3. Analiza metabolomu zróżnicowanej chemicznie matrycy (Agnieszka Kraj)... 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Analiza metabolomu zróżnicowanej chemicznie matrycy (Agnieszka Kraj)... 15"

Transkrypt

1 Części oznaczone ikonką dysku CD. znajdują się na dołączonym do książki. Autorzy...XVII. Słowo wstępne...xxi 1. Omika i biologia systemów (Jerzy Silberring, Anna Drabik) Wprowadzenie do proteomiki i strategii identyfikacji białek (Anna Drabik, Jerzy Silberring) Wprowadzenie Jaka strategia? Wybór materiału biologicznego Strategie proteomiki Wybór strategii Proteomika i jej działy Analiza metabolomu zróżnicowanej chemicznie matrycy (Agnieszka Kraj) Co to jest metabolom? Techniki analityczne i wyzwania ilościowej analizy metabolitów Przygotowanie materiału biologicznego do analizy (Magdalena Niedziółka) Wprowadzenie Pobranie i przechowywanie materiału Które składniki badanej próbki są ważne? Zanieczyszczenia podstawowy problem analityka Separacja i izolacja białek Oczyszczanie białek Współczesne kierunki badań... 34

2 VIII Proteomika i metabolomika 5. Chromatografia gazowa w połączeniu ze spektrometrią mas (Hana Raoof) Wprowadzenie Zasada działania GC-MS Wielowymiarowa metoda GC GC-MS GC-MS czy LC-MS? Derywatyzacja Biblioteki widm i identyfikacja związków na podstawie widma masowego Elektroforeza jednowymiarowa (1-DE) (Anna Drabik, Piotr Laidler) Wprowadzenie Rozdział elektroforetyczny zasada działania Polimeryzacja żelu poliakrylamidowego (PAGE, ang. polyacrylamide gel electrophoresis) Przygotowanie próbki Elektroforeza w warunkach natywnych (niedenaturujacych, ang. native PAGE) Elektroforeza w warunkach denaturujących SDS-PAGE (ang. sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis) Żel agarozowy Tricyna/SDS-PAGE Kwas octowy/mocznik PAGE Barwienie Znakowanie izotopowe Przechowywanie wyników Wady techniki elektroforetycznej Najczęściej popełniane błędy (w 1-DE) Elektroforeza dwuwymiarowa 2-DE (Anna Drabik, Anna Bodzoń-Kułakowska) Wprowadzenie Przygotowanie próbki do rozdziału 2-DE Pierwszy wymiar ogniskowanie izoelektryczne (IEF) Drugi wymiar w SDS-PAGE Analiza komputerowa skanów żeli Różnicowa elektroforeza żelowa Barwniki fluorescencyjne stosowane w DIGE Standard wewnętrzny Techniki znakowania stosowane w DIGE Podsumowanie Elektroforeza kapilarna (Bogusław Buszewski, Ewa Kłodzińska, Michał Szumski, Marek Noga, Jerzy Silberring) Wprowadzenie Elektroforeza kapilarna podstawy teoretyczne... 85

3 IX 8.3. Mechanizm rozdzielania w elektroforezie kapilarnej pojęcia podstawowe Sposoby detekcji Ogniskowanie do punktu izoelektrycznego (IEF, ang. isoelectric focusing) (Anna Drabik) Wprowadzenie Możliwości zastosowań ogniskowania do punktu izoelektrycznego Spektroskopia Ramana (Małgorzata Barańska, Anna Baran) Wprowadzenie Aparatura Wprowadzenie do analizy aminokwasów, białek i metabolitów Specjalne techniki ramanowskie w proteomice i metabolomice Mapowanie ramanowskie, RM Bloting białek (Ibeth Guevara-Lora, Anna Gołda, Andrzej Kozik) Wprowadzenie Transfer białek i peptydów na membranę Detekcja Przykłady zastosowania blotingu białek w proteomice Electrospray i nanoelectrospray (ESI i nanoesi) (Piotr Suder) Wprowadzenie Cechy techniki electrospray Zasada działania metody ESI Modyfikacje źródła jonów typu ESI: nanoelectrospray (nanoesi) Modyfikacje źródła jonów typu ESI: DESI (ang. desorption by electrospray) Podstawy analizy widm Chromatografia cieczowa połączona ze spektrometrią mas (LC-MS) (Piotr Suder) Wprowadzenie Rodzaje połączeń LC-ESI-MS LC-MALDI-MS HPLC vs UPLC Wybór kolumny chromatograficznej dla techniki LC-MS Chromatografia kapilarna a spektrometria mas Interpretacja wyników analiz Wielowymiarowe techniki separacji połączone ze spektrometrią mas (Marek Noga, Anna Drabik) Wprowadzenie

4 X Proteomika i metabolomika Zasada działania Rozdzielczość systemu chromatograficznego Zastosowania układów wielowymiarowych Zastosowania Kolumny z innymi wypełnieniami Połączenia LC-CE Zintegrowane układy CE-CE Wielowymiarowe techniki Desorpcja/jonizacja laserowa wspomagana matrycą (MALDI) (Adam Moszczyński, Magdalena Niedziółka) Wprowadzenie Matryce Nanoszenie próbki Analiza widm MALDI w analizie i identyfikacji białek MALDI a fragmentacja MALDI a sekwencjonowanie białek Analizator czasu przelotu TOF oraz TOF/TOF Warianty laserowej desorpcji/jonizacji (Adam Moszczyński) SELDI (ang. surface-enhanced laser desorption/ionization) Zastosowania SELDI w proteomice Powierzchnie wykorzystywane w SELDI Układ antygen przeciwciało (chromatografia powinowactwa) LAC (ang. lectin affinity capture) Oddziaływania międzycząsteczkowe (ang. biomolecular interactions) Oddziaływania hydrofobowe, jonowymieniacze MELDI (ang. material-enhanced laser desorption/ionization) SALDI (ang. surface-assisted laser desorption/ionization) Desorpcja/jonizacja na krzemie (DIOS) Węgiel oraz inne materiały Nanostruktury Skaningowa spektrometria mas (Małgorzata Iwona Szynkowska, Jerzy Silberring) Wprowadzenie Spektrometria mas jonów wtórnych Jonizacja/desorpcja laserowa wspomagana matrycą (MALDI) Desorpcja/jonizacja laserowa pod ciśnieniem atmosferycznym Desorpcja/jonizacja poprzez ESI (DESI) Podsumowanie i ogólna charakterystyka metod skaningowych Wysokorozdzielcza spektrometria mas w metabolomice (Agnieszka Kraj) Wprowadzenie Zasada działania analizatora cyklotronowego rezonansu jonów z transformacją Fouriera (FT-ICR)

5 XI Wysokorozdzielcza spektrometria mas w metabolomice Podsumowanie Techniki izolacji i fragmentacji jonów (Filip Sucharski) Wprowadzenie Spektrometry masowe Metody fragmentacji Nomenklatura widm fragmentacyjnych Nomenklatura peptydów cyklicznych Identyfikacja białek wspomagana fragmentacją (Marek Noga, Filip Sucharski) Wprowadzenie Metoda odcisku palca mapy peptydowej Identyfikacja peptydów Weryfikacja identyfikacji peptydów Identyfikacja białek Fragmentacja wspomagana chemicznie (Adam Moszczyński) Wprowadzenie Dlaczego widma fragmentacyjne białek i peptydów mogą stwarzać problemy interpretacyjne? Co daje derywatyzacja? Przykłady derywatyzacji Znakowanie peptydów za pomocą 18 O Acetylacja i deuteroacetylacja Sekwencjonowanie de novo (Filip Sucharski, Adam Moszczyński) Wprowadzenie Sposób postępowania Podstawowy protokół sekwencjonowania de novo Proteomika funkcjonalna (Anna Bodzoń-Kułakowska) Wprowadzenie Kompleksy białkowe Cele proteomiki funkcjonalnej Analiza interakcji Wielostopniowe oczyszczanie izolowanego kompleksu Oddziaływania białko DNA Badanie interakcji binarnych Macierze białkowe i peptydowe Drożdżowy system dwuhybrydowy (Y2H, ang. yeast two-hybrid system) Metody fluorescencyjne Badanie aktywności enzymów (ang. activity-based probes) Manipulowanie ekspresją genów Techniki komputerowe Problemy proteomiki funkcjonalnej

6 XII Proteomika i metabolomika 24. Macierze białkowe i peptydowe (Grzegorz Schroeder, Piotr Młynarz, Anna Czernicka) Wprowadzenie Mikromacierze diagnostyczne Metody funkcjonalizacji powierzchni mikromacierzy Synteza ligandów in situ Znakowanie cząsteczek Metody detekcji Biosensory Zastosowania mikromacierzy Zastosowanie sieciowania chemicznego w celu badania interakcji między białkami (Przemysław Mielczarek) Wprowadzenie Analizy z zastosowaniem czynników sieciujących Typy reakcji chemicznych z zastosowaniem czynników sieciujących Projektowanie czynników sieciujących Zastosowanie spektrometrii mas do analizy białek po reakcji chemicznego sieciowania Identyfikacja produktów reakcji chemicznego sieciowania Proteomika strukturalna (Grzegorz Bujacz, Anna Bujacz) Wprowadzenie Krystalizacja białek Charakterystyka kryształów białkowych Pomiar dyfrakcyjny Rozwiązywanie struktury Budowa modelu Udokładnianie modelu Analiza poprawności struktury Proteomika ilościowa (Marek Noga) Wprowadzenie Analiza ilościowa na podstawie barwienia żeli Analiza ilościowa w wykorzystaniem spektrometrii mas Syntetyczne standardy wewnętrzne Znakowanie różnicowe Znakowanie metaboliczne Znakowanie białek Znakowanie peptydów Znakowanie z wykorzystaniem widm MS/MS Metda ilościowa bez znakowania Metody półilościowe Podsumowanie Proteomika kliniczna (Anna Bodzoń-Kułakowska) Wprowadzenie Biomarkery

7 XIII Strategie proteomiki klinicznej Implementacja biomarkera do praktyki klinicznej Analiza płynów ustrojowych w proteomice klinicznej Analiza tkanki Podsumowanie teoria a praktyka Proteomika modyfikacji potranslacyjnych (Filip Sucharski) Wprowadzenie Metody badania modyfikacji potranslacyjnych Metabolom człowieka (Agnieszka Kraj) Wprowadzenie Strategie badania metabolomu Wybór platformy analitycznej Dobór i przygotowanie próbek Dostępne bazy danych metabolitów Metabolom żywności i żywienia (Elżbieta Kostyra, Henryk Kostyra) Ewolucja metabolomu żywności i żywienia Definicja metabolomu żywności i żywienia Podejście systemowe do analizy metabolomu żywności i żywienia Metabolom żywności psychoaktywnej Interaktywność składników żywności a metabolom żywności i żywienia Strategia badań metabolomu żywności i żywienia Metabolom roślinny (Maciej Stobiecki, Piotr Kachlicki) Wprowadzenie Omika funkcjonalna a biologia systemów Specyfika analiz metabolomów roślinnych Metody analityczne stosowane w badaniach metabolomów roślinnych Przykłady badań metabolomów roślinnych Materiały uzupełniające Nowe podejście w oznaczaniu i identyfikacji mikroorganizmów (Ewa Kłodzińska, Michał Szumski, Bogusław Buszewski) Wprowadzenie Techniki elektromigracyjne, nowe metody detekcji oraz metody biologii molekularnej w analizie szczepów bakterii S. aureus Rozważania końcowe Metabolom drożdży (Filip Sucharski) Wprowadzenie Techniki analityczne w analizie metabolomu drożdży Perspektywy badań metabolomu drożdży

8 XIV Proteomika i metabolomika 35. Badania farmakologiczne (Jolanta Kotlińska, Agnieszka Pachuta, Marcin Bocheński) Wprowadzenie Badania wstępne Testy poszerzone Wstęp do chemii kombinatorycznej (Adam Lesner, Magdalena Wysocka, Anna Łęgowska, Krzysztof Rolka) Chemia kombinatoryczna historia i perspektywy Synteza równoległa metody tworzenia bibliotek Metody syntezy kombinatorycznej Biblioteki kodowane Wybór polimeru do syntezy bibliotek peptydowych Proces wyszukiwania sekwencji aktywnych (dekonwolucja biblioteki peptydowej) Zastosowanie chemii kombinatorycznej Bioinformatyka zarys ogólny (Wojciech Rożek, Paweł Ciborowski) Wprowadzenie Definicja bioinformatyki Biologia systemów i bioinformatyka Bazy danych Analiza danych Walidacja danych Powszechne udostępnianie danych korzyść dla wszystkich Organizacja danych Chemometria w metabolomice i proteomice (Beata Walczak, Michał Daszykowski) Wprowadzenie Gromadzenie, przetwarzanie i interpretacja danych FRET (Stanisław Wysocki) Dlaczego FRET? Podstawy fizyczne FRET Metodyka pomiaru FRET Zastosowanie FRET w badaniach dynamiki molekularnej peptydów i białek FRET białek fluorescencyjnych na tropach białek w komórce Indeks

9 XV 40. Laboratorium. Ćwiczenia praktyczne (Adam Moszczyński, Anna Drabik, Anna Bodzoń-Kułakowska, Hana Raoof, Przemysław Mielczarek) Zasady BHP Przygotowanie białek rozdzialonych w żelu SDS-PAGE do analizy z zastosowaniem spektrometrii mas Elektroforeza białek w żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących (SDS-PAGE) Bioinformatyczne narzędzia identyfikacji białek Identyfikacja peptydu z wykorzystaniem fragmentacji wspomaganej matrycą w źródle jonów MALDI Zastosowanie metody LC-MS w proteomice Kinetyka reakcji enzymatycznych Dodatki: bazy danych, tabele i definicje (Magdalena Niedziółka, Filip Sucharski, Hana Raoof, Adam Moszczyński) Literaturowe bazy danych Bioinformatyczne bazy danych Tabele Definicje: masy i jednostki w spektrometrii mas... 33

Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego PRACE POGLĄDOWE Natalia ŻUK 1,2 Joanna DUBIS 1,2 Wojciech WITKIEWICZ 1,2,3 Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego The role of proteomics in prognosis and treatment

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

Architektura dużych projekty bioinformatycznch

Architektura dużych projekty bioinformatycznch Architektura dużych projekty bioinformatycznch Treści kształcenia: Konwersja formatów w bioinformatyce. Metadane, ontologie, schematy baz danych. Chado vs. BioSQL oraz przegląd narzędzi w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ dla studentów II roku biologii medycznej UMCS LUBLIN 2015 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Rozkład materiału BLOKI TEMATYCZNE: I. Blok - Chemia kwantowa (5 godz.) Cele edukacyjne: Znajomość podstaw

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna Roślin Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biologia Molekularna Roślin Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2012 . Spis Treści 1. Analiza modyfikacji chromatyny

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia KATALOG PRZEDMIOTÓW PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Statystyka stosowana ECTS 3 06.30.01 Applied statistics Wstęp. Statystyka jako

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna liczba godzin nauczania objętych programem 1 godzina zajęć = 45 minut. www.eu-chemlab.eu

Orientacyjna liczba godzin nauczania objętych programem 1 godzina zajęć = 45 minut. www.eu-chemlab.eu Obszar tematyczny Liczba godzin nauczania OT 7 Analiza wolumetryczna i grawimetryczna 100 OT 8 Analiza chromatograficzna 10 OT 9 Analiza spektroskopowa 80 OT 10 Określanie struktury związków organicznych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Metabolomika narzêdzie w genomice funkcjonalnej i biologii systemów

Metabolomika narzêdzie w genomice funkcjonalnej i biologii systemów PRACE PRZEGL DOWE Metabolomika narzêdzie w genomice funkcjonalnej i biologii systemów Maciej Stobiecki Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznañ Metabolomics a tool in functional genomics

Bardziej szczegółowo

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA 3 1 PL0002313 Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA Biochemikalia i odczynniki chemiczne do badań w naukach przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa ZAKRESY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY

GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY 1 WITAMY NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO WELCOME TO THE FACULTY OF CHEMISTRY UNIVERSITY OF

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus Wydział: Wydział Nauki o Żywności Kierunek: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia Forma studiów: Stacjonarne UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz Instytut Nafty i Gazu Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2008 Informator, na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

METODY IDENTYFIKACJI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORGANIZMÓW W ŻYWNOŚCI

METODY IDENTYFIKACJI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORGANIZMÓW W ŻYWNOŚCI ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 4 (53), 5 16 ROBERT DULIŃSKI METODY IDENTYFIKACJI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORGANIZMÓW W ŻYWNOŚCI S t r e s z c z e n i e W pracy przedstawiono najważniejsze

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS Nowiny Lekarskie 2006, 75, 5, 486 490 ALINA LICZBAŃSKA, ANNA WOŹNIAK, ANNA WAWROCKA, MACIEJ R. KRAWCZYŃSKI TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Chemia. Studia. II stopnia

Chemia. Studia. II stopnia Chemia Studia II stopnia Spis treści: 1. Sylabusy z załącznikami 2 1.1. Moduły kierunkowe 2 1.2. Moduły specjalnościowe: chemia organiczna i stosowana 30 1.3. Moduły specjalnościowe: Podstawy fizykochemicznych

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo