Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice MRK Ro Ma...(R)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice MRK Ro Ma...(R)"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice Spis treści 1.0 Informacje ogólne 1.1 Dane przepustnicy 1.2 Przeznaczenie 2.0 Informacje dotyczące zagrożeń 2.1 Terminy istotne dla bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.3 Wykwalifikowany personel 2.4 Samowolna przebudowa i dorabianie części zamiennych 2.5 Niedozwolony sposób pracy 2.6 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą 94/9/EG 3.0 Tryb postępowania 3.1 Transport 3.2 Składowanie 3.3 Tryb postępowania przed montażem 4.0 Opis produktu 4.1 Funkcja NC normalnie zamknięta przy braku napięcia MRK Ro Ma O normalnie otwarta przy braku napięcia MRK Ro Ma...R Ustawienie ilości podstawowej i głównej 4.2 Parametry techniczne 4.3 Oznakowanie 5.0 Montaż 5.1 Zagrożenia podczas montażu, obsługi i konserwacji 5.2 Montaż 6.0 Eksploatacja 6.1 Pierwsze uruchomienie 6.2 Wyłączenie z eksploatacji 6.3 Konserwacja 6.4 Ponowne uruchomienie 7.0 Przyczyny i sposób usuwania zakłóceń podczas pracy 7.1 Wyszukiwanie zakłóceń 7.2 Plan wyszukiwania zakłóceń 8.0 Demontaż zaworu 8.1 Wymiana części zużywalnych 9.0 Gwarancja 10.0 Objaśnienia dotyczące norm 11.0 Rysunki 11.1 Rysunek przekrojowy 11.2 Lista części 12.0 Deklaracja zgodności Strona 1 /20 Wydanie 10/2013

2 1.0 Informacje ogólne Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat bezpiecznego, przepisowego montażu i eksploatacji przepustnicy. Dodatkowo przestrzegać instrukcji obsługi napędu elektromagnetycznego. Seria MG Seria MG...X GB Seria MG Xme GB Dalsze informacje na temat problemów, których usunięcie za pomocą instrukcji jest niemożliwe, można uzyskać u producenta. Jeśli zawór będzie stosowany poza obszarem RFN, użytkownik bądź osoba odpowiedzialna za rozplanowanie instalacji musi przestrzegać norm obowiązujących w kraju zastosowania. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian technicznych i modyfikacji. Użytkownik korzystający z niniejszej instrukcji musi posiadać stosowane kwalifikacje zgodne z punktem 2.3 Wykwalifikowany personel. Personel obsługi należy przeszkolić zgodnie z niniejszą instrukcją. Instrukcja eksploatacji musi być zawsze dostępna w miejscu stosowania instalacji. 1.1 Parametry zaworu Producent: UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Holtumsweg 13 D Weeze Telefon: +49 (0) 2837/ Fax: +49 (0) 2837/ Homepage: Nazwa Urządzenie nastawcze do regulacji bez zamknięcia zerowego Podstawa kontroli: Certyfikat badania typu WEo wg 90/396/EWG nr ID prod. CE-0085-AR0408 DIN klasa R O DIN 3391 Typ: Ciśnienie robocze Temperatura otoczenia Medium Temperatura medium MRK Ro Ma 0 150mbar -20 C do +60 C Gazy rodziny 1,2,3 i powietrze -20 C do +60 C MRK Ma..Ü mbar -20 C do +60 C Gorące powietrze / Neutralne -20 C do +200 C gazy MRK Ma..Ü mbar -20 C do +60 C Spaliny / gorące powietrze do 550 C MRK Ma..Ü mbar -20 C do +60 C Spaliny / gorące powietrze do 700 C MRK Ma..Ü mbar -20 C do +60 C Spaliny do 1000 C Wykonanie: Talerze przepustnicy przebiciowe Talerze przepustnicy uderzeniowe Specjalne talerze regulacyjne W przypadku wykonania uderzeniowego do oznaczenia typu dołącza się -2 np. MRK Ro Ma...N-4-2 Położenie montażowe: Cykle łączeniowe: Poziomy przewód rurowy stojący napęd ± 5 ; z dodatkowym symbolem W pionowy przewód rurowy stojący napęd ± 5. patrz Instrukcja obsługi (BTA), dysk magnetyczny Strona 2 /20 Wydanie 10/2013

3 Montaż między dwoma kołnierzami wg DIN EN / ANSI Typ Nr ident. prod. 15 (5N) 20 (7N) 25 (10N) 32 (12N) 40 (15N) 50 (20N) 65 (25N) 80 (30N) MRK Ro Ma CE-0085-AR0408 X X X X X X X X MRK Ma..Ü200 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü550 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü700 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü X X X X X X X X Typ Nr ident. prod MRK Ro Ma CE-0085-AR0408 X X X X X X X X MRK Ma..Ü200 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü550 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü700 - X X X X X X X X MRK Ma..Ü X X X (*) (*) (*) (*) (*) (*) DN 200 do DN 400 na zapytanie Napięcie zasilające: VDC ( 15% bis +10%) VAC ( 15% bis +10%) Rodzaj ochrony: IP54 lub IP65 Częstotliwość Hz Moc W Szczegółowe parametry elektryczne są podane na tabliczce identyfikacyjnej i w instrukcji napędu elektromagnetycznego. 1.2 Przeznaczenie Przepustnice MRK firmy UNI-Geräte są stosowane jako urządzenia nastawcze do regulacji w całej technice piecowej. Przepustnice nadają się do gazów rodziny 1, 2 oraz 3. wg G260 oraz do gazów neutralnych i powietrza. Jako wariant z wykonaniem z tworzywa sztucznego dla gorącego powietrza, spalin i gazów agresywnych jak np. biogaz, gaz z oczyszczalni i gaz wysypiskowy wg G262. W przypadku innych parametrów eksploatacyjnych użytkownik musi dokładnie sprawdzić, czy typ przepustnic, osprzętu i materiału jest odpowiedni dla nowego zakresu zastosowania. Za zakres stosowania przepustnic odpowiada osoba zajmująca się planowaniem instalacji. Okres użytkowania przepustnic wynosi 20 lat. 2.0 Informacje dotyczące zagrożeń 2.1 Terminy istotne dla bezpieczeństwa Hasła ZAGROŻENIE, OSTROŻNIE i WSKAZÓWKA podane w niniejszej instrukcji odnoszą się do szczególnych zagrożeń lub nietypowych informacji wymagających specjalnego oznaczenia. ZAGROŻENIE! zlekceważenie instrukcji grozi utratą życia i/lub znacznych strat materialnych. OSTROŻNIE! zlekceważenie instrukcji wiąże się z niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała i/lub strat materialnych. WSKAZÓWKA! oznacza konieczność zwrócenia bacznej uwagi na powiązania techniczne. Aby uniknąć zakłóceń, które mogą spowodować pośrednie lub bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub sprzętu, należy również przestrzegać innych wskazówek w zakresie transportu, montażu eksploatacji i Strona 3 /20 Wydanie 10/2013

4 konserwacji niewyróżnionych w specjalny sposób oraz parametrów technicznych (w instrukcjach eksploatacji, dokumentacji produktu i na urządzeniu). 2.2 Wskazówki bezpieczeństwa W przypadku zlekceważenia wskazówek bezpieczeństwa roszczenia odszkodowawcze nie będą rozpatrywane. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może spowodować następujące zagrożenia: Nieprawidłowe działanie istotnych funkcji przepustnic /instalacji Zagrożenie dla ludzi wskutek oddziaływań elektrycznych lub mechanicznych Podczas pracy zaworu nie usuwać zabezpieczenia ruchomych części przed dotykiem. W przypadku wycieku czynników niebezpiecznych (właściwości wybuchowe lub trujące, wysoka temperatura itp.) ich odprowadzenie należy wykonać w sposób wykluczający zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Bezwzględnie stosować przepisy prawa. 2.3 Wykwalifikowany personel Za wykwalifikowany personel uważa się osoby, które posiadają wiedzę na temat ustawiania, montażu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz dysponują kwalifikacjami zgodnie z wykonywanymi czynnościami i funkcjami w odniesieniu do przepisów bezpieczeństwa pracy, m.in.: zapoznały się i stosują ogół przepisów i instrukcji technologicznych, lokalnych, wewnątrzzakładowych odbyły szkolenie zgodnie z przepisami bezpieczeństwa technicznego w zakresie konserwacji i stosowania sprzętu bhp. odbyły szkolenie w zakresie pierwszej pomocy 2.4 Samowolna przebudowa i dorabianie części zamiennych Przebudowa lub zmiana konstrukcji przepustnic jest dozwolona tylko po uprzedniej aprobacie producenta. Oryginalne rysunki oraz osprzęt z atestem producenta służą bezpieczeństwu. Zastosowanie innych części lub samowolna zmiana konstrukcji zaworu przez osoby niepowołane zwalnia producenta od odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu następstwa. 2.5 Niedozwolony sposób pracy Bezpieczna eksploatacja przepustnic jest zapewniona tylko w przypadku stosowania zgodnego z przeznaczeniem patrz rozdział 1 w instrukcji. Bezwzględnie zachować granice stosowania podane na tabliczce identyfikacyjnej. 2.6 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą 94/9/EG Temperatura czynnika nie może przekraczać temperatury odpowiedniej klasy temperaturowej bądź dopuszczalnej temperatury czynnika z instrukcji eksploatacji. Jeśli armatura jest ogrzewana (płaszcz grzejny itp.), w instalacji zapewnić zalecane klasy temperaturowe. Armatura musi być uziemiona. Uziemienie można zrealizować w prosty sposób przez śruby rurociągu za pomocą podkładek zębatych. W przeciwnym razie uziemienie wykonać w inny sposób, przykładowo stosując mostki kablowe. Zawory sterujące, napędy elektryczne i elektryczno-mechaniczne oraz czujniki należy poddać własnej ocenie zgodności stosownie do dyrektywy ATEX. Szczególną uwagę zwracać na przepisy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwwybuchowej ze stosownych instrukcji eksploatacji. Każda zmiana baterii jest zabronione niedozwolonej modyfikacji zaworu (przez malowanie) spowoduje utratę ATEX zgody ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany tylko po konsultacji z firmą UNI Geräte. Ponadto należy przestrzegać dyrektywy 95/C332/06 (ATEX 118a), która zawiera minimalne wymagania w celu poprawy BHP pracowników narażonych na wpływ atmosfery wybuchowej. 3.0 Tryb postępowania 3.1 Transport Strona 4 /20 Wydanie 10/2013

5 Podczas wszystkich prac transportowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad technicznych oraz przepisów BHP. Jeśli planuje się transport, składowanie bądź wyłączenie zaworu, oba kołnierze zaworu zaopatrzyć w osłonki. Przy załadunku zachować ostrożność. Podczas transportu zawór chronić przed wstrząsami, uderzeniami lub wibracjami. Nie uszkodzić lakieru. Temperatura podczas transportu wynosi 20 C do +60 C. Przepustnic nigdy nie transportować na złączach kablowych, wtykach lub osprzęcie. Przepustnic transportować na nakrętkach pierścieniowych, otworach kołnierzowych lub za pomocą pasa pod napędem elektromagnetycznym. Przepustnic transportować w skrzyni lub na palecie z miękką wyściółką i delikatnie odłożyć na równe podłoże.przepustnic nigdy nie umieszczać na skrzynce z wyłącznikami krańcowymi. Natychmiast po otrzymaniu dostawy produkt sprawdzić pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych. Patrz także rozdział Składowanie Jeśli montaż nie będzie wykonywany bezpośrednio po dostawie, zawór przechować w należyty sposób. Przepustnicę przechowywać otwartą na ok. 15. Temperatura składowania -20 C do +60 C, zawór przechowywać w suchym i czystym miejscu. Lakier chroni przed korozją w neutralnej i suchej atmosferze. Nie uszkodzić farby. W wilgotnych pomieszczeniach koniecznie zapewnić osuszacz lub grzejnik przeciwdziałający tworzeniu skroplin. Przestrzegać wymogów normy DIN 7716 (produkty z kauczuku i gumy). 3.3 Tryb postępowania przed montażem Chronić przed wpływami atmosferycznymi, takimi jak wilgoć itd. (ewentualnie zastosować osuszacz). Należyte postępowanie chroni przed uszkodzeniami. 4.0 Opis produktu Przepustnice MRK (Ro) Ma (R), (MRK Ma..Ü(R)) firmy UNI-Geräte są urządzeniami nastawczymi do regulacji bez zamknięcia zerowego z (bez) certyfikatem badania typu WE i nr ID produktu wg dyrektywy na temat urządzeń gazowych 90/396/EWG. Na rysunku przekrojowym, w rozdziale 11.1, rys. 1, 2, 3 oraz 4 przedstawiono konstrukcję przepustnicy. 4.1 Działanie NC normalnie zamknięta przy braku napięcia MRK (Ro) Ma.. NO normalnie otwarta przy braku napięcia MRK (Ro) Ma..R Działanie NC normalnie zamkniętej przy braku napięcia MRK (Ro) Ma.. Po włączeniu napędu elektromagnetycznego (800) rdzeń magnesu (207) jest przyciągany i uruchamia poprzez drążek gwintowany (247) i wrzeciono gwintowane (248) talerz przepustnicy (232) oraz zwalnia nastawiony przekrój. Przepustnica jest otwarta wzgl. przesuwa talerz przepustnicy (232) w położenie podstawowe. W przypadku wyłączenia, awarii lub przerwania zasilania prądem napędu elektromagnetycznego rdzeń magnesu (207) opada wskutek naprężenia sprężyny dociskowej (503) i zamyka przepustnicę wzgl. przesuwa talerz przepustnicy (232) ponownie w położenie podstawowe Działanie NO normalnie otwartej przy braku napięcia MRK (Ro) Ma..R.. Po włączeniu napędu elektromagnetycznego (800) rdzeń magnesu (207) jest przyciągany i uruchamia poprzez drążek gwintowany (247) i wrzeciono gwintowane (248) talerz przepustnicy (232) oraz zamyka Strona 5 /20 Wydanie 10/2013

6 nastawiony przekrój. Przepustnica jest zamknięta wzgl. przesuwa talerz przepustnicy (232) ponownie w położenie podstawowe. W przypadku wyłączenia, awarii lub przerwania zasilania prądem napędu elektromagnetycznego rdzeń magnesu (207) opada wskutek naprężenia sprężyny dociskowej (503) i otwiera przepustnicę wzgl. przesuwa talerz przepustnicy (232) ponownie w położenie podstawowe Ustawienie ilości głównej (G) i podstawowej (H) Fabrycznie nie jest nastawiana ilość główna i podstawowa, przepustnica NC jest normalnie zamknięta przy braku napięcia MRK Ro Ma (NO normalnie otwarta przy braku napięcia MRK Ro Ma..R). 1. Odkręcić pokrywkę ochronną (505). 2. Poluzować nakrętkę sześciokątną (901/1) wzg. (901/3). 3. Poprzez obrót w prawo kołka nastawczego (954/1) ilość podstawowa wzgl. (954/2) ilość główna ustawiania jest żądana ilość. 4. Po nastawieniu kołek nastawczy (954/1) wzgl. (954/2), za pomocą nakrętki sześciokątnej (901/1) wzgl. (901/3) zabezpieczyć przed przestawieniem. 5. Przykręcić pokrywkę ochronną (505). 4.2 Parametry techniczne Typy napędów elektromagnetycznych MG... Typ DN 15 (5N) 20 (7N) 25 (10N) 32 (12N) 40 (15N) 50 (20N) 65 (25N) 80 (30N) MRK Ro Ma (R) MRK Ma Ü200(R) MRK Ma Ü550(R) MRK Ma Ü700(R) MRK Ma Ü1000(R) Typ DN MRK Ro Ma (R) MRK Ma Ü200(R) MRK Ma Ü550(R) A1 MRK Ma Ü700(R) A1 020A2 MRK Ma Ü1000(R) Typy napędów z symbolem A składają się z uzwojenia dociągającego i podtrzymującego. Momenty dokręcające nasmarowane śruby rurociągów DN Moment obrotowy Nm Momenty dokręcające nasmarowane śruby i nakrętki wyrobu Śruba M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 Moment obrotowy Nm Oznakowanie Tabliczka identyfikacyjna na napędzie elektromagnetycznym zawiera następujące dane: producent typ zaworu, średnica znamionowa, wartości ciśnienia i temperatury, pozycja montażowa rok prod. / nr fabryczny nr ident. produktu wg 90/396/EWG klasa i grupa zaworu wg DIN znak CE i nr jednostki notyfikowanej grupa cieczy i ciśnienie kontrolne PT typ napędu elektromagnetycznego moc elektryczna napięcie częstotliwość rodzaj ochrony Strona 6 /20 Wydanie 10/2013

7 Napędy elektromagnetyczne dla strefy zagrożenia wybuchem 1 patrz informacje w instrukcji eksploatacji. Przestrzegać także przepisów z rozdziału Montaż 5.1 Zagrożenia podczas montażu, obsługi i konserwacji ZAGROŻENIE! Warunkiem bezpiecznej eksploatacji przepustnic jest należyte wykonywanie przez wykwalifikowany personel (patrz punkt 2.3 Wykwalifikowany personel ) montażu, uruchomienia i konserwacji z uwzględnieniem ostrzeżeń ujętych w instrukcji eksploatacji. Należy również przestrzegać przepisów BHP oraz zadbać o należyte stosowanie narzędzi i wyposażenia ochronnego. Prace na zaworze wzgl. obsługę za pomocą zaworu koniecznie wykonywać z zachowaniem zasad instrukcji eksploatacji zaworu. Jeśli zawór jest wykorzystywany jako zamknięcie końcowe, na czas napraw zastosować zabezpieczenie w formie podkładki wtykowej lub zaślepki itp. stosownie do branżowych przepisów zakładów gazowniczych i wodociągowych. 5.2 Montaż Oprócz obowiązujących wytycznych montażowych przestrzegać również poniższych punktów: WSKAZÓWKA! Wnętrze przewodu rurowego musi być wolne od obcych cząstek. Zdemontować osłony kołnierzowe. Wnętrze zaworu i przewód rurowy muszą być wolne od ciał obcych. Zachować pozycję montażową wobec przepływu. Patrz oznaczenia na zaworze. Wycentrować uszczelki między kołnierzami. Kołnierze przyłączowe muszą się ze sobą zgadzać. Wykonać montaż bez naprężeń. Przepustnic nie może służyć jako podpora stała, za jego podparcie odpowiada rurociąg. Przepustnic chronić przed zabrudzeniem, zwłaszcza podczas prac budowlanych. Termiczne wydłużenie rurociągu musi być wyrównane przez kompensatory. Przepustnica może być zamontowana ze stojącym, ale nie wiszącym napędem elektromagnetycznym. Z dodatkowym symbolem W w oznaczeniu typu przepustnicę można zamontować w pionowym przewodzie rurowym ze stojącym napędem elektromagnetycznym. WSKAZÓWKA! Przestrzegać instrukcji eksploatacji napędu elektromagnetycznego. 6.0 Eksploatacja ZAGROŻENIE! Przed każdym włączeniem nowej instalacji lub ponownym uruchomieniem po naprawie lub modyfikacji sprawdzić, czy: wszystkie prace montażowe są należycie zakończone, uruchomienie przeprowadza wykwalifikowany personel (patrz punkt 2.3 Wykwalifikowany personel ), zamontowano bądź naprawiono stosowne zabezpieczenia. 6.1 Pierwsze uruchomienie Przed uruchomieniem sprawdzić, czy informacje na temat materiału, ciśnienia, temperatury i kierunku przepływu są zgodne z planem rurociągu Strona 7 /20 Wydanie 10/2013

8 Przestrzegać także lokalnych przepisów dotyczących danego zakresu stosowania (przepisy BHP itd.). Pozostałości w rurociągu i zaworze (brud, pozostałości ze spawania itd.) nieuchronnie powodują nieszczelności. Próba szczelności zamontowanej przepustnicy. 6.2 Wyłączenie z eksploatacji Przestrzegać także lokalnych przepisów dotyczących danego zakresu stosowania (przepisy BHP itd.). 6.3 Utrzymanie w należytym stanie / konserwacja Przepustnic gazowe z napędem elektromagnetycznym należy systematycznie kontrolować pod kątem działania i wewnętrznej szczelności. Użytkownik musi ustalić terminy regularnych kontroli stosownie do warunków eksploatacji. Firma UNI-Geräte zaleca coroczną kontrolę wzrokową wnętrza zaworu oraz generalny remont zaworu po dwóch latach, jednak najpóźniej po poniższych cyklach łączeniowych. Temperatura DN 25 DN 80 DN 150 > DN 150 stosowania 25 C > 25 C Ponowne uruchomienie W razie ponownego uruchomienia przepustnic pamiętać o powtórzeniu ogółu zalecanych czynności, patrz rozdział 5.2 ( Montaż ) i rozdział 6.1 ( Pierwsze uruchomienie). 7.0 Przyczyny i sposób usuwania zakłóceń podczas pracy 7.1 Wyszukiwanie zakłóceń ZAGROŻENIE! Podczas wyszukiwania zakłóceń koniecznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Jeśli usunięcie zakłóceń w oparciu o poniższą tabelę Plan wyszukiwania zakłóceń (7.2) będzie niemożliwe, należy się skontaktować z producentem. W przypadku zakłóceń związanych z działaniem urządzenia bądź charakterystyką roboczą sprawdzić, czy prace montażowe zostały wykonane i zakończone zgodnie z niniejszą instrukcją. Przestrzegać przepisów BHP związanych z danym zakresem zastosowania. Sprawdzić, czy informacje na temat materiału, ciśnienia, temperatury, napięcia i kierunku przepływu są zgodne z planem rurociągu. Ponadto skontrolować, czy uwarunkowania eksploatacyjne są zgodne z parametrami technicznymi widniejącymi na karcie danych lub tabliczce identyfikacyjnej. 7.2 Plan wyszukiwania zakłóceń Zakłócenie Możliwe przyczyny Sposób postępowania Brak przepływu przy Przepustnica nie otwiera się Włączyć napęd elektromagnetyczny (800) MRK Ro Ma Sprawdzić Brak przepływu przy Przepustnica nie otwiera się Wyłączyć napęd elektromagnetyczny MRK Ro Ma..R (800) Sprawdzić napięcie Ciśnienie robocze za wysokie Ciśnienie robocze porównać z danymi na tabliczce znamionowej Słaby przepływ Zapchany układ przewodów rurowych Sprawdzić układ przewodów rurowych Nastawianie ilości głównej wzgl. Sprawdzić nastawienie ilości głównej podstawowej wzgl. podstawowej Brak zewnętrznej Uszkodzone uszczelki Patrz rozdział 8 lub wymienić szczelności przepustnicę Strona 8 /20 Wydanie 10/2013

9 Zakłócenie Możliwe przyczyny Sposób postępowania Przepustnica nie zamyka się Nastawianie ilości głównej wzgl. Sprawdzić nastawienie ilości głównej podstawowej wzgl. podstawowej Przyłożone napięcie za wysokie Sprawdzić, czy przyłożone jest napięcie resztkowe patrz ust. 4.1 WSKAZÓWKA! Przed montażem i naprawami zwrócić uwagę na rozdział 10.0! W przypadku ponownego uruchomienia przestrzegać punktu 6.4! 8.0 Demontaż przepustnic Oprócz obowiązujących wytycznych montażowych i przepisów BHP przestrzegać również poniższych punktów: ZAGROŻENIE! Rurociąg bezciśnieniowy Czynnik schłodzony Instalacja opróżniona Jeśli stosuje się czynniki żrące, palne, agresywne lub toksyczne, przewietrzyć rurociąg. Prace montażowe może wykonywać tylko wykwalifikowany personel (patrz punkt 2.3). 8.1 Wymiana części zużywalnych Wyłączanie przepustnic z eksploatacji przeprowadzać zgodnie z punktem 6.2. Wyłączyć napęd elektromagnetyczny i zdemontować go zgodnie z zaleceniami instrukcji. ZAGROŻENIE! Napęd elektromagnetyczny ulega silnemu nagrzaniu podczas pracy ciągłej niebezpieczeństwo poparzenia! MKR Ro Ma /MRK Ma..Ü200 Rys.1 MKR Ma..Ü550 Rys. 2 MRK Ma..Ü700 Rys. 3 MRK Ma..Ü1000 Rys. 4 Wymień kompletny klapa regulująca ilość. 9.0 Gwarancja Zakres i okres obowiązywania gwarancji jest podany w Ogólnych Warunkach Handlowych firmy UNI- Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH obowiązujących w chwili dostawy lub w umowie kupna. Gwarantujemy bezusterkową pracę zgodną z aktualną wiedzą techniczną i podanym zakresem stosowania. Roszczenia gwarancyjne i odszkodowawcze związane ze szkodami, które powstały wskutek niewłaściwej obsługi lub lekceważenia instrukcji eksploatacji i montażu, przepisów bhp, norm EN, DIN, VDE i innych regulacji, nie będą rozpatrywane. Szkody, które powstały podczas eksploatacji lub wskutek warunków pracy odbiegających od karty danych bądź innych uzgodnień, również nie podlegają gwarancji. Jeśli reklamacje będą uzasadnione, usterki zostaną usunięte przez nas lub przez autoryzowane firmy Strona 9 /20 Wydanie 10/2013

10 Roszczenia wykraczające poza ramy gwarancji są wykluczone. Prawo do dostawy zastępczej nie przysługuje. Prace konserwacyjne, montaż części innych producentów, zmiana konstrukcji oraz naturalne zużycie części nie podlegają gwarancji. Uszkodzeń transportowych nie należy zgłaszać u nas, lecz niezwłocznie zgłosić ekspedycji, kolei lub spedytorowi, gdyż w przeciwnym razie grozi utrata prawa do roszczeń odszkodowawczych Objaśnienia dotyczące norm Rada Unii Europejskiej wydała wspólne dyrektywy, które dotyczą swobodnego przepływu towarów w obrębie Unii Europejskiej i określają minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Znak CE potwierdza, że produkty spełniają wymagania dyrektyw europejskich. Oznacza to, są one zgodne z właściwymi normami, w szczególności z normami zharmonizowanymi. Wymagania w zakresie zaworu gazowego z napędem elektromagnetycznym (część mechaniczna) regulują dyrektywy 90/396/EWG, 2006/42/EG i 97/23/EG. Informacje na temat dyrektywy 90/396/EWG (urządzenia spalające paliwa gazowe): Procesy konstrukcji, produkcji i kontroli zaworów odpowiadają wymaganiom normy zharmonizowanej DIN EN 161 (DIN , DIN 3391). Zawory spełniają również wymogi dyrektywy 90/396/EWG. O ile nie są wydane odrębne certyfikaty, zgodność potwierdza badanie typu WE. Informacje na temat dyrektywy 2006/427/EG (dyrektywa maszynowa): Procesy konstrukcji, produkcji i kontroli zaworów spełniają wymagania dyrektywy 2006/42/EG. Informacje na temat dyrektywy 97/23/EG (urządzenia ciśnieniowe): Producent UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH uzyskał potwierdzenie, że zapewnienie jakości w zakresie sterowania projektowaniem, produkcja i odbiór końcowy są zgodne z wymogami dyrektywy 98/23/UE, załącznik III, moduł H. Zawory gazowe z napędem elektromagnetycznym spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy 97/23/EG. Zawory z dozwolonym ciśnieniem roboczym 0,5 bar, DN 25 oraz produkty certyfikowane wg kategorii I i dyrektywy 94/396/EWG nie podlegają dyrektywie 97/23/UE. Oznaczenie zgodne z dyrektywą 97/23/UE dotyczy tylko produktów, które podlegają dyrektywie w zakresie urządzeń ciśnieniowych i są zaszeregowane do kategorii I lub wyższej. Do grupy cieczy 1 należą czynniki wybuchowe, łatwopalne i trujące. Grupa cieczy 2 obejmuje czynniki nie należące do grupy 1. Informacje na temat dyrektywy 94/9/EG (ochrona przed wybuchem, ATEX): Produkt nie podlega dyrektywie 94/9/UE, gdyż rzeczywiste obciążenia nawet w przypadku zakłóceń nie są przyczyną zapłonu. Dotyczy to także składników obciążonych sprężynowo w przestrzeni przewodzącej gaz. Napędy elektryczne, czujniki i inne elementy elektryczne należy sprawdzić pod kątem zgodności z dyrektywą 94/9/UE Strona 10 /20 Wydanie 10/2013

11 11.0 Rysunek przekrojowy Rys. 1 MRK Ro Ma / MRK Ma..Ü Strona 11 /20 Wydanie 10/2013

12 Rys. 2 MRK Ma Ü Strona 12 /20 Wydanie 10/2013

13 Rys. 3 MRK Ma Ü Strona 13 /20 Wydanie 10/2013

14 Rys. 4 MRK Ma Ü /2 204/2 503/1 204/ / /2 954/2 505 X C /1 954/ /2 D Pier cie zawór jest w wersji poziomej (W) jest obracany o 90 By butterfly ring, vertical (W) design, turn through 90! 901/ / A DN / / /2 905/1 901/2 205/2 A / /1 232/2 A G A-A E 232/1 910/1 F/F B/B Strona 14 /20 Wydanie 10/2013

15 Rys.5 Wykonanie z talerzem przepustnicy przebiciowe uderzeniowe specjalne talerze regulacyjne Rys.6 Nastawianie ilości podstawowej i głównej na EEx - napęd elektromagnetyczny MG008-2x MG019x Wykaz części/ list of parts Poz. / Item no. Szt. / Qty. Nazwa Denomination Element odl. spacer Obudowa przep. butterfly housing Drążek zębaty toothed rack Pokrywka ochr. protective cap 901/1 1 Nakrętka 6-kątna hex. nut 901/2 1 Nakrętka 6-kątna hex. nut 901/3 1 Nakrętka 6-kątna hex. nut Śruba z łbem walc. cylinder head screw Kołek nastaw. Adjusting pin Strona 15 /20 Wydanie 10/2013

16 Rys.7 Dobudówka z jednym lub dwoma wyłącznikami krańcowymi z jednym uruchamianiem wyłącznika krańcowego Rys.8 Dobudówka z dwoma wyłącznikami krańcowymi z dwoma uruchomieniami wyłączników krańcowych Strona 16 /20 Wydanie 10/2013

17 11.2 Części pojedyncze Poz. Szt. Nazwa Poz. Szt. Nazwa Nakrętka obudowy 900/1 4 Śruba sześciokątna Górna część obudowy 900/2 4 Śruba sześciokątna Element dystansowy 901/1 1 Nakrętka sześciokątna Pierścień przepustnicy 901/2 1 Nakrętka sześciokątna Obudowa przepustnicy 901/3 1 Nakrętka sześciokątna 204/1 1 Prowadnica sprężyny 901/4 4 Nakrętka sześciokątna 204/2 1 Prowadnica sprężyny 905/1 4 Podkładka sprężysta 204/3 1 Prowadnica sprężyny 905/2 4 Podkładka sprężysta Pierścień prowadzący 906/1 1 Podkładka Rdzeń elektromagnesu 906/2 1 Podkładka Sworzeń Podkładka blokująca Prowadnica wrzeciona 910/1 1 Śruba z łbem walcowym Talerz sprężynujący 910/2 3 Śruba z łbem walcowym 223/1 1 Tuleja 940 2/4 Nity 223/2 1 Tuleja 945/1 1 Pierścień zabezpieczający 223/3 1 Tuleja 945/2 1 Pierścień zabezpieczający Talerz przepustnicy 945/3 1 Pierścień zabezpieczający Drążek zębaty Pakiety sprężyn talerzowych Wrzeciono zębate Nakrętka okrągła Łożysko kulkowe zwykłe 954/1 1 Kołek nastawczy Uszczelka płaska 954/2 1 Kołek nastawczy 403/1 1 O-ring Skala 403/2 1 O-ring Tylko przy montażu wyłączników krańcowych 403/3 2 O-ring Element dystansowy Pierścień wargowy Konsola wyłącznika krańcowego Szczeliwo 513 1/2 Uruchomienie wyłącznika krańcowego 503/1 1 Sprężyna dociskowa 803 1/2 Wyłącznik krańcowy 503/2 1 Sprężyna dociskowa Śruba sześciokątna Pokrywka ochronna 910/1 1/2 Śruba z łbem walcowym Napęd elektromagnetyczny 910/2 2/4 Śruba z łbem walcowym Część zamienna Wersja Rys. Typ Część zamienna MRK Ro Ma Rys.1 MRK Ma 5N Napęd elektromagnetyczny (800) MRK Ma..Ü200 Rys.1 MRK Ma 5N Napęd elektromagnetyczny (800) MRK Ma..Ü550 Rys.2 MRK Ma 5N Napęd elektromagnetyczny (800) MRK Ma..Ü700 Rys.3 MRK Ma 5N Napęd elektromagnetyczny (800) MRK Ma..Ü1000 Rys.4 MRK Ma 5N Napęd elektromagnetyczny (800) Wymiary ze standardowym napędem elektromagnetycznym MRK Ro Ma (R) Typ Wy- DN miar 15 / / (5N/7N) (10N/12N) (15N) (20N) (25N) (30N) MRK Ro Ma.. A MRK Ma Ü200 B B` ØC ØD E F F` MRK Ma Ü550 A B B` ØC ØD E F F` Strona 17 /20 Wydanie 10/2013

18 Typ Wy- DN miar 15 / / (5N/7N) (10N/12N) (15N) (20N) (25N) (30N) MRK Ma Ü700 A B B` ØC ØD E F F` G MRK Ma Ü1000 A B B` ØC ØD E F F` G Typ MRK Ro Ma.. MRK Ma Ü200 Wy- DN miar A B B` ØC ØD E F F` MRK Ma Ü550 A B B` ØC ØD E F F` MRK Ma..Ü700 A B B` ØC ØD E F F` G MRK Ma..Ü1000 A B B` ØC ØD E F F` G Strona 18 /20 Wydanie 10/2013

19 Wymiar B (B`) i ØC zmienia się dla napędu elektromagnetycznego dla strefy ochronnej Ex 1. Przestrzegać wymiarów zamontowanej kombinacji przekaźników przy napędach z A1, A2, A3 w typie Deklaracja zgodności Strona 19 /20 Wydanie 10/2013

20 Strona 20 /20 Wydanie 10/2013

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu

BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu 7.02186.25.00 KROHNE 02/2004 KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu Pomiar poziomu i warstwy rozdziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż.

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż. KEUV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER Opracowanie: mgr inż. Anna Szewc Zatwierdził: Petr Daniš EuroClean Polska Sp. z o.o. Ul. Feliksa Szlachtowskiego

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10 Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury model T24.10 PL Przetwornik temperatury, model T24.10 PL Instrukcja przetwornika temperatury model T24.10 Strony 3-22 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Bardziej szczegółowo

Separator cieczy lekkich KESSEL

Separator cieczy lekkich KESSEL Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo