Fig. 17. radio. Fig. 18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fig. 17. radio. Fig. 18"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Fig. 17 J1 radio Fig. 18 J4 J

6

7

8

9 Wprowadzenie Szanowni klienci, kupując napęd SLIDE 5000 firmy Schellenberg zdecydowaliście się na produkt o wysokiej jakości. To urządzenie jest przeznaczone do zastosowania przy bramach przesuwnych do prywatnego uŝytku. Mamy nadzieję, Ŝe naszym produktem spełnimy Wasze oczekiwania i pragniemy podziękować za okazanie zaufania. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących moŝliwości zastosowań naszych urządzeń, moŝecie się Państwo z nami skontaktować: Service hot line: Fax: Internet: Adres: Alfred Schellenberg Polska Sp. z o.o. Ul. Komorowska Nadarzyn Polska WaŜne wskazówki dla zachowania bezpieczeństwa: Wszelkie niezbędne prace elektryczne, związane z Państwa siecią elektryczną oraz podłączenie urządzenia, naleŝy bezwzględnie powierzyć wykwalifikowanym fachowcom. Tego rodzaju prace związane są z zagroŝeniem zdrowia i Ŝycia, wymagają wiedzy fachowej i doświadczenia. Zakres zastosowań / uŝycie: - do bram przesuwnych do uŝytku prywatnego Potrzebne narzędzia: Wiertarka, odpowiednie wiertła do betonu i metalu, śrubokręty, miarka, poziomica Ilość Jednostka Nazwa 1 Szt. Napęd wraz ze sterowaniem 1 Szt. Płyta do zamocowania napędu 15 Szt. listwa zębata 33,8 cm 2 Szt. magnetyczne ograniczniki ustawień krańcowych 1 Szt. Odbiornik radiowy 1 Szt. Pilot 1 Kpl Materiał mocujący ( śruby ) 1 Szt. Otwieranie awaryjne ( klucz ) 1 Szt. Instrukcja montaŝu Dane techniczne Zasilanie zewnętrzne 230 V max. szerokość bramy 5,0 m Napięcie pracy 12 V max. szerokość przejazdu 4,80 m Moc znamionowa 96 W max. waga bramy na szynie 300 kg waga bramy na przeciwwadze max. pobór prądu 15 A max. 200 kg Pobór mocy 16 W max. intensywność eksploatacji 30 cykli (*) Frekwencja 433,92 MHz Praca w temperaturze -20 o C do 55 o C Moment obrotowy 150 Nm Technologia napęd zębatkowy Klasa ochrony IP 44 Waga urządzenia 5,3 kg (*) Urządzenie moŝe wykonać 30 cykli jeden za drugim przy przerwie 2 minut po kaŝdym pełym cyklu. Nasze produkty podlegają stałej kontroli jakości oraz Moc urządzenia jest zaleŝna od wielu czynników takich stałym ulepszeniom technicznym. Z tego powodu jak np. specyficzne uwarunkowania budowlane dla zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian danego obszaru. technicznych, w myśl rozwoju technicznego i ulepszania naszych produktów. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania PowyŜsze dane nie mogą być podstawą do zmian technicznych oraz odstępstw od wyglądu roszczeń, gdyŝ mogą się one róŝnić w produktu i nie odpowiada za błędy drukarskie. pojedynczych przypadkach. EG DEKLARACJA ZGODNOŚCI DO MASZYN ( zgodnie z wytycznymi EG 89/392/EWG, załącznik II, część B ) Producent: Alfred Schellenberg GmbH, adres: An den Weiden 31, D Siegen oświadcza niniejszym, Ŝe: napęd SLIDE 5000, model nr jest przeznaczony do montaŝu w innych urządzeniach lub do współpracy z innymi urządzeniami zgodnie z wytycznymi 89/392 EWG wraz ze zmianami 98/37/EG. - odpowiada głównym przepisom bezpieczeństwa zgodnie z następującymi wytycznymi EG: 73/23 EWG z późniejszymi zmianami 93/68 EWG, 89/336 EWG z późniejszymi zmianami 92/31 EWG jak równieŝ 93/68 EWG i oświadcza poza tym, Ŝe uruchomienie napędu przy urządzeniu, przy którym ma być zamontowany napęd lub stać się jego częścią składową, jest wzbronione do chwili stwierdzenia, Ŝe urządzenie to odpowiada wytycznym 98/37/EG z późniejszymi zmianami. Siegen, marzec 2007 Prezes Zarządu: Alfred Schellenberg 9

10 Ogólne warunki bezpieczeństwa / Wskazówki bezpieczeństwa dla instalatorów 1. UWAGA! Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, naleŝy przed rozpoczęciem instalacji tego produktu dokładnie przeczytać i zapoznać się z instrukcją. Nieprawidłowa instalacja lub nieprawidłowe działanie urządzenia moŝe prowadzić do cięŝkiego uszczerbku na zdrowiu. 2. Wszelkie opakowania ( tworzywa sztuczne, styropian, karton ) naleŝy przechowywać w bezpiecznych miejscach, nie osiągalnych dla dzieci, gdyŝ stanowią one potencjalne niebezpieczeństwo. 3. Aby zawsze moŝna było powrócić do zawartości instrukcji, naleŝy ją starannie przechowywać. 4. Ten produkt został stworzony wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. KaŜde inne zastosowanie, które nie jest wyraźnie opisane, moŝe uszkodzić integralność produktu i / lub stanowić potencjalne źródło niebezpieczeństwa. 5. Firma Schellenberg nie bierze Ŝadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub niezgodnego z opisem uŝytkowania napędu. 6. Urządzenie to nie naleŝy montować w pobliŝu miejsc, gdzie moŝe nastąpić eksplozja, a instalacja jego w pobliŝu źródeł otwartego ognia lub dymu moŝe stanowić powaŝne ryzyko niebezpieczeństwa. 7. Mechaniczne elementy składowe muszą odpowiadać wymogom norm EN i EN Dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w krajach nienaleŝących do Unii Europejskiej naleŝy poza normami w/w spełnić równieŝ przepisy prawa danego kraju. 8. Firma Schellenberg nie bierze Ŝadnej odpowiedzialności w przypadku niefachowego wykonania urządzenia zamykającego jak równieŝ w przypadku jego zdeformowania, które wystąpiło w trakcie uŝytkowania. 9. MontaŜ napędu musi zostać przeprowadzony z zachowaniem norm EN i EN Poziom bezpieczeństwa automatyki powinien wynosić C + D. 10. Przed jakimikolwiek pracami przy urządzeniu naleŝy odciąć dopływ prądu. 11. Dla zapewnienia zasilania z sieci zewnętrznej naleŝy zainstalować wielopolarny przełącznik z odstępem kontaktów większym lub równym 3 mm 12. NaleŜy sprawdzić, czy przed naszym urządzeniem jest włączony do układu przełącznik róŝnicowy z wyłącznikiem progowym 0,03 A. 13. NaleŜy upewnić się, Ŝe uziemienie zostało właściwie zamontowane, oraz Ŝe metalowe części bramy są podłączone do uziemienia. 14. Napęd zawiera wbudowaną funkcję bezpieczeństwa, która przez kontrolę momentu obrotowego zapobiega zgnieceniu. NaleŜy upewnić się, czy ustawiona siła nacisku odpowiada normom wspomnianym w punkcie Funkcje bezpieczeństwa (norma EN 12978) chronią przed potencjalnymi zagroŝeniami wynikającymi z mechanicznego ruchu bramy jak na przekład zgniecenie czy skaleczenie. 16. Dla kaŝdego urządzenia zaleca zastosowanie sygnału optycznego oraz odpowiedniego szyldu informacyjnego. Oprócz tego zastosowanie mają funkcje bezpieczeństwa wymienione w punkcie Firma Schellenberg nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie napędu do którego zastosowano elementy i komponenty innych producentów. 18. Przy naprawach i konserwacji napędu naleŝy stosować wyłącznie oryginalne części firmy Schellenberg. 19. Nie wolno modyfikować elementów będących częścią składową napędu. 20. Instalator jest zobowiązany poinformować o sposobie uŝytkowania napędu w sytuacjach awaryjnych i przekazać uŝytkownikowi instrukcję obsługi dołączoną do napędu. 21. Zarówno dzieci jak i dorośli nie mogą znajdywać się w bezpośredniej bliskości bramy będącej w ruchu. 22. Wszelkie urządzenia zdalnego oraz stacjonarnego sterowania powinny się znaleźć poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć niezamierzonego włączenia napędu. 23. Przejście oraz przejazd przez bramę dozwolony jest tylko po pełnym otwarciu bramy. 24. UŜytkownikowi nie wolno przeprowadzać samodzielnie napraw, lecz powinien zwrócić się do wykwalifikowanych instalatorów. 25. Nie wyrzucać zuŝytych baterii do śmietnika! 26. Wszelkie sposoby montaŝu i uŝytkowania napędu, które nie są przewidziane w niniejszej instrukcji, są zabronione. Po zainstalowaniu napędu: 27. Przejście przez bramę jest dozwolone dopiero po jej pełnym otwarciu. NaleŜy odczekać do zakończenia pełnego ruchu bramy. 28. Przebywanie pomiędzy skrzydłami bramy jest zabronione. 29. Przebywanie osób i stawianie przedmiotów w bezpośredniej bliskości bramy jest zabronione. 30. Nie naleŝy mechanicznie zmieniać kierunku ruchu bramy. 31. NaleŜy usunąć rośliny, które mogłyby utrudniać ruch bramy. 32. System świetlnej sygnalizacji pracy bramy powinien być zawsze sprawny. 33. Skrzydło bramy moŝna poruszać manualnie dopiero po je rozryglowaniu. 34. Przed wykonaniem koniecznej naprawy czy przeglądu nalęŝy odłączyć zasilanie. 35. W przypadku problemów technicznych z napędem naleŝy odryglować bramę by umoŝliwić przejazd i wezwać wykwalifikowanych instalatorów.zaleca się wykonanie przeglądu urządzenia przez wykwalifikowanych instalatorów conajmniej raz na pół roku. 10

11 MontaŜ SLIDE 5000 Załączone instrukcje odnoszą się do modelu: SLIDE 5000 Zestaw napędu do bramy przesuwnej SLIDE 5000 składa się z samoblokującego, elektromechanicznego napędu, zasilanego napięciem 12 V z transformatora. Wyłączenie napędu zapewnia mechaniczną blokadę bramy W przypadku braku prądu bramę moŝna obsługiwać manualnie. Centrala sterująca elektronicznie napędem znajduje się w obudowie napędu, która zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi. JeŜeli centrala sterująca otrzyma polecenie otwarcia bramy przez sygnał radiowy lub włącznik stacjonarny, napęd zostaje uruchomiony i przesuwa bramę do pozycji otwartej, która umoŝliwia przejazd. JeŜeli centrala sterująca ustawiona jest na tryb automatyczny, brama zamknie się sama po upływie zaprogramowanego czasu. W trybie standardowym (półautomatycznym) zamknięcie bramy następuje po otrzymaniu impulsu z pilota lub przełącznika stacjonarnego. Chcąc zapoznać się z dokładnym zachowaniem się bramy przy odpowiednich nastawieniach logicznych naleŝy skontaktować się z montaŝystą. Istnieje moŝliwość zainstalowania do ramion napędu mechanizmów zabezpieczających (np. fotokomórek), które uniemoŝliwią ruch skrzydła bramy w przypadku, jeŝeli w obszarze jej działania znajdzie się przeszkoda. Napęd SLIDE 5000 jest wyposaŝony w zabezpieczenie przed zgnieceniem, które w momencie zetknięcia się skrzydła bramy z przeszkodą, powoduje zmianę jego kierunku ruchu. Sygnalizacja świetlna pokazuje kaŝdorazowo przebieg ruchu skrzydła bramy. Opis SLIDE Budowa zewnętrzna ( rys. 1 ) 1. Pokrywa boczna 2. Napęd 3. Koło zębate 4. Osłona koła zębatego 5. Odreglowanie ręczne 2. Wymiary w mm ( rys. 2 ) 3. Zalecenia przed montaŝem Rys 3. przedstawia 1. napęd z centralą sterującą 2. fotokomórki 3. przełącznik kluczykowy 4. lampa ostrzegawcza 5. odbiornik Dla zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa oraz bezawaryjnej pracy urządzenia naleŝy sprawdzić następujące uwarunkowania: - miejsce montaŝu obudowy sterownika elektronicznego napędu naleŝy tak przewidzieć, aby w Ŝadnym przypadku nie zaistniała konieczność przedłuŝania przewodu zasilającego. - brama musi pasować do napędu. W szczególności naleŝy sprawdzić, czy brama jest odpowiednio mocna i stabilna oraz czy wymiary i waga bramy odpowiadają technicznym wymogom napędu. - sprawdzić bezkolizyjny i równomierny przebieg pracy skrzydła bramy tzn. Ŝe w trakcie całego ruchu skrzydła nie mogą występować tarcia lub inne przeszkody. - brama musi być wypoziomowana - sprawdzić czy podłoŝe nadaje się do wbudowania fundamentu pod płytę mocującą. - zdemontować ewentualne zamki, rygle lub zasuwy. Zaleca się przeprowadzenie wszelkich prac kowalskich przed zamontowaniem napędu. - kable zasilające powinny być doprowadzone w odpowiednich rurach. Dla uniknięcia zakłóceń kabel niskonapięciowy powinien być odpowiednio oddzielony od kabla 230V. 4. Przygotowanie płyty instalacyjnej Śruby będące częścią zestawu włoŝyć w 4 kwadratowe otwory jak na rys MontaŜ płyty instalacyjnej Płytę naleŝy zamontować odpowiednio po prawej (rys 5) lub lewej stronie bramy (rys 6), tak by zębatka zazębiała się odpowiednio z listwą. Płytę naleŝy przymocować za pomocą wkrętów do podłoŝa. NaleŜy przewidzieć conajmniej jeden otwór na kabel zasilający w płycie. Przy pomocy poziomicy naleŝy dokładnie wypoziomować płytę. 4.2 Ustawienie napędu na płycie Poprowadzić okablowanie wg rys 3. NaleŜy zwrócić uwagę na odpowiednią długość kabli, aby bez przeszkód moŝna było zamontować centralę sterującą. Napęd ustawić na płycie i przygotować śruby mocujące. (rys 8) 4.3 Pozycjonowanie napędu Napęd naleŝy ustawić na płycie tak, by zachować wymiary wg rys MontaŜ napędu Napęd naleŝy prowizorycznie przykręcić śrubami do płyty (rys 10) 4.5 Odryglowanie napędu dla manualnej obsługi bramy Otworzyć pokrywę boczną przy pomocy monety i wyjąć klucz znajdujący ie pod pokrywą. Przekręcić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys 11) 11

12 MontaŜ SLIDE MontaŜ listw zębatych 1. Zamknąć bramę. 2. PrzyłoŜyć pierwszą listwę poziomo do bramy, tak by zazębiała się z kołem zębatym. Zaznaczyć miejsca nawierceń na bramie. Wywiercić w zaznaczonych punktach otwory o średnicy 4 mm i zamontować listwę poziomo przy pomocy elementów mocujących (rys 12) 3. Przesunąć bramę aby sprawdzić, czy listwa na całej długości jest właściwie połoŝona względem koła zębatego. W razie potrzeby lekko skorygować połoŝenie listwy. (rys 13) 4. PrzyłoŜyć kolejną listwę. By ułatwić sobie ustalenie połoŝenia kolejnej listwy moŝna ją prowizorycznie przytwierdzić do listwy uprzednio zamontowanej, jak na rys 14 (1). 5. Przy montaŝu kolejnych listw powtarzać czynności wg punktów 2 do 5. Uwagi do montaŝu listw zębatych NaleŜy dokładnie sprawdzić, czy listwy na całej długości bramy zazębiają się z kołem zębatym napędu. Odległość między zębami listwy, a zębatką napędu powinna wynosić 1,5 mm (rys. 15). W razie potrzeby wyregulować połoŝenie listwy przy pomocy podłuŝnych otworów w listwie. NaleŜy ręcznie przesunąć bramę i sprawdzić czy brama przesuwa się płynnie na całej długości pomiędzy mechanicznymi ogranicznikami. Nie naleŝy smarować zębatki lub listew 5. Elektroniczna centrala sterująca Wskazówki UWAGA! Przed otworzeniem centrali sterującej naleŝy odłączyć zasilanie zewnętrzne * Przed układem elektrycznym naszego urządzenia naleŝy podłączyć magnetyczno termiczny wyłącznik, o odpowiednich parametrach. * NaleŜy dokładnie oddzielić przewody zasilające 230 V od przewodów sterujących ( klawiatura, odbiornik, fotokomórka itp. ). Aby uniknąć zakłóceń elektrycznych, naleŝy uŝyć przewodów izolowanych lub przewodów ekranowanych ( ekran uziemiony ) 5.2 Płytka sterująca (rys. 16) P Dioda : wskaźnik obecności napięcia i diagnozy P1 Przycisk programowania Funkcja P2 Przycisk programowania Wartość F1 Bezpiecznik silnika F20A J1 Klema dla urządzeń peryferyjnych (akcesoria) J2 nie aktywne J3 Klema dla silnika J4 Wtyczka do modułu zasilającego J10 Klema czujnika magnetycznego Uwaga: moduł zasilający składa się z tranformatora Toroid oraz karty zasilającej. 6. Dane techniczne płytki sterującej Tab. 2. Dane techniczne Zasilanie 230 V~ (+6/-10%) 50/60 Hz Moc transformatora 180 VA Max. obciąŝenie silnika 15A Temperatura pracy -20 do + 55 C Bezpieczniki F1 20A Funkcja antyzgnieceniowa kontrola zasilania / encoder Max. obciąŝenie akcesoriami 150 ma 24 Vdc logika funkcjonowania automatyka/automat. stopniowa/bezpieczeństwo/półautomat. Czas zamykania / Samodzielny proces programowania Przerwy między pracą bramy 4 czasy do wyboru: 5, 10, 20, 30 sek. szer. otwarcia częściowego 90,120,150,180 cm ( furtka ) szybkość 4 poziomy do wyboru ustawienie siły statycznej 4 poziomy do wyboru hamowanie elektroniczne wejścia na listwie start- furtka- stop- bezpieczeństwo/start-bezp/stop-sensor przyłączeniowej wyjścia na listwie silnik wskaźnik świetlny lampka kontrolna-zasilanie akcesoriów Vdc przyłączeniowej wtyczka moduł zasilający Funkcje do zaprogramowania logika funkcjonowania-czas przerwy-szerokość furtki-czułość systemu antyzgnieceniowego - prędkość napędu 12

13 MontaŜ SLIDE Podłączenia elektryczne Przeprowadzić podłączenia zgodnie z rys Opis listwy zaciskowej J1 ( rys. 17 ) Tab. 3 Podłączenie akcesoriów (urządzeń peryferyjnych) Zacisk Opis Podłączone urządzenie dodat. 1 OPEN A 2 OPEN B ( rozkaz otwarcia częściowego ) 3 STOP ( rozkaz zablokowania bramy, zatrzymanie awaryjne) 4 FSW OP ( zacisk urządzenia zabezpieczającego przy otwieraniu) Fotokomórka (1) 5 FSW CL (zacisk urządzenia zabezpieczającego przy otwieraniu) Fotokomórka (1) 6 nieaktywny / ( zasilanie 24 V dodatnie ) Max.pobór prądu 150 ma 9+11 W.L. ( dioda kontrolna zasilania ) dioda 12V 0,5 W LAMP ( zasilanie lamy ostrzegawczej ) Lampa ostrzegawcza 12 V ( zasilanie 24 V ujemne ) / (1) jeŝeli nie jest podłączone Ŝadne urządzenie, zacisk ten naleŝy podłączyć do zasilania ujemnego ( - )! 7.2 Podłączenie siłownika Siłownik napędu podłączyć odpowiednio do kierunku zamykania bramy, 1 = niebieski, 2 = brązowy ( rys. 18 ) 7.3 Podłączenie fotokomórki i urządzeń zabezpieczających Przed podłączeniem fotokomórki ( lub innych urządzeń zabezpieczających ) naleŝy wybrać odpowiednio do chronionego obszaru pracy bramy odpowiedni tryb działania ( rys. 19 ) ( rys. 19/1 ) urządzenie zabezpieczające w trybie zamykania, ( rys. 19/2 ) urządzenie zabezpieczające w trybie zamykania, ( rys. 19/3 ) urządzenie zabezpieczające w trybie lub w trybie i zamykania. Wskazówka: jeŝeli dwa urządzenia w stanie spoczynku posiadają te samą funkcje, naleŝy je podłączyć szeregowo. ( rys. 20 ). Wskazówka: jeŝeli dwa urządzenia w trakcie pracy posiadają te samą funkcje, naleŝy je podłączyć równolegle. ( rys. 21 ). Przykład podłączenia fotokomórki ( rys. 22/1 ) jedna para fotokomórek w trybie zamykania, ( rys. 22/2 ) bez podłączenia urządzeń zabezpieczających, ( rys. 22/3 ) jedna para fotokomórek w trybie. ( rys. 22/4 ) dwie pary fotokomórek w trybie zamykania, ( rys. 22/5 ) jedna para fotokomórek w trybie zamykania i jedna para fotokomórek w trybie i zamykania, ( rys. 22/6 ) dwie pary komórek w trybie zamykania i jedna para fotokomórek w trybie. 7.4 Odbiornik Podłączyć do listwy zaciskowej kartę odbiornika ( rys. 16/17 ) Zacisk 14 brązowy odbiornika Zacisk 1 pomarańczowy odbiornika Zacisk 7 czerwony odbiornika Zacisk 15 czarny odbiornika 8. Uruchomienie 8.1 Podłączenie urządzenia JeŜeli wszelkie uprzednio opisane podłączenia przewodów zostały przeprowadzone prawidłowo, podłączamy urządzenie do zasilania zewnętrznego aby przeprowadzić test, ustawienie wyłączników magnetycznych (krańcówek ), sprawdzenie stanu wejść i przeprowadzić programowanie. 8.2 Test Dioda P ( rys. 16 ) jest widoczna wyłącznie od wewnątrz urządzenia i posiada funkcję testową. Dioda ta moŝe znajdować się w trzech róŝnych stanach: Tab.4 opis stanów diody P (rys. 16 ) Świecenie ciągłe Szybkie mruganie Brak świecenia Kontrola zasilania i karta odbiornika w gotowości Aktywowanie ochrony termicznej odczekać ok. 2 min. Aby ponownie móc przeprowadzić cykl pracy Brak zasilania. Automatyka wyłączona 8.3 Ustawianie wyłączników magnetycznych ( krańcówek ) Przygotowanie Nasz napęd jest wyposaŝony w wyłączniki magnetyczne, które bezdotykowo określają punkt otwarcia i punkt zamknięcia. Załączone wyłączniki magnetyczne naleŝy prawidłowo zamontować ( rys. 23 ) Ustawienie * wyłączniki magnetyczne zamocować w odpowiednich miejscach na listwie zębatej, zgodnie z rys. 24/1. Sprawdzić, czy odległość pomiędzy magnesem i obudową napędu wynosi nie więcej niŝ 5 mm ( rys. 24/2 ) * jeŝeli odległość została prawidłowo ustawiona, naleŝy dokręcić śruby mocujące napęd ( rys. 10 ) 13

14 MontaŜ SLIDE Nastawienie i umocowanie * dzięki naciśnięciu przycisku P2 ( rys. 25 lub pkt. 8.4 ) zostanie uaktywniona funkcja określenia statusów poszczególnych zacisków. * przesunąć ręcznie bramę do pozycji brama otwarta, zostawiając ok. 2 cm luzu do mechanicznego ogranicznika bramy. * przesunąć na listwie zębatej wyłącznik magnetyczny ( rys. 26 ) do momentu, aŝ dioda 1 na karcie odbiornika zaświeci się ( rys. 25 ). * dokręcić śruby mocujące wyłącznik magnetyczny * przesunąć ręcznie bramę do pozycji brama zamknięta, zostawiając ok. 2 cm luzu do mechanicznego ogranicznika bramy * przesunąć na listwie zębatej wyłącznik magnetyczny ( rys. 27 ) do momentu, aŝ dioda 1 na karcie odbiornika zaświeci się ( rys. 25 ). * dokręcić śruby mocujące wyłącznik magnetyczny Ryglowanie napędu * sprawdzić czy brama znajduje się w pozycji zamkniętej * klucz awaryjnego obrócić w kierunku odwrotnym do ruchu zegara ( rys. 11 ) * wyjąć i schować w odpowiednim miejscu klucz awaryjnego, zamknąć klapkę ochroną * ręcznie przesunąć bramę do momentu zaryglowania bramy 8.4 Status zacisków Karta odbiornika jest wyposaŝona w funkcję sprawdzającą status poszczególnych zacisków na listwie. JeŜeli wszystkie diody są wyłączone ( diody oznaczone literami jak równieŝ diody oznaczone cyframi ) naleŝy nacisnąć przycisk P2. Zapalanie się diod sygnalizuje status zacisków, zgodnie z danymi w tabeli 5 i rys. 28/4 Tab. 5 opis statusu zacisków Dioda Włączona ( obwód zamknięty) Wyłączona ( obwód otwarty ) A = Open A Polecenie aktywne Polecenie nieaktywne B = Open B Polecenie aktywne Polecenie nieaktywne C = stop Polecenie nieaktywne Polecenie aktywne D = Fsw op Urządzenie zabezpieczającego nieaktywne Urządzenie zabezpieczającego aktywne E = Fsw cl Urządzenie zabezpieczającego nieaktywne Urządzenie zabezpieczającego aktywne 1 = czujnik Czujnik uwolniony Czujnik zakryty Wskazówka: stan diod przy bramie zamkniętej w stanie spoczynku jest wydrukowany wytłuszczona czcionką Przy funkcja statusu zacisków, przycisk P1 steruje poleceniem OPEN A Po sprawdzeniu ponownie naleŝy nacisnąć przycisk P2, aby zakończyć funkcję statusu zacisków 8.5 Programowanie Karta posiada następujące ustawienia zerowe: A4 Roboczy układ logiczny B1 Czas przerw C2 Szerokość otwarcia niepełnego D3 Siła docisku E3 Prędkość zamykania Przy indywidualnym programowaniu ( pkt do ) i wprowadzeniu czasów samoczynnego rozpoznawania ( pkt ) naleŝy postępować zgodnie z następującym opisem Roboczy układ logiczny ( Tabela 7 a d ) Przy wyłączonych wszystkich diodach, naleŝy nacisnąć przycisk P1. Dioda A włączy się razem z diodą 4 ( rys ) Poprzez przyciśnięcie przycisku P2, moŝemy wybrać jeden z czterech róŝnych układów logicznych. ( rys ) A 1 Układ automatyczny Tabela 7 a A 2 Układ bezpieczny Tabela 7 b A 3 Układ automatyczny pracy kroczącej Tabela 7 c A 4 Układ półautomatyczny pracy kroczącej (ustawienie domyślne) Tabela 7 d Czasy przerw Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda B wraz z diodą 1 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jeden z czterech róŝnych czasów przerw ( rys ). B 1 5 sekund (ustawienie domyślne) B 2 10 sekund B 3 20 sekund B 4 30 sekund Szerokość otwarcia niepełnego Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda C wraz z diodą 2 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jedną z czterech róŝnych szerokości otwarć ( rys ). C 1 90 cm C cm (ustawienie domyślne) C cm C cm 14

15 MontaŜ SLIDE Siła docisku Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda D wraz z diodą 3 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jedną z czterech róŝnych sił docisku ( rys ). D 1 niska D 2 średnio niska D 3 średnio duŝa (ustawienie domyślne) D 4 duŝa Prędkość zamykania Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączy się dioda E wraz z diodą 3 ( rys ). Dzięki przyciśnięciu przycisku P 2, moŝemy wybrać jedną z czterech róŝnych prędkości ( rys ). E 1 niska E 2 średnio niska E 3 średnio duŝa (ustawienie domyślne) E 4 duŝa Przejazd testowy Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku P1, włączą się wszystkie 5 diody od A do E ( rys ) ( sprawdzić czy bramy jest w pozycji zamkniętej i czy napęd jest zaryglowany ) Poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez sekundę przycisku P2 uruchomimy napęd, a brama zacznie się przesuwać do momentu spotkania się wyłącznika magnetycznego na listwie zębatej z czujnikiem. W trakcie pracy napędu migają wszystkie ( 5 ) diody. Po zakończeniu tej operacji, diody zabłysną światłem ciągłym. ( rys ) Aby zakończyć ten proces naleŝy ponownie nacisnąć przycisk P1 ( diody zgasną ). Z pilota lub włącznika wewnętrznego przekazać impuls OPEN A - brama zostanie ponownie zamknięta. ( ) 8.6 Stan lampy kontrolnej W wypadku zastosowania lampy kontrolnej 12,5 V 0,5 W zaciski 9+11, J1 ( rys. 17 ), będzie ona podawać obecny stan bramy, zgodnie z jej pozycją. Tabela 6 Stan lampy kontrolnej Stan lampy kontrolnej Pozycja bramy Wyłączona Zamknięta Włączona Otwarta otwarta w czasie przerwy Migająca W trakcie zamykania Włączona W trakcie Włączona zablokowana 8.7 Test automatyki Po zakończeniu programowania naleŝy starannie przeprowadzić sprawdzenie funkcji automatyki i wszystkich urządzeń dodatkowych. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich urządzeń zabezpieczających. Na tym zakończyliśmy montaŝ napędu. 9. Obsługa ręczna Zaistnieje taka potrzeba, aby w wypadku awarii automatyki, móc obsługiwać bramę ręcznie, naleŝy w następujący sposób uŝyć awaryjnego: przy pomocy monety otworzyć klapkę ochroną klucz awaryjnego włoŝyć w otwór awaryjnego i przekręcić zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aŝ do oporu ( rys. 11 ) otworzyć lub zamknąć ręcznie bramę 10. Powrót do obsługi automatycznej Dla ponownego zablokowania bramy i powrotu do automatycznej obsługi naleŝy postępować w następujący sposób: bramę przestawić ręcznie w pozycje zamkniętą klucz awaryjnego przekręcić w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, aŝ do oporu ( rys. 11 ) wyjąć klucz awaryjnego, zamknąć klapkę ochronną ręcznie przesunąć bramę do momentu jej zablokowania 11. Konserwacja W okresie nie krótszym niŝ 6 miesięcy naleŝy przeprowadzać następujące prace: * sprawdzenie nastawienia ochrony przed zgnieceniem * sprawdzenie jakości funkcjonowania systemu odblokowującego * sprawdzenie jakości funkcjonowania zabezpieczeń i wszelkich urządzeń dodatkowych 12. Naprawa Dla wszelkich prac naprawczych naleŝy skontaktować się z uprawnionym fachowcem. 15

16 Wyszukiwanie moŝliwych błędów SLIDE 5000 Instrukcja wyszukiwania błędów Problem MoŜliwy powód Rozwiązanie Napęd się nie porusza. Dioda P na płycie Zanik napięcia sterującej nie świeci ( rys. 16 ) Napęd się nie porusza Obwód zabezpieczający STOP zacisk ( 3 ) i / lub zacisk FSW (4 i 5) przerwany Obsługa napędu przy pomocy pilota lub przełącznika na klucz niemoŝliwa Napęd moŝna sterować wyłącznie poprzez przełącznik na klucz Napęd nie zatrzymuje się w punktach krańcowych i uderza o blokady mechaniczne Uszkodzony bezpiecznik Uszkodzony pilot Uszkodzona karta odbiorcza Złe połoŝenie wyłącznika magnetycznego 16 Sprawdzić zasilanie urządzenia Sprawdzić urządzenia zabezpieczające i ich podłączenia zgodnie z instrukcją i skontrolować status zacisków zgodnie z tab.3 pkt. C,D,E Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik F1 20 A Sprawdzić przy pomocy innego pilota jakość działania urządzenia i w razie potrzeby wymienić zuŝyte baterie lub wymienić uszkodzony pilot. JeŜeli w przypadku dobrze działającego pilota nie moŝna nim sterować napędem, naleŝy wymienić kartę odbiorczą Ustawić poprawnie wyłącznik magnetyczny zgodnie z instrukcją i przeprowadzić ponownie przejazd testowy Napęd pracuje, a brama się nie porusza Napęd jest odryglowany - wysprzęglony Zatrzymać napęd, zaryglować i ręcznie przesunąć bramę do momentu zaskoczenia rygla Brama podczas przesuwu bez powodu zawraca Siła przesuwu jest nastawiona za nisko ( przeszkoda pozorna ) PodwyŜszyć siłę przesuwu sprawdzić jednocześnie czy rzeczywiście nie ma przeszkód w obszarze pracy bramy gruz, odłamki asfaltu. Brama otwiera / zamyka się bardzo powoli lub uderza w mechaniczne blokady bramy Brama z całą siłą uderza w blokadę mechaniczną Tabela nastawień SLIDE 5000 Przejazd testowy przeprowadzony nieprawidłowo Pozycja zamontowania wyłączników magnetycznych nieprawidłowa Pozycja zamontowania wyłączników magnetycznych nieprawidłowa Przeprowadzić prawidłowo ponownie przejazd testowy zgodnie z instrukcją Ustawić prawidłowo wyłączniki magnetyczne zgodnie z instrukcją i przeprowadzić przejazd testowy Ustawić prawidłowo wyłączniki magnetyczne zgodnie z instrukcją i przeprowadzić przejazd testowy Tabela 7/a Sterowanie A1 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera i zamyka bramę po upływie czasu przerwy Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta w Ponowny upływ czasu Bez następstw Ponowny upływ czasu przerwy przerwie przerwy Podczas Ponowne natychmiastowe Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po zamykania otwarcie Blokuje ruch uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Podczas Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie zamykania Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Zablokowana Zamyka bramę Bez następstw Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Tabela 7/b Sterowanie A2 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera i zamyka bramę po upływie czasu przerwy Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta w przerwie Otwiera i natychmiast zamyka bramę Bez następstw Zamyka po 5 sek. ( sygnał OPEN stłumiony ) po uwolnieniu Podczas zamykania Podczas Ponowne natychmiastowe otwarcie Ponowne natychmiastowe zamknięcie Blokuje ruch Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie zamykania Zmiana kierunku w trakcie Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Zablokowana Zamyka bramę Bez następstw Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Tabela 7/c Sterowanie A3 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera i zamyka bramę po upływie czasu przerwy Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta w Blokuje ruch Bez następstw Ponowny upływ czasu przerwy przerwie Podczas Ponowne natychmiastowe Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po zamykania otwarcie Blokuje ruch uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Podczas Blokuje ruch Zmiana kierunku w trakcie zamykania Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Zablokowana Zamyka bramę Bez następstw Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Tabela 7/d Sterowanie A4 Impulsy Stan bramy OPEN A OPEN B STOP Zabezpieczenia - otwarcie Zabezpieczenia - zamknięcie Zabezpieczenia O/S Zamknięta Otwiera bramę Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Bez następstw Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Otwarta Ponowne natychmiastowe zamknięcie Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Podczas zamykania Podczas Zablokowana Blokuje ruch Bez następstw Zmiana kierunku w trakcie Blokuje ruch Blokuje ruch Po OPEN: kontynuuje ruch w odwrotnym kierunku Po STOP: zamyka natychmiast bramę Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony ) Zmiana kierunku w trakcie zamykania Bez następstw (miałaby zostać otwarta naleŝy wcisnąć OPEN ) Bez następstw Zablokowanie, a po uwolnieniu zmiana kierunku w trakcie Zablokowanie, a po uwolnieniu dalszy ruch w trakcie Bez następstw ( sygnał OPEN stłumiony )

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 1 ISTSG REV 00.01 A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 4 1 Ostrzeżenia...6 2 Opis produktu...6 2.1 Ograniczenia zastosowania...7 3 Instalowanie...7 3.1 Kontrola i przygotowanie wstępne...7

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 V. 005 PL Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 Instrukcja programowania Ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla monterów przeszkolonych i upoważnionych do instalacji.

Bardziej szczegółowo

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, Ŝe wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Doskonałą jakość, obsługę gwarancyjną i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive T-1165 pl 26.9.12 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi automatycznych drzwi przesuwanych z napędem Win Drive 2201 Sliding Door Drive Spis treści 1 Wskazówki ogólne 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski

WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski 119G3136PL WYSOKA BRAMKA OBROTOWA INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SDSDL - SDEL - SWL - SWEL

SDSDL - SDEL - SWL - SWEL SDSDL - SDEL - SWL - SWEL SDL TMS PL Motoreduktory do bram sekcyjnych Instrukcja i wskazówki na temat instalacji i eksploatacji Polski 1 PL INDEKS WSKAZÓWKI OGÓLNE...3 NORMY BEZPIECZEŃSTWA...3 ZASADY INSTALACJI...3

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego

2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego 2.30 SLE Dystrybutor: Rober Bosch Sp. z o.o. 02822 Warszawa, ul.poleczki tel.: (022) 6439236 fax: (022) 7154599 Spis treści: 1 Wstęp... 2 2 Informacje techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors. Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.com Uwagi 00 04.11.2011 Pierwsze wydanie: Wyd. DNIA OPIS Wyd. MAN1010105 00 dnia

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

str. 75 str. 76 str. 76 str. 76 str. 76 str. 77 str. 77 str. 78 str. 78 str. 79 str. 80 str. 81 str. 82 str. 82 str. 82 str. 82 str. 83 str.

str. 75 str. 76 str. 76 str. 76 str. 76 str. 77 str. 77 str. 78 str. 78 str. 79 str. 80 str. 81 str. 82 str. 82 str. 82 str. 82 str. 83 str. Istruzioni ed avvertenze per l installazione e l uso Instructions and warnings for installation and use Instructions et avertissements pour l installation et l usage Instrucciones y advertencias para su

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH 0197 Model: AP 14 Nr fabryczny: INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMPA STRZYKAWKOWA AP 14 Szanowni Państwo, Kupując sprzęt medyczny firmy ASCOR S.A. wybrali Państwo wysoką

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy

Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy S20 MLS pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy Ważne informacje dla: montera; elektryka; użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą instrukcję. S20

Bardziej szczegółowo