PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ,"

Transkrypt

1 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając treść postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego artykułu 95, uwzględniając propozycję Komisji ( 1 ), po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Społeczno-Gospodarczym ( 2 ), działając zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 Traktatu ( 3 ), a takŝe mając na uwadze, co następuje: (1) postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/46/WE z dn. 24 października 1995 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych ( 4 ) nakładają na Państwa Członkowskie obowiązek zagwarantowania praw i swobód osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności ich prawa do prywatności, celem zapewnienia swobodnego przepływu danych osobowych we Wspólnocie; (2) postanowienia niniejszej dyrektywy zmierzają do zapewnienia przestrzegania praw podstawowych oraz zasad stwierdzonych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności, postanowienia niniejszej dyrektywy zmierzają do zapewnienia pełnego przestrzegania praw określonych w art. 7 oraz 8 powyŝszej Karty; (3) poufność w dziedzinie łączności jest zagwarantowana zgodnie z międzynarodowymi instrumentami ochrony praw człowieka, a w szczególności z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Swobód Podstawowych oraz konstytucjami Państw Członkowskich; (4) postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/66/WE z 15 grudnia 1997 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze telekomunikacji ( 5 ) przeniosły zasady określone w dyrektywie nr 95/46/WE do sektora telekomunikacji pod postacią szczegółowych 1 DzU WE C 365 E, , s DzU WE C 123, , s Opinia Parlamentu Europejskiego z dn. 13 listopada 2001 r. (dotychczas nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dn. 28 stycznia 2002 r. (Dz. Urz. C 113 E, r., s. 39) oraz Decyzja Parlamentu Europejskiego z dn. 30 maja r. (dotychczas nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady z dn. 25 czerwca 2002 r. 4 DzU WE L 281, r., s DzU WE L 24, r., s. 1.

2 unormowań. dyrektywa nr 97/66/WE musiała zostać dostosowana do rozwoju rynków i technologii usług łączności elektronicznej celem zapewnienia jednolitego poziomu ochrony danych osobowych oraz prywatności uŝytkowników publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, niezaleŝnie od stosowanych technologii. dyrektywa 97/66/WE winna zostać zatem uchylona i zastąpiona niniejszą dyrektywą; (5) obecnie w obrębie Wspólnoty wprowadza się do publicznych sieci telekomunikacyjnych najbardziej zaawansowane technologie cyfrowe, co pociąga za sobą konieczność ustanowienia szczegółowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatności uŝytkowników. Rozwój społeczeństwa informacyjnego charakteryzuje się wprowadzaniem nowych usług łączności elektronicznej. UmoŜliwiono dostęp do ruchomych sieci cyfrowych ogółowi ludności po przystępnej cenie. PowyŜsze sieci cyfrowe charakteryzują się duŝa wydajnością, a tym samym szerokimi moŝliwościami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Aby rozwój tychŝe sieci na szczeblu przygranicznym został uwieńczony sukcesem, niezbędne jest m.in. zapewnienie uŝytkowników, Ŝe ich prywatność nie będzie naruszana; (6) internet pokonuje tradycyjne struktury rynkowe, stwarzając wspólną, globalną infrastrukturę dla dostarczania szerokiej gamy usług łączności elektronicznej. Usługi łączności elektronicznej, dostępne powszechnie za pośrednictwem Internetu, stwarzają dla uŝytkownika nowe moŝliwości, ale jednocześnie pociągają za sobą zagroŝenie dla jego danych osobowych i prywatności; (7) w przypadku publicznych sieci telekomunikacyjnych, naleŝy ustanowić szczegółowe unormowania prawne, regulacyjne i techniczne dla zapewnienia ochrony praw podstawowych i swobód osób fizycznych oraz uzasadnionego interesu osób prawnych, w szczególności w związku ze zwiększoną pojemnością systemów automatycznego gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących abonentów i uŝytkowników; (8) unormowania prawne, regulacyjne i techniczne przyjęte przez Państwa Członkowskie dla zapewnienia ochrony danych osobowych i prywatności oraz uzasadnionego interesu osób prawnych w sektorze łączności elektronicznej powinny zostać zharmonizowane celem uniknięcia barier w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w dziedzinie łączności elektronicznej, zgodnie z art. 14 Traktatu. Harmonizacja powinna ograniczać się do ustanowienia wymogów niezbędnych dla zagwarantowania, Ŝe wspieranie i rozwój nowych usług i sieci łączności elektronicznej pomiędzy Państwami Członkowskimi nie będą utrudniane; (9) Państwa Członkowskie, usługodawcy i uŝytkownicy, wraz z właściwymi organami Wspólnoty, powinni współpracować ze sobą przy wprowadzaniu i rozwijaniu odpowiednich technologii, jeŝeli jest to niezbędne dla realizacji gwarancji określonych w niniejszej dyrektywie oraz mając szczególnie na uwadze cele minimalizacji przetwarzania danych osobowych oraz uŝywania w miarę moŝliwości pseudonimów lub występowania anonimowo; (10) w sektorze łączności elektronicznej postanowienia dyrektywy nr 95/46/WE mają w szczególności zastosowanie we wszelkich kwestiach związanych z ochroną podstawowych praw i swobód, które nie zostały szczegółowo unormowane w

3 niniejszej dyrektywie, w tym w kwestii obowiązków organów kontroli i praw osób fizycznych. dyrektywa 95/46/WE ma zastosowanie do niepublicznych usług łączności; (11) podobnie jak dyrektywa 95/46/WE, niniejsza dyrektywa nie dotyczy kwestii ochrony podstawowych praw i swobód związanych z działalnością, która nie jest przedmiotem unormowań wspólnotowych. Tym samym nie wpływa na równowagę pomiędzy prawem jednostki do prywatności, a uprawnieniem Państwa Członkowskiego do podejmowania środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 niniejszej dyrektywy, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność, bezpieczeństwo zewnętrzne (w tym gospodarcze interesy państwa, jeŝeli dana działalność dotyczy bezpieczeństwa zewnętrznego państwa) oraz egzekwowanie przepisów prawa karnego. W związku z powyŝszym niniejsza dyrektywa nie wpływa na uprawnienia Państw Członkowskich do zgodnego z prawem przechwycenia informacji dotyczące przekazów transmitowanych przy uŝyciu łączności elektronicznej, lub podejmowania innych środków ze względów wyŝej wymienionych, zgodnie z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Swobód Podstawowych oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Środki takie winny być odpowiednie, ściśle proporcjonalne do określonego celu i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym oraz winny podlegać gwarancjom określonym w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Swobód Podstawowych; (12) abonenci powszechnie dostępnych usług łączności elektronicznej mogą być osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi. W uzupełnieniu dyrektywy nr 95/46/WE, niniejsza dyrektywa ma za zadanie zapewnić ochronę podstawowych praw osób fizycznych, a w szczególności ich prawa do prywatności, jak równieŝ uzasadnionego interesu osób prawnych. Niniejsza dyrektywa nie nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek poszerzenia zakresu stosowania dyrektywy 95/46/WE o ochronę uzasadnionego interesu osób prawnych, która jest zapewniona na mocy obowiązujących przepisów ustawodawstwa wspólnotowego i krajowego; (13) stosunek umowny pomiędzy abonentem a usługodawcą moŝe określać zapłatę za usługę, która została świadczona lub ma być świadczona, jako okresową lub jednorazową. Za zawarcie umowy uznaje się takŝe wydanie z góry opłaconych kart; (14) dane o lokalizacji mogą dotyczyć szerokości i długości geograficznej oraz wysokości końcowego urządzenia uŝytkownika, kierunku transmisji, stopnia szczegółowości informacji o lokalizacji, identyfikacji komórki sieciowej, w której urządzenia końcowe znajdowały się w danym momencie czasu oraz czasu zapisu informacji o lokalizacji; (15) przekaz moŝe zawierać wszelkie informacje o nazwie, numerze i adresacie udostępnione przez nadawcę przekazu lub uŝytkownika połączenia celem transmisji przekazu. Dane transmisyjne mogą zawierać powyŝsze informacje przetworzone przez sieć, którą dany przekaz jest przekazywany, celem jej transmisji. Na dane transmisyjne mogą składać się m.in. dane dotyczące kierowania, czasu trwania, daty lub objętości przekazu, zastosowanego protokołu, lokalizacji urządzenia końcowego nadawcy lub odbiorcy, sieci, z której przekaz pochodzi lub do której została przesłana. Dane te mogą takŝe dotyczyć formatu, w jakim przekaz został przekazany w sieci;

4 (16) informacja stanowiąca część usługi nadawczej świadczonej w publicznej sieci łączności jest skierowana do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców i nie stanowi przekazu w rozumieniu niniejszej dyrektywy. JednakŜe, w sytuacji, gdy pojedynczy abonent lub uŝytkownik obierający taką informację moŝe zostać zidentyfikowany, np. przy pomocy usług wideo na Ŝyczenie, przekazywana informacja stanowi przekaz w rozumieniu niniejszej dyrektywy; (17) dla potrzeb niniejszej dyrektywy, zgoda uŝytkownika lub abonenta, niezaleŝnie od tego, czy jest on osobą fizyczną czy prawną, powinna mieć takie samo znaczenie jak zgoda podmiotu danych zdefiniowana i szczegółowo określona w dyrektywie 95/46/WE. Zgoda moŝe być wydana w jakikolwiek odpowiedni sposób umoŝliwiający swobodne wyraŝeni woli przez uŝytkownika, w tym równieŝ poprzez kliknięcie w odpowiednim miejscu podczas przeglądania danej strony internetowej; (18) usługami o wartości dodanej są np. doradztwo w przedmiocie najbardziej korzystnych ofert cenowych, informacje o ruchu drogowym, moŝliwościach dojazdu w określone miejsce, prognozy pogody oraz informacje turystyczne; (19) stosowanie niektórych wymogów dotyczących prezentacji oraz ograniczeń połączeń i identyfikacji linii wywołującej i wywoływanej oraz automatycznego przekierowywania połączeń do linii abonenckich połączonych do centrali analogowej nie powinno być obowiązkowe w szczególnych przypadkach, w których takie zastosowanie okazałoby się technicznie niemoŝliwe lub wymagałoby ekonomicznie nieproporcjonalnych nakładów. WaŜne jest dla zainteresowanym stron, by były one informowane o takich przypadkach i by Państwa Członkowskie powiadamiały Komisję o występowaniu takich przypadków; (20) usługodawcy powinni podejmować odpowiednie środki dla zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w razie potrzeby wspólnie z podmiotem udostępniającym sieć, oraz powiadomić uŝytkowników o kaŝdym moŝliwym szczególnym zagroŝeniu dla bezpieczeństwa sieciowego. Takie zagroŝenie moŝe wystąpić zwłaszcza w przypadku usług łączności elektronicznej w sieci otwartej takich jak Internet, czy analogowa telefonia ruchoma. Jest rzeczą szczególnie istotną dla abonentów i uŝytkowników takich usług, aby byli oni w pełni poinformowani przez usługodawcę o istniejących zagroŝeniach występujących poza zakresem moŝliwości naprawczych danego usługodawcy. Usługodawcy oferujący publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej za pomocą Internetu powinni powiadomić uŝytkowników lub abonentów o środkach, jakie mogą podjąć dla zapewnienia bezpieczeństwa ich przekazu, np. przy uŝyciu specyficznych rodzajów oprogramowania lub technik kodowania. Wymóg powiadamia abonentów o szczególnych zagroŝeniach dla bezpieczeństwa sieci nie zwalnia usługodawcy z obowiązku podjęcia na własny koszt stosownych i natychmiastowych środków dla zapobieŝenia nowym, nieprzewidzianym zagroŝeniom dla bezpieczeństwa i przywrócenia normalnego poziomu świadczonych usług. Dostarczanie abonentowi informacji o zagroŝeniach dla bezpieczeństwa sieci powinno być bezpłatne; abonent moŝe jedynie ponosić koszty rzeczywiste związane odbiorem lub gromadzeniem informacji, np. przy pobieraniu wiadomości poczty elektronicznej. Oceny bezpieczeństwa dokonuje się zgodnie z art. 17 dyrektywy 95/46/WE;

5 (21) naleŝy podjąć odpowiednie środki w celu zapobieŝenia nieupowaŝnionemu dostępowi do przekazu celem zapewnienia ochrony jego poufności, w tym zarówno treści, jak i wszelkich danych związanych z tym przekazem, w publicznych sieciach łączności i publicznie dostępnych usługach łączności elektronicznej. Ustawodawstwa niektórych Państw Członkowskich wprowadzają jedynie zakaz intencjonalnego nieuprawnionego dostępu do przekazu; (22) zakaz przechowywania przekazów i związanych z nimi danymi transmisyjnymi przez osoby nie będące uŝytkownikami bądź bez ich zgody nie zmierza do wprowadzenia zakazu jakiegokolwiek automatycznego, pośredniego i krótkotrwałego gromadzenia tychŝe informacji, o ile jest to związane jedynie z realizacją transmisji w obrębie sieci łączności elektronicznej i jeŝeli informacja nie jest gromadzona przez okres dłuŝszy, niŝ jest to niezbędne dla celów transmisji i zarządzania transmisją, oraz jeŝeli podczas gromadzenia informacji zapewniona jest poufność. JeŜeli jest to niezbędne dla zwiększenie skuteczności docelowej transmisji jakiejkolwiek informacji publicznie dostępnej dla innych usługobiorców na ich Ŝyczenie, niniejsza dyrektywa nie będzie uniemoŝliwiała dalszego gromadzenia takich informacji, pod warunkiem, Ŝe taka informacja będzie w kaŝdym przypadku dostępna publicznie bez ograniczeń oraz Ŝe wszelkie dane dotyczące indywidualnych abonentów lub uŝytkowników, którzy prosili o dostarczenie takich informacji, zostały usunięte; (23) poufność przekazu powinna zostać zapewniona w toku zgodnej z prawem działalności gospodarczej. Tam, gdzie jest to niezbędne i prawnie dozwolone, przekaz moŝe zostać zarejestrowany dla potrzeb dokumentacji transakcji handlowej. Do tego rodzaju procesu mają zastosowanie postanowienia dyrektywy 95/46/WE. Strony przekazu powinny zostać powiadomione przed rozpoczęciem rejestrowania o fakcie rejestrowania, jego celu oraz okresie czasu przechowywania przekazu. Zarejestrowany przekaz powinien zostać usunięty najwcześniej, jak to moŝliwe, w kaŝdym wypadku jednak najpóźniej do zakończenia okresu, w którym dla danej transakcji przysługuje prawo do odwołania; (24) urządzenia końcowe uŝytkowników sieci łączności elektronicznej i wszelkie informacje przechowywane w tego rodzaju urządzeniach stanowią część sfery prywatnej uŝytkowników wymagającej ochrony stosownie do zapisów Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Swobód Podstawowych. Tak zwane oprogramowanie podsłuchu, pluskwy sieciowe, ukryte identyfikatory oraz inne podobnego typu narzędzia mogą zostać wprowadzone do urządzenia końcowego uŝytkownika bez jego wiedzy w celu uzyskania dostępu do informacji, przechowywania ukrytych informacji bądź w celu śledzenia działań uŝytkownika i mogą powaŝnie naruszać prywatność uŝytkowników. UŜycie tego rodzaju narzędzi moŝe być dozwolone jedynie w zgodnych z prawem i uzasadnionych celach, za wiedzą zainteresowanych uŝytkowników; (25) jednakŝe narzędzia takie, dla przykładu tzw. cookies mogą być narzędziami prawnie dozwolonymi i uŝytecznymi, na przykład, dla potrzeb analizy efektywności projektu strony internetowej i reklamy, oraz weryfikacji toŝsamości uŝytkowników zaangaŝowanych w transakcje realizowane poprzez internet. Tam, gdzie narzędzia tego rodzaju, na przykład cookies, stosowane są w zgodnym z prawem i uzasadnionym celu, takim jak wsparcie procesu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, ich uŝycie powinno być dozwolone pod warunkiem, Ŝe uŝytkownicy

