Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity)"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 5/IX/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 17 kwietnia 2014 roku Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity) Końskie, marzec 2014r.

2 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza Instrukcja określa zasady pomiaru, monitorowania, limitowania, raportowania i kontroli ryzyka stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich. 2. Pomiar ryzyka stopy procentowej określony niniejszą Instrukcją odnosi się do pozycji zaliczanych do portfela bankowego. 3. Celem niniejszej Instrukcji jest identyfikacja poszczególnych rodzajów ryzyka stopy procentowej w celu ograniczenia negatywnego wpływu zmian stóp procentowych na wynik finansowy i fundusze własne Banku. Wskazane niniejszą Instrukcją zasady pomiaru ryzyka stopy procentowej, wykorzystywane są w procesie szacowania i oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego w Banku. 4. Instrukcja została opracowana w oparciu o wytyczne wynikające z postanowień tekstu zaktualizowanego Rekomendacji G Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, dotyczącej zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach, opublikowanego w 2002 roku. 5. Organy Kierownicze Banku, a także pracownicy odpowiedzialni za działalność depozytową i kredytową Banku, podczas zarządzania ryzykiem stopy procentowej, zobowiązani są do uwzględniania zasady, że każde działanie wymaga oceny i analizy ryzyka stopy procentowej w powiązaniu z innymi ryzykami, na które narażony jest Bank. Dotyczy to w szczególności ryzyka płynności finansowej, ryzyka kredytowego, a także ryzyk zewnętrznych, mających wpływ na sytuację finansową Banku. 2 Użyte w niniejszej Instrukcji określenia oznaczają: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Końskich, 2) AS-program Analizy i Sprawozdania, 3) ryzyko stopy procentowej ryzyko negatywnego wpływu zmian stopy procentowej na aktualny i przyszły wynik finansowy Banku oraz jego kapitał, wynikające z wrażliwości stawek oprocentowania aktywów i pasywów Banku na zmianę rynkowych stóp procentowych, którego źródłem są: a) ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, wynikające z niedopasowania wielkości przeszacowywanych w danym czasie aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych. Ryzyko to wyraża się w zagrożeniu przychodów Banku, w szczególności odsetkowych, w sytuacji niekorzystnych zmian stóp procentowych lub istotnych zmian w strukturze przeszacowania pozycji w bilansie powodującym zmiany w wyniku finansowym Banku z tytułu odsetek, b) ryzyko opcji klienta, wynikające z opcji klienta wpisanych w produkty bankowe, które mogą być zrealizowane w następstwie zmian stóp procentowych, np.: prawo do

3 wcześniejszej spłaty kredytu, prawo do wycofania depozytów wcześniej niż to wynika z umowy, c) ryzyko bazowe, wynikające z niedoskonałego powiązania (korelacji) stawek bazowych (rynkowych i podstawowych NBP) w oparciu, o które wyznaczane jest oprocentowanie produktów/instrumentów generujących przychody/koszty odsetkowe, w przypadku gdy ich przeszacowanie następuje w tych samych okresach, d) ryzyko krzywej dochodowości, polegające na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi danego rynku lub indeksu odnoszącymi się do różnych terminów przeszacowania (w szczególności powyżej 1 roku), które może przyczynić się do nasilenia efektu niedopasowania terminów przeszacowania, 4) metoda luki analiza wykorzystywana do badania wielkości niedopasowania (luki) terminów zmian oprocentowania dla poszczególnych pozycji aktywów i pasywów bilansowych i pozabilansowych Banku oraz stopnia wrażliwości bilansu Banku na zmiany stopy procentowej, 5) metoda badania elastyczności stóp procentowych analiza wykorzystywana do badania relacji zmian wewnętrznych stóp procentowych Banku na zmiany rynkowych stóp procentowych, 6) rozpiętość odsetkowa różnica pomiędzy średnim ważonym oprocentowaniem aktywów i pasywów wrażliwych w danym okresie, wyrażana w punktach procentowych, 7) wewnętrzne stopy procentowe Banku wyrażona w procentach przychodowość /kosztowość wrażliwych na zmiany stopy procentowej aktywów/pasywów Banku, 8) aktywa wrażliwe/oprocentowane pozycje aktywów bilansowych i transakcji pozabilansowych przynoszące bankowi przychody odsetkowe (w formie kuponów lub dyskonta w przypadku instrumentów zerokuponowych) w tym niezapadłe części wierzytelności skupionych, 9) pasywa wrażliwe/oprocentowane pozycje pasywów i transakcji pozabilansowych, z których wynika konieczność zapłaty przez Bank odsetek (w formie kuponów lub dyskonta w przypadku instrumentów zerokuponowych), 10) pozycje (aktywa/pasywa) niewrażliwe aktywa/pasywa bilansowe i transakcje pozabilansowe Banku niewrażliwe na ryzyko zmiany stóp procentowych, tj. takie, których stopa procentowa wynosi 0% oraz nieoprocentowane, z wyłączeniem niezapadłych części wierzytelności skupionych, 11) luka różnica pomiędzy wartością aktywów i pasywów wrażliwych w poszczególnych przedziałach terminów przeszacowania, która może być dodatnia (aktywa wrażliwe > pasywa wrażliwe), ujemna (aktywa wrażliwe < pasywa wrażliwe) lub zerowa (aktywa wrażliwe = pasywa wrażliwe), 12) stawka bazowa stopa procentowa rynku pieniężnego lub stopa podstawowa NBP, stanowiąca element konstrukcji wzoru używanego do wyliczania stopy oprocentowania danego aktywa/pasywa wrażliwego, 13) stopa stała stopa oprocentowania danego aktywa/pasywa wrażliwego obowiązująca i niezmienna w okresie umowy, niezależnie od zmian stóp rynkowych, 14) stopa zmienna rynkowa (płynna, stało-zmienna) zmienna w trakcie trwania umowy stawka oprocentowania danego aktywa/ pasywa wrażliwego, której wysokość:

4 a) zmienia się wraz ze zmianą stawek bazowych, przy czym faktyczny termin zmiany oprocentowania nie jest określony w umowie, b) podlega zmianie co pewien okres czasu, zgodnie ze wskazaną w umowie, obowiązującą formułą używaną do wyliczania stopy oprocentowania dla danej pozycji wrażliwej, bazującą na stawce bazowej; 15) stopa zarządzana przez Bank stopa oprocentowania danego aktywa/pasywa wrażliwego, która może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, na skutek decyzji Zarządu Banku, 16) termin przeszacowania najbliższy termin, w którym możliwa jest zmiana stopy oprocentowania dla danego aktywa/pasywa wrażliwego, dla pozycji (instrumentów) o stałej stopie terminy przeszacowania są tożsame z terminami zapadalności/ wymagalności; 17) termin wymagalności okres pozostający od daty sprawozdawczej do daty płatności zobowiązania określonej umową, 18) termin zapadalności okres pozostający od daty sprawozdawczej do daty płatności należności określonej umową, 19) należności nieobsługiwane bilansowe aktywa wrażliwe, których przekroczenie umownego terminu spłaty rat kapitałowych lub odsetek (liczone od daty płatności określonej umową do daty sprawozdawczej) wynosi więcej niż 3 miesiące. Jako należności nieobsługiwane należy wykazywać wartość całej należności, nawet jeśli opóźnienie w spłacie dotyczy poszczególnych rat kapitałowych lub spłaty odsetek, 20) należności obsługiwane bilansowe aktywa wrażliwe inne niż wymienione w pkt.19, 21)średnia stawka rynkowa stawka wykorzystywana w metodzie badania elastyczności stóp procentowych wyliczana jako średnia arytmetyczna stopy redyskonta weksli NBP i stawki WIBOR 1M z okresu, na który sporządzana jest analiza elastyczności, 22) test warunków skrajnych (stress test) - pomiar ryzyka dokonany przy równoległym przesunięciu krzywej dochodowości w górę i w dół o: a) 200 punktów bazowych w przypadku analizy luki terminów przeszacowania stopy procentowej oraz ryzyka opcji klienta, b) 35 punktów bazowych w przypadku analizy luki ryzyka bazowego, c) 12 punktów bazowych w przypadku analizy ryzyka krzywej dochodowości. 23) wcześniejsza spłata kredytów za nadpłatę kredytu rozumie się wcześniejszą spłatę każdej następnej niewymagalnej na dany dzień raty kredytu; 24) zrywalność depozytów dotyczy depozytów zerwanych przed zakończeniem pierwotnego terminu utrzymywania (wymagalności) i/lub terminu wynikającego z rolowania na kolejny okres ; 25) stopy procentowe rynku pieniężnego (międzybankowego) dla pozycji w złotych stawki WIBID/WIBOR dla poszczególnych terminów, takich, jak 1, 3 i 6 miesięcy oraz 1 rok; 26) SIZ - Instrukcja Sporządzania Informacji Zarządczej w Banku Spółdzielczym w Końskich; 27) ZRA Zespół ryzyk i analiz ekonomicznych; 28) marża odsetkowa wskaźnik liczony jako annualizowany wynik z tytułu odsetek / średni stan aktywów oprocentowanych z ostatnich 12 miesięcy.

5 Rozdział II Zakres odpowiedzialności poszczególnych organów i komórek organizacyjnych Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej 3 Rada Nadzorcza: 1) akceptuje i dokonuje okresowego przeglądu poziomu podejmowanego ryzyka oraz systemu zarządzania ryzykiem w Banku a także ocenia adekwatność i skuteczność tego procesu, 2) zapoznaje się okresowo z oceną systemu kontroli ryzyka stopy procentowej w Banku oraz przestrzegania limitów ekspozycji na to ryzyko, 3) sprawuje ogólny i stały nadzór nad realizacją strategii zarządzania ryzykiem. 4) uchwala opracowaną przez Zarząd politykę oraz strategię zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz sprawuje ogólny i stały nadzór nad realizacją polityki Zarząd Banku: 1) odpowiada za wdrożenie strategii i polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej Banku, 2) odpowiada za opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących pomiaru i monitorowania ryzyka stopy procentowej oraz limitów ograniczających to ryzyko ryzyka, 3) okresowo kontroluje poziom podejmowanego ryzyka stopy procentowej Banku, 4) Odpowiada za wysokość oprocentowania dla produktów znajdujących się w ofercie Banku. 5) Zarząd Banku odpowiada za zorganizowanie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz nadzór nad efektywnością tego procesu 6) W zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej Zarząd Banku zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Radzie Nadzorczej Banku: zasady polityki Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej zgodne z obowiązującą Strategią działania Banku na każdy rok kalendarzowy, analizy ekspozycji Banku na ryzyko stopy procentowej w trybie co najmniej raz na kwartał. 2. Zarząd Banku na bazie analiz i procedur wymienionych w 6 ust 1: 1) sprawuje pełny nadzór w zakresie realizacji zasad polityki Banku w odniesieniu do zarządzania ryzykiem stopy procentowej, 2) organizuje system kontroli w Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku, 3) podejmuje decyzje inicjujące działania zapobiegające powstaniu straty finansowej lub niekorzystnej zmiany rozpiętości odsetkowej Banku.

6 5 Komisja ds. przeglądów zarządczych powoływana przez Zarząd w celu dokonania corocznego przeglądu zarządczego obejmującego : 1) weryfikację procedur w zakresie ryzyka stopy procentowej, 2) weryfikację limitów ograniczających ryzyko stopy procentowej, 3) ocenę metod pomiaru ryzyka stopy procentowej, 4) ocenę rzetelności i kompletności danych wejściowych niezbędnych w procesie pomiaru ryzyka stopy procentowej, 5) ocenę założeń testów warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej Zespół ryzyk i analiz ekonomicznych przedkłada Zarządowi Banku: 1) raporty ekspozycji na ryzyko stopy procentowej zawierające w szczególności: a) miesięczną analizę luki - za dany okres wraz z wnioskami dotyczącymi bieżących działań, zmierzających do utrzymania właściwego poziomu ryzyka stopy procentowej, b) wykorzystanie obowiązujących limitów w zakresie ryzyka stopy procentowej, 2) w przypadku zmiany przez Radę Polityki Pieniężnej stóp podstawowych NBP, lub uznanych za istotne zmian stóp rynkowych, informację zawierającą ocenę wpływu powyższych zmian na istniejącą rozpiętość odsetkową oraz poziom ryzyka stopy procentowej w Banku, 3) projekt Polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej, 4) propozycje procedur dotyczących zarządzania ryzykiem stopy procentowej w zakresie jego pomiaru, raportowania, limitowania i kontroli oraz ich nowelizacje, 5) propozycje limitów zapewniających właściwy, akceptowany poziom ryzyka stopy procentowej, 6) projekt zasad strategii w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej, 7) projekt planu ekonomiczno- finansowego Banku oraz raport z jego realizacji, 8) ocenę ryzyka stopy procentowej dla nowych produktów wprowadzanych do oferty handlowej Banku. 2. ZRA dokonuje corocznej weryfikacji procedur i limitów dotyczących zarządzania ryzykiem stopy procentowej we współpracy z Członkiem Zarządu nadzorującym ryzyko stopy procentowej. 3. Limity ograniczające ryzyko stopy procentowej są weryfikowane na podstawie danych historycznych wykorzystania limitów, dostosowywane do skali i profilu działalności Banku. 4. Raporty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przedkładane są w terminie zgodnym z SIZ jako element Raportu z realizacji zarządzania ryzykami, natomiast informacja wymieniona w ust. 1 pkt 2 w nieprzekraczalnym terminie 21 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia powyższych zmian w Dzienniku Urzędowym NBP.

7 5. Rada Nadzorcza jest informowana o poziomie narażenia Banku na ryzyko stopy procentowej w cyklach kwartalnych w terminie określonym w SIZ. Rozdział III Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej 7 1. Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko na jakie narażony jest wynik finansowy lub fundusze własne Banku z powodu zmian stóp procentowych. Zmiany stóp procentowych mogą mieć zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na wynik finansowy banku oraz bilansową wartość zaktualizowaną kapitału. Narażenie wyniku finansowego wynikające ze zmian stóp procentowych dotyczy głównie zagrożenia wyniku odsetkowego. Zmiany te mogą mieć także wpływ na obniżenie przychodów pozaodsetkowych (np. spadek prowizji) lub zwiększenie kosztów operacyjnych wrażliwych na zmianę stopy procentowej. 2. Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest minimalizacja ryzyka związanego z możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych i negatywnym wpływem tych zmian na wynik finansowy Banku. 3. Bank uznaje, iż ryzyko stopy procentowej występuje na poziomie pożądanym w przypadku, gdy zgodnie z metodyką zawartą w 7 a, poziom ryzyka określony jest jako niski lub umiarkowany. 4. W przypadkach istotnych dla Banku zmian stóp rynkowych i podstawowych NBP, Zarząd Banku bazując na informacji, o której mowa w 6ust. 1 pkt.2, dokonuje oceny powyższych zmian w nawiązaniu do aktualnego poziomu ryzyka stopy procentowej w Banku oraz istniejącej rozpiętości odsetkowej: 1. W sytuacji, gdy według oceny Zarządu Banku zmiany stóp rynkowych i podstawowych NBP będą miały istotny wpływ na wielkość rozpiętości odsetkowej oraz poziom ryzyka stopy procentowej w Banku, Zarząd Banku dokonuje aktualizacji oprocentowania produktów depozytowych lub/i kredytowych znajdujących się w ofercie Banku. 2. Dokonane zmiany oprocentowania depozytów lub/i kredytów, o których mowa w ust. 2 powinny uwzględniać w szczególności: 1) ewentualną reakcję klientów Banku na zmiany w zakresie oprocentowania określonych produktów bankowych, 2) wysokość oprocentowania zbliżonych charakterystyką produktów bankowych w konkurencyjnych instytucjach finansowych posiadających ofertę konkurencyjną w stosunku do Banku, 3) poziom możliwości obsługi wierzytelności przez klientów Banku, w przypadku wzrostu wysokości oprocentowania kredytów. 7 a 1. Bank określa poziom ryzyka stopy procentowej (niski, umiarkowany, wysoki) na podstawie mapy ryzyka.

8 2. Mapę ryzyka tworzy się w oparciu o następujące założenia: Wskaźnik Poziom ryzyka Niski (1 pkt) Umiarkowany (2 pkt) Wysoki (3 pkt) Skumulowana luka przeszacowania / wartość bilansowa aktywów Zmiana w skali roku wyniku odsetkowego netto w wyniku wzrostu / spadku stóp procentowych o 200 pb / fundusze własne (%) Zmiana (w skali roku) wyniku odsetkowego netto w wyniku wzrostu / spadku stóp procentowych o 100 pb / wynik odsetkowy netto 0-0,3 0,3 0,5 > 0,5 5% 5% - 15% > 15% 5% 5% - 15% > 15% 3. Średnia wartość punktowa uzyskana z oceny wskaźników wymienionych w pkt.2 oznacza następujący poziom ryzyka stopy procentowej: 1) niski przedział od 1 do 1,69 2) umiarkowany przedział od 1,7 do 2,39 3) wysoki przedział 2,4 do 3., 8 1. Członek Zarządu odpowiedzialny za działalność depozytową i kredytową Banku zobowiązany jest na bieżąco analizować poziom kształtowania się poszczególnych rodzajów depozytów, w nawiązaniu do ponoszonych przez Bank kosztów odsetkowych i analizować portfel kredytowy w zakresie: 1) wartości zaangażowania Banku w poszczególne rodzaje kredytów, 2) wartości udzielonych kredytów dla poszczególnych grup kredytobiorców, 3) kształtowania się poziomu limitów przyjętych w działalności kredytowej, w nawiązaniu do bezpiecznego poziomu ryzyka stopy procentowej, 4) kształtowania się poziomu przychodów odsetkowych od poszczególnych rodzajów kredytów. 3. Zobowiązuje się osoby odpowiedzialne za działalność depozytową i kredytową do współpracy z Zespołem ryzyk i analiz ekonomicznych w zakresie: 1) udostępniania informacji o bieżącym kształtowaniu się poziomu przychodów i kosztów odsetkowych oraz rozpiętości odsetkowej,

9 2) aktualizacji oprocentowania produktów znajdujących się w ofercie Banku, w tym na tle oferty konkurencyjnych instytucji finansowych, 3) elementów rozpoznania przeprowadzanych przed wdrożeniem nowych produktów, wymienionych w Wprowadzanie w Banku nowego produktu mającego wpływ na ryzyko stopy procentowej, powinno zostać poprzedzone formalnym procesem przygotowawczym obejmującym: 1) wariantową prognozę poziomu sprzedaży nowego produktu, 2) identyfikację poziomu ryzyka stopy procentowej jaki generuje wprowadzanie nowego produktu, w szczególności dokonanie szacunków zmian wyniku odsetkowego w oparciu o Raport luki terminów przeszacowania stopy procentowej i/lub Raport luki ryzyka bazowego, uwzględniając prognozowany poziom sprzedaży nowego produktu przyporządkowany do określonych terminów przeszacowania zgodnie z charakterystyką oprocentowania produktu, 3) dostosowanie organizacyjne Banku do wprowadzenia nowego produktu, w szczególności: zasobów kadrowych, systemu finansowo-księgowego, kontroli wewnętrznej, 4) ewentualną aktualizację procedur z zakresu zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz opracowanie procedur ewidencji księgowej dla potrzeb nowego produktu, 5) weryfikację obowiązujących limitów lub wprowadzenie nowych. 2. Działania podejmowane w ramach procesu przygotowawczego powinny zakończyć się formalną akceptacją nowego produktu przez Zarząd Banku Wysokość limitów określonych niniejszą Instrukcją, po weryfikacji i na wniosek ZRA (weryfikacja przeprowadzana jest we współpracy z Członkiem Zarządu nadzorującym obszar ryzyka stopy procentowej ), jest określana w uchwale Zarządu Banku i stanowi załącznik do niniejszej Instrukcji. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w terminie do dwóch miesięcy po przyjęciu przez Radę Nadzorczą planu finansowego Banku na następny rok sprawozdawczy- najpóźniej do końca I kwartału, przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana tego terminu lub w sytuacji przekroczenia obowiązujących limitów. 3. Przy wyznaczaniu limitów, uwzględnia się ograniczenia w zakresie ekspozycji Banku na ryzyko stopy procentowej, przyjęte w obowiązującej Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Końskich oraz Strategii działania, a także historyczny poziom wykorzystania dotychczas obowiązujących limitów w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę analizy oraz badając trendy w zakresie poziomu ryzyka stopy procentowej. Celem analizy jest: 1) potwierdzenie obwiązujących limitów, 2) propozycja zmiany poziomu limitów,

10 3) propozycja wprowadzenia nowych rodzajów limitów. 4. Jednocześnie z analizą weryfikującą poziom limitów, przeprowadzana jest ocena wewnętrzna stosowanych metod pomiaru ryzyka stopy procentowej, obejmująca m.in.: 1) weryfikację historyczną przyjętych założeń, w tym zakładanych zmian stóp procentowych (testy warunków skrajnych), 2) testowanie modelu porównanie wyników prognozowanych przez model z wynikami rzeczywistymi, 3) weryfikację obowiązujących procedur w zakresie ryzyka stopy procentowej pod kątem zgodności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz strukturą organizacyjną Banku, uwzględniającą również wyniki kontroli wewnętrznej funkcjonalnej, kontroli audytu wewnętrznego i wyniki przeglądu zarządczego. 5. Wyniki analizy i propozycje, których mowa w ust. 3 i 4, przedstawiane są do akceptacji Zarządu i stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w niniejszej Instrukcji. 6. W przypadku przekroczenia ustanowionych limitów, ZRA informuje Zarząd o stopniu przekroczenia limitu, przedstawiając jednocześnie wyjaśnienie przyczyn tego przekroczenia. 7. W razie, gdy przekroczenie limitu stanowi do 10% dopuszczalnego limitu, i według sporządzonej analizy sytuacja ta nie wpływa znacząco na bieżące i przyszłe wyniki finansowe Banku, Zarząd może podjąć decyzję o dopuszczalności tego przekroczenia w określonym okresie czasowym, z jednoczesnym zwiększeniem częstotliwości monitorowania struktury aktywów i pasywów, w celu niedopuszczenia do dalszego wzrostu niedopasowania pomiędzy strukturą aktywów i pasywów; podejmowane w tym okresie decyzje winny dążyć do obniżenia potencjalnego poziomu ryzyka stopy procentowej, mieszczącego się w obowiązujących limitach. 8. W przypadku znacznego przekroczenia obowiązujących limitów powyżej 10% dopuszczalnego limitu - Zarząd podejmuje działania, zmierzające do redukcji potencjalnego poziomu ryzyka stopy procentowej; decyzje te, w zależności od rodzaju niedopasowania między aktywami i pasywami, winny dotyczyć: 1) zmiany struktury terminowej aktywów / pasywów pod względem przeszacowania, 2) zmiany struktury aktywów / pasywów pod względem stawki bazowej, 3) zmiany struktury produktowej w aktywach / pasywach, 4) zmiany oprocentowania aktywów / pasywów, 5) zmiany w zakresie stawek prowizji i opłat. 9. Oprócz wyżej wymienionych limitów Zarząd,w ramach zarządzania ryzykiem stopy procentowej może, w przypadku stwierdzenia nadmiernego narażenia Banku na ryzyko stopy procentowej, dodatkowo ustalać limity zaangażowania w poszczególne produkty lub grupy produktów, w tym normy niedopasowania pomiędzy aktywami i pasywami w poszczególnych kategoriach stawek bazowych. 10. Każdorazowa zmiana limitu ograniczającego ryzyko stopy procentowej wymaga uchwały Zarządu Banku.

11 11 W załącznikach do niniejszej Instrukcji zamieszczono: 1) Zasady pomiaru, monitorowania i limitowania ryzyka stopy procentowej - Załącznik nr 1, 2) Interpretacje wyników pomiaru ryzyka stopy procentowej metodą luki Załącznik nr 2, 3) Tabelaryczne schematy raportów sporządzanych w ramach analizy luki Załącznik nr 3. 4) Limity ograniczające ryzyko stopy procentowej - Załącznik nr 4. Rozdział IV Postanowienia końcowe System kontroli wewnętrznej w Banku w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmuje: kontrolę funkcjonalną, audyt wewnętrzny. 2.Kontrolę funkcjonalną przeprowadzają: kierownicy Oddziałów a w Centrali GK na poziomie operacyjnym, w zakresie poprawności wykonywanych czynności przez podległych pracowników mających wpływ na poziom ryzyk stopy procentowej ; Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej (SKW)- w ramach wykonywania kontroli wewnętrznej funkcjonalnej zgodnie z Regulaminem kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Końskich, 3. Audyt Wewnętrzny jest przeprowadzany przez pracowników Departamentu Audytu Banku BPS SA, zgodnie z podpisaną umową i: 1)opiniuje system zarządzania Bankiem, w tym skuteczność zarządzania ryzykiem stopy procentowej w działalności Banku, 2)przeprowadza czynności audytowe w komórkach organizacyjnych Banku uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej, w celu dokonania oceny zgodności działania kontrolowanych komórek z obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 3) przeprowadza kontrole analityczne metodyki i procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej, 4) dokonuje oceny zgodności realizacji procesu zarządzania ryzykiem z przepisami wewnętrznymi Banku.

12 13 1. Niniejsza Instrukcja podlega corocznemu zarządczemu przeglądowi procedur i limitów ograniczających ryzyko przeprowadzanemu przez Komisję ds. przeglądów zarządczych, zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi Banku. 2. Niniejsza Instrukcja powinna być znana wszystkim pracownikom Banku, których obowiązki wymagają uwzględnienia problematyki zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

13 Załącznik nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Zasady pomiaru, monitorowania i limitowania ryzyka stopy procentowej Część I. Ogólne zasady pomiaru i monitorowania ryzyka stopy procentowej 1 1.Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej metodą luki poprzez sporządzanie: 1) Raportu luki terminów przeszacowania stopy procentowej, umożliwiającego określenie wielkości i charakteru niedopasowania (luki) pozycji aktywów i pasywów Banku wrażliwych na zmianę stopy procentowej w poszczególnych terminach przeszacowania, 2) Raportu luki ryzyka bazowego, umożliwiającego określenie wielkości i charakteru niedopasowania (luki) pozycji aktywów i pasywów wrażliwych w poszczególnych terminach przeszacowania w podziale na poszczególne stawki bazowe, od których uzależnione jest oprocentowanie produktów/instrumentów finansowych, 3) Analizy profilu ryzyka stopy procentowej Banku umożliwiającej określenie stopnia wrażliwości oprocentowania aktywów/pasywów wrażliwych Banku na zmiany stóp rynkowych i podstawowych NBP, 4) Symulacji wpływu zmian stóp rynkowych i podstawowych NBP na wynik odsetkowy Banku przy określonej strukturze aktywów i pasywów wrażliwych, 5) Analizy testów warunków skrajnych (stress test) przy określonej strukturze aktywów i pasywów wrażliwych. 2.Przyjmuje się, że horyzont czasowy analizy nie przekracza 12 miesięcy kalendarzowych począwszy od dnia,na który sporządzana jest analiza. 3. Źródłem danych do analiz są: 1) syntetyka kont, 2) raport zapadalności i wymagalności pozycji bilansowych Banku, 3) inne dane dostępne bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego. 4. Analizy są wykonywane w programie informatycznym AS. 5. Do sporządzanych analiz według metody luki Bank przyjmuje następujące przedziały przeszacowania stóp procentowych; 1) 1 dzień, 2) od 2 dni do 30 dni włącznie, 3) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie, 4) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy włącznie, 5) powyżej 6 miesiąca do 12 miesięcy włącznie, 6) powyżej 1 roku do 3 lat włącznie, 7) powyżej 3 lat.

14 6. Za datę możliwego przeszacowania stóp procentowych przyjmuje się środek przedziałów, określonych w ust W Banku wyróżnia się następujące pozycje aktywów/pasywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych: 1) aktywa wrażliwe: a) lokaty o stałym oprocentowaniu udzielane na zasadach rynku międzybankowego, b) kredyty i pożyczki o oprocentowaniu stałym, c) kredyty i pożyczki o stopie zmiennej ustalanej w oparciu o WIBOR 1M i 3M, d) kredyty i pożyczki o stopie zmiennej, ustalanej w oparciu o redyskonto weksli, e) kredyty i pożyczki o stopie zarządzanej przez Bank, f) oprocentowane rachunki bieżące oraz rachunek rezerwy obowiązkowej Banku i przekroczenie salda na oprocentowanych rachunkach Loro, g) dłużne papiery wartościowe emitowane przez NBP i Skarb Państwa kuponowe (o oprocentowaniu stałym lub zmiennym) i zerokuponowe (dyskontowe), w szczególności bony pieniężne oraz bony i obligacje skarbowe, h) dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne, niż wymienione w ppkt g, w szczególności obligacje komunalne i komercyjne, certyfikaty depozytowe banków, i) inne bilansowe pozycje aktywów zgodnie z definicją zamieszczoną w 2 ust. 1 pkt 10 Instrukcji, 2) pasywa wrażliwe: a) depozyty o stałym oprocentowaniu przyjmowane na zasadach rynku międzybankowego, b) depozyty terminowe o oprocentowaniu stałym, c) depozyty a vista i terminowe o stopie zarządzanej przez Bank, d) depozyty a vista i terminowe o stopie zmiennej ustalanej w oparciu o stawkę WIBID, e) oprocentowane rachunki Loro Banku i przekroczenie salda na oprocentowanych rachunkach Nostro, f) inne bilansowe pozycje pasywów zgodnie z definicją zamieszczoną w 2 ust. 1 pkt 11 Instrukcji. 2. Pozycje pozabilansowe dotyczące finansowania, które w trakcie realizacji zwiększają aktywa wrażliwe Banku, ujmuje się w Raporcie luki terminów przeszacowania stopy procentowej w celu symulacji potencjalnej zmian wyniku odsetkowego, o której mowa w 7 ust. 1 pkt 3. pod warunkiem,że przekraczają 5% sumy bilansowej. 3. Celem analizy, której mowa w ust.2, jest m.in. określenie ewentualnych (potencjalnych) zmian w profilu narażenia Banku na ryzyko stopy procentowej, w przypadku pełnego wykorzystania przez klientów przyznanych linii kredytowych. 4. W analizach tych przyjmowane są m.in. następujące założenia: 1) na dzień analizy uruchomione zostają wszystkie linie kredytowe wykazywane jako

15 zobowiązania pozabilansowe, 2) ich sfinansowanie następuje, w pierwszej kolejności, poprzez zmniejszenie nadwyżek środków Banku lokowanych w Banku Zrzeszającym, następnie przez zwiększenie zadłużenia kredytowego w Banku Zrzeszającym, 3) dla poszczególnych pozycji pozabilansowych przyjmuje się odpowiednią dla danego rodzaju kredytu stawkę referencyjną oraz przedział przeszacowania. 5. Dokonywane są porównania wyników tych analiz z wynikami przeprowadzonych równolegle analiz, obejmujących pozycje wrażliwe na stopę procentową. 6. Nie wymienione w ust. 1 i 2 pozycje bilansowe i pozabilansowe zalicza się do aktywów/pasywów niewrażliwych. 3 Dla potrzeb sporządzenia analizy ryzyka stopy procentowej, przyjmuje się następujące, dodatkowe założenia odnośnie pozycji aktywów/pasywów wrażliwych wymienionych w 2 ust. 1: 1) należności obsługiwane ujmuje się według ich wartości nominalnej pozostającej do spłaty, 2) należności nieobsługiwane wykazywane są według wartości nominalnej pozostającej do spłaty, pomniejszonej o utworzone rezerwy celowe i odpisy z tytułu utraty wartości, 3) pasywa wrażliwe wykazywane są według wartości nominalnej pozostającej do spłaty. Część II. Zasady pomiaru i monitorowania ryzyka niedopasowania terminów przeszacowania 4 1. Wprowadza się Raport luki terminów przeszacowania stopy procentowej dla wszystkich pozycji aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę stóp procentowych, którego wzór stanowi tabela nr 1 w załączniku nr 3 do Instrukcji. 2. Raport luki terminów przeszacowania stopy procentowej sporządza się poprzez przyporządkowanie poszczególnych aktywów/pasywów wrażliwych Banku do odpowiadających im według terminów przeszacowania przedziałów terminów przeszacowania, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 i Raport luki terminów przeszacowania stopy procentowej sporządza się dla wszystkich walut występujących w bilansie Banku łącznie w przeliczeniu na złote z zastrzeżeniem ust Raport luki terminów przeszacowania stopy procentowej sporządza się dla pozycji w walucie krajowej i obcej oddzielnie, w przypadku, gdy udział danej waluty obcej przekracza 5 % sumy bilansowej Banku.

16 5 Dla potrzeb sporządzenia Raportu luki terminów przeszacowania stopy procentowej przyjmuje się, że: 1) termin przeszacowania dla aktywów/pasywów wrażliwych o stopie stałej jest równy terminowi ich zapadalności/wymagalności, 2) termin przeszacowania dla aktywów / pasywów wrażliwych o stopie zmiennej jest równy: a) do 1 dnia roboczego dla pozycji dla których wysokość oprocentowania zmienia się bezpośrednio po zmianie stóp rynkowych lub w stałych cyklach miesięcznych, wprowadza się do pierwszego przedziału przeszacowania, pozycje z cyklem zmian oprocentowania przekraczającym 1 miesiąc, wprowadza się do przedziałów przeszacowania zgodnie z najbliższym możliwym terminem przeszacowania, b) dacie najbliższego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej po dniu sprawozdawczym dla pozycji, których wysokość oprocentowania zmienia się wraz ze zmianą stóp podstawowych NBP przyjmuje się przedział przeszacowania 2-30 dni, c) termin przeszacowania dla aktywów o stopie zarządzanej przez Bank jest równy terminowi najbliższej prawdopodobnej zmiany oprocentowania i mieści się w przedziale 2-30 dni, d) termin przeszacowania dla pasywów o stopie zarządzanej przez Bank jest równy terminowi najbliższej prawdopodobnej zmiany oprocentowania i mieści się w przedziale 1-3 miesiące. 6 Przy sporządzaniu Raportu luki terminów przeszacowania stopy procentowej nie uwzględnia się wcześniejszych spłat kredytów i zrywalności depozytów, z uwagi na nieznaczącą skalę tych zdarzeń w Banku W celu pomiaru ryzyka stopy procentowej na bazie sporządzonego Raportu luki terminów przeszacowania stopy procentowej wylicza się: 1) lukę netto oraz lukę skumulowaną, przy czym: a) luka netto stanowi różnicę pomiędzy wartością aktywów i pasywów wrażliwych w poszczególnych przedziałach terminów przeszacowania, b) luka skumulowana jest sumą luk netto wyliczonych dla kolejnych przedziałów terminów przeszacowania, przy założeniu rozpoczęcia sumowania od ostatniego przedziału, w ujęciu wartościowym dla szeregu kolejnych przedziałów terminów przeszacowań, której ostatnia wielkość jest równa sumie luk netto, 2) współczynniki wrażliwości w podziale na:

17 a) współczynnik wrażliwości skumulowany stanowiący iloraz aktywów wrażliwych skumulowanych i pasywów wrażliwych skumulowanych, wyliczany dla poszczególnych przedziałów terminów przeszacowania poczynając od ostatniego, b) względny współczynnik luki będący ilorazem luki skumulowanej i sumy bilansowej Banku; 3) potencjalną stratę/zysk z tytułu wahań stopy procentowej, rozumianą jako potencjalną zmianę wyniku odsetkowego w okresie roku (kolejnych 12 miesięcy) zgodnie z formułą: gdzie: D potencjalna zmiana (przyrost lub spadek) wyniku odsetkowego, Li wielkość luki netto w i-tym okresie, S przewidywana zmiana stopy procentowej w punktach procentowych, Ti czas pozostający do końca 12 miesięcznego okresu analizy, liczony w dniach, z uwzględnieniem połowy i-tego okresu, w którym zmiana stopy procentowej ( S) oddziałuje na wielkość luki netto Li 2. Wyliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonywane jest przy następujących założeniach: 1) zmiana stopy procentowej następuje w połowie poszczególnych przedziałów terminów przeszacowania, z zastrzeżeniem zapisu 1 ust. 2, 2) zmiana stóp rynkowych i podstawowych NBP o określoną wartość pociąga za sobą jednakową co do kierunku i wartości zmianę oprocentowania wszystkich aktywów i pasywów wrażliwych z wyłączeniem produktów opartych bezpośrednio o stawki bazowe, których oprocentowanie korygowane jest zgodnie ze stosowaną dla nich formułą oprocentowania, 3) w konstrukcji wyliczenia: a) przy wzroście stóp procentowych uwzględnia się pozycje niewrażliwe, b) przy spadku stóp procentowych nie uwzględnia się pozycji nie generujących wyniku odsetkowego, tj. takich, których faktyczne oprocentowanie jest niższe niż przyjęte w wyliczeniach. 3. Wyliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.3 dokonywane jest także w wariantach scenariuszowych, dotyczących szokowych sytuacji zmian stóp procentowych test warunków skrajnych. 4. W ramach testów warunków skrajnych, w oparciu o lukę terminów przeszacowania, Bank przeprowadza analizę wpływu na wartość ekonomiczną kapitału nieoczekiwanej zmiany stóp procentowych o 200 p.b. 5. Założenia, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności zasady ujmowania w luce stopy procentowej i szacunku zmiany wyniku odsetkowego pozycji o oprocentowaniu

18 niższym od zmiany stóp procentowych przyjętej w kalkulacji, podlegają corocznej weryfikacji przez ZRA. 6. Interpretację wyników dla wyliczonych zgodnie z ust. 1 wartości luk i współczynników wrażliwości zawiera załącznik nr 2 do Instrukcji. Część III. Zasady pomiaru i monitorowania ryzyka bazowego 8 1. Wprowadza się Raport luki ryzyka bazowego dla wszystkich pozycji aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę stóp rynkowych i podstawowych NBP, którego wzór stanowi tabela nr 2 w załączniku nr 3 do Instrukcji 2. Raport luki ryzyka bazowego sporządza się z uwzględnieniem każdej stawki bazowej poprzez przyporządkowanie poszczególnych aktywów/pasywów Banku wrażliwych na zmianę stóp rynkowych i podstawowych NBP do odpowiadających im terminów przeszacowania, z zastrzeżeniem zapisów ust.3 i Jako stawki bazowe Bank przyjmuje: 1) stopę redyskontową weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, łącznie ze stopą redyskonta uwzględnia się również stopę lombardową, 2) stawkę WIBID/WIBOR, w grupie tej uwzględnia się również pozycje powiązane z rentownością bonów skarbowych, jako stawki o bardzo zbliżonym charakterze, 4. Dla potrzeb sporządzenia Raportu luki ryzyka bazowego przyjmuje się, że: 1) termin przeszacowania dla aktywów/pasywów wrażliwych o stopie zmiennej jest równy dacie najbliższego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej po dniu sprawozdawczym, dla pozycji, których wysokość oprocentowania zmienia się wraz ze zmianą stóp podstawowych NBP, 2) termin przeszacowania dla pozostałych pozycji o stopie płynnej, w tym pozycji o oprocentowaniu ustalanym w oparciu o stopy rynku międzybankowego, odpowiada dacie zmiany oprocentowania wskazanej w umowie i wynikającej z charakterystyki danego produktu W celu pomiaru ryzyka bazowego w oparciu o sporządzony Raport luki ryzyka bazowego wylicza się: 1) lukę netto stanowiącą różnicę pomiędzy wartością aktywów i pasywów wrażliwych na ryzyko bazowe w poszczególnych przedziałach terminów przeszacowania, 2) potencjalną stratę/zysk z tytułu wahań stopy procentowej, rozumianą jako potencjalną zmianę wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego w okresie roku zgodnie z formułą:

19 gdzie: D potencjalna niekorzystna zmiana wyniku odsetkowego, Li wartość luki netto dla danej stawki bazowej w i-tym okresie, S przewidywana zmiana stopy procentowej w punktach bazowych, Ti czas pozostający do końca 12 miesięcznego okresu analizy, liczony w dniach z uwzględnieniem końca i-tego okresu, w którym zmiana stopy procentowej ( S) oddziałuje na wielkość luki netto Li 2. Wyliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.2, dokonywane jest przy następujących założeniach: 1) zmiana stopy procentowej w punktach bazowych przyjęta jest na poziomie 10, 2) zmiana stopy procentowej następuje na koniec poszczególnych przedziałów terminów przeszacowania, 3) zmiana stóp podstawowych NBP i rynkowych o określoną wartość pociąga za sobą jednakową co do kierunku zmianę oprocentowania wszystkich: a) aktywów wrażliwych na ryzyko bazowe, b) pasywów wrażliwych na ryzyko bazowe, z wyłączeniem produktów opartych bezpośrednio o stopy podstawowe NBP, których oprocentowanie korygowane jest zgodnie ze stosowaną dla nich formułą oprocentowania, 3. Wyliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. dokonywane jest także w wariantach scenariuszowych, dotyczących szokowych sytuacji zmian stóp procentowych test warunków skrajnych. Dla potrzeb analizy stress test zmiana stóp procentowych wynosi 35 pb. Część IV. Zasady pomiaru i monitorowania ryzyka opcji klienta Pod pojęciem ryzyka opcji klienta rozumie się ryzyko wynikające z wpisanego w produkty bankowe prawa (opcji) klienta do: 1) skutkującej całkowitym wygaśnięciem zadłużenia klienta wobec Banku, spłaty należności (kredytu/ pożyczki) przed terminem określonym w umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3; 2) zerwania depozytu, tj. wycofania środków depozytowych w dowolnym momencie. 1.2 Bank dokonuje analizy poziomu wykorzystania opcji klienta w zakresie depozytów i kredytów o zmiennej i stałej stopie procentowej. 2. Nie uznaje się za spłacone przedterminowo należności zwróconych w okresie 30 dni przed umownym terminem ich zapadalności.

20 3. Z analizy przedterminowych spłat kredytów wyłącza się należności o charakterze odnawialnym, w tym kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe, kredyty płatnicze, kredyty rewolwingowe oraz zadłużenie na rachunkach kart kredytowych. 4. Jako znaczący poziom wykorzystania opcji klienta uznaje się sytuację gdy: 1) zrywalność depozytów przekroczy w okresie analizowanego miesiąca poziom 5% kwoty depozytów ogółem, przy czym nie uważa się depozytu za zerwany w przypadku jego wycofania w ciągu 7 dni od momentu założenia, 2) łączna kwota kredytów spłacanych przed terminem przekroczy w okresie analizowanego miesiąca 5 % kwoty obliga kredytowego z zastrzeżeniem ust W przypadku przekroczenia wyznaczonych wskaźników, działania Zarządu w zakresie ograniczania ryzyka opcji klienta będą sprowadzały się do : 1) wprowadzenia opłat za przedterminową spłatę kredytu, 2) zmiany oprocentowania produktów, w zakresie których zaobserwowano nasilenie zjawiska wykorzystywania opcji klienta, 3) zmiany warunków dla nowo wprowadzanych produktów, 4) renegocjowanie warunków kredytowania. 11 Bank wyznacza limit strat z tytułu ryzyka opcji klienta na poziomie 1% funduszy własnych, wyznaczony jako suma iloczynów: 1) kwoty depozytów zerwanych przed terminem, wyznaczonych zgodnie z 10 ust. 4 pkt. 1 i wskaźnika marży odsetkowej, wyznaczonej na datę analizy, 2) kwoty kredytów spłaconych przed terminem, wyznaczonych zgodnie z 10 ust. 4 pkt. 2 i wskaźnika marży odsetkowej, wyznaczonej na datę analizy. Część V. Zasady pomiaru i limitowania ryzyka krzywej dochodowości Pod pojęciem ryzyka krzywej dochodowości rozumie się ryzyko polegające na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi danego rynku lub indeksu, odnoszącymi się do różnych terminów przeszacowania (w szczególności powyżej 1 roku), które może przyczynić się do nasilenia efektu niedopasowania terminów przeszacowania. 2. W ramach pomiaru ekspozycji na ryzyko krzywej dochodowości Bank dokonuje analizy luki stopy procentowej aktywów i pasywów indeksowanych do stawek rynku pieniężnego, uwzględniającej także saldo dłużnych papierów wartościowych dyskontowych i o stałym oprocentowaniu. 3. Luka, o której mowa w ust. 3, sporządzana jest według stanu na dzień kończący kwartał kalendarzowy, przy uwzględnieniu przedziałów przeszacowania do 1 roku włącznie.

Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity)

Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 22/LII/15 Zarządu Banku z dnia 29 grudnia 2015 roku Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity) Końskie, grudzień 2015r.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ 1 DEFINICJA RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1/VII/15 z dnia 20 lutego 2015r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/I/15 z dnia 20 lutego 2015r. Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Krasnystaw, 2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały Zarząd Banku Nr 91/2007 z dnia 13.12.2007r do uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2007 z dnia 18.12.2007. Aktualizacja Uchwałą ZB nr 4./2013 z dnia 29.05.2013 Uchwałą RN nr 10./2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Spółdzielczym Banku Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały nr 98/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2360) A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Rachunek

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2011 roku Załącznik nr 14 do protokołu Zarządu Banku nr 12/212 z dnia 13.6.212 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.211 roku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wąsewie według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wąsewie według stanu na dzień 31.12.2011 roku Wprowadzone Uchwałą nr 18/2012 Zarządu Banku z dnia 24.04.2012 roku. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wąsewie według stanu na dzień 31.12.2011 roku I. Informacje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Traci moc: Uchwała Zarządu Nr 04/07/10 z dn r Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/07/10 z dn r

Traci moc: Uchwała Zarządu Nr 04/07/10 z dn r Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/07/10 z dn r Załącznik do Uchwały Nr 07/07/13 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia r. 23.07.2013r Uchwała Rady Nadzorczej nr 09/07/2013 z dnia 31.07.2013r Traci moc: Uchwała Zarządu Nr 04/07/10 z dn. 29.07.2010

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

1) Rada Nadzorcza; 2) Zarząd; 3) Komitet Kredytowy; 4) Komórka ds. monitoringu kredytowego; 5) Komórka ds. ryzyka;

1) Rada Nadzorcza; 2) Zarząd; 3) Komitet Kredytowy; 4) Komórka ds. monitoringu kredytowego; 5) Komórka ds. ryzyka; Załącznik nr 1 Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, a także spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1 1 Rodzaje i źródła ryzyka stopy procentowej: Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, np. 6M kredyt o stałym oprocentowaniu finansowany miesięcznymi lokatami o zmiennym oprocentowaniu. Ryzyko podstawy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały nr 147/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2016 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Def2000/WPR a proces Badania i Oceny Nadzorczej. Bogdan Ludwiczak Pion Bankowości Spółdzielczej

Def2000/WPR a proces Badania i Oceny Nadzorczej. Bogdan Ludwiczak Pion Bankowości Spółdzielczej Def2000/WPR a proces Badania i Oceny Nadzorczej Bogdan Ludwiczak Pion Bankowości Spółdzielczej Cel prezentacji Celem prezentacji jest omówienie aktualnej i przyszłej (planowanej) funkcjonalności aplikacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY Załącznik do Uchwały Nr 23/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 09.02.2017 r. zatwierdzono Uchwałą 16/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 17 luty 2017 r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Informacja uzupełniająca z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień Spis treści I. WSTĘP...3 1. Informacje wprowadzające...3 II. Dodatkowe pozycje podlegające

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 91/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/2011 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 116/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 30.12.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie str. 1 1. Podstawa sporządzenia Polityki Informacyjnej Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień Polityki Informacyjnej Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie oraz Uchwały Nr 385/2008 Komisji

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3 I. KREDYTY DLA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Banku Spółdzielczego w Końskich

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Banku Spółdzielczego w Końskich Załącznik nr2 do Uchwały Nr 7/VII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 12/I/15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku Załącznik Polityki informacyjnej BS w Ożarowie za rok 214 zatwierdzony uchwałą Zarządu Banku nr 44/215 z dnia 22.5.215 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 202/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 29 grudnia 2014 roku Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Tekst jednolity z dnia 25 kwietnia 2017r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 23.02.2016 r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 24.02.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA Kategoria

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto Osobiste Oprocentowanie konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo