Uchwała Nr XXII/182/2008 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXII/182/2008 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2008 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXII/182/2008 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieŝy z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27. sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z późn. zm.), Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje: 1 Zatwierdza się do realizacji Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieŝy z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Zatwierdza się Regulamin określający zasady, warunki oraz tryb udzielania dofinansowania wykonania szczepień przeciwko pneumokokom i meningokokom w ramach realizacji Programu profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieŝy z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bochni. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/2008 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2008 roku Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieŝy z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego Cel programu 1. obniŝenie liczby zakaŝeń wywołanych bakterią Streptococcus pneumoniae tzw. Pneumokoka wśród dzieci z grupy największego ryzyka, tj. wcześniaków urodzonych w latach oraz 2 - latków zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego, 2. obniŝenie liczby zakaŝeń wywołanych bakterią z gatunku Neisseria meningitidis meningokoki wśród młodzieŝy w wieku 16 lat zamieszkałej na terenie Powiatu Bocheńskiego, 3. obniŝenie liczby zakaŝeń wywołanych bakterią Streptococcus pneumoniae oraz Neisseria meningitidis wśród dzieci i młodzieŝy z Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka. Grupa docelowa 1. szczepienia przeciw pneumokokom: wcześniaki urodzone w latach oraz 2 latki zamieszkałe na terenie Powiatu Bocheńskiego. Dzieci z tego przedziału wiekowego zaliczane są do grupy wysokiego ryzyka zachorowalności i umieralności, co spowodowane jest tym, Ŝe nie posiadają one jeszcze wykształconego systemu odpornościowego przeciwko niektórym bakteriom, 2. szczepienia przeciw meningokokom: młodzieŝ w wieku 16 lat, 3. szczepienia przeciw pneumokokom i meningokokom: dzieci i młodzieŝ z Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka. Czas trwania programu Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych będzie realizowany przez okres trzech lat tj. od 2008 do 2010 r. Opis Programu Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) jest bardzo rozpowszechnionym patogenem, wywołującym zakaŝenia zarówno u dzieci jak i dorosłych. Pneumokoki są jedną z głównych przyczyn wywołujących zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych u dzieci i odpowiadają za największą ilość zgonów oraz powikłań neurologicznych w przebiegu tych zakaŝeń. Bakteria jest równieŝ główną przyczyną zakaŝeń inwazyjnych u dzieci, innych niŝ zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych takich jak bakteriemia (zakaŝenie krwi), posocznica (sepsa) oraz zakaŝenia nieinwazyjne - zapalenie ucha u niemowląt i zapalenie zatok u dzieci starszych. Istnieje 90 odmian pneumokoka, w tym 9 szczególnie zjadliwych, powodujących najcięŝsze zakaŝenia. Od wielu lat obserwuje się narastającą ich oporność na penicylinę. Szczepy bakterii niewraŝliwe na penicylinę są często takŝe oporne na inne antybiotyki, co w znacznym stopniu utrudnia leczenie dzieci zakaŝonych tą bakterią i powoduje znaczny wzrost kosztów leczenia powikłań tych zakaŝeń. Nosicielami bakterii pneumokokowych w górnych drogach oddechowych są ludzie. Nosicielstwo to jest najczęściej bezobjawowe, a dotyczy ok. 5-10% zdrowych dorosłych i ok % zdrowych dzieci. Największy odsetek nosicielstwa występuje u małych dzieci, zwłaszcza uczęszczających do placówek opiekuńczych jak Ŝłobki, przedszkola, domy dziecka. Bakterie są przenoszone drogą kropelkową, a źródło zakaŝenia stanowi nosiciel. Szczepienie małych dzieci

3 ogranicza nosicielstwo pneumokoków, a więc chronieni są takŝe ich nie zaszczepieni rówieśnicy i dorośli. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pneumokoki pozostają nadal bardzo waŝną przyczyną zachorowań i śmiertelności na całym świecie. Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane równieŝ dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Podzielono je na wiele grup serologicznych. W Polsce oraz w Europie najczęściej występują meningokoki grupy B i C. Meningokoki Ŝyją w wydzielinie jamy nosowo - gardłowej. Około 5-10 % zdrowych ludzi jest nosicielami meningokoków bez świadomości tego faktu. U młodzieŝy odsetek ten moŝe przekraczać 20 %. ZakaŜenia wywołane przez bakterie z gatunku Neisseria meningitidis (meningokoki) przebiegające jako ropne zapalenie opon mózgowych lub zakaŝenie krwi (posocznica, sepsa) są znaczącą przyczyną uszkodzeń mózgu oraz umieralności na całym świecie. Według meldunku Państwowego Zakładu Higieny (PZH) w styczniu i lutym 2004 roku zanotowano w Polsce ponad dwukrotnie więcej przypadków zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych wywołanych przez meningokoki niŝ w analogicznym okresie 2003 roku. W wielu krajach europejskich, jak równieŝ w Polsce obserwuje się znaczny wzrost liczby zakaŝeń wywoływanych przez meningokoki z grupy C, które częściej powodują sepsę i są związane z wyŝszą śmiertelnością. JednakŜe obecnie istnieje moŝliwość zapobiegania zakaŝeniom meningokokami grupy C oraz ich groźnym powikłaniom poprzez zastosowanie nowoczesnej szczepionki koniugowanej. Zachorowania powodowane przez meningokoki mogą mieć gwałtowny przebieg. Zdarza się, Ŝe zupełnie zdrowe dziecko moŝe w ciągu zaledwie kilku godzin zacząć walczyć o Ŝycie na oddziale intensywnej opieki medycznej. Szczególnie naraŝone na zachorowanie jest młodzieŝ w wieku lat. Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Grupy ryzyka Najbardziej zagroŝone zakaŝeniem pneumokokami są dzieci w wieku od 0 do 5 r.ŝ. (w tym wcześniaki), z uwagi na brak lub niski poziom krąŝących przeciwciał przeciwpneumokokowych. Powszechne szczepienia skoniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom tej grupy wiekowej są szeroko rekomendowane przez róŝne organizacje ds. zdrowia (WHO, Polska Grupa Robocza ds. IChP u dzieci). Do zakaŝenia meningokokami moŝe dojść w kaŝdym wieku. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe w porównaniu do innych grup wiekowych, szczyt zachorowań jest notowany u młodzieŝy między 14 a 19 rokiem Ŝycia. Sytuacja ta wynika z faktu, iŝ w tym wieku wzrasta ilość kontaktów społecznych. NaleŜy podkreślić, Ŝe zarówno w przypadku pneumokoków i meningokoków ryzyko infekcji wzrasta w zbiorowiskach ludzkich, np.: w Ŝłobkach, przedszkolach, szkołach, schroniskach młodzieŝowych, internatach, akademikach lub koszarach, poniewaŝ w takich warunkach ułatwione jest przenoszenie się zarazków poprzez bliski kontakt. Sprzyja to równieŝ powstawaniu ognisk epidemicznych. Profilaktyka i jej znaczenie Idea zapobiegania zakaŝeniom poprzez szczepienia ochronne dotyczy zdrowych dzieci i jest skierowana na eliminacje mikroba, który powoduje zakaŝenie. Eliminację lub ograniczenie jego krąŝenia w środowisku uzyskuje się poprzez masowe szczepienia prowadzone wśród najmłodszych dzieci. Po wprowadzeniu szczepień przeciwko pneumokokom do narodowego programu szczepień w USA w lipcu 2000 osiągnięto znaczącą redukcję częstości zakaŝeń inwazyjnych wywołanych przez szczepy zawarte w szczepionce PCV-7 u dzieci poniŝej 1 roku o 87%, u dzieci w wieku do 2 lat o 78%, a u dzieci w wieku do 5 lat o 62% (na podstawie badań przeprowadzonych przez Organizację Ochrony Zdrowia - Nothern California Kaiser Permanente). Ponadto w badaniu wykazano występowanie zjawiska odporności zbiorowiskowej. Wobec przytoczonych efektów stosowania szczepionki skoniugowanej PCV-7 jak równieŝ jej bezpieczeństwa jest ona coraz szerzej wprowadzana do narodowych programów szczepień w wielu krajach, równieŝ europejskich. Szczepienia dla dzieci 7-walentną (7 serotypów), koniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom są refundowane w 18 państwach.

4 Na podstawie dotychczasowych efektów powszechnych szczepień Światowa Organizacja Zdrowia zarekomendowała wprowadzenie powszechnych szczepień szczególnie szczepionką koniugowaną, we wszystkich krajach jako priorytetowe działanie w celu obniŝenia zachorowalności i śmiertelności z powodu zakaŝeń pneumokokowych. Wzrastająca w ostatnich latach ilość zachorowań spowodowanych bakteriami z gatunku Neisseria meningitidis, a z drugiej strony, skuteczność szczepionek koniugowanych, spowodowały, Ŝe wprowadzono je do stosowania na szeroką skalę w narodowych programach szczepień. W niektórych państwach Europy Zachodniej (np. Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania) szczepienie przeciw meningokokom grupy C jest juŝ od kilku lat szczepieniem obowiązkowym. Zaś w kilku innych krajach jest szczepieniem zalecanym wykonywanym masowo, zazwyczaj na koszt państwa. W Polsce szczepienia przeciw meningokokom wprowadzono do kalendarza szczepień w 2003 roku jako szczepienia zalecane finansowane przez pacjenta. W Programie Szczepień Ochronnych na rok 2004, Główny Inspektor Sanitarny zaleca szczepienie przeciw meningokokom grupy C szczepionką skoniugowaną zarówno dzieci po ukończeniu 2 miesiąca Ŝycia jak i osoby dorosłe oraz osoby po splenektomii. Przesłanki dla realizacji Programu Światowa organizacja zdrowia (WHO) alarmuje, Ŝe zakaŝenia pneumokokowe są jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności dzieci na świecie. Szacuje się, iŝ w wyniku chorób pneumokokowych, co roku umiera od 700 tysięcy do miliona dzieci na świecie. Zapadalność na choroby pneumokokowe u dzieci wynosi w Europie średnio 10-23/ rocznie, a w USA / Streptococcus pneumoniae wywołuje corocznie w USA przypadków bakteryjnych zapaleń płuc, przypadków zapaleń opon mózgowo - rdzeniowych, przypadków zapaleń ucha lub zatok oraz przypadków bakteriemii. W jednym z polskich badań epidemiologicznych przebadano 223 zdrowe dzieci (badanie na nosicielstwo). Badanie obejmowało trzy grupy dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat: uczęszczające do Ŝłobka, pensjonariuszy domów małego dziecka oraz pozostających w domu. Ustalono, Ŝe odsetek nosicielstwa S.pneumoniae w poszczególnych grupach odpowiednio: 62%, 61% i 22%. Prowadzone badania pozwoliły ustalić, ze zapadalność na choroby pneumokokowe w Polsce jest podobna jak w innych krajach europejskich (17,6/ w grupie 0-5 lat oraz 19/ w grupie 0-2 lata). Śmiertelność wywołana przez pneumokoka w zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych wyniosła w badaniu 3,4%. U ponad 10% dzieci z zapaleniem opon mózgowo - rdzeniowych doszło do trwałych uszkodzeń w następstwie choroby. Biorąc pod uwagę podobny odsetek zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce, jak w innych krajach Europy, celowym jest podjęcie działań profilaktycznych w kierunku zapobiegania IChP w Polsce. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe w Polsce, w ostatnich latach Neisseria meningitidis była jednym z najczęstszych czynników wywołujących bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych. Ilość zapaleń opon mózgowo - rdzeniowych wywołanych przez meningokoki przewyŝsza znacznie ilość tych wywoływanych przez Haemophilus influenzae (Hib). Ponadto Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych ZakaŜeń Ośrodkowego Układu Nerwowego odnotował w otrzymywanym materiale znaczny wzrost udziału zakaŝeń inwazyjnych spowodowanych przez meningokoki grupy C: do 31,4% w roku 2002 i do 39% w roku 2003, w ogólnej liczbie wywołanych przez Neisseria meningitidis.

5 Cel ogólny i cele szczegółowe Programu: ObniŜenie liczby zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych u dzieci i młodzieŝy w grupie podwyŝszonego ryzyka, zmniejszenie liczby zakaŝeń inwazyjnych posocznic i zapaleń opon mózgowo rdzeniowych, liczby zapaleń płuc i zapaleń ucha środkowego wywoływanych przez bakterie pneumokokowe i meningokokowe, zmniejszenie nosicielstwa bakterii pneumokokowych w jamie nosowogardłowej, zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń. Ponadto utrzymujący się w Polsce wysoki odsetek nosicielstwa pneumokoka w nosogardle u małych dzieci, jak równieŝ wysoki odsetek odporności na antybiotyki, a takŝe moŝliwość odwrócenia tendencji narastania tej oporności na antybiotyki, kaŝe rozwaŝać konieczność bezwzględnego szczepienia dzieci z grupy wysokiego ryzyka. Schemat działań podmiotów realizujących Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieŝy z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego : - Program realizowany będzie przez poradnie ds. szczepień posiadającą kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w wybranych Ośrodkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej wszystkich Gmin z terenu Powiatu Bocheńskiego, których pracownicy dysponują wieloletnim doświadczeniem w szczepieniu dzieci. - Lekarz sprawujący opiekę lekarską nad dziećmi i młodzieŝą w danym Ośrodku Zdrowotnym będzie decydował o rejestracji osób objętych programem profilaktycznym do szczepienia. - Rodzice beneficjentów programu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do określonego rodzaju szczepień. Dopiero po uzyskaniu takiej informacji rodzice będą mogli samodzielnie rejestrować dzieci w danej placówce w celu realizacji świadczenia. - Szczepienia dzieci prowadzone będą pod nadzorem lekarzy pediatrów i przy udziale rodziców, którzy wyraŝą chęć zaszczepienia swojego dziecka znajdującego się wśród osób objętych szczepieniami. Lekarze poszczególnych Ośrodków Zdrowia będą równieŝ ustalali indywidualne schematy szczepień dla poszczególnych beneficjantów programu, w zaleŝności od wieku i stopnia realizacji obowiązkowego Programu Szczepień. Szczegółowy opis sposobu realizacji Programu: Szczepienie 7-walentną szczepionką skoniungowaną przeciwko pneumokokom będzie realizowane wg schematu dawkowania od 0 do 5 lat. Wiek dziecka 2-6 miesięcy 7-11 miesięcy miesiące 24 miesiące 5 lat Kalendarz szczepień Koniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom Liczba dawek Dawkowanie Informacje o dawkowaniu Trzy dawki, kaŝda po 0,5 ml przy zachowaniu odstępu przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy dawkami. Czwartą dawkę zaleca się w drugim roku Ŝycia. Dwie dawki, kaŝda po 0,5 ml przy zachowaniu odstępu przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy dawkami. Trzecią dawkę zaleca się w drugim roku Ŝycia. Dwie dawki, kaŝda po 0,5 ml przy zachowaniu odstępu przynajmniej 2 miesięcy pomiędzy dawkami. 1 Jednorazowa dawka. Schemat szczepień szczepionką koniungowaną przeciw meningokokom grupy C przedstawia się

6 następująco: dzieci po ukończeniu 1 roku Ŝycia oraz młodzieŝ otrzymają 1 dawkę szczepionki. Określenie populacji, do której skierowany jest Program: Przy określeniu grupy dzieci i młodzieŝy, która docelowo została objęta szczepieniami zostały wzięte pod uwagę wytyczne odnośnie grup ryzyka oraz moŝliwości finansowe Powiatu Bocheńskiego. PoniŜsza tabela przedstawia wielkości urodzeń w 1992, 1993, 1994 oraz w 2006 i 2007 r. z podziałem na poszczególne Gminy Powiatu Bocheńskiego. Koszt przeprowadzenia Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci z grupy największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego w pierwszym roku jego realizacji kształtuje się następująco: Gmina Dzieci urodzone w 1992 r. Dzieci urodzone w 1993 r. Dzieci urodzone w 1994 r. Dzieci urodzone w 2006 r. Miasto Bochnia Gmina Bochnia Lipnica Murowana Nowy Wiśnicz Rzezawa śegocina Drwinia Trzciana Łapanów Łącznie Udział środków finansowych Powiatu Bocheńskiego w kosztach planowanej akcji szczepień przeciw pneumokokom (250 zł) i meningokokom (120 zł) Gmina Dzieci objęte akcją szczepień - roczniki 2006 Nakłady finansowe Powiatu (zł) i 1992 Miasto Bochnia Gmina Bochnia Lipnica Murowana Nowy Wiśnicz Rzezawa śegocina Drwinia Trzciana Łapanów Łącznie Uwagi: przy obliczeniach załoŝono 20% udział Powiatu w kosztach zakupu szczepionek przeciw pneumokokom i meningokokom. Nakłady finansowe obejmują takŝe koszt przeprowadzenia szczepień wśród wcześniaków z roku 2008 (pneumokoki) zł. z uwzględnieniem 120

7 dawek szczepionek otrzymanych od firmy Wyeth w formie darowizny. Akcją szczepień będą objęci takŝe wychowankowie Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Dom Dziecka w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka. Liczba dzieci objętych szczepieniami kształtuje się następująco: - szczepienia przeciw pneumokokom: 2 dzieci w wieku od 1 5 lat (koszt 750 zł) - szczepienia przeciw meningokokom: 35 dzieci w wieku od 1 20 lat ( koszt zł) Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci z grupy największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego będzie realizowany do dnia 12. grudnia 2008 r. przez Gminne Ośrodki Zdrowia z terenu Powiatu. Zgodnie z wytycznymi Programu ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz. JednakŜe o wykonaniu świadczenia decydują rodzice lub opiekun prawny dziecka (ewentualnie sam beneficjent, jeśli jest osobą pełnoletnią), w tym celu koniecznym jest przedłoŝenie stosownego oświadczenia o zgodzie na wykonanie szczepienia (załącznik nr 1). Osoby objęte akcją szczepień przeciw pneumokokom i meningokokom w momencie zgłoszenia się do szczepienia powinny posiadać ze sobą ksiąŝeczkę zdrowia i szczepień, w celu odnotowania faktu oraz daty wykonania świadczenia, dokument stwierdzający toŝsamość dziecka. W razie nie zgłoszenia się dzieci zakwalifikowanych do szczepienia planowane jest stosowne rozszerzenie Programu o inne grupy dzieci (informacja w tej sprawie będzie dostępna w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu w drugiej połowie listopada 2008 r.).

8 Załącznik nr 1 do Programu profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych OŚWIADCZENIE ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE ŚWIADCZENIA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAśEŃ PNEUMOKOKOWYCH I MENINGOKOKOWYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEśY Z GRUP NAJWIĘKSZEGO RYZYKA ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO Uczestnik programu: (Imię) (Nazwisko) Data urodzenia:..././.. DD MM RR PESEL:... Miejsce zamieszkania:... Rodzaj wykonywanego świadczenia:.. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30. sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) wyraŝam zgodę na wykonanie świadczenia zdrowotnego mi/mojemu dziecku/mojemu podopiecznemu w formie szczepienia przeciwko wyŝej określonej bakterii. Jednocześnie oświadczam, iŝ jestem świadomy/a moŝliwości wystąpienia niepoŝądanych odczynów poszczepiennych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23. grudnia 2002 r. w sprawie niepoŝądanych odczynów poszczepiennych (Dz. U. z 2002r. Nr 241, poz z późn. zm.). Data.... Podpis(rodzica/opiekuna/beneficjenta)

9 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/182/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2008 roku Regulamin określający zasady, warunki oraz tryb udzielania dofinansowania wykonania szczepień przeciwko pneumokokom i meningokokom w ramach realizacji Programu profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieŝy z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego I. Postanowienia ogólne 1 W celu obniŝenia liczby zakaŝeń wywołanych bakterią Streptococcus pneumoniae tzw. Pneumokoka wśród dzieci z grupy największego ryzyka, tj. wcześniaków oraz 2 latków, jak równieŝ obniŝenia liczby zakaŝeń wywołanych bakterią z gatunku Neisseria meningitidis meningokoki wśród młodzieŝy w wieku 16 lat Powiat Bocheński podjął decyzję o realizacji 3 letniego Programu profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieŝy z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego. Ponadto programem szczepień zostaną objęte dzieci i młodzieŝ z Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka. W ramach realizacji programu beneficjenci szczepień, mają zagwarantowane dofinansowanie ze strony Powiatu Bocheńskiego w następującej wysokości kosztu zakupu poszczególnych rodzajów szczepionek: 1. wcześniaki oraz dzieci młodzieŝ z Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni, jak równieŝ Rodzinnego Domu Dziecka 100% kosztu zakupu szczepionek, 2. Beneficjenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł określonej w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. nr 64. poz 593 z późn. zm.) w art. 8 ust.1 pkt 2 100% kosztu zakupu szczepionek, 3. Beneficjenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł netto lub 583 zł netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonej w ustawie z dnia 28. listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.) do 80% kosztu zakupu szczepionek, 4. dzieci w wieku 2 lat oraz młodzieŝ w wieku 16 lat 20% kosztu zakupu szczepionek. W celu wyrównania moŝliwości dostępu do akcji szczepień beneficjentom o trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej istnieje moŝliwość dofinansowania kosztu zakupu szczepionek w kwocie wyŝszej jak określona w pkt. 4 lub całkowitej ich refundacji w uzasadnionych przypadkach. II. Szczegółowe zasady, warunki oraz tryb udzielania dofinansowania większego niŝ 20% kosztu zakupu poszczególnych szczepionek lub pełnej refundacji wykonania szczepień przeciwko pneumokokom i meningokokom 2 1. Do ubiegania się o dofinansowanie w kwocie wyŝszej niŝ 20% kosztu zakupu poszczególnych szczepionek lub pełnej refundacji wykonania wyŝej określonych świadczeń uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku dwóch lat oraz młodzieŝy w wieku 16 lat, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie profilaktycznym. 2. Osoby ubiegające się o w/w dofinansowanie muszą spełniać następujące kryteria: a) posiadać stałe zameldowanie na pobyt stały na terenie Powiatu Bocheńskiego, b) posiadać dochód określony w art. 5 ust. 1 i 2 w ustawie z dnia 28. listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.) tj. 504 zł netto lub 583 zł

10 netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 3. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria: a) sytuacja rodzinna: - rodzina dziecka jest niepełna lub brak obojga rodziców, - niepełnosprawność beneficjenta, jego rodzeństwa lub rodziców jeŝeli osoba jest niepełnosprawna ma orzeczoną niepełnosprawność, stopień niepełnosprawności lub niezdolność do pracy: stopień znaczny lub całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, stopień umiarkowany lub całkowitą niezdolność do pracy, stopień lekki lub częściową niezdolność do pracy b) cięŝka, przewlekła choroba w rodzinie, c) korzystanie z pomocy PCPR lub Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. 4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie większego niŝ zakładane dofinansowanie szczepionek jest złoŝenie wniosku określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu. 5. Do wniosku naleŝy dołączyć oświadczenie o dochodach w rodzinie uzyskanych w roku poprzedzającym datę złoŝenia wniosku według wzoru określonego w załączniku nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie tych dochodów oraz dokumentami potwierdzającymi cięŝką sytuację rodzinną beneficjenta, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeŝeli posiada) oraz zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające miejsce stałego zameldowania, jak równieŝ informację z MOPS/GOPS o wysokości uzyskanego świadczenia w roku poprzednim, 6. Za podstawę do obliczenia dochodu w rodzinie przyjmuje się dochód rodziny beneficjenta uzyskany w roku poprzedzającym datę złoŝenia wniosku. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie beneficjenta wylicza się sumując dochody roczne rodziny uczestników programu, dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie dziecka. 7. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria dofinansowania wyŝszego niŝ 20% kosztu zakupu poszczególnych szczepionek lub pełnej ich refundacji jest większa niŝ zakładana przez Powiat Bocheński kwota do rozdysponowania, wówczas pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania lub refundacji mają osoby, które posiadają najniŝszy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków o większe niŝ zakładane dofinansowanie lub całkowitą refundację zakupu szczepionek przeciwko pneumokokom i meningokokom 3 1. Dofinansowanie lub całkowita refundacja będzie przyznawana na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna beneficjenta. 2. Pracownicy zajmujący się zbieraniem i weryfikacją dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodów, mogą zaŝądać od składającego wniosek przedłoŝenia dodatkowego oświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających sytuację materialną rodziny beneficjenta, o ile z przedłoŝonej dokumentacji nie moŝna jednoznacznie określić sytuacji materialnej jego rodziny. 3. Komisję rozpatrującą wnioski powoła Zarząd Powiatu w Bochni. 4. Powiatowa Komisja ds. dofinansowania szczepień wytypuje wnioski kwalifikujące się do otrzymania dofinansowania większego niŝ 20% kosztu zakupu lub całkowitej refundacji szczepienia. 5. Zarząd Powiatu w Bochni zatwierdza wytypowane przez Komisję wnioski i przyznaje określone dofinansowanie. 6. Od decyzji Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przyznania określonej wysokości dofinansowania nie przysługuje odwołanie. 7. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zakupu szczepionki przeciwko pneumokokom lub meningokokom zostanie powiadomiony o decyzji Zarządu Powiatu. Wraz z informacją, o której mowa powyŝej zostanie przekazane takŝe oświadczenie dot. wysokości przyznanego dofinansowania.

11 IV. Zasady przekazania dofinansowania 4 Oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ust 7 uprawnia beneficjenta do nabycia szczepionki przeciwko pneumokokom lub meningokokom po cenie niŝszej niŝ 250 zł. Beneficjent w celu realizacji szczepienia zobowiązany jest do przedstawienia przedmiotowego oświadczenia w we właściwym dla niego Ośrodku Zdrowia.

12 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o udzielenie dofinansowania większego niŝ 20% kosztu zakupu poszczególnych szczepionek lub pełnej ich refundacji Część I podstawowe dane osobowe Wnioskodawcy 1. Nazwisko beneficjenta. 2. Imiona beneficjenta.. 3. Imię ojca. 4. Imię matki PESEL beneficjenta. 6. Miejsce urodzenia 7. Data urodzenia 8. Adres stałego zameldowania: Ulica.. Miejscowość.. Kod pocztowy.. Poczta. Tel. Kontaktowy.. Część II dane dotyczące sytuacji rodzinnej i finansowej 1. sytuacja rodzinna (naleŝy podkreślić właściwą odpowiedź) : - brak ojca - brak matki - brak obojga rodziców - rodzina wielodzietna - niepełnosprawność członka rodziny - przewlekła cięŝka choroba w rodzinie. 2. sytuacja finansowana rodziny beneficjenta: Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z.. osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a średni miesięczny dochód netto, w przeliczeniu na jedną osobę wynosi.. zł, słownie.. zł.... Podpis Wnioskodawcy

13 Załącznik nr 2 do Regulaminu Oświadczenie o dochodach rodziny beneficjenta programu profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych dofinansowanie większe niŝ 20% kosztu zakupu poszczególnych szczepionek 9. Nazwisko beneficjenta. 10. Imiona beneficjenta Imię ojca. 12. Imię matki PESEL beneficjenta. Oświadczam, Ŝe rodzina składa się z niŝej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Dochody poszczególnych członków rodziny w roku 2007 wynosiły kolejno: Lp. Imię i Nazwisko Data urodzenia Miejsce pracy - nauki Łączny dochód całego gospodarstwa domowego Stopień pokrewieństwa Wysokość dochodu netto w zł Średni łączny dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi. zł, tj. miesięcznie.. zł, słownie... zł. 1. Dochód w przeliczeniu na członka rodziny ustala się zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. 2. Do wniosku naleŝy dołączyć udokumentowane dochody członków rodziny.... Podpis jednego z rodziców lub opiekuna prawnego

14 Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w swojej rodzinie: Biorąc powyŝsze pod uwagę, zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania w wysokości.... Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych potwierdzam prawidłowość podanych wyŝej informacji, proszę o przyznanie dofinansowania większego niŝ 20% kosztu zakupu poszczególnych szczepionek lub całkowitego dofinansowania. Jednocześnie wyraŝam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów związanych z realizacją Programu profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieŝy z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego... Podpis jednego z rodziców lub opiekuna prawnego Decyzja Powiatowej Komisji ds. dofinansowania szczepień Przyznaje się dofinansowanie w kwocie:. Nie przyznaje się dofinansowania.. Podpis Przewodniczącego Komisji Wypełniony i podpisany wniosek naleŝy składać w Starostwie Powiatowym w Bochni, w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu.

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci UCHWAŁA Nr XXVII/164/2008 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka.

Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2008 r. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/ /2008 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XXII/ /2008 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XXII/ /2008 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2008 roku Projekt w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieŝy z grup największego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży z grup największego ryzyka z rodzin najuboższych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego szczepie ń profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/.../2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/.../2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. Projekt UCHWAŁA NR X/.../2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży z grup największego ryzyka z rodzin najuboższych

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2011 2014, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu:

I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu: Program Nr 9: Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do Ŝłobków i przedszkoli samorządowych, zlokalizowanych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

POWIAT BOCHEŃSKI REALIZACJA. Opracowanie: Marta Gucwa

POWIAT BOCHEŃSKI REALIZACJA. Opracowanie: Marta Gucwa Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego REALIZACJA Opracowanie: Marta Gucwa PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i nazwisko PESEL albo nr dokumentu toŝsamości Adres

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/602/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005 r.

Uchwała Nr XLVIII/602/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005 r. Uchwała Nr XLVIII/602/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach działania Wyrównywanie szans

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 roku Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/671/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom. PROJEKT Uchwala nr. UCHWAL y BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpł. 2012-10- 1 5 Rady Miasta Katowice z dnia. BRM....... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/382/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXIII/382/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXIII/382/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów dla studentów zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu WWW- okno na świat einclusion w Gminie Miasto Zakopane

Formularz zgłoszeniowy do projektu WWW- okno na świat einclusion w Gminie Miasto Zakopane wniosek złoŝono w dniu.. Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane Formularz zgłoszeniowy do projektu WWW- okno na świat einclusion w Gminie Miasto Zakopane 1. Informacje o uczestniku 1.1.

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot konkursu: II. Termin realizacji programu: III. Zadania realizatora: OGŁOSZENIE

I. Przedmiot konkursu: II. Termin realizacji programu: III. Zadania realizatora: OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Na podstawie: art.7 ust.1 pkt.1 oraz art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM (wypełnia osoba niepełnosprawna lub, w przypadku osoby niepełnoletniej,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu toŝsamości... Adres zamieszkania*... Data urodzenia... tel...

Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu toŝsamości... Adres zamieszkania*... Data urodzenia... tel... Załącznik nr 1 Nr wniosku.... Data wpływu... WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny)

INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny) INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny) Imię i nazwisko uczestnika turnusu... PESEL albo numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/115/2016 RADY GMINY WODZISŁAW. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/115/2016 RADY GMINY WODZISŁAW. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/115/2016 RADY GMINY WODZISŁAW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2016-2018 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Pole. Rozdział I

REGULAMIN. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Pole. Rozdział I REGULAMIN udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Pole. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialna przysługuje uczniom, o których

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 66/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C. na terenie powiatu kluczborskiego

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C. na terenie powiatu kluczborskiego Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego Okres realizacji programu: program wieloletni Autorzy programu: Iwona

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wniosek do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Załącznik do Uchwały Nr XLIV/486/2005 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2005 roku Wniosek do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1054/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia r. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zarządza:

Zarządzenie Nr 1054/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia r. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zarządza: Zarządzenie Nr 1054/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.03.2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu tożsamości... Adres zamieszkania*... Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu toŝsamości...

Bardziej szczegółowo

1. Dane dotyczące Wnioskodawcy - (dziecko/osoba dorosła)

1. Dane dotyczące Wnioskodawcy - (dziecko/osoba dorosła) Pieczątka jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu kompletnego wniosku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w śyrardowie WNIOSEK Numer wniosku.. o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nr ewidencyjny wniosku.../.../... 1. Dane osobowe ucznia Nazwisko Imiona Imię ojca Imię matki PESEL ucznia Data i miejsce urodzenia 2. Informacja o szkole Nazwa

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego

Formularz zgłoszeniowy Projekt Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego Pieczęć wpływu na Kancelarię Ogólną: Formularz zgłoszeniowy Projekt Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego 1. Informacje o uczestniku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/119/07 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XVIII/119/07 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 listopada 2007 r. Uchwała Nr XVIII/119/07 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego warunki i sposób przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

1. Wartość przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego. 2. Limit cenowy NFZ... 3. Wysokość refundacji NFZ... 4. wysokość dofinansowania PCPR.

1. Wartość przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego. 2. Limit cenowy NFZ... 3. Wysokość refundacji NFZ... 4. wysokość dofinansowania PCPR. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE PLAC SŁOWIAŃSKI 1, 59-220 LEGNICA NR SPRAWY PC 5050/ / WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 2755 UCHWAŁA NR XXX/871/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 2755 UCHWAŁA NR XXX/871/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 2755 UCHWAŁA NR XXX/871/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Gniezno, dnia (imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejsce zamieszkania) (telefon do kontaktu z wnioskodawcą) (PESEL) Dyrektor Nr (nazwa

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców!

KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców! KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców! http:///aktualnosci/kampania-szczepienia-trzeba-edukowac-rodzicow,1058 Strona 1 http:///aktualnosci/kampania-szczepienia-trzeba-edukowac-rodzicow,1058 Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec, przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów

Formularz zgłoszeniowy Projekt Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów Wniosek złożono: Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1, Halinów 05 074 w dniu... Formularz zgłoszeniowy Projekt Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 30/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie,,programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2018, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem)

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, tel. 041 252 19 53 e-mail: pcpr.sko@wp.pl www.pcprskarzysko.pl Nr.. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

nr kolejny wniosku powiat rok złoŝenia wniosku data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK K

nr kolejny wniosku powiat rok złoŝenia wniosku data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK K ./././ PCPR-III-S-8215-.. nr kolejny wniosku powiat rok złoŝenia wniosku data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK K o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Wnioskodawca osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasięgu WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasięgu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O PRZYZANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM PCPR 8213-6/ /2009 WNIOSEK O PRZYZANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Imię i nazwisko.... PESEL...... Nr dokumentu toŝsamości... Adres stały (miejsce pobytu*).......

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON **Tak (podać rok). Nie. (czytelny podpis wnioskodawcy)

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON **Tak (podać rok). Nie. (czytelny podpis wnioskodawcy) Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH 07.06.2010r MENINGOKOKI INFORMACJE OGÓLNE Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane również dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Wyodrębniono kilka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/410/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/410/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/410/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów z Gminy Miasta Elbląg Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR IX/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów elbląskich gimnazjów Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy. 2. Załączniki Wniosek o dofinansowanie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy. 2. Załączniki Wniosek o dofinansowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy 2. Załączniki Wniosek o dofinansowanie 3. Wersja w języku migowym Nie dotyczy Procedura zewnętrzna nr MOPS-34 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 992 UCHWAŁA NR XIII/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 lutego 2016 r.

Olsztyn, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 992 UCHWAŁA NR XIII/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 992 UCHWAŁA NR XIII/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r. Projekt z dnia 3 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń meningokokowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzice, opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny*): Data złożenia wniosku.. (wypełnia szkoła) (nazwisko i imiona) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Działania 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Działania 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. W odpowiednich miejscach wstawiać znak X. Student Nazwisko Imiona Data urodzenia Imię ojca PESEL Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie Nr sprawy... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny)

Bardziej szczegółowo

Końskie, dn... I. Dane dotyczące Wnioskodawcy:*

Końskie, dn... I. Dane dotyczące Wnioskodawcy:* Nr wniosku:... Końskie, dn.... (Nazwisko i imię) (Adres Wnioskodawcy) w przypadku dziecka (imię i nazwisko dziecka) nr telefonu kontaktowego... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:...... (telefon) PESEL Nazwisko i imię ojca PESEL ojca Nazwisko i imię matki PESEL matki 2. Adres stałego zameldowania

Wnioskodawca:...... (telefon) PESEL Nazwisko i imię ojca PESEL ojca Nazwisko i imię matki PESEL matki 2. Adres stałego zameldowania ZAŁĄCZNIK NR 1 Wnioskodawca:... (imię i nazwisko wnioskodawcy) (dokładny adres)... (telefon) I. INFORMACJE O UCZNIU: 1. Dane osobowe ucznia Nazwisko PESEL Nazwisko i imię ojca PESEL ojca Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca Nazwisko i imię /rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły/ (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak X) rodzic/ opiekun

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Postanowienia ogólne 1.

Regulamin. I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CXIV/1176/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006 r. Regulamin określający zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach projektu Małopolski program stypendialny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK LEKARSKI NA TURNUS REHABILITACYJNY. Tak uzasadnienie...

WNIOSEK LEKARSKI NA TURNUS REHABILITACYJNY. Tak uzasadnienie... Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego WNIOSEK LEKARSKI NA TURNUS REHABILITACYJNY Imię i nazwisko... PESEL... Rodzaj schorzenia*: choroby psychiczne narząd wzroku układ krążenia choroby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 3 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 3 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 3 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zakwalifikowanie do grupy docelowej beneficjentów ostatecznych

Wniosek o zakwalifikowanie do grupy docelowej beneficjentów ostatecznych (Załącznik nr 2 do regulaminu) Wniosek o zakwalifikowanie do grupy docelowej beneficjentów ostatecznych projektu pn.: Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol realizowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 123/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU. z dnia 2 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 123/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU. z dnia 2 czerwca 2016 r. UCHWAŁA Nr 123/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. 3. Wnoszę o przyznanie zasiłku szkolnego dla następującego/następujących dziecka/dzieci:

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. 3. Wnoszę o przyznanie zasiłku szkolnego dla następującego/następujących dziecka/dzieci: Wydanie: 2 Obowiązuje od 06.01.2009 r. Strona 1/6 Na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.z2004 r. Nr 265, poz. 2532 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 61/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/258/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2015 r. gimnazjów

UCHWAŁA NR XII/258/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2015 r. gimnazjów UCHWAŁA NR XII/258/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów elbląskich gimnazjów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae Bakteria Streptococcus pneumoniae jest Gram (+) dwoinką i należy do najgroźniejszych bateryjnych patogenów człowieka. Odpowiedzialna jest za szereg chorób inwazyjnych o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Pieczęć PCPR... nr wniosku

Pieczęć PCPR... nr wniosku Załącznik Nr 1 Pieczęć PCPR... nr wniosku... data wpływu kompletnego wniosku WNIOSEK o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZŁOTEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZŁOTEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZŁOTEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ. NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wniosek o stypendium szkolne (rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia/słuchacza) 1)

Wniosek o stypendium szkolne (rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia/słuchacza) 1) Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubomino Wniosek o stypendium szkolne (rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/208/2013 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/208/2013 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/208/2013 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

o niezdolności do samodzielnej egzystencji

o niezdolności do samodzielnej egzystencji Nr wniosku:... Końskie, dn. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia (wychowanka, słuchacza) zamieszkałego na terenie Gminy Wilkowice na rok szkolny 2014/2015 Wniosek składa

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia dzieci przeciw pneumokokom i ich skutki populacyjne na przykładzie społeczności Kielc dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia ochronne dla ludności Kielc -szczepienia p/grypie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY../..

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY../.. I. Wnioskodawca: WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY../.. ( nazwisko i imię rodzica lub pełnoletniego ucznia, słuchacza ) ( adres zamieszkania składającego wniosek ) ( telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA I GMINY WYSOKA z dnia

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA I GMINY WYSOKA z dnia PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA I GMINY WYSOKA z dnia w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 1 S t r o n a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK PCPR.8213.SR.2016 o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 77/2016 z dnia 17 maja 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PODANIE O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

PODANIE O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data założenia Godzina PODANIE O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA prowadzonego przez Gminę Miasto Koszalin 1) Wydrukowane i podpisane podanie należy złożyć w przedszkolu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia...

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciel oraz warunków i sposobu ich przyznawania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD WRZEŚNIA DO CZERWCA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD WRZEŚNIA DO CZERWCA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Białystok, dnia... PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD WRZEŚNIA DO CZERWCA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I. Dane ucznia* ubiegającego się o stypendium/ PESEL..

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie Braniewo, dnia... Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY../ I. Dane ucznia* ubiegającego się o stypendium/ PESEL... 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

Korzystałem/am z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem/am z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE WNIOSEK O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i nazwisko......... PESEL Nr dokumentu tożsamości... Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU Załącznik Nr 1 Do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Opole Lubelskie NUMER WNIOSKU:... Wniosek złoŝony w dniu:... FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 4072 UCHWAŁA NR XLV/544/14 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzice, opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny*): Data złożenia wniosku.. (wypełnia szkoła) (nazwisko i imiona) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Hanna Czajka. Szczepienia. przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Dr n. med. Hanna Czajka. Szczepienia. przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Dr n. med. Hanna Czajka Szczepienia przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH SZCZEPIENIA PRZECIWKO MENINGOKOKOM GRUPY C Dr n. med. Hanna Czajka Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i nazwisko PESEL albo nr dokumentu toŝsamości Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PCPR.... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej/nieposiadającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata , dotycz ą cego

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata , dotycz ą cego UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego szczepie ń profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Data i miejsce urodzenia: - - roku

Data i miejsce urodzenia: - - roku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nr ewidencyjny wniosku w STP OTAGO ED 4462 20 1. Dane osobowe ucznia / słuchacza Nazwisko: Imiona: Imię ojca: Imię matki: PESEL ucznia / słuchacza: Data i miejsce

Bardziej szczegółowo