OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL"

Transkrypt

1 OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS

2 BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa dotycz¹ce przyrz¹dów pomiarowych, automatyki i urz¹dzeñ laboratoryjnych PNEN KAT III III Pomiary w obwodach elektrycznych, które nie s¹ bezpoœrednio pod³¹czone do sieci elektrycznej. Na przyk³ad: smartfon, laptop, tablet etc. Pomiary w obwodach elektrycznych, które s¹ pod³¹czone do sieci niskiego napiêcia. Na przyk³ad: urz¹dzenia domowe i warsztatowe takie, jak lodówka, pralka, wiertarka. Pomiary w instalacjach budynków, stacjonarnych odbiornikach energii, terminalach, urz¹dzeniach rozdzielczych pod³¹czonych na sta³e do sieci odbiorczej. Kategoria III zapewnia wytrzyma³oœæ urz¹dzenia na przepiêcia a do 4000 V. Pomiary na źród³ach energii dla urz¹dzeñ stosowanych w z³¹czu instalacji elektrycznej budynku lub w pobli u z³¹cza przed g³ówn¹ rozdzielnic¹. Na przyk³ad: liczniki energii, ochronniki przepiêæ.

3 SPIS TRESCI: POMIAR MIERNIKI CYFROWE...6 PRZETWORNIKI POMIAROWE, SEPARATORY...8 MIERNIKI I ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3FAZOWEJ...10 KOLUMNY SYNCHRONIZACYJNE...11 REGULATORY UNIWERSALNE...12 POMIAR WIZUALIZACJA MIERNIKI ANALOGOWE...22 BOCZNIKI I PRZEKŁADNIKI PRADOWE...24 OPROGRAMOWANIE NETWORK LUMEL PROCES...26 WYSWIETLACZE...26 LPCON I ECON NIEODPŁATNE PROGRAMY DO KONFIGURACJI URZADZEN PRODUKCJI LUMEL S.A...27,, REGULACJA REGULATORY DEDYKOWANE (DO FORM Z GRZANYMI KANAŁAMI, DLA CIEPŁOWNICTWA)...14 STEROWNIKI MOCY...15 POMIAR MIERNIKI CEGOWE...27, REJESTRACJA KONTROLA STEERING PROCESU CZUJNIKI...17 REJESTRATORY...16 MODUŁY I/O, MODUŁY KOMUNIKACYJNE...18 STEROWNIK PROGRAMOWALNY...20 PANELE OPERATORSKIE...21 USŁUGI LABORATORIUM POMIAROWE...4 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW AUTOMATYKI...28 USLUGI W ZAKRESIE EMS...29 OBRÓBKA MECHANICZNA...30 TWORZYWA SZTUCZNE...31 RTC 232

4 TARGI, KONFERENCJE Tu mo na nas spotkaæ w pierwszej po³owie 2014 roku: LUMELTOUR Poznañ (11.03), Kalisz (12.03) AMPER Brno, Czechy Targi AUTOMATICON Warszawa, stoisko A5, hala Targi MT HANNOVER Niemcy, stoisko F08, hala KONFERENCJA AUTOMATYKÓW Rytro LABORATORIUM LUMEL S.A. OFERTA USŁUG Jednym z wielu atutów aparatury produkowanej w LUMELu jest gwarancja wysokiej jakoœci i niezawodnoœci dzia³ania. Uzyskujemy j¹ m.in. dziêki specjalistycznym i kompleksowym badaniom, którym poddawane s¹ wszystkie nasze wyroby w Laboratorium Pomiarów Elektrycznych Lumelu. Badania prowadzone s¹ na wszystkich etapach rozwoju produktu i zapewniaj¹ Pañstwu: zgodnoœæ parametrów metrologicznych naszych urz¹dzeñ z danymi technicznymi zawartymi w materia³ach informacyjnych, zgodnoœæ wyrobów z normami krajowymi i miêdzynarodowymi, spe³nienie przez wyroby LUMELu wymagañ norm europejskich w zakresie kompatybilnoœci elektromagnetycznej oraz bezpieczeñstwa: odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne wg PNEN , emisja zak³óceñ elektromagnetycznych wg PNEN , bezpieczeñstwo wg PNEN Obok prac zwi¹zanych z badaniem przyrz¹dów w³asnych, laboratorium oferuje klientom zewnêtrznym us³ugi w zakresie: badañ w zakresie kompatybilnoœci elektromagnetycznej, badañ w zakresie bezpieczeñstwa, warunków klimatycznych, warunków œrodowiskowych, wibracji i udarów, warunków transportowych, dok³adnoœci pomiarów. szkoleñ z obs³ugi oferowanych przez LUMEL S.A. przyrz¹dów i systemów. Ponadto wykonujemy sprawdzenia: wszelkich przyrz¹dów do pomiarów elektrycznych (analogowych i cyfrowych), np.: amperomierzy (tablicowych i laboratoryjnych), woltomierzy (tablicowych i laboratoryjnych), watomierzy (tablicowych i laboratoryjnych), waromierzy (tablicowych i laboratoryjnych), mierników czêstotliwoœci itp. mierników uniwersalnych (analogowych i cyfrowych), boczników, mierników temperatury (elektrycznych, oporowych), czujników temperatury (termorezystancyjnych, termoelementowych, pó³przewodnikowych). W zale noœci od potrzeb klientów oraz mo liwoœci technicznych wykonujemy równie us³ugi u klienta na obiekcie. Zapraszamy do wspó³pracy: tel. (68) fax (68)

5 DANE KONTAKTOWE. DZIAŁ SPRZEDAZY APARATURY I WSPARCIA TECHNICZNEGO KLIENTÓW: INFORMACJA TECHNICZNOHANDLOWA, OFERTOWANIE WOJEWÓDZTWO PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY REALIZACJA ZAMÓWIEÑ dolnoœl¹skie tel tel tel lub tel lub kujawskopomorskie pomorskie zachodniopomorskie lubelskie ma³opolskie podkarpackie œwiêtokrzyskie tel tel tel tel lubuskie wielkopolskie tel tel tel lub ³ódzkie LUMELŒL SK O/ ódź tel tel tel lub mazowieckie podlaskie warmiñskomazurskie opolskie œl¹skie tel , tel tel tel PRACOWNIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI: fax adres: ul. Sulechowska 1, Zielona Góra tel lub SKONTAKTUJ siê z nami! tel lub

6 Parametry N24 Wejœcie N25 Wyjœcie Wyœwietlacz N20 i N20Z Napiêcie zasilania N25 dedykowane N24T, N25T: Pt100, J, K N24S, N25S: 0/ ma, ±60 mv d.c., ±10 V d.c., N24H, N25H: ±100, ±250, ±400 V d.c., ±1/5 A d.c., N24Z, N25Z: 100, 250, 400 V a.c., 1/5 A a.c., Hz zasilanie zewnêtrznych przetworników (24 V/ 30 ma) w wersji S i T (opcja) czerwony LED 4 cyfry (20 mm) N20Z dedykowane Pt100, J, K 0/ ma, ± 20 ma mv, V, ± 10 V dedykowane 1 A, 5 A a.c. 100 V, 250 V, 400 V a.c Hz 2 x OC zasilajace 2 x OC N27D Nowość! V a.c A a.c. 31,5...31,5 kw ( Hz) Hz pomiar bezpoœredni (24 V/ 30 ma) czerwony LED 5 cyfr (14 mm) 24 V a.c., 110 V a.c., 230 V a.c., V a.c./d.c., V a.c./d.c. (opcja) 3kolorowy programowalny LED 5 cyfr (14 mm) ó³ty LED 4 cyfry (8,5 mm) V lub V a.c./d.c. 230 V a.c. IP65 IP00 Wymiar zewnêtrzny 96 x 48 x 64 mm 110 x 53 x 60 mm darmowy program LPCon/ econ (przez programator PD14) darmowy program LPCon (przez programator PD14) Parametry Wejœcie liniowa charakterystyka indywidualna Seria N30 N30U N30H N30o N30P N27P Nowość! uniwersalne: uniwersalne: impulsy, czêsto pomiary parametrów 100 V/400 V a.c. Pt100/500/1000 1/5 A d.c., tliwoœæ, prêdkoœæ sieci 1fazowej 1/5 lub 32/63 A pomiar J, K, N, E, R, S 100/500 V d.c. obrotowa, okres, uniwersalne: bezpoœredni ± 20 ma licznik czasu pracy, 0...1/5A pomiar parametrów V, mv enkoder /400V sieci 1fazowej 400, 4000 Wyjœcie 4 x przekaźnikowe (2 NO + opcjonalnie 2 prze³¹czne), 1 x analogowe (opcja), 1 x impulsowe (opcja) w mierniku N30P, zasilanie zewnêtrznych przetworników (24 V/ 30 ma) w miernikach N30U (opcja) i N30O (standard) 2 przekaźniki (2 NO) lub 1 przekaźnik (NO) 1 wyjœcie 0(4)...20 ma Interfejs 1 x RS485 z protoko³em MODBUS slave (opcja) RS485 MODBUS Slave Wyœwietlacz 3kolorowy programowalny wyœwietlacz LED 5 cyfr (14 mm) OLED 0,96 ó³ty Napiêcie zasilania N27P N20 Programowanie N27D N V a.c./d.c. lub V a.c., V d.c V a.c./d.c. lub V a.c., V a.c V d.c. IP65 IP00 (63A) lub IP50 (1/5A) Wymiar zewnêtrzny 96 x 48 x 93 mm 110 x 53 x 60 mm Programowanie darmowy program LPCon/ econ (przez z³¹cze RS485) lub przy pomocy przycisków darmowy program econ (przez miniusb, RS485 lub przyciski) przetwarzanie dowolnej wartoœci mierzonej na sygna³ analogowy napiêciowy lub pr¹dowy, pamiêæ wartoœci min. i max. dla wielkoœci mierzonych, charakterystyka indywidualna 21 punktów (nie dotyczy N30P i N27P) blokada wprowadzania parametrów za pomoc¹ has³a programowa przek³adnia pr¹dowa i napiêciowa (dotyczy N30P i N27P)

7 Wejœcie Wyjœcie Interfejs Bargraf Seria NA z bargrafem NA3 NA5 NA6 uniwersalne: Pt100/500/1000, J, K, N, E, R, S 0...5/20 ma d.c., 0...2/5 A d.c., mv d.c., /600 V d.c., k (NA3) 1 x przekaźnikowe lub 2 x OC (opcja) 1 x analogowe (opcja) 3 lub 7kolorowy programowalny poziomy bargraf uniwersalne: Pt100/500/1000, J, K, N, E, R, S ± 40 ma d.c., ± 5 A d.c., ± 300 mv d.c., ± V d.c., k 4 x przekaźnikowe lub 8 x OC (opcja) 1 x analogowe (opcja) 1 x RS485 z protoko³em MODBUS slave (opcja) 3 lub 7kolorowy programowalny pionowy bargraf 2 x 3 lub 7kolorowe programowalne pionowe bargrafy Wyœwietlacz LED 4 cyfry (7 mm) LED 4 cyfry (7 mm) 2 x LED 4 cyfry (7 mm) Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny Programowanie V a.c./d.c., V a.c./d.c. IP40 (NA3), IP50 (NA5 i NA6) 96 x 24 x 125 mm 48 x 144 x 100 mm darmowy program LPCon (przez z³¹cze RS485) lub przy pomocy przycisków liniowa charakterystyka indywidualna funkcje arytmetyczne x 2, x, (+,, *, / tylko w NA6) rejestracja mierzonego sygna³u w zaprogramowanych odcinkach czasu (750 próbek), pamiêci wartoœci maksymalnych i minimalnych, blokady wprowadzania parametrów za pomoc¹ has³a, przetwarzania wielkoœci mierzonej na sygna³ wyjœciowy napiêciowy lub pr¹dowy Pomiar temperatury i przep³ywu medium w ruroci¹gu. N30U Pomiar temperatury i wilgotnoœci powietrza. PLC Ruroci¹g N30o P18 N20 Czujnik przep³ywu PD10 N20 N24 Pomiar pr¹du w galwanizerni. Pomiar, sygnalizacja przekroczeñ i rejestracja pr¹du obci¹ enia silnika jednofazowego. x4 N30P KD8 Wanna galwanizacyjna Linia zasilaj¹ca Linia zasilaj¹ca Silnik

8 p20,p20h p20g i p21z Parametry Wejœcie Wyjœcie Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny Parametry Wejœcie Wyjœcie Seria przetworników P20 i P17 Separatory P20 P20Z P21Z Nowość! P20H P17 P20G P17G uniwersalne Pt100/250/500/1000, J, K, S, N 0/4...20, ±20 ma 0...5/10, ±5, ±10 V ±60, ±150 mv /4000 0/ ma lub V V lub V d.c., V a.c. darmowy program LPCon (przez programator PD14) dedykowane 0..60/100/150/ 250/400/500/ 600 V a.c. 0..1/5 A a.c V lub V a.c./d.c., dedykowane /250/400 V a.c /5 A a.c Hz 0/ ma, V lub RS485 Modbus Slave V a.c.; V d.c V a.c.; V d.c. 22,5 x 120 x 100 mm dedykowane 100, 250, 400 V d.c. ±100, ±250, ±400 V d.c. ±1, ±5 A d.c. 0/ ma, V lub RS485 Modbus Slave V a.c Hz; V d.c. lub V a.c Hz; V d.c. dedykowane Pt100 J, K, N, E, V mv 0/ ma zasilanie z pêtli pr¹dowej uniwersalne 0/ ma ±20 ma 0...5/10 V ±5V, ±10 V uniwersalne ma V V lub V d.c., V a.c. 0/4...20mA wyjœcie aktywne 0/ ma nie wymaga zasilania IP40 IP50 IP50 darmowy program LPCon/eCon (przez programator PD14) darmowy program LPCon (przez programator PD14) Seria przetworników P30 i P12 6,2 x 77,5 x 100 mm 22,5 x 120 x 100 mm darmowy program LPCon (przez programator PD14) P30U P30o Nowość! P12H P12P uniwersalne Pt100/250/500/1000, Cu100, Ni100, Ni1000 J, K, N, E, R, S, T, B 0...4/20, ±20 ma ,, ±75, ±200 mv, 400, 2000, 5500, RS485 Master lub Slave 2 uniwersalne wejœcia: licznik impulsów, czêstotliwoœæ, prêdkoœæ obrotowa, okres, licznik czasu pracy, licznik ró nicy impulsów na wejœciach lub encoder 1 x przekaźnikowe (1 x NO + 1 x NO) 0/ ma, V uniwersalne ±1 A ±5 A ±100 V ±600 V 2 x przekaźnikowe NO 0/ ma, V 1 NO lub zasilanie zewnêtrznych przetworników (24 V/ 30 ma opcjonalne) P30U, P30o 6,2 x 77,5 x 100 mm parametry sieci 1fazowej dedykowane 1A (X/1A) 5A (X/5A) 100 V(x/100 V) 400 V Interfejs RS485 Modbus, RS485 Modbus Ethernet 10/100 BaseT (opcja) RS485 Modbus Wyœwietlacz Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny Programowanie wyœwietlacz LCD 2x8 znaków podœwietlany V a.c./d.c., V a.c., V d.c. IP40 45 x 120 x 100 mm programowanie parametrów za pomoc¹ klawiatury lub RS485 Modbus, przez stronê www (opcja) wykonanie bez wyœwietlacza lub wyœwietlacz LCD 2x8 znaków V a.c./d.c. lub V a.c./d.c. programowanie parametrów za pomoc¹ klawiatury lub RS485 indywidualna charakterystyka (do 21 punktów) (P30o niezale na dla obydwu wejœæ) (P12P liniowa 2punktowa) sygnalizacja alarmów na wyœwietlaczu pamiêæ wewnêtrzna próbek (P30U, P30o), 750 próbek (P12) funkcje matematyczne (P30oniezale ne dla obydwu wejœæ) serwer WWW, FTP, Modbus TCP/IP Slave (P30o) pamiêæ wartoœci min. i maks. z datami i czasami wyst¹pienia (P30o dla obydwu wejœæ ) filtracja sygna³ów okresowych zapis danych na karcie pamiêci SD (opcjonalnie)

9 Parametry Wejœcie Wyjœcie Interfejs Seria przetworników parametrów sieci energetycznej P41 P12P P43 parametry sieci 1fazowej uniwersalne 1, 5 A 100, 400 V ±20 ma (analogowe programowalne) Wyœwietlacz Napiêcie zasilania V a.c Hz; V d.c. lub V a.c Hz; V d.c. parametry sieci 1fazowej dedykowane 1A (X/1A), 5A (X/5A),100 V(x/100 V), 400 V 2 x przekaźnikowe NO analogowe 0/ ma, ma, V RS485 Modbus parametry sieci 3fazowej 3 lub 4przewodowej dedykowane 1 A lub 5 A, 3 x 57,7/100 V lub 3 x 230/400 V 4 przekaźniki NO lub 2 przekaźniki NO + 2 analogowe programowalne ±20mA lub 4 analogowe programowalne ±20mA wykonanie bez wyœwietlacza lub wyœwietlacz LCD 2x8 znaków V a.c./d.c. lub V a.c./d.c. IP V a.c Hz; V d.c. lub V a.c Hz; V d.c. Wymiar zewnêtrzny 45 x 120 x 100 mm 90 x 120 x 100 mm Programowanie Parametry programowanie parametrów za pomoc¹ bezp³atnego programu LPCon pamiêæ dowolnej wielkoœci mierzonej 9000 próbek pamiêæ wartoœci min. i max. programowana przek³adnia pr¹dowa i napiêciowa programowanie parametrów za pomoc¹ klawiatury lub RS485 indywidualna charakterystyka liniowa 2punktowa sygnalizacja alarmów na wyœwietlaczu pamiêæ wewnêtrzna 750 próbek programowanie parametrów za pomoc¹ bezp³atnego programu LPCon pamiêæ mocy œredniej próbek pamiêæ wartoœci min. i max. programowana przek³adnia pr¹dowa i napiêciowa wyjœcie impulsowe Seria przetworników temperatury i wilgotnoœci P18 i P19 P18L P18 P18D P19 Nowość! Wejœcie o C lub % RH o C, % RH o C, % RH P41 P43 Wyjœcie ma 2 x ma lub V (opcjonalnie) Interfejs RS485 Modbus Separacja galw. zasilanie/rs485 (dot. wykonañ bez wyjœæ analogowych) Napiêcie zasilania V d.c. (zasilanie z pêtli pr¹dowej) V d.c./a.c Stop. ochrony obud. IP65 IP20 Wymiar zew. 38 x 58 x 118 mm 120 x 80 x 25 mm obliczenia wybranych wielkoœci fiz. (temperatura punktu rosy, wilgotnoœæ bezwglêdna) pamiêæ wartoœci min. i max. dla wartoœci zmierzonych i wyliczonych dostêpne wykonanie z zewnêtrzn¹ sond¹ pomiarow¹ (na przewodzie) prezentacje wartoœci mierzonych na wyœwietlaczu LCD konfiguracja parametrów transmisji za pomoc¹ przycisku pojemnoœciowego p19 Pomiar prêdkoœci taœmy oraz obci¹ enia silnika. Separacja galwaniczna (ochrona wejœæ sterownika PLC). Enkoder Silnik P20G PLC P30o SMC P41 Pomiar parametrów sieci energetycznej 3fazowej. Oprogramowanie LUMEL PROCES P17G Pomiar i rejestracja temperatury i wilgotnoœci. Hala 1 KD7 P43 P43 Hala 2

10 N43 Nowość! N14 ND10 ND20 N10/N10A ND1 N43 Pomiary Wejœcie Wyjœcie Interfejs Wyœwietlacz napiêcie: fazowe, œrednie fazowe, przewodowe, œrednie przewodowe pr¹d: fazowy, œredni fazowy, w przewodzie neutralnym moc: czynna, bierna, pozorna moce 3fazowe, wspó³czynnik mocy, k¹t, tg φ, czêstotliwoœæ, moc czynna 15 minutowa 4 kwadrantowy pomiar mocy i energii (N14, ND10, ND20,ND1) 3fazowa energia czynna i bierna 3fazowa energia czynna, bierna i pozorna taryfy energii (4) THD U, I THD U, I THD U, I THD U, I THD U, I harmoniczne do 21ej harmoniczne do 25ej harmoniczne do 51ej zapady i zaniki napiêcia asymetria napiêcia 1 A/ 5 A; 63 A 3 x 57,7/100 V 3 x 230/ 400 V 3 x 290/ 500 V 3 x przekaźnik 1 x impulsowe LCD 4 x 3 cyfry + 1 x 7 cyfr RS485 Modbus Slave standard 1 A lub 5 A 57,7/100 V, 230/400 V lub 400/690 V 1 x przekaźnikowe 1 x impulsowe LED 3 x 3 cyfry (14 mm) 1 A lub 5 A 57,7/100 V lub 230/400 V 290/500 V 1 A lub 5 A 57,7/100 V lub 230/400 V 2 x przekaźnik 1 x 0/ ma (opcja) 1 x przekaźnikowe 1 x Impulsowe RS485 Modbus Slave opcja 3.5 LCD 3 x 4 cyfry (16 mm) RS485 Modbus Slave standard 3.5 LCD 3 x 4 (11 mm) + 1 x 5 cyfr (9 mm) 1 A lub 5 A 57,7/100 V lub 230/400 V impulsowe (N10) N10: 1 x 0/4..20 ma 3 x przekaźnikowe 1 x impulsowe N10A: 3 x ma 1 x przekaźnikowe RS485 Modbus Slave opcja LED 4 x 5 cyfr (14 mm) 1 A lub 5 A 57,7/100 V, 230/400 V lub 400/690 V 12 x binarne 4 x 0/ ma 6 x przekaźnikowe 2 x zasilanie zewnêtrznych przetworników RS485 Modbus 1 x Master, 1 x Slave Ethernet (HTTP, NTP, FTP, Modbus TCP) USB 5.7 TFT ekran dotykowy, 320 x 240 pikseli 256 kolorów Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny Programowanie V a.c.; V d.c V a.c.; V d.c V a.c./d.c V a.c. lub V a.c V a.c/d.c. lub V a.c/d.c V a.c./d.c. IP50 IP40 IP65 IP40 IP x 110 x 60 mm darmowy program econ do pomiarów bezpoœrednich do 76 A 96 x 96x 70,5 mm darmowy program LPCon (przez RS485) lub przy pomocy przycisków izolacja galwaniczna pomiarowych torów pr¹dowych 96 x 96 x 77 mm darmowy program LPCon/ econ (przez RS485) lub przy pomocy przycisków pamiêæ 9000 próbek dla mocy œredniej ukrywanie wybranych ekranów z parametrami izolacja galwaniczna pomiarowych torów pr¹dowych 144 x 144 x 77 mm darmowy program LPCon (przez RS485) lub przy pomocy przycisków programowalny przez u ytkownika uk³ad parametrów na wyœwietlaczach izolacja galwaniczna pomiarowych torów napiêciowych i pr¹dowych 144 x 144 x 155 mm program NDSetup (przez USB lub kartê CF) lub przy pomocy dotykowego ekranu pomiar i rejestracja jakoœci energii wg PNEN pamiêæ karta CF 4GB oscyloskop izolacja galwaniczna pomiarowych torów napiêciowych i pr¹dowych

11 Wejœcie Wyjœcie Interfejs Wyœwwietlacz Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny Kolumny synchronizacyjne seria KS KS3.1 4 x 5 cyfr LED (14 mm), kolor czerwony 100 V 110 V 240 V 400 V 2 x przekaźnikowe RS485 Modbus opcja V AC/DC lub V AC/DC IP40 KS3.2 synchronoskop: okr¹g z 72 diod; woltomierz i czêstoœciomierz ró nicowy: bargraf z zerem na œrodku (68 diod) 144 x 144 x 77 mm sygnalizacja warunku synchronizacji (AL1) programowalne parametry sygnalizacja wartoœci napiêcia generatora i sieci poza zakresem 80120% wartoœci nominalnej (AL2) pomiar minimalnych i maksymalnych wartoœci napiêcia i czêstotliwoœci Monitoring zu ycia mocy przez maszyny. Dane pomiarowe rejestrowane s¹ przez rejestrator KD7. P43 Monitoring stanu sieci energetycznej zasilaj¹cej maszyny w fabryce. Pomiary przesy³ane s¹ do komputera poprzez interfejs cyfrowy. ALARM 20 ma 20 ma ALARM ALARM RS485 MODBUS ND20 ALARM RS485 MODBUS 100% 20 ma 0 100% 100% KD7 Monitoring stanu sieci energetycznej zasilaj¹cej maszyny w fabryce. Pomiary przesy³ane s¹ do komputera poprzez interfejs cyfrowy. 20 ma ALARM ALARM ALARM 0 100% 20 ma Przetwarzanie analogowe 0/420 ma N30o ND20 ALARM ND20 Automatyczna synchronizacja pod³¹czenia generatora do g³ównej sieci zasilania. L 3 L 2 L % SCADA N10 20 ma 100% 0 20 ma 100% 20 ma 100% 0 20 ma 100% 20 ma 100% 0 20 ma 100% Pomiar pr¹du przemiennego zasilaj¹cego silnik 1fazowy. THD 5,28% N30P Miernik parametrów sieci 1fazowej N10A Licznik przep³ywu (gaz, woda) N30o Miernik programowalny

12 RE22 RE70 Nowość! Regulatory do procesów przemys³owych RE71 RE81 RE72 RE82 RE92 RE19 Liczba kana³ów Wejœcie Wejœcia Wyjœcia uniwersalne Pt100/1000 J, T, K, S, R, B, E, N, L 0(4)...20 ma 0...5/10 V uniwersalne Pt100/1000 J, T, K, S, R, B, E, N dedykowane Pt100 J, K, S przekaźnikowe lub binarne OC 0/5 V Interfejs RS485 Modbus przekaźnikowe przekaźnikowe lub binarne 0/6 V maksymalnie 2x przekaźnikowe / 1x binarne OC 0/6 V (do wyboru) uniwersalne Pt100/1000 J, T, K, S, R, B, E, N, L 0(4)...20 ma 0...5/10 V binarne / wej. przek³adnika pr¹dowego / 0(4) ma (do wyboru) 2 x przekaźnikowe / binarne OC 0/5 V / analogowe 0(4)...20 ma / V / zasilacz 24 V d.c. 30 ma (do wyboru) 2 x binarne / wej. przek³adnika pr¹dowego / 0(4)...20 ma 2x przekaźnikowe oraz 2x przekaźnikowe / binarne OC 0/5V / analogowe 0(4)...20 ma / V (do wyboru) zasilacz 24 V d.c. 30 ma (opcja) RS485 Modbus uniwersalne: 2x Pt100/500/1000, Ni100, Cu100 J, T, K, S, R, B, E, N, L 0(4)...20 ma 0...(5)10 V 3x binarne oraz 0(4)...20 ma / 0...(5)10 V / potencj. (100)1000 Ω (do wyboru, opcja) 6x przekaźnikowe (lub 4 x przekaź. i 2 x binarne OC) 2x analogowe 0(4) ma / V (opcja) zasilacz 24 V d.c. 30 ma (opcja) RS485 Modbus, Ethernet (opcjonalnie) uniwersalne: 2x Pt100/500/ 1000, Ni100, Cu100 J, T, K, S, R, B, E, N, 0(4)...20 ma 0...(5)10 V 2x binarne oraz 0...(5)10 V / 0(4)...20 ma / potencj. (100) 1000 Ω (do wyboru) max. 4x przekaźnikowe /4x binarne OC / 2x binarne 0/15 V / 2x analogowe 0(4)...20 ma, V (do wyboru) RS485 Modbus Alarm 1 max. 2 max. 3 max. 6 max. 3 Regulacja Wyœwietlacz Napiêcie zasilania Stopieñ ochrony Wymiary za³¹cz/wy³¹cz lub PID, grzanie lub ch³odzenie czerwony LED 4 cyfry (9,2 mm) 230; 110; 24 V a.c. miêkki start za³¹cz/wy³¹cz lub SMART PID, grzanie/ ch³odzenie/ czerwony LED 4 cyfry (9,2 mm) za³¹cz/ wy³¹cz/ SMART PID grzanie lub ch³odzenie czerwony LED 4 cyfry (7,6 mm) 230 V a.c. 230 V a.c. 48 x 48 x 93 mm za³¹cz/wy³¹cz lub SMART PID, grzanie/ ch³odzenie/ krokowa czerwony i zielony LED 2 x 4 cyfry (7,6 mm) 48 x 96 x 93 mm programowa za³¹cz/wy³¹cz SMART PID grzanie/ch³odzenie/ krokowa czerwony i zielony LED 2 x 4 cyfry (7,6 mm) + 2 bargrafy V a.c./ d.c V a.c./d.c. IP65 48 x 48 x 93 mm programowa za³¹cz/wy³¹cz SMART PID, trójstawna grzanie/ch³odzenie oraz trójstawna krokowa LCD 3.5 TFT 320 x 240 pikseli kolorowy V a.c./d.c. programowa za³¹cz/wy³¹cz PID, grzanie/ch³odzenie/ krokowa czerwony i zielony LED 2 x 5 cyfr (10 mm) + LCD 2 x 16 znaków V a.c./d.c V d.c. 48 x 96 x 93 mm 96 x 96 x 100 mm 96 x 96 x 81 mm miêkki start 6 typów alarmów regulacja programowa (15 programów po 15 odcinków) funkcja zatrzaœniêcia alarmu (LATCH) reg.programowa (20 programów po 15 odcinków) miêkki start regulacja programowa (15 programów po 15 odcinków)

13 Regulatory do procesów przemys³owych RE55 Liczba kana³ów 1 1 Wejœcie Wyjœcia maksymalnie 2x przekaźnikowe / 1x binarne 0/5 V (do wyboru) dedykowane: Pt100 J, K, S RE60 maksymalnie 3x przekaźnikowe / 1x binarne 0/5 V (do wyboru) Alarm 1 Max 2 Regulacja za³¹cz/wy³¹cz, PID, grzanie lub ch³odzenie Wyœwietlacz Czerwony LED (10 mm) LCD (2 x 8 znaków) Napiêcie zasilania V d.c./a.c. IP40 24, 110, 230 V a.c V d.c. Wymiary 96 x 96 x 65 mm 45 x 120 x 100 mm Sterowanie piecem piekarniczym. Regulacja temperatury w zbiorniku wody Piec piekarniczy ZBIORNIK WODY Pt100 Grza³ki Pt1000 Pompa lub Wymiennik ciep³a RE55 Zasilanie Przekaźnik pó³przewodnikowy typu LU Elektrozawór ma RE72 Pomiar przepywu wody ze sterowaniem trójstawnym krokowym Wej ma RE82 Wyj.2 przekaźniki steruj¹ce Pomiar temperatury wsadu z p³ynn¹ regulacj¹ mocy grza³ek w piecu hartowniczym N24 Temperatura wsadu RE92 Zestaw przetwornika 24 V d.c. Czujnik przep³ywu Zawór sterowanie krokowe RP1 RP1 Grza³ka górna Grza³ka dolna Temperatura sekcji I Temperatura sekcji II Piec hartowniczy Przep³yw wody ma ma

14 Regulatory do form z grzanymi kana³ami SR11 Liczba kana³ów Wejœcie dedykowane FECuNi (J) binarne 24 V d.c. Wyjœcie 1 wyjœcie na strefê grzejn¹ (15 A) Regulacja Interfejs Wyœwietlacz Napiêcie zasilania Wymiary Fuzzy Logic, PID z autoadaptacj¹ RS485 z protoko³em MODBUS (opcja) LED 14 mm 2 x 3 cyfry 230 V a.c. (dla systemu z 1 stref¹ grzejn¹) 3 x 230/ 400 V a.c. (dla systemu z stref grzejnych) IP30 77,5 x 200 x 355mm (1 strefa grzejna) 215 x 197 x 355mm (2 lub 3 strefy grzejne) 365 x 197 x 355mm (4, 5 lub 6 stref grzejnych) 465 x 197 x 355 (7 lub 8 stref grzejnych) funkcja FuzzyLogic zapewniaj¹ca wysok¹ dok³adnoœæ regulacji temperatury oraz optymalne zu ycie energii funkcja miêkkiego startu i kontrola pr¹du up³ywnoœci grza³ki zwiêkszaj¹ niezawodnoœæ grza³ek utrzymywanie obni onej temperatury podczas przerwy w pracy umo liwia oszczêdnoœæ energii i szybkie uruchomienie systemu wykrywanie i sygnalizacja uszkodzeñ takich jak: przekroczenie dopuszczalnej wartoœci pr¹du up³ywu grza³ki, uszkodzenie obwodu odbiornika, zwarcie, przerwa, odwrotna polaryzacja w obwodzie czujnika Wejœcie Wyjœcie Interfejs Regulacja Wyœwietlacz Napiêcie zasilania Wymiary zewnêtrzne RG14 (C.O.) Regulatory dla ciep³ownictwa Pt100, Pt1000, impulsowe (ciep³omierz, przep³ywomierz) RG24 (C.W.U.) RG14 przekaźnikowe (max 4 1 x zawór sterowany krokowo (2 przekaźniki), 1x pompa, wyjœcie ) RG24 przekaźnikowe (max 4 2 x zawór, pompa cyrkulacyjna, pompa ³aduj¹ca) regulacja pogodowa wed³ug programowanej czteropunktowej krzywej grzewczej krokowa PID do sterowania trójstawnym napêdem zaworu regulacja dwustawna dwustopniowa z histerez¹ do sterowania kot³em automatyczne rozpoznawanie typu pod³¹czonych czujników Pt100 lub Pt1000 pomiar i/lub ograniczanie przep³ywu lub mocy LATO automatyczne wy³¹czenie ogrzewania w okresie podwy szonej temperatury zewnêtrznej RS485 (Modbus, Lumbus) wybierane z klawiatury krokowa PID do sterowania trójstawnym napêdem zaworu sterowanie pomp¹ cyrkulacyjn¹ wg 4 ró nych trybów sterowanie pomp¹ ³aduj¹ca w zale noœci od temperatury w zasobniku LED 13 mm, 4 cyfry V a.c. lub V a.c./d.c. IP x 90 x 58 mm automatyczne rozpoznawanie typu pod³¹czonych czujników Pt100 lub Pt1000 priorytet c.w.u. we wspó³pracy z regulatorem RG14 programy dobowe okresowe obni anie lub podwy szanie temperatury zadanej dezynfekcja instalacji c.w.u.

15 RP7 RP1 RPL1 RP3 Wykonanie 1fazowe 3fazowe Rodzaj sterowania fazowe Sygna³ wejœciowy steruj¹cy Wyjœcie Max. pr¹d wyjœciowy Napiêcie zasilania odbiornika Konfiguracja odbiornika Wymiary zewnêtrzne fazowe, impulsowe, za³¹cz/wy³¹cz 0..5/10V, 0/4..20mA potencjometr napiêciowe (1) Master/Slave (do wspó³pracy z drugim sterownikiem mocy) przekaźnikowe (2) 15A 125A 3 x 450A 230 V 230 V, 400 V a.c. 230, 400, 500 V a.c. 400 V a.c. 2przewodowa 2 lub 3przewodowa 3, 4 lub 6przewodowa 50 x 105 x 105 mm 135 x 201 x 199 mm 135 x 231 x 199 mm 135 x 201 x 199 mm 135 x 231 x 199 mm wyk. RPL1x4xx (wykonanie z wentylatorem) 212 x 318 x 177 mm (wykonanie 40, 70, 125 A); 383 x 433 x 281 mm (wykonanie 200, 300, 450 A) Regulacja temperatury w formie wtryskowej z grzanymi kana³ami Zestaw SR11 Wtryskarka Programowa regulacja temperatury w piecu du ej mocy z grza³kami elektrycznymi Regulacja wêz³a cieplnego 2 x Pt ma RS485 Panel operatorski HMI 730 N Sterownik mocy RP1 L Regulator RE92 RG24

16 Liczba kana³ów pomiarowych Wejœcie Wyjœcie Interfejs Pamiêæ Wyœwietlacz Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny N30B KD7 KD8 PD22 SM61 do 100 kana³ów cyfrowych Modbus RTU Master (10 grup po 10 rejestrów) 4 x przekaźnikowe (2 NO + opcjonalnie 2 prze³¹czne), 1 x analogowe (opcja) max 2 x RS485 Modbus Master i Slave (opcja) wewnêtrzna rekordów zewnêtrzna karta MMC/SD do 4 GB trójkolorowy LED 5 cyfr (14 mm) V a.c. ( Hz); V d.c., V a.c. ( Hz); V d.c. 21punktowa charakterystyka indywidualna bezp³atny program do analizy danych archiwizacja danych na PC w bazie MySQL do 12 kana³ów analogowych 24 kana³y cyfrowe uniwersalne programowalne (3, 6, 9 lub 12 szt.) Pt100/500/1000, Ni100, Cu100, J, K, N, E, R, S, T, B, L, ± 20mA ± 9999mV nadajnik potencjometryczny nadajnik rezystancyjny wejœcie binarne 0/ V d.c. (8 lub 16 szt.) Modbus RTU Master (24 rejestry) przekaźnikowe (8 lub 16 szt.) przekaźniki OptoMOS (8 lub 16 szt.) analogowe (4 lub 8 szt.) 0...5, 0/ ma V, V, V wyjœcie do zasilania przetworników obiektowych (2 x 24 V d.c. 30 ma) 2 x RS485 (Modbus Slave i Master) 1 x RS232 (Modbus Slave) USB Device 1.1. Ethernet 10 BaseT do 6 kana³ów analogowych uniwersalne programowalne (3 lub 6 szt.) Pt100/500/1000 Ni100, Cu100, J, K, N, E, R, S, T, B, L, ± 20mA ± 9999mV nadajnik potencjometryczny nadajnik rezystancyjny wejœcie binarne 0/ V d.c. (4 lub 8 szt.) przekaźnikowe (6 lub 12) RS485 (Modbus Slave) USB Device 1.1. wewnêtrzna do 6 MB zewnêtrzna karta CF do 4 GB LCD 5,7 typu TFT 320 x 240 pikseli z panelem dotykowym IP V a.c. do 1000 kana³ów cyfrowych Port I: Modbus RTU Master (50 grup po 20 rejestrów) Port II: Modbus RTU Slave 3 x RS485 (Modbus Slave i Master) 1 x RS232 (Modbus Slave) USB Device kb, rekordów, zdarzeñ V a.c./d.c V a.c./d.c. brak IP40/ IP20 do 2500 kana³ów cyfrowych Port II: Modbus RTU Master (100 grup po 25 rejestrów), 2 x wejœcia binarne Port I: Modbus RTU/TCP Slave, 2 x przekaźnik 2 x RS485 (Modbus Slave i Master) 1 x RS232 (Modbus Slave) USB Device 1.1. Ethernet 10/100 BaseT 1GB V a.c., V d.c., lub V a.c., V d.c., lub V a.c., V d.c. 96 x 48 x 93 mm 144 x 144 x 171 mm 144 x 144 x 171 mm 45 x 120 x 100 mm wizualizacja pomiarów w postaci cyfrowej, mierników RTC analogowych,wykresów, bargrafów serwer WWW i FTP (KD7) system operacyjny Windows CE oprogramowanie na PC: KD7 SETUP, KD CHECK, KD CONNECT, KD ARCHIVE zró nicowane prawa dostêpu u ytkowników. menu dostêpne w 8 wersjach jêzykowych oprogramowania HTTP (web server wizualizacja na mapach synoptycznych), DHCP, FTP server, RTC

17 Wykonanie Czujniki rezystancyjne Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 oraz NTC, PTC, KTY g³owicowe przewodowe, puszkowe ze z³¹czem higienicznym ze z³¹czami GDM, GDS ze z³¹czami M12 czujniki p³aszczowe wk³ady pomiarowe Czujniki Czujniki termoelektryczne J (FeCuNi), K (NiCrNi), N (NiCrSiNiSi), T (CuCuNi), L (FeCuNi), E (NiCrCuNi), S (PtRh10Pt), R (PtRh13Pt), B (PtRh30PtRh6) g³owicowe przewodowe ze z³¹czami kompensacyjnymi czujniki p³aszczowe wk³ady pomiarowe Czujniki stosowane w przemyœle spo ywczym, farmaceutycznym, wszêdzie tam gdzie wymagane s¹ warunki sterylne w procesie technologicznym Prezentacja i rejestracja danych z urz¹dzeñ automatyki Pomiar i wizualizacja temperatury i obci¹ enia pracy silnika Silnik du ej mocy Czujnik temperatury PT100 P20Z P41 P41 P41 U/I P/I P/I I/I N30B Wizualizacja Rejestracja Raportowanie KD7 Pomiar i rejestracja temperatury oraz sygnalizacja alarmów Archiwizacja danych procesowych KD8 RTC SM61 RE82 N30U ND20 SM2

18 MODUŁY I/O, MODUŁY KOMUNIKACYJNE Modu³y wejœæ/wyjœæ SM1 SM2 SM3 SM5 SM4 Liczba kana³ów lub 8 wejœcia: binarne on/off lub licznik impulsów do 1 khz imp. wejœcia: binarne on/off Wejœcia/wyjœcia wejœcia: Pt100( oC) 0/ ma V wyjœcia: 4 x przekaźnikowe lub 8 x OC sm1 i sm3 Interfejs RS485 Modbus (ASCII i RTU), RS232 (do programowania) Prêdkoœæ transmisji 2400; 4800; 9600; 19,2 k; 38,4 k; 57,6 k; 115 k bit/s Napiêcie zasilania V a.c./d.c.; V a.c./d.c. IP40 sm2 Wymiar zewnêtrzny 22,5 x 120 x 100 mm 45 x 120 x 100 mm 22,5 x 120 x 100 mm 45 x 120 x 100 mm 45 x 120 x 100 mm sm4 i sm5 sm61 Modu³y zbierania danych PD22 SM61 Liczba kana³ów do kana³ów cyfrowych do 2500 kana³ów cyfrowych Wejœcie Port I: Modbus RTU Master (50 grup po 20 rejestrów) Port II: Modbus RTU Master (100 grup po 25 rejestrów), 2 x wejœcia binarne Wyjœcie Port II: Modbus RTU Slave Port I: Modbus RTU/ TCP Slave, 2 x przekaźnik Interfejs 3 x RS485 (Modbus Slave i Master) 1 x RS232 (Modbus Slave) USB Device x RS485 (Modbus Slave i Master) 1 x RS232 (Modbus Slave) USB Device 1.1. Ethernet 10/100 BaseT Pamiêæ 512 kb, rekordów, zdarzeñ 1GB pd22 Napiêcie zasilania V a.c., V d.c., lub V a.c., V d.c., lub V a.c., V d.c V a.c./d.c V a.c./d.c. Stopieñ ochrony IP40 Wymiar zew. 45 x 120 x 100 mm RTC HTTP (web server wizualizacja na mapach synoptycznych), DHCP, FTP server, RTC Parametry sm9 Zasilacze SM9 Parametry wyjœciowe 24 V d.c. 1 A Napiêcie zasilania V a.c. Wymiar zewnêtrzny ZSC ZSC Nowość! 24 V d.c. 3 A 24 V d.c. 5 A V a.c. IP20 45 x 120 x 100 mm 50 x 120 x 50 mm 55 x 110 x 105 mm

19 MODUŁY I/O, MODUŁY KOMUNIKACYJNE Konwertery interfejsu/protoko³u Modu³y transmisji radiowej PD51 PD8 PD8W Nowość! PD10 SM7 MR03 Interfejs 1 RS232 RS485, RS232 RS485 Interfejs 2 RS485 Ethernet RJ45 Ethernet WiFi USB RS232 lub RS485 tor radiowy 433/869 MHz RS232 RS485 tor radiowy MHz Interfejs 3 USB Moc wyjœciowa 10 mw (20 do 10 dbm) 500 mw Prêdkoœæ transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, [bit/s] 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, bit/s (RS485) 10, 100 Mbit/s (Ethernet) do 1 Mb/s interfejs szeregowy: bit/s tor radiowy: 4800, 9600, 19200, 38400, bit/s Port 1 RS bit/s Port 2 RS bit/s tor radiowy 4800 bit/s Zasiêg dzia³ania Napiêcie zasilania Wymiar zewnêtrzny do 300m do 1,5 km V d.c. lub V a.c./d.c. lub V a.c./d.c V a.c./d.c V a.c./d.c. zasilanie z portu USB V a.c./d.c. lub V a.c./d.c V d.c V a.c./d.c. IP40 IP20 IP54 22,5 x 120 x 100 mm 45 x 120x 100 mm 52 x 44 x 24 mm 45 x 120 x 100 mm 115 x 65 x 40 mm izolacja galwaniczna konwerter/repeater izolacja galwaniczna izolacja galwaniczna Digi RealPort, TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, ARP sm7 mr03 Rejestracja danych z zastosowaniem cyfrowej transmisji radiowej Wizualizacja procesu produkcyjnego Internet SM61 Wyszukiwarka internetowa SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM1 MR03 MR03 KD7 2 x V lub 2 x ma 2 x Pt100 4 x V lub 4 x ma 4 x Pt100 2 x OC (wyjœcie) 2 x wejœcie binarne 2 x impulsy 8 x przekaźnik (wyjœcie) 8 x OC (wyjœcie) 8 x wejœcie binarne

20 Interfejs Prêdkoœæ transmisji Napiêcie zasilania Wymiary zewnêtrzne Sterownik programowalny SMC Port 1: RS485, RS232, USB 1.1 Modbus Slave (komunikacja z PC i panelami operatorskimi); Port 2: 2 x RS485 Modbus Master (komunikacja z modu³ami I/O) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, bitów/s V a.c./d.c. lub V a.c./d.c. IP40 45 x 120 x 100 mm tworzenie algorytmów sterowania w jêzyku ST, FBD, LD, IL zgodne z norm¹ IEC (pakiet CPDev) symulacja online i off line stworzonych algorytmów (pakiet CPDev) komunikacja w systemie rozproszonym z modu³ami I/O serii SM i innymi urz¹dzeniami kontrolnopomiarowymi przez interfejs RS485 z protoko³em Modbus (ASCII/RTU) bogate biblioteki bloków funkcjonalnych (w tym PID) z mo liwoœci¹ tworzenia bibliotek u ytkownika sterowanie z wykorzystaniem RTC OPROGRAMOWANIE LUMELPROCES nowoczesny system integracji i prezentacji danych, umo liwia tworzenie aplikacji kontrolnopomiarowych dla instalacji przemys³owych, energetyki, inteligentnych budynków, ciep³ownictwa, gazownictwa, obs³uga systemów zbudowanych z zastosowaniem aparatury Lumelu oraz urz¹dzeñ innych producentów, umo liwiaj¹cych wymianê danych za pomoc¹ protoko³ów transmisji Modbus, Modbus TCP/IP, wizualizacja parametrów procesu w postaci map synoptycznych, tabel, bargrafów i trendów, zdalne programowanie parametrów urz¹dzeñ i sterowanie elementami wykonawczymi systemu, archiwizacja danych i rejestracja zdarzeñ alarmowych w systemie, odczyt danych z innych aplikacji za pomoc¹ protoko³u wymiany danych DDE (klient DDE), udostêpnianie danych innym komputerom z programem Lumel Proces w lokalnej sieci komputerowej z protoko³em TCP/IP, tworzenie szablonów raportów, przegl¹danie raportów na bazie zarchiwizowanych danych, podgl¹d map synoptycznych przez przegladarkê internetow¹ (Web Server).

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com. Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.pl tel. centrala: 68 329 51 01, fax 68 329 51 01 tel. dział sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Elektronika w technice mobilnej

Elektronika w technice mobilnej 73 Elektronika w technice mobilnej Elektronika do pojazdów i maszyn roboczych oferuje elementy, które w pe³nym zakresie spe³niaj¹ wymagania stawiane przy ich stosowaniu w pojazdach i maszynach roboczych.

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo,

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo, biuletyn informacyjny firmy Nr 4/02 (21) Grudzień 2002 Szanowni Pañstwo, znowu nadchodzi koniec roku, a wiêc jest okres, kiedy firmy przeprowadzaj¹ podsumowania bie ¹cych dokonañ, jak równie przygotowuj¹

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy:

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: str. 4 str. 8 str. 10 str. 12 str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 22 strona 2 www.energocontrol.pl C Grupa jest partnerem dla firm w sektorach: kolejowym,

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia SPIS TREŚCI O BIURZE HANDLOWYM ABB ALLEN-BRADLEY APAR APLISENS BECKHOFF DANFOSS DKC EATON EMERSON HACH LANGE HONEYWELL IFM ELECTRONIC LIMATHERM SENSOR LUMEL MEAN WELL METRONIC NORGREN OMRON PHOENIX CONTACT

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo