XML na powa nie IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XML na powa nie IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE XML na powa nie Autorzy: Przemys³aw Kazienko, Krzysztof Gwiazda ISBN: Format: B5, stron: 444 Zawiera CD-ROM ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Ksi¹ ka ta to przegl¹d g³ównych standardów zwi¹zanych z jêzykiem XML: XML 1.0. DTD -- opis struktury dokumentu. XSLT -- transformacje dokumentów. XPath -- nawigacja i wyszukiwanie. XPointer -- wskazania wewn¹trz dokumentów. DOM (Level 1, 2, 3) -- dostêp do dokumentu jako drzewa wêz³ów. SAX -- zdarzeniowe przetwarzanie dokumentów. Namespaces -- przestrzenie nazw. a tak e najnowszych standardów zatwierdzonych w 2001 r.: XML Schema -- schematy zawartoœci. XLink -- odsy³acze hipertekstowe. XSL FO -- prezentacja danych. XML Base -- adresy odniesienia. SVG -- grafika wektorowa. Interesuj¹co zapowiada siê czêœæ poœwiêcona zastosowaniom jêzyka XML: serwisy internetowe, elektroniczna wymiana danych (EDI), bazy danych XML -- XDBMS, pseudostrukturalne dane tekstowe, systemy prezentacji i systemy interaktywne, dane specjalistyczne (np. MathML, CML). Autorzy umieœcili informacje o ograniczeniach poszczególnych standardów, jak równie ró norodne zalecenia bêd¹ce owocem ich przemyœleñ a dotycz¹cych np. sposobów tworzenia (modelowania) dokumentów, strategii budowy schematów XML Schema czy stosowania polskich liter. Ksi¹ ka mo e byæ z powodzeniem wykorzystywana jako podrêcznik jêzyka XML dla studentów kierunków informatycznych. Przeznaczona jest tak e dla programistów, projektantów oraz analityków, jak równie zwyk³ych u ytkowników komputerów, posiadaj¹cych jednak pewne obycie informatyczne. XML na powa nie zawiera wiele przyk³adów, a wiêkszoœæ z nich jest dostêpna na za³¹czonej p³ycie CD-ROM w postaci prawie 300 plików.

2 Wprowadzenie...n...11 Rozdział 1. Geneza i stan obecny języka XML...n Początki języka znaczników. Historia XML...k Ograniczenia języka HTML...k XML wzbogacony HTML czy zubożony SGML? Języki znaczników...k...k Standardy języka XML...k Przyszłość języków systemu Rozdział 2. Rozdział 3. XML pojęcia podstawowe...n Dokument XML...k...k Podstawowe składniki dokumentu XML...k Elementy...k...k Atrybuty...k...k Elementy puste...k Podelementy. Hierarchia elementów...k Rodzaje elementów...k Postać elementów...k...k Deklaracja XML...k...k Poprawny dokument XML...k Przetwarzanie dokumentów XML...k Inne składniki języka XML...k Deklaracje...k...k Instrukcje przetwarzania...k Entity jednostki...k Nośniki informacji w dokumencie XML...k Konwersja dokumentów HTML do XML...k...53 DTD opis struktury dokumentu...n Poprawność strukturalna dokumentu...k Struktura DTD...k...k DTD wewnętrzne...k DTD zewnętrzne...k Deklaracja elementu...k Deklaracja elementu tekstowego...k Deklaracja elementu pustego...k Deklaracja elementu dowolnego...k Deklarowanie podelementów sekwencje i wybory Sekwencja podelementów...k Wybór podelementów...k Połączenie sekwencji i wyboru...k...65

3 6 XML na poważnie 3.5. Wskaźniki liczby wystąpień...k Modele zawartości elementu...k Budowanie hierarchii elementów...k Problemy zawartości elementowej...k Deklaracje atrybutów...k Typy atrybutów...k Wartości domyślne atrybutów...k Dylemat: podelementy czy atrybuty...k Namespaces przestrzenie nazw...k Wykorzystanie wielu nazw z przestrzeni...k Wiele przestrzeni. Przestrzenie domyślne...k DTD a przestrzenie nazw...k Przestrzenie standardowe...k Atrybuty predefiniowane...k Atrybuty xml:lang oraz xml:space...k Atrybut xml:base...k Jednostki (encje)...k...k Jednostki parametryczne...k Jednostki ogólne...k Deklaracje notacji...k Sekcje warunkowe...k Problemy i ograniczenia DTD...k Podsumowanie...k...k.105 Rozdział 4. XML Schema schematy dokumentów Budowa schematu...k Przestrzeń nazw XML Schema. Korzeń schematu Zasadnicze składowe schematu...k Łączenie schematu z dokumentem XML...k Przydzielanie schematów do przestrzeni nazw Odwołania do schematów bez przestrzeni nazw Odwołania do schematów z przestrzenią nazw Sprawdzanie poprawności dokumentu XML...k Typy proste a typy złożone...k Wbudowane typy danych...k Aspekty...k...k Aspekty określające długość...k Aspekty ograniczające wartości liczbowe...k Wzorce wartości...k Wyliczenia...k...k Łączenie aspektów...k Blokowanie wartości aspektów...k Wymuszenia występowania...k Liczby wystąpień elementu...k Liczby wystąpień w deklaracjach DTD a schematy XML Schema Występowanie atrybutu...k Wyprowadzanie typów...k Typy złożone zawierające podelementy. Składacze Typy złożone z atrybutami bez podelementów. Elementy puste Deklaracje globalne i lokalne. Odesłania do elementów i atrybutów Grupy elementów i atrybutów...k Domyślne oraz stałe wartości elementów i atrybutów Wartości niepowtarzalne...k...155

4 Spis treści Listy...k...k Kombinacje...k...k Elementy zastępcze...k Strategie budowy schematów...k Metoda zagnieżdżania...k Metoda płaskiego katalogu...k Metoda definiowania typów...k Wnioski...k...k XML Schema a DTD...k Podsumowanie...k...k.179 Rozdział 5. XPath nawigacja i wyszukiwanie Budowa wyrażeń XPath...k Wędrówka po drzewie dokumentu XML...k Drzewo węzłów...k Dostęp do węzłów drzewa...k Wyszukiwanie węzłów...k Operatory...k...k Numer kolejnego węzła...k Wyszukiwanie poprzez zawartość elementu Wyszukiwanie poprzez wartość atrybutu...k Funkcje...k...k Operacje dotyczące tekstu...k Operacje dotyczące liczb...k Operacje dotyczące wartości logicznych...k Pozostałe operacje...k Ograniczenia języka XPath...k Rozdział 6. XLink odsyłacze hipertekstowe Podstawy języka XLink...k Deklaracja przestrzeni nazw...k Rodzaje odsyłaczy...k Odsyłacze proste...k...k Podelementy odsyłaczy rozszerzonych...k Atrybuty odsyłaczy XLink...k Dwa sposoby wskazywania struktur XML...k Łuki. Reguły przechodzenia...k Odsyłacze rozszerzone. Bazy odsyłaczy...k Prezentacja łuków...k Wiązanie wielu zasobów za pomocą jednego łuku Prezentacja rozbudowanych łuków...k Zastosowanie baz odsyłaczy...k Zachowanie odsyłaczy...k Definiowanie struktur zawierających odsyłacze...k Podsumowanie...k...k.224 Rozdział 7. XPointer wskazania wewn trz dokumentów Rodzaje wskazań...k...k Sekwencje dzieci...k...k Funkcje XPointer...k...k Punkty...k...k Punkt początkowy...k Punkt końcowy...k...230

5 8 XML na poważnie 7.5. Zakresy...k...k Wskazanie zakresu poprzez wyszukanie ciągu znaków Wskazanie zakresu poprzez podanie początku i końca Zamiana elementu na zakres...k Wskazania względne...k Kodowanie znaków specjalnych...k Wyrażenia XPointer zawierające wyrażenia XPath Podsumowanie...k...k Rozdział 8. XSLT transformacje dokumentów Transformacje...k...k Budowa dokumentu XSLT...k Wzorce definiowanie, wywoływanie...k Definiowanie szablonów...k Wywoływanie szablonów...k Wydobywanie informacji z dokumentu wejściowego Kontrola przebiegu transformacji...k Zmienne, zbiory atrybutów...k Elementy sterujące...k Elementy kopiujące...k Klucze...k...k Przetwarzanie białych znaków...k Numerowanie...k...k Funkcje...k...k Dołączanie arkuszy...k Tworzenie nowego arkusza stylów...k Rodzaje dokumentu wynikowego...k Wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów CSS Transformacje do XSL FO...k Transformacje do dokumentu XML o innej strukturze Przeglądarki internetowe a aplikacje serwerowe...k287 Rozdział 9. XSL FO prezentacja danych...n XSLT a XSL FO...k...k Budowa arkusza...k...k Deklaracja przestrzeni nazw. Element główny Struktura dokumentu XSL...k Struktura strony...k...k Szablony...k...k Zawartość strony...k...k Atrybuty prezentacji...k Obszar bloku...k...k Bloki...k...k Tabele...k...k Listy...k...k Obiekty graficzne...k Linie rozdzielające...k FOP transformacja do formatu PDF...k Podsumowanie...k...k.321 Rozdział 10. DOM budowanie i dostęp do drzewa dokumentu XML Core zasadnicza część DOM...k DOMImplementation...k Document...k...k326

6 Spis treści Node oraz NodeList...k Element...k...k Attr...k...k CharacterData, Comment, Text...k DOM StyleSheets...k Events, Views, Traversal, Range...k Podsumowanie...k...k.337 Rozdział 11. SAX przetwarzanie zdarzeniowe Zasada działania...k Klasy i interfejsy SAX...k XMLReader, XMLFilter...k ContentHandler...k Error handler, Locator...k DTD Handler...k Entity resolver, InputSource...k Attributes...k...k Klasy pomocnicze...k Podsumowanie...k...k.353 Rozdział 12. Zastosowanie języka XML...n Serwisy Warstwa treści i wyglądu rozdzielenie informacjik zawartych na stronach HTML...k Transformacje dokonywane na serwerze...k Transformacje dokonywane po stronie klienta Strony WWW o złożonej strukturze...k Wielokrotne wykorzystanie struktur XML. Różne sposoby prezentacji Wymiana danych EDI...k Koncepcja elektronicznej wymiany danych EDI Wymiana danych z zastosowaniem języka XML a tradycyjna wymiana EDI...k Obszary zastosowania języka XML w wymianie EDI Bezpośrednia wymiana pomiędzy dwoma partnerami Zastosowanie formatu wymiennego...k Inicjatywy EDI XML...k ebxml...k...k BizTalk...k...k RosettaNet...k BASDA...k...k Inne inicjatywy...k Bazy danych...k...k XDBMS bazy danych w formacie XML Tamino XML Server...k XML jako interfejs pomiędzy bazą danych a serwisem XML a Microsoft SQL Server...k XML a bazy Oracle...k Pseudostrukturalne dane tekstowe...k Systemy prezentacji oraz systemy interaktywne...k SVG grafika wektorowa...k SMIL integracja i synchronizacja mediów VoiceXML dźwiękowa prezentacja informacji WML prezentacje internetowe w telefonie komórkowym...396

7 10 XML na poważnie Przechowywanie danych specjalistycznych...k CML opis struktur chemicznych...k MathML wzory matematyczne...k MML zapis muzyczny...k NVML nawigacja w terenie...k Inne języki specjalistyczne...k Rozdział 13. System informacyjny Plan zajęć uczelni Struktura danych systemu (DTD)...k Architektura systemu...k SAX...k...k Część prezentacyjna systemu...k Opis techniczny...k DOM...k...k Część administracyjna systemu...k Opis techniczny...k Podsumowanie...k...k.414 Dodatek A Procesory msxml...n Dodatek B Atrybuty XSL FO...n Dodatek C Słownik wyrare angielskich...n Dodatek D Słownik skrótów...n Literatura...n...n Skorowidz...n...n...445

8 Rozdział 2. XML, ponieważ jest językiem znaczników, służy do opisywania zawartości dokumentów elektronicznych w sposób zrozumiały zarówno dla komputerów, jak i dla ludzi. Jego zaletą jest to, że nawet osoba nie mająca z nim nic wspólnego będzie w stanie w znacznym stopniu rozszyfrować informację zakodowaną w dokumencie XML. Wynika to z prostoty i harmonii tego języka Dokument XML Aby rozgraniczyć niektóre pojęcia, ustalmy dla potrzeb niniejszej książki że dokument XML to dokument tekstowy (przechowywany zwykle w postaci pojedynczego pliku), w którym za pomocą elementów języka XML autor umieścił jakąś informację. Pozostałe dokumenty, np. DTD, schematy, arkusze stylów jakkolwiek także wyrażone za pomocą języka XML będą określane innymi terminami, np. definicje typu dokumentu DTD, schematy XML Schema, arkusze stylów XSL ited. Definicje DTD, schematy, arkusze stylów, transformacje, a nawet bazy odsyłaczy są dodatkowymi specyfikacjami języka XML, odnoszącymi się do zasadniczej informacji zawartej w dokumencie XML rysunek 2.1. Oczywiście często są to specyfikacje bardzo istotne dla konkretnych zastosowań. W dokumencie XML można więc wykorzystać definicje z DTD i schematów. Jednocześnie do dokumentu XML można zastosować transformacje, uzyskując np. postać gotową do wydruku arkusze stylów. Specyfikacje XML przechowywane są zwykle w osobnych plikach, aczkolwiek mogą być także umieszczane wewnątrz dokumentu XML. Ograniczenie znaczenia terminu dokument XML służy przede wszystkim łatwiejszemu zrozumieniu opisów, w których występuje więcej niż jedno pojęcie związane z językiem XML, np. dokument XML zgodny z deklaracjami DTD oznacza zbiór elementów XML (czyli dokument XML), który jest strukturalnie poprawny względem pewnego DTD.

9 32 XML na powarnie Rysunek 2.1. Dokument XML Deklaracje typu dokumentu DTD Dokument XML Arkusze stylów XSL (XSL FO) Schematy XML Schema Bazy odsyłaczy XLink Transformacje XSLT 2.2. Podstawowe składniki dokumentu XML Podstawowymi składnikami dokumentu XML są: elementy, atrybuty, które są umieszczane w elementach, jako dodatkowee informacje. Elementy mogą być przy tym: nie puste posiadające treść, puste bez treści. Oprócz tego w dokumencie XML można umieszczać: deklaracje, instrukcje przetwarzania, jednostki. Przyjrzyjmy się bliżej ww. składnikom dokumentów XMLe Elementy Podstawowym budulcem dokumentu XML jest element (element). Posiada on zwykle tekstową treść poprzedzoną znacznikiem początkowym (start-tag) i zakończoną znacznikiem końcowym (end-tag) rysunek 2.2. Oba znaczniki zawierają nazwę elementu objętą znakami i, przy czym w znaczniku końcowym nazwa jest zawsze poprzedzona znakiem.

10 Rozdział 2. XML poj cia podstawowe 33 Rysunek 2.2. Składowe elementu nazwa (typ elementu) <autor>jan Kowalski</autor> znacznik początkowy (bez /) treść elementu Element znacznik końcowy (z /) Jeżeli element nie jest pusty (posiada jakąś treść), to w języku XML znacznik początkowy i końcowy zawsze muszą wystąpić. Brak któregoś ze znaczników oznacza, że dany element a co za tym idzie cały dokument sąj niepoprawne. W nazwach elementów małe i duże litery są rozróżniane. Tworząc dokument XML, należy zwrócić uwagę na to, by nazwa występująca w znaczniku początkowym była taka sama jak nazwa umieszczona w znaczniku końcowym. Element o nazwie autor jest inny niż element o nazwie 9836, %$" lub +%836. W praktyce w nazwach używa się zwykle małych liter. Nie jest to jednak regułą i są tacy, którzy preferują duże litery, np. [125]. Poniższy element nie jest poprawny, gdyż nazwa umieszczona w jego znaczniku początkowym jest inna niż w znaczniku końcowym: +2 3;+ 7 %$" Natomiast elementy 22+3; ;+ 7 %$"86 /- %$" są poprawne. Pierwsze dwa są tego samego rodzaju, zaś trzeci jest inny ma inną nazwę, a co za tym idzie zwykle także inne znaczenie. Nie poleca się jednak wykorzystywać małych i dużych liter w celu tworzenia elementów o nazwach tak samo brzmiących (jak wyżej). Powoduje to zwykle więcej zamieszania, niż daje pożytku. W nazwach elementów mogą występować polskie znaki diakrytyczne (ą, Ą, ć, Ć,...) 1, jednak wymaga to odpowiedniego zadeklarowania i ścisłego przestrzegania kodowania znaków (patrz: punkt 2.6) we wszystkich dokumentach XML, a także dokumentach związanych, np. arkuszach stylów. Niektóre programy przetwarzające mogą niepoprawnie interpretować polskie znaki w nazwach. 1 Podobnie jak i inne znaki narodowe. Lista dozwolonyach znaków w standardzie Unicode jest umieszczona w specyfikacji XML 1.0 pod adresem:

11 34 XML na powarnie Dlatego też poprawnym elementem jest: onqp ~ 22+3; - + onqp ~ Problemy z polskimi literami w nazwach elementów mogą wystąpić także w przypadku zastosowania dokumentów XML w kontaktach międzynarodowych. Kłopoty mogą również pojawić się przy wykorzystaniu dokumentów XML w połączeniu z bazami danych, które miewają różne standardy kodowania 2. Z tego powodu w dużych projektach należałoby zalecić powstrzymanie się od polskich liter w nazwach elementów. W przypadku małych systemów, zwłaszcza wykorzystywanych przez zamknięte grono odbiorców, stosowanie polskich znaków może jednak zwiększeyć czytelność dokumentów. Nazwy elementów mogą zawierać cyfry, myślniki 3 i kropki, ale nie mogą się od nich zaczynać. Natomiast nazwy mogą się zaczynać od podkreśjleń i dwukropków. Poniższe elementy są poprawne 4 : + ;+ ) $6/ + ;+ ) )+ ;+ ) $6/ )+ ;+ ) + ;+ ) $6/ + ;+ ) Natomiast: + ;+ )$6/ + ;+ ) ;+ )$6/ + ;+ ) ;+ )$6/ + ;+ ) są niezgodne ze standardem XML 1.0 [22]. Nazwa elementu niesie ze sobą bardzo ważną informację. Dzięki niej można określić znaczenie treści zawartej między znacznikami. Nazwę można więc traktować jako określenie typu elementu. Z tego względu należy nadawać takie nazwy, aby były one zrozumiałe dla człowieka. Nie zaleca się korzystać z jakiegokolwiek sposobu ich kodowania, tak powszechnego w przypadku nazewnictwa funkcji i zmiennych w językach programowania, np. zamiast 0 86 lepiej użyć po prostu Oczywiście wielu programistów preferuje zapis zwięzły, co zwykle wynika z ograniczenia długości nazwy. W języku XML jednak nie ma żadnych ograniczeń długości nazwy, więc nie ma konieczności używania skrótów. Istotne jest tutaj także to, że dokumenty XML są najczęściej przeznaczone nie dla programistów, ale dla zwykłych użytkowników komputerów, którzy wolą czytelniejsze weersje nazw. Autorzy nie powinni się bać nadawania elementom długijch, opisowych nazw. Treścią elementu jest tekst, tzn. nawet jeżeli będzie on miał postać liczby, to i tak można ją traktować jako znakowy ciąg cyfr. 2 Problem polskich liter w nazwach jest także omawianay nieco dalej, w punkcie Dotyczy to także podobnych znaków: półpauzy, pauzy oraaz innych łączników (Combining Characters). 4 Znak dwukropka rozdziela prefiks przestrzeni nazw oad nazwy właściwej (patrz: punkt 3.11) i w związku z tym nie zaleca się używania go w innym acelu. Przykładowo, parser XML zawarty w Microsoft Internet Explorerze nie dopuszcza stosowaania znaku dwukropka na początku nazwy.

12 Rozdział 2. XML poj cia podstawowe 35 Ponieważ znaki oraz oznaczają początek i koniec znacznika, to nie mogą one występować w treści ujętej pomiędzy znacznikiem początkowym a końcowym (w treści elementu). Dlatego należy używać specjalnych symboli, tzw. jednostek wbudowanych (o których będzie mowa dalej), odpowiadających powyższym znakom. I tak: znak jest zastępowany przez 8, natomiast przez Atrybuty Autor dokumentu XML może przekazywać informacje nie tylko przez treść i nazwę elementu. Dodatkowe informacje można również umieszczać, w postaci atrybutów, w znaczniku początkowym elementów rysunek 2.3. Atrybut zawsze posiada nazwę i poprzedzoną znakiem równości wartość. Rysunek 2.3. Element zawierający atrybut nazwa atrybutu atrybut wartość atrybutu <autor miejsce="drugi">jan Kowalski</autor> znacznik początkowy Element treść elementu znacznik końcowy Atrybuty mogą występować jedynie w znaczniku początkowym lub w znaczniku elementu pustego 5. Podobnie jak w przypadku nazw elementów, małe i duże litery w nazwach atrybutów są rozróżniane. W jednym elemencie nie mogą istnieć dwa atrybuty o tajkiej samej nazwie. Dzięki umieszczeniu wartości atrybutu w cudzysłowie możliwe jest przechowywanie w nich dowolnych struktur tekstowych. Oczywiście tak jak w przypadku treści elementów ewentualne liczby traktowane są jako ciągei cyfr. Zgodnie z powyższymi zasadami poniższy element jest epoprawny: / 7-/ 4 /6;7 / 7-/.691 # 86 /- +2 3;+ 7 natomiast element / 7-/.691 / 7-/ 86 /- +2 3;+ 7 jest niepoprawny, gdyż posiada dwa atrybuty o tej seamej nazwie. 5 Elementy puste będą omówione w następnym podrozdzialea.

13 36 XML na powarnie W nazwach atrybutów również mogą występować polskie znaki diakrytyczne. Jednakże niektóre programy przetwarzające mogą je niepoprawnie jinterpretować 6. Dlatego też poprawnym atrybutem jest: onqp ~ ;2 +86, ; - + Wartości atrybutów muszą być zawsze umieszczone w cudzysłowach ("") lub apostrofach (''). Element: -,+)+98363; 22+3; - +Г +2 3;+ 7 jest poprawny, natomiast elementy: -,+)+98363; 22+3; - +Г +2 3;+ 7 -,+)+98363; 22+3; - +Г +2 3;+ 7 są niepoprawne, gdyż brak jest w nich takich samych znaków cudzysłowu lub apostrofów okalających wartość atrybutu. Według standardu XML 1.0 kolejność atrybutów jest dowolnja. Może się jednak czasami zdarzyć, że program przetwarzający konkretny rodzaj dokumentów XML ma wbudowaną kolejność atrybutów lub ściśle przestrzega kolejności podanej w definicjach typu dokumentu DTD. Dobrym nawykiem jest więc zachowywanie tej samej kolejności atrybutów. Podobnie jak znaki: oraz nie mogły występować w treści elementu, tak i tutaj zarówno apostrof ('), jak i cudzysłów (") nie powinny się pojawiać w polu wartości atrybutu. Dlatego należy zastąpić je odpowiednio przeze 5938 oraz W praktyce wystarczy zwykle przestrzegać, aby wartość atrybutu zaczynała się i kończyła tym samym znakiem (apostrofu lub cudzysłowu), zaś w środku tej wartości może wystąpić drugi ze znaków (odpowiednio cudjzysłów lub apostrof). Prawidłowy jest więc element: 4 /6;7 ;2 +86, ; ; Elementy puste W języku XML elementy mogą nie posiadać treści. W takim przypadku można zamiast dwóch znaczników początkowego i końcowego użyć pojedynczego, innego znacznika: znacznika elementu pustego (empty-element tag). Składa się on z nazwy elementu, po której następuje znak / rysunek Ograniczenia nałożone na nazwy atrybutów są takie samea jak przy nazwach elementów, np. nazwa nie może zaczynać się od cyfry ani od kropki.

14 Rozdział 2. XML poj cia podstawowe 37 Rysunek 2.4. Element pusty zawierający atrybut atrybut <odsylacz href="http://www.przyklad.pl" /> znacznik elementu pustego Element pusty Znacznik elementu pustego zawsze kończy się znakiem ukośnika /, po którym dopiero następuje symbol >. Oczywiście można także wykorzystać oba znaczniki: początkowy i końcowy i nie umieszczać między nimi żadnej treści. Dlatego też oba poniższe przykłady są poprawne: )9792 / )9792 / )9792 /8+ Naturalnie zalecaną formą jest ta pierwsza krótsza. Elementy puste zwykle (ale nie zawsze) zawierają atrybeuty, np.: /0 884 ;;;32/84 2+ ; /8 Zgodnie z powyższą uwagą można oczywiście także użyć: /0 884 ;;;32/84 2+ ; / Taka postać jest jednak rzadziej stosowana. Elementy puste wykorzystuje się najczęściej wtedy, gdy zawierają one wyłącznie atrybuty. Element pusty zazwyczaj składa się tylko ze znacznika elementu pustego, w którym można umieszczać atrybuty. Elementy puste można także stosować wtedy, gdy potrzebne jest przekazanie dodatkowych informacji do programów przetwarzających dokumeent XML, np.: ) 63032

15 38 XML na powarnie 2.3. Podelementy. Hierarchia elementów Elementy mogą przechowywać tekst (pomiędzy znacznikiem początkowym i końcowym), mogą być puste, ale mogą także zawierać inne elementy podelementy dla których są wtedy elementami nadrzędnymi, np.: ; ; - + ;743 ; ;+ 7 ;743 Element zawiera w sobie dwa inne elementy (podelementy) ;743 przy czym oba są tego samego rodzaju. Oczywiście zagnieżdżanie może być bardziej złożone: -,+)+98363; ;743 /22+ / 2+ ; 7 33; ; 7 3 ;743 ;743 / +2 / 2+ ; 7 3 3; ; 7 3 ; /78+; /2 / 7 ;3,638 ; 8 89 Element 746+;3.+2 / składa się tutaj z podelementu (także posiadającego podelementy), po którym następuje podelement Kolejność podelementów jest istotna i zamiana podelementu na podelement 8 89 da zupełnie inny dokument. Od strony standardu języka XML nie ma żadnych ograniczeń na liczbę poziomów zagnieżdżeń. Zagnieżdżając jedne elementy w drugich, umieszczamy w dokumencie XML informację o zależnościach występujących pomiędzy tym, co zostało zawarte w podelemencie a samym elementem, a także o zależnościach pomiędzy podelementami. Relacje te nazywane są hierarchią elementów rysunek 2.5. Podelement zawiera zwykle informację bardziej szczegółowją niż element nadrzędny. W związku z tym język XML nadaje się szczególnie dobrze do przechowywania informacji, w których występują relacje podległości (typu: nadrzędny podrzędny), np. ogół szczegół, całość część, lista element listy.

16 Rozdział 2. XML poj cia podstawowe 39 Nieco gorzej jest zbudować hierarchię dla relacji między obiektami o podobnym poziomie ogólności, np. klient towar 7, uczeń przedmiot 8, mąż żona 9. Rysunek 2.5. Hierarchia elementów korzeń autorzy sprawozdanie tytul (Zestawienie...) wspolautor wspolautor imie (Anna) nazwisko (Nowicka) imie (Jan) nazwisko (Kowalski) Zbudowanie odpowiedniej hierarchii elementów jest często najtrudniejszym problemem występującym przy tworzeniu dokumentów XML. Zagadnienie budowy właściwej hierarchiijest zwykle rozważane podczas definiowania typu dokumentu DTD (rozdział 3.) lub schematu dokumeentu (rozdział 4.). W powyższym przykładzie widać, że 2+ ; 7 3 umieszczone jest na tym samym poziomie co /, natomiast elementem najwyższym, głównym, czyli korzeniem, jest 746+;3.+2 /. W dokumentach XML może istnieć tylko jeden korzeń eljement główny. Cały dokument XML jest więc pojedynczą hierarchią z jeednym korzeniem. Elementy o takiej samej nazwie nie będące korzeniem mogą występować w różnych miejscach dokumentu, na różnych poziomach i mogą zawierać różnego rodzaju treść:.+2/)0 6 3;/ 2+ ; / ; #94/6.63; / # 2+ ;+.378+;+ 3., ;+ 9683;2 +#43 ;- + # ;+ +.6/79 /-3. /22+Г / /7 3., Relacja pomiędzy klientem a towarem wyraża się zwykle apoprzez zakup lub sprzedaż. Jak jednak zbudować relację hierarchii dla dokumentu XML przechaowującego informacje o miesięcznych zakupach jakiejś firmy (dane zakupu, dane klienta i informacjea o towarze)? Dane o dostawcach lub towarach powielałyby się. Rozwiązaniem tutaj mogłyby się okazać oadsyłacze (patrz rozdział 6.). Tradycyjne relacyjne bazy danych lepiej się sprawdzają w podobnaych przypadkach. 8 Uczeń jest w relacji z przedmiotem poprzez klasę, do aktórej uczęszcza. Rozwiązanie podobnego problemu za pomocą odsyłaczy standardu XLink umieszczono w roazdziale 6. 9 W relacji mąż żona zwykle bezpieczniej nie określać staopnia podległości.

17 40 XML na powarnie 83;+6 2+ ; ; ;+ 2+ ; ;+2 / 2+ ;+4+ /8+ 2+ ;+ / )./ / )./ ;+2 / 83; ;+.+2/)0 6 3;/ Element 2+ ;+ został umieszczony w kilku różnych kontekstach (nazwa firmy, nazwa dostawcy, nazwa towaru, nazwa magazynu, nazwa jednostki miary) i posiada różne rodzaje danych (tekstowe nazwy własne firm, numeryczne nazwa magazynu, pojedyncze słowa nazwa jednostki miary opakowaniae). Elementy mogą być zagnieżdżone, ale nie mogą na siebie zachodzić, tzn. znacznik końcowy podelementu musi wystąpić przez znacznikiem końcowym elementu nadrzędnego. Innymi słowy, każdy element (oprócz korzenia) musi być w całości otoczony przez inny element. W związku z tym, poniższa postać jest nieprawidłowa: / ; 7 3 3;+ 7 / 2+ ; 7 3 Zamiast tego należy użyć: lub: / ; 7 3 3; ; 7 3 / 2+ ; 7 3 3;+ 7 / +2 / 2+ ; 7 3 Ze względu na równorzędność imienia i nazwiska najlepszym rozwiązaniem jest tutaj: / +2 / 2+ ; 7 3 3; ; Rodzaje elementów W przypadku, gdy element zawiera w sobie jakieś dane (tekst lub podelementy), jest nazywany pojemnikiem (container element). Element pojemnik może mieć następujące rodzaje zawaertości: 1. Zawartość elementową (element content) gdy pojemnik zawiera tylko i wyłącznie inne elementy, np.: 34 7$3 /78;74 o ; / +2 / 2+ ; 7 3 3; ; 7 3

18 Rozdział 2. XML poj cia podstawowe Zawartość mieszaną (mixed content) gdy pojemnik zawiera zarówno tekst, jak i inne elementy, np.: $3 /78;74 o ; / +2 / 2+ ; 7 3 3; ; Zawartość tekstową (data content) gdy pojemnik zawiera tylko i wyłącznie tekst, np.: $3 /78;74 o ; ;+ 7 W przypadku zawartości mieszanej elementy mogą być naweet wplecione w tekst: ; ; ; ;2 / + Zawartość mieszana nie jest jednak godna polecenia, gdyż może prowadzić do pewnego zamętu. Można ją stosować dla zwykłych tekstów, w których chcemy jedynie wydzielić pewne szczególne informacje. Jest to przydatne na etapie przejściowym, w którym tekst napisany w języku naturalnym przekształcamy w formye bardziej ustrukturalizowanej. Dla ww. przypadku lepszym rozwiązaniem może być zawartość elementowa z dodatkowymi elementami, czyli z redundancją (powieleniem) ineformacji: 22+3; ; ; ; ; ;2 / lub (rozwiązanie gorsze): ; ; ; ;2 / Postać elementów Tworząc dokumenty XML, należy zwrócić uwagę na sposób zapisu dokumentu, czyli na postać dokumentu. Zapis: -,+)+98363; /22+ / 2+ ; 7 3 3; ; 7 3 / +2 / 2+ ; 7 3 3; ; /7 /7-3 62/7 jest zupełnie nieczytelny! Poniższy zapis jest lepszey:

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko Rodzina języków XML Przemysław Kazienko Rok 2001 przyniósł kilka ważnych wydarzeń związanych z językiem XML. Można powiedzieć, że ukończony został drugi etap jego rozwoju (pierwszym było opublikowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Technologie zarządzania treścią 2/43 Technologie

Bardziej szczegółowo

XML I SQL Server 2000

XML I SQL Server 2000 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA SEBASTIAN PISARSKI TWORZENIE STRUKTURALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozprawa doktorska mgr Dariusza Mikułowskiego, pt. Koncepcja i realizacja rozproszonych ontologii w systemie entish

Rozprawa doktorska mgr Dariusza Mikułowskiego, pt. Koncepcja i realizacja rozproszonych ontologii w systemie entish Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk Rozprawa doktorska mgr Dariusza Mikułowskiego, pt. Koncepcja i realizacja rozproszonych ontologii w systemie entish Promotorem rozprawy jest dr hab.

Bardziej szczegółowo

HTML i XHTML dla ka dego

HTML i XHTML dla ka dego IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP)

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP) Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Krzysztof Maliszewski nr albumu: 210590 Praca magisterska na kierunku fizyka techniczna Technologie bazowe i internetowe

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ajax. Zaawansowane programowanie

Ajax. Zaawansowane programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawiæ elastycznoœæ z wykorzystaniem XHTML-a i CSS

Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawiæ elastycznoœæ z wykorzystaniem XHTML-a i CSS IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Dostępne WWW Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego W serii publikacji Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego ukażą się również: Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo