Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice MRK Ro Ma...(R)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice MRK Ro Ma...(R)"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice Spis treści 1.0 Informacje ogólne 1.1 Dane przepustnicy 1.2 Przeznaczenie 2.0 Informacje dotyczące zagrożeń 2.1 Terminy istotne dla bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.3 Wykwalifikowany personel 2.4 Samowolna przebudowa i dorabianie części zamiennych 2.5 Niedozwolony sposób pracy 2.6 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą 94/9/EG 3.0 Tryb postępowania 3.1 Transport 3.2 Składowanie 3.3 Tryb postępowania przed montażem 4.0 Opis produktu 4.1 Funkcja NC normalnie zamknięta przy braku napięcia MRK Ro Ma O normalnie otwarta przy braku napięcia MRK Ro Ma...R Ustawienie ilości podstawowej i głównej 4.2 Parametry techniczne 4.3 Oznakowanie 5.0 Montaż 5.1 Zagrożenia podczas montażu, obsługi i konserwacji 5.2 Montaż 6.0 Eksploatacja 6.1 Pierwsze uruchomienie 6.2 Wyłączenie z eksploatacji 6.3 Konserwacja 6.4 Ponowne uruchomienie 7.0 Przyczyny i sposób usuwania zakłóceń podczas pracy 7.1 Wyszukiwanie zakłóceń 7.2 Plan wyszukiwania zakłóceń 8.0 Demontaż zaworu 8.1 Wymiana części zużywalnych 9.0 Gwarancja 10.0 Objaśnienia dotyczące norm 11.0 Rysunki 11.1 Rysunek przekrojowy 11.2 Lista części 12.0 Deklaracja zgodności Strona 1 /20 Wydanie 10/2013

2 1.0 Informacje ogólne Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat bezpiecznego, przepisowego montażu i eksploatacji przepustnicy. Dodatkowo przestrzegać instrukcji obsługi napędu elektromagnetycznego. Seria MG Seria MG...X GB Seria MG Xme GB Dalsze informacje na temat problemów, których usunięcie za pomocą instrukcji jest niemożliwe, można uzyskać u producenta. Jeśli zawór będzie stosowany poza obszarem RFN, użytkownik bądź osoba odpowiedzialna za rozplanowanie instalacji musi przestrzegać norm obowiązujących w kraju zastosowania. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian technicznych i modyfikacji. Użytkownik korzystający z niniejszej instrukcji musi posiadać stosowane kwalifikacje zgodne z punktem 2.3 Wykwalifikowany personel. Personel obsługi należy przeszkolić zgodnie z niniejszą instrukcją. Instrukcja eksploatacji musi być zawsze dostępna w miejscu stosowania instalacji. 1.1 Parametry zaworu Producent: UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13 D Weeze Telefon: +49 (0) 2837/ Fax: +49 (0) 2837/ Homepage: Nazwa Urządzenie nastawcze do regulacji bez zamknięcia zerowego Podstawa kontroli: Certyfikat badania typu WEo wg 90/396/EWG nr ID prod. CE-0085-AR0408 DIN klasa R O DIN 3391 Typ: Ciśnienie robocze Temperatura otoczenia Medium Temperatura medium MRK Ro Ma 0 150mbar -20 C do +60 C Gazy rodziny 1,2,3 i powietrze -20 C do +60 C MRK Ma..Ü mbar -20 C do +60 C Gorące powietrze / Neutralne -20 C do +200 C gazy MRK Ma..Ü mbar -20 C do +60 C Spaliny / gorące powietrze do 550 C MRK Ma..Ü mbar -20 C do +60 C Spaliny / gorące powietrze do 700 C MRK Ma..Ü mbar -20 C do +60 C Spaliny do 1000 C Wykonanie: Talerze przepustnicy przebiciowe Talerze przepustnicy uderzeniowe Specjalne talerze regulacyjne W przypadku wykonania uderzeniowego do oznaczenia typu dołącza się -2 np. MRK Ro Ma...N-4-2 Położenie montażowe: Cykle łączeniowe: Poziomy przewód rurowy stojący napęd ± 5 ; z dodatkowym symbolem W pionowy przewód rurowy stojący napęd ± 5. patrz Instrukcja obsługi (BTA), dysk magnetyczny Strona 2 /20 Wydanie 10/2013

3 Montaż między dwoma kołnierzami wg DIN EN / ANSI Typ Nr ident. prod. 15 (5N) 20 (7N) 25 (10N) 32 (12N) 40 (15N) 50 (20N) 65 (25N) 80 (30N) MRK Ro Ma CE-0085-AR0408 X X X X X X X X MRK Ma..Ü200 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü550 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü700 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü X X X X X X X X Typ Nr ident. prod MRK Ro Ma CE-0085-AR0408 X X X X X X X X MRK Ma..Ü200 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü550 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü700 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü X X X (*) (*) (*) (*) (*) (*) DN 200 do DN 400 na zapytanie Napięcie zasilające: VDC ( 15% bis +10%) VAC ( 15% bis +10%) Rodzaj ochrony: IP54 lub IP65 Częstotliwość Hz Moc W Szczegółowe parametry elektryczne są podane na tabliczce identyfikacyjnej i w instrukcji napędu elektromagnetycznego. 1.2 Przeznaczenie Przepustnice MRK firmy UNI-Geräte są stosowane jako urządzenia nastawcze do regulacji w całej technice piecowej. Przepustnice nadają się do gazów rodziny 1, 2 oraz 3. wg G260 oraz do gazów neutralnych i powietrza. Jako wariant z wykonaniem z tworzywa sztucznego dla gorącego powietrza, spalin i gazów agresywnych jak np. biogaz, gaz z oczyszczalni i gaz wysypiskowy wg G262. W przypadku innych parametrów eksploatacyjnych użytkownik musi dokładnie sprawdzić, czy typ przepustnic, osprzętu i materiału jest odpowiedni dla nowego zakresu zastosowania. Za zakres stosowania przepustnic odpowiada osoba zajmująca się planowaniem instalacji. Okres użytkowania przepustnic wynosi 20 lat. 2.0 Informacje dotyczące zagrożeń 2.1 Terminy istotne dla bezpieczeństwa Hasła ZAGROŻENIE, OSTROŻNIE i WSKAZÓWKA podane w niniejszej instrukcji odnoszą się do szczególnych zagrożeń lub nietypowych informacji wymagających specjalnego oznaczenia. ZAGROŻENIE! zlekceważenie instrukcji grozi utratą życia i/lub znacznych strat materialnych. OSTROŻNIE! zlekceważenie instrukcji wiąże się z niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała i/lub strat materialnych. WSKAZÓWKA! oznacza konieczność zwrócenia bacznej uwagi na powiązania techniczne. Aby uniknąć zakłóceń, które mogą spowodować pośrednie lub bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub sprzętu, należy również przestrzegać innych wskazówek w zakresie transportu, montażu eksploatacji i Strona 3 /20 Wydanie 10/2013

4 konserwacji niewyróżnionych w specjalny sposób oraz parametrów technicznych (w instrukcjach eksploatacji, dokumentacji produktu i na urządzeniu). 2.2 Wskazówki bezpieczeństwa W przypadku zlekceważenia wskazówek bezpieczeństwa roszczenia odszkodowawcze nie będą rozpatrywane. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może spowodować następujące zagrożenia: Nieprawidłowe działanie istotnych funkcji przepustnic /instalacji Zagrożenie dla ludzi wskutek oddziaływań elektrycznych lub mechanicznych Podczas pracy zaworu nie usuwać zabezpieczenia ruchomych części przed dotykiem. W przypadku wycieku czynników niebezpiecznych (właściwości wybuchowe lub trujące, wysoka temperatura itp.) ich odprowadzenie należy wykonać w sposób wykluczający zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Bezwzględnie stosować przepisy prawa. 2.3 Wykwalifikowany personel Za wykwalifikowany personel uważa się osoby, które posiadają wiedzę na temat ustawiania, montażu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz dysponują kwalifikacjami zgodnie z wykonywanymi czynnościami i funkcjami w odniesieniu do przepisów bezpieczeństwa pracy, m.in.: zapoznały się i stosują ogół przepisów i instrukcji technologicznych, lokalnych, wewnątrzzakładowych odbyły szkolenie zgodnie z przepisami bezpieczeństwa technicznego w zakresie konserwacji i stosowania sprzętu bhp. odbyły szkolenie w zakresie pierwszej pomocy 2.4 Samowolna przebudowa i dorabianie części zamiennych Przebudowa lub zmiana konstrukcji przepustnic jest dozwolona tylko po uprzedniej aprobacie producenta. Oryginalne rysunki oraz osprzęt z atestem producenta służą bezpieczeństwu. Zastosowanie innych części lub samowolna zmiana konstrukcji zaworu przez osoby niepowołane zwalnia producenta od odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu następstwa. 2.5 Niedozwolony sposób pracy Bezpieczna eksploatacja przepustnic jest zapewniona tylko w przypadku stosowania zgodnego z przeznaczeniem patrz rozdział 1 w instrukcji. Bezwzględnie zachować granice stosowania podane na tabliczce identyfikacyjnej. 2.6 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą 94/9/EG Temperatura czynnika nie może przekraczać temperatury odpowiedniej klasy temperaturowej bądź dopuszczalnej temperatury czynnika z instrukcji eksploatacji. Jeśli armatura jest ogrzewana (płaszcz grzejny itp.), w instalacji zapewnić zalecane klasy temperaturowe. Armatura musi być uziemiona. Uziemienie można zrealizować w prosty sposób przez śruby rurociągu za pomocą podkładek zębatych. W przeciwnym razie uziemienie wykonać w inny sposób, przykładowo stosując mostki kablowe. Zawory sterujące, napędy elektryczne i elektryczno-mechaniczne oraz czujniki należy poddać własnej ocenie zgodności stosownie do dyrektywy ATEX. Szczególną uwagę zwracać na przepisy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwwybuchowej ze stosownych instrukcji eksploatacji. Każda zmiana baterii jest zabronione niedozwolonej modyfikacji zaworu (przez malowanie) spowoduje utratę ATEX zgody ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany tylko po konsultacji z firmą UNI Geräte. Ponadto należy przestrzegać dyrektywy 95/C332/06 (ATEX 118a), która zawiera minimalne wymagania w celu poprawy BHP pracowników narażonych na wpływ atmosfery wybuchowej. 3.0 Tryb postępowania 3.1 Transport Strona 4 /20 Wydanie 10/2013

5 Podczas wszystkich prac transportowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad technicznych oraz przepisów BHP. Jeśli planuje się transport, składowanie bądź wyłączenie zaworu, oba kołnierze zaworu zaopatrzyć w osłonki. Przy załadunku zachować ostrożność. Podczas transportu zawór chronić przed wstrząsami, uderzeniami lub wibracjami. Nie uszkodzić lakieru. Temperatura podczas transportu wynosi 20 C do +60 C. Przepustnic nigdy nie transportować na złączach kablowych, wtykach lub osprzęcie. Przepustnic transportować na nakrętkach pierścieniowych, otworach kołnierzowych lub za pomocą pasa pod napędem elektromagnetycznym. Przepustnic transportować w skrzyni lub na palecie z miękką wyściółką i delikatnie odłożyć na równe podłoże.przepustnic nigdy nie umieszczać na skrzynce z wyłącznikami krańcowymi. Natychmiast po otrzymaniu dostawy produkt sprawdzić pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych. Patrz także rozdział Składowanie Jeśli montaż nie będzie wykonywany bezpośrednio po dostawie, zawór przechować w należyty sposób. Przepustnicę przechowywać otwartą na ok. 15. Temperatura składowania -20 C do +60 C, zawór przechowywać w suchym i czystym miejscu. Lakier chroni przed korozją w neutralnej i suchej atmosferze. Nie uszkodzić farby. W wilgotnych pomieszczeniach koniecznie zapewnić osuszacz lub grzejnik przeciwdziałający tworzeniu skroplin. Przestrzegać wymogów normy DIN 7716 (produkty z kauczuku i gumy). 3.3 Tryb postępowania przed montażem Chronić przed wpływami atmosferycznymi, takimi jak wilgoć itd. (ewentualnie zastosować osuszacz). Należyte postępowanie chroni przed uszkodzeniami. 4.0 Opis produktu Przepustnice MRK (Ro) Ma (R), (MRK Ma..Ü(R)) firmy UNI-Geräte są urządzeniami nastawczymi do regulacji bez zamknięcia zerowego z (bez) certyfikatem badania typu WE i nr ID produktu wg dyrektywy na temat urządzeń gazowych 90/396/EWG. Na rysunku przekrojowym, w rozdziale 11.1, rys. 1, 2, 3 oraz 4 przedstawiono konstrukcję przepustnicy. 4.1 Działanie NC normalnie zamknięta przy braku napięcia MRK (Ro) Ma.. NO normalnie otwarta przy braku napięcia MRK (Ro) Ma..R Działanie NC normalnie zamkniętej przy braku napięcia MRK (Ro) Ma.. Po włączeniu napędu elektromagnetycznego (800) rdzeń magnesu (207) jest przyciągany i uruchamia poprzez drążek gwintowany (247) i wrzeciono gwintowane (248) talerz przepustnicy (232) oraz zwalnia nastawiony przekrój. Przepustnica jest otwarta wzgl. przesuwa talerz przepustnicy (232) w położenie podstawowe. W przypadku wyłączenia, awarii lub przerwania zasilania prądem napędu elektromagnetycznego rdzeń magnesu (207) opada wskutek naprężenia sprężyny dociskowej (503) i zamyka przepustnicę wzgl. przesuwa talerz przepustnicy (232) ponownie w położenie podstawowe Działanie NO normalnie otwartej przy braku napięcia MRK (Ro) Ma..R.. Po włączeniu napędu elektromagnetycznego (800) rdzeń magnesu (207) jest przyciągany i uruchamia poprzez drążek gwintowany (247) i wrzeciono gwintowane (248) talerz przepustnicy (232) oraz zamyka Strona 5 /20 Wydanie 10/2013

6 nastawiony przekrój. Przepustnica jest zamknięta wzgl. przesuwa talerz przepustnicy (232) ponownie w położenie podstawowe. W przypadku wyłączenia, awarii lub przerwania zasilania prądem napędu elektromagnetycznego rdzeń magnesu (207) opada wskutek naprężenia sprężyny dociskowej (503) i otwiera przepustnicę wzgl. przesuwa talerz przepustnicy (232) ponownie w położenie podstawowe Ustawienie ilości głównej (G) i podstawowej (H) Fabrycznie nie jest nastawiana ilość główna i podstawowa, przepustnica NC jest normalnie zamknięta przy braku napięcia MRK Ro Ma (NO normalnie otwarta przy braku napięcia MRK Ro Ma..R). 1. Odkręcić pokrywkę ochronną (505). 2. Poluzować nakrętkę sześciokątną (901/1) wzg. (901/3). 3. Poprzez obrót w prawo kołka nastawczego (954/1) ilość podstawowa wzgl. (954/2) ilość główna ustawiania jest żądana ilość. 4. Po nastawieniu kołek nastawczy (954/1) wzgl. (954/2), za pomocą nakrętki sześciokątnej (901/1) wzgl. (901/3) zabezpieczyć przed przestawieniem. 5. Przykręcić pokrywkę ochronną (505). 4.2 Parametry techniczne Typy napędów elektromagnetycznych MG... Typ DN 15 (5N) 20 (7N) 25 (10N) 32 (12N) 40 (15N) 50 (20N) 65 (25N) 80 (30N) MRK Ro Ma (R) MRK Ma Ü200(R) MRK Ma Ü550(R) MRK Ma Ü700(R) MRK Ma Ü1000(R) Typ DN MRK Ro Ma (R) MRK Ma Ü200(R) MRK Ma Ü550(R) A1 MRK Ma Ü700(R) A1 020A2 MRK Ma Ü1000(R) Typy napędów z symbolem A składają się z uzwojenia dociągającego i podtrzymującego. Momenty dokręcające nasmarowane śruby rurociągów DN Moment obrotowy Nm Momenty dokręcające nasmarowane śruby i nakrętki wyrobu Śruba M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 Moment obrotowy Nm Oznakowanie Tabliczka identyfikacyjna na napędzie elektromagnetycznym zawiera następujące dane: producent typ zaworu, średnica znamionowa, wartości ciśnienia i temperatury, pozycja montażowa rok prod. / nr fabryczny nr ident. produktu wg 90/396/EWG klasa i grupa zaworu wg DIN znak CE i nr jednostki notyfikowanej grupa cieczy i ciśnienie kontrolne PT typ napędu elektromagnetycznego moc elektryczna napięcie częstotliwość rodzaj ochrony Strona 6 /20 Wydanie 10/2013

7 Napędy elektromagnetyczne dla strefy zagrożenia wybuchem 1 patrz informacje w instrukcji eksploatacji. Przestrzegać także przepisów z rozdziału Montaż 5.1 Zagrożenia podczas montażu, obsługi i konserwacji ZAGROŻENIE! Warunkiem bezpiecznej eksploatacji przepustnic jest należyte wykonywanie przez wykwalifikowany personel (patrz punkt 2.3 Wykwalifikowany personel ) montażu, uruchomienia i konserwacji z uwzględnieniem ostrzeżeń ujętych w instrukcji eksploatacji. Należy również przestrzegać przepisów BHP oraz zadbać o należyte stosowanie narzędzi i wyposażenia ochronnego. Prace na zaworze wzgl. obsługę za pomocą zaworu koniecznie wykonywać z zachowaniem zasad instrukcji eksploatacji zaworu. Jeśli zawór jest wykorzystywany jako zamknięcie końcowe, na czas napraw zastosować zabezpieczenie w formie podkładki wtykowej lub zaślepki itp. stosownie do branżowych przepisów zakładów gazowniczych i wodociągowych. 5.2 Montaż Oprócz obowiązujących wytycznych montażowych przestrzegać również poniższych punktów: WSKAZÓWKA! Wnętrze przewodu rurowego musi być wolne od obcych cząstek. Zdemontować osłony kołnierzowe. Wnętrze zaworu i przewód rurowy muszą być wolne od ciał obcych. Zachować pozycję montażową wobec przepływu. Patrz oznaczenia na zaworze. Wycentrować uszczelki między kołnierzami. Kołnierze przyłączowe muszą się ze sobą zgadzać. Wykonać montaż bez naprężeń. Przepustnic nie może służyć jako podpora stała, za jego podparcie odpowiada rurociąg. Przepustnic chronić przed zabrudzeniem, zwłaszcza podczas prac budowlanych. Termiczne wydłużenie rurociągu musi być wyrównane przez kompensatory. Przepustnica może być zamontowana ze stojącym, ale nie wiszącym napędem elektromagnetycznym. Z dodatkowym symbolem W w oznaczeniu typu przepustnicę można zamontować w pionowym przewodzie rurowym ze stojącym napędem elektromagnetycznym. WSKAZÓWKA! Przestrzegać instrukcji eksploatacji napędu elektromagnetycznego. 6.0 Eksploatacja ZAGROŻENIE! Przed każdym włączeniem nowej instalacji lub ponownym uruchomieniem po naprawie lub modyfikacji sprawdzić, czy: wszystkie prace montażowe są należycie zakończone, uruchomienie przeprowadza wykwalifikowany personel (patrz punkt 2.3 Wykwalifikowany personel ), zamontowano bądź naprawiono stosowne zabezpieczenia. 6.1 Pierwsze uruchomienie Przed uruchomieniem sprawdzić, czy informacje na temat materiału, ciśnienia, temperatury i kierunku przepływu są zgodne z planem rurociągu Strona 7 /20 Wydanie 10/2013

8 Przestrzegać także lokalnych przepisów dotyczących danego zakresu stosowania (przepisy BHP itd.). Pozostałości w rurociągu i zaworze (brud, pozostałości ze spawania itd.) nieuchronnie powodują nieszczelności. Próba szczelności zamontowanej przepustnicy. 6.2 Wyłączenie z eksploatacji Przestrzegać także lokalnych przepisów dotyczących danego zakresu stosowania (przepisy BHP itd.). 6.3 Utrzymanie w należytym stanie / konserwacja Przepustnic gazowe z napędem elektromagnetycznym należy systematycznie kontrolować pod kątem działania i wewnętrznej szczelności. Użytkownik musi ustalić terminy regularnych kontroli stosownie do warunków eksploatacji. Firma UNI-Geräte zaleca coroczną kontrolę wzrokową wnętrza zaworu oraz generalny remont zaworu po dwóch latach, jednak najpóźniej po poniższych cyklach łączeniowych. Temperatura DN 25 DN 80 DN 150 > DN 150 stosowania 25 C > 25 C Ponowne uruchomienie W razie ponownego uruchomienia przepustnic pamiętać o powtórzeniu ogółu zalecanych czynności, patrz rozdział 5.2 ( Montaż ) i rozdział 6.1 ( Pierwsze uruchomienie). 7.0 Przyczyny i sposób usuwania zakłóceń podczas pracy 7.1 Wyszukiwanie zakłóceń ZAGROŻENIE! Podczas wyszukiwania zakłóceń koniecznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Jeśli usunięcie zakłóceń w oparciu o poniższą tabelę Plan wyszukiwania zakłóceń (7.2) będzie niemożliwe, należy się skontaktować z producentem. W przypadku zakłóceń związanych z działaniem urządzenia bądź charakterystyką roboczą sprawdzić, czy prace montażowe zostały wykonane i zakończone zgodnie z niniejszą instrukcją. Przestrzegać przepisów BHP związanych z danym zakresem zastosowania. Sprawdzić, czy informacje na temat materiału, ciśnienia, temperatury, napięcia i kierunku przepływu są zgodne z planem rurociągu. Ponadto skontrolować, czy uwarunkowania eksploatacyjne są zgodne z parametrami technicznymi widniejącymi na karcie danych lub tabliczce identyfikacyjnej. 7.2 Plan wyszukiwania zakłóceń Zakłócenie Możliwe przyczyny Sposób postępowania Brak przepływu przy Przepustnica nie otwiera się Włączyć napęd elektromagnetyczny (800) MRK Ro Ma Sprawdzić Brak przepływu przy Przepustnica nie otwiera się Wyłączyć napęd elektromagnetyczny MRK Ro Ma..R (800) Sprawdzić napięcie Ciśnienie robocze za wysokie Ciśnienie robocze porównać z danymi na tabliczce znamionowej Słaby przepływ Zapchany układ przewodów rurowych Sprawdzić układ przewodów rurowych Nastawianie ilości głównej wzgl. Sprawdzić nastawienie ilości głównej podstawowej wzgl. podstawowej Brak zewnętrznej Uszkodzone uszczelki Patrz rozdział 8 lub wymienić szczelności przepustnicę Strona 8 /20 Wydanie 10/2013

9 Zakłócenie Możliwe przyczyny Sposób postępowania Przepustnica nie zamyka się Nastawianie ilości głównej wzgl. Sprawdzić nastawienie ilości głównej podstawowej wzgl. podstawowej Przyłożone napięcie za wysokie Sprawdzić, czy przyłożone jest napięcie resztkowe patrz ust. 4.1 WSKAZÓWKA! Przed montażem i naprawami zwrócić uwagę na rozdział 10.0! W przypadku ponownego uruchomienia przestrzegać punktu 6.4! 8.0 Demontaż przepustnic Oprócz obowiązujących wytycznych montażowych i przepisów BHP przestrzegać również poniższych punktów: ZAGROŻENIE! Rurociąg bezciśnieniowy Czynnik schłodzony Instalacja opróżniona Jeśli stosuje się czynniki żrące, palne, agresywne lub toksyczne, przewietrzyć rurociąg. Prace montażowe może wykonywać tylko wykwalifikowany personel (patrz punkt 2.3). 8.1 Wymiana części zużywalnych Wyłączanie przepustnic z eksploatacji przeprowadzać zgodnie z punktem 6.2. Wyłączyć napęd elektromagnetyczny i zdemontować go zgodnie z zaleceniami instrukcji. ZAGROŻENIE! Napęd elektromagnetyczny ulega silnemu nagrzaniu podczas pracy ciągłej niebezpieczeństwo poparzenia! MKR Ro Ma /MRK Ma..Ü200 Rys.1 MKR Ma..Ü550 Rys. 2 MRK Ma..Ü700 Rys. 3 MRK Ma..Ü1000 Rys. 4 Wymień kompletny klapa regulująca ilość. 9.0 Gwarancja Zakres i okres obowiązywania gwarancji jest podany w Ogólnych Warunkach Handlowych firmy UNI- Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH obowiązujących w chwili dostawy lub w umowie kupna. Gwarantujemy bezusterkową pracę zgodną z aktualną wiedzą techniczną i podanym zakresem stosowania. Roszczenia gwarancyjne i odszkodowawcze związane ze szkodami, które powstały wskutek niewłaściwej obsługi lub lekceważenia instrukcji eksploatacji i montażu, przepisów bhp, norm EN, DIN, VDE i innych regulacji, nie będą rozpatrywane. Szkody, które powstały podczas eksploatacji lub wskutek warunków pracy odbiegających od karty danych bądź innych uzgodnień, również nie podlegają gwarancji. Jeśli reklamacje będą uzasadnione, usterki zostaną usunięte przez nas lub przez autoryzowane firmy Strona 9 /20 Wydanie 10/2013

10 Roszczenia wykraczające poza ramy gwarancji są wykluczone. Prawo do dostawy zastępczej nie przysługuje. Prace konserwacyjne, montaż części innych producentów, zmiana konstrukcji oraz naturalne zużycie części nie podlegają gwarancji. Uszkodzeń transportowych nie należy zgłaszać u nas, lecz niezwłocznie zgłosić ekspedycji, kolei lub spedytorowi, gdyż w przeciwnym razie grozi utrata prawa do roszczeń odszkodowawczych Objaśnienia dotyczące norm Rada Unii Europejskiej wydała wspólne dyrektywy, które dotyczą swobodnego przepływu towarów w obrębie Unii Europejskiej i określają minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Znak CE potwierdza, że produkty spełniają wymagania dyrektyw europejskich. Oznacza to, są one zgodne z właściwymi normami, w szczególności z normami zharmonizowanymi. Wymagania w zakresie zaworu gazowego z napędem elektromagnetycznym (część mechaniczna) regulują dyrektywy 90/396/EWG, 2006/42/EG i 97/23/EG. Informacje na temat dyrektywy 90/396/EWG (urządzenia spalające paliwa gazowe): Procesy konstrukcji, produkcji i kontroli zaworów odpowiadają wymaganiom normy zharmonizowanej DIN EN 161 (DIN , DIN 3391). Zawory spełniają również wymogi dyrektywy 90/396/EWG. O ile nie są wydane odrębne certyfikaty, zgodność potwierdza badanie typu WE. Informacje na temat dyrektywy 2006/427/EG (dyrektywa maszynowa): Procesy konstrukcji, produkcji i kontroli zaworów spełniają wymagania dyrektywy 2006/42/EG. Informacje na temat dyrektywy 97/23/EG (urządzenia ciśnieniowe): Producent UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH uzyskał potwierdzenie, że zapewnienie jakości w zakresie sterowania projektowaniem, produkcja i odbiór końcowy są zgodne z wymogami dyrektywy 98/23/UE, załącznik III, moduł H. Zawory gazowe z napędem elektromagnetycznym spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy 97/23/EG. Zawory z dozwolonym ciśnieniem roboczym 0,5 bar, DN 25 oraz produkty certyfikowane wg kategorii I i dyrektywy 94/396/EWG nie podlegają dyrektywie 97/23/UE. Oznaczenie zgodne z dyrektywą 97/23/UE dotyczy tylko produktów, które podlegają dyrektywie w zakresie urządzeń ciśnieniowych i są zaszeregowane do kategorii I lub wyższej. Do grupy cieczy 1 należą czynniki wybuchowe, łatwopalne i trujące. Grupa cieczy 2 obejmuje czynniki nie należące do grupy 1. Informacje na temat dyrektywy 94/9/EG (ochrona przed wybuchem, ATEX): Produkt nie podlega dyrektywie 94/9/UE, gdyż rzeczywiste obciążenia nawet w przypadku zakłóceń nie są przyczyną zapłonu. Dotyczy to także składników obciążonych sprężynowo w przestrzeni przewodzącej gaz. Napędy elektryczne, czujniki i inne elementy elektryczne należy sprawdzić pod kątem zgodności z dyrektywą 94/9/UE Strona 10 /20 Wydanie 10/2013

11 11.0 Rysunek przekrojowy Rys. 1 MRK Ro Ma / MRK Ma..Ü Strona 11 /20 Wydanie 10/2013

12 Rys. 2 MRK Ma Ü Strona 12 /20 Wydanie 10/2013

13 Rys. 3 MRK Ma Ü Strona 13 /20 Wydanie 10/2013

14 Rys. 4 MRK Ma Ü /2 204/2 503/1 204/ / /2 954/2 505 X C /1 954/ /2 D Pier cie zawór jest w wersji poziomej (W) jest obracany o 90 By butterfly ring, vertical (W) design, turn through 90! 901/ / A DN / / /2 905/1 901/2 205/2 A / /1 232/2 A G A-A E 232/1 910/1 F/F B/B Strona 14 /20 Wydanie 10/2013

15 Rys.5 Wykonanie z talerzem przepustnicy przebiciowe uderzeniowe specjalne talerze regulacyjne Rys.6 Nastawianie ilości podstawowej i głównej na EEx - napęd elektromagnetyczny MG008-2x MG019x Wykaz części/ list of parts Poz. / Item no. Szt. / Qty. Nazwa Denomination Element odl. spacer Obudowa przep. butterfly housing Drążek zębaty toothed rack Pokrywka ochr. protective cap 901/1 1 Nakrętka 6-kątna hex. nut 901/2 1 Nakrętka 6-kątna hex. nut 901/3 1 Nakrętka 6-kątna hex. nut Śruba z łbem walc. cylinder head screw Kołek nastaw. Adjusting pin Strona 15 /20 Wydanie 10/2013

16 Rys.7 Dobudówka z jednym lub dwoma wyłącznikami krańcowymi z jednym uruchamianiem wyłącznika krańcowego Rys.8 Dobudówka z dwoma wyłącznikami krańcowymi z dwoma uruchomieniami wyłączników krańcowych Strona 16 /20 Wydanie 10/2013

17 11.2 Części pojedyncze Poz. Szt. Nazwa Poz. Szt. Nazwa Nakrętka obudowy 900/1 4 Śruba sześciokątna Górna część obudowy 900/2 4 Śruba sześciokątna Element dystansowy 901/1 1 Nakrętka sześciokątna Pierścień przepustnicy 901/2 1 Nakrętka sześciokątna Obudowa przepustnicy 901/3 1 Nakrętka sześciokątna 204/1 1 Prowadnica sprężyny 901/4 4 Nakrętka sześciokątna 204/2 1 Prowadnica sprężyny 905/1 4 Podkładka sprężysta 204/3 1 Prowadnica sprężyny 905/2 4 Podkładka sprężysta Pierścień prowadzący 906/1 1 Podkładka Rdzeń elektromagnesu 906/2 1 Podkładka Sworzeń Podkładka blokująca Prowadnica wrzeciona 910/1 1 Śruba z łbem walcowym Talerz sprężynujący 910/2 3 Śruba z łbem walcowym 223/1 1 Tuleja 940 2/4 Nity 223/2 1 Tuleja 945/1 1 Pierścień zabezpieczający 223/3 1 Tuleja 945/2 1 Pierścień zabezpieczający Talerz przepustnicy 945/3 1 Pierścień zabezpieczający Drążek zębaty Pakiety sprężyn talerzowych Wrzeciono zębate Nakrętka okrągła Łożysko kulkowe zwykłe 954/1 1 Kołek nastawczy Uszczelka płaska 954/2 1 Kołek nastawczy 403/1 1 O-ring Skala 403/2 1 O-ring Tylko przy montażu wyłączników krańcowych 403/3 2 O-ring Element dystansowy Pierścień wargowy Konsola wyłącznika krańcowego Szczeliwo 513 1/2 Uruchomienie wyłącznika krańcowego 503/1 1 Sprężyna dociskowa 803 1/2 Wyłącznik krańcowy 503/2 1 Sprężyna dociskowa Śruba sześciokątna Pokrywka ochronna 910/1 1/2 Śruba z łbem walcowym Napęd elektromagnetyczny 910/2 2/4 Śruba z łbem walcowym Część zamienna Wersja Rys. Typ Część zamienna MRK Ro Ma Rys.1 MRK Ma 5N Napęd elektromagnetyczny (800) MRK Ma..Ü200 Rys.1 MRK Ma 5N Napęd elektromagnetyczny (800) MRK Ma..Ü550 Rys.2 MRK Ma 5N Napęd elektromagnetyczny (800) MRK Ma..Ü700 Rys.3 MRK Ma 5N Napęd elektromagnetyczny (800) MRK Ma..Ü1000 Rys.4 MRK Ma 5N Napęd elektromagnetyczny (800) Wymiary ze standardowym napędem elektromagnetycznym MRK Ro Ma (R) Typ Wy- DN miar 15 / / (5N/7N) (10N/12N) (15N) (20N) (25N) (30N) MRK Ro Ma.. A MRK Ma Ü200 B B` ØC ØD E F F` MRK Ma Ü550 A B B` ØC ØD E F F` Strona 17 /20 Wydanie 10/2013

18 Typ Wy- DN miar 15 / / (5N/7N) (10N/12N) (15N) (20N) (25N) (30N) MRK Ma Ü700 A B B` ØC ØD E F F` G MRK Ma Ü1000 A B B` ØC ØD E F F` G Typ MRK Ro Ma.. MRK Ma Ü200 Wy- DN miar A B B` ØC ØD E F F` MRK Ma Ü550 A B B` ØC ØD E F F` MRK Ma..Ü700 A B B` ØC ØD E F F` G MRK Ma..Ü1000 A B B` ØC ØD E F F` G Strona 18 /20 Wydanie 10/2013

19 Wymiar B (B`) i ØC zmienia się dla napędu elektromagnetycznego dla strefy ochronnej Ex 1. Przestrzegać wymiarów zamontowanej kombinacji przekaźników przy napędach z A1, A2, A3 w typie Deklaracja zgodności Strona 19 /20 Wydanie 10/2013

20 Strona 20 /20 Wydanie 10/2013

Instrukcja eksploatacji i montażu Elektromagnetyczny odcinający zawór bezpieczeństwa do gazu EVSA

Instrukcja eksploatacji i montażu Elektromagnetyczny odcinający zawór bezpieczeństwa do gazu EVSA Instrukcja eksploatacji i montażu Elektromagnetyczny odcinający zawór bezpieczeństwa do gazu Spis treści 1.0 Informacje ogólne 1.1 Parametry zaworu 1.2 Przeznaczenie 2.0 Informacje dotyczące zagrożeń 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Zawór upustowy typ 620

Zawór upustowy typ 620 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 5-18 Wrocław Tel./Fax: +8 71 36 3 71 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór upustowy typ 60 Materiał obudowy Materiał gniazda i grzybka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de Instrukcja eksploatacji (tłumaczenie) Ochrona przed wybuchem Ochrona przed wybuchem występuje jako opcja i jest oznaczona za pomocą tabliczki Ex na napędzie elektromagnetycznym. Napędy oraz odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. 094 348 60 40 fax 094 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji i montażu

Instrukcja eksploatacji i montażu Wydanie 05.2016 Instrukcja eksploatacji i montażu hamulca sprężynowego FDW Klasa ochrony IP 65 wersja z ochroną przed pyłem strefa 22, kategoria 3D, T 125 C (pył nieprzewodzący) Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ 3273 dla skoku nominalnego do 30 mm Instrukcja montażu i obsługi EB 8312-2 PL Wydanie: listopad 2015 (10/13) Wskazówki i ich znaczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 Pl 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ZWROTNY PŁYTKOWY zche INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 275 Edycja:1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania dla personelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH 15-15 E2 Instrukcja oryginalna Producent: Hel-Wita Sp. z o.o. Adres: 86-005 Białe Błota, Zielonka ul. Biznesowa 22 Osoba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 277 Edycja: 1/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 277 Edycja: 1/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 277 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Elektromagnesy proporcjonalne dla hydrauliki

Elektromagnesy proporcjonalne dla hydrauliki ASTAT Sp. z o.o. POZNAŃ MAGNET SCHULTZ SPECJALNA FABRYKA APARATÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH Jakość od 1912 Elektromagnesy proporcjonalne dla hydrauliki Grupa produktu Lista części wg VDE 0580 szczelna przestrzeń

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór motylkowy BaseCom M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg Germany Tel.: +49(0)4465 807

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE Typ INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Nazw. DTR Strona 1 z 7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZASTOSOWANIE... 3 3. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką Informacje ogólne i przegląd programu produkcyjnego Funkcja Zawory VZWE są zaworami 2/2 z pilotem. Służą one do generowania impulsów sprężonego powietrza dla systemów mechanicznego czyszczenia filtrów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Zawory sterujące seria VA. Zawory grzybkowe do pracy ciężkiej. Wymiary. Zawory grzybkowe do pracy ciężkiej. 2/2 i 3/2 przyłącza G3/8 i G1/2

Zawory sterujące seria VA. Zawory grzybkowe do pracy ciężkiej. Wymiary. Zawory grzybkowe do pracy ciężkiej. 2/2 i 3/2 przyłącza G3/8 i G1/2 Zawory sterujące seria VA PDE600PNPL Wymiary / i 3/ przyłącza G3/8 i G1/ Są to zawory o sprawdzonej konstrukcji grzybkowej, pozwalającej uzyskać duże natężenia przepływu przy krótkim skoku zaworu. Seria

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

REGULATORY CIŚNIENIA TYPU RC-5-1 G¾ G1¼

REGULATORY CIŚNIENIA TYPU RC-5-1 G¾ G1¼ REGULATORY CIŚNIENIA TYPU RC-5-1 G¾ G1¼ INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI wydanie: 2008 SPIS TREŚCI 1. Zasada działania 2. Normalne warunki eksploatacji 3. Przechowywanie i transport 4. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KUREK KULOWY zbal Fig. 565

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KUREK KULOWY zbal Fig. 565 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KUREK KULOWY zbal Fig. 565 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zawór membranowy typ 14

Zawór membranowy typ 14 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 5- Wrocław Tel./Fax: + 7 3 3 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór membranowy typ Materiał obudowy Materiał membrany EPDM CSM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 Instrukcja Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 1. Instrukcja 2. Opis Zaworu 3. Instalacja 4. Działanie 5. Usunięcie 6. Konserwacja 7. Naprawa 8. Uswuwanie usterek 9.

Bardziej szczegółowo

Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA

Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA Opis Wskaźnik położenia Ogranicznik momentu obrotowego Urządzenie fabrycznie kompletne i gotowe do instalacji Cechy zaworu: Zamocowana na wielowypuście kuliście

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510. Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.000 PLN Użytkowanie i obsługa Roleta i jej elementy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210 Wolf Technika

Bardziej szczegółowo

SCHMITTKreiselpumpen

SCHMITTKreiselpumpen SCHMIKreiselpumpen Pompy odporne na media agresywne, korozyjne oraz o wysokiej czystości Instrukcja obsługi/konserwacji/montażu Pompy serii Pompy głębinowe materiały: PP lub PVDF SCHMI - Kreiselpumpen

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki bezpiecznego użytkowania wagi WPT/4 xxhx/z /EX w zagłębieniu

Warunki bezpiecznego użytkowania wagi WPT/4 xxhx/z /EX w zagłębieniu Warunki bezpiecznego użytkowania wagi WPT/4 xxhx/z /EX w zagłębieniu EXI-10-02/09/09/PL 1 Spis treści 1. Ostrzeżenia i informacje bezpieczeństwa... 3 2. Ustawienie wagi WPT/4 xxhx/z/ex w zagłębieniu...

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. D-447 Rheine 461 PL 1 z 7 Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Najważniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

REGULATORY CIŚNIENIA TYPU RCP-10U G¾; G1; G1¼; DN40; DN50

REGULATORY CIŚNIENIA TYPU RCP-10U G¾; G1; G1¼; DN40; DN50 REGULATORY CIŚNIENIA ( UPUSTOWE ) TYPU RCP-10U G¾; G1; G1¼; DN40; DN50 INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI wydanie: 2008 SPIS TREŚCI 1. Zasada działania 2. Normalne warunki eksploatacji 3. Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6.

Bardziej szczegółowo

EUROTORQUE Sp. z o.o.

EUROTORQUE Sp. z o.o. Siłowniki pneumatyczne nowej generacji, A210 Siłowniki pneumatyczne typu PROVAL ProAir (PA), o nowatorskiej konstrukcji, mają budowę typu mechanizmu zębatkowego i są dostępne zarówno w typie podwójnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Podwójny odcinający zawór bezpieczeństwa Elektromagnetyczny zawór do gazu VX

Instrukcja obsługi i montażu Podwójny odcinający zawór bezpieczeństwa Elektromagnetyczny zawór do gazu VX Spis treści Instrukcja obsługi i montażu Podwójny odcinający zawór bezpieczeństwa Elektromagnetyczny zawór do gazu 1.0 Informacje ogólne 1.1 Dane zaworu 1.2 Cel zastosowania 2.0 Wskazówki odnośnie zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy regulacyjny HERZ

Zawór kulowy regulacyjny HERZ Zawór kulowy regulacyjny HERZ z charakterystyką stałoprocentową Arkusz znormalizowany 2117, Wydanie 0711 Wymiary w mm Numer artykułu DN PN Rp L H1 1 2117 11 15 40 1/2 60 27,5 1 2117 12 20 40 3/4 68 30,5

Bardziej szczegółowo

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Opaski do nawiercania Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Nr kat 3510 1 Spis treści : 1. ZASTOSOWANIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MONTAŻ 4. KONSERWACJA 5. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna Specyfikacja KONSTRUKCJA Zawór redukcyjny sprężynowy z tłokiem różnicy ciśnień. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, bez sterowania zwrotnego. Typ: DK Reduktor ciśnienia Stal nierdzewna PRZYŁĄCZA Kołnierze:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 227 Edycja: 1/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 227 Edycja: 1/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR REGULUJĄCY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 227 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu obsługującego

Bardziej szczegółowo

PRZEPUSTNICE MIĘDZYKOŁNIERZOWE TYP WAFER ze stali węglowej serii ( )

PRZEPUSTNICE MIĘDZYKOŁNIERZOWE TYP WAFER ze stali węglowej serii ( ) Operation PRZEPUSTNICE MIĘDZYKOŁNIERZOWE TYP WAFER ze stali węglowej serii 1100 (1000-100) C ont R o L Zastosowanie Międzykołnierzowe przepustnice typu Wafer serii 1100 (1000 100) zostały specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ. WITA Delta Plus: UE 35A, UE 55A, UE 65A, UE 70A, UE 75A, UE 80A. Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ. WITA Delta Plus: UE 35A, UE 55A, UE 65A, UE 70A, UE 75A, UE 80A. Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ WITA Delta Plus: UE 35A, UE 55A, UE 65A, UE 70A, UE 75A, UE 80A Instrukcja oryginalna DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 07/2012 Producent: Hel-Wita Sp. z o.o. Adres:

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Model

Instrukcja obsługi. Model Instrukcja obsługi Model 311.10 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL Instrukcja obsługi Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 Numer instrukcji: EXI-02-03-05-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

EUROTORQUE Sp. z o.o. Siłowniki pneumatyczne nowej generacji, A210. Oznakowanie siłowników

EUROTORQUE Sp. z o.o. Siłowniki pneumatyczne nowej generacji, A210.  Oznakowanie siłowników Siłowniki pneumatyczne nowej generacji, A210 Siłowniki pneumatyczne typu PROVAL ProAir (PA), o nowatorskiej konstrukcji, mają budowę typu mechanizmu zębatkowego i są dostępne zarówno w typie podwójnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl 311.10.160 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

Miernik kosztów energii typu energy control 230

Miernik kosztów energii typu energy control 230 Miernik kosztów energii typu energy control 230 Nr zam. 12 06 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Zanim uruchomią Państwo urządzenie prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR  Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Zasuwy nożowe służą do regulacji lub zamykania przepływu płynnych czynników roboczych o dużej gęstości, emulsji oraz czynników roboczych będących proszkami i granulatami. Stosowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

ABV21i Zawór odmulający z siłownikiem pneumatycznym

ABV21i Zawór odmulający z siłownikiem pneumatycznym Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia ABV21i odmulający z siłownikiem pneumatycznym Opis Jednoczęściowe zawory kulowe ABV21i ze

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Gazowe kotły kondensacyjne Kocioł kondensacyjny CGB-75 Kocioł kondensacyjny CGB-100 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji Perrot Elektrozawór

Instrukcja obsługi i konserwacji Perrot Elektrozawór Instrukcja obsługi i konserwacji Perrot Elektrozawór MVR 3 TDP045_pl Strona 1 / 15 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Dane techniczne /Strata ciśnienia 4. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Centrale klimatyzacyjne KG / KGW w wykonaniu ATEX dla obszarów Ex Informacje uzupełniające dla użytkownika (Tłumaczenie z oryginału) Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Bardziej szczegółowo

Filtr do gazu. Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe!

Filtr do gazu. Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe! Filtr do gazu Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe! Filtr do gazu Spis rzeczy Używane symbole... 2 Instrukcja obsługi Przeznaczenie... 3 Wymiana wkładu

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVD (PN 25)

Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVD (PN 25) Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVD (PN 25) Opis Regulator składa się z zaworu, siłownika z dwoma membranami oraz sprężyn(y) regulacji ciśnienia. Regulator zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Dziękujemy za zakup oprawy halogenowej sufitowej marki LED line. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNY NAPĘD OBROTOWY ALPHAIR

PNEUMATYCZNY NAPĘD OBROTOWY ALPHAIR PNEUMATYCZNY NAPĘD OBROTOWY ALPHAIR ul. Naddawki 0 Milanówek tel.: 9 2 + 0 9 faks: 2 97 72 7 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Alphair jest siłownikiem pneumatycznym znormalizowanym, o ruchu obrotowym 90 stopni przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA TYPU E NR KAT. 2681, 2650 Nr katalogowy 2681

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FILTR Fig. 821 Edycja: 2/2016 Data: 1.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu obsługującego 3.

Bardziej szczegółowo

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B]

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] 1 Pompa hydrauliczna 2 Wąż hydrauliczny 1,5m 3 Siłownik 10ton 4 Rozpierak 5 Przedłużka rurowa 485mm 6 Przedłużka rurowa 350mm 7 Przedłużka rurowa 250mm 8

Bardziej szczegółowo

Zawory Valvex stosowane w górnictwie

Zawory Valvex stosowane w górnictwie Zawory Valvex stosowane w górnictwie Sprawdzona technika Wydział Sterowania i Napędów Elektromagnetycznych firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG zajmuje się rozwojem oraz produkcją elektrozaworów Valvex oraz

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem

Bardziej szczegółowo

RK... Instrukcja instalacji i eksploatacji 818664-00 Zawory zwrotne RK

RK... Instrukcja instalacji i eksploatacji 818664-00 Zawory zwrotne RK RK... Instrukcja instalacji i eksploatacji 818664-00 Zawory zwrotne RK Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie może być montowane i uruchamiane wyłącznie przez wykwalifikowane i odpowiednio przeszkolone

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik automatyczny

Odpowietrznik automatyczny 1Kunda, Odpowietrznik automatyczny Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl 03.2010 0 Id.-Nr.: 854.011.0508

Bardziej szczegółowo