Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych""

Transkrypt

1 Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na stanowisku asystenta. Jestem wykonawcą w kilku projektach badawczych MNiSW, a także współautorką 9 publikacji naukowych oraz 26 referatów konferencyjnych i wystąpień plakatowych. Mikotoksyny należą do wtórnych metabolitów grzybów pleśniowych. Według raportów FAO 25% surowców roślinnych jest skażone tymi związkami. Fakt ten stanowi poważny problem zarówno w ujęciu zdrowotnym, jak i ekonomicznym. Większość procedur analitycznych umożliwia wykrycie jedynie pojedynczych związków w jednym postępowaniu analitycznym. Zastosowanie spektrometrii mas (MS) jako metody detekcji pozwala na identyfikację i oznaczenie szerszego spektrum związków, co w połączeniu ze zoptymalizowanym przygotowaniem próbek prowadzi do obniżenia kosztów analizy, oszczędności czasu i energii, zmniejszenia zużycia odczynników, a to wiąże się ze wzrostem bezpieczeństwa. Celem pracy doktorskiej jest opracowanie metody analitycznej, pozwalającej na rutynową analizę mikotoksyn, produkowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium. Badania do pracy doktorskiej rozpoczęłam w związku z zainstalowaniem na uczelni chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas. Moim zadaniem było opracowanie metodyki oznaczania najważniejszych mikotoksyn fuzaryjnych (DON, ZEA, toksyn T-2 i HT-2). Analiza doniesień literaturowych oraz przeprowadzone doświadczenia z wykorzystaniem kilku rodzajów faz stacjonarnych i ruchomych w procesie chromatograficznym oraz różnych wypełnień kolumn na etapie ekstrakcji, pozwoliły na wykonanie tego zadania. Opracowana metodyka pozwoliła, m.in. na rozszerzenie zakresu analiz prowadzonych w ramach umów o wykonanie prac badawczorozwojowych, zawartych między UKW i przedsiębiorstwami województwa. Korzyści dla województwa są zgodne z priorytetami rozwoju, wyrażonymi, jako "efektywny system współpracy gospodarki i nauki w regionie" (RSI WKP). Wsparcie przemysłu rolno-spożywczego przez naukę w zakresie najnowszych rozwiązań służących identyfikacji i analizie ilościowej substancji - szczególnie tych niepożądanych - obecnych w surowcach, stanowi warunek konieczny w produkcji zdrowej żywności i pasz. Z wyników badań województwo może skorzystać przynajmniej w dwojaki sposób: zostaną wykreowane nowe usługi, których wykonanie wspomoże proces produkcyjny i pozwoli, np. na opisywanie produktów, jako wolnych od mikotoksyn (a nie tylko spełniających normy europejskie w tym zakresie), co pośrednio zwiększy ich konkurencyjność, jednocześnie podmioty gospodarcze, podejmując działania proinnowacyjne, będąc wspieranymi zgodnie z RSI (m.in. poprzez fundusze unijne), mogą rozwijać zaplecze laboratoryjne i zastosować opracowaną procedurę w swojej działalności. tel

2 Danuta Bukowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Badanie wpływu niejednorodności optycznej ośrodka na informację fazową w spektralnej tomografii optycznej". O Mnie: W 2006 roku ukończyłam studia magisterskie. Obecnie jestem doktorantką w Zespole Optycznego Obrazowania Biomedycznego. Swoją pracę doktorską wykonuję pod kierunkiem dr hab. Macieja Wojtkowskiego. Tematyka: Tomografia optyczna służy do nieinwazyjnego obrazowania tkanek biologicznych. Dzięki tej metodzie otrzymywano początkowo tomogramy obrazujące morfologię tkanek, jednak obecnie badania skoncentrowane są na znalezieniu sposobu obrazowania parametrów funkcjonalnych takich jak określenie szybkości przepływu krwi w naczyniach siatkówki oka. Dostęp do tej informacji, z punktu widzenia diagnostyki medycznej jest nie do przecenienia. Na podstawie stanu naczyń krwionośnych w oku można wnioskować o chorobach układu krążenia: nadciśnieniu, chorobach niedokrwiennych serca, cukrzycy. Cel pracy: Ponieważ krew jest ośrodkiem optycznie silnie niejednorodnym, który wprowadza modulację fazy światła rozproszonego, dlatego trudno jest ocenić, czy uzyskiwana w tej chwili informacja o przepływie krwi jest wiarygodna, czy też nie. W związku z tym, za cel pracy doktorskiej postawiłam sobie poznanie własności zjawiska rozpraszania światła w ośrodkach optycznie niejednorodnych. Przekłada się to na rozwój wiedzy podstawowej jak i stosowanej. Poza tym, pierwsze eksperymenty pokazały, że wprowadzona modulacja światła niesie dodatkową informację o krwi, co może się przełożyć na wykreowanie nowej metody diagnostycznej. Osiągnięcia: Jak dotąd wyniki mojej pracy prezentowałam na 6 konferencjach międzynarodowych oraz w 5 publikacjach recenzowanych. Uzyskane wyniki pozwoliły mi rozpocząć pisanie pracy doktorskiej. Korzyści: Prace naukowe, którymi się zajmuję przynoszą wielowymiarową korzyść dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po pierwsze przyczyniają się do podniesienia poziomu rozwoju cywilizacyjnego regionu poprzez realizowanie prac badawczych na najwyższym światowym poziomie wykorzystując najnowsze technologie optyczne. Otrzymywane wyniki prezentuje na prestiżowych konferencjach naukowych oraz w publikacjach naukowych, co sprawia, iż Województwo postrzegane jest, jako znaczący ośrodek naukowo-technologiczny w skali światowej. Po drugie realizowane przeze mnie prace należą do dziedziny nauk stosowanych i w przyszłości mogą być wdrożone do praktyki przemysłowej. Właściwie częściowo wyniki tej pracy zostały uwzględnione w aktualnych pracach wykonywanych przez nasz zespół dla przedsiębiorstwa. Prawdopodobieństwo wdrożenia jest tym większe, iż Zespół Optycznego Obrazowania Biomedycznego ma już na koncie zakończony sukcesem transfer technologii do przemysłu, a dziedzina, w której się specjalizujemy przeżywa obecnie gwałtowny rozwój tak naukowy jak i komercyjny. Dane kontaktowe: strona internetowa: tel.:

3 Aleksandra Cebulska Nazywam się Aleksandra Cebulska. Jestem doktorantką w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Tematem mojej pracy doktorskiej jest ocena jakości mięsa świń polskich ras rodzimych i mieszańców wysokoprodukcyjnych oraz jego przydatność do pozyskiwania żywności o właściwościach funkcjonalnych. W 2005 roku ukończyłam studia o kierunku Zootechnicznym specjalności Agroturystyka na Wydziale Zootechnicznym Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy otrzymując tytuł mgr inż. Od 2007 roku jestem uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt wyżej wymienionego Uniwersytetu. Od 2009 roku należę do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. W mojej pracy doktorskiej zajmuję się oszacowaniem jakości oraz wartości rzeźnej tusz świń ras rodzimych i mieszańców wysokoprodukcyjnych, a także przeprowadzeniem szczegółowej oceny dotyczącej właściwości pozyskanego od nich mięsa. Szczególną uwagę staram się zwracać na cechy świadczące o funkcjonalności mięsa. Cele wytyczone w mojej rozprawie doktorskiej to: 1. Oszacowanie jakości oraz wartości rzeźnej tusz pozyskanych od świń ras złotnickiej pstrej, puławskiej oraz mieszańców wysokoprodukcyjnych. 2. Przeprowadzenie szczegółowej oceny laboratoryjnej właściwości mięsa. 3. Wykonanie analiz jakości produktu przetworzonego, którym będą szynki długodojrzewające. 4. Porównanie pozyskanego surowca pod względem przydatności do produkcji żywności funkcjonalnej. Dotychczasowa realizacja mojej pracy doktorskiej objęła ocenę tusz i mięsa świń należących do trzech grup: I - świnie rasy złotnickiej pstrej, II puławskiej, III - mieszańce wysokoprodukcyjne. Po osiągnięciu przez zwierzęta masy ciała kg poddano je ubojowi. Wykonano pomiary liniowe na tuszach po czym został przeprowadzony ich rozbiór. Pobrano próby mięsa i w Laboratorium Katedry Hodowli Trzody Chlewnej Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy dokonano oceny jego cech fizyko-chemicznych oraz tych świadczących o jego funkcjonalności. Zastosowanie nowoczesnych metod w hodowli zwierząt ma szczególne uzasadnienie w odniesieniu do woj. kujawsko-pomorskiego, ponieważ poziom produkcji na tym obszarze jest bardzo wysoki. Pod względem liczebności pogłowia świń a zarazem wielkości produkcji żywca rzeźnego trzody chlewnej pozwala na znalezienie sie w czołówce krajowej. Świadczy to o roli jaką w zakresie tej produkcji spełnia Region Kujawsko-Pomorski i uzasadnia potrzebę doskonalenia tej gałęzi produkcji z korzyścią dla znaczenia i rozwoju gospodarczego województwa. Zastosowanie odpowiedniego doboru zwierząt może przyczynić sie do produkcji żywności o jak najlepszych parametrach jakościowych, a w tym prozdrowotnych. tel

4 Agata Cygan Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Spektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości Aktualnie przygotowuję się do obrony pracy doktorskiej. Hobby: eksperymentowanie, bilard, muzyka. Tematem doktorskiej jest budowa automatycznego, laserowego spektrometru CRDS z aktywną stabilizacją modów wnęki optycznej oraz zawężeniem linii spektralnej lasera próbkującego metodą Pound-Drever-Hall. Spektrometr przeznaczony jest do badań słabych molekularnych linii widmowych oraz detekcji śladowych ilości gazów o znaczeniu atmosferycznym. W odróżnieniu od klasycznych spektrometrów absorpcyjnych, spektroskopia CRDS zaproponowała zgoła odmienne podejście do wyznaczania współczynnika absorpcji badanego gazu. Polega ono na pomiarze czasu zaniku światła z wnęki optycznej o wysokiej wartości finesse, zamiast rejestrowaniu stopnia osłabienia natężenia światła po przejściu przez absorbent. W ten sposób eliminowany jest problem fluktuacji natężenia światła wiązki pomiarowej, powszechny w typowych eksperymentach absorpcyjnych, prowadzący do zniekształceń profili mierzonych linii widmowych i w konsekwencji do błędnego wyznaczenia ich parametrów. Ostatnio wprowadzone innowacyjne usprawnienia do układu detekcyjnego spektrometru oraz pętli sprzężenia zwrotnego układu stabilizacji lasera próbkującego metodą PDH, pozwoliły na rejestrację widm absorpcyjnych nie tylko z wysoką czułością i rozdzielczością spektralną, ale również z dużą szybkością. Aktualnie jest to jedyny spektrometr absorpcyjny na świecie, który pozwala na pomiar linii widmowych ze stosunkiem sygnału do szumu na poziomie :1. Główną korzyścią dla województwa, wynikającą z badań prowadzonych w ramach mojej pracy doktorskiej, jest jego znaczny rozwój technologiczny w zakresie konstrukcji ultraczułych i ultraprecyzyjnych urządzeń spektroskopowych, a co za tym idzie wzrost jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Wspieranie tego typu badań to również dalszy rozwój działań proinnowacyjnych regionu w dziedzinie ochrony środowiska zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Dokładne dane na temat stopnia skażenia powietrza są ważne nie tylko z punktu widzenia ochrony stanu zdrowia społeczeństwa w regionie, ale także stanowią istotną informację dla zakładów przemysłowych, dla których kwestie ekologiczne stanowią element nadrzędny ich polityki i w dużym stopniu decydują o istnieniu bądź nieistnieniu firmy. Przez podejście globalne do problemu ochrony środowiska należy z kolei rozumieć udział regionu w międzynarodowych dążeniach do doskonalenia satelitarnego sytemu monitorowania stanu atmosfery Ziemi. Wobec aktualnych wymagań stawianych badaniom satelitarnym, precyzja i czułość jaką może zaoferować spektrometr CRDS czynią go idealnym, naziemnym narzędziem do pomiarów słabych atmosferycznych linii widmowych w warunkach laboratoryjnych. tel

5 Marta Ćwiklińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii Enancjoselektywna redukcja ketonów i imin katalizowana monoterpenowymi estrami spiroborowymi Nazywam się Marta Ćwiklińska. Jestem studentką studiów doktoranckich z zakresu nauk chemicznych w Katedrze Chemii Organicznej pod kierunkiem dr hab. M. Wełniaka, prof. UMK oraz dr M. P. Krzemińskiego. Pochodzę z Torunia. W 2008 r. uzyskałam tytuł magistra nauk chemicznych na WCh UMK. Oprócz chemii zajmuję się także ceramiką artystyczną, malarstwem i grafiką. Tematyka moich badań dotyczy bardzo dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach syntezy stereokontrolowanej. Pomimo dostępności szeregu czynników umożliwiających selektywne redukcje, nadal istnieje ogromne zapotrzebowanie na nowe stabilne, reaktywne, łatwo dostępne i selektywne katalizatory. Lukę tę wypełniają syntezowane przeze mnie estry spiroborowe, pochodne optycznie czynnych monoterpenowych aminoalkoholi i dioli, stosowane, jako katalizatory w procesach redukcji boranem prochiralnych ketonów, imin i eterów oksymów, w wyniku, których uzyskiwane są optycznie czynne alkohole, aminy oraz ich pochodne z wysoką czystością optyczną. Otrzymywanie czystych, optycznie czynnych związków odgrywa kluczową rolę w procesie projektowania i tworzenia szerokiej gamy leków, preparatów bakteriobójczych i przeciwgrzybicznych oraz katalizatorów nowej generacji ze względu na zasadniczą różnicę w aktywności biologicznej i katalitycznej każdego z enancjomerów. Klasyczny przykład takiego różnorodnego oddziaływania na organizm żywy stanowi stosowany w latach 60-tych środek uspokajający dla kobiet w ciąży: talidomid, gdzie jeden z enancjomerów wykazuje właściwości lecznicze, drugi natomiast mutagenne, co jest przyczyną uszkodzenia płodu a w konsekwencji narodzin dziecka bez kończyn. Celem mojej pracy jest synteza i zbadanie właściwości katalitycznych terpenowych estrów spiroborowych w asymetrycznej redukcji wiązania C=O i C=N boranem. Dotychczasowe wyniki badań prezentowane były w formie komunikatów i plakatów naukowych na kilku prestiżowych konferencjach międzynarodowych i krajowych, na których otrzymały dwa wyróżnienia, a także zostały opisane w zgłoszeniu patentowym i publikacji w Tetrahedron Letters. Rozwiązania zawarte w pracy mogą zostać w swobodny i prosty sposób wdrożone zarówno w przemyśle chemicznym jak i farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, a także w rolnictwie, co niewątpliwie spowoduje rozwój i podniesie jakość i konkurencyjność WKP pod względem gospodarczym oraz doprowadzi do zwiększenia miejsc zatrudnienia, a w konsekwencji spadek emigracji ludności województwa. Badania te wnoszą także ogromny wkład w rozwój nauki na terenie WKP, a zdobyte doświadczenie i wiedza, mogą być wykorzystane w szkoleniu przyszłych specjalistów i kadry naukowej, znajdujących zatrudnienie w zakładach przemysłowych i ośrodkach badawczych na terenie WKP. Kontakt: tel.:

6 Emilia Daghir Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Toksykologii Miniaturyzacja systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do oznaczania "on-line" nukleozydów, jako biomarkerów nowotworowych obecnych w moczu Tematyka pracy: Zajmuję się profilami metabolicznymi nukleozydów u chorych na nowotwory pęcherza moczowego. Nukleozydy to niskocząsteczkowe metabolity, których stężenie zmienia się w zależności od stanu fizjologicznego organizmu - z tego względu mogą być wykorzystane, jako narzędzie do diagnostyki nowotworów. Koszt aparatury jest ogromny a zatem jego zmniejszenie wraz z obniżeniem kosztów użytkowania jest pożądanym kierunkiem rozwoju w analityce. Naturalnym następstwem jest wiec miniaturyzacja. Zalety mikro-hplc związane są z konstrukcją systemu i stanowią krok naprzód w stronę opracowania prostej metody analitycznej wykrywającej zmiany profili metabolicznych nukleozydów u pacjentów z nowotworami układu moczowo-płciowego. Prowadzone badania mogą być sposobem na wykrycie nowotworu we wczesnym stadium oraz wdrożenie leczenia przed pojawieniem się objawów makroskopowych. Skonstruowanie innowacyjnego systemu do diagnostyki medycznej umożliwi w przyszłości zindywidualizowaną farmakoterapię w zależności od stadium choroby i upowszechni systemy zminiaturyzowane w diagnostyce. Celem pracy jest miniaturyzacja systemu chromatograficznego do oznaczania "on-line" nukleozydów, jako biomarkerów nowotworowych obecnych w moczu. Dotychczasowe osiągnięcia: Projekt otrzymał dofinansowanie w formie grantu dla młodych naukowców na rok ("Opracowanie dwuwymiarowego układu ekstrakcyjno-analitycznego do oznaczania nukleozydów obecnych w moczu"). Projekt otrzymał poza tym wyróżnienie w formie III miejsca w konkursie na plakat prezentujący wysoką wartość merytoryczną pracy na konferencji "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej" Warszawa ; MINIATURYZACJA SYSTEMU HPLC I JEGO ZASTOSOWANIE DO ANALIZY "ON-LINE" nukleozydów. Korzyści dla województwa: wykorzystanie miniaturyzacji w medycynie stwarza nowe możliwości produkcji jej elementów w sektorze elektronicznym, elektrotechnicznym. Produkcja poszczególnych elementów konstrukcyjnych mikro-hplc przyczyni się do poszerzenia oferty produkcyjnej branży elektronicznej. Wytwarzanie nowych, zaawansowanych konstrukcji podniesie innowacyjność przemysłu elektronicznego, elektrotechnicznego, i zwiększy jego konkurencyjność na obszarze naszego regionu i poza jego granicami. Branże elektroniczne będą miały szanse stworzenia własnej innowacyjnej marki związanej z produkcja nowoczesnych systemów diagnostycznych Dane kontaktowe: tel

7 Agnieszka Górska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Fizyki, Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej "Interactions of DNA with charged surfaces (Oddziaływanie DNA z powierzchniami obdarzonymi ładunkiem)" O mnie: Pracę naukowa rozpoczęłam, jako studentka fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Aleksandra Baltera. Na II roku studiów doktoranckich wyjechałam do Odense, gdzie pod opieką prof. Beate Klösgen w laboratorium Memphys - Center for Biomembrane Physics na Uniwersytecie Południowej Danii, prowadziłam badania struktury wielowarstw biopolimerowych (ang. PEM) i ich wykorzystania, jako podłoży do nanoszenia częściowo naładowanych modelowych dwuwarstw lipidowych. Poza pracą naukową zajmuję się także dydaktyką i popularyzacją nauki, m.in. biorąc udział w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki oraz licznych akcjach promujących fizykę. Cel pracy: Charakterystyka podłoży polimerowych CHIT/HEP oraz ich oddziaływania z modelowymi błonami biologicznymi oraz biocząsteczkami. Tematyka pracy i osiągnięcia: Pierwsze dwa etapy projektu dotyczyły badania procesu depozycji oraz struktury PEM oraz opracowania najlepszej procedury przygotowania membran poprzez fuzje małych i olbrzymich jednowarstwowych liposomów oraz zarejestrowanie sposobu depozycji błon planarnych. Procedurę opracowano w pierwszych 2 latach projektu, zarejestrowano także moment pęknięcia liposomu i rozpłaszczenie sie dwuwarstwy lipidowej na powierzchni polimerowej. Dwuwarstwy lipidowe na PEM, mogą być stosowane w badaniach właściwości błon biologicznych i ich oddziaływania z makrocząsteczkami takimi jak białka i DNA. Dzięki fluorescencyjnemu znakowaniu cząsteczek DNA i zastosowaniu mikroskopii fluorescencyjnej, możliwe będzie określenie natury oddziaływania oraz rozkładu gęstości ładunku w błonach modelowych. Dzięki wykorzystaniu wzmocnionych technik ramanowskich możliwe będzie określenie jak ładunek podłoża wpływa na oddziaływanie cząsteczek lipidów i DNA z podłożami polimerowymi. Obecnie prowadzone są badania własności podłoży i błon lipidowych metodami spektroskopii UV-VIS oraz mikroskopii Ramana i fluorescencyjnej. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń były prezentowane na kilku międzynarodowych (m.in. na Biophysical Society 54th Annual Meeting w San Francisco, nagroda Student Travel Award) oraz krajowych konferencjach m.in. w marcu 2012 na II Kopernikańskim Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. Korzyści dla województwa: Praca doktorska dotyczy nowych materiałów, które mogą być wykorzystywane zarówno w przemyśle, jak i w medycynie. Polisacharydy o właściwościach antybakteryjnych i antykoagulacyjnych są już obecnie wykorzystywane w leczeniu ran, jednak głównie w makroskali, jako opatrunki zewnętrzne. Przygotowywane w ramach pracy doktorskiej podłoża mogą być użyte, jako osłona kapsułek z lekami,

8 wewnętrzne biodegradowalne opatrunki, a także, jako nośniki genów (w terapii genowej). Ich badanie ma ogromne znaczenie dla rozwoju lecznictwa (opracowanie nieinwazyjnych metod dostarczanie leków do określonego miejsca w organizmie), a także ma na celu opracowanie nowych produktów. Dzięki prowadzeniu tego typu badań w województwie kujawsko-pomorskim istnieje szansa na stworzenie centrum transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami a nauką. Wykorzystanie technik mikroskopowych natomiast i posiadana wiedza mogą być istotnym czynnikiem rozwoju interdyscyplinarnej współpracy miedzy naukowcami i firmami w regionie i poza nim. Dane kontaktowe: stona www: https://sites.google.com/site/agnieszkagorska/home

9 Grzegorz Gryń Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Mikrobiologiczna ocena skuteczności higienizacji procesu kofermentacji metanowej gnojowicy, substratów roślinnych i odpadów poubojowych Urodziłem się w Bydgoszczy w 1981 roku. W roku 1996 rozpocząłem naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Starając się jak najlepiej rozwijać zainteresowania przyrodnicze wybrałem klasę o profilu biologiczno-chemicznym. Głębsze zainteresowania naukami ścisłymi skłoniły mnie do wyboru interdyscyplinarnego kierunku studiów - biotechnologii na Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. W roku 2005 ukończyłem studia i obroniłem pracę magisterską w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Rolniczym. Obecnie pracuję na stanowisku asystenta w jednostce badawczo-rozwojowej. Zainteresowania związane z biotechnologicznymi metodami przetwarzania odpadów organicznych mogę rozwijać w UTP w Bydgoszczy. Tematyka doktoratu dotyczy badań procesu kofermentacji ścieków odzwierzęcych i odpadów mięsnych oraz możliwości bezpiecznego, rolniczego zagospodarowania pozostałości tych sektorów produkcji. Zakłada się również, że stan sanitarny gleby po wprowadzeniu pofermentacyjnej biomasy nie ulegnie pogorszeniu, a właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne gleb poprawią się. Celem rozprawy doktorskiej jest sprawdzenie skuteczności higienizacyjnej procesu kofermentacji metanowej gnojowicy, substratów roślinnych i odpadów z przemysłu mięsnego. Przeprowadzona została analiza wpływu temperatury, odczynu i gęstości użytych w procesie biomas na tempo eliminacji mikroorganizmów wskaźnikowych i jaj pasożytów żołądkowo-jelitowych. Celem dalszych badań jest określenie właściwości fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych gleb po wprowadzeniu do nich pozostałości pofermentacyjnej. W dotychczasowo przeprowadzonych badaniach udało mi się określić tempo eliminacji bakterii wskaźnikowych w skali półtechnicznej w warunkach mezofilnych i termofilnych oraz w skali technicznej w istniejącej biogazowni. Korzyści wynikające z rozprawy doktorskiej dla województwa kujawsko-pomorskiego polegają na określeniu warunków, jakie muszą zostać spełnione w trakcie prowadzenia procesu kofermentacji metanowej, aby produkt końcowy mógł być bezpiecznie wykorzystany. Użycie organizmów wskaźnikowych oraz sporządzenie analizy statystycznej ich inaktywacji pozwoli w sposób pośredni oszacować ryzyko sanitarno-epidemiologiczne w procesie przetwarzania odpadów w województwie, przyczyniając się do zwiększenia biobezpieczeństwa lokalnej społeczności. Rezultaty badań pomogą uchronić środowisko przyrodnicze przed zanieczyszczeniem gleb, wód powierzchniowych i gruntowych będącym następstwem złego postępowania z odpadami wymienionymi w tytule pracy doktorskiej. mail: tel

10 Magdalena Jaćkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii "Selektywne złoża sorpcyjne do chromatograficznego oznaczania substancji o charakterze jonowym" W październiku 2003 r. rozpoczęłam 5-letnie jednolite studia magisterskie na Wydziale Chemii UMK.W 2008 r. uzyskałam tytuł magistra chemii i rozpoczęłam studia doktoranckie w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki. Celem pracy jest preparatyka nowej generacji funkcjonalizowanych adsorbentów do chromatografii jonowej i technik pokrewnych. W badaniach tych zwracam również uwagę na charakterystykę strukturalną i powierzchniową dendrymerowych, polimerowych faz stacjonarnych do izolowania i separacji form kationowych i anionowych biologicznie aktywnych indywiduów. Innym zagadnieniem badań jest opis mechanizmu retencji analitów w układach chromatografii jonowej i ekstrakcji na granicy faz ciecz-ciało stałe. Postęp technologiczny oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego sprawiły, że substancje jonowe (głównie te szkodliwe dla organizmu ludzkiego - ksenobiotyki) występują w coraz niższych stężeniach. Jednak i takie ilości wprowadzone do organizmu człowieka mogą wywołać niepożądane, czasami nieodwracalne skutki. Kontrola stanu środowiska (wody, gleby), żywności oraz procesów technologicznych wymaga stosowania zaawansowanych metod analitycznych. Chemia analityczna musi, zatem dysponować technikami umożliwiającymi oznaczanie niskich stężeń analitów (rzędu ppb) w bardzo skomplikowanych matrycach. Badania środowiska obejmują szeroki zakres prac i aplikacji na wielu płaszczyznach, przede wszystkim ocena stanu i jakości środowiska, ekosystemów, monitorowanie i analityka zanieczyszczeń środowiska. Wymienić można również badania środowiska rolniczego, kliniczne i farmaceutyczne, toksykologiczne, medyczne, a także badania procesów technologicznych, w tym technologie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i wiele innych. Wiele norm, jak również światowych standardów opiera się na wykorzystaniu IC ze względu na jej niewielkie ograniczenia i nieocenione zalety, do których należą: możliwość jednoczesnego oznaczania nawet do kilkudziesięciu jonów w próbce, krótki czas analizy, niewielka ilość próbki do analizy, prosty sposób przygotowania próbki, możliwość jednoczesnego oznaczania kationów i anionów lub jonów organicznych i nieorganicznych, stosowanie tanich i bezpiecznych eluentów. Uzyskane wypełnienia do SPE pozwolą na zatężenie oznaczanych analitów i obniżenie poziomu oznaczalności. Na przełomie 2008/2009 roku otrzymałam Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach projektu ""Stypendia dla doktorantów 2008/2009-ZPORR, zaś w roku 2010 byłam beneficjentką programu "Mistrz" (FNP). Jestem autorką i współautorką pięciu prac w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Ponadto uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, prezentując wyniki swoich badań w postaci komunikatów ustnych i posterów. mail: tel. (56)

11 Karol Karnowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zespół Optycznego Obrazowania Biomedycznego "Ultraszybka tomografia optyczna z użyciem laserów strojonych" Od 2007 r. jestem członkiem Zespołu Fizyki Medycznej, kierowanego przez prof. dr hab. Andrzej Kowalczyka (obecnie Zespół Optycznego Obrazowania Biomedycznego kierowany przez dr. hab. Macieja Wojtkowskiego, prof. UMK). Pracuję nad prototypami laserów strojonych (ang. Swept Source) i ich zastosowaniu, jako źródło światła w tomografie optycznym. Tematem mojej pracy doktorskiej jest ultraszybka tomografia optyczna z użyciem laserów strojonych. Optyczna tomografia z użyciem światła częściowo spójnego (OCT, ang. Optical Coherence Tomography) jest interferencyjną metodą stworzoną na potrzeby nieinwazyjnego obrazowania obiektów słabo rozpraszających. Ze względu na bezkontaktowy charakter metody wykorzystuje się ją w medycynie - w szczególności w okulistyce, do wczesnego wykrywania zmian patologicznych i diagnozowania schorzeń. Zajmuję się laserami strojnymi w zastosowaniu w tomografii optycznej, ponieważ świetnie nadają się do obrazowania przedniego odcinka oka ludzkiego. Układy z laserem strojonym pozwalają na osiąganie bardzo dużych prędkości obrazowania (do milionów linii tomogramu/s). W swoich badaniach skupiam się na laserach o długości fali w okolicach 1300nm. Uzyskujemy dzięki temu większą penetrację tkanek i możliwość zwiększenia zakresu obrazowania w głąb w stosunku do układów używających źródła światła o długościach fali 800nm lub 1060nm. Dodatkowym atutem SSOCT jest zwiększona czułość obrazowania w porównaniu z innymi metodami OCT. Do tej pory moje prace zaowocowały ośmioma publikacjami, dwunastoma wystąpieniami konferencyjnymi oraz zgłoszeniem patentowym. Jestem kierownikiem dwóch grantów badawczych oraz wykonawcą w kilku innych grantach. Potencjalne korzyści dla województwa kujawsko-pomorskiego wynikają przede wszystkim z dużego potencjału komercyjnego wyników mojej pracy. Zbudowany prototyp laboratoryjny mógłby stanowić pierwszy krok ku stworzeniu urządzenia komercyjnego. Za pomocą zbudowanego przeze mnie prototypu badana jest struktura jak i pewne właściwości elementów przedniego odcinka oka, który stanowi jedną z części gałki ocznej decydującą w dużej mierze, o jakości widzenia. Badania przedniego odcinka oka mogą także dostarczać informacji o możliwości występowania schorzeń innych struktur oka, jak np. siatkówki. Schorzenie siatkówki zwane jaskrą jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku. Prototypowe urządzenie pozwala na badanie tzw. kąta przesączania, który być może pozwoli na wykrywanie wczesnych objawów jaskry. Innym ważnym czynnikiem w przypadku jaskry jest ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jestem współautorem zgłoszenia patentowego na metodę, która pozwala uzyskiwać informacje pozwalające oszacować wartości tego ciśnienia. /KWPIV/

12 Katarzyna Kasperczyk Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Opracowanie metody hodowli in vitro komórek nabłonka jajowodu kury (Gallus domesticus). O mnie: Wyniki pracy referowano między innymi na "6th International Chick Meeting" w Roslin Institute. Prezentacja wyników została dwukrotnie wyróżniona I nagrodą w konkursie Polskiego Oddziału WPSA oraz I nagrodą w konkursie WIPRO za najlepszą publikację popularnonaukową. Tematyka pracy: praca jest wkładem w rozwój systemu produkcji białek terapeutycznych w jajach kurzych, za którym przemawiają praktyczne i ekonomiczne argumenty: zniesione jajo stanowi sterylny układ złożony tylko z 11 głównych białek, co bardzo ułatwia późniejszy proces oczyszczania potrzebnego farmaceutyku. W zaawansowanej produkcji, otrzymanie grama białka terapeutycznego w jaju kury domowej może kosztować zaledwie kilkanaście centów, podczas gdy najbardziej popularne analogiczne systemy w komórkach ssaków, np. chomika, sięgają ok EUR, za 1 g. Cel pracy: Celem jest wypracowanie efektywnego modelu in vitro w oparciu o komórki jajowodu kury, który może być wykorzystany do testowania niewirusowych metod wprowadzania genów ludzkich białek terapeutycznych i ich dalszego uaktywnienia w jajowodzie kury. Dotychczasowe osiągnięcia, postępy w ramach doktoratu: Zrealizowano proces optymalizacji hodowli in vitro komórek jajowodu kury, co do tej pory stanowiło lukę w protokołach metodycznych i uniemożliwiało ich rutynowe wykorzystanie w rozwijaniu produkcji bioreaktorów ptaków. Efektem jest zgłoszenie patentowe sposobu otrzymania komórek jajowodu (P397040). Wykorzystano techniki transformacji genetycznej, które pozwalają sterować produkcją białka w jajowodzie tak, że w miejscu białek naturalnie występujących w jaju można otrzymać ludzkie białko terapeutyczne, np. interferon do terapii nowotworów. Ustalono jednolite warunki transfekcji komórek jajowodu do rutynowego testowania efektywności konstruktów transfekcyjnych wnoszących geny ludzkich białek terapeutycznych. Wstępne wyniki ujawniły ekspresję ludzkich białek interferonu: IFNα2a i IFNβ1a w próbach z komórek nabłonkowych jajowodu. Korzyści dla województwa: w województwie kujawsko-pomorskim (WKP): poprzez budowanie proinnowacyjnych relacji z przedsiębiorstwami, opartych na technologii in ovo (w przedsiębiorstwach DROBEX, NOWOŚĆ ) oraz do kontynuacji długofalowej współpracy z firmą BioAtlantis Ltd (Irlandia). B/ PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE innowacyjnych projektów wywodzących się z WKP m.in. w cyklu TVPB Siła wiedzy. C/ wyniki pracy doktorskiej stanowią element rozwoju INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII np. biopharmingu, która może mieć odbiorców u producentów leków 4 generacji produkowanych w transgenicznych bioreaktorach zwierzęcych oraz producentów zwierząt i żywności. Dane do kontaktu: tel. (52) ;

13 Justyna Kozłowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii Kompozyty kolagenu z hydroksyapatytem do zastosowań biomedycznych W 2008 r. ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Kontynuuję edukację na studiach doktoranckich na tym samym wydziale, w Katedrze Chemii i Fotochemii Polimerów, w Zespole Biopolimerów. Przedmiotem moich badań jest zaprojektowanie i otrzymanie podłoża, które może znaleźć zastosowanie do regeneracji ubytków tkanki kostnej. Matryca powinna charakteryzować się odpowiednim składem i strukturą, które zapewniłyby przeżywalność, migrację, proliferację i różnicowanie komórek, a po spełnieniu swojej funkcji, powinna ulec degradacji i resorpcji w organizmie, pozostawiając w miejscu ubytku nowy narząd. Celem pracy doktorskiej jest otrzymanie nowych materiałów na bazie kolagenu i nanohydroksyapatytu, przeznaczonych dla inżynierii tkankowej. Osiągnięcia naukowe: -"Stypendia dla doktorantów 2008/ ZPORR", -Stypendium "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" 2009/2010, -Stypendium za wyniki w nauce w roku akademickim 2008/2009, 2009/2010, -Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2011/2012, -Praca doktorska wykonywana w ramach grantu MNiSW "Nanokompozyty kolagenu z cząstkami nieorganicznymi jako potencjalne implanty tkanek twardych", -Grant Wydziału Chemii UMK z dotacji statutowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich SDCh, -II miejsce w konkursie na najlepszy plakat zaprezentowany na Regionalnym Seminarium Doktoranckim, -I miejsce w konkursie na najlepszy plakat zaprezentowany na XXI Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, -Nagroda za najlepszy biznes plan napisany w ramach szkolenia "Przedsiębiorczość akademicka - kierunek gospodarki jutra", -Zespołowe wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo badawczej w roku W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania na materiały implantacyjne, mogące zastąpić tkanki i narządy człowieka. Ze względu na trudności, jakie napotyka współczesna transplantologia, już od dawna zwrócono uwagę na możliwość zastosowania do transplantacji materiałów pozabiologicznych, wytwarzanych sztucznie. Wynikiem pracy doktorskiej jest gotowy produkt - biomateriał w formie skafoldu o właściwościach odpowiednich do rekonstrukcji tkanki kostnej. Wyniki pracy doktorskiej stwarzają szansę dla już istniejących, bądź nowo powstających podmiotów gospodarczych z branży medycznej na terenie naszego województwa na nawiązanie współpracy z UMK i poszerzenie zakresu swojej działalności o nowoczesne technologie. Ponadto współpracę mogą nawiązać również firmy z branży kosmetycznej, zainteresowane kolagenem, wyizolowanym w ramach pracy doktorskiej z odpadów rybich. Kolagen rybi jest bowiem cennym, jednak stosunkowo drogim surowcem kosmetycznym.

14 Daria Kupczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski Temat pracy: Wpływ melatoniny o przedłużonym uwalnianiu na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych z cukrzycą typu 2 w wieku podeszłym Opis zagadnień pracy: W warunkach hiperglikemii dochodzi do nasilenia procesów peroksydacji lipidów, prowadzących do powstawania ponadtlenków lipidowych, które ulegają przekształceniom prowadzącym do powstania toksycznych dla komórki produktów końcowych. Organizm człowieka dysponuje złożonym układem antyoksydacyjnym, w skład którego wchodzą enzymy antyoksydacyjne, które wygaszając RFT zapobiegają negatywnym skutkom ich działania. Postuluje się, że obniżona aktywność enzymów antyoksydacyjnych, jak i niedobór niskocząsteczkowych antyoksydantów mogą, obok wzmożonej produkcji reaktywnych form tlenu, leżeć u podłoża cukrzycy typu 2.Melatonina jest uważana za jeden z najsilniejszych "zmiataczy"wolnych rodników, a jej zmniejszone wydzielanie wraz z wiekiem naraża organizm na uszkodzenia spowodowane działaniem wolnych rodników. Przeprowadzenie badań pozwoli wyjaśnić zjawisko stresu oksydacyjnego w cukrzycy w wieku podeszłym oraz ukaże efekt suplementacji melatoniną. Korzyści dla województwa: Cukrzyca jest jednym z najgroźniejszych schorzeń cywilizacyjnych. W kolejnych latach obserwuje sie stopniowy wzrost liczby zachorowań. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. Podstawowym elementem w walce z chorobami wieku podeszłego jest profilaktyka, która pomaga wcześnie wykrywać choroby a także edukacja zdrowotna promująca zdrowy, higieniczny tryb życia. Poprawa stanu zdrowia przyczyni sie do zmniejszenia kosztów opieki medycznej i pozamedycznej. Zmniejszeniu ulegnie obszar biedy i wykluczenia społecznego z powodu niepełnosprawności. Zmniejszą sie także koszty społeczne i finansowe, które ponoszą gospodarstwa domowe w związku z leczeniem a także opieką nad osobami w podeszłym wieku. Przedsiębiorcypracodawcy odniosą wymierne korzyści w związku z ograniczeniem absencji chorobowych oraz większą dostępnością siły roboczej. Popularyzacja problemu udziału wolnych rodników w etiopatogenezie chorób pozwala promować warzywa i owoce jako cenne źródło antyoksydantów, niesie to szanse na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Jestem autorem oraz współautorem 8 prac ( w tym oryginalnych oraz poglądowych, z tego 2 publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports- JCR). Uczestniczyłam w licznych konferencjach oraz sympozjach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, podczas których zostały zaprezentowane wyniki prowadzonych badań. Wyniki badań stanowiły również podstawę zgłoszenia patentowego. Jestem kierownikiem grantu dla młodych naukowców. Brałam udział w licznych warsztatach oraz szkoleniach. Ukończyłam wiele kursów, m.in. roczny kurs e- HEMATimage. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Dane kontaktowe: Tel ,

15 Ewa Anna Kaszewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wykorzystanie Optycznej Tomografii Koherencyjnej (OCT) do wspomagania badań materiałowych metodą spektroskopii plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS) Celem mojej rozprawy doktorskiej jest stworzenie unikalnego w skali światowej stanowiska pomiarowego do badania struktury wewnętrznej oraz składu pierwiastkowego różnorodnych obiektów. Dzięki połączeniu dwóch znanych technik: spektroskopii plazmy wzbudzanej laserowo LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) oraz koherencyjnej tomografii optycznej OCT (Optical Coherence Tomography), w jedno narzędzie diagnostyczne, możliwa jest szybka ocena stanu zachowania oraz budowy wewnętrznej obiektów zabytkowych. Wiedza ta pozwala na zaplanowanie wszystkich procesów konserwacji i restauracji obiektu w sposób optymalny, a także weryfikację autentyczności eksponatu. Pilotażowy eksperyment LIBS-OCT został przeprowadzony na pierwszym roku studiów doktoranckich, które rozpoczęłam w październiku 2008 r. Prace prowadzone były na specjalnie przygotowanych próbkach we współpracy z konserwatorami (UMK) oraz naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wyniki eksperymentu przedstawiłam na międzynarodowej konferencji: "O3A- OPTICS FOR ARTS, ARCHITECTURE AND ARCHAEOLOGY" w ramach SPIE Photonic Congress w Monachium w czerwcu 2009r. Wystąpienie to zostało wyróżnione przez komitet naukowy konferencji poprzez zakwalifikowanie go do grupy "invited lectures". W celu pogłębienia warsztatu naukowego w kierunku techniki LIBS wyjechałam na trzymiesięczny staż do ośrodka naukowego Institute of Electronic Structure and Laser Foundation for Research and Technology - Hellas mieszczącego się w Heraklionie w Grecji. Po powrocie ze stażu wykonane zostały eksperymenty na zabytkowym XVIII w. obrazie olejnym. Wyniki analiz LIBS-OCT zostały przedstawione na licznych konferencjach oraz opublikowane. Równocześnie z badaniami aplikacyjnymi pracowałam nad budową kompaktowego i przenośnego urządzenia LIBS-OCT. Gotowy instrument OCT został przetestowany na początku 2012r. min. w trakcie sesji wyjazdowych do muzeum Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro we Florencji, gdzie badaniu zostały poddane działa Leonarda da Vinci "Pokłon trzech króli" i "Madonna dei Fusi". Wymiernym efektem mojego doktoratu będzie stworzenie kompaktowego i efektywnego narzędzia LIBS/OCT do szybkiej i nieniszczącej kontroli, jakości oraz oceny stanu zachowania obiektów, a w szczególności obrazów sztalugowych. Z uwagi na unikatowy charakter, urządzenie to zostało ujęte w planach budowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. W konsekwencji podniesie ono, jakość oraz potencjał diagnostyczny usług oferowanych w województwie. Realizowany projekt przyczyni się do transferu do UMK, a także gospodarki nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie optoelektroniki i spektroskopii, które będą wykorzystywane zarówno w badaniach naukowych jak i dydaktyce". Kontakt:

16 Rafał Malinowski Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny "Wpływ sieciowania fizycznego i chemicznego na właściwości polilaktydu" W 2006 roku ukończyłem studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samym roku podjąłem pracę w Instytucie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (obecnie Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (Instytut IMPIB)) w Toruniu, gdzie prowadzę badania naukowe z zakresu inżynierii materiałów polimerowych, a głównie w obszarze przetwórstwa i modyfikowania właściwości tych materiałów. Prowadzę także projekty naukowobadawcze finansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Jest autorem lub współautorem około 40 publikacji naukowych lub technicznych, 5 patentów, 3 zgłoszeń patentowych oraz kilku nagród i wyróżnień, a w tym dwóch medali brązowych. Poza tym należę również do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Rozprawa doktorska dotyczy nowych materiałów inżynierskich wytwarzanych z usieciowanych tworzyw biodegradowalnych. Są one przeznaczone głównie, jako materiał opakowaniowy produktów spożywczych. Celem pracy było zbadanie wpływu czynników sieciujących na wybrane właściwości polilaktydu, a głównie takie jak: mechaniczne, użytkowe, przetwórcze i reologiczne. W ramach rozprawy doktorskiej wytworzono usieciowane folie polilaktydowe przeznaczonych głównie do procesu termoformowania opakowań produktów spożywczych. Charakteryzują się one polepszonymi właściwościami fizykochemicznymi i użytkowymi, a jednocześnie są podatne na procesy degradacji lub biodegradacji. Badania nad sieciowaniem polilaktydu przyczynią się do zwiększenia jego możliwości aplikacyjnych. Przewiduje się, iż będzie on mógł być wykorzystany do wytwarzania wyrobów opakowaniowych, jednorazowego użytku oraz wyrobów do zastosowań medycznych. Nowy produkt może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu, a co za tym idzie może zwiększyć się, jakość i rodzaj oferowanych produktów. Istotną korzyścią wynikającą z właściwości nowego materiału będzie także zwiększona ochrona środowiska naturalnego, co wiąże się głównie z łatwą utylizacją odpadów z tego tworzywa. Ścisła współpraca między różnymi sektorami regionu korzystnie wpłynie również na rozwój województwa poprzez kreowanie nowych produktów, realizowanie oczekiwań przedsiębiorstw przez jednostki naukowo-badawcze, rozwój wiedzy praktycznej i teoretycznej, a także lepszy wizerunek województwa w kraju i poza nim. Kontakt: Rafał Malinowski

17 Michał Matuszak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki "Sieci gaussowskie i sieci przekonań w bayesowskiej adaptacji i optymalizacji schematów zachowań" Urodziłem się w 1985 roku w Toruniu. Ukończyłem IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu oraz rozpocząłem studia na kierunku Informatyka na UMK. Obecnie studiuję na Środowiskowych Studiach Doktoranckich z Nauk Matematycznych w zakresie informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewód doktorski otworzyłem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Moją tematyką pracy jest modelowanie szerokich klas temporalnych wzorców zachowań typowych z wykorzystaniem niezwykle ostatnio popularnych w sztucznej inteligencji bayesowskiej sieci przekonań (zwanych też sieciami bayesowskimi) oraz ich ciągłych odmian (sieci gaussowskie). Głównym celem badań jest wykorzystanie matematycznych technik wariacyjnych minimalizacji funkcjonału akcji dla znalezienia optymalnych trajektorii warunkowych w dynamicznych sieciach gaussowskich i sieciach przekonań, które będą realizowały dodatkowe postawione przed sterowanym siecią agentem cele przy możliwie minimalnym zaburzeniu schematu jego zachowań typowych. Intuicyjnie cel pracy można przedstawić jako możliwość realistycznej symulacji agenta w wirtualnym świecie tak, by wykonywał typowe nawyki (np. tiki nerwowe, utykanie) podczas powierzonych mu zadań np. spacer w sadzie i zerwanie jabłka. Kolejny intuicyjny przykład zastosowania pracy to symulacja przemieszczającej się grupy agentów przy zachowaniu ich charakterystyk motorycznych. Symulowanymi jednostkami mogą być wirtualne postacie w grach komputerowych, satelity na orbicie okołoziemskiej, jak również formacje statków w przestrzeni kosmicznej. Rozwijane metody mogą również znaleźć zastosowanie w wojskowości, gdzie stosowanie właściwych formacji pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie ograniczonych zasobów takich jak choćby sensory, poprzez podział otoczenia na sekcje. Wspomniane sieci przekonań oraz sieci gaussowski są obecnie bardzo popularnym narzędziem. Pozwalają na odwzorowanie szerokich klas temporalnych wzorców zachowań typowych i są szeroko wykorzystywane do symulacji agentów w wirtualnym świecie. Dotychczas osiągnięte wyniki zostały opublikowane w czasopismach międzynarodowych. Przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem gier od zawsze borykają się z problemem realistycznej symulacji zachowań motorycznych. Aby rozwiązać ten problem musiały inwestować środki w import drogiego oprogramowania pośredniego bądź zatrudniać liczny zespół programistów zajmujących się animacją komputerową. Implementacje omawianych w pracy doktorskiej algorytmów realizują oczekiwania przedsiębiorstw w tym zakresie oraz pozwolą stworzyć własne oprogramowanie pośrednie. telefon: www:

18 Karolina Mikulska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wykorzystanie metod symulacji komputerowych do interpretacji wyników spektroskopii sił pojedynczych biomolekuł Moja przygoda z naukami przyrodniczymi rozpoczęła się w dzieciństwie. Rodzice zaszczepili we mnie chęć poznawania świata poprzez pryzmat nauk ścisłych. To sprawiło, że zaczęłam studiować fizykę medyczną na WFAiIS UMK. Chęć lepszego zrozumienia zjawisk biologiczno-fizycznych oraz ludzie, których spotkałam skłonili mnie do dalszego zgłębiania nauk przyrodniczych na studiach doktoranckich. Mam nadzieję, że moje badania przyczynią się do lepszego zrozumienia istoty chorób tj. autyzm i przyczyn ich powstawania. Moja rozprawa doktorska dotyczy badania struktur biologicznych odgrywających kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Białka, których nanomechanikę badam, mogą być przyczyną autyzmu. Moja praca doktorska skupia w sobie dwie metody: mikroskopie sił atomowych (AFM) oraz symulacje komputerowe (SMD). Obie metody, zarówno teoretyczna (SMD) jak i doświadczalna (AFM), są wzajemnie komplementarne, co pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów towarzyszących rozciąganiu pojedynczych molekuł. W swoich badaniach wykorzystuję narzędzia bioinformatyczne, biologiczne bazy danych itp. Moja praca ma przyczynić się do uporządkowania wiedzy na temat genów związanych z autyzmem. Celem mojej pracy doktorskiej jest lepsze zrozumienie własności mechanicznych ważnych medycznie białek oraz opracowanie takich protokołów symulacyjnych, które będą dawać wiarygodne wyniki wyjaśniające zjawiska zachodzące podczas rozciągania pojedynczych molekuł w nanoskali. - "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów" (2010/2011), - Grant wspomagający rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WFAiIS UMK (2011/2012), - Granty finansujące koszty podróży na: 8th European Biophysics Congress (Węgry) i 26th Molecular Modelling Workshop (Niemcy), - Stypendium dla najlepszych doktorantów WFAiIS UMK (2011/2012), - Stypendium za wyniki w nauce w ramach studiów doktoranckich ( ), - Udział w 2 projektach MNiSW. Tematyka, którą zajmuję się stanowi nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się gałąź nauki. W moich badaniach zgłębiam wiedzę z zakresu bioinformatyki i bionanotechnologii. Praca moja polega na prowadzeniu na wielką skalę wymagających obliczeń komputerowych, porównywaniu struktur biopolimerów oraz wydobywaniu informacji ze światowych banków danych. Szczególnie intensywnie badam białka związane z autyzmem. Istnieją realne możliwości wykorzystania moich wyników w praktyce do konstrukcji testów genetycznych - poszukiwanie predyspozycji do autyzmu. W toku realizacji doktoratu pojawia się wiedza know-how, jaką mogę dostarczyć innym placówkom. To z pewnością przyniesie korzyści dla województwa: terapie genowe i testy genetyczne, które stanowią atrakcyjną ofertę rynkową. tel

19 Agata Milczewska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt "Polimorfizm genetyczny ras świń utrzymywanych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" Wykorzystanie osiągnięć genetyki molekularnej oraz cytogenetyki stwarza szansę szerszego poznania mechanizmów określających produkcyjność zwierząt gospodarskich, oraz możliwości szybkiego postępu w pracy hodowlanej. Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w hodowli zwierząt ma szczególne uzasadnienie w odniesieniu do województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie zarówno zakres jak i poziom produkcji trzody chlewnej należy do czołówki krajowej. Zastosowanie najnowszych zdobyczy nauki w zakresie poznania genomu zwierząt umożliwi wczesną selekcję osobników charakteryzujących się najwyższymi wartościami cech produkcyjnych. Genetyka molekularna jest bardzo bogatym źródłem wiedzy, z którego może korzystać przemysł oraz konsumenci. Rozwój tej branży wraz z przemysłem rolno-spożywczym, jak i bezpośrednie wdrożenie wyników badań do praktyki, znalazły się na czołowych miejscach priorytetów rozwoju regionu w nadchodzących latach. Zastosowanie najnowszych osiągnięć nauki w postaci markerów DNA umożliwić może wczesną a także skuteczną selekcję osobników charakteryzujących się najwyższymi parametrami użytkowości w zakresie cech gospodarczo ważnych w produkcji świń. Można oczekiwać, że efekty tych badań będą w coraz większym stopniu wykorzystywane w praktyce. Ponadto określenie polimorfizmu chromosomowego, oraz w zakresie sekwencji nukleotydowych DNA pozwoli na zwiększenie dokładności oceny wartości hodowlanej zwierząt, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności i realizacji postępu hodowlanego. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi badawczych z wykorzystaniem cytogenetyki i genetyki molekularnej w hodowli trzody chlewnej sprzyjać będzie innowacyjności przedsięwzięć hodowlanych, a tym samym zwiększy konkurencyjność tej ważnej dla Pomorza i Kujaw gałęzi działalności rolniczej. Dzięki badaniom wykonanym w ramach pracy doktorskiej możliwe będzie także szybkie zdiagnozowanie zakłóceń w przebiegu determinacji płci, co może ograniczyć powstawanie wrodzonych wad rozwojowych układu rozrodczego. Prowadzenie i rozwój tego typu badań genetycznych zalicza się do dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów województwa kujawsko - pomorskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy". Dane kontaktowe:

20 Krzysztof Moraczewski Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny "Nowy kompozyt polimerowy przeznaczony do autokatalitycznego metalizowania" Jestem asystentem w Katedrze Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jestem absolwentem Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, magister inżynier, specjalność: technologia procesów chemicznych - dyplom 2008 r. Tematyka rozprawy doktorskiej związana jest z autokatalitycznym metalizowaniem tworzyw polimerowych z zastosowaniem nowoczesnym technik laserowych. Celem rozprawy doktorskiej jest rozszerzenie wiedzy o właściwościach materiałów polimerowych stosowanych w procesach metalizowania autokatalitycznego z zastosowaniem nowoczesnych technik laserowych i opracowanie nowego kompozytu polimerowego, przeznaczonego do tego procesu. W ramach prac badawczych współpracuję z licznymi ośrodkami naukowymi m.in. z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Współpracuję również z dwoma przedsiębiorstwami: P.P.U.H. "Re-Mar", działającym w przemyśle tworzyw polimerowych oraz P.W. Cynkopol", specjalizującym się w nakładaniu powłok metalicznych. Jestem autorem i współautorem 18 artykułów, które ukazały się w czasopismach polskich i zagranicznych oraz zgłoszenia patentowego pt. Kompozyt polimerowy i sposób jego wytwarzania. Wystąpił z referatami na 7 konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. W dotychczasowej pracy naukowej odbyłem 2 staże naukowe w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu oraz na Uniwersytecie Technicznym w Kownie. Jest kierownikiem projektu "Autokatalityczne metalizowanie polilaktydu", finansowanego w ramach konkursu przeprowadzonego przez NCN na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Prowadzone w ramach rozprawy doktorskiej badania należą do obszaru inżynierii materiałowej, dziedziny nauki intensywnie rozwijanej w ostatnich latach. Badania te dotyczą technologii wytwarzania i metalizowania nowoczesnych materiałów kompozytowych modyfikowanych za pomocą promieniowania laserowego. Badania takie są prowadzone w renomowanych ośrodkach naukowych i mają istotny wpływ na rozwój nowych technologii metalizowania tych materiałów. Włączenie się w badania dotyczące metalizowania materiałów polimerowych naukowców z województwa kujawsko-pomorskiego pozwoli im na nabycie nowej wiedzy i umiejętności z tej dziedziny, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie potencjału innowacyjnego naszego województwa. Dane kontaktowe: adres www:

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Studia magisterskie przedmioty specjalizacyjne Bioinformatyka w analizie genomu Diagnostyka molekularna Elementy biosyntezy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Markowska-Radomska

Agnieszka Markowska-Radomska Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska Plan prezentacji 1. Działalność naukowa 2. Tematyka badawcza projektu 3. Metoda

Bardziej szczegółowo

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE Dr inż. Krzysztof Moraczewski Bydgoszcz 2013 KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Tematyka prac badawczych: metalizowanie

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja "

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" Wzór wniosku o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Mikrobiologia Rola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia www.ppnt.pl/laboratorium Laboratorium jest częścią modułu biotechnologicznego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego Gdynia. poprzez:

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA

TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA TRICOMED SA SUKCES INNOWACYJNOŚCI Toruń, UMK 24.02.2014 TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA Tricomed SA to firma, która od lat jest chlubą Łodzi. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1995 roku, jednak tradycją

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 147/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki i określenia efektów dla kierunku

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Ekspert: PATRYCJA WROSZ Autorka opracowań metod jakościowych i ilościowych wykorzystujących spektroskopię IR i NIR, a także prelegent i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny systemu HACCP i BRC/IFS oraz audytor

Bardziej szczegółowo

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Oferta rozwiązań naukowych dla biznesu i innych partnerów InnoDoktorant, VI edycja Magdalena Śliwińska prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki dr. inż.

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Medycyna Molekularna w Praktyce Klinicznej Typ studiów:

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia Przemysłowa. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Ul. Waryńskiego 1 Tomasz Ciach

Biotechnologia Przemysłowa. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Ul. Waryńskiego 1 Tomasz Ciach Biotechnologia Przemysłowa Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Ul. Waryńskiego 1 Tomasz Ciach www.biomedlab.ichip.pw.edu.pl Status i nazwa przedmiotu liczba godz. Zajęć w tygodniu w c l p s Σ punkty

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość. V edycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Krok w przyszłość. V edycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów V edycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zrealizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Genetyka kliniczna Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-GK Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów Lp. Przedmiot ECTS Wykł. Ćw. Lab. Pr. Zal. Kod SEMESTR 1 1. Matematyka I 6 45 15 30 E 21 01 1109 00 2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy BIZNESU z NAUKĄ

Budowanie współpracy BIZNESU z NAUKĄ Budowanie współpracy BIZNESU z NAUKĄ dr n biol. Renata Dębowska Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris Fakty współpracy biznesu z nauką Innowacje tworzą ludzie, a one same się nie komercjalizują (potrzebny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku zootechnika o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r.

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r. Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczące studentów studiów doktoranckich (łącznie z cudzoziemcami) w województwie kujawsko pomorskim według stanu na 31.12.2013 r. Źródłem danych o studiach

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki PRELEGENT: dr inż. Krzysztof Smółka krzysztof.smolka@p.lodz.pl Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych WEEIA, Politechnika Łódzka PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1 Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie Kontakt: Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków Strona internetowa: wtz.ur.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa

Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa. Prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf Dr hab. inż. Marcin Bizukojć, prof. PŁ Dr inż. Maciej Sibiński Mgr inż. Anna Kacprzak Mgr inż. Karina Michalska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

R E G U L A M I N przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik tekst ujednolicony Uchwały Nr 457/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2000r. R E G U L A M I N przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA 1 RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności * Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

DLA ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO

DLA ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO OFERTA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY DLA ŚRODOWISKA prof. dr hab. inż. Jan Grajewski Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką mgr Agata Pluskota Kierownik Biura Upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Klasa biologiczno-chemiczna

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Klasa biologiczno-chemiczna VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku Klasa biologiczno-chemiczna Współpraca merytoryczna z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM Wydział Chemii UAM Kierunek : Chemia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2011/12. Zawierają spis przedmiotów przypisanych

Bardziej szczegółowo