ZAKŁADU ANALITYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁADU ANALITYCZNEGO"

Transkrypt

1 OFERTA USŁUGOWO-BADAWCZA ZAKŁADU ANALITYCZNEGO kierownik Zakładu dr inż. Renata Kulesza CZĘŚĆ I Badania fizyko-chemiczne i spektralne w kierunku ustalenia składu mieszanin i/lub potwierdzenia tożsamości substancji wraz z profilami ewentualnych zanieczyszczeń (badania pod kątem REACH) CZĘŚĆ II Badania detergentów CZĘŚĆ III Inne badania i analizy Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 9 Tel / fax KRS , NIP , REGON

2 CZĘŚĆ I Badania fizykochemiczne Lp. Badanie Metoda REACH* Metoda pomiaru ASTM E 537 (analiza termiczna) Temperatura topnienia / A. krzepnięcia / płynięcia PN-ISO 392 (temp. krystalizacji) PN-ISO 306 (temp. płynięcia) ASTM E 537 (analiza termiczna) A.2 2 Temperatura wrzenia PN-ISO 98 początek wrzenia (met. destylacyjna) zakres wrzenia 3 Gęstość / gęstość względna A.3 ISO (ciecze, areometr) ISO 758 (ciecze, piknometr) NF T (ciała stałe, piknometr) 4 Rozpuszczalność w wodzie A.6 procedura BA-AD/PB-23 (metoda z kolbą) 5 Współczynnik podziału A.8 procedura BA-AB/PB-0 (metoda HPLC) 6 Temperatura zapłonu A.9 PN-EN ISO 279 (tygiel zamknięty Pensky- Martens) PN-EN ISO 3736 (tygiel zamknięty Abel) 7 Temperatura zapłonu i palenia - PN-EN ISO 2592 (tygiel otwarty Cleveland a) 8 Palność ) A.0 badanie wstępne badanie pełne 9 Palność w kontakcie z wodą 2) A.2 wariant wariant 2 0 Temperatura samozapłonu (ciecze) A.5 DIN 5794 Temperatura samozapłonu (ciała stałe) A.6-2 Właściwości utleniające 3) A Liczbowo średnia masa cząsteczkowa i rozkład masy cząsteczkowej polimerów Zawartość polimerów o małej masie cząsteczkowej Rozpuszczanie/Ekstrakcja polimerów w wodzie A.8 badanie wstępne badanie pełne metoda chromatografii żelowej lub MALDI-TOF A.9 metoda chromatografii żelowej A.20 6 Lepkość kinematyczna - 7 Lepkość dynamiczna - - PN-EN ISO 304 (wiskozymetr kapilarny) PN-EN ISO (lepkościomierz Höpplera) Strona 2 z

3 Lp. Badanie Metoda REACH* 8 Granice wybuchowości / palności - Metoda pomiaru procedura BA-AD/PB-07 (metoda bomby kalorymetrycznej, norma PN-C dla cieczy, norma PN-ISO 928 dla ciał stałych) 9 Wartość ph - PN-C Szybkość parowania - metoda wagowa 2 Temperatura rozkładu - ASTM E 537 (analiza termiczna) * metoda wskazana w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 mgr inż. Barbara Krzysiak-Warzała tel Badania spektralne w kierunku potwierdzenia tożsamości substancji Lp. Badanie GC/MS Rejestracja widm metodą spektrometrii mas Py-GC/MS MS 2 Rejestracja widm metodą spektroskopii w podczerwieni FTIR 3 Rejestracja widm metodą spektroskopii UV/Vis 4 Analiza pierwiastkowa (XRF lub ICP) 5 Analiza TG 6 Analiza DSC mgr Izabela Semeniuk tel Strona 3 z

4 Badania w kierunku ustalenia składu mieszanin wraz z profilami ewentualnych zanieczyszczeń Lp. Badanie Analiza jakościowa metodą spektrometrii mas GC/MS LC/MS MALDI/TOF 2 Analiza jakościowa metodą spektroskopii w podczerwieni FTIR 3 Analiza elementarna CHNS 4 Oznaczenie zawartości chloru 5 Analiza pierwiastkowa półilościowa (metoda XRF) 6 Oznaczenia zawartości metali (metoda ICP) 7 Analiza TG 8 Analiza DSC 9 Analiza ilościowa metodą chromatografii gazowej 0 Analiza ilościowa metodą chromatografii cieczowej Analiza metodą chromatografii żelowej (THF lub DMF) *) Cena zależna od złożoności problemu badawczego. dr inż. Renata Kulesza tel mgr Izabela Semeniuk tel Wykrywanie substancji SVHC w produktach gotowych i wyrobach Materia Opis Produkt /wyrób Ciekła Mieszanina rozpuszczalników Produkt jednorodny Ciekła Zawiesina, emulsja, farba Produkt niejednorodny Stała Tworzywo sztuczne, proszek, tkanina, płyta meblowa itp. Wyrób jednorodny Stała Tworzywo sztuczne, proszek, tkanina, płyta meblowa itp. Wyrób niejednorodny, złożony kilku elementów z różnych materiałów dr inż. Renata Kulesza tel Strona 4 z

5 CZĘŚĆ II Badania fizykochemiczne Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w alkoholu etylowym PN-90/C Oznaczanie zawartości substancji anionowo czynnych metodą bezpośredniego dwufazowego miareczkowania ręcznego lub wg PN ISO 227:2000 mechanicznego 3 Oznaczanie zawartości substancji kationowo czynnych wg PN-EN ISO Oznaczanie ogólnej zawartości tlenku fosforu (V) w postaci Metoda wagowa fosforomolibdenianu chinoliny PN-ISO Oznaczanie lepkości metodą Brookfielda wg PN-ISO Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych wg PN-EN ISO Oznaczanie napięcia powierzchniowego i napięcia międzyfazowego wg PN-90/C Oznaczanie ph roztworów i dyspersji środków powierzchniowo czynnych wg PN-EN Oznaczanie zawartości suchej substancji organicznej wg BN-88/643-0/06 0 Oznaczanie zawartości aktywnego tlenu wg PN-92/C-0486 Oznaczanie zawartości aktywnego chloru - dr inż. Jolanta Zimoch tel Badania użytkowe dla środków piorących 2 Oznaczanie zdolności piorącej środków piorących na tkaninie EMPA 02 (5 różnorodnych zabrudzeń) Oznaczanie inkrustacji zmian parametrów tkaniny bawełnianej po praniu dr inż. Jolanta Zimoch tel BA-AI/PB-03 wg PN-83/C Strona 5 z

6 Badania użytkowe dla środków myjących Oznaczenie zdolności myjącej płynów do mycia naczyń (zabrudzenie normalne i niskotłuszczowe) według wytycznych międzynarodowych IKW BA-AI/PB-04 2 Oznaczenia zdolności emulgowania tłuszczów wg PN-C Oznaczenie właściwości pianotwórczych metodą Ross-Miles a wg PN-ISO Oznaczenie zdolności myjącej tabletek do zmywarek Oznaczenie zdolności namaczania płynów do ręcznego mycia naczyń Oznaczanie zdolności usuwania zabrudzeń tłuszczowych metodą lift off Oznaczanie zdolności usuwania kamienia wodnego w preparatach do mycia łazienek dr inż. Jolanta Zimoch tel według wytycznych międzynarodowych IKW BA-AI/PB-05 BA-AI/PB-08 BA-AI/PB-07 BA-AI PB-06 Badania biodegradacji Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej związków organicznych w środowisku wodnym. Zanikanie RWO 2 Oznaczanie podatności na biodegradację. Metoda M.I.T.I. 3 4 Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej związków organicznych w środowisku wodnym. Zmodyfikowane badanie przesiewowe. Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej związków organicznych w środowisku wodnym w warunkach testu statycznego. Test Zahn-Wellensa. mg inż. Karolina Kozupa tel OECD 30A EU C.4-A BA-AF/PB-09 OECD 30C EU C.4-F BA-AF/PB-2 OECD 30E EU C.4-B BA-AF/PB- OECD 302B EU C.9 BA-AF/PB-08 Strona 6 z

7 CZĘŚĆ III Badania fizykochemiczne i elektrochemicznej 2 Oznaczanie zawartości azotu, węgla, wodoru i siarki metodą mikroanalizy elementarnej Oznaczenia chloru z wykorzystaniem miareczkowania elektrochemicznego BA AD/PB- BA-AD/PB-4 3 Wyznaczenie przewodności właściwej BA-AD/PB-5 4 Oznaczanie alkaliczności BA-AD/PB-6 5 Oznaczanie liczby jodowej BA-AD/PB-7 6 Oznaczanie liczby hydroksylowej BA-AD/PB-9 7 Oznaczanie liczby zmydlania BA-AD/PB-26 8 Oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera BA-AD/PB-27 9 Oznaczanie liczby kwasowej BA-AD/PB-36 0 Oznaczanie zawartości azotu metodą analizy elementarnej z detekcją chemiluminescencyjną Oznaczanie zawartości siarki metodą analizy elementarnej z detekcją fluorescencji UV BA-AD/PB-39 BA-AD/PB-40 2 Oznaczanie zawartości chloru metodą kulometryczną BA-AD/PB-4 mg Beata Koreń-Szwarc tel mgr inż. Barbara Krzysiak-Warzała tel Strona 7 z

8 Badania chromatograficzne Oznaczanie zawartości ftalanów w tworzywach sztucznych GC/FID 2 Oznaczanie składu frakcyjnego oksyetylenowanych alkoholi C 8 BA-AA/PB C 8 Oznaczanie składu frakcyjnego oksyetylenowanych estrów metylowych kwasów tłuszczowych Oznaczanie składu frakcyjnego estrów metylowych kwasów tłuszczowych Oznaczanie gliceryny, mono, di-, triglicerydów i estrów metylowych kwasów tłuszczowych Oznaczanie zawartości wolnego fenolu oraz innych lotnych składników w różnego rodzaju żywicach mg inż. Maria Organek tel mg Piotr Woszczyński tel BA-AA/PB-03 BA-AA/PB-04 BA-AA/PB-09 BA-AA/PB- 7 8 Oznaczanie alkoholi w mieszaninie lotnych związków organicznych Oznaczanie zawartości metanolu w roztworach alkoholu etylowego BA-AK/PB-20 GC mgr Ewa Dresler tel Oznaczanie benzoesanu denatonium (bitrexu) i innych skażalników Oznaczanie jakościowe i ilościowe metodą GC/MS lotnych związków organicznych w złożonych mieszaninach dr Ewa Nowakowska-Bogdan tel dr Euzebiusz Dziwiński tel GC/FID GC/MS BA-AC/PB-0 Strona 8 z

9 Oznaczanie stężenia pochodnych furanu w olejach transformatorowych BA-AB/PB-0 2 Wyznaczanie współczynnika podziału n-oktanol/woda BA-AB/PB-0 Oznaczanie stężenia bisfenolu A i produktów ubocznych 3 powstających podczas jego produkcji za pomocą HPLC z detekcją UV BA-AB/PB-3 Oznaczanie stężenia polietylenoglioli (PEG) za pomocą HPLC z detekcją 4 ELSD BA-AB/PB-4 Oznaczanie stężenia benzoesanu denatonium (bitrexu) za pomocą 5 HPLC z detekcją UV BA-AB/PB-5 6 Oznaczanie stężenia nonylofenolu za pomocą HPLC z detekcją UV BA-AB/PB-6 7 Oznaczenie ilościowe i jakościowe 3 izomerów bisfenolu-f za pomocą HPLC z detekcją UV BA-AB/PB-8 8 Oznaczanie ilościowe i jakościowe sześciu eterów bisfenolu A (BADGE) w żywicach epoksydowych za pomocą HPLC z detekcją BA-AB/PB-22 UV 9 Oznaczanie zawartości aldehydu propionowego w alkilenowych pochodnych alkoholu allilowego za pomocą HPLC z detekcją UV BA-AB/PB Oznaczanie ilościowe i jakościowe glicerolu i digliceroli za pomocą HPLC z detekcją RI BA-AB/PB-25 2 Oznaczanie zawartości ftalanu bis(2-etyloheksylowego) w próbkach miękkiego PVC za pomocą HPLC z detekcją UV BA-AB/PB Oznaczanie ilościowe i jakościowe orto- i para-nonylofenolu metodą HPLC z detekcją UV BA-AB/PB Oznaczanie jakościowe i ilościowe kwasu maleinowego i asparaginowego za pomocą HPLC z detekcją UV BA-AB/PB-28 * w zależności ilości oznaczanych zanieczyszczeń dr Małgorzata Mościpan tel mgr inż. Magdalena Zarębska tel Strona 9 z

10 24 Badanie metodą chromatografii żelowej z detekcją RI oligomerów rozpuszczonych w tetrahydrofuranie 25 Badanie metodą chromatografii żelowej z detekcją UV oligomerów rozpuszczonych w dimetyloformamidzie 26 Badanie metodą chromatografii żelowej z detekcją RI oligomerów rozpuszczonych w dimetyloformamidzie 27 Badanie metodą chromatografii żelowej z detekcją UV oligomerów rozpuszczonych w tetrahydrofuranie * w zależności od zakresu obliczeń dr Małgorzata Mościpan tel mgr inż. Magdalena Zarębska tel BA-AB/PB-02 BA-AB/PB-09 BA-AB/PB-9 BA-AB/PB Analiza jakościowa metodą HPLC z detekcją spektrometrii masowej dr Bogusław Poźniak tel BA-AB/MS/PB-0 Strona 0 z

11 Badania spektroskopowe Oznaczanie zawartości ftalanów w tworzywach sztucznych FTIR 2 Oznaczanie stosunku izomerów orto- i para-alkilofenolu FTIR 3 Oznaczanie składu pierwiastkowego metodą spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej BA-AH/PB-0 mgr Izabela Semeniuk tel Analiza termiczna Oznaczanie czystości eutektycznej krystalicznych związków organicznych metodą DSC BA-AE/PB-02 2 Oznaczanie temperatury zeszklenia metodą DSC BA-AE/PB-03 mgr Ewa Sabura tel Badania biodegradacji Podatność olejów na rozkład biologiczny w wodzie. 2 Oznaczenie zawartości węgla całkowitego, organicznego i nieorganicznego mg inż. Karolina Kozupa tel CEC L 33-A-93 BA-AF/PB-0 TOC Zakład Analityczny Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia ul. Energetyków 9, Kędzierzyn-Koźle, tel.: (77) , fax: (77) , Strona z

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 listopada 2013 r. Nazwa i adres: ORLEN LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 27 Data wydania: 5 lipca 2013 r. Nazwa i adres J.S. HAMILTON

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy Ochrona środowiska 1

Polskie Normy Ochrona środowiska 1 Polskie Normy Ochrona środowiska 1 Idź do zakresu: Geotechnika, geodezja, geologia, jakość gleby OCH Ochrona przed hałasem i promieniowaniem Gospodarka odpadami POW Jakość powietrza Gospodarka wodno-ściekowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 3 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 313

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania WYDZIAŁ CHEMICZNY PLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa SPRAWZDANIE KŃCWE z wykonania zadania Zagospodarowanie odpadów poli(tereftalanu etylenu) (PET) pochodzących z butelek po napojach

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalnik KONSOL V

Rozpuszczalnik KONSOL V 1. Identyfikacja produktu Identyfikacja producenta i dystrybutora Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Przeznaczenie profesjonalne do rozcieńczania farb drogowych. Producent: Fabryka Farb

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Substancje pomocnicze pod względem jakościowym muszą odpowiadać kryteriom określonym w odpowiedniej monografii opisanej w Farmakopei

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/25

24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/25 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/25 DECYZJA KOMISJI z dnia 14 listopada 2012 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Składniki niebezpieczne: >0,1% Alkohol etylowy; etanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6 F: R11

Składniki niebezpieczne: >0,1% Alkohol etylowy; etanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6 F: R11 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Przeznaczenie: Kosmetyka. Oliwka do skórek. Dystrybutor: La Femme Cosmetics S.A.; ul. Chylońska 210; 81-007 Gdynia, Polska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny 90-924 Łódź ul. S. Żeromskiego 116 http://chemia.p.lodz.pl/ Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej 90-924 Łódź, ul. S. Żeromskiego 116 Pracownia Elektrochemii i Korozji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

DIX - Żel do udrażniania rur DIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

DIX - Żel do udrażniania rur DIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

BADANIA JAKOŚCI ŚRODKA NAWANIAJĄCEGO GASODOR S-FREE

BADANIA JAKOŚCI ŚRODKA NAWANIAJĄCEGO GASODOR S-FREE I N S T Y T U T N A F T Y I G A Z U PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A Telefon: (012) 421 00 33 Fax: (012) 421 00 50 ZAKŁAD NAWANIANIA PALIW GAZOWYCH ODDZIAŁ WARSZAWA PL 01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25

Bardziej szczegółowo