ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP"

Transkrypt

1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP EKONOMIA 1. Obszar zainteresowań nauk ekonomicznych 2. Miejsce ekonomii wśród innych nauk ekonomicznych 3. Szkoły i kierunki myśli ekonomicznej 4. ZałoŜenia merkantylizmu 5. ZałoŜenia fizjokratów 6. Główne idee szkoły klasycznej 7. ZałoŜenia szkoły neoklasycznej 8. Instytucjonalizm, główne załoŝenia 9. Keynesizm, główne załoŝenia 10. Monetaryzm, główne załoŝenia 11. Etapy procesu gospodarczego 12. Definicja produkcji, produktu i towaru 13. Definicja towaru i jego cechy 14. Pieniądz jako towar 15. Funkcje pieniądza 16. Definicja rynku i jego rodzaje 17. ZaleŜności pomiędzy popytem a podaŝą 18. Czynniki wpływające na popyt 19. Czynniki wpływające na podaŝ 20. Cena równowagi 21. Podstawowe mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego 22. System bankowy i kreacja pieniądza 23. Cykl koniunkturalny i jego fazy 24. Problemy gospodarcze w okresie transformacji w Polsce 25. Proces globalizacji i jego konsekwencje dla rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów.

2 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 1. Działanie osłony podatkowej, jej związek z kosztem kapitału obcego 2. Związek ceny emisyjnej akcji z kapitałami własnymi spółki akcyjnej 3. Etapy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 4. Zobowiązania wobec dostawców i ich koszt 5. Ubezpieczenia społeczne w Polsce, cechy systemu dwu-filarowego ubezpieczeń emerytalnych 6. Leasing, jego główne rodzaje 7. Przesłanki występowania finansów publicznych 8. Główne źródła dochodów budŝetu państwa 9. Rodzaje kredytów bankowych, pojęcie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 10. Rola rynku finansowego, rynek pierwotny i wtórny 11. Bilans i jego budowa 12. Znaczenie rzeczowych aktywów trwałych w działalności jednostki 13. Rzeczowe aktywa obrotowe 14. Warianty ustalania rachunku zysku i strat 15. Koszty i ich klasyfikacja 16. Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwie 17. Podział wyniku finansowego 18. Kalkulacja i jej odmiany 19. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 20. Funkcja informacyjna rachunkowości 21. Funkcjonowanie środków trwałych w przedsiębiorstwie. 22. Funkcjonowanie środków obrotowych w przedsiębiorstwie. 23. Funkcjonowanie kosztów własnych w przedsiębiorstwie. 24. Wpływ środków trwałych i obrotowych na wynik finansowy. 25. Wpływ poziomu cen zbytu na rentowność przedsiębiorstwa. 26. Określić granice ekonomicznej efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 27. Leasing jako sposób sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa 28. Kredyty bankowe i ich charakterystyka 29. Próg rentowności dla produkcji jedno- i wieloasortymentowej 30. Metody rachunku ekonomicznego uwzględniające zmienność wartości pieniądza w czasie

3 ZARZĄDZANIE 1. Teoria X i Y Mc Gregora i na tym tle omów róŝnicę podejść klasyków naukowego zarządzania a przedstawicielami szkoły stosunków międzyludzkich. 2. Systemowy model przedsiębiorstwa jako czarnej skrzynki i omów sposoby jego wykorzystania do analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa. 3. Zadania funkcji planowania I kontroli w strategicznym oraz operacyjnym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. 4. Cechy i zakres zastosowania funkcjonalnych struktur organizacyjnych. 5. Macierzowe struktury organizacyjne i specyfika ich funkcjonowania. 6. Przyczyny i sposoby rozwiązywania kryzysów w procesie rozwoju przedsiębiorstwa w koncepcji Greinera. 7. Istota przedsiębiorstwa wirtualnego i cechy organizacji dojrzałej do wirtualizacji. 8. Model Sita i kapitału ludzkiego w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 9. Podstawowe elementy marketingu mix. 10. Cykl Ŝycia produktu rynku. 11. Istota zarządzania marketingowego. 12. Metody badań marketingowych. 13. Okres innowacji w procesie kształtowania nowego produktu. 14. Charakterystyka cyklu Ŝycia produktu na rynku. 15. Podstawowe marketingowe strategie wprowadzania nowego produktu na rynek. 16. Planowanie strategiczne i długookresowe geneza, charakterystyka i róŝnice. 17. Planowanie zasobów ludzkich 18. Zalety i wady naboru kadr wewnętrznego i zewnętrznego w firmie 19. Omów elementy procesu zarządzania 20. Planowanie strategiczne i długookresowe geneza, charakterystyka i róŝnice. 21. Omów podstawowe typy struktur organizacyjnych, wskaŝ ich wady i zalety. 22. Scharakteryzuj uniwersalne zasady kształtowania struktur organizacyjnych 23. Omów racjonalny model podejmowania decyzji 24. Omów zasady i warunki stosowania struktur macierzowych 25. Rozwój i doskonalenie personelu 26. Orientacje procesu zarządzania ; produkcyjna, sprzedaŝowa i marketingowa podaj charakterystyki i uwarunkowania zastosowań 27. Motywacyjna funkcja systemu wynagrodzeń 28. Na czym polega i do czego słuŝy model rozpatrywania przedsiębiorstwa jako czarnej skrzynki. 29. Scharakteryzuj uniwersalne zasady kształtowania struktur organizacyjnych 30. Istota rozwarstwienia procesu zarządzania na poziom strategiczny i operacyjny

4 INśYNIERIA ZARZĄDZANIA 1. Opisz ogólny model programowania liniowego całkowitoliczbowego. Podaj praktyczne przykłady zadań planowania, które moŝna rozwiązać przy pomocy PLC. 2. Opisz dwa wybrane problemy przepływów w sieciach i podaj przykłady ich zastosowania. 3. Czym róŝnią się problemy rozwiązywane przy pomocy metody programowania dynamicznego od problemów, do których moŝna zastosować metody ścieŝki krytycznej? 4. Opisz dwa wybrane zadania optymalizacji w teorii grafów i podaj przykłady ich zastosowania w praktyce. 5. Omów wybrane zagadnienia teorii gier np. grę z naturą lub grę o sumie zero. 6. Opisz wieloetapowe zadania decyzyjne i sformułuj zasadę Bellmana. 7. Co to jest elastyczność systemów wytwórczych?.omów 3 wybrane typy elastyczności. 8. Metody badania wytrzymałości materiałów. 9. Na czym polega integracja systemów wytwarzania? 10. Omówić znane typy baz danych. 11. Opisz znaczenie ograniczonych zasobów, np. zdolności produkcyjnej, dla planowania produkcji i sposoby uwzględniania takich ograniczeń. 12. Układ regulacji ciągłej budowa, struktura, zastosowanie. 13. Układ regulacji dwupołoŝeniowej budowa, struktura, zastosowanie. 14. Własności podstawowych elementów automatyki. 15. Dyskretne układy regulacji - budowa, struktura, zastosowanie 16. Proszę omówić typy elastycznych systemów wytwórczych. 17. Podaj istotę budowy kombinacyjnych układów przełączających. 18. Omów istotę budowy sekwencyjnych układów przełączających i procedurę ich syntezy. 19. Jaka jest róŝnica pomiędzy algorytmami optymalnymi i heurystycznymi. 20. Co moŝna zrobić aby linia produkcyjna osiągała wysoką produktywność? 21. Pojecie systemu produkcyjnego, jego struktury produkcyjnej i elastyczności. 22. Cel grupowania wyrobów i stosowane metody grupowania. 23. Formy struktury moŝliwe do stosowania dla realizacji grupy wyrobów podobnych. 24. RóŜnice pomiędzy odmianami gniazd przedmiotowych a linią wieloprzedmiotową. 25. Cel wyznaczania wskaźnika kooperacji i sposób liczenia tego wskaźnika. 26. Sposób wyboru odpowiedniej formy struktury dla komórki obróbki grupowej. 27. Typ stanowisk roboczych moŝliwych do stosowania w komórce obróbki grupowej. 28. Przestrzeń produkcyjna i etapy realizowane przy jej projektowaniu. 29. Metody stosowane w rozmieszczaniu stanowisk pracy i postacie funkcji kryterium.

5 30. Ocena poprawności zastosowanego rozmieszczenia stanowisk pracy i stosowane w praktyce rozmieszczenia. 31. Charakter powiązań transportowych w systemie produkcyjnym, organizacja pracy środków transportowych, dobór liczby środków transportowych. 32. Rodzaje centralnego magazynu produkcyjnego i sposób jego projektowania. 33. Proces produkcyjny i jego struktura, klasyfikacja t parametry procesu. 34. Wymiar czasowy procesu produkcyjnego i parametry mające wpływ na czas jego trwania. 35. Sposoby sterowania długością cyklu produkcyjnego (optymalizacja czasu realizacji cyklu). 36. Cel i moŝliwe sposoby synchronizacji procesów w komórce produkcyjnej. 37. Cel i metody szeregowania zadań w komórce wieloprzedmiotowej. 38. Cel formowania przepływu procesów produkcyjnych w komórce i sposoby formowania procesów. 39. Mechanizm powstawania zasobów międzyoperacyjnych i sposób minimalizacji wielkości tych zapasów. 40. Ciągłość przepływu procesów, moŝliwe sposoby uzyskiwania ciągłości i ich wpływ na wymiar czasowy procesów komórki. 41. Pojęcie wąskich gardeł, ich wpływ na parametry procesu oraz metody ich likwidacji 42. Stanowiska robocze, ich rodzaje i dobór stanowiska do danego zadania produkcyjnego 43. Rozmieszczenie stanowisk pracy, etapy rozmieszczania i stosowane metody 44. Magazyny w cyklu wytwarzania, ich funkcje i rodzaje 45. Nowoczesne zasady i narzędzia sterowania produkcją 46. Zdolność produkcyjna i metody jej ustalania 47. Podstawowe reguły zamawiania w zarządzaniu zapasami 48. Gospodarka magazynowa- zadania i podstawowe funkcje 49. Podstawowe reguły zamawiania w zarządzaniu zapasami 50. Typowe struktury systemów logistycznych 51. Metody szacowania niepewności pomiarowych typu A oraz typu B 52. Podstawowe zasady zarządzania jakością 53. Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP 54. Metody pomiaru wielkości elektrycznych 55. Pomiary tensometryczne układy pomiarowe, charakterystyka 56. Metody rzutowania brył, figur płaskich w grafice inŝynierskiej 57. Przekrój, półprzekrój kład miejscowy, kład przesunięty omówić róŝnice 58. Główne podsystemy logistyki (podział funkcjonalny). 59. Miary jakości w firmie (projektowanie, zakupy, produkcja, sprzedaŝ, itp.) 60. Systemy oceny bezpieczeństwa produktu.

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 tel. 538-41-92, 538-44-63, fax 538-46-71 e-mail:wz.sekretariat@pollub.pl Grupa przedmiotów ogólnych Zakres zagadnień do powtórzenia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych Pytania na egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015 Pytania z przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Zarządzania Produkcją Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Informatyczne Systemy Zarzadzania Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Administracji Gospodarczej Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Komisja egzaminów dyplomowych może zadawać pytania nie ujęte w podanych zestawach zagadnień mieszczące się w kanonie wiedzy

Bardziej szczegółowo

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Podstawy marketingu to przedmiot będący odpowiedzią na szereg procesów zachodzących na rynku, który

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo