Fig. 17. radio. Fig. 18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fig. 17. radio. Fig. 18"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Fig. 17 J1 radio Fig. 18 J4 J

6

7

8

9 Wprowadzenie Szanowni klienci, kupując napęd SLIDE 5000 firmy Schellenberg zdecydowaliście się na produkt o wysokiej jakości. To urządzenie jest przeznaczone do zastosowania przy bramach przesuwnych do prywatnego uŝytku. Mamy nadzieję, Ŝe naszym produktem spełnimy Wasze oczekiwania i pragniemy podziękować za okazanie zaufania. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących moŝliwości zastosowań naszych urządzeń, moŝecie się Państwo z nami skontaktować: Service hot line: Fax: Internet: Adres: Alfred Schellenberg Polska Sp. z o.o. Ul. Komorowska Nadarzyn Polska WaŜne wskazówki dla zachowania bezpieczeństwa: Wszelkie niezbędne prace elektryczne, związane z Państwa siecią elektryczną oraz podłączenie urządzenia, naleŝy bezwzględnie powierzyć wykwalifikowanym fachowcom. Tego rodzaju prace związane są z zagroŝeniem zdrowia i Ŝycia, wymagają wiedzy fachowej i doświadczenia. Zakres zastosowań / uŝycie: - do bram przesuwnych do uŝytku prywatnego Potrzebne narzędzia: Wiertarka, odpowiednie wiertła do betonu i metalu, śrubokręty, miarka, poziomica Ilość Jednostka Nazwa 1 Szt. Napęd wraz ze sterowaniem 1 Szt. Płyta do zamocowania napędu 15 Szt. listwa zębata 33,8 cm 2 Szt. magnetyczne ograniczniki ustawień krańcowych 1 Szt. Odbiornik radiowy 1 Szt. Pilot 1 Kpl Materiał mocujący ( śruby ) 1 Szt. Otwieranie awaryjne ( klucz ) 1 Szt. Instrukcja montaŝu Dane techniczne Zasilanie zewnętrzne 230 V max. szerokość bramy 5,0 m Napięcie pracy 12 V max. szerokość przejazdu 4,80 m Moc znamionowa 96 W max. waga bramy na szynie 300 kg waga bramy na przeciwwadze max. pobór prądu 15 A max. 200 kg Pobór mocy 16 W max. intensywność eksploatacji 30 cykli (*) Frekwencja 433,92 MHz Praca w temperaturze -20 o C do 55 o C Moment obrotowy 150 Nm Technologia napęd zębatkowy Klasa ochrony IP 44 Waga urządzenia 5,3 kg (*) Urządzenie moŝe wykonać 30 cykli jeden za drugim przy przerwie 2 minut po kaŝdym pełym cyklu. Nasze produkty podlegają stałej kontroli jakości oraz Moc urządzenia jest zaleŝna od wielu czynników takich stałym ulepszeniom technicznym. Z tego powodu jak np. specyficzne uwarunkowania budowlane dla zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian danego obszaru. technicznych, w myśl rozwoju technicznego i ulepszania naszych produktów. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania PowyŜsze dane nie mogą być podstawą do zmian technicznych oraz odstępstw od wyglądu roszczeń, gdyŝ mogą się one róŝnić w produktu i nie odpowiada za błędy drukarskie. pojedynczych przypadkach. EG DEKLARACJA ZGODNOŚCI DO MASZYN ( zgodnie z wytycznymi EG 89/392/EWG, załącznik II, część B ) Producent: Alfred Schellenberg GmbH, adres: An den Weiden 31, D Siegen oświadcza niniejszym, Ŝe: napęd SLIDE 5000, model nr jest przeznaczony do montaŝu w innych urządzeniach lub do współpracy z innymi urządzeniami zgodnie z wytycznymi 89/392 EWG wraz ze zmianami 98/37/EG. - odpowiada głównym przepisom bezpieczeństwa zgodnie z następującymi wytycznymi EG: 73/23 EWG z późniejszymi zmianami 93/68 EWG, 89/336 EWG z późniejszymi zmianami 92/31 EWG jak równieŝ 93/68 EWG i oświadcza poza tym, Ŝe uruchomienie napędu przy urządzeniu, przy którym ma być zamontowany napęd lub stać się jego częścią składową, jest wzbronione do chwili stwierdzenia, Ŝe urządzenie to odpowiada wytycznym 98/37/EG z późniejszymi zmianami. Siegen, marzec 2007 Prezes Zarządu: Alfred Schellenberg 9

10 Ogólne warunki bezpieczeństwa / Wskazówki bezpieczeństwa dla instalatorów 1. UWAGA! Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, naleŝy przed rozpoczęciem instalacji tego produktu dokładnie przeczytać i zapoznać się z instrukcją. Nieprawidłowa instalacja lub nieprawidłowe działanie urządzenia moŝe prowadzić do cięŝkiego uszczerbku na zdrowiu. 2. Wszelkie opakowania ( tworzywa sztuczne, styropian, karton ) naleŝy przechowywać w bezpiecznych miejscach, nie osiągalnych dla dzieci, gdyŝ stanowią one potencjalne niebezpieczeństwo. 3. Aby zawsze moŝna było powrócić do zawartości instrukcji, naleŝy ją starannie przechowywać. 4. Ten produkt został stworzony wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. KaŜde inne zastosowanie, które nie jest wyraźnie opisane, moŝe uszkodzić integralność produktu i / lub stanowić potencjalne źródło niebezpieczeństwa. 5. Firma Schellenberg nie bierze Ŝadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub niezgodnego z opisem uŝytkowania napędu. 6. Urządzenie to nie naleŝy montować w pobliŝu miejsc, gdzie moŝe nastąpić eksplozja, a instalacja jego w pobliŝu źródeł otwartego ognia lub dymu moŝe stanowić powaŝne ryzyko niebezpieczeństwa. 7. Mechaniczne elementy składowe muszą odpowiadać wymogom norm EN i EN Dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w krajach nienaleŝących do Unii Europejskiej naleŝy poza normami w/w spełnić równieŝ przepisy prawa danego kraju. 8. Firma Schellenberg nie bierze Ŝadnej odpowiedzialności w przypadku niefachowego wykonania urządzenia zamykającego jak równieŝ w przypadku jego zdeformowania, które wystąpiło w trakcie uŝytkowania. 9. MontaŜ napędu musi zostać przeprowadzony z zachowaniem norm EN i EN Poziom bezpieczeństwa automatyki powinien wynosić C + D. 10. Przed jakimikolwiek pracami przy urządzeniu naleŝy odciąć dopływ prądu. 11. Dla zapewnienia zasilania z sieci zewnętrznej naleŝy zainstalować wielopolarny przełącznik z odstępem kontaktów większym lub równym 3 mm 12. NaleŜy sprawdzić, czy przed naszym urządzeniem jest włączony do układu przełącznik róŝnicowy z wyłącznikiem progowym 0,03 A. 13. NaleŜy upewnić się, Ŝe uziemienie zostało właściwie zamontowane, oraz Ŝe metalowe części bramy są podłączone do uziemienia. 14. Napęd zawiera wbudowaną funkcję bezpieczeństwa, która przez kontrolę momentu obrotowego zapobiega zgnieceniu. NaleŜy upewnić się, czy ustawiona siła nacisku odpowiada normom wspomnianym w punkcie Funkcje bezpieczeństwa (norma EN 12978) chronią przed potencjalnymi zagroŝeniami wynikającymi z mechanicznego ruchu bramy jak na przekład zgniecenie czy skaleczenie. 16. Dla kaŝdego urządzenia zaleca zastosowanie sygnału optycznego oraz odpowiedniego szyldu informacyjnego. Oprócz tego zastosowanie mają funkcje bezpieczeństwa wymienione w punkcie Firma Schellenberg nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie napędu do którego zastosowano elementy i komponenty innych producentów. 18. Przy naprawach i konserwacji napędu naleŝy stosować wyłącznie oryginalne części firmy Schellenberg. 19. Nie wolno modyfikować elementów będących częścią składową napędu. 20. Instalator jest zobowiązany poinformować o sposobie uŝytkowania napędu w sytuacjach awaryjnych i przekazać uŝytkownikowi instrukcję obsługi dołączoną do napędu. 21. Zarówno dzieci jak i dorośli nie mogą znajdywać się w bezpośredniej bliskości bramy będącej w ruchu. 22. Wszelkie urządzenia zdalnego oraz stacjonarnego sterowania powinny się znaleźć poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć niezamierzonego włączenia napędu. 23. Przejście oraz przejazd przez bramę dozwolony jest tylko po pełnym otwarciu bramy. 24. UŜytkownikowi nie wolno przeprowadzać samodzielnie napraw, lecz powinien zwrócić się do wykwalifikowanych instalatorów. 25. Nie wyrzucać zuŝytych baterii do śmietnika! 26. Wszelkie sposoby montaŝu i uŝytkowania napędu, które nie są przewidziane w niniejszej instrukcji, są zabronione. Po zainstalowaniu napędu: 27. Przejście przez bramę jest dozwolone dopiero po jej pełnym otwarciu. NaleŜy odczekać do zakończenia pełnego ruchu bramy. 28. Przebywanie pomiędzy skrzydłami bramy jest zabronione. 29. Przebywanie osób i stawianie przedmiotów w bezpośredniej bliskości bramy jest zabronione. 30. Nie naleŝy mechanicznie zmieniać kierunku ruchu bramy. 31. NaleŜy usunąć rośliny, które mogłyby utrudniać ruch bramy. 32. System świetlnej sygnalizacji pracy bramy powinien być zawsze sprawny. 33. Skrzydło bramy moŝna poruszać manualnie dopiero po je rozryglowaniu. 34. Przed wykonaniem koniecznej naprawy czy przeglądu nalęŝy odłączyć zasilanie. 35. W przypadku problemów technicznych z napędem naleŝy odryglować bramę by umoŝliwić przejazd i wezwać wykwalifikowanych instalatorów.zaleca się wykonanie przeglądu urządzenia przez wykwalifikowanych instalatorów conajmniej raz na pół roku. 10

11 MontaŜ SLIDE 5000 Załączone instrukcje odnoszą się do modelu: SLIDE 5000 Zestaw napędu do bramy przesuwnej SLIDE 5000 składa się z samoblokującego, elektromechanicznego napędu, zasilanego napięciem 12 V z transformatora. Wyłączenie napędu zapewnia mechaniczną blokadę bramy W przypadku braku prądu bramę moŝna obsługiwać manualnie. Centrala sterująca elektronicznie napędem znajduje się w obudowie napędu, która zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi. JeŜeli centrala sterująca otrzyma polecenie otwarcia bramy przez sygnał radiowy lub włącznik stacjonarny, napęd zostaje uruchomiony i przesuwa bramę do pozycji otwartej, która umoŝliwia przejazd. JeŜeli centrala sterująca ustawiona jest na tryb automatyczny, brama zamknie się sama po upływie zaprogramowanego czasu. W trybie standardowym (półautomatycznym) zamknięcie bramy następuje po otrzymaniu impulsu z pilota lub przełącznika stacjonarnego. Chcąc zapoznać się z dokładnym zachowaniem się bramy przy odpowiednich nastawieniach logicznych naleŝy skontaktować się z montaŝystą. Istnieje moŝliwość zainstalowania do ramion napędu mechanizmów zabezpieczających (np. fotokomórek), które uniemoŝliwią ruch skrzydła bramy w przypadku, jeŝeli w obszarze jej działania znajdzie się przeszkoda. Napęd SLIDE 5000 jest wyposaŝony w zabezpieczenie przed zgnieceniem, które w momencie zetknięcia się skrzydła bramy z przeszkodą, powoduje zmianę jego kierunku ruchu. Sygnalizacja świetlna pokazuje kaŝdorazowo przebieg ruchu skrzydła bramy. Opis SLIDE Budowa zewnętrzna ( rys. 1 ) 1. Pokrywa boczna 2. Napęd 3. Koło zębate 4. Osłona koła zębatego 5. Odreglowanie ręczne 2. Wymiary w mm ( rys. 2 ) 3. Zalecenia przed montaŝem Rys 3. przedstawia 1. napęd z centralą sterującą 2. fotokomórki 3. przełącznik kluczykowy 4. lampa ostrzegawcza 5. odbiornik Dla zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa oraz bezawaryjnej pracy urządzenia naleŝy sprawdzić następujące uwarunkowania: - miejsce montaŝu obudowy sterownika elektronicznego napędu naleŝy tak przewidzieć, aby w Ŝadnym przypadku nie zaistniała konieczność przedłuŝania przewodu zasilającego. - brama musi pasować do napędu. W szczególności naleŝy sprawdzić, czy brama jest odpowiednio mocna i stabilna oraz czy wymiary i waga bramy odpowiadają technicznym wymogom napędu. - sprawdzić bezkolizyjny i równomierny przebieg pracy skrzydła bramy tzn. Ŝe w trakcie całego ruchu skrzydła nie mogą występować tarcia lub inne przeszkody. - brama musi być wypoziomowana - sprawdzić czy podłoŝe nadaje się do wbudowania fundamentu pod płytę mocującą. - zdemontować ewentualne zamki, rygle lub zasuwy. Zaleca się przeprowadzenie wszelkich prac kowalskich przed zamontowaniem napędu. - kable zasilające powinny być doprowadzone w odpowiednich rurach. Dla uniknięcia zakłóceń kabel niskonapięciowy powinien być odpowiednio oddzielony od kabla 230V. 4. Przygotowanie płyty instalacyjnej Śruby będące częścią zestawu włoŝyć w 4 kwadratowe otwory jak na rys MontaŜ płyty instalacyjnej Płytę naleŝy zamontować odpowiednio po prawej (rys 5) lub lewej stronie bramy (rys 6), tak by zębatka zazębiała się odpowiednio z listwą. Płytę naleŝy przymocować za pomocą wkrętów do podłoŝa. NaleŜy przewidzieć conajmniej jeden otwór na kabel zasilający w płycie. Przy pomocy poziomicy naleŝy dokładnie wypoziomować płytę. 4.2 Ustawienie napędu na płycie Poprowadzić okablowanie wg rys 3. NaleŜy zwrócić uwagę na odpowiednią długość kabli, aby bez przeszkód moŝna było zamontować centralę sterującą. Napęd ustawić na płycie i przygotować śruby mocujące. (rys 8) 4.3 Pozycjonowanie napędu Napęd naleŝy ustawić na płycie tak, by zachować wymiary wg rys MontaŜ napędu Napęd naleŝy prowizorycznie przykręcić śrubami do płyty (rys 10) 4.5 Odryglowanie napędu dla manualnej obsługi bramy Otworzyć pokrywę boczną przy pomocy monety i wyjąć klucz znajdujący ie pod pokrywą. Przekręcić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys 11) 11

12 MontaŜ SLIDE MontaŜ listw zębatych 1. Zamknąć bramę. 2. PrzyłoŜyć pierwszą listwę poziomo do bramy, tak by zazębiała się z kołem zębatym. Zaznaczyć miejsca nawierceń na bramie. Wywiercić w zaznaczonych punktach otwory o średnicy 4 mm i zamontować listwę poziomo przy pomocy elementów mocujących (rys 12) 3. Przesunąć bramę aby sprawdzić, czy listwa na całej długości jest właściwie połoŝona względem koła zębatego. W razie potrzeby lekko skorygować połoŝenie listwy. (rys 13) 4. PrzyłoŜyć kolejną listwę. By ułatwić sobie ustalenie połoŝenia kolejnej listwy moŝna ją prowizorycznie przytwierdzić do listwy uprzednio zamontowanej, jak na rys 14 (1). 5. Przy montaŝu kolejnych listw powtarzać czynności wg punktów 2 do 5. Uwagi do montaŝu listw zębatych NaleŜy dokładnie sprawdzić, czy listwy na całej długości bramy zazębiają się z kołem zębatym napędu. Odległość między zębami listwy, a zębatką napędu powinna wynosić 1,5 mm (rys. 15). W razie potrzeby wyregulować połoŝenie listwy przy pomocy podłuŝnych otworów w listwie. NaleŜy ręcznie przesunąć bramę i sprawdzić czy brama przesuwa się płynnie na całej długości pomiędzy mechanicznymi ogranicznikami. Nie naleŝy smarować zębatki lub listew 5. Elektroniczna centrala sterująca Wskazówki UWAGA! Przed otworzeniem centrali sterującej naleŝy odłączyć zasilanie zewnętrzne * Przed układem elektrycznym naszego urządzenia naleŝy podłączyć magnetyczno termiczny wyłącznik, o odpowiednich parametrach. * NaleŜy dokładnie oddzielić przewody zasilające 230 V od przewodów sterujących ( klawiatura, odbiornik, fotokomórka itp. ). Aby uniknąć zakłóceń elektrycznych, naleŝy uŝyć przewodów izolowanych lub przewodów ekranowanych ( ekran uziemiony ) 5.2 Płytka sterująca (rys. 16) P Dioda : wskaźnik obecności napięcia i diagnozy P1 Przycisk programowania Funkcja P2 Przycisk programowania Wartość F1 Bezpiecznik silnika F20A J1 Klema dla urządzeń peryferyjnych (akcesoria) J2 nie aktywne J3 Klema dla silnika J4 Wtyczka do modułu zasilającego J10 Klema czujnika magnetycznego Uwaga: moduł zasilający składa się z tranformatora Toroid oraz karty zasilającej. 6. Dane techniczne płytki sterującej Tab. 2. Dane techniczne Zasilanie 230 V~ (+6/-10%) 50/60 Hz Moc transformatora 180 VA Max. obciąŝenie silnika 15A Temperatura pracy -20 do + 55 C Bezpieczniki F1 20A Funkcja antyzgnieceniowa kontrola zasilania / encoder Max. obciąŝenie akcesoriami 150 ma 24 Vdc logika funkcjonowania automatyka/automat. stopniowa/bezpieczeństwo/półautomat. Czas zamykania / Samodzielny proces programowania Przerwy między pracą bramy 4 czasy do wyboru: 5, 10, 20, 30 sek. szer. otwarcia częściowego 90,120,150,180 cm ( furtka ) szybkość 4 poziomy do wyboru ustawienie siły statycznej 4 poziomy do wyboru hamowanie elektroniczne wejścia na listwie start- furtka- stop- bezpieczeństwo/start-bezp/stop-sensor przyłączeniowej wyjścia na listwie silnik wskaźnik świetlny lampka kontrolna-zasilanie akcesoriów Vdc przyłączeniowej wtyczka moduł zasilający Funkcje do zaprogramowania logika funkcjonowania-czas przerwy-szerokość furtki-czułość systemu antyzgnieceniowego - prędkość napędu 12

13 MontaŜ SLIDE Podłączenia elektryczne Przeprowadzić podłączenia zgodnie z rys Opis listwy zaciskowej J1 ( rys. 17 ) Tab. 3 Podłączenie akcesoriów (urządzeń peryferyjnych) Zacisk Opis Podłączone urządzenie dodat. 1 OPEN A 2 OPEN B ( rozkaz otwarcia częściowego ) 3 STOP ( rozkaz zablokowania bramy, zatrzymanie awaryjne) 4 FSW OP ( zacisk urządzenia zabezpieczającego przy otwieraniu) Fotokomórka (1) 5 FSW CL (zacisk urządzenia zabezpieczającego przy otwieraniu) Fotokomórka (1) 6 nieaktywny / ( zasilanie 24 V dodatnie ) Max.pobór prądu 150 ma 9+11 W.L. ( dioda kontrolna zasilania ) dioda 12V 0,5 W LAMP ( zasilanie lamy ostrzegawczej ) Lampa ostrzegawcza 12 V ( zasilanie 24 V ujemne ) / (1) jeŝeli nie jest podłączone Ŝadne urządzenie, zacisk ten naleŝy podłączyć do zasilania ujemnego ( - )! 7.2 Podłączenie siłownika Siłownik napędu podłączyć odpowiednio do kierunku zamykania bramy, 1 = niebieski, 2 = brązowy ( rys. 18 ) 7.3 Podłączenie fotokomórki i urządzeń zabezpieczających Przed podłączeniem fotokomórki ( lub innych urządzeń zabezpieczających ) naleŝy wybrać odpowiednio do chronionego obszaru pracy bramy odpowiedni tryb działania ( rys. 19 ) ( rys. 19/1 ) urządzenie zabezpieczające w trybie zamykania, ( rys. 19/2 ) urządzenie zabezpieczające w trybie zamykania, ( rys. 19/3 ) urządzenie zabezpieczające w trybie lub w trybie i zamykania. Wskazówka: jeŝeli dwa urządzenia w stanie spoczynku posiadają te samą funkcje, naleŝy je podłączyć szeregowo. ( rys. 20 ). Wskazówka: jeŝeli dwa urządzenia w trakcie pracy posiadają te samą funkcje, naleŝy je podłączyć równolegle. ( rys. 21 ). Przykład podłączenia fotokomórki ( rys. 22/1 ) jedna para fotokomórek w trybie zamykania, ( rys. 22/2 ) bez podłączenia urządzeń zabezpieczających, ( rys. 22/3 ) jedna para fotokomórek w trybie. ( rys. 22/4 ) dwie pary fotokomórek w trybie zamykania, ( rys. 22/5 ) jedna para fotokomórek w trybie zamykania i jedna para fotokomórek w trybie i zamykania, ( rys. 22/6 ) dwie pary komórek w trybie zamykania i jedna para fotokomórek w trybie. 7.4 Odbiornik Podłączyć do listwy zaciskowej kartę odbiornika ( rys. 16/17 ) Zacisk 14 brązowy odbiornika Zacisk 1 pomarańczowy odbiornika Zacisk 7 czerwony odbiornika Zacisk 15 czarny odbiornika 8. Uruchomienie 8.1 Podłączenie urządzenia JeŜeli wszelkie uprzednio opisane podłączenia przewodów zostały przeprowadzone prawidłowo, podłączamy urządzenie do zasilania zewnętrznego aby przeprowadzić test, ustawienie wyłączników magnetycznych (krańcówek ), sprawdzenie stanu wejść i przeprowadzić programowanie. 8.2 Test Dioda P ( rys. 16 ) jest widoczna wyłącznie od wewnątrz urządzenia i posiada funkcję testową. Dioda ta moŝe znajdować się w trzech róŝnych stanach: Tab.4 opis stanów diody P (rys. 16 ) Świecenie ciągłe Szybkie mruganie Brak świecenia Kontrola zasilania i karta odbiornika w gotowości Aktywowanie ochrony termicznej odczekać ok. 2 min. Aby ponownie móc przeprowadzić cykl pracy Brak zasilania. Automatyka wyłączona 8.3 Ustawianie wyłączników magnetycznych ( krańcówek ) Przygotowanie Nasz napęd jest wyposaŝony w wyłączniki magnetyczne, które bezdotykowo określają punkt otwarcia i punkt zamknięcia. Załączone wyłączniki magnetyczne naleŝy prawidłowo zamontować ( rys. 23 ) Ustawienie * wyłączniki magnetyczne zamocować w odpowiednich miejscach na listwie zębatej, zgodnie z rys. 24/1. Sprawdzić, czy odległość pomiędzy magnesem i obudową napędu wynosi nie więcej niŝ 5 mm ( rys. 24/2 ) * jeŝeli odległość została prawidłowo ustawiona, naleŝy dokręcić śruby mocujące napęd ( rys. 10 ) 13

14 MontaŜ SLIDE Nastawienie i umocowanie * dzięki naciśnięciu przycisku P2 ( rys. 25 lub pkt. 8.4 ) zostanie uaktywniona funkcja określenia statusów poszczególnych zacisków. * przesunąć ręcznie bramę do pozycji brama otwarta, zostawiając ok. 2 cm luzu do mechanicznego ogranicznika bramy. * przesunąć na listwie zębatej wyłącznik magnetyczny ( rys. 26 ) do momentu, aŝ dioda 1 na karcie odbiornika zaświeci się ( rys. 25 ). * dokręcić śruby mocujące wyłącznik magnetyczny * przesunąć ręcznie bramę do pozycji brama zamknięta, zostawiając ok. 2 cm luzu do mechanicznego ogranicznika bramy * przesunąć na listwie zębatej wyłącznik magnetyczny ( rys. 27 ) do momentu, aŝ dioda 1 na karcie odbiornika zaświeci się ( rys. 25 ). * dokręcić śruby mocujące wyłącznik magnetyczny Ryglowanie napędu * sprawdzić czy brama znajduje się w pozycji zamkniętej * klucz awaryjnego obrócić w kierunku odwrotnym do ruchu zegara ( rys. 11 ) * wyjąć i schować w odpowiednim miejscu klucz awaryjnego, zamknąć klapkę ochroną * ręcznie przesunąć bramę do momentu zaryglowania bramy 8.4 Status zacisków Karta odbiornika jest wyposaŝona w funkcję sprawdzającą status poszczególnych zacisków na listwie. JeŜeli wszystkie diody są wyłączone ( diody oznaczone literami jak równieŝ diody oznaczone cyframi ) naleŝy nacisnąć przycisk P2. Zapalanie się diod sygnalizuje status zacisków, zgodnie z danymi w tabeli 5 i rys. 28/4 Tab. 5 opis statusu zacisków Dioda Włączona ( obwód zamknięty) Wyłączona ( obwód otwarty ) A = Open A Polecenie aktywne Polecenie nieaktywne B = Open B Polecenie aktywne Polecenie nieaktywne C = stop Polecenie nieaktywne Polecenie aktywne D = Fsw op Urządzenie zabezpieczającego nieaktywne Urządzenie zabezpieczającego aktywne E = Fsw cl Urządzenie zabezpieczającego nieaktywne Urządzenie zabezpieczającego aktywne 1 = czujnik Czujnik uwolniony Czujnik zakryty Wskazówka: stan diod przy bramie zamkniętej w stanie spoczynku jest wydrukowany wytłuszczona czcionką Przy funkcja statusu zacisków, przycisk P1 steruje poleceniem OPEN A Po sprawdzeniu ponownie naleŝy nacisnąć przycisk P2, aby zakończyć funkcję statusu zacisków 8.5 Programowanie Karta posiada następujące ustawienia zerowe: A4 Roboczy układ logiczny B1 Czas przerw C2 Szerokość otwarcia niepełnego D3 Siła docisku E3 Prędkość zamykania Przy indywidualnym programowaniu ( pkt do ) i wprowadzeniu czasów samoczynnego rozpoznawania ( pkt ) naleŝy postępować zgodnie z następującym opisem Roboczy układ logiczny ( Tabela 7 a d ) Przy wyłączonych wszystkich diodach, naleŝy nacisnąć przycisk P1. Dioda A włączy się razem z diodą 4 ( rys ) Poprzez przyciśnięcie przycisku P2, moŝemy wybrać jeden z czterech róŝnych układów logicznych. ( rys ) A 1 Układ automatyczny Tabela 7 a A 2 Układ bezpieczny Tabela 7 b A 3 Układ automatyczny pracy kroczącej Tabela 7 c A 4 Układ półautomatyczny pracy kroczącej (ustawienie domyślne) Tabela 7 d Czasy przerw Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda B wraz z diodą 1 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jeden z czterech róŝnych czasów przerw ( rys ). B 1 5 sekund (ustawienie domyślne) B 2 10 sekund B 3 20 sekund B 4 30 sekund Szerokość otwarcia niepełnego Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda C wraz z diodą 2 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jedną z czterech róŝnych szerokości otwarć ( rys ). C 1 90 cm C cm (ustawienie domyślne) C cm C cm 14

15 MontaŜ SLIDE Siła docisku Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda D wraz z diodą 3 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jedną z czterech róŝnych sił docisku ( rys ). D 1 niska D 2 średnio niska D 3 średnio duŝa (ustawienie domyślne) D 4 duŝa Prędkość zamykania Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda E wraz z diodą 3 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jedną z czterech róŝnych prędkości ( rys ). E 1 niska E 2 średnio niska E 3 średnio duŝa (ustawienie domyślne) E 4 duŝa Przejazd testowy Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączą się wszystkie 5 diody od A do E ( rys ) ( sprawdzić czy bramy jest w pozycji zamkniętej i czy napęd jest zaryglowany ) Poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez sekundę przycisku P2 uruchomimy napęd, a brama zacznie się przesuwać do momentu spotkania się wyłącznika magnetycznego na listwie zębatej z czujnikiem. W trakcie pracy napędu migają wszystkie ( 5 ) diody. Po zakończeniu tej operacji, diody zabłysną światłem ciągłym. ( rys ) Aby zakończyć ten proces naleŝy ponownie nacisnąć przycisk P1 ( diody zgasną ). Z pilota lub włącznika wewnętrznego przekazać impuls OPEN A - brama zostanie ponownie zamknięta. ( ) 8.6 Stan lampy kontrolnej W wypadku zastosowania lampy kontrolnej 12,5 V 0,5 W zaciski 9+11, J1 ( rys. 17 ), będzie ona podawać obecny stan bramy, zgodnie z jej pozycją. Tabela 6 Stan lampy kontrolnej Stan lampy kontrolnej Pozycja bramy Wyłączona Zamknięta Włączona Otwarta otwarta w czasie przerwy Migająca W trakcie zamykania Włączona W trakcie Włączona zablokowana 8.7 Test automatyki Po zakończeniu programowania naleŝy starannie przeprowadzić sprawdzenie funkcji automatyki i wszystkich urządzeń dodatkowych. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich urządzeń zabezpieczających. Na tym zakończyliśmy montaŝ napędu. 9. Obsługa ręczna Zaistnieje taka potrzeba, aby w wypadku awarii automatyki, móc obsługiwać bramę ręcznie, naleŝy w następujący sposób uŝyć awaryjnego: przy pomocy monety otworzyć klapkę ochroną klucz awaryjnego włoŝyć w otwór awaryjnego i przekręcić zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aŝ do oporu ( rys. 11 ) otworzyć lub zamknąć ręcznie bramę 10. Powrót do obsługi automatycznej Dla ponownego zablokowania bramy i powrotu do automatycznej obsługi naleŝy postępować w następujący sposób: bramę przestawić ręcznie w pozycje zamkniętą klucz awaryjnego przekręcić w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, aŝ do oporu ( rys. 11 ) wyjąć klucz awaryjnego, zamknąć klapkę ochronną ręcznie przesunąć bramę do momentu jej zablokowania 11. Konserwacja W okresie nie krótszym niŝ 6 miesięcy naleŝy przeprowadzać następujące prace: * sprawdzenie nastawienia ochrony przed zgnieceniem * sprawdzenie jakości funkcjonowania systemu odblokowującego * sprawdzenie jakości funkcjonowania zabezpieczeń i wszelkich urządzeń dodatkowych 12. Naprawa Dla wszelkich prac naprawczych naleŝy skontaktować się z uprawnionym fachowcem. 15

16 Wyszukiwanie moŝliwych błędów SLIDE 5000 Instrukcja wyszukiwania błędów Problem MoŜliwy powód Rozwiązanie Napęd się nie porusza. Dioda P na płycie Zanik napięcia sterującej nie świeci ( rys. 16 ) Napęd się nie porusza Obwód zabezpieczający STOP zacisk ( 3 ) i / lub zacisk FSW (4 i 5) przerwany Obsługa napędu przy pomocy pilota lub przełącznika na klucz niemoŝliwa Napęd moŝna sterować wyłącznie poprzez przełącznik na klucz Napęd nie zatrzymuje się w punktach krańcowych i uderza o blokady mechaniczne Uszkodzony bezpiecznik Uszkodzony pilot Uszkodzona karta odbiorcza Złe połoŝenie wyłącznika magnetycznego 16 Sprawdzić zasilanie urządzenia Sprawdzić urządzenia zabezpieczające i ich podłączenia zgodnie z instrukcją i skontrolować status zacisków zgodnie z tab.3 pkt. C,D,E Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik F1 20 A Sprawdzić przy pomocy innego pilota jakość działania urządzenia i w razie potrzeby wymienić zuŝyte baterie lub wymienić uszkodzony pilot. JeŜeli w przypadku dobrze działającego pilota nie moŝna nim sterować napędem, naleŝy wymienić kartę odbiorczą Ustawić poprawnie wyłącznik magnetyczny zgodnie z instrukcją i przeprowadzić ponownie przejazd testowy Napęd pracuje, a brama się nie porusza Napęd jest odryglowany - wysprzęglony Zatrzymać napęd, zaryglować i ręcznie przesunąć bramę do momentu zaskoczenia rygla Brama podczas przesuwu bez powodu zawraca Siła przesuwu jest nastawiona za nisko ( przeszkoda pozorna ) PodwyŜszyć siłę przesuwu sprawdzić jednocześnie czy rzeczywiście nie ma przeszkód w obszarze pracy bramy gruz, odłamki asfaltu. Brama otwiera / zamyka się bardzo powoli lub uderza w mechaniczne blokady bramy Brama z całą siłą uderza w blokadę mechaniczną Tabela nastawień SLIDE 5000 Przejazd testowy przeprowadzony nieprawidłowo Pozycja zamontowania wyłączników magnetycznych nieprawidłowa Pozycja zamontowania wyłączników magnetycznych nieprawidłowa Przeprowadzić prawidłowo ponownie przejazd testowy zgodnie z instrukcją Ustawić prawidłowo wyłączniki magnetyczne zgodnie z instrukcją i przeprowadzić przejazd testowy Ustawić prawidłowo wyłączniki magnetyczne zgodnie z instrukcją i przeprowadzić przejazd testowy Tabela 7/a Sterowanie A1 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera i zamyka bramę po upływie czasu przerwy Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta w Ponowny upływ czasu Bez następstw Ponowny upływ czasu przerwy przerwie przerwy Podczas Ponowne natychmiastowe Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po zamykania otwarcie Blokuje ruch uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Podczas Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie zamykania Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Zablokowana Zamyka bramę Bez następstw Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Tabela 7/b Sterowanie A2 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera i zamyka bramę po upływie czasu przerwy Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta w przerwie Otwiera i natychmiast zamyka bramę Bez następstw Zamyka po 5 sek. ( sygnał OPEN stłumiony ) po uwolnieniu Podczas zamykania Podczas Ponowne natychmiastowe otwarcie Ponowne natychmiastowe zamknięcie Blokuje ruch Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie zamykania Zmiana kierunku w trakcie Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Zablokowana Zamyka bramę Bez następstw Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Tabela 7/c Sterowanie A3 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera i zamyka bramę po upływie czasu przerwy Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta w Blokuje ruch Bez następstw Ponowny upływ czasu przerwy przerwie Podczas Ponowne natychmiastowe Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po zamykania otwarcie Blokuje ruch uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Podczas Blokuje ruch Zmiana kierunku w trakcie zamykania Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Zablokowana Zamyka bramę Bez następstw Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Tabela 7/d Sterowanie A4 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera bramę Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta Ponowne natychmiastowe zamknięcie Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Podczas zamykania Podczas Zablokowana Blokuje ruch Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie Blokuje ruch Blokuje ruch Po OPEN: kontynuuje ruch w odwrotnym kierunku Po STOP: zamyka natychmiast bramę Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Zmiana kierunku w trakcie zamykania Bez następstw (miałaby zostać otwarta naleŝy wcisnąć OPEN ) Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony )

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

SL 200-300. bramy przesuwne

SL 200-300. bramy przesuwne 0 bramy przesuwne cancelli scorrevoli SL 00-00 Dane techniczne SL SL użytkowanie częstotliwość użytkowania zasilanie napędu pobór mocy stopień ochrony prędkość max moment obrotowy nominalny moment obrotowy

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Alarm samochodowy Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka - pilot -

Bardziej szczegółowo

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej.

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Napędy Napędy rurowe ze zintegrowanym dwukierunkowym odbiornikiem radiowym Seria B01 informacja zwrotna

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy AG257

Alarm samochodowy AG257 Alarm samochodowy AG257 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka alarmowa

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy do bram garażowych Dexxo Optimo Napęd Dexxo Optimo jest idealnym rozwiązaniem do bram segmentowych i uchylnych o maksymalnej powierzchni do 10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SIŁOWNIKA TURBO 500R Z CENTRALĄ CT1-E KEY POLSKA SP. Z.O.O

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SIŁOWNIKA TURBO 500R Z CENTRALĄ CT1-E KEY POLSKA SP. Z.O.O INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SIŁOWNIKA TURBO 500R Z CENTRALĄ CT1-E KEY POLSKA SP. Z.O.O GIERDZIEJEWSKIEGO 7 LOK 12 tel: 022 397 79 99 02-495 WARSZAWA URSUS faks: 022 397 79 98 WWW.KEY-POLSKA.PL SPIS

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ODM INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZESTAW AUTOMATYCZNEGO ODMULANIA Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! Revio-868 P Nr 28 410.0006 e l e r o CE 0682 Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! 1 / PL Spis Treści Opis urządzenia...3 Zasady bezpieczeństwa...4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 2 ZASILACZ NR REF. 18A1 INFORMACJE OGÓLNE ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 USTAWIANIE I REGULACJA W zasilaczu 18A1 moŝliwa jest regulacja wzmocnienia głośności unifonu

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Smoove Uno IB+ Instrukcja użytkownika

Smoove Uno IB+ Instrukcja użytkownika www.somfy.pl Smoove Uno IB+ PL Instrukcja użytkownika Przed instalacja należy przeczytać i stosować się do niniejszej instrukcji. Niewłaściwa instalacja może wyrządzić poważne szkody. Smoove Uno IB+ jest

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

eldrim Sterownik bramy napędów garażowych dla silników 24V 100W MODEL: el16q

eldrim Sterownik bramy napędów garażowych dla silników 24V 100W MODEL: el16q eldrim Sterownik bramy napędów garażowych dla silników 24V 100W MODEL: el16q 1 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup nowego sterownika el16q przeznaczonego dla napędów garażowych z silnikiem 24VDC UWAGA: To

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu SPRINT

Instrukcja montażowa napędu SPRINT Instrukcja montażowa napędu SPRINT Instrukcja montażowa napędu SPRINT str. 2 NAPĘD SPRINT DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN (DYREKTYWA 98/37/WE) Producent: Adres: FAAC S.p.A Via Benini, 1-40069 Zola Predosa

Bardziej szczegółowo

MX 1 instrukcja montaŝu

MX 1 instrukcja montaŝu AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MX 1 instrukcja montaŝu Spis treści: - instrukcja podłączenia: strony 2-4 - schemat podłączenia: strona 5-6 - sprawdzenie funkcji włącznika: strona 7 Informacje i serwis:

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu 6045 2200

Instrukcja systemu 6045 2200 Instrukcja systemu 6045 2200 Odbiornik radiowy dla napędów G-RAIL serii 6000 współpracujący ze sterowaniami NICE Elektryczne systemy karniszowe (G-RAIL) serii 6000, mogą być sterowane za pomocą radiowych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Dynamos. Siłownik do bram przesuwnych PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dynamos. Siłownik do bram przesuwnych PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dynamos Siłownik do bram przesuwnych PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA -sprawdź czy usunięto ręczne zabezpieczenia będące na wyposażeniu bramy -przed pierwszym uruchomieniem sprawdź czy automat został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Seria FROG FROG. Automatyka do bram dwuskrzydłowych (montaż podziemny) FROG A24

Seria FROG FROG. Automatyka do bram dwuskrzydłowych (montaż podziemny) FROG A24 Seria FROG FROG Dokumentacja techniczna S45 CAME 11/99 119AS45 Automatyka do bram dwuskrzydłowych (montaż podziemny) FROG A24 Kable zasilające silniki Kable podłączeniowe mikrowyłączników: 2 x 1,5 mm 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi napędu SM 40

Instrukcja montażu i obsługi napędu SM 40 Instrukcja montażu i obsługi napędu SM 40 Instrukcja montażu i obsługi napędu SM 40 strona 1 1. Wskazówki ogólne UWAGA nieprzestrzeganie grozi poważnymi obrażeniami Niniejsza instrukcja montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM Technologia Oszczędność Prestiż ETAPY MONTAŻU BRAMY: ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 WYKONANIE BLOKU FUNDAMENTOWEGO ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SZPILEK POSADOWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PC-100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-100 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Całkowite otwarcie Częściowe otwarcie. Kondensator dostarczany jest wraz z siłownikiem. Stop. Enkoder. Rys. 2. Wyłącznik krańcowy

Całkowite otwarcie Częściowe otwarcie. Kondensator dostarczany jest wraz z siłownikiem. Stop. Enkoder. Rys. 2. Wyłącznik krańcowy 1.STRZEŻENIA Ważne: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy płycie elektroniki (podłączenia, montaż) należy zawsze wyłączyć zasilanie centralki. Zainstalować różnicowy wyłącznik termiczny z odpowiednim

Bardziej szczegółowo

POOL 40. Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432

POOL 40. Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432 POOL 40 PL Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432 Instrukcja montaŝu POOL 40 Informacje ogólne POOL 40 jest wyposaŝeniem dodatkowym, które umoŝliwia podgrzewanie basenu za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU 1 PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU Podłączenie systemu do samochodu wymaga specjalistycznej wiedzy i powinno być przeprowadzone przez specjalistę. Przy instalacji naleŝy przestrzegać poniŝszych

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ATyS 3s Instrukcja obsługi i użytkowania Spis treści ASORTYMENT PRZEŁĄCZNIKOW ATyS 3 OGÓLNA PREZENTACJA 4

Bardziej szczegółowo

CAŁA SZTUKA JEST W OGRODZENIU ARGOS 2016 KATALOG PRODUKTÓW

CAŁA SZTUKA JEST W OGRODZENIU ARGOS 2016 KATALOG PRODUKTÓW CAŁA SZTUKA JEST W OGRODZENIU ARGOS 2016 KATALOG PRODUKTÓW NOWOCZESNE PANELOWE SIATKI 2016 SYSTEMY OGRODZEŃ ARGOS NOWOCZESNE GRETA LUX 2 KORFU PROWANSJA BRISTOL YORK 2 www.polargos.pl HAGA 2 FLORA 2 TINA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania NADAJNIKI / PRZEŁĄCZNIKI Przełącznik klawiszowy podtynkowy 667102 Przełącznik klawiszowy podtynkowy Typ: stabilny (z podtrzymaniem)

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Zastosowanie: Systemy sygnalizacji zajętości parkingu Opis: Detektor zajętości

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

XW432Be ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

XW432Be ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH XW432Be ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Umożliwia zautomatyzowanie dwuskrzydłowej przeznaczonej do użytku prywatnego, o szerokości do 1,8 m i wadze do 180 kg dla każdego skrzydła; wysokość max 2 m NOWOCZESNY

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1

STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1 STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1 Sterownik podświetlania schodów służy do podświetlania schodów, korytarzy, przejść itp. we współpracy z listwami led, żarówkami led. Sterownik posiada

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo