Mefedron i jego nowe pochodne - aspekty toksykologiczne, medyczne i prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mefedron i jego nowe pochodne - aspekty toksykologiczne, medyczne i prawne"

Transkrypt

1 Raf al Skotoronek Raf al Ce lińs k i Czes łuui Chouianiec A llila Skotoronek Mefedron i jego nowe pochodne - aspekty toksykologiczne, medyczne i prawne Wstęp W kwietniu 2010 roku opin ię pub liczną na Wyspach Brytyjskich wstrząsnęły doniesienia prasowe o zgonach kilku nastolatków, których przyczyną było rzekomo zaży cie preparatu. meow meow"("miaow") zawierającego mefedron - psychostymulant z grupy katynonów, który legalnie n a być m ożn a było w Internecie [1J. Badania sekcyjne oraz toksykologicznenie potw i e rd z iły do n iesień - w zwłokach nie stwierdzono o becnośc i tego związku. Mimo to rząd Wie lkiej Brytanii zd elega li zował mefe dron [2J. Oczywiście nie rozwią z ało to problemu - w ni e dług i m czasie na rynku pojawiły się nowe zamienniki mefedronu, np. nafyron (naftylopirowaleron) rozprowadzany jako środek o nazwie "Energy 1" - NRG-1, a ostatnio t a kż e.jvory Wave" i MDAi (5,6-metylenodioksy-2-aminoindan) [3--<)J. Również sam mefedron nadal jest stosunkowo łatwo dostępny, z tym że zamiast przez Internet jest nabywany od ulicznych dilerów za dwukrotnie wyższą ce nę - 1 gram kosztu je ok. 20 GBP [7J. Często jest też składnikiem produktów rozprowadzanych jako jego zam ienniki. Analiza preparatów NRG- 1-3 ("meledronu drugiej generacji") wykazała, że wi ększość z nich nie zawi era deklarowanego nafyronu, zaw iera natomiast mefedron i inne nowe pochod ne katynonu [B-9J. Równi eż w Polsce, w z wiązku ze wzrostem liczby zg łos ze ń zatruć legalnymi ś rod kam i psychoaktywnymi w 2010 roku, można było obse rwować podobn ą " hi ste r i ę an tydo pa l acz ową" (termin uż ywan y przez prof. Jerzego Vetulaniego), która w dużym stop niu p rzyczyniła się do pośp i e s zn eg o wprowadzenia ustawy z dnia 8 pa źdz iern i ka r. o zmianie ustawy o p rzec iwdziałan i u narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU 2010 nr 213, poz. 1396) [10J. W naszym kraju jeszcze do niedawna nie było ani jednego analitycznie potw ierdzonego śmie rte lnego zatrucia "ś rod kami zastępczymi " (dopalaczami), choć takie przypadki nierzadko był y wskazywane i stronniczo n agłaśn ia ne w prasie i telewizji. Pierwsze doniesienia na ten temat, m.in. przypadku śmie rte lne go zatrucia mefedronem i samobójczego zatrucia dopalaczem zakupionym za po średnictwem Internetu, przedstawiono dopie ro podcza s ostatniego XXVIII Zjazdu Toksykologów Sądowych w Szklarskiej P orębi e w 2011 L [11-12J. Cel pracy i metodyka W niniejszej pracy przed stawi ona będzie toksykologiczna, medyczna i prawna charakterystyka mefedro nu - psychostymulanta d ostępnego na krajowym rynku narkotykowym, o udowodnionej wysok iej toksycznoś ci, który wzbudził szeroką dysk usję na tema t dopalaczy na Wyspach Brytyjskich - na podstawie dostę pne j literatury naukowej i obowiąz uj ących przepisów prawnych. W tym celu przeszukano b az ę medyczną PubMed, wpisując hasła : mephedrone (63 znalezione prace, stan na 9 sierpnia r.) oraz 4-Methylmethcathinone (21 znalezionych prac, stan na 9 sierpnia L). Dodatkowo przejrzano polskie czasopisma z lat , które po ru szaj ą prob l e ma ty kę narkoma nii ("Alkoholizm i Narkoman ia", "Archiwum Medycyny S ą dowej i Kryminologii", "Neuropsychiatria i Neuropsychologia",. Problerns ot Forensic Sciences", "Problemy Kryminalistyki", "Problemy Narkomanii", "Przegląd Lekarski ",.Psychiatna Polska", "Serwis Informa cyjny Narkomania"). W polskim p iśm ienn ictwie znaleziono jedynie dwie prace przeg lądowe poświę cone mefedronowi i jedną p racę kazuis tyczną [13-15J. Katynony i khat Opis substancji Katynony, do których n al e ż y mefedron, to grupa substancji wywodzących się z katynonu, czyli a-aminopropiofe nonu, alkaloidu z grupy fenetyloamin, a ściślej ji-ketoamfetamin, zawartego w Catha edulis (khat, kat. kata) - egzotycznej, zimozielonej roślinie pokroju krzewiastego lub drzewiastego z rodz iny dławiszowatych (Celastraceae), w Polsce znanej jako czuwaliczka jadalna. Oprócz katynonu roślina ta zawiera norefedrynę, norpseu doefedrynę (katynę), katy ninę, katydynę. ed ulinę, celestynę, cholinę, taninę i inne substancje odpowiadające za jej psychoaktywne, podtrzymujące stan czuwania d z iałan i e (stą d jej polska nazwa). Znanych jest kilka naście synonimów knat: african salad, bushman's tea, abyssinian tea, african tea, arabian lea, cath gat, kaht, rnahulo, rniras, mustitete, tohoc, tschat. Świeże liście khat zawierają o ko ło 54

2 O,Og..{),33% kaiynonu [161. Catha edulis naturalnie wys t ę puje we wschodniej Afryce i na Półwyspi e Arabskim, jest równ ie ż uprawiana np. w Somalii i Jemenie, będąc głównym ź ródłem utrzymania mieszkańców. Tradycyjnie jest spożywan a pod postac ią naparu lub palona podczas spot kań towarzyskich i ceremonii religijnych jako tzw. narkotyk zwyczajowy, młode liś cie s ą również żute [17]. Dz iałan ie na organizm ludzki Ze wzgiędu na swoje pobu dzające właśc iwo ści czuwaliczka b yła znana i wykorzystywana już w świecie starożytnym, m.in. przez Egipcjan, którzy traktowali ją jako "boski pokarm" [16]. Stosowano ją i stosuje s ię nada l w medycynie ludowej w leczeniu melancholii i depresji, a także podawano ją ż o ł n i e rzo m w czasie działań wojennych, pon i ewa ż zmniejsza uczucie głodu i zmęczenia [18]. Pod wz glę d em struktury i działania jej aktywny składnik - katynon, przypomina e fedrynę i inne pochodne amfetaminy (jest to tzw. naturalna amfetamina). Wpływa na prze kaźnietwa dopaminergiczne, serotoninergiczne i noradrenergiczne (19). Powoduje podnie cenie, stan eulorii i hamuje łak nien ie. Efekty te są k rót kot rwałe ze wz ględu na szybki metabolizm, charakterystyczny dla związków z grupą karbo nylową przy węglu a [20J. (bk-pmma, metedron), fenylow ą (4-MBC), fluorem (4-FMC, flefedron), chlorem (4-CMC, clefedron) albo bromem (4-BMC, brefedron) (21). Schemat struktury ogólnej katynonów przedstawiono na rycinie 1, natomiast bud owę wybranych pochodnych katynonu w tabel i 1. o R 3 I N, R 1 R 4 Ryc. 1. Struktura ogólna katynonów Fig. 1. Generał structure ot cathinones Źródł o (ryc. 1-2): autorzy o R 2 Przypadki n a d u ż yci a Intoksykacja khat najczęśc ie j przyjmuje postać tachykardii i umiarkowanej hipertonii. Przew lekłe przyjmowanie zwiększa skłonność do zachowań agresywnych i brutal nych. Katynon ma umiarkowany pote ncjał uzależniający, głównie psychicznie. W 1974 roku Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) u za ieżn i e n ie od khat (katyni zm) zaliczy ł do ośmiu podstawowych typów toksykomanii na św i e cie, po zost ałe typy to: opiatowy, konopiowy, kokainowy, amfetaminowy, halucynogenny, barbituranowo-aikoholowy oraz typ lotnych rozpuszczalników [171. Powyż sze fakty u zasadn iły uję c ie ro ś l i ny w wykazie będącym załączniki em do ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwd z ia łani u narkomanii (DzU 2009 nr 63, poz. 520), na mocy której posiadanie ro ślin żywych, suszu, nasion, wyciągów oraz ekstraktów z khat jest w Polsce zabronione. Ryc. 2. Strukturameteorenu Fig. 2. Structure of mephedrone Grupa katynon6w Group ol cathinones Tabela 1 Nazwa związku R, R, R, R, Katynon - H H H Etkatynon - H H C 2 H s Efedron - H H CH, Dimetylokatynon - H CH, CH, Bufedron - CH, H CH, Mefedron CH, H H CH, Grupa katynonów Oprócz naturalnego katynon u do licznej grupy katynonów zalicza się substancje pochodne - metkatynony i metylony, w w i ę kszości otrzymane sztucznie (substitutea cathinones), n aj cz ę ś c i ej przez podstawi enie atomó w wodoru grupami CH, i C, H" ale także grupą m eto ksy lową Metedron OCH, H H CH, Flefedron F H H CH, Brefedron Br H H CH, Cleledron CI H H CH, Źródło : opracowanie własne 55

3 Mefedron i jego pochodne Opis substancji Omawiany w niniejszej pracy mefedron jest 4-metylometkatynonem (4-MMC), a dokładniej 2-(metyloamino) 1-(4-metylofenylo)propan-1-onem, o wzorze sumarycznym C 11H1SNO i średniej masie cząsteczkowej równej 177,2429 g/mol (ryc. 2). Po raz pierwszy został zsyntetyzowany i opisany w 1929 roku przez Saema de Burnaga (22). Na rynek wprowadziła go izraelska firma Neorganics [14]. Obecnie stosowany jest głównie przez "klubowiczów" w wieku lat, rn.ln. jako alternatywa dla tabletek ecstasy (MDMA), być może w związku z pogorszeniem ich jakości [23-24]. Potencjalnymi odbiorcami katynonów są - oprócz młodzieży - również osoby uzależnione od amfetaminy i jej pochodnych, dla których substancje te są ich tańszymi i łatwiej dostępnymi zamiennikami (tzw. ATS - Amphetamine Type Stimulants). Najczęstszymi drogami podania są drogi donosowa (bardzo szybki początek działania, większy potencjał uzależniający) w dawce mg oraz doustna w dawce mg, ale zdarzają się też przypadki zażywania mefedronu w postaci iniekcji (213 dawki doustnej) i doodbytniczo (średnio 100 mg w postaci wlewu lub żelatynowych kapsułek) [6]. Mefedron na Wyspach Brytyjskich był sprzedawany jako "sól do kąpieli" (bath sa/q, "eksperymentalna substancja chemiczna" (research cnemicet; iub przez tzw. ogrodników jako "odżywka dla roślin" (plant toodi pod nazwami meow meow, MCAT, Grab (ze względu na rybi zapach) i bubbles [25]. Ten syntetyczny anaiog katynonu jest legalnie produkowany głównie w Azji i sprzedawany hurtowo w cenie od 2500 do 4000 GBP za kilogram [1]. W Polsce do niedawna był dostępny w fun shopach (smile shopach, party shopach, smart shopach, head shopach, coftee shopach) lub za pośrednictwem witryn internetowych w dwóch postaciach: stałej - siarczanu lub chlorowodorku, dobrze rozpuszczalnych w wodzie ("białych proszków", "soli do kąpieli" o nazwie.cocotno", tabletek lub pigułek), i płynnej - żółtawej zasady, słabo rozpuszczalnej w wodzie. Mefedron może być również niedeklarowanym składnikiem innych preparatów psychoaktywnych [26]. Cena za 1 gram wynosi około 40 zł, zależnie od kupowanej ilości. Metody syntezy Synteza mefedronu nie jest skomplikowana i może być prowadzona w nie profesjonalnych laboratoriach narkotykowych. Do jej dokonania można wykorzystać dwa procesy: bromowanie 4-metylopropiotenonu i następnie reakcję z metyloaminą lub utlenienie 4-metyloefedryny za pomocą KMnO, [6, 21]. W obu reakcjach produktem jest mieszanina enancjomerów R- i S-mefedronu. Oczywiście możliwa jest również synteza stereoselektywna bardziej aktywnego biologicznie S-mefedronu [6J. Działanie na organizm ludzki Mefedron jest stymulantem ośrodkowego układu nerwowego o działaniu empatogennym/entaktogennym (wzm ag aj ą cym uczucie empatii), halucynogennym i psychostymulującym, nieco słabszym niż klasyczne amfetaminy. Po przyjęciu doustnym dawki mg obserwuje się pobudzenie, euforię, chęć rozmowy, umiarkowane pobudzenie seksualne, zwiększenie czujności, otwartość i poprawę nastroju (efekty pojawiają się po minutach i trwają do 2-4 godzin, podobnie do kokainy). Działania niepożądane, występujące u około 56% użytkowników, to: nadmierne pocenie się (tzw. pot mefedronowy o specyficznym ostrym zapachu), bóle i zawroty głowy, zwiększenie ciśnienia tętniczego, skurcz naczyń obwodowych (charakterystyczne zimne, niebieskie palce), hipertermia, tachykardia, uczucie fali zimna, ból j krwawienie z nosa bezpośrednio po zażyciu, rozszerzenie źrenic, oczopląs, sztywność mięśniowa, szczękościsk, bruksizrn, drgawki, nudności, zmiany skórne, trudności z końcentracją, nadpobudliwość, zaburzenia pamięci i świadomości, słowotok, gonitwa myśl i, bezsenność, dysforia, a także halucynacje i omamy [6, 13, 27). Skutki nadużycia Objawy kliniczne przedawkowania mogą być bardzo zbliżone do tych, które wywołują klasyczne psychostymulanty i sympatykomimetyki. Wynika to z podobnego mechanizmu działania na poziomie receptorowym, mefedron hamuje transportery monoamin katecholowych - dopaminy, serotoniny i noradrenaliny, w obrębie OUN [28]. Prawdopodobnie pobudza również zależne od serotoniny wydzielanie wazopresyny, co może skutkować zaburzeniami elektrolitowymi [29]. Najczęstszymi powikłaniami psychiatrycznymi po stosowaniu zwykle w dużych dawkach środków amfetaminopodobnych, w tym mefedronu, są: zespoły depresyjne, psychozy urojeniowe o treści prześladowczej lub ksobnej, halucynozy czuciowe (obłęd pasożytniczy), zachowania agresywne i okrutne, omamy, anhedonia, lęk i bezsenność [15, 30). Mefedron ma silny potencjał uzależniający przede wszystkim psychicznie, podobnie jak jego prekursor - efedron, powszechnie otrzymywany domowymi sposobami z leków zawierających pseudoefedrynę [14, 31, 32]. Najnowsze badania Winstocka i in. wykazały, że 30% użytkowników mefedronu spełnia kryteria zależności według klasyfikacji DSM-IV i odczuwa silny przymus zażycia następnej dawki [33]. Metabolity mefedronu są neurotoksyczne oraz prawdopodobnie kardiotoksyczne - 56

4 opisano przypadek ostrego zapalenia m ięśn ia sercowego u dziewiętnastolatka [34]. Leczenie przedawkowania jest wyłącznie objawowe i podtrzymujące podstawowe czynności organizmu. W przypadkach silnego podniecen ia i pobudzenia skuteczne jest podan ie benzodiazep in [35, 36]. Dekontam inacja, metody przyspieszonej eliminacji i odtrutki nie znajdują tu zastosowania [37J. W przypadku zatruc ia duże trudn ości w iążą s ię z diagn ostyką l a bo rat o ryj n ą, ponieważ związki te nie s ą wykrywane przez rutynowe dostę pne w laboratoriach klinicznych immunochemiczne testy narkotykowe, które czasem mogą w ręcz fałszywie wskazywać na inne substancje [12, 38, 39J. Analitycznymi technikami referencyjnymi pozostają techniki s przężo ne - chromatografia gazowa lub cieczowa ze spe ktrome trią mas, np. GC-MS, LC-MS, LC -MS-MS, HPLC-DAD, HPLC-ESI-MS-MS, LC-QTOf-MS, poprzedzone ekstra k cj ą ciecz-ciecz (LLE), e ks t ra kcją do fazy sta łej (SPE), m i k roekstra k cją do fazy stałej (SPME) lub etapem derywatyzacji (w przypadku chromatografii gazowej). W badaniu ma t e ria ł u dowodoweg o przydatne może być również uzyskanie widm ' H-NMR [8J. Kolejnym utrudnieniem jest niewielka i l o ść lub brak informacji na temat metabolizmu, farmakokinetyki, farmakodynamiki, teratogenności i toksycznoś ci ostrej i prz e wlekłej in vivo projektowanych narkotyków i substancji zaliczanych do grupy dopalaczy, nie wyłączają c mefedronu. Takie badania są już oc zyw i ś c ie w toku, ale należy zacz e kać na pub li kację i potwierdzenie ich wyników [40-42]. Mefedron i jego pochodne - podobnie jak inne I3-ketony - podczas reakcji I fazy metabolizmu uleg aj ą głównie redukcji do odpowiednich alkoholi, ale także N-demetylacji i utlenieniu. Podczas reakcji II fazy zw ią z ki te prawdopodobnie są s p rzęg a n e z kwasem glukuronowym i siarkowym. Z moczem, obok aktywneg o związk u, wyda lanych jest siedem metabolitów będą cych pochodnymi kwasu benzylowego [42J. Do n ajważ n ie j szyc h zalicza się normefedron i 4-karboksydihydromefedron. S t a bilność mefedronu i jego metabolitów w materiale po śm i ert n ym pozostaje nieznana. podobnie jak zakresy dawek toksycznych i letalnych [25]. W literaturze toksykologiczno - i med ycz no - sąd owej można znale źć nieliczne opisy przypadków śmiertelnych zat ru ć mefedronem. Pierwsze z nich p och odzi ły ze Szwecji [43J. Na stępn ie Torrance i Cooper z Uniwersytetu w Glasgow przedstawili cztery przypadki, w których met od ą GC-MS-EI stwierdzili o b ec n o ść mefedronu oprócz innych ksenobiotyków w z włokach, przy czym śmie rt el ne zatrucie jako p rz yc zyn ę śmie rci przyjęli w pierwszym i drugim przypadku opisanym w tabeli 2. Prawdopodobnie mefedron i jego pochodne m ogą wc ho dzić w niebezpieczne dla życia i zdrowia interakcje z alkoholem i substancjami o podobnym działaniu - stymulującym i z wię kszaj ą cym ciśnienie krwi. Częste współwy stępow anie innych ksenobiotyków w materiale biologicznym pobranym ze zwłok znacznie utrudnia jednoznaczne opiniowanie toksykologiczne i sądowo-lekars k ie o przyczynie i mechanizmie śmie rci. Dickson i in. opisali pierwszy w Stanach Zjednoczonych przypadek śmi e rte l n e g o przypadkowego mieszanego zatrucia heroiną i mefedronem [44]. Analiza loksykologiczna krwi i moczu wykazała mefedron w stężen iach odpowiednio: 0,5 i 198 mg/l oraz m orlinę we krwi w stężen iu 0,06 mg/l. W moczu dodatkowo stwierdzono obecność 6-acetylomorliny (0,53 mg/l), morl iny (27,13 mg/l), kodeiny (1,86 mg/l) i doksylaminy (1,99 mg/l). Wedł u g autorów mefedron nie jest wykrywa ny przesiewowymi testami immunochemicznymi dedykowanymi amfetaminie i MDMA. co może być przyczyną jego pominięc ia w dalszej analizie. Tabela 2 Stężenia mefedronu stwierdzone w materiale pośmiertnym w Szkocji Mephedrone concentrations detected in post-monem material in Scotland Nr przypadku 1 22 Rodzaj materiału Krew Mocz Włosy [mg/lj [mg/l] Ing/mg] wynik pozytywny niedo stępn e 2 3,3 > 0,5 4,2 i 4,7 3 5,7 wynik pozytywny ni edostęp n e 4 1,2 nie badano ni e dostępne Ź ród ło : opracowanie własne na podstawie (25) Lusthof i in. opisali niedawno n i ezwykły przypadek ś mierci po przyj ęciu mefedronu [45]. T rzyd z i e sto sz e śc i o letni mężczyzn a. który w stanie znacznego podniecenia i ataku agresji. tłu kąc okna. zranił się wielokrotnie, zosta ł zatrzymany przez p o li cj ę. Po podaniu midazolamu i naloksonu st racił prz yto mno ść i pomimo prób resuscytacji zmarł. Sądowo- leka rska sekcja zwłok nie ujawniła przyczyny zgonu. Analiza toksykologiczna krwi (HPLC -MS-MS) wyk azała natomiast ś l a dowe ilości kokainy i jej metabolitów, MDMA, metanefrynę, midazolam i oksazepam, a także mefedron w stęże n iu 5,1 mg/l. Dodatkowo związ ek ten stwierdzono w treś ci żo ł ą d kowej w dawce 11 3 mg. Według autorów mefedron spowodowat stan tzw. śmie rt elnego delirium pobudzen iowego (fatal excitea delirium), opisywanego głównie w literaturze anglosaskiej [46]. Przypadk i silnego pobudzen ia z wy raż n ą a ktywacją u kła du współc z ul ne g o (hipertonia, tachykardia, rozszerzenie ź re n ic ) nie należą do rzadkośc i po "rekreacyjnym" przyjęciu mefedronu [35J. Maskell i in. z Uniwersytetu w Oundee zaprezentowali cztery przypadki śmiertelnych zatruć, w których stwierdzili 57

5 o becność mel edronu [47J. Pierwszy dotyczył czterdziestodziewięcioletnie j kobiety, która prz yj ęła donosowo około 0,5 g narkotyku. Autopsja ujawniła włó knien ie w mięśn iu sercowym oraz miażdżycę tętn i c wieńcowych. Analiza krwi pobranej z ż y ł y udowej wykazała o becność mefedronu w stężeniu 0,98 mg/l oraz leki resuscytacyjne - atrop inę i nalokson. W drugim przypadku d ziewiętnastoletniakobie ta przyjęła mefedron łącznie z alkoholem i ecstasy. Ana liza krwi sekcyjnej ujawniła mefedron w stężeniu 2,24 mg/l oraz obecność 3-TFMPP (3-trifluorometylofenylopiperaz yny) i atropiny. W moczu stwierdzono etanol w stężen iu 15mg/100 ml oraz mefedron i aceton. Trzeci przypadek dotyczył p i ę ćd z i es i ęc i opięc i o le t n iej kobiety z wywia dem psyc hiatrycznym, która została znale ziona martwa w ł ó ż ku. Analiza krwi wykazafa obecność mefedronu w stężen i u 0,13 mg/l, metadonu - 0,3 mg/l oraz diazepamu, nordiazepamu. olanzapiny i metabolitów chlorpromazyny. W czwartym przypadku we krwi siedemnastolatka, który zma rł na skutek w ie lona rządowyc h o brażeń odniesionych w wypadku komunikacyjnym, stwierdzono w yłącz n ie mefedron w s tę że n i u 0,24 mg/l. Osta tni przypadek może wskazywa ć na fakt, iż mefedron należy traktować jako ś rode k dzi ałający podobnie do alkohol u, którego używanie w iąże s ię z zagrożen iem życ ia i zdrowia uczestników ruchu drogow ego. Jak wspomniano we wstępie w Polsce odnotowano dotychczas jeden przypadek ś m i e rt e l n e go zatrucia mefedronem [11]. Na klatce scho dowej zna leziono nieprzytomnego m łode go mężczyz nę, który pomimo podjętyc h d z ia łań ratowniczych zmarł. Znale ziono przy nim osiem woreczków foliowych z awi e rających łącznie 8 g b i ał eg o proszku. Rutyn owa analiza krwi i p łynu z g a ł ki ocz nej była ujemna. Analiza proszk u technikami GC-MS, HPLC-DAD i LC-QTOF-MS wykaza ł a ob ecność mefedronu w stęże niach 80,4-87,3%. Ukierunkowana na mefedron analiza materiału biologiczne go wy kazała jego o b ecność w st ęże niach 5,5 ~ g/ml we krwi i 7,1 ~ g/ml w p ły n ie z g ał k i ocznej, co odpowiada stężen iom śmie rt elnym odnotowanym w literaturze. Opisano tak ż e śmie rtelne zat rucia nowymi pochodnymi mefed ronu, np. me tedron em - 4-me toksymetkatynonem [48]. W próbce krwi pob ranej prz ed śmiercią od dw udziestotrzyletniego pacjenta leczon ego w szpitalu ujawniono metedron w stę że n i u 13,2 ~g/g, natomi ast we krwi pobrane j śródse kcyjnie z ż yły udowej - 8,4 ~g /g. W innym przypadku we krwi sekcyjnej dz iew ię tn a stol a t ka stwierdzono metedron w stężeniu 9,6 ~g/g, co s k łonił o lekarzy do poddania anali zie próbki w ł osów ofiary. Obecność na rkotyku stwierdzono we wsz ystkich p i ęci u segmentach, co s u g e rowa ło chroniczne przyjmowanie metedronu. Autorzy przedstawili dodatkowo wyniki analiz próbek krwi od 11 żywych u żytkowników tej substa ncji. Zakres s tę że ń wyno s i ł 0,2-4,8 ~g/g, co świadczy o sto sunkowo wąskim oknie terapeutycznym i dużym ryzyku przyp adk oweg o zatrucia. Stan prawny W 2010 roku komitet naukowy Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) przeprowadził fo rma l n ą ocenę ryzyka (tzw. Risk Assessment; dotyczącą syntetycznego katynonu i mefedronu. Na podstawie m.in. sprawozdania przedłożonego Komisji Europejskiej w dniu 3 sierpnia 201 Oroku Rada Uni i Europejskiej 2 grudnia 2010 roku podjęła decyzję ( /U E) o obj ę ci u mefedronu środkami kontroli oraz poddaniu sankcjom karnym przewi dzianym przez ustawodawstwo krajowe na terenie całe j Unii Europejskiej. Ponieważ mefedron - zgodnie z u s t awą z dnia 10 czerwca r. o zmianie ustawy o przeciw dzia ł a niu narkomanii (DzU 2010 nr 143, poz. 962), zos ta ł zaliczony do substa ncji psychotropowych grupy l-p, równi eż w Polsce nie jest j uż ś rodkiem legalnym (a więc do palaczem). W myśl ustawy może by ć używany wyłącznie w celu prowadzenia badań. Mefedron nie ma za stosowan ia w przemyś le, nawe t jako prekursor. Nadal jednak, nawet po wprowad zeni u "ustawy antydopalaczowej", można go z amówi ć przez Internet, np. ze sklepów w inny ch krajach. Nie spos ób dokładni e ocenić s ka l ę tego zjawiska. W porta lu internetowym talk.hyperreal.info (jednym z głównych ogólnodostępny ch forów wymiany informacji na temat substancji psychoaktywnych w Polsce) w dziale.rnetedron - wąte k ogólny" zn al e ź ć można prawie 4 tys. postów, a w dziale.rne tkatynon - w ątek ogólny" prawie 3,5 tys. Badania składu 307 proszków, ka ps ułe k i tabletek zabezpieczonych w sklepach z dopala czami, przeprowadzone w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie metodami GC-MS, HPLC-DAD i LC-QTOF/MS wykazały obec ność mele dronu w 31 przypadkach [49J. No we pochodne meledro nu Na rynk u narkotykowym od niedawna dostępne są nowe pochodne mefedronu: 4-MBC (4-metylo-N-benzylokatynon), 4-MEC (4-metylo-N-etylokatynon), 4-EM C (4-etylometkatynon), 4-EME (4-etyloetkatynon), wspomniany metedron (4-metoksymetkatynon), 3,4-DMMC (3,4-dimetylometkatynon) i inne. Wraz z wd ra ż aniem restrykcji prawnych nal eży spodziewać się wprowadzania do obrotu kolejnyc h, z upełn ie nowych analogów strukturalnych, co znacznie utrudni d iag n osty kę toksy ko l ogi cz n ą. Wnioski Coraz liczniejsze przypadki ś m iertel nyc h z atru ć oraz symptomów u za leż nie n ia i zaburzeń psychiatrycznych zw iązanych z nadużywaniem mefedronu św iadczą o tym, i ż jest to substancja niebezpiecz na dla zdrowia i życ ia użytkownika, zwłaszcza gdy jest przyjmowana w mieszaninie z innymi substancjami o dzia łan iu psycho- i wazoaktywnym. 58 PROBLEMY KRYMINALIS TYKI 275(1) 2012

6 Niezbędne są dalsze badania dotyczące właściwości farmakotoksykologicznych mefedronu. Aby poprawić możliwości diagnostyczne laboratoriów toksykologicznych. klinicznych i sądowych. celowe wydaje s ię zwiększenie dostępności do referencyjnych technik sprzężonych - chromatografii cieczowej j gazowej sprzę żonej ze spektrometrią mas. Obecnie obowiązujące rozwiązania prawne są niewydolne - mefedron jest nadal łatwo dostępny. Dodatkowo na rynku narkotykowym pojawiają s ię jego nowe. równ ie niebezpieczne analogi. BIBLIOGRAFIA 1. Vetulani J.: Dopalaczel. "PAUza Akademicka" 2010, nr 96, s Morris K.: UK places generic ban on mephedrone drug family, "Lancet" 2010, nr 375 (9723), s BrandIS.D., FreemanS., SumnaIlH.R., Measham F., Cole J. : Analysis of NRG.Jeqal highs" in the UK: identification and format ion of novel cathinones,.druq Testing and Analysis" 2010, doi: /dta De Paoli G., Maskell P.D., Pounder D.J.: Naphyrone : ana lytical profile of the new.jeqal high" substitute for mephedrone, "Journal of Forensic and Legal Medicine" 2011, nr 18, s Durham M.: Ivory wave: the next mephedrone?.e merqency Medicine Journal" 2011, doi: / emj Schifano F., Albanese A., Fergus S., Sl air J.L., Deluca P., Corazza O., Davey Z., Cockery J., Siemann H., Scherbaum N., Farre' M., Torrens M., Demetrovics Z., Hamid Gh odse A.: Psychonaut Web Mapping, Renet Research Groups: Mephedrone (4-methylmethcathinone;.rneow meow"): chemical, pharmacological and c1inical issues,.psychopharmacoloqy (Beri)" 2011, nr 214 (3), s Winstock A., Mitcheson L., Marsden J.: Mephedrone: still avai lable and twice the price, "Lancet" 2010, nr 376 (9752), s Brandt S.D., Sumnall H.R., Measham F., Cole J. : Second generation mephedrone. The confusing case ot NRG-l, "British Medical Journal" 2010, nr 341, s. c Brandt S.D., Sumnall H.R., Measham F., Cole J.: Analyses ol second-generation "legal highs" in the UK: initial findings,.druq Testing and Analysis" 2010, nr 2 (8), s Łukasik-Głębocka M., Sommerfeld K., Nawrocka K.: Legal highs toxicity - symptomatology and c1inical diagnosis in case series, "Przegląd Lekarski" 2010, nr 67, s Adamowicz P., Tokarczyk B., Stanaszek R., Slopianka M.: Śmiertelne zatrucie mefedronem, XXVIII Konferencja Toksykologów Sądowych, Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, maja 2011, Materialy konferencyjne, s Klimaszyk D., Sommerfeld K., Teżyk A. : Sarnobójcze zatrucie dopalaczem kupionym za poś rednictwem Internetu - opis przypadku, XXVI II Konferencja Toksykologów Sądowych, Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, maja 2011 r., Materiały konferencyjne. s Zawilska B.J., Wojcieszak J.: Mefedron - "dopalacz" o dz ia łaniu psychostymulującym i syrnpatomimetycznym, "Neuropsychiatria i Neuropsychologia" 2010, nr 5 (3-4), s Chojecki D.: Nowe substancje psychoaktywne: mefedron i syntetyczne kanabinoidy, "Serwis inforrnacyjny NARKOMANIA" 2010, nr 2, s Urban M., Rudecki T., Wróblewski D., Rabe-Jabłońska J. : Zaburzenia psychotyczne związane z prze wlekłym przyjmowaniem mefedronu. Opis przypadku,.psychiatria Polska" 2011, nr 3, s Jędrzejko K. Pawełko K.: Czuwaliszka - rośl ina pobudzająca i narkotyczna, "Problemy Narkomanii" 2008, nr 1, s Janiszewski W.: Kat (Khat) - "orzeźwiająca" herbata, "Problemy Narkomanii" nr 3, s Kalix P.: Catha edulis, a plant that has amphetamine eftects,.pharrnacy World & Science" 1996, nr 18 (2), s Banjaw M.Y., Miczek K., Schmidt W.J. : Repeated Catha edutis oral adm inistration enhances the baseline aggressive behavior in isolated rats,.journal ot Neural Transmission" 2006, nr 113, s Szukaiski B. Błachul D. B ykas-strękowska M.: Dopalacze - nowe psychoaktywne preparaty objęte kontrolą (nowelizacja ustawy o przeciwdz iałaniu narkomanii), "Problemy Kryminalistyki" 2009, nr 265, s Ar cher R.P.: Fluoromethcathinone, a new substance of abuse,.forensic Science International" 2009, nr 185 (1-3), s Saem de Burnaga Sanchez J. : Sur un homologue de I'ephedrine "Bu li Soc. Chim. FL" 1929, nr 45, s Brunt T.M., Poorlman A., Nie sink R.J., van den Brink W.: Instability of the ecstasy market and a new kid on the block: mephedrone,.journa: ol Psychopharmacology" 2010, doi: / Vardakou I., Pistos C., Spiliopoulou Ch.: Drugs for youth via Internet and the example of mephedrone,.toxicoloqy Letters" 2011, nr 201 (3), s Torrance H., Cooper G.: The detection ol mephedrone (4-methylmethcathinone) in 4 fatalities in Scotland..Forensic Science International" 2010, nr 202 (1-3), s. e Zuba D., Byrska B., Stanaszek R., Maciów M.: Syntetyczne kannabinoidy i inne składniki preparatów stosowanych jako zamienniki narkotyków, XXVII Konferencja Toksykologów Sądowych, Łódź-Smardzewice, Polska, rnaja 2010 L, Materiały konferencyjne, s Dargan P.I., Albert S. Wood D.M. : Mephedrone use and associated adverse effects in school and college/ 59

7 university students before the UK legislation change,.qjm 2010, nr 103 (11), s Keh r J., Ic hino se F., Yoshitake S.. Goiny M" Sieverlsson T., Nyberg F., Yosh ita ke T.: Mephedrone, compared to MDMA (ecstasy) and amphetamine, rapidly increases both dopami ne and sero ton in levels in nucleus accum bens ot awake rats, "British Journal ot Pharmacology" 2011, doi: fj x. 29. Sammler E.M., Foley P.L., Lauder G.D., WiI son S.J" Goudie A.R., O'Riordan J.I.: A harm less high?, "Lancet" 2010, nr 376, s Habrat B,: Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, [w.] Bilikiewicz A., Psychiatria., PZWL; Warszawa, 2009, s My ślic ka D., Żuk M., Dziu rkowski M.: Uzależn i e nie od efedronu - opis przypadk u,. Psychiatria Polska" 201 1, nr45 (1), s Zuba D.: Medicines containing ephedrine and pseud oephedrine as a source of methcathinone,.problems of Forensic Sciences" 2007, nr 71, s Winstock A., Mitcheson L., Ramsey J., Marsden J. : Mephedrone: use, subjective ehects and health risks,.addiction" 2011, doi: /j x. 34. Ni cholson P.J., Quinn M.J., Dodd J.D.: Headshop heartache: acute mephedrone 'meow' rnyocarditis,.heart" 2010, nr 96, s Wood D.M., Davles S., Puchnarewicz M., Bulion J., Archer R., Ovaska H., Ramsey J., Lee T., Holt D.W., Dargan P.I.: Recreational use of mephedrone (4-methylmethcathinone, 4-MMC) wrth associated sympathomimetic toxicity, "Joumal of Medical Toxicology" 2010, nr 6 (3), s Wood D.M., Greene S.L., Dargan P.I.: Clinical pati em of toxicity associated with the nove l synthetic cathinone mephedrone,. Emergency Medicine Journal" 2010, nr 28 (4), s Szajewski J.: Dopalacze,.Medycyna Prakt yczna" 2010, nr to, s Gomółka E., Morawska A., Łabuz K., Radomska M.. Wilimowska J., Sulka A. Rojek S.: Pseudoefedryna, metkatynon, mefedron - zam ienn iki stosowane przez osoby uzależn ione od substancji psychoaktywnych, XXVII Konferen cja Toksykologów Sądowych, Ł ó d ź -Sm a r dzewice, Polska, maja 2010 r., Materiały konferencyjne, s Moraw s ka-si udak J., Szkolnicka B., Gomó/ ka E.. Krawczyk-Pas/awska E.: Dopalacze jako problem diagnostyczny, psychologicz ny i prawny, " P rz eg l ąd t.ekarski" 2010, nr 67, s Meyer M.R., Maurer H.H.: Metabolism and Toxicological Detection of Emerging Drugs of Abu se in Germany and Israel, The Joint American -Israeli Medical Toxicology Con ference Amer ican College ot Med ical Toxicology and the Israel Society of Toxicology, Haifa, Israel, November , 2010 r.,.journal of Medical Toxico logy" 2010, doi: /s Meyer M.R., Maurer H.H.: Metabolism ol designer drugs of abuse : an updated review,.current Drug Metab olisrn" 2010, nr 11 (5), s Meyer M.R., Wilhe lm J., Peters F.T., Maurer H.H.: Beta-keto amphetamines: studies on the metabolism of the designer drug mephedrone and toxicolog ical detection of mephedrone, butylone. and methylone in urine using gas chrornatoqraphy-rnass spectrometry,.analytical and Bioana lytical Chemistry" 2010, nr 397 (3), s Gustavsson D., Escher C.: Mephedrone - Internet drug which seems to have come and stay. Fatal case s in Swadan have drawn attention to pre viously unknown substance,.lakartidninqen" 2009, nr 106 (43), s Dickson A.J., Vorce S.P., Levine B., Past M.R.: Multiple-drug toxicity caused by the coadministration ot 4'methylmethcathinone (mephedrone) and heroin,.journalot Analytica l Toxicology" 2010, nr 34 (3), s Lust hol K.J., Oosting R., Maes A., Verschraagen M., Dijkhuizen A., Sprong A.G.: A case of extreme agita tion and death atter the use of mephedrone in The Netherlands,.Forensic Science Internatio nal" 20 11, nr 206 (1-3), s. e DiMaio T., DiMaio V.J.M.: Excited delirium syndrome : ca use of death and prevention, Taylor & Francis Group, CRC Press, Boca Raton 2006, s Maskell P.O., De Paoli G., Seneviratne C., Pounder D.J.: Mephedrone (4-methylmethcathinone ) related deaths,.journa: of Analytical Toxico logy" 2011, nr 35 (3), s Wikstriim M., Theland er G., Nystriim 1., Kronstrand R.: Twa fatal intoxications with the new designer drug methedrone (4 methoxymethcathinone),.journal of Analytical Toxicology" 20 10, nr 34 (9), s Byrska B., Zuba D., Pytka P.: Analiza s kładu "dopalaczy", Wroclaw-Szklarska P o rę b a, Polska, maja 2011 r., Materiały konferen cyjne, s. 17. Streszczenie W ostatnich latach IV Ilaszym kraju obsenvuje się coraz w ięks ZJf popu/om o ść legalllych substancji psyclloaktyu",ycll, tzw. doi/(/laczy, któredla wielu osóbsą zamiennikiem klasycznych narkotyków. Do niedawna jedną z takic1, substancji byl mefedroll - syntetyczny analog katyllonu, psyc1lostymlllanta zall'tlttego w egzotycznej roślinie Catha edutis (khat), Swoją budou-a i dzia ła n iem przypomina amfetaminy. Podobne są również zagrożenia związane z jego przyjmowaniem. Zatrucia tym nowym narkotykiem by ły jui przyczyną niezamierzonvch ZgOlIÓW, szeroko llag łośn io1lych lia Wyspach Brytyjskich. Celem pracy jest toksykologiczna, meduczna i prawnil charakterystyka mcjedronu i jego 1l0Wyd, pochodnych, dost ępn ych takie IW polskim rynku narkotykowym opartych na dostęp n ej literaturze naukowej i obowiąz l lją cych przepisach prawnych. S łowa kluczowe: mefedron, katyllony, ro śli lly psyrlloaktywne,.aopalacze", narkotyki projektowane, zatrucia. 60

8 Z PRAKT YKI Summaru In the recetlt ycarsin Poland agrowing popularity oj tiu,' legaf psycuoactnx agenls, tiu: so-catled 'dopalacze' has beenobeerted. whichjor mtlny pcopte art'ttie suastitute oj tmditionaldrugs. Not tong ago, such subetance nms mcphcdrone - syntl1elie analog oj cashinonc - psyc1ws ti l/1 /1 1a n ł contained in tlte exotic p/ant Catha cdulis (kitat). lls struclure al/d actkm orcsimilartoantptwtarninee. Threats reiated to abllse oj mepnedrone art'simiku, too. intaxications WW, this new dmg Wl-7C tlic cauee the unintentianaldeaths, widdy discussed in the Great Britain, Theaim oj Ole sll/dy is toxicoiogical, medical and legat characterization oj the mcphedrollc and ils netoderioatioes, avoi/oble on the Polislldrug market, O" thc basis o!accessib/e sclentijic litcratureand Jaw. Keywords: mephcdrone, cattunonee, psyd/oactive dyl/gs, 'It'Xa1 highs', designer drugs, intoxications. 61

Pochodne β-katynonu - nowa generacja niebezpiecznych związków psychostymulujących z grupy dopalaczy

Pochodne β-katynonu - nowa generacja niebezpiecznych związków psychostymulujących z grupy dopalaczy PRACE ORYGINALNE Jolanta B. ZAWILSKA Krzysztof SŁOMIAK Mateusz WASIAK Patrycja WOŹNIAK Michał MASSALSKI Emilia KRUPA Jakub Ł. WOJCIESZAK Pochodne β-katynonu - nowa generacja niebezpiecznych związków psychostymulujących

Bardziej szczegółowo

Zalety i wady szybkich testów, czyli jak oznaczać narkotyki w laboratorium medycznym?

Zalety i wady szybkich testów, czyli jak oznaczać narkotyki w laboratorium medycznym? diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number 2 197-203 Praca poglądowa Review Article Zalety i wady szybkich testów, czyli jak oznaczać narkotyki w laboratorium medycznym?

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy,

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, zakończyła się polska prezydencja w Radzie UE. Trwała 184 dni. Szef prestiżowego ośrodka badawczego Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych Mark Leonard zwrócił uwagę na zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Bogdan Szukaiski SRODKIHALUCYNOGENNE WSTĘP

Bogdan Szukaiski SRODKIHALUCYNOGENNE WSTĘP Alkoholizm i Narkomania 2131198 Bogdan Szukaiski Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, SRODKIHALUCYNOGENNE WSTĘP Halucynogeny (psychozomimetyki, środki psychodeliczne) są to

Bardziej szczegółowo

Za wykonaną pracę w przeciwdziałaniu narkomanii w obszarze środków zastępczych pragnę złożyć podziękowania

Za wykonaną pracę w przeciwdziałaniu narkomanii w obszarze środków zastępczych pragnę złożyć podziękowania Główny Inspektorat Sanitarny Departament Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Dyrektor Tomasz Białas ul. Targowa 65 03-729 Warszawa tel.: (22) 496 55 38 e-mail: sekretariat.sz@gis.gov.pl Oddaję w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. Prof. dr med. Paweł Januszewicz Narodowy Instytut Leków Warszawa

DOPALACZE. Prof. dr med. Paweł Januszewicz Narodowy Instytut Leków Warszawa DOPALACZE Prof. dr med. Paweł Januszewicz Narodowy Instytut Leków Warszawa Prof. dr med. Paweł Januszewicz Specjalista zdrowia publicznego, pediatrii, medycyny farmaceutycznej Wieloletni dyrektor CZD i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Alkoholizm i Narkomania, Tom 14, Nr l, ss. 151~163 ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Bogdan Sznka!ski Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie DRUGS OF AnUSE

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Terapia uzależnień poradnik dla rodziców. Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz

Terapia uzależnień poradnik dla rodziców. Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz Terapia uzależnień poradnik dla rodziców Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz Katowice 2003 2 Pracownia Psychoprofilaktyki Zamiast wstępu kim jestem Witam Państwa w Gabinecie Terapii Uzależnień.

Bardziej szczegółowo

Metadon w uzaleznieniu od opiatów

Metadon w uzaleznieniu od opiatów Metadon w uzaleznieniu od opiatów W Polsce liczba narkomanów opiatowych, zarejestrowanych w lecznictwie stacjonarnym, wynosi ok. 4000, jednakże ogólną liczbę uzależnionych od opiatów szacuje się na 20

Bardziej szczegółowo

EMCDDA bada nową dynamikę i skalę problemu narkotykowego w Europie

EMCDDA bada nową dynamikę i skalę problemu narkotykowego w Europie EUROPEJSKI RAPORT NARKOTYKOWY NA ROK 2015 20 LAT MONITOROWANIA EMCDDA bada nową dynamikę i skalę problemu narkotykowego w Europie (04.06.2015, LIZBONA EMBARGO godz. 10.00 czasu zachodnioeuropejskiego/lizbońskiego)

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Bohdan T. Woronowicz z Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Kierownik Ośrodka: dr med. Bohdan T. Woronowicz ALCOHOL

Bardziej szczegółowo

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y p o d y p l o m i e k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y 2 0 1 2 n r 1 c z e r w i e c Zaburzenia seksualne w uzależnieniach narkotykowych Sexual Disorders in Drug Addiction Sławomir Jakima

Bardziej szczegółowo

Nowe zagrożenie Dopalacze

Nowe zagrożenie Dopalacze Nowe zagrożenie Dopalacze Cel spotkania Dostarczenie podstawowych informacji o nowych środkach psychoaktywnych pojawiających się na rynku narkotykowym. Co to są dopalacze? Nazwa nie posiada charakteru

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę na artykuł analizujący rozmiary działań podejmowanych w największych polskich miastach w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Nowe metody odurzania się. Cz. VI. Narkotyki hybrydowe: Whoonga i White Pipe

Nowe metody odurzania się. Cz. VI. Narkotyki hybrydowe: Whoonga i White Pipe 22 Probl Hig Epidemiol 2015, 96(1): 22-30 Nowe metody odurzania się. Cz. VI. Narkotyki hybrydowe: Whoonga i White Pipe New methods of narcotization. Part VI. Hybrid drugs: Whoonga and White Pipe Marek

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

Podziêkowania: Bogus³awa Bukowska, Piotr Jab³oñski, Krzysztof Krajewski, Artur Malczewski, Jacek Moskalewicz

Podziêkowania: Bogus³awa Bukowska, Piotr Jab³oñski, Krzysztof Krajewski, Artur Malczewski, Jacek Moskalewicz Autorzy: Marta Rychert, Klaudia Palczak, Frank Zobel, Brendan Hughes Tytu³ orygina³u: Drug Policy Poland, ISBN 978-92-9168-735-0 (wersja angielska) European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Velafax XL, 150 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etiagen XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo

BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUŻBIE PRZY UŻYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA

BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUŻBIE PRZY UŻYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA Biblioteka Policjanta Prewencji Grzegorz Awsiukiewicz Tomasz Mikulski BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUŻBIE PRZY UŻYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA Słupsk 2014 Szkoła Policji w

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Korczyńska, Joanna Kulikowska, Rafał Celiński, Joanna Nowicka, Sebastian Rojek 1, Anna Uttecht-Pudełko 2

Małgorzata Korczyńska, Joanna Kulikowska, Rafał Celiński, Joanna Nowicka, Sebastian Rojek 1, Anna Uttecht-Pudełko 2 ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2011, LXI, 35-42 PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS Małgorzata Korczyńska, Joanna Kulikowska, Rafał Celiński, Joanna Nowicka, Sebastian Rojek 1, Anna Uttecht-Pudełko 2 Stan pod

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny Wydanie specjalne Marzec 2008 / Supl. nr 03/08 WSPÓŁPRACA LEKARZA Z PACJENTEM W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH COMPLIANCE, ADHERENCE, PERSISTENCE. STAN OBECNY I MOŻLIWOŚCI POPRAWY pod redakcją prof. dr. hab. n.

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Kryptog raficzna ochrona informacji w kryminalistyce

Kryptog raficzna ochrona informacji w kryminalistyce Brunon Hołyst, Jacek Pomykała Kryptog raficzna ochrona informacji w kryminalistyce Wstęp Współczesny świat zadziwia wytworami cywilizacyjnymi. Trudno by było sobie wyobrazić ich stworzenie bez ogromu informacji,

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od benzodiazepin: aspekty farmakologiczne

Uzależnienie od benzodiazepin: aspekty farmakologiczne Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995,4,157-170 Uzależnienie od benzodiazepin: aspekty farmakologiczne Benzodiazepine dependence: Pharmacological aspects ADAM PŁAŹNIK Z Zakładu Farmakologii i Fizjologii

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo