OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL"

Transkrypt

1 OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS

2 BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa dotycz¹ce przyrz¹dów pomiarowych, automatyki i urz¹dzeñ laboratoryjnych PNEN KAT III III Pomiary w obwodach elektrycznych, które nie s¹ bezpoœrednio pod³¹czone do sieci elektrycznej. Na przyk³ad: smartfon, laptop, tablet etc. Pomiary w obwodach elektrycznych, które s¹ pod³¹czone do sieci niskiego napiêcia. Na przyk³ad: urz¹dzenia domowe i warsztatowe takie, jak lodówka, pralka, wiertarka. Pomiary w instalacjach budynków, stacjonarnych odbiornikach energii, terminalach, urz¹dzeniach rozdzielczych pod³¹czonych na sta³e do sieci odbiorczej. Kategoria III zapewnia wytrzyma³oœæ urz¹dzenia na przepiêcia a do 4000 V. Pomiary na źród³ach energii dla urz¹dzeñ stosowanych w z³¹czu instalacji elektrycznej budynku lub w pobli u z³¹cza przed g³ówn¹ rozdzielnic¹. Na przyk³ad: liczniki energii, ochronniki przepiêæ.

3 SPIS TRESCI: POMIAR MIERNIKI CYFROWE...6 PRZETWORNIKI POMIAROWE, SEPARATORY...8 MIERNIKI I ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3FAZOWEJ...10 KOLUMNY SYNCHRONIZACYJNE...11 REGULATORY UNIWERSALNE...12 POMIAR WIZUALIZACJA MIERNIKI ANALOGOWE...22 BOCZNIKI I PRZEKŁADNIKI PRADOWE...24 OPROGRAMOWANIE NETWORK LUMEL PROCES...26 WYSWIETLACZE...26 LPCON I ECON NIEODPŁATNE PROGRAMY DO KONFIGURACJI URZADZEN PRODUKCJI LUMEL S.A...27,, REGULACJA REGULATORY DEDYKOWANE (DO FORM Z GRZANYMI KANAŁAMI, DLA CIEPŁOWNICTWA)...14 STEROWNIKI MOCY...15 POMIAR MIERNIKI CEGOWE...27, REJESTRACJA KONTROLA STEERING PROCESU CZUJNIKI...17 REJESTRATORY...16 MODUŁY I/O, MODUŁY KOMUNIKACYJNE...18 STEROWNIK PROGRAMOWALNY...20 PANELE OPERATORSKIE...21 USŁUGI LABORATORIUM POMIAROWE...4 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW AUTOMATYKI...28 USLUGI W ZAKRESIE EMS...29 OBRÓBKA MECHANICZNA...30 TWORZYWA SZTUCZNE...31 RTC 232

4 TARGI, KONFERENCJE Tu mo na nas spotkaæ w pierwszej po³owie 2014 roku: LUMELTOUR Poznañ (11.03), Kalisz (12.03) AMPER Brno, Czechy Targi AUTOMATICON Warszawa, stoisko A5, hala Targi MT HANNOVER Niemcy, stoisko F08, hala KONFERENCJA AUTOMATYKÓW Rytro LABORATORIUM LUMEL S.A. OFERTA USŁUG Jednym z wielu atutów aparatury produkowanej w LUMELu jest gwarancja wysokiej jakoœci i niezawodnoœci dzia³ania. Uzyskujemy j¹ m.in. dziêki specjalistycznym i kompleksowym badaniom, którym poddawane s¹ wszystkie nasze wyroby w Laboratorium Pomiarów Elektrycznych Lumelu. Badania prowadzone s¹ na wszystkich etapach rozwoju produktu i zapewniaj¹ Pañstwu: zgodnoœæ parametrów metrologicznych naszych urz¹dzeñ z danymi technicznymi zawartymi w materia³ach informacyjnych, zgodnoœæ wyrobów z normami krajowymi i miêdzynarodowymi, spe³nienie przez wyroby LUMELu wymagañ norm europejskich w zakresie kompatybilnoœci elektromagnetycznej oraz bezpieczeñstwa: odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne wg PNEN , emisja zak³óceñ elektromagnetycznych wg PNEN , bezpieczeñstwo wg PNEN Obok prac zwi¹zanych z badaniem przyrz¹dów w³asnych, laboratorium oferuje klientom zewnêtrznym us³ugi w zakresie: badañ w zakresie kompatybilnoœci elektromagnetycznej, badañ w zakresie bezpieczeñstwa, warunków klimatycznych, warunków œrodowiskowych, wibracji i udarów, warunków transportowych, dok³adnoœci pomiarów. szkoleñ z obs³ugi oferowanych przez LUMEL S.A. przyrz¹dów i systemów. Ponadto wykonujemy sprawdzenia: wszelkich przyrz¹dów do pomiarów elektrycznych (analogowych i cyfrowych), np.: amperomierzy (tablicowych i laboratoryjnych), woltomierzy (tablicowych i laboratoryjnych), watomierzy (tablicowych i laboratoryjnych), waromierzy (tablicowych i laboratoryjnych), mierników czêstotliwoœci itp. mierników uniwersalnych (analogowych i cyfrowych), boczników, mierników temperatury (elektrycznych, oporowych), czujników temperatury (termorezystancyjnych, termoelementowych, pó³przewodnikowych). W zale noœci od potrzeb klientów oraz mo liwoœci technicznych wykonujemy równie us³ugi u klienta na obiekcie. Zapraszamy do wspó³pracy: tel. (68) fax (68)

5 DANE KONTAKTOWE. DZIAŁ SPRZEDAZY APARATURY I WSPARCIA TECHNICZNEGO KLIENTÓW: INFORMACJA TECHNICZNOHANDLOWA, OFERTOWANIE WOJEWÓDZTWO PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY REALIZACJA ZAMÓWIEÑ dolnoœl¹skie tel tel tel lub tel lub kujawskopomorskie pomorskie zachodniopomorskie lubelskie ma³opolskie podkarpackie œwiêtokrzyskie tel tel tel tel lubuskie wielkopolskie tel tel tel lub ³ódzkie LUMELŒL SK O/ ódź tel tel tel lub mazowieckie podlaskie warmiñskomazurskie opolskie œl¹skie tel , tel tel tel PRACOWNIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI: fax adres: ul. Sulechowska 1, Zielona Góra tel lub SKONTAKTUJ siê z nami! tel lub

6 Parametry N24 Wejœcie N25 Wyjœcie Wyœwietlacz N20 i N20Z Napiêcie zasilania N25 dedykowane N24T, N25T: Pt100, J, K N24S, N25S: 0/ ma, ±60 mv d.c., ±10 V d.c., N24H, N25H: ±100, ±250, ±400 V d.c., ±1/5 A d.c., N24Z, N25Z: 100, 250, 400 V a.c., 1/5 A a.c., Hz zasilanie zewnêtrznych przetworników (24 V/ 30 ma) w wersji S i T (opcja) czerwony LED 4 cyfry (20 mm) N20Z dedykowane Pt100, J, K 0/ ma, ± 20 ma mv, V, ± 10 V dedykowane 1 A, 5 A a.c. 100 V, 250 V, 400 V a.c Hz 2 x OC zasilajace 2 x OC N27D Nowość! V a.c A a.c. 31,5...31,5 kw ( Hz) Hz pomiar bezpoœredni (24 V/ 30 ma) czerwony LED 5 cyfr (14 mm) 24 V a.c., 110 V a.c., 230 V a.c., V a.c./d.c., V a.c./d.c. (opcja) 3kolorowy programowalny LED 5 cyfr (14 mm) ó³ty LED 4 cyfry (8,5 mm) V lub V a.c./d.c. 230 V a.c. IP65 IP00 Wymiar zewnêtrzny 96 x 48 x 64 mm 110 x 53 x 60 mm darmowy program LPCon/ econ (przez programator PD14) darmowy program LPCon (przez programator PD14) Parametry Wejœcie liniowa charakterystyka indywidualna Seria N30 N30U N30H N30o N30P N27P Nowość! uniwersalne: uniwersalne: impulsy, czêsto pomiary parametrów 100 V/400 V a.c. Pt100/500/1000 1/5 A d.c., tliwoœæ, prêdkoœæ sieci 1fazowej 1/5 lub 32/63 A pomiar J, K, N, E, R, S 100/500 V d.c. obrotowa, okres, uniwersalne: bezpoœredni ± 20 ma licznik czasu pracy, 0...1/5A pomiar parametrów V, mv enkoder /400V sieci 1fazowej 400, 4000 Wyjœcie 4 x przekaźnikowe (2 NO + opcjonalnie 2 prze³¹czne), 1 x analogowe (opcja), 1 x impulsowe (opcja) w mierniku N30P, zasilanie zewnêtrznych przetworników (24 V/ 30 ma) w miernikach N30U (opcja) i N30O (standard) 2 przekaźniki (2 NO) lub 1 przekaźnik (NO) 1 wyjœcie 0(4)...20 ma Interfejs 1 x RS485 z protoko³em MODBUS slave (opcja) RS485 MODBUS Slave Wyœwietlacz 3kolorowy programowalny wyœwietlacz LED 5 cyfr (14 mm) OLED 0,96 ó³ty Napiêcie zasilania N27P N20 Programowanie N27D N V a.c./d.c. lub V a.c., V d.c V a.c./d.c. lub V a.c., V a.c V d.c. IP65 IP00 (63A) lub IP50 (1/5A) Wymiar zewnêtrzny 96 x 48 x 93 mm 110 x 53 x 60 mm Programowanie darmowy program LPCon/ econ (przez z³¹cze RS485) lub przy pomocy przycisków darmowy program econ (przez miniusb, RS485 lub przyciski) przetwarzanie dowolnej wartoœci mierzonej na sygna³ analogowy napiêciowy lub pr¹dowy, pamiêæ wartoœci min. i max. dla wielkoœci mierzonych, charakterystyka indywidualna 21 punktów (nie dotyczy N30P i N27P) blokada wprowadzania parametrów za pomoc¹ has³a programowa przek³adnia pr¹dowa i napiêciowa (dotyczy N30P i N27P)

7 Wejœcie Wyjœcie Interfejs Bargraf Seria NA z bargrafem NA3 NA5 NA6 uniwersalne: Pt100/500/1000, J, K, N, E, R, S 0...5/20 ma d.c., 0...2/5 A d.c., mv d.c., /600 V d.c., k (NA3) 1 x przekaźnikowe lub 2 x OC (opcja) 1 x analogowe (opcja) 3 lub 7kolorowy programowalny poziomy bargraf uniwersalne: Pt100/500/1000, J, K, N, E, R, S ± 40 ma d.c., ± 5 A d.c., ± 300 mv d.c., ± V d.c., k 4 x przekaźnikowe lub 8 x OC (opcja) 1 x analogowe (opcja) 1 x RS485 z protoko³em MODBUS slave (opcja) 3 lub 7kolorowy programowalny pionowy bargraf 2 x 3 lub 7kolorowe programowalne pionowe bargrafy Wyœwietlacz LED 4 cyfry (7 mm) LED 4 cyfry (7 mm) 2 x LED 4 cyfry (7 mm) Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny Programowanie V a.c./d.c., V a.c./d.c. IP40 (NA3), IP50 (NA5 i NA6) 96 x 24 x 125 mm 48 x 144 x 100 mm darmowy program LPCon (przez z³¹cze RS485) lub przy pomocy przycisków liniowa charakterystyka indywidualna funkcje arytmetyczne x 2, x, (+,, *, / tylko w NA6) rejestracja mierzonego sygna³u w zaprogramowanych odcinkach czasu (750 próbek), pamiêci wartoœci maksymalnych i minimalnych, blokady wprowadzania parametrów za pomoc¹ has³a, przetwarzania wielkoœci mierzonej na sygna³ wyjœciowy napiêciowy lub pr¹dowy Pomiar temperatury i przep³ywu medium w ruroci¹gu. N30U Pomiar temperatury i wilgotnoœci powietrza. PLC Ruroci¹g N30o P18 N20 Czujnik przep³ywu PD10 N20 N24 Pomiar pr¹du w galwanizerni. Pomiar, sygnalizacja przekroczeñ i rejestracja pr¹du obci¹ enia silnika jednofazowego. x4 N30P KD8 Wanna galwanizacyjna Linia zasilaj¹ca Linia zasilaj¹ca Silnik

8 p20,p20h p20g i p21z Parametry Wejœcie Wyjœcie Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny Parametry Wejœcie Wyjœcie Seria przetworników P20 i P17 Separatory P20 P20Z P21Z Nowość! P20H P17 P20G P17G uniwersalne Pt100/250/500/1000, J, K, S, N 0/4...20, ±20 ma 0...5/10, ±5, ±10 V ±60, ±150 mv /4000 0/ ma lub V V lub V d.c., V a.c. darmowy program LPCon (przez programator PD14) dedykowane 0..60/100/150/ 250/400/500/ 600 V a.c. 0..1/5 A a.c V lub V a.c./d.c., dedykowane /250/400 V a.c /5 A a.c Hz 0/ ma, V lub RS485 Modbus Slave V a.c.; V d.c V a.c.; V d.c. 22,5 x 120 x 100 mm dedykowane 100, 250, 400 V d.c. ±100, ±250, ±400 V d.c. ±1, ±5 A d.c. 0/ ma, V lub RS485 Modbus Slave V a.c Hz; V d.c. lub V a.c Hz; V d.c. dedykowane Pt100 J, K, N, E, V mv 0/ ma zasilanie z pêtli pr¹dowej uniwersalne 0/ ma ±20 ma 0...5/10 V ±5V, ±10 V uniwersalne ma V V lub V d.c., V a.c. 0/4...20mA wyjœcie aktywne 0/ ma nie wymaga zasilania IP40 IP50 IP50 darmowy program LPCon/eCon (przez programator PD14) darmowy program LPCon (przez programator PD14) Seria przetworników P30 i P12 6,2 x 77,5 x 100 mm 22,5 x 120 x 100 mm darmowy program LPCon (przez programator PD14) P30U P30o Nowość! P12H P12P uniwersalne Pt100/250/500/1000, Cu100, Ni100, Ni1000 J, K, N, E, R, S, T, B 0...4/20, ±20 ma ,, ±75, ±200 mv, 400, 2000, 5500, RS485 Master lub Slave 2 uniwersalne wejœcia: licznik impulsów, czêstotliwoœæ, prêdkoœæ obrotowa, okres, licznik czasu pracy, licznik ró nicy impulsów na wejœciach lub encoder 1 x przekaźnikowe (1 x NO + 1 x NO) 0/ ma, V uniwersalne ±1 A ±5 A ±100 V ±600 V 2 x przekaźnikowe NO 0/ ma, V 1 NO lub zasilanie zewnêtrznych przetworników (24 V/ 30 ma opcjonalne) P30U, P30o 6,2 x 77,5 x 100 mm parametry sieci 1fazowej dedykowane 1A (X/1A) 5A (X/5A) 100 V(x/100 V) 400 V Interfejs RS485 Modbus, RS485 Modbus Ethernet 10/100 BaseT (opcja) RS485 Modbus Wyœwietlacz Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny Programowanie wyœwietlacz LCD 2x8 znaków podœwietlany V a.c./d.c., V a.c., V d.c. IP40 45 x 120 x 100 mm programowanie parametrów za pomoc¹ klawiatury lub RS485 Modbus, przez stronê www (opcja) wykonanie bez wyœwietlacza lub wyœwietlacz LCD 2x8 znaków V a.c./d.c. lub V a.c./d.c. programowanie parametrów za pomoc¹ klawiatury lub RS485 indywidualna charakterystyka (do 21 punktów) (P30o niezale na dla obydwu wejœæ) (P12P liniowa 2punktowa) sygnalizacja alarmów na wyœwietlaczu pamiêæ wewnêtrzna próbek (P30U, P30o), 750 próbek (P12) funkcje matematyczne (P30oniezale ne dla obydwu wejœæ) serwer WWW, FTP, Modbus TCP/IP Slave (P30o) pamiêæ wartoœci min. i maks. z datami i czasami wyst¹pienia (P30o dla obydwu wejœæ ) filtracja sygna³ów okresowych zapis danych na karcie pamiêci SD (opcjonalnie)

9 Parametry Wejœcie Wyjœcie Interfejs Seria przetworników parametrów sieci energetycznej P41 P12P P43 parametry sieci 1fazowej uniwersalne 1, 5 A 100, 400 V ±20 ma (analogowe programowalne) Wyœwietlacz Napiêcie zasilania V a.c Hz; V d.c. lub V a.c Hz; V d.c. parametry sieci 1fazowej dedykowane 1A (X/1A), 5A (X/5A),100 V(x/100 V), 400 V 2 x przekaźnikowe NO analogowe 0/ ma, ma, V RS485 Modbus parametry sieci 3fazowej 3 lub 4przewodowej dedykowane 1 A lub 5 A, 3 x 57,7/100 V lub 3 x 230/400 V 4 przekaźniki NO lub 2 przekaźniki NO + 2 analogowe programowalne ±20mA lub 4 analogowe programowalne ±20mA wykonanie bez wyœwietlacza lub wyœwietlacz LCD 2x8 znaków V a.c./d.c. lub V a.c./d.c. IP V a.c Hz; V d.c. lub V a.c Hz; V d.c. Wymiar zewnêtrzny 45 x 120 x 100 mm 90 x 120 x 100 mm Programowanie Parametry programowanie parametrów za pomoc¹ bezp³atnego programu LPCon pamiêæ dowolnej wielkoœci mierzonej 9000 próbek pamiêæ wartoœci min. i max. programowana przek³adnia pr¹dowa i napiêciowa programowanie parametrów za pomoc¹ klawiatury lub RS485 indywidualna charakterystyka liniowa 2punktowa sygnalizacja alarmów na wyœwietlaczu pamiêæ wewnêtrzna 750 próbek programowanie parametrów za pomoc¹ bezp³atnego programu LPCon pamiêæ mocy œredniej próbek pamiêæ wartoœci min. i max. programowana przek³adnia pr¹dowa i napiêciowa wyjœcie impulsowe Seria przetworników temperatury i wilgotnoœci P18 i P19 P18L P18 P18D P19 Nowość! Wejœcie o C lub % RH o C, % RH o C, % RH P41 P43 Wyjœcie ma 2 x ma lub V (opcjonalnie) Interfejs RS485 Modbus Separacja galw. zasilanie/rs485 (dot. wykonañ bez wyjœæ analogowych) Napiêcie zasilania V d.c. (zasilanie z pêtli pr¹dowej) V d.c./a.c Stop. ochrony obud. IP65 IP20 Wymiar zew. 38 x 58 x 118 mm 120 x 80 x 25 mm obliczenia wybranych wielkoœci fiz. (temperatura punktu rosy, wilgotnoœæ bezwglêdna) pamiêæ wartoœci min. i max. dla wartoœci zmierzonych i wyliczonych dostêpne wykonanie z zewnêtrzn¹ sond¹ pomiarow¹ (na przewodzie) prezentacje wartoœci mierzonych na wyœwietlaczu LCD konfiguracja parametrów transmisji za pomoc¹ przycisku pojemnoœciowego p19 Pomiar prêdkoœci taœmy oraz obci¹ enia silnika. Separacja galwaniczna (ochrona wejœæ sterownika PLC). Enkoder Silnik P20G PLC P30o SMC P41 Pomiar parametrów sieci energetycznej 3fazowej. Oprogramowanie LUMEL PROCES P17G Pomiar i rejestracja temperatury i wilgotnoœci. Hala 1 KD7 P43 P43 Hala 2

10 N43 Nowość! N14 ND10 ND20 N10/N10A ND1 N43 Pomiary Wejœcie Wyjœcie Interfejs Wyœwietlacz napiêcie: fazowe, œrednie fazowe, przewodowe, œrednie przewodowe pr¹d: fazowy, œredni fazowy, w przewodzie neutralnym moc: czynna, bierna, pozorna moce 3fazowe, wspó³czynnik mocy, k¹t, tg φ, czêstotliwoœæ, moc czynna 15 minutowa 4 kwadrantowy pomiar mocy i energii (N14, ND10, ND20,ND1) 3fazowa energia czynna i bierna 3fazowa energia czynna, bierna i pozorna taryfy energii (4) THD U, I THD U, I THD U, I THD U, I THD U, I harmoniczne do 21ej harmoniczne do 25ej harmoniczne do 51ej zapady i zaniki napiêcia asymetria napiêcia 1 A/ 5 A; 63 A 3 x 57,7/100 V 3 x 230/ 400 V 3 x 290/ 500 V 3 x przekaźnik 1 x impulsowe LCD 4 x 3 cyfry + 1 x 7 cyfr RS485 Modbus Slave standard 1 A lub 5 A 57,7/100 V, 230/400 V lub 400/690 V 1 x przekaźnikowe 1 x impulsowe LED 3 x 3 cyfry (14 mm) 1 A lub 5 A 57,7/100 V lub 230/400 V 290/500 V 1 A lub 5 A 57,7/100 V lub 230/400 V 2 x przekaźnik 1 x 0/ ma (opcja) 1 x przekaźnikowe 1 x Impulsowe RS485 Modbus Slave opcja 3.5 LCD 3 x 4 cyfry (16 mm) RS485 Modbus Slave standard 3.5 LCD 3 x 4 (11 mm) + 1 x 5 cyfr (9 mm) 1 A lub 5 A 57,7/100 V lub 230/400 V impulsowe (N10) N10: 1 x 0/4..20 ma 3 x przekaźnikowe 1 x impulsowe N10A: 3 x ma 1 x przekaźnikowe RS485 Modbus Slave opcja LED 4 x 5 cyfr (14 mm) 1 A lub 5 A 57,7/100 V, 230/400 V lub 400/690 V 12 x binarne 4 x 0/ ma 6 x przekaźnikowe 2 x zasilanie zewnêtrznych przetworników RS485 Modbus 1 x Master, 1 x Slave Ethernet (HTTP, NTP, FTP, Modbus TCP) USB 5.7 TFT ekran dotykowy, 320 x 240 pikseli 256 kolorów Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny Programowanie V a.c.; V d.c V a.c.; V d.c V a.c./d.c V a.c. lub V a.c V a.c/d.c. lub V a.c/d.c V a.c./d.c. IP50 IP40 IP65 IP40 IP x 110 x 60 mm darmowy program econ do pomiarów bezpoœrednich do 76 A 96 x 96x 70,5 mm darmowy program LPCon (przez RS485) lub przy pomocy przycisków izolacja galwaniczna pomiarowych torów pr¹dowych 96 x 96 x 77 mm darmowy program LPCon/ econ (przez RS485) lub przy pomocy przycisków pamiêæ 9000 próbek dla mocy œredniej ukrywanie wybranych ekranów z parametrami izolacja galwaniczna pomiarowych torów pr¹dowych 144 x 144 x 77 mm darmowy program LPCon (przez RS485) lub przy pomocy przycisków programowalny przez u ytkownika uk³ad parametrów na wyœwietlaczach izolacja galwaniczna pomiarowych torów napiêciowych i pr¹dowych 144 x 144 x 155 mm program NDSetup (przez USB lub kartê CF) lub przy pomocy dotykowego ekranu pomiar i rejestracja jakoœci energii wg PNEN pamiêæ karta CF 4GB oscyloskop izolacja galwaniczna pomiarowych torów napiêciowych i pr¹dowych

11 Wejœcie Wyjœcie Interfejs Wyœwwietlacz Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny Kolumny synchronizacyjne seria KS KS3.1 4 x 5 cyfr LED (14 mm), kolor czerwony 100 V 110 V 240 V 400 V 2 x przekaźnikowe RS485 Modbus opcja V AC/DC lub V AC/DC IP40 KS3.2 synchronoskop: okr¹g z 72 diod; woltomierz i czêstoœciomierz ró nicowy: bargraf z zerem na œrodku (68 diod) 144 x 144 x 77 mm sygnalizacja warunku synchronizacji (AL1) programowalne parametry sygnalizacja wartoœci napiêcia generatora i sieci poza zakresem 80120% wartoœci nominalnej (AL2) pomiar minimalnych i maksymalnych wartoœci napiêcia i czêstotliwoœci Monitoring zu ycia mocy przez maszyny. Dane pomiarowe rejestrowane s¹ przez rejestrator KD7. P43 Monitoring stanu sieci energetycznej zasilaj¹cej maszyny w fabryce. Pomiary przesy³ane s¹ do komputera poprzez interfejs cyfrowy. ALARM 20 ma 20 ma ALARM ALARM RS485 MODBUS ND20 ALARM RS485 MODBUS 100% 20 ma 0 100% 100% KD7 Monitoring stanu sieci energetycznej zasilaj¹cej maszyny w fabryce. Pomiary przesy³ane s¹ do komputera poprzez interfejs cyfrowy. 20 ma ALARM ALARM ALARM 0 100% 20 ma Przetwarzanie analogowe 0/420 ma N30o ND20 ALARM ND20 Automatyczna synchronizacja pod³¹czenia generatora do g³ównej sieci zasilania. L 3 L 2 L % SCADA N10 20 ma 100% 0 20 ma 100% 20 ma 100% 0 20 ma 100% 20 ma 100% 0 20 ma 100% Pomiar pr¹du przemiennego zasilaj¹cego silnik 1fazowy. THD 5,28% N30P Miernik parametrów sieci 1fazowej N10A Licznik przep³ywu (gaz, woda) N30o Miernik programowalny

12 RE22 RE70 Nowość! Regulatory do procesów przemys³owych RE71 RE81 RE72 RE82 RE92 RE19 Liczba kana³ów Wejœcie Wejœcia Wyjœcia uniwersalne Pt100/1000 J, T, K, S, R, B, E, N, L 0(4)...20 ma 0...5/10 V uniwersalne Pt100/1000 J, T, K, S, R, B, E, N dedykowane Pt100 J, K, S przekaźnikowe lub binarne OC 0/5 V Interfejs RS485 Modbus przekaźnikowe przekaźnikowe lub binarne 0/6 V maksymalnie 2x przekaźnikowe / 1x binarne OC 0/6 V (do wyboru) uniwersalne Pt100/1000 J, T, K, S, R, B, E, N, L 0(4)...20 ma 0...5/10 V binarne / wej. przek³adnika pr¹dowego / 0(4) ma (do wyboru) 2 x przekaźnikowe / binarne OC 0/5 V / analogowe 0(4)...20 ma / V / zasilacz 24 V d.c. 30 ma (do wyboru) 2 x binarne / wej. przek³adnika pr¹dowego / 0(4)...20 ma 2x przekaźnikowe oraz 2x przekaźnikowe / binarne OC 0/5V / analogowe 0(4)...20 ma / V (do wyboru) zasilacz 24 V d.c. 30 ma (opcja) RS485 Modbus uniwersalne: 2x Pt100/500/1000, Ni100, Cu100 J, T, K, S, R, B, E, N, L 0(4)...20 ma 0...(5)10 V 3x binarne oraz 0(4)...20 ma / 0...(5)10 V / potencj. (100)1000 Ω (do wyboru, opcja) 6x przekaźnikowe (lub 4 x przekaź. i 2 x binarne OC) 2x analogowe 0(4) ma / V (opcja) zasilacz 24 V d.c. 30 ma (opcja) RS485 Modbus, Ethernet (opcjonalnie) uniwersalne: 2x Pt100/500/ 1000, Ni100, Cu100 J, T, K, S, R, B, E, N, 0(4)...20 ma 0...(5)10 V 2x binarne oraz 0...(5)10 V / 0(4)...20 ma / potencj. (100) 1000 Ω (do wyboru) max. 4x przekaźnikowe /4x binarne OC / 2x binarne 0/15 V / 2x analogowe 0(4)...20 ma, V (do wyboru) RS485 Modbus Alarm 1 max. 2 max. 3 max. 6 max. 3 Regulacja Wyœwietlacz Napiêcie zasilania Stopieñ ochrony Wymiary za³¹cz/wy³¹cz lub PID, grzanie lub ch³odzenie czerwony LED 4 cyfry (9,2 mm) 230; 110; 24 V a.c. miêkki start za³¹cz/wy³¹cz lub SMART PID, grzanie/ ch³odzenie/ czerwony LED 4 cyfry (9,2 mm) za³¹cz/ wy³¹cz/ SMART PID grzanie lub ch³odzenie czerwony LED 4 cyfry (7,6 mm) 230 V a.c. 230 V a.c. 48 x 48 x 93 mm za³¹cz/wy³¹cz lub SMART PID, grzanie/ ch³odzenie/ krokowa czerwony i zielony LED 2 x 4 cyfry (7,6 mm) 48 x 96 x 93 mm programowa za³¹cz/wy³¹cz SMART PID grzanie/ch³odzenie/ krokowa czerwony i zielony LED 2 x 4 cyfry (7,6 mm) + 2 bargrafy V a.c./ d.c V a.c./d.c. IP65 48 x 48 x 93 mm programowa za³¹cz/wy³¹cz SMART PID, trójstawna grzanie/ch³odzenie oraz trójstawna krokowa LCD 3.5 TFT 320 x 240 pikseli kolorowy V a.c./d.c. programowa za³¹cz/wy³¹cz PID, grzanie/ch³odzenie/ krokowa czerwony i zielony LED 2 x 5 cyfr (10 mm) + LCD 2 x 16 znaków V a.c./d.c V d.c. 48 x 96 x 93 mm 96 x 96 x 100 mm 96 x 96 x 81 mm miêkki start 6 typów alarmów regulacja programowa (15 programów po 15 odcinków) funkcja zatrzaœniêcia alarmu (LATCH) reg.programowa (20 programów po 15 odcinków) miêkki start regulacja programowa (15 programów po 15 odcinków)

13 Regulatory do procesów przemys³owych RE55 Liczba kana³ów 1 1 Wejœcie Wyjœcia maksymalnie 2x przekaźnikowe / 1x binarne 0/5 V (do wyboru) dedykowane: Pt100 J, K, S RE60 maksymalnie 3x przekaźnikowe / 1x binarne 0/5 V (do wyboru) Alarm 1 Max 2 Regulacja za³¹cz/wy³¹cz, PID, grzanie lub ch³odzenie Wyœwietlacz Czerwony LED (10 mm) LCD (2 x 8 znaków) Napiêcie zasilania V d.c./a.c. IP40 24, 110, 230 V a.c V d.c. Wymiary 96 x 96 x 65 mm 45 x 120 x 100 mm Sterowanie piecem piekarniczym. Regulacja temperatury w zbiorniku wody Piec piekarniczy ZBIORNIK WODY Pt100 Grza³ki Pt1000 Pompa lub Wymiennik ciep³a RE55 Zasilanie Przekaźnik pó³przewodnikowy typu LU Elektrozawór ma RE72 Pomiar przepywu wody ze sterowaniem trójstawnym krokowym Wej ma RE82 Wyj.2 przekaźniki steruj¹ce Pomiar temperatury wsadu z p³ynn¹ regulacj¹ mocy grza³ek w piecu hartowniczym N24 Temperatura wsadu RE92 Zestaw przetwornika 24 V d.c. Czujnik przep³ywu Zawór sterowanie krokowe RP1 RP1 Grza³ka górna Grza³ka dolna Temperatura sekcji I Temperatura sekcji II Piec hartowniczy Przep³yw wody ma ma

14 Regulatory do form z grzanymi kana³ami SR11 Liczba kana³ów Wejœcie dedykowane FECuNi (J) binarne 24 V d.c. Wyjœcie 1 wyjœcie na strefê grzejn¹ (15 A) Regulacja Interfejs Wyœwietlacz Napiêcie zasilania Wymiary Fuzzy Logic, PID z autoadaptacj¹ RS485 z protoko³em MODBUS (opcja) LED 14 mm 2 x 3 cyfry 230 V a.c. (dla systemu z 1 stref¹ grzejn¹) 3 x 230/ 400 V a.c. (dla systemu z stref grzejnych) IP30 77,5 x 200 x 355mm (1 strefa grzejna) 215 x 197 x 355mm (2 lub 3 strefy grzejne) 365 x 197 x 355mm (4, 5 lub 6 stref grzejnych) 465 x 197 x 355 (7 lub 8 stref grzejnych) funkcja FuzzyLogic zapewniaj¹ca wysok¹ dok³adnoœæ regulacji temperatury oraz optymalne zu ycie energii funkcja miêkkiego startu i kontrola pr¹du up³ywnoœci grza³ki zwiêkszaj¹ niezawodnoœæ grza³ek utrzymywanie obni onej temperatury podczas przerwy w pracy umo liwia oszczêdnoœæ energii i szybkie uruchomienie systemu wykrywanie i sygnalizacja uszkodzeñ takich jak: przekroczenie dopuszczalnej wartoœci pr¹du up³ywu grza³ki, uszkodzenie obwodu odbiornika, zwarcie, przerwa, odwrotna polaryzacja w obwodzie czujnika Wejœcie Wyjœcie Interfejs Regulacja Wyœwietlacz Napiêcie zasilania Wymiary zewnêtrzne RG14 (C.O.) Regulatory dla ciep³ownictwa Pt100, Pt1000, impulsowe (ciep³omierz, przep³ywomierz) RG24 (C.W.U.) RG14 przekaźnikowe (max 4 1 x zawór sterowany krokowo (2 przekaźniki), 1x pompa, wyjœcie ) RG24 przekaźnikowe (max 4 2 x zawór, pompa cyrkulacyjna, pompa ³aduj¹ca) regulacja pogodowa wed³ug programowanej czteropunktowej krzywej grzewczej krokowa PID do sterowania trójstawnym napêdem zaworu regulacja dwustawna dwustopniowa z histerez¹ do sterowania kot³em automatyczne rozpoznawanie typu pod³¹czonych czujników Pt100 lub Pt1000 pomiar i/lub ograniczanie przep³ywu lub mocy LATO automatyczne wy³¹czenie ogrzewania w okresie podwy szonej temperatury zewnêtrznej RS485 (Modbus, Lumbus) wybierane z klawiatury krokowa PID do sterowania trójstawnym napêdem zaworu sterowanie pomp¹ cyrkulacyjn¹ wg 4 ró nych trybów sterowanie pomp¹ ³aduj¹ca w zale noœci od temperatury w zasobniku LED 13 mm, 4 cyfry V a.c. lub V a.c./d.c. IP x 90 x 58 mm automatyczne rozpoznawanie typu pod³¹czonych czujników Pt100 lub Pt1000 priorytet c.w.u. we wspó³pracy z regulatorem RG14 programy dobowe okresowe obni anie lub podwy szanie temperatury zadanej dezynfekcja instalacji c.w.u.

15 RP7 RP1 RPL1 RP3 Wykonanie 1fazowe 3fazowe Rodzaj sterowania fazowe Sygna³ wejœciowy steruj¹cy Wyjœcie Max. pr¹d wyjœciowy Napiêcie zasilania odbiornika Konfiguracja odbiornika Wymiary zewnêtrzne fazowe, impulsowe, za³¹cz/wy³¹cz 0..5/10V, 0/4..20mA potencjometr napiêciowe (1) Master/Slave (do wspó³pracy z drugim sterownikiem mocy) przekaźnikowe (2) 15A 125A 3 x 450A 230 V 230 V, 400 V a.c. 230, 400, 500 V a.c. 400 V a.c. 2przewodowa 2 lub 3przewodowa 3, 4 lub 6przewodowa 50 x 105 x 105 mm 135 x 201 x 199 mm 135 x 231 x 199 mm 135 x 201 x 199 mm 135 x 231 x 199 mm wyk. RPL1x4xx (wykonanie z wentylatorem) 212 x 318 x 177 mm (wykonanie 40, 70, 125 A); 383 x 433 x 281 mm (wykonanie 200, 300, 450 A) Regulacja temperatury w formie wtryskowej z grzanymi kana³ami Zestaw SR11 Wtryskarka Programowa regulacja temperatury w piecu du ej mocy z grza³kami elektrycznymi Regulacja wêz³a cieplnego 2 x Pt ma RS485 Panel operatorski HMI 730 N Sterownik mocy RP1 L Regulator RE92 RG24

16 Liczba kana³ów pomiarowych Wejœcie Wyjœcie Interfejs Pamiêæ Wyœwietlacz Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny N30B KD7 KD8 PD22 SM61 do 100 kana³ów cyfrowych Modbus RTU Master (10 grup po 10 rejestrów) 4 x przekaźnikowe (2 NO + opcjonalnie 2 prze³¹czne), 1 x analogowe (opcja) max 2 x RS485 Modbus Master i Slave (opcja) wewnêtrzna rekordów zewnêtrzna karta MMC/SD do 4 GB trójkolorowy LED 5 cyfr (14 mm) V a.c. ( Hz); V d.c., V a.c. ( Hz); V d.c. 21punktowa charakterystyka indywidualna bezp³atny program do analizy danych archiwizacja danych na PC w bazie MySQL do 12 kana³ów analogowych 24 kana³y cyfrowe uniwersalne programowalne (3, 6, 9 lub 12 szt.) Pt100/500/1000, Ni100, Cu100, J, K, N, E, R, S, T, B, L, ± 20mA ± 9999mV nadajnik potencjometryczny nadajnik rezystancyjny wejœcie binarne 0/ V d.c. (8 lub 16 szt.) Modbus RTU Master (24 rejestry) przekaźnikowe (8 lub 16 szt.) przekaźniki OptoMOS (8 lub 16 szt.) analogowe (4 lub 8 szt.) 0...5, 0/ ma V, V, V wyjœcie do zasilania przetworników obiektowych (2 x 24 V d.c. 30 ma) 2 x RS485 (Modbus Slave i Master) 1 x RS232 (Modbus Slave) USB Device 1.1. Ethernet 10 BaseT do 6 kana³ów analogowych uniwersalne programowalne (3 lub 6 szt.) Pt100/500/1000 Ni100, Cu100, J, K, N, E, R, S, T, B, L, ± 20mA ± 9999mV nadajnik potencjometryczny nadajnik rezystancyjny wejœcie binarne 0/ V d.c. (4 lub 8 szt.) przekaźnikowe (6 lub 12) RS485 (Modbus Slave) USB Device 1.1. wewnêtrzna do 6 MB zewnêtrzna karta CF do 4 GB LCD 5,7 typu TFT 320 x 240 pikseli z panelem dotykowym IP V a.c. do 1000 kana³ów cyfrowych Port I: Modbus RTU Master (50 grup po 20 rejestrów) Port II: Modbus RTU Slave 3 x RS485 (Modbus Slave i Master) 1 x RS232 (Modbus Slave) USB Device kb, rekordów, zdarzeñ V a.c./d.c V a.c./d.c. brak IP40/ IP20 do 2500 kana³ów cyfrowych Port II: Modbus RTU Master (100 grup po 25 rejestrów), 2 x wejœcia binarne Port I: Modbus RTU/TCP Slave, 2 x przekaźnik 2 x RS485 (Modbus Slave i Master) 1 x RS232 (Modbus Slave) USB Device 1.1. Ethernet 10/100 BaseT 1GB V a.c., V d.c., lub V a.c., V d.c., lub V a.c., V d.c. 96 x 48 x 93 mm 144 x 144 x 171 mm 144 x 144 x 171 mm 45 x 120 x 100 mm wizualizacja pomiarów w postaci cyfrowej, mierników RTC analogowych,wykresów, bargrafów serwer WWW i FTP (KD7) system operacyjny Windows CE oprogramowanie na PC: KD7 SETUP, KD CHECK, KD CONNECT, KD ARCHIVE zró nicowane prawa dostêpu u ytkowników. menu dostêpne w 8 wersjach jêzykowych oprogramowania HTTP (web server wizualizacja na mapach synoptycznych), DHCP, FTP server, RTC

17 Wykonanie Czujniki rezystancyjne Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 oraz NTC, PTC, KTY g³owicowe przewodowe, puszkowe ze z³¹czem higienicznym ze z³¹czami GDM, GDS ze z³¹czami M12 czujniki p³aszczowe wk³ady pomiarowe Czujniki Czujniki termoelektryczne J (FeCuNi), K (NiCrNi), N (NiCrSiNiSi), T (CuCuNi), L (FeCuNi), E (NiCrCuNi), S (PtRh10Pt), R (PtRh13Pt), B (PtRh30PtRh6) g³owicowe przewodowe ze z³¹czami kompensacyjnymi czujniki p³aszczowe wk³ady pomiarowe Czujniki stosowane w przemyœle spo ywczym, farmaceutycznym, wszêdzie tam gdzie wymagane s¹ warunki sterylne w procesie technologicznym Prezentacja i rejestracja danych z urz¹dzeñ automatyki Pomiar i wizualizacja temperatury i obci¹ enia pracy silnika Silnik du ej mocy Czujnik temperatury PT100 P20Z P41 P41 P41 U/I P/I P/I I/I N30B Wizualizacja Rejestracja Raportowanie KD7 Pomiar i rejestracja temperatury oraz sygnalizacja alarmów Archiwizacja danych procesowych KD8 RTC SM61 RE82 N30U ND20 SM2

18 MODUŁY I/O, MODUŁY KOMUNIKACYJNE Modu³y wejœæ/wyjœæ SM1 SM2 SM3 SM5 SM4 Liczba kana³ów lub 8 wejœcia: binarne on/off lub licznik impulsów do 1 khz imp. wejœcia: binarne on/off Wejœcia/wyjœcia wejœcia: Pt100( oC) 0/ ma V wyjœcia: 4 x przekaźnikowe lub 8 x OC sm1 i sm3 Interfejs RS485 Modbus (ASCII i RTU), RS232 (do programowania) Prêdkoœæ transmisji 2400; 4800; 9600; 19,2 k; 38,4 k; 57,6 k; 115 k bit/s Napiêcie zasilania V a.c./d.c.; V a.c./d.c. IP40 sm2 Wymiar zewnêtrzny 22,5 x 120 x 100 mm 45 x 120 x 100 mm 22,5 x 120 x 100 mm 45 x 120 x 100 mm 45 x 120 x 100 mm sm4 i sm5 sm61 Modu³y zbierania danych PD22 SM61 Liczba kana³ów do kana³ów cyfrowych do 2500 kana³ów cyfrowych Wejœcie Port I: Modbus RTU Master (50 grup po 20 rejestrów) Port II: Modbus RTU Master (100 grup po 25 rejestrów), 2 x wejœcia binarne Wyjœcie Port II: Modbus RTU Slave Port I: Modbus RTU/ TCP Slave, 2 x przekaźnik Interfejs 3 x RS485 (Modbus Slave i Master) 1 x RS232 (Modbus Slave) USB Device x RS485 (Modbus Slave i Master) 1 x RS232 (Modbus Slave) USB Device 1.1. Ethernet 10/100 BaseT Pamiêæ 512 kb, rekordów, zdarzeñ 1GB pd22 Napiêcie zasilania V a.c., V d.c., lub V a.c., V d.c., lub V a.c., V d.c V a.c./d.c V a.c./d.c. Stopieñ ochrony IP40 Wymiar zew. 45 x 120 x 100 mm RTC HTTP (web server wizualizacja na mapach synoptycznych), DHCP, FTP server, RTC Parametry sm9 Zasilacze SM9 Parametry wyjœciowe 24 V d.c. 1 A Napiêcie zasilania V a.c. Wymiar zewnêtrzny ZSC ZSC Nowość! 24 V d.c. 3 A 24 V d.c. 5 A V a.c. IP20 45 x 120 x 100 mm 50 x 120 x 50 mm 55 x 110 x 105 mm

19 MODUŁY I/O, MODUŁY KOMUNIKACYJNE Konwertery interfejsu/protoko³u Modu³y transmisji radiowej PD51 PD8 PD8W Nowość! PD10 SM7 MR03 Interfejs 1 RS232 RS485, RS232 RS485 Interfejs 2 RS485 Ethernet RJ45 Ethernet WiFi USB RS232 lub RS485 tor radiowy 433/869 MHz RS232 RS485 tor radiowy MHz Interfejs 3 USB Moc wyjœciowa 10 mw (20 do 10 dbm) 500 mw Prêdkoœæ transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, [bit/s] 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, bit/s (RS485) 10, 100 Mbit/s (Ethernet) do 1 Mb/s interfejs szeregowy: bit/s tor radiowy: 4800, 9600, 19200, 38400, bit/s Port 1 RS bit/s Port 2 RS bit/s tor radiowy 4800 bit/s Zasiêg dzia³ania Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny do 300m do 1,5 km V d.c. lub V a.c./d.c. lub V a.c./d.c V a.c./d.c V a.c./d.c. zasilanie z portu USB V a.c./d.c. lub V a.c./d.c V d.c V a.c./d.c. IP40 IP20 IP54 22,5 x 120 x 100 mm 45 x 120x 100 mm 52 x 44 x 24 mm 45 x 120 x 100 mm 115 x 65 x 40 mm izolacja galwaniczna konwerter/repeater izolacja galwaniczna izolacja galwaniczna Digi RealPort, TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, ARP sm7 mr03 Rejestracja danych z zastosowaniem cyfrowej transmisji radiowej Wizualizacja procesu produkcyjnego Internet SM61 Wyszukiwarka internetowa SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM1 MR03 MR03 KD7 2 x V lub 2 x ma 2 x Pt100 4 x V lub 4 x ma 4 x Pt100 2 x OC (wyjœcie) 2 x wejœcie binarne 2 x impulsy 8 x przekaźnik (wyjœcie) 8 x OC (wyjœcie) 8 x wejœcie binarne

20 Interfejs Prêdkoœæ transmisji Napiêcie zasilania Wymiary zewnêtrzne Sterownik programowalny SMC Port 1: RS485, RS232, USB 1.1 Modbus Slave (komunikacja z PC i panelami operatorskimi); Port 2: 2 x RS485 Modbus Master (komunikacja z modu³ami I/O) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, bitów/s V a.c./d.c. lub V a.c./d.c. IP40 45 x 120 x 100 mm tworzenie algorytmów sterowania w jêzyku ST, FBD, LD, IL zgodne z norm¹ IEC (pakiet CPDev) symulacja online i off line stworzonych algorytmów (pakiet CPDev) komunikacja w systemie rozproszonym z modu³ami I/O serii SM i innymi urz¹dzeniami kontrolnopomiarowymi przez interfejs RS485 z protoko³em Modbus (ASCII/RTU) bogate biblioteki bloków funkcjonalnych (w tym PID) z mo liwoœci¹ tworzenia bibliotek u ytkownika sterowanie z wykorzystaniem RTC OPROGRAMOWANIE LUMELPROCES nowoczesny system integracji i prezentacji danych, umo liwia tworzenie aplikacji kontrolnopomiarowych dla instalacji przemys³owych, energetyki, inteligentnych budynków, ciep³ownictwa, gazownictwa, obs³uga systemów zbudowanych z zastosowaniem aparatury Lumelu oraz urz¹dzeñ innych producentów, umo liwiaj¹cych wymianê danych za pomoc¹ protoko³ów transmisji Modbus, Modbus TCP/IP, wizualizacja parametrów procesu w postaci map synoptycznych, tabel, bargrafów i trendów, zdalne programowanie parametrów urz¹dzeñ i sterowanie elementami wykonawczymi systemu, archiwizacja danych i rejestracja zdarzeñ alarmowych w systemie, odczyt danych z innych aplikacji za pomoc¹ protoko³u wymiany danych DDE (klient DDE), udostêpnianie danych innym komputerom z programem Lumel Proces w lokalnej sieci komputerowej z protoko³em TCP/IP, tworzenie szablonów raportów, przegl¹danie raportów na bazie zarchiwizowanych danych, podgl¹d map synoptycznych przez przegladarkê internetow¹ (Web Server).

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

www.lumel.com.pl katalog produktów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS

www.lumel.com.pl katalog produktów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS www.lumel.com.pl katalog produktów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS 1 o nas doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie Od ponad sześćdziesięciu

Bardziej szczegółowo

www.lumel.com.pl KATALOG PRODUKTÓW Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS

www.lumel.com.pl KATALOG PRODUKTÓW Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS www.lumel.com.pl KATALOG PRODUKTÓW Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS 1 O NAs DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ ENERGIA ŚRODOWISKO LUDZIE DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ ENERGIA ŚRODOWISKO LUDZIE Od ponad sześćdziesięciu

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI POMIAROWE

PRZETWORNIKI POMIAROWE PRZETWORNIKI POMIAROWE Zastosowanie: przemysł spożywczy magazynowanie żywności, leków, itp. energetyka (telemechanika rozdzielni NN, SN, WN) elektrownie kopalnie przemysł motoryzacyjny suszarnie kotłownie,

Bardziej szczegółowo

MODUŁY I/O I KONWERTERY

MODUŁY I/O I KONWERTERY MODUŁY I/O I KONWERTERY Moduły i konwertery znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach: Systemy monitoringu sygnałów Rozszerzenie wejść i wyjść sterowników PLC Transmisja radiowa i szeregowa sygnałów automatyki

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A OGÓLNA

P R E Z E N T A C J A OGÓLNA P R E Z E N T A C J A OGÓLNA PODSTAWOWE INFORMACJE Rok założenia: 1953, Status prawny : spółka akcyjna, Zatrudnienie: 592 osoby Systemy jakosci: ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO/TS 16949 Kapitał akcyjny:

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

katalog produktów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS

katalog produktów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS www.lumel.com.pl katalog produktów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS 1 o nas doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie Od ponad sześćdziesięciu

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

ND40 V V A * Ethernet www/ ftp / smtp. Ethernet TCP IP RS-485 USB HOST /SD CARD. 1

ND40 V V A * Ethernet www/ ftp / smtp. Ethernet TCP IP RS-485 USB HOST /SD CARD.  1 ND40 - analizator jakości sieci energetycznej Pomiar i rejestracja ponad 500 parametrów jakości energii elektrycznej zgodnych z normami PN-EN 50160, PN-EN 61000-4-30, PN-EN 6100-4-7. Klasa pomiarowa A

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! ND30. PRzykłAD zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS-485. www.lumel.com.pl 1 , U 2. , U 3 napięcia międzyfazowe: U 12

NOWOŚĆ! ND30. PRzykłAD zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS-485. www.lumel.com.pl 1 , U 2. , U 3 napięcia międzyfazowe: U 12 NOWOŚĆ! kat iii Bezpieczeństwo elektr yczne 1x 0/4...20 ma ND30 - MiERNik PARAMETRÓW SiECi Pomiar i rejestracja 54 wielkości energetycznych oraz harmonicznych prądu i napięcia (do 51-tej) w sieciach 1-fazowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 Instrukcja obs³ugi 1 2 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW LICZNIKA... 5 3. KONSTRUKCJA LICZNIKA...

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3-FAZOWEJ - INWESTYCJA DLA OSZCZĘDNOŚCI mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

Uninterruptible Power Supply UPS. Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace

Uninterruptible Power Supply UPS. Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace Uninterruptible Power Supply UPS Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace. () Gniazda zasilaj¹ce wyjœciowe () Gniazda zasilaj¹ce wyjœciowe () W³¹cznik / Wy³¹cznik () Stan poprawnej pracy () Stan niskiego

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

PewnoϾ jutra. www.relpol.com.pl

Pewnoœæ jutra. www.relpol.com.pl Pewnoœæ jutra. Spe³nienie potrzeb jutra Polski przekaÿnik programowalny Wyj¹tkowa prostota programowania Serwis i doradztwo techniczne zapewnione przez Relpol S.A. czym NEED siê wyró nia: - mo liwoœæ pomiaru

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIKI ASTRONOMICZNE... 3 1.1.ASTRO 3... 3 1.2.ASTRO 3IR... 4 1.3.ASTRO 3plus... 5 1.4.ASTRO 4... 6 1.5. ASTRO 6... 7 2. KOMUNIKATORY...

1. STEROWNIKI ASTRONOMICZNE... 3 1.1.ASTRO 3... 3 1.2.ASTRO 3IR... 4 1.3.ASTRO 3plus... 5 1.4.ASTRO 4... 6 1.5. ASTRO 6... 7 2. KOMUNIKATORY... 1. STEROWNIKI ASTRONOMICZNE...................................................... 3 1.1.ASTRO 3.......................................................................... 3 1.2.ASTRO 3IR........................................................................

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryb dozowania jedno- lub dwustopniowy 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe 2 opcjonalne wyjścia analogowe 4-20mA Sterowanie

Bardziej szczegółowo

oraz ich dziesiêtne wielokrotnoœci o pod wielokrotnoœci

oraz ich dziesiêtne wielokrotnoœci o pod wielokrotnoœci PRZEK DNIKI PR DOWE PROGRM PRODUKCJI Program produkcji obejmuje nastêpuj¹ce wykonania: SR - przek³adniki z otworem okr¹g³ym SK - przek³adniki na szynê WSK - przek³adniki z uzwojeniem m KBU - przek³adnik

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TYPU MA12, MA16, MB16, MA17, MA19, MA12P, MA17P, MA19P. PKWiU PKWiU

TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TYPU MA12, MA16, MB16, MA17, MA19, MA12P, MA17P, MA19P. PKWiU PKWiU TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU MA12, MA16, MB16, MA17, MA19, MA12P, MA17P, MA19P PKWiU 33.20.43-30.25 PKWiU 33.20.43-30.36 prostownikowe MA12 MA19 MA17 MA16 MB16

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa oraz

Technika mikroprocesorowa oraz 86 firmy, ludzie, produkty Sprawdzanie bezpieczeñstwa instalacji elektrycznych niskiego napiêcia Tomasz Koczorowicz Oferta rynkowa przyrzπdûw do pomiarûw instalacji elektrycznych niskiego napiícia pozwala

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2009 WIZUALIZACJA

KATALOG PRODUKTÓW 2009 WIZUALIZACJA KATALOG PRODUKTÓW 2009 POMIARY PRZETWARZANIE REGULACJA STEROWANIE REJESTRACJA WIZUALIZACJA TRANSMISJA ARCHIWIZACJA www.lumel.com.pl SPIS TREŚCI MIERNIKI CYFROWE...3 MIERNIKI I PRZETWORNIKI PARAMETRÓW SIECI...4

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryby dozowania jedno- lub dwustopniowy Tryby uruchamiania: indywidualny oraz sekwencyjny 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹

Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹ DR-100 TERMOGRAF Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹ 1 czujnik temperatury 1 wejœcie sygnalizacyjne alarm temperatury obudowa hermetyczna zasilanie 12...24V lub 230V T1=23.3 C T2=15.6 C 10:46

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 TYPU PD10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 TYPU PD10 INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 TYPU PD10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 6 3.1. Instalowanie konwertera... 6 3.2. Opis wyprowadzeñ

Bardziej szczegółowo

to więcej jak tylko regulator

to więcej jak tylko regulator 1 ntuicyjna obsługa ożliwość prowadzenia rejestracji ktywacja funkcji przez telefon raficzna reprezantacja procesu ptymalna cena do możliwości i więcej funkcji to więcej jak tylko regulator 2 Obsługa i

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P P33P - przetwornik mocy czynnej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie P33B - przetwornik mocy biernej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Rok załozenia: 1953, Status prawny: S.A., Zatrudnienie: 590 osób, Systemy Jakości: ISO 9001:2000 ISO 14001 ISO/TS 16949 Kapitał założycielski: 18 500 000 PLN, Lokalizacja: Zielona

Bardziej szczegółowo

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Sterownik programowalny MS 120 Certyfikat

Sterownik programowalny MS 120 Certyfikat Krótki opis Sterownik MS120 przeznaczony jest do komór parzelniczych, wędzarniczych, dojrzewalniczych oraz komór schładzania szokowego. Można go również wykorzystać w urządzeniach rozmrażających lub mrożących.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20

PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20 PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 5 4. MONTA... 6 4.1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com. Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.pl tel. centrala: 68 329 51 01, fax 68 329 51 01 tel. dział sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

RODZAJE UKŁADÓW POMIARU PARY I CIECZY

RODZAJE UKŁADÓW POMIARU PARY I CIECZY FP-3011N FP-3011 Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych z elektroniczną rejestracją wyników Rozliczanie

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

MIERNIKI CYFROWE IP65! Zastosowanie: Wybrane cechy funkcjonalne: N24 N25 N20 N20Z N17Z N30B. N30U N30o N30P N30H NA3 NA5 NA6

MIERNIKI CYFROWE IP65! Zastosowanie: Wybrane cechy funkcjonalne: N24 N25 N20 N20Z N17Z N30B. N30U N30o N30P N30H NA3 NA5 NA6 MIRNIKI CYFROW Zastosowanie: energetyka (rozdzielnie, generatory, turbiny) ciepłownictwo (elektrociepłownie, kotłownie) przemysł spożywczy (mleczarnie, piekarnie, magazynowanie żywności) przemysł farmaceutyczny

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TABLICOWY. Typu N15Z. Instrukcja obs³ugi

MIERNIK TABLICOWY. Typu N15Z. Instrukcja obs³ugi MIERNIK TABLICOWY Typu N15Z Instrukcja obs³ugi Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 5 4. INSTALOWANIE... 6 5. OBS UGA... 8 6.

Bardziej szczegółowo