R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 34/2008 z dnia R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD

2 R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SM FABUD I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin sporządzono w oparciu o ustawę z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, postanowienia Statutu Spółdzielni oraz inne ustawy normujące ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie. 2. Regulamin określa podstawowe zasady realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię. 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o lokalach bez bliŝszego określenia, naleŝy przez to rozumieć lokale mieszkalne i uŝytkowe, w tym garaŝe oraz domy jednorodzinne SMF prowadzi działalność inwestycyjną dla zaspokojenia potrzeb lokalowych Członków w następującym zakresie: 1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz Członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych (w tym finansowane kredytem z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego), 2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz Członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a takŝe ułamkowego udziału we współwłasności w garaŝach wielostanowiskowych, 3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz Członków własności tych domów, 4) udzielanie pomocy Członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, 5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, 6) budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaŝy znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu. 2. Z Członkiem ubiegającym się o ustanowienie prawa do lokali wyszczególnionych w ust.1 ppkt 1) 4) w budynku, który Spółdzielnia buduje lub zamierza budować, Spółdzielnia zawiera w pierwszej kolejności umowę o budowę lokalu. II. Budowa budynków (lokali) mieszkalnych Wkładem mieszkaniowym jest kwota wniesiona przez Członka Spółdzielni na pokrycie kosztów budowy mieszkania, pomniejszona o uzyskaną przez Spółdzielnię pomoc ze środków publicznych. 2. Wkładem budowlanym jest całość członkowskich kosztów budowy lokalu. 6. Ustalenie i rozliczenie kosztów zadania inwestycyjnego i ustalenie kosztów przypadających na poszczególne lokale stanowi podstawę do ustalenia wysokości wkładów mieszkaniowych i wkładów budowlanych, jakie obowiązani są uiścić Członkowie Spółdzielni, na rzecz których ma być ustanowione : 1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 2) prawo odrębnej własności.

3 7. Koszty zadania inwestycyjnego obejmują wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Spółdzielnia poniosła na realizację tego zadania wraz z podatkiem VAT. W księgach rachunkowych SMF koszty są ewidencjonowane w wartości netto Kosztami bezpośrednimi są koszty związane z budową poszczególnych budynków, w szczególności robót budowlano-montaŝowych, instalacyjnych i wykończeniowych oraz wyposaŝenia. Nie wlicza się do kosztów budowy budynków kosztów wykończenia i wyposaŝenia lokali dokonywanego przez Członków Spółdzielni. 2. Prace wykończeniowe realizowane przez Członków, głównie podłączenie urządzeń sanitarnych muszą być zrealizowane zgodnie z terminem zawartym w umowie o budowę. 3. Do kosztów pośrednich zalicza się: 1) koszty sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 2) koszty badań i pomiarów geologicznych oraz geodezyjnych, 3) koszty przygotowania terenu pod budowę, a w szczególności rozbiórki tymczasowych obiektów, wyrębu drzew itp., 4) koszty nadzoru autorskiego i obsługi inwestycyjnej, 5) koszty nabycia terenu na własność lub opłaty za wieczyste uŝytkowanie terenu w okresie realizacji inwestycji, 6) koszty urządzenia i ukształtowania terenu, załoŝenia terenów zielonych, drobnych form architektonicznych, 7) opłaty za przyłączenia do sieci energetycznych, wodno-ściekowych, 8) koszty realizacji elementów infrastruktury technicznej, jeśli Spółdzielnia nie uzyskała środków na ten cel ze źródeł zewnętrznych, 9) inne koszty poniesione przez Spółdzielnię w związku z realizacją inwestycji (np. odsetki od kredytu bankowego lub poŝyczki wewnętrznej zaciągniętych przez Spółdzielnię na finansowanie kosztów inwestycji, koszty obligatoryjnej corocznej lustracji) JeŜeli przedmiotem zadania inwestycyjnego jest jeden budynek, całość kosztów bezpośrednich i pośrednich zalicza się na ten budynek. 2. JeŜeli zadanie inwestycyjne obejmuje więcej niŝ jeden budynek, na kaŝdy z tych budynków zalicza się koszty bezpośrednie jego dotyczące, natomiast całość kosztów pośrednich rozlicza się na poszczególne budynki proporcjonalnie do ich powierzchni uŝytkowej Ustalenie i rozliczenie kosztów zadania inwestycyjnego przypadających na poszczególne lokale następuje przez podzielenie kosztów ustalonych dla budynku w sposób określony w 8 przez sumę powierzchni uŝytkowej wszystkich lokali znajdujących się w budynku i pomnoŝenia ilorazu tego działania przez powierzchnię uŝytkową poszczególnych lokali. 2. Jednostką rozliczeniową powierzchni uŝytkowej jest 1 m 2, którego cenę zaokrągla się do pełnego złotego. 3. Jeśli w budynku znajdują się lokale mieszkalne i uŝytkowe o róŝnej wysokości, koszty robót stanu surowego i pozostałe koszty rozlicza się najpierw na część mieszkalną i uŝytkową proporcjonalnie do kubatury kaŝdej z tych części, a następnie dokonuje się w kaŝdej z tych części rozliczenia na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni. 4. JeŜeli w umowie o budowę lokalu zostało zastrzeŝone, Ŝe określone prace wykończeniowe w lokalu wykona Członek Spółdzielni własnym staraniem i na własny koszt, wartość kosztorysową tych robót w standardzie wykonanym przez Spółdzielnię odlicza się od kosztów zadania inwestycyjnego, przypadających na ten lokal Do powierzchni uŝytkowej zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiŝarni, przedpokoju, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń słuŝących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom uŝytkowników lokali,

4 bez względu na ich przeznaczenie, w tym takŝe powierzchnię z wbudowanymi meblami. Do powierzchni lokalu nie wlicza się powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i piwnic oraz wnęk do powierzchni 0,1 m 2, chyba Ŝe umowy zawierane z Członkami Spółdzielni o budowę lokali stanowią inaczej. Powierzchni pomieszczeń słuŝących kilku uŝytkownikom lokali (np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) naleŝy doliczyć w częściach proporcjonalnych do powierzchni poszczególnych lokali. 2. Obmiaru powierzchni uŝytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian wg zasad określonych w PN-70/B Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości równej lub większej od 2,20 m zalicza się do powierzchni uŝytkowej lokalu w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m lecz mniejszej od 2,20 m zalicza się w 50%, a o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych dolicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu. 12. Ustalone i rozliczone stosownie do 9 koszty przypadające na poszczególne lokale mogą być skorygowane współczynnikiem wzrostu lub obniŝenia kosztów dla poszczególnych lokali w granicach 0,9-1,1, w zaleŝności od kondygnacji, na której lokal jest usytuowany, naraŝenia na hałas lub inne niedogodności, nasłonecznienia, wysokości lokalu itp. Zastosowanie współczynnika korygującego i jego wysokość powinna ustalać umowa o budowę danego lokalu, zawarta pomiędzy Spółdzielnią i Członkiem Spółdzielni Koszty zadania inwestycyjnego przypadające na poszczególne lokale ustala się dwuetapowo: 1) wstępnie, na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 2) ostatecznie, na podstawie obmiarów powierzchni uŝytkowej lokali z natury i ostatecznego rozliczenia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego. 2. Przypadające na poszczególne lokale koszty ustalone wstępnie stanowią podstawę do ustalenia wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych, a koszty ustalone ostatecznie - podstawę do ostatecznego ustalenia wysokości tych wkładów. 14. Wstępne ustalenia budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa, stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu zawieranych indywidualnie z Członkami m.in. następujących warunków: 1) deklaracji Spółdzielni o zarezerwowaniu dla danego Członka konkretnie określonego lokalu (adres budynku, numer lokalu, powierzchni uŝytkowa), 2) określenie wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez Członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu, a takŝe zasad ewentualnych indeksacji wstępnego kosztu budowy lokalu, 3) określenie zakresu rzeczowego robót, do których realizacji jest zobowiązana Spółdzielnia jako inwestor, 4) terminu ostatecznego ustalenia kosztu budowy lokalu, 5) terminu rozliczenia róŝnicy między ostateczną wysokością wymaganego wkładu a sumą wniesionych przez Członka zaliczek (zwrot nadpłaty wkładu przez Spółdzielnię lub obowiązek uzupełnienia wkładu przez Członka), 6) warunki i termin wypowiedzenia umowy przez Członka lub Spółdzielnię z zachowaniem przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Ostateczne rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowej i ustalenie wartości początkowej kosztu budowy poszczególnych lokali jest dokonywane w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do uŝytkowania. 2. JeŜeli w momencie dokonywania ostatecznego rozliczenia nie zostały jeszcze wykonane w całości wszystkie roboty, dopuszczalne jest dokonanie rozliczenia z uwzględnieniem

5 przewidywanego kosztu robót niezakończonych (z załoŝeniem wzrostu cen) i ustalenie terminu, w którym nastąpi potwierdzenie ostatecznego charakteru rozliczeń. 16. Wymagany wkład Członek zobowiązany jest wnieść przed objęciem lokalu mieszkalnego wg następujących zasad: 1) jeŝeli budynek jest zrealizowany ze środków pochodzących z kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię to Członek obowiązany jest wnieść zaliczkę na wkład budowlany, której wysokość ustala Zarząd Spółdzielni w oparciu o koszt inwestycji nie pokryty tym kredytem oraz wysokość pierwszej raty kredytu wraz z oprocentowaniem jaką Spółdzielnia winna jest wpłacić z chwilą zakończenia inwestycji i rozliczenia jej z bankiem. Pozostałą część wkładu Członek obowiązany jest wpłacać w ratach wraz z oprocentowaniem i kosztami obsługi kredytu. Wysokość rat i termin spłaty określa Zarząd w oparciu o warunki umowy kredytowej; 2) jeŝeli lokale mieszkalne są realizowane ze środków własnych przyszłych uŝytkowników bez zaciągnięcia kredytu w Banku, wkład budowlany ustala się w oparciu o zestawienie kosztów całego zadania inwestycyjnego a zaliczka w wysokości do 30% wkładu budowlanego zostaje ustalona w umowie wstępnej w przyszłym Członkiem Spółdzielni. Całość wkładu budowlanego powinna być wpłacona przed zasiedleniem lokalu w terminie określonym w umowie o budowę lokalu; 3) wysokość wkładu budowlanego na lokale, oddawane do uŝytku bez zaciągnięcia kredytu w Banku, jest ustalona na dzień rozpoczęcia inwestycji. JeŜeli Członek wpłaci całość wkładu budowlanego w określonym terminie (rozpoczęcie inwestycji) jego wkład nie ulegnie zmianie. JeŜeli wkład budowlany płacony jest w ratach wnoszonych do daty przekazania lokalu, wymagany wkład budowlany podlega rozliczeniu ostatecznemu (nadpłata, niedopłata), a w razie nie dotrzymania terminu spłaty rat będą naliczane odsetki za zwłokę określone w umowie o budowę; 4) odsetki od kredytu bankowego lub poŝyczki wewnętrznej, zaciągniętych na finansowanie inwestycji obciąŝają tylko te lokale, których uŝytkownicy nie wnosili wpłat zaliczkowych na wkład w wysokości i terminach zapewniających pełne pokrycie kosztów bieŝąco ponoszonych przez Spółdzielnię. 17. Po rozliczeniu ostatecznym kosztów inwestycji i wniesieniu wymaganego wkładu mieszkaniowego, budowlanego Spółdzielnia zawiera z Członkiem odpowiednio: 1) umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 2) ustanawia na rzecz Członka odrębną własność lokalu (umowa notarialna) najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeŝeli jest wymagane pozwolenie na uŝytkowanie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od jego uzyskania. Na Ŝądanie Członka Spółdzielnia ustanawia takŝe prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji moŝliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu. 18. Zasady budowy i rozliczenia kosztów budynków (lokali) mieszkalnych obowiązują odpowiednio budowę domów jednorodzinnych. III. Budowa zabudowa powierzchni ogólnego uŝytku na cele mieszkaniowe Wszelkie prace adaptacyjne związane z przejmowaniem przez Członków pomieszczeń ogólnego uŝytku mogą być wykonywane po uprzednim uzyskaniu przez zainteresowanego Członka pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni i pozwolenia na budowę. Zgoda na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczenia ogólnego uŝytku do celów mieszkalnych moŝe być wykonana tylko wtedy, gdy: 1) nie naruszają one przepisów Prawa budowlanego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

6 2) nie pogorszą estetyki budynku, 3) nie naruszają interesów mieszkańców danego budynku. 2. Koszt nabycia powierzchni ogólnego uŝytku pomieszczeń do adaptacji na cele mieszkaniowe, który wnioskodawca winien wnieść do Spółdzielni ustala się w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt wnioskodawcy. Prace adaptacyjne pomieszczeń ogólnego uŝytku na cele mieszkalne powinny być wykonane wyłącznie na koszt Członków wnioskodawców. Środki wniesione przez Członka z tego tytułu powinny być zapisywane na wkład Członka. 3. Analogiczne zasady mogą być przyjmowane dla adaptacji pomieszczeń ogólnego uŝytku na lokale uŝytkowe. IV. Budowa lokali uŝytkowych Koszty budowy pokrywane są w całości ze środków własnych przyszłych uŝytkowników i odpowiadają faktycznie poniesionym przez Spółdzielnię kosztom bezpośrednim przypadającym na lokale uŝytkowe, w tym garaŝe - kosztom pośrednim. 2. Do obowiązków Spółdzielni naleŝy: 1) wyznaczenie terenu pod budowę lokali uŝytkowych, w tym garaŝy w oparciu o szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego, 2) przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 3) uzyskanie pozwolenia na budowę 4) pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad budową 5) rozliczenie inwestycji. 3. Do rozliczenia kosztów budowy lokali uŝytkowych, w tym garaŝy, miejsc postojowych w garaŝach wielostanowiskowych stosuje się odpowiednio zasady rozliczania kosztów budowy lokali mieszkalnych, zawartych w niniejszym regulaminie. 21. Szczegółowe zasady ustalania i rozliczania kosztów nowych zadań inwestycyjnych w zakresie wyszczególnionym w 4 regulaminu, w tym przypadające na poszczególne lokale, budynki, wysokość i zasady wnoszenia wkładów, finansowania zadania kaŝdorazowo w formie uchwały określa Rada Nadzorcza SMF (uchwały w sprawie: kosztów wstępnych i ostatecznego rozliczenia inwestycji). 22. W okresie budowania przez Spółdzielnię budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków Spółdzielnia z mocy prawa poddaje się corocznej lustracji. 23. Traci moc Regulamin rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych i ustalania wartości początkowej lokali SM FABUD Uchwała RN Nr 21/2006 z dnia Niniejszy regulamin został uchwalony przez RN Uchwałą nr 34 z dnia S E K R E T A R Z Rady Nadzorczej P R Z E W O D N I C Z Ą CY Rady Nadzorczej

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5 KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG Załącznik nr 1 do Umowy o kredyt hipoteczny REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni.

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo