Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu"

Transkrypt

1 Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa rodzaje kredytów udzielanych na działalność gospodarczą przez Bank Spółdzielczy w Białopolu, zwany dalej Bankiem, warunki udzielania, wykorzystania i spłaty tych kredytów, uprawnienia i obowiązki Banku i kredytobiorców. 2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 3 Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do wszystkich kredytów udzielanych na działalność gospodarczą, z tym że w odniesieniu do kredytów udzielanych w ramach odrębnych linii kredytowych na określone cele gospodarcze, bądź kredytów realizowanych w szczególnych formach (dyskontowy, itp.), mają zastosowanie dodatkowe uregulowania szczegółowe. 4 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Białopolu i jego Oddziały; 2) przedsiębiorca osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, prowadząca działalność gospodarczą; 3) osoba prawna jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną; 4) osoba fizyczna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 5) wnioskodawca osoba lub osoby fizyczne, osoba lub osoby prawne, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ubiegająca się o kredyt; 6) kredytobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z kredytu bankowego; 7) działalność gospodarcza - jest to działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek przedsiębiorcy; 8) data udzielenia (zaciągnięcia) kredytu - data zawarcia umowy kredytowej; 9) data uruchomienia kredytu - data wypłaty kredytu lub pierwszej transzy kredytu; 10) okres kredytowania - okres liczony od dnia udzielenia kredytu do daty całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami; 11) okres karencji ustalony w umowie okres zawieszenia spłaty kredytu lub odsetek; 12) kapitalizacja odsetek dopisanie kwoty należnych odsetek do niespłaconej kwoty kredytu; 13) rachunek kredytowy - wydzielone konto do ewidencjonowania stanu zadłużenia spłat należności wynikających z umowy kredytowej; 14) rachunek bieżący - rachunek bankowy prowadzony w Banku służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą, w przypadku zgłoszenia tego rachunku do urzędu skarbowego jest on rachunkiem podstawowym. Rozdział 2. Podstawowe zasady i warunki udzielania kredytów 5 1. Bank udziela kredytów w złotych przedsiębiorcom na finansowanie działalności gospodarczej określonej w statucie lub innym dokumencie stanowiącym podstawę ich działania.

2 2. Przedmiotem kredytu na działalność gospodarczą mogą być ekonomicznie uzasadnione cele związane z działalnością bieżącą lub inwestycyjną z uwzględnieniem potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego i zużycia energii. 6 Kredyty udzielane są przez Bank i jego Oddziały Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. 2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się przy udzielaniu kredytu nowo utworzonemu przedsiębiorcy, pod warunkiem przedstawienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu i jednocześnie gdy wyniki finansowe przewidziane w programie przedsięwzięcia gospodarczego zapewniają rentowność działalności i rokują spłatę kredytu wraz z odsetkami i w ocenie Banku są one realne. 3. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia kredytu oraz przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni według oceny Banku uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. 4. Zakłady lub inne jednostki organizacyjne, wchodzące w skład podmiotów wielozakładowych (przedsiębiorstwa, spółdzielnie, spółki) uprawnione do zaciągania kredytów, mogą korzystać z kredytów bankowych tylko wówczas, jeżeli podmiot wielozakładowy posiada zdolność kredytową. 5. W jednostkach gospodarczych, w których kierownictwa mają ograniczone uprawnienia do zaciągania kredytów, łączne zadłużenie z tytułu kredytów nie może przekroczyć górnej granicy określonej w ustawach, wewnętrznych aktach prawnych lub uchwałach organów tych jednostek. 6. Fakt posiadania zdolności kredytowej nie zobowiązuje Bank do udzielenia kredytu. 7. Decyzja odmowna nie wymaga uzasadnienia. 8. Od odmownej decyzji o udzieleniu kredytu nie przysługuje odwołanie. 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych skutków finansowych (strat) poniesionych przez wnioskodawcę w razie negatywnej decyzji Banku o udzieleniu kredytu W celu zapewnienia zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów, Bank może żądać od kredytobiorcy zabezpieczenia przewidzianego prawem cywilnym i wekslowym zgodnie z,,instrukcją ustanawiania prawnych form zabezpieczeń ekspozycji kredytowych w Banku Spółdzielczym w Białopolu. 2. Ustanowienie prawnego zabezpieczenia kredytu winno być dokonane w formie przewidzianej przez ustawę dla danej czynności prawnej (np. forma pisemna, forma aktu notarialnego). 3. Bank przy udzielaniu kredytu może, według swego uznania, żądać ustanowienia jednej lub kilku form zabezpieczeń zwrotu kredytu, w zależności od oceny stopnia ryzyka. 4. Wartość prawnego zabezpieczenia kredytu nie powinna być mniejsza niż kwota udzielonego kredytu wraz z prowizją i odsetkami oraz ewentualnymi kosztami ubocznymi związanymi z dochodzeniem przez Bank swoich należności. 5. Przy ustanawianiu takich zabezpieczeń, jak hipoteka, zastaw i przewłaszczenie, ustanawiający zabezpieczenia powinien dokonać na rzecz Banku cesji praw z polisy ubezpieczeniowej majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia, z wyjątkiem przedmiotów przyjętych w depozyt przez Bank. 2

3 6. W odniesieniu do zabezpieczeń hipotecznych Bank może żądać aktualnej wyceny nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę Bank z tytułu udzielonego kredytu pobiera prowizje i opłaty według taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe. 2. Stopy oprocentowania kredytów ustala Zarząd Banku biorąc pod uwagę: a) stopę redyskonta weksli przyjmowanych do redyskonta od banków przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym, b) marżę bankową zapewniającą rentowność działalności kredytowej. 3. Bank przy ustalaniu stopy oprocentowania kredytu dla kredytobiorcy bierze pod uwagę: 1) wiarygodność finansową kredytobiorcy, 2) opłacalność przewidywanej transakcji, 3) rozmiary ryzyka związanego z udzieleniem kredytu, 4) okres kredytowania, 5) inne warunki związane z udzieleniem kredytu. 4. Stopa oprocentowania może być przedmiotem negocjacji z kredytobiorcą, z wyjątkiem oprocentowania kredytów udzielanych w ramach odrębnych linii kredytowych na określone cele gospodarcze, o których mowa w 3. Rozdział 3. Rodzaje kredytów 10 Kredyty udzielane przez Bank przeznaczone są głównie na finansowanie: 1) zapasów o charakterze stałym, przejściowym i związanych ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej, 2) należności, 3) przedsięwzięć rozwojowych o charakterze inwestycyjnym, 4) innych celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 11 Bank udziela następujących rodzajów kredytów: 1) krótkoterminowych z okresem kredytowania do 1 roku, 2) średnioterminowych z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 5 lat, 3) długoterminowych z okresem kredytowania powyżej 5 lat Udzielane kredyty realizowane są w rachunku kredytowym, z wyjątkiem kredytów, o których mowa w 13 ust. 2 pkt Jeżeli przepisy dotyczące działalności gospodarczej zobowiązują kredytobiorcę do przeprowadzania transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego (bieżącego, pomocniczego), wypłaty i spłaty kredytu następują za pośrednictwem tego rachunku Kredyty krótkoterminowe udzielane są przedsiębiorcom i osobom fizycznym na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. 2. Szczególną formą kredytów krótkoterminowych są: 1) kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie potrzeb związanych z działalnością bieżącą, udzielany przedsiębiorcom, którzy: a) posiadają w Banku rachunek bieżący co najmniej 6 miesięcy i rachunek ten zgłosili do urzędu skarbowego jako rachunek podstawowy (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w świetle przepisów o działalności gospodarczej nie mają takiego obowiązku). W szczególnych przypadkach, uzasadnionych interesem Banku, wymagany okres posiadania przez kredytobiorcę rachunku bieżącego może być skrócony, przy zachowaniu warunków określonych w pkt b) i c). Decyzję w tym zakresie podejmuje Prezes Zarządu/Dyrektor Oddziału; b) realizują obroty głównie w formie bezgotówkowej; 3

4 c) dokonują rozliczeń głównie za pośrednictwem tego rachunku. Kredytobiorca wykorzystuje kredyt do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystywanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie do przyznanego limitu. W rachunku bieżącym nie mogą być udzielane kredyty uruchamiane w ramach odrębnych linii kredytowych. 2) kredyt inwestycyjny- kredyt na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących (z uwzględnieniem potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego) zwanych w dalszej części niniejszej Instrukcji kredytem inwestycyjnym. 3) kredyt na działalność gospodarczą- kredyt krótko- lub średnioterminowy w następujących formach: a) kredyt w rachunku bieżącym, b) kredyt obrotowy. 4) kredyt preferencyjny- kredyt ze środków własnych lub powierzonych, w ramach odrębnych linii kredytowych. Podstawę udzielenia kredytów preferencyjnych stanowi umowa zawarta pomiędzy Bankiem a podmiotem dysponującym środkami pieniężnymi na: a) dopłaty do należnego bankowi oprocentowania w przypadku udzielania kredytów ze środków własnych banku, b) stosowanie niższego od ogólnie obowiązującego oprocentowania kredytów w przypadku udzielania kredytów ze środków powierzonych. 14 Kredyt średnioterminowy może być udzielony na: 1) finansowanie bieżących potrzeb produkcyjnych uzasadnionych cyklem produkcyjnym, wzrostem rozmiarów produkcji, wprowadzaniem nowych technologii itp. 2) finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększanie majątku trwałego. 15 Kredyty długoterminowe mogą być udzielane na finansowanie nakładów inwestycyjnych Kredyt bankowy może stanowić uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego. 2. Bank może sfinansować do 100% wartości nakładów inwestycyjnych Okres kredytowania nakładów inwestycyjnych nie może przekroczyć 15 lat. 2. Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału i odsetek, jednak nie dłużej niż 1 rok. Odsetki naliczone w okresie karencji, w zależności od uzgodnień z kredytobiorcą, powinny być spłacone na koniec roku kalendarzowego, jednak w okresie nie dłuższym niż 1 rok. Rozdział 4. Wnioski kredytowe Ubiegający się o kredyt występuje z wnioskiem sporządzonym według wzoru obowiązującego w Banku. 2. Wniosek o kredyt powinien w szczególności określać: 1) kwotę i walutę kredytu, 2) przeznaczenie kredytu, 3) proponowany okres wykorzystania kredytu, źródła i termin jego spłaty, 4

5 4) propozycje dotyczące prawnych form zabezpieczenia kredytu, 5) wysokość zadłużenia wnioskodawcy wobec innych banków, przedsiębiorców i osób fizycznych oraz formy zabezpieczenia zobowiązań, 6) wysokość zobowiązań wnioskodawcy wobec Skarbu Państwa, ZUS, KRUS itp., 7) wysokość innych obciążeń o stałym charakterze, 8) posiadany majątek kredytobiorcy oraz istniejące obciążenia i ograniczenia na tym majątku. 3. Wniosek powinien być podpisany w przypadku: 1) osób fizycznych przez ubiegającego się o kredyt, 2) przedsiębiorców posiadających osobowość prawną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych tych podmiotów, 3) przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej przez wszystkich wspólników lub osoby umocowane przez tych wspólników do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów. 4. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, pozostają w związku małżeńskim, a nie występują wspólnie o przyznanie kredytu, współmałżonek powinien wyrazić zgodę na zaciągnięcie kredytu lub poręczyć za spłatę kredytu. 5. Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu, jak również poręczenie za spłatę kredytu, nie jest wymagana w przypadku jeżeli ubiegający się o kredyt przedłoży: a) umowę notarialną stwierdzającą, że w małżeństwie nie obowiązuje ustawowa współwłasność majątkowa, b) postanowienie sądu zezwalające na zaciągnięcie kredytu bez zgody współmałżonka, c) postanowienie sądu orzekające zniesienie ustawowej współwłasności majątkowej. Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu nie jest wymagana również wtedy, gdy pozwalają na to odrębne regulaminy obowiązujące w Banku W zależności od rodzaju przedsiębiorcy, charakteru przedsięwzięcia gospodarczego, wysokości kredytu i okresu na jaki ma być udzielony, Bank określa dokumenty i informacje jakie powinny być dołączone do wniosku spośród niżej wymienionych: 1) aktualne dokumenty stwierdzające status prawny przedsiębiorcy i rodzaj prowadzonej działalności (wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, koncesje oraz statut lub umowę spółki wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi od czasu zatwierdzenia statutu lub zawarcia pierwszej umowy) oraz wzory podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; 2) tytuł własności posiadanych gruntów i budynków lub umowy dzierżawne gruntów, budynków; 3) część opisową zawierającą charakterystykę przedsiębiorcy, jego sytuację finansową, uzasadnienie podejmowanego przedsięwzięcia, przewidywane efekty gospodarcze i finansowe oraz kwotę angażowanych do finansowania środków własnych i obcych, sporządzoną według wzorów żądanych przez Bank lub plan przedsięwzięcia gospodarczego (biznes plan), jeżeli zawiera on wszystkie wymienione elementy; 4) projekt kontraktu handlowego na dostawę surowców, maszyn, urządzeń nabywanych za granicą; 5) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP; 6) statystyczne sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek wyników) za ostatnie 3 lata lub za rok ubiegły w zależności od rodzaju kredytu wraz z uchwałami i decyzjami dotyczącymi podziału wyniku finansowego lub sposobu pokrycia strat oraz bieżące sprawozdania według wymogów GUS. W przypadku, gdy podmiot nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdawczości GUS, przedkłada informacje 5

6 o prowadzonej działalności gospodarczej sporządzone według wzorów żądanych przez Bank; 7) informacje banków prowadzących rachunki bieżące i pomocnicze o wysokości obrotów na rachunkach za ostatni kwartał danego roku i terminowości regulowania zobowiązań z tytułu kredytów; 8) deklaracje podatkowe potwierdzone przez urząd skarbowy i zaświadczenie lub oświadczenie o uregulowaniu zobowiązań podatkowych oraz wobec ZUS lub KRUS; 9) dokumenty umożliwiające ustalenie wysokości stałych źródeł dochodu i oświadczenie o sytuacji majątkowej; 10) dokumenty zawierające niezbędne informacje o realnej wartości i stanie prawnym proponowanych form zabezpieczeń kredytów. 2. W przypadku ubiegania się o kredyt na realizację inwestycji, oprócz dokumentów określonych w ust. 1, wnioskodawca przedkłada: 1) dokumentację projektową, zbiorcze zestawienie kosztów i harmonogram realizacji inwestycji, 2) analizę finansową projektu inwestycyjnego, 3) pozwolenie na budowę. 3. Bank może wymagać od wnioskodawcy przedłożenia innych niż wymienione w ust. 1 i 2 dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o kredyt. 20 Bank dokonuje analiz wniosku kredytowego i oceny sytuacji finansowej a także przeprowadza inne niezbędne badania możliwości spłaty kredytu wraz z odsetkami w proponowanych terminach Rozpatrzenie przez Bank wniosku o kredyt powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 14 dni roboczych liczonych od daty złożenia pełnej wymaganej dokumentacji. 2. W przypadkach wymagających uzyskania dodatkowych informacji o wnioskodawcy, jak też w sytuacji gdy wniosek, z uwagi na kwotę kredytu kierowany jest do opiniowania przez Komitet Kredytowy Banku, okres rozpatrzenia wniosku może być przedłużony do 30 dni, z jednoczesnym powiadomieniem wnioskodawcy o przewidywanym terminie podjęcia decyzji W przypadku pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu, Bank może żądać od wnioskodawcy otwarcia w Banku rachunku bankowego. Ponadto, jeżeli wnioskodawca posiada rachunki bieżące w innych bankach, Bank może żądać od kredytobiorcy udzielenia Bankowi upoważnienia do pobierania środków z tych rachunków, w przypadku nie spłacenia należności w terminach umownych. 2. Treść i forma upoważnienia muszą odpowiadać wymogom stawianym przez bank prowadzący rachunek. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez wnioskodawcę w związku z odmową udzielenia kredytu. Rozdział 5. Umowa kredytu Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą. 2. Przez zawarcie umowy kredytowej Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z nich na warunkach określonych w umowie, zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. 6

7 24 Umowę kredytową zawiera się w formie pisemnej i powinna ona określać w szczególności: 1) strony umowy, 2) kwotę i walutę kredytu, 3) cel, na który kredyt został udzielony, 4) zasady i termin spłaty kredytu, 5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, 9) wysokość prowizji i opłat, jeżeli umowa je przewiduje, 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy Zawarcie umowy kredytowej następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron poprzez złożenie podpisów przez przedstawicieli każdej ze stron. 2. Umowę o kredyt podpisują: 1) za kredytobiorcę osoby wymienione w 18 ust. 3 w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 2) za Bank osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Osoby wymienione w 18 ust. 4, jeżeli nie są współkredytobiorcami, powinny na umowie wyrazić zgodę na jej zawarcie bądź poręczyć za spłatę kredytu. 4. Umowa o kredyt sporządzana jest w ilości co najmniej dwóch egzemplarzy, po jednym dla każdej ze stron W okresie obowiązywania umowy kredytowej dopuszcza się możliwość jej zmiany, na pisemny, uzasadniony wniosek jednej ze stron. 2. Zmiana warunków umowy następuje za zgodą stron w formie pisemnego aneksu do umowy. 27 Bank zastrzega sobie w okresie kredytowania prawo kontroli wypełniania przez kredytobiorcę warunków umowy kredytowej. Rozdział 6. Wykorzystanie i spłata kredytu 28 Kredyt postawiony do dyspozycji kredytobiorcy na podstawie zawartej umowy kredytowej może być uruchomiony po spełnieniu przez kredytobiorcę warunków określonych w umowie Udzielony kredyt, z wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym wykorzystywany jest przez kredytobiorcę w wyodrębnionym rachunku kredytowym, przede wszystkim w formie realizacji zleceń bezgotówkowych lub w formie wypłat gotówkowych, odpowiadających celowi udzielonego kredytu, określonemu w umowie kredytowej. 2. Kredyty udzielone podmiotom, o których mowa w 12 ust. 2, są wykorzystywane za pośrednictwem rachunku bankowego. 30 Niewykorzystanie kredytu lub jego transzy w terminie ustalonym w umowie, bądź niskie wykorzystanie przyznanego kredytu w okresie trwania umowy, może spowodować obniżenie przez Bank kwoty przyznanego kredytu, stosownie do postanowień umowy kredytowej W przypadku udzielenia kredytu na ściśle określone cele, kredytobiorca ma obowiązek w okresie wykorzystywania kredytu przedkładać dokumenty (faktury, rachunki itp.) 7

8 potwierdzające wykorzystywanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie kredytowej. Przy korzystaniu z kredytu na skup płodów rolnych, kredytobiorca przedkłada oświadczenia o stanie zapasów finansowanych tym kredytem i wysokości nieuregulowanych zobowiązań z tytułu skupu tych zapasów. 2. Kredytobiorca w okresie kredytowania zobowiązany jest do przedkładania w Banku sprawozdawczości finansowej i informacji charakteryzującej swoją sytuację finansową oraz informowania o decyzjach i faktach mających istotny wpływ na jego sytuację prawną i finansową. 3. Na podstawie informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz inspekcji bezpośrednich przeprowadzanych u kredytobiorcy, Bank dokonuje oceny: a) sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, b) terminowości spłaty kredytu i odsetek, c) prawidłowości (celowości) wykorzystania kredytu oraz stopnia uzyskiwanych efektów gospodarczych i finansowych określonych we wniosku kredytowym, d) realności prawnego zabezpieczenia kredytu. 4. Jeżeli w wyniku dokonanej oceny, o której mowa w ust. 3, Bank stwierdzi pogorszenie stanu majątkowego kredytobiorcy zagrażające terminowej spłacie kredytu lub pomniejszenia wartości zabezpieczeń stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, Bank może żądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub przedstawienia programu naprawczego. W przypadku nie dokonania dodatkowego zabezpieczenia albo nie złożenia programu naprawczego lub negatywnej oceny skuteczności zawartych w nim zamierzeń, Bank wypowiada część lub całość kredytu stosownie do Kredyty podlegają spłacie: 1) w terminach płatności wynikających z umowy kredytowej, 2) przedterminowo: a) na podstawie dyspozycji kredytobiorcy, b) w razie wypowiedzenia kredytu przez Bank. 2. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, spłaty kredytu należy dokonać w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności nie dotyczy kredytów preferencyjnych. 33 W razie przejściowych trudności w spłacie kredytu i odsetek, Bank na uzasadniony wniosek kredytobiorcy może prolongować termin ich płatności. Od kwoty prolongowanej Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w taryfie, o której mowa w 9 ust. 1 pkt 1. Prowizja pobierana jest w dniu podpisania aneksu do umowy kredytowej Bank może wypowiedzieć część lub całość kredytu przed umownym terminem spłaty w razie zaistnienia okoliczności określonych w umowie kredytowej, a w szczególności w przypadku: 1) utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę, 2) wykorzystania kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 3) znacznego obniżenia się realnej wartości prawnego zabezpieczenia i nie dokonania na żądanie Banku dodatkowego prawnego zabezpieczenia, 4) stwierdzenia, że przedłożone przez kredytobiorcę informacje i dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu, bądź kredytobiorca uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, 5) nie spełnienia dodatkowych warunków udzielenia kredytu ustalonych w umowie kredytowej. 2. W oświadczeniu o wypowiedzeniu kredytu, Bank określa termin jego spłaty wcześniejszy od ustalonego w umowie kredytowej. 8

9 35 1. W razie nie dokonania przez kredytobiorcę spłaty kredytu (raty kredytu) w terminie płatności określonym w umowie kredytowej lub w oświadczeniu o wypowiedzeniu kredytu, Bank od niespłaconej kwoty kredytu (raty kredytu) pobiera podwyższone odsetki w wysokości określonej w Uchwale Zarządu Banku w sprawie oprocentowania środków pieniężnych złotowych dla podmiotów innych niż banki spółdzielcze obowiązującej w okresach, za które są naliczane. Odsetki pobierane są od następnego dnia po terminie płatności ustalonym w umowie kredytowej lub w oświadczeniu o wypowiedzeniu kredytu. 2. Bank podejmuje niezwłocznie postępowanie windykacyjne w odniesieniu do niespłaconych w terminie należności (kredytu, raty kredytu i odsetek). Koszty postępowania windykacyjnego obciążają kredytobiorcę. Rozdział 7. Oprocentowanie i prowizje Wysokość stóp procentowych obowiązująca dla kredytów podawana jest do wiadomości kredytobiorców w formie informacji wywieszanych na tablicy ogłoszeń w oddziałach Banku. 2. Kredyty są oprocentowane według zmiennych lub stałych stóp procentowych stosownie do ustaleń zawartych w umowie kredytowej. 3. Odsetki od kredytów oprocentowanych według stałych stóp procentowych mogą być pobierane jednorazowo w dniu realizacji kredytu lub w terminach określonych w umowie kredytowej. 4. Przy stosowaniu zmiennej stopy oprocentowania kredytów, stopa procentowa ustalona w umowie kredytowej może ulec zmniejszeniu lub podwyższeniu w przypadku zmiany łącznie 2 spośród 3 niżej wymienionych okoliczności: a) stóp procentowych NBP (redyskonta weksli, kredytu lombardowego) ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej i obwieszczanych przez Prezesa NBP b) poziomu rezerw obowiązkowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej i obwieszczanych przez Prezesa NBP, c) ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. 5. Odsetki od wykorzystanych kredytów, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, spłacane są w drodze obciążenia rachunku bieżącego (wskazanego) kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej. 37 Od przyznanych kredytów Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w umowie, najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu. Prowizja nie podlega zwrotowi (o ile inne przepisy nie stanowią inaczej). Regulamin obowiązuje od r. 9

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu Uchwała Zarządu nr 205/2009 Z dnia 09.11.2009 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu Rusiec, listopad 2009r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU HIPOTECZNEGO W RAMACH KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU HIPOTECZNEGO W RAMACH KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 51/KBS/20012 Zarządu KBS w Myszyńcu z dnia 25 lipca 2012r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU HIPOTECZNEGO W RAMACH KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr I do Regulaminu kredytowania K r e d y ty o b r o t o we I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem.

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem. Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY o kredyt długoterminowy w wysokości 640 000,00 zł zawarta w Chorzelach w dniu... 2011 roku pomiędzy Gminą Chorzele z siedzibą w Chorzelach przy ul. Ogrodowej 7, zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn.

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Dotyczy: zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym o sygn. JRP-4/2010

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl data wpływu... numer rejestru... A. Wypełnia podmiot wnioskujący o kredyt Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego 1 ), obrotowego 1 ) na wznowienie

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr RIOŚ.272.53...2015 Sporządzona w dniu... w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną...

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną... Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 19/2014 z dnia 31.03.2014r. Prezesa Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu WZÓR UMOWA NR........ o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329010-2010:text:pl:html PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 2010/S 215-329010 Powiat Myszkowski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

Projekt. Istotne postanowienia Umowy

Projekt. Istotne postanowienia Umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Istotne postanowienia Umowy Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, Aneks nr 18 z dnia 6 marca 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku Niniejszy Aneks nr 18

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie...

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... UMOWA Nr - Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... r. w... pomiędzy... wpisana do... o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... reprezentowany przez.........

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów klęskowych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 186/2016 z dnia 28.12016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 53/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej Projekt umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo