Bankowość Zajęcia nr 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bankowość Zajęcia nr 4"

Transkrypt

1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 4 Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego Regulacje ostrożnościowe banku Podział regulacji ostrożnościowych ze względu na kryterium podmiotowe: Zewnętrzne, uregulowane przez organy nadzorujące, będące niezbędnym narzędziem do sprawowania nadzoru bankowego; Wewnętrzne, uregulowane przez organy poszczególnych banków. Regulacje zewnętrzne można podzielić wg kryterium funkcjonalnego na dwie grupy: Normy ograniczające ryzyko, czyli np. limity koncentracji, limity pozycji walutowych, rezerwy oraz regulacje w zakresie obrotu papierami wartościowymi; Normy oceniające standing banku (sygnalizacyjne), m.in. współczynnik wypłacalności, współczynnik płynności i rezerwy celowe. 1

2 Regulacje ostrożnościowe banku c.d. Regulacje wewnętrzne, uregulowane przez organy banków zgodnie z polityką kredytowania: Branżowe; Geograficzne; Wobec grup klientów (małe, średnie, duże przedsiębiorstwa); Ze względu na rodzaje kredytów (hipoteczne, konsumpcyjne, gospodarcze itp.). Współczynnik wypłacalności banku ( 10 Uchwały nr 76/2010 KNF) oblicza się w procentach jako pomnożony przez 100 ułamek, którego: 1. licznikiem jest wartość funduszy własnych powiększona o kapitał krótkoterminowy (powiększenie jest możliwe tylko dla banków, których skala działalności handlowej jest znacząca); 2. mianownikiem jest pomnożony przez 12,5 całkowity wymóg kapitałowy. Zasadą jest, że współczynnik wypłacalności nie powinien być niższy niż 8%. Limity koncentracji kapitałowej banków Przekroczenie progu koncentracji kapitałowej oblicza się w zakresie portfela bankowego i portfela handlowego łącznie jako większą z liczb określonych jako: 1) suma kwot, o jakie poszczególne znaczne zaangażowania kapitałowe przekraczają 15% funduszy własnych banku; 2) kwota, o jaką suma znacznych zaangażowań kapitałowych przekracza 60% funduszy własnych banku. Przez zaangażowanie kapitałowe rozumie się: 1) posiadane przez bank akcje lub udziały w innym podmiocie; 2) wniesione dopłaty - w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; 3) wniesione wkłady lub zadeklarowane sumy komandytowe - w zależności od tego, która z tych kwot jest większa - w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej; 4) udzielone pożyczki podporządkowane. Przez znaczne zaangażowanie kapitałowe rozumie się zaangażowanie kapitałowe spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków: 1) zaangażowanie stanowi co najmniej 10% kapitału podmiotu; 2) zaangażowanie uprawnia do wykonywania co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu lub umożliwia wywieranie znaczącego wpływu na zarządzanie podmiotem; 3) wartość bilansowa zaangażowania stanowi co najmniej 10% funduszy własnych banku. 2

3 Limity koncentracji zaangażowań banku uregulowane w Prawie bankowym (art.: 71, 79): Wyszczególnienie Maksymalna suma wierzytelności banku, udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych oraz posiadanych przez bank bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów w innym podmiocie, wniesionych dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub też wkładów albo sum komandytowych Maksymalne zaangażowanie banku wobec innego banku krajowego, instytucji kredytowej, banku zagranicznego lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, składających się co najmniej z jednego banku krajowego, instytucji kredytowej lub banku zagranicznego Maksymalne zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe banku wobec członków organów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w banku w formie spółki akcyjnej i w banku państwowym / w banku spółdzielczym Limit 25% funduszy własnych banku 25% funduszy własnych banku lub 150 mln euro (w zależności, która z tych wartości jest wyższa) 10% sumy funduszy podstawowych / 25% sumy funduszy podstawowych MSR/MSSF PSR Polskie Standardy Rachunkowości; MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdań Finansowych; Zgodnie z MSR 1 sprawozdanie finansowe powinno zawierać: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, informację o stosowanych zasadach rachunkowości, informację dodatkową. 3

4 MSR/MSSF Podstawowe obszary zmian w stosunku do PSR i zagadnienia istotne z punktu widzenia analizy banków Instrumenty finansowe: klasyfikacja i prezentacja instrumentów finansowych, wycena oraz ujmowanie instrumentów finansowych, zmiana podejścia do szacowania ryzyka kredytowego i tworzenia odpisów. Jednostki podporządkowane: wycena oraz ujmowanie inwestycji, wartość firmy. Rzeczowe aktywa trwałe: początkowa wycena środków trwałych, przeszacowanie środków trwałych nabytych w warunkach hiperinflacji, reklasyfikacje w ramach rzeczowych aktywów trwałych. Kapitały własne oraz wyniki finansowe. Wartość godziwa i efektywna stopa procentowa w MSRach Wartość godziwa to cena, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony lub zobowiązanie wykonane, w wyniku bezpośrednio zawartej, dobrowolnej transakcji pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i niepowiązanymi stronami. Efektywna stopa procentowa jest stopą, która dyskontuje oczekiwany strumień przyszłych płatności pieniężnych do bieżącej wartości bilansowej netto przez okres do zapadalności lub do momentu następnej rynkowej wyceny określonego składnika aktywów i zobowiązań finansowych. Jej ustalenie obejmuje wszelkie należne bądź kasowe opłaty i przepływy płacone lub otrzymywane przez bank w ramach umowy danego instrumentu, z wyłączeniem przyszłych możliwych strat kredytowych. Efektywna stopa procentowa stanowi wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) danego instrumentu finansowego (transakcji). 4

5 bankowe Bank jako pośrednik finansowy i instytucja zaufania publicznego zajmuje się transformacją ryzyka. Zjawisko ryzyka nieodłącznie towarzyszy działalności bankowej; Pojęcie ryzyka bankowego, ryzyko i niepewność; systemowe i specyficzne; na szczeblach strategicznym i operacyjnym banku; symetryczne i asymetryczne; Są różne klasyfikacje ryzyka. Podział ryzyka wg Z. Zawadzkiej: w obszarze finansowym; w obszarze technicznoorganizacyjnym. 5

6 Rodzaje ryzyka w obszarze finansowym (wg Z. Zawadzkiej) Ryzyka w obszarze finansowym Ryzyka wyniku Ryzyka związane z partnerem transakcji niewypłacalności partnera w transakcjach bilansowych niewypłacalności partnera w transakcjach pozabilansowych tradycyjnych niewypłacalności w transakcjach instrumentami pochodnymi kredytowe straty z tytułu spadku wartości dłużnych papierów wartościowych, akcji i udziałów straty z tytułu niewypłacenia dywidendy stopy procentowej Ryzyka rynkowe w transakcjach bilansowych i pozabilansowych cenowe z tytułu transakcji pozabilansowych walutowe płynności spadku cen metali szlachetnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zawadzka Z. Współczesny bank praca zbiorowa pod red. W.L. Jaworskiego, Warszawa: Poltext 2002 rynkowe spadku kursów papierów wartościowych banku w obszarze techniczno-organizacyjnym (wg Z. Zawadzkiej) o charakterze personalnym, związane z kwalifikacjami i możliwością popełnienia oszustwa przez pracowników o charakterze organizacyjnym (niewłaściwa struktura organizacyjna, niewłaściwe zasady funkcjonowania działów, np. kontroli wewnętrznej) o charakterze rzeczowotechnicznym (możliwości i niezawodność systemu elektronicznego) banku w obszarze technicznoorganizacyjnym zniszczenia majątku banku na skutek kradzieży, włamań, klęsk żywiołowych z tytułu odpowiedzialności banku za błędy w doradzaniu klientom, realizację fałszywych czeków, malwersacje z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego itp. 6

7 Podział ryzyka finansowego banku (wg prof. M. Górskiego) wyniku płynności wypłacalnośc i związane z wyceną aktywów i pasywów rynkowe związane z nieściągalnymi należnościami kredytowe związane ze strukturą należności i zobowiązań wycofania wkładów stopy procentowej walutowe związane ze spadkiem wartości papierów wartościowych (dłużnych i udziałowych) związane z klientem utraty zaufania Podział bazylejski ryzyka bankowego (wg Komitetu Bazylejskiego) prawne utraty reputacji operacyjne kredytowe banku płynności kraju i transferu znacznych zaangażowań rynkowe stopy procentowej 7

8 Nowa Umowa Kapitałowa (NUK, Bazylea II) Główny dokument "Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework" listopad 2005 Komitet bazylejski; 3 filary: Minimalne wymogi kapitałowe; Badanie nadzorcze adekwatności kapitałowej; Dyscyplina rynkowa. NUK jest obecnie stosowana. Bazylea III Odpowiedź na ogólnoświatowy kryzys finansowy. Bazyleę III tworzy zespół dokumentów i zaleceń (patrz Cel Bazylei III: wzmocnić odporność banków na szoki wynikające z kryzysów, poprawić zarządzanie ryzykiem i przejrzystość banków. Środki osiągnięcia celu zwiększenie funduszy własnych, stworzenie dodatkowego bufora antycyklicznego, zmiany we współczynniku wypłacalności, nowy współczynnik lewarowania, możliwe zwiększenie wymogów kapitałowych, itp. 8

9 Dziękuję za uwagę 9

Slajd 6 http://www.bfg.pl Kwartalnik "Bezpieczny Bank" zwłaszcza numery 4/2005 oraz 3/2006 (artykuły o MSRach).

Slajd 6 http://www.bfg.pl Kwartalnik Bezpieczny Bank zwłaszcza numery 4/2005 oraz 3/2006 (artykuły o MSRach). Slajd 3 Fundusze podstawowe obejmują (pominięto tu różnice w nazewnictwie różnych form prawnych banków) Art. 127 Prawa bankowego: kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy (tzw. fundusze zasadnicze); niepodzielony

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XV

NAUKI EKONOMICZNE tom XV Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XV Bankowość i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego PŁOCK 2012 REDAKCJA NACZELNA

Bardziej szczegółowo

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat.

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat. Metodyka I. Dane finansowe - informacje ogólne Dane finansowe prezentowane są na podstawie sprawozdawczości FINREP przekazywanej przez banki i oddziały instytucji kredytowych zgodnie z załącznikiem nr

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2013 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012

MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 1 PODSTAWOWE INFORMACJE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI MERITUM BANKU ICB S.A Informacje Ogólne Bank

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, w tys. zł

Szanowni Państwo, w tys. zł Szanowni Państwo, ubiegły rok był najlepszym okresem w historii Grupy Banku Zachodniego WBK. W 2007 roku nie tylko wypracowaliśmy najlepszy wynik finansowy, ale także rozpoczęliśmy proces znacznego zwiększania

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie finansowe Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów...4 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z danymi porównawczymi SPIS TREŚCI RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ROKU 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DODATKOWE

ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DODATKOWE 1 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2004 ROKU 616 617 618 619 2 SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo