Sport i nauki o sporcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sport i nauki o sporcie"

Transkrypt

1 Sport i nauki o sporcie u progu nowego wieku Wynik analizy antydopingowej musi byæ niepodwa alnym dowodem stosowania lub nie dopingu przez sportowca. 5 Postêpy diagnostyki antydopingowej Precyzyjne wykrywanie oraz identyfikacja niedozwolonych œrodków dopinguj¹cych w organizmie sportowców, uczestnicz¹cych w zawodach (a tak e wyrywkowo, w trakcie kontroli poza zawodami), jest zasadniczym elementem wspó³czesnego systemu przeciwdzia- ³ania dopingowi w sporcie. Wynika to z przyjêtej obecne definicji dopingu, wed³ug której podstawowym kryterium diagnostycznym i dowodowym stosowania niedozwolonych œrodków jest stwierdzenie w moczu sportowca okreœlonego zwi¹zku lub jego metabolitu, b¹dÿ te przekroczenie dopuszczalnego progu (limitu) jego stê enia. Obecnie w laboratoriach antydopingowych, poza analizami moczu, przeprowadzane s¹ równie badania próbek krwi i innych materia³ów badawczych (np. w³osów). St¹d te wynikaj¹ wysokie wymagania stawiane badaniom, prowadzonym w laboratoriach antydopingowych, oraz d¹ enie do sta³ego udoskonalania metod wykrywania oraz identyfikacji zakazanych zwi¹zków. Wysi³ki zmierzaj¹ce w tym kierunku przynios³y, w ci¹gu ostatnich lat, szereg nowych rozwi¹zañ w dziedzinie techniki instrumentalnej i analitycznej. Dziêki temu znacznie rozszerzy³y siê mo liwoœci badañ analitycznych, a uzyskane wyniki sta³y siê wiarygodne. Warto przeto, choæby pobie nie, zapoznaæ siê Sport Wyczynowy 2002, nr 1-2/

2 6 z aparatur¹ badawcz¹ nowej generacji, stanowi¹c¹ zasadnicze wyposa enie czo- ³owych laboratoriów antydopingowych. Spoœród nowych rozwi¹zañ i innowacji technicznych pragnê ukazaæ trzy rodzaje aparatów, których zastosowanie okaza³o siê wyj¹tkowo korzystne. Jednym z trudniejszych problemów, które nale a³o rozwi¹zaæ w toku badañ antydopingowych by³o rozró nienie endogennych androgenów, takich jak testosteron, dihydrotestosteron (DHT) i dehydroepianarosteron (DHEA), od ich syntetycznych pochodnych, stosowanych w celach dopingowych. Na podstawie wyników rutynowych analiz antydopingowych nie mo na by³o rozstrzygn¹æ, czy zwi¹zki, ujawnione w moczu badanego sportowca, by³y pochodzenia egzogennego, czy te zosta³y wytworzone w sposób naturalny w jego organizmie. Odró nienie androgenów egzogennych (syntetycznych) od wytwarzanych endogennie sta³o siê mo liwe dziêki wprowadzeniu nowej generacji aparatów (1, 2, 11, 13, 14). GC/C/IRMS nowa metoda bezpoœredniego wykrywania syntetycznego testosteronu i endogennych androgenów Udowodnienie przyjmowania preparatów testosteronu, w celu zwiêkszenia osi¹gniêæ, sta³o siê zasadniczym problemem z chwil¹ zaliczenia testosteronu przez Komisjê Medyczn¹ MKOl do œrodków dopingowych (1982 rok, po Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie) (5). Przyjêcie w 1983 roku przez Manfreda Dönikego (profesora w Deutschen Sporthochschule w Kolonii), podwy - szonej wartoœci wskaÿnika T/Et w analizach GC/MS za kryterium przyjmowania testosteronu w celach dopingowych by³o pierwszym krokiem w kierunku rozwi¹zania tego problemu (9). Chocia badania populacji sportowców ujawni³y, e œrednie wartoœci tego wskaÿnika wynosz¹ 1,0±0,9, to jednak, aby unikn¹æ fa³szywie dodatnich wyników testu, Komisja Medyczna MKOl przyjê³a za dopuszczaln¹ wartoœæ T/Et = 6, a zatem wszystkie wyniki poni ej tej wartoœci uznawane s¹ za negatywne. PóŸniejsze badania wykaza³y, e przyjêcie powy - szych za³o eñ nie eliminuje trudnoœci interpretacyjnych (6, 7). Okaza³o siê np., e podanie 250 mg testosteronu oœmiu chiñskim sportowcom spowodowa³o podwy szenie wskaÿnika T/Et tylko u trzech z nich, utrzymywuj¹ce siê przez 1 dzieñ (18). Reagowali oni wiêc odmiennie ni sportowcy rasy bia³ej (kaukaskiej). Na tej podstawie wnioskowano, e u sportowców pochodzenia azjatyckiego mog¹ wystêpowaæ wyniki fa³szywie ujemne. Skutecznym sposobem obni ania T/Et poni ej dopuszczalnej wartoœci okaza³o siê jednoczesne przyjmowanie epitestosteronu z preparatami testosteronu (6). Tak wiêc istnia³a równie mo liwoœæ fa³szowania wyników tego badania. Z drugiej strony, wartoœci wskaÿnika T/Et powy ej 6, maj¹ce wskazywaæ na przyjmowanie egzogennego testosteronu, mog¹ byæ efektem naturalnego zmniejszenia wydalania epitestosteronu. Z tego wzglêdu Komisja Medyczna MKOl dopuszczaln¹ graniczn¹ wartoœæ tego wskaÿnika podnios³a do 10, zaœ wyniki pomiêdzy 6 a 10 podlega³y we- 6

3 Postêpy diagnostyki antydopingowej ryfikacji poprzez dalsze badania (endokrynologiczne). Okaza³o siê ponadto, e na wzrost T/Et mog¹ wp³ywaæ równie takie czynniki, jak: spo ycie alkoholu (zw³aszcza u kobiet), nieodpowiednie przechowywanie próbek i rozwój pewnych szczepów flory bakteryjnej w moczu (4), a wiêc czynniki zupe³nie nie zwi¹zane z przyjmowaniem syntetycznych preparatów testosteronu. Wszystko to sprawi³o, e udowodnienie przyjmowania testosteronu w celach dopingowych, nawet przy wysokich wartoœciach wskaÿnika T/Et, sta³o siê problematyczne (odszkodowawcze procesy cywilne z regu³y koñczy³y siê wygran¹ sportowców, oskar onych o doping). A eby prze³amaæ ten impas, nasili³y siê poszukiwania metod bardziej skutecznych. Takim rozwi¹zaniem okaza³a siê nowa metoda, wykorzystuj¹ca urz¹dzenie, nazywane w skrócie GC/C/IRMS. Sk³ada siê ono z chromatografu gazowego (gas chromatography GC) sprzê onego z komor¹ spalania (combustion C) oraz spektrometrem masowym (mass spectrometry MS) i umo liwia bezpoœrednie wykrywanie syntetycznych androgennych hormonów w analizowanych próbkach moczu sportowców. Badanie oparte jest na tym, e syntetyczny testosteron zawiera mniejsz¹ iloœæ izotopu wêgla 13 C ni hormon naturalny, powstaj¹cy w organizmie. Okreœlenie stosunku izotopów wêgla 13 C/ 12 C, pochodz¹cego z testosteronu wyizolowanego z badanej próbki moczu, pozwala ustaliæ, czy jest to hormon naturalny, czy te syntetyczny (1, 11, 18). W komorze spalania w wysokiej temperaturze (+850 C) dochodzi do spalenia wyizolowanego zwi¹zku (np. testosteronu) do podstawowych sk³adników H 2 O i CO 2. Wêgiel powsta³y z CO 2 jest nastêpnie analizowany w spektrometrze masowym, wyposa onym w detektor izotopowy, który pozwala na oznaczenie stosunku izotopów wêgla 13 C/ 12 C (Isotope Ratio Mass Spectrometry IRMS). 1 W pierwszym etapie analizy w chromatografie gazowym nastêpuje rozdzia³ badanego materia³u i wyizolowanie, w okreœlonym czasie retencji, piku testosteronu lub innych interesuj¹cych nas zwi¹zków endogennych androgenów, (które nastêpnie podlegaj¹ spaleniu w komorze spalania do H 2 O i CO 2 ). W detektorze IRMS okreœla siê stosunek 13 C/ 12 C w promilach, oznaczany symbolem [ä 13 C ( )] wobec wzorcowego gazu o standaryzowanym stosunku 13 C/ 12 C. Analiza ta wymaga dok³adnego oczyszczenia izolowanego piku testosteronu, którego stê enie powinno wynosiæ oko³o 50 ng. Procedura badawcza wymaga wiêc wstêpnego zagêszczenia próbki moczu i izolowania testosteronu na kolumnach chromatografu cieczowego wysokociœnieniowego (HPLC). Jak ustalono w drodze badañ eksperymentalnych, podanie 1 tabletki 40 mg preparatu testosteronu (Andriol) powodowa³o wzrost T/Et powy ej 6, który 1 Warto pamiêtaæ, e izotopy to zwi¹zki o tej samej liczbie protonów, ale ró nej neutronów. W przyrodzie wystêpuj¹ trzy naturalne izotopy wêgla: 12 C (szeœæ protonów i szeœæ neutronów) z czêstoœci¹ wystêpowania oko³o 98,9%, 13 C (szeœæ protonów i siedem neutronów) w stê eniu 1,1% oraz 14 C (szeœæ protonów i osiem neutronów), czas pó³trwania wynosi 5760 lat i jest u ywany do obliczenia wieku znalezisk archeologicznych (18). 7 7

4 8 utrzymywa³ siê do 2 godzin, zaœ wynik 13 C/ 12 C, wskazuj¹cy na przyjêcie egzogennego testosteronu, utrzymywa³ siê do 10 godzin (mimo powrotu wskaÿnika T/Et do wartoœci prawid³owej) (18). Badanie t¹ metod¹ pozwala na wykrycie stosowania egzogennego testosteronu nawet u osób z wrodzonym niskim poziomem wskaÿnika T/Et (np. u Azjatów) (18). Natomiast podwy szenie wskaÿnika T/Et do wartoœci 14,7 nie zawsze znajdowa³o potwierdzenie w analizach GC/C/IRMS, które dawa³y wynik ca³kowicie negatywny (18). Oznaczanie wskaÿnika T/Et nale y wiêc uznaæ za badanie wstêpne (skryningowe). W przypadku przekroczenia wartoœci 6,0 Komisja Antydopingowa mo e rozszerzyæ badanie próbki B o wykonanie dodatkowego testu, okreœlaj¹cego stosunek izotopów wêgla 13 C/ 12 C (IRMS). Wynik ten bêdzie podstaw¹ ostatecznej oceny badania antydopingowego. Badanie to zastêpuje uprzednio wykonywany w tych przypadkach test ketokonazolowy. Pozwala tak e rozstrzygn¹æ, czy wysoki poziom epitestosteronu, stosowanego w celu maskowania przyjmowania testosteronu i utrzymuj¹cy wartoœæ wskaÿnika T/Et w granicach prawid³owych, jest pochodzenia egzogennego, czy te jest naturalnie wytwarzany w organizmie sportowca. Wysoka cena aparatu GC/C/IRMS (oko³o dolarów amerykañskich) oraz pracoch³onna procedura przygotowania próbki i przeprowadzenia analizy nie pozwalaj¹ na zastosowanie tej metody do rutynowych analiz. Wyniki oznaczeñ, uzyskiwane przy u yciu tej metody, stanowi¹ wa ny dowód w procesach s¹dowych, w toku których dochodzi do czêstego podwa ania materia³u dowodowego. W obowi¹zuj¹cym w latach wykazie zakazanych farmakologicznych klas œrodków i metod dopingu, podanym w Aktualnym Dodatku A Kodu Antydopingowego MKOl z 1 wrzeœnia 2001 roku (3), zmieszczono nastêpuj¹c¹ uwagê: W celu podjêcia ostatecznych decyzji, w przypadkach podejrzenia stosowania testosteronu, lub innych endogennych androgenów, nale y braæ pod uwagê zarówno wyniki zaburzeñ profilu steroidowego w moczu, jak i pomiar stosunku izotopów. Chromatograf gazowy sprzê ony z detektorem wysokiej rozdzielczoœci GC/HRMS W analizach antydopingowych bardzo istotnym elementem diagnostycznym, decyduj¹cym o mo liwoœciach wykrywania zakazanych œrodków w badanych próbkach moczu sportowców, jest wysoka czu³oœæ analityczna instrumentów badawczych, czyli zdolnoœæ do wykrycia najmniejszej iloœci danego zwi¹zku. Dotyczy to zw³aszcza wykrywania metabolitów steroidów anaboliczno-androgennych. Przerwa w przyjmowaniu tych œrodków na d³ugo przed spodziewan¹ kontrol¹ antydopingow¹, przeprowadzan¹ np. w czasie zawodów lub podczas zgrupowañ treningowych, sprawia, e stê enia tych metabolitów mog¹ byæ bardzo niewielkie, a ich wykrycie zwyk³ymi metodami wrêcz niemo liwe. 8

5 Postêpy diagnostyki antydopingowej Wprowadzenie do analiz antydopingowych aparatu o nazwie GC/HRMS (chromatograf gazowy sprzê ony z detektorem mas o wysokiej rozdzielczoœci) pozwoli³o na wykrywanie œladowych iloœci metabolitów steroidów anabolicznych, nawet po d³u szej ni miesi¹c przerwie w przyjmowaniu tych preparatów. Dotyczy to zw³aszcza zwi¹zków anabolicznych, takich jak metandienon, stanozolol, metylotestosteron i clenbuterol, których metabolity d³ugo utrzymuj¹ siê w organizmie. Od czasu wprowadzenia Spektrometrii Mas Wysokiej Rozdzielczoœci GC/HRMS do laboratorium antydopingowego w Kolonii w 1995 roku na 116 pozytywnych próbek a 75 zidentyfikowano za pomoc¹ tego aparatu (18). Spoœród 28 próbek, w których stwierdzano obecnoœæ metabolitów metandienonu, tylko w 7 przypadkach wykryto go tradycyjn¹ metod¹ GC/MS, zaœ pozosta³e potwierdzono wy- ³¹cznie metod¹ HRMS. W badaniach, przeprowadzonych przez Federacjê Podnoszenia Ciê arów przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atlancie w 1996 r. w ponad 40 próbkach, stwierdzono, równie za pomoc¹ tej metody, obecnoœæ metabolitów steroidów anabolicznych (18). Wysoka czu³oœæ i specyficznoœæ analiz przy bardzo dobrej powtarzalnoœci sprawi- ³y, e aparat HRMS sta³ siê urz¹dzeniem niezbêdnym do potwierdzania obecnoœci (zw³aszcza œladowych iloœci) metabolitów steroidów anabolicznych we wszystkich podejrzanych próbkach. Bardzo wysoka cena tego aparatu (oko³o dolarów) spowodowa³a poszukiwanie alternatywnych rozwi¹zañ technicznych. W wyniku tych poszukiwañ zosta³ skonstruowany chromatograf gazowy, sprzê ony ze spektrometrem MS/MS n, pozwalaj¹cy na wielokrotn¹ analizê g³ównych jonów widma poszczególnego metabolitu i znacznie zwiêkszaj¹cy mo liwoœci ich wykrywania. Pozwala on na potwierdzenie obecnoœci œladowych iloœci metabolitów steroidów anabolicznych, wykrytych w tradycyjnym aparacie GC/MS. Zak³ad Badañ Antydopingowych w Instytucie Sportu w Warszawie posiada tego typu aparat o nazwie GCQ Plus, firmy ThermoQuest-Finigan, który spe³nia wymogi, stawiane wyposa eniu laboratoriów antydopingowych, ubiegaj¹cych siê o akredytacjê MKOl. Aparat ten, poza zwyk³¹ analiz¹ GC/MS, pozwala równie na rozbicie wyizolowanego jonu, tzw. jonu prekursora danego zwi¹zku, na jony potomne, czyli tzw. córki, które s¹ charakterystyczne dla tego zwi¹zku. Pozwala równie na wykrywanie œladowych stê eñ metabolitów steroidów anabolicznych rzêdu 1 ng lub poni ej w 1 ml moczu (15). Wykrywanie metabolitów 5 œrodków anabolicznych o stê eniach 0,2 ng/ml sta³o siê niezbêdnym warunkiem uzyskania akredytacji MKOl przez laboratoria antydopingowe. S¹ to: clenbuterol oraz metabolity: nandrolonu, metylotestosteronu, metandienonu i stanazololu. Obni enie progu detekcji metabolitów nandrolonu wykaza³o, e mog¹ one w nieznacznej iloœci wystêpowaæ w moczu sportowców w warunkach fizjologicznych, zw³aszcza po wysi³kach (12). Przepisy Antydopingowe (3) wprowadzi³y progi (limity) dopuszczalnych stê- eñ nor-androsteronu, które dla kobiet wynosz¹ 5 ng/ml, zaœ dla mê czyzn 2 ng/ml moczu. 9 9

6 10 Warto wspomnieæ, e w badaniach antydopingowych, przeprowadzonych w Zak³adzie Badañ Antydopingowych Instytutu Sportu w 2001 r., stwierdzono, e w 15 próbkach stê enie nor-androsteronu wynosi³o powy ej 2 ng/ml i waha³o siê od 2,5 do 350 ng/ml, natomiast w innych 19 stê enie tego metabolitu by³o poni ej dopuszczalnej granicy, czyli 2 ng/ml. Tylko 2 próbki moczu zosta³y pobrane poza zawodami. Wyniki te potwierdzaj¹ uprzednie obserwacje, e wysi³ek fizyczny mo e mieæ wp³yw na wydalan¹ w moczu iloœæ tego metabolitu (12). Chromatograf cieczowy sprzê ony z detektorem masowym lub MS n (LC/MS lub LC/MS n ). Trzeci¹ nowoœci¹, jaka pojawi³a siê niedawno w laboratoriach antydopingowych, jest chromatograf cieczowy, sprzê- ony z detektorem masowym lub MS n (LC/MS lub LC/MS n ). Jak zaznaczyliœmy wczeœniej, wysoka powtarzalnoœæ i dok³adnoœæ analiz stanowi¹ o jakoœci badañ antydopingowych. Po³¹czenie spektrometrii masowej z odpowiedni¹ procedur¹ chromatograficzn¹ jest metod¹ z wyboru, charakteryzuj¹c¹ siê wysok¹ czu³oœci¹, powtarzalnoœci¹ i specyficznoœci¹ oraz mo liwoœci¹ oceny iloœciowej badanych zwi¹zków. O ile chromatograf gazowy sprzê- ony z spektrometrem mas (GC/MS) jest tzw. z³otym standardem w analizach lotnych substancji, to do pomiarów nielotnych zwi¹zków wymagana jest analiza w chromatografie cieczowym (HPLC) (5). To nowe rozwi¹zanie techniczne jest po³¹czeniem przez system API (Atmospheric Pressure Ionization) lub ElectroSpray starej, wypróbowanej metody chromatografii cieczowej wysokociœnieniowej (HPLC) z nowoczesnym detektorem MS (z mo liwoœci¹ wielokrotnej analizy MS n ). Pozwoli³o to ogromnie zwiêkszyæ zakres detekcji zwi¹zków o ciê arach masy molekularnej powy ej 1000, a nawet do (GC/MS mo e wykrywaæ tylko do 1000) (5). Szereg analitycznych parametrów wykrywania zakazanych zwi¹zków (czu³oœæ, powtarzalnoœæ, oznaczanie iloœciowe oraz ³atwoœæ obs³ugi aparatu) sprawia, e urz¹dzenie to nale y do zasadniczego wyposa enia nowoczesnych laboratoriów antydopingowych. Analiza próbek krwi aparatem LC/MS pozwala na wykrycie estrów testosteronu, a tym samym udowodnienie stosowania dopingu. Analiza LC/MS/MS okaza³a siê tak e bardzo dobr¹ metod¹ oznaczania ß-blokerów w moczu. Zgodnie z obecnymi przepisami antydopingowymi (3) dopuszczalne stê- enia salbutamolu (dozwolonego jedynie w inhalacjach) wynosz¹: 100 ng/ml w próbkach moczu, pobranych od sportowców w czasie zawodów i 1000 ng/ml w kontroli poza zawodami. Iloœciowe oznaczenia salbutamolu w moczu sportowców, wykonane w LC/MS, daj¹ znacznie lepsz¹ powtarzalnoœæ i prostolinijnoœæ pomiarów. Postêp techniczny, jaki dokona³ siê w analityce chemicznej w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat, sprawi³, e wykrywanie oraz identyfikacja substancji chemicznych i farmakologicznych uznanych za dopin- 10

7 Postêpy diagnostyki antydopingowej gowe, przesta³o praktycznie byæ problemem. Przed laboratoriami antydopingowymi staje obecnie nowe wyzwanie wykrywanie dopingu hormonami peptydowymi, wœród nich przede wszystkim erytropoetyny (EPO) 2 i hormonu wzrostu (hgh). Hormony peptydowe, takie jak rekombinowana egzogenna erytropoetyna (rhuepo) i rekombinowany hormon wzrostu (rhgh), znalaz³y siê na liœcie œrodków zakazanych przez MKOl ju w 1989 roku (klasa E), ale dot¹d nie by³o testów, które pozwala³y na udowodnienie stosowania ich w celach dopingu przez sportowców. Powodem brak wiarygodnych metod wykrywania oraz identyfikacji syntetycznych hormonów rhuepo i rhgh. Ostatnio pojawi³y siê doniesienia o nowej formie EPO (wykazuje znacznie d³u sze i silniejsze dzia³anie) o nazwie Novel Erythropoiesis Stimulating Protein (NESP). Synteza nowej formy erytropoetyny o nazwie fabrycznej Darbepoetin alfa, pobudza erytropoezê w szpiku w identyczny sposób, jak naturalnie wytwarzane EPO lub rhuepo. Modyfikacja cz¹steczki EPO, przez dodanie dwóch ³añcuchów sialowych, 2 Erytropoetyna jest hormonem glikoproteinowej (sk³adaj¹cym siê ze 165 aminokwasów i komponenty wêglowodanowej), wytwarzanym przez nerki, który reguluje prawid³owy poziom masy krwinek czerwonych w organizmie. Rekombinowany ludzki hormon EPO (rhuepo) syntetyczna erytropoetyna okaza³a siê lekiem bardzo skutecznym i dobrze tolerowanym, nieodzownym w terapii niedokrwistoœci dializowanych chorych z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek, w ciê kiej niedokrwistoœci w przebiegu chemioterapii nowotworów, jak te w leczeniu AIDS. Terapia rhuepo wymaga jednak czêstych, do trzech razy w tygodniu, wstrzykniêæ tego preparatu. 11 (z jednoczesn¹ zamian¹ 5 aminokwasów na cz¹steczki wêglowodanów) powoduje 3,5-krotne wyd³u enie czasu jej pó³trwania w organizmie. Pozwala to na ograniczenie podawania tego hormonu w leczeniu pacjentów z niedokrwistoœci¹ (10). Stosowanie rhuepo lub nowej formy tego hormonu NESP sta³o siê atrakcyjnym i skutecznym sposobem zwiêkszenia zdolnoœci organizmu sportowców do jeszcze wy szych osi¹gniêæ (wzrost transportu tlenu do miêœni), zw³aszcza w dyscyplinach wytrzyma³oœciowych. Metody wykrywania rekombinowanej egzogennej formy rhuepo, zaproponowane w programie EPO Sydney 2000, bêd¹ stosowane podczas kontroli antydopingowej w czasie najbli szych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City. Badania te opieraj¹ siê na dwóch rodzajach testów: 1)bezpoœrednich, ró nicuj¹cych struktury obu hormonów w próbkach moczu na podstawie ich niejednorodnoœci (16); 2)poœrednich, czyli oznaczaniu tzw. markerów osocza krwi, których zmiany s¹ efektem dzia³ania hormonu (8). Metody bezpoœrednie polegaj¹ na analizie zachowañ obu postaci hormonów w rozdziale elektroforetycznym; w polu elektrycznym poruszaj¹ siê one z ró n¹ szybkoœci¹. Porównanie uk³adu (oko³o 10 pasm-widm) izoform naturalnego hormonu EPO (bardziej kwaœne) z izoformami rhuepo (bardziej zasadowe) pozwala na odró nienie rekombinowanej rhuepo od naturalnej EPO. Uzyskane wyniki badañ próbek moczu lub surowicy porównu- 11

8 12 je siê z równoczeœnie przeprowadzonymi analizami uk³adu izoform: czystej naturalnej erytropoetyny, preparatów rekombinowanej rhuepo oraz próbek kontrolnych. Przydatnoœæ tej metody jako kryterium dowodowego stosowania dopingu erytropoetyn¹ mog¹ potwierdzaj¹ retrospektywne badania uczestników kolarskiego Wyœcigu Dooko³a Francji w 1998 roku. U 14 spoœród 102 zawodników stwierdzono podwy szenie poziomu EPO we krwi. W analizach elektroforetycznych 14 próbek moczu, pobranych od tych samych zawodników, stwierdzono uk³ad izoform typowy dla rekombinowanej rhuepo (16). PóŸniejsze badania potwierdzi³y u ytecznoœæ tej metody w ró nicowaniu syntetycznej i naturalnej erytropoetyny w moczu. Krótki czas pó³trwania erytropoetyny powoduje, e ju po godzinach nie stwierdza siê œladu rhuepo w moczu. Dlatego te przeprowadza siê oznaczanie tzw. markerów osocza krwi, które wskazuj¹ d³u sze utrzymywanie siê efektów dzia³ania przyjêtego hormonu. Do markerów tych zalicza siê oznaczenia przeprowadzane we krwi, jak: poziom hematokrytu, retikulocytów, % makrocytów (du ych erytrocytów) oraz w surowicy: poziomy rozpuszczalnego receptora transferyny (stfr), ferrytyny oraz erytropoetyny. Uwa a siê, e ta grupa markerów odznacza siê swoistoœci¹ i specyficznoœci¹ diagnostyczn¹, pozwalaj¹c¹ wyró niæ osoby przyjmuj¹ce rhuepo. Ponadto opracowano specjalne modele diagnostyczne wyników tych oznaczeñ, potwierdzaj¹cych stosowanie rhuepo (ON-MODEL) i zestaw wyników, wykluczaj¹cych przyjmowanie tego hormonu (OFF-MODEL). W ramach programu wspó³pracy MKOl i rz¹du australijskiego dokonano analizy wiarygodnoœci (walidacji) testów poœrednich oraz okreœlenia prawid³owych wartoœci tych markerów w grupie osób, uprawiaj¹cych sporty rekreacyjne, pochodz¹cych z ró nych krajów europejskich, azjatyckich oraz z Australii. Analizowano wp³yw p³ci, wieku oraz zmiennoœæ osobnicz¹ i wynikaj¹c¹ z stosowania ró nych metod oznaczeñ. Wyniki analiz próbek krwi i moczu wielokrotnie pobieranych w 1100-osobowej grupie ochotników, pochodz¹cych z 12 krajów, pozwoli³y na ocenê wiarygodnoœci tych testów. Badania potwierdzi³y, e stosowanie rhuepo powoduje okreœlone i powtarzalne zmiany hematologiczne jednakowe u sportowców, pochodz¹cych z ró nych kontynentów. Badania oznaczania poziomów tych markerów s¹ stosunkowo proste i wykonuje siê je metodami enzymo-immunologicznymi w aparatach hematologicznych (m. in. ADIVA 120 Hematological Analyser firmy BAYER). Zwraca siê jednak uwagê, e stosowanie preparatu rhuepo wraz z do ylnymi wstrzykniêciami elaza, praktykowane przez niektórych sportowców, mo e modyfikowaæ uzyskiwane wyniki. Obni a to poziom rozpuszczalnych receptorów transferyny, jednego z wa nych testów potwierdzaj¹cych stosowanie rhuepo. Dlatego zaleca siê, a eby u zawodników z wysokimi poziomami ferrytyny przeprowadzaæ testy dwukrotnie (przed i po sezonie zawodów) w celu wykluczenia mo liwoœci wahañ indywidualnych (wewn¹trzosobnicznych). 12

9 Postêpy diagnostyki antydopingowej Inn¹ metod¹ maskowania efektów stosowania preparatów rhuepo jest zwiêkszenie objêtoœci osocza krwi z jednoczesnym rozrzedzeniem jej sk³adników, co powoduje obni enie poziomów m. in. hemoglobiny, hematokrytu i innych markerów. Najczêœciej stosowane s¹ wstrzykniêcia do ylne preparatu skrobi hydroksyetanolowej (hydroxyethyl starch HES). Podczas Mistrzostw Œwiata (Lahti, luty 2001 r.) stwierdzono, e niektórzy norwescy narciarze stosowali ten preparat. Metoda GC/MS pozwala na jednoznaczne stwierdzenie obecnoœci metabolitów HES w moczu, a tym samym udowodnienie stosowania dopingu (17). Warto przy tym zaznaczyæ, e preparat HES mo e byæ przyczyn¹ ostrej niewydolnoœci nerek. Od stycznia 2000 roku stosowanie substancji, zwiêkszaj¹cych objêtoœæ osocza, zosta³o zakazane wesz³y na listê metod dopingu (3). Wykorzystywanie substytutów krwi, jak te sztucznych przenoœników tlenu, m.in. roztworów modyfikowanej hemoglobiny (krwi bydlêcej, pozbawionej sk³adników komórkowych HBOC- 201) lub emulsji tetrafluorowêgla (perfluorocarbon-pfc) jest równie zakazane (3), a ich wykrycie jest stosunkowo proste. Wspó³czesne metody wykrywania dopingu hormonem wzrostu (hgh) Podobne jak w przypadku EPO w procedurach, wykrywaj¹cych stosowanie preparatów hormonu wzrostu, wyró nia siê dwie metody (19): 13 1)bezpoœredni¹ immunologiczn¹, pozwalaj¹c¹ na odró nienie izomerów pochodzenia przysadkowego, naturalnie wytwarzanego hgh, od monomeru rekombinowanego egzogennego hormonu wzrostu rhgh; 2)poœrednie oznaczaj¹ce poziom markerów surowicy krwi, które œwiadcz¹ o d³u ej utrzymuj¹cych siê efektach dzia³ania tego hormonu (8,19). Obie metody wymagaj¹ pobierania próbek krwi. W przypadku pierwszej metody tzw. okno wykrycia wynosi 24 godziny od wstrzykniêcia preparatu rhgh, a ponadto wysi³ek fizyczny ma wp³yw na wynik badania, dlatego powinno byæ ono przeprowadzane rano przed treningiem i zawodami (19). Podwy szone wyniki markerów dzia- ³ania rhgh utrzymuj¹ siê przez okres oko³o 2 tygodni i s¹ wy sze u mê czyzn ni u kobiet. Na wyniki tych testów nie ma wp³ywu nawet bardzo intensywny wysi³ek fizyczny. Dlatego mog¹ byæ przeprowadzane u zawodnika zaraz po zakoñczeniu zawodów sportowych (19). Podstaw¹ interpretacji wyników testu bezpoœredniego jest stwierdzenie, e przysadkowy hormon wzrostu w surowicy zawiera ró ne molekularne izofomy: 22-kDa-GH i 20 kda-gh. Izomer 20 kda, normalnie znajduj¹cy siê w surowicy, stanowi 10% izomeru 22 kda-gh. Brak izomeru 20 kda-gh, a obecnoœæ wy³¹cznie 22 kda-gh, œwiadczy o podaniu rhgh. Badanie nie pozwala na wykrycie, czy podane zosta³y preparaty naturalnego przysadkowego hormonu lub hormonu uwalniaj¹cego hormon wzrostu (GHRH) (19). 13

10 14 Podstaw¹ badañ poœrednich dopingu z u yciem rhgh s¹ zmiany okreœlonych parametrów regulowanych przez naturalny hormon. Wykrycie stosowania rhgh jest mo liwe, gdy stwierdza siê wzrost poziomu (powy ej normy) GH-zale - nych markerów. Do markerów hgh nale ¹ 4 markery pochodzenia w¹trobowego: IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu); bia³ko 2-wi¹ ¹ce IFG-1 (IGF-2BG); bia³ko 3-wi¹ ¹ce IGF1 (IGF-3BG); ALS (acid labile sub-unit) oraz 4 markery pochodzenia kostnego: osteokalcina, prokolagen typ III (P-III-P), telepeptyd kolagenu I i propeptyd c-koñcowego kolagenu typ I (8,19). Dok³adne badania, przeprowadzone na 100 ochotnikach przed, w czasie i w 3 miesi¹ce od zaprzestania podawania rhgh, wykaza³y, e dla odró nienia grup, otrzymuj¹cych rhgh i placebo, wystarczy oznaczenie dwóch markerów IGF-1 i prokolagenu typ III (P-III-P). Badania wykaza³y te bardzo dobr¹ stabilnoœæ i powtarzalnoœæ oznaczeñ ww. markerów podczas ich przechowywania (19). Czu³oœæ diagnostyczn¹ powy szych testów, œwiadcz¹cych o stosowaniu dopingu z u yciem rhgh, ocenia siê na ponad 90%, z prawdopodobieñstwem mniejszym ni 1:10 000, e tego dopingu nie stosowano. Nale y podkreœliæ, e analiza dyskryminacyjna wyników przeprowadzonych testów wypada znacznie gorzej u kobiet ni u mê czyzn czu³oœæ diagnostyczna tych testów jest u nich znacznie ni sza (19). Reasumuj¹c, nale y podkreœliæ, e postêp techniczny, instrumentalny i analityczny, poparty osi¹gniêciami nauk podstawowych (farmakologii, fizjologii i patologii) i klinicznych, pozwala na coraz szybsze, dok³adniejsze i niezawodne wykrywanie oraz identyfikacjê œrodków i metod dopingu w sporcie. Coraz mniej pozostaje bia³ych plam, czyli tzw. niewykrywalnych œrodków w programach antydopingowych, z powodu braku w³aœciwych metod, za pomoc¹ których mo na jednoznacznie dowieœæ stosowania dopingu. Piœmiennictwo 1. Aguilera R. et al.: Improved Method of Detection of Testosterone Abuse by Gas Chromatography/Combustion/ Isotope Ratio Mass Spectrometry Analysis of Urine Steroids. Journal of Mass Spectrometry 1996, 31: Aguilera R. et al.: Screening urine for exogenous testosterone by isotope ratio mass spectrometric analysis of one pregnanediol and two androstnediols. Journal of Chromatography B, 1999, 727, Appendix A.: Prohibited Classes of Substances and Prohibited Methods Olympic Movement Antidoping Code. IOC. 1 September Ayotte C. et al.: Validity of Urinary Samples: Microbial Degradation. [in:)] Recent Advances in doping Analysis (4). Proceedings of the Manfred Dönike Workshop 16th Cologne Workshop on Dope Analysis 17th-22nd March 1996: Bogusz M., J.: Liquid Chromatography-mass spectrometry as a routine method in forensic sciences: a proof of maturity. Journal of Chromatography B, 2000,

11 Postêpy diagnostyki antydopingowej Chrostowski K.: Doping testosteronem wskaÿnik T/E i jego interpretacja. Sport Wyczynowy 1992, 11-12; Chrostowski K.: Doping testosteronem wskaÿnik T/Et (II). Test ketokonazolowy. Sport Wyczynowy 1994, 9-10: De Palo E. F. et al.: Carrelations of growth hormone (GH) and insulinlike growth factor 1 (IGF-1); effects of exercise and abuse by athletes. Clinica Chemica Acta 2001, 305: Dönike M. et al.: Nachweis von exogenem Testosteron. [in:] Sport: Leistung und Gesundheit. Edit.: H. Heck, W. Hollmann, H. Leisen, R. Rost. Köln Deutscher Ärzte Verlag, Egrie J. C., Browne J. K.: Development and Characterisation of Novel Erythropoiesis Stimulating Protein (NESP). Nephrology Dialysis Transplantation 2001, (suppl.3): Flenker U. et al.: Measurement of 13C/12C-Ratios to Confirm Misuse of Endogenous Steroids [in:] Recent Advances in doping Analysis (6). Proceedings of the Manfred Dönike Workshop 16th Cologne Workshop on Dope Analysis 15th-2nd March 1998: Geyer H. et al.: The Cologne protocol to follow up high testosterone/ epitestosterone ratios. [in:] Recent Advances in doping Analysis (4). Proceedings of the Manfred Dönike Workshop 16th Cologne Workshop on Dope Analysis 15th-2nd March 1996: Horning S. et al.: Detection of Exogenous Testosterone by 13C/12C Analysis. [in:] Proceedings of the Manfred Dönike Workshop 14th Cologne Workshop on Dope Analysis 17th-22nd March 1996: Horning S. et al.: Detection of ExogenousTestosterone by 13C/12C Analysis. [in:] Proceedings of the Manfred Dönike Workshop 15th Cologne Workshop on Dope Analysis 23nd-28th February 1997: Kwiatkowska D. i in.: Nandrolon metody wykrywania. Sport Wyczynowy 2001, 7-8: Lasle F., de Caurriz J.: Recombinant erythropoietin in urine. Nature 2000; 405, Thevis M., Opferman G., Schänzer W.: Detection of the plasma volume expander hydroxyethyl starch in human urine. Journal of Chromatography B 2000, 744: Schäncer W.: Abuse of androgens and detection of illegal use. [in:]. Testosteron. Action Deficiency Substitution. Edit. Nieschlag E., H. M. Behre. Springer 1998: Sonksen P. H.: Insulin, growth hormone and sport. Journal of Endocrinology 2001, 170:

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nasz cel 3 proc. światowego rynku Kilka faktów o Orphée Notowania 4 5 CORMAY CORMAY & Orphée Orphée DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE emoglobina A1c w rozpoznawaniu i monitorowaniu cukrzycy

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego PRACE PRZEGL DOWE Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja i walidacja metody ADSRRS-fingerprinting konstrukcja zestawu diagnostycznego do ró nicowania genetycznego drobnoustrojów

Optymalizacja i walidacja metody ADSRRS-fingerprinting konstrukcja zestawu diagnostycznego do ró nicowania genetycznego drobnoustrojów PRACE PRZEGL DOWE Optymalizacja i walidacja metody ADSRRS-fingerprinting konstrukcja zestawu diagnostycznego do ró nicowania genetycznego drobnoustrojów Beata Krawczyk, Krzysztof Lewandowski Katedra Mikrobiologii,

Bardziej szczegółowo

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy PRACE ORYGINALNE Marta FICHNA 1, Maria GRYCZYÑSKA 1 Anna SOWIÑSKA 3 Jerzy SOWIÑSKI 1 Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy Metabolic

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

Metabolomika narzêdzie w genomice funkcjonalnej i biologii systemów

Metabolomika narzêdzie w genomice funkcjonalnej i biologii systemów PRACE PRZEGL DOWE Metabolomika narzêdzie w genomice funkcjonalnej i biologii systemów Maciej Stobiecki Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznañ Metabolomics a tool in functional genomics

Bardziej szczegółowo

Cystatyna C w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek

Cystatyna C w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek Przewlek³a choroba nerek stanowi narastaj¹cy problem kliniczny w zwi¹zku z wyd³u eniem œredniej d³ugoœci ycia, jak i wystêpowaniem towarzysz¹cych przewlek³ych chorób

Bardziej szczegółowo

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej , 97-104 97 Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej II Ogólnopolska Konferencja, Poznañ 13-14 IX 1996 W dniach 13-14 wrzeœnia 1996 roku odby³a siê w Poznaniu, w Katedrze Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium

SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium 4 Ponad 2800 wystawców z 61 krajów, prezentujących tysiące najnowszych produktów i technologii, czyli Arab Health

Bardziej szczegółowo

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 W kwartalniku DROGI i MOSTY drukowane s¹ prace naukowe, naukowo techniczne i studialne z dziedziny in ynierii l¹dowej, obejmuj¹ce zagadnienia z zakresu projektowania,

Bardziej szczegółowo

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA PRACE PRZEGL DOWE Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA Luiza Handschuh 1,2, Krzysztof Lewandowski 1, Maciej KaŸmierczak 1, Mieczys³aw Komarnicki 1, Marek Figlerowicz

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Koncepcje nutrigenomiki

Koncepcje nutrigenomiki PRACE PRZEGL DOWE Koncepcje nutrigenomiki Maria Kozio³kiewicz Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika ódzka, ódÿ Nutrigenomics concepts Summary The term nutrigenomics refers to the effect of diet

Bardziej szczegółowo

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda SPIS TREŒCI Wstêp 11 I Pieni¹dz krajowy i pieni¹dz miêdzynarodowy (Gra yna Krasowska-Walczak) 13 1 Istota i funkcje pieni¹dza Organizacja obiegu pieniê nego 13 11 Ewolucja i znaczenie pieni¹dza Teorie

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo