1) Polityka handlowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) Polityka handlowa"

Transkrypt

1 Wprowadzone Uchwałą nr 4/2012 Zarządu Banku z dnia roku i zatwierdzona Uchwałą Nr1/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia roku 1) Polityka handlowa 1 1. Celem strategicznym w zakresie działalności handlowej jest zapewnienie stabilnej i bezpiecznej obsługi aktualnych i potencjalnych klientów Banku Spółdzielczego w Wąsewie, zwanego dalej Bankiem. 2. Planowany rozwój oferty produktowej Banku ma na celu wspieranie lokalnego rynku, lokalnej przedsiębiorczości oraz działań społeczno-kulturalnych na terenie działania Banku. 3. Działalność Banku w kontaktach z klientami cechuje i będzie nadal cechować profesjonalizm, rzetelność, staranność oraz najlepsza wiedza. 2 Najważniejszym celem polityki handlowej Banku w okresie 2012 jest: 1. budowanie pozytywnego wizerunku Banku w otoczeniu, 2. rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów, poprzez wdrażanie nowoczesnych produktów bankowych. 3. utrzymanie pozycji rynkowej na dotychczasowym terenie działania, 4. pozyskiwanie nowych klientów, przede wszystkim sektora detalicznego i budżetowego, 5. pozyskiwanie młodych klientów poprzez wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych kanałów dystrybucji produktów i dotarcia do klientów poprzez Internet. 6. zapewnienie stabilności bazy depozytowej, zapewniającej planowany rozwój akcji kredytowej, 7. pozyskiwanie depozytów na długie terminy, 8. uzyskanie planowanego wyniku finansowego. 3 Istotnym celem Banku jest wydłużenie średniego terminu wymagalności przyjmowanych depozytów, tak aby Bank mógł otwierać, po stronie aktywnej, pozycje o dłuższym horyzoncie czasowym takie jak kredyty hipoteczne i mieszkaniowe. Przy czym Bank będzie dążył do takiego konstruowania produktów depozytowych, aby było to optymalne pod kątem ryzyka płynności. 4 W celu zapewnienia stabilnego rozwoju Banku prowadzona jest aktywna sprzedaż produktów bankowych, w tym kredytowych, depozytowych i rachunków bieżących. Przyjmuje się, że lokomotywą sprzedaży są rachunki bieżące podmiotów gospodarczych wraz z produktami powiązanymi z tymi rachunkami. 5 Dynamika depozytów od sektora niefinansowego według stanu na dzień roku jest dodatnia i wynosi 33,33% %. W stosunku do przyrostu obliga kredytowego jest to dynamika wyższa i należy dołożyć wszelkich starań żeby te proporcje utrzymać. Zadawalający jest fakt przyrostu depozytów w okresie ostatnich miesięcy. Bank będzie dążył w okresie

2 obowiązywania niniejszej Polityki do uatrakcyjnienia oferty produktowej w zakresie depozytów. Zakłada się, że w okresie obowiązywania niniejszej Polityki struktura depozytów nie ulegnie zmianie tzn. przeważać będą depozyty osób fizycznych a w zakresie okresu lokowania - lokaty terminowe. 6 W celu realizacji ww. założeń Bank podejmie szereg działań zmierzających do dynamicznego rozwoju bazy depozytowej oraz stabilnego rozwoju portfela kredytowego. 7 Istotnym czynnikiem powodującym wzrost sprzedaży usług bankowych, w tym depozytów jest wdrożenie w Banku: 1. Zasad sprzedaży wiązanej, 2. Prowadzenie skutecznych prac wdrożeniowych nowoczesnych metod sprzedaży usług bankowych, 3. Wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji (tj. internet, bankomaty, POS-y), 4. Prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych, 5. Szkolenie pracowników Bank planuje utrzymanie, dalsze rozszerzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 9 W 2012 r. planuje się zwiększenie obsady etatowej Punktu Obsługi Klienta w Czerwinie którego zadaniem będzie obsługa kasowa klientów z Gminy Czerwin, wydawanie wniosków kredytowych, zakładanie rachunków bankowych. Planowane zatrudnienie w ww. Punkcie to w 2012 roku dwie osoby. 10 Istotne elementy wpływające na osiągnięcie planowanego wzrostu sprzedaży to: 1. Doskonalenie jakości obsługi klientów, 2. Odpowiednia polityka cenowa, 3. Odpowiednia motywacja pracowników sprzedażowych 11 Doskonalenie jakości obsługi klientów wiąże się z wdrożeniem odpowiednich standardów obsługi klienta takich jak: 1. Wdrażanie standardów ubioru, świadczących o profesjonalizmie pracowników Banku, 2. Rozpoznawanie potrzeb klientów i oferowanie dostosowanych do tych potrzeb odpowiednich produktów i usług bankowych, 3. Doskonalenie technik aktywnej sprzedaży, 4. Życzliwa i profesjonalna obsługa, 5. Przekazywanie w sposób zrozumiały dla klientów rzetelnej informacji dotyczącej oferty, kosztów oraz pozostałych warunków funkcjonowania produktów oferowanych przez Bank, 6. Przedstawianie pełnej informacji dotyczącej kosztów obsługi produktów przed ich sprzedażą, 7. Eliminowanie z umów zapisów kwestionowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta jako niedozwolone praktyki.

3 8. Wykorzystywanie w pracy Banku baz danych o klientach, ich zadłużeniu, danych statystycznych itp. 9. Analizowanie i rozpatrywanie wszystkich przypadków skarg i wniosków klientów, załatwienie spraw bez zbędnej zwłoki. 10. Wykorzystywanie skarg i wniosków klientów do poprawy jakości obsługi klientów. 12 Odpowiednia polityka cenowa Banku ma na celu pozyskanie klientów poprzez oferowanie konkurencyjnych produktów Banku przy jednoczesnym osiągnięciu planowanego wyniku finansowego 13 Podstawowe narzędzia kształtowania polityki cenowej i jednocześnie źródła osiągania przychodów Banku to: 1. Odpowiednia polityka stóp procentowych. 2. Przychody z opłat i prowizji 14 Istotnym warunkiem rozwoju sprzedaży jest odpowiednia motywacja pracowników Banku w postaci: 1. Odpowiedni system wynagradzania, w tym premiowania itp. 2. Zapoznawanie pracowników Banku z misją i z celami Banku. 3. Ustalanie planów sprzedażowych dla poszczególnych placówek. 4. Okresowe rozliczanie wykonania planów przez placówki handlowe. 5. Odpowiedni dobór kadr do zadań sprzedażowych, o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach. 6. Prowadzenie szkoleń sprzedażowych. 7. Zapoznanie pracowników sprzedażowych ze standardami ujętymi w Zasadach Dobrych Praktyk Bankowych opracowanych przez Związek Banków Polskich. 15 Warunkiem zadowolenia klientów oraz rozwoju Banku jest stały rozwój oferty produktowej 16 W działalności bankowej możemy wyróżnić trzy rodzaje produktów: różne formy i rodzaje kredytów, różne formy lokowania środków finansowych, obsługa bieżącej działalności osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. W zakresie oferowanych produktów i usług, Bank nie odbiega znacząco od standardów rynkowych. 17 Według stanu na dzień rok oferta depozytowa Banku obejmuje wszystkie działające na rynku podmioty: 1. klienci instytucjonalni: - rachunki bieżące i pomocnicze - karty płatnicze VISA BUSINESS DEBETOWA - rachunki lokat terminowych: STANDARD, DOPŁATA, DYNAMICZNA, PROGRESYWNA, UNILOKATA. - home banking

4 - bankowość internetowa 2. jednostki samorządu terytorialnego: - rachunki bieżące i pomocnicze, - home banking - bankowość internetowa 3. rolnicy: - rachunki bieżące i pomocnicze, - home banking - karty płatnicze VISA BUISNESS DEBETOWA - bankowość internetowa - SMS Banking. 4. klienci indywidualni: - rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe - lokaty terminowe - lokaty terminowe z nagrodami - rachunki oszczędnościowe a'vista - karty płatnicze : VISA CLASIC DEBETOWA - rozliczenia międzynarodowe, oraz Western Union, - bankowość internetowa - IKE. 18 Oferta kredytowa Banku obejmuje podstawowe rodzaje kredytów: 1. Dla podmiotów gospodarczych i rolników: a. Inwestycyjne, b. Obrotowe, c. W rachunku bieżącym d. Rewolwingowe e. Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR, f. Gwarancje bankowe 2. Dla jednostek samorządu terytorialnego: a. Obrotowe, b. Inwestycyjne, 3. Dla osób fizycznych (klientów detalicznych): a. Odnawialne w ROR, b. Konsumpcyjne c. Ratalne, d. Samochodowe, e. Mieszkaniowe, f. Hipoteczne, 4. Inne. 19 Niniejsza polityka zakłada dalszy wzrost sprzedaży oferowanych produktów bankowych. 20

5 Podstawowe założenia ilościowe charakteryzujące działalność handlową Banku na okres obowiązywania Polityki zawiera tabela poniżej: Lp. Prognoza dla: Przyrost ilości ROR i rachunków bieżących osób fizycznych 2 Przyrost ilości rachunków bieżących podmiotów gospodarczych 3 Przyrost ilości rachunków bieżących rolników 4 Ilość sprzedanych (odnowionych) kart płatniczych 5 Ilość sprzedanych rachunków internetowych Planowany rozwój produktów kredytowych, szczególnie detalicznych ekspozycji kredytowych (Rekomendacja T ) zawiera Polityka kredytowa Banku. 22 W okresie obowiązywania niniejszej Polityki handlowej zakłada się: 1. Opracowanie i wdrożenie promocyjnych lokat terminowych (z bonusami lub o preferencyjnej stopie procentowej), 2. Uatrakcyjnianie produktów rozliczeniowych, 3. Wdrożenie nowych form kredytowania osób fizycznych (kredyty detaliczne) oraz podmiotów gospodarczych i rolników, 4. Uczestniczenie w dystrybucji środków Unii Europejskiej skierowanych do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rolnictwa, 5. Rozliczanie kart płatniczych on-line, Szczegółowy plan rozwoju oferty produktowej na kolejne lata obowiązywania Polityki handlowej zawiera załącznik nr 1 w postaci tabel planistycznych. 2. Za opracowanie planu o którym mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Członek Zarządu nadzorujący Pion Handlowy. 24 Działalność marketingowa Banku opiera się na następujących założeniach: marketing to analiza rynku, oczekiwań klientów, planowanie rozwoju oferty oraz obserwacja odbioru, marketing jest ściśle związany z reklamą, marketing to budowanie dobrych relacji klientami, 25 Elementy marketingu mix, za pomocą których Bank może oddziaływać na rynek, to: Produkt planowany rozwój usług, poziom jakości, usługi dodatkowe, opisane w poprzednim rozdziale. Cena metody ustalania cen, oprocentowanie, opłaty i prowizje, stosowane promocje. Dystrybucja reklama, sprzedaż osobista, promowanie sprzedaży. Promocja kanały dystrybucyjne, lokalizacja, pomieszczenia.

6 Ludzie system rekrutacji, szkolenia, motywacje, ocena kadry. 26 Polityka dystrybucji produktów bankowych opiera się również na połączeniu online Punktu Obsługi Klienta z Centralą Banku, zapewniającego kompleksową obsługę osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. 27 Działania reklamowe Banku są i będą prowadzone dwutorowo: 1. kampaniach reklamowe przygotowywane wspólnie z Bankiem Zrzeszającym, 2. reklama opracowywana i zamawiana samodzielnie przez Bank. 28 Informacja o aktualnej ofercie produktowej Banku dotychczasowa oraz nowych produktach i promocjach jest przekazywana klientom poprzez różnorodne kanały komunikacyjne takie jak: 1. Informacja na tablicy ogłoszeń w Banku, 2. Informacja w postaci plakatów, ulotek i innych materiałów informacyjnych wyłożonych w miejscu wykonywania czynności oraz w siedzibie instytucji współpracujących z Bankiem (np. w Urzędzie Miasta, u komorników, w biurach rachunkowych, w kancelarii notarialnej, w firmie ubezpieczeniowej) 3. Wspólna reklama z instytucjami współpracującymi z Bankiem, 4. Wspólna reklama z Bankiem Zrzeszającym, 5. Informacja w środkach masowego przekazu w przypadku promocji i reklamy ( lokalna prasa,), 6. Reklama podczas lokalnych imprez, w postaci banerów, stoiska reklamowego itp. 7. Strona Internetowa Banku, 8. Panel bankomatu, 9. Bezpośrednia rozmowa pracowników z klientami, w której przekazywana jest informacja o produktach i promocjach, 10. Wizyty w zakładach pracy w celu oferowania np. rachunków ROR dla pracowników firm, które są obsługiwane przez Bank. 29 Bank w swojej działalności planuje wykorzystanie następujących metod komunikacji z klientami: a) reklama prasowa Bank w sposób stały zamierza współpracować z lokalnymi tytułami, które ukazują się na naszym terenie działania. Do tych tytułów należą przede wszystkim: Wieści Gminne, Tygodnik Ostrołęcki. Wybór konkretnych tytułów, na łamach których emitowane będą reklamy Banku, będzie ściśle uzależniony od rodzaju promowanych produktów i usług. c) reklama internetowa Bank posiada własną witrynę internetową, na której znajduje się pełna, aktualizowana na bieżąco, oferta Banku. Strona internetowa Banku jest ponadto bramką służącą do logowania się naszych klientów do Serwisu Bankowości Internetowej. W ramach prowadzonej strony, poprzez reklamowe banery umieszczone na stronie głównej oraz podstronach, nadal promowane będą produkty i usługi, w zależności od aktualnej oferty Banku.

7 Kolejną formą reklamy z wykorzystaniem Internetu, jako kanału komunikacji, będzie dalsze wykorzystywanie komunikatów o zmianach w usługach i nowościach w ofercie Banku, umieszczanych na stronach logowania do Systemów Bankowości Elektronicznej. Zabieg powyższy powoduje, iż każda osoba logująca się do Systemu Bankowości Elektronicznej jest informowana o nowościach, poprzez krótką adnotację na stronie logowania do Systemu, wraz z przekierowaniem na odpowiednią podstronę naszej witryny internetowej, na której zawarte są szczegółowe informacje dotyczące zmian, bądź nowego produktu. d) materiały drukowane Materiały drukowane są kluczowym narzędziem komunikacji z klientami, na coraz bardziej konkurencyjnym rynku bankowym w Polsce. Bank w dalszym ciągu będzie wykorzystywał przestrzeń handlową do komunikacji z klientami. Już od dłuższego czasu, we wszystkich placówkach Banku można znaleźć specjalne stojaki z materiałami informacyjnymi, dotyczącymi oferty Banku. Znajdują się one w miejscach, gdzie odbywa się największy ruch, tj. przy wejściu do Banku lub w okolicach kas. We wszystkich placówkach wykorzystywane są również plakaty promujące konkretne produkty, których umiejscowienie jest również dostosowywane do profilu klienta. Stosowane są również potykacze, czyli plakaty w specjalnych stojakach, ustawiane w miejscach o dużym natężeniu ruchu. e) reklama poprzez mailing Mailing to forma marketingu bezpośredniego, polegająca na dostarczeniu przesyłek reklamowych (listów, ulotek, katalogów produktów/usług, kuponów zamówień itp.) do nabywcy pocztą. Bank stosuje i będzie stosował tę formę reklamy przy okazji zmian w oferowanych usługach, bądź wprowadzania nowych produktów i usług. Reklama w formie mailingu będzie stosowana na dwa sposoby: poprzez wysyłkę informacji o wprowadzanych zmianach i nowych produktach w postaci listów kierowanych imiennie do naszych obecnych i byłych klientów. f) reklama mobilna W ramach reklamy mobilnej, Bank wykorzystuje własny serwis SMS Banking, dzięki któremu Bank ma możliwość dotrzeć z informacją dotyczącą promowanych produktów, do abonentów Systemu. W ramach działań reklamowych, do wszystkich użytkowników Systemu SMS Banking korzystających z automatycznego informowania o zmianie salda rachunku poprzez wiadomość SMS, nadal będą wysłane komunikaty w postaci krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z informacjami o nowych produktach i usługach. g) sponsoring Działalność sponsorska Banku dotyczy przede wszystkim finansowania wydarzeń kulturalnych, takich jak spektakle teatralne, sponsoring dożynek i imprez kulturalnych organizowanych przez Urzędy Miast i Gmin z terenu działania Banku oraz poprzez finansowe wspieranie lokalnych instytucji charytatywnych. Sponsoring powyższych wydarzeń oraz wspieranie lokalnych organizacji charytatywnych, utrwala w lokalnej społeczności wizerunek Banku, jako mecenasa kultury, któremu nie jest obce życie lokalnych społeczności. Obok finansowania wydarzeń kulturalnych, Bank będzie się starał obejmować patronatem także wydarzenia biznesowe. Bank zamierza w dalszym ciągu wspierać działania Szkolnych Kas Oszczędności. Obecnie Bank prowadzi rachunki SKO dla 5 szkół podstawowych.

8 h) inne formy reklamy W celu wzmocnienia wizerunku, Bank planuje dokonywać regularnych zakupów gadżetów reklamowych (kalendarze, terminarze, długopisy reklamowe, torby bawełniane, podkładki pod mysz, kalkulatory, parasole itp.), które będą rozdawane klientom oraz zaprzyjaźnionym instytucjom (np.: szkoły, z którymi Bank współpracuje w ramach SKO). Klienci o strategicznym znaczeniu dla Banku będą mogli liczyć na bardziej wartościowe prezenty, w postaci markowych win w eleganckich drewnianych pudełkach, lub markowych skórzanych portfeli. i) ludzie Wysoka jakość obsługi klienta była zawsze mocną stroną Banku. Klienci cenią sobie indywidualne podejście, miłą, serdeczną obsługę, niemal domową atmosferę panującą w Banku. Bank dysponuje dobrze przygotowaną i doświadczoną kadrą, której kompetencje są stale zwiększane. Istotnym elementem wzrostu sprzedaży usług i produktów bankowych jest bezpośrednia ich promocja prowadzona przez pracowników Banku. Bank będzie stale dążył do zwiększania zaangażowanie pracowników poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu oferty produktowej oraz technik aktywnej sprzedaży. W listopadzie 2011 roku 8 pracowników odebrało Certyfikaty Dyplomowanego Pracownika Bankowego po ukończeniu Studiów Podyplomowych w zakresie Bankowości. W bieżącym roku odbierze Certyfikat następny pracownik, stąd 56 % posiada odpowiednie kwalifikacje do profesjonalnej i wysokiej jakości obsługi klientów. 30 Wdrażanie nowych produktów wiąże się z podejmowaniem ryzyka przez Bank. Zasady wdrażania nowych produktów bankowych zostały ujęte w obowiązującej w Banku Instrukcji wdrażania nowych produktów i obejmują: 1. Wymóg weryfikacji zgodności nowego produktu z polityką i strategia Banku, 2. Ocenę produktu pod kątem ryzyk bankowych, 3. Analizę rodzajów i wysokości limitów związanych z danym produktem, 4. Ocenę progu rentowności nowego produktu, 5. Określenie kanałów dystrybucji oraz odbiorców produktów. 31 Za opracowanie, wdrożenie oraz weryfikację Polityki handlowej odpowiada Członek Zarządu nadzorujący Pion Handlowy. Zapisy Polityki Handlowej są znane wszystkim pracownikom Banku. 2) Polityka płynności 1 Polityka płynności zawiera opis działań mających na celu zapewnienie zgodności procedur Banku z zapisami rekomendacji nadzorczych, w tym Rekomendacji P oraz zapisów uchwały 386/2010 Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wiążących Banki norm płynności. 2 Zasady zarządzania płynnością w Banku są zawarte w Instrukcji zarządzania płynnością, która podlega corocznemu przeglądowi pod kątem zmian:

9 1. przepisów zewnętrznych, 2. w strukturze organizacyjnej Banku, 3. w strukturze bilansu, 4. planowanej działalności. 3 W 2012 r. planowany jest dalszy wzrost sprzedaży kredytów, depozytów oraz rachunków bieżących. Sprzedaż rachunków oraz depozytów ma na celu przede wszystkim utrzymanie stabilnej bazy depozytowej zgodnie z uchwałą 386/2008 KNF. Zapewnienie stabilnej bazy depozytowej jest jednym z narzędzi realizacji istotnego celu strategicznego Banku, jakim jest zapewnienie płynności. 4 Realizacja strategii zarządzania płynnością następuje poprzez równoczesne zarządzanie aktywami i pasywami oraz pozycjami pozabilansowymi Banku. 5 Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku ma charakter skonsolidowany i całościowy. Oznacza to zarządzanie płynnością złotową, zarówno w odniesieniu do pozycji bilansowych jak i pozabilansowych we wszystkich horyzontach czasowych ustalonych przez Bank i obejmuje wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Banku. 6 Struktura posiadanych przez Bank aktywów powinna umożliwiać elastyczne dostosowywanie się do potrzeb płynnościowych. W tym celu Bank dywersyfikuje swoje aktywa według następujących kryteriów: 1. płynności, 2. bezpieczeństwa, 3. rentowności. 7 Bank spółdzielczy może regulować swoją płynność płatniczą poprzez wykorzystywanie szeregu instrumentów oferowanych przez Bank Zrzeszający, tj: 1. limit kredytu w rachunku bieżącym, 2. kredyt techniczny, 3. limit lokat płynnościowych, 4. inne. Szczegółowe plany awaryjne na wypadek zagrożenia płynności są opisane w Instrukcji zarządzania ryzykiem płynności w Banku. 8 Bank zakłada utrzymanie dotychczasowej struktury depozytów przyjętych od klientów

10 Banku, gdzie głównym źródłem finansowania aktywów są depozyty podmiotów niefinansowych, ludności i budżetu. 9 Bank zakłada w 2012 r. dynamikę depozytów na poziomie: Lp. Rodzaj depozytów Stan na Plan na Dynamika w stosunku do roku Stany na rachunkach bieżących 5.633, ,- 120,72% 2 Depozyty terminowe osób , ,- 136,55% prywatnych 3 Depozyty terminowe podmiotów 314,- 500,- 159,24% gospodarczych i rolników 4 Depozyty jednostek samorządu 951, ,- 107,78% terytorialnego 5 Inne 100,- 100,- 100% 10 Celem Banku jest wydłużenie średniego terminu wymagalności przyjmowanych depozytów, tak aby Bank mógł otwierać, po stronie aktywnej, pozycje o dłuższym horyzoncie czasowym. Przy czym Bank będzie dążył do takiego konstruowania produktów depozytowych, aby było to optymalne pod kątem ryzyka płynności. 11 Zarządzanie bazą depozytową Banku ma za zadanie utrzymanie poziomu aktywów płynnych w proporcji minimum 20% aktywów ogółem 12 Z punktu widzenia zarządzania płynnością Banku najważniejsza jest analiza poziomu płynności w ujęciu krótko- i średnioterminowym. Jednakże w celu posiadania pełnej oceny strukturalnej posiadanych aktywów i pasywów dokonuje się analizy w poszczególnych przedziałach czasowych. 13 Kluczowe znaczenie dla Banku ma kształtowanie się płynności w okresie do jednego miesiąca, która wymaga stałej, bieżącej oceny i analizy, tak aby zapewnić odpowiedni poziom rezerwy płynności. 14 Bank ogranicza ryzyko płynności poprzez stosowanie systemu limitów oraz odpowiednie kształtowanie struktury posiadanych aktywów i pasywów. Bank dokonuje identyfikacji wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności,

11 przeprowadza testy warunków skrajnych. W zależności od stwierdzonego charakteru zagrożenia utraty płynności Bank postępuje według określonych procedur awaryjnych, określonych w Instrukcji zarządzania ryzykiem płynności. W przypadku przekroczenia limitów nadzorczych miar płynności Bank tworzy wymóg kapitałowy w ramach Filaru II NUK. 3) Polityka kredytowa 1 W zakresie Polityki kredytowej, Bank uznaje za podstawowy cel wzrost obliga kredytowego oparty na dywersyfikacji portfela kredytowego przy minimalizacji ryzyka kredytowego i koncentracji. Główne założenia i cele Polityki kredytowej Banku wynikają ze Strategii działania Banku. Po każdorazowym przyjęciu Strategii Banku ulega weryfikacji Polityka kredytowa Banku Celem opracowania Polityki kredytowej Banku jest a. określenie podstawowych kierunków stabilnego rozwoju akcji kredytowej przy zachowaniu planowanej dochodowości portfela oraz zasad ostrożnego zarządzania Bankiem. b. dostosowanie regulacji kredytowych do zmieniających się przepisów zewnętrznych oraz warunków funkcjonowania Banku wewnętrznych i zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rekomendacji T oraz Rekomendacji S a także zapisów uchwały 258/2011 KNF. 2. Istotnym celem Polityki kredytowej jest racjonalne zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego poprzez: a. obniżenie / utrzymanie poziomu udziału należności zagrożonych i zobowiązań pozabilansowych w portfelu kredytowym b. zwiększenie przychodów odsetkowych, c. zwiększenie przychodów z tytułu prowizji, d. zapewnienie zrównoważonego wzrostu portfela kredytowego skorelowanego ze wzrostem bazy depozytowej, e. dostosowanie dynamiki przyrostu akcji kredytowej do dynamiki przyrostu funduszy własnych, f. dostosowanie terminów udzielania kredytów do długości trwania składanych w Banku depozytów, g. zwiększenie zaangażowania Banku w konsorcja kredytowe. 3. Polityka kredytowa obowiązuje na wszystkich poziomach zarządzania oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku realizujących politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, a do jej realizacji zobligowani są wszyscy pracownicy kredytowi Banku. 3 Podstawowe obszary działalności Banku objęte niniejszą Polityką kredytową to: 1. Wzrost obliga kredytowego zgodny z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem ekonomiczno-finansowym.

12 2. Metody oceny zdolności kredytowej, uwzględniające stosowanie odpowiednich narzędzi analitycznych, wykorzystanie baz danych oraz weryfikację przyjętych założeń. 3. Metody i techniki ograniczania ryzyka kredytowego. 4. Analiza portfela ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie, zgodnie z zapisami Rekomendacji S. 5. Analiza portfela detalicznych ekspozycji kredytowych, zgodnie z zapisami Rekomendacji T. 6. Analiza zmian na rynkach podstawowych zabezpieczeń przyjmowanych przez Bank, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości. 7. Organizacja zarządzania ryzykiem kredytowym, zapewniająca rozdzielenie funkcji oceny ryzyka kredytowego od działalności sprzedażowej. 8. Przyznawanie uprawnień do podejmowania decyzji kredytowych, zgodnych z systemem kompetencji kredytowych obowiązujących w Banku oraz zasad zatwierdzania odstępstw od regulacji. 9. Weryfikacja przyjętych procedur oceny zdolności kredytowej oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. 10. Zasady kontroli ryzyka kredytowego. 4 Bank rozwija akcję kredytową w stosunku do następujących podstawowych, docelowych: A. Grup klientów: 1. Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej i rolniczej (detaliczne ekspozycje kredytowe, zgodnie z Rekomendacją T ). 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 3. Podmioty gospodarcze. 4. Rolnicy indywidualni. 5. Jednostki samorządu terytorialnego, 6. Wspólnoty mieszkaniowe, 7. Inne instytucje, lokalne fundacje i stowarzyszenia działające na obszarze funkcjonowania Banku. B. branż: 1. Rolnictwo, 2. Gospodarstwa domowe, 3. Handel., 4. Transport, 5. Usługi. 6. Pozostałe. 5 Wzrost akcji kredytowej w Banku następuje głównie poprzez: 1. Rozwój współpracy, zwiększanie zaangażowania wobec dotychczasowych, sprawdzonych klientów, oferowanie im dodatkowych produktów kredytowych. 2. Pozyskiwanie do współpracy nowych klientów tylko o sprawdzonej, dobrej, stabilnej sytuacji finansowej. 3. Weryfikację zdolności kredytowej kredytobiorców z wykorzystaniem dostępnych baz danych. 4. Obsługa klientów z obszaru działania Banku. 5. Sprzedaż kart kredytowych.( do rozważenia ). 6. Sprzedaż kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych.

13 7. Udział w przetargach na obsługę jednostek samorządu terytorialnego. 8. Prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych. 9. Przekazywanie informacji o aktualnej i promocyjnej ofercie z wykorzystaniem dostępnych mediów takich jak materiały informacyjne dostępne w siedzibie Banku, strona internetowa, informacje w lokalnej prasie, radio i telewizji, podczas lokalnych imprez. 6 Stosowane w Banku metody wsparcia wzrostu akcji kredytowej to: 1. Wdrażanie nowych produktów kredytowych, tj. kart kredytowych, kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kredytów pomostowych, sezonowych i okazjonalnych. 2. Ocena ryzyka wdrażanych nowych produktów kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów długoterminowych. 3. Rozwój sprzedaży kredytów hipotecznych i mieszkaniowych. 4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w celu pozyskiwania korzystnych linii kredytowych, dopłat itp. (np. ARiMR, NFOŚiGW, PFRON, inne organizacje unijne). 5. Stosowanie okresowych promocji. 6. Doskonalenie technik obsługi klientów w zakresie sprzedaży kredytów. 7. Odpowiednia polityka cenowa, uwzględniająca zróżnicowane portfele kredytowe (detaliczne, finansujące nieruchomości, zabezpieczone hipotecznie itp.). 8. Zawieranie konsorcjów bankowych z Bankiem Zrzeszającym lub Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Maz Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku odbywa się w oparciu o zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, plan ekonomiczno-finansowy, procedury kredytowe oraz sporządzane w formie pisemnej analizy. 2. Zarząd co roku w terminach przygotowania założeń do planu ekonomicznofinansowego dokonuje weryfikacji założeń polityki kredytowej. 3. Rada Nadzorcza otrzymuje sprawozdanie z realizacji strategii i polityki zarządzania ryzykiem kredytowym w cyklach i w zakresie zgodnym z obowiązująca w Banku Instrukcją sporządzania informacji zarządczej. 4. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku wykorzystuje wyniki kontroli wewnętrznej i audytu do oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. 5. Bank dokonuje okresowej weryfikacji procedur zarządzania ryzykiem kredytowym, co najmniej raz w roku. 6. Weryfikacja procedur kredytowych odbywa się w oparciu o propozycje przygotowane przez Zespół do spraw Ryzyk i Sprawozdawczości W 2012 r. planuje się wzrost akcji kredytowej o 5,54% w stosunku do końca 2011r. 2. Przyrost detalicznych ekspozycji kredytowych w 2012 r. jest planowany na następującym poziomie: Lp. Rodzaj kredytów Stan na Plan na Dynamika w stosunku do w tys. zł w tys. zł roku Kredyty w ROR 389,- 400,- 102,83%

14 2 Kredyty gotówkowe, na cele 988, ,- 101,21% konsumpcyjne 3 Kredyty ratalne 25,- 20,- 80% 4 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne 5.427, ,- 93,61% 3. Przyrost ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości o 5,50 % w stosunku do 2011r. (stan EKFN na r ,- tys. zł.) 4. Przyrost ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie o 5,50% w stosunku do 2011r.. (stan EKZH na r ,- tys. zł.) 9 Stosowane w Banku metody zarządzania ryzykiem kredytowym, częstotliwość analiz oraz struktura organizacyjna dostosowane są do profilu i wielkości tego ryzyka, skali i złożoności działalności kredytowej Banku. 10 Podstawowe czynniki analizowane przez Bank w celu określenia profilu ryzyka to w szczególności: 1. Współczynnik wypłacalności. 2. Wskaźnik jakości kredytów ogółem, w tym wskaźnik jakości detalicznych ekspozycji kredytowych, ekspozycji finansujących nieruchomości oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. 3. Udział kredytów w sumie bilansowej. 4. Udział detalicznych ekspozycji kredytowych w sumie bilansowej. 5. Udział ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości w sumie bilansowej. 6. Udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w sumie bilansowej. 7. Stan rezerw celowych, w tym rezerw na detaliczne ekspozycje kredytowe, na ekspozycje kredytowe finansujące nieruchomości oraz na ekspozycje zabezpieczone hipotecznie. 8. Średni wskaźnik LtV. 9. Wielkość sumy bilansowej. 10. Wskaźnik pokrycia kredytów depozytami stabilnymi. 11. Złożoność działalności, tj. brak / nieznacząca skala transakcji i instrumentów finansowych zaliczanych do portfela handlowego. 11 Planuje się, iż jakość portfela kredytowego, wyrażona jako procentowy udział kredytów i innych należności zagrożonych w portfelu kredytowym ogółem, w 2012 roku będzie ulegała systematycznej poprawie tak, aby wskaźnik udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym Banku nie przekroczył poziomu z 2011 roku ( XII ,94 %). Zakłada się, że wskaźnik jakości detalicznych ekspozycji kredytowych nie będzie wyższy niż 6 %. 12 Bank kontynuuje politykę dywersyfikacji ryzyka kredytowego, poprzez stosowanie ustalonych zasad bezpieczeństwa działalności kredytowej w poszczególnych segmentach rynku oraz poprzez niezbędne instrumenty. Do podstawowych działań mających na celu minimalizację ryzyka kredytowego należy zaliczyć:

15 1. dywersyfikację struktury przedmiotowej i podmiotowej portfela, poprzez wprowadzone wewnętrzne limity branżowych oraz limity detalicznych ekspozycji kredytowych w postaci limitu udziału ww. ekspozycji w stosunku do posiadanych funduszy własnych oraz postaci limitu łącznego zaangażowania w detaliczne ekspozycje kredytowe w stosunku do jednego kredytobiorcy. 2. wymaganie przy ocenie zdolności kredytowej uwiarygodnionych dokumentów, weryfikacja informacji przekazywanych przez klientów, stosowanie metod statystycznych do oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych. 3. doskonalenie metod oceny zdolności kredytowej poprzez: a. ostrożne zwiększanie w portfelu kredytowym kredytów inwestycyjnych długoterminowych oraz wymaganie od kredytobiorcy zwiększonego udziału własnego środków w realizację przedsięwzięcia. b. wymaganie udziału własnego przy udzielaniu kredytów hipotecznych i mieszkaniowych osobom fizycznym. c. w przypadku zabezpieczenia hipotecznego spłaty kredytu, stosowanie cesji należności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych. d. wykorzystywanie do weryfikacji kredytobiorców, celem minimalizacji ryzyka i eliminowania kredytobiorców niesolidnych, między innymi system wymiany danych ZBP, BIK S.A, BIG INFO MONITOR, e. stosowanie do aktualizacji wyceny wartości nieruchomości prowadzony rejestr transakcji zawieranych w obsługiwanym terenie lub system AMRON (za pośrednictwem BPS S. A.) f. wykorzystanie narzędzi informatycznych do tworzenia modeli oceny zdolności kredytowej. g. ograniczenie oceny zdolności kredytowej w przypadku udzielania kredytów mieszkaniowych i hipotecznych do okresu 25 lat. h. uwzględnienie w analizie zdolności kredytobiorców zmian w poziomie dochodów (np. w wyniku nabycia praw emerytalnych). i. uwzględnianie zmian cykli gospodarczych w ocenie zdolności kredytowej w przypadku kredytów długoterminowych. j. w przypadku ekspozycji finansujących nieruchomości Bank dąży do ustanowienia zabezpieczenia na finansowanej nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy. 4. Analizę struktury portfela w celu wczesnej identyfikacji zagrożeń wynikających z nadmiernych zaangażowań i wprowadzanie stosownych ograniczeń, 5. Wzmacnianie monitoringu ekspozycji kredytowych, 6. Nadzór nad czynnościami wykonywanymi w toku procesu kredytowania, mający na celu weryfikację sprawności działania mechanizmów kontrolnych (obejmujący m.in.: proces przestrzegania wewnętrznych aktów normatywnych, procedur, kompetencji, itp.), 7. Prowadzenie aktywnej polityki szkoleń, także w formie bieżącego instruktażu. 8. Dbałość o to, aby informacje przekazywane klientom były zrozumiałe i rzetelne, żeby zawierały wszystkie informacje dotyczące warunków udzielania kredytów, szczególnie ponoszonych przez klienta kosztów. 9. Dbałość o profesjonalizm, staranność i rzetelną wiedzę pracowników kredytowych Banku. 13 W zakresie portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie Bank wyznacza następujące obszary oraz założenia polityki kredytowej: 1. Bank dywersyfikuje ryzyko związane z portfelem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie poprzez udzielanie kredytów zabezpieczonych hipotecznie wszystkim grupom Klientów, udzielanie kredytów na różne okresy oraz zabezpieczanie

16 hipoteczne na zróżnicowanych nieruchomościach (tzn. nieruchomości komercyjne, nieruchomości mieszkaniowe, nieruchomości pozostałe) tak, aby żadne z powyższych zabezpieczeń nie dominowało. 2. Kredyty i pożyczki hipoteczne związane z finansowaniem nieruchomości mieszkaniowych nie będą stanowić dla Banku priorytetowego produktu. Bank tak kreuje ofertę w tym zakresie, aby oferta była umiarkowanie atrakcyjna. Bankowi zależy, aby kredyty na cele mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne udzielać swoim stałym i sprawdzonym Klientom tak, aby Klienci Banku nie byli skłonni korzystać z usług innych banków w tym zakresie. 3. Udziela kredytów przy zachowaniu wskaźnika LtV 0,8 i poniżej 0,8. Bank nie finansuje 100% inwestycji, przez co istnieje min. 20% margines ewentualnego przeszacowania wartości nieruchomości. Odstępstwa od tej zasady zatwierdza Zarząd biorąc pod uwagę łączne zaangażowanie w finansowanie Klienta, rodzaj zabezpieczenia, cel kredytu, okres kredytowania oraz dotychczasowy przebieg współpracy z Klientem. 4. Indywidualnie istotną ekspozycją kredytową jest ekspozycja o indywidualnej wysokości 500 tys. złotych. 5. Bank prowadzi monitoring lokalnego oraz krajowego rynku nieruchomości w celu weryfikacji wartości nieruchomości w trakcie okresu kredytowania. 6. Przynajmniej raz w roku Bank weryfikuje wartość nieruchomości stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. 7. Bank okresowo dokonuje przeglądu i weryfikacji procedur dotyczących udzielania i monitoringu kredytów na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych dla Klientów indywidualnych w celu uwzględnienia bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz weryfikuje inne procedury związane z udzieleniem i obsługą kredytów, przy których może wystąpić zabezpieczenie hipoteczne. 14 W zakresie portfela detalicznych ekspozycji kredytowych Bank wyznacza następujące kluczowe obszary i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym: 1. Udzielanie kredytów osobom posiadającym zdolność kredytową do spłaty- między innymi poprzez prawidłową ocenę zdolności kredytowej i wiarygodności osób zobowiązanych do spłaty ekspozycji kredytowej. Pozyskiwanie i weryfikacja informacji o Kliencie z użyciem baz informacji zewnętrznych na podstawie podpisanych umów oraz wewnętrznej bazy informacji, 2. Dywersyfikację ryzyka kredytowego portfela detalicznych ekspozycji kredytowych poprzez udzielanie różnego rodzaju detalicznych ekspozycji kredytowych: tzn. kredyty konsumpcyjne gotówkowe, kredyty odnawialne dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych, pożyczki hipoteczne, kredyty na cele mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne, karty kredytowe. Ustalenie i przestrzeganie limitów koncentracji dotyczących całego portfela detalicznych ekspozycji kredytowych, 3. Ostrożna delegację przez Zarząd decyzyjności w zakresie decyzji kredytowych, 4. Wprowadzenie do procesu kredytowego osoby weryfikującej formalno- merytorycznie wnioski kredytowe, 5. Nie korzystanie z narzędzi typu scoring w ocenie wiarygodności kredytowej Klientów, 6. Nie korzystanie ze współpracy z pośrednikami przy sprzedaży kredytów, 7. Udzielanie kredytów przede wszystkim Klientom posiadającym w Banku ROR, RB, inne produkty lub pozytywną historię w Banku, 8. Ustawiczny monitoring portfela detalicznych ekspozycji kredytowych w tym spraw w windykacji. 15

17 1. Ryzykiem kredytowym w Banku zarządza Zarząd. 2. Bank powierza nadzór nad wdrażaniem i realizacją niniejszej Polityki kredytowej Członkowi Zarządu ds. Handlowych. 3. Nadzór nad ryzykiem kredytowym pełni Prezes Zarządu. 4. Kompetencje do podejmowania decyzji kredytowych są ustalane z uwzględnieniem zasad rozdzielenia funkcji operacyjnej od oceny ryzyka. 5. Zarząd w Instrukcji sporządzania informacji zarządczej określa kluczowe obszary zarządzania ryzykiem kredytowym, które poddaje monitorowaniu. 16 Bank może stosować następujące techniki ograniczania ryzyka kredytowego: 1. Pomniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw celowych na ryzyko związane z działalnością banków. Bank przyjmuje zabezpieczenia zgodnie z Instrukcją ustanawiania prawnych form zabezpieczeń. 2. Pomniejszanie wag ryzyka przypisywanych ekspozycjom kredytowym zabezpieczonym hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w rachunku wymogów kapitałowych na podstawie załącznika nr 4 do chwały nr 76/2010 KNF. Bank zarządza ryzykiem związanym z ekspozycjami finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, zgodnie z Instrukcją zarządzania ryzykiem kredytowym. 3. Techniki redukcji ryzyka kredytowego zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały nr 76/2010 KNF - procedurę wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu technik redukcji ryzyka kredytowego w Banku opisuje Instrukcja oceny adekwatności kapitałowej w Banku W celu ograniczania skutków ryzyka kredytowego Bank przyjmuje zabezpieczenia. Przyjmowane zabezpieczenia powinny spełniać kryteria płynności, wartości oraz dostępu i możliwości ich kontroli, zgodnie z obowiązująca w Banku Instrukcją prawnych form zabezpieczeń oraz z Instrukcją monitorowania ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń oraz klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych. 2. Wartość przyjmowanych zabezpieczeń powinna zapewnić odpowiedni poziom wskaźnika LtV przez cały okres kredytowania. 3. Bank stale monitoruje zmiany na rynku typowych zabezpieczeń, przyjmowanych przez Bank, tj. rynku nieruchomości. 4. Bank preferuje zabezpieczenia zwrotności kredytów, które pozwalają na: a. Skuteczną egzekucję należności w przypadku braku spłaty kredytów. b. Pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych. c. Przypisanie niższych wag ryzyka ekspozycjom kredytowym w rachunku wymogu kapitałowego. 18 Podstawowe zabezpieczenia, uznawane za najkorzystniejsze przez Bank to: 1. Zdeponowane w Banku lub w banku, będącym stroną trzecią środki pieniężne. 2. Hipoteka na gruntach rolnych. 3. Hipoteka na nieruchomości mieszkalnej. 4. Zastaw rejestrowy, 5. Poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszy Poręczeń Kredytowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, itp. 6. Poręczenia i gwarancje jednostek samorządu terytorialnego, banków.

18 19 W Banku funkcjonują procedury monitorowania stanu zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń w postaci hipotek na nieruchomościach, zgodnie z Rekomendacją S. Bank systematycznie śledzi zmiany na lokalnym rynku nieruchomości oraz analizuje trendy ogólnokrajowe. 20 Niniejsza Polityka kredytowa oraz pozostałe procedury obejmujące zarządzanie ryzykiem kredytowym są znane i przestrzegane przez wszystkich pracowników Banku, zaangażowanych w działalność kredytową. W tym celu w Banku prowadzone są systematyczne szkolenia Pracownicy Banku powinni dołożyć wszelkich starań, aby przekazywane klientom informacje, dotyczące oferty kredytowej, w tym oferty kredytów udzielanych osobom fizycznym były zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne. 2. Bank dostosuje swoje regulacje do zmian Ustawy o kredycie konsumenckim. 3. W relacjach z klientami bank powinien wykazać profesjonalizm, rzetelność i staranność oraz zapewnić klientowi najlepszą wiedzę. 4. W przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej, klienci są informowani o ryzyku, związanym ze wzrostem rynkowych stóp procentowych. 22 Zarządzanie ryzykiem kredytowym, w tym ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, ryzykiem ekspozycji finansujących nieruchomości oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie podlega kontroli wewnętrznej funkcjonalnej oraz audytowi wewnętrznemu, zgodnie z Regulaminem kontroli wewnętrznej i audytu, obowiązującym w Banku. 23 W związku ze zmianą przepisów zewnętrznych Bank planuje następujące zadania zmierzające do ograniczania skutków ryzyka kredytowego: 1. Doskonalenie metod oceny zdolności kredytowej wdrażanie zapisów Rekomendacji S. 2. Ograniczanie zaangażowania wobec klientów posiadających duże obciążenia kredytowe. 3. Stosowanie wewnętrznych i zewnętrznych baz danych w celu ustalenia obiektywnego poziomu zadłużenia klientów Banku. 4. Wprowadzenie zmian spowodowanych zmianą Ustawy o kredycie konsumenckim. 5. Wdrożenie zmian wynikających ze zmiany Rekomendacji S. 6. Doskonalenie metod oceny zdolności kredytowej i zabezpieczeń w przypadku udzielania kredytów na finansowanie nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie. 7. Uzupełnienie danych w systemie ewidencyjno-księgowym o informacje dotyczące wszystkich zabezpieczeń. 8. Opracowanie zmian w regulaminie kontroli wewnętrznej Banku związanych z planowanymi zmianami w Rekomendacji H.

19 9. Wdrożenie planowanych zmian w Rekomendacji R dotyczącej zasad tworzenia rezerw celowych. 4) Polityka kapitałowa 1 Kapitały Banku na koniec 2011 roku składały się z funduszu udziałowego wynoszącego 1,3 mln zł, funduszu zasobowego wynoszącego 5,2 mln zł oraz pozostałych funduszy w wysokości 0,4 mln zł. Łącznie kapitały Banku (wartość księgowa) na dzień roku wynosiły 6,9 mln zł. 2 Udział funduszu udziałowego w kapitałach Banku na koniec 2011 r. wynosił 18,84 %. Przyjmuje się optymalny poziom tego wskaźnika w 2012r. w wysokości nie wyższej niż 19 %. Głównymi źródłami zwiększenia kapitałów Banku w 2012 r. są: 1. przeznaczenie na fundusz zasobowy odpisów z zysku za 2011r., 2. wzrost funduszu udziałowego poprzez pozyskanie nowych udziałowców, 3. wzrost funduszu udziałowego poprzez podniesienie kwoty jednego udziału, 1. W 2012 r. Bank planuje pozyskać co najmniej 15 nowych udziałowców Zakłada się roczny wzrost funduszu udziałowego w wyniku wpłat wnoszonych przez nowych i dotychczasowych członków na poziomie 5 tys. zł Zakłada się, że fundusze Banku będą powiększane przede wszystkim z wygenerowanych zysków. 2. W 2012 r. planuje się wzrost funduszu zasobowego na poziomie nie niższym niż 835 tys. zł. 3. Jednocześnie Bank przeznaczy nie mniej niż 86 % zysku na ten fundusz. 4. Zakłada się wzrost funduszy własnych na poziomie wyższym od wzrostu sumy bilansowej. 6 Alokacja funduszy własnych Banku na poszczególne ryzyka odbywa się zgodnie z zasadami Nowej Umowy Kapitałowej, regulacjami KNF oraz wewnętrznymi przepisami Banku, m. in. wewnętrznym procesem oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP). Zakłada się, że w 2012r. minimalna wielkość współczynnika wypłacalności w Banku z uwzględnieniem minimalnych i wewnętrznych wymogów kapitałowych będzie się kształtować na poziomie 12% i wewnętrznych wymogów kapitałowych na poziomie 10 %.

20 7 Plan alokacji kapitału z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka przedstawia się następująco: Ryzyko kredytowe Alokacja funduszy na ryzyko kredytowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego określonego uchwałą KNF, po weryfikacji w procesie analizy nadzorczej przeprowadzanej zgodnie z przyjętym w Banku procesem ICAAP. Zakłada się, że roczny wzrost wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego powinien kształtować się na poziomie nie wyższym niż wzrost sumy bilansowej Banku i nie będzie przekraczał 5 %. Jednocześnie limit tej alokacji nie może przekroczyć 50 % funduszy własnych. Ryzyko operacyjne Alokacja funduszy na ryzyko operacyjne odbywać się będzie zgodnie z zasadami wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka określonego uchwałą KNF, metodą podstawowego wskaźnika (BIA) po weryfikacji w procesie analizy nadzorczej przeprowadzanej zgodnie z przyjętym w Banku procesem ICAAP. Zakłada się, że wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego nie będzie przekraczał 10 % funduszy własnych. Ryzyko koncentracji Alokacja funduszy na ryzyko koncentracji odbywa się zgodnie z Instrukcją oceny adekwatności kapitałowej. Wewnętrzny wymóg kapitałowy wyznacza się na pokrycie ryzyk wynikających z zaangażowań kredytowych odnoszących się do dużych zaangażowań, koncentracji branżowej oraz koncentracji przyjętych form zabezpieczeń. Zakłada się, że Bank będzie przestrzegał limitów koncentracji i że wewnętrzny wymóg kapitałowy z tego tytułu w roku 2012 wyniesie nie więcej niż 2 % funduszy własnych. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej Wewnętrzny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka stopy procentowej uwzględnia ryzyko przeszacowania i ryzyko bazowe i wyznacza się w oparciu o procedurę ICAAP. Zakłada się, że w 2012 roku wymóg ten nie będzie występował. Jednocześnie limit tej alokacji nie może przekroczyć 2 % funduszy własnych. Ryzyko płynności Wewnętrzny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka płynności wyznacza się w oparciu o procedurę ICAAP, na podstawie kosztów utrzymania płynności. Zakłada się, że wymóg ten nie będzie występował w roku Jednocześnie limit tej alokacji nie może przekroczyć 2 % funduszy własnych Banku. Ryzyko kapitałowe Wewnętrzny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kapitałowego wyznacza się na podstawie struktury kapitałów własnych i funduszu udziałowego, w oparciu o procedurę ICAAP. Zakłada się, że wymóg ten w 2012 roku nie powinien przekroczyć 40 tys. zł. Jednocześnie limit tej alokacji nie może przekroczyć 2 % funduszy własnych.

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1/VII/15 z dnia 20 lutego 2015r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/I/15 z dnia 20 lutego 2015r. Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/XVI/14 z dnia 18.06.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/V/14 z dnia 18.06.2014r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/XVI/14 z dnia 18.06.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/V/14 z dnia 18.06.2014r. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/XVI/14 z dnia 18.06.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/V/14 z dnia 18.06.2014r. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym Polityka zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały Zarząd Banku Nr 91/2007 z dnia 13.12.2007r do uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2007 z dnia 18.12.2007. Aktualizacja Uchwałą ZB nr 4./2013 z dnia 29.05.2013 Uchwałą RN nr 10./2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 45/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/2013 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku Załącznik Polityki informacyjnej BS w Ożarowie za rok 214 zatwierdzony uchwałą Zarządu Banku nr 44/215 z dnia 22.5.215 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 91/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/2011 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W K O S T R Z Y N I E Kostrzyn, 12 stycznia 2015 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie realizując postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Tekst obowiązujący od dn. 31.12.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻORACH POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia 22.07.2016r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Werbkowice, 2016 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROŁĘCE

STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROŁĘCE STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROŁĘCE 1 Ostrołęka, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Podstawowe definicje.. 3 3. Istota i cel zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Informacja uzupełniająca z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień Spis treści I. WSTĘP...3 1. Informacje wprowadzające...3 II. Dodatkowe pozycje podlegające

Bardziej szczegółowo

3. LWBS z/s w Drezdenku na dzień roku nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych nie objętych konsolidacją.

3. LWBS z/s w Drezdenku na dzień roku nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych nie objętych konsolidacją. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku według stanu na dzień 31.12.2014 roku I Informacje ogólne 1. Lubusko-Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia 10.05.2016r. Polityka w zakresie informacji ujawnianych w Śląskim Banku Spółdzielczym Silesia w Katowicach (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY Załącznik do Uchwały Nr 23/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 09.02.2017 r. zatwierdzono Uchwałą 16/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 17 luty 2017 r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia 16.12.2016r. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WISZNICACH Wisznice, 2016 Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo