksowego systemu zdrowia. Ponadto coraz bardziej rozbudowany i zró nicowany charakter roli aptekarzy w systemie opieki zdrowotnej i w zdrowiu publicznym wymaga od nich sta³ego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, jako zawód opieki zdrowotnej musz¹ wiêc uaktualniaæ swoje umiejêtnoœci i wiedzê. Krajowe stowarzyszenia zawodowe aptekarzy powinny wspó³pracowaæ z organami rz¹dowymi i innymi stowarzyszeniami zawodów opieki zdrowotnej we wspieraniu aptekarzy w swoich krajach poprzez zapewnianie ci¹g³ych dzia³añ na rzecz ich rozwoju zawodowego, uwzglêdniaj¹cych m.in. nauczanie korespondencyjne oraz tworzenie krajowych standardów us³ug farmaceutycznych i celów praktyki zawodowej. Celem tych wytycznych jest opis sposobów, w jaki aptekarze mog¹ poprawiaæ dostêp do opieki zdrowotnej, promocji zdrowia i stosowania leków dla dobra pacjentów. Rol¹ FIP jest zapewnienie przywództwa krajowym stowarzyszeniom zawodowym aptekarzy, co z kolei powinno stanowiæ impuls do opracowania standardów krajowych. Istotnym elementem jest zobowi¹zanie zawodu aptekarskiego na ca³ym œwiecie do d¹ enia do doskona³oœci w praktyce zawodowej dla dobra tych, którym zawód ten s³u y. Opinia publiczna i inne zawody bêd¹ oceniaæ aptekarstwo wed³ug tego, jak wykonuj¹cy ten zawód wdro ¹ to zobowi¹zanie do praktyki we wszystkich miejscach, a zw³aszcza w aptekach ogólnodostêpnych i szpitalnych. Zadaniem FIP i WHO jest zapewnienie krajowym organizacjom zawodowym aptekarzy wskazówek dotycz¹cych opracowania w³asnych wytycznych GPP. Warunki praktyki aptekarskiej ró ni¹ siê pomiêdzy poszczególnymi pañstwami i ka da krajowa organizacja zawodowa aptekarzy mo e najlepiej okreœliæ, co mo na osi¹gn¹æ i w jakim czasie. PODSTAWY FILOZOFICZNE Misj¹ praktyki aptecznej jest przyczynianie siê do poprawy zdrowia oraz pomoc pacjentom z problemami zdrowotnymi w jak najlepszym wykorzystaniu leków. Na misjê tê sk³ada siê szeœæ nastêpuj¹cych elementów: ³atwoœæ dostêpu dla pacjentów po, lub bez wczeœniejszego umawiania siê, identyfikowanie i rozwi¹zywanie problemów zdrowotnych lub ich selekcja, promocja zdrowia, zapewnianie efektywnoœci leków, zapobieganie szkodom powodowanym przez leki, odpowiedzialne wykorzystywanie ograniczonych œrodków opieki zdrowotnej. Aptekarze pracuj¹cy w aptekach ogólnodostêpnych powinni zostaæ uznani za zawód opieki zdrowotnej, z którymi pacjenci mog¹ konsultowaæ swoje problemy zdrowotne. Z uwagi na to, e produkty opieki zdrowotnej i zwi¹zane z nimi us³ugi mog¹ byæ zapewniane przez aptekarzy, niektóre problemy mog¹ byæ rozwi¹zywane bezpoœrednio przez nich. Problemy wymagaj¹ce dodatkowych umiejêtnoœci diagnostycznych lub leczenia, których nie mog¹ rozwi¹zywaæ aptekarze, powinny byæ kierowane do odpowiedniego praktyka opieki zdrowotnej lub miejsca opieki takiego jak szpital. Odbywaæ siê to powinno w dobrej wspó³pracy pomiêdzy zapewniaj¹cymi opiekê zdrowotn¹. W poprawie stosowania leków aptekarze s¹ odpowiedzialni za wiele aspektów tego procesu, z których ka dy jest wa ny dla uzyskania dobrych efektów leczenia. Przede wszystkim jest to zapewnienie integralnoœci ³añcucha zaopatrzenia w leki, co obejmuje wykrywanie leków podrobionych/fa³szywie oznakowanych/sfa³szowanych, w³aœciwe ich przechowywanie oraz w razie potrzeby przygotowywanie dobrych jakoœciowo leków. Obejmuje to tak e zapewnianie poprawnego przepisywania leków, by schemat dawkowania i postaæ leku by³y odpowiednie a instrukcje stosowania leku zrozumia³e, zapobieganie interakcjom lek lek i lek pokarm, a tak e znanym i przewidywanym dzia³aniom niepo ¹danym, ³¹cznie z uczuleniami i innymi przeciwwskazaniami, minimalizowanie zbêdnych terapii i uwzglêdnianie kosztów leków. Innym wa nym elementem tej misji jest pomoc pacjentom i ludziom przyjmuj¹cym leki w zrozumieniu wa noœci poprawnego ich przyjmowania z uwzglêdnieniem w³aœciwego czasu przyjmowania dawki leku, unikania pokarmu i innych leków w trakcie przyjmowania dawek oraz czego nale y oczekiwaæ po przyjêciu leku. Wa nym elementem procesu stosowania leku jest te monitorowanie leczenia, które weryfikuje skutecznoœæ i pozwala na wykrywanie dzia³añ niepo ¹danych. 14 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230) 2013

15 SPRAWY ZAWODU DEFINICJA DOBREJ PRAKTYKI APTECZNEJ GPP jest praktyk¹ apteczn¹ odpowiadaj¹c¹ potrzebom ludzi, którzy korzystaj¹ z us³ug aptekarskich zapewniaj¹cych optymaln¹, opart¹ na dowodach opiekê. Dla wspierania tej praktyki spraw¹ podstawow¹ jest utworzenie krajowych struktur standardów jakoœci i wytycznych. WYMOGI DOBREJ PRAKTYKI APTECZNEJ GPP wymaga, by: najwa niejsz¹ trosk¹ aptekarza we wszystkich miejscach jego praktyki by³o dobro pacjenta; najwa niejszym elementem dzia³alnoœci apteki by³a pomoc pacjentom w jak najlepszym wykorzystaniu leków. Podstawowe obowi¹zki obejmuj¹ zaopatrywanie w leki i inne produkty opieki zdrowotnej o gwarantowanej jakoœci, zapewnianie odpowiedniej informacji i porady pacjentom a w razie potrzeby podawanie leku oraz monitorowanie efektów stosowania leków; integraln¹ elementem dzia³ania aptekarza by³a promocja racjonalnego i ekonomicznego przepisywania leków oraz ich dyspensowanie; cel ka dego elementu us³ug aptecznych by³ dostosowany do pacjenta, wyraÿnie okreœlony i skutecznie zakomunikowany wszystkim, których to dotyczy. Wielodyscyplinarna wspó³praca pomiêdzy zawodami opieki zdrowotnej jest kluczowym czynnikiem skutecznej poprawy bezpieczeñstwa pacjenta. Dla zapewnienia tych wymogów niezbêdne s¹ nastêpuj¹ce warunki: 1. G³ówn¹ podstaw¹ filozoficzn¹ praktyki powinno byæ dobro pacjenta, chocia uznaje siê, e wa ne s¹ te czynniki etyczne i ekonomiczne. 2. Aptekarze powinni mieæ wp³yw na decyzje dotycz¹ce stosowania leków. Powinien istnieæ system umo liwiaj¹cy aptekarzom raportowanie i uzyskiwanie informacji zwrotnej o dzia³aniach niepo ¹danych, problemach lekowych, b³êdach w stosowaniu leków, niew³aœciwym ich stosowaniu lub uzale nieniach lekowych, wadach jakoœciowych produktów lub wykrytych produktach sfa³szowanych. Raporty te mog¹ uwzglêdniaæ informacje o stosowaniu leków dostarczane przez pacjentów lub praktyków opieki zdrowotnej, zarówno bezpoœrednio jak i poprzez aptekarzy. 3. Powinny zostaæ nawi¹zane wzajemne relacje z innymi zawodami opieki zdrowotnej, zw³aszcza z lekarzami, jako opieraj¹ca siê na partnerstwie wspó³praca terapeutyczna uwzglêdniaj¹ca wzajemne zaufanie we wszystkich sprawach zwi¹zanych z farmakoterapi¹. 4. Kontakty pomiêdzy aptekarzami powinny polegaæ na kole eñstwie w dzia³aniach na rzecz poprawy us³ug aptecznych, a nie na konkurencji. 5. Organizacje, grupy praktyki i zarz¹dzaj¹cy farmacj¹ powinni akceptowaæ wspóln¹ odpowiedzialnoœæ za okreœlanie, ocenê i poprawê jakoœci. 6. Aptekarz powinien byæ zorientowany w podstawowej informacji medycznej i farmaceutycznej (np. diagnoza, wyniki badañ laboratoryjnych, wywiad medyczny) o ka - dym pacjencie. Uzyskiwanie takich informacji jest ³atwiejsze, je eli pacjent decyduje siê na korzystanie z us³ug jednej tylko apteki lub gdy dostêpna jest charakterystyka medyczna pacjenta. 7. Aptekarz powinien mieæ dostêp do opartej na dowodach, bezstronnej, obiektywnej, wyczerpuj¹cej i aktualnej informacji o stosowanych terapiach, lekach i innych produktach opieki zdrowotnej, w tym tak e dotycz¹cej potencjalnego zagro enia œrodowiska spowodowanego utylizacj¹ odpadów lekowych. 8. Aptekarz w ka dym miejscu praktyki powinien akceptowaæ osobist¹ odpowiedzialnoœæ za utrzymywanie i ocenê swoich w³asnych kwalifikacji przez ca³y okres swojej aktywnoœci zawodowej. Chocia wa ne jest samomonitorowanie, w egzekwowaniu przestrzegania przez aptekarzy standardów i wymogu ci¹g³ego rozwoju zawodowego wa na jest te ocena i monitorowanie prowadzone przez krajowe stowarzyszenia zawodowe aptekarzy. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230)

16 SPRAWY ZAWODU 9. Programy edukacyjne przygotowuj¹ce do zawodu powinny odpowiednio uwzglêdniaæ zarówno aktualne, jak i przewidywane zmiany w praktyce aptekarskiej. 10. Nale y okreœliæ krajowe standardy GPP, które powinny byæ przestrzegane przez wszystkich wykonuj¹cych zawód. Na poziomie krajowym lub innym odpowiednim (np. stan, prowincja) konieczne jest utworzenie: a) struktury prawnej, która: okreœli, kto mo e wykonywaæ zawód aptekarza, okreœli zakres praktyki aptekarskiej, zapewni integralnoœæ ³añcucha zaopatrzenia i jakoœæ leków; b) struktury zasobów ludzkich, która: zapewni kwalifikacje personelu aptecznego poprzez programy ci¹g³ego rozwoju zawodowego, zdefiniuje œrodki osobowe niezbêdne do zapewniania GPP; c) struktury ekonomicznej, która: zapewni wystarczaj¹ce œrodki i bodÿce, które bêd¹ efektywnie wykorzystane w dzia³aniach podejmowanych w ramach GPP. TWORZENIE STANDARDÓW DOBREJ PRAKTYKI APTECZNEJ GPP obejmuje standardy, które czêsto przewy szaj¹ standardy ustanowione przez ustawodawstwo krajowe. Co wiêcej, ustawodawstwo to rzadko podaje precyzyjne instrukcje, w jaki sposób us³ugi powinny zaspokajaæ potrzeby. Dlatego rol¹ krajowych organizacji zawodowych aptekarzy jest tworzenie standardów wymaganych dla GPP, uwzglêdniaj¹cych struktury zarz¹dzania jakoœci¹ oraz plan strategiczny rozwoju us³ug. Uwa a siê tak e, e w tworzeniu krajowych standardów GPP nale y zwracaæ uwagê zarówno na potrzeby korzystaj¹cych z us³ug opieki zdrowotnej jak i na mo liwoœci krajowego systemu opieki zdrowotnej, niezbêdne dla wspierania tych us³ug. Tak jak praktyka aptekarska ró ni siê w poszczególnych pañstwach, tak zale y ona równie od miejsca jej wykonywania. Dlatego standardy powinny dostrzegaæ odmiennoœci ró nych miejsc wykonywania praktyki aptekarskiej (np. apteka ogólnodostêpna lub szpitalna). Ponadto, z uwagi na zmieniaj¹ce siê leki i potrzeby, standardy te powinny uwzglêdniaæ rozwój tych miejsc i zapewniaæ rozwijaj¹cym siê us³ugom wytyczne, bez negatywnego wp³ywu na ewolucyjny charakter praktyki. Jednoczeœnie powinien byæ ustalony podstawowy poziom praktyki, poni ej którego dana dzia³alnoœæ nie mo e byæ traktowana jako praktyka aptekarska i która nie powinna byæ tolerowana. Ustalaj¹c minimalne standardy GPP, FIP k³adzie nacisk na wa noœæ: 1) zdefiniowania roli aptekarzy zgodnie z oczekiwaniami pacjentów i spo³eczeñstwa, 2) obowi¹zki za wykonywanie których bezpoœrednio odpowiadaj¹ aptekarze, powinny byæ wyraÿnie okreœlone w odniesieniu do ka dej z ról, 3) powinny zostaæ opracowane minimalne standardy krajowe zapewniaj¹ce potrzebê wykazania kwalifikacji w dzia³aniach wspomagaj¹cych ka dy obowi¹zek i rolê. Minimum krajowych standardów dla ka dej dzia³alnoœci opiera siê na procesie, który musi byæ odpowiednio i w³aœciwie zdefiniowany, zgodnie z lokalnymi potrzebami praktyki aptecznej i krajowymi aspiracjami zawodowymi. Wszystkie krajowe organizacje zawodowe aptekarzy powinny dostosowaæ te role i dzia³ania zgodnie ze swoimi w³asnymi potrzebami. Wymienione poni ej obowi¹zki mog¹ byæ dalej okreœlane i mierzone poprzez ustalanie wskaÿników dobrej praktyki w kontekœcie krajowym i mog¹ byæ zmieniane w zale noœci od aktualnych priorytetów miejsca praktyki. Zaleca siê, by krajowe stowarzyszenia zawodowe aptekarzy rozwa y³y nastêpuj¹ce role i obowi¹zki aptekarzy: Rola 1. Przygotowywanie, uzyskiwanie, przechowywanie, zabezpieczanie, dystrybucja, podawanie, dyspensowanie i utylizacja produktów leczniczych Obowi¹zek A: Przygotowywanie preparatów leczniczych i produktów medycznych ex temporae. Nale y ustaliæ minimalne standardy krajowe dla tego obowi¹zku: 16 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230) 2013

17 SPRAWY ZAWODU Aptekarze powinni dbaæ o to, aby miejsca przygotowywania leków by³y tak zaprojektowane, by umo liwia³y ³atwoœæ przygotowywania preparatów ex temporae oraz by³y utrzymywane w sposób minimalizuj¹cy potencjalne b³êdy w stosowaniu leku i zapewnia³y czystoœæ i bezpieczeñstwo produktów leczniczych. Aptekarze powinni dbaæ o to, aby przygotowywane leki by³y wytwarzane zgodnie z pisemnymi receptariuszami, a standardy surowców, urz¹dzeñ i procesu przygotowywania, w tym tak e sterylnoœci, by³y w³aœciwe. Obowi¹zek B: Uzyskiwanie, przechowywanie zabezpieczanie preparatów leczniczych i produktów medycznych. Nale y ustaliæ minimalne standardy jakoœciowe dla tego obowi¹zku: Aptekarze, którzy s¹ odpowiedzialni za zakupy, powinni dbaæ, by proces zakupu by³ przejrzysty, profesjonalny i etyczny, by popiera³ sprawiedliwoœæ i dostêp oraz zapewnia³ odpowiedzialnoœæ wobec odpowiednich jednostek rz¹dowych i administracyjnych. Aptekarze, którzy s¹ odpowiedzialni za zakupy, powinni dbaæ, by by³y one wspierane przez rygorystyczne zasady zapewniania jakoœci zapobiegaj¹ce zakupom lub wprowadzaniu do systemu leków z³ej jakoœci, przeterminowanych, niezarejestrowanych lub podrobionych/fa³szywie oznakowanych/sfa³szowanych. Aptekarze odpowiedzialni za zakupy powinni zapewniaæ, by by³y one wspomagane przez godny zaufania system informatyczny, który zapewnia dok³adn¹, aktualn¹ i ³atwo dostêpna informacjê. Aptekarze powinni opracowaæ plan awaryjny dla braku leków i dla zakupów w nag³ych sytuacjach. Aptekarze powinni gwarantowaæ w³aœciwe warunki przechowywania wszystkich leków, zw³aszcza substancji kontrolnych, stosowanych w aptece lub zak³adach opieki zdrowotnej. Obowi¹zek C: Dystrybucja preparatów leczniczych i produktów leczniczych. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni gwarantowaæ, aby wszystkie produkty lecznicze, w tym tak e próbki leków, by³y traktowane i rozprowadzane w sposób zapewniaj¹cy rzetelnoœæ i bezpieczeñstwo zaopatrzenia w leki. Aptekarze powinni stworzyæ skuteczny system dystrybucji uwzglêdniaj¹cy pisemne procedury szybko i efektywnie przypominaj¹ce o produktach leczniczych, o których wiadomo lub podejrzewa siê, e s¹ wadliwe lub podrobione/fa³szywie oznakowane, ze wskazaniem osoby lub osób odpowiedzialnych za to przypominanie. Aptekarze wspólnie z wytwórcami, hurtownikami i agencjami rz¹dowymi (jeœli jest to w³aœciwe) powinni opracowaæ plan nieprzerwanego zaopatrzenia w leki jako element strategii przygotowañ do klêsk ywio³owych lub pandemii. Jako element strategii przygotowañ do klêsk ywio³owych i pandemii krajowe agencje leków mog¹ wprowadziæ nowe leki, które s¹ dopuszczone do obrotu pomimo ograniczonych danych o ich bezpieczeñstwie; obowi¹zkiem aptekarzy jest znajomoœæ zagadnieñ bezpieczeñstwa oraz wprowadzenie niezbêdnych mechanizmów monitorowania dzia³añ niepo ¹danych. Obowi¹zek D: Podawanie leków, szczepionek i leków injekcyjnych. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni odgrywaæ rolê w przygotowywaniu i podawaniu leków oraz w tworzeniu procedur dotycz¹cych podawania i monitorowania efektów podawania leków w swoim miejscu pracy. Aptekarze powinni pe³niæ rolê edukatorów, którzy pomagaj¹ i przeprowadzaj¹ szczepienia, i w ten sposób przyczyniaæ siê do zapobiegania chorobom poprzez uczestnictwo w programach szczepieñ, zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w szczepionki i ich bezpieczeñstwa. Aptekarze powinni uczestniczyæ w programach bezpoœredniego obserwowania terapii (DOT direct observed therapy) w takich obszarach jak leczenie uzale nieñ lekowych, HIV/AIDS, gruÿlicy i chorób CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230)

18 SPRAWY ZAWODU przenoszonych drog¹ p³ciow¹ (jeœli ma to zastosowanie). Obowi¹zek E: Dyspensowanie produktów medycznych. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni zapewniaæ w aptece odpowiednie warunki lokalowe, wyszkolony personel oraz posiadaæ standardy praktyki dyspensowania i procedury dokumentacji dotycz¹ce zaopatrzenia oraz dyspensowania leków na receptê i innych produktów opieki zdrowotnej. Aptekarze powinni oceniaæ wszystkie otrzymane papierowe lub elektroniczne recepty, zwracaj¹c uwagê na terapeutyczne, spo³eczne, ekonomiczne i prawne aspekty zalecanych wskazañ przed wydaniem leku pacjentowi. Jeœli jest to mo liwe, powinni proponowaæ zamienniki generyczne. Aptekarze powinni gwarantowaæ pacjentom poufnoœæ w miejscu dyspensowania leków, dbaæ o to, by pacjent uzyskiwa³ i rozumia³ pisemn¹ lub ustn¹ informacjê niezbêdn¹ do uzyskania jak najlepszych korzyœci z leczenia. Obowi¹zek F: Utylizacja preparatów leczniczych i produktów medycznych. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni zapewniæ systematyczne przeprowadzanie remanentów, które zawsze powinny uwzglêdniaæ próbki leków w procesie okresowego sprawdzania dat wa noœci i utylizowaæ leki przeterminowane. Aptekarze powinni dbaæ o to, by zwracane produkty medyczne, w tym tak e próbki leków, by³y natychmiast oddzielnie przechowywane do nastêpnej utylizacji, i zapobiegaæ, by nie by³y one dostêpne do dalszej dystrybucji lub dyspensowania. Aptekarze powinni opracowaæ bezpieczny sposób utylizacji leków w aptekach ogólnodostêpnych lub szpitalnych oraz zachêcaæ pacjentów i spo³eczeñstwo do zwracania przeterminowanych lub niechcianych leków i produktów medycznych. Alternatywnie aptekarze powinni udzielaæ pacjentom informacji o bezpiecznych sposobach utylizacji tych produktów. Rola 2. Zapewnianie efektywnego zarz¹dzania farmakoterapi¹ Obowi¹zek A: Ocena stanu zdrowia pacjenta i jego potrzeb. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni zapewniaæ, by zagadnienia zwi¹zane z zarz¹dzaniem zdrowiem, zapobieganiem chorobie i sprawami zwi¹zanymi ze zdrowym stylem ycia zawsze by³y uwzglêdniane w ocenie pacjenta i procesie opieki. Aptekarze powinni uwzglêdniaæ w indywidualnej ocenie wszystkich pacjentów takie unikatowe cechy pacjenta jak wykszta³cenie, przekonania kulturowe, umiejêtnoœæ pisania i czytania oraz czynniki fizyczne i psychiczne. Obowi¹zek B: Prowadzenie farmakoterapii pacjenta. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni posiadaæ i utrzymywaæ dostêp do odpowiedniej bazy dowodów dotycz¹cych bezpiecznego, racjonalnego i kosztowo efektywnego stosowania leków, takiej jak ksi¹ ki informacyjne na temat leków, czasopisma, krajowe listy leków podstawowych oraz wytyczne leczenia standardowego. Aptekarze powinni dbaæ o to, by systemy receptariuszy lekowych (lokalne, regionalne lub krajowe) by³y powi¹zane z wytycznymi standardowego leczenia, protoko³ami i wytycznymi leczenia opartymi na najlepszych dostêpnych dowodach. Aptekarze powinni odgrywaæ kluczow¹ rolê w edukowaniu lekarzy o dostêpie do dowodów dotycz¹cych optymalnego i prawid³owego stosowania leków, z uwzglêdnieniem wymaganych parametrów monitoringowych i odpowiednim dostosowywaniu recept. Je- eli jest to wskazane, aptekarze powinni udzielaæ porad lub zaleceñ lekarzom na temat farmakoterapii, ³¹cznie z proponowaniem wyboru odpowiedniego leku lub wielkoœci jego dawki. 18 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230) 2013

19 SPRAWY ZAWODU Aptekarze powinni mieæ dostêp i mo liwoœæ wykorzystywania niezbêdnych danych klinicznych pacjenta do koordynowania skutecznoœci zarz¹dzania farmakoterapi¹, szczególnie wtedy, gdy w farmakoterapiê pacjenta s¹ zaanga owani ró ni praktycy opieki zdrowotnej, i w razie potrzeby powinni interweniowaæ. Aptekarze powinni opracowaæ standardow¹ procedurê operacyjn¹ kierowania pacjenta do lekarzy, specjalistów i innych praktyków opieki zdrowotnej, je eli jest to w³aœciwe. Aptekarze powinni zapewniaæ ci¹g³oœæ opieki przez przekazywanie informacji o stosowanych przez pacjenta lekach pomiêdzy sektorami opieki. Obowi¹zek C: Monitorowanie postêpów i efektów uzyskiwanych przez pacjenta. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni braæ pod uwagê diagnozê oraz specyficzne potrzeby pacjenta w ocenie jego odpowiedzi na farmakoterapiê i w razie potrzeby powinni interweniowaæ. Aptekarze powinni dokumentowaæ dane kliniczne pacjenta, aby móc monitorowaæ farmakoterapiê i obserwowaæ postêpy w leczeniu pacjenta. Aptekarze powinni w miejscu opieki wykonywaæ badania testowe pacjenta w celu monitorowania i dostosowywania terapii, je eli zachodzi taka potrzeba. Obowi¹zek D: Zapewnianie informacji o lekach i problemach zwi¹zanych ze zdrowiem. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni zadbaæ, by w ka dej aptece znajdowa³o siê odpowiednie miejsce dla omawiania poufnych informacji z klientami i pacjentami. Aptekarze powinni zapewniaæ pacjentom wystarczaj¹ce informacje o zdrowiu, chorobie i specyficznych lekach, niezbêdne dla ich udzia³u w procesie decyzyjnym dotycz¹cym wszechstronnego planu zarz¹dzania opiek¹. Informacje te powinny mieæ na celu wspieranie przestrzegania zaleceñ leczniczych przez pacjenta oraz jego uprawnieñ. Aptekarze powinni aktywnie uczestniczyæ w dzia³aniach zmierzaj¹cych do zmniejszani opornoœci na leki przeciwbakteryjne przez zapewnianie lekarzom i pacjentom informacji o prawid³owym stosowaniu tych leków. Rola 3. Utrzymywanie i doskonalenie praktyki zawodowej Obowi¹zek A: Planowanie i wdra anie strategii ci¹g³ego rozwoju zawodowego dla poprawy i przysz³oœci zawodu. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni mieæ œwiadomoœæ tego, e ci¹g³e kszta³cenie musi trwaæ przez ca³e ycie zawodowe, i udowodniæ, e kszta³cenie to sprzyja doskonaleniu ich wiedzy klinicznej, umiejêtnoœci i wykonywaniu zawodu. Aptekarz powinni podejmowaæ kroki zmierzaj¹ce do uaktualniania swojej wiedzy i umiejêtnoœci w zakresie terapii uzupe³niaj¹cych oraz alternatywnych, takich jak tradycyjna medycyna chiñska, suplementy zdrowotne, akupunktura, homeopatia i naturopatia. Aptekarze powinni podejmowaæ kroki zmierzaj¹ce do uaktualniania swojej wiedzy i zaanga owania we wdra aniu do praktyki aptekarskiej nowych technik i automatyzacji, je eli jest to mo liwe do wykonania. Aptekarze powinni staraæ siê byæ poinformowanymi o zmianach w informacji o lekach i uaktualniaæ swoj¹ wiedzê w tym zakresie. Rola 4. Przyczynianie siê do poprawy efektywnoœci systemu opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego Obowi¹zek A: Upowszechnianie informacji o lekach i ró nych aspektach samoopieki. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni zapewniaæ, by informacje przekazywane pacjentom, innym zawodom CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230)

20 SPRAWY ZAWODU opieki zdrowotnej i spo³eczeñstwu by³y oparte na dowodach, obiektywne, zrozumia³e, dok³adne, w³aœciwe i by nie mia³y charakteru promocyjnego. Aptekarze powinni opracowywaæ i/lub wykorzystywaæ materia³y edukacyjne dotycz¹ce zarz¹dzania zdrowiem, promocji zdrowia i programów zapobiegania chorobom, które mog¹ mieæ szerokie zastosowanie w populacjach pacjentów, grupach wiekowych i wiedzy o zdrowiu. Aptekarze powinni edukowaæ pacjentów o tym, jak oceniaæ i wykorzystywaæ informacje o opiece zdrowotnej (wraz z informacj¹ o lekach) zawarte w internecie lub innych Ÿród³ach informacji. Powinni te usilnie zachêcaæ ich do zasiêgania porady aptekarza dotycz¹cej znalezionych informacji, szczególnie uzyskanych z internetu. Aptekarze powinni pomagaæ pacjentom i ich opiekunom w uzyskiwaniu i krytycznej ocenie informacji zaspokajaj¹cych ich indywidualne potrzeby. Obowi¹zek B: Zaanga owanie w dzia³ania i us³ugi opieki prewencyjnej. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni uczestniczyæ w dzia³aniach opieki prewencyjnej promuj¹cej zdrowie publiczne i zapobieganie chorobom, w takich zakresach jak np. zaprzestanie palenia, choroby zakaÿne i przenoszone drog¹ p³ciowa. Aptekarze powinni pacjentom z wy szymi czynnikami ryzyka choroby zapewniaæ w miejscu opieki testy i inne dzia³ania przesiewowe. Obowi¹zek C: Przestrzeganie krajowych obowi¹zków zawodowych, wytycznych i ustawodawstwa. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni podejmowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do przestrzegania postanowieñ krajowych kodeksów etyki aptecznej. Obowi¹zek D: Wspieranie krajowej polityki promuj¹cej lepsze efekty zdrowotne. Nale y opracowaæ minimalne standardy dla tego obowi¹zku: Aptekarze powinni wnosiæ wk³ad do dzia³alnoœci publicznych i zawodowych organizacji lub grup poprzez promowanie, ocenê i poprawê zdrowia spo³eczeñstwa. Aptekarze powinni wspó³pracowaæ z innymi zawodami opieki zdrowotnej w poprawie efektów zdrowotnych. PODSUMOWANIE Wyró nia siê cztery g³ówne role, których realizacji oczekuje od aptekarzy spo³eczeñstwo i osoby indywidualne, którym oni s³u ¹. S¹ to: przygotowywanie, otrzymywanie, przechowywanie, dystrybucja, podawanie, dyspensowanie i utylizacja produktów medycznych, zapewnianie i poprawa terapii, utrzymywanie i doskonalenie zachowañ zawodowych, przyczynianie siê do poprawy efektywnoœci systemu opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. W zale noœci od wykonywanych obowi¹zków role te mog¹ byæ ró ne dla indywidualnych aptekarzy. Konkretne standardy GPP mog¹ zostaæ opracowane tylko przez krajowe organizacje zawodowe aptekarzy. Wytyczne powy sze s¹ zalecane jako zestaw celów zawodowych maj¹cych zaspokoiæ interesy pacjentów i innych kluczowych partnerów w sektorze farmaceutycznym. Odpowiedzialnoœæ za postêpy w tym projekcie spoczywa na ka dej krajowej organizacji zawodowej aptekarzy. Uzyskanie specyficznych standardów dla ka dego pañstwa w ramach tych zaleceñ mo e wymagaæ znacznego wysi³ku i du o czasu. Jako zawód opieki zdrowotnej aptekarze maj¹ obowi¹zek bezzw³ocznego rozpoczêcia tego procesu. T³umaczenie i przek³ad dr n. farm. Jerzy azowki Opracowanie i przygotowanie do druku mgr ucja Suchocka 20 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 2 (230) 2013

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (218) Luty 2012 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 1 (229) Styczeñ 2013 4 punkty naukowe Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl ISSN 1233-2755 Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (186-187) Czerwiec-Lipiec 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH AMBASADOR FARMACJI Lider w kreowaniu i upowszechnianiu opieki farmaceutycznej w polskich aptekach ISSN 1233-2755 Rok za³o enia 1992 Vol. XV Nr 10 (178) PaŸdziernik 2008 OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo