Załącznik nr 2 do OPZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do OPZ"

Transkrypt

1 Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona praca w środowisku graficznym na 1 wszystkich stanowiskach użytkowników. 2 System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Dostępność polskich znaków diakrytycznych wymagana jest w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie - dotyczy także 3 wyszukiwania, sortowania (według kolejności liter w polskim alfabecie), drukowania i wyświetlania na ekranie. Do wszystkich przycisków widocznych w oknie programu przypisane są skróty klawiszowe. Skróty są stosowane konsekwentnie w 4 całym systemie. 5 Opcja podglądu wydruku jest dostępna dla wszystkich drukowalnych dokumentów. 6 Funkcje ogólne związane z obsługą pacjenta, z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi: a) system w zakresie minimum Ruchu Chorych lecznictwa otwartego i zamkniętego, zleceń medycznych i zleceń leków, apteczek oddziałowych, Apteki rozliczeń z NFZ i dokumentacji medycznej działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej na co najmniej dwóch wiodących przeglądarkach internetowych (minimum Mozilla Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowych klientów terminalowych do tych przeglądarek, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux. b) system nie może wymagać korzystania ze specjalnych programów klienckich technologii typu Citrix, VNC w celu realizacji wymagań funkcjonalnych. c) system powinien być być zrealizowany jako nowoczesna aplikacja internetowa, tzw. Rich Internet Application. Wskazane jest więc korzystanie z technologii typu JavaScript, Ajax. d) wykonawca może ponadto stosować powszechnie używane moduły rozszerzające możliwości przeglądarki, wzbogadzające treść aplikacji o technologie takie jak Flash, Java, ShockWave, na przykład w celu realizacji wymagań integracji systemu zrealizowanego jako aplikacja WWW z urządzeniami przechwytywania obrazu lub wideo, czy też drukarkami fiskalnymi, kodów kreskowych, dołączanymi bezpośrednio do stacji roboczej. e) w celu ograniczenia ruchu sieciowego podczas korzystania z systemu, powinna być wykorzystywana pamięć cache przeglądarki na wszystkich stacjach roboczych, które mają taką możliwość. f) centralna aktualizacja systemu na serwerze aplikacji w taki sposób, aby każda stacja robocza natychmiast po aktualizacji mogła działać pod kontrolą najnowszej wersji aplikacji bez konieczności aktualizacji modułów na każdej stacji z osobna. 13 g) centralny mechanizm zarządzania wydrukami. Definiowanie i konfiguracja drukarek odbywa się z jednego miejsca w systemie bez konieczności instalacji sterowników drukarek na stacjach użytkowników, aby zapewnić łatwe zarządzanie jednolitą listą dostępnych drukarek i możliwość drukowania dla bezdyskowych stacji graficznych, tabletów oraz pozostałych stacji roboczych. 14 i) komunikacja pomiędzy klientem końcowym aplikacji a serwerem aplikacji odbywa się poprzez szyfrowane połączenie, np. https. 15 j) system zaopatrzony jest w moduł weryfikujący działania personelu medycznego. Weryfikacja odbywa się w oparciu o inne dane wprowadzone do sytemu oraz z wykorzystaniem predefiniowanych reguł walidacji (np. wymagane uzupełnienie diagnozy). Istnieje możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności dokumentowania procesu leczniczego i poziomu ostrzeżeń (m.in. ostrzeżenie, ostrzeżenie z blokadą zatwierdzenia). 16 kl) system obsługuje zlecenia wysłanie/skierowanie pacjenta na konsultację, badanie diagnostyczne, laboratoryjne, zabieg, obsługa pacjenta konsultowanego w formie elektronicznej (sieć komputerowa) oraz tradycyjnej (wydruk zlecenia). Wszystkie funkcje opisane w module Zleceń Medycznych można uruchomić bezpośrednio z poziomu dowolnego modułu obsługi pacjenta 17 m) definiowanie dla każdej jednostki organizacyjnej niezależnych zestawów podręcznych rozpoznań, zleceń, na bazie słowników centralnych. 18 n) w trosce o bezpieczeństwo gromadzonych danych system działa w oparciu o komercyjny motor bazy danych, na który Wykonawca dostarcza gwarancję oraz usługę wsparcia producenta. 19 o) w polach opisowych i tekstowych formularzy medycznych system automatycznie weryfikuje wprowadzany tekst z wykorzystaniem słownika ortografii języka polskiego 20 Możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą struktury kont LDAP Możliwość zweryfikowania uprawnienia do świadczeń w systemie ewuś (lub analogicznym systemie weryfikującym uprawnienia pacjenta do świadczeń) dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem automatycznego sprawdzania tychże uprawnień każdego dnia pobytu pacjenta w szpitalu oraz zapisem kodów autoryzacyjnych i uwzględnianiu ich w komunikacie sprawozdawczo-rozliczeniowym xml przesyłanym do NFZ. INTEGRACJA Z SYSTEMEM SZPITALNYM MODUŁÓW SPECJALIZOWANYCH Minimalny zestaw transakcji HL7 obsługiwanych przez system Ruchu Chorych: Transakcje HIS -> Moduł diagnostyczny Nowe zlecenie ORM^O01 Anulowanie zlecenia ORM^O01 Transakcje Moduł diagnostyczny -> HIS Nowe zlecenie ORM^O01 Zmiana danych zlecenia ORM^O01 Anulowanie zlecenia ORM^O01 Zmiana statusu zlecenia ORM^O02 Wyniki ORU^R01 1

2 ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I SŁOWNIKAMI 23 Użytkownicy/uprawnienia 24 Wyszukiwanie użytkowników według następujących kryteriów: nazwisko, kod, login, typ użytkownika, aktywność. 25 Sortowanie użytkowników według następujących kryteriów: typ personelu, typ użytkownika. 26 Możliwość dodawania nowych użytkowników. 27 Dostęp do listy użytkowników z możliwością zmiany danych wybranego użytkownika. 28 Prezentacja daty ostatniej zmiany hasła przez użytkownika. 29 Możliwość usuwania użytkownika z listy aktywnych. 30 Dostęp do listy uprawnień z poziomu użytkownika uprawnionego do administrowania systemem. 31 Możliwość dodawania / odbierania uprawnień wybranemu użytkownikowi. 32 Zarządzanie typami/grupami użytkowników. 33 Wyszukanie typów/grup użytkowników według następujących kryteriów: kod, nazwa, aktywność. 34 Sortowanie typów/grup użytkowników według następujących kryteriów: kod, nazwa. 35 Możliwość dodawania oraz edytowania nowych typów/grup użytkowników. 36 Możliwość dodawania oraz odbierania uprawnień typowi/grupom użytkownika. 37 Możliwość przypisania grupy użytkowników do listy jednostek organizacyjnych szpitala (w celu ograniczenia uprawnień do wybranych jednostek w strukturze organizacyjnej szpitala). 38 Export / import danych użytkowników do pliku. 39 Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. 40 Możliwość dodawania nowego pracownika z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - dane osobowe, - dane o zatrudnieniu, - przynależność do grupy zawodowej, - numer prawa wykonywania zawodu (dla lekarzy). 41 Dostęp do listy personelu z możliwością zmiany danych wybranego pracownika. 42 Przypisanie pracownikowi funkcji w systemie (lekarz, pielęgniarka, konsultant) 43 Możliwość wprowadzenia informacji dodatkowych dla pracownika, jak: - rodzaj i stopień specjalizacji, - znajomość języków obcych, na potrzeby realizacji funkcji systemu medycznego. 44 Możliwość określenia dodatkowych informacji dotyczących usług, które wykonuje lekarz (lista usług, wiek pacjenta). 45 Zarządzanie strukturą organizacyjną 46 Definiowanie hierarchicznej struktury organizacyjnej jednostki Zamawiającego. 47 Możliwość dodawania nowej jednostki organizacyjnej z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - kod i nazwa jednostki, - NIP, REGON, - dane adresowe, - rodzaj jednostki, - kod resortowy jedn. organizacyjnej. 48 Dostęp do listy struktury organizacyjnej z możliwością zmiany danych wybranej jednostki. 49 Wyszukiwanie jednostki organizacyjnej według następujących kryteriów: kod, nazwa, rodzaj jednostki. 50 Widok struktury organizacyjnej w postaci drzewa hierarchii. 51 Zarządzanie grupami jednostek organizacyjnych z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji oraz przypisania wybranych jednostek organizacyjnych do grupy. 52 Export / import danych jednostek organizacyjnych do pliku. 53 Zarządzanie słownikiem usług i procedur medycznych. 54 Zarządzanie słownikami 55 Aktualizacja słownika kodów terytorialnych oraz miejscowości bezpośrednio z plików udostępnianych przez GUS. 56 Zarządzanie listą lekarzy kierujących 57 Zarządzanie listą jednostek kierujących 58 Zarządzanie wydrukami ZARZĄDZANIE SŁOWNIKAMI RUCHU CHORYCH PACJENTÓW 59 Definiowanie zakresu, rodzaju i struktury danych opisowych zbieranych podczas pobytu pacjenta w szpitalu. 60 Możliwość określenia uprawnień do zapisu, odczytu i modyfikacji każdej danej opisowej. 61 Definiowanie strukturyzowanych formularzy do opisu wizyty/pobytu pacjenta. 62 Konfiguracja opcji aplikacji. 63 System umożliwia zdefiniowanie liczby dostępnych łóżek na oddziale/ w sali. 64 Zarządzanie słownikiem rodzajów łóżek z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji. 65 Możliwość określenia na wybranej jednostce organizacyjnej rodzaju dyżurów, wraz z czasem trwania tego dyżuru i typu personelu, jaki będzie ten dyżur wykonywał. 66 Zarządzanie słownikiem rodzajów dyżurów z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji. 67 Definiowanie okresów obowiązywania procedur medycznych na potrzeby wyszukiwania w innych modułach systemu. 68 Możliwość tworzenia słownika kodyfikacji/tagów które potem można przypisać do pacjenta lub epizodu leczenia. 2

3 KOMUNIKATOR 69 Funkcje komunikatora dostępne są dla wszystkich modułów związanych z obsługą pacjenta, z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi 70 Moduł umożliwia wymianę informacji w tekstowej pomiędzy użytkownikami on-line (chat) 71 Moduł umożliwia w przypadku wykrycia błędu aplikacji przesłanie jej do działu informatyki Zamawiającego. Moduł umożliwia też przesyłanie tą drogą uwag dotyczących oprogramowania do Działu Informatyki Zamawiającego. 72 Moduł posiada zaimplementowaną komputerową komunikację, umożliwiającą przekazywanie wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami systemu minimum w zakresie modułów medycznych w tym: ruch chorych, zlecenia medyczne, dokumentacja medyczna, diagnostyka, poradnia, blok operacyjny, patomorfologia. 73 System powinien umożliwić adresowanie komunikatów do: nazwanego uzytkownika, pełnionej funkcji (lekarz, pielęgniarka) jednostki organizacyjnej, użytkowników modułu z zastosowaniem kombinacji w/w 74 Wiadomości są oznaczone jako: pilna lub zwykła. System powinien wymuszać przyjęcie wiadomości o statusie "pilny". CENTRALNY SERWER WYDRUKÓW 75 Funkcje dostępne przynajmniej dla modułów obsługi pacjenta z wyjątkiem bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi. 76 System zapewnia możliwość drukowanai bez konieczności instalacji sterowników na stacji roboczej. 77 System musi zapewniać obsługę drukarek systemu Linux i Windows 78 System musi umożliwiać kolejkowanie wydruków 79 System musi umożliwiać zbieranie statystyk o liczbie wydruków z podziałem na rodzaj wydruku i urządzenie na jakie wydruk został zlecony 80 System musi umożliwiać centralne zarządzanie drukarkami (dodawnie, usuwanie, modyfikacja sterownika, nadawanie nazwy) 81 poprzez graficzny interface System musi umożliwiać definiowanie kilku odrębnych kolejek wydruków widocznych w systemie dla jednej fizycznej drukarki, wykorzystując inne opcje wydruku (wydruk dwustronny, wydruk na domyślnym formacie A3, itp.) 82 System musi umożliwiać konfigurację drukarek JetDirect/Socket/AppSocket 83 System musi umożliwiać konfigurację drukarek IPP (Internet Printing Protocol) 84 System musi umożliwiać konfigurację drukarek LPD 85 System musi umożliwiać konfigurację drukarek SMB/Windows Printers 86 System musi umożliwiać zdalny start, stop i restart usługi centralnego systemu wydruków 87 System musi umożliwiać centralne dołączanie sterowników dla drukarek 88 System musi umożliwiać odświeżanie listy drukarek w systemie automatycznie i na żądanie 89 System musi umożliwiać konfigurację domyślnych drukarek dla stacji roboczej 90 System musi umożliwiać wydruk z systemu na dowolnej drukarce skonfigurowanej w systemie 91 System musi umożliwiać mapowanie nazw drukarek (możliwość nadania innej nazwy w systemie operacyjnym, a innej w aplikacji) 92 System musi umożliwiać weryfikację pracy (dostępności, listy niewykonanaych zadań, status) wszystkich drukarek z jednego miejsca PULPIT LEKARZA I PIELĘGNIARKI 93 System musi zawierać pulpity użytkowników umożliwiające bezpośredni dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji, do jakich użytkownik posiada uprawnienia 94 Powinny istnieć zdefiniowane pulpity, co najmniej w zakresie pulpitu lekarza, położnej i pielęgniarki 95 Pulpit użytkownika powinien zawierać, co najmniej bezpośredni dostęp do 96 - pacjentów: oddziału, moich pacjentów czyli tych dla których zalogowany lekarz jest lekarzem prowadzącym i dyżurującym, zaplanowanych na wizytę i konsultacje, umówionych na dzisiaj 97 - wyników badań z podziałem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z możliwością wyświetlenia tylko najnowszych wyników (np. z ostatnich 24godzin) 98 - zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje 99 - dokumentacji medycznej pacjentów oddziału, moich, umówionych na wizytę, z odbytych wizyt i konsultacji terminarz użytkownika uwzględniający jego: dyżury, nieobecności, zadania, zaplanowane dla niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje, wizyty z możliwością rezerwacji wizyt w oparciu o terminarz 101 Ma istnieć możliwość samodzielnego, przez użytkowników lub administratorów, definiowania pulpitu lub jego modyfikacji 102 Co najmniej w części medycznej użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika 103 Możliwość konfiguracji, który z paneli i w jakim miejscu jest prezentowanych na ekranie 3

4 GENERATOR FORMULARZY System umożliwia zdefiniowanie formularzy związanych obsługą pacjenta (z wyjątkiem dedykowanych modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi) na potrzeby Zamawiającego przez personel Zamawiającego. Moduł ten jest integralną częścią systemu. Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne), walidacjami pomiędzy polami formularza oraz wartościami z pola formularza o danymi przechowywanymi w systemie i ułożonymi na ekranie. Możliwość definiowania bezpośrednio przez personel Zamawiającego strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie. Na wszystkich formularzach można umieścić pola opisowe, liczbowe, pola tekstowe, daty, słownikowe z własnymi słownikami, słownikowe z wykorzystaniem istniejących słowników w systemie, pola wyboru wielokrotnego, pola wyboru jednokrotnego, grafikę. 108 W polach opisowych przy wypełnianiu w systemie formularzy istnieje możliwość dodania i użycia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności: - ogólnodostępnych - ogólnodostępnych w kontekście jednostki organizacyjnej - ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika - ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego 109 formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej czy formatujące tekst. 110 Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach. GENERATOR RAPORTÓW 111 Zarządzanie raportami 112 Generator raportów stanowi integralną część Systemu 113 Możliwość tworzenia nowych raportów w oparciu o dostępne w systemie widoki oraz język zapytań SQL 114 Możliwość tworzenia raportów kolumnowych oraz formatowanych w oparciu o widoki dostępne w Systemie 115 System powinien wygenerowane raporty zapisywać w formacie xls. WYSTAWIANIE RECEPT 116 Moduł umożliwia wystawianie recept dla wskazanego pacjenta wybranego z indeksu pacjentów Systemu. 117 Funkcje dostępne są minimum z modułów Gabinet, Izba przyjęć, Oddział. 118 Wydruku recepty lekarskiej zgodny z zobowiązującymi przepisami. 119 Użytkownik ma dostęp do wyszukiwania leków z następujących słowników: baza leków, leków recepturowych, leków preferowanych, refundowanych, zamienników według nazwy lub składu chemicznego. 120 Pojedynczy element w liście wyszukiwania leków opisuje minimum: skład chemiczny, postać, dawkę oraz opakowanie, a w przypadku leków recepturowych nazwę oraz skład chemiczny. 121 Możliwość tworzenia słownika leków recepturowych zarządzania tym słownikiem. 122 Moduł umożliwia tworzenie podręcznego słownika leków preferowanych przez użytkownika. Dodanie nowej pozycji słownika jest możliwe z poziomu listy wyszukanych leków z bazy leków lub leków recepturowych. 123 Użytkownik po wybraniu leku ma możliwość wskazania liczby opakowań, dawkowania, dodania komentarza oraz zastrzeżenia zamiany leku Na receptę automatycznie nanoszony jest oddział NFZ lub kod państwa w przypadku pacjentów zagranicznych, a także niezbędne dane pacjenta. W przypadkach, gdy pacjent jest nieubezpieczony, automatycznie ustawiany jest brak ubezpieczenia. Dane świadczeniodawcy nanoszą się automatycznie na formularz i wydruk recepty. Odpowiedni świadczeniodawca wybierany jest automatycznie na podstawie miejsca pobytu pacjenta (oddział/poradnia). Na receptę automatycznie nanoszony jest zalogowany lekarz, data wystawienia oraz termin realizacji. Jeśli zalogowany użytkownik nie jest lekarzem, na receptę wstawia się lekarz prowadzący lub lekarz z wizyty. Użytkownik może te dane zmieniać, przy czym lekarza może wybrać ze słownika lekarzy w Systemie. 127 Użytkownik ma możliwość oznaczenia pilności recepty. 128 Użytkownik może zdefiniować uprawnienia oraz informacje o chorobach przewlekłych z rozwijanej listy możliwych do wyboru pozycji. W celu przyspieszenia wystawiania recept pozycje te są uzupełnione automatycznie pozycją "X". 129 Użytkownik ma możliwość wyboru drukarki z centralnego serwera wydruków, na której nastąpi wydruk. 130 System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza. 131 Numery recept zapisują się na lekarza i świadczeniodawcę. 132 Jeśli placówka medyczna ma wiele lokalizacji wskazany we wprowadzaniu zakresów recept lekarz może mieć oddzielną pulę numerów na każdą z przychodni, w których udziela świadczeń. 133 System podczas wprowadzania numerów recept automatycznie weryfikuje poprawność wprowadzonego numeru recepty. 134 System automatycznie rejestruje i numeruje recepty ze zdefiniowanej listy numerów recept lekarza. 135 System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza z uwzględnieniem świadczeniodawcy wybieranego ze słownika jednostek organizacyjnych szpitala w Systemie 136 System automatycznie wyświetla licznik numerów recept pozostałych do wykorzystania. 137 System ewidencjonuje wszystkie leki przepisywane pacjentowi. 138 Układ formularza do tworzenia/edycji recepty jest zgody z wydrukiem. 139 Układ formularza do tworzenia/edycji listy leków jest zgodny z wydrukiem. 4

5 140 Zapis recepty jest możliwy gdy: - uzupełniony jest lekarz wystawiający receptę - uzupełniona jest data wystawiania i data realizacji od dnia - liczba pozostałych numerów recept jest większa od 0 - poprawnie zostały ustawione dane świadczeniodawcy - wybrany pacjent posiada wymagane dane - ustawiony kod oddziału NFZ lub kod państwa lub X-brak ubezpieczenia - dodany jest co najmniej jeden lek 141 W przypadku wystawiania recept dla dzieci nieposiadających numeru PESEL, na wydruku umieszczany jest PESEL jednego z rodziców lub opiekunów. 142 Istnieje możliwość zapisu recepty w celu późniejszego jej wydrukowania lub modyfikacji. 143 System umożliwia usuwanie recept. Usunięcie recepty skutkuje odzyskaniem numeru recepty i włączeniu go do puli numerów recept do wykorzystania. 144 Usunięcie recept wydrukowanych jest możliwe tylko dla użytkowników z dodatkowymi uprawnieniami. 145 System ostrzega użytkownika w przypadku próby edycji wydrukowanej recepty. 146 System ostrzega przed próbą ponownego wydrukowania tej samej recepty 147 System ostrzega przed usunięciem zapisanej/wydrukowanej recepty 148 Wydrukowanie recepty skutkuje automatycznym jej zapisem. 149 Możliwość ewidencjonowania leków bez recepty przepisywanych pacjentowi. 150 Zapisane recepty są widoczne w funkcji wystawiania recept po ponownym uruchomieniu funkcji. 151 Zachowane recepty i listy leków bez recepty prezentowane są w postaci zakładek i są zapisane na pobyt/wizytę. 152 Zachowana recepta lub lista leków prezentowana jest w postaci formularza zgodnego z wydrukiem. 153 System umożliwia wydrukowanie listy leków dla pacjenta z dawkowaniem. 154 System prezentuje listę wystawionych recept i wydanych list leków dla pacjenta z dawkowaniem w kontekście wybranego pobytu. 155 System umożliwia kopiowanie recept i leków na podstawie historii wystawionych recept. 156 System w funkcji wystawiania recept prezentuje leki, które przyjmuje pacjent. Prezentowane są w dodatkowej zakładce z możliwością ich wyboru i naniesienia na receptę. ZLECENIA MEDYCZNE 157 Funkcje zleceń medycznych dostępne są dla wszystkich modułów związanych z obsługą pacjenta 158 Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: 159 Wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (pracownia diagnostyczna). 160 Możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia. 161 Możliwość korelacji i porównania wyników badań diagnostycznych z dawkami leków oraz wykonanymi zabiegami i procedurami np.: poziom glukozy we krwi a dawki insuliny czy obraz morfologii przed zabiegiem, po zabiegu i reakcja na podany lek 162 Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (wyniku badania). 163 Możliwość przechowywania skanowanych kart anestezjologicznych lub ich wrpowadzenia w system. 164 Możliwość automatycznej aktualizacji stanów magazynowych apteczek oddziałowych i bloku operacyjnego i anestezjologicznych na podstawie zewidencjonowanego zużycia. 165 Automatyczne kodowanie ICD9 na podstawie zleceń medycznych. Badanie/operacja/konsultacja/środki fafmaceutyczne/wyroby medyczne, itp., może mieć przypisany kod lub kody ICD9. Jej wykonanie w module zleceń skutkuje automatycznym zakodowaniem ICD9, np. do NFZ/PZH czy jest wykorzystywane w grupowaniu JGP. Dodatkowo w chwili wprowadzania wyniku zlecenia użytkownik ma możliwość zmiany ICD9, które zostało automatycznie zakodowane przez system, jeżeli do zleconej usługi jest przyporządkowane więcej niż jedno ICD9. Zmiany ICD9 w takim przypadku są spójne (nie występuje redundancja danych) niezależnie czy zostały dokonane w module statystyka czy w module zleceń medycznych. 166 System powinien wyświetlić zlecenia w kontekście: pacjenta (dodtyczące wszystkich pobytów), hospitalizacji, pobytu czy wizyty Możliwość powtarzania zleceń na podstawie już istniejących. Funkcja dostępna jest z ekranu prezentującego zlecenia i wyniki pacjenta. Użytkownik ma możliwość wyboru zleceń, które chce powtórzyć. Możliwość prezentacji aktualnych zleceń pacjenta w chwili zlecania (każdy użytkownik indywidualnie dla siebie może włączyć lub wyłączyć tą funkcję) Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału. Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy. Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator/położna/pielęgniarka/lekarz oddziału Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy. Możliwość rejestrowania wartości Wagi i Wzrostu pacjenta poprzez: formularz wprowadzania wyniku badania, formularz wywiadu. System przy zapisie formularzy aktualizuje te atrybuty w rekordzie medycznym pacjenta i przy kolejnych badaniach automatycznie podpowiada ostatnio uzupełnioną wartość. Możliwość konfiguracji priorytetów zlecanych badań oraz definiowania terminów, na jakie badanie z danym priorytetem może być zlecane (np. CITO na czas bieżący, rutynowy na dzień następny na godzinę 12:00). Możliwość definiowania podręcznego panelu zleceń (np. najczęstsze dyżurowe z SOR): - definiowanie panelu ogólnego jaki i spersonalizowanego dla użytkownika lub jednostki organizacyjnej na której przebywa pacjent, - możliwość dodawania usług do panelu, - możliwość dodawania grupy usług do panelu i wprowadzenia nazwy grupy, - możliwość zlecania usług/grup usług z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku, - możliwość zlecania wszystkich pozycji z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku. 174 Stworzone grupy usług wyszukują się również w polu wyszukiwania usług. 5

6 SZPITAL RUCH CHORYCH - IZBA PRZYJĘĆ Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: * imię, * nazwisko, * nazwisko rodowe pacjenta, * identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, * PESEL, * wiek, * płeć, * data urodzenia, * Numer Księgi Głównej, * data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział, * Numer karty RUM, * Miejscowość, ulica, kod administracyjny, * Diagnozy/wykonane usługi, * Zakodowane świadczenia NFZ oraz ICD, czasu pobytu. daty zabiegu operacyjnego. 177 Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego/opiekuna. 178 Możliwość przypisania lekarza prowadzącego przy przeniesieniu pacjenta na Oddział z Izby Przyjęć. 179 System posiada mechanizm zabezpieczający przed wyborem wykluczających się nawzajem trybów przyjęcia i źródeł skierowania. System ponadto automatycznie uzupełniania drugie pole gdy poprawna jest tylko jedna wartość. Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem minimalnego zakresu danych: Nazwisko - Płeć. 181 Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - dane osobowe, - dane adresowe (adres stały, tymczasowy, do korespondencji), - dane o rodzinie pacjenta (możliwość wpisania więcej niż jednego krewnego), - dane o ubezpieczeniu, - dane o zatrudnieniu. 182 Możliwość generowania wydruków bezpośrednio z ekranu przyjęcia pacjenta - dostępne wydruki są konfigurowane w module administracyjnym. 183 System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta. 184 System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR. 185 Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. 186 System sprawdza poprawność numeru PESEL podczas wprowadzania danych pacjenta. 187 System pozwala na wprowadzenie danych pacjenta z tzw. błędnym numerem PESEL (m.in. na potrzeby obsługi zdarzających się błędnie wydanych numerów PESEL). 188 System automatycznie uzupełnia datę urodzenia pacjenta i płeć na podstawie numeru PESEL. 189 Zabezpieczenie przed dodaniem do rejestru pacjentów kolejnego pacjenta z tym samym numerem PESEL. W takim przypadku wybierany jest pacjent już istniejący w rejestrze. 190 Możliwość oznaczenia pacjentów będących osobami publicznymi lub VIP, co skuktuje ograniczeniem dostępu do danych tych pacjentów jedynie dla osób uprawnionych. 191 System pozwala oznakować pacjenta ze względu na zakaz informowania o pobycie pacjenta. 192 Szybki podgląd danych pacjenta wybranego z rejestru pacjentów Rejestracja pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć z możliwością odnotowania następujących danych: - tryb przyjęcia, - dane skierowania, - rozpoznania ze skierowania, - dane o płatniku, - lekarz przyjmujący. Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: - dodanie nowego wpisu do rejestru, - edycja istniejącego wpisu, - usunięcie istniejącego wpisu. System posiada wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON i NIP dla jednostki kierującej oraz prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego, ratownika, położnej. Zabezpieczenie przed ponownym dodaniem do słownika lekarzy kierujących lekarza z tym samym numerem wykonywania zawodu oraz ratownika, położnej. 197 Możliwość zabezpieczenia przed ponownym dodaniem do słownika jednostek kierujących jednostki z tym samym REGONEM 6

7 198 Załączanie dokumentów do skierowania, skanowanie dokumentów. 199 Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z pobytem w Izbie Przyjęć: - rozpoznanie wstępne, - rozpoznanie ze skierowania, - wywiad, - badania, - zastosowane leczenie, - zalecenia. 200 Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych. 201 Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi w Izbie Przyjęć elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje). 202 Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych w Izbie Przyjęć zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta wg ICD9 203 Odnotowanie odmowy przyjęcia do szpitala wg ICD10 automatyczny wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. 204 Odnotowanie powodu odmowy przyjęcia i skierowania pacjenta. 205 Zapis świadczeń NFZ udzielonych w ramach porady ambulatoryjnej 206 Możliwość generowania wydruków bezpośrednio z ekranu porady ambulatoryjnej - dostępne wydruki są konfigurowane w module administracyjnym. 207 Zakończenie porady ambulatoryjnej przyjęciem na oddział. 208 Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach z informacją na co pacjent oczekuje, z możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta. 209 Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu przyjęcia pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę. 210 Przyjęcie pacjenta do oddziału bezpośrednio z Księgi Oczekujących, z wykorzystaniem zarejestrowanych w niej danych pacjenta. 211 Skierowanie pacjenta do oddziału z możliwością odnotowania trybu przyjęcia, określenia lekarza i jednostki kierującej, wydruku pierwszej strony historii choroby. 212 Możliwość odnotowania danych odnoszących się do przedmiotów przekazanych do depozytu. Przynajmniej wprowadzenie informacji tekstowej z listą zostawionych przedmiotów oraz wydruk opaski dla pacjenta. 213 Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej w momencie przyjęcia pacjenta do oddział. 214 Blokada możliwości przyjęcia w Izbę Przyjęć pacjenta aktualnie przebywającego w szpitalu (w izbie przyjęć, bądź na oddziale). 215 Blokada możliwości udzielenia porady ambulatoryjnej pacjentowi aktualnie przebywającemu na oddziale. 216 Ostrzeżenie o braku wolnych łóżek w oddziale podczas przyjmowania pacjenta do oddział. 217 Podgląd stanu łóżek na oddziałach w trakcie przyjmowania pacjenta na oddział. 218 Odnotowanie w systemie informacji o zgonie pacjenta na Izbie Przyjęć wraz z wpisem do Księgi Zgonów. 219 Wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby: - wstępnych ze skierowania, - dodatkowych, - przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta). 220 Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta. 221 Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do: - wyszukania pacjenta, - wyszukania pobytu, - informacji o pacjencie, - przeglądu wszystkich hospitalizacji pacjenta. 222 Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie. Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Główna, - Księga Oddziałowa, Księga Oczekujących, - Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych, - Księga Zgonów. 224 Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Izbie Przyjęć w zakresie gromadzonych w systemie danych: - Karta Informacyjna Izby Przyjęć, - Karta informacyjna pacjenta z UE, - Karta Nowotworowa, - Karta Zgonu. 225 System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów: - dziennik ruchu chorych, - lista pacjentów przyjętych do szpitala, - lista pacjentów przebywających w oddziale, - lista pacjentów wypisanych ze szpitala, - raport dzienny, - raport niepełnych danych pacjentów, - raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, z poziomu raportu możliwość wskazania rekordu i automatycznego przejścia do: kodowania pozycji, podsumowanie pobytu). 7

8 226 System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej. System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu 227 pacjenta. 228 System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD Przy przyjęciu pacjenta system ostrzega, że pacjent był już hospitalizowany w okresie krótszym niż 14 dni. System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i 230 raportów. Możliwość nadawania pacjentom priorytetów/klasyfikacji TRIAGE np. Nagły (czerwony), Pilny (źółty), Stabilny. Wpływa to na 231 prezentację pobytu pacjenta w danych pobytu i na listach prezentujących pacjentów przebywających w szpitalu (prezentacja danych z użyciem koloru). RUCH CHORYCH - ODDZIAŁ Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących 232 danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: * imię, * nazwisko, * nazwisko rodowe pacjenta, * identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, * PESEL, * wiek, 233 * płeć, * data urodzenia, * lekarz prowadzący, * Numer Księgi Głównej, * data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział, * Numer karty RUM, * Miejscowość, ulica, kod administracyjny, * Diagnozy/wykonane usługi/zakodowanie świadczenia NFZ. 234 Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego. System poziada mechanizm zabezpieczający przed wyborem wykluczających się nawzajem trybów przyjęcia i źródeł skierowania. 235 System ponadto automatycznie uzupełniania drugie pole gdy poprawna jest tylko jedna wartość. System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania 236 danych adresowych pacjenta. System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych 237 przy użyciu czytników OCR. Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem minimalnego zakresu danych: * Nazwisko 238 * PESEL - przy braku z uwagą, że PESEL wymaga uzupełnienia * Płeć. 239 Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - dane osobowe, - dane adresowe (adres stały, tymczasowy, do korespondencji), - dane o rodzinie pacjenta (możliwość wpisania więcej niż jednego krewnego), - dane o ubezpieczeniu, - dane o zatrudnieniu. 240 Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. 241 System sprawdza poprawność numeru PESEL podczas wprowadzania danych pacjenta. 242 System pozwala na wprowadzenie danych pacjenta z błędnym numerem PESEL. 243 System automatycznie uzupełnia datę urodzenia pacjenta i płeć na podstawie numeru PESEL. 244 Zabezpieczenie przed dodaniem do rejestru pacjentów kolejnego pacjenta z tym samym numerem PESEL. W takim przypadku 245 wybierany jest pacjent już istniejący w rejestrze. Możliwość oznaczenia pacjentów będących osobami publicznymi lub VIP, co skuktuje ograniczeniem dostępu do danych tych pacjentów jedynie dla osób uprawnionych. 246 System pozwala oznakować pacjenta ze względu na zakaz informowania o pobycie pacjenta 247 Szybki podgląd danych pacjenta wybranego z rejestru pacjentów. 248 Przyjęcie pacjenta na oddział z możliwością odnotowania następujących danych: - tryb przyjęcia, - dane skierowania, - rozpoznania ze skierowania, - dane o płatniku, - lekarz przyjmujący. 249 Możliwość odnotowania danych odnoszących się do przedmiotów przekazanych do depozytu. 250 Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej w momencie przyjęcia pacjenta na oddział. 251 Odnotowanie w systemie informacji o zgonie pacjenta na Izbie Przyjęć w oddziale wraz z wpisem do Księgi Zgonów Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: dodanie nowego wpisu do rejestru, - edycja istniejącego wpisu słownika, - usunięcie istniejącego wpisu słownika. System posiada wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON i NIP dla jednostki kierującej oraz prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. 8

9 254 Zabezpieczenie przed ponownym dodaniem do słownika lekarzy kierujących lekarza z tym samym numerem wykonywania zawodu. 255 Możliwość zabezpieczenia przed ponownym dodaniem do słownika jednostek kierujących jednostki z tym samym REGONEM 256 Załączanie dokumentów do skierowania, skanowanie dokumentów. 257 Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach z informacją na co pacjent oczekuje. Z możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta. 258 Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu przyjęcia pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę. 259 Blokada możliwości ponownego przyjęcia na oddział pacjenta już przebywającego w tym czasie w szpitalu. 260 Ostrzeżenie o braku wolnych łóżek na oddziale podczas przyjmowania pacjenta na oddział. 261 Podgląd stanu łóżek w oddziałach w trakcie przyjmowania pacjenta na oddział. 262 Możliwość anulowania przyjęcia pacjenta do oddziału wraz z wycofaniem danych pacjenta z Izbie Przyjęć. 263 Przeniesienie pacjenta na inny oddział z automatycznym wpisem do Księgi Oddziałowej i do ruchu chorych. 264 Przy przenoszeniu pacjenta do innego oddziału lub salę system podpowiada salę i lekarza prowadzącego na podstawie poprzednich pobytów pacjenta w ramach tej samej/wcześniejszej hospitalizacji. 265 Możliwość anulowania przeniesienia do innego oddziału. Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z pobytem w oddziale: - Rozpoznanie - Rozpoznanie ze skierowania - Wywiad Badania - Zastosowane leczenie - Przeprowadzenie procedury, wykonane zabiegi, wykonane operacje - Epikryza - Zalecenia. 267 System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD W przypadku braku rozpoznania głównego na którymkolwiek oddziale w ramach hospitalizacji system pozwala na skopiowanie na ten pobyt diagnozy głównej z oddziału wypisowego. 269 System automatycznie podpowiada kodowanie diagnoz hospitalizacji na podstawie zakodowanych diagnoz w poszczególnych pobytach na oddziałach. 270 Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI 271 Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych. 272 Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi w oddziale elementów leczenia zgodnie z ICD9 (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje). 273 Możliwość odnotowania zużytych materiałów i leków do przeprowadzonych w oddziale zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta wgodnie z ICD9 274 Prowadzenie karty TISS w systemie. 275 Wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby: - wstępnych ze skierowania, - końcowych (rozpoznanie zasadnicze, dodatkowe, współistniejące) - przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta) zgodnie z ICD Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta. 277 Możliwość anulowania system automatycznie anuluje zlecone badania, leki i rezerwacje z chwilą umieszczenia pacjenta na ekranie zgonu pacjenta. 278 Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do: - wyszukania pacjenta, - wyszukania pobytu, - informacji o pacjencie, - przeglądu wszystkich hospitalizacji pacjenta. 279 Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie. 280 Możliwość wglądu w dane archiwalne wszystkich pacjentów przebywających w przeszłości na danym oddziale. 281 Obsługa przepustek. Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Główna, Księga Oddziałowa, - Księga Oczekujących, - Księga Zgonów. 283 Możliwość zarezerwowania wizyty z poziomu modułu 'Oddział'. Prowadzenie i możliwość wydruku Historii Choroby: dane przyjęciowe, wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo), przebieg 284 leczenia, epikryza, zastosowane leczenie, wykonane badania, zastosowane procedury. 285 Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Szpitalu w zakresie gromadzonych w systemie danych: - Historia Choroby, - Karta Wypisowa, - Karta Odmowy Przyjęcia do Szpitala, - Karta Informacyjna. 9

10 Możliwość wypełnienia i wydruk standardowych druków zewnętrznych: - Karta Statystyczna, - Karta Nowotworowa, - Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, Karta Zgonu, - Skierowania, - Zlecenia, - Zapotrzebowania. - Wnioski. 287 Możliwość prowadzania oceny Ryzyka powstania odleżyn - wg skali Nortona 288 System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów: - dziennik ruchu chorych, - lista pacjentów przyjętych do szpitala, - lista pacjentów przebywających w oddziale, - lista pacjentów wypisanych ze szpitala, - raport dzienny, - raport niepełnych danych pacjentów, - raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, z poziomu raportu możliwość wskazania rekordu i automatycznego przejścia do: kodowania pozycji, podsumowanie pobytu), - zestawienia wg jednostki chorobowej. System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i 289 raportów. Przegląd i aktualizacja danych personalnych, ubezpieczeniowych z możliwością generowania regularnych przypomnień o 290 konieczności aktualizacji tych danych (alerty o pacjentach z dokładnością do Oddziału, w momencie zalogowania użytkownika). System musi mieć możliwość definiowania które pola będą objęte alertami. Możliwość nadawania pacjentom priorytetów/klasyfikacji np. Nagły (czerwony), Pilny (źółty), Stabilny. Wpływa to na prezentację 291 pobytu pacjenta w danych pobytu i na listach prezentujących pacjentów przebywających w szpitalu (prezentacja danych z użyciem koloru). 292 Możliwość odnotowywania faktu udzielenia informacji o pobycie pacjenta. 10

11 RUCH CHORYCH - STATYSTYKA Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących 293 danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, data urodzenia, - numer Księgi Głównej i nr dokumentacji medycznej, - data przyjęcia na Izbę Przyjęć lub oddział, - lekarz prowadzący, - numer karty RUM, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ. 295 Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego. 296 Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych 297 formularzowych). 298 Możliwość wglądu w dane archiwalne wszystkich pacjentów przebywających w przeszłości na danym oddziale. 299 Automatyczna aktualizacja karty statystycznej Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Szpitalu w zakresie gromadzonych w systemie danych: - Historia Choroby, - Karta Wypisowa, - Karta Odmowy Przyjęcia do Szpitala, - Karta Informacyjna. Możliwość wypełnienia i wydruk standardowych druków zewnętrznych: - Karta Statystyczna, - Karta Nowotworowa, - Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, - Karta Zakażenia Szpitalnego, - Karta Statystyczna Psychiatryczna, - Karta Zgonu oraz Pisemne Zgłoszenie Urodzenia Dziecka. System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów: - dziennik ruchu chorych, - lista pacjentów przyjętych do szpitala, - historia zmian numerów ksiąg głównych, - lista pacjentów przebywających w oddziale, - lista pacjentów wypisanych ze szpitala, - raport dzienny, - raport niepełnych danych pacjentów, - raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, po wybraniu pozycji na raporcie możliwość automatycznego wejścia do właściwego ekranu edycji kodowania), - zestawienia wg jednostki chorobowej, - miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów, - średni czas pobytu wg jednostki chorobowej. System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i raportów oraz możliwość zapisu wybranych danych w bazach MS Access i MS Excel. Możliwość zdefiniowania widoku listy raportów jako zestawienia ikon lub listy. Możliwość definiowania listy ulubionych raportów dla każdego użytkownika oddzielnie. Elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi: - Centra Zdrowia Publicznego, - NFZ, - Ministerstwo Zdrowia i GUS. 306 System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej. 307 System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu pacjenta. 308 Możliwość kodowania świadczenia z automatycznym rozbiciem na poszczególne dni. Przy użyciu kalendarza można wybrać, w których dniach ma zostać zakodowany produkt. 309 Dla chemioterapeutyków z załącznika do obowiązującego zarządzenia system automatycznie proponuje uzupełnienie pola 'Dawka określona wg'. System posiada moduł Archiwum Dokumentacji Medycznej prowadzony po numerze dokumentacj i numerze księgi głównej 310 pacjenta oraz zawierający niezbędne raporty (dokumentacje zamówione, wypożyczone, z przekroczoną datą zwrotu, nowa dokumentacja nie dostarczona w terminie do archiwum, dokumentacja zdana do archiwum) 311 Możliwość weryfikacji kompletności danych w zakresie sprawozdawczości do NFZ, PZH, WCZP i GUS (sprawozdania: ZD-3; MZ/Szp- 11; MZ-29; MZ-12 i inne wymagane w przyszłości przez instytucje nadrzędne) 312 Możliwość kodowania procedur i pobytu pacjenta w szpitalu z wskazaniem do jakiej grupy wg NFZ pacjent się kwalifikuje 11

12 MODUŁ ZAKAŻEŃ 313 Prowadzenie i wydruk Karty Zakażeń. 314 Ewidencja danych o patogenach alarmowych. 315 Prowadzenie rejestru on-line wszystkich zakażeń wewnątrzszpitalnych. -Zestawienie wg kwalifikacji zakażenia -Zestawienie wg rozpoznania zakażenia -Zestawienie wg czynników ryzyka zakażenia -Zestawienie wg rodzaju zakażenia -Zestawienie wg rodzaju zakażenia roz. 316 Dostęp do wyników antybiogramów. 317 Dostęp do rejestru i wyników badań bakteriologicznych. 318 Prowadzenie Karty rejestracji drobnoustroju alarmowego System umożliwia generowanie za pomocą wewnętrznego systemu powiadomień, informacji o akcjach użytkowników typu: zlecenie 319 leku, stworzenie karty zakażenia. Można zdefiniowac powiadomienie zespołu do spraw zakażeń, ordynatora oddziału i lekarza prowadzącego. 320 Wprowadzanie informacji o szczepach HIS powinien mieć mozliwość wykorzystania danych mikrobiologicznych do analiz oraz do grupowania i przetwarzania na potrzeby tworzenia profili bakteryjnych dla pojedyńczych oraz grupowanych jednostek organizacyjnych Instytutu. HIS powinien mieć zaimplementowany System Biernej i Czynnej Rejestracji Zakażeń Szpitalnych zsynchronizowany ze standardami i wymogami europejskiego centrum kontroli i profilaktyki zakażeń tzw. Europejskiego ECDC oraz powinien być także zintegrowany z programem IPSE (Improving Patient Safety In Europe. DOKUMENTACJA MEDYCZNA W SZPITALU Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). 324 Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. 325 W połączeniu z Modułem Zleceń Medycznych możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania wyników wykonania zlecenia w formie zdefiniowanych w systemie formularzy. Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność z międzynarodowym standardem medycznym HL Możliwość ustalenia statusów dla wszystkich informacji wprowadzanych w module dokumentacja medyczna (szkic kompletny) Możliwość zapisu następujących elementów dokumentacji medycznej: obserwacje lekarskie, obserwacje pielęgniarskie, zalecenia, epikryza, notatki, wywiad epidemiologiczny, badanie, rozpoznanie. Dodatkowo administrator może podzielić poszczególne elementy na grupy i zakładki. Możliwość definiowania wywiadów, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisac zaznaczone punkty. 329 Raport Lekarski i pielęgniarski automatycznie pobierają informacje z modułu zleceń o zleconych badaniach, lekach, procedurach Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym time oriented Możliwość wydruku następujących elementów dokumentacji medycznej: zaświadczenia dla pacjenta karta zgłoszenia nowotworu karta zgłoszenia choroby zakaźnej karta informacyjna Możliwość zdefiniowania w systemie karty informacyjnej dla pacjenta zawierającej wyniki badań i procedur wykonanych podczas pobytu. Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie. System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności 334 powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy. Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. 335 Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach. MODUŁ ZLECANIA DIET 336 Możliwość zlecenia diet dla poszczególnych pacjentów. 337 Możliwość zmiany zleconej diety dla poszczególnych pacjentów. Możliwość zlecania diet w trybie non-stop (od chwili zlecenia system codziennie ponawia zlecenie diety dla pacjenta do momentu 338 zmiany lub zatrzymania). Możliwość zlecenia dodatkowych produktów żywieniowych w ramach diety dla pacjenta oraz automatyczne zakończenie zlecenia diety w przypadku wypisu lub zgonu pacjenta. Rejesracja odrębnych posiłków (grup posiłków) w ramach zlecanej diety (podział na min. śniadanie, obiad, kolacja) oraz rejestracja cen odrębnych posiłków (grup posiłków) w ramach zlecanej diety (podział na min. śniadanie, obiad, kolacja) 341 Możliwość generowania zestawień zleconych diet w ujęciu dziennym, tygodniowym. 342 Możliwość definiowania w systemie słownika diet. 12

13 343 OPIEKA PIELĘGNIARSKA Moduł jest przeznaczony dla pielęgniarek i dostępny w module Oddział. Umożliwia zarządzanie procesem dokumentowania czynności opieki pielęgniarskiej, w szczególności w zakresie zapisu diagnoz i procedur, leczenia i pielęgnowania. 344 System umożliwia zdefiniowanie planu opieki pacjenta, a następnie w razie potrzeby dodawanie dodatkowych pozycji w planie. 345 System umożliwia rejestrowania wykonań "czynności pielęgniarskich" na podstawie zdefiniowanego planu opieki. 346 System umozliwia wprowadzanie/podgląd komentarzy w planie opieki oddzielnie dla każdego dyżuru pielęgniarskiego. Możliwość zapisu diagnoz i procedur (z uwzględnieniem klasyfikacji ICD9, ICD10) ze wskazaniem osób wchodzących w skład 347 zespołów operacyjnych i znieczulających oraz ewentualnych uwag dotyczących przebiegu danego etapu leczenia, epikryzy, planowanego dalszego postępowania z pacjentem, zaleceń w postaci opisowej. 348 Kody klasyfikacji ICD mogą być przypisane do dowolnego fragmentu pobytu w szpitalu (w przypadku zmiany lekarza, oddziału). 349 W zapisywanych diagnozach ICD wyróżnia się diagnozę podstawową oraz diagnozy dodatkowe. 350 Możliwy jest zapis wielu kodów diagnoz i procedur. 351 Kody procedur pielęgniarskich identyfikują czynności diagnostyczne, terapeutyczne i pielęgnacyjne wykonywane przez pielęgniarkę podczas hospitalizacji. 352 Dane opisowe, jakkolwiek są związane z konkretnymi zdarzeniami pacjenta, mogą być odnotowywane w sposób ciągły. 353 Definiowanie planu opieki pielęgniarskiej. W momencie rozpoczęcia opieki nad pacjentem pielęgniarka może: zdefiniować plan działań, wybrać elementy ze słownika i dodać je do listy, wybrać od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegółowych. 357 Wybrane punkty będą poddawane obserwacjom podczas kolejnych dyżurów 358 Definiując plan można posłużyć się gotowym szablonem. 359 Wybrany zestaw czynności pielęgniarka może zapisać w kontekście pacjenta. 360 Można zapisać zestaw czynności jako nowy szablon, który będzie ogólnodostępny. 361 Rozwiązanie umożliwia odnotowanie realizacji czynności planu opieki pielęgniarskiej. 362 Dostępny jest panel zawierający wybrane diagnozy oraz wynikające z nich czynności, które będą wykonywane w trakcie hospitalizacji pacjenta. Rozwiązanie umożliwia: określenie kryterium zawężenia czasu dla wyświetlanych danych określenie osoby dokumentującej czynności przeglądanie czynności opieki pielęgniarskiej w czasie 366 Możliwość odznaczenia w systemie wykonanych czynności. Możliwość korekty w przypadku pomyłki. 367 Każda pielęgniarka po zakończonym dyżurze może wpisać w systemie ocenę działań w postaci danej opisowej (z możliwością użycia szablonów opisów i dodaniem własnych szablonów opisów). 368 Możliwość nadania użytkownikom uprawnień do funkcji. 369 Możliwość zarządzania słownikiem czynności pielęgniarskich. 370 Możliwość zdefiniowania dyżuru przynajmniej w podziale na części: dzień i noc. SYSTEM IDENTYFIKACJI PACJENTA 371 System zaopatruje pacjenta w niezbędne znaki identyfikacyjne umieszczone na opaskach dedykowanych dla noworodków, dzieci, dorosłych bez konieczności korzystania z innej aplikacji niż moduł ruch chorych Systemu. 372 Znak identyfikacyjny powinien zawierać informacje pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. 373 Każda opaska może być zaopatrzona w skrócone informacje o szpitalu (krótka nazwa lub graficzny znak logo). 374 Drukowanie opaski pacjenta na sieciowej drukarce bez konieczności podglądu wydruku. 375 Współpraca z termiczną drukarką opasek, która nadrukowuje znaki identyfikacyjne dla pacjentów na systemach Windows oraz Linux. Wymienialne kasetki z opaskami w trakcie pracy. Rozdzielczość wydruku opasek 12 punktów na mm/300 dpi 376 Dostępność materiałów eksploatacyjnych u dystrybutorów w UE: opaski pokryte powłoką antybakteryjną, z wysoką odpornością na działanie wody i środków chemicznych, rozmiary dostosowane dla dzieci (białe standard i czerwone do oznaczania alergii), dorosłych (białe standard i czerwone do oznaczania alergii), niemowląt (standard oraz miękkie nylonowe). 377 Możliwość załączenia fotografii pacjenta. 378 Obsługa pacjentów NN. Wyszukiwanie pacjentów NN wg opisu zamieszczonego w systemie 379 Integracja z centralnym serwerem wydruków systemu szpitalnego. 380 Możliwość wyszukania pacjenta lub badań lub podań leków pacjenta wg identyfikatora z kodu kreskowego 1D w każdym module obsługi pacjenta z wyjątkiem modułów bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi. 381 Możliwość wyszukiwania pacjenta wg idntyfiktora zamieszczonego na opasce, co najmniej w modułach Oddział, Izba przyjęć, Gabinet/Poradnia, Diagnostyka obrazowa, Blok operacyjny, Dializy, Patomorfologia, Statystyka 13

14 382 MINIMALNY PAKIET STANDARDOWYCH ZESTAWIEŃ DANYCH I WYDRUKÓW Poza wymaganymi przepisami prawa i wynikających z wymogów rozliczeń z NFZ zestawieniami danych oraz wydrukami dokumentacji medycznej, dostarczany system po instalacji wyposażony jest na raporty oraz wydruki wyszczególnione poniżej. RAPORTY: 383 Chorzy przyjęci do wybranej kliniki 384 Dane historyczne numerów ksiąg głównych 385 Dziennik ruchu chorych oddziału 386 Jednostki kierujące 387 Księga chorych oddziału 388 Księga główna - część przyjęciowa 389 Księga główna - część wypisowa 390 Księga główna przyjęć i wypisów 391 Księga oczekujących na udzielenie świadczenia 392 Księga raportów lekarskich 393 Księga wykonanych operacji 394 Księga porodów 395 Księga zabiegów przeprowadzonych w Oddziałach 396 Księga raportów pielęgniarskich 397 Księga zgonów 398 Lista pacjentów przebywających w szpitalu na oddziale 399 Lista pacjentów przyjętych do szpitala 400 Lista pacjentów według diagnoz 401 Lista pacjentów wypisanych ze szpitala 402 Lista świadczeń wg jednostek organizacyjnych 403 Miesięczne zestawienie ilości procedur 404 Pacjenci na liście oczekujących 405 Pacjenci przyjęci do szpitala spoza regionu 406 Pacjenci według długości pobytu 407 Pacjenci z odmową przyjęcia 408 Podsumowanie zdarzeń szpitalnych 409 Raport akcji użytkowników 410 Raport audytu danych osobowych 411 Raport dzienny 412 Raport księgi głównej 413 Raport lekarski 414 Raport list oczekujących 415 Raport martwych urodzeń 416 Raport niepełnych danych do PZH 417 Raport niepełnych danych pacjenta 418 Raport niezakodowanych pobytów 419 Raport nowotworowy 420 Raport obłożenia łóżek 421 Raport obłożenia oddziału 422 Raport pacjentów na liście oczekujących 423 Raport pacjentów na przepustkach 424 Raport pacjentów przeniesionych 425 Raport pacjentów z ICD9 i ICD Raport pielęgniarski 427 Raport podwójnych pacjentów 428 Raport statystyki noworodkowej 429 Raport świadczeń 430 Raport wskaźników szpitalnych 431 Raport wykonanych świadczeń 432 Ruch chorych 433 Spis chorych szpitala 434 Sprawozdanie z pomocy doraźnej 435 Stan łóżek w szpitalu 436 Średni czas pobytu według jednostki 437 Zestawienie diagnoz i procedur 438 Zestawienie pobytów na liście oczekujących 439 Zestawienie przyjęć i wypisów 440 Zestawienie wypisów 441 Zestawienie zbiorcze do PZH 442 Zestawienie zgonów 14

15 WYDRUKI: 443 Badanie przedmiotowe 444 Dane opisowe zbiorczo 445 Epikryza 446 Historia choroby pacjenta 447 Karta depozytowa 448 Karta informacyjna Izby przyjęć 449 Karta informacyjna pacjenta z UE 450 Karta statystyczna 451 Karta wypisowa 452 Karta wypisowa z wynikami (uzupełniona automatycznie zgromadzonymi w systemie danymi; możliwość wyboru badań, które mają znaleźć się na karcie wypisowej danego pacjenta) 453 Karta zakażenia szpitalnego 454 Karta zgłoszenia choroby zakaźnej 455 Karta zgłoszenia nowotworu 456 Karta zgonu 457 Naklejki 458 Naklejki na probówki pacjenta 459 Obserwacje lekarskie 460 Odmowa przyjęcia 461 Porada ambulatoryjna (Izba przyjęć) 462 Raport kosztów pacjenta 463 Skierowanie do poradni specjalistycznej 464 Skierowanie do szpitala 465 Upoważnienie 466 Wydruk zaświadczenia pacjenta 467 Wywiad 468 Wywiad epidemiologiczny 469 Zaświadczenie lekarskie 15

16 SYSTEMY AMBULATORYJNE PORADNIA GABINET Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących 470 danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, data urodzenia, - numer dokumentacji pacjenta, - dane wizyty (data, poradnia, lekarz). - data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział, - numer karty RUM, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ oraz ICD, czasu pobytu i daty leczenia operacyjnego. 472 Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego. 473 Obsługa list zablokowanych kart RUM 474 Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania 475 danych adresowych pacjenta. System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych 476 przy użyciu czytników OCR. 477 Przegląd listy pacjentów do przyjęcia w danym dniu. 478 Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z wizytą pacjenta: - Rozpoznanie, - Wywiad, - Badania, - Zastosowane leczenie, - Zalecenia. 479 Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI 480 Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych. 481 Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi w trakcie wizyty elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje). 482 Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych podczas wizyty zabiegów. 483 Zapis świadczeń NFZ udzielonych w ramach porady ambulatoryjnej 484 System weryfikuje zapisy ambulatoryjne względem szpitalnych ze względu na wpisy wykluczające się zgodnie z wymogami NFZ. 485 Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów oczekujących na wizytę w późniejszych terminach z informacją na co pacjent oczekuje oraz możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta 486 Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu wizyty pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę. 487 Możliwość anulowania zaplanowanej wizyty pacjentowi. 488 Możliwość zakończenia wizyty poprzez odnotowanie faktu nie przyjęcia pacjenta do gabinetu z powodu: ucieczki, braku wolnego terminu, zgonu pacjenta. Anulowanie przyjęcia z podaniem powodu anulowania wizyty. 489 Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta. 490 Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do: - wyszukania pacjenta, - wyszukania wizyty, - informacji o pacjencie, - przeglądu wszystkich wizyt pacjenta. 491 Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie. 492 Automatyczne nadanie numeru w Księdze Przychodni w momencie rejestracji pacjenta. 493 Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Przychodni, - Księga Oczekujących, - Księga Zgonów. 494 System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu 495 System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej. 496 System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu pacjenta. 497 System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i raportów. 16

17 PORADNIA POZ 499 Możliwość odnotowania w systemie faktu złożenia przez pacjenta Deklaracji POZ 500 Możliwość zdefiniowania użytkownikowi uprawnień oddzielnie do deklaracji typu: 501 -modyfikacja deklaracji POZ typu L (lekarz), P (pielęgniarka), O (położna); modyfikacja deklaracji POZ typu S(szkolne), modyfikacja deklaracji POZ typu KAOS(C i H). 503 Rozliczenie zapisanych w systemie deklaracji z wykorzystaniem modułu rozliczeń z NFZ 504 Archiwizacja informacji o rozliczeniach i ich statusie 505 Raporty związane z rozliczeniami POZ wymagane przez NFZ 506 Raport Liczby Deklaracji dla Wieku 507 Raport wizyt bez deklaracji POZ 508 Możliwość śledzenia historii zmian w Deklaracji POZ danego pacjenta. KARTA SZCZEPIEŃ 509 System umożliwia odnotowanie informacji, że podany lek jest szczepieniem i dokonanie wpisu w karcie szczepień pacjenta. 510 Obsługa różnych typów szczepień wynikających z Programu Szczepień Ochronnych: - szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku, - szczepienia obowiązkowe osób szczególnie narażonych na zakażenie, - szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie MZ. Program szczepień - prezentacja programu szczepiń dla dzieci i mlodzieży z informacją o już wykonanych, zakwalifikowanych czy 511 zaplanowanych szczepieniach. Możliwość planowania szczepienia oraz wprowadzania informacji o odroczeniu/nieobecności pacjenta/ odmowie pacjenta/ 512 zakwalifikowaniu/zwolnieniu ze szczepienia. 513 Odnotowanie informacji o wykonanym szczepieniu. Przy odnotowaniu szczepienia zdjęcie szczepionki z magazynu leków poradni - w przypadku wykorzystania funkcji magazynu leków 514 poradni. PORADNIA STATYSTYKA Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących 515 danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, data urodzenia, - numer dokumentacji pacjenta, - dane wizyty (data, poradnia, lekarz). - data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział, - numer karty RUM, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ. 517 Obsługa list zablokowanych kart RUM 518 Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego. 519 Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta. Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych 520 formularzowych). 521 W przypadku połączenia z systemem szpitalnym dostęp do informacji o hospitalizacjach pacjenta Przegląd i wydruk ksiąg: - Księga Przychodni, - Księga Oczekujących, - Księga Zgonów. Możliwość zdefiniowania widoku listy raportów jako zestawienie ikon lub listy. Możliwość definiowania listy ulubionych raportów dla każdego użytkownika oddzielnie. Integracja z gruperem AOS wyznaczanie poprawnych grup AOS dla wizyt bezpośrednio z ekranu kodowania wizyt z wykorzystaniem wbudowanego grupera. Dla zleceń badań diagnostycznych, które zostały wykonane przed wizytą i nie zostały jeszcze konsultowane przez lekarza specjalistę, system automatycznie podpowiada uwzględnienie ich kodów ICD9 w rozliczeniu z NFZ oraz grupowaniu na etapie kodowania wizyty. 526 Dla chemioterapeutyków wg obowiązujących przepisów system automatycznie proponuje uzupełnienie pola 'Dawka określona wg'. 527 System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i raportów. 17

18 528 DOKUMENTACJA MEDYCZNA W PORADNI Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). 529 Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. W połączeniu z Modułem Zleceń Medycznych możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania 530 wyników wykonania zlecenia w formie zdefiniowanych w systemie formularzy. Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność z międzynarodowym standardem medycznym HL Możliwość ustalenia statusów dla wszystkich informacji wprowadzanych w module dokumentacja medyczna. 532 Możliwość zdefiniowania formularzy, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisac zaznaczone punkty. 533 Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym time oriented 534 Możliwość wydruku wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w poradni Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie. System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy. Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach. 18

19 538 MINIMALNY PAKIET STANDARDOWYCH ZESTAWIEŃ DANYCH I WYDRUKÓW Poza wymaganymi przepisami prawa i wynikających z wymogów rozliczeń z NFZ zestawieniami danych oraz wydrukami dokumentacji medycznej, dostarczany system po instalacji wyposażony jest na raporty oraz wydruki wyszczególnione poniżej. RAPORTY: 539 Cennik usług 540 Dane raportu MZ Dostępnosć usług na podstawie zajętości grafika 542 Grafik gabinetów 543 Grafik zasobów wg gabinetu 544 Grafik zasobów wg zasobu 545 Historia zmian w grafikach 546 Jednostki kierujące 547 Księga główna przychodni 548 Księga przyjęć dla poradni 549 Księga wizyt 550 Lista lokalizacji 551 Lista personelu 552 Lista porad 553 Lista usług niezafakturowanych 554 Lista wizyt 555 Lista wizyt dla lekarza 556 Lista wizyt dla rejestracji 557 Lista wizyt na gabinet 558 Lista wizyt rozszerzona z danymi osobowymi 559 Pacjenci na liście oczekujących 560 POZ - wizyty bez deklaracji 561 Raport akcji użytkowników 562 Raport audytu danych osobowych 563 Raport list oczekujących 564 Raport niepełnych danych pacjentów 565 Raport podwójnych pacjentów 566 Raport struktury wiek-płeć 567 Raport usług według płatnika 568 Raport wykonanych świadczeń 569 Rozszerzona lista wizyt 570 Sprawozdanie z ambulatoryjnej op. 571 Zestawienie diagnoz i procedur 572 Zestawienie operacji WYDRUKI: 573 Karta informacyjna dla lekarza kierującego 574 Karta informacyjna pacjenta UE 575 Karta konsultacyjna 576 Karta rejestracji 577 Nadruk na kopertę pacjenta 578 Naklejki pacjenta 579 Orzeczenie lekarskie 580 Skierowanie do poradni specjalistycznej 581 Skierowanie do szpitala 582 Skierowanie na badania morfologiczne, biochemiczne, radiologiczne, USG itd Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 584 Upoważnienie / brak upoważnienia 585 Wydruk danych pacjenta 586 Wydruk historii rezerwacji 587 Wydruk karty statystycznej 588 Wydruk listy wizyt 589 Wydruk podsumowania rezerwacji wizyt 590 Wydruk wizyty 591 Zaświadczenie lekarskie 19

20 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ROZLICZENIA Z NFZ ROZLICZENIA Z NFZ 592 Moduł Rozliczenia z NFZ dziala w oparciu o tę samą bazę danych co moduły ruchu chorych i przychodni. 593 W module dostępna jest pomoc kontekstowa. 594 Wczytywanie elektronicznych wersji umów oraz aneksów z NFZ. 595 Tworzenie listy jednostek organizacyjnych na podstawie pliku umów. 596 Przeglądanie wczytanych umów (zakresy, produkty kontraktowe, produkty jednostkowe, limity). 597 Import danych do modułu rozliczeniowego w postaci arkusza kalkulacyjnego bądź pliku w formacie xml. 598 Zawansowana weryfikacja danych statystycznych na podstawie umowy jak i walidacji ogłaszanych w komunikatach NFZ 599 Generowanie komunikatów I fazy statystycznej z możliwościową wysłania danych z dokładnością do umowy, produktu kontraktowego (zakresu ), pacjenta, zestawu świadczeń, świadczenia, pozycji rozliczeniowej. 600 Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu I fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu. 601 Eksport danych statystycznych w formacie otwartym. 602 Generowanie komunikatów II fazy rozliczeniowej ze wskazaniem pozycji wg kolejności narzuconej przez NFZ oraz podglądem 603 wpływu wskazanych pozycji na stan realizacji zakresów umowy w kontekście limitu. Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu II fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu. 604 Obsługa modelu naliczania świadczeń po stronie OW NFZ ("żądanie zapłaty"). 605 Wczytanie komunikatów zwrotnych ZRZ(R_UMX) żądania rozliczenia. 606 Automatyczne wysyłanie komunikatów na portal świadczeniodawcy. 607 Tworzenie sprawozdań finansowych/faktur w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych na podstawie szablonów rachunków do NFZ-tu. 608 Tworzenie korekt do sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu. 609 Możliwość ręcznego wpisywania wielkości wykonanych świadczeń na zestawieniu finansowym. 610 Generowanie wydruków sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu. 611 Tworzenie elektronicznych rachunków refundacyjnych - rfx na podstawie wygenerowanych sprawozdań finansowych/faktur. 612 Prowadzenie ewidencji faktur za leki z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych z możliwością generowania komunikatu faktur zakupu w formacie -fzx. 613 Rozliczanie świadczeń POZ z zakresów: działań lekarza POZ działań pielęgniarki i położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki medycznej transportu sanitarnego POZ 619 Generowanie komunikatu danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ. 620 Kodowanie i rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 621 Na ekranie kodowania świadczeń NFZ użytkownik może wyszukać już zakodowane mogąc zdefinoować: - kryterium czasu od - do - ze wszystkich skierowań z bieżącej poradni dla danego pacjenta - z bieżącego skierowania - z bieżącej wizyty - dla wybranej diagnozy ICD10 wyszukanej w słowniku diagnoz 622 Integracja z gruperem wyznaczanie poprawnych grup JGP I REH dla pobytów szpitalnych oraz ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych 623 Możliwość podania liczby jednostek wykorzystanych w innym systemie rozliczeniowym z NFZ. 624 Zapisywanie w systemie świadczeń w zakresie leczenia onkologicznego i programów lekowych zgodne z zaleceniami NFZ. 625 Rozliczanie świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - pacjentów Unii Europejskiej oraz z Decyzji wójta/burmistrza. 626 Monitoring wykonania kontraktu z możliwością generowania raportów z realizacji kontraktu. 627 Prowadzenie ewidencji świadczeń z możliwością wyszukiwania po umowie, produkcie kontraktowym, zestawie świadczeń, świadczeniu, pacjencie, pozycji oraz diagnozie w zakresie dat. 628 Kwotowe i punktowe podsumowania zbiorcze wyszukanych pozycji I, II fazy, komunikatów sprawozdawanych do NFZ-tu wg umowy, produktów kontraktowych i jednostkowych. 629 Automatyczne wyliczanie wielkości wykonanych świadczeń na podstawie analitycznej ewidencji realizacji kontraktu. 630 Prowadzenie ewidencji pozycji rozliczonych wstecznie zweryfikowanych przez NFZ. 631 Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod kątem zgodności ze stanem po wczytaniu aneksu umowy ( ze wstecznym okresem obowiązwania) z możliwością automatycznego przekodowania. 632 Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian: numeru umowy zakresu świadczeń wyróżnika produktu jednostkowego 637 Archiwizacja opisanych komentarzem komunikatów rozliczeniowych 20

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 12.09.2011r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza A w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011)

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 1 Program obsługi Gabinetu Okulistycznego OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Instrukcja obsługi Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 2 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo