Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii rzemysław Wanat r albumu: SYTEZA AALGÓW UKLETYDÓW MDYFIKWAYCH W ZYCJI β ŁAŃCUCHA TRIFSFRAWEG GRUĄ TIFSFRAWĄ, BRAFSFRAWĄ LUB SELEFSFRAWĄ. RJEKT LICECJACKI A KIERUKU CHEMIA W RAMACH KLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁWYCH IDYWIDUALYCH STUDIÓW MATEMATYCZRZYRDICZYCH W ZAKRESIE CHEMII RGAICZEJ raca wykonana pod kierunkiem dr Joanny Kowalskiej Zakład Biofizyki Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytet Warszawski Warszawa, czerwiec 2012

2 ~ 2 ~

3 świadczenie kierującego pracą świadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. Data odpis kierującego pracą świadczenie autora Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. świadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. świadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. Data odpis autora pracy ~ 3 ~

4 Streszczenie ukleotydy modyfikowane grupą tiofosforanową, boranofosforanową lub selenofosforanową w łańcuchu trifosforanowym mogą być użytecznym narzędziem w biologii molekularnej, biotechnologii, a także w medycynie. W niniejszej pracy przedstawiono nową metodę syntezy nukleotydów modyfikowanych w pozycji β łańcucha trifosforanowego, jako reagentów do chemoenzymatycznej modyfikacji końca 5 eukariotycznych mra. Aby udowodnić użyteczność nowej metody zsyntetyzowano i scharakteryzowano metodami spektrometrii mas oraz spektroskopii 31 MR i 1 H MR 6 modyfikowanych nukleotydów. Słowa kluczowe ukleotyd, trifosforan, boranofosforan, selenofosforan, tiofosforan, kap, mra, analog nukleotydu Dziedzina pracy (kody wg programu SocratesErasmus) 13.3 Chemia Tytuł pracy w języku angielskim Synthesis of nucleotide analogs modified at the β position of the triphosphate chain with phosphorothioate, boranophosphate and phosphoselenoate moiety. ~ 4 ~

5 Składam serdeczne podziękowania ani dr Joannie Kowalskiej za nieustanną życzliwość, cierpliwość i poświęcony mi czas ani mgr Malwinie Strenkowskiej za pomoc i wsparcie okazane w trakcie pracy Koleżankom i Kolegom z Zakładu Biofizyki za miłą i przyjazną atmosferę anu dr Jackowi Jemielitemu za umożliwienie mi prowadzenia badań i ciekawe dyskusje ~ 5 ~

6 ~ 6 ~

7 Spis treści Cele pracy: I. Część literaturowa Wstęp: I.1 Budowa i nazewnictwo rybonukleotydów: I.2 Ekspresja genu: I.3 Struktura i rola kapu: I.4 Biosynteza kapu I.5 Chemiczna synteza analogów kapu I.5.1 Reakcja fosforylacji I.5.2 Reakcja Mukaiyamy i Hashimoto tworzenia imidazolidów nukleotydów I.5.3 Reakcja tworzenia boranofosforanu I.5.4 Reakcja tworzenia wiązania bezwodnikowego (pirofosforanowego) I.5.5 rzykładowa synteza kapu m 7 GpppG I.6 Zastosowanie nukleotydów modyfikowanych w łańcuchu trifosforanowym: I.6.1 Zastosowania nukleotydów modyfikowanych tiofosforanem I.6.2 Zastosowania nukleotydów modyfikowanych boranofosforanem I.6.3 Zastosowania nukleotydów modyfikowanych selenofosforanem I.7 Różne metody syntezy nukleotydów modyfikowanych w reszcie fosforanowej I.7.1 Synteza nukleotydów zawierających grupę tiofosforanową I.7.2 Synteza nukleotydów zawierających grupę boranofosforanową I.7.3 Synteza nukleotydów zawierających grupę selenofosforanową I.8 Wpływ jonu metalu na efektywność powstawania wiązania bezwodnikowego I.8.1 Zależność metalu użytego jako mediator reakcji, a syntetyzowany analog nukleotydu II. Badania własne i wnioski II.1 Założenia projektu II.2 Dobór warunków syntezy II.3 2cyjanoetylofosforan II.4 Synteza związków modyfikowanych tiofosforanem II.5 Reakcje syntezy związków modyfikowanych boranofosforanem II.5.1 Reakcja syntezy boranofosforanu II.5.2 Reakcja syntezy TβBH ~ 7 ~

8 II.6 Reakcje syntezy związków modyfikowanych selenofosforanem II.6.1 Reakcja syntezy selenofosforanu II.6.2 Reakcja syntezy TβSe II.7 dbezpieczanie wspomagane mikrofalowo III. odsumowanie: IV. Część eksperymentalna IV.1 Informacje ogólne IV.2 czyszczanie produktów i substratów używanych w syntezach IV.2.1 Chromatografia HLC IV.2.2 Chromatografia HLC preparatywna IV.2.3 Chromatografia jonowymienna IV.3 Wymiana kationów IV.3.1 Zamiana w sole trietyloamoniowe z użyciem kationitu DWEX IV.3.2 Zamiana w sole sodowe/litowe IV.4 Metody potwierdzania struktury IV.4.1 Spektroskopia 1 H MR oraz 31 MR IV.4.2 Spektrometr masowy IV.5 omiar jednostek optycznych oraz obliczanie wydajności reakcji IV.6. Syntezy chemiczne IV.6.1 Synteza aktywowanych fosforanów IV.6.2 Sprzęganie w obecności chlorku cynku IV.6.3 Sprzęganie i odbezpieczanie w jednym kroku one pot reaction IV.6.4 Sprzęganie krzyżowe zastosowane wobec nukleotydów modyfikowanych grupą boranofosforanową IV.6.5trzymywanie Imidazolidu 2cyjanoetylofosforanu (ImEtC) IV.6.6 trzymywanie Imidazolidu guanozynomonofosforanu (GMIm) IV.6.7 trzymywanie Imidazolidu adenozynomonofosforanu (AMIm) IV.6.8 trzymywanie difosforanu adenozyny modyfikowanego grupą tiofosforanowa w pozycji β (ADβS) IV.6.9 trzymywanie difosforanu guanozyny modyfikowanego grupą tiofosforanowa w pozycji β (GDβS) IV.6.10 trzymywanie trifosforanu adenozyny modyfikowanego grupą tiofosforanowa w pozycji β (ATβS) IV.6.11 trzymywanie trifosforanu guanozyny modyfikowanego grupą tiofosforanowa w pozycji β (GTβS) ~ 8 ~

9 IV.6.12 trzymywanie boranofosforanu (BH 3 ) IV.6.13 trzymywanie trifosforanu adenozyny modyfikowanego grupą boranofosforanową w pozycji β (ATβBH 3 ) IV.6.14 trzymywanie trifosforanu guanozyny modyfikowanego grupą boranofosforanową w pozycji β (GTβBH 3 ) IV.6.15 trzymywanie selenofosforanu (Se) IV.6.16 trzymywanie difosforanu adenozyny modyfikowanego grupą selenofosforanową w pozycji β (ADβSe) IV.6.17 trzymywanie difosforanu guanozyny modyfikowanego grupą selenofosforanową w pozycji β (GDβSe) IV.6.18 trzymywanie trifosforanu adenozyny modyfikowanego grupą selenofosforanową w pozycji β (ATβSe) IV.6.19 trzymywanie trifosforanu guanozyny modyfikowanego grupą selenofosforanową w pozycji β (GTβSe) V. Bibliografia VI. ublikacje i postery VII. Widma HR MS VIII. Widma MR VIII.1 ATβS VIII.2 GTβS VIII.3 ATβBH VIII.4 GTβBH VIII.5 ATβSe VIII.6 GTβSe ~ 9 ~

10 ~ 10 ~

11 Cele pracy: Celem niniejszej pracy było opracowanie nowej metody syntezy analogów trifosforanów guanozyny i adenozyny, w których niemostkowy atom tlenu w obrębie βfosforanu został zastąpiony atomem siarki, selenu lub grupą boranową (BH 3 ), oraz potwierdzenie struktury otrzymanych związków przy pomocy spektroskopii 1 H MR, 31 MR oraz spektroskopii mas. Wymienione nukleotydy mogą zostać użyte jako substraty w procesie transkrypcji In vitro lub In vivo i wbudowane do transkryptów mra jako pierwszy nukleotyd od końca 5. Tak zmodyfikowane transkrypty mogą być substratami w enzymatycznej reakcji syntezy końca 5 eukariotycznego mra (kapu). Umożliwiłoby to opracowanie nowej metody syntezy mra zakończonych kapem modyfikowanym w pozycji β. Synteza takich mra jest pożądana, ponieważ we wcześniejszych badaniach wykazano, że mra odpowiednio zmodyfikowane w mostku trifosforanowym jest odporne na hydrolizę enzymatyczną oraz wydajniej ulega translacji. Transkrypty wykazujące się takimi cechami mogą znaleźć zastosowanie w terapii genowej opartej o mra. ~ 11 ~

12 ~ 12 ~

13 I. Część literaturowa Wstęp: ukleotydy są monomerami kwasu deoksyrybonukleinowego (DA) i kwasu rybonukleinowego (RA). Biorą udział w przechowywaniu i przekazywaniu informacji genetycznej. onadto kwas rybonukleinowy może przybierać odmienne formy, które pełnią inne zadania w komórce. Szczególnie należy wyróżnić cząsteczki rra i snora o zdolnościach katalitycznych, czy sira, mira wyciszające ekspresję mra. onadto, nukleotydy wchodzą w skład pomniejszych indywiduów biochemicznych pełniących wiele ważnych funkcji w organizmach. Do najistotniejszych zalicza się nukleotydocukry pełniące funkcje w metabolizmie sacharydów, kofaktory enzymów (FADH 2, ADH, koenzym A), czy nukleotydy adenozynowy i guanozynowy jako cząsteczki pośredniczące w przenoszeniu energii w procesach komórkowych. Modyfikacja poszczególnych nukleotydów tworzących DA i RA może wpływać na właściwości całych cząsteczek. W niniejszej pracy opisane zostały syntezy nukleotydów modyfikowanych w fosforanie β łańcucha trifosforanowego. ukleotydy zostały zaplanowane jako narzędzia do syntezy cząsteczek RA użytecznych w terapii antywirusowej, antynowotworowej, a także w krystalografii i badaniach biotechnologicznych. I.1 Budowa i nazewnictwo rybonukleotydów: Typowe rybonukleotydy składają się z fosforanu, rybozy oraz zasady azotowej. Zwykłe zasady azotowe występujące w RA to uracyl, adenina, guanina i cytozyna (Rys. 1). Adeninę i guaninę nazywa się wspólną nazwą puryn, natomiast cytozynę i uracyl określa się jako pirymidyny. uryny tworzą wiązanie glikozydowe z rybozą atomami 9 C1, natomiast pirymidyny atomami 1 C1 (Rys. 1). Ryboza tworzy kolejne wiązanie estrowe z fosforanem za pomocą atomu węgla 5. W przypadku di i trifosforanów występuje dodatkowo bezwodnikowe (pirofosforanowe) wiązanie łączące fosforany. ~ 13 ~

14 = Wiązanie bezwodnikowe (pirofosforanowe) Wiązanie estrowe H 2 H 2 Wiązanie glikozydowe Adenina Cytozyna H H H H H H Fosforan Fosforan Fosforan γ β α H H H 2 Guanozyna Uracyl Rys. 1 Budowa 5 trifosforanów rybonukleozydów jako przykładowych nukleotydów azwy nukleotydów tworzone są przez zaznaczenie ilości fosforanów w cząsteczce oraz rodzaju zasady azotowej. rzykładowo cząsteczka składająca się z adeniny, rybozy i pirofosforanu umieszczonego przy węglu 5 to 5 difosforan adenozyny, a składająca się z guaniny, rybozy i trzech fosforanów przyłączonych do węgla 5 i połączonych ze sobą 5 trifosforan guanozyny. W przypadku fosforanów dołączonych do różnych części rybozy, zaznacza się to, dodając w nazwie odpowiedni przedrostek przed fosforanami (Rys. 2). H H H H H H 5',3'difosforan urydyny Rys. 2 azwa przykładowego nukleotydu obrazująca jego budowę Innym sposobem nazywania nukleotydów są takie nazwy jak guanozynotrifosforan, adenozynodifosforan itp. d nich tworzy się popularne w użyciu skróty; tutaj odpowiednio GT, AD. ~ 14 ~

15 I.2 Ekspresja genu: Informacja genetyczna zawarta jest w DA. Jej treść determinowana jest przez kolejność deoksyrybonukleotydów (struktura pierwszorzędowa) zawartych w cząsteczce DA. W procesie transkrypcji podwójna helisa jest rozplatana przez polimerazę RA, która łączy się z pojedynczą nicią DA. ić ta nazywa się nicią matrycową (antysensowną), jest ona komplementarna do nici sensownej, której treść przepisywana jest na matrycowy RA (mra). U eukariontów występują trzy rodzaje polimeraz; polimeraza I syntetyzuje rra, polimeraza II premra i niektóre snra, natomiast polimeraza III 5S rra i tra. remra, czyli prekursor mra, jest szczególnym typem RA. Jego edycja zaczyna się zanim jeszcze zostanie do końca zsyntetyzowany. ierwszą modyfikacją jest pojawiająca się na końcu 5 struktura zwana kapem (ang. Cap czapeczka). Elongacja, czyli dobudowywanie kolejnych nukleotydów, postępuje w kierunku 5 3 łańcucha RA, aż do momentu terminacji transkrypcji. dbywa się to, gdy polimeraza dojdzie do pierwszego deooksyrybonukleotydu przed miejscem poliadenylacji. roces terminacji transkrypcji u eukariontów nie jest dobrze zbadany, rozpatrywane są głownie dwa modele. ierwszy zakłada zmiany konformacyjne powstającego RA, co powoduje dysocjację kompleksu transkrypcyjnego, drugi, nazywany modelem torpedy postuluje atak białka Rat1 na polimerazę II, skutkujący oddysocjowaniem jej od matrycy DA. rzyjmuje się, że żaden z tych mechanizmów nie jest wyłącznie właściwy, a terminacja zachodzi przez ich współdziałanie. (1), (2) Tak uzyskane pierwotne transkrypty posiadają na swym końcu 3 sekwencję AAUAAA, która jest rozpoznawana przez specyficzną nukleazę odcina ona nukleotydy znajdujące się od strony 3 omawianej sekwencji. astępnym etapem jest dołączenie do premra polimerazy poli(a), która uzupełnia cząsteczkę około 250 resztami adenozynowymi. Tak wydłużona cząstka jest odporniejsza na ataki egzonukleaz uważa się, że długość życia cząsteczki mra zależy m. in. od długości jej ogona poli(a). sobnym zjawiskiem, jakie zachodzi jeszcze w czasie syntezy łańcucha premra jest splicing jest to operacja mająca usunąć zbędne dla transkryptu introny i połączyć eksony, które tworzyć będą właściwą cząsteczkę mra. Jest to proces wyjątkowo specyficzny introny zawsze rozpoczynają się sekwencją GU, a kończą AG. ozwala to uniknąć pomyłek, które mogłyby spowodować nawet przesunięcie ramki odczytu i zmianę sensu całego białka utworzonego na podstawie danego transkryptu. (3) ~ 15 ~

16 I.3 Struktura i rola kapu: Budowa kapu, znajdującego się na końcu 5 mra jest nietypowa z uwagi na występowanie zmodyfikowanego nukleozydu 7metyloguanozyny, jak i z uwagi na obecność mostka 5 5 trifosforanowego wiążącego 7metyloguanozynę z resztą łańcucha mra. Dokładna budowa została przedstawiona na Rys. 3 Fosforany w mostku nazywane są w kolejności od łańcucha mra kolejno α, β i γ. H H H H 2 H + H 2 CH 3 Fosforan H Fosforan Fosforan β α γ H H H mra Rys. 3 Budowa końca 5 eukariotycznych mra, czyli kapu a uwagę zasługuje zwłaszcza budowa 7metyloguanozyny. dgrywa ona kluczową rolę w wiązaniu czynnika translacyjnego eif4e, na bazie którego dołączane są kolejne czynniki translacyjne. Tworzą one kompleks umożliwiający dołączenie rybosomu i rozpoczęcie translacji. W kieszeni białka następuje wiązanie się kapu z odpowiednimi aminokwasami. brazują to wartości swobodnych energii Gibbsa zbadane dla drożdżowego czynnika eif4e. 7metyloguanina oddziałuje na dwa sposoby z białkiem pierwszy to oddziaływanie warstwowe (ang. Stacking) między pierścieniem aromatycznym guaniny a resztami tryptofanów 102 i 56. Drugi to dwa oddziaływania wodorowe typu WatsonaCricka z łańcuchem bocznym kwasu glutaminowego 103, grupą aminową tryptofanu 102 oraz oddziaływanie van der Waalsa grupy 7 metylowej z tryptofanem 166. Wszystkie te oddziaływania mają sumaryczną energię swobodną Gibbsa G = 4,9 kcal/mol. Dla interakcji białko fosforany z mostka 5 5 trifosforanowego energie swobodne G wynoszą odpowiednio 3,0; 1,9 i 0,9 kcal/mol dla fosforanów α; β; γ. Fosforany te oddziałują z lizyną 206 i argininą 157 (Rys. 4). ~ 16 ~

17 Rys. 4 sposób wiązania kapu z białkiem eif4e (na podstawie (4)) roces wiązania eif4e z kapem odbywa się dwustopniowo. ajpierw fosforany oddziałują elektrostatycznie stabilizując kompleks, a dopiero później dochodzi do wiązania 7metyloguaniny. (4) ~ 17 ~

18 I.4 Biosynteza kapu Większość cząsteczek mra zawiera jako pierwszy nukleotyd od końca 5 nukleotyd purynowy. rzewaga nukleotydów purynowych nad pirymidynowymi jako rozpoczynającymi transkrypt waha się od 5 10 do 1, stosunek ten zależy od matrycy DA. (5) ierwsze enzymy tworzące kap, wiążą się z mra zanim jeszcze osiągnie ono długość 30 nukleotydów. (Rys. 5), (6) W pierwszym etapie guanylotransferaza mra dołącza nukleozyd guanozynowy do transkryptu za pośrednictwem mostka 5 5 trifosforanowego. Dzieje się to w dwóch etapach: najpierw hydrolizowany jest 5 γfosforan mra, a następnie pozostały βfosforan mra atakuje atom fosforu α w osobnej cząsteczce GT. Reakcję tę katalizuje guanylotransferaza. astępnym krokiem w syntezie kapu jest udział enzymu metylotransferazy w przeniesieniu grupy metylowej z Sadenozylometioniny na atom azotu 7 dołączonej uprzednio guaniny (tworząc kap 0). ozycja ta nie jest jedyną, która może ulegać metylacji. Grupy 2 H kolejnych pierścieni rybozy również mogą być metylowane, co skutkuje powstawaniem kapu 1 (metylowana ryboza pierwszego nukleotydu), czy kapu 2 (dwa kolejne nukleotydy posiadają grupy metoksylowe w pozycji 2 ). (3) Synteza premra H H2 Fosfataza H H2 H H H H mra H mra H 2 H H Guanylotransferaza H H H H H Metylotransferaza H H2 H + H2 H2 H H2 CH3 H H H H mra mra Rys. 5 Biosynteza kapu ~ 18 ~

19 I.5 Chemiczna synteza analogów kapu. W rozdziale tym omówione zostaną reakcje szeroko stosowane w chemii modyfikowanych nukleotydów, a następnie zostanie pokazana ich użyteczność w przykładowej syntezie natywnego kapu. I.5.1 Reakcja fosforylacji. pisana przez Yoshikawę, (7) zakłada użycie świeżo przedestylowanego Cl 3 i odpowiedniego nukleozydu w fosforanie trimetylu w temperaturze 0 C. Fosforylacja zachodzi wyłącznie na grupie hydroksylowej w pozycji 5, co jest spowodowane czynnikami sterycznymi Cl 3 najpierw reaguje z cząsteczką rozpuszczalnika tworząc addukt, który następnie, z uwagi na swój duży rozmiar, może selektywnie atakować tylko pierwszorzędową grupę hydroksylową w pozycji 5. (Rys. 6) Modyfikacje tej metody, np. zakładającą zastosowanie SCl 3 w miejsce Cl 3, w obecności 2,6dimetylopirydyny mogą służyć otrzymywaniu nukleotydów ze wprowadzoną grupą αtiofosforanową. Metoda ta została zastosowana w celu otrzymania substratów do syntezy modyfikowanych analogów kapu. (8) H 1. Cl 3 / TM / 0 o C H H 2. H 2, H H H CH 3 Cl Cl Cl H 3 C CH 3 H 2, H Cl Cl + CH 3 CH 3 Cl Cl CH 3 H H Rys. 6 Mechanizm fosforylacji Yoshikawy ~ 19 ~

20 I.5.2 Reakcja Mukaiyamy i Hashimoto tworzenia imidazolidów nukleotydów W reakcjach tworzenia nowego wiązania pirofosforanowego niezbędne jest uprzednie przeprowadzenie aktywacji nukleotydu tak, by terminalny fosfor był mocniejszym elektrofilem. Rolę tę spełnia imidazol jest dobrą grupą odchodzącą, w przypadku ataku nukleofilowego w reakcji sprzęgania, która zostanie opisana dalej. (9) H H n R H S S H n R h 3, DMF, TEA Rys. 7 Reakcja syntezy imidazolidów metodą Mukaiyamy i Hashimoto Reakcja aktywacji nukleotydów (Rys. 7) przebiega przez pośrednie etapy: 1) utworzenia intermediatu z 2,2 ditiodipirydyny (DTD), 2) aktywacja terminalnego atomu fosforu nukleotydu przez podłączenie trifenylofosfiny 3) substytucja nukleofilowa na aktywowanym fosforanie przez cząsteczkę imidazolu. Schemat mechanizmów reakcji został przedstawiony na Rys S S S + + S 2 S + + R + R + S 3 + R + H H + R + Rys. 8 Mechanizm reakcji tworzenia imidazolidów metodą Mukaiyamy i Hashimoto ~ 20 ~

21 W pierwszym etapie dochodzi do zerwania mostku disiarczkowego w DTD przy ataku nukleofilowym na atom fosforu trifenylofosfiny. Trifenylofosfina zostaje aktywowana dobrą grupą odchodzącą 2tiopirydyną. Taki intermediat w etapie drugim zostaje rozbity w wyniku ataku nukleofilowego terminalnego fosforanu nukleotydu. 2tiopirydyna odchodzi, powstaje natomiast addukt trifenylofosfiny związany z nukleotydem przez wiązanie pirofosforanowe. W etapie trzecim, w wyniku nukleofilowego ataku imidazolu, tworzy się tlenek trifenylofosfiny i podstawiony imidazolem fosforan. Do ogromnych zalet tej reakcji należy fakt, że jest ona praktycznie nieodwracalna ze względu na dużą trwałość termodynamiczną h 3, oraz to, że przebiega ona bardzo szybko, już w temperaturze pokojowej. Dodatkowo bardzo łatwe jest wyodrębnienie produktu wytrąca się go, roztworem nadchloranu litu lub nadchloranu sodu w acetonie lub acetonitrylu, ze środowiska reakcji. Reakcja ta jest szczególnie istotna z punktu widzenia niniejszej pracy, warto nadmienić, że sposób ten używany może być do każdego indiwiduum zawierającego fosforan, nie tylko nukleotydu. I.5.3 Reakcja tworzenia boranofosforanu Do zsyntetyzowania nukleotydów modyfikowanych boranofosforanem ahum i Fischer opracowały metodę syntezy boranofosforanu. Tris(trimetylsilyl)fosforyn poddany zostaje działaniu Me 2 S:BH 3 w suchym acetonitrylu. astępuje utlenienie fosforynu do fosforanu przy stworzeniu wiązania BH 3. Z powstałego intermediatu usuwa się następnie grupy trimetylosilylowe za pomocą amoniaku, tributyloaminy lub węglanu trietyloaminy (TEAB) otrzymując boranofosforan, w postaci soli, odpowiednio, amonowej, butylowej lub trietyloamoniowej. (10) H 3 Si H 3 CC I.5.4 Reakcja tworzenia wiązania bezwodnikowego (pirofosforanowego). H 3 C C H 3 Kluczowa z punktu widzenia niniejszej pracy reakcja zakłada stworzenie wiązania między aktywowanym fosforanem, a nukleofilem, którym w tym przypadku jest tlen z grupy Si CH3 CH 3 CH 3 CH 3 Si CH 3 1. Me 2 S:BH 3, AC 15 min. H 3 B CH 3 H 3 C CH 3 Si H 3 C H3C H BH 3 Si CH3 CH 3 CH 3 Si CH 3 1. Bu 3 /MeH lub 2. H3/MeH lub 3. 0,5M TEAB lub 4. H4H (ph=10) 1 godzina (R3 + H) 2 1. R = Bu, 2,4 R= H 3. R = Et ~ 21 ~

22 fosforanowej, promowana przez dwuwartościowe jony metali (Zn 2+, Mg 2+, mechanizm tej mediacji opisany będzie w osobnym rozdziale) w DMF. W pierwotnej wersji tej reakcji opisywano syntezę wiązania pirofosforanowego za pośrednictwem jonów Cd 2+ czy Mn 2+ w roztworach wodnych o neutralnym ph. (11) óźniejsze zastosowanie soli cynkowej wykazało, że jest on najbardziej wydajnym mediatorem reakcji sprzęgania w rozpuszczalnikach bezwodnych, podczas gdy użycie MgCl 2 najbardziej sprzyjało sprzęganiu w roztworach wodnych. Spadek zdolności jonu cynkowego do promowania tej reakcji w wodzie wynika najpewniej z silnego solwatowania go cząsteczkami wody, co zmniejsza jego aktywność jako kwasu Lewisa w oddziaływaniu z nukleotydami. (12) statecznie reakcja ta jest najczęściej wykorzystywana przy zastosowaniu fosforanowego nukleofila, imidazolidu nukleotydu, ZnCl 2 i bezwodnego DMF. rzy zastosowaniu takich reagentów zsyntetyzowano z wysokimi wydajnościami nowe, różnorodne analogi kapu i inne dinukleotydy. (13) (14) (15) I.5.5 rzykładowa synteza kapu m 7 GpppG H H H 2 H H H 2 H H H H I H H 2 H H H H H H 3C + H H 2 V H 2 H H H + CH 3 H H H H H H H 2 H H H H H II H H 2 III H H H IV H H 2 I 1. Cl 3, (Me) 3, 0 C, 2. H 2 II 2,2 ditiodipiridyna, trietyloamina, imidazol, DMF, trifenylofosfina III (C 2 H 5 ) 3 H) 3 4, ZnCl 2, DMF IV CH 3 I H H H H V DMF, ZnCl 2 Rys. 9 Chemiczna synteza kapu rzy chemicznej syntezie naturalnego kapu, (Rys. 9) (16) fosforylacja Yoshikawy znajduje zastosowanie w tworzeniu wiązania estrowego w etapie pierwszym tworzeniu guanozynomonofosforanu (GM). W etapie drugim używa się reakcji Hashimoto w celu uzyskaniu imidazolidu GM. Etap trzeci zakłada sprzęganie fosforanu trietyloaminy i GM za pośrednictwem jonów cynku w celu otrzymania GD. Metylacja za pomocą jodku metylu w DMS wprowadza grupę CH 3 na atom azotu w pozycji 7. o sprzęganiu otrzymanego m 7 Gpp z imidazolidem GM wobec jonów cynku w DMF, otrzymuje się kap m 7 GpppG. ~ 22 ~

23 I.6 Zastosowanie nukleotydów modyfikowanych w łańcuchu trifosforanowym: Modyfikowane nukleotydy podobne do tych, które będą przedstawiane w niniejszej pracy znajdują zastosowanie w biologii, krystalografii i medycynie. I.6.1 Zastosowania nukleotydów modyfikowanych tiofosforanem Tiofosforany nukleotydów znajdują zastosowanie w biochemii do badania reakcji enzymatycznych. Jest to główne i bardzo szerokie zastosowanie wiele różnych enzymów zostało zbadanych dzięki metodzie zakładającej użycie tiofosforanów nukleotydów. Do ważnych cech takich związków należą m. in.: większa odporność na hydrolizę w stosunku do naturalnych nukleotydów, większa trwałość układów z wbudowanym tiofosforanem w stosunku do natywnego fosforanu czy też chiralność atomu fosforu, występującą w przypadku dołączenia dwóch nierównocennych podstawników. Wszystkie te cechy wpływają na użyteczność omawianych pochodnych w badaniach biologicznych. W przypadku zastąpienia atomu tlenu atomem siarki na fosforanie β czy α, gdy występują dwa różne podstawniki, cząsteczka tworzy dwie pary diastereoizomerów. Czyni to takie analogi interesującymi narzędziami do badania enzymatycznych reakcji przenoszenia fosforowych czy nukleotydowych cząsteczek od strony stereochemicznej. rzebadano w ten sposób takie enzymy jak odwrotna transkryptaza, tra nukleotydylotransferaza czy cyklaza guanylynowa. Różnorodność funkcji wymienionych enzymów daje obraz użyteczności i uniwersalności omawianej metody badań. (17) ukleotydy zmodyfikowane w pozycji α tiofosforanem mogą tworzyć kwasy nukleinowe, w których nukleotydy łączone są poprzez tiofosforan. Jest to możliwe dzięki zdolności wiązania się polimerazy RA z analogami trifosforanów nukleozydów modyfikowanych αtiofosforanem. rzeprowadzono badania, w których stwierdzono, że obydwa diastereoizomery mogą być substratami dla polimeraz fagów T4 i T7, jednak jeden z nich (substrat o konfiguracji absolutnej S) jest faworyzowany w reakcji wydłużania łańcucha nukleotydowego. (18) Działanie enzymu prowadzące, w przypadku polimerazy DA, do odwrócenia konfiguracji zostało przedstawione na Rys. 10. ~ 23 ~

24 Rys. 10 Konfiguracja absolutna analogu nukleotydu inkorporowanego enzymatycznie do łańcucha DA ulega inwersji; na podstawie (19) Z punktu widzenia niniejszej pracy najciekawsze zastosowanie stanowi enzymatyczne umieszczenie modyfikowanego nukleotydu na końcu 5 mra. Wprowadzenie nukleotydu zawierającego βtiofosforan na końcu 5 mra stwarza substrat postaci pp S p(mra), (17) który po poddaniu działaniu enzymów guanylotransferazy i metylotransferazy (por. rozdział pt. Biosynteza kapu ) będzie zawierał zmodyfikowany enzymatycznie kap. (Rys. 11) H Ade Z X H H H ATγS: X =, Z = S + n GT UT AT CT olimeraza RA Matryca DA H Z X H Ade H H ATβS: X= S, Z = H H mra H Rys. 11 roces inkorporacji modyfikowanego nukleotydu do mra, na podstawie (17) I.6.2 Zastosowania nukleotydów modyfikowanych boranofosforanem Modyfikacje łańcucha trifosforanowego grupą boranofosforanową stanowią interesujące przypadki analogów nukleotydów, z uwagi na podobieństwo grupy BH 3 do tlenu. Jest ona ~ 24 ~

25 tylko trochę większa od atomu tlenu, niesie na sobie tak samo jak on ładunek ujemny. Różnica pojawia się w zdolności do tworzenia wiązań koordynacyjnych z jonami metali boranofosforan nie jest zdolny do utworzenia takiego wiązania z uwagi na brak pary elektronowej, która mogłaby ulec donacji do jonu metalu. Kolejną różnicą jest nadanie tak zmodyfikowanemu nukleotydowi właściwości bardziej hydrofobowych w stosunku do związków natywnych wiąże się z tym ułatwiona penetracja przez błony biologiczne. (20) odobnie jak w przypadku modyfikacji tiofosforanowych, modyfikacja grupą boranową wprowadza do fosforanu nowe centrum stereogeniczne. kazuje się, że wiązanie z polimerazą DA jest preferowane dla deoksyrybonukleotydów modyfikowanych w fosforanie α grupą boranową o konfiguracji R. Warto zauważyć, że nie występuje tu niekonsekwencja preferencji enzymów w zależności od konfiguracji w przestrzeni zmienione podstawniki ulokowane są tak samo, mimo przeciwnych konfiguracji absolutnych, co przedstawiono na Rys. 12. (19) H H H SH H H H BH 3 H H H H Konfiguracja S Konfiguracja R Rys. 12 Ułożenie podstawników w przestrzeni, a konfiguracja absolutna nukleotydów modyfikowanych grupami tio i boranofosforanowymi Deoksyrybonukleotydy modyfikowane αboranofosforanem wykazują mniejszą podatność na hydrolizę w stosunku do natywnych, co czyni je interesującymi kandydatami do tworzenia leków antywirusowych lub antynowotworowych. (19) sobnym zastosowaniem jest BCTs (Boron eutron Capture Therapy), (21) w których wykorzystuje się izotop 10 B, doprowadzany w swych związkach (takich, jak np. omawiane nukleotydy) do tkanki nowotworowej. o napromieniowaniu wiązką niskoenergetycznych neutronów, następuje rozpad atomów boru, w wyniku czego powstaje 7 Li oraz cząstki alfa o małym zasięgu i stosunkowo dużej energii, które niszczą tkankę nowotworową. (22) I.6.3 Zastosowania nukleotydów modyfikowanych selenofosforanem ukleotydy modyfikowane selenofosforanami mają właściwości bardzo zbliżone do tych modyfikowanych tiofosforanami. (19) Mogą być wykorzystywane, podobnie jak siarkowe, ~ 25 ~

26 w badaniach biologicznych, w celu śledzenia procesów enzymatycznych. Dodatkową cechą selenu jest jego znacznie większy promień jonowy i masa, w stosunku do uprzednio omawianych modyfikacji. Dzięki temu cząsteczki zawierające go, mogą służyć do badań krystalograficznych. (23) I.7 Różne metody syntezy nukleotydów modyfikowanych w reszcie fosforanowej. I.7.1 Synteza nukleotydów zawierających grupę tiofosforanową Dwie główne drogi wprowadzania grupy tiofosforanowej do cząsteczki nukleotydu to metoda enzymatyczna i metoda chemiczna. ierwsze podejście zakłada użycie enzymów, jednym z przykładów takich reakcji jest reakcja syntezy ATαS przez przeniesienie pirofosforanu z AT katalizowane przez kinazy pirogronianową i adenylową, a także z wykorzystaniem fosfoenolopirogronianu (E). (24) (Rys. 13) Reakcja ta jest bardzo stereospecyficzna, jednak w zasadzie ograniczona tylko do syntezy wymienionego związku o konfiguracji absolutnej S. ieznany jest enzym, który potrafiłby zsyntetyzować drugi diastereoizomer ATαS o konfiguracji absolutnej R. (17) H SH Ade + H H H H Ade + E Kinaza adenylowa Kinaza pirogronianowa ATαS (Izomer A) H H H H Rys. 13 Enzymatyczna synteza siarkowego analogu nukleotydu, na podstawie (24) Synteza obu diastereoizomerów DαS może być wykonana enzymatycznie przez hydrolizę TαS katalizowaną przez miozynę (25). Chemiczne metody są z punktu widzenia niniejszej pracy bardziej interesujące i zostaną opisane dokładniej. Syntezę nukleotydów z terminalnymi grupami tiofosforanowymi (ADβS, ATγS) można osiągnąć już przez aktywację tlenkiem difenylochlorofosfiny S(βcyjanoetylo)tiofosforanu i przereagowanie tak zaktywowanego produktu z (deoksy)monofosforanem nukleozydu lub (deoksy)difosforanem nukleozydu. statnim etapem syntezy jest usunięcie cyjanoetylowej grupy ochronnej przez zastosowanie zasady. (26) (Rys. 14) ~ 26 ~

27 S H + Cl S H H S H S H H H H Rys. 14 Schemat syntezy analogu nukleotydu modyfikowanego tiofosforanem w pozycji β, na podstawie (26) ie jest możliwe stworzenie na tej drodze nukleotydu z αtiofosforanem. Zamiast tego została przedstawiona metoda (27) tiofosforylacji nukleozydu za pomocą SCl 3 w celu utworzenia MαS, a następnie potraktowanie produktu difenylochlorofosforanem, w celu zaktywowania go wg metody Michelsona. (28) o aktywacji następuje reakcja z jonem fosforanowym (V) lub pirofosforanowym w celu otrzymania odpowiednio DαS czy TαS. Schemat syntezy przedstawiono na rysunku 15. H + Cl S Cl Cl 1. 0 o C, (Me) 3 2. H 2 H S H H H H H Cl H H S H H H 4 3 S H H H H H H S H H H Rys. 15 Schemat syntezy analogów nukleotydów modyfikowanych w pozycji α, na podstawie (27) ~ 27 ~

Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej. Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu:

Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej. Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu: Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu:.1 Morzycki J.W., Kalinowski S., Łotowski Z., Rabiczko J. Synthesis

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Barbara HACHUŁA Efekty spektralne dynamicznych oddziaływań kooperatywnych w układach wiązań wodorowych w oparciu o spolaryzowane widma w podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego Rozprawa doktorska Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego w widmach wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni, kryształów kwasów karboksylowych z cyklicznymi dimerami w sieci Promotor pracy:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Część V: Przekazywanie sygnałów. DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski

Część V: Przekazywanie sygnałów. DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski MATERIAŁY PMCNICZE D WYKŁADÓW Z PDSTAW BIFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski PRZEKAZYWANIE SYGNAŁÓW Cechą charakterystyczną układów żywych jest zdolność do zachowywania wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych kopolimerów akrylowych

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna Roślin Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biologia Molekularna Roślin Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2012 . Spis Treści 1. Analiza modyfikacji chromatyny

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Chemia metaloorganiczna

Chemia metaloorganiczna Chemia metaloorganiczna Tomasz Ganicz, 2007. 1. Definicje i podstawowe pojęcia 1. odzaje wiązań C-M 2. Obliczanie elektronów, stopnia utlenienia, liczby koordynacyjnej 3. Podsumowanie 2. Przegląd klas

Bardziej szczegółowo

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o ĆWICZENIE 2 Oznaczanie polimorfizmu cytochromu CYP2D6 za pomocą tradycyjnych metod biologii molekularnej: PCR-RFLP I. Łańcuchowa reakcja polimerazy PCR (polymerase chain reaction) Technika PCR rozwinęła

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ dla studentów II roku biologii medycznej UMCS LUBLIN 2015 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Sylwester

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii

Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii Warszawa 2012 Zakład Wirusologii Instytut Mikrobiologii p. 440 A tel. 55-41-419 lub 55-41-421 Prowadzący: ćwiczenie 1 dr Monika Radlińska ćwiczenie 2 dr

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN

BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2006 Spis Treści 1. Analiza zmian na poziomie chromatyny

Bardziej szczegółowo

XXVI SEMINARIUM pod hasłem

XXVI SEMINARIUM pod hasłem Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów i Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki uprzejmie informuje, że XXVI SEMINARIUM pod hasłem Chemiczna obróbka włókien teraźniejszość i przyszłość PROGRAM SEMINARIUM:

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz Instytut Nafty i Gazu Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU TLENEK AZOTU-ENDOTELINA 1 (NO-ET1) W STANIE PRZEDRZUCAWKOWYM ORAZ NADCIŚNIENIU CIĄŻOWYM LEK. MED. MICHAŁ

Bardziej szczegółowo