Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.. Za wykonywane czynności określone niniejszą umową odpowiada Pan... - licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr..., posiadający ubezpieczenie OC. 1 Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonywania czynności określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na rzecz Zleceniodawca ma prawo na bieżąco kontrolować sposób wykonywania przez Zleceniobiorcę niniejszej umowy. Kontrola winna odbywać się w obecności przedstawiciela Zleceniobiorcy. 2. Wykaz i kompetencje pracowników upoważnionych przez Zleceniodawcę do sprawowania nadzoru nad działalnością Zleceniobiorcy w zakresie objętym niniejszą umową z podaniem numerów telefonów służbowych określa załącznik nr Wykaz i kompetencje pracowników Zleceniobiorcy odpowiedzialnych za realizacje postanowień niniejszej umowy z podaniem numerów telefonów służbowych określa załącznik nr Osoby wykazane w ust. 2 i 3 są zobowiązane do bezpośredniej współpracy w celu realizacji umowy. 5. Wykazy, o których mowa w ust. 2 i 3, Strony zobowiązują się aktualizować na bieżąco, z zachowaniem formy pisemnej Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Koszty ubezpieczenia OC obciążają Zleceniobiorcę Ilekroć w trakcie realizacji umowy wystąpiłyby sytuacje lub zdarzenia, które mogłyby narazić Zleceniodawcę na straty lub też zagrozić zdrowiu bądź życiu ludzkiemu, Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby i Zleceniodawcę o takiej sytuacji lub zdarzeniu i podjętych działaniach zabezpieczających oraz dopełnić wszelkich czynności formalno - prawnych wymaganych przez obowiązujące przepisy i niniejszą umowę. 2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać decyzję Zleceniodawcy w sprawie dalszych działań. 3. Zleceniobiorcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, podejmować jakichkolwiek decyzji finansowych, których skutki mogłyby obciążać Zleceniodawcę, za wyjątkiem przypadków, w których podjęcie decyzji jest niezbędne dla

2 wyeliminowania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska naturalnego, zapobieżenia powstania szkody w mieniu oraz usunięcia awarii Z tytułu wykonywania umowy strony ustalają miesięczne wynagrodzenie Zleceniobiorcy w postaci stawki ryczałtowej za wykonywanie czynności określonych w załączniku nr 1 do mniejszej umowy w wysokości brutto. zł. 2. Zleceniobiorcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za wykonanie przeglądu 5-cio letniego w wysokości brutto.. wraz z podatkiem VAT Wynagrodzenie, o którym mowa w 5, płatne jest z dołu za każdy miesiąc wykonania umowy. 2. Podstawę zapłaty wynagrodzenia, stanowi faktura VAT dostarczona przez Zleceniobiorcę. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 4. Należne wynagrodzenie przekazywane będzie w formie przelewu na rachunek Zleceniobiorcy. 5. Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu faktury VAT do Zleceniodawcy. 6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zleceniodawcy. 7 Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje 12 miesięcy od dnia podpisania tj r Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca. 2. Okres wypowiedzenia umowy może zostać skrócony na mocy porozumienia stron bez wypłaty odszkodowania. 3. Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: a) Zleceniobiorca dopuścił się nadużyć finansowych na szkodę Zleceniodawcy; b) Zleceniobiorca dopuścił się zaniedbań, zaniechań lub błędów w trakcie wykonywania umowy; c) Zleceniobiorca zostanie postawiony w stan likwidacji; 4. Zleceniobiorca w przypadku rozwiązania umowy w trybie przewidzianym w ust. 3 może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 5. Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn określonych w ust. 3 nie pozbawia go prawa do dochodzenia innych roszczeń, w tym dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści. 6. Zleceniobiorcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu wyrównania strat lub utraty korzyści, jakie poniósł na skutek rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust Rozwiązując umowę w trybie, o którym mowa w ust. 3. Zleceniodawca wskaże datę rozwiązania Umowy. 8. Zleceniobiorca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się przez Zleceniodawcę przez następujące po sobie dwa miesiące ze zobowiązań finansowych wobec Zleceniobiorcy. 9. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą dochodzić odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 9

3 1. Wszelkie zmiany zapisów niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 4. Integralną częścią umowy stanowią załączniki: a) Załącznik nr l obowiązki Zleceniobiorcy b) Załącznik nr 2 wykaz i kompetencje pracowników upoważnionych przez Zleceniodawcę do sprawowania nadzoru nad działalnością Zleceniobiorcy w zakresie objętym umową z podaniem numerów telefonów służbowych c) Załącznik nr 3 wykaz i kompetencje pracowników upoważnionych przez Zleceniobiorcę odpowiedzialnych za realizacje postanowień w zakresie objętym umową z podaniem numerów telefonów służbowych. 10 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy.

4 Załącznik nr 1 Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania niżej wymienione czynności, będące przedmiotem umowy: 1. dokonywanie rozliczenia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków oraz innych opłat; 2. bieżące księgowanie opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej; 3. przechowywanie powyższej dokumentacji; 4. prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego; 5. bieżąca kontrola stanu technicznego części wspólnych budynku; 6. zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji dla części wspólnych budynku; 7. zlecanie oraz kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków dla części wspólnych budynku, 8. zlecanie i nadzór okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie (obsługa przez firmy wyspecjalizowane posiadające uprawnienia) dla części wspólnych; 9. przeprowadzanie rocznych przeglądów budowlanych ( w ramach wynagrodzenia); 10. analiza potrzeb remontowych oraz kosztów z tym związanych i przygotowywanie planów remontowych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla części wspólnych budynku; 11. wyszukiwanie wykonawców robót remontowych i modernizacyjnych dla części wspólnych budynku; 12. nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację dla części wspólnych budynku, odbiór tych prac; 13. wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i weryfikacja warunków umów dla części wspólnych budynków; 14. nadzorowanie i kontrola realizacji: usług utrzymania czystości i porządku w obrębie posesji i części wspólnych budynku, bieżącej konserwacji dla części wspólnych nieruchomości; 15. kontrolowanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych podlicznika energii elektrycznej Zleceniodawcy w budynku; 16. niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o koniecznych działaniach w przypadku stwierdzenia przesłanek świadczących o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa użytkowników budynku, konstrukcji budynku lub jego elementów; 17. niezwłoczne powiadamianie Zleceniodawcy o awariach bądź katastrofach zaistniałych w części wspólnej nieruchomości oraz przystępowanie, po wcześniejszej akceptacji przez Zleceniodawcę, do ich usuwania na koszt Zleceniodawcy. Zleceniodawca zaakceptuje podjęcie działań usuwania awarii niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin od powiadomienia przez Zleceniobiorcę (pisemnie, mailowo, sms). W przypadku braku podjęcia decyzji Zleceniobiorca przystępuje do wykonania wszystkich czynności związanych z awarią na koszt Zleceniodawcy. Zleceniobiorca przed przystąpieniem do usunięcia awarii uzgodni z Wykonawcą wstępne koszty. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o scalone ceny jednostkowe nie przekraczające cen średnich publikowanych w wydawnictwie kwartalnym Sekocenbud; 18. przechowywanie kluczy do pomieszczeń wspólnych i technicznych znajdujących się w budynku; 19. zapewnienie obsługi Zleceniodawcy w zakresie objętym umową we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Zleceniobiorcy oraz ustanowienie dyżurów telefoniczne w dni wolne od pracy i święta oraz na czas poza godzinami pracy;

5 Załącznik nr 2 Wykaz i kompetencje pracowników upoważnionych przez Zleceniodawcę do sprawowania nadzoru nad działalnością Zleceniobiorcy w zakresie objętym umowa z podaniem numerów telefonów służbowych L.p. Imię i Nazwisko funkcja Tel. stacjonarny Tel. komórkowy

6 Załącznik nr 3 Wykaz i kompetencje pracowników upoważnionych przez Zleceniobiorcę odpowiedzialnych za realizacje postanowień w zakresie objętym umową z podaniem numerów telefonów służbowych L.p. Imię i Nazwisko funkcja Tel. stacjonarny Tel. komórkowy

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul.

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Progresline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi Pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Złotoryi Al. Miła 2, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu...2013r. w Łodzi pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr...

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... Wzór ( mała wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia..w Gdańsku pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul w Gdańsku, którą reprezentują właściciele lokali w osobach: a....zam. Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej ABS Wydawnictwo Andrzej Samborowski - Biuro Rachunkowe Ul. Rechniewskiego 8 m. 11 03-980 Warszawa, NIP 1130062721 UMOWA o prowadzenie księgi handlowej Zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy:, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr.. PROJEKT UMOWY zawarta w dniu... pomiędzy; UMOWA AWF nr.. Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, publiczną szkołą wyższą, reprezentowaną przez: Rektora prof. dr

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo