Twoja instrukcja użytkownika SHARP EL-6990

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SHARP EL-6990 http://pl.yourpdfguides.com/dref/539872"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania Twoja instrukcja użytkownika

2 Skrót instrukcji:... 2 Wlczenie i wylczenie dwiku przy naciskaniu klawiszy.. Znaki wywietlacza i nazwy elementów Wpisywanie znaków... 5 Kalendarz i zegar Zegar.. Rocznica Tryb rzeczy do wykonania

3 .. 15 Notatki Wydatki. 18 Edycja zapisów Kasowanie zapisów.. 21 Program tlumaczcy Kalkulator..

4 . 22 Tryb konwersji Funkcja klucza Gra Wymiana baterii Dane techniczne..

5 29 Dodatki.. 31 ZAWIADOMIENIE Firma SHARP zaleca oddzieln, pisemn archiwizacj wszystkich wanych informacji. Dane przechowywane w pamici jakiegokolwiek urzdzenia elektronicznego mog zosta utracone bd ulec modyfikacji w pewnych okolicznociach. Z tego powodu firma SHARP nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za utrat danych bd ich niezdatno do uytku spowodowan niewlaciwym uytkowaniem, naprawami, uszkodzeniami, wymian baterii oraz jej stosowaniem po wyganiciu okrelonego czasu uytkowania, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny. Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialnoci, zarówno bezporednio jak i porednio, za straty materialne bd roszczenia osób trzecich wynikajce z uytkowania tego produktu i korzystania z jego funkcji (kradziey numerów kart kredytowych, utraty lub zmiany przechowywanych informacji, itp.) Informacja zamieszczona w tej instrukcji obslugi moe ulec zmianie bez wczeniejszego powiadomienia. OSTRZEENIA Nie naley nosi urzdzenia w tylnej kieszeni spodni. Nie wolno upuszcza urzdzenia i stosowa zbyt duej sily w stosunku do niego. Nie naley poddawa urzdzenia dzialaniu skrajnych temperatur. Produkt ten nie jest wodoszczelny. Z tego powodu nie naley go uywa lub przechowywa w miejscach, gdzie moe by naraony na dzialanie plynów. Krople wody, aerozol, sok, kawa, para, pot, itp. mog take by przyczyn awarii. Urzdzenie naley czyci uywajc mikkiej i suchej ciereczki. Naley korzysta tylko z punktów serwisowych zatwierdzonych (autoryzowanych) przez firm SHARP. UWAGI Wszystkie nazwy firmy i/lub produktu s znakami handlowymi, które s zarejestrowanymi znakami handlowymi poszczególnych producentów. Pierwsze uycie Elektronicznego Banku Danych Przed pierwszym uyciem Elektronicznego Banku Danych pamitaj o wykonaniu nastpujcych czynnoci. 1. Wycignij paski izolacyjne baterii z pojemnika na baterie znajdujcego si z tylu urzdzenia. Urzdzenie uruchomi si. (Paski izolacyjne baterii zostaly zaloone w fabryce, aby zapobiec zuyciu baterii.) 2. Otwórz pokryw i nacinij przycisk RESET. Pojawi si komunikat,,reset?". 3. Nacinij przycisk 2nd, a nastpnie ENTER. Powinien pojawi si komunikat,,reset!". Elektroniczny Bank Danych zostal przygotowany do pracy. Ustaw nastpnie dat i czas zegara (patrz strona 6). Uwaga: Do naciskania przycisku RESET uywaj dlugopisu lub podobnego przedmiotu. Nie stosuj przedmiotu z kruchym lub ostrym zakoczeniem. Postpowanie w przypadku nieprawidlowego dzialania spowodowanego zlymi warunkami W przypadku, gdy urzdzenie jest wystawione na dzialanie silnych zewntrznych zaklóce elektrycznych moe si zdarzy (w rzadkich przypadkach), e funkcje nie bd dzialaly, a dane bd wywietlane nieprawidlowo. W takich przypadkach naley wykona nastpujce czynnoci przedstawione poniej. 1. Nacinij przycisk RESET. 2. Kiedy pojawi si komunikat,,reset?", nacinij jakikolwiek przycisk Z WYJTKIEM 2nd i ENTER. Jeeli pierwsza procedura nie zadziala, postpuj zgodnie z nastpn procedur w celu odwieenia pamici urzdzenia. W tym przypadku wszystkie przechowywane dane zostan skasowane. 1. Nacinij przycisk RESET. 2. Kiedy pojawi si komunikat,,reset?", nacinij 2nd, a nastpnie ENTER. 1 Funkcja automatycznego wylczania Jeeli aden z klawiszy nie zostal nacinity przez okolo 7 minut, urzdzenie automatycznie si wylczy w celu zaoszczdzenia baterii. Podwietlenie Podwietlenie pozwala na podgld wywietlacza i prac z urzdzeniem nawet przy slabym owietleniu. Nacinicie przycisku BackLight spowoduje podwietlenie wywietlacza na caly okres pracy z urzdzeniem. Funkcja ta wylczy si automatycznie, jeeli w czasie przerwy w pracy urzdzenie nie zarejestruje nacinicia klawiszy. W celu wylczenia podwietlenia nacinij ponownie przycisk BackLight. Podwietlenie moe nie by wlczone przez nastawiony czas trwania przerwy lub moe nie dziala, jeeli poziom naladowania baterii jest niski. Podwietlenie nie dziala w trybie pracy PC Link (polczenia z komputerem PC). Nie korzystaj niepotrzebnie z podwietlenia. Poniewa podwietlenie pobiera energi z baterii podwietlenia, nadmierne wykorzystywanie tej funkcji wplynie w znaczcy sposób na skrócenie ywotnoci baterii. Ustawianie podwietlenia Funkcja podwietlenia moe zosta tak zaprogramowana, aby wylczyla si samoczynnie po okrelonej przerwie. 1. Nacinij 2nd MENU, wybierz,,bl TIME SET" uywajc przycisków lub i nacinij ENTER. 2. Uywajc przycisków lub, wybierz podany czas trwania przerwy (10, 20, 30 sekund) i nacinij ENTER. Ustawianie kontrastu wywietlacza LCD 1. Nacinij 2nd MENU, wybierz,,lcd CONTRAST" uywajc przycisków lub i nacinij ENTER. 2. Nacinij przycisk lub w celu przyciemnienia/rozjanienia wywietlacza (w skali od 1 do 8). 3. Po zakoczeniu nacinij ENTER. Wlczenie i wylczenie dwiku przy naciskaniu klawiszy 1. Nacinij 2nd MENU, wybierz,,key TONE" (dwik klawiszy) uywajc przycisków lub i nacinij ENTER. 2. Wybierz funkcj wlczenia/wylczenia (on/off) dwiku uywajc przycisków lub. 3. Po zakoczeniu nacinij ENTER. Sprawdzanie pamici Nacinij 2nd MENU, wybierz,,memory CHECK" (sprawdzanie pamici) uywajc przycisków lub i nacinij ENTER. Pojawi si komunikat wskazujcy ilo wolnej pamici. Poprzedni obraz pojawi si po dwóch sekundach. 2 Znaki wywietlacza i Nazwy Elementów Znaki wywietlacza Alarm godzinowy: Alarm godzinowy jest wlczony i bdzie dzwonil co godzina. Znak planu: Pojawia si w momencie, gdy czas zegara osignie tzw. czas przypomnienia (Reminder time) lub czas startu (Start time) pozycji w planie. Znak ten znika, kiedy czas osiga czas kocowy (End time) pozycji w planie. Znak rocznicy: Pojawia si w momencie, gdy nadchodzi szczególny dzie. Ukazanie si tego znaku zaley od ustawienia funkcji przypomnienia rocznicy (Anniversary Reminder). Znak przewijania w gór: Oznacza, e istnieje wicej informacji powyej aktualnego ekranu (Nacinij. ) Znak przewijania w dól: Oznacza, e istnieje wicej informacji poniej aktualnego ekranu (Nacinij.) Znak wielkich liter: Wpisywane bd wielkie litery. Aby wprowadzi male litery nacinij przycisk CAPS w celu wylczenia funkcji,,wielkich liter". Dwik przycisków: Dwik przycisków jest wlczony. Tryb edycji: Zapis na wywietlaczu moe by edytowany. Funkcja 2nd: Znak wskazuje, e zostal nacinity przycisk 2nd i pozwala na wprowadzanie znaków i korzystanie z funkcji zaznaczonych na czerwono ponad niektórymi przyciskami. Alarm dzienny: Alarm dzienny jest wlczony i ustawiony tak, aby wylczy si o okrelonej godzinie kadego dnia.

6 Twoja instrukcja użytkownika

7 Znak slabej baterii: Wskazuje na bardzo niski poziom naladowania baterii. (Wymie bezzwlocznie bateri na now.) Znak klucza: Funkcja klucza jest aktywna. (Dane nie mog by odczytywane bez wprowadzenia hasla). Przyklady ekranów zaprezentowane w tej instrukcji ukazuj jedynie symbole potrzebne do kadego wyjanienia. 3 Nazwy elementów Przycisk wyczy/wyczy wprowadzone dane Wywietlacz Przycisk zasilania wlczony/wylczony Przyciski nawigacji kursora Przyciski trybów Port opcjonalny (3-pinowe opcjonalne gniazdko) Przyciski przeszukiwania Przycisk RESET Opis przycisków : Przycisk ENTER (wprowad/potwierd) : Przycisk EDIT (edytuj) : Przycisk DELETE (skasuj) : Przycisk BACK SPACE (cofnij) : Przycisk INSERT (wstaw) : Przycisk SYMBOL (symbol) : Przycisk funkcji 2nd Nacinij przycisk 2nd w celu wlczenia drugiej funkcji przypisanej do danego przycisku. Aktywuje take znaki specjalne przypisane do przycisków numerycznych. : Przycisk CAPS (wielkich liter) Dziala jak CAPS LOCK (przycisk funkcyjny do zmiany wielkoci liter). Jest wykorzystywany do wpisywania wielkich i malych liter. W tej instrukcji przyciski s reprezentowane przez symbole, na przyklad: & & : wskazuje przycisk,,&" 7: wskazuje przycisk numeryczny,,7". 4 Wpisywanie znaków Przesuwanie kursora Przesu kursor naciskajc,, lub. Inne znaki Nacinij przycisk SMBL w celu wywietlenia trybu wprowadzania symboli. Tryb ten pozwala na wybór sporód 32 symboli i znaków. Aby wstawi podany symbol/znak specjalny nacinij przycisk SMBL odpowiedni ilo razy w miejscu, gdzie chcialby wstawi dany znak. Znaki przypisane do przycisku SMBL: Wpisywanie znaków 1. Wpisywanie liter i cyfr Domylne wielko wprowadzanych liter jest ustawiona jako mala. W celu wpisania wielkich liter, wlcz funkcj,,caps" (wielkie litery) poprzez nacinicie CAPS. Aby wprowadzi cyfry, nacinij wlaciwy przycisk numeryczny. Wprowadzanie poprawek 2. Wpisywanie symboli graficznych i znaków specjalnych Tabela wykazu przycisków dla znaków specjalnych. Przycisk 2nd 0 2nd 3 2nd 6 2nd 9 Znak ) # ^ ( Przycisk 2nd 1 2nd 4 2nd 7 2nd ' Znak! $ & ' Przycisk 2nd 2 2nd 5 2nd 8 2nd / * : 1. Wstawianie i modyfikowanie znaków. Nacinij przycisk INS jeden lub dwa razy w celu wstawienia lub modyfikacji znaków. 2. Kasowanie znaków Przycisk C CE moe by wykorzystywany do kasowania danych w trybie kalkulatora i wspólczynnika przeliczeniowego w trybie konwersji. Przycisk DEL i BS moe by wykorzystywany do kasowania znaków. Przycisk DEL moe take by uywany do usuwania zapisów. 5 Kalendarz i zegar Uwaga Tryby Kalendarza, Planu, Wydatków i Zegara pozwalaj na wprowadzenie wymaganej daty i czasu pomidzy dniem 1-ego stycznia 1950 roku i 31 grudnia 2150 roku. Przy próbie wprowadzenia niewlaciwego czasu lub daty nie bdziesz mógl przesun kursora do pozycji wpisania daty oraz zapisa czasu i daty poprzez nacinicie przycisku ENTER. Wprowad poprawne wartoci i nacinij ponownie przycisk ENTER. W pamici urzdzenia znajduj si 43 miasta posegregowane wedlug stref czasowych (patrz strona 31). Ustawianie zegara lokalnego 1. W przypadku, gdy wywietlacz jest w innym trybie lub w trybie zegara wiatowego, nacinij przycisk CLOCK, aby uruchomi tryb zegara lokalnego. Uwaga: Jeli obowizuje czas letni (DST),ustaw najpierw funkcj DST jako WLCZON. Procedura ta zostala opisana na stronie 7,,Ustawianie funkcji czasu letniego WLCZ/WYLCZ". 2. Nacinij przycisk EDIT. Urzdzenie uruchomi tryb ustawiania zegara. Zegar Urzdzenie posiada tryb zegara lokalnego (Home Clock) i tryb zegara wiatowego (World Clocksi kombinacja symboli. Uwaga: Alarm bdzie dzwonil nawet, gdy urzdzenie jest wylczone. 8 Telefon Urzdzenie posiada trzy kategorie list adresowych: Slubow (Business), Osobist (Personal) i Inne (Others). TEL, wybierz wlaciw kategori uywajc przycisków lub i nacinijbaczy daty, do których przypisane zostaly: plan, rzeczy do wykonania, rocznica. (Plan) (Rzeczy do wykonania) (Rocznica) Nacinij przycisk. czasu kocowego pozostanie w obrbie okrelonego dnia). 6. Wprowad 11:00 AM dla czasu kocowego i nacinij. 7. wybierzesz,,no" (nie) alarm planu nie zadzwoni. kontynuowa przejd do punktu Wprowad wlaciw godzin do funkcji przypominania i nacinij przycisk. Alarm planu zadzwoni o ustalonej godzinie przed czasem startowym. Moesz wpisa jakkolwiek liczb pomidzy 00 i 99. Uwaga: Wprowadzaj liczby w formacie dwucyfrowym. 9. mona wpisa 96 znaków alfanumerycznych. 10. Nacinij ENTER w celu zapisania pozycji w planie. sekund, nawet jeeli urzdzenie jest wylczone. Aby wylczy alarm nacinij jakikolwiek przycisk. Wyszukiwanie sekwencyjne 1. Nacinij przycisk SCHEDULE raz lub dwa razy, aby uruchomi tryb planu. 2. przycisk SCHEDULE raz lub dwa razy, aby uruchomi tryb planu. 2. Ustaw wlaciw dat. Wybierz kolejno pola: miesic, dzie, rok i wpisz wlaciw liczb. 3. przycisków NEXT lub PREV pozwoli zobaczy pozycje przypadajce na ten dzie. Rocznica W trybie rocznicy moesz okreli miesic i dzie (np. rocznic lubu lub urodziny). W przypadku, gdy data zostanie zapamitana jako rocznica, w kalendarzu pojawi si przy niej symbol flagi (parz strona 12). Nastpnie w okrelonym terminie ukae si znak rocznicy. Maksymalna ilo znaków dla kadego opisu wynosi 96 znaków alfanumerycznych. Wpis <Przyklad>,,Urodziny Nancy" s 12 lutego. 1. Nacinij EDIT. Pojawi si ekran wpisu rocznicy wraz z dat. 3. Wpisz dat, 02 w pole miesic i 12 w pole dzie. 4. Nacinij. dat przypomnienia w zakresie od 0 do Nacisnij. 7. Wpisz,,Nancy's Brithday" (urodziny Nancy). 8. Nacinij ENTER, aby zapamita rocznic. Nacinij EDIT. MEMO/ANN raz lub dwa razy, aby uruchomi tryb rocznicy. 2. Nacinij przycisk NEXT lub PREV, aby przeszuka spis. 12 w pole miesic oraz 10 i 2003 w kolejne pola. 4. aby ustawi status jako,,pending" (nie zalatwione). 6. W polu opis, wpisz co naley zalatwi do danego dnia. Wpisz,,Visit HK Exhibition" (odwiedzi wystaw HK). Maksymalnie mona wpisa 96 znaków alfanumerycznych. 7. Nacinij ENTER, aby zapamita zapis rzeczy do wykonania. Wyszukiwanie wedlug daty pozycje, status zalatwione. 1. Nacinij NEXT lub PREV, aby wybra pozycj w trybie rzeczy do wykonania. 3. Nacinij EDIT, aby wej w pole status. 4. MEMO/ANN raz lub dwa razy, aby uruchomi tryb notatek. Pojawi si ekran wyszukiwania w trybie notatek. 2. Nacinij NEXT lub PREV, aby wyszuka zapis. Wyszukiwanie bezporednie 1. Nacinij MEMO/ANN raz lub dwa razy w celu uruchomienia trybu notatek. Pojawi si ekran wyszukiwania. 2. Wpisz pierwsze litery poszukiwanej notatki (np.,,pass"). Mona maksymalnie wpisa 10 liter. 3. MEMO/ANN raz lub dwa razy, aby uruchomi tryb notatek. Twoja instrukcja użytkownika

8 2. Nacinij EDIT i wpisz poniszy tekst. Passport No. 12AB przyklady posiadaj format MM-DD-YYYY (miesic-dzie-rok). 4. W razie potrzeby wpisz dat. 5. Nacinij domylnych kategorii do wyboru. Meals (jedzenie) Hotel (hotel) Car (samochód) Phone (telefon) Fares (oplaty) Ener't - Entertainment (Rozrywka) Tips (napiwki) Misc Miscellaneous (róne) Nacinij przycisk, i wpisz Maksymalnie mona wprowadzi 12 cyfr. 8 Nacinij. 9. Wybierz,,PAYMENT" (form platnoci) uywajc przycisków NEXT lub PREV. Istniej 4 podstawowe formy platnoci do wyboru. Cash (gotówka) Check (czeki) Card (karta) Others (inne)... Wpis <Przyklad> Dzie 18 sierpnia, Kupile bilety lotnicze na podró slubow, które kosztowaly 1200$. 1. Nacinij lub, aby wybra,,expense" (wydatki), nastpnie nacinij ENTER. Pojawi si ekran wyszukiwania wydatków. 3. Nacinij EDIT. Pojawi si ekran z polem do wpisywania wydatków. Wywietli si take bieca data Nacinij przycisk, wybierz,,yes" (tak) lub,,no" (nie) uywajc przycisków NEXT lub PREV w polu,,receipt" (pokwitowanie). 11. Nacinij, i wpisz,,flight ticket" (Bilet lotniczy) w polu,,memo" (notatki). 12. Nacinij ENTER, aby zapisa dane. Raport podsumowujcy 1. Nacinij TO DO/EXPENSE raz lub dwa razy w celu uruchomienia trybu wydatków. 2. Nacinij przycisk lub, aby wybra,,report" (raport), nastpnie nacinij ENTER. 3. Wpisz pocztkow dat, od której ma by sporzdzony raport wydatków (np. 10 lipiec, 2003). 4. Nacinij przycisk, aby przesun kursor do daty kocowej. 5. Wpisz dat kocow, do której ma by sporzdzony raport wydatków. (10 sierpnia 2003). 6. Nacinij ENTER. Zostanie wywietlony pelen raport za podany okres. Przewi stron, uywajc przycisków lub. Przypomnienie Wyszukiwanie sekwencyjne 1. Nacinij lub, aby wybra,,expense" (wydatki), nastpnie nacinij ENTER. Pojawi si ekran wyszukiwania wydatków. 3. Nacinij NEXT, aby zobaczy nastpna pozycj, PREV, aby zobaczy poprzedni. Wyszukiwanie wedlug daty 1. Nacinij TO DO/EXPENSE raz lub dwa razy. 2. Nacinij lub, aby wybra,,expense" (wydatki), nastpnie nacinij ENTER. Pojawi si ekran wyszukiwania wydatków. 3. Wpisz dat, któr chcesz wyszuka. 4. Nacinij ENTER. Przewi stron, uywajc przycisków lub. 19 Edycja kategorii Moesz dla wlasnej wygody zmieni nazw kategorii. 1. si ekran edycji kategorii. 3. Nacinij EDIT. 5. Usu ustawion nazw kategorii uywajc przycisków DEL lub BS. 6. Wpisz now nazw kategorii, np. Books (ksiki). Nazwa kategorii moe maksymalnie sklada si z 7 znaków. 7. Nacinij ENTER. Jeeli jest to niezbdne powtórz kroki od 3 do Nacinij ENTER. Wszystkie zmiany zostan zapisane. 1. Wywietl zapis we wlaciwym trybie. 2. Nacinij EDIT. Pojawi si ekran trybu edycji. 3. Edytuj dane. zapis we wlaciwym trybie. 2. Nacinij DEL. Pojawi si komunikat potwierdzenia. Aby anulowa kasowanie, nacinij C CE. 3. Wprowad wlaciwe slowo i nacinij ENTER. Zostanie wywietlony odpowiednik w jzyku angielskim lub hiszpaskim. Pole j. Wprowadzaj poprawnie znaki europejskie i odstpy. W przeciwnym razie urzdzenie moe nie by w stanie poprawnie wyszuka danego slowa. W pole,,j. hiszpaski" moesz wprowadzi nastpujce litery. Nacinij odpowiedni przycisk litery stosown ilo razy, po naciniciu SMBL. Przycisk A C E I Litery Przycisk N O U Y Litery Pole j. hiszpaski Pojawienie si malego symbolu,," lub,,", oznacza, e slowo sklada si z wikszej iloci liter. Aby zobaczy pozostale litery slowa, które nie mog by wywietlone na ekranie, uyj przycisków lub w celu przewinicia obrazu. W przypadku, gdy nie ma odpowiednika w danym jzyku, pojawia si komunikat,,not FOUND!" (nie znaleziono). Wtedy zostanie wywietlone nastpne slowo w kolejnoci alfabetycznej. Nacinij przycisk NEXT lub PREV, aby przewin list slów lub wprowad nowe slowo uywajc klawiatury i nacinij ENTER w celu wyszukania. áàâä ç éèêë íìîï óoôö úuuü y y Ustaw funkcj,,caps" jako wlczon (ON), aby wprowadzi wielkie litery. 21 Kalkulator Urzdzenie posiada kalkulator, na którym mona wykonywa dzialania arytmetyczne do 12 cyfr. Tryb kalkulatora uruchamia si poprzez nacinicie przycisku CALC/CONV stosown ilo razy. Za kadym razem, kiedy naciskany jest powyszy przycisk na ekranie pojawia si inny tryb (obraz wywietlany na ekranie zmienia si jak nastpuje): Tryb kalkulatora (Calculation mode) Tryb przeliczania waluty (Currency Conversion Mode) Tryb konwersji na system metryczny (Metric Conversion Mode)... Przed wykonaniem jakichkolwiek oblicze, nacinij dwukrotnie C CE, aby oczyci ekran (wyzerowa). Urzdzenie powiadomi o wystpieniu bldu, jeeli cz calkowita bdca wynikiem obliczenia przekracza 12 cyfr, liczba w pamici przekracza 12 cyfr, bd liczba jest dzielona przez zero. (pojawi si komunikat,,e") Nacinij C CE, aby usun komunikat o bldzie. Przyklad (24+2) 4= Dzialanie Obliczenie mieszane = Powtarzajce si obliczenie z uyciem stalej. Druga liczba jest wartoci stal (+ dodawanie, - odejmowanie, dzielenie) = 45 = Pierwsza liczba jest wartoci stal (x mnoenie) 68 x 25 = 40 = Procenty 200 x 10 % 9 36 % % % Pierwiastek 25-9 = n A 4x== Dzielenie 8 = Funkcja pamici CM 25 x 5 M M M+ RM x 145 = Wywietlanie = = x 25 = 68 x 40 = 10% z 200 procent 9 z 36 podniesienie o 10% obnika o 20% M M M M /8 25 x 5 = -) 84 3 = +) (Razem)= x 145 = ( x 10 = ) E Tryb konwersji Za kadym razem, kiedy naciskany jest przycisk CALC/CONV obraz wywietlany na ekranie zmienia si jak nastpuje: Tryb kalkulatora (Calculation mode) Tryb wymiany waluty (Currency Conversion Mode) Tryb konwersji na system metryczny (Metric Conversion Mode)... Tabela konwersji Wzór konwersji Jednostka 1 Jednostka 2 Dostpnych jest 5 przelicze waluty Wzory konwersji na system metryczny cal centymetr (cm) jard metr (m) mila kilometr (km) Fahrenheit (of) Celsius (oc) stopy metr (m) uncja (oz) gram (g) funt (lb) kilogram (kg) US galon (gal) litr (l US) UK galon (gal) litr (l UK) Uwaga: Wynik konwersji moe by obarczony niewielkim bldem obliczeniowym, spowodowanym zaokrgleniem. Wynik ma jedynie charakter orientacyjny. Tryb przeliczania waluty Tryb wymiany waluty posiada 5 rodzajów programowalnej konwersji. Kady z nich pozwala na wykonywanie 12-cyfrowych oblicze. Ustawianie nowego kursu wymiany <Przyklad> Ustaw nastpujcy kurs wymiany: 1 = 1. Twoja instrukcja użytkownika

9 45$ 1. Nacinij CALC/CONV odpowiedni ilo razy, aby uruchomi tryb przeliczania waluty. 2. Nacinij przycisk NEXT lub PREV, aby wybra wlaciwy rodzaj konwersji. 3. Nacinij EDIT. Pojawi si ekran trybu zmiany ustawie. Nastawione nazwy walut mog by tutaj zmienione. 4. W razie potrzeby zmie walut po lewej stronie, nastpnie nacinij. Uwaga: Dla nazwy waluty mona wprowadzi maksymalnie 4 znaki. 5. W razie potrzeby zmie walut po prawej stronie i nacinij Wpisz kurs wymiany: Maksymalnie mona wpisa 12 znaków numerycznych dla kursu wymiany. Jeeli musisz skasowa kurs wymiany, nacinij C CE. 7. Nacinij ENTER, aby zapamita ustawienia. Przeliczanie waluty Pamitaj, aby ustawi kurs wymiany przed uruchomieniem konwersji. <Przyklad $> 1. Nacinij CALC/CONV odpowiedni ilo razy, aby uruchomi tryb przeliczania waluty. 2. Nacinij przycisk NEXT lub PREV, aby wybra wlaciwy rodzaj konwersji. 3. Wprowad warto. (np. 50 ) 4. Nacinij. ( 50 = ok. 72.5$) Tryb konwersji na system metryczny Tryb konwersji na system metryczny pozwala na 12-cyfrowe obliczenia. Konwersja na system metryczny <Przyklad> Przelicz 68oF na oc 1. Nacinij CALC/CONV odpowiedni ilo razy, aby wybra tryb konwersji na system metryczny. 2. Nacinij NEXT lub PREV, aby wybra odpowiedni stopie konwersji. <Przyklad $ > 5. Wprowad warto. (np. 120$) 6. Nacinij. (120$= ok ) Aby zmieni kierunek konwersji nacinij lub. Nacinij C CE, aby skasowa wynik obliczenia. 3. Wprowad warto,,68". 4. Nacinij. (68oF=ok. 20 oc) Nacisnij C CE, aby skasowa wynik obliczenia. 24 Funkcja klucza Funkcja klucza pozwala na zabezpieczenie zapisów haslem tak, eby nieupowaniona osoba nie miala do nich dostpu. Haslo moe maksymalnie sklada si z 6 znaków. Zmiana hasla 1. W trybie zegara lokalnego, nacinij 2nd SECRET. Pojawi si ekran wprowadzania hasla. 2. Wprowad biece haslo. 3. Nacinij ENTER. Pojawi si ekran ustawiania funkcji klucza. 4. Wybierz,,EDIT PASSWORD" (edytuj haslo), uywajc przycisków lub, nastpnie nacinij ENTER. 5. Wprowad nowe haslo. 6. Nacinij ENTER. 7. Kiedy pojawi si komunikat,,reconfirm!" (potwierd), wprowad ponownie haslo, nastpnie nacinij ENTER. Rejestracja hasla Na wszelki wypadek zrób pisemn kopi hasla. Miej take na uwadze fakt, e male i due litery w hale s rozrónialne. 1. Nacinij 2nd SECRET w trybie zegara lokalnego. Pojawi si ekran wprowadzania hasla. 2. Wpisz znaki, które chcesz zastosowa. 3. Nacinij ENTER. 4. Kiedy pojawi si komunikat,,reconfirm!" (potwierd), wprowad ponownie haslo, nastpnie nacinij ENTER. Funkcja klucza zostanie uaktywniona. Wylczanie funkcji klucza 1. W trybie zegara lokalnego, nacinij 2nd SECRET. Pojawi si ekran wprowadzania hasla. 2. Wprowad aktualne haslo, nastpnie nacinij ENTER. 3. Wybierz,,UNLOCK DATA" (odblokowanie dostpu do danych) uywajc przycisków lub, nastpnie nacinij ENTER. Pojawi si komunikat UNLOCK DATA?" (odblokowa dostp do danych?). 4. Nacinij ENTER, aby skasowa haslo i wylczy funkcj klucza. 25 Dostp do zapisów W przypadku, gdy funkcja klucza jest wlczona i naciskasz TEL, MEMO/ANN, TO DO/EXPENSE lub wybierasz tryb planu itp., pojawi si ekran wprowadzania hasla. 1. Wpisz haslo, nastpnie nacinij ENTER. Miej na uwadze fakt, e male i due litery w hale s rozrónialne. Pojawi si ekran trybu docelowego. Gra Nacinij przycisk GAME raz lub dwa razy, aby uruchomi gr,,blackjack" (oczko) lub,,alpha ATTACK" (atak alfa). Za kadym razem, kiedy naciniesz przycisk GAME, zostanie uruchomiona inna gra. 4. Nacinij SPACE, aby zobaczy karty,,w swojej rce". Za kadym razem, kiedy naciniesz SPACE rozdawana jest nowa karta. J" (doker),,,q" (dama) i,,k" (król) s warte 10.,,A" (as) moe by liczony jako 1 i 11. Kiedy dwie pierwsze karty s asami (,,A") i odkryta karta jest,,j",,,q" lub,,k" masz oczko (,,BALCKJACK"). 5. Nacinij ENTER, aby zatrzyma rozdanie kart. Karty krupiera i wyniki s wywietlane. W przypadku wygranej, twój wynik miga, a stawka zostaje podwojona. Kiedy wygrywasz uzyskawszy,,oczko", twoja stawka jest potrajana. Twoje karty Karty krupiera Oczko (dwadziecia jeden) Pobierz karty w taki sposób, aby liczba punktów w kartach byla najblisza 21 i nie przekraczala tej wartoci. 1. Nacinij przycisk GAME raz lub dwa razy, aby uruchomi tryb gry. 2. Nacinij ENTER, aby rozpocz gr. Twoje etony Twoja stawka Twoje etony Twój wynik Wynik krupiera Twoja stawka Twoje etony Dwie karty z lewej strony zostaly rozdane tobie. (Jedna jest odkryta, a druga zakryta.) 3. Potwierd stawk (max 10), migajc w lewej czci ekranu, lub wprowad nisz stawk. 6. Nacinij ENTER, aby uruchomi tryb gry. Brak etonów do obstawiania oznacza koniec gry. Aby zakoczy gr, nacinij jakikolwiek przycisk trybu. Twoje etony zostan zachowane na nastpn gr. Aby ustawi z powrotem ilo etonów na 30, nacinij DEL i ENTER w trybie gry. 26 Atak Alpha Wpisuj znaki (A do Z, 0 do 9), wywietlane w dolnej czci ekranu, aby je usun. Gra jest moliwa na 20 poziomach rónicych si prdkoci. 1. Nacinij przycisk GAME raz lub dwa razy, aby wywietli nastpujcy ekran trybu gry. 2. Wprowad numer poziomu (dwie cyfry od 01 do 20). 01: wolny poziom, 20: szybki poziom 3. Nacinij ENTER, aby rozpocz gr. 4. Nacinij przycisk odpowiadajcy pierwszemu znakowi, wywietlanemu po lewej stronie przy dolnej krawdzi ekranu. W tym przypadku naciskaj przyciski w kolejnoci: E Y 3 K W.) Naciskanie wlaciwych przycisków, we wlaciwej kolejnoci powoduje kasowanie znaków. Kiedy na kadym poziomie wywietlanych jest 12 znaków, gra jest kontynuowana na wyszym (szybszym) poziomie (a do 20). Nie ukazywanie si znaków na ekranie oznacza koniec gry. Pojawia si wtedy na ekranie komunikat z poziomem, na którym gra zostala ukoczona. Aby skoczy gr, nacinij przycisk C CE lub jakikolwiek przycisk trybu. 27 Wymiana baterii Stosowane baterie Typ Model Bateria litowa Bateria litowa CR2032 CR2032 Wymiana baterii podtrzymujcej prac urzdzenia Liczba 1 1 Zastosowanie Praca urzdzenia Podwietlenie Termin wymiany baterii Kiedy wywietlany jest symbol,,batt", naley bezzwlocznie wymieni bateri podtrzymujc prac urzdzenia na now. Pojemnik na bateri podtrzymujc prac urzdzenia jest opisany jako,,operation" pod pokryw pojemnika. W przypadku, gdy poziom naladowania baterii jest niski, alarm moe nie dzwoni oraz funkcja podwietlenia moe nie dziala poprawnie. Kontynuowanie pracy z urzdzeniem przy slabo naladowanej baterii moe spowodowa modyfikacj lub utrat danych zapisanych w pamici. Zawarto pamici moe take zosta utracona na skutek niewlaciwej wymiany baterii, bd lekcewaenia poniszych instrukcji. Ostrzeenia: Funkcja PC Link (polczenia z Komputerem PC) moe nie by dostpna, gdy poziom naladowania baterii jest zbyt niski. Funkcja raportu wydatków moe nie dziala, gdy poziom naladowania baterii jest zbyt niski. Twoja instrukcja użytkownika

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Przy niskim poziomie naladowania baterii, funkcje wprowadzania nowych danych i edycja danych zapisanych w pamici, mog nie by moliwe w niektórych trybach. si plynu do oczu moe spowodowa powane obraenia. Nie pozostawiaj wyczerpanych baterii w urzdzeniu. Nie stosuj rónych typów baterii lub czciowo uywanych. Wló bateri tak, aby biegun dodatni (+) byl skierowany w odpowiedni stron. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, poniewa mog eksplodowa. Przechowuj baterie w miejscu niedostpnym dla dzieci. Kiedy baterie s bliskie wyczerpania, wymontuj natychmiast baterie z urzdzenia, aby unikn wycieku lub korozji wewntrz urzdzenia. Poniewa baterie zostaly zamontowane w urzdzeniu jeszcze w fabryce, mog one ulec wyczerpaniu przed uplywem terminu wanoci. 28 Wymiana baterii podwietlenia Kiedy nie mona uruchomi podwietlenia (z wylczeniem przypadku, kiedy wywietlany jest symbol,,batt" lub urzdzenie dziala w trybie PC Link), wymie bateri podwietlenia. Postpuj zgodnie z krokami podanymi na stronie 29. Nacinij ON, aby wylczy urzdzenie. 2. Nie stosuj olówka lub innego przedmiotu z ostrym zakoczeniem. 4. Zamontuj now bateri, tak aby biegun dodatni (+) byl skierowany do góry. 5. W razie potrzeby powtórz kroki 3 i 4, aby wymieni drug bateri. 6. Zamontuj z powrotem pokryw pojemnika i przykr rub. 7. Zasilanie zostanie wlczone 2, 3 sekundy po naciniciu przycisku ON. 8. Ustaw wlaciwy czas na zegarze. Ostrzeenie: Ustawienia zegara i/lub inne ustawienia i zapisy mog zosta utracone, w przypadku gdy baterie zostan wymontowane na dluszy czas. Wymie baterie najszybciej jak to jest moliwe. Upewnij si, czy po wymianie baterii wszystkie ustawienia s ustawione poprawnie. Dane techniczne Model: Nazwa produktu: Wywietlacz: Pami: Obszar uytkowy: EL-6990 Elektroniczny Bank Danych 14 kolumn x 5 wierszy z podwietleniem 256 KB pami stala pólprzewodnikowa ok. 250 KB A) W przypadku spisu telefonów: max. 290 zapisów B) W przypadku innych zapisów: max zapisów Zapisy mog by zapamitywane dopóki obydwa rodzaje (A i B) nie osign 250 KB ±60 sekund/miesic (przy 25oC/77oF) Rok, miesic, dzie, dzie tygodnia, godzina, minuta, sekunda, AM/PM, nazwa miasta tryb 12-godzinny/24godzinny (przelczalny), 3 rodzaje formatu daty (przelczalne), funkcja zegar wiatowego, funkcja czasu letniego, alarm dzienny/godzinowy/planu Wprowadzanie i wywolywanie nazwiska, imienia, firmy, tel. domowego, tel. slubowego, faksu, tel. komórkowego, adresu , adresu, miasta, województwa, kodu pocztowego, pastwa, notatek Daty od stycznia 1950 do grudnia Potwierdzenie wpisów w trybie planu, rzeczy do wykonania, rocznicy moe by dokonane poprzez umieszczenie znaków po prawej stronie daty 29 Tryb zegara Dokladno: Wywietlanie: System zegara: Tryb telefonu: Tryb kalendarza: Tryb planu: Tryb rocznicy: Tryb rzeczy do wykonania: Tryb notatek: Tryb wydatków: Wprowadzanie i wywolywanie pozycji planu (rok, miesic, dzie, godzina i minuta), alarm planu i opis Wprowadzanie i wywolywanie miesica, dnia i opis rocznic Wprowadzanie i wywolywanie zapisów rzeczy do wykonania (na podstawie daty, priorytetu i opisu) Wprowadzanie i wywolywanie notatek Wprowadzanie i wywolywanie zapisów wydatków (data, kategoria, kwota, forma platnoci, pokwitowanie i notatki), raport podsumowujcy za podany okres, pokazujcy wielko wydatków w wybranej kategorii: jedzenie, hotel, samochód, telefon, oplaty, rozrywka, napiwki, róne Z angielskiego na hiszpaski i odwrotnie, ok slów dla kadego jzyka 12 cyfrowy (z symbolem wskazujcym wykonywane obliczenie) dodawanie, odejmowanie, mnoenie, dzielenie, procenty, potgowanie, pierwiastkowanie, obliczanie z wykorzystaniem pamici, itp. Program tlumaczcy: Tryb kalkulatora: Tryb przeliczania waluty/konwersji: 12 cyfr, 14 kombinacji: 5 rodzajów przeliczania walut i 9 konwersji na system metryczny Tryb gry: 2 gry Funkcja klucza: Zabezpieczenie dostpu poprzez haslo Zuycie energii: 0.05 W Temperatura pracy: 0oC ~ 40 oc (32oF ~ 104 of) ródlo zasilania: Bateria podtrzymujca prac urzdzenia: 3.0V (DC) (Bateria litowa CR2032 x 1) Bateria podwietlenia: 3.0V (DC) (Bateria litowa CR2032 x 1) Funkcja automatycznego wylczania: ok. 7 minut. Okres uytkowania baterii: Bateria podtrzymujca prac urzdzenia (przy 25 oc/77 of) Ok godzin Kiedy dane s wywietlane w sposób cigly Ok. 800 godzin Kiedy dane s wyszukiwane przez 5 minut i wywietlane przez 55 minut w cigu godziny. Ok. 1 roku Kiedy urzdzenie jest wylczone i dziala zegar. Bateria podwietlenia (przy 25 oc/77 of) Ok razy Kiedy podwietlenie jest wlczone przez 10 sekund i wylczone przez 50 sekund w cigu minuty. Waga: Ok. 111 g (0.245 lb.) (razem z bateriami) Wymiary: Otwarte: mm (szeroko) x mm (glboko) x 9.5 mm (wysoko) 5-5/8" (szeroko) x 6-11/16" (glboko) x 3/8" (wysoko) Zamknite: mm (szeroko) x 88.0 mm (glboko) x mm (wysoko) 5-5/8" (szeroko) x 3-15/32" (glboko) x 17/32" (wysoko) Akcesoria: 2 baterie litowe (zamontowane), instrukcja obslugi 30 Dodatki A. Nazwy i numery stref czasowych miast w zegarze Numer Miasto strefy 0 TONGA AUCKLAND 1 WELLINGTON 2 NOUMEA GUAM 3 SYDNEY 3.3 ADELAIDE 4 TOKYO SINGAPORE 5 HONG KONG BEIJING 6 BANGKOK 6. 3 YANGON 7 DHAKA 7.3 DELHI 8 KARACHI 8.3 KABUL 9 DUBAI 9.3 TEHRAN 10 RIYADH MOSCOW Numer Miasto strefy 11 CAIRO HELSINKI 12 BARCELONA AMSTERDAM ROME BERLIN PARIS LISBON LONDON AZORES ISLANDS MID ATLANTIC RIO DE JANEIRO CARACAS TORONTO NEW YORK CHICAGO DENVER LOS ANGELES ANCHORAGE HONOLULU MIDWAY ISLANDS B. Korzystanie z funkcji PC Link (polczenia z komputerem PC) Wymiana danych z komputerem PC W przypadku, gdy do urzdzenia dolczone jest oprogramowanie PC Link i kabel, wykorzystaj oprogramowanie do wymiany danych pomidzy urzdzeniem i twoim komputerem osobistym. Aby przygotowa urzdzenie do pracy w trybie PC Link: 1. Wylcz swój komputer PC i Elektroniczny Bank Danych. 2. Polcz urzdzenie z komputerem PC (patrz instrukcja PC Link). 3. Wlcz swój komputer PC i urzdzenie. 4. Nacinij 2nd MENU, wybierz,,pc Link" uywajc przycisków lub i nacinij ENTER. Urzdzenie jest teraz gotowe do przesylania danych (tryb PC Link). Przeczytaj instrukcj PC Link w odniesieniu do dalszych procedur przesylania danych. Uwaga: Aby zakoczy prac w trybie PC Link, nacinij w kadej chwili przycisk ON. Naley mie na uwadze fakt, e w trybie PC Link urzdzenie zuywa wicej energii z baterii podtrzymujcej prac urzdzenia. Spowodowane jest to odlczeniem funkcji automatycznego wylczania. Jeeli tryb PC Link zostanie uruchomiony przez pomylk, naley pamita o jego wylczeniu poprzez nacinicie przycisku ON w celu zaoszczdzenia baterii NOTATKI 32 W Europie: Urzdzenie to jest zgodne z wymogami Dyrektywy 89/336/EEC Unii Europejskiej wraz z poprawk 93/68/EEC. Twoja instrukcja użytkownika

EL-6990 ELEKTRONICZNY BANK DANYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

EL-6990 ELEKTRONICZNY BANK DANYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY BANK DANYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-6990 SPIS TREŚCI Pierwsze użycie Elektronicznego Banku Danych... 1 Funkcja automatycznego wyłączania... 2 Podświetlenie... 2 Ustawianie kontrastu wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Notatniki elektroniczne EL-6850, EL-6890 str. 1 Notatniki elektroniczne EL-6850, EL-6890 str. 3

Notatniki elektroniczne EL-6850, EL-6890 str. 1 Notatniki elektroniczne EL-6850, EL-6890 str. 3 Notatniki elektroniczne SHARP EL-6850 EL-6890 Instrukcja obsługi UWAGA Zaleca się przechowywanie pisemnych kopii wszystkich ważnych danych. W szczególnych okolicznościach dane przechowywane w pamięci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 210D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2816965

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 210D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2816965 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 210D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl)

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl) KLM - krótka instrukcja obsługi. Aby skorzysta z kalkulatora metody KLM trzeba najpierw przygotowa obrazy badanych ekranów (interfejsów) w formie map bitowych Windows (bmp). Wszystkie mapy zapamita w folderze,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-M711G EL-M710G OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku

Bardziej szczegółowo

M E R I D I A N. Sobota, 11 lutego 2006

M E R I D I A N. Sobota, 11 lutego 2006 M E R I D I A N Sobota, 11 lutego 2006 Czas pracy: 75 minut Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 123 W czasie testu nie wolno uywa kalkulatorów ani innych pomocy naukowych. 1. Na ostatniej stronie testu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M812 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NAV N GO IGO 8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3214273

Twoja instrukcja użytkownika NAV N GO IGO 8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3214273 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NAV N GO IGO 8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NAV N GO IGO 8 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna i alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna i alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-2125C INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP EL-6092

Twoja instrukcja użytkownika SHARP EL-6092 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-376E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Ekran tytułowy (menu główne)

Ekran tytułowy (menu główne) Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Oferując ciekawe zadania tekstowe, służy przede wszystkim doskonaleniu umiejętności matematycznych. Program

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 FUNKCJE - Wybór km/mile - Zegar format 12/24- godzinny - Automatyczny wybór funkcji (DST, MXS, AVS, TM) - Bieżąca prędkość km/h lub mile/h - Porównywarka

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PIONEER AVIC-F220. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PIONEER AVIC-F220 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 PL W wersji 2 dodano następujące nowe funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać zarówno niniejszą instrukcję, jak i instrukcję obsługi, dołączoną

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB.

Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB. USB-Port (opcja) Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB. Prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego użytku. Zakres zastosowania Port

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

24CH DMX DIMMER CONSOLE

24CH DMX DIMMER CONSOLE 24CH DMX DIMMER CONSOLE WPROWADZENIE: Gratulujemy nabycia nowej konsoli DMX. Konsola posiada system sterowany mikroprocesorami i jest w pełni kompatybilna ze standardami: DMX-512 i MIDI. Konsola wyposaona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO VECTOR http://pl.yourpdfguides.com/dref/2350182

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO VECTOR http://pl.yourpdfguides.com/dref/2350182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO VECTOR. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SUUNTO VECTOR (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 750 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2439932

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 750 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2439932 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE ZA POMOCĄ HASŁA STARTOWEGO METODA LOGOWANIA: LOGIN I HASŁO

LOGOWANIE ZA POMOCĄ HASŁA STARTOWEGO METODA LOGOWANIA: LOGIN I HASŁO LOGOWANIE ZA POMOCĄ HASŁA STARTOWEGO METODA LOGOWANIA: LOGIN I HASŁO Skorzystaj z instrukcji jeśli: Logujesz się do systemu ING Business przy użyciu metody opartej o login i hasło i Znasz swój login i

Bardziej szczegółowo