6 otrzymają jasne i precyzyjne informacje, zgodnie z zapisami dyrektywy 95/46/WE, dotyczące celu zastosowania cookies bądź podobnych narzędzi tak, by zapewnić, Ŝe uŝytkownik jest w pełni świadomy informacji, jakie zostają wprowadzone do uŝywanego przez nich urządzenia końcowego. UŜytkownicy powinny mieć moŝliwość odmowy zainstalowania cookie bądź innego podobnego narzędzia na ich urządzeniu końcowym. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy uŝytkownicy inni niŝ stały uŝytkownik uzyskują dostęp do danego urządzenia końcowego, a stąd do wszelkich danych zawierających informacje istotne ze względu na zachowanie prywatności, przechowywane na danym urządzeniu. Informacje i prawo do odmowy mogą zostać zaoferowane kaŝdorazowo podczas uŝycia róŝnych narzędzi zainstalowanych na urządzeniu końcowym uŝytkownika podczas trwania tego samego połączenia, jak równieŝ obejmować dalsze uŝycie tych narządzi podczas kolejnych połączeń. Metody przekazywania informacji, oferowania prawa do odmowy bądź Ŝądania zgody powinny zostać zaprojektowane w sposób jak najbardziej przyjazny dla uŝytkownika. Dostęp do zawartości poszczególnych stron internetowych moŝe jednak zostać udzielony pod warunkiem uzyskania zgody na zainstalowanie cookie bądź podobnego narzędzia oraz pod warunkiem przedstawienia jego wyczerpującego opisu, o ile cel jego uŝycia jest prawnie dozwolony; (26) dane dotyczące abonentów, przetwarzane w sieciach łączności elektronicznej w celu ustanowienia połączenia oraz transmisji informacji, zawierają informacje na temat Ŝycia prywatnego osób fizycznych i dotyczą prawa do poufności korespondencji bądź uzasadnionego interesu osób prawnych. Dane takie mogą być gromadzone co najwyŝej w stopniu niezbędnym ze względu na świadczenie usługi dla celów naliczania opłat oraz dla potrzeb opłat międzyoperatorskich, i jedynie w ograniczonym okresie. Wszelkie dalsze przetwarzanie tego typu danych, którego ma zamiar dokonać dostawca publicznych usług łączności elektronicznej dla potrzeb marketingu tych usług bądź dla potrzeb usług o wartości dodanej, dozwolone są jedynie w przypadku, gdy abonent udzielił na to zgody na podstawie dokładnej i pełnej informacji udzielonej przez dostawcę publicznych usług łączności elektronicznej na temat rodzajów planowanego dalszego przetwarzania oraz na temat prawa abonenta do odmowy bądź do wycofania swojej zgody na tego rodzaju dalsze przetwarzanie. Dane o transmisji uŝywane dla potrzeb marketingu usług telekomunikacyjnych bądź świadczenia usług o wartości dodanej powinny zostać usunięte bądź przetworzone w dane anonimowe po dostarczeniu usługi. Usługodawcy powinni stale informować abonentów na temat rodzajów danych, jakie przetwarzają oraz o celach i czasokresie, w jakim tego dokonują; (27) dokładny moment zakończenia transmisji przekazu, po którym dane transmisyjne powinny zostać usunięte, poza danymi związanymi z naliczaniem opłat, moŝe zaleŝeć od rodzaju świadczonej usługi. Dla przykładu, w przypadku telefonii głosowej transmisja zostaje zakończona natychmiast po przerwaniu połączenia przez jednego z uŝytkowników. W przypadku poczty elektronicznej natomiast transmisja zostaje zakończona po odebraniu przekazu przez adresata, zazwyczaj z serwera dostawcy usług; (28) obowiązek usunięcia danych transmisyjne bądź ich przetworzenia na dane anonimowe w momencie, gdy nie są juŝ niezbędne dla potrzeb transmisji przekazu nie koliduje z takimi procedurami w Internecie, jak buforowanie w systemie nazw domen adresów IP bądź buforowanie adresów IP do przypisanych adresów

7 fizycznych czy teŝ uŝycie informacji na temat logowania do kontroli prawa dostępu do sieci bądź usług; (29) usługodawca moŝe przetwarzać dane transmisyjne odnoszące się do abonentów i uŝytkowników, gdy jest to niezbędne w poszczególnych przypadkach celem wykrycia błędu technicznego bądź błędów w transmisji przekazu. Dane transmisyjne, niezbędne dla potrzeb naliczania opłat, mogą równieŝ podlegać przetwarzaniu przez dostawcę usług w celu wykrycia i powstrzymania defraudacji obejmującej korzystanie z usług łączności elektronicznej bez ponoszenia opłat; (30) systemy sieci i usług łączności elektronicznej powinny zostać zaprojektowane tak, by ograniczyć ilość niezbędnych danych osobowych do ścisłego minimum. Wszelkie działania związane ze świadczeniem usług łączności elektronicznej wykraczających poza transmisję przekazu i naliczanie opłat powinny być oparte o zagregowane dane transmisyjne, które nie mogą dotyczyć abonentów lub uŝytkowników. JeŜeli takie działania nie mogą być oparte o dane zagregowane, powinny być traktowane jako usługi o wartości dodanej, na które wymagana jest zgoda abonenta; (31) konieczność uzyskania zgody uŝytkownika bądź abonenta na przetworzenie danych osobowych celem świadczenia poszczególnych usług o wartości dodanej, zaleŝeć będzie od rodzaju przetwarzanych danych i rodzaju świadczonych usług, oraz od tego, czy jest technicznie, proceduralnie i umownie moŝliwe odróŝnienie jednostki korzystającej z usługi łączności elektronicznej od osoby prawnej bądź fizycznej, abonującej tę usługę; (32) jeśli dostawca usługi łączności elektronicznej bądź usługi o wartości dodanej podzleca przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do świadczenia tej usługi, innemu podmiotowi, podzlecenie takie oraz dalsze przetwarzanie danych powinny być w pełni zgodne z wymogami dotyczącymi osób kontrolujących i przetwarzających dane osobowe, zgodnie z zapisami dyrektywy 95/46/WE. Tam, gdzie świadczenie usług o wartości dodanej wymaga przesłania danych transmisyjnych bądź danych na temat lokalizacji od dostawcy usług łączności elektronicznej do dostawcy usług o wartości dodanej, abonenci bądź uŝytkownicy, których dane owe dotyczą, powinni równieŝ zostać w pełni powiadomieni o wspomnianej transmisji danych przed udzieleniem swojej zgody na przetwarzanie wspomnianych danych; (33) wprowadzenie rachunków szczegółowych poprawiło moŝliwości kontroli przez abonenta dokładności pobieranych przez dostawcę usług opłat, jednak równocześnie zwiększyło zagroŝenie dla prywatności uŝytkowników publicznych usług łączności elektronicznej. Stąd, celem ochrony prywatności uŝytkowników, Państwa Członkowskie powinny promować opracowywanie takich opcji, jak alternatywne formy opłat pozwalające na anonimowy bądź ściśle prywatny dostęp do publicznych usług łączności elektronicznej, na przykład calling cards oraz formy opłat za pomocą karty kredytowej. Z tego samego powodu Państwa Członkowskie mogą sugerować operatorom, by oferowali swoim abonentom rachunki szczegółowe innego rodzaju, w których usunięta zostaje pewna liczba cyfr numeru wywoływanego;

8 (34) niezbędne jest, w odniesieniu do identyfikacji połączenia wywołującego, ochrona prawa strony wywołującej do nie identyfikowania linii, z której wykonywane jest połączenie, oraz prawa strony wywoływanej do odrzucania połączeń wywołujących wykonywanych z numerów niezidentyfikowanych. W szczególnych przypadkach istnieje uzasadnienie dla narzucania blokady identyfikacji numeru linii wywołującej. Pewni abonenci, w szczególności telefony informacyjne bądź inne podobnego rodzaju organizacje, są zainteresowane zagwarantowaniem anonimowości telefonujących do nich osób. Niezbędna jest, w odniesieniu do identyfikacji linii wywoływanej, ochrona prawa i uzasadnionego interesu strony wywoływanej, do nieidentyfikowania numeru linii, z którą strona wywołująca uzyskała połączenie, w szczególności w przypadku rozmów przekierowywanych. Dostawcy publicznych usług łączności elektronicznej powinni udzielać swym abonentom informacji dotyczących istniejących w danej sieci moŝliwościach identyfikacji połączenia wywołującego oraz identyfikacji połączenia wywoływanego, oraz o wszelkich usługach, jakie są oferowane w związku identyfikacją linii wywołującej i wywołanej, jak równieŝ o dostępnych opcjach ochrony prywatności. Pozwoli to abonentom na dokonanie świadomego wyboru dotyczącego opcji ochrony prywatności, jakie mają oni zamiar wykorzystać. Opcje ochrony prywatności, jakie są proponowane na poszczególne linie, niekoniecznie muszą być dostępne jako automatyczna usługa sieciowa, ale mogą być moŝliwe do uzyskania poprzez proste Ŝyczenie, skierowane do dostawcy publicznej usługi łączności elektronicznej; (35) w cyfrowych sieciach ruchomych, w celu umoŝliwienia transmisji, przetwarzane są dane o lokalizacji podające pozycję geograficzną urządzenia końcowego uŝytkownika. Dane tego rodzaju stanowią dane transmisyjne, objęte zapisami art. 6 niniejszej dyrektywy. JednakŜe cyfrowe sieci ruchome mogą posiadać wydajność pozwalającą na przetworzenie danych o lokalizacji i uzyskanie danych wynikowych znacznie precyzyjniejszych, niŝ jest to niezbędne dla potrzeb transmisji danych, i które stosowane bywają celem świadczenia usług o wartości dodanej, takich jak zindywidualizowana informacja na temat ruchu oraz wspomaganie kierowców pojazdów. Przetwarzanie danych tego rodzaju dla potrzeb usług o wartości dodanej powinno być dozwolone jedynie w przypadku uzyskania zgody udzielonej przez danego abonenta. Nawet jednak w przypadku uzyskania takiej zgody, abonenci powinni posiadać proste, bezpłatne moŝliwości czasowego blokowania przetwarzania danych o lokalizacji; (36) Państwa Członkowskie mogą ograniczyć prawa uŝytkowników i abonentów do prywatności odnośnie do identyfikacji połączeń wywołujących, kiedy jest to niezbędne w celu śledzenia telefonów nękających oraz odnośnie identyfikacji połączeń wywołujących i danych o lokalizacji, kiedy jest to niezbędne dla umoŝliwienia efektywnego działania słuŝbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy. W tym celu Państwa Członkowskie mogą przyjąć szczegółowe postanowienia w celu upowaŝnienia dostawców usług łączności elektronicznej do udzielania dostępu do identyfikacji połączeń wywołujących i danych o lokalizacji bez uprzedniej zgody zainteresowanych uŝytkowników bądź abonentów; (37) naleŝy zapewnić abonentom zabezpieczenie przed nękaniem, jakie moŝe być spowodowane przez automatyczne przekierowywanie połączeń przez innych uŝytkowników. Ponadto w takich przypadkach abonenci muszą mieć moŝliwość blokowania połączeń przekierowywanych automatycznie do ich urządzeń końcowych

9 poprzez proste zgłoszenie prośby na ten temat do dostawcy publicznych usług łączności elektronicznej; (38) wykazy abonentów usług łączności elektronicznej są powszechnie, publicznie dostępne. Prawo osób fizycznych do prywatności i uzasadniony interes osób prawnych wymaga, aby abonenci mieli moŝliwość określenia, czy ich dane osobowe zostaną opublikowane w wykazie numerów, a jeśli tak, to które z nich. Dostawcy publicznych wykazów abonentów powinni informować abonentów, których dane mają zostać włączone do tego rodzaju wykazów, o celach sporządzenia danego wykazu i o wszelkich moŝliwościach, jakie oferują elektroniczne wersje wykazów abonentów, w szczególności poprzez funkcje wyszukiwania zainstalowane w oprogramowaniu, takie jak funkcje wyszukiwania zwrotnego, pozwalające uŝytkownikom spisu na odnalezienie nazwiska i adresu abonenta wyłącznie na podstawie numeru telefonicznego; (39) zobowiązanie do informowania abonentów o celu (celach) powstania publicznych wykazów abonentów, do których mają zostać włączone ich dane, powinno zostać nałoŝone na stronę zbierającą dane w tym celu. W przypadku, gdy dane te mogą zostać przesłane do jednej lub większej liczby stron trzecich, abonent powinien zostać powiadomiony o takiej moŝliwości oraz o ich odbiorcy bądź kategoriach moŝliwych odbiorców. KaŜda transmisja powinna być uwarunkowana tym, iŝ dane nie mogą zostać uŝyte do celów innych niŝ te, dla których zostały zebrane. Jeśli strona zbierająca dane od abonenta bądź inna strona trzecia, której dane te zostały przekazane, Ŝyczy sobie zastosować wspomniane dane do innych celów, powinna ona uzyskać ponowną zgodę abonenta bądź poprzez stronę pierwotnie gromadzącą dane, bądź poprzez stronę trzecią, do której dane te zostały przesłane; (40) abonenci powinni być zabezpieczeni przed naruszaniem ich prywatności przez niezamówione przekazy związane z marketingiem bezpośrednim, w szczególności dokonywane za pomocą automatycznych urządzeń wywołujących, telefaksów oraz wiadomości poczty elektronicznej oraz krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Wspomniane formy niezamówionych przekazów mogą z jednej strony być stosunkowo łatwe i tanie do wysłania dla nadawcy, z drugiej natomiast mogą powodować obciąŝenie i/lub dodatkowe koszty po stronie odbiorcy. Ponadto w pewnych przypadkach ich wielkość moŝe takŝe powodować trudności dla sieci łączności elektronicznej i urządzeń końcowych. Dla tego rodzaju form niezamówionych przekazów związanych z marketingiem bezpośrednim, uzasadnione jest wymaganie uzyskania uprzedniej zgody odbiorców, zanim tego rodzaju przekaz zostanie do nich skierowany. Wspólny rynek wymaga jednolitego, zharmonizowanego podejścia w tym względzie w celu zapewnienia prostych zasad dla uŝytkowników i firm, obowiązujących na całym obszarze Wspólnoty; (41) w kontekście istniejących relacji z klientami, rozsądne jest zezwolenie na wykorzystanie szczegółowych danych dotyczących kontaktu w łączności elektronicznej celem oferowania podobnych produktów bądź usług, jednak wyłącznie przez tę samą firmę, która uzyskała owe dane, zgodnie z zapisami dyrektywy 95/46/WE. W wypadku otrzymania szczegółowych danych dotyczących kontaktu w łączności elektronicznej, klient powinien zostać poinformowany o przyszłym ich wykorzystaniu dla potrzeb marketingu bezpośredniego w jasny i przejrzysty sposób, oraz powinien mieć moŝliwość odmowy na propozycję wykorzystania ich w ten

10 sposób. Ta moŝliwość powinna być oferowana wraz z kaŝdą kolejnym przekazem marketingu bezpośredniego, oraz wolna od opłat, poza kosztami związanymi z transmisją odmowy; (42) pozostałe formy marketingu bezpośredniego, będąc bardziej kosztownymi dla nadawcy, a nie powodując obciąŝeń finansowych dla abonentów i uŝytkowników, takie jak połączenia telefonii głosowej jeden na jeden, mogą uzasadniać utrzymanie systemu dającego abonentom bądź uŝytkownikom moŝliwość wskazania, Ŝe nie Ŝyczą sobie otrzymywać tego rodzaju telefonów. Niemniej jednak, aby uniknąć obniŝenia istniejącego poziomu ochrony prywatności, Państwa Członkowskie powinny zostać upowaŝnione do utrzymania systemów krajowych zezwalających jedynie na wykonywanie tego typu rozmów do abonentów i uŝytkowników, którzy wyrazili na nie uprzednią zgodę; (43) w celu ułatwienia skutecznego egzekwowania uregulowań wspólnotowych dotyczących niezamówionych przekazów marketingu bezpośredniego, niezbędne jest zakazanie uŝywania fałszywych toŝsamości bądź fałszywych adresów zwrotnych podczas przesyłania niezamówionych przekazów dla celów marketingu bezpośredniego; (44) pewne systemy poczty elektronicznej pozwalają abonentom na sprawdzenie toŝsamości nadawcy i tytułu przekazu, jak równieŝ na usunięcie przekazu bez konieczności pobrania z serwera pozostałej jego treści bądź wszelkiego rodzaju załączników, co powoduje redukcję kosztów, ponoszonych na skutek pobierania niezamówionych przekazów poczty elektronicznej bądź załączników do nich. Systemy takie mogą okazać się bardzo uŝyteczne w pewnych przypadkach jako dodatkowe narzędzie dla ogólnych zobowiązań stanowionych zapisami niniejszej dyrektywy; (45) niniejsza dyrektywa nie uchybia regulacjom Państw Członkowskich, mającym na celu ochronę uzasadnionego interesu osób prawnych odnośnie niezamówionych przekazów dla celów marketingu bezpośredniego. W przypadku, gdy Państwa Członkowskie tworzą rejestr wyłączeń dla tego rodzaju przekazów dla osób prawnych, w większości uŝytkowników korporacyjnych, zastosowanie znajdują w pełni zapisy art. 7 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie pewnych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego)( 1 ); (46) cele, słuŝące wprowadzeniu w Ŝycie zapisów o usługach łączności elektronicznej stanowić mogą część sieci bądź w jakiejkolwiek części urządzenia końcowego uŝytkownika, włącznie z oprogramowaniem. Ochrona danych osobowych i prywatności uŝytkownika publicznych usług łączności elektronicznej powinna być niezaleŝna od konfiguracji róŝnych komponentów niezbędnych do świadczenia danej usługi i od dystrybucji niezbędnych funkcji pomiędzy te komponenty. Zapisy dyrektywy 95/46/WE obejmują wszelkie formy przetwarzania danych osobowych, niezaleŝnie od stosowanej technologii. Istnienie szczególnych regulacji, obowiązujących odnośnie do usług łączności elektronicznej, obowiązujących 1 Dz.U. nr L 178, , s. 1

11 równolegle z regulacjami ogólnymi, obowiązującymi dla pozostałych komponentów niezbędnych dla świadczenia tego rodzaju usług, nie ułatwia ochrony danych osobowych i prywatności w sposób neutralny technologicznie. Stąd moŝe okazać się niezbędne podjęcie środków, wymagających od producentów pewnych typów urządzeń stosowanych w usługach łączności elektronicznej, aby konstruowali te produkty tak, by wbudować w nie zabezpieczenia, zapewniające ochronę danych osobowych i prywatności abonenta i uŝytkownika. Podjęcie takich kroków, zgodnie z zapisami dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 1999 w sprawie urządzeń radiowych i urządzeń końcowych łączności elektronicznej oraz wzajemnego rozpoznania ich zgodności 1 zapewni, Ŝe wprowadzenie rozwiązań technicznych urządzeń łączności elektronicznej, włącznie z oprogramowaniem zapewniającym ochronę danych będzie zharmonizowane w celu zachowania zgodności z normami obowiązującymi na rynku wewnętrznym; (47) w przypadku nierespektowania praw uŝytkowników i abonentów, ustawodawstwo krajowe powinno przewidywać odpowiednie środki prawne. Określone kary powinny być nakładane na wszelkie osoby, podlegające zarówno prawu publicznemu, jak i prywatnemu, które działają niezgodnie z przyjętymi w danym kraju przepisami, mającymi na celu wdroŝenie zapisów niniejszej dyrektywy; (48) uŝyteczne jest, aby w zakresie stosowania niniejszej dyrektywy czerpać z doświadczenia zespołu roboczego do spraw ochrony jednostki w zakresie przetwarzania danych osobowych, składającego się z przedstawicieli organów kontroli Państw Członkowskich, powołanej na podstawie art. 29 dyrektywy 95/46/WE; (49) w celu ułatwienia zachowania zgodności z zapisami niniejszej dyrektywy, potrzebne są pewne szczegółowe ustalenia w sprawie przetwarzania danych, które powinny być juŝ opracowane w momencie wejścia w Ŝycie ustawodawstwa krajowego wprowadzającego w Ŝycie zapisy niniejszej dyrektywy PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: Artykuł 1 Zakres i cel zastosowania 1. Zapisy niniejszej dyrektywy harmonizują przepisy Państw Członkowskich, mające na celu zapewnienie równego poziomu ochrony podstawowych praw i swobód, a w szczególności prawa do prywatności, pod kątem przetwarzania danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej i w celu zapewnienia swobodnego przepływu tego rodzaju danych oraz urządzeń i usług łączności elektronicznej w obrębie Wspólnoty. 2. Zapisy niniejszej dyrektywy uszczegóławiają i uzupełniają zapisy dyrektywy 95/46/WE dla celów wspomnianych w ustępie 1. Ponadto, zapewniają one ochronę uzasadnionego interesu abonentów będących osobami prawnymi. 1 Dz. Urz. L 91, , s. 10

12 3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania dla działalności pozostającej poza zakresem Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską takich, jak objęte Tytułami V i VI Traktatu o Unii Europejskiej, oraz w Ŝadnym przypadku dla działalności dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego, obronności, bezpieczeństwa zewnętrznego (w tym gospodarcze interesy Państwa, jeśli dana działalność dotyczy bezpieczeństwa zewnętrznego Państwa) oraz stosowania przepisów prawa karnego. Artykuł 2 Definicje O ile nie zaznaczono inaczej, przyjmuje się definicje przyjęte dla dyrektywy 95/46/WE oraz dla dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 7 marca 2002 w sprawie ram regulacyjnych dla sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) ( 1 ). Dla potrzeb niniejszej dyrektywy przyjmuje się równieŝ następujące definicje: (a) uŝytkownik oznacza osobę fizyczną wykorzystującą publiczne usługi łączności elektronicznej, dla celów prywatnych bądź gospodarczych, bez konieczności opłacania abonamentu za korzystanie z tych usług; (b) dane transmisyjne oznaczają wszelkie dane przetwarzane dla potrzeb transmisji przekazu poprzez sieć łączności elektronicznej, bądź dla potrzeb naliczania opłat za tę transmisję; (c) dane o lokalizacji oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci łączności elektronicznej, wskazujące pozycję geograficzną urządzenia końcowego uŝytkownika publicznej usługi łączności elektronicznej; (d) przekaz oznacza wszelkie informacje wymieniane, bądź transmitowane pomiędzy skończoną liczbą stron za pomocą publicznie dostępnej usługi łączności elektronicznej. Nie obejmuje on Ŝadnych informacji transmitowanych jako część usługi nadawczej do ogółu ludności za pomocą sieci łączności elektronicznej poza tymi wypadkami, gdy dana informacja moŝe zostać skierowana do identyfikowalnego abonenta bądź uŝytkownika otrzymującego tę informację; (e) połączenie telefoniczne oznacza połączenie ustanowione za pomocą ogólnodostępnej usługi telefonicznej, pozwalającej na dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym; (f) zgoda udzielana przez uŝytkownika bądź abonenta odpowiada definicji zgody przedmiotu danych przyjętej dla dyrektywy 95/46/WE; (g) usługa o wartości dodanej oznacza wszelkiego rodzaju usługę, wymagającą przetworzenia danych transmisyjnych bądź danych o lokalizacji innych, niŝ dane transmisyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji przekazu bądź związane z nim naliczanie opłat; (h) poczta elektroniczna oznacza wszelką wiadomość tekstową, głosową, dźwiękową bądź wizualną, przesłaną za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej, która moŝe być 1 Dz.U. nr L 108, , s. 33

13 gromadzona w samej sieci, bądź w urządzeniu końcowym odbiorcy do momentu jej pobrania przez odbiorcę. Artykuł 3 Usługi, których dotyczy niniejsza dyrektywa 1. Niniejsza dyrektywa powinna znaleźć zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej w publicznych sieciach łączności w obrębie Wspólnoty. 2. Art. 8, 10 i 11 mają zastosowanie do linii abonenckich podłączonych do cyfrowych central telefonicznych oraz, gdzie jest to technicznie moŝliwe i jeśli nie wymaga to nieproporcjonalnego wkładu ekonomicznego, do linii abonenckich podłączonych do central telefonicznych analogowych. 3. O przypadkach, gdzie wypełnienie wymagań art. 8, 10 i 11 jest technicznie niemoŝliwe, bądź ekonomicznie nieopłacalne, naleŝy zawiadamiać Komisję przy Państwach Członkowskich. Artykuł 4 Bezpieczeństwo 1. Dostawca publicznych usług łączności elektronicznej musi powziąć odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez siebie usług, jeśli jest to niezbędne, wraz z dostawcą publicznej sieci łączności pod kątem bezpieczeństwa sieciowego. Odnośnie do aktualnego stanu techniki oraz kosztu wdroŝenia, powzięte środki powinny zapewniać poziom bezpieczeństwa odpowiedni do istniejącego ryzyka. 2. W przypadku szczególnego zagroŝenia naruszenia bezpieczeństwa sieci, dostawca usług łączności elektronicznej musi powiadomić abonentów o zaistniałym zagroŝeniu oraz, jeŝeli zagroŝenie to leŝy poza zasięgiem środków, jakie mają zostać powzięte przez dostawcę usług, o wszelkich moŝliwych środkach zaradczych, wraz ze wskazaniem prawdopodobnego poziomu ponoszonych kosztów. Artykuł 5 Poufność przekazów 1. Państwa Członkowskie zapewnią poufność przekazów i związanych z nimi danych transmisyjnych przekazywanych za pośrednictwem publicznej sieci łączności oraz ogólnodostępnych usług łączności elektronicznej, poprzez ustawodawstwo krajowe. W szczególności, zabronią one słuchania, pobierania, przechowywania bądź innego rodzaju przechwytywania bądź śledzenia przekazów i związanych z nimi danych transmisyjnych przez osoby inne, niŝ uŝytkownicy, bez zgody zainteresowanych uŝytkowników, poza sytuacjami, gdy osoby te są do tego upowaŝnione przepisami prawa, zgodnie z art. 15 ust. 1.

14 Niniejszy ustęp nie zabrania technicznego przechowywania danych, niezbędnego dla potrzeb transmisji przekazów nie uchybiając zasadom poufności. 2. Ustęp 1 nie wpłynie na Ŝadnego rodzaju upowaŝnione rejestrowanie przekazów i związanych z nimi danych transmisyjnych, jeśli zostaje ono dokonane w trakcie zgodnej z prawem działalności gospodarczej dla celów ewidencjonowania transakcji handlowych bądź wszelkiej innej łączności związanej z działalnością gospodarczą. 3. Państwa Członkowskie zapewnią, Ŝe zastosowanie sieci łączności elektronicznej do gromadzenia informacji bądź do uzyskania dostępu do informacji przechowywanej na urządzeniu końcowym abonenta bądź uŝytkownika dozwolone jest jedynie pod warunkiem, Ŝe abonent bądź uŝytkownik otrzymał jasną i wyczerpującą informację, zgodnie z zapisami dyrektywy 95/46/WE, między innymi o celach przetwarzania, oraz Ŝe otrzyma on prawo do odmowy tego rodzaju przetworzenia danych przez kontrolera danych. Niniejszy zapis nie dotyczy wszelkiego rodzaju technicznego przechowywania danych bądź dostępu, dokonywanych wyłącznie w celu wykonania bądź ułatwienia transmisji przekazu poprzez sieć łączności elektronicznej, bądź jako ściśle niezbędne w celu świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego, świadczonej na wyraźne Ŝyczenie uŝytkownika bądź abonenta. Artykuł 6 Dane transmisyjne 1. Dane transmisyjne, odnoszące się do abonentów i uŝytkowników, przetwarzane i gromadzone przez dostawcę publicznej sieci telekomunikacyjnej bądź ogólnodostępnej elektronicznej usługi łączności, muszą zostać usunięte bądź uczynione anonimowymi w momencie, gdy nie są one juŝ dłuŝej niezbędne dla potrzeb transmisji przekazu nie uchybiając postanowieniom ustępów 2, 3 i 5 niniejszego artykułu oraz art. 15 ust Dane transmisyjne dla potrzeb naliczania opłat abonenta oraz opłat międzyoperatorskich, mogą być przedmiotem przetwarzania. Przetwarzanie takie jest dozwolone jedynie do końca okresu, w którym przysługuje odwołanie od przedstawionego rachunku bądź okresu jego ściągalności. 3. Dla potrzeb marketingu usług łączności elektronicznej bądź świadczenia usług o wartości dodanej, dostawca publicznych usług łączności elektronicznej moŝe przetwarzać dane wymienione w ustępie 1, w zakresie i przez okres czasu niezbędny dla tego typu usług bądź marketingu, o ile abonent bądź uŝytkownik, do których dane te się odnoszą, udzielił na to swojej zgody. UŜytkownicy bądź abonenci powinni mieć moŝliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych transmisyjnych w dowolnym momencie. 4. Dostawca usług musi powiadamiać abonenta bądź uŝytkownika o rodzajach przetwarzanych danych transmisyjnych oraz o czasie tego rodzaju przetwarzania dla potrzeb wymienionych w ustępie 2 oraz, przed uzyskaniem zgody, dla potrzeb wymienionych w ustępie Przetwarzanie danych transmisyjnych, zgodnie z ustępami 1, 2, 3 i 4, musi być ograniczone do osób działających z upowaŝnienia dostawców publicznych sieci łączności elektronicznej i publicznych usług łączności elektronicznej, zajmujących się naliczaniem opłat bądź zarządzaniem transmisją, zapytaniami klientów, wykrywaniem oszustw, marketingiem usług

15 łączności elektronicznej bądź świadczeniem usług o wartości dodanej, i muszą być ograniczone do działań niezbędnych dla celów wymienionych działalności. 6. Ustępy 1, 2, 3 i 5 znajdują zastosowanie nie uchybiając kompetencjom odpowiednich organów do uzyskiwania informacji na temat danych transmisyjnych, zgodnie z odpowiednimi przepisami celem rozwiązywania sporów, w szczególności sporów związanych z naliczonymi opłatami bądź połączeniami międzysieciowymi. Artykuł 7 Rachunki szczegółowe 1. Abonenci powinni mieć prawo do otrzymywania rachunków nieuszczegółowionych. 2. Państwa Członkowskie stosują regulacje krajowe celem utrzymania zgodności praw abonentów, otrzymujących rachunki szczegółowe, z prawem do prywatności uŝytkowników wywołujących i abonentów wywoływanych, na przykład poprzez zapewnienie, Ŝe tego rodzaju abonenci i uŝytkownicy mają dostęp do wystarczających alternatywnych metod zwiększania ochrony prywatności przekazów bądź opłat. Artykuł 8 Identyfikacja numerów wywoływanych i wywołujących i jej ograniczanie 1. Tam, gdzie oferowana jest identyfikacja połączeń wywołujących, dostawca usług musi zaoferować uŝytkownikowi wywołującemu moŝliwość jednorazowego zablokowania, w sposób prosty i wolny od opłat, prezentacji własnego numeru podczas wykonania połączenia. NaleŜy zagwarantować taką moŝliwość abonentowi wywołującemu w odniesieniu do całej linii. 2. Tam, gdzie oferowana jest identyfikacja połączeń wywołujących, dostawca usług musi zaoferować abonentowi wywoływanemu moŝliwość blokowania prezentacji identyfikacji numerów połączeń przychodzących w sposób prosty i wolny od opłat oraz w uzasadnionych przypadkach. 3. Tam, gdzie oferowana jest identyfikacja numeru wywołującego i gdzie numer wywołujący moŝe zostać zidentyfikowany przed zestawieniem połączenia, dostawca usług musi zaoferować abonentowi wywoływanemu moŝliwość odrzucania, w sposób prosty, rozmów przychodzących, jeśli identyfikacja numeru wywołującego została zablokowana przez uŝytkownika bądź abonenta wywołującego. 4. Tam, gdzie oferowana jest identyfikacja linii wywoływanej, dostawca usług musi zaoferować abonentowi wywoływanemu moŝliwość zablokowania, w sposób prosty i wolny od opłat, identyfikacji swojego numeru uŝytkownikowi wywołującemu. 5. Ustęp 1 znajduje równieŝ zastosowanie w odniesieniu do połączeń prowadzonych z krajami trzecimi, rozpoczynanych w obrębie Wspólnoty. Ustępy 2, 3 i 4 znajdują równieŝ zastosowanie do połączeń przychodzących, inicjowanych w krajach trzecich.

16 6. Państwa Członkowskie zapewnią, Ŝe tam, gdzie oferowana jest identyfikacja numeru wywołującego/wywoływanego, dostawcy publicznych usług łączności elektronicznej poinformują publicznie o tym fakcie, jak równieŝ o moŝliwościach wymienionych w ustępach 1, 2, 3 i 4. Artykuł 9 Dane o lokalizacji inne niŝ dane transmisyjne 1. Tam, gdzie dane o lokalizacji inne, niŝ dane transmisyjne, odnoszące się do uŝytkowników bądź abonentów publicznych sieci łączności elektronicznej lub ogólnodostępnych usług łączności, mogą być przetwarzane, dane takie mogą być przetwarzane jedynie w postaci anonimowej lub za zgodą uŝytkowników bądź abonentów w zakresie i w czasie niezbędnych do świadczenia usług o wartości dodanej. Dostawca usług musi poinformować uŝytkowników bądź abonentów, przed otrzymaniem ich zgody, o rodzaju danych o lokalizacji innych niŝ dane transmisyjne, jakie mają być przetwarzane, o celu i czasie trwania tego przetwarzania oraz o tym, czy dane te zostaną przekazane stronie trzeciej dla celów świadczenia usług o wartości dodanej. UŜytkownicy bądź abonenci powinni otrzymać moŝliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych o lokalizacji innych niŝ dane transmisyjne w dowolnym momencie. 2. Tam, gdzie uzyskano zgodę uŝytkowników bądź abonentów na przetwarzanie danych o lokalizacji innych niŝ dane transmisyjne, uŝytkownik bądź abonent musi zachować prawo do czasowej odmowy przetwarzania tego rodzaju danych dla kaŝdego jednorazowego przyłączenia do sieci bądź dla kaŝdej transmisji przekazu, w sposób prosty i wolny od opłat. 3. Przetwarzanie danych o lokalizacji innych niŝ dane transmisyjne, zgodnie z ustępami 1 i 2, musi być ograniczone do osób działających z upowaŝnienia dostawcy publicznej sieci łączności bądź ogólnodostępnych usług łączności, bądź strony trzeciej oferującej usługi o wartości dodanej, i musi być ograniczone do działań niezbędnych dla potrzeb świadczenia usług o wartości dodanej. Artykuł 10 Wyjątki Państwa Członkowskie zapewnią przejrzystość procedur nadzoru nad sposobem, w jaki dostawca publicznej sieci łączności i/lub ogólnodostępnych usług łączności elektronicznej, moŝe pomijać: (a) blokadę identyfikacji numerów wywołujących, tymczasowo, po złoŝeniu przez abonenta prośby o śledzenie telefonów nękających. W tym przypadku, zgodnie z prawem krajowym, dane obejmujące identyfikację numeru abonenta wywołującego będą przechowywane i zostaną udostępnione przez dostawcę publicznej sieci łączności i/lub ogólnodostępnych usług łączności elektronicznej; (b) blokadę identyfikacji numerów wywołujących i czasową odmowę bądź brak zgody abonenta lub uŝytkownika na przetwarzanie danych o lokalizacji, w odniesieniu do kaŝdej linii, dla organizacji obsługujących linie alarmowe i uznanymi za takie przez Państwo

17 Członkowskie, obejmujących organy powołane do ochrony porządku prawnego, słuŝby pogotowia ratunkowego i straŝy poŝarnej, w celu umoŝliwienia reakcji na tego rodzaju telefony. Artykuł 11 Automatyczne przekierowywanie połączeń Państwa Członkowskie zapewnią kaŝdemu abonentowi moŝliwość blokowania, w sposób prosty i wolny od opłat, automatycznego przekierowywania przez osobę trzecią połączenia do urządzenia końcowego abonenta. Artykuł 12 Wykazy abonentów 1. Państwa Członkowskie zapewnią, aby abonenci byli informowani, bez dodatkowych opłat i zanim ich dane zostaną włączone do wykazu, o celu (celach) opracowania w wersji drukowanej bądź elektronicznej takiego wykazu abonentów, ogólnodostępnego bądź dostępnego poprzez usługi informacji o numerach abonentów, w którym mają być umieszczone ich dane osobowe, a takŝe o dalszych moŝliwościach wykorzystania tych danych w oparciu o funkcje wyszukiwania wbudowane w elektroniczne wersje spisu. 2. Państwa Członkowskie zapewnią, aby abonenci otrzymali moŝliwość zadecydowanie, czy ich dane osobowe zostaną włączone do publicznego wykazu, a jeśli tak, to jakie dane - w stopniu, w którym dane te odpowiadają celowi powstania wykazu określonym przez dostawcę tego wykazu, a takŝe moŝliwość weryfikacji, korekty bądź wycofanie swoich danych. Weryfikacja, korekta lub wycofanie danych osobowych, jako nie włączonych do publicznego wykazu abonentów, mają być wolne od opłat. 3. W przypadku, gdy publiczny wykaz abonentów został utworzony dla celów innych niŝ wyszukiwanie danych kontaktowych osób na podstawie ich nazwiska i, jeśli to niezbędne, na podstawie minimalnej liczby innych identyfikatorów, Państwa Członkowskie mogą wymagać uzyskania dodatkowej zgody abonentów. 4. Ustępy 1 i 2 mają zastosowanie do abonentów, będących osobami fizycznymi. Państwa Członkowskie zapewnią, w ramach prawa Wspólnotowego i odpowiedniego ustawodawstwa krajowego, właściwą ochronę uzasadnionego interesu abonentów innych niŝ osoby fizyczne pod względem włączenia ich do wykazów publicznych. Artykuł 13 Niezamówione przekazy 1. UŜycie automatycznych systemów wybierających, działających bez ingerencji ludzkiej (automatyczne aparaty wywołujące), telefaksów bądź poczty elektronicznej dla potrzeb marketingu bezpośredniego, mogą być dozwolone jedynie odnośnie abonentów, którzy udzielili uprzednio zgody na tego rodzaju działania.

18 2. Pomimo zapisów ustępu 1 tam, gdzie osoba fizyczna bądź prawna otrzymuje od swoich klientów dane kontaktowe za pomocą poczty elektronicznej w kontekście sprzedaŝy produktu bądź usługi, zgodnie z zapisami dyrektywy 95/46/WE, ta sama osoba fizyczna bądź prawna moŝe stosować wspomniane dane dla potrzeb marketingu bezpośredniego podobnego rodzaju świadczonych przez siebie produktów lub usług pod warunkiem, Ŝe klient otrzyma wyraźną moŝliwość odmowy, bez dodatkowych opłat i w prosty sposób, takiego wykorzystania ww. danych po ich otrzymaniu, jak równieŝ w momencie otrzymania kaŝdego przekazu w przypadku, kiedy klient początkowo tego nie zabronił. 3. Państwa Członkowski podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia, Ŝe bezpłatne, niezamówione przekazy dla potrzeb marketingu bezpośredniego, w przypadkach innych niŝ wymienione w ustępach 1 i 2, nie będą dozwolone bez zgody zainteresowanych abonentów bądź wobec abonentów, którzy nie Ŝyczą sobie otrzymywania tego rodzaju przekazów, przy czym wybór pomiędzy wymienionymi opcjami jest określony przez ustawodawstwo krajowe. 4. W kaŝdym wypadku zabroniona jest praktyka wysyłania poczty elektronicznej dla potrzeb marketingu bezpośredniego w sposób zmieniający bądź ukrywający toŝsamość nadawcy, w którego imieniu przesyłany jest komunikat, bądź bez waŝnego adresu, na który odbiorca moŝe przesłać Ŝądanie zaprzestania tego rodzaju działań. 5. Ustępy 1 i 3 mają zastosowanie do abonentów, którzy są osobami fizycznymi. Państwa Członkowskie zapewnią równieŝ, w ramach prawa Wspólnotowego i mających zastosowanie przepisów ustawodawstwa krajowego, właściwą ochronę uzasadnionego interesu abonentów innych, niŝ osoby fizyczne, związaną z niezamówionymi przekazami. Artykuł 14 Rozwiązania techniczne i normalizacja 1. WdraŜając postanowienia niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie zapewnią, co stanowi przedmiot ustępów 2 i 3, aby na urządzenia końcowe czy inne elektroniczne urządzenia łącznościowe nie zostały nałoŝone Ŝadne obligatoryjne wymagania dotyczące specjalnych rozwiązań technicznych, które mogłyby zahamować wprowadzanie na rynek oraz wolny obieg urządzeń tego rodzaju w obrębie Państw Członkowskich i pomiędzy nimi. 2. Tam, gdzie zapisy niniejszej dyrektywy mogą zostać wdroŝone jedynie poprzez wymóg wprowadzenia określonych rozwiązań technicznych w sieciach łączności elektronicznej, Państwa Członkowskie poinformują Komisję, zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998, w sprawie procedury zapewnienia informacji w zakresie norm technicznych oraz przepisów i zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego ( 1 ). 3. Tam, gdzie jest to wymagane, mogą zostać powzięte kroki w celu zapewnienia, Ŝe urządzenia końcowe budowane są w taki sposób, aby były zgodne z prawem uŝytkowników do ochrony i kontroli nad uŝyciem ich danych osobowych, zgodnie z zapisami dyrektywy 1 DzU WE nr L 204, , s. 37. Dyrektywa w brzmieniu zmienionym dyrektywą 98/48/WE (DzU WE nr L 217, , s. 18).

19 1999/5/WE oraz Decyzją Rady 87/95/EWG z 22 grudnia 1986 r. dotyczącymi normalizacji w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacji ( 1 ). Artykuł 15 Stosowanie pewnych zapisów dyrektywy 95/46/WE 1. Państwa Członkowskie mogą podjąć środki ustawodawcze w celu ograniczenia zakresu praw i obowiązków określonych w art. 5, 6, 8 ust. 1, 2, i 3 oraz art. 9 niniejszej dyrektywy, jeśli ograniczenie takie stanowi niezbędne, właściwe i proporcjonalne narzędzie demokratycznego społeczeństwa słuŝące ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. bezpieczeństwa Państwa), obronności, bezpieczeństwu publicznemu, i zapobieŝeniu, śledzeniu, wykrywaniu i ściganiu przestępstw kryminalnych bądź nieupowaŝnionego uŝycia elektronicznych systemów łączności, w odniesieniu do zapisów art. 13 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyŝszym Państwa Członkowskie mogą, między innymi, przyjąć środki prawne przewidziane w celu zatrzymania danych na czas ograniczony, uzasadniony na gruncie określonym w niniejszym ustępie. Wszelkie odnośne środki wymienione w niniejszym ustępie mają być zgodne z ogólnymi zasadami prawa Wspólnotowego, włącznie z tymi, do których odnosi się art. 6 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 2. Zapisy Rozdziału III dotyczącego środków prawnych, odpowiedzialności i sankcji dyrektywy 95/46/WE, mają zastosowanie w stosunku do krajowych przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i w odniesieniu do praw jednostki określonych zapisami niniejszej dyrektywy. 3. Zespół roboczy do spraw ochrony jednostki w zakresie przetwarzania danych osobowych, powołany na podstawie art. 29 dyrektywy 95/46/WE, równieŝ będzie wykonywać zadania wymienione w art. 30 tej dyrektywy, z uwzględnieniem zagadnień objętych niniejszą dyrektywą, a mianowicie ochrony praw i swobód podstawowych oraz uzasadnionego interesu w sektorze łączności elektronicznej. Artykuł 16 Postanowienia przejściowe 1. Artykuł 12 nie znajduje zastosowania do wydań wykazów abonentów juŝ opracowanych bądź znajdujących się juŝ na rynku w formie drukowanej bądź elektronicznej off-line przed przyjęciem regulacji krajowych wprowadzających w Ŝycie zapisy niniejszej dyrektywy. 2. Tam, gdzie dane osobowe abonentów publicznych usług telefonii stacjonarnej bądź ruchomej zostały umieszczone w publicznym wykazie abonentów zgodnie z zapisami dyrektywy 95/46/WE i art. 11 dyrektywy 97/66/WE zanim przyjęte zostały regulacje krajowe wprowadzające w Ŝycie zapisy niniejszej dyrektywy, dane osobowe tego rodzaju abonentów mogą pozostać w danym wykazie w jego drukowanej bądź elektronicznej wersji, włącznie z wersjami posiadającymi funkcje wyszukiwania zwrotnego, o ile abonenci nie zaŝyczą sobie 1 DzU WE nr L 36, , s. 31. Decyzja zmieniona Aktem Akcesyjnym z 1994 r.

20 inaczej po otrzymaniu pełnej informacji o celach i opcjach zgodnie z art. 12 niniejszej dyrektywy. Artykuł 17 Transpozycja 1. Przed 31 października 2003 Państwa Członkowskie wprowadzą w Ŝycie przepisy niezbędne celem zachowania zgodności z zapisami niniejszej dyrektywy. Zawiadomią one następnie o tym fakcie Komisję. Przyjmując wspomniane uregulowania, Państwa Członkowskie zamieszczą w nich lub dołączą do nich odniesienie do niniejszej dyrektywy przy okazji oficjalnej publikacji tych uregulowań. Metody zamieszczania takich odniesień zostaną określone przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie zawiadomią Komisję o tekście przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą, oraz o wszelkich kolejnych poprawkach do tych uregulowań. Artykuł 18 Przegląd Komisja złoŝy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, nie później niŝ w trzy lata od daty wspomnianej w art. 17 ust. 1, raport na temat wprowadzania w Ŝycie niniejszej dyrektywy i jej wpływu na operatorów i konsumentów, w szczególności pod kątem niezamówionych przekazów, biorąc pod uwagę środowisko międzynarodowe. W tym celu, Komisja moŝe zaŝądać informacji od Państw Członkowskich, które powinny zostać bezzwłocznie udzielone. Tam, gdzie zostanie to uznane za stosowne, Komisja przedstawi odpowiednie propozycje poprawek do niniejszej dyrektywy, biorąc pod uwagę wyniki raportu, wszelkich zmian w sektorze oraz wszelkie inne propozycje, jakie moŝe uznać za niezbędne w celu zwiększenia efektywności niniejszej dyrektywy. Artykuł 19 Uchylenie Niniejszym uchylona zostaje dyrektywa 97/66/WE, z waŝnością od daty wymienionej w art. 17 ust. 1. Odniesienia do uchylonej dyrektywy powinny być interpretowane jako odniesienia do niniejszej dyrektywy. Artykuł 20 Wejście w Ŝycie Niniejsza dyrektywa wchodzi w Ŝycie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. Artykuł 21

DYREKTYWA 2002/58/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 lipca 2002 r.

DYREKTYWA 2002/58/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 lipca 2002 r. DYREKTYWA 2002/58/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-12-19 Zmiany aktu: 2009-12-19 Dz.Urz.UE.L Nr 337 poz. 11 2006-05-03 Dz.Urz.UE.L Nr 105 poz. 54 Art.

brzmienie od 2009-12-19 Zmiany aktu: 2009-12-19 Dz.Urz.UE.L Nr 337 poz. 11 2006-05-03 Dz.Urz.UE.L Nr 105 poz. 54 Art. brzmienie od 2009-12-19 Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/58/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 lipca 2002

DYREKTYWA 2002/58/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 lipca 2002 DYREKTYWA 2002/58/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 lipca 2002 w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (Dyrektywa o ochronie prywatności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika, umoŝliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Wortalu GazetaPraca.pl

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych 10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych Konsumencie pamiętaj: 1. Naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych zgłaszaj do Generalnego Inspektora Danych Osobowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 17.6.2016 L 160/29 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/960 z dnia 17 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 7 kwietnia 2008 r. DIS/DEC 222/8731/08 dot. DIS-K-421/147/07 DIS-K- 421/149/07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Ogólne wymagania dotyczące przetwarzania danych 1.1. Przetwarzanie danych oznacza zbieranie, rejestrowanie, organizację, przechowywanie, wprowadzanie zmian, ujawnianie, konsultację,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie

Regulamin Usługi Internet w Telefonie Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 26 stycznia 2011 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA Dariusz Prymon aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Abonent sieci publicznej może w każdym czasie wystąpić do prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sieci komputerowej Ośrodka Przetwarzania Informacji

REGULAMIN sieci komputerowej Ośrodka Przetwarzania Informacji REGULAMIN sieci komputerowej Ośrodka Przetwarzania Informacji Załącznik do zarządzenia Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji Nr 11 /2007 z dnia 19.11.2007 Regulamin sieci komputerowej Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Informacja wynikająca z Art Kodeksu Spółek Handlowych

Informacja wynikająca z Art Kodeksu Spółek Handlowych Informacja wynikająca z Art. 421 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. podaje wyniki głosowań nad uchwałami powziętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY L 123/94 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.5.2009 WYTYCZNE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego

Bardziej szczegółowo

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Zarząd PCC Intermodal S.A. ( Spółka ) na podstawie, art. 397, 398, 399 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/22/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/22/WE L 110/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2009 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po 1 stycznia 2015r. Prowadzący: Robert Gadzinowski Ekspert akredytowany przez PARP Phare 2002 Program: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Działanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE

Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE Następujące wyraŝenia i zwroty uŝyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. "Organizator - Telestar S.A. z siedzibą przy ul. śurawiej 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r.

Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r. Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r. 1. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Umowa bez telefonu 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin DECYZJA RADY ADMINISTRACYJNEJ WSPÓLNOTOWEGO URZĘDU OCHRONY ODMIAN ROŚLIN z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I

Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I P7_TA-PROV(2011)0294 Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych

Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych EIOPA(BoS(13/164 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Bardziej szczegółowo

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania *

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania * P7_TA-PROV(2010)0092 Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku

Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku 10/11/2016 ESMA/2016/1477 PL Spis treści 1 Zakres... 3 2 Odniesienia, skróty i definicje... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Migracja na Ofertę FORMUŁA 4.0 dla Firm

Regulamin Oferty Promocyjnej Migracja na Ofertę FORMUŁA 4.0 dla Firm Regulamin Oferty Promocyjnej Migracja na Ofertę FORMUŁA 4.0 dla Firm obowiązuje od 4 kwietnia 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Migracja na Ofertę FORMUŁA 4.0 dla Firm.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci Oferty LongPlay (Play Cenowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Treść ogłoszenia Zarząd IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiet Internet dla Firm (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci korzystający

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Usługa Pakiety Internet w Red Bull MOBILE (zwana dalej Usługa ) przeznaczona

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/75/EWG

DYREKTYWA RADY 92/75/EWG 1992L0075 PL 11.12.2008 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY 92/75/EWG z dnia 22 września

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 Czy odsetki, którymi obciąŝany jest rachunek klienta z tytułów róŝnych produktów kredytowych (Dt rk klienta Ct rk wewnętrzny banku) lub odsetki,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie pierwotne (od 2011-01-12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 24 do Decyzji DHRT-WWM-60600-158/08( ) z dnia 2009 r. PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP 1. Abonent

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym.

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 44/11 z dnia 20 lutego 2008 r., opublikowana została dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015/WSO z 16.02.2015 r. Uchwały Rady 10/2015/RN z 26.02.2015r Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu Wieleń luty 2015 Polityka informacyjna Banku określa

Bardziej szczegółowo

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji ---------------------------------------------------------

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji --------------------------------------------------------- 31.5.2016 A8-0126/2 Poprawka 2 Roberto Gualtieri w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Sprawozdanie Markus Ferber Rynki instrumentów finansowych COM(2016)0056 C8-0026/2016 2016/0033(COD) A8-0126/2016

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 I. Postanowienia ogólne 1 W ramach Play24, P4 umoŝliwia uzyskanie informacji o stanie Konta Klienta w zakresie posiadanych przez niego Numerów MSISDN oraz składanie,

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Maksymalny poziom opłaty dodatkowej dla połączeń wykonywanych, wysłanych SMS i transmisji danych w roamingu

Tabela 1 Maksymalny poziom opłaty dodatkowej dla połączeń wykonywanych, wysłanych SMS i transmisji danych w roamingu Informacja dla konsumentów w zakresie nowych zasad roamingu międzynarodowego obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Celem regulacji roamingu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line

Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line Mając na uwadze fakt, iż Grupa Volvo w pełni respektuje wszelkie zasady i warunki przewidziane przez właściwe regulacje prawne dotyczące ochrony

Bardziej szczegółowo