Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak"

Transkrypt

1 Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak

2 Cel przedmiotu: I. Ogólne informacje o przedmiocie Dostarczenie Studentom ogólnej wiedzy na temat podstawowych zasad funkcjonowania: 1. jednego z ogniw finansów, jakim są banki (bank centralny, banki komercyjne oraz 2. spółdzielcze) i ich powiązań z otoczeniem, z uwzględnieniem wymagań dotyczących 3. sektora bankowego w związku z przyszłym członkostwem Polski w Unii Gospodarczej i 4. Walutowej, a tym samym w strefie euro. Ramowy program: I. System bankowy jako organizacyjno-prawna forma prowadzenia działalności bankowej oraz jego powiązania z pozostałymi ogniwami systemu finansowego. 1. Wyjaśnienie pojęć bank i system bankowy. 2. Podstawowe założenia modeli bankowych (system bankowy gospodarki centralnie planowanej, system bankowy w gospodarce rynkowej: model anglosaski i model niemieckojapoński). 3. Funkcje i zadania systemu bankowego w gospodarce rynkowej. 4. Rodzaje banków i ich cechy charakterystyczne (bank centralny, banki uniwersalne, banki wyspecjalizowane). 5. Związki systemu bankowego z systemem finansowym państwa, ubezpieczeń i przedsiębiorstw. 6

3 6. Rola rynku finansowego i jego poszczególnych segmentów (rynek pieniężny, walutowy i kapitałowy) w sprawnym prowadzeniu działalności bankowej. II. Polski system bankowy aktualne rozwiązania. NBP a ESBC: 1. Przebieg reformy systemu bankowego w Polsce. 2. Narodowy Bank Polski i jego polityka pieniężna (organizacja NBP, cel NBP, zadania i funkcje NBP, instrumenty wykorzystywane przez NBP w celu realizacji założeń polityki pieniężnej: rezerwy obowiązkowe, kredyty refinansowe i stopy ich oprocentowania, operacje otwartego rynku. Nadzór bankowy). 3. NBP w aspekcie przyszłego członkostwa w Centralnym Systemie Banków Centralnych. Problem niezależności NBP (zasady prawne funkcjonowania ESBC, działalność ESBC, organizacja ESBC, instrumenty polityki pieniężnej EBC, ocena stopnia dostosowania NBP do członkostwa w ESBC, skutki członkostwa NBP w ESBC). 4. Banki drugiego szczebla ich organizacja i zasady funkcjonowania (banki państwowe, banki w formie spółki akcyjnej, banki spółdzielcze). III. Czynności banków komercyjnych 1. Czynności bankowe wymienione w obowiązującej ustawie prawo bankowe. Operacje czynne banku (zasady polityki kredytowej, strategie kredytowe, produkty kredytowe banku, problem kredytów trudnych zasady klasyfikacji należności do grupy ryzyka 7

4 oraz tworzenie rezerw celowych, wpływ działalności kredytowej na wynik finansowy banku). 2. Operacje bierne (istota i rodzaje rachunków bankowych, związek działalności depozytowej z kosztami banku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce oraz gwarantowanie depozytów w regulacjach UE). 3. Operacje rozliczeniowo-usługowe (organizacja obrotu gotówkowego w banku, rozliczenia bezgotówkowe i ich formy, rola Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w sprawnym przeprowadzaniu rozliczeń bankowych, operacje usługowe). IV. Ryzyko bankowe jego istota, rodzaje, zarządzanie nim i metody minimalizacji. 1. Ryzyko kredytowe (pojęcie, rodzaje, pomiar pojedynczego ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem podmiotów gospodarczych, scoring jako metoda oceny ryzyka kredytowego w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, pomiar łącznego ryzyka kredytowego banku, metody ograniczania ryzyka. 2. Ryzyko utraty płynności (istota, rodzaje, metody zarządzania ryzykiem, współczynnik wypłacalności banku). 3. Ryzyko walutowe (pojęcie, pomiar i metody służące jego kontroli). 4. Ryzyko stopy procentowej (pomiar i ograniczanie). 5. Pozostałe rodzaje ryzyka bankowego (informatyczne itp.). V. Strategie banków dostosowujące je do zmian zachodzących na międzynarodowych rynkach 8

5 finansowych. Restrukturyzacja finansowa banków komercyjnych i banków spółdzielczych. 1. Prywatyzacja banków. Problem przewagi inwestorów zagranicznych. 2. Konsolidacja w systemie bankowym(fuzje, przejęcia, alianse strategiczne itp.). VI. Systemy bankowe w wybranych krajach świata: 1. Niemiecki system bankowy. 2. Francuski system bankowy. 3. System bankowy Wielkiej Brytanii. 4. System bankowy Stanów Zjednoczonych. 5. Japoński system bankowy. Literatura: 1. Dobosiewicz Z.: Bankowość, PWE, Warszawa Jaworski W.L., Zawadzka Z: Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa Gliniecka J.: System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Branta, Bydgoszcz-Gdańsk Grzywacz J.: Podstawy bankowości, Difin, Warszawa Pr. zb. pod red. Oręziak L. i Pietrzaka B.: Bankowość na świecie i w Polsce, Olympus, Warszawa 2000/ Baka W.: Bankowość centralna. Funkcje metody organizacja, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa Ustawa z dnia roku o NBP oraz Ustawa z dnia roku Prawo bankowe wraz z późniejszymi zmianami 9

6 II. Problematyka zajęć dydaktycznych 10 Słowa kluczowe: BANK - (definicja wg ustawy prawo bankowe obowiązującej w Polsce) - to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. SYSTEM BANKOWY całokształt instytucji bankowych oraz normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. MONOBANK - typowy dla gospodarki planowanej centralnie. Trudno w tym przypadku mówić o istnieniu rozwiniętego systemu bankowego. Bank centralny wykonuje zarówno zadania typowe dla banków centralnych jak i dla banków komercyjnych. SYSTEM POLIBANKOWY typowy dla gospodarki rynkowej. W Polsce obowiązuje aktualnie model dwuszczeblowy: bank centralny (I-szy szczebel i banki komercyjne jako II- gi szczebel). ELEMENTY SYSTEMU BANKOWEGO: bank centralny, banki uniwersalne, banki specjalistyczne (inwestycyjne, hipoteczne). FUNKCJE SYSTEMU BANKOWEGO a. stworzenie mechanizmów gromadzenia środków oraz ich inwestowania w różne przedsięwzięcia, b. zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami, transferu w czasie i ponad granicami,

7 c. zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym, d. zapewnienie informacji cenowej klientom banków, e. stworzenie warunków do transformacji środków (co do czasu, wielkości i ryzyka). MODELE SEKTORA FINANSOWEGO a. model anglosaski oparty na rynkach kapitałowych. Podstawowy dopływ kapitału do podmiotów gospodarujących następuje poprzez giełdę ( emisja papierów wartościowych ). Banki są wykorzystywane głównie do funkcji płatniczych, rozliczeniowych oraz do zaspokajania krótkoterminowych potrzeb kredytowych przedsiębiorstw. Istotną rolę odgrywają banki inwestycyjne b. model niemiecko japoński główną rolę w sektorze finansowym pełni system bankowy. Banki zaspokajają krótko i długoterminowe potrzeby kredytowe klientów. Banki mają charakter uniwersalny FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO W GOSPODARCE RYNKOWEJ EMISYJNA prawo emisji znaków pieniężnych, z reguły na zasadzie wyłączności. Jest to centralny pieniądz gotówkowy, charakteryzujący się absolutną płynnością. Obsługuje sferę dochodową i konsumpcyjną, ma moc zwalniania ze zobowiązań. Bank centralny emituje także pieniądz żyrowy. Powstaje on jako wkład pierwotny poprzez wpłatę banknotów oraz jako wkład pochodny w drodze udzielania kredytów bankom komercyjnym 11

8 i państwu czy zakup krajowych i zagranicznych aktywów pieniężnych oraz złota. 1. BANK BANKÓW w jej ramach bank centralny realizuje za pomocą odpowiednich instrumentów (rezerwa obowiązkowa, kredyty refinansowe, operacje otwartego rynku) założenia polityki pieniężnej. 2. BANK PAŃSTWA obsługa budżetu państwa (kasjer rządu). GŁÓWNA ZASADA FUNKCJONOWANIA BANKU CENTRALNEGO - to jego niezależność od rządu (autonomia banku centralnego). W praktyce stopień uzależnienia banku centralnego jest jednak różny. Bundesbank wzorcowy przykład pełnej autonomii. Bank Anglii pozostaje pod silnym wpływem rządu. Autonomia banku centralnego USA jest fikcyjna. Banki centralne są z reguły własnością państwa (np. Bank Anglii, Francji, Bundesbank i inne). Wyjątek to SYSTEM REZERWY FEDERALNEJ w USA, który spełnia funkcję banku centralnego, ale jest własnością banków tworzących ten system. PODSTAWOWY CEL NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, jeśli nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Cel ten jest zbieżny z celem realizowanym przez EBC. Zadania NBP nie wynikają z motywów zysku czy dochodu pieniężnego. Bank centralny zasila gospodarkę w pieniądz, tak by zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów pracy, ziemi, kapitału rzeczowego oraz niezakłócone krążenie dóbr i dochodów 12

9 Wymaga to więc zapewnienia płynności finansowej uczestnikom procesu gospodarowania. ORGANY NBP: PREZES NBP powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta. Kadencja trwa 6 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa nie dłużej niż dwie kadencje. Przewodniczy zarządowi NBP, Radzie Polityki Pieniężnej oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Reprezentuje NBP na zewnątrz. ZARZĄD NBP prezes oraz 6-8 członków, w tym 2 wiceprezesów. Jest organem wykonawczym. Realizuje uchwały RPP oraz podejmuje własne uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów NPB. RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ skład: Prezes NBP oraz 9-ciu członków, powoływanych w równej liczbie przez Sejm, Senat i Prezydenta. Kadencja trwa 6 lat. W posiedzeniach może uczestniczyć przedstawiciel Rady Ministrów, ale bez prawa udziału w głosowaniu. Może jednak przedstawiać wnioski do rozważenia przez RPP. Posiedzenia RPP są raz w miesiącu. Uchwały zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 5-ciu członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa NBP. NADZÓR BANKOWY uprawnienie do wkroczenia przez organ nadzorczy w sferę działalności banków, aby przy użyciu środków prawnych zapewnić ich bezpieczne funkcjonowanie. 13

10 MODELE NADZORU BANKOWEGO: JEDNOINSTYTUCJONALNY nadzór sprawuje jedna instytucja (bank centralny lub inny podmiot) nad wszystkimi jednostkami wykonującymi działalność bankową. WIELOINSTYTUCJONALNY nadzór jest sprawowany wspólnie przez kilka instytucji, które mają ściśle określone kompetencje. Niezwykle istotny jest w tym przypadku problem współdziałania organów nadzorczych. KOMISJA NADZORU BANKOWEGO kolegialny organ. Funkcjonuje od stycznia 1998 roku. Nie znajduje się w strukturze organizacyjnej NBP. SKŁAD: Prezes NBP jako Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego (MF lub delegowany sekretarz lub podsekretarz stanu w Min.Fin.), przedstawiciel Prezydenta RP, Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący KPW i G, Przedstawiciel Ministra Finansów, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. Głos doradczy: przedstawiciel Związku Banków Polskich. NADZÓR SKONSOLIDOWANY: występuje wówczas, gdy ocenia ryzyko na jakie bank jest narażony z tytułu powiązań kapitałowych z innymi podmiotami oraz jeżeli podejmuje konieczne działania aby zminimalizować nadmierne ryzyko. Podmioty związane z bankiem nie są, więc nadzorowane jak bank. Oceniane jest ryzyko wynikające z takich powiązań, a jeżeli to konieczne to jest ono także ograniczane. BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY (BFG) - MISJA: działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego w Polsce. 14

11 PODSTAWOWE ZADANIE: gwarantowanie depozytów, którego realizacji służą: 1. ochrona wkładów do określonej wysokości oraz ich zwrot deponentom w przypadku ogłoszenia upadłości banku (funkcja gwarancyjna), 2. działania zapobiegające upadłości banku poprzez udzielanie pomocy finansowej (funkcja pomocowa), 3. gromadzenie i analiza informacji o bankach (system wczesnego ostrzegania). EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH (ESBC) brak osobowości prawnej ( brak prawa własności, rozporządzania majątkiem, zdolności prawnej i procesowej). Skład: 1. Europejski Bank Centralny (EBC) ma osobowość prawną 2. banki centralne krajów członkowskich mają osobowość prawną ORGANY DECYZYJNE EBC: 1. ZARZĄD (prezes, wiceprezes, 4 członków), 2. RADA ZARZĄDZAJĄCA (członkowie zarządu + prezesi banków centralnych strefy euro), 3. RADA GENERALNA (zarząd + prezesi banków centralnych wszystkich krajów UE ). EBC oraz narodowe banki centralne (NBC), w dziedzinie polityki pieniężnej nie mogą ulegać naciskom i wpływom ze strony ze strony władz Unii, rządów państw członkowskich i innych 15

12 organów państwowych. Prawnie jest zapewniona NIEZALEŻNOŚĆ: 1. instytucjonalna ( żaden organ zewnętrzny nie ma prawa do udzielania bankowi instrukcji, zawieszania lub anulowania decyzji, kontrolowania ich legalności, prawa głosu w jego organach, wstępnego konsultowania decyzji podejmowanych przez banki centralne ), 2. personalna (kadencja prezesa co najmniej 5 lat. Odwołanie tylko wtedy, gdy nie jest w stanie pełnić funkcji oraz skazanie za popełnione z winy umyślnej przestępstwo. Zakaz wykonywania przez członków organu decyzyjnego funkcji poza tym organem), 3. funkcjonalna (dokładnie określa zakres kompetencji i odpowiedzialność banków centralnych. Bank centralny, działający w ramach ESBC nie może swobodnie dobierać podstawowych celów swojej polityki pieniężnej, gdyż są wyznaczone traktatowo), 4. finansowa (wyraża się zapewnieniem NBC dostatecznych środków na prawidłowe wykonywanie zadań odnoszących się do uczestnictwa w ESBC. W Traktacie sformułowano zasady gospodarki finansowej ESBC, zasady podziału dochodów i zysku netto pomiędzy NBC, sposób kształtowania warunków pracy i płacy dla personelu). PODSTAWOWY CEL ESBC I EBC - stabilizacja cen na terenie UG i W. Obecnie jest on interpretowany jako roczna stopa inflacji wynosząca nie więcej niż 2% w perspektywie średnioterminowej 16

13 STOPA PROCENTOWA NA RYNKU PIENIĘŻNYM wyraża wartość pieniądza w czasie, w procentach w stosunku rocznym. STOPA PROCENTOWA NA RYNKU MIĘDZYBANKOWYM wyrażana jest w postaci kursu kupna i kursu sprzedaży. Kurs kupna oznacza gotowość przyjmowania depozytów. Kurs sprzedaży oznacza gotowość udzielania lokat. Kurs sprzedaży zawsze jest wyższy od kursu kupna. ODSETKI wymierne wyrażenie stopy procentowej. Dochody i koszty operacji pieniężnych. DEPOZYT BANKOWY udzielenie kredytu bankowi (depozytariuszowi) przez inwestora (deponenta). Jest to więc instrument wierzycielski. Równoważne lub prawie równoważne określenia depozytu: lokata bankowa, wkład oszczędnościowy, rachunek bankowy. DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY przyjęcie na określony termin określonej kwoty pieniędzy po określonej stopie procentowej LOKATA MIĘDZYBANKOWA OPERACJA UDZIELENIA TYCH PIENIĘDZY. Lokata jednego banku w drugim jest dla tego drugiego depozytem CERTYFIKAT DEPOZYTOWY zaświadczenie wystawione przez bank, potwierdzające zdeponowanie określonej sumy pieniędzy, na określony czas, po określonej stopie procentowej. 17

14 CZEK GOTÓWKOWY - dyspozycja wystawcy czeku udzielona trasatowi (bankowi) obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek opiewa, oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na czeku. CZEK ROZRACHUNKOWY dyspozycja wystawcy czeku udzielona trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony oraz uznania tą kwotą rachunku posiadacza czeku. WEKSEL WŁASNY bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej złożone przez wystawcę weksla wierzycielowi. Może być przenoszony na rynku pieniężnym (indos). WEKSEL TRASOWANY bezwarunkowe polecenie zapłaty sumy wekslowej podpisane przez wystawcę weksla (trasanta) do określonej osoby (trasata) z żądaniem wypłacenia jej wierzycielowi wekslowemu. Trasat musi weksel zaakceptować. Może być przenoszony na rynku pieniężnym (indos). UMOWA KREDYTOWA zobowiązanie się banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, oraz zobowiązanie się kredytobiorcy do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. GWARANCJA BANKOWA jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony 18

15 (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku. Główne pytania: 1. Wyjaśnić pojęcie bank i system bankowy. 2. Rola banku w gospodarce rynkowej. 3. Różnica pomiędzy pojęciami monobank i system polibankowy. 4. Elementy systemu bankowego w Polsce. 5. Funkcje banku centralnego na przykładzie NBP. 6. Organizacja NBP. Skład i zadania poszczególnych organów NBP. 7. Polityka pieniężna NBP. 8. Rezerwy obowiązkowe jako instrument realizacji polityki pieniężnej NBP i EBC. 9. Kredyty refinansowe istota, rodzaje i wpływ ich stopy oprocentowania na działalność kredytową banków. 10. Operacje otwartego rynku ich rodzaje i mechanizm funkcjonowania w Polsce i w UE. 11. Charakterystyka banków uniwersalnych. 12. Banki hipoteczne zasady ich funkcjonowania. 13. Banki inwestycyjne podstawowe czynności. 14. Rola banków w anglosaskim modelu systemu finansowego (wady i zalety). 15. Rola banków w niemiecko-japońskim modelu systemu finansowego (wady i zalety). 19

16 16. Istota, cele, zadania nadzoru bankowego. 17. Modele nadzoru bankowego. 18. Wady i zalety usytuowania nadzoru bankowego w banku centralnym. 19. KNB skład i zadania. 20. Nadzór skonsolidowany istota pojęcia i zakres podmiotowy w Polsce i dyrektywach UE. 21. Misja i podstawowe zadania BFG. 22. Funkcja gwarancyjna BFG i źródła jej finansowania. Granice odpowiedzialności BFG wobec deponentów upadłego banku. 23. Funkcja pomocowa BFG i źródła jej finansowania. 24. Gwarantowanie depozytów w regulacjach unijnych. 25. Organizacja ESBC. 26. Organy decyzyjne EBC, jego podstawowy cel i zadania. 27. Rodzaje niezależności EBC i NBC strefy euro. 28. Ocena niezależności NBP. 29. Instrumenty polityki pieniężnej EBC. 30. Bank centralny i banki komercyjne jako uczestnicy rynku pieniężnego, zwłaszcza międzybankowego (rola banków na tym rynku i wykorzystywane instrumenty). 31. Bank centralny i banki komercyjne na rynku walutowym (ich rola na tym rynku i wykorzystywane instrumenty). 32. Banki jako uczestnicy rynku kapitałowego. 33. Zasady polityki kredytowej banków komercyjnych. 34. Strategie kredytowe istota i rodzaje. 35. Klasyfikacja kredytów udzielanych na działalność gospodarczą wg różnych kryteriów podziału. 36. Rodzaje kredytów dla ludności krótka charakterystyka. 37. Gwarancje i poręczenia bankowe istota i rodzaje 20

17 38. Zasady klasyfikacji kredytów i innych należności oraz zobowiązań pozabilansowych do grup ryzyka. 39. Rezerwy celowe ich istota i obowiązujące stopy. 40. Odsetki od kredytów jako podstawowe źródło przychodów banku metody liczenia i elementy wpływające na ich wysokość. 41. Istota rachunków bieżących, typu ROR, rachunków lokat terminowych, wkładów oszczędnościowych i rachunków powierniczych. 42. Wpływ działalności depozytowej na wynik finansowy banku. 43. Organizacja obrotu gotówkowego w bankach i formy rozliczeń gotówkowych. 44. Formy rozliczeń bezgotówkowych. 45. Organizacja i zadania KIR S.A. 46. Charakterystyka systemu SYBIR i ELIXIR. 47. Produkty KIR S.A. 48. Etapy restrukturyzacji banków spółdzielczych w Polsce. 49. Istota i efekty prywatyzacji banków w Polsce. 50. Konsolidacja sektora bankowego w Polsce jej przesłanki i formy. III. Program pracy samodzielnej Struktura programu (tematy): I. Ryzyko bankowe jego istota, rodzaje, zarządzanie nim i metody minimalizacji 1. Ryzyko kredytowe - rodzaje ryzyka kredytowego - istota zdolności kredytowej 21

18 - pomiar pojedynczego ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem podmiotów gospodarczych - scoring jako metoda oceny ryzyka kredytowego w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - pomiar łącznego ryzyka kredytowego banku - metody ograniczania ryzyka: zabezpieczenia prawne o charakterze osobistym i rzeczowym, monitoring kredytowy, dywersyfikacja ryzyka (w tym ustawowe limity koncentracji kredytowej), transfer ryzyka, kontrola wewnętrzna, zarządzanie informacją itp). 2. Ryzyko utraty płynności - istota ryzyka utraty płynności i jego przyczyny - pomiar ryzyka płynności (bilans płynności, zestawienie przepływów pieniężnych) - techniki zachowania płynności (metoda puli, metoda konwersji zasobów finansowych, metoda aktywnego zarządzania pasywami, sekurytyzacja należności) - instrumenty sterowania ryzykiem płynności (zewnętrzne normy płynności, wewnętrzne limity płynności, itp.) - współczynnik wypłacalności banku jego konstrukcja i znaczenie dla banku 3. Ryzyko walutowe - istota ryzyka walutowego i i jego pomiar - metody kontrolowania ryzyka walutowego 4. Ryzyko stopy procentowej - pojęcie ryzyka stopy procentowej 22

19 - pomiar ryzyka stopy procentowej (metoda luki, analiza okresowa, metoda elastyczności, modele symulacyjne) - minimalizacja ryzyka stopy procentowej (limity, zmiana struktury aktywów i pasywów, wykorzystywanie nowych instrumentów finansowych derywatywy) II. Systemy bankowe w wybranych krajach świata 1. Niemiecki system bankowy 2. Francuski system bankowy 3. System bankowy Wielkiej Brytanii 4. System bankowy Stanów Zjednoczonych 5. Japoński system bankowy Słowa kluczowe: ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach AKTYWNE RYZYKO KREDYTOWE- obejmuje obszar ryzyka, które można zmierzyć i świadomie ograniczać. Wiąże się z niespłaceniem przez kredytobiorcę rat kredytu lub odsetek w ustalonej umownie wysokości i terminie, co powoduje możliwość powstania straty banku. Obszary tego ryzyka: ryzyko utraty kapitału kredytowego, utraty procentu, utraty płynności, utraty korzyści, traty lub obniżenia zabezpieczenia kredytu. PASYWNE RYZYKO KREDYTOWE powstaje w związku z pozyskiwaniem przez bank środków finansowych na prowadzenie działalności kredytowej na niekorzystnych warunkach lub w związku ze wcześniejszym wycofaniem depozytów bankowych, ewentualnie wskutek określonej polityki 23

20 refinansowej banku centralnego, ograniczającej możliwość korzystania przez banki z tego źródła finansowania. RYZYKO PŁYNNOŚCI zagrożenie banku utratą zdolności do wywiązywania się z bieżących obowiązków płatniczych. RYZYKO WALUTOWE zagraża wszelkim operacjom bankowym zdenominowanym w walutach obcych. Spadek kursu waluty obcej prowadzi do obniżenia wartości składników majątkowych banku (ryzyko aktywne). Wzrost kursu obniża jego poziom, ale automatycznie podwyższa ryzyko pasywne, o ile są pozycje po tej stronie bilansu zdenominowane w walucie obcej. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ wrażliwość zaksięgowanych dochodów banku na przyszłe zmiany stopy procentowej. Dla jego oszacowania konieczna jest ocena ryzyka dochodu i ryzyka inwestycji. Szczegółowe pytania: 1. Omówić rodzaje ryzyka kredytowego. 2. Pojęcie zdolności kredytowej. 3. Metody pomiaru zdolności kredytowej klientów banku. 4. Metody minimalizacji ryzyka kredytowego charakterystyka. 5. Ryzyko płynności istota, przyczyny powstawania i skutki dla banku. 6. Metody pomiaru i minimalizacji ryzyka płynności. 7. Współczynnik wypłacalności banku formuła liczenia i znaczenie. 8. Ryzyko walutowe istota, pomiar i zasady ograniczania. 9. Ryzyko stopy procentowej istota, pomiar, ograniczanie. 24

21 10. Charakterystyka systemu bankowego wybranych krajów UE (Niemcy, Francja, Wielka Brytania). 11. System bankowy USA. 12. System bankowy Japonii. Literatura: 1. Jaworski W.L., Zawadzka Z.: Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2003 (strony: temat I) oraz J. Grzywacz: Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2003 (strony: ; 177; temat I) 2. Uchwała nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania, Dz.Urz.NBP nr 22, poz. 43 oraz Uchwała nr 1/2003 KNB z dn. 4 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub 25

22 działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania, Dz. Urz.NBP nr 11, poz. 16. (temat I) 3. Ustawa z dnia roku : Prawo bankowe, Dz.U. nr 140, poz.939 wraz z późn. zm. (temat I) 4. Praca zbiorowa pod red. Oręziak L., Pietrzak B.: Bankowość na świecie i w Polsce, Olympus, Warszawa 2000/2001 (strony 37-61; 61-87; temat II) IV. Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu: udzielenie poprawnej i wyczerpującej odpowiedzi na co najmniej 3 pytania z 5 postawionych pytań otwartych (egzamin pisemny). Zasada ta obowiązuje zarówno w pierwszym jak i drugim terminie egzaminu. 26

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa:

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa: 1. Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzy: a) są bankowi dobrze znani b) wpłacają systematycznie duże kwoty c) mają podpisaną specjalną umowę d) mają rachunek w innym banku 3. Kredyt

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 2 Kodeks Cywilny art. 725-733 Ustawa Prawo Bankowe art. 49-68 3 Przez umowę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. BFG organizacja gwarancji

Prawo bankowe. BFG organizacja gwarancji Prawo bankowe BFG organizacja gwarancji Bankowy Fundusz Gwarancyjny Po co gwarancje dla depozytariuszy? Co gwarancja wypłaty depozytów oznacza dla klientów banków? Czy warto aby bank należał do systemu

Bardziej szczegółowo

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MODELE NADZORU FINANSOWEGO Ø Nadzór solo Ø Nadzór zintegrowany Ø Nadzór mieszany NADZÓR FINANSOWY W POLSCE Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisja

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Przedmiot 1 2 3 4 5 Rola i ograniczenia kompetencji rządu Zasada wyłączności ustawy w ramach finansów publicznych Budżet (pojęcie, zawartość, odrębności

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Uniwersytet w Białymstoku 5 grudnia 2013 r. O czym będziemy rozmawiać? 1.Jak powstały banki?

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank. Polski, NBP

Narodowy Bank. Polski, NBP Narodowy Bank Polski, NBP Polski bank centralny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w: Konstytucji RP; ustawie o Narodowym Banku Polskim; ustawie Prawo bankowe. NBP pełni trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

Rynkowy system finansowy Marian Górski

Rynkowy system finansowy Marian Górski Rynkowy system finansowy Marian Górski Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r. 36 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Niemcy Grecja Japonia Wielka Brytania Niemcy- Niemiecki Bank Federalny (DBB- Deutsche

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe limity i zabezpieczenia. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko kredytowe limity i zabezpieczenia. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko kredytowe limity i zabezpieczenia 2 Ryzyko kredytowe można: ograniczać poprzez stosowanie limitów tzw. koncentracji wierzytelności oraz poprzez stosowanie limitów czy nakazów dywersyfikacji portfela

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny sposób dokonywania zapłat w gospodarce narodowej; ogół czynności związanych z wykonywaniem zapłat; jego przedmiotem jest dokonywanie płatności, zwanych

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski październik 2014 Katedra Prawa Finansowego Próba definicji całokształt norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu bankowego, a w tym strukturę, organizację

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach SYLLABUS Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Kierunek Administracja Specjalność Administracja gospodarcza Przedmiot Podstawy bankowości (prawo

Bardziej szczegółowo

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank BANKOWOŚĆ CENTRALNA 1668 - Sveriges Riksbank W 1694 r. powstaje Bank of England, prawie wiek później Banco de Espana (1782), Bank of the United States (1791) czy Banque de France (1800). W XIX wieku powstały

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Dr Jan Zaunar 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Temat Nr 1: Cechy szczególne banku jako przedsiębiorstwa 1. Podstawowe kierunki działalności banku W odróżnieniu od zwykłych przedsiębiorstw, które

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO EGZAMINU USTNEGO Z ABC BANKOWOŚCI

PYTANIA DO EGZAMINU USTNEGO Z ABC BANKOWOŚCI UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Prawa finansowe

Prawo bankowe. Prawa finansowe Prawo bankowe Prawa finansowe Źródła prawa bankowego - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (w tym przepisy karne) - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim - ustawa z 14 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 4

Bankowość Zajęcia nr 4 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 4 Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego Regulacje ostrożnościowe banku Podział

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo