PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ,"

Transkrypt

1 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając treść postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego artykułu 95, uwzględniając propozycję Komisji ( 1 ), po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Społeczno-Gospodarczym ( 2 ), działając zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 Traktatu ( 3 ), a takŝe mając na uwadze, co następuje: (1) postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/46/WE z dn. 24 października 1995 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych ( 4 ) nakładają na Państwa Członkowskie obowiązek zagwarantowania praw i swobód osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności ich prawa do prywatności, celem zapewnienia swobodnego przepływu danych osobowych we Wspólnocie; (2) postanowienia niniejszej dyrektywy zmierzają do zapewnienia przestrzegania praw podstawowych oraz zasad stwierdzonych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności, postanowienia niniejszej dyrektywy zmierzają do zapewnienia pełnego przestrzegania praw określonych w art. 7 oraz 8 powyŝszej Karty; (3) poufność w dziedzinie łączności jest zagwarantowana zgodnie z międzynarodowymi instrumentami ochrony praw człowieka, a w szczególności z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Swobód Podstawowych oraz konstytucjami Państw Członkowskich; (4) postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/66/WE z 15 grudnia 1997 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze telekomunikacji ( 5 ) przeniosły zasady określone w dyrektywie nr 95/46/WE do sektora telekomunikacji pod postacią szczegółowych 1 DzU WE C 365 E, , s DzU WE C 123, , s Opinia Parlamentu Europejskiego z dn. 13 listopada 2001 r. (dotychczas nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dn. 28 stycznia 2002 r. (Dz. Urz. C 113 E, r., s. 39) oraz Decyzja Parlamentu Europejskiego z dn. 30 maja r. (dotychczas nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady z dn. 25 czerwca 2002 r. 4 DzU WE L 281, r., s DzU WE L 24, r., s. 1.

2 unormowań. dyrektywa nr 97/66/WE musiała zostać dostosowana do rozwoju rynków i technologii usług łączności elektronicznej celem zapewnienia jednolitego poziomu ochrony danych osobowych oraz prywatności uŝytkowników publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, niezaleŝnie od stosowanych technologii. dyrektywa 97/66/WE winna zostać zatem uchylona i zastąpiona niniejszą dyrektywą; (5) obecnie w obrębie Wspólnoty wprowadza się do publicznych sieci telekomunikacyjnych najbardziej zaawansowane technologie cyfrowe, co pociąga za sobą konieczność ustanowienia szczegółowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatności uŝytkowników. Rozwój społeczeństwa informacyjnego charakteryzuje się wprowadzaniem nowych usług łączności elektronicznej. UmoŜliwiono dostęp do ruchomych sieci cyfrowych ogółowi ludności po przystępnej cenie. PowyŜsze sieci cyfrowe charakteryzują się duŝa wydajnością, a tym samym szerokimi moŝliwościami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Aby rozwój tychŝe sieci na szczeblu przygranicznym został uwieńczony sukcesem, niezbędne jest m.in. zapewnienie uŝytkowników, Ŝe ich prywatność nie będzie naruszana; (6) internet pokonuje tradycyjne struktury rynkowe, stwarzając wspólną, globalną infrastrukturę dla dostarczania szerokiej gamy usług łączności elektronicznej. Usługi łączności elektronicznej, dostępne powszechnie za pośrednictwem Internetu, stwarzają dla uŝytkownika nowe moŝliwości, ale jednocześnie pociągają za sobą zagroŝenie dla jego danych osobowych i prywatności; (7) w przypadku publicznych sieci telekomunikacyjnych, naleŝy ustanowić szczegółowe unormowania prawne, regulacyjne i techniczne dla zapewnienia ochrony praw podstawowych i swobód osób fizycznych oraz uzasadnionego interesu osób prawnych, w szczególności w związku ze zwiększoną pojemnością systemów automatycznego gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących abonentów i uŝytkowników; (8) unormowania prawne, regulacyjne i techniczne przyjęte przez Państwa Członkowskie dla zapewnienia ochrony danych osobowych i prywatności oraz uzasadnionego interesu osób prawnych w sektorze łączności elektronicznej powinny zostać zharmonizowane celem uniknięcia barier w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w dziedzinie łączności elektronicznej, zgodnie z art. 14 Traktatu. Harmonizacja powinna ograniczać się do ustanowienia wymogów niezbędnych dla zagwarantowania, Ŝe wspieranie i rozwój nowych usług i sieci łączności elektronicznej pomiędzy Państwami Członkowskimi nie będą utrudniane; (9) Państwa Członkowskie, usługodawcy i uŝytkownicy, wraz z właściwymi organami Wspólnoty, powinni współpracować ze sobą przy wprowadzaniu i rozwijaniu odpowiednich technologii, jeŝeli jest to niezbędne dla realizacji gwarancji określonych w niniejszej dyrektywie oraz mając szczególnie na uwadze cele minimalizacji przetwarzania danych osobowych oraz uŝywania w miarę moŝliwości pseudonimów lub występowania anonimowo; (10) w sektorze łączności elektronicznej postanowienia dyrektywy nr 95/46/WE mają w szczególności zastosowanie we wszelkich kwestiach związanych z ochroną podstawowych praw i swobód, które nie zostały szczegółowo unormowane w

3 niniejszej dyrektywie, w tym w kwestii obowiązków organów kontroli i praw osób fizycznych. dyrektywa 95/46/WE ma zastosowanie do niepublicznych usług łączności; (11) podobnie jak dyrektywa 95/46/WE, niniejsza dyrektywa nie dotyczy kwestii ochrony podstawowych praw i swobód związanych z działalnością, która nie jest przedmiotem unormowań wspólnotowych. Tym samym nie wpływa na równowagę pomiędzy prawem jednostki do prywatności, a uprawnieniem Państwa Członkowskiego do podejmowania środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 niniejszej dyrektywy, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność, bezpieczeństwo zewnętrzne (w tym gospodarcze interesy państwa, jeŝeli dana działalność dotyczy bezpieczeństwa zewnętrznego państwa) oraz egzekwowanie przepisów prawa karnego. W związku z powyŝszym niniejsza dyrektywa nie wpływa na uprawnienia Państw Członkowskich do zgodnego z prawem przechwycenia informacji dotyczące przekazów transmitowanych przy uŝyciu łączności elektronicznej, lub podejmowania innych środków ze względów wyŝej wymienionych, zgodnie z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Swobód Podstawowych oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Środki takie winny być odpowiednie, ściśle proporcjonalne do określonego celu i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym oraz winny podlegać gwarancjom określonym w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Swobód Podstawowych; (12) abonenci powszechnie dostępnych usług łączności elektronicznej mogą być osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi. W uzupełnieniu dyrektywy nr 95/46/WE, niniejsza dyrektywa ma za zadanie zapewnić ochronę podstawowych praw osób fizycznych, a w szczególności ich prawa do prywatności, jak równieŝ uzasadnionego interesu osób prawnych. Niniejsza dyrektywa nie nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek poszerzenia zakresu stosowania dyrektywy 95/46/WE o ochronę uzasadnionego interesu osób prawnych, która jest zapewniona na mocy obowiązujących przepisów ustawodawstwa wspólnotowego i krajowego; (13) stosunek umowny pomiędzy abonentem a usługodawcą moŝe określać zapłatę za usługę, która została świadczona lub ma być świadczona, jako okresową lub jednorazową. Za zawarcie umowy uznaje się takŝe wydanie z góry opłaconych kart; (14) dane o lokalizacji mogą dotyczyć szerokości i długości geograficznej oraz wysokości końcowego urządzenia uŝytkownika, kierunku transmisji, stopnia szczegółowości informacji o lokalizacji, identyfikacji komórki sieciowej, w której urządzenia końcowe znajdowały się w danym momencie czasu oraz czasu zapisu informacji o lokalizacji; (15) przekaz moŝe zawierać wszelkie informacje o nazwie, numerze i adresacie udostępnione przez nadawcę przekazu lub uŝytkownika połączenia celem transmisji przekazu. Dane transmisyjne mogą zawierać powyŝsze informacje przetworzone przez sieć, którą dany przekaz jest przekazywany, celem jej transmisji. Na dane transmisyjne mogą składać się m.in. dane dotyczące kierowania, czasu trwania, daty lub objętości przekazu, zastosowanego protokołu, lokalizacji urządzenia końcowego nadawcy lub odbiorcy, sieci, z której przekaz pochodzi lub do której została przesłana. Dane te mogą takŝe dotyczyć formatu, w jakim przekaz został przekazany w sieci;

4 (16) informacja stanowiąca część usługi nadawczej świadczonej w publicznej sieci łączności jest skierowana do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców i nie stanowi przekazu w rozumieniu niniejszej dyrektywy. JednakŜe, w sytuacji, gdy pojedynczy abonent lub uŝytkownik obierający taką informację moŝe zostać zidentyfikowany, np. przy pomocy usług wideo na Ŝyczenie, przekazywana informacja stanowi przekaz w rozumieniu niniejszej dyrektywy; (17) dla potrzeb niniejszej dyrektywy, zgoda uŝytkownika lub abonenta, niezaleŝnie od tego, czy jest on osobą fizyczną czy prawną, powinna mieć takie samo znaczenie jak zgoda podmiotu danych zdefiniowana i szczegółowo określona w dyrektywie 95/46/WE. Zgoda moŝe być wydana w jakikolwiek odpowiedni sposób umoŝliwiający swobodne wyraŝeni woli przez uŝytkownika, w tym równieŝ poprzez kliknięcie w odpowiednim miejscu podczas przeglądania danej strony internetowej; (18) usługami o wartości dodanej są np. doradztwo w przedmiocie najbardziej korzystnych ofert cenowych, informacje o ruchu drogowym, moŝliwościach dojazdu w określone miejsce, prognozy pogody oraz informacje turystyczne; (19) stosowanie niektórych wymogów dotyczących prezentacji oraz ograniczeń połączeń i identyfikacji linii wywołującej i wywoływanej oraz automatycznego przekierowywania połączeń do linii abonenckich połączonych do centrali analogowej nie powinno być obowiązkowe w szczególnych przypadkach, w których takie zastosowanie okazałoby się technicznie niemoŝliwe lub wymagałoby ekonomicznie nieproporcjonalnych nakładów. WaŜne jest dla zainteresowanym stron, by były one informowane o takich przypadkach i by Państwa Członkowskie powiadamiały Komisję o występowaniu takich przypadków; (20) usługodawcy powinni podejmować odpowiednie środki dla zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w razie potrzeby wspólnie z podmiotem udostępniającym sieć, oraz powiadomić uŝytkowników o kaŝdym moŝliwym szczególnym zagroŝeniu dla bezpieczeństwa sieciowego. Takie zagroŝenie moŝe wystąpić zwłaszcza w przypadku usług łączności elektronicznej w sieci otwartej takich jak Internet, czy analogowa telefonia ruchoma. Jest rzeczą szczególnie istotną dla abonentów i uŝytkowników takich usług, aby byli oni w pełni poinformowani przez usługodawcę o istniejących zagroŝeniach występujących poza zakresem moŝliwości naprawczych danego usługodawcy. Usługodawcy oferujący publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej za pomocą Internetu powinni powiadomić uŝytkowników lub abonentów o środkach, jakie mogą podjąć dla zapewnienia bezpieczeństwa ich przekazu, np. przy uŝyciu specyficznych rodzajów oprogramowania lub technik kodowania. Wymóg powiadamia abonentów o szczególnych zagroŝeniach dla bezpieczeństwa sieci nie zwalnia usługodawcy z obowiązku podjęcia na własny koszt stosownych i natychmiastowych środków dla zapobieŝenia nowym, nieprzewidzianym zagroŝeniom dla bezpieczeństwa i przywrócenia normalnego poziomu świadczonych usług. Dostarczanie abonentowi informacji o zagroŝeniach dla bezpieczeństwa sieci powinno być bezpłatne; abonent moŝe jedynie ponosić koszty rzeczywiste związane odbiorem lub gromadzeniem informacji, np. przy pobieraniu wiadomości poczty elektronicznej. Oceny bezpieczeństwa dokonuje się zgodnie z art. 17 dyrektywy 95/46/WE;

5 (21) naleŝy podjąć odpowiednie środki w celu zapobieŝenia nieupowaŝnionemu dostępowi do przekazu celem zapewnienia ochrony jego poufności, w tym zarówno treści, jak i wszelkich danych związanych z tym przekazem, w publicznych sieciach łączności i publicznie dostępnych usługach łączności elektronicznej. Ustawodawstwa niektórych Państw Członkowskich wprowadzają jedynie zakaz intencjonalnego nieuprawnionego dostępu do przekazu; (22) zakaz przechowywania przekazów i związanych z nimi danymi transmisyjnymi przez osoby nie będące uŝytkownikami bądź bez ich zgody nie zmierza do wprowadzenia zakazu jakiegokolwiek automatycznego, pośredniego i krótkotrwałego gromadzenia tychŝe informacji, o ile jest to związane jedynie z realizacją transmisji w obrębie sieci łączności elektronicznej i jeŝeli informacja nie jest gromadzona przez okres dłuŝszy, niŝ jest to niezbędne dla celów transmisji i zarządzania transmisją, oraz jeŝeli podczas gromadzenia informacji zapewniona jest poufność. JeŜeli jest to niezbędne dla zwiększenie skuteczności docelowej transmisji jakiejkolwiek informacji publicznie dostępnej dla innych usługobiorców na ich Ŝyczenie, niniejsza dyrektywa nie będzie uniemoŝliwiała dalszego gromadzenia takich informacji, pod warunkiem, Ŝe taka informacja będzie w kaŝdym przypadku dostępna publicznie bez ograniczeń oraz Ŝe wszelkie dane dotyczące indywidualnych abonentów lub uŝytkowników, którzy prosili o dostarczenie takich informacji, zostały usunięte; (23) poufność przekazu powinna zostać zapewniona w toku zgodnej z prawem działalności gospodarczej. Tam, gdzie jest to niezbędne i prawnie dozwolone, przekaz moŝe zostać zarejestrowany dla potrzeb dokumentacji transakcji handlowej. Do tego rodzaju procesu mają zastosowanie postanowienia dyrektywy 95/46/WE. Strony przekazu powinny zostać powiadomione przed rozpoczęciem rejestrowania o fakcie rejestrowania, jego celu oraz okresie czasu przechowywania przekazu. Zarejestrowany przekaz powinien zostać usunięty najwcześniej, jak to moŝliwe, w kaŝdym wypadku jednak najpóźniej do zakończenia okresu, w którym dla danej transakcji przysługuje prawo do odwołania; (24) urządzenia końcowe uŝytkowników sieci łączności elektronicznej i wszelkie informacje przechowywane w tego rodzaju urządzeniach stanowią część sfery prywatnej uŝytkowników wymagającej ochrony stosownie do zapisów Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Swobód Podstawowych. Tak zwane oprogramowanie podsłuchu, pluskwy sieciowe, ukryte identyfikatory oraz inne podobnego typu narzędzia mogą zostać wprowadzone do urządzenia końcowego uŝytkownika bez jego wiedzy w celu uzyskania dostępu do informacji, przechowywania ukrytych informacji bądź w celu śledzenia działań uŝytkownika i mogą powaŝnie naruszać prywatność uŝytkowników. UŜycie tego rodzaju narzędzi moŝe być dozwolone jedynie w zgodnych z prawem i uzasadnionych celach, za wiedzą zainteresowanych uŝytkowników; (25) jednakŝe narzędzia takie, dla przykładu tzw. cookies mogą być narzędziami prawnie dozwolonymi i uŝytecznymi, na przykład, dla potrzeb analizy efektywności projektu strony internetowej i reklamy, oraz weryfikacji toŝsamości uŝytkowników zaangaŝowanych w transakcje realizowane poprzez internet. Tam, gdzie narzędzia tego rodzaju, na przykład cookies, stosowane są w zgodnym z prawem i uzasadnionym celu, takim jak wsparcie procesu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, ich uŝycie powinno być dozwolone pod warunkiem, Ŝe uŝytkownicy

6 otrzymają jasne i precyzyjne informacje, zgodnie z zapisami dyrektywy 95/46/WE, dotyczące celu zastosowania cookies bądź podobnych narzędzi tak, by zapewnić, Ŝe uŝytkownik jest w pełni świadomy informacji, jakie zostają wprowadzone do uŝywanego przez nich urządzenia końcowego. UŜytkownicy powinny mieć moŝliwość odmowy zainstalowania cookie bądź innego podobnego narzędzia na ich urządzeniu końcowym. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy uŝytkownicy inni niŝ stały uŝytkownik uzyskują dostęp do danego urządzenia końcowego, a stąd do wszelkich danych zawierających informacje istotne ze względu na zachowanie prywatności, przechowywane na danym urządzeniu. Informacje i prawo do odmowy mogą zostać zaoferowane kaŝdorazowo podczas uŝycia róŝnych narzędzi zainstalowanych na urządzeniu końcowym uŝytkownika podczas trwania tego samego połączenia, jak równieŝ obejmować dalsze uŝycie tych narządzi podczas kolejnych połączeń. Metody przekazywania informacji, oferowania prawa do odmowy bądź Ŝądania zgody powinny zostać zaprojektowane w sposób jak najbardziej przyjazny dla uŝytkownika. Dostęp do zawartości poszczególnych stron internetowych moŝe jednak zostać udzielony pod warunkiem uzyskania zgody na zainstalowanie cookie bądź podobnego narzędzia oraz pod warunkiem przedstawienia jego wyczerpującego opisu, o ile cel jego uŝycia jest prawnie dozwolony; (26) dane dotyczące abonentów, przetwarzane w sieciach łączności elektronicznej w celu ustanowienia połączenia oraz transmisji informacji, zawierają informacje na temat Ŝycia prywatnego osób fizycznych i dotyczą prawa do poufności korespondencji bądź uzasadnionego interesu osób prawnych. Dane takie mogą być gromadzone co najwyŝej w stopniu niezbędnym ze względu na świadczenie usługi dla celów naliczania opłat oraz dla potrzeb opłat międzyoperatorskich, i jedynie w ograniczonym okresie. Wszelkie dalsze przetwarzanie tego typu danych, którego ma zamiar dokonać dostawca publicznych usług łączności elektronicznej dla potrzeb marketingu tych usług bądź dla potrzeb usług o wartości dodanej, dozwolone są jedynie w przypadku, gdy abonent udzielił na to zgody na podstawie dokładnej i pełnej informacji udzielonej przez dostawcę publicznych usług łączności elektronicznej na temat rodzajów planowanego dalszego przetwarzania oraz na temat prawa abonenta do odmowy bądź do wycofania swojej zgody na tego rodzaju dalsze przetwarzanie. Dane o transmisji uŝywane dla potrzeb marketingu usług telekomunikacyjnych bądź świadczenia usług o wartości dodanej powinny zostać usunięte bądź przetworzone w dane anonimowe po dostarczeniu usługi. Usługodawcy powinni stale informować abonentów na temat rodzajów danych, jakie przetwarzają oraz o celach i czasokresie, w jakim tego dokonują; (27) dokładny moment zakończenia transmisji przekazu, po którym dane transmisyjne powinny zostać usunięte, poza danymi związanymi z naliczaniem opłat, moŝe zaleŝeć od rodzaju świadczonej usługi. Dla przykładu, w przypadku telefonii głosowej transmisja zostaje zakończona natychmiast po przerwaniu połączenia przez jednego z uŝytkowników. W przypadku poczty elektronicznej natomiast transmisja zostaje zakończona po odebraniu przekazu przez adresata, zazwyczaj z serwera dostawcy usług; (28) obowiązek usunięcia danych transmisyjne bądź ich przetworzenia na dane anonimowe w momencie, gdy nie są juŝ niezbędne dla potrzeb transmisji przekazu nie koliduje z takimi procedurami w Internecie, jak buforowanie w systemie nazw domen adresów IP bądź buforowanie adresów IP do przypisanych adresów

7 fizycznych czy teŝ uŝycie informacji na temat logowania do kontroli prawa dostępu do sieci bądź usług; (29) usługodawca moŝe przetwarzać dane transmisyjne odnoszące się do abonentów i uŝytkowników, gdy jest to niezbędne w poszczególnych przypadkach celem wykrycia błędu technicznego bądź błędów w transmisji przekazu. Dane transmisyjne, niezbędne dla potrzeb naliczania opłat, mogą równieŝ podlegać przetwarzaniu przez dostawcę usług w celu wykrycia i powstrzymania defraudacji obejmującej korzystanie z usług łączności elektronicznej bez ponoszenia opłat; (30) systemy sieci i usług łączności elektronicznej powinny zostać zaprojektowane tak, by ograniczyć ilość niezbędnych danych osobowych do ścisłego minimum. Wszelkie działania związane ze świadczeniem usług łączności elektronicznej wykraczających poza transmisję przekazu i naliczanie opłat powinny być oparte o zagregowane dane transmisyjne, które nie mogą dotyczyć abonentów lub uŝytkowników. JeŜeli takie działania nie mogą być oparte o dane zagregowane, powinny być traktowane jako usługi o wartości dodanej, na które wymagana jest zgoda abonenta; (31) konieczność uzyskania zgody uŝytkownika bądź abonenta na przetworzenie danych osobowych celem świadczenia poszczególnych usług o wartości dodanej, zaleŝeć będzie od rodzaju przetwarzanych danych i rodzaju świadczonych usług, oraz od tego, czy jest technicznie, proceduralnie i umownie moŝliwe odróŝnienie jednostki korzystającej z usługi łączności elektronicznej od osoby prawnej bądź fizycznej, abonującej tę usługę; (32) jeśli dostawca usługi łączności elektronicznej bądź usługi o wartości dodanej podzleca przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do świadczenia tej usługi, innemu podmiotowi, podzlecenie takie oraz dalsze przetwarzanie danych powinny być w pełni zgodne z wymogami dotyczącymi osób kontrolujących i przetwarzających dane osobowe, zgodnie z zapisami dyrektywy 95/46/WE. Tam, gdzie świadczenie usług o wartości dodanej wymaga przesłania danych transmisyjnych bądź danych na temat lokalizacji od dostawcy usług łączności elektronicznej do dostawcy usług o wartości dodanej, abonenci bądź uŝytkownicy, których dane owe dotyczą, powinni równieŝ zostać w pełni powiadomieni o wspomnianej transmisji danych przed udzieleniem swojej zgody na przetwarzanie wspomnianych danych; (33) wprowadzenie rachunków szczegółowych poprawiło moŝliwości kontroli przez abonenta dokładności pobieranych przez dostawcę usług opłat, jednak równocześnie zwiększyło zagroŝenie dla prywatności uŝytkowników publicznych usług łączności elektronicznej. Stąd, celem ochrony prywatności uŝytkowników, Państwa Członkowskie powinny promować opracowywanie takich opcji, jak alternatywne formy opłat pozwalające na anonimowy bądź ściśle prywatny dostęp do publicznych usług łączności elektronicznej, na przykład calling cards oraz formy opłat za pomocą karty kredytowej. Z tego samego powodu Państwa Członkowskie mogą sugerować operatorom, by oferowali swoim abonentom rachunki szczegółowe innego rodzaju, w których usunięta zostaje pewna liczba cyfr numeru wywoływanego;

8 (34) niezbędne jest, w odniesieniu do identyfikacji połączenia wywołującego, ochrona prawa strony wywołującej do nie identyfikowania linii, z której wykonywane jest połączenie, oraz prawa strony wywoływanej do odrzucania połączeń wywołujących wykonywanych z numerów niezidentyfikowanych. W szczególnych przypadkach istnieje uzasadnienie dla narzucania blokady identyfikacji numeru linii wywołującej. Pewni abonenci, w szczególności telefony informacyjne bądź inne podobnego rodzaju organizacje, są zainteresowane zagwarantowaniem anonimowości telefonujących do nich osób. Niezbędna jest, w odniesieniu do identyfikacji linii wywoływanej, ochrona prawa i uzasadnionego interesu strony wywoływanej, do nieidentyfikowania numeru linii, z którą strona wywołująca uzyskała połączenie, w szczególności w przypadku rozmów przekierowywanych. Dostawcy publicznych usług łączności elektronicznej powinni udzielać swym abonentom informacji dotyczących istniejących w danej sieci moŝliwościach identyfikacji połączenia wywołującego oraz identyfikacji połączenia wywoływanego, oraz o wszelkich usługach, jakie są oferowane w związku identyfikacją linii wywołującej i wywołanej, jak równieŝ o dostępnych opcjach ochrony prywatności. Pozwoli to abonentom na dokonanie świadomego wyboru dotyczącego opcji ochrony prywatności, jakie mają oni zamiar wykorzystać. Opcje ochrony prywatności, jakie są proponowane na poszczególne linie, niekoniecznie muszą być dostępne jako automatyczna usługa sieciowa, ale mogą być moŝliwe do uzyskania poprzez proste Ŝyczenie, skierowane do dostawcy publicznej usługi łączności elektronicznej; (35) w cyfrowych sieciach ruchomych, w celu umoŝliwienia transmisji, przetwarzane są dane o lokalizacji podające pozycję geograficzną urządzenia końcowego uŝytkownika. Dane tego rodzaju stanowią dane transmisyjne, objęte zapisami art. 6 niniejszej dyrektywy. JednakŜe cyfrowe sieci ruchome mogą posiadać wydajność pozwalającą na przetworzenie danych o lokalizacji i uzyskanie danych wynikowych znacznie precyzyjniejszych, niŝ jest to niezbędne dla potrzeb transmisji danych, i które stosowane bywają celem świadczenia usług o wartości dodanej, takich jak zindywidualizowana informacja na temat ruchu oraz wspomaganie kierowców pojazdów. Przetwarzanie danych tego rodzaju dla potrzeb usług o wartości dodanej powinno być dozwolone jedynie w przypadku uzyskania zgody udzielonej przez danego abonenta. Nawet jednak w przypadku uzyskania takiej zgody, abonenci powinni posiadać proste, bezpłatne moŝliwości czasowego blokowania przetwarzania danych o lokalizacji; (36) Państwa Członkowskie mogą ograniczyć prawa uŝytkowników i abonentów do prywatności odnośnie do identyfikacji połączeń wywołujących, kiedy jest to niezbędne w celu śledzenia telefonów nękających oraz odnośnie identyfikacji połączeń wywołujących i danych o lokalizacji, kiedy jest to niezbędne dla umoŝliwienia efektywnego działania słuŝbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy. W tym celu Państwa Członkowskie mogą przyjąć szczegółowe postanowienia w celu upowaŝnienia dostawców usług łączności elektronicznej do udzielania dostępu do identyfikacji połączeń wywołujących i danych o lokalizacji bez uprzedniej zgody zainteresowanych uŝytkowników bądź abonentów; (37) naleŝy zapewnić abonentom zabezpieczenie przed nękaniem, jakie moŝe być spowodowane przez automatyczne przekierowywanie połączeń przez innych uŝytkowników. Ponadto w takich przypadkach abonenci muszą mieć moŝliwość blokowania połączeń przekierowywanych automatycznie do ich urządzeń końcowych

9 poprzez proste zgłoszenie prośby na ten temat do dostawcy publicznych usług łączności elektronicznej; (38) wykazy abonentów usług łączności elektronicznej są powszechnie, publicznie dostępne. Prawo osób fizycznych do prywatności i uzasadniony interes osób prawnych wymaga, aby abonenci mieli moŝliwość określenia, czy ich dane osobowe zostaną opublikowane w wykazie numerów, a jeśli tak, to które z nich. Dostawcy publicznych wykazów abonentów powinni informować abonentów, których dane mają zostać włączone do tego rodzaju wykazów, o celach sporządzenia danego wykazu i o wszelkich moŝliwościach, jakie oferują elektroniczne wersje wykazów abonentów, w szczególności poprzez funkcje wyszukiwania zainstalowane w oprogramowaniu, takie jak funkcje wyszukiwania zwrotnego, pozwalające uŝytkownikom spisu na odnalezienie nazwiska i adresu abonenta wyłącznie na podstawie numeru telefonicznego; (39) zobowiązanie do informowania abonentów o celu (celach) powstania publicznych wykazów abonentów, do których mają zostać włączone ich dane, powinno zostać nałoŝone na stronę zbierającą dane w tym celu. W przypadku, gdy dane te mogą zostać przesłane do jednej lub większej liczby stron trzecich, abonent powinien zostać powiadomiony o takiej moŝliwości oraz o ich odbiorcy bądź kategoriach moŝliwych odbiorców. KaŜda transmisja powinna być uwarunkowana tym, iŝ dane nie mogą zostać uŝyte do celów innych niŝ te, dla których zostały zebrane. Jeśli strona zbierająca dane od abonenta bądź inna strona trzecia, której dane te zostały przekazane, Ŝyczy sobie zastosować wspomniane dane do innych celów, powinna ona uzyskać ponowną zgodę abonenta bądź poprzez stronę pierwotnie gromadzącą dane, bądź poprzez stronę trzecią, do której dane te zostały przesłane; (40) abonenci powinni być zabezpieczeni przed naruszaniem ich prywatności przez niezamówione przekazy związane z marketingiem bezpośrednim, w szczególności dokonywane za pomocą automatycznych urządzeń wywołujących, telefaksów oraz wiadomości poczty elektronicznej oraz krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Wspomniane formy niezamówionych przekazów mogą z jednej strony być stosunkowo łatwe i tanie do wysłania dla nadawcy, z drugiej natomiast mogą powodować obciąŝenie i/lub dodatkowe koszty po stronie odbiorcy. Ponadto w pewnych przypadkach ich wielkość moŝe takŝe powodować trudności dla sieci łączności elektronicznej i urządzeń końcowych. Dla tego rodzaju form niezamówionych przekazów związanych z marketingiem bezpośrednim, uzasadnione jest wymaganie uzyskania uprzedniej zgody odbiorców, zanim tego rodzaju przekaz zostanie do nich skierowany. Wspólny rynek wymaga jednolitego, zharmonizowanego podejścia w tym względzie w celu zapewnienia prostych zasad dla uŝytkowników i firm, obowiązujących na całym obszarze Wspólnoty; (41) w kontekście istniejących relacji z klientami, rozsądne jest zezwolenie na wykorzystanie szczegółowych danych dotyczących kontaktu w łączności elektronicznej celem oferowania podobnych produktów bądź usług, jednak wyłącznie przez tę samą firmę, która uzyskała owe dane, zgodnie z zapisami dyrektywy 95/46/WE. W wypadku otrzymania szczegółowych danych dotyczących kontaktu w łączności elektronicznej, klient powinien zostać poinformowany o przyszłym ich wykorzystaniu dla potrzeb marketingu bezpośredniego w jasny i przejrzysty sposób, oraz powinien mieć moŝliwość odmowy na propozycję wykorzystania ich w ten

10 sposób. Ta moŝliwość powinna być oferowana wraz z kaŝdą kolejnym przekazem marketingu bezpośredniego, oraz wolna od opłat, poza kosztami związanymi z transmisją odmowy; (42) pozostałe formy marketingu bezpośredniego, będąc bardziej kosztownymi dla nadawcy, a nie powodując obciąŝeń finansowych dla abonentów i uŝytkowników, takie jak połączenia telefonii głosowej jeden na jeden, mogą uzasadniać utrzymanie systemu dającego abonentom bądź uŝytkownikom moŝliwość wskazania, Ŝe nie Ŝyczą sobie otrzymywać tego rodzaju telefonów. Niemniej jednak, aby uniknąć obniŝenia istniejącego poziomu ochrony prywatności, Państwa Członkowskie powinny zostać upowaŝnione do utrzymania systemów krajowych zezwalających jedynie na wykonywanie tego typu rozmów do abonentów i uŝytkowników, którzy wyrazili na nie uprzednią zgodę; (43) w celu ułatwienia skutecznego egzekwowania uregulowań wspólnotowych dotyczących niezamówionych przekazów marketingu bezpośredniego, niezbędne jest zakazanie uŝywania fałszywych toŝsamości bądź fałszywych adresów zwrotnych podczas przesyłania niezamówionych przekazów dla celów marketingu bezpośredniego; (44) pewne systemy poczty elektronicznej pozwalają abonentom na sprawdzenie toŝsamości nadawcy i tytułu przekazu, jak równieŝ na usunięcie przekazu bez konieczności pobrania z serwera pozostałej jego treści bądź wszelkiego rodzaju załączników, co powoduje redukcję kosztów, ponoszonych na skutek pobierania niezamówionych przekazów poczty elektronicznej bądź załączników do nich. Systemy takie mogą okazać się bardzo uŝyteczne w pewnych przypadkach jako dodatkowe narzędzie dla ogólnych zobowiązań stanowionych zapisami niniejszej dyrektywy; (45) niniejsza dyrektywa nie uchybia regulacjom Państw Członkowskich, mającym na celu ochronę uzasadnionego interesu osób prawnych odnośnie niezamówionych przekazów dla celów marketingu bezpośredniego. W przypadku, gdy Państwa Członkowskie tworzą rejestr wyłączeń dla tego rodzaju przekazów dla osób prawnych, w większości uŝytkowników korporacyjnych, zastosowanie znajdują w pełni zapisy art. 7 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie pewnych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego)( 1 ); (46) cele, słuŝące wprowadzeniu w Ŝycie zapisów o usługach łączności elektronicznej stanowić mogą część sieci bądź w jakiejkolwiek części urządzenia końcowego uŝytkownika, włącznie z oprogramowaniem. Ochrona danych osobowych i prywatności uŝytkownika publicznych usług łączności elektronicznej powinna być niezaleŝna od konfiguracji róŝnych komponentów niezbędnych do świadczenia danej usługi i od dystrybucji niezbędnych funkcji pomiędzy te komponenty. Zapisy dyrektywy 95/46/WE obejmują wszelkie formy przetwarzania danych osobowych, niezaleŝnie od stosowanej technologii. Istnienie szczególnych regulacji, obowiązujących odnośnie do usług łączności elektronicznej, obowiązujących 1 Dz.U. nr L 178, , s. 1

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

10076/6/07 REV 6 zm DG I 2A

10076/6/07 REV 6 zm DG I 2A RADA UNII EUROPEJSKIEJ Luksemburg, 15 października 2007 r. (17.10) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 AKTY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/136 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych

Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych 00909/10/PL WP 171 Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych Przyjęta w dniu 22 czerwca 2010 r. Niniejsza Grupa Robocza została powołana na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE L 304/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.11.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH

KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH Europejska agenda cyfrowa NOTA PRAWNA Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1.

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/221 Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str.

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str. 2004L0025 PL 20.04.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Edorsed by: WYTYCZNE SEPA

Edorsed by: WYTYCZNE SEPA Edorsed by: WYTYCZNE SEPA PRAKTYCZNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WDROŻENIA ROZ- PORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 260/2012 Z DNIA 14 MARCA 2012 R. USTANAWIAJĄCEGO WYMOGI TECHNICZNE I HANDLOWE

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy

Informacja o wynikach kontroli egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KIELCACH Nr ewid. 18/2009/P/09/139/LKI LKI-410-07-00/2009 Informacja o wynikach kontroli egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 6.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo