Fig. 17. radio. Fig. 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fig. 17. radio. Fig. 18"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Fig. 17 J1 radio Fig. 18 J4 J

6

7

8

9 Wprowadzenie Szanowni klienci, kupując napęd SLIDE 5000 firmy Schellenberg zdecydowaliście się na produkt o wysokiej jakości. To urządzenie jest przeznaczone do zastosowania przy bramach przesuwnych do prywatnego uŝytku. Mamy nadzieję, Ŝe naszym produktem spełnimy Wasze oczekiwania i pragniemy podziękować za okazanie zaufania. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących moŝliwości zastosowań naszych urządzeń, moŝecie się Państwo z nami skontaktować: Service hot line: Fax: Internet: Adres: Alfred Schellenberg Polska Sp. z o.o. Ul. Komorowska Nadarzyn Polska WaŜne wskazówki dla zachowania bezpieczeństwa: Wszelkie niezbędne prace elektryczne, związane z Państwa siecią elektryczną oraz podłączenie urządzenia, naleŝy bezwzględnie powierzyć wykwalifikowanym fachowcom. Tego rodzaju prace związane są z zagroŝeniem zdrowia i Ŝycia, wymagają wiedzy fachowej i doświadczenia. Zakres zastosowań / uŝycie: - do bram przesuwnych do uŝytku prywatnego Potrzebne narzędzia: Wiertarka, odpowiednie wiertła do betonu i metalu, śrubokręty, miarka, poziomica Ilość Jednostka Nazwa 1 Szt. Napęd wraz ze sterowaniem 1 Szt. Płyta do zamocowania napędu 15 Szt. listwa zębata 33,8 cm 2 Szt. magnetyczne ograniczniki ustawień krańcowych 1 Szt. Odbiornik radiowy 1 Szt. Pilot 1 Kpl Materiał mocujący ( śruby ) 1 Szt. Otwieranie awaryjne ( klucz ) 1 Szt. Instrukcja montaŝu Dane techniczne Zasilanie zewnętrzne 230 V max. szerokość bramy 5,0 m Napięcie pracy 12 V max. szerokość przejazdu 4,80 m Moc znamionowa 96 W max. waga bramy na szynie 300 kg waga bramy na przeciwwadze max. pobór prądu 15 A max. 200 kg Pobór mocy 16 W max. intensywność eksploatacji 30 cykli (*) Frekwencja 433,92 MHz Praca w temperaturze -20 o C do 55 o C Moment obrotowy 150 Nm Technologia napęd zębatkowy Klasa ochrony IP 44 Waga urządzenia 5,3 kg (*) Urządzenie moŝe wykonać 30 cykli jeden za drugim przy przerwie 2 minut po kaŝdym pełym cyklu. Nasze produkty podlegają stałej kontroli jakości oraz Moc urządzenia jest zaleŝna od wielu czynników takich stałym ulepszeniom technicznym. Z tego powodu jak np. specyficzne uwarunkowania budowlane dla zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian danego obszaru. technicznych, w myśl rozwoju technicznego i ulepszania naszych produktów. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania PowyŜsze dane nie mogą być podstawą do zmian technicznych oraz odstępstw od wyglądu roszczeń, gdyŝ mogą się one róŝnić w produktu i nie odpowiada za błędy drukarskie. pojedynczych przypadkach. EG DEKLARACJA ZGODNOŚCI DO MASZYN ( zgodnie z wytycznymi EG 89/392/EWG, załącznik II, część B ) Producent: Alfred Schellenberg GmbH, adres: An den Weiden 31, D Siegen oświadcza niniejszym, Ŝe: napęd SLIDE 5000, model nr jest przeznaczony do montaŝu w innych urządzeniach lub do współpracy z innymi urządzeniami zgodnie z wytycznymi 89/392 EWG wraz ze zmianami 98/37/EG. - odpowiada głównym przepisom bezpieczeństwa zgodnie z następującymi wytycznymi EG: 73/23 EWG z późniejszymi zmianami 93/68 EWG, 89/336 EWG z późniejszymi zmianami 92/31 EWG jak równieŝ 93/68 EWG i oświadcza poza tym, Ŝe uruchomienie napędu przy urządzeniu, przy którym ma być zamontowany napęd lub stać się jego częścią składową, jest wzbronione do chwili stwierdzenia, Ŝe urządzenie to odpowiada wytycznym 98/37/EG z późniejszymi zmianami. Siegen, marzec 2007 Prezes Zarządu: Alfred Schellenberg 9

10 Ogólne warunki bezpieczeństwa / Wskazówki bezpieczeństwa dla instalatorów 1. UWAGA! Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, naleŝy przed rozpoczęciem instalacji tego produktu dokładnie przeczytać i zapoznać się z instrukcją. Nieprawidłowa instalacja lub nieprawidłowe działanie urządzenia moŝe prowadzić do cięŝkiego uszczerbku na zdrowiu. 2. Wszelkie opakowania ( tworzywa sztuczne, styropian, karton ) naleŝy przechowywać w bezpiecznych miejscach, nie osiągalnych dla dzieci, gdyŝ stanowią one potencjalne niebezpieczeństwo. 3. Aby zawsze moŝna było powrócić do zawartości instrukcji, naleŝy ją starannie przechowywać. 4. Ten produkt został stworzony wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. KaŜde inne zastosowanie, które nie jest wyraźnie opisane, moŝe uszkodzić integralność produktu i / lub stanowić potencjalne źródło niebezpieczeństwa. 5. Firma Schellenberg nie bierze Ŝadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub niezgodnego z opisem uŝytkowania napędu. 6. Urządzenie to nie naleŝy montować w pobliŝu miejsc, gdzie moŝe nastąpić eksplozja, a instalacja jego w pobliŝu źródeł otwartego ognia lub dymu moŝe stanowić powaŝne ryzyko niebezpieczeństwa. 7. Mechaniczne elementy składowe muszą odpowiadać wymogom norm EN i EN Dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w krajach nienaleŝących do Unii Europejskiej naleŝy poza normami w/w spełnić równieŝ przepisy prawa danego kraju. 8. Firma Schellenberg nie bierze Ŝadnej odpowiedzialności w przypadku niefachowego wykonania urządzenia zamykającego jak równieŝ w przypadku jego zdeformowania, które wystąpiło w trakcie uŝytkowania. 9. MontaŜ napędu musi zostać przeprowadzony z zachowaniem norm EN i EN Poziom bezpieczeństwa automatyki powinien wynosić C + D. 10. Przed jakimikolwiek pracami przy urządzeniu naleŝy odciąć dopływ prądu. 11. Dla zapewnienia zasilania z sieci zewnętrznej naleŝy zainstalować wielopolarny przełącznik z odstępem kontaktów większym lub równym 3 mm 12. NaleŜy sprawdzić, czy przed naszym urządzeniem jest włączony do układu przełącznik róŝnicowy z wyłącznikiem progowym 0,03 A. 13. NaleŜy upewnić się, Ŝe uziemienie zostało właściwie zamontowane, oraz Ŝe metalowe części bramy są podłączone do uziemienia. 14. Napęd zawiera wbudowaną funkcję bezpieczeństwa, która przez kontrolę momentu obrotowego zapobiega zgnieceniu. NaleŜy upewnić się, czy ustawiona siła nacisku odpowiada normom wspomnianym w punkcie Funkcje bezpieczeństwa (norma EN 12978) chronią przed potencjalnymi zagroŝeniami wynikającymi z mechanicznego ruchu bramy jak na przekład zgniecenie czy skaleczenie. 16. Dla kaŝdego urządzenia zaleca zastosowanie sygnału optycznego oraz odpowiedniego szyldu informacyjnego. Oprócz tego zastosowanie mają funkcje bezpieczeństwa wymienione w punkcie Firma Schellenberg nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie napędu do którego zastosowano elementy i komponenty innych producentów. 18. Przy naprawach i konserwacji napędu naleŝy stosować wyłącznie oryginalne części firmy Schellenberg. 19. Nie wolno modyfikować elementów będących częścią składową napędu. 20. Instalator jest zobowiązany poinformować o sposobie uŝytkowania napędu w sytuacjach awaryjnych i przekazać uŝytkownikowi instrukcję obsługi dołączoną do napędu. 21. Zarówno dzieci jak i dorośli nie mogą znajdywać się w bezpośredniej bliskości bramy będącej w ruchu. 22. Wszelkie urządzenia zdalnego oraz stacjonarnego sterowania powinny się znaleźć poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć niezamierzonego włączenia napędu. 23. Przejście oraz przejazd przez bramę dozwolony jest tylko po pełnym otwarciu bramy. 24. UŜytkownikowi nie wolno przeprowadzać samodzielnie napraw, lecz powinien zwrócić się do wykwalifikowanych instalatorów. 25. Nie wyrzucać zuŝytych baterii do śmietnika! 26. Wszelkie sposoby montaŝu i uŝytkowania napędu, które nie są przewidziane w niniejszej instrukcji, są zabronione. Po zainstalowaniu napędu: 27. Przejście przez bramę jest dozwolone dopiero po jej pełnym otwarciu. NaleŜy odczekać do zakończenia pełnego ruchu bramy. 28. Przebywanie pomiędzy skrzydłami bramy jest zabronione. 29. Przebywanie osób i stawianie przedmiotów w bezpośredniej bliskości bramy jest zabronione. 30. Nie naleŝy mechanicznie zmieniać kierunku ruchu bramy. 31. NaleŜy usunąć rośliny, które mogłyby utrudniać ruch bramy. 32. System świetlnej sygnalizacji pracy bramy powinien być zawsze sprawny. 33. Skrzydło bramy moŝna poruszać manualnie dopiero po je rozryglowaniu. 34. Przed wykonaniem koniecznej naprawy czy przeglądu nalęŝy odłączyć zasilanie. 35. W przypadku problemów technicznych z napędem naleŝy odryglować bramę by umoŝliwić przejazd i wezwać wykwalifikowanych instalatorów.zaleca się wykonanie przeglądu urządzenia przez wykwalifikowanych instalatorów conajmniej raz na pół roku. 10

11 MontaŜ SLIDE 5000 Załączone instrukcje odnoszą się do modelu: SLIDE 5000 Zestaw napędu do bramy przesuwnej SLIDE 5000 składa się z samoblokującego, elektromechanicznego napędu, zasilanego napięciem 12 V z transformatora. Wyłączenie napędu zapewnia mechaniczną blokadę bramy W przypadku braku prądu bramę moŝna obsługiwać manualnie. Centrala sterująca elektronicznie napędem znajduje się w obudowie napędu, która zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi. JeŜeli centrala sterująca otrzyma polecenie otwarcia bramy przez sygnał radiowy lub włącznik stacjonarny, napęd zostaje uruchomiony i przesuwa bramę do pozycji otwartej, która umoŝliwia przejazd. JeŜeli centrala sterująca ustawiona jest na tryb automatyczny, brama zamknie się sama po upływie zaprogramowanego czasu. W trybie standardowym (półautomatycznym) zamknięcie bramy następuje po otrzymaniu impulsu z pilota lub przełącznika stacjonarnego. Chcąc zapoznać się z dokładnym zachowaniem się bramy przy odpowiednich nastawieniach logicznych naleŝy skontaktować się z montaŝystą. Istnieje moŝliwość zainstalowania do ramion napędu mechanizmów zabezpieczających (np. fotokomórek), które uniemoŝliwią ruch skrzydła bramy w przypadku, jeŝeli w obszarze jej działania znajdzie się przeszkoda. Napęd SLIDE 5000 jest wyposaŝony w zabezpieczenie przed zgnieceniem, które w momencie zetknięcia się skrzydła bramy z przeszkodą, powoduje zmianę jego kierunku ruchu. Sygnalizacja świetlna pokazuje kaŝdorazowo przebieg ruchu skrzydła bramy. Opis SLIDE Budowa zewnętrzna ( rys. 1 ) 1. Pokrywa boczna 2. Napęd 3. Koło zębate 4. Osłona koła zębatego 5. Odreglowanie ręczne 2. Wymiary w mm ( rys. 2 ) 3. Zalecenia przed montaŝem Rys 3. przedstawia 1. napęd z centralą sterującą 2. fotokomórki 3. przełącznik kluczykowy 4. lampa ostrzegawcza 5. odbiornik Dla zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa oraz bezawaryjnej pracy urządzenia naleŝy sprawdzić następujące uwarunkowania: - miejsce montaŝu obudowy sterownika elektronicznego napędu naleŝy tak przewidzieć, aby w Ŝadnym przypadku nie zaistniała konieczność przedłuŝania przewodu zasilającego. - brama musi pasować do napędu. W szczególności naleŝy sprawdzić, czy brama jest odpowiednio mocna i stabilna oraz czy wymiary i waga bramy odpowiadają technicznym wymogom napędu. - sprawdzić bezkolizyjny i równomierny przebieg pracy skrzydła bramy tzn. Ŝe w trakcie całego ruchu skrzydła nie mogą występować tarcia lub inne przeszkody. - brama musi być wypoziomowana - sprawdzić czy podłoŝe nadaje się do wbudowania fundamentu pod płytę mocującą. - zdemontować ewentualne zamki, rygle lub zasuwy. Zaleca się przeprowadzenie wszelkich prac kowalskich przed zamontowaniem napędu. - kable zasilające powinny być doprowadzone w odpowiednich rurach. Dla uniknięcia zakłóceń kabel niskonapięciowy powinien być odpowiednio oddzielony od kabla 230V. 4. Przygotowanie płyty instalacyjnej Śruby będące częścią zestawu włoŝyć w 4 kwadratowe otwory jak na rys MontaŜ płyty instalacyjnej Płytę naleŝy zamontować odpowiednio po prawej (rys 5) lub lewej stronie bramy (rys 6), tak by zębatka zazębiała się odpowiednio z listwą. Płytę naleŝy przymocować za pomocą wkrętów do podłoŝa. NaleŜy przewidzieć conajmniej jeden otwór na kabel zasilający w płycie. Przy pomocy poziomicy naleŝy dokładnie wypoziomować płytę. 4.2 Ustawienie napędu na płycie Poprowadzić okablowanie wg rys 3. NaleŜy zwrócić uwagę na odpowiednią długość kabli, aby bez przeszkód moŝna było zamontować centralę sterującą. Napęd ustawić na płycie i przygotować śruby mocujące. (rys 8) 4.3 Pozycjonowanie napędu Napęd naleŝy ustawić na płycie tak, by zachować wymiary wg rys MontaŜ napędu Napęd naleŝy prowizorycznie przykręcić śrubami do płyty (rys 10) 4.5 Odryglowanie napędu dla manualnej obsługi bramy Otworzyć pokrywę boczną przy pomocy monety i wyjąć klucz znajdujący ie pod pokrywą. Przekręcić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys 11) 11

12 MontaŜ SLIDE MontaŜ listw zębatych 1. Zamknąć bramę. 2. PrzyłoŜyć pierwszą listwę poziomo do bramy, tak by zazębiała się z kołem zębatym. Zaznaczyć miejsca nawierceń na bramie. Wywiercić w zaznaczonych punktach otwory o średnicy 4 mm i zamontować listwę poziomo przy pomocy elementów mocujących (rys 12) 3. Przesunąć bramę aby sprawdzić, czy listwa na całej długości jest właściwie połoŝona względem koła zębatego. W razie potrzeby lekko skorygować połoŝenie listwy. (rys 13) 4. PrzyłoŜyć kolejną listwę. By ułatwić sobie ustalenie połoŝenia kolejnej listwy moŝna ją prowizorycznie przytwierdzić do listwy uprzednio zamontowanej, jak na rys 14 (1). 5. Przy montaŝu kolejnych listw powtarzać czynności wg punktów 2 do 5. Uwagi do montaŝu listw zębatych NaleŜy dokładnie sprawdzić, czy listwy na całej długości bramy zazębiają się z kołem zębatym napędu. Odległość między zębami listwy, a zębatką napędu powinna wynosić 1,5 mm (rys. 15). W razie potrzeby wyregulować połoŝenie listwy przy pomocy podłuŝnych otworów w listwie. NaleŜy ręcznie przesunąć bramę i sprawdzić czy brama przesuwa się płynnie na całej długości pomiędzy mechanicznymi ogranicznikami. Nie naleŝy smarować zębatki lub listew 5. Elektroniczna centrala sterująca Wskazówki UWAGA! Przed otworzeniem centrali sterującej naleŝy odłączyć zasilanie zewnętrzne * Przed układem elektrycznym naszego urządzenia naleŝy podłączyć magnetyczno termiczny wyłącznik, o odpowiednich parametrach. * NaleŜy dokładnie oddzielić przewody zasilające 230 V od przewodów sterujących ( klawiatura, odbiornik, fotokomórka itp. ). Aby uniknąć zakłóceń elektrycznych, naleŝy uŝyć przewodów izolowanych lub przewodów ekranowanych ( ekran uziemiony ) 5.2 Płytka sterująca (rys. 16) P Dioda : wskaźnik obecności napięcia i diagnozy P1 Przycisk programowania Funkcja P2 Przycisk programowania Wartość F1 Bezpiecznik silnika F20A J1 Klema dla urządzeń peryferyjnych (akcesoria) J2 nie aktywne J3 Klema dla silnika J4 Wtyczka do modułu zasilającego J10 Klema czujnika magnetycznego Uwaga: moduł zasilający składa się z tranformatora Toroid oraz karty zasilającej. 6. Dane techniczne płytki sterującej Tab. 2. Dane techniczne Zasilanie 230 V~ (+6/-10%) 50/60 Hz Moc transformatora 180 VA Max. obciąŝenie silnika 15A Temperatura pracy -20 do + 55 C Bezpieczniki F1 20A Funkcja antyzgnieceniowa kontrola zasilania / encoder Max. obciąŝenie akcesoriami 150 ma 24 Vdc logika funkcjonowania automatyka/automat. stopniowa/bezpieczeństwo/półautomat. Czas zamykania / Samodzielny proces programowania Przerwy między pracą bramy 4 czasy do wyboru: 5, 10, 20, 30 sek. szer. otwarcia częściowego 90,120,150,180 cm ( furtka ) szybkość 4 poziomy do wyboru ustawienie siły statycznej 4 poziomy do wyboru hamowanie elektroniczne wejścia na listwie start- furtka- stop- bezpieczeństwo/start-bezp/stop-sensor przyłączeniowej wyjścia na listwie silnik wskaźnik świetlny lampka kontrolna-zasilanie akcesoriów Vdc przyłączeniowej wtyczka moduł zasilający Funkcje do zaprogramowania logika funkcjonowania-czas przerwy-szerokość furtki-czułość systemu antyzgnieceniowego - prędkość napędu 12

13 MontaŜ SLIDE Podłączenia elektryczne Przeprowadzić podłączenia zgodnie z rys Opis listwy zaciskowej J1 ( rys. 17 ) Tab. 3 Podłączenie akcesoriów (urządzeń peryferyjnych) Zacisk Opis Podłączone urządzenie dodat. 1 OPEN A 2 OPEN B ( rozkaz otwarcia częściowego ) 3 STOP ( rozkaz zablokowania bramy, zatrzymanie awaryjne) 4 FSW OP ( zacisk urządzenia zabezpieczającego przy otwieraniu) Fotokomórka (1) 5 FSW CL (zacisk urządzenia zabezpieczającego przy otwieraniu) Fotokomórka (1) 6 nieaktywny / ( zasilanie 24 V dodatnie ) Max.pobór prądu 150 ma 9+11 W.L. ( dioda kontrolna zasilania ) dioda 12V 0,5 W LAMP ( zasilanie lamy ostrzegawczej ) Lampa ostrzegawcza 12 V ( zasilanie 24 V ujemne ) / (1) jeŝeli nie jest podłączone Ŝadne urządzenie, zacisk ten naleŝy podłączyć do zasilania ujemnego ( - )! 7.2 Podłączenie siłownika Siłownik napędu podłączyć odpowiednio do kierunku zamykania bramy, 1 = niebieski, 2 = brązowy ( rys. 18 ) 7.3 Podłączenie fotokomórki i urządzeń zabezpieczających Przed podłączeniem fotokomórki ( lub innych urządzeń zabezpieczających ) naleŝy wybrać odpowiednio do chronionego obszaru pracy bramy odpowiedni tryb działania ( rys. 19 ) ( rys. 19/1 ) urządzenie zabezpieczające w trybie zamykania, ( rys. 19/2 ) urządzenie zabezpieczające w trybie zamykania, ( rys. 19/3 ) urządzenie zabezpieczające w trybie lub w trybie i zamykania. Wskazówka: jeŝeli dwa urządzenia w stanie spoczynku posiadają te samą funkcje, naleŝy je podłączyć szeregowo. ( rys. 20 ). Wskazówka: jeŝeli dwa urządzenia w trakcie pracy posiadają te samą funkcje, naleŝy je podłączyć równolegle. ( rys. 21 ). Przykład podłączenia fotokomórki ( rys. 22/1 ) jedna para fotokomórek w trybie zamykania, ( rys. 22/2 ) bez podłączenia urządzeń zabezpieczających, ( rys. 22/3 ) jedna para fotokomórek w trybie. ( rys. 22/4 ) dwie pary fotokomórek w trybie zamykania, ( rys. 22/5 ) jedna para fotokomórek w trybie zamykania i jedna para fotokomórek w trybie i zamykania, ( rys. 22/6 ) dwie pary komórek w trybie zamykania i jedna para fotokomórek w trybie. 7.4 Odbiornik Podłączyć do listwy zaciskowej kartę odbiornika ( rys. 16/17 ) Zacisk 14 brązowy odbiornika Zacisk 1 pomarańczowy odbiornika Zacisk 7 czerwony odbiornika Zacisk 15 czarny odbiornika 8. Uruchomienie 8.1 Podłączenie urządzenia JeŜeli wszelkie uprzednio opisane podłączenia przewodów zostały przeprowadzone prawidłowo, podłączamy urządzenie do zasilania zewnętrznego aby przeprowadzić test, ustawienie wyłączników magnetycznych (krańcówek ), sprawdzenie stanu wejść i przeprowadzić programowanie. 8.2 Test Dioda P ( rys. 16 ) jest widoczna wyłącznie od wewnątrz urządzenia i posiada funkcję testową. Dioda ta moŝe znajdować się w trzech róŝnych stanach: Tab.4 opis stanów diody P (rys. 16 ) Świecenie ciągłe Szybkie mruganie Brak świecenia Kontrola zasilania i karta odbiornika w gotowości Aktywowanie ochrony termicznej odczekać ok. 2 min. Aby ponownie móc przeprowadzić cykl pracy Brak zasilania. Automatyka wyłączona 8.3 Ustawianie wyłączników magnetycznych ( krańcówek ) Przygotowanie Nasz napęd jest wyposaŝony w wyłączniki magnetyczne, które bezdotykowo określają punkt otwarcia i punkt zamknięcia. Załączone wyłączniki magnetyczne naleŝy prawidłowo zamontować ( rys. 23 ) Ustawienie * wyłączniki magnetyczne zamocować w odpowiednich miejscach na listwie zębatej, zgodnie z rys. 24/1. Sprawdzić, czy odległość pomiędzy magnesem i obudową napędu wynosi nie więcej niŝ 5 mm ( rys. 24/2 ) * jeŝeli odległość została prawidłowo ustawiona, naleŝy dokręcić śruby mocujące napęd ( rys. 10 ) 13

14 MontaŜ SLIDE Nastawienie i umocowanie * dzięki naciśnięciu przycisku P2 ( rys. 25 lub pkt. 8.4 ) zostanie uaktywniona funkcja określenia statusów poszczególnych zacisków. * przesunąć ręcznie bramę do pozycji brama otwarta, zostawiając ok. 2 cm luzu do mechanicznego ogranicznika bramy. * przesunąć na listwie zębatej wyłącznik magnetyczny ( rys. 26 ) do momentu, aŝ dioda 1 na karcie odbiornika zaświeci się ( rys. 25 ). * dokręcić śruby mocujące wyłącznik magnetyczny * przesunąć ręcznie bramę do pozycji brama zamknięta, zostawiając ok. 2 cm luzu do mechanicznego ogranicznika bramy * przesunąć na listwie zębatej wyłącznik magnetyczny ( rys. 27 ) do momentu, aŝ dioda 1 na karcie odbiornika zaświeci się ( rys. 25 ). * dokręcić śruby mocujące wyłącznik magnetyczny Ryglowanie napędu * sprawdzić czy brama znajduje się w pozycji zamkniętej * klucz awaryjnego obrócić w kierunku odwrotnym do ruchu zegara ( rys. 11 ) * wyjąć i schować w odpowiednim miejscu klucz awaryjnego, zamknąć klapkę ochroną * ręcznie przesunąć bramę do momentu zaryglowania bramy 8.4 Status zacisków Karta odbiornika jest wyposaŝona w funkcję sprawdzającą status poszczególnych zacisków na listwie. JeŜeli wszystkie diody są wyłączone ( diody oznaczone literami jak równieŝ diody oznaczone cyframi ) naleŝy nacisnąć przycisk P2. Zapalanie się diod sygnalizuje status zacisków, zgodnie z danymi w tabeli 5 i rys. 28/4 Tab. 5 opis statusu zacisków Dioda Włączona ( obwód zamknięty) Wyłączona ( obwód otwarty ) A = Open A Polecenie aktywne Polecenie nieaktywne B = Open B Polecenie aktywne Polecenie nieaktywne C = stop Polecenie nieaktywne Polecenie aktywne D = Fsw op Urządzenie zabezpieczającego nieaktywne Urządzenie zabezpieczającego aktywne E = Fsw cl Urządzenie zabezpieczającego nieaktywne Urządzenie zabezpieczającego aktywne 1 = czujnik Czujnik uwolniony Czujnik zakryty Wskazówka: stan diod przy bramie zamkniętej w stanie spoczynku jest wydrukowany wytłuszczona czcionką Przy funkcja statusu zacisków, przycisk P1 steruje poleceniem OPEN A Po sprawdzeniu ponownie naleŝy nacisnąć przycisk P2, aby zakończyć funkcję statusu zacisków 8.5 Programowanie Karta posiada następujące ustawienia zerowe: A4 Roboczy układ logiczny B1 Czas przerw C2 Szerokość otwarcia niepełnego D3 Siła docisku E3 Prędkość zamykania Przy indywidualnym programowaniu ( pkt do ) i wprowadzeniu czasów samoczynnego rozpoznawania ( pkt ) naleŝy postępować zgodnie z następującym opisem Roboczy układ logiczny ( Tabela 7 a d ) Przy wyłączonych wszystkich diodach, naleŝy nacisnąć przycisk P1. Dioda A włączy się razem z diodą 4 ( rys ) Poprzez przyciśnięcie przycisku P2, moŝemy wybrać jeden z czterech róŝnych układów logicznych. ( rys ) A 1 Układ automatyczny Tabela 7 a A 2 Układ bezpieczny Tabela 7 b A 3 Układ automatyczny pracy kroczącej Tabela 7 c A 4 Układ półautomatyczny pracy kroczącej (ustawienie domyślne) Tabela 7 d Czasy przerw Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda B wraz z diodą 1 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jeden z czterech róŝnych czasów przerw ( rys ). B 1 5 sekund (ustawienie domyślne) B 2 10 sekund B 3 20 sekund B 4 30 sekund Szerokość otwarcia niepełnego Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda C wraz z diodą 2 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jedną z czterech róŝnych szerokości otwarć ( rys ). C 1 90 cm C cm (ustawienie domyślne) C cm C cm 14

15 MontaŜ SLIDE Siła docisku Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda D wraz z diodą 3 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jedną z czterech róŝnych sił docisku ( rys ). D 1 niska D 2 średnio niska D 3 średnio duŝa (ustawienie domyślne) D 4 duŝa Prędkość zamykania Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda E wraz z diodą 3 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jedną z czterech róŝnych prędkości ( rys ). E 1 niska E 2 średnio niska E 3 średnio duŝa (ustawienie domyślne) E 4 duŝa Przejazd testowy Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączą się wszystkie 5 diody od A do E ( rys ) ( sprawdzić czy bramy jest w pozycji zamkniętej i czy napęd jest zaryglowany ) Poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez sekundę przycisku P2 uruchomimy napęd, a brama zacznie się przesuwać do momentu spotkania się wyłącznika magnetycznego na listwie zębatej z czujnikiem. W trakcie pracy napędu migają wszystkie ( 5 ) diody. Po zakończeniu tej operacji, diody zabłysną światłem ciągłym. ( rys ) Aby zakończyć ten proces naleŝy ponownie nacisnąć przycisk P1 ( diody zgasną ). Z pilota lub włącznika wewnętrznego przekazać impuls OPEN A - brama zostanie ponownie zamknięta. ( ) 8.6 Stan lampy kontrolnej W wypadku zastosowania lampy kontrolnej 12,5 V 0,5 W zaciski 9+11, J1 ( rys. 17 ), będzie ona podawać obecny stan bramy, zgodnie z jej pozycją. Tabela 6 Stan lampy kontrolnej Stan lampy kontrolnej Pozycja bramy Wyłączona Zamknięta Włączona Otwarta otwarta w czasie przerwy Migająca W trakcie zamykania Włączona W trakcie Włączona zablokowana 8.7 Test automatyki Po zakończeniu programowania naleŝy starannie przeprowadzić sprawdzenie funkcji automatyki i wszystkich urządzeń dodatkowych. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich urządzeń zabezpieczających. Na tym zakończyliśmy montaŝ napędu. 9. Obsługa ręczna Zaistnieje taka potrzeba, aby w wypadku awarii automatyki, móc obsługiwać bramę ręcznie, naleŝy w następujący sposób uŝyć awaryjnego: przy pomocy monety otworzyć klapkę ochroną klucz awaryjnego włoŝyć w otwór awaryjnego i przekręcić zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aŝ do oporu ( rys. 11 ) otworzyć lub zamknąć ręcznie bramę 10. Powrót do obsługi automatycznej Dla ponownego zablokowania bramy i powrotu do automatycznej obsługi naleŝy postępować w następujący sposób: bramę przestawić ręcznie w pozycje zamkniętą klucz awaryjnego przekręcić w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, aŝ do oporu ( rys. 11 ) wyjąć klucz awaryjnego, zamknąć klapkę ochronną ręcznie przesunąć bramę do momentu jej zablokowania 11. Konserwacja W okresie nie krótszym niŝ 6 miesięcy naleŝy przeprowadzać następujące prace: * sprawdzenie nastawienia ochrony przed zgnieceniem * sprawdzenie jakości funkcjonowania systemu odblokowującego * sprawdzenie jakości funkcjonowania zabezpieczeń i wszelkich urządzeń dodatkowych 12. Naprawa Dla wszelkich prac naprawczych naleŝy skontaktować się z uprawnionym fachowcem. 15

16 Wyszukiwanie moŝliwych błędów SLIDE 5000 Instrukcja wyszukiwania błędów Problem MoŜliwy powód Rozwiązanie Napęd się nie porusza. Dioda P na płycie Zanik napięcia sterującej nie świeci ( rys. 16 ) Napęd się nie porusza Obwód zabezpieczający STOP zacisk ( 3 ) i / lub zacisk FSW (4 i 5) przerwany Obsługa napędu przy pomocy pilota lub przełącznika na klucz niemoŝliwa Napęd moŝna sterować wyłącznie poprzez przełącznik na klucz Napęd nie zatrzymuje się w punktach krańcowych i uderza o blokady mechaniczne Uszkodzony bezpiecznik Uszkodzony pilot Uszkodzona karta odbiorcza Złe połoŝenie wyłącznika magnetycznego 16 Sprawdzić zasilanie urządzenia Sprawdzić urządzenia zabezpieczające i ich podłączenia zgodnie z instrukcją i skontrolować status zacisków zgodnie z tab.3 pkt. C,D,E Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik F1 20 A Sprawdzić przy pomocy innego pilota jakość działania urządzenia i w razie potrzeby wymienić zuŝyte baterie lub wymienić uszkodzony pilot. JeŜeli w przypadku dobrze działającego pilota nie moŝna nim sterować napędem, naleŝy wymienić kartę odbiorczą Ustawić poprawnie wyłącznik magnetyczny zgodnie z instrukcją i przeprowadzić ponownie przejazd testowy Napęd pracuje, a brama się nie porusza Napęd jest odryglowany - wysprzęglony Zatrzymać napęd, zaryglować i ręcznie przesunąć bramę do momentu zaskoczenia rygla Brama podczas przesuwu bez powodu zawraca Siła przesuwu jest nastawiona za nisko ( przeszkoda pozorna ) PodwyŜszyć siłę przesuwu sprawdzić jednocześnie czy rzeczywiście nie ma przeszkód w obszarze pracy bramy gruz, odłamki asfaltu. Brama otwiera / zamyka się bardzo powoli lub uderza w mechaniczne blokady bramy Brama z całą siłą uderza w blokadę mechaniczną Tabela nastawień SLIDE 5000 Przejazd testowy przeprowadzony nieprawidłowo Pozycja zamontowania wyłączników magnetycznych nieprawidłowa Pozycja zamontowania wyłączników magnetycznych nieprawidłowa Przeprowadzić prawidłowo ponownie przejazd testowy zgodnie z instrukcją Ustawić prawidłowo wyłączniki magnetyczne zgodnie z instrukcją i przeprowadzić przejazd testowy Ustawić prawidłowo wyłączniki magnetyczne zgodnie z instrukcją i przeprowadzić przejazd testowy Tabela 7/a Sterowanie A1 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera i zamyka bramę po upływie czasu przerwy Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta w Ponowny upływ czasu Bez następstw Ponowny upływ czasu przerwy przerwie przerwy Podczas Ponowne natychmiastowe Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po zamykania otwarcie Blokuje ruch uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Podczas Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie zamykania Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Zablokowana Zamyka bramę Bez następstw Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Tabela 7/b Sterowanie A2 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera i zamyka bramę po upływie czasu przerwy Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta w przerwie Otwiera i natychmiast zamyka bramę Bez następstw Zamyka po 5 sek. ( sygnał OPEN stłumiony ) po uwolnieniu Podczas zamykania Podczas Ponowne natychmiastowe otwarcie Ponowne natychmiastowe zamknięcie Blokuje ruch Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie zamykania Zmiana kierunku w trakcie Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Zablokowana Zamyka bramę Bez następstw Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Tabela 7/c Sterowanie A3 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera i zamyka bramę po upływie czasu przerwy Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta w Blokuje ruch Bez następstw Ponowny upływ czasu przerwy przerwie Podczas Ponowne natychmiastowe Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po zamykania otwarcie Blokuje ruch uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Podczas Blokuje ruch Zmiana kierunku w trakcie zamykania Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Zablokowana Zamyka bramę Bez następstw Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Tabela 7/d Sterowanie A4 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera bramę Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta Ponowne natychmiastowe zamknięcie Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Podczas zamykania Podczas Zablokowana Blokuje ruch Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie Blokuje ruch Blokuje ruch Po OPEN: kontynuuje ruch w odwrotnym kierunku Po STOP: zamyka natychmiast bramę Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Zmiana kierunku w trakcie zamykania Bez następstw (miałaby zostać otwarta naleŝy wcisnąć OPEN ) Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony )

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca ZR 24. Opis centrali. Moc sterowanego siłownika nie może przekroczyć 500W. Całkowita moc akcesoriów na 24V nie może przekroczyć 5W.

Centrala sterująca ZR 24. Opis centrali. Moc sterowanego siłownika nie może przekroczyć 500W. Całkowita moc akcesoriów na 24V nie może przekroczyć 5W. Seria Z Centrala sterująca ZR 24 Dokumentacja techniczna T07 ver 0.1 03/2002 Opis centrali Płyta sterująca do siłowników 230V. Zaprojektowana i skonstruowany przez CAME, odpowiada obowiązującym normom

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA 1 Opis Centrala PRG303 jest urządzeniem elektronicznym dla sterowania systemami automatycznego otwierania i zamykania. Do podstawowych zalet centrali należy zaliczyć:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

SL 200-300. bramy przesuwne

SL 200-300. bramy przesuwne 0 bramy przesuwne cancelli scorrevoli SL 00-00 Dane techniczne SL SL użytkowanie częstotliwość użytkowania zasilanie napędu pobór mocy stopień ochrony prędkość max moment obrotowy nominalny moment obrotowy

Bardziej szczegółowo

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh Ixengo L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowych SKRZYDŁO DO 4 M 400 KG Solidny, wydajny i łatwy w montażu

Bardziej szczegółowo

CAME BX PLUS STANDARD 400kg

CAME BX PLUS STANDARD 400kg Dane aktualne na dzień: 07-02-2017 10:45 Link do produktu: /came-bx-plus-standard-400kg-p-462.html CAME BX PLUS STANDARD 400kg Cena Dostępność Numer katalogowy 1 535,00 zł Dostępny CAME BX PLUS STANDARD

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

AXIL. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.2 ( )

AXIL. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.2 ( ) AXIL ELEKTROMECHANICZNY, NIEODWRACALNY SIŁOWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.2 (04.12.2009) WAŻNE UWAGI V2 S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Napęd do bram przesuwnych S-MATIC AC /101 S-MATIC AC /101

Napęd do bram przesuwnych S-MATIC AC /101 S-MATIC AC /101 Napęd do bram przesuwnych S-MATIC AC500-41525/101 S-MATIC AC700-41725/101 MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A tel. +48 42 616 21 00, fax +48 42 616 21 13 miwi@miwiurmet.pl, http://miwiurmet.pl

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

D600 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

D600 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA D600 Napęd elektromechaniczny do bram garażowych do użytku przydomowego z jednoczęściową szyną jezdną Wszechstronność Model D600 to napęd z silnikiem 24V, z jednoczęściową szyną jezdną z łańcuchem napędowym

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO MODELE WindTec WindTec Lux INSTRUKCJA Instrukcja dotyczy dwóch typów czujników pogodowych: - WindTec: czujnik wiatru

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Napędy do bram przesuwnych

Napędy do bram przesuwnych Napędy do bram przesuwnych POZOSTAŁE AKCESORIA Wyłączniki str. 144 Fotokomórki str. 148 Listwy zabezpieczające str. 150 Lampy str. 152 Piloty str. 140 Inne str. 153 53 Typ instalacji Maks. waga skrzydła

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

C720/C721. Napęd elektromechaniczny. do użytku przydomowego dla skrzydła o maksymalnym ciężarze 400 kg (C720) 800 kg (C721)

C720/C721. Napęd elektromechaniczny. do użytku przydomowego dla skrzydła o maksymalnym ciężarze 400 kg (C720) 800 kg (C721) C720/C72 Napęd elektromechaniczny do użytku przydomowego dla skrzydła o maksymalnym ciężarze 400 kg (C720) 800 kg (C72) Nowe technologie i oryginalny design Napęd FAAC C720/C72 łączy zastosowanie najnowszych

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych. 2. Używać wyłącznie oryginalnych części SELVE. 3. Ludzie i zwierzęta nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Axroll NS radiowy sterownik przeznaczony do obsługi bram rolowanych. Napędy ~230V muszą mieć wbudowane wyłączniki krańcowe. Możliwość współpracy z pilotami serii Keytis (GDO) lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Specyfikacja techniczna napędu: Zasilanie 230 VAC 230 VAC Zasilanie silnika 24 VDC 24 VDC Max. siła nacisku 650 N 1200 N Max. pobór prądu 0,8 A 1,3 A Zakres temp. pracy

Bardziej szczegółowo

CRS-436XG UNIWERSALNA CENTRALKA Z KODAMI KROCZĄCYMI przeznaczona do sterowania napędów rolet, bram i krat zwijanych.

CRS-436XG UNIWERSALNA CENTRALKA Z KODAMI KROCZĄCYMI przeznaczona do sterowania napędów rolet, bram i krat zwijanych. CRS-436XG UNIWERSALNA CENTRALKA Z KODAMI KROCZĄCYMI przeznaczona do sterowania napędów rolet, bram i krat zwijanych. Instrukcja instalacji i uŝytkowania Wskazówki bezpieczeństwa. Wskazówki podstawowe.

Bardziej szczegółowo

(mm) Dokumentacja techniczna M02 CAME Szybka bariera drogowa G aktualizacja 1.02 CAME 06/97 119GM02. Urządzenia typowe

(mm) Dokumentacja techniczna M02 CAME Szybka bariera drogowa G aktualizacja 1.02 CAME 06/97 119GM02. Urządzenia typowe Dokumentacja techniczna M02 CAME Szybka bariera drogowa G 2500 aktualizacja 1.02 CAME 06/97 119GM02 Urządzenia typowe 1. Jednostka centralna bariery G2500 2. Panel sterujący ZL 37 Akcesoria 3. Ramię aluminiowe

Bardziej szczegółowo

Cannex FAAC do bram przesuwnych

Cannex FAAC do bram przesuwnych Faac Zestaw 740 do bram przesuwnych do 500 kg Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o cieżarze do 500 kg. Modele 740 i 741 przeznaczone są do automatyzacji bram wjazdowych o długości maksymalnej

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

CENTRALA BRAMY SB-01

CENTRALA BRAMY SB-01 CENTRALA BRAMY SB-01 Centrala bramy służy do sterowania siłownikami 24VDC bramy uchylnej dwu skrzydłowej. Umożliwia proste i bezpieczne sterowanie siłownikami bramy za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej.

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Napędy Napędy rurowe ze zintegrowanym dwukierunkowym odbiornikiem radiowym Seria B01 informacja zwrotna

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANICZNY SILNIK DO BRAM PRZESUWNYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ORAZ KATALOG CZĘŚCI

ELEKTROMECHANICZNY SILNIK DO BRAM PRZESUWNYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ORAZ KATALOG CZĘŚCI ELEKTROMECHANICZNY SILNIK DO BRAM PRZESUWNYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ORAZ KATALOG CZĘŚCI WSĘPNA KONTROLA BRAMYA Poniższe działania kontrolne powinny być dokładnie wykonane przed rozpoczęciem instalacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Alarm samochodowy Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka - pilot -

Bardziej szczegółowo

NAPĘD 414 P COMPACT DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN (DYREKTYWA 89/392 EWG) Via Benini, Zola Predosa BOLONIA, Włochy

NAPĘD 414 P COMPACT DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN (DYREKTYWA 89/392 EWG) Via Benini, Zola Predosa BOLONIA, Włochy Instrukcja montażowa napędu 414 P COMPACT str. 2 NAPĘD 414 P COMPACT DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN (DYREKTYWA 89/392 EWG) Producent: Adres: Stwierdza, że: FAAC S.p.A Via Benini, 1-40069 Zola Predosa

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy AG257

Alarm samochodowy AG257 Alarm samochodowy AG257 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka alarmowa

Bardziej szczegółowo

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Invio-868 Instrukcja użytkownika Instrukcję użytkownika należy utrzymywać w dobrym stanie! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309304 00 Nr. 18

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi Pokojowy Regulator Temperatury EcoTronic MTC100 Instrukcja montaŝu i obsługi Drogi uŝytkowniku: Dziękujemy za wybór regulatora temperatury marki EcoTronic MTC100. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

Elpro 980 PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO ZAPÓR DROGOWYCH BAYT 980

Elpro 980 PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO ZAPÓR DROGOWYCH BAYT 980 Elpro 980 PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO ZAPÓR DROGOWYCH BAYT 980 UWAGA! Podłączenie programatora Elpro 980 wymaga dobrej znajomości zagadnień elektrotechnicznych, więc powinno być przeprowadzone przez osoby

Bardziej szczegółowo

instructions, Układ sterowania przemysłowych silników przekładniowych Achilles 400V/230V

instructions, Układ sterowania przemysłowych silników przekładniowych Achilles 400V/230V Układ sterowania przemysłowych silników przekładniowych Achilles 400V/230V 1 2 Uwaga! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla doświadczonych instalatorów, a nie dla uŝytkownika. Obowiązkiem montaŝysty jest

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe bez sprężyn

Bramy segmentowe bez sprężyn Informacje Bramy 9 10 1 3 8 4 5 7 7 6 6 Napęd ze sterowaniem zewnętrznym 1 Napęd Sterowanie 3 Przewody 4 Wtyczka CEE lub Schuko 5 Przewód spiralny z puszką 6 Fotoczujniki, np. typ M 7 Fotokomórka, np.

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Zestaw CAME KRONO STANDARD

Zestaw CAME KRONO STANDARD Dane aktualne na dzień: 07-02-2017 02:34 Link do produktu: /came-krono-s-standard-p-389.html CAME KRONO-S STANDARD Cena Dostępność Numer katalogowy 2 583,00 zł Dostępny Zestaw CAME KRONO STANDARD Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

CENTRALA BRAMY PRZESUWNEJ

CENTRALA BRAMY PRZESUWNEJ CENTRALA BRAMY PRZESUWNEJ Centrala bramy służy do sterowania siłownikiem 24VDC bramy przesuwnej. Umożliwia proste i bezpieczne sterowanie siłownikiem bramy za pomocą pilota zdalnego sterowania. Centrala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi automatyki do bram INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI AUTOMATYKI DO BRAM. przesuwnych

Instrukcja instalacji i obsługi automatyki do bram INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI AUTOMATYKI DO BRAM. przesuwnych Instrukcja instalacji i obsługi automatyki do bram INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI AUTOMATYKI DO BRAM przesuwnych PRZESUWNYCH O MAX. WADZE 450 KG NA POSESJE PRYWATNE AUTOMAT H30 Z ENKODEREM ORAZ Z WBUDOWANĄ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy do bram garażowych Dexxo Optimo Napęd Dexxo Optimo jest idealnym rozwiązaniem do bram segmentowych i uchylnych o maksymalnej powierzchni do 10

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

! O S T R OśNIE! MoŜliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! O S T R OśNIE! MoŜliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. 4026 PL Sonda poziomu cieczy oraz poziomu z wyłącznikiem temperaturowym (NVT) umoŝliwiają kontrolę poziomu cieczy oraz poziomu i temperatury cieczy w nieskomplikowanych zasilaczach hydraulicznych i układach

Bardziej szczegółowo

Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA3

Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA3 Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA3 319S16 Opis płyty sterującej Płyta sterująca z mikroprocesorem do siłowników z zasilaniem jednofazowym 30V; częstotliwość 50-60 Hz. Stosuje się do automatycznego sterowania

Bardziej szczegółowo

Roleta ARF, ARP Z-Wave

Roleta ARF, ARP Z-Wave Instrukcja uŝytkowania PL Roleta ARF, ARP Z-Wave Przeczytaj dokładnie instrukcję przed rozpoczęciem uŝytkowania www.fakro.com 1 /8 Spis treści WaŜne informacje...3 Opis rolety...4 Programowanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU

EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU Bariera drogowa EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU PRZYKŁADOWA INSTALACJA Legenda: 1. Bariera drogowa 2. Centrala sterująca 3. Bariera podczerwieni 4. Bezpiecznik 5. Kolumna 1200mm z włącznikiem kluczykowym 6.

Bardziej szczegółowo

BENINCA BULL 8OM.STANDARD

BENINCA BULL 8OM.STANDARD Dane aktualne na dzień: 07-02-2017 02:34 Link do produktu: /zestaw-beninca-bull-8-oms-standard-p-61.html Zestaw BENINCA BULL 8 OM.S STANDARD Cena Dostępność Numer katalogowy 1 563,00 zł Dostępny BENINCA

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave

Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave PL Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave Spis treści 1. Opis...2 2. Szybki start...4 3. Programowanie urządzenia...5 4. Sterowanie manualne...6 5. Parametry techniczne...6 6. Opis sygnalizacji diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

N0524 / N1024, N POS/N POS

N0524 / N1024, N POS/N POS Honeywell N0 / N0, N00-POS/N00-POS SIŁOWNIKI PRZEPUSTNIC / 0 Nm Z REGULACJĄ -PUNKTOWĄ / ON-OFF INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS Siłowniki przepustnic z sygnałem sterującym -punktowym / -pozycyjnym (on/off),

Bardziej szczegółowo

GATE3 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI STEROWNIKA BRAM JEDNOSKRZYDŁOWYCH I DWUSKRZYDŁOWYCH

GATE3 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI STEROWNIKA BRAM JEDNOSKRZYDŁOWYCH I DWUSKRZYDŁOWYCH GATE3 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI STEROWNIKA BRAM JEDNOSKRZYDŁOWYCH I DWUSKRZYDŁOWYCH AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 162, 30-435 Kraków, tel.: 12 / 267-64-80, 693 024 125 - w godz. 9-17 od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MicroMax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MicroMax INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK OBROTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA (Flexomix S 150-600) MicroMax Rewizja 01-12-05 Wersja 1.2 Deklaracja producenta Deklaracja producenta o zgodności produktu z wymogami DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

ZT6-ZT6C. Centrala sterująca dla siłowników BK2200T CBXT - CBYT. Instrukcja montażu

ZT6-ZT6C. Centrala sterująca dla siłowników BK2200T CBXT - CBYT. Instrukcja montażu ZT6-ZT6C Centrala sterująca dla siłowników BK2200T CBXT - CBYT. Instrukcja montażu 1.OBJAŚNIENIA Tym symbolem oznaczono miejsca, które należy przeczytać ze szczególna uwaga. Tym symbolem oznaczono miejsca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania. Roleta ARZ Z-Wave. Przeczytaj dokładnie instrukcję przed rozpoczęciem uŝytkowania 1 /8

Instrukcja uŝytkowania. Roleta ARZ Z-Wave. Przeczytaj dokładnie instrukcję przed rozpoczęciem uŝytkowania 1 /8 Instrukcja uŝytkowania PL Roleta ARZ Z-Wave Przeczytaj dokładnie instrukcję przed rozpoczęciem uŝytkowania www.fakro.com 1 /8 Spis treści WaŜne informacje...3 Opis rolety...4 Programowanie urządzenia /

Bardziej szczegółowo

HERCULES Układ sterowania

HERCULES Układ sterowania HERCULES Układ sterowania Rev. 2-07/05 1 OstrzeŜenie! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla doświadczonych instalatorów, a nie dla uŝytkownika. Obowiązkiem montaŝysty jest wyjaśnienie uŝytkownikowi zasad

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

ASTER TM. Automatyka bramowa. Automatyka bramowa STEROWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Z SILNIKAMI PRĄDU ZMIENNEGO 230V BRAMSTER. Ver UWAGA!

ASTER TM. Automatyka bramowa. Automatyka bramowa STEROWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Z SILNIKAMI PRĄDU ZMIENNEGO 230V BRAMSTER. Ver UWAGA! 1. INFORMACJE OGÓLNE: STEROWNIK DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Z SILNIKAMI PRĄDU ZMIENNEGO 230V BRAMSTER ASTER TM - Ver. 211.02.10 Sterownik Bramster ASTER jest przystosowany do sterowania silnikami napędów do bram

Bardziej szczegółowo

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OGRZEWANIE DLA BUDYNKÓW INWENTARSKICH SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Nr 05000260/4 Sterowanie automatyczne dla promienników podczerwieni typ FA XLA firmy SBM. Wyłącznie dla budynków inwentarskich.

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

V-LIFT. Windy do TV plazmowych Winda Elementy uchwyty do TV Pilot Instrukcja 1. LISTA ELEMENTÓW: 2. SPOSOBY ZASTOSOWANIA:

V-LIFT. Windy do TV plazmowych Winda Elementy uchwyty do TV Pilot Instrukcja 1. LISTA ELEMENTÓW: 2. SPOSOBY ZASTOSOWANIA: V-LIFT Windy do TV plazmowych 26 46 1. LISTA ELEMENTÓW: Winda Elementy uchwyty do TV Pilot Instrukcja 2. SPOSOBY ZASTOSOWANIA: A. Sposób 1 Instalacja windy V-LIFT z telewizorem wewnątrz mebla np. komody

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo