METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ. Zakład Chemii Medycznej PUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ. Zakład Chemii Medycznej PUM"

Transkrypt

1 METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ Zakład Chemii Medycznej PUM

2 Promieniowanie elektromagnetyczne: fala strumień fotonów Fala to rozchodzące się w przestrzeni i w czasie, spójne drganie pól elektrycznego i magnetycznego. 2

3 Fotony są pozbawione masy spoczynkowej, niosą ze sobą ściśle określoną energię, którą wyraża zależność Plancka: gdzie: E energia promieniowania h stała Plancka 6, Js liczba falowa cm -1

4 Zajmuje się oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego z cząsteczkami. W cząsteczce wieloatomowej można wyróżnić następujące rodzaje energii: translacji - swobodny ruch cząsteczki w przestrzeni rotacji - związana z obrotem cząsteczki wokół osi środka masy oscylacji - związana z drganiem atomów wokół położenia równowagi elektronowa - energia kinetyczna (ruch) elektronów i potencjalna związana z przyciąganiem elektronów przez jądro i odpychaniem przez sąsiednie elektrony. 4

5 W wyniku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez cząsteczki następuje wzbudzenie odpowiednich poziomów energii, czego mierzalnym efektem jest widmo. pod wpływem promieniowania z zakresu mikrofal i dalekiej podczerwieni (energia 4x10-2 4x10-3 KJ/mol) następuje wzbudzenie rotacyjnych poziomów energii a efektem jest widmo rotacyjne. pod wpływem promieniowania IR (podczerwień KJ/mol) wzbudzeniu ulegają oscylacyjne poziomy energii efekt widmo oscylacyjne. wzbudzenie elektronów jest wywołane promieniowaniem elektromagnetycznym (400 KJ/mol) z zakresu UV Vis (ultrafiolet i widzialne) - efektem jest elektronowe widmo absorpcyjne. 5

6 Elektronowe widmo absorpcyjne jest widmem ciągłym 6

7 Podstawowe założenia do praw absorpcji: monochromatyczność wiązki promieniowania elektromagnetycznego jednorodność ośrodka absorbującego 7

8 c- stężenie roztworu α- współczynnik absorpcji 0,4343K Intensywność początkowa promieniowania (I o ) Intensywność promieniowania (I 1 ) po przejściu przez próbkę o grubości l 8

9 I prawo absorpcji (prawo Lamberta) Wiązka promieniowania monochromatycznego po przejściu przez jednorodny ośrodek absorpcyjny o grubości l ulega osłabieniu wg równania: I = I o e Kl A= log (I 0 / I) = l A- absorbancja, gęstość optyczna, zdolność pochłaniania promieniowania Absorbancja jest proporcjonalna do grubości warstwy absorbującej jeśli wiązka promieniowania elektromagnetycznego przechodzi przez jednorodny ośrodek absorbujący. 9

10 II prawo absorpcji (prawo Lamberta - Beera) Absorbancja wiązki promieniowania monochromatycznego przechodzącej przez jednorodny roztwór jest wprost proporcjonalna do stężenia roztworu c i do grubości warstwy absorbującej l. A = l c 10

11 III Prawo absorpcji (addytywności absorpcji) Absorbancja roztworu wieloskładnikowego równa się sumie absorbancji poszczególnych składników. A = A 1 + A 2 + A A n 11

12 Odchylenia od praw adsorpcji są wywołane przez: 1. Podstawowe ograniczenia praw prawa absorpcji są spełniane dla roztworów rozcieńczonych c 10-2 mol/l zakłada się, że jedynym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego z substancją rozpuszczoną jest absorpcja promieniowania (a nie np. fluorescencja) 12

13 2. Czynniki chemiczne zmianie ph roztworu, także zmianie stężenia mogą towarzyszyć reakcje takie jak: polimeryzacja, dysocjacja, asocjacja, solwatacja, kompleksowanie - tym reakcjom towarzyszą zmiany właściwości optycznych analizowanych roztworów. 3. Czynniki aparaturowe brak monochromatyczności wiązki (główna przyczyna odchylenia od praw) promieniowanie rozproszone

14 Spektrometria w zakresie nadfioletu (ultrafiolet UV) i promieniowania widzialnego (visible Vis). Absorpcja promieniowania w zakresie UV Vis jest związana z przejściami elektronów walencyjnych ( i π) oraz elektronów wolnych par elektronowych (elektrony n). 14

15 Ilościowe oznaczanie metodą spektrofotometryczną UV Vis należy do metod porównawczych (porównanie z wzorcami, stosowanie krzywych kalibracyjnych) 1. Metoda porównania z pojedynczym wzorcem A x absorbancja roztworu badanego c x A w absorbancja roztworu wzorcowego o c w (pomiar w kuwetach o tej samej grubości l i przy tej samej długości fali ) A x = c x l A w = c w l 15

16 2. Metoda porównania z kilkoma wzorcami czyli metoda krzywej wzorcowej metoda uniwersalna A A x C x C 16

17 Analiza jakościowa Elektronowe widmo absorpcyjne jest cechą charakterystyczną związku chemicznego i określa jednoznacznie związek jednorodny. W przypadku związku organicznego widma UV Vis w zakresie nm są użyteczne do ustalania pewnych zależności strukturalnych i identyfikacji grup funkcyjnych. Użytecznym pojęciem jest wprowadzone przed wieloma laty określenia: chromofor i auksochrom 17

18 Chromofory są to grupy absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie nm grupy: karboksylowa, nitrozowa, alkenowa, azowa, tiolowa, benzenowa Auksochromy są to grupy przesuwające absorpcję ( max i E max ) w kierunku fal dłuższych (przesunięcie batochromowe) grupy: aminowa, hydroksylowa, sulfhydrylowa 18

19 Cząstki w stanie wzbudzonym mogą emitować promieniowanie przechodząc do stanu podstawowego - zjawisko to nazywamy luminescencją - emisja światła przez ciała zimne. W zależności od czynników które wywołały luminescencję rozróżniamy: fotoluminescencja substancja jest wzbudzona promieniowaniem elektromagnetycznym UV Vis chemiluminescencja wzbudzenie jest wynikiem reakcji chemicznej bioluminescencja - wzbudzenie jest wynikiem procesów biochemicznych elektroluminescencja wzbudzenie następuje w polu elektrycznym. 19

20 Proces fotoluminescencji cząstki można przedstawić schematycznie: X + h X* X + ciepło + h h - energia oddana na sposób promienisty W zależności od mechanizmu przejść elektronowych: fluorescencja fosforescencja 20

21 Zastosowanie analityczne fluorescencyjnej analizy tiamina ilościowej: witaminy (tiamina) hormony (adrenalina) aminokwasy (tryptofan) alkaloidy (chinina) leki (antybiotyki, barbiturany) środki spożywcze substancje toksyczne w środowisku tiochrom

22 Absorpcja promieniowania IR wpływa na zmianę energii oscylacyjnej cząsteczki Zakresy długości fal odpowiadające podczerwieni: 0,8 2,5 m NIP bliska podczerwień 2,5 25 m MIR podstawowa m FIR daleka podczerwień 22

23 Widmo IR jest właściwością charakterystyczną dla danego związku chemicznego. Wykorzystuje się je do: identyfikacji związków (ustala się grupy funkcyjne i strukturę badanego związku). w analizie ilościowej (obowiązuje tu także prawo Lamberta-Beera). w biologii, biochemii, medycynie do badania tkanekmięśni, włókien i krwi. 23

24 Jądra atomowe niektórych izotopów umieszczone w jednorodnym polu magnetycznym mogą absorbować promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. Z warunku rezonansu wynika, że można: przy ustalonej częstotliwości radiowej zmieniać natężenie pola magnetycznego tak długo aż wystąpi rezonans przy stałym natężeniu pola można zmieniać częstotliwość promieniowania radiowego aż do wystąpienia rezonansu promieniowanie o częstotliwości radiowej uzyskuje się z krystalicznego oscylatora o dużej stabilności Najczęściej bada się izotopy: 1 H, 13 C, 19 F, 31 P, 14 N, 11 Bi, 29 Si 24

25 Tomografia MRI (magnetic resonance imaging) Pierwszy raz wykorzystany w 1973r przez Lauterbur a, Obecnie to istotna metoda stosowana w diagnostyce klinicznej. Magnes horyzontalny, do którego wsuwany jest na leżąco pacjent utrzymuje stałe i jednorodne pole magnetyczne. Za pomocą dodatkowych cewek uzyskuje się warunki rezonansowe jąder tylko w wybranej warstwie, w przekroju. Impuls pola zmiennego wzbudzającego rezonans trwa ułamek sekundy Obraz żywego organizmu przedstawia mapę gęstości protonów wody w tkankach danej części ciała. Najczęściej obrazuje się nieruchome części ciała tj. mózg, rdzeń kręgowy, kończyny. 25

26 Obraz mózgu otrzymany metodą tomografii zmienia się w zależności od tego ile świeżej utlenowanej krwi jest dostarczone do niego w trakcie myślenia, zapamiętywania czy reakcji na bodźce. Uzyskuje się mapę funkcji mózgu Do obrazowania narządów wewnętrznych konieczne jest dodatkowe sterowanie gradientem pola w rytm oddechów tzw. nawigator oddechowy W badaniu serca sekwencje obrazujące są sterowane sygnałem EKG 26

27 PROTEin complement of the genome (składnik białkowy kodowany przez genom) Proteomika zmierza do poznania wszystkich białek pojawiających się w danym organizmie w ciągu całego życia. Wykorzystuje kilka technik służących do jednoczesnej analizy setek lub tysięcy białek. Białka są trudnym obiektem badań ze względu na ich przestrzenną strukturę i występowanie w wielkocząsteczkowych kompleksach. Dynamiczny obraz proteomu zawiera: zmiany w pojedynczej komórce związane z jej cyklem życiowym rozmieszczenie białek w obrębie struktur komórki wzajemne oddziaływanie komórek tworzących tkanki

28 Liczba białek proteomu jest znacznie większa niż liczba kodujących ją genów. Ludzki genom ma w przybliżeniu tysięcy genów kodujących białka. Do tej pory rozpoznano około 500 tysięcy białek, co oznacza, że na 1 gen przypada prawie 10 różnych wariantów białek Na taki stan mają wpływ: procesy molekularnego składania w trakcie translacji i powstawania informacyjnego kwasu rybonukleinowego procesy potranslacyjne: fosforylacja czy glikozylacja, które mają wpływ na ostateczną strukturę białka Pełna analiza białek- markerów białkowych zawartych w materiale biologicznym może być źródłem wielu informacji o zdrowiu pacjenta oraz wspomóc kliniczną diagnozę w monitorowaniu choroby czy prowadzeniu terapii.

29 Ludzka surowica zawiera wiele tysięcy białek/peptydów o stężeniu w zakresie ⁹ pg/ml do 0-5 pg/ml Poznano 22 białka stanowiące 99% surowiczego proteomu, pozostały 1% białek/peptydów nazwano peptydomem, zawierającym białka o masie cząsteczkowej mniejszej niż Da. Małe białka są trudne do identyfikacji i wykonania analizy ilościowej z powodu ich małej ilości w surowicy oraz tendencji przyłączania się do białek transportujących, takich jak albumina.

30 W wykrywaniu markerów biologicznych stosuje się techniki pozwalające na porównywanie złożonych mieszanin białkowych i ilościową ocenę ich poszczególnych składników.

31 Analiza proteomiczna wykorzystuje głównie elektroforezę dwukierunkową 2D i spektrometrię mas. ETAP 1 Białka są rozdzielane w gradiencie ph w zależności od punktu izoelektrycznego pi, czyli wartości ph, przy której ładunek wypadkowy białka jest równy zero Stosuje się kapilary z żelem poliakrylamidowym lub paski żeli z immobilizowanym gradientem ph, dającym wysoką rozdzielczość i powtarzalność wyników Ogniskowanie izoelektryczne IEF

32 ETAP 2 Białka są rozdzielane zgodnie z ich masą cząsteczkową metodą SDS-PAGE Uzyskuje się rozdziały białek o podobnych masach cząsteczkowych Barwniki fluorescencyjne

33 Technika analityczna, której podstawą jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu. Metoda oparta na jonizacji cząsteczek lub atomów, a następnie detekcji liczby jonów w funkcji ich stosunku masy do ładunku (m/z). Wyniki działania spektrometru mas są przedstawiane w postaci tzw. widma masowego.

34 GC-MS - chromatografia gazowa w połączeniu ze spektrometrią mas; metoda skojarzona, łącząca technikę separacji z detekcją MS; służy do ilościowego oznaczania składników złożonych próbek. Zastosowanie: identyfikacja cukrów, amin, alkoholi, narkotyków, substancji dopingujących, pestycydów i dioksyn. identyfikacja metabolizmu leków (farmakokinetyka) badanie wpływu leków na funkcjonowanie organizmu (farmakologia) odkrywanie nowych, bioaktywnych metabolitów LC-MS - chromatografia cieczowa w połączeniu ze spektrometrią mas; stosuje się chromatografię wysokosprawną (HPLC) i ultra wysokosprawną (UPLC). Zalety: jednoznaczna identyfikacja składników próbki bardzo wysoka czułość układu analitycznego możliwość identyfikacji wszystkich składników próbki wysoka powtarzalność pomiarów analiza ilościowa

35

36 Chromatografia (gr. chromatos = barwa + graphos = pisze) technika służąca do rozdziału lub badania składu mieszanin związków chemicznych. Chromatografię stosuje się do : wyodrębniania związków z mieszanin oczyszczania identyfikacji ilościowej i jakościowej preparacji związków Wybór metody zależy od : ilości mieszaniny identyfikacyjnej rodzaju związków stopnia skomplikowania podziału 36

37 Rozdział chromatograficzny polega na umieszczeniu badanej mieszaniny na ciekłej lub stałej fazie nieruchomej (stacjonarnej), a następnie na przepuszczeniu ciekłej bądź gazowej fazy ruchomej (mobilnej) przez nią lub też nad nią, czyli elucji mieszaniny z fazy nieruchomej. Składniki mieszaniny o różnych stosunkach podziału są eluowane (migrują) z różnymi szybkościami. Te różnice w szybkości migracji prowadzą do rozdziału składników w czasie i przestrzeni. 37

38 Kryteria podziału metod chromatograficznych I. Zastosowanie eluentu 1. chromatografia cieczowa 2. chromatografia gazowa 3. chromatografia fluidalna II. Natura sił fizyko-chemicznych procesu 1. chromatografia adsorpcyjna 2. chromatografia jonowymienna 3. chromatografia podziałowa a. klasyczna b. z odwróconymi fazami c. par jonowych 4. chromatografia sitowo-żelowa (sączenie molekularne) 5. chromatografia powinowactwa 6. elektroforeza kapilarna (CE)/ wysokosprawna elektroforeza kapilarna (HPCE) III. Geometria układu 1. chromatografia kolumnowa 2. chromatografia planarna a. bibułowa b. cienkowarstwowa (TLC) IV. Stan skupienia faz 1. chromatografia gazowo-cieczowa (GLC) 2. chromatografia cieczowo-cieczowa (LLC) 3. chromatografia gazowo-stała (GSC) 4. chromatografia cieczowo-stała (LSC) V. Parametry procesu 1. wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) 2. szybka, białkowa chromatografia cieczowa (FPLC) 38

39 Klasyfikacja adsorbentów: 1. pod względem aktywności adsorpcyjnej - słabe (skrobia, sacharoza) - średnie (węglan wapnia) - silne (aktywowany kwas krzemowy, tlenek glinu) 2. ze względu na polarność - silnie polarne (tlenek glinu, tlenek krzemu) - słabo polarne (węglan wapnia) - niepolarne (węgiel aktywowany) 3. ze względu na właściwości chemiczne: - kwaśne ( SiO 2 ) - zasadowe ( CaO) - obojętne ( węgiel aktywowany) - amfoteryczne ( Al 2 O 3 ) 4. ze względu na naturę chemiczną: - organiczne - nieorganiczne - mieszane - specyficzne 39

40 Rozpuszczalniki (solwenty) - ułożone są w szereg eluotropowy, w zależności od zdolności adsorpcyjnych w stosunku do substancji w nich rozpuszczonych oraz elucyjnych. Stosowane są do rozwinięcia chromatogramu jak i do elucji (wymywania rozdzielonych substancji). W chromatografii rozpuszczalniki uszeregowane są wraz ze wzrostem zdolności wymywania zaadsorbowanych związków polarnych: heksan ( najmniej polarny) tetrachlorek węgla benzen eter dietylowy aceton chloroform octan etylu etanol metanol woda

41 Zdolności adsorpcyjne cząsteczek zależą od : wielkości i budowy przestrzennej liczby i położenia wiązań podwójnych liczby podstawników polarnych i niepolarnych liczby i rodzaju grup funkcyjnych Stopień adsorpcji cząsteczek adsorbatu wzrasta wraz z: ilością wiązań podwójnych grup funkcyjnych liczbą podstawników tego samego rodzaju

42 42

43 Rozpuszczone w fazie ruchomej składniki mieszaniny ulegają podziałowi między dwie fazy. O rozdziale decyduje: Prawo podziału solutu- prawo Nernsta K - współczynnik w stanie równowagi zależy jedynie od temperatury i właściwości substancji tworzących roztwory, a nie zależy od ilości substancji rozpuszczonej C 1 - stężenie solutu (substancji rozpuszczonej) w fazie stacjonarnej C 2 - stężenie solutu w fazie ruchomej Ekstrakcja- metoda rozdziału składników mieszaniny lub oczyszczania określonego składnika z towarzyszących zanieczyszczeń wykorzystująca prawo podziału solutu. 43

44 Szybka metoda wstępnej orientacji w ilości i względnym udziale składników mieszaniny związków organicznych. Rozdział mieszaniny jest oparty na różnicy we współczynnikach podziału składników mieszaniny (odmienną rozpuszczalnością) między dwie nie mieszające się ze sobą fazy, z których jedna jest cieczą osadzoną na nośniku (faza stacjonarna), a druga fazą ruchomą (ciecz, gaz). 44

45 Podstawę podziału stanowią reakcje wymiany jonowej między jonami z roztworu, a jonami związanymi z fazą stacjonarną, którą stanowią jonity (kationity i anionity). Rozdział składników mieszaniny wynika z różnic w ładunku elektrycznym jonów. Jonity (wymieniacze jonowe) są to substancje, które mają właściwości pobierania jonów z roztworów w zamian za oddawanie do roztworów równoważnych ilości innych jonów tego samego znaku. Żywica jonowymienna składa się ze szkieletu (matrycy) polimeru łańcuchów węglowodorowych w postaci sieci przestrzennej. Z matrycą są trwale powiązane jony (grupy) aktywne, które noszą nazwę jonów utrwalonych. Jony te mogą być wymieniane na inne znajdujące się w roztworze.

46 Zastosowanie chromatografii jonowymiennej: rozdział związków jonowych, kwasów karboksylowych, zasad (aminy), aminokwasów, peptydów, białek, pochodnych kwasów nukleinowych, cukrów zmiękczanie wody usuwanie jonów wapnia i magnezu demineralizacja wody

47 Podstawę podziału stanowią różnice w rozmiarach cząsteczek rozdział zachodzi na skutek różnicy mas cząsteczkowych rozdzielanych związków. Wypełnienie kolumn - żele o zdefiniowanych rozmiarach porów, zbliżonych do rozmiarów cząsteczek analizowanych substancji; sita molekularne Faza nieruchoma - rozpuszczalnik zalegający wnętrze ziaren żelu. Faza ruchoma - rozpuszczalnik przemieszczający się pomiędzy ziarnami żelu. Substancje o dużych rozmiarach cząsteczek (większych od średnicy porów) przesuwają się wzdłuż kolumny szybciej i przechodzą do wycieku. Cząsteczki o określonych rozmiarach dyfundują w głąb ziaren żelu tylko na określoną głębokość - im mniejsze rozmiary tym głębiej penetrują ziarna żelu wolniej migrują wzdłuż kolumny. 47

48 Przykładowe wypełnienia 1. Sephadex - na bazie dekstranu (wielkocząsteczkowy glikan) 2. Sepharose - granulowana forma agaru (glikan obojętny (D-galaktoza + 3,6-anhydro-L-galaktoza) 3. Sephacryl całkowicie syntetyczne sito molekularne-kopolimer allilodekstranu i N,N - metylenobisakrylamidu Zastosowanie chromatografii sitowej: określanie rozkładu mas cząsteczkowych polimerów rozdział substancji wielkocząsteczkowych takich jak: białka, kwasy nukleinowe, peptydy, cukry, glikole, silikony. Wada nie nadaje się do rozdziału związków o zbliżonych masach 48

49 49

50 Szczególny typ chromatografii adsorpcyjnej, w której wykorzystuje się wzajemne powinowactwo dwóch substancji: chemicznie związany z nierozpuszczalnym nośnikiem ligand (efektor) substancja w fazie ruchomej specyficznie adsorbowana przez ligand Substancja rozpuszczona w fazie ruchomej może oddziaływać z unieruchomionym ligandem jak: hormon z receptorem, enzym z substratem, enzym z inhibitorem, przeciwciało z antygenem, kwasy nukleinowe z białkami, dopełniacz z przeciwciałami 50

51 Etapy chromatografii powinowactwa 1. Chemiczne związanie ligandu ze złożem (immobilizacja ligandu) złoża stosowane w filtracji żelowej 2. Specyficzne wiązanie substratu do unieruchomionego ligandu i odmycie niespecyficznie zaadsorbowanych cząsteczek białkowych 3. Elucja specyficznie związanego substratu za pomocą eluentów: specyficznych np. inhibitorów enzymów niespecyficznych np. buforów o niskim/wysokim ph, roztworów o dużej sile jonowej, związków rozrywających wiązania wodorowe 51

52 52

53 Podstawą rozdziałów elektroforetycznych jest różnica w prędkościach migracji cząstek obdarzonych ładunkiem w stałym polu elektrycznym. Kationy przyciągane są przez katodę (-), a aniony przez anodę (+). Prędkość migracji w kierunku elektrod jest różna dla różnych cząsteczek i zależy od: natężenia pola elektrycznego ładunku cząsteczki rozmiaru cząsteczki lepkości środowiska Rozdział przeprowadza się w kapilarach ze stopionej krzemionki (kwarcu) SiO 2 wypełnionych roztworem elektrolitu nośnego; kapilary o Ф wewn µm i l ok. 50 cm. 53

54 Zastosowanie elektroforezy kapilarnej: analiza biopolimerów (białka, polipeptydy, kwasy nukleinowe) analiza związków biologicznie czynnych (aminokwasy, nukleozydy, nukleotydy) analiza leków kontrola jakości leków analiza mieszanin racemicznych i ich rozdział na optycznie czynne enancjomery 54

55 Obejmuje metody chromatograficzne, w których fazą nośną jest gaz. Analizowana próbka (analit) jest przenoszona za pomocą gazu nośnego poprzez kolumnę wypełnioną fazą nieruchomą, gdzie następuje rozdział mieszaniny na poszczególne związki chemiczne. Rozdzielone substancje mierzy się i rejestruje u wylotu kolumny za pomocą odpowiedniego układu detektorowego. W zależności od rodzaju fazy nieruchomej rozróżnia się: chromatografię gazową podziałową (faza nieruchoma - ciecz naniesiona na stałym nośniku) chromatografię gazową adsorpcyjną (faza nieruchoma - adsorbent) chromatografię gazową kapilarną - średnica kolumny 0,2-0,6 mm, (faza nieruchoma ciecz naniesiona bezpośrednio na ścianki kolumny) Szybka i skuteczna metoda rozdzielania mieszanin związków lotnych.

56 Zastosowanie Analiza jakościowa: identyfikacja związków na podstawie parametrów retencji - w tych samych warunkach rozdziału takie same charakterystyki retencyjne identyfikacja substancji poprzez porównanie ze wzorcem Analiza ilościowa: wysokość h i powierzchnia A piku są proporcjonalne do ilości oznaczanego składnika: h = f(c) i A = f(c) metoda krzywej kalibracyjnej metoda wzorca wewnętrznego metoda dodawania wzorca 56

57 57

58 Schemat chromatografu gazowego

59 Wysokociśnieniowa/wysokosprawna chromatografia cieczowa - HPLC High Pressure/Performance Liquid Chromatography Faza ruchoma - ciecz wtłaczana pod wysokim ciśnieniem (20MPa-40MPa) Faza stacjonarna - gęsto i jednorodnie upakowane złoże w kolumnie z metalu, dobrze odpowietrzone Wariant analityczny - węższe kolumny (4-8 mm); długość 5 25 cm Wariant preparatywny - szersze kolumny ( mm); długość cm Zalety: szybki, zautomatyzowany i precyzyjny rozdział związków; łatwe stosowanie gradientów; powtarzalność czasów retencji; ilościowe oznaczanie związków (pole powierzchni pod pikiem) Detekcja: spektroskopowa (UV-vis), elektrochemiczna, spektrofluorymetryczna Wada: rozdział małych ilości związków

60 Schemat chromatografu cieczowego

61 Zastosowanie HPLC Analiza związków: biologicznie czynnych (białka, aminokwasy, witaminy, kwasy nukleinowe, sterydy, polipeptydy, polisacharydy) preparatów farmaceutycznych środków ochrony roślin, pestycydów węglowodorów policyklicznych (benzopiren w środowisku) związków metaloorganicznych i kompleksowych skomplikowanych mieszanin kationów np. rozdzielanie pierwiastków ziem rzadkich 61

62 ADPR UA Urd Ino mau 10 VWD1 A, Wavelength=254 nm (US\16PUR051.D) GDP GTP GMP NAD 8 ADP ATP NADP Guo 6 IMP Hyp AMP 4 2 Xan min

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Barbara HACHUŁA Efekty spektralne dynamicznych oddziaływań kooperatywnych w układach wiązań wodorowych w oparciu o spolaryzowane widma w podczerwieni

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy. Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych

Projekt badawczy. Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych Nauka i technologia dla żywności Projekt badawczy Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych Wprowadzenie: W badaniach struktury i właściwości materii

Bardziej szczegółowo

Zakresy promieniowania. Światło o widzialne. długość fali, λ. podczerwień. ultrafiolet. Wektor pola elektrycznego. Wektor pola magnetycznego TV AM/FM

Zakresy promieniowania. Światło o widzialne. długość fali, λ. podczerwień. ultrafiolet. Wektor pola elektrycznego. Wektor pola magnetycznego TV AM/FM Światło o widzialne Zakresy promieniowania ultrafiolet podczerwień Wektor pola elektrycznego Wektor pola magnetycznego TV AM/FM długość fali, λ Podział fal elektromagnetycznych Promieniowanie X Fale wolnozmiennesieci

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski

Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski 2012 1 Umowny podział zakresów promieniowania elektromagnetycznego 2 Absorpcyjna spektrofotometria w nadfiolecie i świetle

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł

Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł Metody spektroskopowe polegają na obserwacji oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią. Można je podzielić

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA IR W BADANIACH ADSORBENTÓW I KATALIZATORÓW

SPEKTROSKOPIA IR W BADANIACH ADSORBENTÓW I KATALIZATORÓW AGNIESZKADĘBCZAK 1,JANUSZRYCZKOWSKI Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 10 SPEKTROSKOPIA

Bardziej szczegółowo

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego Rozprawa doktorska Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego w widmach wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni, kryształów kwasów karboksylowych z cyklicznymi dimerami w sieci Promotor pracy:

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna Roślin Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biologia Molekularna Roślin Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2012 . Spis Treści 1. Analiza modyfikacji chromatyny

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach białek porównanie technik

Spektroskopia ramanowska w badaniach białek porównanie technik 10 Spektroskopia ramanowska w badaniach białek porównanie technik 10.1. Wprowadzenie Spektroskopia ramanowska (RS) jest metodą badania przejść pomiędzy poziomami energetycznymi cząsteczek, zachodzącymi

Bardziej szczegółowo

Chemia. Studia. II stopnia

Chemia. Studia. II stopnia Chemia Studia II stopnia Spis treści: 1. Sylabusy z załącznikami 2 1.1. Moduły kierunkowe 2 1.2. Moduły specjalnościowe: chemia organiczna i stosowana 30 1.3. Moduły specjalnościowe: Podstawy fizykochemicznych

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni KOLORYMETRYCZNE OZNACZANE Cd, Mn i Ni nstrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. l. WSTĘP 1.1. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Sylwester

Bardziej szczegółowo

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA MEMBRANY TEORIA I PRAKTYKA ZESZYT III WYKŁADY MONOGRAFICZNE I SPECJALISTYCZNE TORUŃ 009 WYBRANE FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY FILTRACJI MEMBRANOWEJ Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego Laboratorium Fizykochemii Nowych Materiałów Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Semestr zimowy 2011/2012 Ćwiczenie nr 4 Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH WSTĘP Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przed producentami leków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ dla studentów II roku biologii medycznej UMCS LUBLIN 2015 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo