Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 137814-2011; data zamieszczenia: 01.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy"

Transkrypt

1 Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Skierniewice, woj. łódzkie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Badawczo-Rozwojowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury badawczej. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej wraz z instalacją aparatury w miejscu użytkowania oraz instruktażem stanowiskowym pracowników w zakresie obsługi i konserwacji aparatury. Pakiet I - Spektrofotometr UV-VIS Charakterystyka: 1. Spektrofotometr jednowiązkowy o zakresie długości fali nm, - źródło światła: lampa halogenowa ( nm), lampa deuterowa ( nm), - dokładność długości fali: ± 0,5 nm, powtarzalność: ± 0,1 nm, - skaning w pełnym zakresie spektrum i pomiary przy kilku długościach fali, - programowalna szybkość skanowania (do 6000 nm/min), - optyka kwarcowa z asferycznymi lustrami o zminimalizowanej stracie światła, - zakres pomiarowy: -3 do 3A, - powtarzalność fotometryczna: ± 0,0014 Abs, - stabilność linii podstawowej przy 500 nm: 0,001 A/h, - stała szerokość szczeliny: 1,4 nm, - autozerowanie, - detektor - fotodioda krzemowa stabilizowana elementem Peltier, - proces walidacji zgodny z Phamacopeią, - gniazdo pomiarowe dla próbek o wysokim zmętnieniu silnie rozpraszających promieniowanie, - uchwyt na kuwety o długości dr. optycznej nm, - minimalne wymiary komory pomiarowej (wys. x szer. x gł.) 660 x 210 x 520 mm. 2. System kuwety przepływowej: - z justowalnym uchwytem na kuwetę, - z wbudowaną pompą

2 perystaltyczną, - z przepływową kuwetą kwarcową, - sterowanie systemu bezpośrednio z poziomu oprogramowania. 3. Możliwość rozbudowy aparatury o: - system kuwety przepływowej z możliwością podłączenia do niego podajnika na co najmniej 50 prób, - justowalny uchwyt na mikrokuwety, - co najmniej 8-mo pozycyjny zmieniacz kuwet z możliwością termostatowania w zakresie temperatur od -5 do oc, - przystawkę światłowodową. 4. Komputer PC - procesor min. 2,9 GHz, - twardy dysk min 500 GB, - pamięć operacyjna min 2 GB RAM, - grafika min 512 MB, - oprogramowanie Windows 7, - monitor LCD 19, - mysz i klawiatura. 5. Zewnętrzne oprogramowanie umożliwiające kontrolę spektrofotometru, wyświetlanie, przechowywanie i eksport wyników oraz: - skanowanie i pomiar transmitancji, absorbancji i energii, - obróbka danych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, zawężanie1 do 4 -ta pochodna, interpolacja, powiększanie, wygładzanie, obliczanie powierzchni, korekcja linii bazowej, - analiza ilościowa: kalibracja z nieograniczoną ilością standardów, - analiza kinetyczna: obliczanie stałej kinetycznej zgodnie z różnymi modelami, wyświetlanie wyliczonych krzywych łącznie z krzywą pomiarową, pomiar równoległy, - automatyczne wyszukiwanie plików, - analiza jednoskładnikowa (pomiary stężenia - dowolne modele krzywych), - liniowa i kwadratowa analiza regresji, - różne pomiary stężenia, absolutnej absorbancji przy jednej długości fali z korekcją linii bazowej jednopunktową lub dwupunktową, - definiowanie własnych wzorów do przeliczania wyników pomiarów, - zmienianie linii bazowej piku, automatyczne wyszukiwanie pików. Pakiet II - Młynek rotacyjny do mielenia próbek suchych Charakterystyka: Młynek rotacyjny działający na zasadzie rozrzutu próbki przez rotor po okładzinie ciernej. - szybkość mielenia 3-4 g/s, - szybkość obrotowa rotora obr/min., - wbudowany cyklon, - granulacja zmielonej próbki <0.5mm., - regulacja wielkości cząstek, - komplet części zużywalny i zapasowych na minimum 2 lata pracy, - odbieralniki na próbki, - min. 10 szt. toreb odpylających, - samooczyszczanie młynka. Pakiet III - Jednostki systemu do pomiaru oddychania gleby 1. Pojedyncza jednostka pomiarowa - 2 sztuki: - analizator CO2 wbudowany w głowicę pomiarową (analizator gazu w podczerwieni), - zakres pomiaru w przedziale od 0 do co najmniej 800 ppm CO2, rozdzielczość pomiaru: 1 ppm, - kontrola przepływu gazu w zakresie ml/min., - wbudowany czujnik promieniowania PAR mierzący w zakresie µmoli/m2/s, - konstrukcja pozwalająca na bezobsługowe zamykanie i otwieranie komory pomiarowej - w okresach między kolejnymi pomiarami komora unosi się odsłaniając badaną powierzchnię na warunki zewnętrzne, - zapis danych na wymiennych kartach pamięci flash, - możliwość sczytania danych bezpośrednio z karty pamięci lub poprzez podłączenia stacji do komputera, - programowanie i obsługa przyrządu za pomocą przycisków funkcyjnych, - konsola pomiarowa z wyświetlaczem LCD, - wewnętrzna bateria podtrzymująca, - zasilanie zewnętrzne 12 v (niezbędne do pracy przyrządu, oddzielne dla każdej j.p.), - pomiar wymiany CO2 netto, - praca w trybie otwartym (możliwość zamiany na pracę w trybie zamkniętym) komory robocze przeźroczyste, - waga systemu: do 8 kg

3 (bez akcesoriów), - jednostka pomiarowa powinna być dostarczona wraz z walizką transportową i kablem do transferu danych o długości 100m, - w zestawie powinny się znaleźć łącznie dwa czujniki temperatury (termistorowe) i dwa czujniki wilgotności (po jednym czujniku temperatury i jednym czujniku wilgotności na jednostkę pomiarową), - możliwość pracy w sieci sterowanej poprzez jednostkę centralną (Master Controller for ACE Station Network) firmy ADC BioScientific Ltd., posiadaną przez zamawiającego. 2. Urządzenie do szybkiej edycji plików ustawień i konfiguracji: - możliwość pracy ciągłej na zasilaniu bateryjnym co najmniej 8 godzin, - ekran LCD matowy, z podświetleniem LED, co najmniej 10 cali, o rozdzielczości co najmniej 1024 na 600 pikseli, - 2 GB pamięci RAM, - dysk twardy 5400 rpm, co najmniej 250GB, - co najmniej 2 gniazda USB 2.0, - system operacyjny 32 bitowy zainstalowany w urządzeniu (Windows lub inny), - waga poniżej 1,5 kg z baterią, - wbudowany czytnik kart pamięci lub dostarczony czytnik zewnętrzny USB, - zainstalowany program do obsługi plików tekstowych. Wymagana jest aparatura fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych, posiadająca odpowiednie certyfikaty, spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne. Wymagany minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonej aparatury pomiarowej, serwis świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy aparaturę do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Miejsce dostawy: Pakiet I i II Skierniewice, ul. Waryńskiego 14. Pakiet III Skierniewice, ul. Pomologiczna 18. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

4 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia załączone do oferty III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy aparatury badawczej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia załączone do oferty III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia załączone do oferty III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia załączone do oferty III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

5 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

6 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie inne dokumenty Certyfikat CE i ISO dla pakietu I. Deklaracja zgodności - dla Pakietu II. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z właściwego rejestru) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem: 1) możliwości zmiany wysokości

7 wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, 2) możliwości zmiany terminu dostawy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od Stron. Pod pojęciem zdarzeń losowych Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska żywiołowa, strajk. Termin określony w 2 ust. 1 umowy może ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację umowy, 3) możliwości zmiany danych adresowych i podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 pok. nr 19. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 pok. nr 21 - sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu badawczego pt. Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych o akronimie HortiEnergia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3, Poddziałanie Projekty rozwojowe Nr umowy UDA-POIG / IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Spektrofotometr UV-VIS. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka: 1. Spektrofotometr jednowiązkowy o zakresie długości fali nm, - źródło światła: lampa halogenowa ( nm), lampa deuterowa ( nm), - dokładność długości fali: ± 0,5 nm, powtarzalność: ± 0,1 nm, - skaning w pełnym zakresie spektrum i pomiary przy kilku

8 długościach fali, - programowalna szybkość skanowania (do 6000 nm/min), - optyka kwarcowa z asferycznymi lustrami o zminimalizowanej stracie światła, - zakres pomiarowy: -3 do 3A, - powtarzalność fotometryczna: ± 0,0014 Abs, - stabilność linii podstawowej przy 500 nm: 0,001 A/h, - stała szerokość szczeliny: 1,4 nm, - autozerowanie, - detektor - fotodioda krzemowa stabilizowana elementem Peltier, - proces walidacji zgodny z Phamacopeią, - gniazdo pomiarowe dla próbek o wysokim zmętnieniu silnie rozpraszających promieniowanie, - uchwyt na kuwety o długości dr. optycznej nm, - minimalne wymiary komory pomiarowej (wys. x szer. x gł.) 660 x 210 x 520 mm. 2. System kuwety przepływowej: - z justowalnym uchwytem na kuwetę, - z wbudowaną pompą perystaltyczną, - z przepływową kuwetą kwarcową, - sterowanie systemu bezpośrednio z poziomu oprogramowania. 3. Możliwość rozbudowy aparatury o: - system kuwety przepływowej z możliwością podłączenia do niego podajnika na co najmniej 50 prób, - justowalny uchwyt na mikrokuwety, - co najmniej 8-mo pozycyjny zmieniacz kuwet z możliwością termostatowania w zakresie temperatur od -5 do oc, - przystawkę światłowodową. 4. Komputer PC - procesor min. 2,9 GHz, - twardy dysk min 500 GB, - pamięć operacyjna min 2 GB RAM, - grafika min 512 MB, - oprogramowanie Windows 7, - monitor LCD 19, - mysz i klawiatura. 5. Zewnętrzne oprogramowanie umożliwiające kontrolę spektrofotometru, wyświetlanie, przechowywanie i eksport wyników oraz: - skanowanie i pomiar transmitancji, absorbancji i energii, - obróbka danych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, zawężanie1 do 4 -ta pochodna, interpolacja, powiększanie, wygładzanie, obliczanie powierzchni, korekcja linii bazowej, - analiza ilościowa: kalibracja z nieograniczoną ilością standardów, - analiza kinetyczna: obliczanie stałej kinetycznej zgodnie z różnymi modelami, wyświetlanie wyliczonych krzywych łącznie z krzywą pomiarową, pomiar równoległy, - automatyczne wyszukiwanie plików, - analiza jednoskładnikowa (pomiary stężenia - dowolne modele krzywych), - liniowa i kwadratowa analiza regresji, - różne pomiary stężenia, absolutnej absorbancji przy jednej długości fali z korekcją linii bazowej jednopunktową lub dwupunktową, - definiowanie własnych wzorów do przeliczania wyników pomiarów, - zmienianie linii bazowej piku, automatyczne wyszukiwanie pików. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 80 o 2. Okres gwarancji - 20 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Młynek rotacyjny do mielenia próbek suchych.

9 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka: Młynek rotacyjny działający na zasadzie rozrzutu próbki przez rotor po okładzinie ciernej. - szybkość mielenia 3-4 g/s, - szybkość obrotowa rotora obr/min., - wbudowany cyklon, - granulacja zmielonej próbki <0.5mm., - regulacja wielkości cząstek, - komplet części zużywalny i zapasowych na minimum 2 lata pracy, - odbieralniki na próbki, - min. 10 szt. toreb odpylających, - samooczyszczanie młynka. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 80 o 2. Okres gwarancji - 20 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Jednostki systemu do pomiaru oddychania gleby. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pojedyncza jednostka pomiarowa - 2 sztuki: - analizator CO2 wbudowany w głowicę pomiarową (analizator gazu w podczerwieni), - zakres pomiaru w przedziale od 0 do co najmniej 800 ppm CO2, rozdzielczość pomiaru: 1 ppm, - kontrola przepływu gazu w zakresie ml/min., - wbudowany czujnik promieniowania PAR mierzący w zakresie µmoli/m2/s, - konstrukcja pozwalająca na bezobsługowe zamykanie i otwieranie komory pomiarowej - w okresach między kolejnymi pomiarami komora unosi się odsłaniając badaną powierzchnię na warunki zewnętrzne, - zapis danych na wymiennych kartach pamięci flash, - możliwość sczytania danych bezpośrednio z karty pamięci lub poprzez podłączenia stacji do komputera, - programowanie i obsługa przyrządu za pomocą przycisków funkcyjnych, - konsola pomiarowa z wyświetlaczem LCD, - wewnętrzna bateria podtrzymująca, - zasilanie zewnętrzne 12 v (niezbędne do pracy przyrządu, oddzielne dla każdej j.p.), - pomiar wymiany CO2 netto, - praca w trybie otwartym (możliwość zamiany na pracę w trybie zamkniętym) komory robocze przeźroczyste, - waga systemu: do 8 kg (bez akcesoriów), - jednostka pomiarowa powinna być dostarczona wraz z walizką transportową i kablem do transferu danych o długości 100m, - w zestawie powinny się znaleźć łącznie dwa czujniki temperatury (termistorowe) i dwa czujniki wilgotności (po jednym czujniku temperatury i jednym czujniku wilgotności na jednostkę pomiarową), - możliwość pracy w sieci sterowanej poprzez jednostkę centralną (Master Controller for ACE Station Network) firmy ADC BioScientific Ltd., posiadaną przez zamawiającego. 2. Urządzenie do szybkiej edycji plików ustawień i konfiguracji: - możliwość pracy ciągłej na zasilaniu bateryjnym co najmniej 8 godzin, - ekran LCD matowy, z

10 podświetleniem LED, co najmniej 10 cali, o rozdzielczości co najmniej 1024 na 600 pikseli, - 2 GB pamięci RAM, - dysk twardy 5400 rpm, co najmniej 250GB, - co najmniej 2 gniazda USB 2.0, - system operacyjny 32 bitowy zainstalowany w urządzeniu (Windows lub inny), - waga poniżej 1,5 kg z baterią, - wbudowany czytnik kart pamięci lub dostarczony czytnik zewnętrzny USB, - zainstalowany program do obsługi plików tekstowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 84. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.html Warszawa: Dostawa hali namiotowej do Muzeum Łazienki Królewskie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja.

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumsztuki.pl Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. Warszawa: Dostawa sprzętu audiowizualnego, komputerowego i umeblowania oraz dostawa i montaż systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej w Zamku SIMP w Rydzynie Numer ogłoszenia: 258069-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Page 10f5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie cyklu czterech 2-dniowych konferencji nt.: Wsparcia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa detektora liniowego z akcesoriami dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo