Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu"

Transkrypt

1 Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa rodzaje kredytów udzielanych na działalność gospodarczą przez Bank Spółdzielczy w Białopolu, zwany dalej Bankiem, warunki udzielania, wykorzystania i spłaty tych kredytów, uprawnienia i obowiązki Banku i kredytobiorców. 2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 3 Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do wszystkich kredytów udzielanych na działalność gospodarczą, z tym że w odniesieniu do kredytów udzielanych w ramach odrębnych linii kredytowych na określone cele gospodarcze, bądź kredytów realizowanych w szczególnych formach (dyskontowy, itp.), mają zastosowanie dodatkowe uregulowania szczegółowe. 4 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Białopolu i jego Oddziały; 2) przedsiębiorca osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, prowadząca działalność gospodarczą; 3) osoba prawna jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną; 4) osoba fizyczna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 5) wnioskodawca osoba lub osoby fizyczne, osoba lub osoby prawne, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ubiegająca się o kredyt; 6) kredytobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z kredytu bankowego; 7) działalność gospodarcza - jest to działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek przedsiębiorcy; 8) data udzielenia (zaciągnięcia) kredytu - data zawarcia umowy kredytowej; 9) data uruchomienia kredytu - data wypłaty kredytu lub pierwszej transzy kredytu; 10) okres kredytowania - okres liczony od dnia udzielenia kredytu do daty całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami; 11) okres karencji ustalony w umowie okres zawieszenia spłaty kredytu lub odsetek; 12) kapitalizacja odsetek dopisanie kwoty należnych odsetek do niespłaconej kwoty kredytu; 13) rachunek kredytowy - wydzielone konto do ewidencjonowania stanu zadłużenia spłat należności wynikających z umowy kredytowej; 14) rachunek bieżący - rachunek bankowy prowadzony w Banku służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą, w przypadku zgłoszenia tego rachunku do urzędu skarbowego jest on rachunkiem podstawowym. Rozdział 2. Podstawowe zasady i warunki udzielania kredytów 5 1. Bank udziela kredytów w złotych przedsiębiorcom na finansowanie działalności gospodarczej określonej w statucie lub innym dokumencie stanowiącym podstawę ich działania.

2 2. Przedmiotem kredytu na działalność gospodarczą mogą być ekonomicznie uzasadnione cele związane z działalnością bieżącą lub inwestycyjną z uwzględnieniem potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego i zużycia energii. 6 Kredyty udzielane są przez Bank i jego Oddziały Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. 2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się przy udzielaniu kredytu nowo utworzonemu przedsiębiorcy, pod warunkiem przedstawienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu i jednocześnie gdy wyniki finansowe przewidziane w programie przedsięwzięcia gospodarczego zapewniają rentowność działalności i rokują spłatę kredytu wraz z odsetkami i w ocenie Banku są one realne. 3. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia kredytu oraz przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni według oceny Banku uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. 4. Zakłady lub inne jednostki organizacyjne, wchodzące w skład podmiotów wielozakładowych (przedsiębiorstwa, spółdzielnie, spółki) uprawnione do zaciągania kredytów, mogą korzystać z kredytów bankowych tylko wówczas, jeżeli podmiot wielozakładowy posiada zdolność kredytową. 5. W jednostkach gospodarczych, w których kierownictwa mają ograniczone uprawnienia do zaciągania kredytów, łączne zadłużenie z tytułu kredytów nie może przekroczyć górnej granicy określonej w ustawach, wewnętrznych aktach prawnych lub uchwałach organów tych jednostek. 6. Fakt posiadania zdolności kredytowej nie zobowiązuje Bank do udzielenia kredytu. 7. Decyzja odmowna nie wymaga uzasadnienia. 8. Od odmownej decyzji o udzieleniu kredytu nie przysługuje odwołanie. 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych skutków finansowych (strat) poniesionych przez wnioskodawcę w razie negatywnej decyzji Banku o udzieleniu kredytu W celu zapewnienia zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów, Bank może żądać od kredytobiorcy zabezpieczenia przewidzianego prawem cywilnym i wekslowym zgodnie z,,instrukcją ustanawiania prawnych form zabezpieczeń ekspozycji kredytowych w Banku Spółdzielczym w Białopolu. 2. Ustanowienie prawnego zabezpieczenia kredytu winno być dokonane w formie przewidzianej przez ustawę dla danej czynności prawnej (np. forma pisemna, forma aktu notarialnego). 3. Bank przy udzielaniu kredytu może, według swego uznania, żądać ustanowienia jednej lub kilku form zabezpieczeń zwrotu kredytu, w zależności od oceny stopnia ryzyka. 4. Wartość prawnego zabezpieczenia kredytu nie powinna być mniejsza niż kwota udzielonego kredytu wraz z prowizją i odsetkami oraz ewentualnymi kosztami ubocznymi związanymi z dochodzeniem przez Bank swoich należności. 5. Przy ustanawianiu takich zabezpieczeń, jak hipoteka, zastaw i przewłaszczenie, ustanawiający zabezpieczenia powinien dokonać na rzecz Banku cesji praw z polisy ubezpieczeniowej majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia, z wyjątkiem przedmiotów przyjętych w depozyt przez Bank. 2

3 6. W odniesieniu do zabezpieczeń hipotecznych Bank może żądać aktualnej wyceny nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę Bank z tytułu udzielonego kredytu pobiera prowizje i opłaty według taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe. 2. Stopy oprocentowania kredytów ustala Zarząd Banku biorąc pod uwagę: a) stopę redyskonta weksli przyjmowanych do redyskonta od banków przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym, b) marżę bankową zapewniającą rentowność działalności kredytowej. 3. Bank przy ustalaniu stopy oprocentowania kredytu dla kredytobiorcy bierze pod uwagę: 1) wiarygodność finansową kredytobiorcy, 2) opłacalność przewidywanej transakcji, 3) rozmiary ryzyka związanego z udzieleniem kredytu, 4) okres kredytowania, 5) inne warunki związane z udzieleniem kredytu. 4. Stopa oprocentowania może być przedmiotem negocjacji z kredytobiorcą, z wyjątkiem oprocentowania kredytów udzielanych w ramach odrębnych linii kredytowych na określone cele gospodarcze, o których mowa w 3. Rozdział 3. Rodzaje kredytów 10 Kredyty udzielane przez Bank przeznaczone są głównie na finansowanie: 1) zapasów o charakterze stałym, przejściowym i związanych ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej, 2) należności, 3) przedsięwzięć rozwojowych o charakterze inwestycyjnym, 4) innych celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 11 Bank udziela następujących rodzajów kredytów: 1) krótkoterminowych z okresem kredytowania do 1 roku, 2) średnioterminowych z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 5 lat, 3) długoterminowych z okresem kredytowania powyżej 5 lat Udzielane kredyty realizowane są w rachunku kredytowym, z wyjątkiem kredytów, o których mowa w 13 ust. 2 pkt Jeżeli przepisy dotyczące działalności gospodarczej zobowiązują kredytobiorcę do przeprowadzania transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego (bieżącego, pomocniczego), wypłaty i spłaty kredytu następują za pośrednictwem tego rachunku Kredyty krótkoterminowe udzielane są przedsiębiorcom i osobom fizycznym na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. 2. Szczególną formą kredytów krótkoterminowych są: 1) kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie potrzeb związanych z działalnością bieżącą, udzielany przedsiębiorcom, którzy: a) posiadają w Banku rachunek bieżący co najmniej 6 miesięcy i rachunek ten zgłosili do urzędu skarbowego jako rachunek podstawowy (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w świetle przepisów o działalności gospodarczej nie mają takiego obowiązku). W szczególnych przypadkach, uzasadnionych interesem Banku, wymagany okres posiadania przez kredytobiorcę rachunku bieżącego może być skrócony, przy zachowaniu warunków określonych w pkt b) i c). Decyzję w tym zakresie podejmuje Prezes Zarządu/Dyrektor Oddziału; b) realizują obroty głównie w formie bezgotówkowej; 3

4 c) dokonują rozliczeń głównie za pośrednictwem tego rachunku. Kredytobiorca wykorzystuje kredyt do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystywanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie do przyznanego limitu. W rachunku bieżącym nie mogą być udzielane kredyty uruchamiane w ramach odrębnych linii kredytowych. 2) kredyt inwestycyjny- kredyt na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących (z uwzględnieniem potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego) zwanych w dalszej części niniejszej Instrukcji kredytem inwestycyjnym. 3) kredyt na działalność gospodarczą- kredyt krótko- lub średnioterminowy w następujących formach: a) kredyt w rachunku bieżącym, b) kredyt obrotowy. 4) kredyt preferencyjny- kredyt ze środków własnych lub powierzonych, w ramach odrębnych linii kredytowych. Podstawę udzielenia kredytów preferencyjnych stanowi umowa zawarta pomiędzy Bankiem a podmiotem dysponującym środkami pieniężnymi na: a) dopłaty do należnego bankowi oprocentowania w przypadku udzielania kredytów ze środków własnych banku, b) stosowanie niższego od ogólnie obowiązującego oprocentowania kredytów w przypadku udzielania kredytów ze środków powierzonych. 14 Kredyt średnioterminowy może być udzielony na: 1) finansowanie bieżących potrzeb produkcyjnych uzasadnionych cyklem produkcyjnym, wzrostem rozmiarów produkcji, wprowadzaniem nowych technologii itp. 2) finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększanie majątku trwałego. 15 Kredyty długoterminowe mogą być udzielane na finansowanie nakładów inwestycyjnych Kredyt bankowy może stanowić uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego. 2. Bank może sfinansować do 100% wartości nakładów inwestycyjnych Okres kredytowania nakładów inwestycyjnych nie może przekroczyć 15 lat. 2. Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału i odsetek, jednak nie dłużej niż 1 rok. Odsetki naliczone w okresie karencji, w zależności od uzgodnień z kredytobiorcą, powinny być spłacone na koniec roku kalendarzowego, jednak w okresie nie dłuższym niż 1 rok. Rozdział 4. Wnioski kredytowe Ubiegający się o kredyt występuje z wnioskiem sporządzonym według wzoru obowiązującego w Banku. 2. Wniosek o kredyt powinien w szczególności określać: 1) kwotę i walutę kredytu, 2) przeznaczenie kredytu, 3) proponowany okres wykorzystania kredytu, źródła i termin jego spłaty, 4

5 4) propozycje dotyczące prawnych form zabezpieczenia kredytu, 5) wysokość zadłużenia wnioskodawcy wobec innych banków, przedsiębiorców i osób fizycznych oraz formy zabezpieczenia zobowiązań, 6) wysokość zobowiązań wnioskodawcy wobec Skarbu Państwa, ZUS, KRUS itp., 7) wysokość innych obciążeń o stałym charakterze, 8) posiadany majątek kredytobiorcy oraz istniejące obciążenia i ograniczenia na tym majątku. 3. Wniosek powinien być podpisany w przypadku: 1) osób fizycznych przez ubiegającego się o kredyt, 2) przedsiębiorców posiadających osobowość prawną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych tych podmiotów, 3) przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej przez wszystkich wspólników lub osoby umocowane przez tych wspólników do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów. 4. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, pozostają w związku małżeńskim, a nie występują wspólnie o przyznanie kredytu, współmałżonek powinien wyrazić zgodę na zaciągnięcie kredytu lub poręczyć za spłatę kredytu. 5. Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu, jak również poręczenie za spłatę kredytu, nie jest wymagana w przypadku jeżeli ubiegający się o kredyt przedłoży: a) umowę notarialną stwierdzającą, że w małżeństwie nie obowiązuje ustawowa współwłasność majątkowa, b) postanowienie sądu zezwalające na zaciągnięcie kredytu bez zgody współmałżonka, c) postanowienie sądu orzekające zniesienie ustawowej współwłasności majątkowej. Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu nie jest wymagana również wtedy, gdy pozwalają na to odrębne regulaminy obowiązujące w Banku W zależności od rodzaju przedsiębiorcy, charakteru przedsięwzięcia gospodarczego, wysokości kredytu i okresu na jaki ma być udzielony, Bank określa dokumenty i informacje jakie powinny być dołączone do wniosku spośród niżej wymienionych: 1) aktualne dokumenty stwierdzające status prawny przedsiębiorcy i rodzaj prowadzonej działalności (wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, koncesje oraz statut lub umowę spółki wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi od czasu zatwierdzenia statutu lub zawarcia pierwszej umowy) oraz wzory podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; 2) tytuł własności posiadanych gruntów i budynków lub umowy dzierżawne gruntów, budynków; 3) część opisową zawierającą charakterystykę przedsiębiorcy, jego sytuację finansową, uzasadnienie podejmowanego przedsięwzięcia, przewidywane efekty gospodarcze i finansowe oraz kwotę angażowanych do finansowania środków własnych i obcych, sporządzoną według wzorów żądanych przez Bank lub plan przedsięwzięcia gospodarczego (biznes plan), jeżeli zawiera on wszystkie wymienione elementy; 4) projekt kontraktu handlowego na dostawę surowców, maszyn, urządzeń nabywanych za granicą; 5) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP; 6) statystyczne sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek wyników) za ostatnie 3 lata lub za rok ubiegły w zależności od rodzaju kredytu wraz z uchwałami i decyzjami dotyczącymi podziału wyniku finansowego lub sposobu pokrycia strat oraz bieżące sprawozdania według wymogów GUS. W przypadku, gdy podmiot nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdawczości GUS, przedkłada informacje 5

6 o prowadzonej działalności gospodarczej sporządzone według wzorów żądanych przez Bank; 7) informacje banków prowadzących rachunki bieżące i pomocnicze o wysokości obrotów na rachunkach za ostatni kwartał danego roku i terminowości regulowania zobowiązań z tytułu kredytów; 8) deklaracje podatkowe potwierdzone przez urząd skarbowy i zaświadczenie lub oświadczenie o uregulowaniu zobowiązań podatkowych oraz wobec ZUS lub KRUS; 9) dokumenty umożliwiające ustalenie wysokości stałych źródeł dochodu i oświadczenie o sytuacji majątkowej; 10) dokumenty zawierające niezbędne informacje o realnej wartości i stanie prawnym proponowanych form zabezpieczeń kredytów. 2. W przypadku ubiegania się o kredyt na realizację inwestycji, oprócz dokumentów określonych w ust. 1, wnioskodawca przedkłada: 1) dokumentację projektową, zbiorcze zestawienie kosztów i harmonogram realizacji inwestycji, 2) analizę finansową projektu inwestycyjnego, 3) pozwolenie na budowę. 3. Bank może wymagać od wnioskodawcy przedłożenia innych niż wymienione w ust. 1 i 2 dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o kredyt. 20 Bank dokonuje analiz wniosku kredytowego i oceny sytuacji finansowej a także przeprowadza inne niezbędne badania możliwości spłaty kredytu wraz z odsetkami w proponowanych terminach Rozpatrzenie przez Bank wniosku o kredyt powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 14 dni roboczych liczonych od daty złożenia pełnej wymaganej dokumentacji. 2. W przypadkach wymagających uzyskania dodatkowych informacji o wnioskodawcy, jak też w sytuacji gdy wniosek, z uwagi na kwotę kredytu kierowany jest do opiniowania przez Komitet Kredytowy Banku, okres rozpatrzenia wniosku może być przedłużony do 30 dni, z jednoczesnym powiadomieniem wnioskodawcy o przewidywanym terminie podjęcia decyzji W przypadku pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu, Bank może żądać od wnioskodawcy otwarcia w Banku rachunku bankowego. Ponadto, jeżeli wnioskodawca posiada rachunki bieżące w innych bankach, Bank może żądać od kredytobiorcy udzielenia Bankowi upoważnienia do pobierania środków z tych rachunków, w przypadku nie spłacenia należności w terminach umownych. 2. Treść i forma upoważnienia muszą odpowiadać wymogom stawianym przez bank prowadzący rachunek. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez wnioskodawcę w związku z odmową udzielenia kredytu. Rozdział 5. Umowa kredytu Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą. 2. Przez zawarcie umowy kredytowej Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z nich na warunkach określonych w umowie, zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. 6

7 24 Umowę kredytową zawiera się w formie pisemnej i powinna ona określać w szczególności: 1) strony umowy, 2) kwotę i walutę kredytu, 3) cel, na który kredyt został udzielony, 4) zasady i termin spłaty kredytu, 5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, 9) wysokość prowizji i opłat, jeżeli umowa je przewiduje, 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy Zawarcie umowy kredytowej następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron poprzez złożenie podpisów przez przedstawicieli każdej ze stron. 2. Umowę o kredyt podpisują: 1) za kredytobiorcę osoby wymienione w 18 ust. 3 w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 2) za Bank osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Osoby wymienione w 18 ust. 4, jeżeli nie są współkredytobiorcami, powinny na umowie wyrazić zgodę na jej zawarcie bądź poręczyć za spłatę kredytu. 4. Umowa o kredyt sporządzana jest w ilości co najmniej dwóch egzemplarzy, po jednym dla każdej ze stron W okresie obowiązywania umowy kredytowej dopuszcza się możliwość jej zmiany, na pisemny, uzasadniony wniosek jednej ze stron. 2. Zmiana warunków umowy następuje za zgodą stron w formie pisemnego aneksu do umowy. 27 Bank zastrzega sobie w okresie kredytowania prawo kontroli wypełniania przez kredytobiorcę warunków umowy kredytowej. Rozdział 6. Wykorzystanie i spłata kredytu 28 Kredyt postawiony do dyspozycji kredytobiorcy na podstawie zawartej umowy kredytowej może być uruchomiony po spełnieniu przez kredytobiorcę warunków określonych w umowie Udzielony kredyt, z wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym wykorzystywany jest przez kredytobiorcę w wyodrębnionym rachunku kredytowym, przede wszystkim w formie realizacji zleceń bezgotówkowych lub w formie wypłat gotówkowych, odpowiadających celowi udzielonego kredytu, określonemu w umowie kredytowej. 2. Kredyty udzielone podmiotom, o których mowa w 12 ust. 2, są wykorzystywane za pośrednictwem rachunku bankowego. 30 Niewykorzystanie kredytu lub jego transzy w terminie ustalonym w umowie, bądź niskie wykorzystanie przyznanego kredytu w okresie trwania umowy, może spowodować obniżenie przez Bank kwoty przyznanego kredytu, stosownie do postanowień umowy kredytowej W przypadku udzielenia kredytu na ściśle określone cele, kredytobiorca ma obowiązek w okresie wykorzystywania kredytu przedkładać dokumenty (faktury, rachunki itp.) 7

8 potwierdzające wykorzystywanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie kredytowej. Przy korzystaniu z kredytu na skup płodów rolnych, kredytobiorca przedkłada oświadczenia o stanie zapasów finansowanych tym kredytem i wysokości nieuregulowanych zobowiązań z tytułu skupu tych zapasów. 2. Kredytobiorca w okresie kredytowania zobowiązany jest do przedkładania w Banku sprawozdawczości finansowej i informacji charakteryzującej swoją sytuację finansową oraz informowania o decyzjach i faktach mających istotny wpływ na jego sytuację prawną i finansową. 3. Na podstawie informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz inspekcji bezpośrednich przeprowadzanych u kredytobiorcy, Bank dokonuje oceny: a) sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, b) terminowości spłaty kredytu i odsetek, c) prawidłowości (celowości) wykorzystania kredytu oraz stopnia uzyskiwanych efektów gospodarczych i finansowych określonych we wniosku kredytowym, d) realności prawnego zabezpieczenia kredytu. 4. Jeżeli w wyniku dokonanej oceny, o której mowa w ust. 3, Bank stwierdzi pogorszenie stanu majątkowego kredytobiorcy zagrażające terminowej spłacie kredytu lub pomniejszenia wartości zabezpieczeń stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, Bank może żądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub przedstawienia programu naprawczego. W przypadku nie dokonania dodatkowego zabezpieczenia albo nie złożenia programu naprawczego lub negatywnej oceny skuteczności zawartych w nim zamierzeń, Bank wypowiada część lub całość kredytu stosownie do Kredyty podlegają spłacie: 1) w terminach płatności wynikających z umowy kredytowej, 2) przedterminowo: a) na podstawie dyspozycji kredytobiorcy, b) w razie wypowiedzenia kredytu przez Bank. 2. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, spłaty kredytu należy dokonać w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności nie dotyczy kredytów preferencyjnych. 33 W razie przejściowych trudności w spłacie kredytu i odsetek, Bank na uzasadniony wniosek kredytobiorcy może prolongować termin ich płatności. Od kwoty prolongowanej Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w taryfie, o której mowa w 9 ust. 1 pkt 1. Prowizja pobierana jest w dniu podpisania aneksu do umowy kredytowej Bank może wypowiedzieć część lub całość kredytu przed umownym terminem spłaty w razie zaistnienia okoliczności określonych w umowie kredytowej, a w szczególności w przypadku: 1) utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę, 2) wykorzystania kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 3) znacznego obniżenia się realnej wartości prawnego zabezpieczenia i nie dokonania na żądanie Banku dodatkowego prawnego zabezpieczenia, 4) stwierdzenia, że przedłożone przez kredytobiorcę informacje i dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu, bądź kredytobiorca uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, 5) nie spełnienia dodatkowych warunków udzielenia kredytu ustalonych w umowie kredytowej. 2. W oświadczeniu o wypowiedzeniu kredytu, Bank określa termin jego spłaty wcześniejszy od ustalonego w umowie kredytowej. 8

9 35 1. W razie nie dokonania przez kredytobiorcę spłaty kredytu (raty kredytu) w terminie płatności określonym w umowie kredytowej lub w oświadczeniu o wypowiedzeniu kredytu, Bank od niespłaconej kwoty kredytu (raty kredytu) pobiera podwyższone odsetki w wysokości określonej w Uchwale Zarządu Banku w sprawie oprocentowania środków pieniężnych złotowych dla podmiotów innych niż banki spółdzielcze obowiązującej w okresach, za które są naliczane. Odsetki pobierane są od następnego dnia po terminie płatności ustalonym w umowie kredytowej lub w oświadczeniu o wypowiedzeniu kredytu. 2. Bank podejmuje niezwłocznie postępowanie windykacyjne w odniesieniu do niespłaconych w terminie należności (kredytu, raty kredytu i odsetek). Koszty postępowania windykacyjnego obciążają kredytobiorcę. Rozdział 7. Oprocentowanie i prowizje Wysokość stóp procentowych obowiązująca dla kredytów podawana jest do wiadomości kredytobiorców w formie informacji wywieszanych na tablicy ogłoszeń w oddziałach Banku. 2. Kredyty są oprocentowane według zmiennych lub stałych stóp procentowych stosownie do ustaleń zawartych w umowie kredytowej. 3. Odsetki od kredytów oprocentowanych według stałych stóp procentowych mogą być pobierane jednorazowo w dniu realizacji kredytu lub w terminach określonych w umowie kredytowej. 4. Przy stosowaniu zmiennej stopy oprocentowania kredytów, stopa procentowa ustalona w umowie kredytowej może ulec zmniejszeniu lub podwyższeniu w przypadku zmiany łącznie 2 spośród 3 niżej wymienionych okoliczności: a) stóp procentowych NBP (redyskonta weksli, kredytu lombardowego) ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej i obwieszczanych przez Prezesa NBP b) poziomu rezerw obowiązkowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej i obwieszczanych przez Prezesa NBP, c) ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. 5. Odsetki od wykorzystanych kredytów, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, spłacane są w drodze obciążenia rachunku bieżącego (wskazanego) kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej. 37 Od przyznanych kredytów Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w umowie, najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu. Prowizja nie podlega zwrotowi (o ile inne przepisy nie stanowią inaczej). Regulamin obowiązuje od r. 9

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.03.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin marzec 2013r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Załącznik do Uchwały nr 6/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Wejherowo, styczeń 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zawiera ogólne warunki udzielania kredytów ( Kredyty

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r.

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne.........2 II. Warunki udzielania kredytów/pożyczek......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo