Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO"

Transkrypt

1 Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO dr Marcin Murawski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Zast pc Dyrektora finansowanie projektó w z udzia em funduszy strukturalnych UE monta finansowy projektu z udzia em funduszy strukturalnych UE instrumenty finansowe w ramach ZPORR rola BGK prefinansowanie projektó w z zakresu spo ecze stwa informacyjnego mechanizm prefinansowania informacje ogólne cechy charakterystyczne po yczki oprocentowanie po yczki podstawowe zasady dotycz ce korzystania z po yczki struktura rachunku projektu przep ywy rodkó w finansowych w ramach prefinansowania Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Kredyty d ugoterminowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego Fundusz Por cze Unijnych. Finansowanie projektów realizowanych z udzia em funduszy strukturalnych UE Instrumenty finansowe w ramach ZPORR () Dotacje w wariantach: cz przekazywana zaliczkowo projekty wspó finansowane z Europejskiego Funduszu Spo ecznego (EFS); Realizacja projektów wspó finansowanych z funduszy UE wymaga przej ciowego sfinansowania ze rodków w asnych ca o ci lub wi kszej cz ci kosztów zwi zanych z realizacj projektu. refundacja cz ci poniesionych wydatków kwalifikowalnych projekty wspó finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 3 4

2 Przekazywanie dotacji cz ciowo na zasadzie zaliczki (3) Przekazywanie dotacji na zasadzie refundacji () dofinansowanie jest przekazywane transzami na podstawie z o onego przez Beneficjenta wniosku o p atno ; pierwszy wniosek o p atno jest sk adany po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Pierwsza transza jest przekazywana zaliczkowo w wysoko ci 0% dofinansowania; wyp ata drugiej i kolejnych transz dofinansowania jest uzale niona od rozliczenia co najmniej 80% warto ci dotychczas przekazanego dofinansowania dofinansowaniu podlegaj wy cznie wydatki kwalifikowalne; Beneficjent sk ada do instytucji w a ciwej wniosek o p atno za pomoc którego rozlicza si z otrzymanych dotychczas transz dotacji. zasada refundacji - wspó finansowanie ze rodków funduszy strukturalnych UE zaakceptowanych do realizacji przedsi wzi poprzez zwrot cz ci wcze niej poniesionych i udokumentowanych wydatków; refundacji ze rodków UE podlegaj wy cznie wydatki kwalifikowalne; refundacja jest dokonywana przez instytucj w a ciw w postaci p atno ci okresowych oraz p atno ci ko cowej; refundacja jest dokonywana przez instytucj w a ciw po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej z o onego przez Beneficjenta wniosku o p atno. 5 MODEL MONTA U FINANSOWEGO PROJEKTU WSPÓ FINANSOWANEGO PRZEZ UE Rola Banku Gospodarstwa Krajowego Ca kowity koszt projektu: Koszty kwalifikowane (00%) Wspó finansowanie UE ( rodki z funduszu strukturalnego np. 75%) kredyt rodki w asne dotacje kredyt prefinansowanie Koszty niekwalifikowane Wspó finansowa nie krajowe (np. 5%) 6 7 Bank Gospodarstwa Krajowego zosta ustawowo upowa niony do udzielania po yczek na prefinansowanie ze rodków bud etu pa stwa oraz zobligowany do prowadzenia rachunków projektów. BGK dzia a na podstawie zlecenia Ministra Finansów oraz ministrów w a ciwych, pe ni cych funkcj instytucji zarz dzaj cych dla poszczegó lnych programów. 8

3 Dzia anie.5 Infrastruktura spo ecze stwa informacyjnego Prefinansowanie projektów z zakresu s p o ecze stwa informacyjnego Cel dzia ania Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) PRIORYTET I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s u cej wzmacnianiu konkurencyjno ci regionów wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFFR): Dzia anie.5 Infrastruktura spo ecze stwa informacyjnego rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury spo ecze stwa informacyjnego; wyrównanie dysproporcji w zakresie dost pu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT); rozwój dost pu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególno ci na obszarach wiejskich i w ma ych miastach; rozwój e-us ug publicznych spe niaj cych specyficzne potrzeby obywateli; u ycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywno ci pracy administracji. 0 9 Dzia anie.5 Infrastruktura spo ecze stwa informacyjnego Dzia anie.5 Infrastruktura spo ecze stwa informacyjnego Rodzaje kwalifikuj cych si projektów : budowa i wdra anie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarz dzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym, gminnym; budowa lub rozbudowa lokalnych oraz regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, wspó dzia aj cych z sieciami regionalnymi lub krajowymi; budowa, przebudowa lub wyposa enie inwestycyjne centrów zarz dzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi; budowa lub rozbudowa regionalnych, lokalnych bezpiecznych sieci teleinformatycznych s u cych zapewnieniu dost pu szerokopasmowego; tworzenie Publicznych Punktów Dost pu do Internetu w obiektach publicznie dost pnych np. w szko ach wy szych, bibliotekach publicznych; Beneficjenci ko cowi m.in.: jednostki samorz du terytorialnego; zwi zki, porozumienia, stowarzyszenia JST; szko y wy sze; jednostki publiczne prowadz ce dzia alno badawczorozwojow. 3

4 Cechy charakterystyczne po yczki () Mechanizm prefinansowania informacja ogó lna prefinansowanie jest to po yczka o charakterze kredytu pomostowego, udzielona ze rodków b u d etu pa stwa na realizacj projektów/dzia a dofinansowywanych z funduszy strukturalnych UE. kwota prefinansowania nie mo e by wy sza ni kwota wk adu UE w projekt/dzia anie, która b dzie przez UE przekazywana na zasadzie zwrotu poniesionych wydatków (refundacji). p o yczka na prefinansowanie udzielana jest na wniosek uprawnionej jednostki, kwota po yczki nie mo e przekroczy wysoko ci w k adu rodków z UE w dany projekt/dzia anie, okre lonego w zaakceptowanym przez Instytucj Wdra aj c dany program, wniosku o dofinansowanie, p o yczka jest oprocentowana wg stawki okre lonej przez Ministra Finansów w drodze rozporz dzenia, w k ad UE stanowi sp at p o yczki bud etowej. 3 Cechy charakterystyczne po yczki () 4 Oprocentowanie po yczki odsetki s naliczane miesi cznie od kwoty faktycznie wykorzystanej po yczki, s p at po yczki stanowi fundusze strukturalne UE, przekazane jako zwrot okre lonej cz ci poniesionych wydatków, zgodnie z umow o dofinansowanie, rodki nale ne tytu em zwrotu zostan przekazane przez w a ciw instytucj z rachunku w NBP, na rachunek po yczki JSFP, a nast pnie na rachunek s p at MF. 5 Po yczka ze rodków bud etu pa stwa podlega oprocentowaniu, któ re oparte jest na stawce bazowej r ównej stopie rentowno ci 5-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesi cu poprzedzaj cym dany kwarta kalendarzowy, dla ka dej transzy po yczki wyp acanej w danym kwartale. W II kwartale 006 r. stawka bazowa wynosi 3,95%. 6 4

5 Warunki prefinansowania Warunkiem skorzystania z po y c z k i z e b u d etu pa stwa (prefinansowania) jest: Podstawowe zasady dotycz ce korzystania z p o yczki na prefinansowanie rodków otwarcie rachunku projektu w BGK. podpisanie przez JSFP umowy o po yczk z b u d etu pa stwa; podpisanie przez JSFP umowy o dofinansowanie projektu lub dzia ania ze rodków UE. dokonywanie p atno ci przez Bank na podstawie otrzymanej od Po yczkobiorcy faktury lub dokumentu ksi gowego o równowa nej warto ci dowodowej wraz z poleceniem dokonania jej zap aty, zachowanie przy ka dej p atno ci odpowiedniego udzia u rodków wspó finansowania UE oraz udzia u krajowego, zgodnie z umow dofinansowania. 7 8 Schemat przep ywu rodków wyp ata po yczki RACHUNKI JSFP STRUKTURA RACHUNKU DO OBS UGI PO YCZKI po yczki Ministra Finansó w Struktura rachunku projektu/dzia ania: rachunek po yczki JSFP, rachunek rodk rodkó ów w asnych JSFP, rachunek kosztó koszt ów na wyra ny wniosek JSFP. rodkó w w asnych JSFP po yczki JSFP 3 Wykonawcy 9 0 5

6 Schemat przep ywu rodków - naliczenie i sp ata odsetek Schemat przep ywu rodków s p ata po yczki sp at Ministra Finansó w W p yw rodkó w z UE odsetek Ministra Finansó w Zasilenie przez JSFP rachunku w rodki na pokrycie odsetek po yczki JSFP rodkó w w asnych JSFP FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH FRIK Przeznaczony dla gmin i ich zwi zków na finansowanie kosztów przygotowania projektów w zakresie inwestycji komunalnych, przewidzianych do wspó finansowania z funduszy UE, w szczególno ci: Podstawa prawna: Fundusz powo any ustaw z grudnia 003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 3 z 9 grudnia 003 r., poz. 8) kosztów opracowania studium wykonalno ci projektu, analizy kosztów i korzy ci oraz pozosta ej dokumentacji projektowej, ekspertyz, studiów niezb dnych do przygotowania realizacji inwestycji. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z 4 lutego 004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze rodków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 3 z marca 004 r., poz. 78) Oprocentowanie kredytu: 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP (w II kwartale 006 r.,963 %) 3 4 BGK PEWNY PARTNER 6

7 Kredyty d ugoterminowe z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Kredyty z EBI Przeznaczenie kredytu Przedsi wzi cia wspierane rodkami programów pomocowych UE - do 90% kosztów inwestycji (razem ze rodkami UE) Przedsi wzi cia realizowane w ramach regionalnych programów rozwoju - do 50% kosztów inwestycji Mo liwo refinansowania poniesionych kosztów Finansowanie przedsi wzi samorz dów terytorialnych o charakterze infrastrukturalnym w sektorach: Infrastruktura wodna i wodno-kanalizacyjna Infrastruktura transportowa Infrastruktura sektora produkcyjnego Ochrona rodowiska naturalnego Infrastruktura sektora opieki zdrowotnej i edukacji Inne nietypowe projekty zwi zane z infrastruktur Oprocentowanie kredytu jest zmienne i obejmuje: zmienn stawk bazow, ustalan przez EBI co trzy miesi ce (aktualnie dla okresu od 5 marca 006 r. do 4 czerwca 006 r. PLN 3,96%, EUR,68% ) sta mar BGK (min. 0,6% - PLN i 0,55% - EUR) Waluta kredytu EUR lub PLN Okres kredytowania Maksymalnie do 0 r. z mo liw do 008 r. karencj w sp acie kredytu 5 6 BGK PEWNY PARTNER Cel i efekty dzia ania FPU Podstawa prawna Funduszu Por cze Unijnych Cel dzia ania Funduszu: - zwi kszenie dost pno ci kredytu (bankowego lub obligacyjnego) - zwi kszenie mo liwo ci pozyskiwania rodków na realizacj projektów: wspó finansowanych ze rodków UE realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 6 kwietnia 004 r. o Funduszu Por cze Unijnych (Dz. U. Nr poz. 6 z dnia 3maja 004 r.) Umowa pomi dzy Ministrem Finansów a BGK z dnia lipca 004 r. okre laj ca wysoko, warunki i tryb pobierania op aty prowizyjnej z tytu u udzielonych por cze i gwarancji ze rodków FPU Oczekiwany efekt dzia ania Funduszu: - wi ksze wykorzystanie przeznaczonych dla Polski funduszy strukturalnych UE - szansa dla banków na zwi kszenie portfela bezpiecznych kredytów Fundusz nie posiada osobowo ci prawnej

8 rodki FPU Zakres udzielanych por cze /gwarancji stan Funduszu 796 mln z (wg stanu na 3 maja 006r.) mo liwo ci por czeniowe,4 mld z Mechanizm dzia ania FPU finansowanie nak adów refinansowanych ze rodków UE - do 80% kwoty kredytu - do 80% warto ci nominalnej emisji obligacji UE Refundacja poniesionych wydatków FPU gwarancja por czenie Bank kredytuj cy finansowanie wk adu w asnego - do 60% kwoty kredytu - do 60% warto ci nominalnej emisji obligacji kredyt Klient prowizja (por czenie 0,5% -,5% gwarancja,0% -,0%) 9 30 Promesa udzielania gwarancji/por czenia Kwota gwarancji lub por czenia Maksymalna kwota jednostkowej gwarancji lub por czenia nie mo e przekroczy : dla kredytu oraz obligacji równowarto ci w z otych 5 mln euro. Mo liwo zaci gni cia kredytu/wyemitowania obligacji z por czeniem FPU do 4 mln euro (przy maksymalnym zabezpieczeniu kredytu/obligacji na finansowanie nak adów refinansowanych ze rodków UE oraz wk adu w asnego) dla kredytu (por czenie w trybie portfelowym) równowarto ci w z otych 00 tys. euro Mo liwo zaci gni cia kredytu z por czeniem FPU do 80 tys. euro (zasada jak wy ej) wprowadzona jako narz dzie oddzia ywania na zwi kszenie sprzeda y udzielana do wysoko ci 5 mln EUR wa na 6 miesi cy udzielana jest po analizie formalno-prawnej i ekonomicznej wniosku o wydanie promesy wraz z za cznikami (5 dni roboczych) nie dotyczy por cze w portfelu kredytowym za wydanie promesy BGK nie pobiera prowizji 3 3 8

9 Projekt zmiany ustawy o FPU ujednolicenie maksymalnego poziomu por czenia do wysoko ci 80% o por czenie mo e ubiega si ka dy podmiot uczestnicz cy w realizacji przedsi wzi cia np.: podwykonawcy, firmy budowlane, projektowe wprowadzenie nowych instrumentó w gwarancja realizacji przedsi wzi cia, regwarancja Dzi kuj za uwag wprowadzenie gwarancji dobrego wykonania kontraktu dost pnej w trybie portfelowym podwy szenie kwoty jednostkowego por czenia w ramach portfela do 500 tys. euro, a w przypadku JST do 5 mln euro mo liwo udzielenia por czenia na ka dym etapie realizacji i finansowania przedsi wzi cia mo liwo zabezpieczenia w ramach FPU na zasadach Krajowego Funduszu Por cze Kredytowych (KFPK) w przypadku braku dofinansowania ze rodkó w UE

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Akademia Podlaska w Siedlcach Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA SA Informacja Dodatkowa do raportu kwartalnego S.A.-Q1za 2008 rok INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady przyj te przy sporz dzaniu raportu 1.1. Zastosowane zasady rachunkowo ci Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków,

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków, Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2010 r. 1 I. Ogólne zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Mariusz Ch drzy ski Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Wprowadzenie Przedsi biorczo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo